You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 9. november 2021 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger Der blev afholdt temamøde kl. 12.00-13.00

Sagsid.: 20/50606

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-11-2021

Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsfremstilling

 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
 • Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppen
 
 • Evaluering af byrådsdagen

Sagsid.: 21/37990

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget gives med denne sag en status på udviklingen på familieområdet. 

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 1. at orienteringen om udviklingen af og igangsatte initiativer på familieområdet tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-11-2021

 1. Orienteringen blev taget til efterretning
 2. Udviklingspuljen for 2022 udvides til 10 mio. kr., som kan bruges til konkrete udviklingstiltag på bl.a. familieområdet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Forslag til tematikker er præsenteret for Fælles-MED den 2. november 2021. Efterfølgende vil konkrete forslag blive kvalificeret i de respektive Fag-MED og afsluttende i Fælles-MED forud for udvalgsbehandlingen den 7. december 2021.

Beskrivelse

Med budgetforliget for 2022 blev familieområdet tildelt en ekstra bevilling i 2022 på 40 mio. kr. i 2022. Imidlertid peger udviklingen på familieområdet for nuværende på, at der for 2022 forventes et yderligere merforbrug, som ligger udover ekstrabevillingen.
 
Børn & Unge forelægger på den baggrund forslag til, hvordan det forventede merforbrug kan holdes inden for Børn & Ungeområdets samlede ramme.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/20904

Resume

Forslag til principper for en ny struktur og budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet har været sendt i høring i bestyrelser på dagtilbudsområdet samt i område-MED. Høringsresultaterne drøftes med henblik på endelig vedtagelse af forslaget til principper.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at de udsendte forslag til principper for ny struktur og budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-11-2021

 1. De udsendte forslag til principper for ny struktur og budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med budgetforliget for budget 2020-23 blev det aftalt, at Børne- og Ungdomsudvalget i den kommende budgetperiode skal ”fremlægge forslag til en strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel, der tager bedre hensyn til den geografisk skæve fordeling af stigningen i børnetallet”.
 
På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 10. august 2021 (sag nr. 4)  blev kommissorium for analyse af struktur og kapacitet på dagtilbudsområdet vedtaget.
 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 12. oktober 2021 (sag nr. 2) at sende forslag til principper for en ny struktur og budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet i høring.

Inddragelse og høring

Forslaget til principper har været sendt i høring i bestyrelserne for de kommunale og selvejende institutioner samt i område-MED i de fem kommunale dagtilbudsområder.

Beskrivelse

De fem principper, som har været sendt i høring, ses nedenfor. En opsummering af høringssvarene kan ses i bilag nr. 1, og de enkelte høringssvar kan ses af bilag nr. 2.
 
Forslag til princip nr. 1: Økonomisk bæredygtighed fx
 • at ressourcerne bruges effektivt, så der fastsættes et spænd for, hvor stor udgiften pr. barn må være
 • at det er muligt at tage socialøkonomiske hensyn i budgettildelingen
 • at det enkelte dagtilbud har en størrelse, så det ikke er ekstraordinært økonomisk sårbart overfor udsving i børnetallet
 
Der er i høresvarene på den ene side opbakning til, at der fastsættes et spænd for, hvor stor udgiften pr. barn må være. På den anden side betones det i andre høringssvar, at der skal være plads til små enheder, så der er lokale dagtilbud i nærområderne. Der er i høringssvarene forholdsvis udbredt opbakning til at tage socioøkonomiske hensyn i budgettildelingen. Men der fremføres også det modsatte synspunkt. Det fremføres også, at områdeledelse bidrager til økonomisk bæredygtighed, og at det er vigtigt, at et område fortsat kan fordele ressourcer mellem institutioner.
 
Forslag til princip nr. 2: Faglig bæredygtig fx
 • at personalegruppen er stor nok til, at den kan rumme de nødvendige faglige kompetencer og muligheder for faglig sparring
 • at normeringen (forholdet mellem antal pædagoger og børn) er tilstrækkelig, og at der kan opretholdes en hensigtsmæssig normering i hele åbningstiden
 
Der er modsatrettede tilbagemeldinger på princippet om faglig bæredygtighed. På den ene side opleves det, at faglig sparring og bredden i faglige kompetencer bliver svækket, når et børnehus bliver for lille. Andre ser ikke, at fagligheden begrænses i små børnehuse, idet ledelsesfællesskaber, fælles opgaveløsning og deling af nøglemedarbejdere kan skabe forudsætninger for faglig bæredygtighed i små institutioner.
 
