You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 24. september 2014 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Stine Damborg Pedersen, Torsten Nielsen
Fraværende Søren Gytz Olesen
Bemærkninger Afbud fra Søren Gytz Olesen. I stedet deltager stedfortræder Kai O. Andersen.

Sagsid.: 12/76370
Sagsfremstilling
Revisionsberetning nr. 3
PricewaterhouseCoopers (PwC) har i april 2014 fremsendt revisionsberetning nr. 3 om den løbende revision for 2013 udført indtil marts 2014 (Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2013), jf. bilag nr. 1.
 
Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer.
 
Af beretningens afsnit 3 fremgår de formelle revisionsbemærkninger, som er anført således:
 
”Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.”
 
Der er således ikke revisionsbemærkninger i beretningen, som Byrådet efterfølgende skal svare på.
 
Af bilag nr. 6 fremgår Forvaltningens kommentarer til de områder, hvor revisionen i sin konklusion på revisionen af de enkelte områder har anført bemærkninger.  
 
Revisionsberetning nr. 4
Byrådet godkendte på sit møde den 21. maj 2014 (sag nr. 2) Viborg Kommunes regnskab for 2013 til afgivelse til revisionen. Regnskabet fremgik på mødet af bilag nr. 1.
 
PwC har den 15. august 2014 fremsendt revisionsberetning nr. 4 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2013, jf. bilag nr. 2 og 3.
 
Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer, jf. bilag 4.
 
Af beretningens afsnit 1.2 fremgår de formelle revisionsbemærkninger, som Byrådet efterfølgende skal svare på overfor tilsynsmyndigheden. Revisionsbemærkningerne vedrører sagsgennemgangen på henholdsvis det specialiserede voksenområde og det specialiserede børn- og unge område. Der henvises til afsnit 1.2 i revisionsberetningen og afsnit 3.1 i bilagene til revisionsberetningen, jf. bilag nr. 2 og 3.
 
Af bilag nr. 5 fremgår Forvaltningens notat vedrørende opfølgning på revisionsbemærkningerne. Notatet fremsendes sammen med revisionsberetningen til tilsynsmyndigheden, som besvarelse på revisionsbemærkningerne.   
 
Af bilag nr. 6 fremgår Forvaltningens kommentarer til de områder, hvor revisionen i deres konklusion på revisionen af de enkelte områder har anført bemærkninger.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at revisionsberetning nr. 3 vedrørende den løbende revision for 2013 udført indtil marts 2013 tages til efterretning,
 
at revisionsberetning nr. 4 vedrørende årsregnskabet for 2013 tages til efterretning,
 
at notatet jf. bilag 5 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne, og
 
at regnskabet for 2013 hermed godkendes endeligt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 12/16057
Sagsfremstilling
Viborg Kommune blev i 2011 udpeget som en af ni frikommuner. Frem til 1. november 2012 havde frikommunerne mulighed for i fire runder at indsende forslag til konkrete frikommuneforsøg til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Byrådet i Viborg Kommune ansøgte om at gennemføre i alt 37 frikommuneforsøg og fik tilladelse til at gennemføre de 23.
 
Som en del af frikommuneordningen har frikommunerne mulighed for at kopiere hinandens frikommuneforsøg. Fra 1. januar 2014 har det ikke været muligt at ansøge om nye kopiforsøg. Viborg Kommune gennemfører i alt ca. 35 kopiforsøg.
 
Det er tidligere meldt ud, at frikommuneordningen løber frem til udgangen af 2016, hvorefter de i alt ca. 300 frikommuneforsøg skal evalueres. I den kommende folketingssamling fremsætter regeringen imidlertid forslag til lov om forlængelse af forsøgsperioden frem til 1. juli 2017. Forsøgene skal fortsat evalueres primo 2016, men frikommunerne får mulighed for at fortsætte med lovende forsøg frem til, at Folketinget modtager evalueringerne og evt. gennemfører generelle lovændringer.
 
Viborg Kommune gennemfører selv evalueringen af de op til 58 egne forsøg og kopiforsøg. Samtidig har regeringen og KL bedt Rambøll og BDO gennemføre en overordnet evaluering af frikommuneordningen. Første del af evalueringen vil blive gennemført i efteråret 2014 og have fokus på rammerne for frikommuneordningen og de processer, som har genereret forsøgsforslagene. Slutevalueringen vil have fokus på resultaterne af de enkelte forsøg og af frikommuneordningen samlet set.
 
I Viborg Kommune er der for frikommuneordningen valgt en decentral model, hvor forsøgsansvarlige i forvaltningerne sikrer forsøgenes fremdrift og løbende orienterer de politiske fagudvalg om status på implementeringen. Det er dog fortsat Byrådet, som har haft ansvaret for at indsende ansøgningerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og som fremadrettet vil have det overordnede ansvar for evt. afslutning af påbegyndte forsøg og for evalueringen af enkeltforsøgene.
 
En oversigt over Viborg Kommunes frikommuneforsøg i form af den lovpligtige frikommunevedtægt fremgår af bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
I evalueringen indgår belysning af følgende spørgsmål:
 
Hvor mange køber tilkøbsydelser på fritvalgsområdet?
Hvor mange borgere er blevet flyttet på de forskellige typer af tilbud?
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/52861
Sagsfremstilling
Karup Lufthavn ejes af følgende kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar (Karup Lufthavn a.m.b.a.): Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.
 
Som følge af fald i passagerantallet besluttede ejerkredsen bag Karup Lufthavn i 2012 at yde kapitaludvidelse til Karup Lufthavn på i alt 10 mio. kr. De 5 mio. kr. blev udbetalt i 2012 og herudover blev der stillet en garanti om yderligere 5. mio. kr. En passagerstatstik kan ses som bilag nr. 1.
 
Den 25. juni 2014 var ejerkredsens Økonomiudvalg inviteret til møde i Karup Lufthavn. Baggrunden for dette møde var Lufthavnens fremtidige økonomi set i lyset af faldende passagertal og den deraf afledte virkning på lufthavnens økonomi.
 
Der blev på mødet redegjort for, at lufthavnens fremtidige drift er afhængig af, at ejerkredsen er villig til at finansiere yderligere. På denne baggrund anmoder bestyrelsen for Karup Lufthavn om ejerkredsens tilkendegivelse af, hvorvidt man vil være indstillet på at finansiere driftsunderskuddet i 2016 og i 2017 indenfor en årlig ramme på op til 6 mio.kr. Brevet fra Karup Lufthavn til ejerkredsen kan ses som bilag nr. 2.
 
Lufthavnen fremfører, at alternativet til en manglende finansiering vil være, at bestyrelsen må træffe de nødvendige beslutninger omkring en kontrolleret nedlukning.
 
Det blev på baggrund af mødet den 25. juni 2014 besluttet, at der i hver kommune behandles en sag om kapitaltilskud på samlet 12 mio. kr. til Karup Lufthavn fra ejerkredsen.
 
Udgangspunktet for fordeling af kapitaltilskuddet er den model, der blev anvendt i forbindelse med kapitaludvidelsen fra ejerkredsen i 2012. Modellen tager udgangspunkt i kommunernes ejerandele i Karup Lufthavn. Dog er der den korrektion, at Herning og Viborg kommuner betaler en lige stor andel af de 12 mio. kr. Denne korrektion betyder, at Viborg og Herning kommuner hver betaler 20,3 pct. og den samlede fordeling mellem kommunerne bliver således:
 
Andelshavere
Ejerandel
Beløb i kr.
Alternativ
Den samlede fordeling af de 12 mio. kr.
udregningspct.
Herning
27,98
3.357.600
20,275
2.433.000
Holstebro
18,56
2.227.200
18,56
2.227.200
Ikast – Brande
9,32
1.118.400
9,32
1.118.400
Lemvig
3,67
440.400
3,67
440.400
Ringkøbing – Skjern
7,32
878.400
7,32
878.400
Silkeborg
7
840.000
7
840.000
Skive
8
960.000
8
960.000
Struer
5,58
669.600
5,58
669.600
Viborg
12,57
1.508.400
20,275
2.433.000
I alt
100
12.000.000
100
12.000.000
 
Bestyrelsen har tilkendegivet, at den sammen med lufthavnens ledelse vil gøre, hvad der er muligt for at begrænse underskuddet og ligeledes arbejde aktivt på at tiltrække nye ruter. Der vil fra Lufthavnens side derfor blive arbejdet med bl.a. følgende områder: 
 • Sikre yderligere konkurrence til lufthavnen
 • Arbejde på flere flyvninger til og fra Karup Lufthavn
 • I dag kan en passager fra Karup Lufthavn ikke checke sin bagage ind helt til slut-destinationen, idet Norwegian Airshuttle ikke har en sådan aftale med de øvrige flyselskaber. Der arbejdes intensivt på en løsning af denne udfordring. 
Herudover vil kommunerne arbejde på at inddrage relevante virksomheder i området med henblik på at sikre yderligere konkurrence til området.
 
En forudsætning for et kapitalindskud fra kommunerne er, at Karup Lufthavn ultimo 2015 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Karup Lufthavns økonomi med henblik på afklaring og beslutning om den eventulle videre drift af Karup Lufthavn.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune bakker op om Karup Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse på i alt 12.000.000 kr. til Karup Lufthavn, hvoraf 6.000.000 kr. skal udbetales til lufthavnen efter anmodning i 2016, mens de resterende 6.000.000 kr. stilles som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2017,
 
at en forudsætning for et kapitalindskud fra kommunerne er, at Karup Lufthavn ultimo 2015 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Karup Lufthavns økonomi med henblik på afklaring og beslutning om den eventulle videre drift af Lufthavnen,
 
at bevillingen godkendes under forudsætning af, at alle ejerkommuner godkender kapitaludvidelsen for 2016 og 2017, og
 
at finansieringen af Viborg Kommunes udgifter på 2.433.000 kr. i både 2016 og 2017 drøftes i forbindelse med de politiske forhandlinger om budget 2015-2018.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
at Viborg Kommune bakker op om Karup Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse på i alt
12.000.000 kr. til Karup Lufthavn, hvoraf 6.000.000 kr. skal udbetales til lufthavnen efter anmodning i 2016, mens de resterende 6.000.000 kr. stilles som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2017,
at en forudsætning for et kapitalindskud fra kommunerne er, at Karup Lufthavn ultimo 2015 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Karup Lufthavns økonomi med henblik på afklaring og beslutning om den eventulle videre drift af Lufthavnen,
at bevillingen godkendes under forudsætning af, at alle ejerkommuner godkender kapitaludvidelsen for 2016 og 2017,
at finansieringen af Viborg Kommunes udgifter på 1.217.000 kr. i 2016 og 1.216.000 kr. i 2017 fremsættes som ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2015-2018, jf. budgetforliget, og
 
at det forudsættes, at der ultimo 2015 foreligger en samlet strategi for udviklingen af Karup Lufthavn.
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod og ønsker følgende tilføjet referatet:
”Enhedslisten tror ikke på at Karup Lufthavn kan overleve, og trafikken bør på sigt over på skinner. Derfor kan vi ikke støtte ansøgningen.”
Bilag

Sagsid.: 14/52241
Sagsfremstilling
Statsforvaltningen har i brev af 20. august 2014 rettet henvendelse til Viborg Kommune i anledning af, at Statsforvaltningen fra byrådsmedlem Søren Gytz Olesen er blevet kontaktet i forbindelse med Byrådets lovliggørelse af jagt- og fiskeriforretningen JAFI A/S på Lundborgvej 2A-2B i Viborg jf. bilag nr. 1.
 
Statsforvaltningen har anmodet Byrådet om at fremsendes sagsakter samt om at afgive en udtalelse i sagen. Statsforvaltningen har efterfølgende på telefonisk forespørgsel præciseret, at man udelukkende ønsker at modtage kopi af de dagsordener med bilag, som har været undergivet politisk behandling.  
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til svarbrev til Statsforvaltningen jf. bilag nr. 2.
 
De i udkastet til svarbrev anførte 2 bilag fremgår af et samlet bilag nr. 3.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det udarbejdede udkast til svarbrev til Statsforvaltningen godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det udarbejdede udkast til svarbrev til Statsforvaltningen godkendes med følgende ændringer:
 
Første sætning i 3. afsnit ændres til:
Under henvisning til Statsforvaltningens telefoniske oplysning om, at man ønsker at modtage kopi af de politiske dagsordener med tilhørende bilag fremsendes til brug for Statsforvaltningens behandling af sagen dagsorden med beslutningsreferat fra Byrådets behandling af sagen den 18. juni 2014 (sag nr. 27) med tilhørende bilag (jf. bilag nr. 1), der blandt andet omfatter kopi af tidligere dagsordener med beslutningsreferater fra Teknisk Udvalgs behandlinger af samme sag henholdsvis den 2. april 2012 og 25. juni 2013.
 
Sidste afsnit ændres til:
Borgmesterens forslag blev godkendt, idet 20 byrådsmedlemmer (Venstres byrådsgruppe, Konservatives byrådsgruppe og Dansk Folkepartis byrådsgruppe) stemte for indstillingen, mens 11 byrådsmedlemmer (Socialdemokratiets byrådsgruppe, Flemming Gundersen og Søren Gytz Olesen) stemte imod forslaget, ), idet der blev henvist til forvaltningens fremstilling af sagen og KL´s notat., og
 
at tidligere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B (musikforretning) medsendes som bilag til Statsforvaltningen. (Afgørelsen kan ses som nyt bilag nr. 4 til denne sag).
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen ønsker følgende tilføjet referatet:
”Ja til det ændrede svarbrev til Statsforvaltningen, idet Enhedslisten henstiller, at man udarbejder nogle mere præcise og forståelige sagsfremstillinger.”
Bilag

Sagsid.: 14/23710
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 2. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”På Investeringsoversigten for 2014 er der afsat henholdsvis 1.100.000 kr. og 500.000 kr. til ombygning/renovering af omklædningsrummene på Mønsted Skole og Sparkær Skole.
 
Begge skoler har pt. ikke separate omklædningsrum.
 
Ejendomme & Energi har udfærdiget tegningsforslag til ombygningerne på de to skoler (bilag 1 og 2).
 
Ombygningen/renoveringen er udbudt samlet, da Mønsted og Sparkær Skole har fælles skoleleder.
 
Der har den 19. august 2014 været afholdt offentlig licitation i fagentreprise og på baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:
 
 
Håndværkerudgifter
1.686.559
Uforudsigelige udgifter 5%
84.441
 
1.771.000
Bygherreleverancer:
38.000
Omkostninger og diverse:
Intern rådgiver, licitation, byggetilladelse m.v.
 
91.000
 
1.900.000
 
Licitationsresultatet holder sig således ikke inden for den meddelte anlægsudgiftsbevilling
på 1.600.000 kr. men der er afsat 300.000 kr. fra driftspuljen ”Energibesparende foranstaltninger” til Mønsted Skole. Herefter er udgifterne dækket ind.
 
Finansiering
Forvaltningen bemærker, at anlægsudgifterne kan finansieres, af de rådighedsbeløb som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 på kontiene ”Mønsted Skole – omklædningsrum” og ”Sparkær Skole – omklædningsrum” på i alt 1.600,000 kr. samt af det afsatte beløb på 300.000 kr. fra driftspuljen ”Energibesparende foranstaltninger” til Mønsted Skole.
  
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at ombygningen/renoveringen igangsættes
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.600.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Mønsted og Sparkær Skole – ombygning omklædningsrum”
 
at anlægsudgiften på 1.600.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 til formålet
  
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-09-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at ombygningen/renoveringen igangsættes
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.600.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Mønsted og Sparkær Skole – ombygning omklædningsrum”
 
at anlægsudgiften på 1.600.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 til formålet
  
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører
Forvaltningens bemærkninger
3. og 4. ”at” bør rettelig være,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.900.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Mønsted og Sparkær Skole - ombygning omklædningsrum”
 
at anlægsudgiften på 1.900.000 kr. finansieres af de 1.600.000 kr. der er optaget på investeringsoversigten i 2014 til formålet og 300.000 kr. fra driftspuljen ”Energibesparende foranstaltninger”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes,
 
at ombygningen/renoveringen igangsættes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.900.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Mønsted og Sparkær Skole - ombygning omklædningsrum”,
 
at anlægsudgiften på 1.900.000 kr. finansieres af de 1.600.000 kr. der er optaget på investeringsoversigten i 2014 til formålet og 300.000 kr. fra driftspuljen ”Energibesparende foranstaltninger”, og
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører.
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/95860
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Det fælleskommunale affaldsselskab Deponi.net har rettet henvendelse til de 6 ejerkommuner om at godkende en nedlukning af selskabet pr. 31. december 2014 (bilag 1).
 
Selskabets formål er at håndtere deponeringsegnet affald, herunder at etablere og drive deponeringsanlæg. Selskabet kan købe deponeringskapacitet eller indgå aftaler om affaldsdeponering med anlæg, som sikrer en forsvarlig deponering af affaldet.
 
Baggrunden for at opløse selskabet er en vurdering af Deponi.nets rolle i forhold til den fremtidige deponering af kommunernes affald. Med udgangspunkt i datagrundlaget for statens ressourceplan vurderes der ikke behov for nye deponeringsanlæg i en betydelig årrække fremover. Dermed synes der ikke at være et grundlag for, at Deponi.net kommer til at løse sin primære opgave, at etablere og drive anlæg.
 
Bestyrelsen har vurderet, at der vil være et rationale ved en ændret og forenklet struktur for håndteringen af deponeringsegnet affald fra ejerkommunerne, hvor kommunerne selv løser opgaven eller indgår i et samarbejde.
 
Bestyrelsen for Depponi.net godkendte på sit møde den 2. juni 2014 i enighed at nedlukke selskabet pr. 31. december 2014. Det fremgår af selskabets vedtægter, at en opløsning af selskabet kræver mindst 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.
 
Forvaltningens bemærkninger
Håndteringen af deponeringsegnet affald vil efter den 31. december 2014 blive varetaget af Kommunens affaldsafdeling - Revas, der vil vurdere, om der kan være fordele ved at deltage i et samarbejde med andre kommuner eller affaldsselskaber eksempelvis om et fælles udbud.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler,
 
at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at Deponi.net opløses, som det er godkendt af selskabets bestyrelse.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-09-2014
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at Deponi.net opløses, som det er godkendt af selskabets bestyrelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/29348
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2016-2021 (anden vandplanperiode). Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport, som miljøministeren skal udarbejde. Klima- og Miljøudvalget er tidligere orienteret om opgaven den 22. maj 2014 (punkt 4).
 
Viborg Kommune ligger i to hovedvandoplande (Limfjorden og Randers Fjord). Da opgaven med vandløbsindsatser og vandråd er organiseret på hovedvandoplandsniveau, har forvaltningen udarbejdet en dagsorden til politisk vedtagelse for hvert hovedopland. Den 14. august 2014 (punkt 6) har Klima- og Miljøudvalget behandlet et forslag til vandløbsindsatser i oplandet til Randers Fjord.
 
Aalborg Kommune er udpeget som sekretariatskommune for de 18 kommuner i oplandet til Limfjorden. Sekretariatskommunen skal nedsætte et vandråd samt koordinere og samle forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapport. Sekretariatsopgaven er udført af Limfjordsrådets sekretariat. Sekretariatet har nedsat et vandråd for Limfjordsoplandet og en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne.
 
De enkelte kommuner har desuden haft mulighed for at nedsætte lokale arbejdsgrupper. For Viborg Kommune er der via Kommunens Grønne Råd nedsat en lokal arbejdsgruppe.
 
De statslige rammer for opgaven samt processen med at koordinere samarbejdet mellem kommunerne i oplandet, inddragelsen af Vandrådet og den lokale arbejdsgruppe er beskrevet i bilag 1.
 
Det endelige forslag til indsatsprogram for hele Limfjordsoplandet 
Det endelige forslag til program for vandløbsindsatser for perioden 2016-2021 indeholder forslag til indsatser, der vil medføre målopfyldelse for 504 km vandløb, sanering af 53 spærringer og etablering af 2 okkerrensningsanlæg.
 
Der er foreslået væsentligt flere indsatser, end Naturstyrelsens ramme foreskriver. Det skyldes hovedsageligt, at der i høj grad er anvendt billige, omkostningseffektive virkemidler, og at indsatsen overvejende er planlagt i små og mellemstore vandløb. For store vandløb er der som følge af, at vandplanerne rummer nye kvalitetselementer til bedømmelse af målopfyldelse, en vis faglig usikkerhed i kommunerne om hvilken indsats, der skal til for at sikre målopfyldelse. Desuden er der flere steder uafklarede statslige vådområdeprojekter, der gør det vanskeligt at angive en indsats.
 
Indsatser i Viborg Kommune
Kommunalbestyrelsen for Viborg Kommune skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået i Viborg Kommune.
 
Indsatserne er opdelt i indsatser i vandløb og indsatser til sanering af spærringer i vandløb. Forvaltningen har foreslået 17 spærringsindsatser samt vandløbsindsatser for ca. 60 km vandløb til vandløbsprogrammet. Indsatserne er foreslået ud fra Naturstyrelsens rammer for arbejdet og under hensyntagen til teknikergruppens anbefalinger, tilbagemeldinger fra Vandrådet og den lokale arbejdsgruppe og ud fra en forudsætning om, at alle indsatser i 1. vandplanperiode er gennemført.
 
De foreslåede vandløbsindsatser er udvalgt på baggrund af forvaltningens lokalkendskab og ud fra, at indsatsen skal resultere i målopfyldelse samt anvendelse af de mest omkostningseffektive virkemidler - uden at gå på kompromis med resultatet.
 
·           Indsatserne er foreslået i vandløb med gode faldforhold og med fokus på kvalitetselementerne fisk og smådyr.
·           Det mest anvendte virkemiddel er udlægning af groft materiale (træ, større sten og grus). I mindre omfang er virkemidlerne "hævning af vandløbsbunden", "genslyngning" og "etablering af træer langs vandløb" anvendt.
·           Udlægning af groft materiale vil øge den fysiske variation og skabe skjule- og levesteder for fisk og smådyr.
·           Genslyngning er anvendt i enkelte vandløb med kanalagtige forløb for at få mere fysisk variation af bl.a. dybde og strømhastighed.
·           Etablering af træer langs vandløb er anvendt i enkelte mindre vandløb som et middel til at reducere grødevækst. Desuden medvirker plantning af træer til at øge den fysiske variation, mindske brinkerosion og holde vandtemperaturen nede.
·           I enkelte vandløb, hvor kraftig sandvandring medfører dårlige fysiske forhold, er det foreslået at etablere sandfang.
·           Endelig er det foreslået at etablere et okkerrenseanlæg i den øvre del af Aaresvad Å, som er et større tilløb til Karup Å. Såvel Aaresvad Å som Karup Å er okkerbelastet.
 
En oversigt over de enkelte indsatser fremgår af bilag 2, mens den nærmere placering af vandløbsstrækninger og spærringer fremgår af bilag 3. Afgrænsningen af de enkelte spærringer og vandløbsstrækninger, der kan vælges, er fastlagt af Naturstyrelsen.
 
Forslag til supplerende indsatser til gennemførelse i anden planperiode
Ud over at foreslå indsatser inden for indsatsprogrammets økonomiske ramme for det enkelte hovedvandopland er det endvidere muligt at foreslå yderligere indsatser til gennemførelse i anden planperiode. Sådanne forslag til yderligere indsatser vil indgå i regeringens overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen. Den endelige vandløbsindsats fastlægges, når den samlede indsats på alle områder for anden planperiode kendes ultimo 2014.

Forslag til supplerende indsatser fremgår af bilag 4. Den nærmere placering af vandløbs-strækninger og spærringer af forslag til supplerende indsatser fremgår af bilag 5.
 
Økonomi 
Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at Viborg Kommune som i 1. planperiode skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.
 
Bidrag til miljørapport (SMV) 
Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Naturstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet et procesnotat om arbejdet med at få udarbejdet forslag til vandløbsindsatser i Limfjordsoplandet. Notatet indeholder bidrag til miljørapport for hovedoplandet. Udkastet har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Naturstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget. Procesnotatet inkl. bidraget til miljørapport fremgår af bilag 6.
 
Berørte arealer og matrikler 
Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere der vil blive berørt, ikke er afklaret, og samtidig har tidshorisonten for kommunernes arbejde været kort.
 
Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af omfanget af potentielle negative effekter, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.
 
De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, således at evt. negative effekter begrænses mindst muligt. Som udgangspunkt vil lodsejere, der afgiver jord i forbindelse med implementering af vandplanens indsatser, og som kan dokumentere tab og gener, kunne opnå kompensation efter gældende regler.
 
Vandrådets arbejde 
Vandrådet har været en vigtig sparringspartner for Kommunerne i beslutningsprocessen om, hvor indsatser skulle placeres og hvilken kombination af virkemidler, der skulle anvendes for at give den mest miljø- og omkostningseffektive løsning. Referater fra vandrådets møder kan ses på Limfjordsrådets hjemmeside.

For Vandråd Limfjorden er der afholdt fire møder, og et femte møde er planlagt til 22. september 2014. Ved det sidste møde diskuteres de enkelte kommuners politisk vedtagne forslag til indsatsprogram forud for fremsendelse af forslaget til Naturstyrelsen.
 
Ved det seneste vandrådsmøde den 25. juni 2014 har Vandrådet behandlet kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger. Vandrådets foreløbige anbefalinger fremgår af bilag 1.
 
Forvaltningens vurdering af de foreslåede indsatser 
Forvaltningen vurderer, at der med de foreslåede vandløbsindsatser kan opnås målopfyldelse for de berørte vandløbsstrækninger.
 
Det er forvaltningens vurdering, at udlægning af groft materiale er et godt og omkostningseffektivt virkemiddel, som dog kan medføre en lille / lokal vandstandsstigning. På det foreliggende grundlag er det forvaltningens vurdering, at de foreslåede indsatser ikke vil medføre væsentlige gener for afvandingen af landbrugsarealer. Spørgsmålet afklares endeligt i forbindelse med forundersøgelse og projektering af de enkelte indsatser.
 
Hævning af vandløbsbunden er foreslået i Trevad Møllebæk, som er et okkerbelastet sidetilløb til Karup Å, hvor forvaltningen vurderer, at okkerrenseanlæg ikke er en egnet løsning til at mindske okkergenerne. Hævning af vandløbsbunden må forventes at havekonsekvenser fra afvandingen af omkringliggende landbrugsarealer. Som nævnt vil lodsejere, der afgiver jord i forbindelse med implementering af vandplanens indsatser, og som kan dokumentere tab og gener, som udgangspunkt kunne opnå kompensation efter gældende regler. Spørgsmålet om de afvandingsmæssige konsekvenser og kompensation afklares endeligt i forbindelse med forundersøgelse og projektering.
 
I udvælgelsen af spærringer har der været fokus på at sikre fiskepassage til de længste vandløbs-strækninger oven for spærringerne. En særlig indsats er foreslået ved Skinderup Bæk, som er et tilløb til Simested Å. Ved bækken ligger Skinderup Mølle Dambrug. Dambruget er etableret i selve vandløbet, så der er registeret 12 spærringer over en vandløbsstrækning på ca. 1,5 km. Det er foreslået at sanere samtlige spærringer i vandløbet, så der genskabes et fint vandløb med fri passage og god vandløbskvalitet fra udspring til udløb.
 
Forslag til supplerende indsatser uden for indsatsprogrammet
Hævning af vandløbsbunden er foreslået i Rabis Bæk. Virkemidlet skal imidlertid alene anvendes i Høgild Mosegrøft, som er et lille okkerbelastet sidetilløb til Rabis Bæk, hvor forvaltningen vurderer, at okkerrenseanlæg ikke er en egnet løsning til at mindske okkergenerne. Hævning af vandløbsbunden må forventes at havekonsekvenser fra afvandingen af omkringliggende landbrugsarealer. Som nævnt vil lodsejere, der afgiver jord i forbindelse med implementering af vandplanens indsatser, og som kan dokumentere tab og gener, som udgangspunkt kunne opnå kompensation efter gældende regler. Spørgsmålet afklares endeligt i forbindelse med forundersøgelse og projektering.
 
Det er foreslået at fjerne to rørlægninger i Hessellund Bæk, som er et okkerbelastet sidetilløb til Karup Å. Forvaltningen vurderer, at fjernelse af de to rørlægninger ikke i sig selv i vil medføre målopfyldelse på grund af okkerbelastningen. Naturstyrelsen har imidlertid endnu ikke undersøgt vandløbet nærmere, og det er derfor ikke muligt i Naturstyrelsens indberetningssystem at foreslå vandløbsindsatser i Hessellund Bæk. Det er forvaltningens vurdering, at hævning af vandløbsbunden opstrøms Hessellundvej vil mindske okkergenerne, så vandløbets målsætning vil blive opfyldt. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at en hævning af vandløbsbunden ikke vil medføre væsentlige gener for områdets arealanvendelse.
 
Forvaltningen er endvidere i processen blevet opmærksom på, at der er behov for et kvalitetstjek af Naturstyrelsens registreringer af spærringer i Viborg Kommune. Forvaltningen vil derfor gennemgå de registrerede spærringer med henblik på fastslå, om der er en spærring eller ej. Resultatet vil indgå i bemærkningerne til Naturstyrelsen ved fremsendelsen af forslaget til indsatsprogram. 
 
Forvaltningen finder ikke, at der er med de foreslåede indsatser i Viborg Kommune er indvirkninger på miljøet, der afviger fra den generelle beskrivelse i bidraget til miljørapport.
 
Ved Klima- og Miljøudvalgets behandling af forslag til vandløbsindsatser i oplandet til Randers Fjord den 14. august 2014 besluttede udvalget, at der i virkemiddelkataloget indarbejdes mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse. Da der er tale om et generelt virkemiddelkatalog har forvaltningen indstillet, at en tilsvarende beslutning træffes for forslag til vandløbsindsatser i oplandet til Limfjorden.
 
Den videre proces 
Efter politisk behandling i kommunerne og efter vandrådsmødet den 22. september sender sekretariatet senest den 7. oktober 2014 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, bidrag til miljøvurdering samt vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. evt. mindretalsudtalelser og forbehold.
 
Med eventuelt fornødne justeringer indarbejder Naturstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2015, således at de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2016-2021.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommunes del af forslaget til indsatsprogram godkendes
 
at Viborg Kommune finder, at der i virkemiddelkataloget indarbejdes mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-09-2014
Klima- og Miljøudvalget besluttede at udsende pressemeddelelse efter Byrådsmødet.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommunes del af forslaget til indsatsprogram godkendes, og
 
at Viborg Kommune foreslår, at der i virkemiddelkataloget indarbejdes mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse
 
Flemming Gundersen kan ikke medvirke til andet ”at” i beslutningen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen kan ikke medvirke til andet ”at” i beslutningen.
Bilag

Sagsid.: 14/48183
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Viborg Krisecenter havde den 12. marts 2014 besøg af Fødevarekontrollen.
 
Fødevarekontrollen havde anmærkninger i forhold til loftet over tilvirkningsområdet af fødevarer. Der er troldtekt loft over køkkenbordet, som fødevarekontrollen vurderede, kunne støve og smuldre over fødevarerne. Desuden er der ikke monteret dobbeltvask i køkkenet. Afslutningsvis var der en anmærkning i forhold til vindueskarmen. Puds og maling skallede af og kunne derfor komme i berøring med maden.
 
For at efterkomme fødevarekontrollens bygningsmæssige krav til køkkenet, har Viborg Krisecenter haft kontakt til Teknik & Miljø som igangsatte følgende bygningsmæssige ændringer:
 
1.  Etablering af nyt hygiejneloft som kan rengøres
2.  Montering af ny bordplade med dobbeltvask og armatur samt ændring af skabsstørrelsen under vasken
3.  Flytning af køkkenelementer samt komfur
 
Finansiering
De bygningsmæssige ændringer i køkkenet på Viborg Krisecenter foreslås finansieret ved en bevilling på 85.000 kr. fra puljen til mindre uforudsete anlægsudgifter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
De forventede udgifter til ombygningen er som følger:
 
 
Udgiftspost
 
Ca. udgift ekskl. moms
 
Tømrerarbejde
 
68.000 kr.
 
Projekteringsudgifter
 
9.000 kr.
 
Diverse uforudsete udgifter
 
8.000 kr.
 
Samlet forventet udgift
 
85.000 kr.
 
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsbevilling på 85.000 kr. til kontoen ”Viborg Krisecenter - ombygning af køkken” med rådighedsbeløb i 2014
 
at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat til puljen til mindre uforudsete anlægsudgifter under Social- og
Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsbevilling på 85.000 kr. til kontoen ”Viborg Krisecenter - ombygning af køkken”
med rådighedsbeløb i 2014
 
at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat til puljen til mindre uforudsete
anlægsudgifter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/39968
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Historik
Byrådet traf på mødet den 4. september 2013 (sag nr. 26) beslutning om at meddele en projekteringsbevilling til opførelse af et bofællesskab uden døgndækning samt at give en anlægsudgiftsbevilling på 2,4 mio. kr. Der er efterfølgende indgået aftale med BDO Kommunernes Revision som bygherrerådgiver og Søren Andersen Arkitekter A/S som totalrådgiver.
 
Social- og arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 1), at der afsættes i alt 17.500.000 kr. i budgetterne for 2014 - 2016 til et bofællesskab uden døgndækning.
  
Skema A og anskaffelsessum
Ved ansøgning af 21. august 2014 anmoder BDO på vegne af Job & Velfærd om tilsagn (skema A) til at opføre 12 ældreboliger på Asmild Toft, Viborg til en anslået anskaffelsessum på 17.394.000 kr., som holder sig under det tilladte rammebeløb. Endelig godkendelse gives efter afholdt licitation (skema B).
 
Anslået anskaffelsessum
17.394.000 kr.
Maksimalt rammebeløb
17.566.000 kr.
Anslået anskaffelsessum pr. m²
22.300 kr.
Maksimalt rammebeløb pr. m²
22.520 kr.
 
Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet, BOSSINF (bilag nr. 1).
 
Projektbeskrivelse
Boligerne opføres som almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvortil der desuden opføres et serviceareal, jf. almenboliglovens § 115, stk. 2 og § 140 stk. 1. Boligerne etableres som individuelt bofællesskab efter almenboliglovens § 5, stk. 3.
 
Projektet er omfattet af lokalplan 218 (”For et nyt boligområde II i Spangsdal”) delområde III, som anfører at området kan anvendes til institutioner og kan udstykkes som storparceller på min. 7.000 m². Der er meddelt dispensation fra denne bestemmelse til et grundareal på 4.500 m².
 
Projektet opføres som tæt/lavt byggeri i 3 enheder med hver 4 boliger samt en selvstændig bygning med fælleshus og serviceareal. Boligerne bliver 55 m² og fælleslokalet bliver 120 m², i alt 780 m² samt 50 m² serviceareal. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.
 
For at understøtte visionen om et fremtidssikret byggeri tilstræber bygherreren, at byggeriet skal opfylde kravet til bygningsklasse 2020, jf. bygningsreglement 2010.
 
Projektet er omfattet af nøgletalsbekendtgørelsen, som medfører, at alle rådgivere og entreprenører skal evalueres af en ekstern evaluator.
 
Støttetilsagn
Når Byrådet, på baggrund af økonomien i skema A, har meddelt tilsagn, kan der opnås statsstøtte til byggeriet, og projektet vil blive detailprojekteret med henblik på udsendelse af bygge- og anlægsarbejderne i udbud.
 
Projektet udbydes i offentlig licitation i fagentreprise i henhold til udbudspolitikken som Byrådet godkendte på mødet den 21. maj 2014 (sag nr. 5). Der vil som følge af udbudspolitikken blive stillet krav om, at 10 % af virksomhedens ansatte skal være personer i erhvervsuddannelsespraktik.
  
Bygherren skal i de følgende projekteringsfaser have en dialog med Forvaltningen inden godkendelse af skema B, og byggeriet skal opfylde Kommunens ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Driftsbudget og husleje
BDO har på baggrund af anskaffelsessummen og driftsøkonomien beregnet en foreløbig leje ved skema A. For første hele budgetår udgør driftsudgiften 842.000 kr., svarende til en gennemsnitlig årlig nettoleje for boligerne (12*55 m² =660 m²) på 1.276 kr./m², hvilket medfører en husleje pr. måned på 5.847 kr. I beregningen af m² prisen er fælleslokalerne fratrukket; disse indgår imidlertid i den månedlige leje, idet udgifterne betales over driften.
 
Dette huslejeniveau er afstemt med en kreds af pårørende til borgere i målgruppen for bofællesskabet Asmild Toft.
 
Forvaltningen vurderer, at der med det forventede huslejeniveau må påregnes afledte kommunale udgifter til almindelig boligstøtte, forhøjet boligstøtte og eventuelt tilskud efter servicelovens § 100 til yderligere merudgifter til husleje, afhængig af indkomstgrundlaget for borgerne på indflytningstidspunktet
 
Finansiering
Det kommunale grundkapitallån for boligerne (udlån til Landsbyggefonden) udgør 1.739.000 kr., som er indregnet i budgettet for 2014.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således: 
2 %
beboerindskud
348.000 kr.
10 %
kommunal grundkapital
1.739.000 kr.
88 %
realkreditlån
15.307.000 kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms 
17.394.000 kr.
 
Realkreditlånet optages i Kommune Kredit.
 
Kommunalt serviceareal
Anskaffelsessummen er anslået til 800.000 kr. inkl. moms og finansieres fuldt ud af kommunen, dog med fradrag af et servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig.
 
Anskaffelsessum inkl. moms
800.000 kr.
Fradrag af moms
130.000 kr.
Fradrag af servicearealtilskud (12*40.000)
480.000 kr.
Nettoudgift ekskl. moms
190.000 kr.
                        
Fradraget af servicearealtilskuddet kan dog først søges efter Byrådets godkendelse af skema C.
 
Samlet overstiger den samlede anskaffelsessum for boliger og serviceareal det afsatte beløb på 17.500.000 kr. med 84.000 kr. efter servicearealtilskud (17.394.000 + 190.000 = 17.584.000 kr.)
 
Ejerforhold til grunden
Viborg Kommune ejer storparcellen. Grundprisen er fastsat til 450 kr. pr. m² ekskl. moms og kloaktilslutningsbidrag, jf. Byrådets beslutning af 19. juni 2013 (sag nr. 8) om prisfastsættelse. Grunden udstykkes inden godkendelse af skema B.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 115, stk. 2, nr. 1, på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte til opførelse af 12 almene ældreboliger beliggende ved Asmild Toft i Viborg (skema A) – med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 17.394.000 kr. inkl. moms,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 140 på statens vegne giver tilsagn om tilskud til etablering af det til ældreboligerne hørende serviceareal med en samlet anskaffelsessum på 800.000 kr. inkl. moms,
 
at Kommunen yder et grundkapitallån til boligerne på 1.739.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,
 
at der optages lån i Kommunekredit på 88% af anskaffelsessummen, svarende til 15.307.000 kr. ,
 
at en eventuel restfinansiering indarbejdes i forslag til investeringsoversigt 2015 – 2018, og
 
at den foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.276 kr./m², godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 115, stk. 2, nr. 1, på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte til opførelse af 12 almene ældreboliger beliggende ved Asmild Toft i Viborg (skema A) – med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 17.394.000 kr. inkl. moms,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 140 på statens vegne giver tilsagn om tilskud til etablering af det til ældreboligerne hørende serviceareal med en samlet anskaffelsessum på 800.000 kr. inkl. moms,
 
at Kommunen yder et grundkapitallån til boligerne på 1.739.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,
 
at der optages lån i Kommunekredit på 88 % af anskaffelsessummen, svarende til 15.307.000 kr. ,
 
at en eventuel restfinansiering indarbejdes i forslag til investeringsoversigt 2015 – 2018, og
 
at den foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.276 kr./m², godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/42302
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Oligofrenipsykiatri er betegnelsen for den indsats, der er målrettet mennesker, hos hvem der er tale om både psykisk udviklingshæmning og psykisk sygdom. Det er et indsatsområde, der er beskrevet Sundhedsaftalen 2011-2014, og som træder i kraft den 1. november 2014.
 
Sundhedsaftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i foråret 2014 og sendes nu til politisk godkendelse i hhv. kommunalbestyrelserne i Midtjylland og i Regionsrådet.
 
Social- og arbejdsmarkedsudvalget orienteres på dagens møde om sundhedsaftalen og har mulighed for at drøfte den inden den sendes til politisk godkendelse på Byrådsmødet den 24. september 2014.
  
Til brug for den politiske behandling er følgende dokumenter vedlagt som bilag:
 • Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet - politisk og administrativ del
 • Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet - sundhedsfaglig del
 • Relevant lovgivning på oligofrenipsykiatriområdet
Om sundhedsaftalen
Psykisk sygdom optræder med større hyppighed hos mennesker med udviklingshæmning end i den øvrige befolkning. Undersøgelse og behandling af denne persongruppe kræver derudover en særlig ekspertise.
 
Hos mennesker med udviklingshæmning medfører både psykiske og fysiske sygdomme atypiske adfærdsformer, hvorfor det kan give anledning til at psykisk sygdom overses, og dermed gør det vanskeligt at sikre den rette behandling.
 
I sundhedsaftalen er følgende nye indsatsområder prioriteret i forhold til gældende praksis:
 • Der skal foretages en kortlægning af medarbejdernes kompetencer inden for oligofrenipsykiatri, så der kan igangsættes kompetenceudvikling
 • Udvikling af screeningsværktøjer til udredning af psykisk sygdom hos mennesker med udviklingshæmning
 • De enkelte kommuner skal ansættes oligofrenipsykiatrikyndige medarbejdere (koordinator/konsulent)
Indsatsområderne skal bidrage til, at der i alle kommuner er adgang til fagspecifik viden om oligofrenipsykiatri. Det skal sikre, at det er de rette borgere, der henvises til behandling i regionspsykiatrien.
 
Forvaltningens bemærkninger til sundhedsaftalen
Forvaltningen har drøftet indholdet i Sundhedsaftalen for oligofrenipsykiatriområdet og har følgende bemærkninger:
 
 • Forvaltningen er grundlæggende enig i, at der er behov for forbedringer på området. Kommunen bliver i øjeblikket betjent fra Center for Oligofrenipsykiatri i Risskov. Samarbejdet har tidligere fungeret tilfredsstillende, men den bistand som centret yder opleves i dag ikke som tilstrækkelig, pga. lange ventetider grundet mangel på psykiatere.
 • Forvaltningen forventer et kvalitetsløft i den daglige støtte med et kompetenceudviklingsforløb samt med ansættelse af specialiseret oligofrenipsykiatrikyndig medarbejder (koordinator/konsulent).
 • Ifølge aftalen skal kommunerne frem over foretage den indledende screening af borgerne. Forvaltningen vurderer, at dette kan medføre en opgaveglidning mellem region og kommune. Det kan ikke ud fra aftalen vurderes hvor ressourcekrævende screeningsopgaverne vil blive.
 • Forvaltningen ser en dobbelt udfordring i at udredningen frem over indebærer en øget transport af borgerne til Center for Oligofrenipsykiatri i Risskov. For det første er der for denne målgruppe stor forskel på deres adfærd i vante og i fremmede omgivelser, så forvaltningen sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af en udredning, der foregår i fremmede omgivelser.
 • Forvaltningen bemærker, at der i aftalen lægges op til udbredt brug af teknologiske løsninger, og ser dette som en oplagt måde at imødegå de to ovenstående udfordringer.   
 • Sundhedsaftalen vil indebære øgede udgifter for kommunerne til indsatsen på oligofrenipsykiatriområdet.  ”
Indstilling
Direktøren for Job og velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter Sundhedsaftale for oligofrenipsykiatriområdet.
 
 
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller,
 
at Byrådet godkender Sundhedsaftale for oligofrenipsykiatriområdet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller,
 
at Byrådet godkender Sundhedsaftale for oligofrenipsykiatriområdet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/27365
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014-2017 er det i forligsteksten anført, at der skal udarbejdes en ny beskæftigelsesstrategi i 2014.
 
Beskæftigelsesstrategien skal på det overordnede plan udstikke retningen for Viborg Kommunes beskæftigelsesindsats.
 
Strategiens målsætninger skal således danne den overordnede ramme for de årlige beskæftigelsesplaner. Disse udarbejdes i henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og de nationale beskæftigelsespolitiske mål, som årligt fastsættes af Beskæftigelsesministeren. I beskæftigelsesplanerne konkretiseres strategierne, bl.a. ved fastsættelse af årlige resultatmål for indsatsen.
 
Hertil kommer yderligere de konkrete mål, der indgår i afsnittet ”Mål og Midler” i Viborg Kommunes budget.
 
Udarbejdelsen af beskæftigelsesstrategien påbegyndtes i april 2014. En fokusgruppe bestående af repræsentanter for bl.a. erhvervsliv, lokale uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer samt jobcenterets ledelse udarbejdede et udkast til målsætninger.
 
Der blev udpeget tre hovedtemaer:
 • Fra opbremsning til vækst - det dynamiske arbejdsmarked
 • Alle har ressourcer - alle kan bidrage
 • De unge - fra skoleelev til arbejdskraft
De foreslåede målsætninger under de tre temaer blev senere kvalificeret og udbygget gennem fællesmøder mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Det Lokale Beskæftigelsesråd og andre interessenter.
 
Udkastet til en beskæftigelsesstrategi blev medio august præsenteret på et fyraftensmøde med deltagelse af et bredt udsnit af interessenter på beskæftigelsesområdet, herunder også virksomheder og borgere. På mødet blev der indhentet nye forslag til målsætninger, kommentarer til de enkelte målsætninger, samt forslag til handlinger, der kan understøtte de foreslåede målsætninger.
 
På fyraftensmødet var deltagerne særligt optagede af den langsigtede effekt af folkeskolen som forberedelse til både uddannelse og arbejdsmarked samt af potentialet i at understøtte virksomhedernes forretningsudvikling (særligt iværksætteri) som grundlag for at skabe arbejdspladser i kommunen. Begge dele ansås for vigtige i forhold til at få arbejdsmarkedet til at fungere og dermed forebygge behovet for beskæftigelsesindsatsen.
 
Det endelige forslag til beskæftigelsesstrategi (bilag 1) er således udformet som 9 målsætninger baseret på de mange bidrag, som de deltagende interessenter har leveret i processen. En stor del af bidragene har karakter af handlinger, der vil blive taget op i forbindelse med de årlige beskæftigelsesplaner, og således fremstå som en samlet strategi og handlingsplan for indsatsen.
 
I konstitueringsaftalen for den nuværende byrådsperiode er det aftalt, at der skal udarbejdes en overordnet erhvervs- og beskæftigelsespolitik. Det foreliggende udkast til beskæftigelsesstrategi kan sammen med den erhvervsstrategi, som Byrådet vedtog på sit møde 26. februar 2014 danne grundlaget for udformningen af denne samlede erhvervs- og beskæftigelsespolitik.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet godkender forslag til Viborg Kommunes Beskæftigelsesstrategi.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet godkender forslag til Viborg Kommunes Beskæftigelsesstrategi.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Beskæftigelsesstrategien tages op igen, når der foreligger resultat af uddannelseskonferencen primo 2015.
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes, med Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilføjelse om, at beskæftigelsesstrategien tages op igen, når der foreligger resultat af uddannelseskonferencen primo 2015.
Bilag

Sagsid.: 13/77468
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 3. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Byrådet besluttede den 26. februar 2014 (sag nr. 21) at igangsætte udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Viborg Kommune på baggrund af beslutninger i Teknisk Udvalg samt principper, bemærkninger fra borgerinddragelsen og drøftelser i ekstern følgegruppe.
 
Teknisk Udvalg drøftede på møde den 13. august 2014 (sag nr. 1) forslag til udkast til arkitekturpolitik med henblik på en fornyet forelæggelse for udvalget på det næste ordinære udvalgsmøde, således at udkastet rettes til på baggrund af drøftelsen i udvalget.
 
Af beslutningsprotokollen fra mødet fremgår: ”Teknisk Udvalg drøftede arkitekturpolitik med henblik på fornyet forelæggelse for udvalget på det næste ordinære udvalgsmøde. Forslaget rettes til på baggrund af drøftelsen i udvalget”.
 
På den baggrund har forvaltningen foretaget følgende ændringer i arkitekturpolitikken:
·        oprettelse af et arkitekturråd udgår og ændres til fokus på udvidet borgerinddragelse i visse, konkrete sager i form af workshops og lignende
·        oprettelse af en kommunal, arkitekturkyndig rådgiver ændres til at forvaltningens indsats vedr. arkitekturisk rådgivning søges opprioriteret.
·        arkitekturscreeningen fastholdes og præciseres som værende et arbejdsredskab i vurderingen af arkitekturprojekters kvaliteter.
 
Det præciseres endvidere,  at der i arkitekturpolitikken skal lægges vægt på at arkitekturpolitikken er operationel og medvirker til at skabe effektive arbejdsgange uden yderligere sagsbehandlingstid.
 
Notat med ændringerne til udkastet fremgår af bilag 1.
 
Udkast til forslag til arkitekturpolitik med appendiks
Udarbejdelsen af arkitekturpolitikken er sket på baggrund af fordebat med borgerinddragelse, anbefalinger fra følgegruppe og drøftelser i udvalg og Byrådet foreligger nu et udkast til forslag til en arkitekturpolitik for Viborg Kommune.
 
Følgegruppens samlede anbefalinger kan ses i bilag 2.
 
Forslag til arkitekturpolitikken kan ses i bilag 3 og forslag til appendiks til arkitekturpolitikken kan ses i bilag 4. 
 
Arkitektur handler om de fysiske rammer for det liv, vi lever. God arkitektur muliggør rammerne for udfoldelse af det gode liv, og er også med til at værne om de særlige kvaliteter, vi allerede har i kommunen. De arkitektoniske kvaliteter er ikke alene en berigelse for os alle i det daglige, men også en investering i et områdes udvikling og fremtid. Arkitektonisk kvalitet betaler sig og kan bidrage til at skabe mere vækst i kommunen. Arkitektur vedkommer alle, for den angår rammerne for det enkelte menneskes opvækstvilkår og livskvalitet.
 
Udkastet til arkitekturpolitikken indeholder et arkitekturpolitisk værdisæt og 4 overordnede målsætninger og indsatsområder. Arkitekturpolitikken understøttes af et appendiks, som uddyber og tolker de overordnede målsætninger og indsatsområder.
 
Arkitekturpolitikken vil blive fulgt op i kommuneplanen, i særlige lokalplaner, i udvalgte vejledninger og temahæfter - og i dialog med bygherrer, i kommunale byggerier og i kommunens sagsbehandling af væsentlige, større byggeprojekter, hvor forvaltningen vil tage udgangspunkt i de overordnede målsætninger, der er fastlagt i arkitekturpolitikken.

Borgermøde
Det er vigtigt, at der i processen skabes et bredt ejerskab til arkitekturpolitikken, så politikken bliver funderet og accepteret. Et fælles ejerskab er afgørende, når politikken skal vise sit værd og bruges i de konkrete beslutninger.
 
Derfor foreslår forvaltningen, at der afholdes et borgermøde i rådhusets multisal torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19.00 med oplæg om baggrunden for arkitekturpolitikken og betydningen af at tilføre kommunen arkitektonisk kvalitet.
 
Miljøvurdering
Arkitekturpolitikken påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, er ikke omfattet af lovens bilag 3 og 4, og har ikke en sådan karakter eller indhold, at den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Arkitekturpolitikken vurderes derfor ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven.
 
Den videre proces
Forvaltningen foreslår, at forslag til arkitekturpolitikken med Appendiks sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 1. oktober (Arkitekturens Dag) til den 25. november 2014.
 
Efter behandling af eventuelle bemærkninger i forvaltningen kan stillingtagen hertil og endelig vedtagelse af arkitekturpolitikken forventes at ske af Byrådet i januar 2015.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Byrådet beslutter,
 
at forslag til arkitekturpolitik for Viborg Kommune godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til arkitekturpolitikken i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der afholdes borgermøde om forslaget til arkitekturpolitik den 30. oktober 2014 på Viborg Rådhus.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-09-2014
Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,
 
at forslag til arkitekturpolitik for Viborg Kommune godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til arkitekturpolitikken i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der afholdes borgermøde om forslaget til arkitekturpolitik den 30. oktober 2014 på Viborg Rådhus.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
På baggrund af anbefalingen fra Teknisk Udvalg indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Flemming Gundersen foreslår, at det oprindelige udkast til arkitekturpolitik, forelagt Teknisk Udvalg på mødet den 13. august 2014 godkendes og sendes i offentlig høring.
 
For forslaget stemmer Flemming Gundersen. Lone Langballe og Ove Kent Jørgensen stemmer hverken for eller imod. Resten af Byrådet stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/51528
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 2. september 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”I budget 2014-2017 er der på investeringsoversigten for 2014 afsat 6.500.000 kr. til etablering af Rehabiliterings- og omsorgscenter Klosterhaven og Klostertoften.
 
Det daværende Socialudvalg havde senest en sag på omkring Rehabiliterings- og omsorgscenter Klosterhaven og Klostertoften den 18. juni 2013, hvor udvalget bl.a. godkendte, at forvaltningen arbejder videre med Rehabiliterings- og omsorgscenter på Klosterhaven og Klostertoften.
 
Baggrund
Et samlet rehabiliterings- og omsorgscenter vil give mulighed for at imødekomme mange af de initiativer og krav, som er indeholdt i blandt andet Det nære sundhedsvæsen, Regeringens sundhedsudspil og ønsket om mere ensartede rehabiliteringstilbud på tværs af Region Midtjylland. Det vil således give mulighed for bedre koordinering og information til og med eksterne samarbejdsparter, særligt hospital og praktiserende læger. De forskellige medarbejdergrupper vil, gennem et tættere tværfagligt samarbejde om forskellige borgergrupper, ligeledes opnå bedre mulighed for at se og skabe sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige initiativer.
 
Fordele for borgeren
Borgerne vil med et samlet rehabiliterings- og omsorgscenter opnå en række forbedringer i forhold til tilbuddene i dag:
 • Borgeren skal ikke flytte lokalitet ved funktionsændring.
 • Bedre muligheder for at skabe et egentligt træningsmiljø.
 • Samling af faggrupper, skaber et højere fagligt niveau til gavn for borgeren.
 • Borgeren vil opleve bedre samspil og overgang i forhold til ændringer i akutindsatsen som foretages på hospitalerne. Dermed skabes et mere helhedsorienteret patient/borgerforløb.
 • Brugen af telemedicin kan tænkes mere helhedsorienteret, da flere borgergrupper er samlet.
 • Aspekter omkring patientsikkerhed vil blive højnet, særligt i forhold til borgere med meget smitsomme infektioner og retningslinjer omkring medicindosering.
Relation til nyt plejecenter
Omstruktureringen og den ny område inddeling i Sundhed og Omsorg bygger på principper omkring tværfaglig netværksledelse. Disse principper udvikles løbende og vil kunne implementeres på det nye plejecenter i Banebyen i tæt samarbejde med ledelsen på Klosterhaven og Klostertoften.
 
Den tætte fysiske placering mellem det nye plejecenter og Klosterhaven/Klostertoften vil skabe en række synergieffekter til gavn for borgerne og de ansatte. Særligt i forhold til træning og de ressourcer, som investeres i at borgerne genvinder funktionsniveau og bliver mere selvhjulpne.
 
Projekteringsbevilling Klosterhaven
I forhold til Klostertoften pågår der stadig forhandlinger med Boligselskabet Sct. Jørgen om eventuelt køb af servicearealerne. Endvidere indgår Plejecenter Klostertoften i Byrådets prioriterings- og effektiviseringskatalog i forbindelse med budget 2015-2018.
 
Forvaltningen søger derfor i første omgang om en projekteringsbevilling i forhold til plejecenter Klosterhaven.
 
Forud for licitationen af byggeriet skal en række opgaver løses, blandt udarbejdelse af programoplæg, hovedtidsplan, økonomisk ramme samt forberedelse og afholdelse af licitation. I forbindelse med rådgiverydelser frem til licitation af byggeriet søges derfor om frigivelse af en projekteringsbevilling på 480.000,- kr., specificeret som følger: 
 
Ydelse:
Anslået beløb 1.000 kr.
Projekteringshonorar til arkitekt og ingeniør
420.000 
Intern bygherrerådgivning Ejendomme & Energi
30.000 
Udlæg, kopiering og udsendelse af
Udbudsmateriale, byggeansøgning, og afholdelse af licitation         
30.000 
 I alt eksklusiv moms
480.000 
 
Efter frigivelse af projekteringsbevilling vil der blive afholdt rådgiverudbud i overensstemmelse med Viborg Kommune Indkøbs- og Udbudspolitik vedtaget i Byrådet d. 21. maj 2014.
 
Efter afholdt licitation vil der blive forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget endnu en sag med ansøgning om en bevilling til ombygning af klosterhaven baseret på licitationsresultatet. ”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
  
at ombygning i forbindelse med Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften igangsættes med en projektbevilling, i forhold til Klosterhaven,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 480.000 kr. til kontoen ”Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 480.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
  
at ombygning i forbindelse med Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften igangsættes med en projektbevilling, i forhold til Klosterhaven,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 480.000 kr. til kontoen ”Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 480.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-09-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 24-09-2014
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.