You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 10. august 2021 kl. 12:00

Mødested Stoholm Skole, Vesterled 5, 7850 Stoholm
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer
Fraværende Stine Damborg Hust
Bemærkninger

Sagsid.: 20/50606

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Der har været henvendelser til udvalget vedr.:
 • ventetid på indsatser på familieområdet
 • samarbejdet med private institutioner på dagtilbudsområdet 
 
 • Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppen
 
 • Venteliste til gratis psykologhjælp
 
Status på Viborg Kommunes tilbud om gratis psykologhjælp er, at der i øjeblikket er 42 unge på venteliste til tilbuddet. I årets først fem måneder har 70 ud af 84 henvendelser udmøntet sig i opstart af et samtaleforløb. Tidligere har en større andel af de unge kun haft brug for rådgivning i den indledende telefonsamtale. Der er afsat 0,6 årsværk i tilbuddet, som fordeles på flere psykologer. Forvaltningen undersøger i øjeblikket, hvorvidt der kan findes løsninger til at nedbringe ventelisten indenfor de eksisterende rammer. 
 
 • Orientering om Fritidsjobindsatsen
 
Projektramme
Viborg Kommune samarbejder fortsat med Cabi om udarbejdelse af en fondsansøgning omkring et fritidsjobprojekt. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil projektet løbe i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024. 
 
Der er ansøgt om i alt ca. 5,6 mio. kr. Viborg Kommunes andel udgør ca. 3,3 mio. kr.
 
Ansøgningen indsendes til fonden til september, og der forventes svar fra fondens bestyrelse til december 2021. Udvalget kan modtage en orientering om indsatsen i det nye år, hvis ansøgningen er imødekommet.
 
Målgruppe
Målgruppen i projektet er sårbare unge mellem 13 og 17 år, og projektet skal adressere følgende problemstillinger:
 • At sårbare unge ofte har behov for hjælp til at finde et fritidsjob og i relation til dette har behov for at blive modnet til at kunne håndtere og fastholde jobbet. 
 • At der er behov for flere fritidsjob og for at flere brancher skal se potentialet i fritidsjob. 
 • At virksomhederne skal motiveres og hjælpes til at kunne håndtere jobskabelse og fastholdelse af de unge. Herunder have viden om lovgivning og rekruttering, kunne identificere arbejdsopgaver og arbejde mere bevidst med fritidsjob som trædesten til at sikre fremtidig arbejdskraft.  
 
Indsatser
Der arbejdes konkret på et Talentværksted, som forankres i Ungdomsskolen. Denne skal klæde sårbare eller potentielt sårbare unge i Viborg Kommune på til at kunne søge og håndtere et fritidsjob. De vil ligeledes få støtte og vejledning via personlige erhvervsmentorer. De bruges aktivt i Talentværkstedet både som undervisere og som mentorer til at understøtte jobmatchet og vejen til job.
 
Derudover vil der være fokus på opsøgende kontakt til lokalt erhvervsliv og samarbejde med Virksomhedsservice i Jobcentret og lokale virksomhedsnetværk med henblik på at skabe brancheåbninger og nye fritidsjob til målgruppen.
 
Forældreinddragelse bliver også et indsatsområde under projektet. Forældrene kan være en støtte for de unge til at få og fastholde et fritidsjob. Men målet med forældreinddragelsen i Viborg er også at skabe en sidegevinst særligt for de forældre, der selv er uden for arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at fritidsjob også kan være en kilde til inspiration og ny viden til forældrene om egne jobmuligheder.
 
 
 • Orientering til BUU 10. august 2021: Videnbasar
 
I arbejdet med kvalitet og indhold vedrørende fremtidens skole afholdes der den 22. september videnbasar, hvor forårets videnproducerende arbejde formidles og præsenteres på 23 stande. Formålet med basaren er dels at fastholde og viderefomidle det arbejde, der er foregået på skolerne i foråret, dels at lægge an til nye samarbejder med de videnproducerende metoder som omdrejningspunkt. På dagen vil udvalgsmedlemmer have mulighed for at besøge de 23 stande og tale med medarbejdere på skolerne om deres erfaringer med videnproduktion som metode til udvikling af indhold og kvalitet i forhold til de tre tematikker:
 • den gode skolestart
 • sunde fællesskaber
 • fagligt løft.
 
Der vil desuden være en stand, hvor skoleledere formidler deres erfaringer med at tage ledelse af det videnproducerende arbejde, en stand om fremtidens skole og en om videnproduktion.
 
Dagens program:
14-15.30: Mulighed for at besøge de forskellige stande, hvor videnproducerende samarbejde på tværs af skoler præsenteres.
15.30-16:           Oplæg v. skolechefen
16-17:                 Mulighed for at besøge de forskellige stande, hvor videnproducerende samarbejde på tværs af skoler præsenteres.
 
Arrangementet foregår i BDO-lounge, Stadionallé 7.

Sagsid.: 21/11871

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust.
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
 
Endvidere indstiller Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2020).
 
Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Opr.
 Korr.
30. juni
I forhold til opr. budget
I forhold korr.budget
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
      Skoler og klubber
975,2
999,7
983,3
8,1
-16,4
      Dagtilbud
419,6
420,0
420,0
0,4
0,0
      Familieområdet
315,0
318,5
362,3
47,3
43,8
Serviceudgifter i alt
1.709,8
1.738,2
1.765,6
55,8
27,4
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
108,4
68,5
46,7
-61,7
-21,8
 
 
Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. På det decentrale område viser det forventede resultat et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., mens der centralt forventes mindreforbrug på 9,3 mio. kr., der bl.a. skyldes at den afsatte pulje til fremtidens folkeskole endnu ikke er fuldt udmøntet. Herudover mindreudgifter til kompetenceudvikling samt forventede mindreudgifter/merindtægter på det mellemkommunale område.
 
Vedrørende dagtilbud forventes resultatet at gå i nul. På det decentrale område og specialområdet forventes samlet et merforbrug på 5,4 mio. kr., mens der forventes mindreudgifter til søskendetilskud og merindtægt vedrørende forældrebetaling som følge af forhøjet takst pr. 1. maj 2021.
 
På familieområdet forventes et merforbrug på 43,8 mio. kr., der fordeler sig med 10,8 mio. kr. decentralt og 33 mio. kr. centralt. Det forventede merforbrug på familieområdet har bl.a. været drøftet på budgettemamødet den 21. juni 2021, hvor der bl.a. blev redegjort for de tre hovedforklaringer:
 
 • Mindre budget i 2021 end regnskab 2020 (9,3 mio. kr.)
 • Anbringelser (23,3 mio. kr.)
 • Forebyggende foranstaltninger (15,6 mio. kr.)
 
En af årsagerne til udgiftsstigningen til anbringelser er, at der i 2020 var en nettotilgang på 13 anbragte børn og allerede nu er der 27 nye anbringelser i 2021. Endvidere er forbruget på de 10 dyreste sager steget ca. 7 mio. kr.
På det forebyggende område er der ansat ekstra personale bl.a. med henblik på at nedbringe ventelister.
 
 
I budgetopfølgningen indgår coronarelaterede mer-/mindreudgifter idet eventuel kompensation endnu ikke er afklaret. Bl.a er der indarbejdet en merudgift til testpersonale på 7,5 mio. kr. på politikområde skoler og klubber.
 
Erfaringerne fra 2020 med opgørelse af de økonomiske konsekvenser af COVID19 viste en generel undervurdering af reduktionen i aktivitetsniveauet på tværs af de kommunale serviceområder, hvilket resulterede i et større end forventet mindreforbrug ved årets afslutning. Der er stadigvæk nogen usikkerhed omkring konsekvenserne af COVID19 på aktivitetsniveauet, og det forventede forbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets område er administrativt nedjusteret med 13 mio. kr. i budgetopfølgningen.
 
 anlæg forventes der et mindreforbrug i 2021 på 21,8 mio. kr., der bl.a. vedrører Skals børnehus og skole, Børnehuset Søndergård og flytning af klub Valhalla.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag nr. 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet primært er udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2021 (og sekundært til budgetlægningen i 2022-2025) er der medtaget alle projekter, hvor der er afsat beløb i 2021 og hvor projektets samlede økonomi i 2021 og budgetforslag 2022-2025 overstiger 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/3567

Resume

Udvalget skal drøfte forslag til merbevilling på familieområdet for budget 2022-2025.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
 1. at udvalget drøfter forslag til merbevilling på familieområdet. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
Forslag til budgetforhandlingerne for 2022-2025 om en merbevilling til familieområdet på henholdsvis 40 mio. kr. i 2022 og 30 mio. kr. fra 2023 og fremadrettet blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

 
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 1. juni 2021

Inddragelse og høring

Budgethæftet med justeringer fra møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. april 2021 har været sendt til kvalificering i bestyrelser og MED-udvalg i Børn & Unge i perioden 29. april 2021 til 13. maj 2021.

Beskrivelse

Af budgethæftet fremgår et forslag til en merbevilling til familieområdet.
 
Børne- og Ungdomsudvalget gives på mødet en opsummering af de analyser, der har været igangsat på familieområdet i første halvdel af 2021, med henblik på en yderligere drøftelse af forslaget om en merbevilling på familieområdet.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/20904

Resume

I forbindelse med budgetforliget for budget 2020-23 blev det aftalt, at Børne- og Ungdomsudvalget i den kommende budgetperiode skal ”fremlægge forslag til en strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel, der tager bedre hensyn til den geografisk skæve fordeling af stigningen i børnetallet”. Analysen igangsættes først nu, så forslaget kan kobles til forslaget omkring en ny skolestruktur. Kommissorium for analysen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at forslaget til kommissorium godkendes, og
2. at udvalget har en indledende drøftelse af de hovedprincipper, der kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til en ny struktur på dagtilbudsområdet.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
1. Forslag til kommissorium blev godkendt,
2. Der arbejdes videre med de foreslåede hovedprincipper, som udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til en revideret struktur på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med budgetforliget for budget 2020-23 blev det aftalt, at Børne- og Ungdomsudvalget i den kommende budgetperiode skal ”fremlægge forslag til en strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel, der tager bedre hensyn til den geografisk skæve fordeling af stigningen i børnetallet”. Hele budgetforligsteksten fremgår af kommissoriet, der kan ses som bilag nr. 1.

Inddragelse og høring

I processen sker der inddragelse af MED-system og områdebestyrelser. Før udarbejdelse af scenarier for en ny struktur og/eller en ny tildelingsmodel, inviteres områdebestyrelserne til at komme med forslag til kriterier herfor. Der vil ligeledes være en drøftelse af mulige kriterier i MED-systemet. Områdebestyrelserne inviteres til et temamøde med Børne- og Ungdomsudvalget, hvor områdebestyrelsernes forslag til kriterier drøftes. Der vil ligeledes skal høring af det efterfølgende forslag til ny struktur og/eller en ny tildelingsmodel.

Beskrivelse

Forslag til kommissorium:
 
Det fremgår af kommissoriet, der kan ses som bilag nr. 1, at analysen af kapacitet og struktur på dagtilbudsområdet har tre faser:
 
1)     Afdækning af den nuværende struktur herunder gennemførelse af analyser
-          Analyse udarbejdes
-          BUU drøfter den nuværende struktur og økonomiske vilkår for dagtilbuddene
På baggrund af afdækningen i fase 1 beslutter Børne- og Ungdomsudvalget, om den videre opgave bliver at udarbejde forslag til en ny struktur og/eller en ny tildelingsmodel.
 
2)     Drøftelse af kriterier for fremtidig struktur og/eller ny tildelingsmodel
-          Inddragelse af områdebestyrelser og MED-system
-          Temamøde med områdebestyrelser
-          BUU bestiller forslag og fastlægger de kriterier, der skal indgå i udarbejdelse af scenarier for en ny struktur og/eller ny tildelingsmodel
3)     Udarbejdelse af scenarier for ny struktur og/eller ny tildelingsmodel
-          Forslag behandles i BUU og Byrådet samtidigt med forslag om ny skolestruktur
 
Det fremgår af kommissoriet, at Børne- og Ungdomsudvalget behandler forslaget i marts 2022 samtidig med forslag om en ny skolestruktur. Der vil herefter være en høringsfase.
 
Mulige hovedprincipper for udarbejdelse af forslag til ny struktur på dagtilbudsområdet:
 
Det foreslås, at udvalget har en indledende drøftelse af de mulige hovedprincipper, der kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til en ny struktur på dagtilbudsområdet. Senere i processen omsættes hovedprincipperne til nogle mere specifikke kriterier, som drøftes med områdebestyrelserne ligesom, at de vil blive drøftet i MED-systemet.
 
En række forskellige hovedprincipper vil kunne lægges til grund for en bestemt struktur.
 
-         Økonomisk bæredygtighed fx
 • at ressourcerne bruges effektivt, så der fastsættes et spænd for, hvor stor udgiften pr. barn må være
 • at det er muligt at tage socialøkonomiske hensyn i budgettildelingen
 • at det enkelte dagtilbud har en størrelse, så det ikke er ekstraordinært økonomisk sårbart overfor udsving i børnetallet
-         Faglig bæredygtig fx
 • at personalegruppen er stor nok til, at den kan rumme de nødvendige faglige kompetencer og muligheder for faglig sparring
 • at normeringen (forholdet mellem antal pædagoger og børn) er tilstrækkelig, og at der kan opretholdes en hensigtsmæssig normering i hele åbningstiden
 
-         De fysiske rammer fx
 • at der er et tilstrækkeligt antal kvadratmeter pr. barn, og at de fysiske rammer kan bruges aktivt til at strukturere praksis og børns aktiviteter
 • at bygningstilstanden kan have betydning for, hvilke institutioner, der skal indgå i eventuel ny struktur
 • at den samlede bygningsmasse tilpasses, så der ikke er overflødige kvadratmeter, der skal vedligeholdes
 
-         Demografisk udvikling fx
 • at kapaciteten og strukturen tilpasses, så den matcher pasningsbehovet i de kommende år
 
-         Nærhed mellem dagtilbud og folkeskole, så et dagtilbud tilhører primært et skoledistrikt fx
 • at nærhed påvirker forudsætningerne for at skabe gode overgange

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/24472

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag drøfte muligheden for tilskud til hjemmepasning.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at mulighed for tilskud til hjemmepasning drøftes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
Udvalget anmodede forvaltningen om at komme med beregninger på et konkret forslag om hjemmepasning omfattende forældre med børn op til børnehavealderen, med en varighed på op til 12 måneder og med et økonomisk tilskud i på ca. 2500 kr. pr. måned. Ordningen skal i givet fald løbe i 2 år med start pr. 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Historik

Spørgsmålet er i Viborg Kommune blevet behandlet i forbindelse med kommunesammenlægningen og senest drøftet i Børne- og Undervisningsudvalget den 26. april 2016 under meddelelser og gensidig orientering.
 
Af referatet fremgår følgende:
”Underskriftsindsamling – ang. med henblik på indførelse af tilskudsordning til pasning af egne børn
 
Udvalgsmedlem Søren Gytz Olesen har – på baggrund af et møde med en gruppe af interesserede forældre, den 11. april 2016 modtaget en underskriftsindsamling til støtte for en tilskudsordning til hjemmepasning. Baggrunden for og motiveringen af underskiftsindsamlingen vedlægges som bilag 2.
 
Der kan i denne forbindelse supplerende oplyses, at Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 29. september 2015 drøftede en henvendelse vedr. tilskud til pasning af egne børn.
 
Udvalget meddelte ved den lejlighed, at ”udvalget for nuværende ikke har planer om at tage initiativ til at ændre på den nuværende ordning”

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Af budgetforliget for 2021 fremgår det at: ”Tilskud til pasning af børn i eget hjem. Byrådet kan vælge at yde tilskud til pasning af børn i eget hjem. Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte om ordningen skal indføres i Viborg Kommune.”
 
Grundlag
Iflg. Dagtilbudslovens §86 kan kommunalbestyrelsen vælge at yde tilskud til pasning af egne børn. til forældre, der passer egne børn i alderen 24 uger og frem til skolestart. Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Byrådet kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumperiode. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.
 
Dagtilbudslovens § 80 og 86 beskriver to frit-valg-ordninger, som er henholdsvis "Tilskud til privat pasning" og "Tilskud til pasning af eget barn".
 
Tilskud til privat pasning er en pasningsmulighed, som kommunerne skal tilbyde forældrene. Ordningen benyttes, når forældre ansætter en person til at passe barnet i familiens hjem, eller når forældrene indgår en aftale med en privat børnepasser, som passer flere børn i eget hjem. Et tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud. Forældre kan derfor ikke, samtidig med, at de modtager tilskud til pasning af egne børn, have det samme barn optaget i et dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 19 og 21 eller modtage tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80.
 
Den forælder, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at han/hun modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år. Herudover skal forælderen have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Sidstnævnte gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen. 
 
Byrådet kan alene give et tilskud pr. barn og kun i et tidsrum, der holder sig inden for de fastsatte minimums- og maksimumsgrænser. Tilskuddet tildeles det enkelte barn for en sammenhængende periode, der holder sig inden for de fastsatte tidsgrænser. Der kan således ikke tildeles flere tilskud til det samme barn. Det gælder også i tilfælde, hvor de enkelte tilskudsperioder tilsammen udgør den maksimale periode på et år.
 
Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Samtidig kan tilskuddet højest udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.
 
Det er Byrådet i den enkelte kommune, der fastsætter tilskuddet til pasning af egne børn samt beslutter, om tilbuddet kun skal gælde for en bestemt aldersgruppe, f.eks. 0-2 årige eller 3-5 årige.
 
Tilskuddet skal fastsættes ens pr. barn for alle børn inden for samme aldersgruppe.
 
Tilsyn
Tilsynsforpligtigelsen falder ind under Byrådets generelle forpligtigelse til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn i kommunen lever. I praksis betyder det, at kommunen ikke fører tilsyn med mindre, der foreligger en konkret anledning hertil eksempelvis i form af en bekymring. Ligeledes betyder det, at kommunen ikke tager et selvstændigt pædagogisk ansvar for tilbuddet. Der vil være nogle administrative opgaver forbundet med ordningen, som kommunen ikke har i dag.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Da tilskuddet til pasning af egne børn maksimalt kan være 85 % af den billigste nettoudgift til et tilsvarende tilbud, vil der derfor være en mindre besparelse pr. barn i ordningen. Denne besparelse er under forudsætning af, at forældre, der vælger at få tilskud til pasning af egne børn, alternativt ville have valgt et tilsvarende offentligt tilbud. Der vil dog være en ekstra administrativ udgift forbundet med vurdering af ansøgninger om tilskud til pasning af egne børn samt udbetaling af bevilligede tilskud.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/50123

Resume

I perioden august til december 2021 forløber visionsprocessen vedr. ny Stoholm Skole. Der orienteres på mødet om denne proces samt overordnet tidsplan for projektets øvrige faser.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har med budgetforliget for 2021-24 aftalt, at der skal bygges en ny skole i Stoholm. I alt er der afsat 119,9 mio. kr. til budgettet – 89,9 mio. kr. i det vedtagne budget 2021-24 og yderligere 30 mio. kr. i 2025, jf. budgetforliget.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 23. februar 2021 (sag nr. 5) kommissorium for byggeprojektet. Kommissoriet beskriver bl.a. projektets organisering herunder, hvad Børne- og Ungdomsudvalget løbende skal tage stilling til i processen.
 
På Byrådets møde den 22. juni 2021 (sag nr. 4) blev der frigivet anlægsbevilling 2 mio. kr. i 2021 til den indledende projektering.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Den nedsatte styregruppe har tilrettelagt den visionsproces, der skal gennemføres i perioden august til december 2021. Processen er tilrettelagt i samarbejde med Nerd Architects, der ligeledes vil skulle understøtte en del af visionsprocessen med facilitering af workshops m.v.
 
Visionsprocessen har to hovedspor dels et spor for de nærmeste brugere (elever, forældre og lærere) og dels et spor, hvor lokalsamfundet i Stoholm inviteres til at bidrage med deres idéer og tanker om den nye skole, herunder hvordan det lokale liv skal udfolde sig i og omkring skolen og i samspil med foreningslivet og Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Der orienteres på mødet om begge hovedspor og hvordan de er tænkt sammen.
 
På baggrund af visionsprocessen vil der blive udarbejdet en vision for den nye skole, som skal godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2022. Overordnet procesplan for alle projektets faser kan ses som bilag nr. 1.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/8885

Resume

Der har været afholdt licitation vedr. samling af Ørum Børnehus og Skole. Det indkomne licitationsresultat vil medføre en budgetoverskridelse på 5,8 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et samlet anlægsbudget på 48,1 mio. kr. Ekstern og intern rådgiver har udarbejdet forslag til en række besparelser, som vil kunne reducere overskridelsen til 3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at resultatet af licitationen vedr. samling af Ørum Børnehus og Skole godkendes,
2. at der findes besparelser i projektet for 3,7 mio. kr.,
3. at projektet tilføres 3.000.000 kr. ved omprioritering af anlægsmidlerne inden for Børn & Unge,
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 47.737.000 kr. til kontoen ”Ørum Børnehus og Skole” med rådighedsbeløb på 3.670.000 kr. i 2021, 18.000.000 kr. i 2022 og 26.067.000 kr. i 2023, og
5. at en udgift på 44.737.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til 2023 til projektet, og 3.000.000 kr. finansieres af Børne- og Ungdomsudvalgets øvrige anlægsprojekter.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at resultatet af licitationen vedr. samling af Ørum Børnehus og Skole godkendes,
2. at der findes besparelser i projektet for 3,7 mio. kr.,
3. at projektet tilføres 3.000.000 kr. ved omlægning af anlægsmidlerne inden for Børn & Unge,
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 47.737.000 kr. til kontoen ”Ørum Børnehus og Skole” med rådighedsbeløb på 3.670.000 kr. i 2021, 18.000.000 kr. i 2022 og 26.067.000 kr. i 2023, og
5. at en udgift på 44.737.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til 2023 til projektet, og 3.000.000 kr. finansieres af
rådighedsbeløb afsat på anlægskontoen ”Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard” i 2022.
6. at sagen om en totalrenovering af Børnehuset Søndergaard genoptages til politisk forhandling, når resultatet af analysen af kapacitet og struktur på dagtilbudsområdet foreligger. 

Sagsfremstilling

Historik

På Byrådets møde den 24. april 2019 (sag nr. 2) blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 500.000 kr. til opstart og valg af ekstern rådgiver. Efterfølgende blev Norconsult A/S valgt som totalrådgiver.
 
På Byrådets møde den 7. oktober 2020 (sag nr. 4) blev der besluttet, at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 2,9 mio. kr., så der er tilstrækkelig økonomi frem til licitationsresultatet foreligger.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte projektforslag på mødet den 24. november 2020 (sag nr. 2).
 
Projektforslaget tager udgangspunkt i til- og ombygning af den eksisterende skole.
Den ældste del af skolen nedrives og erstattes af en tilbygning på 445 m2, hvor der etableres faglokaler i forlængelse af nuværende fagfløj. Børnehuset etableres i forlængelse af skolen i en ny tilbygning på ca. 1000 m2. Til- og ombygningen er udviklet således, at børnehus, sfo og skole er fælles om en række funktioner, blandet andet multisal og kantine.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt møder i styregruppen, som består af repræsentanter fra skolen, Børnehuset, Børn & Unge forvaltningen, Ejendom & Energi samt ekstern Rådgiver Norconsult A/S.

Beskrivelse

Der har været afholdt licitation den 6. juli 2021. Licitationsresultatet medfører håndværkerudgifter på 45,8 mio. kr.
 
I forhold til et samlet budget til håndværkerudgifter på 40,0 mio. kr. overskrider licitationsresultatet budgettet med 5,8 mio. kr. Desuden har der ikke tidligere været afsat budget til tilslutning og grundudgifter på 0,9 mio. kr., hvorfor der er en samlet budgetudfordring på 6,7 mio. kr.
 
Intern og ekstern rådgiver har efterfølgende peget på en række mulige besparelser, som kan indarbejdes i projektet uden, at væsentlige bygningsfunktioner bliver påvirket.
 
Mulige besparelser set i forhold til merudgifter:
 
Beløb i kr.
Merudgifter jf. licitationsresultatet
5.792.182
Merudgifter til tilslutning og grundudgifter
900.000
Diverse besparelser (herunder tekniske løsninger, materialevalg m.v.)
-2.400.000
Tagrenovering overgår til vedligehold
-450.000
Enklere CTS løsning
-800.000
Besparelser i alt
-3.650.000
Merudgifter efter indarbejdede besparelser
3.042.182
 
Efter overnævnte besparelser er der er en merudgift på ca. 3,0 mio. kr., som det foreslås, at projektet tilføres ved omprioritering af anlægsmidlerne inden for Børn & Unge.

Alternativer

Som alternativ til ovenstående forslag kan renoveringen af skolen udelades, så projektet herefter omfatter nyt børnehus herunder sammenbygning med skolen.
 
Renoveringen omfatter den ældste del af skolen, som ifølge projektforslaget nedrives og erstattes af en tilbygning på 445 m2, hvor der etableres faglokaler i forlængelse af nuværende fagfløj. Besparelsen ved at udelade denne renovering vurderes at være ca. 12 mio. kr. Behovet for at forny denne del af skolen vurderes dog at være så påtrængende, at det vil være nødvendigt at gennemføre den inden for få år. Såfremt renovering af skolen udgår, vil der skulle gennemføres ny licitation af hele projektet.

Tidsperspektiv

Projektet følger foreløbigt procesplanen. Byggeperioden er planlagt fra september 2021 til marts 2023. Aflevering og ibrugtagning forventes i juni 2023.
 
Dog vil der kunne ske forsinkelser af byggeriet på grund af lang leveringstid på materialer bl.a. betonelementer.

Økonomiske forhold og konsekvenser

 
Med en udvidelse på 3 mio. kr. forøges projektets samlede anlægssum fra 48,1 mio. kr. til 51,1 mio. kr.
 
 
2020
2021
2022
2023
I alt
Afsat rådighedsbeløb
 
8.363
14.637
24.067
47.067
Forventet forbrug
1.070
6.000
18.000
26.067
51.137
Ændring af budget
 
-2.363
3.363
2.000
3.000

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/39917

Resume

A-klasserne på Egeskovskolen udvides med 12 pladser, så der i alt bliver plads til 36 elever. Der har nu været afholdt licitation og udgiften kan afholdes inden for det afsatte beløb til projektet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at orientering om projektet tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet i marts (link til sag nr. 4 i byrådet 16. marts 2021) at der etableres ekstra 12 pladser i A-klasserne på Egeskovskolen og at der gives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, samt at udgiften på 2.400.000 kr. i 2021 finansieres ved, at et tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane", overføres til 2021.
 
Herudover er der bevilliget yderligere 900.000 kr. til udvidelsen. 
 
Egeskovskolens A-klasser startede op ved begyndelsen af skoleåret 2019/20 med plads til 24 elever. Siden har byrådet i budgetforliget for 2020 vedtaget, at der oprettes almenklasser til 44 børn med autisme. Disse pladser indfases gradvist, så der startes med tre klasser (0., 1. og 2. klasse), der hver rummer fire elever med autisme i skoleåret 21/22.

Inddragelse og høring

I processen har der været afholdt møder mellem skolen, Børn & Unge, Ejendom & Energi samt den ekstern rådgiver Rambøll.

Beskrivelse

Der blev den 7. juli 2021 afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige. De samlede udgifter til projektet kan afholdes inden for det afsatte beløb.
 
I august 2021 starter ombygningen, hvor der bliver ombygget lokaler til brug for A-klasserne.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Ombygningen foretages, så undervisningslokalerne står klar primo januar 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/10459

Resume

Den 10. november 2021 afvikles Viborg Erhvervs- og Karrieremesse. Messen indgår som en del af Viborg Karriereuger, der er et koncept om valg af uddannelse og erhverv. Viborg Karriereuger er udviklet i et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Viborg Kommune.  I sagen orienteres om formålet med og indholdet i Erhvervs- og Karrieremessen. Beskæftigelsesudvalget behandler på deres møde den 10. august 2021 en enslydende sag om Erhvervs- og Karrieremessen. Denne indeholder dog anmodning om en driftsbevilling til messen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at orienteringen om Erhvervs- og Karrieremessen drøftes og tages til efterretning.
2. at udvalget godkender deltagelse i Erhvervs- og Karrieremessen.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
1. Orienteringen om Erhvervs- og Karrieremessen blev taget til efterretning.
2. Udvalget godkendte deltagelse i Erhvervs- og Karrieremessen.

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget godkendte på deres møde 25. februar 2021 konceptet for Viborg Karriereuger (link til sag nr. 1 på Beskæftigelsesudvalget den 25. februar 2020). Viborg Erhvervs- og Karrieremesse er et af flere tiltag under Viborg Karriereuger.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Baggrund
Viborg Kommune har i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne udviklet et koncept for vejledning til unge om valg af uddannelse og erhverv. Dette kaldes Viborg Karriereuger, og disse afvikles i ugerne 43-45. Viborg Karriereuger startede i 2020.
 
Viborg Karriereuger består af tre hovedelementer:
 
 • Uddannelsesaftener på grundskolerne med oplæg ved ungdomsuddannelserne og vejledning på i alt 8-10 grundskoler, fri- og privatskoler for 9. klasseelever og forældre
 • Erhvervs- og Karrieremesse, der primært er en erhvervsfokuseret messe, hvor unge kan opleve erhvervsmuligheder og modtage vejledning. Dette afvikles hvert andet år fra 2021)
 • Ungdomsuddannelsernes Dag – Åbent Hus, hvor elever og forældre kan besøge alle ungdomsuddannelser
 
Derudover består konceptet af en sammenhængende plan for vejledningsaktiviteterne før, under og efter de enkelte elementer i Viborg Karriereuger.
 
Formålet med messen
Formålet med Erhvervs- og Karrieremessen er at vise alle unge inklusive unge på offentlig forsørgelse og uddannelsessøgende samt forældre en bred vifte af de erhvervs- og karrieremuligheder, der er i Viborg Kommune samt muligheder for uddannelse. På messen vil deltagerne derfor kunne gå på opdagelse i de mange karrieremuligheder, der findes i Viborg Kommune.
 
Messen skal også bidrage til, at flere unge vælger en ungdomsuddannelse, herunder at 30 % af en ungdomsårgang i 2025 vælger en erhvervsuddannelse. Dette skal sikre, at virksomhederne får adgang til den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 
Indhold på messen
Erhvervs- og Karrieremessen afvikles den 10. november 2021 i tidsrummet kl. 9.00-18.00 i ComVent Arena Tinghallen.
 
Her udstiller op mod 35 virksomheder. Disse kommer blandt andet fra brancherne Bygge og Anlæg, Handel og Transport, Produktion, Detail, Offentlig administration, Sundhed og Omsorg samt Landbrug.
 
Derudover tilbydes andre efter- og videreuddannelsesinstitutioner som eksempelvis Dania og VIA University College også at deltage.
 
Målgruppen for messen er unge i alderen 15-30 år. Der er tale om elever fra grundskolerne (6. klasse samt 8.-10. klasse), ledige unge og andre uddannelsessøgende, der ønsker mere viden om erhvervsmulighederne i Viborg Kommune samt forældre. Målgruppen omfatter 3000 deltagere. 
 
Derudover bliver der følgende tilbud på messen:
 • At få kontakt til de frivillige erhvervsmentorer og virksomhederne i Task Force Viborg, der tilbyder at støtte unge på vejen til uddannelse og job
 • At møde andre unge (rollemodeller), der fortæller om deres karriere- og uddannelsesveje
 • At møde Viborg Kommunes uddannelsesvejledning, der vil stå klar med vejledning om valg af uddannelse og erhverv
 • At komme i dialog med virksomhederne om fritidsjob, studiejobs og lærepladser.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/4918

Resume

Byrådets konstitueringsaftale fra 2017 satte fokus på autismeområdet. Siden da har Børn & Unge, Arbejdsmarkedsområdet og Social, Sundhed & Omsorg arbejdet på at implementere tiltagene i autismeindsatsen, som byrådet besluttede den 26. juni 2019. I denne sag gives en status på autismeindsatsen. Sagen behandles med enslydende sagsfremstillinger på Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at status på tiltagene i autismeindsatsen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet, at status på tiltagene i autismeindsatsen bliver taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Autismeindsatsen udspringer af byrådets konstitueringsaftale fra 2017, hvor der blev sat særligt fokus på autismeområdet. Der blev gennemført en analyse, som var grundlag for at byrådet den 26. juni 2019 godkendte en række tiltag inden for autismeområdet (link til sag nr. 2 på byrådets møde 26. juni 2019). På beskæftigelsesudvalgets møde den 13. august 2019 igangsatte man derudover en virksomhedsrettet indsats for at få flere borgere med autisme i job og tættere på arbejdsmarkedet (link til sag nr. 5 på beskæftigelsesudvalgets møde den 13. august 2019). Beskæftigelsesudvalget fik den 23. februar 2021 en status på den virksomhedsrettede indsats for borgere med autisme (link til sag nr. 5 på beskæftigelsesudvalgets møde 23. februar 2021).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Autismeindsatsen omfatter en række forskellige tiltag til at styrke Viborg Kommunes indsats overfor børn, unge og voksne med autisme.
 
Tiltagene omfatter blandt andet to projekter: ALmenklasser Forberedt til børn med Autisme (også kaldet ALFA-klasser) og Boligklar med autisme. Herudover er der kompetenceudvikling for medarbejdere og en hjemmeside med et samlet overblik på tværs af kommunens tilbud til børn, unge og voksne med autisme. Derudover er der på arbejdsmarkedsområdet iværksat en virksomhedsrettet indsats for borgere med autisme. Indsatsen indebærer blandt andet en quickguide og en hotline til virksomheder, gennemført kompetenceudvikling og lavet en ”autismeværktøjskasse” til medarbejderne i jobcentret.
 
Bilag 1 beskriver borgerperspektiverne på tre af tiltagene i autismeindsatsen. For Boligklar med autisme deltager borgerne i et gruppebaseret læringsforløb, som suppleres af individuel bostøtte. Borgerne fra de første forløb har givet udtryk for, at det betyder meget at indgå i en gruppe med ligesindede og at høre de andres erfaringer. Det har givet læring og indsigt i egen diagnose.
 
I forhold til ALFA-klasserne er det forventningen, at den didaktiske og pædagogiske tilgang med fokus på struktur og genkendelighed vil være til gavn for både eleverne med autisme og de øvrige elever i klassen. Det er ønsket og forventningen, at elever med autisme vil opleve at få deres behov mødt i den pædagogiske tilgang, og kunne spejle sig i klassekammeraterne både socialt og læringsmæssigt.
 
Den virksomhedsrettede indsats for borgere med autisme har klædt medarbejderne bedre på til at forstå borgernes diagnose og de vanskeligheder, den kan føre med sig. For borgerne betyder det bedre tilpassede indsatser og mere sammenhæng. Vejledningen og forventningsafstemningen med virksomhederne er blevet styrket, så både borgere og virksomheder får en god oplevelse i forbindelse med for eksempel praktikophold.
 
Tiltag i autismeindsatsen:
 • Fælles kompetenceudvikling i ASF (Autismespektrumforstyrrelse)
 • Den fælles tilgang
 • Almenklasser forberedt til børn med autisme (ALFA-klasser)
 • Boligklar med autisme
 • Hjemmeside med overblik over Viborg Kommunes tilbud for borgere med ASF
 • Informationsfilm om ASF
 • Quickguide til virksomheder, der tager borgere med autisme i praktik eller job
 • Hotline for virksomheder og medarbejder, hvor man kan få råd og vejledning
 • ”Autismeværktøjskasse” til medarbejderne i jobcentret
 • Ugentlig sagsparring i jobcentret og løbende kompetenceudvikling af nye medarbejdere.
 
I bilag 2 ses en oversigt over de konkrete indsatser, aktuel status og økonomi.
 
Som det fremgår af bilag 2, har forvaltningen vurderet det hensigtsmæssigt at afvente en ny og forbedret udgave af autismepilotuddannelsen (7 dage), som starter i marts 2022, inden der udbydes flere pladser til medarbejderne. Holdene på autismekursus (4 halve dage) gennemføres som planlagt i 2021.
 
Overordnet set er alle tiltag i autismeindsatsen igangsat og implementeret.
 
Der er sket afvigelser fra den oprindelige byrådsbeslutning fra den 26. juni 2019 i forhold til to områder: ”Den fælles tilgang” og ”Informationsfilm om ASF”.
 
Det skyldes, at forvaltningen har vurderet, at der er så stort overlap mellem ”den fælles tilgang” og Sammenhængsmodellen og ”Forskellig i Fællesskab” fra børne- og ungeområdet, at det ikke giver mening at formidle alle budskaber samtidigt og parallelt.
 
Det blev derfor besluttet, at ”den fælles tilgang” ikke skal formidles til borgere og medarbejdere, da den dækkes af Sammenhængsmodellen og ”Forskellig i Fællesskab”.
 
Samtidigt har input fra arbejdsgruppen med fagpersoner klarlagt, at der i forvejen findes adskillige gode og relevante film, der formidler viden om autismediagnosen til både borgere og pårørende. Disse film linkes der til fra den nye hjemmeside.
 
Forvaltningen arbejder derfor i stedet videre med, at midlerne til animationsfilmen anvendes til formidlingen af ”Forskellig i Fællesskab” som rammesætter sammenhængsmodellens ambitioner og et børnesyn, der rummer alle børn, uanset diagnose.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/1159

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2021

Fraværende: Stine Damborg Hust
 
Møde og aktivitetsplan blev godkendt med følgende justeringer: Der afvikles ekstra ordinært udvalgsmøde den 7. december samt dialogmøde med repræsentanter fra dagtilbudsbestyrelserne den 14. oktober.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag