You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 27. april 2022 kl. 08:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Anders Jensen, Birgith Bondekjær Langballe, Birthe Harritz , Katrine Fusager Rohde, Malena Møller Mortensen, Marianne Gaardsdal, Marianne Aaris
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/44118

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

 1. Orienteringerne blev drøftet og taget til efterretning.
 2. Børne- og Ungdomsudvalgsmødet foreslog et fælles møde med Social- og Sundhedsudvalget den 7. november alternativt den 3. oktober.

Sagsfremstilling

 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
 • Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppen
 
 • Vejrumbro Fri har grundet økonomiske vanskeligheder sendt en henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på at afsøge mulighederne for økonomisk hjælp.
 
 • Særlig indsats for unge i Bjerringbro i 2022 og 2023
 
Byrådet har i forbindelse med realisering af Helhedsplan for Bjerringbro reserveret 300.000 kr. i anlægstilskud til et aktivitets- eller mødested for unge i Bjerringbro. Følgegruppen for Helhedsplanen har nu i samarbejde med institutioner, der arbejder med de unge i målgruppen for indsatsen, udarbejdet et konkret forslag til et projekt – et 2-årigt fritidstilbud omkring trialcykling, forankret i Viborg Ungdomsskole. Politikområdet Skoler og Klubber tilføres således 200.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. i 2023, som finansieres af anlægget ”Gennemførsel af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro”.   
 
 • Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget
 
Social- og Sundhedsudvalget vil gerne holde et fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget, hvor de gerne vil drøfte mulige løsninger på udfordringen vedrørende den stigende psykiske sårbarhed i samfundet.
 
Der er foreslået følgende mødedatoer:
 
24. oktober kl. 15.00-16.00 (umiddelbart inden gruppemøder)
7. november kl. 15.00-16.00 (umiddelbart inden gruppemøder)

Sagsid.: 22/1618

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag beslutte om revideret forslag til en ny skolestruktur skal indstilles til Byrådet til høring.

Indstilling

Direktør for Børn & Unge indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 1. at forslag til ny skolestruktur og ny tildelingsmodes sendes i offentlig høring
 2. at datoer for informationsmøde med repræsentanter fra skolebestyrelserne og borgermøde fastsættes.
 3. at høringsperioden løber fra mandag den 6. juni 2022 til søndag den 4. september 2022. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 1. at forslag til ny skolestruktur sendes i offentlig høring
 2. at høringsperioden løber fra mandag den 6. juni 2022 til søndag den 4. september 2022.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere,
 1. at informationsmøde med repræsentanter fra skolebestyrelserne fastsættes til den 31. maj og borgermøde den 8. juni kl. 19-21.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet i Viborg Kommune vedtog med?budgetforliget for 2020-2023?bl.a. følgende:?
”Skoler
Elevtallet falder i folkeskolen i Viborg Kommune i disse år, og efter sædvanlig praksis er budgettet til området reduceret efter det aktuelle elevtal. Blandt andet for at kompensere for de udfordringer, det giver skolerne, får skoleområdet samlet tilført 16,4 mio. kr. i 2020. Udover at kompensere for det faldende elevtal, er pengene tiltænkt ekstra fagtimer og en styrket indsats for ordblinde og børn med autisme.?
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde en indstilling, der skal sikre kvaliteten i undervisningen med et faldende elevtal ved at reducere antallet af klasser på kommunalt plan. Indstillingen skal fremlægges for byrådet senest juni 2020. Forud skal der være gennemført en involverende proces med bred inddragelse af borgere, skolebestyrelser og andre interessenter.”?
 
Det fremgår af konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode bl.a. at:
”Byrådet ønsker at styrke kvaliteten på skoleområdet. Dette skal ske gennem en ændret struktur - og tildelingsmodel. Denne model ønskes vedtaget i første halvdel af 2022. Der er samtidig enighed om at tilføre skoleområdet flere midler.”
 
Byrådet blev den 8. december 2021 præsenteret for et konkret forslag til en ny skolestruktur fra det afgående Børne- og Ungdomsudvalg. Forslaget pegede på en ændring af den nuværende skolestruktur fra 25 til 9 skoledistrikter for at imødegå udfordringen med et faldende elevtal.

Inddragelse og høring

Det nuværende Børne- og Ungdomsudvalg har afholdt 3 borgerdialogmøder i marts måned 2022 med henblik på en kvalificering af det tidligere udvalgs forslag om 9 nye skoledistrikter.

Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget skal på mødet tage stilling til, om revideret udkast til en ny skolestruktur for Viborg Kommune skal indstilles til høring til Byrådet, samt forslag til en offentlig høringsperiode.
 
Det reviderede udkast vil blive fremlagt på mødet.
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal endvidere fastlægge tidspunkter for dialogmøder med henholdsvis repræsentanter for skolebestyrelserne samt et borgermøde. Begge dele som optakt til høringsperioden. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

 
Dato
Aktivitet
11. maj 2022
Behandling af indstilling i Økonomi- og Erhvervsudvalget
18. maj 2022
Behandling af indstilling i Byrådet med henblik på offentlig høring
Maj/juni
Informationsmøde med repræsentanter for skolebestyrelserne
 
Borgermøde
Uge 23-35
Høringsperiode
21. sept. 2022
Behandling af høringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalget
26. okt. 2022
Behandling af endeligt forslag til en ny skolestruktur på baggrund af de indkomne høringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalget
9. nov. 2022
Behandling af endeligt forslag i Økonomi- og Erhvervsudvalget
16. nov. 2022
Behandling af endeligt forslag i Byrådet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/34390

Resume

Den indledende projektering af udvidelsen af A-klasserne på Vestervang Skole, hvor midlertidige pavilloner erstattes af et permanent byggeri, er sat i gang. Det vurderes, at det er sandsynligt, at anlægsprojektet bliver dyrere end budgetteret på grund af stigende byggepriser. Der skal derfor tages stilling til, om projekteringen kan fortsætte, eller om der skal arbejdes med alternative løsninger.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at det drøftes, om projekteringen skal fortsættes, eller om der skal arbejdes med alternative løsninger på grund af forventning om stigende byggepriser, og
2. at der i projekteringen indtænkes senere udvidelsesmuligheder med en etape 2, såfremt der arbejdes videre med projektet, som oprindeligt tiltænkt.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Der arbejdes for nuværende videre med den oprindelige projektering, herunder med udvidelsesmuligheder med en etape 2. Når licitationsresultatet foreligger vil projektet igen blive politisk behandlet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har i budgetforliget for budget 2022-25 afsat 17,5 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse på autismeområdet i form af en tilbygning til en skole til ca. 30 elever.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 1. december 2021 (sag nr. 2), at tilbygningen placeres på Vestervang Skole, og at give anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2022 til rådgiverudgifter og indledende tekniske undersøgelser i forbindelse med projekteringen.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Udvidelsen på Vestervang Skole er et erstatningsbyggeri for midlertidige pavillonbygninger og udvider som sådan ikke den samlede kapacitet i A-klasserne. Kapaciteten er ca. 30 elever både i de nuværende pavilloner og i det kommende erstatningsbyggeri.
 
Forud for det kommende rådgiverudbud har der været afholdt en indledende brugerinddragelse, hvor ønskerne til det kommende byggeri er beskrevet. Det indeholder
-         4 klasselokaler med to tilhørende grupperum pr. klasselokale (ca. 30 elever i alt)
-         Lærerforberedelse
-         Et fællesrum med tilhørende køkken, der kan anvendes pædagogisk i undervisningen
-         Et lille faglokale med værksteds-/laboratorie funktioner
 
Fællesrummet vil både kunne danne ramme for det sociale fællesskab på tværs af klasser, samlinger og gruppearbejde. Fællesrummets køkkenfunktion og det lille faglokale med værksted/laboratorie vil skabe en tryg ramme for fagundervisningen i madkundskab samt kreative og naturvidenskabelige fag for de elever, som har svært ved at foretage et skifte til faglokalerne på Vestervang Skole. Desuden mangler der i dag kapacitet i skolens faglokaler bl.a. som følge af de senere års udvidelser af A-klasserne.
 
Ovenstående ønsker er indarbejdet i en skitse, som åbner mulighed for, at der senere kan gennemføres en etape 2, som udvider kapaciteten med ca. 30 pladser. Skitsetegningen kan ses som bilag nr. 1.
 
Hvis muligheden for en etape 2 indtænkes i den kommende projektering i forhold bygningens placering, indretning og tekniske installationer, vil det kunne reducere byggeomkostningerne ved en evt. senere udvidelse.
 
Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der udvides med en midlertidig pavillonbygning på Bjerringbro Skole. Det sikrer mulighed for at udvide kapaciteten i A-klasserne i skoleåret 2022/23, hvis der ses en fortsat stigning i behovet for sådanne pladser. Beslutning om permanente udvidelser vil således kunne afvente dels den nye skolestruktur og dels, om der fortsat sker en stigning i antallet af elever med autisme.
 
Forventning om merudgifter pga. stigende byggepriser:
På grund af stigende byggepriser er det sandsynligt, at anlægsudgifterne efter en kommende licitation vil overstige de afsatte 17,5 mio. kr.
 
Hvis projektet skal realiseres som oprindeligt tiltænkt, må det forventes, at der skal søges en tillægsbevilling fx finansieret blandt andre af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsprojekter. Der er undersøgt mulige alternativer hertil, som er beskrevet nedenfor. Byrådet drøfter på mødet den 21. april 2022 (sag nr. 17), hvordan stigende byggepriser håndteres i 2022 og 2023. I forhold til anlægsprojektet på Vestervang Skole vil en evt. budgetudfordring ligge i 2023/24.
 
Det skitserede forslag i bilag nr. 1 ligger med en størrelse på 650 m2 inden for rammerne af det idéoplæg, som blev fremlagt for Byrådet. Heri blev der foreslået etablering af en bygning på 700 m2. Det må forventes, at væsentlige funktioner vil skulle udgå af projektet, såfremt der ikke kan tildeles yderligere midler.

Alternativer

Mulige alternativer til at fortsætte projekteringen af den beskrevne etape 1 er:
 1. Leje af en pavillon inkl. faglokaler på 650 m2 over en 5-årige periode: Dette vil give tid til at vurdere, om der er behov for at udvide kapaciteten i A-klasserne mere permanent, og etape 1 og 2 vil således kunne bygges på én gang. Der vil på den ene side være merudgifter til leje af en pavillon. Det vurderes, at den samlede udgift over en 5-årig periode vil være ca. 5 mio. kr. På den anden side vil det være billigere at bygge etape 1 og 2 på én gang, og det vil skabe mindre forstyrrelse med ét byggeri.
 2. Tilbygning af faglokaler og leje af en pavillon: Tilbygning af ca. 200 m2 faglokaler til ca. 5,5 mio. kr. og leje af en pavillon på ca. 400-500 m2. Et sådant byggeri vil opfylde skolens nuværende behov for faglokaler til A-klasserne.
 3. Indarbejdelse af besparelser i det forslag, som er beskrevet i bilag nr. 1: Det vurderes, at ca. 120 m2 vil skulle udgå af forslaget. Det vil betyde, at fællesrum med tilhørende køkken og lille faglokale med værksteds-/laboratorie funktioner vil skulle udgå af anlægsprojektet. Det er således væsentlige funktioner, som udgår, hvorfor skolen ikke anbefaler denne løsning.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/13258

Resume

Den indledende projektering af renovering af faglokaler og etablering af elevator på Vestre Skole er sat i gang. Projektet er indtænkt i en samlet helhedsplan, som sikrer, at projektet vil passe ind i den fremtidige udvikling af skolens fysiske rammer. Det vurderes, at det er sandsynligt, at anlægsprojektet bliver dyrere end budgetteret på grund af stigende byggepriser. Der skal derfor tages stilling til, om projekteringen kan fortsætte, herunder om der på nuværende tidspunkt skal indarbejdes besparelser i projektet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at helhedsplanen godkendes, og
2. at det drøftes, om projekteringen skal fortsætte på grund af forventning om stigende byggepriser, herunder om der på nuværende tidspunkt skal indarbejdes besparelser i projektet.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Helhedsplanen godkendes og projekteringen fortsætter for nuværende som planlagt. Når licitationsresultatet foreligger, vil projektet igen blive politisk behandlet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilgede på mødet den 27. januar 2021 (sag nr. 3) 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Vestre Skole og projektering af de arbejder, som kan gennemføres for det samlede budget på 16,9 mio. kr. der er afsat til projektet.

Inddragelse og høring

Skolens ledelse og medarbejdere har været inddraget i processen med at udarbejde helhedsplanen.

Beskrivelse

Anlægsbudgettet på 16,9 mio. kr. har fra starten være tiltænkt nogle konkrete projekter på Vestre Skole herunder etablering af handicapadgang med en elevator og renovering af skolens faglokaler til naturfag. Disse konkrete projekter, der udgør etape 1, er tænkt ind i en samlet helhedsplan, der nu er udarbejdet, så projekterne vil passe ind i den fremtidige udvikling af skolens fysiske rammer. Helhedsplanen kan danne udgangspunkt for en eller flere efterfølgende etaper, som sikrer en samlet modernisering af Vestre Skole.
 
Helhedsplanen fokuserer på at skabe mere differentierede læringsmiljøer med plads til flere forskellige typer af aktiviteter udover den klassiske klassebaserede undervisning. Elementerne i helhedsplanen er:
 
-         sammenhængende arealer for årgange
-         frigørelse af kvadratmeter ved at lokaler både kan rumme indskoling og SFO
-         skabelse af et sammenhængende fagligt miljø for håndværk & design samt billedkunst og med tættere beliggenhed til sløjd
-         et mere synligt pædagogisk læringscenter, som flyttes fra kælderen til stueetagen
-         frigørelse af lokaler til gruppearbejde, samlinger og fordybelse
-         dannelse af et sammenhængende fagligt miljø for naturfagene herunder renovering af disse lokaler med et tilhørende auditorium
-         skabelse af handicapadgang til alle niveauer med elevator
 
 
Den nye helhedsplan kan ses som bilag nr. 1.
 
Totalrådgiverne på sagen, Meissner og Sigh, har vurderet byggeomkostningerne til gennemførelse af etape 1, der som nævnt omfatter en elevator og renovering af skolens lokaler til naturfag.
 
Med de aktuelle priser vurderes projektet at blive 1,7 mio. kr. dyrere end det afsatte budget på 16,9 mio. kr. Derudover må der i de kommende måneder forventes betydelige prisstigninger på byggematerialer. Størrelsen af disse prisstigninger er der stor usikkerhed om, og det er derfor vanskeligt at indregne et bud herpå.
 
Fordyrelsen på 1,7 mio. kr. skyldes for det første, at ombygningen af faglokalerne griber ind i andre etager ift. ventilation, faldstammer til vand og strømtilføringer. For det andet er der sket en betydelig stigning i byggepriserne for både materialer og timepriser siden projektet oprindeligt blev budgetlagt.
 
Mulige besparelser er følgende:
 
1) Undlade etablering af en elevator (besparelse ca. 2,1 mio. kr.)
 
Konsekvenser: Vestre Skole mangler i dag en elevator dels for at overholde myndighedskrav til tilgængelighed for brugerne og øvrige borgere, og dels for, at teknisk personale og rengøringspersonale kan flytte tunge ting mellem etagerne og få deres arbejdsmiljø tilgodeset. Vestre Skole har fem etager men ingen lift eller elevator.
 
2) Reducere omfanget af renoveringen af faglokalerne samt etablere en mindre elevator (besparelse ca. 1,7 mio. kr.)
 
Man vil kunne undlade at renovere alle naturfagslokaler på én gang. Dette vil dog være til ulempe for undervisningen og for indeklimaet i de rum, der udgår, da man vil have f.eks. et moderne fysiklokale sammen med et nedslidt lokale til biologi eller natur/teknik uden ventilation. At renovere lokalerne ad flere omgange vil udgøre en større udgift samlet set, da man én gang til vil skulle lave gennembrydninger til etagerne nedenunder for at trække installationerne med de deraf følgende meromkostninger til reetablering af lofter mm. Reduceres elevatorens kapacitet, vil man ikke kunne bruge den til at transportere gods, men udelukkende personer.
 
Byrådet drøfter på mødet den 21. april 2022 (sag nr. 17), hvordan stigende byggepriser håndteres i 2022 og 2023. I forhold til anlægsprojektet på Vestre Skole vil en evt. budgetudfordring ligge i 2023.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/50123

Resume

I forbindelse med etableringen af den nye Stoholm Skole lægges der op til et tæt samarbejde mellem Stoholm Skole og Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Placeringen af skolen ved Fritids- og Kulturcenteret giver muligheder for at skabe sammenhæng mellem elevernes skoleliv og fritidsliv og desuden rationaler i forhold til anvendelse af bygninger og udendørs arealer. For at realisere disse formål er der udarbejdet et aftalegrundlag, der beskriver fælles hensigtserklæringer mellem Viborg Kommune og Stoholm Fritids- og Kulturcenter i forhold til det fremtidige samarbejde.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at aftalegrundlaget med Stoholm Fritids-og Kulturcenter godkendes med henblik på, at det danner udgangspunkt for parternes videre arbejde med projektet, forudsat at Kultur- og Fritidsudvalget ligeledes godkender aftalegrundlaget.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Aftalegrundlaget med Stoholm Fritids-og Kulturcenter godkendes med henblik på, at det danner udgangspunkt for parternes videre arbejde med projektet.

Sagsfremstilling

Historik

 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 23. februar 2021 (sag nr. 5) kommissorium for byggeprojektet. Kommissoriet beskriver bl.a. projektets organisering herunder, hvad Børne- og Ungdomsudvalget løbende skal tage stilling til i processen.
 
På Byrådets møde den 22. juni 2021 (sag nr. 4) blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2021 til den indledende projektering.
 
Den 9. november 2021 (sag nr. 4) godkendte Børne- og Ungdomsudvalget den overordnede placering af skolen, og udvalget anmodede Teknisk Udvalg om at igangsætte planlægningsarbejdet i forhold til at tilvejebringe et plangrundlag.
 
Den 23. februar 2022 (sag nr. 8) godkendte Børne- og Ungdomsudvalget det pædagogiske grundlag for den nye skole, som beskriver de indholdsmæssige krav, som kommer til at indgå i det kommende rådgiverudbud og projektets videre realisering.
 
Aftalegrundlaget var forelagt til drøftelse i hhv. Kultur- og Fritidsudvalget den 22. februar 2022 og Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2022. På begge møder blev punktet udsat.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt borgermøde i Stoholm Fritids- og Kulturcenter den 14. september 2021 samt efterfølgende to møder i en interessentgruppe for foreninger i Stoholm i efteråret 2021, hvor idéer til den nye skole har været drøftet.

Beskrivelse

I den visionsproces, der har været omkring den nye Stoholm Skole, har det været kendetegnede, at borgere og foreninger i Stoholm ser en stor gevinst ved, at skolen placeres i tæt sammenhæng med Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
 
Stoholm Fritids- og Kulturcenter støtter endvidere den udarbejdede vision, og i de fælles drøftelser mellem Børn & Unge, Kultur & Udvikling og Stoholm Fritids- og kulturcenter er der enighed om, at der kan skabes synergier og rationaler i forhold til anvendelse af bygninger og udendørs arealer.
 
Der er udarbejdet udkast til et aftalegrundlag, der kan ses som bilag nr. 1. Aftalegrundlaget beskriver fælles hensigtserklæringer mellem Viborg Kommune og Stoholm Fritids- og Kulturcenter i forhold til det fremtidige samarbejde. Med udgangspunkt i aftalegrundlaget kan der senere indgås forpligtende/juridisk bindende aftaler, om de forskellige forhold, hvor det er nødvendigt at indgå sådanne.
 
Såfremt aftalegrundlaget godkendes politisk i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, vil det danne udgangspunkt for det videre arbejde med projektet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/11574

Resume

Med henblik på godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet behandler Børne- og Ungdomsudvalget ønske om ændring af styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole fra bestyrelsen for Viborg Ungdomsskole.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at den reviderede styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at den reviderede styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole godkendes

Sagsfremstilling

Historik

Det fremgår af ungdomsskolelovens § 8 stk. 4, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler for ungdomsskolens opgaver.
 
Byrådet besluttede på mødet den 1. september 2021 (sag nr. 26), at Byrådet ikke længere udpeger medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse. Tidligere udpegede Byrådet to medlemmer, og bestyrelsen bestod af i alt 11 medlemmer.

Inddragelse og høring

Styrelsesvedtægten kan ændres efter, at der er indhentet udtalelse fra ungdomsskolens bestyrelse.

Beskrivelse

Viborg Ungdomsskoles bestyrelse har konstitueret sig efter Byrådsvalget og har drøftet ungdomsskolens vedtægt.
 
Bestyrelsen ønsker, at Viborg Ungdomsskoles bestyrelse udvides med yderligere to repræsentanter, således den fremadrettet består af i alt 11 medlemmer. Bestyrelsen ønsker, at de to repræsentanter udpeges blandt Viborg Idrætsråd og Viborg Ungdomsråd.
Derudover tilpasses udvælgelsen af forældrerepræsentanter for klubområdet, således de vælges blandt forældre fra klubberne og ikke på et fælles forældrerådsmøde.
Endelig ønsker bestyrelsen, at der ikke længere udpeges stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmerne.
 
Ændringsforslagene fremgår af bilag 1, og en tilrettet og layout vedtægt fremgår af bilag 2.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole kan træde i kraft efter godkendelse i Byrådet den 18. maj 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Følgende fremgår af ungdomsskolelovens §8 omkring styrelsesvedtægten:
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.
Bilag

Sagsid.: 22/4326

Resume

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2023-2026 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle driftsbudgetudfordringer og nye anlægsprojekter. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at det drøftes, hvilke driftsbudgetudfordringer og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
2. at det drøftes, hvilke nye anlægsprojekter og eventuel tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

1. Der er på nuværende tidspunkt ikke udpeget budgetudfordringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område for budgetåret 2023

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. februar spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning (link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2022). 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 9. marts behandlet anlægsbudget 2023-2026 herunder godkendt et forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet.  (link til sag nr. 16 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. marts 2022).
 
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 23. marts (link til sag nr. 5 i Børne- og Ungdomsudvalget 23. marts 2022). 

Inddragelse og høring

Efter Børne- og Ungdomsudvalgets midtvejsdrøftelse den 27. april sendes budgetforslaget til drøftelse i MED-udvalg og bestyrelser i perioden den 28. april – 12. maj.
 

Beskrivelse

Driftsbudget

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar behandlet principper for fastsættelse af budgetrammerne. Budgetrammerne for de enkelte udvalg og politikområder fremgår af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Reduktionsforslag

Der er indarbejdet en reduktion i budget 2023 på 20 mio. kr. Reduktionen er placeret i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Direktion og MED-systemet udarbejder forslag til udmøntning af reduktioner. Forslagene kan foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. juni.

Driftsbudgetudfordringer

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv budgetudfordringer. Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen. Udvalgenes budgetudfordringer kan kun i helt ekstraordinære tilfælde fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 15. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i byrådets videre budgetlægning.
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke udpeget budgetudfordringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område for budgetåret 2023.
 
Fra 1. januar 2024 skal daginstitutioner under den kommunale forsyning leve op til kravene om minimumsnormeringer. Forvaltningen har lavet en beregning på, hvad den fulde indfasning af minimumsnormeringer vil koste Viborg Kommune. Beregningen viser, at med udgangspunkt i 2020, så mangler der 85 helårsstillinger (pædagoger og medhjælpere). Den samlede udgift er opgjort til 35 mio. kroner. Ved fuld udfasning i 2024 vurderes det, at den statslige finansiering vil udgøre cirka 27 mio. kr., hvilket betyder, at der er en difference på 8 mio. kroner. Det er en foreløbig beregning, og den præcise difference vil først være kendt i 2024.
 
Med det foreliggende udkast til en ny dagtilbudsstruktur er der en formodet driftsbesparelse, som vil kunne anvendes til indførslen af minimumsnormeringer. Beregningerne er på nuværende tidspunkt alene et overslag, men det er vurderingen, at der fra 2024 vil være en udfordring inden for den nuværende ramme at leve op til kravet om minimumsnormeringer.

Anlægsbudget 

Af bilag nr. 1 fremgår anlægsbudgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forslaget til teknisk tilretning af anlægsbudgettet, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt på mødet den 9. marts, er indarbejdet. 

Nye anlægsprojekter

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar besluttet, at udvalgene på grund af det pressede anlægsbudget i 2023 og 2024 kun kan fremsende nye anlægsprojekter, der er absolut nødvendige.
 
Det drøftes, hvilke nye anlægsprojekter, der skal indgå i udvalget budgetlægning. Anlægsprojekterne beskrives som idéoplæg og godkendes senest af udvalget i juni 2022.
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke udpeget nye anlægsprojekter. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 23. marts 2022 (sag nr. 5) følgende: ”Der er ikke nye anlægsprojekter, der for nuværende skal indgå i udvalgets budgetlægning, idet Børne- og Ungdomsudvalget afventer den endelige beslutning om forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur.”

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 1. juni. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 22/12090

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag drøfte studietur for udvalget i indeværende byrådsperiode.

Indstilling

Direktør for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at udvalget drøfter ønsker og ideer til studietur for udvalget

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Forvaltningen blev anmodet om til et kommende møde at udarbejde et forslag til studietur med fokus på både skole, dagtilbud og familie- og forebyggelsesområdet i både ind- og udlandet.
 
Studieturen forventes afviklet i starten af 2023.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der er tradition for i Viborg Kommune, at fagudvalgene tager på studietur i byrådsperioden med henblik på indhentelse af inspiration til udvalgets arbejde.
 
Der er i Viborg Kommune afsat 105.000 kr. i alt til studietur eller -ture for Børne- og Ungdomsudvalget i indeværende periode.
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag drøfte evt. tema, tidspunkt og mulige destinationer for en eller flere studieture. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Se ovenstående.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/11818

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag tage stilling til et forslag til tildelingsmodeller på både dagtilbuds- og skoleområdet i forhold til modtagelsen af ukrainske børn. Herudover gives udvalget en orientering om opgaven på familieområdet.

Indstilling

Direktør for Børn & Unge indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 1. at skolerne i 2022 tildeles 41.100 kr. pr. barn pr. år samt den almindelige elevtakst
 2. at området på dagtilbud i 2022 tildeles 70.700 kr. pr. barn pr. år 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Forvaltningen præciserede indledningsvist, at der er udpeget 18 tilbud på dagtilbudsområdet, hvor ukrainske børn bliver tilbudt plads.
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 1. at skolerne i 2022 tildeles 41.100 kr. pr. barn pr. år samt den almindelige elevtakst
 2. at områderne på dagtilbudsområdet i 2022 tildeles 70.700 kr. pr. barn pr. år 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar, ses der et stigende antal fordrevne fra Ukraine, der indrejser i Danmark. Ukrainske statsborgere kan indrejse visumfrit i Danmark i op til 30 dage og opholde her som turister.
 
Den 16. marts 2022 vedtog Folketinget en særlov, der giver ukrainske statsborgere og borgere med flygtningestatus i Ukraine mulighed for at søge om opholdstilladelse i op til 2 år i medfør af særloven. Det er pt. regeringens forventning, at Danmark skal forvente at modtage op til 100.000 fordrevne fra Ukraine.
 
Med særlovens vedtagelse er det KL’s fortolkning, at der nu også er hjemmel til kommunerne til at tilbyde ukrainske børn plads i dagtilbud forud for en bevilliget opholdstilladelse i medfør af særloven. På folkeskoleområdet vil det med henvisning til Folkeskoleloven være muligt at tilbyde ukrainske børn optagelse i skoletilbud alene på turistophold.
 
I Viborg Kommune gives der mulighed for, at alle ukrainske børn kan blive optaget i både dagtilbud og skole efter indrejse uagtet opholdsgrundlag.
 
Pr. 21. april 2022 er der optaget 33 børn i dagtilbud og 83 børn på skoleområdet, hvoraf 7 af børnene i dagtilbud har fået opholdstilladelse og 18 af børnene i skole har fået opholdstilladelse.
 
Den økonomiske kompensation for kommunerne i forhold til at varetage den samlede opgave med modtagelse af ukrainske fordrevne vil blive forhandlet i juni måned mellem KL og regeringen.
 
Da modtagelsen af de ukrainske børn allerede nu medfører merudgifter på både skole- og dagtilbudsområdet, så foreslås der følgende decentrale tildelingsmodeller gældende for alle ukrainske børn uagtet opholdsgrundlag og for 2022.
 
Det er forventningen, at der i løbet af 2022 vil blive skabt et overblik over målgruppen og opgavens omfang, hvorfor forslag til en tildelingsmodel for 2023 vil blive fremlagt i efteråret 2022.
 
På dagtilbudsområdet er der udpeget 10 dagtilbud, hvori de ukrainske børn vil blive tilbudt en dagtilbudsplads.
 
På skoleområdet er udgangspunktet, at børnene optages i deres distriktsskole.
 
Udviklingen følges tæt ift. antal børn, behov og den geografiske fordeling ved bosætning i forhold til om der som et supplement til ovenstående skal etableres egentlig modtageklasser og modtagegrupper.
 
Forslag til decentral tildelingsmodel på dagtilbudsområdet:
 
 • Årligt pr. barn i 2 år: 70.700 kr.
 
Det gælder både institutioner og dagpleje. Også selvejende og private institutioner.
Stopper barnet i dagtilbuddet tilbagebetales taksten for resten af året. Der gives ikke almentakst til nyankomne flygtningebørn på dagtilbudsområdet. Børnene tæller først med i den almene ressourcemodel efter en periode. F.eks. tæller et barn, der er startet i dagtilbud før august 2020 med fuld tildeling fra 2022. 
 
Forslag til decentral tildelingsmodel på skoleområdet udover den almindelige elevtakst:
 
 • Årligt pr. barn 41.100 kr.
 
Stopper barnet i skoletilbuddet tilbagebetales taksten for resten af året.
 
Forslaget til tildeling pr. barn er fastsat ud fra den nuværende praksis ift. tildeling for flersprogede børn på skoleområdet, samt tildelingen for flygtningebørn på dagtilbudsområdet. 
 
Tildelingen på både dagtilbuds- og skoleområdet foreslås reguleret 4 gange årligt efter samme model for regulering for tildeling for flygtningebørn og med udgangspunkt i optagelsesdatoen for børnene i henholdsvis skole- og dagtilbud uagtet barnets opholdsgrundlag.
 
Som et alternativ til en direkte decentral tildeling pr. barn, kan der ved årets udgang ske en efterregulering fra en central pulje ift. de faktiske afholdte udgifter på de enkelte skoler og områder på dagtilbud.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forslaget om tildelingsmodel for fordrevne ukrainske børn foreslås gældende for 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Af de forventede 100.000 fordrevne ukrainere til Danmark skønnes det pt. at ca. halvdelen er børn og unge. Med den seneste fordelingsnøgle står Viborg Kommune ved 100.000 fordrevne ukrainere til at modtage 2200, hvoraf de 1100 må formodes at være børn og unge under 18 år. 
 
Der er i 2022 centralt afsat 635.000 kr. til flygtningeområdet på dagtilbudsområdet og 1,1 mio. kr. til regulering af vedr. øvrige udlændinge på skoleområdet, -145.000 kr. til regulering vedr. flygtninge og 1,7 mio. kr. til undervisning af flersprogede. I 2021 blev der anvendt 1,7 mio. kr. til flersprogede på Ungdomsskolen, og det er forventningen at samme beløb også vil blive brugt i 2022.

Juridiske og planmæssige forhold

Med aktstykke nr. 213 tiltrådt den 10. marts 2022 og aktstykke 219 tiltrådt den 16. marts 2022 er der etableret hjemmel til, at kommunerne kan tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og at staten kan dække kommunale udgifter forbundet hermed.
 
Med aktstykke nr. 213 tiltrådt den 10. marts 2022 og aktstykke 219 tiltrådt den 16. marts 2022 er der etableret hjemmel til, at kommunerne kan tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og at staten kan dække kommunale udgifter forbundet hermed. Aktstykket er senest forlænget den 4. april 2022.

Sagsid.: 22/9503

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget gives med denne sag en orientering om satsningen Grønne Sammen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Bæredygtighed er en af 5 visioner i Viborg Kommunes sammenhængsmodel. Med afsæt i visionen gennemførte direktionen i 2019 et sprintforløb med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, og hvorfra ideen om Grønne Sammen er udsprunget.
 
Grønne Sammen blev gennemført for første gang som et pilotprojekt i 2020 med involvering af 6 dagtilbud og 6 skoler, hvor børnene og elever i ugerne 36 og 37 lærte om og arbejdede med temaer inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Inddragelse og høring

Grønne Sammen afvikles i et tæt samarbejde med erhvervsliv, foreningsliv, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner.

Beskrivelse

Af byrådets konstitueringsaftale for indeværende periode fremgår det, at ”Grøn vækst og bæredygtighed” er et af 5 overordnede temaer.
 
Det fremgår endvidere, at en af hovedintentionerne er, at byrådet vil skabe og udvikle:
 
 • En sund og grøn kommune under titlen ’Grønne sammen’. Vi vil tage initiativer, som øger den grønne bevidsthed og skærper opmærksomheden på, hvad borgerne kan bidrage med i forhold til den grønne omstilling
 
 
I 2021 blev Grønne Sammen afholdt i uge 36 og 37 for alle 14.000 børn og unge i kommunale dagtilbud og folkeskoler. Ugerne bestod af lokalt tilrettelagte aktiviteter på skoler og dagtilbud, 63 forskellige læringsforløb i samarbejde med 33 forskellige samarbejdspartnere inden for det lokale erhvervs-, forenings- og kulturliv i regi af åben skole og dagtilbud, Den grønne karavane, hvor bl.a. Katrine Bille og Sebastian Klein besøgte dagtilbud og indskolingen, en samlet workshop: ”Voices of Tomorrow – Memes for the Future” for alle 8. klasser i samarbejde med The Animation Workshop. Herudover var der også 7 andre initiativer rettet mod borgerne og som for hovedparten var initieret af samarbejdspartnere.
 
I 2022 videreudvikles Grønne Sammen. Samtlige 14.000 børn i kommunens dagtilbud og skoler skal igen i ugerne 36 eller 37 være ”grønne sammen”. Se foreløbig oversigt over aktiviteter i bilag 1.
 
Herudover vil der i år sigtes mod en endnu bredere involvering af borgere, virksomheder og foreninger. Både i form af lokale aktiviteter, men også centralt arrangerede aktiviteter formentlig koncentreret i weekenden i uge 37. 
 
Byrådet bevilligede i 2021 2 mio. kr. til afviklingen af Grønne Sammen. Det er forventningen, at ”Grønne Sammen” senest fra 2023 primært skal være finansieret gennem fonde og sponsorater. Der er pr. 1. april 2022 ansat en projektchef til at sikre den videre udvikling og ikke mindst koordinering af de mange indsatser og samarbejdspartnere i Grønne Sammen. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Se ovenstående.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/205

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender møde- og aktivitetsplanen for 2022

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Møde- og aktivitetsplanen for 2022 blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 21/44121

Indstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare
ved at trykke på ”Godkend”