You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. november 2020 kl. 12:00

Mødested Søndre Skole
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/4427
Resume
På investeringsoversigten 2020-2024 er der afsat rådighedsbeløb til flytning af Klub Valhalla. Den antaget totalrådgiver, Rambøll Arkitekter, har nu fremsendt projektforslag til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at Børne- Ungdomsudvalget godkender projektforslaget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2020
1. Projektforslaget blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

På møde i april 2020 besluttede Byrådet (link til sag nr. 1 i byrådet 22. april 2020) efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 24. marts 2020 at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Flytning af Klub Valhalla” med rådighed i 2020 og at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern totalrådgiver.
 
Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Rambøll Arkitekter er antaget som rådgiver.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt møder i styregruppen, som består af repræsentanter fra klubben, skolen, Børn & Unge forvaltningen, Ejendom & Energi samt Rambøll Arkitekter.

Beskrivelse

Rambøll Arkitekter har fremsendt projektforslag for ”Flytning af Klub Valhalla” til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Projektforslaget tager udgangspunkt i en ny bygning på 450 m2 med plads op til 150 personer.
Området skal indrettes, så der er gode legearealer, udendørs opholdsarealer samt gode gang- og cykelforhold.
Klubben og skolen er i tæt samarbejde om at optimere den nye bygning således at man kan samdrifte og benytte hinandens faciliteter.
 
Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalget godkendelse, vil rådgiveren i samarbejde med styregruppen, arbejde videre med projektet og udbudsformen vil blive i offentlig licitation med fagentrepriser.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der forventes følgende tidsplan for anlægsprojektet:
- Politisk godkendelse af licitationsindstilling i marts/april 2021.
- Udførelse frem til januar 2022, herefter ibrugtagning.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/8885
Resume
Ørum Børnehus og Skole er ved at blive projekteret. Den antaget rådgiver har nu fremsendt projektforslag til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender projektforslaget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2020
1. Projektforslaget blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

På Byrådets møde i april 2019(link til sag nr. 2 i byrådet 24. april 2019) efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 26. marts 2019 blev der besluttet at give en anlægsbevilling på 500.000 kr. til opstart og valg af ekstern rådgiver. Efterfølgende blev Norconsult A/S valgt som totalrådgiver.
På Byrådets møde i oktober 2020(link til sag nr. 4 i byrådet 7. oktober 2020) efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget møde den 22. september 2020 blev der besluttet at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes, så der er tilstrækkelig økonomi frem til licitationsresultatet foreligger.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt møder i styregruppen, som består af repræsentanter fra skolen, Børnehuset, Børn & Unge forvaltningen, Ejendom & Energi samt ekstern Rådgiver Norconsult A/S.

Beskrivelse

Norconsult A/S har fremsendt projektforslag for ”Ørum Børnehus og Skole” til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Projektforslaget tager udgangspunkt i til- og ombygning af den eksisterende skole.
Den ældste del af skolen nedrives, og erstattes af en tilbygning på 445 m2, hvor der etableres faglokaler i forlængelse af nuværende fagfløj.
Børnehuset etableres i forlængelse af skolen i en ny tilbygning på ca. 1000 m2.
Til- og ombygningen er udviklet således, at børnehus, sfo og skole er fælles om en række funktioner, blandet andet multisal og kantine. er der andre store
 
Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalget godkendelse, vil rådgiveren i samarbejde med styregruppen, arbejde videre med projektet og udbudsformen vil blive i offentlig licitation med fagentrepriser.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der forventes følgende tidsplan for anlægsprojektet:
- Politisk godkendelse af licitationsindstilling i april/maj 2021.
- Aflevering og ibrugtagning i juni 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/41652
Resume
Der har i år været gennemført en forsøgsordning for afvikling af sommerferien i dagplejen i områderne Vest og Sydøst, som har holdt ferielukket i lukkeugerne, ligesom man også gør i kommunens øvrige børnehuse og SFO'er.
 
