You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 18. juni 2014 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Samina Shah, Søren Gytz Olesen, Søren Pape Poulsen, Stine Damborg Pedersen, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/35298
Sagsfremstilling
Byrådets medlemmer modtager som udgangspunkt et fast vederlag. Byrådsmedlemmer kan dog vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Vælges denne ordning, reduceres det faste vederlag med 20.000 kr.
 
Med henblik på dels at præcisere reglerne om tabt arbejdsfortjeneste overfor de byrådsmedlemmer, der i fremtiden måtte ønske at benytte denne mulighed, og dels tilvejebringe et klart grundlag for Forvaltningens administration af udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste, er der udarbejdet udkast til retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer jf. bilag nr. 1.
 
Af § 16, stk. 5 i lov om kommunernes styrelse fremgår det, at byrådsmedlemmer, der vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har ret til erstatning i forbindelse med møder og andre aktiviteter forudsat, at disse er omfattet af § 16, stk. 1, litra a-e. Derudover kan Byrådet beslutte, at der også ydes erstatning til et medlem for udførelse af de i stk. 1, litra f, nævnte aktiviteter.
 
De nævnte bestemmelser har følgende indhold:
 
a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,
b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,
c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,
d) deltagelse i seminarer, jf. § 9 a,
e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c,
f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg.
 
Udkastet til retningslinjerne indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte bestemmelser i § 16, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.  Visse elementer forudsætter en stillingtagen fra Byrådets side. Disse forhold beskrives nærmere i det følgende.
 
Særligt om deltagelse i kurser mv. (litra c).
I forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser mv. er udgangspunktet efter § 16, stk. 1, litra c, at det er Byrådet, som i hvert enkelt tilfælde skal afgøre, om et kursus mv. har betydning for byrådsmedlemmets varetagelse af sine hverv.
 
Byrådet kan imidlertid beslutte at vedtage generelle regler herfor. På den baggrund foreslås det i retningslinjerne, at Byrådet generelt vil anse følgende kurser for at have betydning for varetagelsen af hvervet:
 
Kurser for byrådsmedlemmer og som er udbudt af:

·             COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling
·             Kommunernes Landsforening
·             Viborg Kommune
·             Ministerier, regioner, kommuner og andre offentlige myndigheder
 
Dertil kommer, at kurser udbudt af andre, som i væsentligt omfang vedrører områder, inden for hvilket et medlem er udpeget eller valgt til varetagelse af et hverv (litra b om hverv, som byrådsmedlemmet er udpeget eller valgt til), også anses for relevant for det pågældende byrådsmedlem.
 
Det foreslås samtidigt at Byrådet i henhold til § 16, stk. 1, litra c foretager delegation til Økonomi- og Erhvervsudvalget, således at man i dette udvalg vil kunne træffe afgørelse om, hvilke andre kurser der skal anses for at have betydning for varetagelsen af hverv beskrevet under:

·             litra a, møder i Byrådet, stående udvalg og underudvalg, og
·             litra b, hverv, som man er udpeget eller valgt til af Byrådet
 
Særligt om andre kommunale hverv og aktiviteter (litra f).
Af litra f følger det, at der også vil kunne udbetales tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv - end de i litra a-e beskrevne - når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller dettes udvalg.
 
I udkastet til retningslinjer foreslås der på den baggrund en generel beslutning om, at der skal kunne udbetales tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmers varetagelse af følgende andre kommunale hverv:
 
·             forelæggelse af en sag for en statslig myndighed, en minister eller et folketingsudvalg
·             deltagelse i forhandlinger med andre kommuner, regioner eller statslige myndigheder
·             seminarer for udvalg
·             deltagelse i borgermøder
·             deltagelse i besigtigelse/tilsyn i forbindelse med en konkret sag
·             deltagelse i studieture (faglig relevant studietur inden for hver valgperiode for hvert stående udvalg og udvalg nedsat i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4)
·             deltagelse i besøg hos venskabsbyer, og
·             deltagelse i repræsentativt arbejde
 
Kravene til dokumentation for udbetaling af tabt arbejdsfortjenste.
Det er Byrådet, der fastsætter, hvilke krav der skal stilles til den dokumentation, som det enkelte byrådsmedlem skal fremlægge i forbindelse med konkrete udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste. Retningslinjerne indeholder følgende forslag til dokumentationskrav, idet der overordnet sondres mellem de byrådsmedlemmer, der er lønmodtagere og de byrådsmedlemmer, der er selvstændige:
 
For byrådsmedlemmer, der er lønmodtagere
·             med almindelig fast månedsløn, er kravet til dokumentation opfyldt ved at fremvise en lønseddel, hvoraf det fremgår, hvad timelønnen inklusive pensionsbidrag og feriepenge udgør, og at der er sket fradrag i lønnen for det antal arbejdstimer, som der skal udbetales tabt arbejdsfortjeneste for,
·             med provisionsløn, er kravet til dokumentation opfyldt ved at arbejdsgiveren skriftlig erklærer, hvor meget tabet udgør for byrådsmedlemmet - i tabet skal der også indregnes værdi af pensionsbidrag og feriepenge, og
·             som har en ”arbejdsgiver-ordning”, hvor tabt arbejdsfortjeneste udbetales til arbejdsgiveren, er kravet til dokumentation opfyldt ved at Kommunen modtager en erklæring fra arbejdsgiveren om byrådsmedlemmets fravær i arbejdstiden som følge af varetagelsen af byrådsarbejdet med angivelse af dato for fraværet, antallet af mistede arbejdstimer de enkelte dage, byrådsmedlemmets timesats og størrelsen af det indtægtstab, som byrådsmedlemmet som ansat ville have lidt i den pågældende måned, hvis arbejdsgiveren havde trukket vedkommende i løn for fraværsperioden.
Det er også en betingelse, at der på baggrund af en lønseddel kan sondres mellem de timer, hvor byrådsmedlemmet faktisk har været beskæftiget for arbejdsgiveren, og det, der udbetales som følge af at arbejdsgiveren modtager erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fra Kommunen.
 
For byrådsmedlemmer, der er selvstændige, er kravet til dokumentation opfyldt ved at byrådsmedlemmet fremlægger en revisorerklæring en gang om året - eller i øvrigt ved væsentlige ændringer i virksomheden - som indeholder oplysning om:

·             beregning af den timesats, som skal bruges til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, og
·             inden for hvilket tidsrum i døgnet, hvor der lides tab i driften af virksomheden ved udførelse af hvervet som byrådsmedlem.
 
Dermed fungerer revisorerklæringen som en tro- og love-erklæring fra byrådsmedlemmet om, at man opfylder betingelserne for at modtage tabt arbejdsfortjeneste, når man foretager indberetning heraf i Viborg Kommunes system om møde- og rejseafregning for byrådsmedlemmer.
 
Udkast til revisorerklæringen fremgår af bilag nr. 2.
 
Det bemærkes, at beskrivelsen af dokumentationskravene i vidt omfang er udtryk for en beskrivelse af allerede gældende praksis, hvor dog eksempelvis kravet til indholdet af den beskrevne revisorerklæring fra selvstændige skærpes lidt.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at udkast til retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Inden mødet var der udsendt en justeret udgave af bilag nr. 2.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/35302
Sagsfremstilling
Statsforvaltningen (Tilsynet) har ved brev af 10. april 2014 anmodet Byrådet om en nærmere redegørelse for Byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab.
 
Henvendelsen fra Statsforvaltningen er sendt til i alt 40 kommuner og 4 regioner. Baggrunden er at Statsforvaltningen fra tidligere borgmester i Hørsholm Kommune Uffe Thorndal har modtaget en rapport, der indeholder en undersøgelse af kommunernes og regionernes administration af reglerne i lov om kommunernes styrelse § 16 om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Henvendelsen fra Statsforvaltningen fremgår af bilag nr. 1 og Uffe Thorndals rapport af bilag nr. 2.
 
Udkast til svarbrev til Statsforvaltningen fremgår af bilag nr. 3. De i udkast til svarbrevet omtalte retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste (i svarbrevet benævnt bilag nr. 2) behandles på en særskilt sag på dagens møde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslaget til besvarelse af Statsforvaltningens henvendelse jf. bilag nr. 3 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/29405
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på sit møde den 14. maj 2014 (sag nr. 18) med følgende dagsordenstekst:
 
”En række undersøgelser, herunder REG LABs analyse fra 2012 ”Fremtidens industri i Danmark”, som Viborg Kommune var med til at finansiere, påpeger at der fremover vil være både fremtid og vækstmuligheder for dansk produktion.
 
Blandet andet på denne baggrund gennemfører Region Midtjylland forprojektet ”Fremtidens industri i Region Midtjylland”, hvori VIBORGegnens Erhvervsråd deltager sammen med 4 andre midtjyske erhvervsråd. Forprojektet retter sig mod produktionsvirksomheder i Region Midtjylland på baggrund af en erkendelse af, at det i regionen er væsentligt at støtte mulighederne for at have en globalt konkurrencedygtig industri, der kan skabe arbejdspladser, eksportindtægter og lokal efterspørgsel efter varer og serviceydelser.
 
På denne baggrund foreslår VIBORGegnens Erhvervsråd, en række større lokale virksomheder, Mercantec og det nationale innovationsnetværk Inno-pro, at der lokalt etableres et Center for Industri (CFI). Et prospekt for CFI kan ses som bilag nr. 1.
 
Udgangspunktet for CFI tages blandt andet i Viborg Kommunes Udviklingsstrategis indsatsområde om bæredygtig produktion. Samtidig understøttes Viborg Kommunes Erhvervsstrategis målsætninger vedrørende støtte og udvikling af eksisterende virksomheders vækst- og forretningspotentiale samt ønsket om at tilbyde iværksættere med vækstpotentiale optimale rammer for vækst.
 
Målet med CFI er, at det i 2017 skal være et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk for kommunens nye og etablerede produktionsvirksomheder. CFI skal føre til etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder i Viborg Kommune og derved bidrage til at skabe flere arbejdspladser.
Som det ses af prospektet bakker en række større virksomheder op om etableringen af CFI og de komponenter centret kommer til at bestå af. For eksempel har flere tilkendegivet, at de gerne stiller test og afprøvningsfaciliteter til rådighed, samt medvirker i de øvrige indsatser, der er beskrevet nedenfor.
 
CFI konceptet
CFI konceptet kan beskrives ved følgende konkrete indsatser:
 
Industrial Growth Center – Et lokalt inkubationsmiljø for lokale vækstorienterede produktionsvirksomheder med undervisnings- og mødefaciliteter. Miljøet skal være et klyngemiljø i lighed med Agro Business Park og Arsenalet.
 
Industrial Showroom – En fysisk ramme der præsenterer og eksponerer produkter, der er produceret i Viborg Kommune.
 
Industrial Playground – Et levende udviklingslaboratorium med udstyr, der understøtter innovation gennem prototyping, produktudvikling og idegenerering.
 
Industrial Learning Lab– Et samspil med Mercantec, hvor Mercantec stiller maskinpark til rådighed for CFI og hvor CFI kan bidrage til at opkvalificere arbejdskraft og synliggøre ungdomsuddannelsestilbud så som HTX.
 
Industrial Research and Development – hvor CFI formidler kontakt mellem virksomheder og vidensmiljøer såsom Inno-pro, Aalborg Universitet, GTS-institutter (godkendte teknologiske serviceinstituter) m.v.
 
Industrial Investment Board – hvor CFI formidler kontakt mellem ledere fra Viborg Kommunes førende virksomheder og de udviklingsvirksomheder, der er knyttet til CFIs øvrige aktiviteter. Dette board skal give sparring og evt. kompetent kapital til udviklingsvirksomhederne.
 
CFI opbygges i faser
CFI foreslås organiseret som en selvejende institution/ Erhvervsdrivende fond.
CFI forventes foreløbigt færdigopbygget i 2018. 2014 skal anvendes på forberedelse, identifikation af udviklingsvirksomheder, gennemførelse af pilotforløb i relation til Region Midtjyllands forprojekt, afklaring af CFIs fysiske rammer og ansættelse af medarbejdere.
 
I 2015 opbygges CFIs aktiviteter, og der forventes tæt samspil med et kommende strukturfondsfinansieret projekt om ”Fremtidens industri”.
 
Gennem 2016, 2017 og 2018 sker der øget involvering af både udviklingsvirksomheder og etablerede virksomheder i Viborg Kommune, og der sker løbende vækst i antallet af brugere af centrets faciliteter.
 
Finansiering
I det opstillede budget for CFI forudsættes, at der kan findes en egnet kommunal bygning, som centret kan etableres i. Alternativt må der påregnes øgede udgifter til husleje m.v.
Grundtanken i CFIs finansieringsplan er, at det kommunale driftstilskud til opbygningen af CFI aftrappes i perioden fra 2014 og frem mod 2018. Således ansøges Viborg Kommune om:
2014: 1.315.000 kr.
2015: 1.395.000 kr.
2016: 1.220.000 kr.
2017: 1.120.000 kr.
2018:    470.000 kr.
I alt:   5.520.000 kr.
 
Mens Viborg Kommunes driftstilskud forventes aftrappet gennem etableringsperioden, forventes egenfinansieringen fra VIBORGegnens Erhvervsråd, Mercantec, deltagende virksomheder og tilskud fra fonde og andre projekter at være stigende i perioden.
 
Fra og med 2019 forventes CFI at være selvfinansieret.
 
INDSTILLING
Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indledende drøfter, hvorvidt Viborg Kommune er sindet
 
at støtte etablering af Center for Industri, CFI, og
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget i givet fald på et kommende møde forelægges konkret forslag til fysisk placering, organisering samt bevilling til medfinansiering af projektet med henblik på indstilling til Byrådet.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-05-2014
 
Fraværende: Ib Bjerregaard
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at Viborg Kommune er sindet at støtte etablering af Center for Industri, CFI, og
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget på et kommende møde forelægges konkret forslag til fysisk placering, organisering samt bevilling til medfinansiering af projektet med henblik på indstilling til Byrådet”.
 
Konkrete forslag vedr. placering, organisering og medfinansiering
I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 14. maj 2014 forelægges hermed konkret forslag til fysisk placering, organisering samt bevilling til medfinansiering af CFI.
 
Placering
VIBORGegnens Erhvervsråd og Viborg Kommune har i samarbejde undersøgt mulighederne for en egnet kommunal bygning, som CFI kan etableres i. Der er imidlertid ikke fundet en ledig, kommunal bygning som er egnet til formålet.
 
VIBORGegnens Erhvervsråd har fundet en midlertidig placering til CFI i de tidligere administrationsbygninger ved trykkeriet Nørhaven, Agerlandsvej 5, 8800 Viborg. Bygningerne er egnet til formålet. Der er indgået en forhåndsaftale om lejemålet, som også inkluderer en meget rimelig husleje.
 
Ambitionen på sigt er en placering af CFI i den kommende Viborg Baneby – helst i tilknytning til en uddannelsesinstitution. Derfor skal placeringen i på Agerlandsvej ses som en midlertidig, om end længerevarende, placering.
 
Organisering – Etablering af den erhvervsdrivende fond ”Fonden Center for Industri”
Center for Industri foreslås etableret som en selvstændig juridisk enhed, mere konkret en erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse og egne vedtægter. Den erhvervsdrivende fond får navnet ’Fonden Center for Industri’. ’Fonden Center for Industri’ etableres med ’Fonden Arsenalet’, som forbillede. Fonden Arsenalet og den foreslåede Fonden Center for industri er stort set identiske når man sammenligner formål, øvrig organisering, indhold og samarbejdende partnere. Fonden Arsenalet har vist sig at være en meget fornuftig organisering og derfor er det oplagt at kopiere mest muligt herfra i sammenhæng med Center for Industri. Foreløbigt udkast til vedtægter for ’Fonden Center for Industri’ kan ses som bilag nr. 2. Det endelige forslag til vedtægter præsenteres for Økonomi- og Erhvervsudvalget så snart disse foreligger.
 
Fondens formål
Den erhvervsdrivende fond etableres med det primære formål at fremme netværk, viden og innovation i både nystartede og etablerede virksomheder indenfor industri og produktion i Viborg Kommune. I udkast til vedtægter er formålet beskrevet således:
 
§ 2 Fondens formål
Formålet med fonden CFI - Center for Industri er at skabe et lokalt inkubations­miljø, der fremmer netværk, viden og innovation i både nystartede og etablerede virksomheder indenfor industri og produktion i Viborg Kommune. Fonden samler kommune, erhvervsråd, innovationsnetværk, erhvervsskole og Viborgs industri- og produktionsvirksomheder omkring inkubation, træning og branding af industrien.
 
Fonden skaber:
 • et inkubationsmiljø, der forbinder nystartede vækstvirksomheder og etablerede virksomheder omkring produkter, forretningsudvikling og kapital.
 • et formidlingsmiljø, der omsætter viden fra universiteter, GTS-institutioner, innovationsnetværk samt erhvervsskoler til nye ideer og resultater.
 • et arbejdsmiljø og udviklingslaboratorium der muliggør udvikling, afprøvning, demonstration og kommercialisering af nye industrielle produkter og løsninger.
 • et netværk, der fremmer samarbejdet mellem Viborgs etablerede virksomheder og hjælper med adgang til viden, eksport og finansiering.
 • en fælles platform, der forbinder virksomheder og erhvervsskoler igennem fælles værksteder og fælles ide- og kompetenceudviklingsforløb.
 • et synligt samlingspunkt eller sted der præsenterer og markedsfører Viborgs mange stærke industrivirksomheder og –produkter.
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen er den øverste myndighed i Fonden Center for Industri.
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.
- Viborg Kommune udpeger ét medlem.
- VIBORGegnens Erhvervsråd udpeger ét medlem.
- Mercantec udpeger ét medlem
- Gruppen af etablerede industrivirksomheder udpeger ét medlem
- Gruppen af iværksættere og udviklingsvirksomheder udpeger ét medlem
 
Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af tre år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 3 gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.
Fonden Center for Industris grundkapital skal udgøre 300.000 kr. ved stiftelsen.
 
Øvrig organisering
Udover selve Fonden Center for Industri og fondens bestyrelse vil Center for industri bestå af følgende organisering:
 
Sekretariat: bestående af direktør, teknisk personale samt ad hoc tilknyttet personale fra partnergruppen. Sekretariatets primære opgave er den daglige drift af CFI.
 
Partnergruppe: repræsentanter fra netværk og organisationer, herunder f.eks. Dansk Industri, Dansk Metal, innovationsmiljøet CAPNOVA, innovationsnetværket InnoPro, Mercantec, Viborgegnens Erhvervsråd m.fl. Partnergruppens primære opgaver er at koble CFI og CFI tilknyttede iværksættere med viden og kapital, koble CFI med øvrige initiativer indenfor industri og produktion og gennemføre forløb for CFI tilknyttede iværksættere og virksomheder.
 
Industriklub: bestående af etablerede industri- og produktionsvirksomheder fra Viborg Kommune. Industriklubbens primære opgaver er at benytte CFI’s faciliteter, skabe netværk, klynger og forretningsinitiativer samt bidrage med investeringer i CFI tilknyttede iværksættere og øvrige udviklingsprojekter.
 
Brugergruppe: bestående af studerende, iværksættere og nystartede virksomheder med enten direkte placering i CFI, eller eksternt tilknyttet via netværk og øvrige aktiviteter. Brugergruppens primære opgave, er at udvikle sig i forhold til produkter, omsætning og medarbejdere netop via placering i eller være brugere af CFI og derigennem udvikle bæredygtige forretningsideer og udvikle sig positivt både i forhold til omsætning og antal medarbejdere
 
Økonomi – bevilling til medfinansiering
Budget for Center for Industri for årene 2014-2018 fremgår af nedenstående. Budgettet er også inkluderet i bilag nr. 2 (side 15).
 
 Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\19201\5dce9dd5fd9946b0b460e063ad32631e.jpg
 
 
Grundtanken i CFIs finansieringsplan er, at det kommunale driftstilskud til opbygningen af CFI aftrappes i perioden fra 2014 og frem mod 2018. Mens Viborg Kommunes driftstilskud forventes aftrappet gennem etableringsperioden, forventes egenfinansieringen fra VIBORGegnens Erhvervsråd, Mercantec, deltagende virksomheder og tilskud fra fonde og andre projekter at være stigende i perioden. Fra og med 2019 forventes CFI at være selvfinansierende.
 
Bemærk: I budgettet for 2014 indgår Viborgegnens Erhvervsråds deltagelse i det regionale projekt ”Fremtidens Industri”, som er medfinansieret af Region Midtjylland. Derfor dækker udgifterne til lønninger også arbejdet med projekt ”Fremtidens Industri”. Det højere beløb til lønninger i 2014 modsvares dog af den regionale medfinansiering, som kommer i 2014 fra Region Midtjylland.
Da det ikke er lykkedes at finde en egnet, ledig, kommunal bygning til CFI er den samlede udgift for Viborg Kommune steget i forhold til de anførte udgifter ved behandling af sagen den 14. maj 2014.
 
Således ansøges Viborg Kommune om:
 
2014: 1.910.000 kr. (heraf 595.000 kr. til husleje, inventar og stiftelseskapital)
2015: 1.625.000 kr. (heraf 230.000 kr. til husleje)
2016: 1.450.000 kr. (heraf 230.000 kr. til husleje)
2017: 1.350.000 kr. (heraf 230.000 kr. til husleje)
2018:    700.000 kr. (heraf 230.000 kr. til husleje)
I alt:   7.035.000 kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune medfinansierer etablering og drift af Center for Industri i årene 2014-2018, med 1.910.000 kr. i 2014, 1.625.000 kr. i 2015, 1.450.000 kr. i 2016, 1.350.000 kr. i 2017 og 700.000 kr. i 2018,
 
at udgifterne i hvert af årene afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”, og
 
at Viborg Kommune stifter ’Fonden Center for Industri’.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune medfinansierer etablering og drift af Center for Industri i årene 2014-2018, med 1.910.000 kr. i 2014, 1.625.000 kr. i 2015, 1.450.000 kr. i 2016, 1.350.000 kr. i 2017 og 700.000 kr. i 2018,
at udgifterne i hvert af årene afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”,
at Viborg Kommune stifter ’Fonden Center for Industri’, og
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiges til på en efterfølgende sag at tage stilling til den fysiske placering på baggrund af forslag fra initiativtagerne.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/26156
Sagsfremstilling
Midtjysk Friluftsbad har fremsendt ansøgning om tilskud til dækning af reduceret LAG tilskud i forhold til projekt vedrørende solcelleanlæg, som er realiseret i 2013.
 
Kultur – og Fritidsudvalget drøftede ansøgningen under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering” på mødet den 27. maj 2014, og besluttede at fremsende sagen til Økonomi-– og Erhvervsudvalget til stillingtagen i forhold til ansøgning om dækning af reduceret  LAG tilskud til solcelle anlæg. Tilsagn lød oprindeligt på 200.000 kr. men blev på grund af fornyet ministeriel vurdering reduceret til 153.125 kr. Altså et reduceret tilskud på 46.875 kr. og der søges tilskud til dækning af dette beløb.
 
Om Midtjysk Friluftsbad kan oplyses, at badet er beliggende Vorningvej 31 i Hammershøj. Friluftsbadet, som er fra 1969, er en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse. Hovedparten af badets driftsopgaver udføres af frivillige. Eneste lønnede er livreddere. På anlægget findes et stort og to mindre bassiner.
 
Friluftsbadet har sæsonåbent i ca. 4 måneder fra primo maj til primo september. I sæson 2013 var der i alt åbent 672 timer, fordelt på 114 dage. I skoleferien var der åbent ca. 47 timer om ugen. Uden for skoleferien var åbningstiden ca. 37 timer ugentlig.
 
Besøgstallet var i sæsonen 2013 ca. 16.000 og billetprisen er 20 – 30 kr. pr. besøg for voksne afhængig af valg af rabatmodeller.
 
Viborg Kommune yder et årligt driftstilskud til friluftsbadet, som i 2014 udgør 263.000 kr.  Derudover er der efter konkret ansøgning bevilget mindre anlægstilskud til renovering af bygninger, 100.000 kr. i 2008 og 220.000 kr. til køb af termodug i 2013
 
Kultur – og Fritidsudvalget besluttede, at ansøgningen vedrørende det mistede tilskud fra LAG på 46.875 kr. fremsendes til stillingtagen i Økonomi– og Erhvervsudvalget, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget tidligere har behandlet ansøgninger, som følge af problemstillinger omkring tilskud fra LAG.
 
Ansøgningen om forhøjet driftstilskud indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser for perioden 2015-2018.
 
 
 
 
Indstilling
Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til stillingtagen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Midtjysk Friluftsblad gives et tilskud på 47.000 kr. i 2014 til dækning af reduceret LAG tilskud, og
 
at udgiften finansieres af udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/35991
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde den 18. december 2013 (lukket sag nr. 43) at forlænge åremålsansættelsen for direktør i Job & Velfærd, Leif Gjørtz Christensen fra den 1. april 2014 til den 31. december 2014. Det betyder, at Leif Gjørtz Christensen fratræder sin stilling ved Viborg Kommune pr. 31. december 2014.
 
Kommunaldirektøren anbefaler, at stillingen som direktør for Job & Velfærd opslås med henblik på besættelse af stillingen med uændret opgave- og kompetencefordeling i forhold til den gældende administrative organisation.
 
Under forudsætning af, at ovenstående anbefaling følges, foreslås, at ansættelsesproceduren for besættelse af stillingen som direktør for Job & Velfærd tilrettelægges således, at den nye direktør kan tiltræde den 1. januar 2015.
 
Kommunaldirektøren anbefaler i den forbindelse, at der indgås aftale med Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed om anvendelse af KLK som ekstern konsulent i forbindelse med ansættelsesproceduren.
 
I forbindelse med besættelse af stillinger som direktør i Viborg Kommune har praksis hidtil været, at Økonomi- og Erhvervsudvalget deltager i ansættelsesudvalget, ligesom der har deltaget 3 ledelsesrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter i ansættelsesudvalget.
 
Det kan overvejes, at formandsskabet fra henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget kommer til at indgår i ansættelsesudvalget. De pågældende har ikke sæde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at stillingen som direktør for Job & Velfærd opslås med uændret opgave- og kompetencefordeling i forhold til den gældende administrative organisation,
 
at KLK antages til at bistå i processen,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiges til - i samarbejde med KLK - at tilrettelægge det videre forløb, herunder tidsplan mv. med henblik på besættelse af stillingen pr. 1. januar 2015, og
 
at sammensætning af ansættelsesudvalget besluttes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
at stillingen som direktør for Job & Velfærd opslås med uændret opgave- og kompetencefordeling i forhold til den gældende administrative organisation,
at KLK antages til at bistå i processen,
at Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiges til - i samarbejde med KLK - at tilrettelægge det videre forløb, herunder tidsplan mv. med henblik på besættelse af stillingen pr. 1. januar 2015, og
at ansættelsesudvalget består af:
·         medlemmerne af Økonomi- og Erhvervsudvalget,
·         formand og næstformand for henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget,
·         3 ledelsesrepræsentanter, og
·         3 medarbejderrepræsentanter.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 13/25404
Sagsfremstilling
Den 13. marts 2013 (sag nr. 16) blev Økonomiudvalget forelagt en sag med tilsvarende indhold som denne sag. Sagen blev udsat:
 
Genbrugsstationen på Industrivej 31 i Viborg er flyttet til Kirkebækvej, og der er ryddet op på Industrivej 31, så grunden kan sælges.
 
Forinden grunden kan udbydes til salg, skal der fastsættes pris og øvrige salgsvilkår.
 
Grunden er på 6.222 m2, og grunden er i lokalplanen udlagt til administrative erhverv. Grunden ligger ud til Nordre Ringvej umiddelbart vest for kraftvarmeværket, men med adgang fra Industrivej. Kortskitse fremgår af bilag nr. 1.
 
Der er fast belægning på grunden, og den er omkranset af et trådhegn. 2 store ramper er også fortsat på grunden. Det foreslås, at grunden sælges således, som den er. Belægningen kan måske bruges (delvist) af en køber – evt. blot i byggeperioden. Hegnet kan evt. bruges – evt. blot i byggeperioden. Ramperne skal uden tvivl fjernes. Alt i alt er det ikke utænkeligt, at fordele og ulemper ved disse anlæg opvejer hinanden, og det bør således ikke påvirke købsinteressen. Hertil kommer, at en evt. fjernelse mest hensigtsmæssigt kan foretages af køber, der i forvejen skal have arbejder iværksat i forbindelse med byggeri.
 
Kommunen har erhvervsarealer med sammenlignelig anvendelse til salg på Lundborgvej ud til Vestre Ringvej og på Asmild Mark ud til Randersvej. Mindstepriserne er hhv. 505 kr. pr. m2 og 430 kr. pr. m2 inkl. tilslutningsbidrag til kloak.
 
Det foreslås, at mindsteprisen for Industrivej 31 fastsættes til 430 kr. pr. m2 inkl. tilslutningsbidrag til kloak.
 
Grunden blev i sin tid købt af I/S Revas fra Viborg Kommune, men efter kommunesammenlægningen blev Revas en del af Kommunen, og grunden ejes derfor nu af Kommunen. Regnskabsmæssigt er det imidlertid ”affaldsområdet”, der ejer grunden, og salgssummen skal således tilfalde ”affaldsområdet”.
 
Der vil ved årets udgang blive søgt bevilling hertil i en samlet sag om salg af erhvervsgrunde på samme måde som ved øvrige erhvervsgrunde.
 
Det bemærkes, at grunden på trods af den tidligere anvendelse ikke er forurenet.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsjord.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Industrivej 31 i Viborg udbydes til salg til den foreslåede mindstepris på 430 kr. pr. m2 inkl. tilslutningsbidrag til kloak, og
 
at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsjord.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/33117
Sagsfremstilling
På Hedeskrænten, Viborg, er 12 grunde på vej til at blive byggemodnet. Der skal derfor fastsættes grundpriser og øvrige vilkår, så grundene kan udbydes til salg. Beliggenheden er vist som en sort firkant på oversigtskortet – bilag nr. 1.
 
Mindstepriserne for de 12 grunde foreslås fastsat til 600.000 kr. inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen – bilag nr. 2. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i Kommunen.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde på Palleshøje (under 1 km. fra Hedeskrænten) i 2013 blev fastsat til 550.000 – 625.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at mindstepriserne for de 12 parcelhusgrunde på Hedeskrænten, Viborg fastsættes til 600.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, og
 
at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/33100
Sagsfremstilling
 
På Vesterheden, Viborg, er 3 grunde på vej til at blive byggemodnet. Der skal derfor fastsættes grundpriser og øvrige vilkår, så grundene kan udbydes til salg. Beliggenheden er vist som en sort trekant på oversigtskortet – bilag nr. 1.
 
Mindstepriserne for de 3 grunde foreslås fastsat til 750.000 kr. inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen – bilag nr. 2. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i Kommunen.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde på Palleshøje (under 1 km. fra Vesterheden) i 2013 blev fastsat til 550.000 – 625.000 kr. De 3 grunde på Vesterheden ligger op ad et bredt, grønt beplantningsbælte og vurderes generelt at være mere attraktivt beliggende end grundene på Palleshøje.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at mindstepriserne for de 3 parcelhusgrunde på Vesterheden, Viborg fastsættes til 750.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, og
 
at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/28215
Sagsfremstilling
Kommunens udgiftsramme til indbetaling af grundkapitallån ved nybyggeri og ombygning og ved kapitaltilførselssager (større, nødvendige renoveringer) har gennem de seneste år været fastsat til ca. 9 mio. kr. pr. år.
 
Regeringen ændrede i 2012 lovgivningen, så grundkapitaltilskuddet ved nybyggeri blev nedsat fra 14% til 10% i perioden 01. juli 2012 til 31. december 2016. I den forbindelse valgte Byrådet ved vedtagelsen af budgettet for 2013-2016 at nedsætte udgiftsrammen så den svarer til nedsættelsen fra de 14% til de 10% for grundkapitalindskud ved nybyggeri og uændret for kapitaltilførselssager. Kommunens budget for 2015 (budgetoverslagsår 2015 i budget 2014-2017) udgør 8,3 mio. kr. 
 
Udgifterne til nybyggeri og ombygning finansieres med 88% realkreditlån og 2% beboerindskud. De resterende 10% indbetales af Kommunen til Landsbyggefonden.
 
I kapitaltilførselssager ydes der en særlig driftsstøtte, som kun gives til afdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at problemerne vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten ydes som lån eller tilskud. Landsbyggefonden yder 40% af støtten betinget af, at boligorganisationen selv bidrager med 20%, långiver med 20% og beliggenhedskommunen med 20%. I bilag nr. 3 er vist en oversigt over kapitaltilførselssager.
 
Praksis for sammenhæng mellem Viborg Kommunes budget til nybyggeri af familie-, ungdoms- og ældreboliger samt kapitaltilførsel som lån eller tilskud og boligselskabernes forslag til boligprogram (kvotesag)
Hvert år udarbejder boligselskaberne et boligprogram for kvoteåret med forslag til en fordeling af udgiftsrammen på forskellige projekter (kvotesag). Denne fordeling af udgiftsrammen på projekter danner baggrund for Byrådets godkendelse af budgettet. På grund af forskydning i tid fra godkendelse af et projekt i Byrådet og til grundkapitallånet eller kapitaltilførslen skal indbetales til Landsbyggefonden, er praksis på området, at indeværende kvoteår = det efterfølgende budgetår. Det betyder, at eksempelvis kvoteår 2014 = budgetår 2015.  
 
For at skabe bedre sammenhæng mellem budgetår og udbetalingstidspunkt godkendte Byrådet i forbindelse med kvotesagen sidste år en ændret praksis med tilbagevirkende kraft til kvoteår 2012. Den ændrede praksis betyder, at tidsrummet mellem kvoteår og budgetår i kapitaltilførselssager forskydes yderligere 2 år, idet indbetalingen til Landsbyggefonden i disse sager erfaringsmæssigt sker langt senere. Det betyder, at en kapitaltilførselssag i kvoteår 2014 først optages i kommunens budget for 2017. 
 
Boligselskabernes fremsendte forslag til boligprogram
Forvaltningen har den 23. april 2014 afholdt et møde med repræsentanter for boligselskaberne, som på mødet fremlagde en oversigt over forslag til nybyggeri og kapitaltilførselssager i kvoteår 2014-2017 (Kommunens budget 2015-2018) – se bilag nr. 1. Sammenhængen mellem forslag til nybyggeri og kapitaltilførselssager og Kommunens budget fremgår af bilag nr. 2.
 
Prioritering mellem nybyggeri/ombygning og kapitaltilførsel
På styringsdialogmøderne med boligselskaberne har det de sidste par år været drøftet, at
Kommunens samlede ramme til alment boligbyggeri inkl. kapitaltilførselssager skal overholdes. Det betyder samtidig, at boligorganisationerne løbende skal revurdere forslag til planlagte byggeprojekter for at skabe økonomisk råderum til kapitaltilførselssagerne.
 
Boligselskaberne har fremlagt et samlet forslag til boligprogram for kvoteårene 2014-2017, der betyder en udvidelse af Kommunens budget i perioden 2015-2018 på ca. 25 mio. kr. Se tabel 2. 
 
Boligselskaberne har knyttet følgende kommentarer til det fremlagte boligprogram i kvoteårene 2014-2017:
 
”Praksis omkring kvoteplanlægningen har været, at boligorganisationerne fremkommer med ønsker til nybyggeri og renovering ud fra efterspørgsel og egne vurderinger, forudsat det kan holdes indenfor det kommunale budget. Praksis er stadig at ønsker og behov som oprindeligt, skal holdes indenfor det kommunale budget.
Boligorganisationerne er dog i den almindelige daglige dialog med kommunen i år kommet frem til, at kvoterne som udgangspunkt skal afspejle de af kommunen påpegede og prioriterede udviklingsområder. De almene boliger kan/skal dermed ses som et redskab til at starte og understøtte den kommunale byudviklingspolitik i områder, hvor det ellers kan være vanskeligt at få de første konkrete handlinger til at ske.

Planlægningen og prioriteringen sker naturligvis i samråd med boligselskaberne og efter en samtidig vurdering af behovet og typen af boliger. Den foreliggende kvoteoversigt fra boligselskaberne afspejler dermed også nogle hovedområder af større karakter med hensyn til nybyggeri, hvor Viborg Kommune ser potentiel udvikling som ønskes prioriteret.

Generelt med hensyn til nybyggeri kan det anføres, at boligorganisationerne løbende har fokus på imødegåelse af tomgang og på at analysere eventuelle årsager hertil, også selvom det måtte være udefrakommende faktorer. Tendensen omkring tomme lejemål er dog hos alle boligselskaberne i en positiv udvikling med nedadgående ledighed.

Med hensyn til de stadig prioriterede renoveringer (som afhænger af Landsbyggefondens ramme – overordnet givet af staten) vil dette typisk være efter de enkelte boligselskabers vurdering af afdelingernes stand i samråd med Landsbyggefonden.”
 
Ansøgning om godkendelse af projekter i kvoteår 2014 (budget 2015)
I forbindelse med kvoteår 2014 har boligselskaberne fremlagt et boligprogram med ønske om en samlet kvote på 16,1 mio. kr. jf. nedenstående tabel 1.
  
Tabel 1 
Boligselskab
 
Type
Kvote
Boligselskabet Viborg
1. Viborg Vestby, Liseborg, etape 2
2. Helhedsplan, Ringparken/Digterparken
 
20 familieboliger
Kapitaltilførsel 
 
 
4.000.000 kr.
1.320.000 kr.
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup
3. Viborg Midtby, Banebyen (ved plejecenter)
4. Palleshøje, etape 3
5. Ulriksdal
6. Tulipanvej, Klostervænget
 
 
10 familieboliger
 
14 familieboliger
Kapitaltilførsel 
Kapitaltilførsel
 
 
1.998.000 kr.
 
2.800.000 kr.
1.500.000 kr.
600.000 kr.
Øvrige Boligselskaber
7. Løvel
8. Vammen 
9. Tidligere Fjends Boligselskab (Fusioneret med Sct. Jørgen)
 
8 familieboliger
4 familieboliger
Kapitaltilførsel
 
1.470.000 kr.
735.000 kr.
1.700.000 kr.
 
I alt
56 familieboliger
Kapitaltilførsel
   11.003.000 kr.
5.120.000 kr.
 
Nybyggeri i kvoteår 2014 indregnes som tidligere nævnt i budget 2015 mens kapitaltilførsler indregnes i budget 2017. Boligprogrammet kræver således et kommunalt budget i 2015 på 11 mio. kr. Herudover er der i kvoteåret 2012 godkendt 2 kapitaltilførselssager vedrørende Bjerringbro Andelsboligforening (Agernvej/Løvvej) 2,2 mio. kr. og Viborg Boligselskab (Helhedsplan Houlkærvænget) 0,5 mio. kr. Det samlede boligprogram kræver således et kommunalt budget i 2015 på 13,7 mio. kr.   
 
Kommunens budget for 2015 (budgetoverslagsår 2015 i budget 2014-2017) udgør som tidligere nævnt 8,3 mio. kr. Herudover forventes der at være et ikke-forbrugt beløb i kvoteår 2013 (budget 2014) på 1,7 mio. kr. Samlet er der således et budget på ca. 10 mio. kr. (9.974.000 kr.) til rådighed i 2015.
 
For at kunne imødekomme ønskerne til boligprogrammet i kvoteår 2014 er der således behov for yderligere 3,7 mio. kr. i 2015. I modsat fald vil der kun være mulighed for nybyggeri svarende til 7,3 mio. kr.
 
De samlede ønsker til boligprogram for kvoteår 2014-2017 (budget 2015-2018) sammenholdt med Kommunens budget fremgår af nedenstående tabel 2.
 
Tabel 2 
(Mio. kr.)
 
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019 og senere
Kommunens Budget
(overslagsår i budget 2014-2017)
 
 
10,0*
 
 
7,7
 
 
9,0
 
 
9,0
 
Boligprogram
 
 
 
 
 
Kvoteår 2012
Kapitaltilførsel
 
2,7
 
 
 
 
Kvoteår 2013
Kapitaltilførsel
 
 
1,9
 
 
 
Kvoteår 2014
Nybyggeri
Kapitaltilførsel
 
11,0
 
 
 
5,1
 
 
Kvoteår 2015
Nybyggeri
Kapitaltilførsel
 
 
13,6
 
 
 
 
 
 
6,1
 
 
 
Kvoteår 2016
Nybyggeri
Kapitaltilførsel
 
 
 
12,0
 
 
 
4,8
Kvoteår 2017
Nybyggeri
Kapitaltilførsel
 
 
 
 
9,0
 
 
4,0
I alt boligprogram
13,7
15,5
17,1
15,1
 
Manglende budget
3,7
7,8
8,1
6,1
 
 
* Inklusiv overførsel af ikke forbrugt beløb på 1,7 mio. kr. fra kvoteår 2013 (budget 2014).
 
Forvaltningen foreslår, at det manglende budget ifølge ovenstående tabel 2 indarbejdes som anlægsønsker i forslag til budget for 2015-2018, som er under udarbejdelse.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der til delvis dækning af nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteåret 2014 (7.274.000 kr.) tillige med de i 2012 godkendte kapitaltilførsler (2.700.000 kr.) i 2015 tildeles rådighedsbeløb på 9.974.000 kr. svarende til det reserverede beløb i budget 2015,
 
at det manglende rådighedsbeløb i 2015 på 3.729.000 kr. (13.703.000 – 9.974.000) til gennemførelse af det samlede nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteår 2014 medtages som anlægsønske i forslag til budget for 2015-2018, som er under udarbejdelse, og
 
at forskellen mellem forslag til boligprogram og Kommunens budget i kvoteår 2015-2017 (budgetoverslagsår 2016-2018) jf. tabel 2, på henholdsvis 7,8, 8,1 og 6,1 mio. kr. medtages som anlægsønsker i forslag til budget for 2015-2018, som er under udarbejdelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/34648
Sagsfremstilling
Byrådet har den 25. januar 2012 (sag nr. 5) truffet beslutning om, at en ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt om etablering af almene familieboliger i Løvel principielt godkendes, således at finansieringen indarbejdes i nyt boligbyggeriprogram 2012-2015. Boligselskabet anmoder nu om Byrådets endelige godkendelse både som sælger (se anden sag på dagsordenen i dag) og som tilsynsmyndighed.
 
Kommunal godkendelse som tilsynsmyndighed
Boligselskabets bestyrelse har den 14. maj 2014 i henhold til bemyndigelse fra repræsentantskabet godkendt indgåelse af købsaftale for to grunde, beliggende Tinggade 4-6, Løvel, 8830 Tjele. Ejendommenes matrikelnumre er 25 f og 25 a, Løvel by, Løvel, med et areal på henholdsvis 600 m2 og 486 m2, i alt 1086 m2. Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. marts 2015. 
 
Ejendommen ønskes erhvervet nu, således at kravet om tinglyst adkomst kan opfyldes, før byggeriet igangsættes. Boligselskabet agter at indsende en skema A-ansøgning, så snart der kan forventes tilsagn om den fornødne grundkapital, hvilket afventer Byrådets godkendelse af boligbyggeriprogrammet for 2014 (særskilt sag på dagens møde).
Boligorganisationers erhvervelse af fast ejendom skal godkendes af Byrådet i henhold til almenboliglovens § 26, stk. 1. Kommunen skal påse, at købet ikke påfører boligselskabet eller dens lejere tab. Kommunen skal vurdere, om der er behov for de pågældende boliger, at prisen er fornuftig, og at ejendommens økonomi kan balancere.
 
Det fremgår af Boligselskabets oplysninger, at: 
·         der ønskes opført 4 almene familieboliger på arealet
·         afdelingen efter opførelsen sammenlægges med selskabets øvrige boliger i tidligere Tjele Kommune til en samlet afdeling 15 Tjele
·         der er under forbehold for Byrådets godkendelse indgået købsaftale med Viborg Kommune for en købesum på 428.000 kr. plus moms, i alt 535.000 kr.
·         købsaftalen derudover er indgået under forbehold af, at køber efter særskilt ansøgning opnår tilsagn om den fornødne kapital til det påtænkte byggeprojekt
·         Boligselskabet Sct. Jørgen er antaget som forretningsfører til at forestå byggesagen.
Tildelingen af grundkapital til projektet indgår ikke i nærværende tilsynssag, men vil indgå i Boligselskabets støtteansøgning (skema A). 
 
Bemærkninger
1.    Sikkerhed for, at grundene kan og vil blive udnyttet
Der er i boligselskabernes forslag til boligbyggeprogram for 2014-2017 indarbejdet 1.470.000 kr. til grundkapitalindskud i kvoteår 2014 (budget 2015) til det påtænkte byggeri i Løvel.

Det samlede forslag er imidlertid højere end det afsatte beløb i Kommunens budget, hvorfor forslaget forventes drøftet på budgetkonferencen efter sommerferien med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet i september 2014. Købsaftalen har taget højde herfor ved det indsatte forbehold.
2.    Finansiering
Købet forventes finansieret via en byggekredit eller alternativt fra Boligselskabets dispositionsfond, som pr. 31-12-2013 er opgjort til ca. 1,4 mio. kr. Købet kan således finansieres, uden at dette medfører tab for selskabet. Når grunden bebygges, medtages ejendommens værdi i anskaffelsessummen.
3.    Behovet for boligerne
Der henvises til Byrådets principielle godkendelse af 25. januar 2012 (sag nr. 5) til etablering af almene familieboliger på Tinggade 4-6. Boligselskabet har i forvejen 4 bebyggelser i Løvel, herunder Kjærgårdsvej 4 A-E (del af afd. 15 Tjele), som grænser op til Tinggade 4-6. Der er ingen ledige boliger i disse bebyggelser. Ejendommenes beliggenhed fremgår af bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed godkender Boligselskabet Viborg Amts erhvervelse af grundene Tinggade 4-6, Løvel, til en købesum af 535.000 kr. på de vilkår, der er anført i sagsfremstillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/23142
Sagsfremstilling
Denne sag er behandlet sideløbende i fagudvalgene i maj 2014 med nedenstående sagsfremstilling. Sagen er til endelig behandling/godkendelse på Byrådets møde den 18. juni 2014.
 
”På Byrådets seminar den 16.-17. januar 2014 præsenteredes forslag til politikker for 2014-2017, herunder forslag om udarbejdelse af en tværgående sundhedspolitik. Ældre- og sundhedsudvalget har på mødet den 29. april 2014 iværksat arbejdet, og i denne sag fremsættes forslag til kommissorium (bilag 1) for den tværgående sundhedspolitik. I kommissoriet beskrives formål, indhold, organisering og tidsplan.
 
Den tværgående sundhedspolitik skal med afsæt i kommunens vision ”Vækst, Vilje og Velfærd” på tværs af sektorområderne formulere de overordnede visioner, temaer, målsætninger og indsatser, som danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med sundhed, der integreres i sektorpolitikkerne. Politikken bygger på eksisterende aktiviteter/erfaringer og skal sikre sammenhæng mellem sektorpolitikker og initiativer.
 
Viborg Kommune har ikke tidligere haft en tværgående sundhedspolitik, men der har været en ”Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik”. Den tværgående sundhedspolitik har et bredere perspektiv end de tidligere forebyggelsespolitikker, idet sundhedspolitikken favner hele den sundhedspolitiske rammer for kommunen.
 
Udgangspunktet for sundhedspolitikken er, at sundhed er et fælles ansvar. Den enkelte borger har det primære ansvar for eget liv – trivsel, livskvalitet og sundhed, men kommunen er en vigtig medspiller, der via oplysning, motivation og (fysiske) rammer kan styrke og støtte borgernes egenomsorg og egenmestring.    
 
Sundhedspolitikken er en tværgående politik, som udarbejdes i samspil mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Teknisk udvalg. Ældre- og Sundhedsudvalget koordinerer processen.
 
Der foreslås afholdt 2 møder, hvor 2 repræsentanter fra hvert udvalg og Ældre- og Sundhedsudvalget mødes for at drøfte og forankre politikken tværgående. De to møder vil omhandle ”vision/temaer” (den 25. juni 2014) og ”målsætninger/indsatsområder” (den 29. oktober 2014).
 
Forløbet af arbejdet med sundhedspolitikken er vist i kommissoriets tidsplan, hvoraf det fremgår, at politikken forventes godkendt i Byrådet i maj 2015. Fagudvalgene vil på et efterfølgende møde følge op under overskriften; ”For os betyder Viborg Kommunes sundhedspolitik ...”
 
Udarbejdelsen af sundhedspolitikken er administrativt forankret i en projektgruppe på tværs af forvaltningerne og koordineres/drøftes løbende i direktionen.
 
I processen vil der ske inddragelse af de eksterne interessenter som Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd, patientforeninger, sports- og fritidsforeninger, sundhedsaktører og andre organisationer/foreninger med interesse for borgernes sundhed og trivsel. Interessentkredsen varierede sammensætning betyder, at der foreslås involvering via flere kortere temaorienterede arrangementer, hvor der behandles specifikke emner, som er vedkommende for de relevante grupperinger af interessenter. Endvidere gennemføres en høringsfase for interessenter, MED-systemet og andre interesserede.”
 
BESLUTNING I ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 28-05-2014 (sag nr. 7)
Ældre- og sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.
 
BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 22-05-2014 (sag nr. 23)
Klima- og miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.
 
BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 28-05-2014 (sag nr. 5)
Børne- og ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes med følgende tilføjelse:
 • Det anbefales, at der indgår to personer fra Børn og Unge i projektgruppen.
 • Det anbefales – i relation til at Børn og Unge udgør en betydelig del af sundhedspolitikken ressortområde - at familie- og rådgivningschefen indgår i projektledelsen
 • Det anbefales, at det tydeliggøres, at sundhedspolitikken er en tværgående politik
BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 28-05-2014 (sag nr. 11)
Kultur- og fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.
 
BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN DEN 28-05-2014 (sag nr. 20) 
Teknisk udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.
 
BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 28-05-2014 (sag nr. 7)
Social- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.
Indstilling
På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes.
Forvaltningens bemærkninger
Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til justeringer af ”Forslag til kommissorium for en tværgående sundhedspolitik” ikke er indarbejdet i bilaget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til kommissorium for den tværgående sundhedspolitik godkendes med de tilføjelser, som Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/66318
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på deres møder den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Sundhedsloven pålægger Kommuner og Regioner at udarbejde et sundhedsberedskab, som revideres minimum én gang i hver valgperiode. Sundhedsberedskabet skal indeholde foranstaltninger, der sikrer at syge og tilskadekomne i forbindelse med ulykker og katastrofer, får nødvendig behandling.
 
Gældende Sundhedsberedskabsplan blev godkendt i Byrådet 1.december 2009 og var gældende til og med udgangen af 2013.
 
På mødet den 26.november 2013 blev godkendelsen af Sundhedsberedskabsplanen udsat, da udvalget ønskede et mere præcist billede af, hvilke steder der kan etableres evakueringscentre i Viborg Kommune (bilag 3 i Sundhedsberedskabsplanen).
 
Revideringen af Sundhedsberedskabsplanen er foregået i et samarbejde mellem repræsentanter for Sundhed og Omsorg, Børn og Unge og Brandinspektøren.
  
 
Formål
Sundhedsberedskabsplanen skal skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsindsats i ekstraordinære situationer. Den skal derudover sikre koordineret anvendelse af sundhedsberedskabsmæssige ressourcer, for hurtigst muligt at bringe Kommunen og dens borgere tilbage til en normaliseret situation.
 
Sundhedsberedskabet aktiveres, hvor der er et behov udover det sædvanelige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan eksempelvis være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme eller terror.
 
 
Organisering
Sundhedsberedskabsplanen er et led i kommunens overordnede beredskabsplan og skal ses i sammenhæng med den.
 
 
Høring
Sundhedsberedskabsplanen har været til høring hos Region Midtjyllands afdeling for sundhedsplanlægning og præhospitalet. Derudover er Sundhedsberedskabsplanen sendt til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Relevante præciseringer og kommentarer er medtaget i planen.
 
Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser”
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
 
 
Ældre og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-05-2014
Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-05-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/47194
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 22. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Forvaltningen har udarbejdet forslag til Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i området Viborg Nord (bilag 1). Indsatsplanen omfatter et ”område med særlige drikkevandsinteresser” (forkortet OSD), som ligger umiddelbart nord for Viborg by op til Løvel, se bilag 2.
 
Baggrund
Regelgrundlag
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og efter de retningslinjer, der fastlægges i bekendtgørelse om indsatsplaner.
 
Naturstyrelsen har i maj 2012 meddelt Viborg Kommune, at ca. 85% af området udpeges som ”indsatsområder med hensyn til nitrat”, hvor Kommunen ifølge vandforsyningslovens § 13 skal udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcen.
 
I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner skal en indsatsplan sendes i offentlig høring i mindst 12 uger. Offentliggørelsen kan ske via Viborg Kommunes hjemmeside.
 
Formål
Den generelle miljølovgivning rummer en række bestemmelser, der skal sikre, at der normalt ikke sker en uacceptabel forurening af miljøet, herunder grundvandet. Formålet med at udarbejde en indsatsplan er at fastlægge den ekstra indsats, der vurderes at være nødvendig for at beskytte grundvandsressourcerne i området, så der også ud i fremtiden kan indvindes godt drikkevand i området.
 
Fagligt grundlag 
Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af en detaljeret kortlægning af geologi og grundvand i området gennemført af Viborg Amt i årene 2003 – 2006, og som er afsluttet af Naturstyrelsen i 2009. Naturstyrelsens kortlægning er af Viborg Kommune suppleret med data fra tiden efter 2009.
 
Kortlægningen har dokumenteret, at der findes en stor og vigtig grundvandsressource i området, men også, at størstedelen af ressourcen er følsom overfor forurening fra overfladen. Som før nævnt er 85 % af området vurderet som nitratfølsomt.
 
Indsatsplanens tilblivelse
Lokal arbejdsgruppe 
Forslaget til indsatsplan er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens kortlægningsrapport i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe, som oprindeligt startede tilbage i 2004, da Viborg Amts kortlægning startede. Efter kommunalreformen 2007 er den lokale arbejdsgruppe inddraget igen i 2012, og der har siden været holdt 4 møder i gruppen. Den lokale arbejdsgruppe har repræsentation af Løvel Vandværk, Energi Viborg Vand, Landboforeningen Midtjylland, Familielandbruget Midtjylland, Region Midt og Viborg Kommune.
 
Grundvandsforum 
Et udkast til indsatsplanen har været forelagt Grundvandsforum den 14. marts 2014. Referat fra mødet i Grundvandsforum er vedlagt som bilag 3. Det skal bemærkes, at på det samme møde i Grundvandsforum blev indsatsplanen for Skive – Stoholm også drøftet, herunder mange aspekter som går igen i de 2 indsatsplaner.
 
Grundvandsforum er et rådgivende råd nedsat i henhold til vandforsyningslovens § 12. Det blev nedsat på møde i Miljøudvalget den 13. marts 2007, pkt. 27. Kommissorium for Grundvandsforum er vedlagt som bilag 4.
  
Det nu fremlagte forslag til indsatsplan er rettet til på baggrund af de bemærkninger, der blev fremført ved mødet i Grundvandsforum og fra den lokale arbejdsgruppe. 
 
Forvaltningens bemærkninger
Indsatsplanens bestemmelser
Indsatsplanens kapitel 4 indeholder indsatserne, der har det overordnede formål at beskytte grundvandet i området som en fremtidig drikkevandsressource. Indsatsplanens bestemmelser skal således sikre, at grundvandet i området bliver ved med at have en kvalitet og mængde, så det kan indvindes og anvendes til drikkevand, eventuelt efter en simpel behandling for nogle naturligt forekommende stoffer som f.eks. jern, mangan, kuldioxid.
 
De vigtigste bestemmelser er nærmere beskrevet og kommenteret i bilag 5.
  
Det videre arbejde
En indsatsplan skal i offentlig høring i mindst 12 uger. Forvaltningen forventer at offentliggøre forslaget til indsatsplan på Viborg Kommunes hjemmeside samt ved notits på Viborg Kommunes faste annonceside i dagblade og ugeaviser. I forbindelse med offentliggørelse udsendes pressemeddelelse herom. Der planlægges afholdt et offentligt møde i høringsperioden i samarbejde med landbrugsorganisationerne.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,
 
at Forslag til indsatsplan Viborg Nord sendes i 12 ugers offentlig høring
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-05-2014
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Forslag til indsatsplan Viborg Nord sendes i 12 ugers offentlig høring.
 
Ved en fejl er der blevet knyttet et forkert bilag 5 til sagen. Det korrekte bilag vedlægges referatet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/100531
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 22. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Forvaltningen har udarbejdet forslag til (endelig) Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.
 
Tidligere politisk behandling
Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med forslag med tilhørende tidsplan for omlægning af renseanlægsstrukturen i Viborg Kommune. Strukturforslaget er senest behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2011, sag nr. 142.
 
Klima- og Miljøudvalget er på møde den 11. april 2013, sag nr. 10 orienteret om igangsætningen af udarbejdelse af spildevandsplanen. Udvalget har derudover drøftet rammerne for spildevandsplanen på møde den 3. oktober 2013.
 
Byrådet har på møde den 29. januar 2014, sag nr. 21 vedtaget at sende planforslag i offentlig høring.
 
Baggrund
I henhold til § 32 i miljøbeskyttelsesloven skal Byrådet udarbejde og vedtage en plan for bortskaffelse af spildevand i Kommunen. Krav til spildevandsplanens indhold fremgår af nævnte paragraf samt spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 og 4.
 
Spildevandsplanen er Kommunens og forsyningsselskabets, Energi Viborg Vand A/S’, juridiske grundlag for at gennemføre planlagte projekter og tiltag på spildevandsområdet.
 
Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S.
 
Kommunens borgere er i forbindelse med fordebat i april/maj 2013 inviteret til at komme med forslag og ønsker til planen. Fordebatten gav ikke anledninger til bemærkninger.
 
Spildevandsplanens tekstdel fremgår af bilag 1. Planforslagets bilag er vedlagt som bilag 2-12. Kortdelen kan hentes via bilag 2. 
 
Planens indhold
Med udgangspunkt i Klima- og Miljøudvalgets politiske målsætninger er der i spildevandsplanen indarbejdet et hovedmål samt delmål for Energi Viborg Vands og Viborg Kommunens virke på spildevandsområdet. Hovedmål og delmål fremgår af planens kapitel 4.
 
Planlagte anlægsprojekter
Hovedmål og delmål er udmøntet i en række konkrete initiativer samt planlagte anlægsprojekter – herunder:
·           Renseanlæggene i Borup, Knudby, Vejrumbro, Tindbæk og Bjerregrav nedlægges, og der etablerestilhørende afskærende ledninger.
·           Omlægning af et mindre antal kloakoplande fra fælleskloak til separatkloak.
·           Etablering af yderligere bassinkapacitet for at øge kloakanlæggenes kapacitet samt forbedre rensningen af regnbetingede udløb inden afledning til fjorde, søer og vandløb.
·           Nyetablering af Skals Renseanlæg.
·           Etablering af ny udløbsledning fra Hammershøj Renseanlæg (dette er også en indsats i det statslige forslag til vandplan).
 
Planen indeholder primært anlægsprojekter for årene 2014 og 2015. For perioden 2016-2018 forventes projekter og initiativer vedtaget via årlige tillæg til spildevandsplanen.
 
Alle planlagte anlægsprojekter, hvor borgere bliver direkte berørt, fremgår af spildevandsplanens afsnit 8.1 samt planens kortdel. Energi Viborg Vand A/S planlægger derudover en række anlægsprojekter, som ikke direkte berører borgere jævnfør forslagets kapitel 14.
 
Administrativ praksis på spildevandsområdet
I planen fastlægges Kommunens og Energi Viborg Vands administrative praksis på en række områder – herunder:
·           Service og funktionsmål for kloakanlæg.
·           Strategi for kloakfornyelsesplanlægning.
·           Kloakeringsprincip.
·           Forbedret rensning i det åbne land.
·           Spildevandsforsyningens og private kloakanlæg.
·           Pligt og ret for grundejer og forsyning.
·           Omkloakering fra fælleskloak til separatkloak.
·           Udlednings- og tilslutningstilladelser.
 
Relation til de statslige vandplaner
Forslag til vandplaner har været i høring frem til den 23. december 2013. Forslaget til spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med vandplanforslagenes indsats, og spildevandsplanen udgør således den kommunale handleplan, for så vidt angår indsatsen på spildevandsområdet. 
 
Miljøvurdering
Der er gennemført miljøvurdering af spildevandsplanen. I miljøvurderingsrapporten (bilag 9) konkluderes det, at der ikke vil være væsentlig negative miljømæssige konsekvenser af planens projekter og initiativer.
 
Økonomi
Planforslagets projekter og initiativer er 100 % takstfinansieret af brugerne via tilslutnings- og vandafledningsbidrag. Energi Viborg Vands økonomi er beskrevet i planens kapitel 14.
 
Den offentlige høring:
Forslag til Spildevandsplan 2014 – 2018 har været i offentlig høring i perioden 31. januar 2014 - 31. marts 2014, hvor der har været adgang til at indsende høringssvar og indsigelser til planforslaget. I høringsperioden er ejere af alle berørte ejendomme og matrikler orienteret skriftlig om forslaget. Samtidig er planforslaget sendt til Naturstyrelsen, nabokommuner og en række interesseorganisationer.  
 
En del ejere af berørte ejendomme og matrikler har henvendt med konkrete spørgsmål. Forvaltningen har med bistand fra Energi Viborg Vand A/S besvaret spørgsmålene, som blandt andet har drejet sig om placering af skelbrønde, hvornår anlægsarbejde forventes udført, mulighed for nedsivning af regnvand på egen grund osv.
 
I forbindelse med offentlighedsfasen har Kommunen modtaget 26 høringssvar og indsigelser til planforslaget. Alle høringssvar og indsigelser fremgår af bilag 13. Forvaltningens behandling af høringssvar fremgår af bilag 14. Der er derudover afholdt informationsmøde for grundejere i Slesvigsgade og Fredensgade, som planlægges omlagt fra fælleskloak til separatkloak.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringsvar og indsigelser modtaget i offentlighedsfasen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår følgende ændringer:  
·           administrationspraksis i forbindelse med omlægning af fælleskloakerede områder til separatkloak ændres, således at berørte grundejere er sikret en minimums tidsperiode på 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til endelig frist for omlægning af kloak på egen grund. Indenfor hele denne periode skal Energi Viborg Vand A/S dog kunne gennemføre et kloakprojekt og etablere nye skelbrønde, såfremt dette er kloakteknisk muligt.  
·           forvaltningen udarbejder i samarbejde med Energi Viborg Vand en samlet overordnet planlægning for omlægning af fælleskloakerede områder til separatkloak. En sådan overordnet planlægning vil ligeledes tjene som orientering af berørte grundejere, således at de har længere tid til at forberede sig på en omlægning af kloak på privat grund. Planlægningen foreslås vedtaget som tillæg til spildevandsplanen.
·           spildevandsplanens afsnit 7.4.1 ændres, så det tydeliggøres, at omlægning fra fælleskloak til separatkloak er et grundlæggende princip i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen, som kun i helt særlige tilfælde fraviges. En sådan ændring vil være i overensstemmelse med delmål om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af tag- og regnvand jævnfør spildevandsplanens afsnit 4. 
 
Disse ændringer er indarbejdet i den forelagte spildevandsplan (bilag 1). I planen er der i øvrigt foretaget en række fejlrettelser samt mindre betydende rettelser af tekstdel, bilag og kort.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at administrationspraksis tilrettelægges, således at grundejere er sikret en frist på minimum 24 måneder, fra vedtaget spildevandsplan til omlægning af fælleskloak til separatkloak på privat grund skal være gennemført.
 
at der udarbejdes en samlet overordnet planlægning for omlægning af fælleskloakerede område til separatkloak i Viborg Kommune, som vedtages via tillæg til spildevandsplanen.
 
at bilag 14, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
at Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune vedtages som forelagt.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-05-2014
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at administrationspraksis tilrettelægges, således at grundejere er sikret en frist på minimum 24 måneder, fra vedtaget spildevandsplan til omlægning af fælleskloak til separatkloak på privat grund skal være gennemført.
 
at der udarbejdes en samlet overordnet planlægning for omlægning af fælleskloakerede område til separatkloak i Viborg Kommune, som vedtages via tillæg til spildevandsplanen.
 
at bilag 14, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
at Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune vedtages som forelagt.
 
Udvalget besluttede desuden, at udvalget på et kommende møde forelægges sag vedr. redegørelse for tømningsordningen og forslag til ændring af regulativ.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Sagen sendes tilbage til Klima- og Miljøudvalget til fornyet behandling.
Bilag

Sagsid.: 14/21143
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 22. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Energi Viborg Vand A/S (EVV) har anmodet Byrådet om at træffe en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.
 
Baggrund
For at realisere planlagte spildevandsanlæg ønsker EVV at erhverve arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Spildevandsplan 2014-2018. EVV ønsker som udgangspunkt at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Forvaltningens bemærkninger
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 
·         Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  
·         Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
For at disse to betingelser er opfyldt på aftaletidspunktet, har EVV anmodet om, at Byrådet træffer en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Spildevandsplan 2014 – 2018.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.
 
Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
 
Forvaltningens vurdering
Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i Spildevandsplan 2014 - 2018 kan realiseres.
 
Alternativ til en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En generel ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-05-2014
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Claus Clausen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/29504
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 22. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Sagen drejer sig om ordning og gebyr for virksomheders brug af Kommunens genbrugsstationer i 2014.
 
Klima og Miljøudvalget vedtog den 10. januar 2013 (sag nr. 3) at ændre regler og gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne fra abonnementsordning til klippekortsordning (RevasTag). Ordningen blev sammensat med baggrund i nationale retningslinjer for budgettering af virksomheders forventet affaldsaktivitet og affaldsmængder.
 
Gebyrfastsættelser er foretaget forud for implementering af RevasTag ordningen den 1. juli, 2013, dvs. med baggrund i aktivitet og mængder fra tidligere ordninger. RevasTag ordningen har nu været i drift siden 1. juli, 2013, og en evaluering er foretaget. Denne evaluering giver anledning til en re-justering af ordningens rammer og budget fremadrettet, baseret på den reelle aktivitet og affaldsmængder.
 
Evalueringen danner således baggrund for udarbejdelsen af et nyt forslag til vilkår og gebyrer for ordningen fremadrettet. Der er i udarbejdelsen af forslaget desuden medtaget henvendelser og erfaringer fra erhvervslivet samt brugerundersøgelser. Forvaltningen vil på mødet orientere om et møde med Dansk Byggeri angående virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne.
 
En gennemgang af forslaget inkl. de budgetmæssige overvejelser og konsekvenser er vedlagt som bilag 1: ”Beskrivelse af forslag til nye vilkår og gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2014”. Det nye forslag indebærer, at den nuværende klippekortsordning suppleres med en abonnementsordning, så det blivervalgfrit for virksomheden, hvilken ordning den ønsker at benytte. Dertil kommer en separat afregning af hhv. farligt affald og asbestaffald.
 
Forvaltningens forslag til en ny RevasTag ordning indeholder således:
·          klippekortsordning (uden farligt affald og asbest)
·          en abonnementsordning (uden farligt affald og asbest)
·          en farligt affaldsordning (abonnement op til 200 kg)
·          en asbest ordning (betaling efter mængde)
 
Forvaltningen gør opmærksom på, at virksomhedernes andel af genbrugsstationernes udgifter nedjusteres jf. seneste brugerundersøgelser. Dvs. de private borgere står for en større andel af affaldsmængder og udgifter på genbrugsstationerne. Dette medfører derfor en stigning på 40 kr. for de private borgere. En samlet oversigt med de foreslåede gebyrer for genbrugsstationerne 2014 findes i bilag 2 ”Oversigt med foreslåede gebyrer for genbrugsstationer, 2014”.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til nye RevasTag ordning jf. bilag 1, godkendes, herunder
·     en klippekortsordning (uden farligt affald og asbest)
·     en abonnementsordning (uden farligt affald og asbest)
·     en farligt affaldsordning (abonnement op til 200 kg)
·     en asbestordning (betaling efter mængde)
 
at gebyrer for erhverv, jf. bilag 2, godkendes.
 
at gebyrer for private, jf. bilag 2 godkendes.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-05-2014
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til nye RevasTag ordning, jf. bilag 1, godkendes, herunder
·           en klippekortsordning (uden farligt affald og asbest)
·           en abonnementsordning (uden farligt affald og asbest)
·           en farligt affaldsordning (abonnement op til 200 kg)
·           en asbestordning (betaling efter mængde)
 
at gebyrer for erhverv, jf. bilag 2, godkendes.
 
at gebyrer for private, jf. bilag 2 godkendes.
 
Claus Clausen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/27298
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede udkast til Resultatrevision 2013 på sit møde 30. april 2013. Udkastet er efterfølgende behandlet i Det Lokale Beskæftigelsesråd 8. maj 2013 med henblik på rådets udtalelse til resultatrevisionen. Endelig er udkastet fremsendt til Beskæftigelsesregion Midtjylland med henblik på drøftelse med beskæftigelsesregionen.
 
Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet en skriftlig tilbagemelding, hvor der kvitteres for en fin indsats i 2013. Særligt bemærker beskæftigelsesregionen at langtidsledigheden er faldet markant, at antallet af unge på offentlig forsørgelse er faldet og at samarbejdet med virksomhederne i Viborg er fint, både mål på samarbejdsgrad og på antallet af stillingsopslag på Jobnet.dk.
 
Det Lokale Beskæftigelsesråd tager Resultatrevision 2013 til efterretning, og glæder sig over den positive udvikling i Viborg Kommune på beskæftigelsesområdet.
 
På denne baggrund har der derfor ikke været anledning til at foretage yderligere rettelser eller tilføjelser til udkastet til Resultatrevision 2013. Resultatrevisionen indstilles derfor til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet og efterfølgende offentliggørelse. Dette skal ske senest 30. juni 2014
 
Hovedkonklusionerne i Resultatrevision 2013 er:
Generelt er der i løbet af 2013 et lille fald i antallet af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse. Faldet er sket i alle de større ydelsesgrupper blandt unge (A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension). Især for de unge kontanthjælpsmodtagere er dette positivt, idet den generelle udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere udviser den modsatte tendens, nemlig en lille stigning.
 • Antallet af nye førtidspensioner er steget i 2013. Dette inkluderer dog et ”overløb” af førtidspensionsbevillinger fra den tidligere lovgivning ind i de første måneder af 2013 – måles i 2013 alene på førtidspension givet efter den nye lovgivning viser tal hentet gennem Ankestyrelsens databank et fald i nytilkendelser af førtidspension på mere end 75 % fra 2012 til 2013.
 • Antallet af langtidsledige er i perioden december 2011 til december 2013 faldet med 32 %, således at der i december 2013 var 472 langtidsledige i Viborg Kommune. 3 ting er særligt bemærkelsesværdigt i forhold til faldet i langtidsledigheden:
  • Faldet er udelukkende sket 2013 – der var stagnation i 2012.
  • Faldet er på hele 56,1 % for A-dagpengemodtagere
  • Der er i 2013 en stigning på 100 % i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Medvirkende til dette er dels at ikke-arbejdsmarkedsparate bliver jobklare via kommunens beskæftigelsesindsats, dels at langtidsledige dagpengemodtagere mister dagpengeretten og i stedet indgår i gruppen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere
 • 4 ud af 10 virksomheder i Viborg Kommune samarbejder med beskæftigelsessystemet om løntilskud, virksomhedspraktik eller andre virksomhedsplacerede beskæftigelsesindsatser. Dertil kommer, at samarbejdet om f.eks. stillingsannoncer på Jobnet.dk er styrket kraftigt.
 • Samlet set kan 2013 betragtes som et tilfredsstillende år for Jobcenter Viborg, vurderet ud fra Resultatrevision 2013. Lyspunktet er især det kraftige fald i langtidsledigheden, som er i overensstemmelse med både ministerens udmeldte mål, og med kommunens egne mål.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Resultatrevision 2013 godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-05-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Resultatrevision 2013 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/30871
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet vedtog i sit møde den 12. november 2007 (sag nr. 410) et gaderegulativ for Viborg Kommune. Regulativet indeholder en række bestemmelser for særlig råden over kommunens gågade-, torve-, og gadearealer. Det kan eksempelvis være bestemmelser om udeservering, gadesalg, torvehandel, renholdelse, udstilling af vare i gaden etc. Det eksisterende gaderegulativ fremgår af bilag 1. I forbindelse med fornyelse af gågaderne i Viborg midtby er der sket en række ændringer, der medfører et behov for at revidere gaderegulativet. Ligeledes er der ikke længere buskørsel i den nedre del af Gravene.
 
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret gågaderegulativ (bilag 2), der søger at tage højde for de faktiske ændringer der er sket siden godkendelsen i 2007. I bilag 3 er der redegjort for de væsentligste ændringer og hvad de betyder i prakses. Forslag til nyt regulativ er drøftet med Viborg Handel, idet de væsentligste ændringer, har relation til gågaderne i Viborg midtby.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til revideret gaderegulativ godkendes.
 
at gaderegulativet efterfølgende sendes til godkendelse hos Midt- og Vestjyllands Politi
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-05-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til revideret gaderegulativ godkendes, og
 
at gaderegulativet efterfølgende sendes til godkendelse hos Midt- og Vestjyllands Politi
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/96530
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Fristruphøjvej 176
Teknisk Udvalg vedtog i sit møde den 29. januar 2014 (sag nr. 7) lokalplan 417 endeligt. Lokalplanen der omfatter et boligområde ved Fristruphøjvej og Skaldehøjvej i Viborg.
 
Lokalplan 417 udlægger områder til tæt lav boligbebyggelse. I området er Fritidsgården beliggende på adressen Fristruphøjvej 176. Denne gård skal nedrives inden området kan byggemodnes.
 
Fritidsgården er ikke i brug længere. For at der ikke skal ske hærværk foreslås bygningen fjernet nu. Det forventes, at prisen for nedrivningen vil beløbe sig til ca. 500.000 kr. Oversigtskort over ejendommen fremgår af bilag nr. 1.
 
Engvej 9
Kommunen har netop købt ejendommen beliggende Engvej 9 i Tapdrup. Ejendommen er købt med henblik på udstykning til boligformål. Det foreslås at denne bygning også nedrives. Overslagsmæssigt er udgiften hertil anslået til ca. 400.000 kr. Oversigtskort visende de to ejendomme fremgår af bilag nr. 2.”
Indstilling
Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
  
at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte en nedrivning af ejendommen beliggende Fristruphøjvej 176, Viborg,
 
at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte en nedrivning af ejendommen beliggende Engvej 9, Tapdrup,
 
at forvaltningen bemyndiges til at udbyde opgaven i licitation og at træffe aftale med lavestbydende entreprenør,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Fristruphøjvej, Skaldehøjvej- lokalplan 417 med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Engvej 9, Tapdrup – med rådighedsbeløb i 2014, og
 
 
at anlægsudgiften til nedrivning af boliggrunde på 900.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af erhvervsgrunde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-05-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
  
at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte en nedrivning af ejendommen beliggende Fristruphøjvej 176, Viborg,
 
at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte en nedrivning af ejendommen beliggende Engvej 9, Tapdrup,
 
at forvaltningen bemyndiges til at udbyde opgaven i licitation og at træffe aftale med lavestbydende entreprenør,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Fristruphøjvej, Skaldehøjvej- lokalplan 417 med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Engvej 9, Tapdrup – med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften til nedrivning af boliggrunde på 900.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af erhvervsgrunde.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/29832
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Udvalget godkendte på sit møde d. 27. november 2013, sag nr. 23, at der til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indsendes en ansøgning om reservation af 2,8 mio. kr. som støtte til gennemførelse af områdefornyelse i Møldrup. Programmets samlede budget udgør 8,4 mio. kr., finansieret af den ansøgte støtte og kommunal medfinansiering på 5,6 mio. kr.
 
Ministeriet har d. 7. april 2014 meddelt reservation af det ansøgte beløb, 2,8 mio. kr. Der skal inden 1. april 2015 til ministeriet indsendes et politisk vedtaget program for områdefornyelsen. Programmet skal med en handlings- og tidsplan samt et budget beskrive de tiltag, der iværksættes indenfor de indsatsområder, der er beskrevet i ansøgningen om reservation af støtten. Udarbejdelse af programmet skal ske i et forpligtende samarbejde med de parter, der måtte blive berørt af programmet. For at sikre dette, vil programmet blive udarbejdet i tæt samarbejde med følgegruppen i Møldrup suppleret med borgermøder.
 
Forvaltningen har taget initiativ til, at den projektgruppe der var nedsat under udarbejdelse af ansøgning om reservation fortsætter for at sikre det tværfaglige administrative indhold. Endvidere er indgået aftale med sbs Rådgivning A/S om rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af programmet. Til brug for konsulenthonorar og afholdelse af borgermøder m.v., er der behov for bevilling af 200.000 kr. finansieret af det samlede budget.
  
Under sagsredegørelsen for pkt. 23 på mødet d. 27. november 2013, er bl.a. oplyst, at bevilling fra budgettet vil blive forelagt udvalget, når der foreligger tilsagn om reservation af støttebeløbet fra ministeriet. Det er endvidere oplyst, at kommunes egenfinansiering af områdefornyelsen vil blive søgt bevilliget med 4 mio. kr. fra budget til byfornyelse mindre byer 2014 og 1,6 mio. kr. fra budget byfornyelse minder byer 2015.
 
Under forudsætning af, at programmet indsendes til ministeriets godkendelse inden udgangen af 2014, og at ministeriet godkender programmet, kan projektering og opstart af visse af områdefornyelsens initiativer ske i 2015.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller
 
at   der udarbejdes program for områdefornyelse Møldrup
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet
 
at      der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af program for områdefornyelse Møldrup” med rådighedsbeløb i 2014.
 
at    anlægsudgiftsbevillingen på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2014” med 200.000 kr.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-05-2014
Teknsik Udvalg besluttede, at der udarbejdes program for områdefornyelse Møldrup
 
 
Teknsik Udvalg indstiller endvidere til Byrådet
 
at  der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af program for områdefornyelse Møldrup” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at  anlægsudgiftsbevillingen på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2014” med 200.000 kr.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 14/29357
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Udvalget godkendte på sit møde d. 27. november 2013, sag nr. 24, at der til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indsendes en ansøgning om reservation af 2,8 mio. kr. som støtte til gennemførelse af områdefornyelse i Stoholm. Programmets samlede budget udgør 8,4 mio. kr., finansieret af den ansøgte støtte og kommunal medfinansiering på 5,6 mio. kr.
 
Ministeriet har d. 7. april 2014 meddelt reservation af det ansøgte beløb, 2,8 mio. kr. Der skal inden 1. april 2015 til ministeriet indsendes et politisk vedtaget program for områdefornyelsen. Programmet skal med en handlings- og tidsplan samt et budget beskrive de tiltag, der iværksættes indenfor de indsatsområder, der er beskrevet i ansøgningen om reservation af støtten.
 
Udarbejdelse af programmet skal ske i et forpligtende samarbejd med de parter, der måtte blive berørt af programmet. For at sikre dette, vil programmet blive udarbejdet i tæt samarbejde med følgegruppen i Stoholm suppleret med borgermøder. Forvaltningen har taget initiativ til, at den projektgruppe, der var nedsat under udarbejdelse af ansøgning om reservation, fortsætter for at sikre det tværfaglige administrative indhold. Endvidere er indgået aftale med SBS Rådgivning A/S om rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af programmet. Til brug for konsulenthonorar og afholdelse af borgermøder m.v., er der behov for bevilling af 200.000 kr. finansieret af det samlede budget.   
 
Under sagsredegørelsen for pkt. 24 på mødet d. 27. november 2013, er bl.a. oplyst, at bevilling fra budgettet vil blive forelagt udvalget, når der foreligger tilsagn om reservation af støttebeløbet fra ministeriet. Det er endvidere oplyst, at kommunes egenfinansiering af områdefornyelsen vil blive søgt bevilliget med 3 mio. kr. fra budget til byfornyelse mindre byer 2014, 1 mio. kr. fra budget for renovering af gadebelysning og 1,6 mio.kr. fra budget til byfornyelse mindre byer 2015. Under forudsætning af, at programmet indsendes til ministeriets godkendelse inden udgangen af 2014, og at ministeriet godkender programmet, vil projektering og udførelse af visse af områdefornyelsens initiativer kunne ske i løbet af 2015.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller
 
at der udarbejdes program for områdefornyelse Stoholm
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet
 
at  der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen *Udarbejdelse af program for områdefornyelse Stoholm” med rådighedsbeløb i 2014.
 
at  anlægsudgiftsbevillingen på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2014” med 200.000 kr.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-05-2014
Teknisk Udvalg besluttede, at der udarbejdes program for områdefornyelse Stoholm
 
Teknsik Udvalg indstiller desuden til Byrådet
 
at  der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen *Udarbejdelse af program for områdefornyelse Stoholm” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at  anlægsudgiftsbevillingen på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2014” med 200.000 kr.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 14/23862
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. april 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med ombygning, samt udvidelse og omdannelse af eksisterende tilbud på Toftegården i Møldrup, senest med udvidelsen af Neurorehabilitering Toftegården på Valmuevej og Syrenvej, har der været en tiltagende efterspørgsel på bedring af parkeringsforhold til Centret. Dette både fra borgere fra lokalområdet - herunder bosiddende på Nygade som føler sig generet af biler, der holder parkeret ved vejen, gæster i huset, borgere som benytter de mangfoldige tilbud på Centret, samt pårørende og personaler. Endvidere er den eksisterende parkeringsbelægning i dårlig stand, som i den forbindelse trænger til en udbedring.
 
Der er indhentet tilbud på udbedring/udvidelse af parkeringsforholdene ved Neurorehabilitering Toftegården, som løber op i 455.000 kr. inklusiv rådgiverhonorar til Energi & Ejendomme.
 
 
 Ældre- og Sundhedsudvalgets område:
 Anslået anlægsudgift:
1000. kr.
Udbedring/udvidelse af parkeringsområdet ved Neurorehabilitering Toftegården
 430.000
Rådgiverhonorar Energi & Ejendomme
25.000
 
 
I alt
455.000
 
Finansiering
På investeringsoversigten for 2014-2017, er der i 2014 afsat 160.000 kr. til renovering af lokaler (køkken, spise og opholdsstue) på Åbrinken i Karup, 135.000 kr. til etablering af mødelokaler på Birkegården i Stoholm og 160.000 kr. til demensafsnit på Skovvænget i Bjerringbro i forbindelse med dels udbedring af skader efter en vandskade dels isolering af glasgang mv. I alt 455.000 kr.
 
Ovenstående projekter blev fremrykket til ultimo 2013 dels fordi de var presserende for det enkelte plejecenter, dels fordi der var penge til rest i forbindelse med det rådighedsbeløb der var afsat på investeringsoversigten for 2013-2016 på kontoen ”Renovering – udbygning af plejecentrene” i 2013, og ved at rådighedsbeløbet i 2013 vedrørende opførelse af demensboliger (Liselund) blev nedsat med 329.000 kr.
 
Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at beløbet på i alt 455.000 kr. afsat på investeringsoversigten for 2014-2017 med rådighedsbeløb i 2014 bruges til udbedring/udvidelse af parkeringsområdet ved Neurorehabilitering Toftegården og dermed færdiggørelse af ”Ombygningen/udvidelsen af Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup – Valmuevej og Syrenvej”.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 455.000 kr. til udbedring/udvidelse af parkeringsforholdene ved Neurorehabilitering Toftegården i forbindelse med færdiggørelse af ”Ombygning af Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup – Valmuevej og Syrenvej” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 455.000 kr. finansieres af de i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoene ”Renovering Åbrinken, Karup”, ”Etablering af mødelokaler på Birkegården”, og ”Skovvænget Bjerringbro - demensafsnit”.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-04-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 455.000 kr. til udbedring/udvidelse af parkeringsforholdene ved Neurorehabilitering Toftegården i forbindelse med færdiggørelse af ”Ombygning af Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup – Valmuevej og Syrenvej” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 455.000 kr. finansieres af de i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoene ”Renovering Åbrinken, Karup”, ”Etablering af mødelokaler på Birkegården”, og ”Skovvænget Bjerringbro - demensafsnit”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 13/6086
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Sagen er senest behandlet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 29. april 2014 (sag nr. 4).
 
Udvalget besluttede, at:
 
 • Forvaltningen arbejder videre med etablering af afsnit (6 pladser) for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund jf. sagsfremstillingen,
 • Afsnittet for udadreagerende demente starter op, med virkning pr.1. oktober 2014,
 • Finansieringen af afsnittet for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund i 2014 og 2015, sker via midler fra Ældrepuljen og fra 2016 og frem indenfor Politikområde Ældre, jf. beskrivelse i sagsfremstillingen, og
 • Ældre- og Sundhedsudvalget til deres næste møde den 27. maj 2014 vil få forelagt en bevillingssag vedrørende mindre anlægsinvesteringer i forhold til etablering af tilbud for udadreagerende demente  
I forbindelse med etablering af afsnit for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund er der behov for mindre anlægsinvesteringer jf. sagen af den 29. april 2014.
 
Forvaltningen har udarbejdet nedenstående oversigt:
 
Ældre- og Sundhedsudvalgetsområde:
Anslået anlægsudgift
1000.kr.
Rammerne: Brandsikring, etablering af væg, hegn til lukket gårdhave, beplantning, låsesystem til skabe og køkken, solfilm til vinduer og dør
 160.000
Sikkerhed/teknologi: Indkøb og implementering af dørlåse uden nøgler men med magnet, GPS
 190.000
Inventar: Møbler, demensstole, demens madrasser, kædedyner
 134.000
 I alt
 484.000
 
Finansiering
Som nævnt i sagen af den 29. april 2014 foreslår forvaltningen, at ovenstående anlægsudgifter finansieres via uforbrugte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten 2014-2017, kontoen ”Levebo-miljø på plejecentrene”.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringen godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 484.000 kr. til kontoen ”Etablering af afsnit for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 484.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentrene”.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-05-2014
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 484.000 kr. til kontoen ”Etablering af afsnit for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 484.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentrene”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 13/100539
Sagsfremstilling
Salg af Gl. Viborgvej 100, Kvorning (bevillingssag)
Kommunen har købt ejendommen, Viborgvej 100, Kvorning, af ”Låsby-Svendsens” konkursbo. Ejendommen blev købt for 64.100 kr. med delvis finansiering fra den statslige indsatspulje til nedrivning m.v. af bygninger og oprydning i landdistrikter. Bygningerne er efterfølgende blevet nedrevet – ligeledes med delvis finansiering fra den statslige pulje.
 
Det er under forbehold af Byrådets godkendelse aftalt med de 2 tilgrænsende naboer, at de hver køber ca. halvdelen (hhv. 251 m2 og 265 m2) af grunden til sammenlægning med deres ejendomme. Køberne betaler omkostningerne ved handlen. Prisen er aftalt til 25 kr. pr. m2 – i alt 12.900 kr. Overtagelse sker efter nærmere aftale i 2014.
 
I tidligere tilsvarende handler, hvor der købes et areal til sammenlægning med eksisterende ejendom, har prisen oftest svaret til den offentlige ejendomsvurdering (grundværdi ekskl. byggeretsværdi), hvilket i dette tilfælde ville betyde en pris på 90 kr. pr. m2. Køberne er imidlertid ikke interesserede i at købe til en højere pris, end den tilbudte. Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at sælge grunden til anden side, og der er udgifter forbundet med at beholde grunden. Endvidere vurderer Forvaltningen, at handelsværdierne af de tilgrænsende ejendomme kun vil stige beskedent efter tilkøb af de omhandlede arealer.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger Viborgvej 100, Kvorning, til de tilgrænsende naboer for 25 kr. pr. m2, således som det fremgår af sagsfremstillingen,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 13.000 kr. til kontoen ” Salg af Gl. Viborgvej 100, Kvorning” med rådighedsbeløb i 2014, og
  
at indtægten på 13.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 13/42797
Sagsfremstilling
Salg af Golf Salonen (bevillingssag)
 
Økonomiudvalget blev på dets møde den 15. maj 2013 (lukket sag nr. 31) orienteret om, at Golf Hotellet havde tilkendegivet interesse for at købe Golf Salonen. Økonomiudvalget besluttede, at der på bagrund af Økonomiudvalgets drøftelse om prisforventning skulle optages forhandlinger med Golf Hotellet.
 
Det bemærkes, at Golf Salonen er lejet ud til Golf Hotellet indtil 2044 på en uopsigelig lejekontrakt.
 
Der har været optaget forhandlinger med Golf Hotellet, og Golf Hotellet er villig til at købe Salonen for 5 mio. kr. Det er dog en betingelse, at der lyses en deklaration om, at Kommunen opretholder det nuværende antal parkeringspladser på Borgvold, og at køber får lov til at skilte og flage som hidtil. Disse betingelser svarer til betingelserne ved Golf Hotellets køb af grunden, hvor Golf Hotellet ligger. Herudover skal køber have en brugsret til et oplagringsareal til affaldscontainer m.v., hvilket også er en del af lejeaftalen på nuværende tidspunkt. Endelig betinger køber sig, at leje af stadeplads til kiosk på Borgvold (der udspringer af lejekontrakten vedr. Salonen) fortsætter til udløbet af lejekontrakten i 2044, og at køber herefter har en forlejeret til stadepladsen.
 
Et salg kan ikke ske uden offentligt udbud, og Salonen har derfor været udbudt. Af bilag nr. 1 fremgår købsaftale, som fastlægger vilkårene. Af bilag nr. 2 fremgår deklaration vedr. parkeringspladser m.v. Salonen skal udstykkes i forbindelse med salget, og den er udbudt med de umiddelbare udenomsarealer (til servering m.v.), således at offentlighedens adgang rundt om Salonen bevares. Skitse fremgår af bilag nr. 3.
 
Ved fristens udløb, var der alene indkommet ét bud – fra Golf Hotellet på 5 mio. kr. Kommunen skal betale udstykningsomkostninger på ca. 20.000 kr., og Kommunen skal betale halvdelen af tinglysningsafgiften, hvilket er ca. 16.000 kr. Overtagelsesdagen er 1. juli 2014.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger Salonen til Golf Hotellet for 5. mio. kr. således som det fremgår af sagsfremstillingen,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 5.000.000 kr. til kontoen ”Salg af Golf Salonen” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 36.000 kr. til kontoen ”Salg af Golf Salonen” med rådighedsbeløb i 2014, og
  
at nettoindtægten på 4.964.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod og ønsker følgende tilføjet referatet:
 
”Enhedslisten siger nej til salget, fordi det er privatisering af et vigtigt sønært område”.
Bilag

Sagsid.: 14/4005
Sagsfremstilling
Salg af grundene Tinggade 4-6, Løvel
 
Boligselskabet Viborg Amt ønsker at købe to kommunalt ejede grunde beliggende Tinggade 4-6 i Løvel med henblik på opførelse af 4 familieboliger. Et sådant køb skal behandles af Byrådet som tilsynsmyndighed i medfør af Almenboliglovens regler, hvilket sker under et andet punkt på dagens dagsorden. Nærværende sag forelægges derfor udelukkende som en sag om salg af kommunal ejendom.
 
Sagen drejer sig om to grunde:
 
1)  Tinggade 4, matr.nr. 25f, Løvel By, Løvel. Arealet udgør ifølge BBR 600 m2. Viborg Kommune købte ejendommen i 2011 for 750.000 kr. med henblik på nedrivning. Købet var delvist finansieret af nedrivningspuljen. Ifølge den offentlige vurdering udgør ejendomsværdien 182.000 kr.
 
2)  Tinggade 6, matr.nr. 25a, Løvel By, Løvel. Arealet udgør ifølge BBR 486 m2. Ejendommen har været kommunalt ejet siden 1969, og bygningerne blev nedrevet sammen med bygningerne på Tinggade 4 med henblik på, at de to ejendomme kunne indgå i en samlet plan for byen. Ifølge den offentlige vurdering udgør ejendomsværdien 167.200 kr.
 
Grundene ligger i et område, der i lokalplanen er udlagt til centerformål, boligformål samt ikke-generende erhverv.
 
Der er – under forbehold for Byrådets godkendelse – indgået en aftale med Boligselskabet Viborg Amt om salg af de to grunde for 428.000 kr. + moms, i alt 535.000 kr. Aftalen er betinget af, at køber efter særskilt ansøgning opnår tilsagn om den fornødne kapital til det påtænkte byggeprojekt. Køber afholder udgifterne til tinglysning.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger Tinggade 4-6, Løvel til Boligselskabet Viborg Amt,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 428.000 kr. til kontoen ”Salg af Tinggade 4-6, Løvel til Boligselskabet Viborg Amt” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at indtægten på 428.000 kr. i 2015 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 12/80454
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B i Viborg
 
Baggrund
Sagen var sidst forelagt Teknisk Udvalg på mødet den 30. april 2014 med nedenstående sagsfremstilling. Udvalget besluttede at udsætte sagen.
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 2. april 2012 (sag nr. 62) at meddele påbud om, at Lundborgvej 2A, 8800 Viborg ikke må anvendes til detailhandel. Fristen for at efterkomme påbuddet blev fastsat til den 30. juni 2013.
 
Teknisk Udvalg har den 25. juni 2013 (sag nr. 1) - på baggrund af anmodning om udsættelse af fristen - besluttet at fastlægge frist for at efterkomme påbuddet til den 30. juni 2014.
 
Forvaltningen har på den baggrund meddelt påbuddet (d. 10. september2013).
 
Tidligere politisk behandling fremgår af bilag 1.
 
Forvaltningen har i februar 2014 holdt møde med virksomheden samt dennes advokat. Forvaltningen har modtaget en anmodning om genoptagelse af sagen, der derfor sendes til fornyet politisk stillingtagen. Anmodning om genoptagelse med notat fra Bech-Bruun Advokatfirma fremgår af bilag 2.
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningens vurdering af notat fra Bech-Bruun fremgår af bilag 3.
 
Af notatet fremgår, at Bech-Bruun med udgangspunkt i nedenstående vurderer, at virksomheden er i overensstemmelse med lokalplan nr. 147B.
 
Engroshandel
Der argumenteres i notatet for, at virksomheden er i overensstemmelse med plangrundlaget, da lokalplan nr. 147B giver mulighed for ”engroshandel og lignende med tilhørende udstilling”.
 
Bech-Bruun vurderer, at der ikke er tale om detailhandel men engroshandel, idet detailsalg kun udgør ca. 26 % af den samlede omsætning, og at virksomheden derfor er i overensstemmelse med den gældende planlægning.
 
Det er fortsat forvaltningens vurdering, at der er tale om en detailhandelsvirksomhed. Der kan jf. Miljøministeriets ”Vejledning om Detailhandelsplanlægning” kun ske ubetydeligt salg til private. I vurderingen indgå bl.a. om aktiviteten skaber kundestrømme mellem sælgere og private kunder, og om virksomheden markedsfører sig til private kunder.
 
Særlig pladskrævende varer
Der argumenteres i notatet for, at virksomheden forhandler særlig pladskrævende varer, idet varerne er store eller kræver store udstillingsarealer.
 
Det fremgår som note til lokalplanens § 3.8, at "særlig pladskrævende varegrupper er grupper af varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingsarealer, som for eksempel biler, tømmer, bygge- materialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer."
 
Dette var den daværende definition i planlovens § 5d. Særlig pladskrævende varer var også ved lokalplanens udarbejdelse en meget begrænset og veldefineret varegruppe, og der kunne ikke ved lokalplanens udarbejdelse planlægges for eller tillades detailhandel med jagt- og fiskerivarer i området.
 
Det er forvaltningens vurdering, at virksomheden kun i meget begrænset omfang forhandler særlig pladskrævende varer. At enkelte varer er særlig pladskrævende varer, gør ikke, at virksomheden i sin helhed kan betegnes som en butik, der forhandler særlig pladskrævende varer.
 
Sikkerhedskrav
Der argumenteres for, at der gælder særegne sikkerhedskrav for virksomheden, og at den derfor bør kunne bibeholdes på den nuværende placering.
 
De sikkerhedsmæssige hensyn tilsidesætter ikke Byrådets pligt til at overholde og håndhæve planloven. Det er forvaltningen vurdering, at det er muligt at etablere virksomheden i områder, der er udlagt til detailhandel.
 
Retlig lovliggørelse
Hvis virksomheden vurderes ikke at være i overensstemmelse med lokalplanen, argumenterer Bech-Bruun for, at virksomheden skal lovliggøres retligt ved dispensation fra lokalplanen eller med et nyt plangrundlag. Planloven giver ikke mulighed for at planlægge for anden detailhandel end særlig pladskrævende varer i området. Butikken kan således ikke lovliggøres retligt. Det er ikke muligt at dispensere fra lokalplanen til etablering af detailhandel med udvalgsvarer.
 
Myndighedspassivitet
Kommunen anmodes endvidere om at erkende, at der er tale om myndighedspassivitet, idet kommunen ikke har håndhævet forbuddet.
 
Det har siden ansøgning om etablering af virksomheden i 2009 entydigt fremgået, at der ikke kunne etableres detailhandel med udvalgsvarer på ejendommen, og forvaltningen har herefter løbende været i dialog med såvel ejer af ejendommen og virksomheden. Fristen for at efterkomme påbuddet er udsat på anmodning fra virksomheden. Det er derfor Forvaltningens vurdering, at der ikke er tale om passivitet.
 
Påbuddet er ikke håndhævet, idet fristen er fastsat til den 30. juni 2014. Herefter forventes påbuddet håndhævet.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der ikke i det indsendte materiale fremgår nye oplysninger, der kan danne grundlag for en lovliggørelse af virksomheden.
 
Men henblik på en vurdering af, om forvaltningen skulle have overset muligheder for lovliggørelse, er KL´s juridiske afdeling anmodet om en vurdering. Forvaltningen havde forventet svar senest fredag, så dagsordenspunktet kunne udsendes, når KL´s svar forelå. Der er imidlertid stadig ikke fremkommet noget svar. I konsekvens heraf, usendes dagsorden nu. Svar fra KL forventes at foreligge inden mødet.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at udvalget fastholder påbuddet og evt. drøfter en udsættelse af fristen
Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-05-2014
Teknsik Udvalg besluttede, at sagen udsættes idet udvalget pålægger forvaltningen at rette henvendelse til Miljøministeriet med henblik på at afklare muligheden for at lovliggøre Jafis fysiske  placering og anvendelse på Lundborgvej 2A indenfor frikommunelovgivningens rammer. Henvendelsen sker på baggrund af de helt specielle forhold der gør sig gældende for forretningen vedr. salg, reparation og opbevaring af større mængde våben og ammunition. Trafikering ud og ind af forretningen med disse artikler må anses for uhensightsmæssige i bymidte og aflastningscentre, henset til den skærpede våbenlovgivning. Forretningens nuværende placering må karakteriseres som ideel i så henseende. Endvidere pålægges forvaltningen, at klarlægge hvorvidt en overholdelse af tidsfristen for ovennævnte forhold ville have muliggjort en tilladelse.  
 
Torsten Nielsen, Flemming Lund og Martin Sanderhoff kunne ikke medvirke til beslutningen og fastholder påbud.
 
Flemming Lund og Martin Sanderhoff begærede sagen i Byrådet
Beslutning i Byrådet den 18-06-2014
Inden mødet var der udsendt følgende supplerende bilag til sagen:
 
·   
Notat af 29. april 2014 fra KL. (Notatet blev udsendt til alle byrådsmedlemmer den 29. april 2014.) Vedhæftes referatet som nyt bilag nr. 4.
 
·   
Mail nr. 1 fra Kåre Jørgensen til Teknisk Udvalgs medlemmer sendt den 27. maj 2014 kl. 12.17 med tilhørende notat af 26. maj 2014 fra Bech-Bruun vedrørende KL´s juridiske vurdering. Vedhæftes referatet som nyt bilag nr. 5.
 
·   
Mail nr. 2 fra Kåre Jørgensen til Teknisk Udvalgs medlemmer sendt den 27. maj 2014 kl. 12.31 med tilhørende notat fra Bech-Bruun vedrørende myndighedspassivitet mv. Vedhæftes referatet som nyt bilag nr. 6.
 
·   
Mail nr. 3 fra Kåre Jørgensen til Teknisk Udvalgs medlemmer sendt den 27. maj 2014 kl. 12.37. Vedhæftes referatet som nyt bilag nr. 7.
 
 
Borgmesteren stillede følgende beslutningsforslag:
 
”Med henvisning til notat fra Advokatfirmaet Bech-Bruun af 12. februar 2014, ophæves påbuddet idet den nuværende placering anses for lovlig. Byrådet bemærker, at man bl.a. med baggrund i forretningens helt særlige karakter med salg, reparation og opbevaring af større mængder våben og ammunition, anser placeringen for meget hensigtsmæssig.”
 
For forslaget stemmer 20 medlemmer (Venstres byrådsgruppe, Konservatives byrådsgruppe og Dansk Folkepartis byrådsgruppe). Imod forslaget stemmer 11 medlemmer (Socialdemokratiets byrådsgruppe, Flemming Gundersen og Søren Gytz Olesen), idet der henvises til forvaltningens fremstilling af sagen og KL´s notat. Forslaget er hermed godkendt.
 
Bilag