Forslag til princip nr. 3: De fysiske rammer fx
 • at der er et tilstrækkeligt antal kvadratmeter pr. barn, og at de fysiske rammer kan bruges aktivt til at strukturere praksis og børns aktiviteter
 • at bygningstilstanden kan have betydning for, hvilke institutioner, der skal indgå i eventuel ny struktur
 • at den samlede bygningsmasse tilpasses, så der ikke er overflødige kvadratmeter, der skal vedligeholdes
 
Der er i høringssvarene udbredt opbakning til alle tre underkriterier.
 
Forslag til princip nr. 4: Demografisk udvikling fx
 • at kapaciteten og strukturen tilpasses, så den matcher pasningsbehovet i de kommende år
 
Der er i høringssvarene generel tilslutning til dette princip.
 
Forslag til princip nr. 5: Nærhed mellem dagtilbud og folkeskole, så et dagtilbud tilhører primært et skoledistrikt fx
 • at nærhed påvirker forudsætningerne for at skabe gode overgange
 
Der er i høringssvarene generel tilslutning til anvendelse af et nærhedsprincip. Det påpeges, at nærhedsprincippet til primært et skoledistrikt fungerer bedst, der hvor der ikke er mulighed for valg mellem flere skoler, og at det ikke må begrænse det frie skolevalg.
 
Generelle bemærkninger:
Fra Dagtilbuds-MED er der opbakning til de foreslåede principper. Det pointeres, at der er behov for at udvikle de inkluderende miljøer på dagtilbudsområdet for at forebygge behovet for indgribende foranstaltninger. Dagtilbuds-MED henstiller derfor til, at der ikke gennemføres besparelser på dagtilbuds- og skoleområdet som følge af den økonomiske udfordring på familieområdet.
 
Der er ligeledes kommet generelle bemærkninger fra to samdrevne institutioner. Bestyrelsen for Skals-Ulbjerg Skolefællesskab foreslår bl.a., at der tages udgangspunkt i bæredygtige fællesskaber, når der skal konstrueres en ny tildelingsmodel. Fællesbestyrelsen og Lokal-MED ved Brattingsborgskolens SDI pointerer bl.a., at dannelsen af SDI’en netop imødekommer de problemstillinger, som principperne er dannet på baggrund af.
 
I flere høringssvar efterlyses politisk stillingtagen til, hvor langt forældre må køre til et dagtilbud. Flere høringssvar anbefaler, at hensynet til den lokale udvikling og bosætning kan være et vigtigt argument for at fastholde dagtilbud i yderområderne.
 
Høringssvarene giver ikke anledning til, at Forvaltningen foreslår ændringer til forslaget til principper.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges forslag til ny struktur og budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet på mødet den 7. december 2021 med henblik på efterfølgende høring i bestyrelser og MED-system.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/50123

Resume

Der er udarbejdet forslag til placering af den nye Stoholm Skole med henblik på, at Børne- og Ungdomsudvalget kan anmode Teknisk Udvalg om at igangsætte planlægningsarbejdet i forhold til at tilvejebringe et plangrundlag for den nye skole.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at forslag til placering af den nye Stoholm Skole ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter godkendes, og
 
2. at Børne- og Ungdomsudvalget anmoder Teknisk Udvalg om at igangsætte planlægningsarbejdet i forhold til at tilvejebringe et plangrundlag for den nye skole.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-11-2021

1. Forslag til placering af den nye Stoholm Skole ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter blev godkendt, og
 
2. Børne- og Ungdomsudvalget anmoder Teknisk Udvalg om at igangsætte planlægningsarbejdet i forhold til at tilvejebringe et plangrundlag for den nye skole.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har med budgetforliget for 2021-24 aftalt, at der skal bygges en ny skole i Stoholm. I alt er der afsat 119,9 mio. kr. til budgettet – 89,9 mio. kr. i det vedtagne budget 2021-24 og yderligere 30 mio. kr. i 2025, jf. budgetforliget.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 23. februar 2021 (sag nr. 5) kommissorium for byggeprojektet. Kommissoriet beskriver bl.a. projektets organisering herunder, hvad Børne- og Ungdomsudvalget løbende skal tage stilling til i processen.
 
På Byrådets møde den 22. juni 2021 (sag nr. 4) blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2021 til den indledende projektering.
 
På Børne- og Ungdomsudvalgets mødet den 10. august 2021 (sag nr. 6) blev udvalget orienteret om den igangværende visionsproces, der gennemføres i perioden august til december 2021 i samarbejde med Nerd Architects. På baggrund af visionsprocessen vil der blive udarbejdet en vision for den nye skole, som skal godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2022.

Inddragelse og høring

Tirsdag den 7. september 2021 blev der afholdt digitalt informationsmøde om visionsprocessen. Placeringen af skolen har efterfølgende været præsenteret på borgermøde i Stoholm Fritids- og kulturcenter den 14. september 2021, ligesom den har været drøftet på møde i interessentgruppen for foreninger i Stoholm på møde den 21. september 2021. Der er i interessentgruppen tilslutning til den foreslåede placering og enighed om, at skole og hal gerne må bygges helt tæt sammen, så der skabes en tilkobling fx i form af et overgangssted eller torv, som deles mellem skole og hal.

Beskrivelse

Forslag til placering af den nye Stoholm Skole kan ses som bilag nr. 1.
 
Med den foreslåede placering tæt ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter bliver der mulighed for at skabe et samlingspunkt i byen for skole, idræt, foreninger og frivillige. Placeringen giver desuden mulighed for at skabe gode overgange for børnene mellem skoleliv og fritidsliv. Endeligt kan der skabes lokalemæssige og driftsmæssige synergier mellem skolen og Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
 
Om der kan blive mulighed for en egentlig sammenbygning af skole og hal undersøges i den videre proces i forhold til de økonomiske omkostninger herved og de bygnings- og brandmæssige problemstillinger.
 
Forvaltningen er i dialog med Stoholm IF og Stoholm Fritids- og Kulturcenter i forhold til at tilgodese behovet for fodboldbaner og flytning af udendørs cykelbane, idet skoleplaceringen indebærer, at der må inddrages arealer med disse faciliteter.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Den nye skole forventes at stå klar til skolestarten i august 2025. Helt overordnet skal der ske følgende:
 
August- december 2021: Visionsproces
Januar-august 2022: Udbud og valg af totalrådgiver
August 2022 – april 2023: Skolen tegnes og projekteres
Maj 2023 – december 2023: Licitation
Januar 2024 - juni 2025: Byggeri
Juni 2025 - august 2025: Indflytning og ibrugtagning
 
Planlægningsarbejdet i forhold til at tilvejebringe plangrundlaget for den nye skole foregår i perioden januar 2022 til august 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/34390

Resume

Byrådet har i budgetforliget for budget 2022-25 afsat 17,5 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse på autismeområdet i form af en tilbygning til en skole til ca. 30 elever. Der skal nu tages stilling til, hvor tilbygningen skal placeres med henblik på, at den indledende projektering kan igangsættes.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
1. at det drøftes på hvilken skole tilbygningen skal placeres,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til anlægskontoen ”Generel kapacitetsudvidelse på autismeområdet” med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2022 (2022-priser), til rådgiverudgifter og gennemførelse af indledede tekniske undersøgelser i forbindelse med projekteringen, og
3.  at udgiften på 2.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-11-2021

1. Tilbygningen placeres på Vestervang Skole,
2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til anlægskontoen ”Generel kapacitetsudvidelse på autismeområdet” med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2022 (2022-priser), til rådgiverudgifter og gennemførelse af indledede tekniske undersøgelser i forbindelse med projekteringen, og
3.  Udgiften på 2.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet den 16. marts 2021 (sag nr. 4) at give anlægsudgiftsbevilling på 2,4 mio. kr. til en udvidelse af A-klasserne på Bjerringbro Skole med ekstra 12 pladser. Efter denne udvidelse var det på daværende tidspunkt forventningen, at der fra skoleåret 2022/2023 vil mangle ca. 36 pladser til børn med autisme.
 
Ovennævnte kapacitetsudfordring er baggrunden for, at Byrådet på mødet den 22. juni 2021 (sag nr. 28) afsatte 900.000 kr. til en yderligere udvidelse på Bjerringbro Skole med 12 pladser, og at der i budgetforliget for budget 2022-25 blev afsat 17,5 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse på autismeområdet med ca. 30. pladser.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Næste skridt i kapacitetsudvidelsen på autismeområdet er opførelse af tilbygning til ca. 30 ekstra elever på en kommunal skole. Den permanente tilbygning erstatter to midlertidige pavilloner på Vestervang Skole.
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2022-25 blev anlægsønske vedr. kapacitetsudvidelse på autismeområdet med ca. 30 ekstra pladser sendt i høring. Der blev fra skolebestyrelser og/eller MED-udvalg på Houlkærskolen, Bjerringbro Skole og Vestervang Skole tilkendegivet interesse om, at tilbygningen placeres på disse skoler.
 
Forvaltningen indstiller, at tilbygningen sker til Vestervang Skole, idet skolen har opbygget en lærerstab med kompetencer og erfaringer inden for autismepædagogik. En tilbygning til Vestervang Skole medfører desuden, at der ikke vil være elever, som skal skifte skole, når den permanente tilbygning står klar.
 
Status på igangværende udvidelse på Bjerringbro Skole og samlet kapacitet i kommunens A-klasser:
 
Den igangværende udvidelse på Bjerringbro Skole sker planmæssigt og forventes at stå færdig ved udgangen af 2021. Der er allerede taget ledige lokaler i brug i skolens indskoling til elever med autisme. Disse lokaler vil kunne inddrages mere permanent, så Bjerringbro Skoles A-klasser samlet kommer op på en kapacitet på 54 elever. En sådan løsning vil dog kræve, at der etableres et musiklokale som pavillonbygning. Forvaltningen arbejder pt. på at beskrive, hvad det vil kræve økonomisk at opstille en sådan pavillon samt pavillon til ekstra lærerforberedelse. Det vurderes, at der vil være behov for den ekstra kapacitet og dermed opstilling af pavillonerne i foråret 2022.
 
Den samlede kapacitet i skoleåret 2022-23 inklusiv ovennævnte udvidelser på Vestervang Skole og Bjerringbro Skole er opgjort nedenfor:
 
 
Kapacitet 22/23
Bjerringbro Skole – A-klasser
54
Vestervang Skole – A-klasser
110
Vestervang Skole – Alfaklasser
16
I alt
180

Alternativer

Ingen.

Tidsperspektiv

Tilbygningen til Vestervang Skole forventes at kunne stå klar til brug i 4. kvartal 2023. For at holde denne tidsplan skal rådgiverudbud foretages i november/december 2021 med henblik på, at projekteringen kan starte medio januar 2022. Der indhentes tre tilbud på rådgiveropgaven (totalrådgivning), som økonomisk vurderes at ligge under EU’s tærskelværdi.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen.

Juridiske og planmæssige forhold

Ingen.

Sagsid.: 21/35895

Resume

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. I Rammeaftale 2021-2022 er der to fælles udviklingsområder. Der er udarbejdet en status på arbejdet med de to udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22 i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at status på arbejdet med de to udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22 i Viborg Kommune tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-11-2021

 1. Status på arbejdet med de to udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22 i Viborg Kommune blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget fik på mødet den 23. februar 2021 præsenteret en status på arbejdet med udviklingsområder i Rammeaftale 2019-20 i Viborg Kommune (link til sag nr. 4 på dagsordenen til Børne- og Ungdomsudvalgets møde 23. februar 2021)

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftale 2021-2022 indeholder følgende to udviklingsområder:
 • Den nære psykiatri
 • Borgere med komplekse udfordringer
 
Der er iværksat ti initiativer under udviklingsområdet ”den nære psykiatri” og et initiativ under udviklingsområdet ”borgere med komplekse udfordringer”.

Viborg Kommune indgår i arbejdet med fem ud af 11 initiativer.
 
Direktør for Børn & Unge Søren Jordhøj Aakjær vil på mødet præsentere arbejdet med initiativerne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/1159

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-11-2021

 1. Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag