You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 5. januar 2022 kl. 08:00

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Anders Jensen, Birgith Bondekjær Langballe, Birthe Harritz , Katrine Fusager Rohde, Malena Møller Mortensen, Marianne Gaardsdal, Marianne Aaris
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/44108

Resume

Udvalget vælger en formand

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget vælger formand

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2022

Katrine Fusager Rohde blev valgt som formand.

Sagsfremstilling

Historik
Intet. 
 
Inddragelse og høring
Intet. 
 
Beskrivelse
I henhold til § 22, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand.
 
Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet, jf. forretningsordenens § 1. 
 
Alternativer
Intet. 
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet. 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 21/44108

Resume

Udvalget vælger en næstformand

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget vælger næstformand

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2022

Birgith Bondekjær Langballe blev valgt som næstformand.

Sagsfremstilling

Historik
Intet. 
 
Inddragelse og høring
Intet. 
 
Beskrivelse
Efter styrelsesloven kan der vælges en næstformand for udvalget. Af udvalgets forretningsorden § 1 fremgår endvidere, at der skal udpeges en næstformand.
 
Valget sker efter bestemmelsen om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1.
 
Valget ledes af den nyvalgte formand for udvalget.
 
Alternativer
Intet.
  
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 21/44114

Resume

I sagen behandles udvalgets forretningsorden

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at den nuværende forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget videreføres uden ændringer.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2022

Den nuværende forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget videreføres uden ændringer.

Sagsfremstilling

Historik
Intet. 
 
Inddragelse og høring
Intet. 
 
Beskrivelse
Det fremgår af styrelseslovens § 20, stk. 3, at stående udvalg nedsat af byrådet selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Udvalgets tidligere vedtagne forretningsorden er som udgangspunkt fortsat gældende.
 
Forretningsordenen indeholder på samme måde som byrådets forretningsorden nærmere regler for: 
· Udvalgets mødevirksomhed
· Beslutninger og beslutningsprotokol
· Delegation
· Habilitet og tavshedspligt
 
Forslag til justeret forretningsorden for udvalget fremgår af bilag nr. 1.
 
Ændringer i forretningsordenen skal efter forretningsordenens § 14, stk. 2 behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.
  
Alternativer
Intet. 
 
Tidsperspektiv
Intet. 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet. 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/44098

Resume

Der gives på mødet en indledende præsentation af udvalgets ansvarsområder, økonomi mv.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager præsentationen til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2022

Præsentationen blev taget til efterretning

Sagsfremstilling

Historik
Intet. 
 
Inddragelse og høring
Intet.  
 
Beskrivelse
Udvalgets ansvarsområder fremgår af styrelsesvedtægten for Viborg Kommune.
 
Forvaltningen vil på mødet give et oplæg om udvalgets ansvarsområder, den administrative organisation, økonomi og nøgletal, Sammenhængsmodel samt udviklingstendenser.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet. 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet. 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/44098

Resume

Arbejdsform og mødestruktur drøftes

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår,
 
1. at udvalgets arbejdsform og mødestruktur drøftes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2022

1. Udvalget ønskede i sin arbejdsform at vægte følgende:
 1. Besøg på institutioner, skoler og enheder
 2. En åbenhed for relevante gæster på udvalgets møder
 3. Besøg på Bjerringbro Skole for at høre om erfaringer fra skolesammenlægningen
 4. Individuelle møder mellem udvalgsmedlemmer og direktøren for Børn & Unge
 5. Besøg hos Børn & Unges afdelinger på rådhuset
 6. Indsigt i arbejdet på familieområdet
 7. Prioritering af møder med TR-repræsentanter

Sagsfremstilling

Historik
Intet. 
 
Inddragelse og høring
Intet. 
 
Beskrivelse
Udvalget drøfter den fremtidige arbejdsform – f.eks. samspillet mellem udvalgets medlemmer, mellem formand og udvalgets øvrige medlemmer samt mellem udvalg og forvaltning.
 
Herudover kan behovet for temamøder, ønsker til udvalgets introduktion, fastlæggelse af besøgsrunder og møder med råd, nævn m.fl. drøftes.
  
Alternativer
Intet.
  
Tidsperspektiv
Intet.
  
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
  
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 

Sagsid.: 21/44111

Resume

Byrådet vedtog på sit konstituerende møde den 15. december 2021 den politiske mødeplan for 2022

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at forslag til mødeplan godkendes for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalgets møder i 2022, og 
2. at mødernes starttidspunkt kl. 8.30 godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2022

Fraværende: Birthe Harritz
 
Forslag til mødeplan godkendes for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalgets møder i 2022, og mødernes starttidspunkt kl. 8.30 blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik
Intet. 
 
Inddragelse og høring
Intet. 
 
Beskrivelse
Mødeplanen indeholder de ordinære møder i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt fagudvalgene. Planen indeholder også en række aktiviteter som budgetmøder, seminarer, kommunalpolitisk topmøde, kommunaløkonomisk forum mv.
 
Herudover indeholder planen møder i de politiske partiers baggrundsgrupper (på mandage før møderne i fagudvalgene og i Økonomi- og Erhvervsudvalget).
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie), i uge 51 og 52 samt i juli måned.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplaner, men at der nødvendigvis skal ske en samlet koordinering.
 
Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære møder begynder kl. 8.30 og afholdes på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Alternativer
Intet. 
 
Tidsperspektiv
Intet. 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet. 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/30353

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag have en indledende drøftelse af forslaget til ny skolestruktur overleveret fra det tidligere udvalg.

Indstilling

Direktør for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 1. at udvalget har en indledende drøftelse af det overleverede forslag om en ny skolestruktur
 2. at udvalget drøfter den videre proces.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2022

Fraværende: Birthe Harritz
 
 1. Det overleverede forslag blev drøftet. Sagen og den videre proces genoptages på et temamøde for udvalget den 26. januar 2022.
 2. Udvalget anmodede forvaltningen om:
  1. at udarbejde et forslag til en revideret procesplan. Procesplanen skal give mulighed for en inddragende dialog med interessenter og samarbejdspartnere til brug for udarbejdelse af udvalgets endelige forslag til Byrådet i juni.
  2. at udarbejde en generel introduktion til skoleområdet som afsæt for udvalgets videre arbejde.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet i Viborg Kommune vedtog med?budgetforliget for 2020-2023?bl.a. følgende:??
 
”Skoler??
Elevtallet falder i folkeskolen i Viborg Kommune i disse år, og efter sædvanlig praksis er budgettet til området reduceret efter det aktuelle elevtal. Blandt andet for at kompensere for de udfordringer, det giver skolerne, får skoleområdet samlet tilført 16,4 mio. kr. i 2020. Udover at kompensere for det faldende elevtal, er pengene tiltænkt ekstra fagtimer og en styrket indsats for ordblinde og børn med autisme.??
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde en indstilling, der skal sikre kvaliteten i undervisningen med et faldende elevtal ved at reducere antallet af klasser på kommunalt plan. Indstillingen skal fremlægges for byrådet senest juni 2020. Forud skal der være gennemført en involverende proces med bred inddragelse af borgere, skolebestyrelser og andre interessenter.”??

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Byrådet blev den 8. december 2021 præsenteret for et konkret forslag til en ny skolestruktur fra det afgående Børne- og Ungdomsudvalg.
 
Forslaget peger på en ændring af den nuværende skolestruktur fra 25 til 9 skoledistrikter for at imødegå udfordringen med et faldende elevtal. Forslaget er vedlagt som bilag til punktet.
 
Det fremgår af konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode bl.a. at:
”Byrådet ønsker at styrke kvaliteten på skoleområdet. Dette skal ske gennem en ændret struktur - og tildelingsmodel. Denne model ønskes vedtaget i første halvdel af 2022. Der er samtidig enighed om at tilføre skoleområdet flere midler.”
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag have en indledende drøftelse af det fremlagte forslag samt den videre proces.
 
Borgmester Ulrik Wilbek deltager under punktet. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/20904

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget vil under dette punkt blive givet en orientering om det hidtidige arbejde med analyse og ny struktur på dagtilbudsområdet med henblik på drøftelse af den videre proces.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 1. at orientering om det hidtidige arbejde med analyse og ny struktur på dagtilbudsområdet tages til efterretning
 2. at proces for udarbejdelse af konkrete forslag til en ny struktur drøftes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2022

Fraværende: Birthe Harritz
 
 1. Orienteringen om det hidtidige arbejde blev taget til efterretning.
 2. Børne- og Ungdomsudvalget anmodede forvaltningen om at udarbejde et forslag til en ny dagtilbudsstruktur med udgangspunkt i de vedtagne principper.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med budgetforliget for budget 2020-23 blev det aftalt, at Børne- og Ungdomsudvalget i den kommende budgetperiode skal ”fremlægge forslag til en strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel, der tager bedre hensyn til den geografisk skæve fordeling af stigningen i børnetallet”.
 
På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 10. august 2021 (sag nr. 4)  blev kommissorium for analyse af struktur og kapacitet på dagtilbudsområdet vedtaget.
 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 12. oktober 2021 (sag nr. 2) at sende forslag til principper for en ny struktur og budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet i høring. Forslagene til principper blev efterfølgende godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 9. november 2021 (sag nr. 3)

Inddragelse og høring

Forslaget til principper har været sendt i høring i bestyrelserne for de kommunale og selvejende institutioner samt i område-MED i de fem kommunale dagtilbudsområder.

Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 9. nov. 2021 følgende principper som ramme for det videre arbejde med en ny dagtilbudsstruktur:
 
Princip nr. 1: Økonomisk bæredygtighed fx
 • at ressourcerne bruges effektivt, så der fastsættes et spænd for, hvor stor udgiften pr. barn må være
 • at det er muligt at tage socialøkonomiske hensyn i budgettildelingen
 • at det enkelte dagtilbud har en størrelse, så det ikke er ekstraordinært økonomisk sårbart overfor udsving i børnetallet
 
Princip nr. 2: Faglig bæredygtig fx
 • at personalegruppen er stor nok til, at den kan rumme de nødvendige faglige kompetencer og muligheder for faglig sparring
 • at normeringen (forholdet mellem antal pædagoger og børn) er tilstrækkelig, og at der kan opretholdes en hensigtsmæssig normering i hele åbningstiden
 
Princip nr. 3: De fysiske rammer fx
 • at der er et tilstrækkeligt antal kvadratmeter pr. barn, og at de fysiske rammer kan bruges aktivt til at strukturere praksis og børns aktiviteter
 • at bygningstilstanden kan have betydning for, hvilke institutioner, der skal indgå i eventuel ny struktur
 • at den samlede bygningsmasse tilpasses, så der ikke er overflødige kvadratmeter, der skal vedligeholdes
 
Princip nr. 4: Demografisk udvikling fx
 • at kapaciteten og strukturen tilpasses, så den matcher pasningsbehovet i de kommende år
 
Princip nr. 5: Nærhed mellem dagtilbud og folkeskole, så et dagtilbud tilhører primært et skoledistrikt fx
 • at nærhed påvirker forudsætningerne for at skabe gode overgange
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag drøfte den videre proces med arbejdet med en ny dagtilbudsstruktur.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/44118

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2022

Fraværende: Birthe Harritz
 
1. Orienteringerne blev taget til efterretning.
2. Børne- og Ungdomsudvalget accepterede invitationen fra Bjerringbro Skole, idet udvalget ønsker at høre om erfaringerne fra en allerede igangværende skolesammenlægning. Mødet foreslås lagt i forbindelse med udvalgets møde i februar.  

Sagsfremstilling

 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Formand Katrine Fusager Rohde orienterede om frikommuneforsøg på skole- og dagtilbudsområdet.
 
 • Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppen
 
Fritidsjobindsatsen
Viborg Kommune har sammen med Cabi fået støtte fra A. P. Møller Fonden til gennemførelse af et fritidsjobprojekt. Projektet løber i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024. 
 
Fonden har i alt støttet projektet med ca. 5,1 mio. kr. Viborg Kommunes andel udgør ca. 3,3 mio. kr.
 
Udvalget orienteres mere detaljeret om projektets indsatser på mødet den 25. januar 2022.
 
Målgruppen i projektet er sårbare unge mellem 13 og 17 år, som har behov for hjælp til at finde og fastholde et fritidsjob. Projektet vil også søge at motivere virksomheder til at håndtere jobskabelse og fastholdelse af unge.
 
Igennem den 3-årige projektperiode er der en målsætning om, at 6.000 unge bliver informeret om indsatsen samt at 350 unge kommer til at indgå direkte i indsatsen.
I samarbejde med Cabi gennemføres projektet i tæt sammenspil mellem Ungdomsskolen og Jobcenteret. Indsatserne omfatter overordnet oprettelse af et Talentværksted til de unge, opsøgende kontakt til det lokale erhvervsliv samt forældreinddragelse.
 
Invitation fra Bjerringbro Skole
Skolebestyrelsen på Bjerringbro Skole har sendt en invitation til møde til Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Henvendelse fra Sparkær Borgerforening
Udvalget fik forelagt en henvendelse fra Sparkær Borgerforening vedr. pasningstilbud til 0-3 årige.
 
Corona
Orientering om covid-situationen.

Sagsid.: 21/44121

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare
ved at trykke på ”Godkend”