Der er efterfølgende gennemført bl.a. en surveyevaluering blandt alle forældre og dagplejere i Viborg Kommune, og antallet af børn der benytter gæstepasning er blevet analyseret.
 
De samlede resultater peger på, at der vil være en række fordele ved at indføre sommerferieordning med lukkeuger i hele dagplejen i Viborg Kommune.
Indstilling
 Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at sommerferieordning med ferielukket i lukkeuger i dagplejen gøres permanent i hele dagplejen i Viborg Kommune.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2020
1. Sommerferieordning med ferielukket i lukkeuger i dagplejen gøres permanent i hele dagplejen i Viborg Kommune i alle dagtilbudsområder fra 2021.
Sagsfremstilling

Historik

Sagen om forsøgsordningen blev drøftet første gang i Børne- og Ungdomsudvalget tirsdag den 29. oktober 2019. Her blev det besluttet at indføre ferielukning i en prøveperiode hen over sommeren 2020 i dagplejen i områderne Sydøst og Vest. Det blev også besluttet, at der efterfølgende skulle følges op på prøveperioden med en evaluering, med henblik på at vurdere, om ferielukning i dagplejen skal gøres permanent i alle dagtilbudsområder fra 2021.

Inddragelse og høring

Hele tilrettelæggelsen af forsøgsordningen er sket i tæt samarbejde mellem ledere af dagplejen og dagplejernes TR i område Vest og Sydøst
 
Efter forsøgsordningens afslutning i august, gennemførtes en surveyevaluering, som blev delt med alle forældre og dagplejere i Viborg Kommune.
 
Derudover har dagplejelederne i de to forsøgsområder løbende evalueret forsøget med dagplejere, det administrative personale i dagplejen og med dagplejepædagogerne.
 
Dagtilbuds-MED vil få forslaget om at gøre sommerferieordningen med lukkeuger permanent i hele dagplejen til orientering og drøftelse på mødet den 26. november 2020.

Beskrivelse

Hvordan adskiller forsøgsordningen sig fra den nuværende ordning?
Med henblik på at skabe et ensartet tilbud på tværs af hele dagtilbudsområdet og øge serviceniveauet i dagplejen, har der i år været gennemført en forsøgsordning for afvikling af sommerferien i dagplejen i områderne Vest og Sydøst.
 
Det har betydet, at dagplejen i disse områder holdt ferielukket i lukkeugerne, ligesom man også gør i kommunens øvrige børnehuse og SFO'er. Det har dog stadig været muligt, at få feriepasning i gæstedagpleje i de tre uger, der var ferielukket, således at der også her var et pasningstilbud til familier.
 
I de øvrige områder er afviklingen af sommerferien i dagplejen, foregået som den plejer. Det vil sige, at dagplejerne har meldt ind, hvornår de ønskede at afholde sommerferie i perioden juni-september, og ferieafviklingen forgik derefter i ugerne 27-34.
 
Evalueringen af forsøgsordningen
Forsøgsordningen har været tilrettelagt, så det er muligt at sammenligne forsøgsordningen i Vest og Sydøst med den ”almindelige” ferieafvikling i de øvrige områder.
 
Selve vurderingen af forsøgsordningen, som sammenlignes med den normale ferieafvikling, hviler på fem forskellige parametre:
 1. Resultaterne af forsøgsordningen – børn i gæstepasning
 2. Forældrenes evaluering af forsøgsordningen
 3. Dagplejernes evaluering af forsøgsordningen
 4. Det administrative personales evaluering af forsøgsordningen
 5. Økonomien forbundet med forsøgsordningen
 
Af bilagsrapporten, del 1 fremgår analysen af disse fem parametre.
 
