You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. marts 2021 kl. 12:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/50606

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-03-2021

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
 • Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppen
 
 • Status på Covid-19.

Sagsid.: 21/40

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2020 for Børne- og Ungdomsudvalget.
 
På mødet den 14. april 2021 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2020 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i byrådet den 22. april 2021. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2021), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2021 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at regnskabsresultatet for 2020 tages til efterretning, og
2. at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-03-2021

 1. Regnskabsresultatet for 2020 blev taget til efterretning
 2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget, med den bemærkning, at familieområdet i 2021 skal kompenseres i forhold til at sikre en styrket indsats på familieområdet, der skal afhjælpe en stigende efterspørgsel på hjælp, bla. som en afledt effekt af corona-situationen – jf. udvalgets forslag til budget 2022 om en merbevilling på familieområdet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter og eventuelle overførselsudgifter
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Dagtilbud
414.684
414.353
404.170
-10.183
Skoler og klubber
965.913
997.147
960.872
-36.275
Familieområdet
316.186
328.217
329.767
1.550
I alt
1.696.783
1.739.717
1.694.809
-44.908
 
Mindreforbruget på dagtilbud fordeler sig med et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. decentralt, og et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. centralt. Det centrale mindreforbrug udgøres primært af mindreudgifter til Børn og Unges tværgående udviklingspulje samt forskydning mellem årene på nogle statslige puljemidler.
 
Vedrørende skoler og klubber er de enkelte skolers samlede mindreforbrug på 25,9 mio. kr., som bl.a. skyldes et lavere aktivitetsniveau grundet Corona samt tilpasning i forhold til demografiske udfordringer. På områdeklubberne er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Herudover er der på sekretariatsområdet, skole IT, SSP m.m. et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.
 
Merforbruget på familieområdet udgør 1,6 mio. kr., som udgøres af et merforbrug centralt på 6,0 mio. kr. mens der decentralt er et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.
Merforbruget skyldes primært en stigning i udgifterne til plejefamilier og opholdssteder, men også til afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (UKN), der blev oprettet 1. januar 2019. Samtidig har der dog været en mindreudgift til anbringelser på døgninstitutioner.

Overførsel af over-/underskud fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år på driften

Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

Corona-pandemien

Driftsregnskabet i 2020 er påvirket af Corona-pandemien, og på serviceudgifterne er der et samlet mindreforbrug på 181,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket er et væsentligt større mindreforbrug end forventet. Det har sat principperne for overførsel af mindreforbrug til efterfølgende år under pres.
 
Byrådets principper er fortsat gældende, men det har været nødvendigt at stramme op på praksis omkring ansøgte overførsler. Forvaltningen har vurderet, at det er nødvendigt at begrænse omfanget af de samlede overførsler til et niveau, som kan rummes i den fremadrettede økonomistyring, og som dels kan holde aktivitetsniveauet i 2021 nede set i forhold til de kommende års budgetter og dels medvirke til, at vi undgår økonomiske sanktioner fra regeringen i 2021.
 
Det har betydet, at det i år er vanskeligt at imødekomme alle ansøgninger om overførsel. Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2020
Decentrale enheder
Centrale områder/Puljer
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Dagtilbud
-10.183
-4.197
-1.578
-4.408
 
Skoler og klubber
-36.275
-26.194
 
-7.542
-2.539
 
Familieområdet
1.550
-1.949
-2.392
 
5.891
I alt
-44.908
-32.340
-11.512
-6.947
5.891
 
Af det samlede mindreforbrug på 44,9 mio. kr. indstilles mindreforbrug på 36,8 mio. kr. overført til 2021 og 2,5 mio. kr. overført til 2022.
 
Specifikation af decentrale overførsler fremgår af bilag 2.
 
De samlede overførsler vedlægges som bilag 4.

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
59.090
72.887
61.864
-11.023
 

Overførsel af ikke-forbrugte anlægsbevillinger fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år

 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2020
Overføres til 2021
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
-11.023
-11.412
 
389
 
De væsentligste mindreforbrug til overførsel vedrører følgende projekter,
 • Ørum Børnehus og Skole
 • Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner)
 • Flytning af Klub Valhalla
 • Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane
 
De væsentligste merforbrug til overførsel vedrører følgende projekter,
 • Søndre Skole (helhedsplan)
 • Nyt børnehus i Arnbjerg
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 3.

Regnskabsbemærkninger

Som en del af årsregnskabet for 2020 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.
 
Regnskabsbemærkningerne til Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/3567

Resume

På mødet sker der en drøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025, som er under udarbejdelse. Der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder, hvor langt forvaltningen er med at belyse eventuelle udfordringer, driftsønsker eller anlægsønsker.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 1. at der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og
 2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker, der skal arbejdes videre med og beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-03-2021

 1. At der arbejdes videre med en kvalificering af forslaget om en merbevilling på familieområdet som præsenteres for Byrådet på plankonferencen.
 2. At der arbejdes videre med de i budgethæftet skitserede forslag til nye anlægsønsker, med følgende præciseringer:
  • at der afsættes 6 mio. kr. i alt til mindre anlægsudgifter på dagtilbudsområdet startende fra overslagsåret 2022
  • at de 12 mio. kr., der i udkast til budgethæftet er foreslået afsat til en udvidelse kapaciteten på Vestervang Skolen, i stedet skal afsættes generelt til anlægsinvesteringer i kapacitetsudvidelse på autismeområdet.

Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

I perioden 29. april 2021 til 13. maj 2021 sender Børne- og Ungdomsudvalget deres budgetforslag til drøftelse i MED-udvalg, bestyrelser mv.

Beskrivelse

Budgethæfte

 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1. 
 
Driftsønsker
 • Midlertidig bevilling til familieområdet til nedbringelse af ventetid på indsatser og støtte
 
Driftsønsket præsenteres nærmere på Byrådets plankonference.

Status på anlægsbudgettet

Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 7.1).
 
Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.
 
Forvaltningen har forslag til følgende anlægsønsker, som kan drøftes på mødet:
 • Renovering af faglokaler
 • Renovering af legepladser, dagtilbud
 • Mulige anlægsønsker på dagtilbud
 • Kapacitetsudvidelse på autismeområdet - tilbygning på Vestervang Skole
 • Kapacitetsudvidelse på autismeområdet - igangværende udvidelse af A-klasser på Egeskovskolen
 
Ovennævnte anlægsønsker fremgår i budgethæftet (afsnit 7.3).

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 1. juni 2021. Når
budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør
grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/50562

Resume

Byrådet anmodede fagudvalgene om at drøfte opfølgningen på Sammenhængsmodellens mål og prioritere hvilke målsætninger i Sammenhængsmodellen, som fagudvalget særligt fokuserer på.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til fælles mål og konkrete indikatorer på Børn & Ungeområdet, samt forslag til den videre proces i forhold til opfølgning.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at orienteringen om forslag til fælles mål, indikatorer og opfølgning tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-03-2021

 1. Orienteringen om forslag til fælles mål, indikatorer og opfølgning blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

 
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede i forlængelse af byrådsbeslutningen, sagen på udvalgsmøde den 5. januar 2021 (sag nr. 2), hvor en del af beslutningen (pkt. 2) var, at forvaltningen skulle udarbejde ”en præsentation af udkast til fælles mål på Børn & Ungeområdet samt til konkrete indikatorer”

Inddragelse og høring

Forslag til fælles mål og konkrete indikatorer har været vendt med ledere fra skole-, dagtilbudsområdet samt fra Familie og Rådgivning.

Beskrivelse

På baggrund af lederdrøftelser er der udarbejdet forslag til fælles mål og konkrete indikatorer på, at Børn og Unge. Målene og indikatorerne er et forslag til en udmøntning af de 9 mål i sammenhængsmodellen, som udvalget tidligere har udpeget som særlige fokusområder.

 
Udpegede mål fra sammenhængsmodellen:
          Mindst 92 pct. får 02 i dansk og matematik
          Flere vurderes uddannelsesparate
          90 pct. har gennemført en ungdomsuddannelse, inden de er 25 år
          Færre unge er i passiv forsørgelse (større andel med tilknytning)
 
Forslag til fælles mål i Børn & Unge:
 
 • Flere skal have en ungdomsuddannelse og en tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Forslag til indikatorer, som der systematisk skal følges op på:
 
          Fravær reduceres (generelt/udsatte)
          Færre med højt fravær (generelt/udsatte)
          Den faglige trivsel styrkes
          Flere inkluderes på almenområdet
          Flere får en forebyggende/tidlig indsats (udsatte)
          Flere er i positiv sproglig udvikling (dagtilbud)
          De unge oplever sig inddraget (udsatte)
 
Udpegede mål fra sammenhængsmodellen:
          Der er 20% færre rygere i alle aldersgrupper
          Flere har et sundt kostmønster (88 pct. samlet i 2025)
          Flere er fysisk aktive (85 pct. samlet i 2025)
 
Forslag til fælles mål i Børn & Unge:
          Flere er sunde og fysisk aktive
 
Forslag til indikatorer:
          Færre er overvægtige (BMI)
          Flere indgår i fritidstilbud
 
Udpeget mål fra sammenhængsmodellen og forslag til fælles mål i Børn & Unge: 
          færre føler sig ensomme
 
Forslag til indikatorer:
          Den sociale trivsel styrkes
          Flere oplever at have en ven/netværk (generelt/udsatte)

Indikatorerne fokuserer i første omgang alene på progressionen, og der er således ikke fastsat konkrete måltal på de enkelte indikatorer.

 
Det næste skridt bliver at få overblik over og udvalgt relevant data til brug for en systematisk opfølgning på indikatorerne, herunder også at få afdækket om der er data f.eks. på dagtilbudsområdet, som skal indhentes i forbindelse hermed. Der vil herudover blive udviklet en ny model for en systematisk opfølgning på indikatorerne til både politisk og administrativt niveau.  

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 12/38591

Resume

Boligselskaberne har i samarbejde med Viborg Kommune udarbejdet udkast til boligsocial helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune. Et hovedfokus i de boligsociale indsatser er at disse, med afsæt i Byrådets sammenhængsmodel, understøtter såvel kommunale indsatser som indsatser forankret i civilsamfundet. Den kommunale medfinansiering udgør i alt kr. 7,2 mio. i form af udlånte medarbejdere og kontant bidrag og er fordelt mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet
 
 1. at udkast til boligsocial helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-03-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
 1. at udkast til boligsocial helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune godkendes

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte på sit møde 18. december 2019 (sag nr. 3) vision, mission og værdigrundlag for boligsocialt arbejde samt prækvalifikation for en boligsocial helhedsplan for 2021-2025 for Viborg Kommune.

Inddragelse og høring

Udkastet til boligsocial helhedsplan tager udgangspunkt i den tidligere godkendte prækvalifikation og er udarbejdet af Boligselskabernes Fællessekretariat med input fra Bestyrelsen for den nuværende boligsociale helhedsplan, hvori direktør for Børn og & Unge og direktør for Social, Sundhed & Omsorg indgår. Derudover er boligorganisationernes hovedbestyrelser orienteret.
 
Denne sag om boligsocial helhedsplan for Viborg Kommune behandles med enslydende sagsfremstilling i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Beskrivelse

Baggrund
Landsbyggefonden yder støtte til boligorganisationer til boligsociale indsatser i almene boligområder. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at boligorganisationerne har udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen.
 
Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats består af to faser. Først ansøgning om at blive prækvalificeret til støtte og, hvis denne godkendes, udarbejdelse af en boligsocial helhedsplan.
 
Både ansøgning om prækvalifikation og den endelige boligsociale helhedsplan skal være anbefalet af beliggenhedskommunen for at komme i betragtning. Udkastet til boligsocial helhedsplan behandles derfor i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.
 
 • Boligorganisationernes udkast til den boligsociale helhedsplan udgøres af en række dokumenter, der i detaljen beskriver de konkrete indsatser og samarbejder. Det samlede bilagsmateriale er meget omfattende og de centrale dokumenter vedhæftes som bilag:
-         forord og resume
-         strategisk samarbejdsaftale
-         budget
 
Indsatsområder
De boligsociale indsatser koncentrerer sig om indsatsområderne beskæftigelse, uddannelse og livschancer samt sammenhængskraft og medborgerskab. Koordinering mellem kommunale, civilsamfunds- og boligsociale indsatser prioriteres højt og tilsammen betyder dette, at den kommende boligsociale helhedsplan vurderes at bidrage til realisering af målene i Viborg Byråds sammenhængsmodel, særligt målene:
 
 • En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøve hæves til 92 % i 2025
 • 90 % af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
 • Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025
 • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
 • Infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt i kommunen skal forbedres
 •  
Erfaringer fra tidligere boligsociale helhedsplaner og indsatser har indarbejdet i udkast til den kommende helhedsplan. Dels gode erfaringer med samarbejde mellem boligselskaberne, Viborg Kommune, Boligselskabernes Fællessekretariat og frivillige organisationer, dels erfaringer med konkrete indsatser om, hvordan beboerne bedst understøttes i en positiv udvikling.
 
Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan
Det overordnede ansvar for realiseringen af den boligsociale helhedsplan forankres hos bestyrelsen for planen. Bestyrelsen udgøres af repræsentanter fra boligselskaberne i form af direktør for Boligselskabet Viborg og fra Boligselskabet Sct. Jørgen deltager direktøren og forvaltningsdirektør. Fra Viborg Kommune deltager direktør for Børn & Unge, som også er formand for bestyrelsen og Socialchefen, som også er formand for en operationel gruppe tilknyttet den praktiske realisering af helhedsplanen. På bestyrelsesmøderne deltager desuden leder af Boligselskabernes Fællessekretariat. Bestyrelsens overordnede ambition med helhedsplanen er at skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder. Derudover ønsker bestyrelsen at påvirke by- og boligudviklingen i Viborg Kommune ved at afsøge muligheder for at sikre blandede by- og boligområder.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Efter godkendelse i Viborg Byråd indsender boligorganisationerne helhedsplanen til Landsbyggefonden med henblik på endelig godkendelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune er medfinansierende for den nuværende boligsociale helhedsplan med i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2017-2021 i form af udlånte medarbejdere og kontant bidrag. Børne- og Ungdomsudvalget og det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg bidrog hver med halvdelen af midlerne.
For den kommende helhedsplan 2021-2025 indgår kommunal medfinansiering i samme størrelsesorden, altså på i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2021-2025 i form af udlånte medarbejdere og kontante bidrag. Igen afholdes finansieringen delt mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/5212

Resume

Viborg Kommune har tilbudt gratis psykologhjælp til 15-25-årige siden januar 2019. Udvalget forelægges hermed en status for de to første år.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at status på gratis psykologhjælp tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-03-2021

Status på gratis psykologhjælp blev taget til efterretning

Sagsfremstilling

Historik

 
I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 afsatte byrådet yderligere 0,3 mio. kr. til gratis psykologhjælp, så budgettet nu er på 0,6 mio. kr. årligt. De ekstra midler er anvendt til at gennemføre flere samtaleforløb.
 
Børne- og Ungdomsudvalget blev senest orienteret om status på gratis psykologhjælp den 28. januar 2020 (link til sag nr. 6 på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. januar 2020).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Status på gratis psykologhjælp
Der har i 2020 været 221 telefoniske henvendelser til gratis psykologhjælp, hvilket svarer til en stigning på 46% fra 2019, hvor tilbuddet blev etableret. Den indledende telefonsamtale bidrager til, at tilbuddets åbningstid anvendes effektivt, da de unges udfordringer vurderes med henblik på at kunne tilbyde det rette tilbud til den enkelte.
 
I forbindelse med både indledning og afslutning af et samtaleforløb vurderer den unge graden af selvoplevede udfordringer i forhold til:
 
 • Individuel trivsel
 • Trivsel i forhold til nære relationer
 • Trivsel i forhold til arbejde, skole/uddannelse og bekendte
 • Generel trivsel.
 
Både i 2019 og i 2020 har de unge vurderet, at graden af udfordringer er formindsket på alle fire parametre i løbet af samtaleforløbet. Det indikerer, at de unge generelt oplever, at gratis psykologhjælp har en positiv påvirkning på deres velbefindende. 
 
Nedenfor er der opstillet en række indsamlede data om gratis psykologhjælp fra de første år:
 
 • Der var et fald fra 2019 (53%) til 2020 (33%) i andelen af unge, der kun var i kontakt med tilbuddet ved den indledende samtale. Denne målgruppe henvises enten til et andet tilbud, har ikke behov for mere rådgivning eller er udenfor målgruppen.
 • Der var en stigning fra 2019 (67 forløb) til 2020 (87 forløb) på ca. 30% i antallet af unge, som modtog et samtaleforløb, der var længere end den indledende samtale.
 • I tilbuddets to første år er i alt 139 samtaleforløb blevet afsluttet – 58 forløb i 2019 og 81 forløb i 2020. Ud af de 139 afsluttede forløb blev ca. 38% afsluttet, fordi de unge ikke havde yderligere behov for rådgivning. Ca. 21% blev henvist til et andet tilbud med henblik på yderligere hjælp, mens 25% selv har valgt at afslutte forløbet. Ca. 4% udeblev, mens 12% af forløbene blev afsluttet i perioden med COVID-19, hvor data på afslutningsårsager er mangelfuld som følge af udfordringer med de iværksatte restriktioner.
 • I både 2019 og 2020 fordelte de unge sig aldersmæssigt bredt fra 15-25 år. Gennemsnitsalderen var på 20,2 år i både 2019 og 2020. I 2019 henvendte 64% kvinder og 36% mænd sig, mens det i 2020 fordelte sig på 71% kvinder og 29% mænd.
 • De unge henvendte sig både i 2019 og i 2020 af mange forskellige årsager. Begge år har der været en overrepræsentation af unge med angst og lavt selvværd, mens det i 2019 også var belastninger i familien eller ensomhed, der var fremtrædende årsager til henvendelse. Det ændrede sig dog i 2020, hvor depression, stress og søvnproblemer var mere fremtrædende henvendelsesårsager.
 
I februar 2021 var der en ventetid på gratis psykologhjælp på 8-10 uger. Forvaltningen har derfor midlertidigt allokeret terapeutfaglige medarbejdere fra Arbejdsmarkedsområdet til ordningen. Dette med henblik på at nedbringe ventelisten. Denne løsning er mulig i den periode, hvor beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt delvist suspenderet som følge af COVID-19.
 
Ovenstående orientering om status på gratis psykologhjælp forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/5892

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget bliver med denne sag præsenteret for forskellige anlægsscenarier for Vestfjends Børnehuse til brug for udvalgets drøftelser om den samlede dagtilbudsstruktur i området.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 1. at de fremlagte oplysninger drøftes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-03-2021

 1. Børne- og Ungdomsudvalget anmodede forvaltningen om:
 • at igangsætte en analyse af det samlede pladsbehov og kapacitet på dagtilbudsområdet, og
 • at arbejde videre med etablering af en madordning i Åkanden
 
2. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere, at det på det foreliggende ikke er grundlag for etablering af vuggestuepladser i Myretuen.

Sagsfremstilling

Historik

På baggrund af en borgerhenvendelse fra en gruppe forældre vedr. ønske om oprettelse af vuggestuepladser i Myretuen, og på grund af, at forældrene i Åkanden har stemt for en madordning, anmodede Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 23. februar forvaltningen om til møde den 23. marts:
 
 • at undersøge reglerne for etablering af produktionskøkken ved tilvalg af madordning
 • at udarbejde en analyse af sammenhængende og bæredygtige løsninger på fordeling af pladser i Vestfjends Børnehuse.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Madordninger på dagtilbudsområdet
Der foreligger ikke noget krav om etablering af produktionskøkkener i forbindelse med forældrenes tilvalg af madordninger i de enkelte dagtilbud. Dagtilbuddet kan således vælge at modtage mad udefra, og der vil i den forbindelse alene skulle etableres et modtagekøkken. Begge dele vil medføre anlægsudgifter af mindre eller større omfang. Driften af madordningerne er delvist finansieret ved forældrebetaling, men der følger for det enkelte dagtilbud driftsomkostninger i form af personaleressourcer.
 
Der er i alt 31 kommunale dagtilbud i Viborg Kommune med frokostordning og 8 uden. Myretuen i Kjeldberg har ikke madordning.
 
For de selvejende gælder det, at der er 3 institutioner med frokostordning, 2 med frokostordning i vuggestuen, men ikke i børnehaven og 2 institutioner, hvor der ikke er frokostordning.
 
Til brug for Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelser har forvaltningen udarbejdet beregninger på forskellige køkkenscenarier i forbindelse med forældrenes valg af madordning i Åkanden.
 
Der er endvidere lavet beregninger på mulige ordninger, såfremt forældrene i Myretuen også vælger madordning.
Det skal hertil bemærkes, at såfremt der etableres et produktionskøkken vil madlavning kunne inddrages som en væsentlig del af den pædagogiske praksis, hvilket vil være oplagt i forhold til en del af de pædagogiske læreplanstemaer.
 
I scenarie 4 er der regnet på en tilbygning til Åkanden for at bevare det nuværende antal m2. pr. barn, idet det umiddelbart er vurderingen, at en etablering af køkkenfaciliteter inden for de nuværende rammer vil medføre pladsudfordringer.  
 
Scenarie
 
Pris
1. Modtagekøkken i Åkanden med produktion i Rådhushaven
1.682.265
 
2. Produktionskøkken i Åkanden dimensioneret efter børnetallet i Åkanden
 
1.516.952
 
3. Modtagekøkken i Åkanden og Myretuen med produktion i Rådhushaven.
 
2.876.878
4. Produktionskøkken i Åkanden dimensioneret til begge dagtilbud ekskl. tilbygning og modtagekøkken i Myretuen
 
2.738.220
 
5. Produktionskøkken i Åkanden dimensioneret til begge tilbud inkl. tilbygning og modtagekøkken i Myretuen
 
3.122.495
 
Det skal bemærkes, at der hidtil ikke er blevet fravalgt kostordninger i de institutioner, hvor der efter en afstemning er blevet etableret produktionskøkken.
 
Driftsudgifter
 
Modtagelse af frokostmåltid udefra
Egen produktion i Åkanden
 
Resultat - levering udefra 
 
Et forventet underskud på 288.000/år*
 
 
Resultat – egen produktion
 
Et forventet underskud på 60.000/år
*Dette kan vise sig at blive en anelse mindre.
 
Forventninger til børnetal i Vestfjends skoledistrikt
 
Forventninger til børnetal er udregnet ud fra faktisk antal født børn i årene 2014 til 2020 (jf. nedenstående oversigt)
 
Herved forventes et årligt fødselstal på 22,7 børn.
 
Sammenholdes dette med indskrevne i hhv. Myretuen og Åkanden som fremgår af næste afsnit vurderes der et behov for følgende kapacitet i Vestfjends skoledistrikt:
 
Kapacitet 0-2 år: 40-45 pladser
Antallet er samlet for vuggestue og dagpleje idet der beregnes ud fra at børn er ca. 1 år når det indskrives i hhv. vuggestue eller dagpleje.
 
Kapacitet 3-6 år: 100-110
Begge kapaciteter forudsætter at alle børn som fødes i distriktet indmeldes i et børnehus/dagpleje beliggende i skoledistriktet.
 
Pt. er der to børn født i hhv. december 2018 og februar 2020, der passes udenfor Viborg kommune.
 
Forventninger til gennemsnitligt indskrevne i Åkanden og Myretuen:
År
Myretuen 
(kapacitet: 60)
Åkanden – vuggestue
(kapacitet: 12)
Åkanden – børnehave
(kapacitet: 32)
2021
47
11
36
2022
47
4,8
37
2023
40
 
35
2024
23
 
28
 
Der er pt. ansat 5 dagplejere i skoledistriktet, svarende til 20 pladser.
 
Kapacitet i Stoholm
Med de nuværende forventninger er der følgende ledig kapacitet i børnehusene i Stoholm:
År
Vuggestue – Rådhushaven
Børnehave - Rådhushaven
Børnehave - Fyrrevænget
2022
2,5%
29,8%
6,7%
2023
12,8%
35,6%
10,6%
2024
 
47,8%
23,5%
Der er pt. ansat 19 dagplejere i Stoholm

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/30353

Resume

I denne sag træffer Børne- og Ungdomsudvalget beslutning om princip for fordeling af midler til Fremtidens skole i skoleåret 2021/2022 samt rammen for tilbagemelding.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 1. at princip for fordeling godkendes
 2. at modellen for tilbagemelding godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-03-2021

 1. Princip for fordeling godkendes, med den præcisering, at fordelingsnøglen på elevtal drejer sig om det samlede elevtal (skolevis) på 0.-2. klassetrin.
 2. Modellen for tilbagemelding blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og ungdomsudvalget har af flere omgange behandlet projektet omkring Fremtidens skole – arbejdet med kvalitet og indhold. På mødet den 24. november 2020 (sag 6), blev Børne- og Ungdomsudvalget orienteret om status på processen, og følgende temaer blev vedtaget som rammesætning for projekterne i skoleåret 2021/2022:
 • Den gode skolestart med særligt fokus på 1.-3. klasse 
 • Skolen for alle - Sunde fællesskaber (inkluderende praksis)
 • Fagligt løft – undervisningsdifferentiering
 
Rammerne omkring økonomien blev ligeledes drøftet.
 
Efterfølgende er der den 23. februar 2021 afholdt en temadrøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget omkring projekt Fremtidens skole. Temadrøftelsen udmøntede sig i et ønske om at samle økonomien i projektet i skoleåret 2021/2022 omkring temaet ”Den gode skolestart”.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I første halvår af 2021 arbejdes der på alle kommunens skoler med projekter inden for de tre besluttede temaer. Der er afsat en pulje på 11 mio. til projektet i 2021, hvor af de 2,7 mio. anvendes i de igangsatte projekter. Børne- og Ungdomsudvalget har endnu ikke besluttet, hvorledes de resterende projektmidler skal udmøntes.
 
I forbindelse med ønsket om at samle økonomien omkring Den gode skolestart skal Børne- og Ungdomsudvalget træffe beslutning om princip for fordeling af de resterende midler samt, hvorledes skolernes tilbagemeldinger på indsatserne skal ske.
 
Forvaltningen foreslår således
 • at udmøntningen af midlerne knyttes til to-lærer-ordninger (to-persons-ordninger). Skolerne arbejder med forskellige typer af co-teaching-modeller for at sikre sunde, inkluderende fællesskaber. Dette arbejde kan med fordel styrkes i indskolingen gennem en målrettet brug af midlerne i Fremtidens skole.
 • at midlerne udmøntes via fordelingsnøgle på elevtal med mulighed for lokal udmøntning.
 • at forvaltningen samler praksisfortællinger, der beskriver arbejdet

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Skoleåret 2021/2022

Økonomiske forhold og konsekvenser

Økonomien omfatter de 11 millioner kr., der er afsat til projekt Fremtidens skole samt 2 mio. kr., der er afsat til konvertering af understøttende undervisning til to-personers-ordninger.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 16/1159

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-03-2021

 1. Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt med den bemærkning, at studieturen i juni aflyses.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag