You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 25. februar 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/2247
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-02-2020
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
 
 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
 • Kort orientering om åbning af A-klasserne på Egeskovskolen.
 
 • Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
 • Orientering om minimumsnormeringer på baggrund af den ekstra tildeling (se vedlagte bilag)
Bilag

Sagsid.: 19/39468
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på sidste udvalgsmøde at udarbejde principper for fremtidens folkeskole med udgangspunkt i fire tematikker. Forvaltningen har i denne sag, med udgangspunkt i tematikkerne, udarbejdet følgende fem forslag til principper, som drøftes på mødet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter forslag til principper for udarbejdelse af kommende skolestruktur og
 2. at udvalget beslutter, hvilke principper, der skal sendes i høring i perioden 26-02-2020 til 26-03-2020.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-02-2020
Følgende principper for fremtidens skolevæsen sendes i høring i perioden 26-02-2020 til den 26-03-2020:
 
 1. Kvalitet og indhold
 • Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde etc.
 1. Skoledistrikter/klassedannelse
 • Alle skoler/matrikler søges bevaret.
 • Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder.
 1. Ledelse
 • Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler.
 1. Tildelingsmodel
 • Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling.
Sagsfremstilling

Historik

Som en del af budgetforliget indgået i Byrådet den 04-11-2019 (sag 2) er det besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde et forslag til, hvordan kvaliteten i undervisningen, med et faldende elevtal, sikres, ved blandt andet at reducere antallet af klasser på kommunalt plan.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 26-11-2019 (sag 1) en procesplan for arbejdet med fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune. Denne plan blev justeret på udvalgsmøde den 07-01-2020 (sag 3) med henblik på yderligere inddragelse af en bred kreds af interessenter. På udvalgsmødet den 28-01-2020 (sag 2) blev tilbagemeldingerne fra de første dialogmøder drøftet og det blev besluttet hvilke tematikker, der skulle arbejdes videre med i forhold til udarbejdelse af principper.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt fire dialogmøder med skolebestyrelserne og skole MED. Input fra møderne har resulteret i udarbejdelsen af en række tematikker.
 
På baggrund af tematikkerne udarbejdes der et forslag til principper for kommende skolestruktur. Forslaget til principper sendes i høring i perioden 26-02-2020 til 26-03-2020. Inden der den 21-04-2020 træffes endelig beslutning om indstilling af principper til Byrådet, inddrages ligeledes skolelederne, skole MED og det øvrige Byråd. Derudover afholdes der to stormøder; et for skolebestyrelser og et hvor alle interessenter har mulighed for at deltage.

Beskrivelse

Den politiske målsætning i forhold til arbejdet med fremtidens skolevæsen er at sikre kvaliteten i undervisningen, når elevtallet falder mere end klassetallet kan reduceres.
 
Det betyder, at vi ønsker at investere i et stærkere, forpligtende samarbejde på skoleområdet. Den viden og de kompetencer vi har i organisationen skal udnyttes bedre med henblik på styrke trivsel og læring for børn og unge i Viborg Kommune både personligt, socialt og fagligt.
Der arbejdes pædagogisk og ledelsesmæssigt i hele Børn og Unge under overskriften Forskellige i Fællesskab. Lokale virkningsfulde løsninger skal udvikles og deles til gavn for fællesskabet. Dette skal understøttes af både pædagogisk og strukturel nytænkning, så vi sikrer bæredygtige og fleksible skoler, der kan tilpasse sig de dannelses- og uddannelsesmæssige krav, der stilles til fremtidens skole.
 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på sidste udvalgsmøde at udarbejde principper for fremtidens folkeskole med udgangspunkt i fire tematikker. Forvaltningen har i denne sag, med udgangspunkt i tematikkerne, udarbejdet følgende forslag til principper:
 
 1. Kvalitet og indhold
 • Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde etc.
 1. Skoledistrikter/klassedannelse
 • Alle skoler/matrikler søges bevaret.
 • Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder.
 1. Ledelse
 • Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler.
 1. Tildelingsmodel
 • Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tidsplan for beslutningsprocessen findes i bilag 1. Tidsperspektivet i forhold til konkret sammenlægning af skoledistrikter og optimering af klasser vil strække sig over en længere periode afhængig af hvilken model for overgang der vælges.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kun ved optimering af klasser vil nuværende serviceniveau kunne fastholdes og evt. forbedres, med mindre der ændres på demografireguleringen.
 
Ressourcetildelingsmodellen skal justeres i forbindelse med den endelige beslutning om fremtidig skolestruktur.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/47523
Resume
I perioden 11. december 2019 – 16. januar 2020 har det været muligt at indskrive sit barn til
den kommende 0. klasse. I indeværende sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om indskrivningen på de kommunale skoler. Det indstilles også, at udvalget godkender, at der udarbejdes en sag til behandling på et kommende udvalgsmøde omkring den fremadrettede proces for skoleindskrivning og herunder en kampagne for folkeskolerne som førsteønske.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 1. at orienteringen om skoleindskrivningen tages til efterretning,
 2. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der udarbejdes en sag om den fremadrettede proces for skoleindskrivningen, og
 3. at sagen indeholder forslag om, at der prioriteres midler indenfor nuværende budget til en kampagne for folkeskolerne som forældrenes førstevalg.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-02-2020
 1. Orienteringen om skoleindskrivningen blev taget til efterretning,
 2. Forslag om udarbejdelse af en sag om den fremadrettede proces for skoleindskrivningen blev godkendt, herunder
 3. at sagen skal indeholde forslag om, at der prioriteres midler indenfor nuværende budget til en kampagne for folkeskolerne som forældrenes førstevalg.
Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

1.044 børn har alderen til at starte i 0. klasse. 86% af de 1.044 børn er indskrevet via
webindskrivningen. De 1.044 børn er inkl. børn til friskoler/privatskoler og specialtilbud. Der er
søgt skoleudsættelse for otte børn. For de tre af børnene skal det afklares, om de skal skoleudsættes eller visiteres til et specialtilbud.
 
272 børn har ikke ønsket deres distriktsskole. 97 har ønsket anden kommunal skole, 2 har valgt hjemmeundervisning, og 173 børn er indskrevet på friskoler/privatskoler eller skoler i andre kommuner.
 
Af de 97, som har ønsket anden kommunal skole, har 82 børn fået plads. 15 børn vil blive henvist til deres distriktsskole, da de ikke umiddelbart kan optages på de ønskede skoler efter frit skolevalg, da klasserne er fyldt op i hht. rammerne i Styrelsesvedtægten, dog kan der ske enkelte ændringer henset til den løbende visitation til specialtilbud.   
 
Nedenstående skoler giver afslag på frit skolevalg.
 
Skoleønske efter frit skolevalg
Afviste elever
Bøgeskovskolen
1
Egeskovskolen
2
Hald Ege Skole
2
Overlund Skole
2
Søndre Skole
2
Vestervang Skole
1
Vestre Skole
5
I alt
15
 
Børnene vil blive tilbudt at komme på venteliste til de ønskede skoler, da der indtil
skolestart kan ske ændringer i antallet af indmeldte elever på skolerne.
 
Detaljeret fordeling af skoleindskrivningen i forhold til den enkelte skole fremgår af bilag 1.
 
Skoleindskrivningen har været placeret i samme tidsrum i en årrække.
 
Kampagne i forbindelse med skoleindskrivning
På baggrund af dialogmøder med skolebestyrelserne ifm. drøftelser om fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune og på baggrund af dialogmøde med Skolelederforeningen og Viborg Lærerkreds foreslår forvaltningen at det undersøges, om der kan ske en revision af processen for skoleindskrivningen, blandt andet så den placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til ansøgning om skoleudsættelse. Derudover er der ønske om at gennemføre en kampagne for folkeskolerne som forældrenes førstevalg i forbindelse med skoleindskrivningen. Der udarbejdes en sag til politisk godkendelse på et kommende udvalgsmøde, hvor der prioriteres midler indenfor nuværende budget på skoleområdet til at gennemføre kampagnen.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Forældre, som på børnenes vegne søger andet skoledistrikt, får senest første halvdel af marts 2020 besked fra forvaltningen om, hvorvidt skoleønsket kan opfyldes.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Indskrivning af børn til obligatorisk børnehaveklasse til det kommende skoleår foregår i
perioden 11.12.2019 - 16.01.2020. Der er åbnet for webindskrivning i nævnte periode. Ved
indskrivningen informeres forældrene om skoledistrikter og rammer for klassedannelsen.
Endvidere orienteres forældrene om muligheden for at søge om optagelse af deres barn på
anden skole end distriktsskolen og om muligheden for at søge om udsættelse af skolestart.
Udsættelse af skolestart afgøres på visitationsmøde. Anmodningen skal ske i forbindelse med
indskrivning.
Et barn skal efter forældrenes anmodning optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor
barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen.
Byrådet fastsætter rammer for klassedannelsen, herunder antallet af klasser på hver enkelt
skole.
Rammerne for klassedannelsen kan indeholde beslutning om hvor mange elever, der må være
i hver klasse ved skoleårets start, og hvor mange der må optages i hver klasse i løbet af
skoleåret, dog inden for folkeskolelovens rammer. Den endelige klassedannelse i forbindelse
med børnehaveklasser sker den 1. marts.
De børn, der bor i et defineret skoledistrikt, har altid krav på at blive optaget på
distriktsskolen. For at udnytte skolernes kapacitet mest hensigtsmæssigt, og for at der er
plads til eventuelle tilflyttere i løbet af skoleåret, sættes der loft over, hvor mange elever der
kan optages fra andre distrikter.
Optagelse af elever i anden skole end distriktsskolen må ikke udløse yderligere klasser. Der
kan optages børn fra andet skoledistrikt til og med elev nr. 25 i hver klasse. Det betyder, at
hvis der er 2 klasser med henholdsvis 13 og 14 elever er der plads til at optage yderligere 12
og 11 elever fra andre skoledistrikter, samtidig med at der er plads til 6 tilflyttere til
skoledistriktet.
Ved flere ansøgninger, end der kan imødekommes, optages først elever med ældre søskende
indskrevet på den ønskede skole. Ved eventuel lighed her går elever med de yngste søskende
forud for øvrige. Hvis der herefter fortsat er flere, vil nærmereboende går forud for fjernereboende.
Det kan på den enkelte skole i konkrete tilfælde vurderes, om der kan optages elever ud over
nummer 25.
Såfremt elevtallet i løbet af skoleåret på grund af tilflytning til skoledistriktet overstiger lovens
max. elevtal på 28, er der ikke krav om ny klassedannelse. Byrådet kan godkende optagelse af
både elev nr. 29 og 30.
Bilag

Sagsid.: 18/5134
Resume
Der er afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole. Der er tidligere frigivet i alt 1.000.000 kr., som nu er ved at være brugt.
 
Der søges frigivet yderligere 988.000 kr. til kommende presserende renoveringer, herunder i forbindelse med prøvehandlinger vedrørende pædagogisk praksis forud for indflytning i Lysningen (ny skole og hal i Overlund).
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 988.000 kr. til kontoen ”Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 988.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2020 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2019.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-02-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 988.000 kr. til kontoen ”Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 988.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2020 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2019.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune købte i 2015 Mercantecs bygninger på Vinkelvej 20 med henblik på at etablere en skole bestående af elever fra henholdsvis Overlund Skole og Rosenvængets Skole.
 
Ved budgetforliget 2018-21 blev det besluttet at bygge to nye skoler i stedet for. Samtidig blev der afsat 3.000.000 kr. til presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole.
 
Byrådet besluttede på møde den 21. marts 2018 (sag nr. 1) at bevilge 500.000 kr. til presserende renoveringer. På byrådsmødet den 4. september 2019 (sag nr. 7) blev der bevilliget yderligere 500.000 kr.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Lysningen - den ny skole og hal i Overlund - er planlagt til at være færdigbygget til indflytning medio 2023.
 
Frem til indflytningen vil der være behov for presserende renovering af den nuværende skole. Samtidig gennemføres der på Overlund Skole prøvehandlinger vedrørende pædagogisk praksis, f.eks. med faglige miljøer på mellemtrin og i udskoling og i forhold til personalets forberedelse.
 
Renovering og prøvehandlinger søges i videst muligt omfang koordineret, herunder med sigte på at kunne benytte indkøbt inventar i Lysningen. Der søges til dette formål frigivet 988.000 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/27307
Resume
Folkeskolens kvalitetsrapport skal understøtte systematisk evaluering og opfølgning på politisk vedtagne mål. Den skal vise kommunalbestyrelsen, hvordan kommunen og dens skoler lever op til målene, og hvordan der arbejdes på at nå målene. Byrådet har ansvar for at udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at Kvalitetsrapporten 2019 godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-02-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at kvalitetsrapporten 2019 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Af bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 fremgår det, at kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og styringsværktøj. I Viborg Kommune udgør kvalitetsrapporten sammen med den dialogbaserede aftale et kommunalt styringsværktøj, som understøtter systematisk evaluering og opfølgning. Derudover fungerer kvalitetsrapporten også som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling af folkeskoleområdet i Viborg Kommune.
 
Indholdet af Viborg Kommunes kvalitetsrapport giver således en status på skolevæsnets resultater i forhold til de tre mål for skolereformen
         Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
         Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
         Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Inddragelse og høring

De dialogbaserede aftaler har været drøftet og kvalificeret i skoleområdets ledelsesnetværk, MED-udvalg og bestyrelser.
Derudover har alle lokale kvalitetsrapporter været i høring på de enkelte skoler fra 9.-22 januar 2020. Alle skolers høringssvar indgår som Skolebestyrelsens årsberetning i slutningen af den enkelte skoles kvalitetsrapport ligesom skolernes Dialogbaserede Aftaler også indgår i rapporten.

Beskrivelse

Indholdet af Viborg Kommunes kvalitetsrapport 2019 giver en status på skolevæsnets resultater i forhold til de tre mål for skolereformen
 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
 
Rapporten indeholder jf. bekendtgørelsen, de obligatoriske indikatorer:
 • Kompetencedækning
 • Inklusion
 • Trivsel
 • Nationale tests
 • Folkeskolens 9.- klasses prøver herunder med socioøkonomiske referencer
 • Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse
 
Derudover indeholder rapporten også en status på, hvordan kommunens børn placerer sig på TOPI-markeringerne (Tidlig Opsporing og Indsats), samt den dialogbaserede aftale, som er den aftale, der danner rammen om den enkelte skoles strategiske arbejde.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Kvalitetsrapporten skal beskrive det netop afsluttede skoleår, og den skal behandles på et møde i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i lige kalenderår.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 13/94686
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget godkender budget for familieområdet og på baggrund heraf udarbejder forvaltningen servicestandarder, der beskriver, hvilke ydelser det er muligt at levere inden for budgettet. Tilretning af servicestandarder for ydelserne praktisk pædagogisk støtte i hjemmet efter servicelovens § 52 stk. 3 nr. 2 og familiebehandling efter servicelovens § 52 stk. 3 nr. 3 præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget
 1. at servicestandard for ydelsen praktisk pædagogisk hjælp i hjemmet godkendes
 2. at servicestandard for ydelsen familiebehandling godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-02-2020
 1. Servicestandard for ydelsen praktisk pædagogisk hjælp i hjemmet blev godkendt
 2. Servicestandard for ydelsen familiebehandling blev godkendt
 3. Børne- og Ungdomsudvalget anmodede om et oplæg til en temadrøftelse af servicestandarder på et kommende møde
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Tilretningerne af servicestandarden er udarbejdet i samarbejde mellem Familieafdelingen (myndighed) og Familiecenter Viborg (udfører).

Beskrivelse

Formål med servicestandarder generelt
Servicestandarderne har til hensigt at give indblik i, hvad Viborg Kommune giver støtte til. Dermed bidrager de til forventningsafstemning og udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem borger, og de medarbejdere der henholdsvis bevilger støtten og leverer støtten i hverdagen. Servicestandarderne er altså et arbejdsredskab for de involverede medarbejdere og danner udgangspunkt for den individuelle, faglige og konkrete vurdering, der sker i alle sager. Samtidig er de et styringsredskab for den administrative og politiske ledelse. Endelig er servicestandarderne afgørende for at sikre ensartethed i behandlingen af borgerne.
 
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
Servicestandard for ydelsen praktisk pædagogisk støtte i hjemmet efter servicelovens § 52, stk. 3., nr. 2 beskriver blandt andet formål med indsatsen, målgruppen herfor og indsatsens omfang. Den foreslåede tilretning vedrører omfanget af støtte til familier, der modtager ca. 1 ugentlig kontakt eller samtale. Som udgangspunkt bevilges støtten i op til 9 måneder. Tilretningen giver muligheden for, at støtten ydes i 3 måneder ud over de 9. Denne mulighed vurderes at kunne medvirke til, at indsatsen helt kan afsluttes i nogle sager. Endelig foreslås en nuancering af omfanget for støtte på niveau 1. Dermed imødekommes situationer, hvor familier har behov for 2 besøg pr. uge.
 
Familiebehandling
Som for ydelsen praktisk pædagogisk støtte i hjemmet foreslås en tilretning så familiebehandlingen kan ydes i 3 måneder ud over de 9 måneder, som er udgangspunktet. Også her vurderes muligheden at kunne medvirke til, at indsatsen helt kan afsluttes i nogle sager.
 
De foreslåede ændringer fremgår af vedhæftede bilag i form at udkast til tilrettede servicestandarder.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/4711
Resume
Viborg Kommune har i dialog med ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune samt øvrige uddannelsesforberedende tilbud udviklet et nyt, samlet koncept for fremtidig orientering til elever og forældre om valg af uddannelse. Dette er samlet i en model kaldet Viborg Karriereuge. I sagen præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for Viborg Karriereuge samt et oplæg om, at Uddannelsesmessen fremover erstattes af Viborg Karriereuge.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at oplægget til koncept for Viborg Karriereuge tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-02-2020
1. Oplægget til koncept for Viborg Karriereuge blev taget til efterretning
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Konceptet er udarbejdet i et fælles samarbejde mellem alle parterne i Forum 100.
Forum 100 består af ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune, øvrige uddannelsestilbud (Viborg Ungdomsskole, FGU Midtjylland, Skive-Viborg HF & VUC) samt grundskoleområdet og arbejdsmarkedsområdet i Viborg Kommune.

Beskrivelse

Baggrund
Forum 100 har siden efteråret 2019 arbejdet på et nyt koncept for orientering til elever og forældre i Viborg Kommune om valg af uddannelse og erhverv.
 
Konceptet skal dels erstatte Uddannelsesmessen, som er blevet afholdt i årene 2017-2019 dels styrke den palet af tilbud, som udbydes af kommunen, ungdomsuddannelserne og virksomhederne til unge og forældre i Viborg Kommune i forhold til valg af uddannelse.
 
Ungdomsuddannelserne har ønsket et nyt initiativ som erstatning for den tidligere messe, idet uddannelserne har ønsket at komme i endnu mere direkte kontakt til elever og forældre.
 
Konceptet
Viborg Karriereuge er et samlet koncept for orienteringen om uddannelse og erhverv til elever og forældre i Viborg Kommune (bilag 1).
 
Med konceptet lægges op til en koncentreret uge, hvor der afvikles forskellige vejlednings- og orienteringsaktiviteter for grundskoleelever og forældre. Aktiviteterne samles i en konkret uge for at tydeliggøre sammenhængen mellem de forskellige aktiviteter og for at sætte fokus på valg af uddannelse. Derfor bliver Viborg Karriereuge også samlet under et fælles brand og alle aktiviteternes kommunikeres under samme visuelle identitet. 
 
Viborg Karriereuge består af tre hovedelementer:
 • Uddannelsesaftener på grundskolerne (oplæg ved ungdomsuddannelserne og vejledning på 8-10 grundskoler for 9. klasse)
 • Karrieremesse/erhvervsmesse (en primært erhvervsfokuseret messe, hvor unge kan opleve erhvervsmuligheder og modtage vejledning, afvikles hvert andet år fra år 2021)
 • Ungdomsuddannelsernes Dag – Åbent Hus (afvikles allerede i dag, men tilbuddet justeres og tilpasses konceptet Viborg Karriereuge)
 
Indeholdt i konceptet er også en sammenhængende plan for de vejledningsaktiviteter, som knytter sig til Viborg Karriereuge for hhv. 8., 9. og 10. klasse (bilag 2). Fremtidsscenariet for vejledningsaktiviteterne består dels af allerede eksisterende aktiviteter og dels nye, som er opfundet i forbindelse med udviklingen af Viborg Karriereuge.
 
Målet med planen for vejledningsaktiviteterne er at skabe en tydelig rød tråd i vejledningsaktiviteter for elever og forældre. Og der er lagt vægt på, at eleverne arbejder grundigt med aktiviteterne både før, under og efter de konkrete aktiviteter. Det foregår under vejledningsmetoden karrierelæring, hvor eleverne via egne erfaringer skal skabe refleksion over valg af uddannelse og erhverv.
 
Den videre proces
Under udviklingen af konceptet er det løbende blevet tilpasset og justeret. Og der har været en yderligere proces med at drøfte de konkrete opgaver.
 
Ved gennemgangen af det endelige samlede oplæg, som nu forelægges til politisk behandling, har Forum 100 rejst en række opmærksomhedspunkter. Nogle har en overordnet karakter og andre opmærksomhedspunkter knytter sig til den konkrete afvikling af aktiviteterne.
 
Det har for eksempel været drøftet:
 • Tidspunktet for Viborg Karriereuge og hvornår det ligger bedst i forhold til eleverne og i forhold til grundskolernes og ungdomsuddannelsernes afvikling af andre aktiviteter
 • Varigheden af Viborg Karriereuge, og hvorvidt det er muligt at afvikle konceptet inden for en enkelt uge
 • Oplæggene med generel orientering om de enkelte ungdomsuddannelser på Uddannelsesaftenerne skal bevares, da det fungerede godt på den tidligere Uddannelsesmesse
 • Det skal aftales nærmere om oplæggene på uddannelsesaftenerne skal ske på uddannelsesniveau eller på skoleniveau
 • Formålet med uddannelsesaftenerne er, at eleverne får en afklaring på valg af uddannelser til besøg under Ungdomsuddannelsernes Dag – Åbent Hus
 • Det er vigtigt at opdele overbygningsskolerne i ”bundter”, så uddannelsesaftenerne samles på færre skoler (dog skal der tages højde for nærhed til eleverne)
 
Alle opmærksomhedspunkterne indgår i det videre arbejde med at udvikle og realisere konceptet i et samarbejde mellem kommunen, forberedende tilbud og ungdomsuddannelserne. Derudover inddrages erhvervslivet, herunder Viborgegnens Erhvervsråd og Task Force Viborg i den nærmere planlægning af karrieremessen.
 
Som en del af konceptet for Viborg Karriereuge, skal der også udvikles en samlet kommunikationsplan for konceptet, og karriereugen indgår som en del af brandingen for Karriereby Viborg.
 
Sammenhæng for borgeren
I udviklingen af konceptet har det været taget afsæt i elevernes behov og alle aktiviteterne er set i en sammenhæng og helhed. Derfor har Forum 100 ikke kun set på at erstatte uddannelsesmessen med noget nyt, men i stedet på, hvordan parterne i fællesskab kan udfordre eleven og forældre i valg af uddannelse og få skabt en rød tråd i vejledningen.
 
På den måde understøtter Viborg Karriereuge også visionen i Viborg Kommunes sammenhængsmodel om at skabe sammenhæng for de unge.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Konceptet afvikles for første gang i efteråret 2020, dog med undtagelse af karrieremessen/erhvervsmessen, som afvikles hvert andet år fra år 2021.
 
Forum 100 mødes næste gang d. 12. marts for at drøfte den videre udvikling og implementering af konceptet, når udfaldet af den politiske bebehandling kendes.
 
Herefter inddrages øvrige relevante parter, inklusive erhvervslivet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen forventer, at udgiftsniveauet til Viborg Karriereuge vil svare til sidste års udgift på ca. 0,2 mio. kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/1159
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-02-2020
1. Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at
der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/22634
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag drøfte en indstilling fra skolebestyrelserne på henholdsvis Egeskovskolen og Bøgeskovskolen om oprettelse af ny skole i Bjerringbro.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at indstilling om oprettelse af ny skole i Bjerringbro drøftes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-02-2020
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at anmode forvaltningen om at fortsætte dialogen med skolebestyrelserne ift. et scenarie, hvor:
 
 1. Bøgeskovskolen og Egeskovskolen lukkes pr. 30. juli 2021
 2. Den nye fælles skole åbner den 1. august 2021 i Bjerringbro på de 2 eksisterende matrikler
 3. Der søges indarbejdet en anlægsbevilling på 12 mio. kr. i forbindelse med byrådets budgetforhandling for budget 2021, svarende til en samling af overbygningen på Bøgeskovskolen
 4. Skolens pædagogiske og fysiske sammenlægningsproces understøttes økonomisk af forvaltningen med et engangsbeløb på 400.000 kr. 
 5. Den nye skole starter uden overførte underskud fra de to ”gamle” skoler, og bevilliges derfor en engangsbevilling på 3,2 mio. kr., således at den nye skole har et nulstillet budget
 6. Der gives et fusionstillæg i 2 år a 1 mio. kr. fra regnskabsåret 2021/2022 og frem.
Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget har senest på udvalgets møde den 7. januar 2020 drøftet oprettelsen af en ny skole i Bjerringbro. Skolebestyrelserne på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen har efterfølgende afholdt møde med henblik på udarbejdelse af en revideret indstilling til byrådet.

Inddragelse og høring

Indstillingen er udarbejdet af bestyrelserne fra Egeskovskolen og Bøgeskovskolen.

Beskrivelse

Bestyrelserne fra Egeskovskolen og Bøgeskovskolen har den 19. februar 2020 udarbejdet en ny indstilling til byrådet om oprettelse af en ny skole i Bjerringbro.
 
Skolebestyrelserne indstiller,
 • at Bøgeskovskolen og Egeskovskolen lukkes pr. 30. juli 2021, og at en ny fælles skole åbner den 1. august 2021 i Bjerringbro. Den nye skole starter på to matrikler med henblik på, at elever og personale samles på en adresse, dog senest den 1. august 2025.
 
Skolebestyrelserne ønsker en ny skole i Bjerringbro med fuld klasseoptimering såfremt:
 • at Byrådet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger på baggrund af en helhedsanalyse af blandt andet bygningsmassen, mulighed for tidssvarende læringsmiljø, byudvikling samt andre forhold træffer beslutning om, hvor og hvornår alle elever og personale kan samles på en matrikel.
 • at skolens pædagogiske og fysiske sammenlægningsproces understøttes økonomisk af forvaltningen.
 • at den nye skole starter uden overførte underskud fra de to ”gamle” skoler. Således at den nye skole har et nulstillet budget.
 • at der gives et fusionstillæg, som kan udfases i takt med at optimering af klasser gennemføres.
 • at der etableres sikre skoleveje i forbindelse med samling på en matrikel.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen har udarbejdet et overslag på skolebestyrelsernes indstilling. Det fremgår heraf at:
 • Analyse af bygningsmasse: Der skal udarbejdes en analyse af bygningsmassen på de to skoler med henblik på at samle eleverne på én matrikel. Forvaltningen anslår at det vil koste ca. 80.000 kr. (u/moms) pr. skole jf. den analyse der er gennemført i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for ny Overlund skole.
 
Teknik & Miljø har udarbejdet et foreløbigt overslag på hvad det vil koste at samle matriklerne. På Bøgeskovskolen lyder overslaget på 45-55 mio. kr. Desuden vil der kunne spares renovering af Egeskovskolen jf. helhedsplanen på 25-30 mio. kr. På Egeskovskolen lyder overslaget på 55-70 mio. kr. inkl. renovering jf. helhedsplanen.
 
 • Økonomisk understøttelse af omstillingsproces: Hvis der afsættes 40 timer pr. klasse á 250 kr. i timen i ca. 40 klasser, vil der skulle afsættes ca. 400.000 kr. til personaletid i forbindelse med den pædagogiske om stillingsproces.
 
 • Nulstilling af budget: Bøgeskovskolen kommer jf. budgetopfølgningen af 01-08-2019 ud med et forventet underskud i 2019 på 1,3 mio. kr. og Egeskovskolen kommer ud med et forventet underskud i 2019 på 1,9 mio. kr. Samlet set betyder det en underskudsdækning på ca. 3,2 mio. kr.
 
 • Fusionstillæg: Der gives et ekstraordinært fusionstillæg på 1,4 mio. kr. i 2020 og herefter 1 mio. kr. pr. år frem til at fuld optimering af klasser bliver muligt.
 
 • Ressourcetildelingsmodel: Ud over ovenstående vil den almindelige ressourcetildelingsmodel være gældende
 
 • Provenu ved sammenlægning af skoler: Jf. elev- og klassetalsprognosen vil skolerne ved fuld optimering af klasserne kunne optimere med mellem 6 og 10 klasser årligt i forhold til status quo. For hver klasse, der jf. elev- og klassetalsprognosen kan optimeres, vil skolen kunne omprioritere ca. 1 mio. kr. inden for rammen af den eksisterende ressourcetildelingsmodel.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For at sammenlægge de to skoledistrikter til et distrikt med to undervisningssteder vil der skulle ske lukning af de to skoler og samtidig oprettelse af den nye skole. Dette sker efter reglerne i Folkeskoleloven samt Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr 700 af 23/06/2014 ) med beslutning i Byrådet, høring og fornyet beslutning i Byrådet.
 
Valg af ny fælles skolebestyrelse sker efter Folkeskoleloven samt BEK nr. 28 af 14. januar 2014 og Viborg Kommunes styrelsesvedtægt, dog med den tilføjelse at der så vidt muligt skal være ligelig repræsentation fra de to matrikler, så længe skolerne ikke er samlet på en matrikel.
Bilag