Den samlede anbefaling
baggrund af analysen af de fem parametre (bilagsrapporten, del 1) er vurderingen, at der har været generel tilfredshed fra forældre og dagplejere med de to ordninger, men sommerferieordning med lukkeuger adskiller sig positivt ved:
-         At det administrative arbejde forbundet med planlægning minimeres markant fra at strække sig over flere uger, til at tage ca. en halv dag. I hvert område vel at mærke.
-         Udgifterne til gæstepasning er lavere ved forsøgsordningen end ved den almindelige ordning
-         At der er en bedre kapacitetsudnyttelse i sommermånederne
-         At der med forsøgsordningen er færre børn, der bliver passet i gæstedagpleje i sommerperioden
 
Derudover giver en sommerferieordning med lukkeuger mulighed for:
-         At koncentrere midlerne i de uger, hvor der er børn
-         At familier, som også har ældre børn i andre kommunale institutioner, oplever at lukkeperioden er ens, så de kan tage højde for det i deres egen ferieafvikling
-         At forældre altid ved, hvornår ferieperioden ligger, så de ikke skal afvente den enkelte dagplejeres ferieønsker
-         At der etableres en ”rulleordning” så dagplejere kender deres ferie lang tid i forvejen, hvilket giver dem mulighed for at planlægge egen ferie i god tid
 
På den baggrund anbefales det at indføre Sommerferieordning med lukkeuger permanent i hele dagplejen.
 
Særlige opmærksomhedspunkter
Hvis sommerferieordningen med lukkeuger gøres permanent i hele Viborg Kommune, er det vigtigt at prioritere en tydelig information til både forældre og dagplejere. Særligt er det vigtigt at tydeliggøre:
-         At forældrene stadig har mulighed for at få passet sit barn i lukkeugerne, men ofte vil det være ved en anden dagplejer i området, end ens egen.
-         At dagplejerne stadig har mulighed for at komme med individuelle ferieønsker, men at langt de fleste skal afvikle ferie i lukkeugerne.

Alternativer

At fortsætte som hidtil.

Tidsperspektiv

Den nye sommerferieordning med lukkeugerne kan gøres permanent i hele dagplejen med start fra sommeren 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes at være et mindre besparelsespotentiale ved at indføre sommerferiepasning i lukkeugerne. Se punkt 5 i evalueringen ovenfor.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/44952
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget gives med denne sag en orientering om den kriminalpræventive indsats i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2020
1. Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I Viborg Kommune spænder de kriminalpræventive indsatser over både forebyggende indsatser som f.eks. klasseundervisning om alkohol, rusmidler og digital adfærd, opsøgende indsatser på gadeplan, individuelle forløb ved bekymrende adfærd, samt brobyggende indsatser f.eks. i forhold til både foreningslivet, fritidsbeskæftigelse og som en del af den boligsociale indsats. Den kriminalpræventive indsats er bl.a. en udmøntning af Lokalrådets handleplan. 
 
Herudover er Viborg Kommune også en del af samarbejdet i de nationale infohuse, som i et samarbejde med politiet, håndterer bekymrende adfærd ift. radikalisering.
 
Alle indsatserne har i bund og grund til formål at understøtte børn og unges trivsel og deltagelse i sunde og udviklende fællesskaber. Derfor er der også udpeget SSP-medarbejdere på både skoler og i klubber.
 
Viborg Kommune har således gode og brede erfaringer at stå på i forhold til at videreudvikle den forebyggende og tidlige kriminalpræventive indsats. Et eksempel herpå er det udvidede samarbejde i sommer mellem den opsøgende SSP-indsats og klubområdet, hvor klubmedarbejdere deltog i det opsøgende arbejde på gadeplan.
 
Erfaringerne herfra viser, at det gav gode resultater, at det var medarbejdere, der i forvejen havde kendskab og relationer til de unge i forhold til muligheden for at kunne følge op og koble den videre indsats ind i regi af f.eks. klubområdet. Positive erfaringer, som tages med i den videreudvikling af den fremadrettede tilrettelæggelse af den opsøgende indsats. 
 
Organisatorisk og ledelsesmæssigt er den forebyggende og tidlige indsats forankret på de enkelte skoler, Sted1, klubområdet, familieafdelingen, fællessekretariatet for den boligsociale helhedsplan og i sekretariatet i Børn & Unge. Herudover pågår der et tæt samarbejde med politiet.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 17/46234
Resume
I perioden 2018 til og med 2021 har Viborg Kommune projekt EUD/X 8/9 som et tilbud på Vestre Skole. I denne sag gives en status på projektet.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
 1. at projektet afrundes med udgangen af projektperioden efter skoleåret 2021/2022
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2020
 1. På baggrund af udvalgets drøftelser genoptages sagen senest på februarmødet med forslag om alternative indsatser i forhold til den konkrete målgruppe. Sagen genoptages med henblik på en endelig stillingtagen til om det eksisterende tilbud skal fortsætte i sin nuværende form. 
 
Endvidere suppleres sagen med oplysninger om hvorfra eleverne optages på den eksisterende uddannelse, rekruttering samt en alternativ formålsbeskrivelse til det eksisterende tilbud.
Sagsfremstilling

Historik

Som en del af udmøntningen af det politiske udspil ”Udfordringer til alle og uddannelse for flere”, som blev vedtaget i Byrådet den 30. august 2017 (sag nr. 19), er der oprettet et tilbud om EUD8 og EUD9. Tilbuddet er et led i udspillets fokus på øget samarbejde med ungdomsuddannelserne. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 31. oktober 2017 (sag nr. 14), at tilbuddet skulle placeres på Vestre Skole. Den 24. april 2018 (sag nr.10) er Børne- og Ungdomsudvalget blevet præsenteret for en status på projektets indhold og tidsplaner.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

EUD står for erhvervsuddannelse, og X for den gymnasiale mulighed. EUD8 og 9 er således et tilbud til unge i folkeskolens 8.og 9. klasse, hvor den almene folkeskoleundervisning tænkes sammen med undervisning på en erhvervsuddannelse. Tilbuddet er tilrettelagt inden for rammerne af Folkeskoleloven, hvilket betyder, at eleverne har de samme muligheder for optagelse på en ungdomsuddannelse som alle andre udskolingselever i Viborg Kommune.
 
Vestre Skole arbejder sammen med Mercantec, Social- og Sundhedsskolen og Asmildkloster Landbrugsskole om projektforløb, der foregår på de tre erhvervsuddannelser.
 
Lærerne fra Vestre Skole og erhvervsskolerne planlægger og sætter læringsmål for hver af projektforløbene og sikrer kobling mellem undervisningen på Vestre Skole og forløbene på erhvervsuddannelserne.
 
Målene med EUD/X 8/9
 • At skabe en motiverende og anderledes skoledag
 • At afprøve erhvervsskolernes arbejdsmetoder og læreprocesser
 • At give eleverne lyst til at lære mere og videreuddanne sig
 • At hjælpe eleverne med at skabe afklaring i forhold til valg af fremtidig uddannelse
 
Status på EUD/X 8/9
Elevoptag
2018/20: 15
2019/21: 14
2020/22: 16
Der er et frafald på 3-4 elever på alle holdene.
 
Der er lavet status på projektet i et samarbejde mellem erhvervsuddannelserne og Vestre Skole i efteråret 2020 med nedenstående pointer
 • Eleverne oplever succes ved at lære på en anderledes måde, de lærer bedre og forstår bedre.
 • Projektet giver gode muligheder for eleverne. De bliver kvalificeret til at træffe beslutning om deres fremtidige uddannelsesvalg.
 • Eleverne vokser med opgaven – og bliver mere og mere selvstændige.
 • Særligt i naturfagsprøven har eleverne klaret sig rigtig godt til FP9 i 2020. 
 • Eleverne er mødestabile – også dem der på deres tidligere skole havde massivt fravær
 • Eleverne bliver trænet i at navigere i forskellige kontekster – de bliver omstillingsparate
 • Eleverne er bedre klædt på til at starte på en erhvervsuddannelse
 • Der opleves stor værdi i det tværfaglige samarbejde både mellem Vestre Skole, de tre erhvervsskoler og erhvervsskolerne imellem
 
Gennem projektet er der udviklet et solidt samarbejde mellem Vestre Skole og erhvervsskolerne. Disse erfaringer skal fastholdes og deles i en eller anden form efter projektets afslutning. Men som det fremgår af den ovenstående elevoversigt, så har det været svært at rekruttere til projektet. Vi har endnu ikke formået at komme op på de 20 elever, som vi har budgetteret med. Oveni skal lægges taxameterbetalingen til erhvervsskolerne på ca. 500.000 kr. pr. klasse. Derfor foreslås det at tage erfaringerne med videre, men at projektet rundes af ved projektperiodens udløb og den klasse, der påbegyndte EUD/X 8 i dette skoleår, gør forløbet færdigt i skoleåret 2021/2022.
 
Der skal tages beslutning om afrunding af projektet på nuværende tidspunkt, da forløbene er to-årige.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Skoleområdet betaler garantitildelingen til Vestre skole på 20 elever samt taxametertilskuddet til erhvervsskolerne på ca. 500.000 kr. pr. klasse (1 million pr. år). Midlerne er bevilget gennem Udfordringer til alle uddannelse for flere. Med en elevtakst på ca. 44.000 kr. koster en EUD-klasse 880.000 kr. plus 500.000 kr. til betaling af erhvervsskolerne i alt 1.380.000 kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/30353
Resume
I denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om status på processen for Fremtidens skole og det foreløbige arbejde med indhold og kvalitet. Orienteringen indeholder forslag til afgrænsning af indhold, projektkriterier samt økonomioverblik.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
 1. at status tages til efterretning
 2. at arbejdsgruppen gives mandat til at vurdere projektansøgningerne
 3. at det besluttes, hvilke temaer, der skal rammesætte projekterne i skoleåret 2021/2022
 4. at rammerne omkring økonomien i Fremtidens skole drøftes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2020
 1. Status blev taget til efterretning
 2. Arbejdsgruppen blev givet mandat til at vurdere projektansøgningerne
 3. Følgende temaer blev vedtaget som rammesætning for projekterne i skoleåret 2021/2022:
  1. Den gode skolestart med særligt fokus på 1.-3. klasse  
  2. Skolen for alle - Sunde fællesskaber (inkluderende praksis)
  3. Fagligt løft – undervisningsdifferentiering
 4. Rammerne omkring økonomien i Fremtidens skole blev drøftet.
Sagsfremstilling

Historik

Børne og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 12. maj 2020 (sag nr. 4) et nyt forslag til procesplan for det videre arbejde med Fremtidens skole. Den oprindelige procesplan blev ændret p.g.a. Covid-19-situationen og de deraf manglende muligheder for en inddragende proces. Udvalget besluttede at arbejde videre med en proces i fem faser, der strækker sig fra efteråret 2020-2023. Processen har fokus på kvalitet og indhold i fremtidens skole i Viborg Kommune.
 
 • Planlægning – sidste halvår af 2020
 • Kvalitet og indhold – første halvår 2021
 • Kvalitet og indhold – omsat i praksis – sidste halvår 2021
 • Struktur og organisering – første halvår 2022
 • Implementering – skoleåret 2022/2023
 • Ikrafttrædelse af evt. ny skolestruktur – skoleåret 2023/2024.
 
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på mødet den 11. august 2020 (sag nr. 10) en uddybende beskrivelse af procesplanen (bilag 1 og bilag 2) og en ramme omkring økonomien (bilag 3) og tog status til efterretning med følgende bemærkninger.
 
 • at Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at deltage i de større og principielle møder
 • at der løbende gives en status på processen på udvalgets møder
 • at overslag vedr. udgifter til fremtidens skolevæsen vedlægges referatet til brug for budgetforhandlingerne.
 
Der er i budgetforliget bevilget midler til Fremtidens skole:
 
2021
2022
2023
Bemærkninger
3 millioner
7,5 millioner
5 millioner
Kompensation for manglende mulighed for klasseoptimering + prøvehandlinger vedr. kvalitet, indhold og implementering
 
Inddragelse og høring
En række relevante parter har være inddraget i processen.

Beskrivelse

Denne status gives, da vi er i slutningen af første fase i procesplanen – planlægningsfasen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentation fra tre skoler, forvaltningen og en ekstern konsulent. Arbejdsgruppen har udarbejdet et kommissorium, der danner grundlag for arbejdet og bliver kvalificeret i styregruppen i december.
 
Der har været afholdt et skoleledermøde med fokus på videnproduktion som metode til understøttelse af vidensflow på tværs af skolerne og de forpligtende fællesskaber.
Skoleledergruppen er kommet med input i forhold til, hvad de enkelte skoler er udfordret af, og hvad man lykkes med. Arbejdsgruppen har sammenholdt skolernes input for at finde mønstre og fælles tematikker og kommer med følgende forslag til tematikker, vi arbejder sammen om i afprøvningsfasen i første halvår af 2021
 
 • Den gode skolestart  
 • Skolen for alle - Sunde fællesskaber (inkluderende praksis)
 • Fagligt løft – undervisningsdifferentiering
 
Arbejdsgruppen har også udarbejdet bud på kriterier for projekterne
 
 • Sammen med mindst én anden skole
 • Der skal være videnproduktion, og der skal komme en ”prototype” ud af samarbejdet
 • I skal ville dele det med andre efterfølgende
 • I skal være ambitiøse på hele skolevæsnets vegne
 • Størst mulig effekt for ressourcerne
 • Brug metoderne
  • Prøvehandling: hvad er målet? Hvad vil vi prøve?
  • Positiv afvigelse
  • Prototype der prøves af
 
Projekterne vurderes i arbejdsgruppen efter ansøgning med udgangspunkt i kriterierne inden for rammen af de/det fælles tema(er).

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forslag fra arbejdsgruppen i afprøvningsfasen i foråret 2021:
 
Skolerne kan søge 50.000 kr. pr. projekt pr. skole i foråret inden for de tre nævnte temaer. Projekterne skal også leve op til kriterierne. Der kan søges et projekt, hvor skolerne deler praksis, der allerede virker og ét, hvor skolerne videreudvikler på praksis, der udfordrer.
 
Hvis alle skoler ønsker at samarbejde omkring 2 projekter, bliver udgiften 2.700.000 kr.
 
I skoleåret 2021/22 kan Børne- og Ungdomsudvalget beslutte at samle økonomien omkring et enkelt tema fx Den gode skolestart.
 
Økonomien kan fx øremærkes til personaleressourcer i indskolingen. Nedenstående opgørelse viser økonomien forbundet hermed.
 
Antal klasser i indskolingen i Viborg Kommunes folkeskoler
 
Børnehaveklasse
 1. klasse
 1. klasse
 1. klasse
44
44
45
48
 
Én ekstra medarbejder i hver klasse i indskolingen kræver 181 ekstra ansatte, da vi har 181 klasser i alt i indskolingen. Den anslåede udgift til ekstra personale i hver klasse i indskolingen er således 90,5 mio. kr., da én medarbejder medfører en udgift på ca. 500.000 kr.
 
I alt er der afsat 11 mio. kr. til Fremtidens skole i 2021. Midlerne er bl.a. afsat via budgetforliget, Børn og Unges udviklingspulje, et mindreforbrug fra Børn og Unges udviklingspulje. Ud over de 11 mio. kr. lægges 2 mio. kr., der er afsat til konvertering af understøttende undervisning til to-personers-ordninger. Projekter, der understøtter denne dagsorden, kan få del i de 2 mio.
 
På baggrund af ovenstående udregning kan 11 mio. kr. fx omsættes til en halv stilling pr. klasse på første årgang i hele vores skolevæsen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 16/1159
Resume
henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2020
1. Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag

Sagsid.: 16/1159
Resume
henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2020
1. Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag