You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 20. maj 2015 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Carsten Stenrøjl, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg Pedersen, Torsten Nielsen
Fraværende Gregers Laigaard, Jens Rohde
Bemærkninger Carsten Stenrøjl deltager som stedfortræder for Kirstine Skjødt Hermansen under dennes barselsorlov. Afbud fra Jens Rohde. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Afbud fra Gregers Laigaard. I stedet deltager stedfortræder Morten Otte.

Sagsid.: 13/90700
Sagsfremstilling
På Byrådets møde den 11. december 2013 (sag nr. 21) blev daværende direktør Leif Gjørtz Christensen udpeget som medlem af Handicaprådet i Viborg Kommune med direktør Hans Henrik Gaardsøe som suppleant. Ligeledes blev daværende familie- og rådgivningschef Mette Andreassen udpeget som medlem af Handicaprådet i Viborg Kommune med sekretariatschef Flemming Jensen som suppleant.
 
I forbindelse med Mette Andreassens tiltræden som direktør for Job og Velfærd indtræder hun i Leif Gjørtz Christensens plads i Handicaprådet, mens Ole Elbæk i forbindelse med sin tiltræden som familie- og rådgivningschef pr. 1. juni 2015 indtræder i Mette Andreasens hidtidige plads i Handicaprådet.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
 
at direktør Mette Andreassen erstatter Leif Gjørtz Christensen som medlem af Handicaprådet, og
 
at familie- og rådgivningschef Ole Elbæk indtræder som medlem af Handicaprådet i stedet for Mette Andreassen.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsid.: 15/30274
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde den 23. marts 2011 (sag nr. 58) at etablere en borgerrådgiverfunktion i Viborg Kommune.
 
En justeret funktionsbeskrivelse for borgerrådgiverfunktionen blev godkendt på Byrådets møde den 29. januar 2014 (sag nr. 12). Den justerede beskrivelse kan ses som bilag nr. 1. Af bilaget fremgår det blandt andet, at ”Borgerrådgiveren afrapporterer til Byrådet en gang årligt”.
 
Stillingen som borgerrådgiver var vakant i perioden fra den 1. januar 2014 – 31. juli 2014. Den nuværende borgerrådgiver, Søren Thomas Sørensen, tiltrådte stillingen pr. 1. august 2014. Borgerrådgiverens årsberetning dækker derfor perioden den 11. august – 31. december 2014. Årsberetningen fremgår af bilag nr. 2.
Indstilling
Borgerrådgiverens beretning for perioden fra den 11. august til den 31. december 2014 forelægges Byrådet.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Borgerrådgiverens beretning tages til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/169
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2015 for alle budgettets poster.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist både i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget.
 
Det korrigerede budget: I dette budget er indregnet omplaceringer / bevillinger frem til 31. marts. Herudover er indregnet forventede overførsler på både drift og anlæg fra 2014 til 2015. Nedsættelse af pris- og lønskøn med 20,4 mio. kr. på driftsudgifterne (jf. Byrådet den 25. marts 2015, sag nr. 1) er ligeledes indregnet. Bevillingerne til nedsættelse af driftsudgifterne på grund af PL-ændringen er medtaget i denne sag, men som nævnt er virkningen allerede indregnet i det korrigerede budget (og forbrug), der indgår i budgetopfølgningen.
 
En specifikation af bevillingerne på de 20,4 mio. kr. kan ses på politikområdeniveau i bilag nr. 4.
 
I tabel 1 herunder er det overordnede resultat af budgetopfølgningen vist. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.
 
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
Note
 nr.
 
Oprindeligt
Korrigeret
 31.marts
I forhold til opr. budget (kol 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
 
 
1
2
3
4
5
 
Skatter / generelle tilskud
-5.474,6
-5.474,6
-5.450,0
24,6
24,6
1.
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
3.970,4
4.038,0
3.950,2
-20,2
-87,8
2.
Overførselsudgifter
1.228,1
1.224,5
1.232,5
4,5
8,1
3.
Driftsudgifter i alt
5.198,4
5.262,4
5.182,7
-15,7
-79,7
 
 
 
 
 
 
 
Renter
20,2
20,2
15,9
-4,3
-4,3
4.
Resultat ordinær drift
-255,9
-191,9
-251,4
4,6
-59,4
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
203,8
376,8
295,1
91,3
-81,8
5.
Anlæg ældreboliger
0,0
14,5
10,1
10,1
-4,4
 
Jordforsyning
22,6
46,8
43,6
21,0
-3,3
 
Res. skattefinansieret område
-29,5
246,2
97,3
126,9
-148,9
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
7,4
18,3
19,6
12,2
1,3
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige finansforskydninger
-20,2
0,8
-9,2
11,1
-10,0
6.
Afdrag på lån
66,8
66,8
64,8
-2,0
-2,0
 
Optagne lån
-81,0
-97,4
-97,4
-16,4
0,0
 
Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)
-56,5
234,7
75,2
131,7
-159,5
 
Tabel 1: Resultatopgørelse
 
DEN OVERORDNEDE VURDERING 
Serviceudgifterne viser umiddelbart et mindreforbrug på knap 88 mio. kr. Heraf vedrører de ca. 37 mio. kr. den ved budgetlægningen indregnede budgetbuffer. Med resultatet forbruges der ca. 34 mio. kr. af de overførte midler fra 2014 og rammen for den sanktionsbelagte serviceramme forventes fortsat overholdt. Det i sig selv, at der forbruges af opsparingerne, må ses som en positiv udvikling for at begrænse fremtidige driftsoverførsler.
 
For anlægsudgifterne forventes der ligeledes mindreudgifter - dog kun i forhold til det korrigerede budget (dvs. inkl. overførsler fra 2014). Det forventede resultat betyder, at overførslerne fra 2015 til 2016 forventes at blive mindre end overførslerne fra 2014 til 2015. For at dette kan lade sig gøre, skal der i løbet af 2015 gennemføres anlægsarbejder for beløb på ca. 50 % mere, end det oprindelige budget udgør. 
 
Byrådets målsætning for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (535 mio. kr.) og for størrelsen af ordinært driftsresultat på mindst 200 mio. kr. (251 mio. kr.), og et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (295 mio. kr.) vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt, idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.
 
Herunder er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
NOTE 1 - SKATTER OG GENERELLE TILSKUD:
Skatter:
Der forventes merindtægt på 3,3 mio. kr. primært vedrørende dødsbobeskatning.
 
Generelle tilskud: 
Beskæftigelsestilskud
Ifølge seneste udmeldinger fra KL udgør reguleringerne på de forsikrede ledige for Viborg Kommune en efterregulering for 2014 på 15,5 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2015 på 3,5 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2015 på 19 mio. kr. (På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en merudgift på 9,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget). 
 
Tilskud til skattenedsættelse
31 kommuner har nedsat skatten for 2015 med i alt 299,5 mio. kr. Det er dobbelt så meget som forudsat i Økonomiaftalen, idet den afsatte pulje svarer til skattenedsættelser på 150 mio. kr. Det betyder i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets fordeling af puljen, at Viborg Kommune får et mindre tilskud til skattenedsættelse på 8,9 mio. kr., idet der i budget 2015-2018 er indregnet fuldt tilskud. Der er i budgetprocessen gjort opmærksom på risikoen for, at puljen kunne blive overtegnet. 
NOTE 2- SERVICEUDGIFTER:
Det fremgår af tabel 1, at de samlede serviceudgifter ligger ca. 20 mio. kr. under det oprindelige budget og ca. 88 mio. kr. under det korrigerede budget.
 
Bortset fra nogle ganske få politikområder forventes hovedparten af politikområderne at komme ud af regnskab 2015 med mindreforbrug.
 
Af politikområder med økonomiske udfordringer kan der peges på socialområdet, hvor der fortsat arbejdes på at opnå budgetbalance (se de efterfølgende bemærkninger til de enkelte udvalgs opfølgninger).
 
Herudover er der på sundhedsområdet en forventet merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering.
 
Nedenfor er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg / politikområder, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 2 kan ses de mere detaljerede forklaringer, der har været forelagt udvalgene.
 
For de politikområder, der har merforbrug, gælder det generelt, at der i den resterende del af året vil blive arbejdet for, at man opnår budgetbalance. I tilfælde af, at der ikke opnås budgetbalance, vil merforbruget som udgangspunkt blive overført til 2016, hvor det forventes udlignet.
 
Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 3, hvor omplaceringerne er oplistet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget:
Budgetopfølgningen viser på politikområdet ”politisk organisation” en mindreudgift på 37 mio. kr., hvilket skyldes den budgetbuffer på 36,5 mio. kr., der er budgetlagt, men ikke forudsættes anvendt til forbrug.
 
På ”administrativ organisation” forventes der en mindreudgift på 23,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører især en række centrale puljer (bl.a. arbejdsskadeforsikring), men også på de decentrale områder (primært forvaltninger og stabes lønkonti) forventes der mindreudgifter.
   
Børne- og Ungdomsudvalget:
På alle udvalgets politikområder under et forventes der mindreudgifter for ca. 27 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært politikområderne ”skoler og klubber” (12,1 mio. kr.) samt ”familieområdet” (8,8 mio. kr.). Endvidere er der på dagtilbud mindreudgifter på 4,8 mio. kr. Med det forventede regnskabsresultat forøges opsparingen (overførsler mellem årene) på ”skoler og klubber” i forhold til 2014 mens ”dagtilbud” forbruger et næsten tilsvarende beløb af de overførte midler fra 2014.
  
Ældre- og Sundhedsudvalget:
Politikområdet ”sundhedsområdet” viser en forventet merudgift på 4 mio. kr., der vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering. Beregningerne bygger på et spinkelt grundlag og udviklingen på medfinansieringsområdet følges tæt i den kommende tid.
 
Den aktivitetsbestemte medfinansiering er undtaget fra de driftsudgifter, der er underlagt sanktionslovgivningen, så en evt. merudgift på området ikke medfører sanktioner.
  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:
Politikområdet ”socialområdet” viser en forventet merudgift på 4,5 mio. kr., som hovedsageligt vedrører overført underskud fra 2014. Der arbejdes fortsat med en række initiativer for at bringe politikområdet i balance, så der også sker en afvikling af underskuddet fra 2014.
 
Kultur og Fritidsudvalget:
På politikområdet ”folkeoplysning og idrætsanlæg” forventes der mindreudgifter på 3 mio. kr. De største afvigelser vedrører udgifter til selvejende haller, voksenundervisning samt lokaletilskud på grund af aktivitetsnedgang samt overførsel af overskud fra 2014.
 
NOTE 3 - OVERFØRSELSUDGIFTER
På overførselsområdet er der netto forventning om merudgifter på ca. 8 mio. kr. Dette netto-beløb dækker dog over store mer- og mindreudgifter på de enkelte politikområder, idet der på nogle af områderne er en indbyrdes afhængighed.
 
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets 2 politikområder forventes der en netto-merudgift på ca. 13 mio. kr. (se herunder). Uden merudgiften til kontanthjælp til udlændinge som konsekvens af øget tilstrømning af flygtninge, ville der samlet ikke være et forventet merforbrug på overførselsområdet. De iværksatte initiativer, herunder KL’s anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi fra 2013, følges nøje med henblik på at kunne iværksætte korrigerende handlinger.
 
Pensioner og boligstøtte
Forventede mindreudgifter på ca. 21 mio. kr. Effekten af den nye reform på førtidspension- og fleksjobområdet er den væsentligste årsag til mindreforbruget på området. Det er stadigvæk uvist, om niveauet har fundet et stabilt leje, og udviklingen vil blive fulgt nøje resten af året.
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Forventede merudgifter på ca. 34 mio. kr. Af merudgiften vedrører de knap 15 mio. kr. flygtninge, primært kontanthjælp. Herudover forventes der ca. 20 mio. kr. i merudgift vedr. kontanthjælp i øvrigt. Budgettet er baseret på en forventning om 200 personer færre (100 som følge af task force, der blev nedsat i forbindelse med budgetlægningen for 2014 og 100 i forventet afgang til ressourceforløb). Endvidere er der en merudgift til forsikrede ledige på 9,7 mio. kr., som modsvares af mindreudgifter på andre områder, især revalidering og ledighedsydelse.
NOTE 4 - RENTER
Der forventes netto en mindreudgift på renter på 4,3 mio. kr. dels i form af færre renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast af den likvide beholdning, som skyldes forøgelse af placeringen af likviditetsoverskud i Portefølje Management aftaler med pengeinstitutter.
  
NOTE 5 - ANLÆG
Mindreudgifter til anlæg (skattefinansieret, ældreboliger, jordforsyning men ekskl. forsyning) forventes at udgøre ca. 90 mio. kr. Dette er væsentligt mindre, end det beløb, der blev overført fra 2014 til 2015, hvilket betyder, at det beløb, der forventes overført fra 2015 til 2016, i øjeblikket vurderes at blive en del mindre end overførslen fra 2014 til 2015. En af årsagerne til dette er, at projektet med opførelse af ny institution på Stokrosevej forventes at blive færdiggjort tidligere end forudsat ved budgetlægningen, så de knap 30 mio. kr., der er budgetlagt i 2016 allerede forventes anvendt i indeværende år, og dermed i 2015 vil medføre et merforbrug for projektet.
 
Der gøres opmærksom på, at udgifter til en løsning for Overlund og Rosenvænget skoler er indregnet med et forventet forbrug svarende til de budgetterede beløb for 2015 (20 mio. kr.). Der er tidligere gjort opmærksom på, at evt. køb af Mercantecs ejendom ved Vinkelvej i 2015 vil betyde fremrykning af væsentlige beløb fra overslagsårene 2016-2018 til indeværende år.
  
NOTE 6 - ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER
Mindreudgiften på 10 mio. kr. vedrører indskud i Landsbyggefonden, hvortil der er overført ca. 16 mio. kr. fra 2014.
 
FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN (KASSEBEHOLDNINGEN)
Den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2015 vurderes på baggrund af det forventede regnskabsresultat til 535 mio. kr.
 
Det vurderes samtidig, at overførsler (drift og anlæg) til forbrug i 2016 vil ligge i størrelsesorden 150 mio. kr. Forsyningsvirksomheden, Revas, forventes herudover med udgangen af 2015 at have ca. 15 mio. kr. til gode af kassebeholdningen. Sammenlagt skal der således reserveres (150 +15) 165 mio. kr. til disse formål. Den ikke-disponerede del af kassebeholdningen med udgangen af 2015 forventes således at udgøre (535 – 165) 370 mio. kr.
 
INDSTILLINGER FRA UDVALGENE
Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne til godkendelse.
 
Bl.a. på grund af fejl ved overførsler af anlægsbeløb mellem 2014 og 2015 indstiller Teknisk Udvalg herudover,
 
at der i 2015 foretages en omplacering af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. fra kontoen ”Asmild Mark, Viborg” til kontoen ” Fristruphøjvej, Viborg, LP 407 (Hedeskrænten og Vesterheden)”,
 
at rådighedsbeløbet på kontoen ”Asmild Mark, Viborg” herudover nedsættes med yderligere 3.300.000 kr. i 2015, og
 
at mindreudgiften på 3.300.000 kr. i 2015 tillægges kassebeholdningen.
 
Der gøres opmærksom på, at budgetopfølgningen for Beredskabskommissionen og Udvalget for uddannelse, handel og Innovation alene er behandlet administrativt.
Indstilling
På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,
 
at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.).
På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
om der på nuværende tidspunkt skal anvises kompenserende besparelser i forhold til de forventede merudgifter på 13 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde.
Bl.a. på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
  
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes,
 
at de enkelte politikområders driftsbevillinger nedsættes med i alt 20.431.000 kr. i 2015 på grund af ændrede pris- og lønskøn jævnfør Byrådets beslutning fra den 25. marts 2015, sag nr. 1. (specifikation af bevillingerne på politikområdeniveau kan ses i bilag nr. 4),
 
at mindreudgiften på 20.431.000 kr. tillægges kassebeholdningen,
 
at der i 2015 foretages en omplacering af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. fra kontoen ”Asmild Mark, Viborg” til kontoen ” Fristruphøjvej, Viborg, LP 407 (Hedeskrænten og Vesterheden)”,
 
at rådighedsbeløbet på kontoen ”Asmild Mark, Viborg” herudover nedsættes med yderligere 3.300.000 kr. i 2015, og
 
at mindreudgiften på 3.300.000 kr. i 2015 tillægges kassebeholdningen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.), og
 
at der ikke på nuværende tidspunkt skal anvises kompenserende besparelser i forhold til de forventede merudgifter på 13 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde. Udviklingen i de forventede merudgifter følges nøje og behovet for kompenserende besparelser vurderes igen ved næste budgetopfølgning.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 2. - 7. ”at”.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/54529
Sagsfremstilling
Byrådet drøftede på temamødet den 22. januar 2015 Udviklingsstrategi 2015. Drøftelserne tog udgangspunkt i en række oplæg om status for fokusområderne (Animation og nye medier; Grøn teknologi og bæredygtig produktion samt Store oplevelser) i Udviklingsstrategi 2011.
 
 
På Byrådets plankonference den 24. april blev Byrådet præsenteret for et udkast til Udviklingsstrategi 2015. På baggrund af drøftelserne på plankonference er der sket få ændringer i udkastet – primært i afsnittet om planstrategi for Kommuneplan 2017, jf. bilag nr. 1.
 
Udviklingsstrategien indgår i Viborg Kommunes plansystem og fastlægger sammen med Visionen de overordnede målsætninger og prioriteringer i Kommunen, og skal samtidig være med til at definere rammerne for den fysiske planlægning. Det er således i udviklingsstrategien, at Byrådet udpeger de indsatsområder, der i de kommende år er i fokus for udviklingen af Viborg Kommune.
 
Ifølge tidsplanen – og under forudsætning af Byrådets godkendelse – sendes Udviklingsstrategi 2015 i offentlig høring fra juni til august, hvorefter Byrådet endeligt kan vedtage strategien i september 2015.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet
 
at udkast til Udviklingsstrategi 2015 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg ønsker følgende tilføjet referatet:
Venstre støtter udviklingsstrategien. Venstre forbeholder sig retten til at arbejde på og markedsføre byrådsgruppens vedtagne vision og udviklingsstrategi: Viborg – bedst for familien, Danmarks familiekommune No.1.”
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod og ønsker følgende tilføjet referatet:
”Enhedslisten stemmer imod, dels fordi forslagets fokus er økonomisk vækst, og dels fordi strategien betragter kommunen som en erhvervsvirksomhed i konkurrence på et marked.”
 
Venstres byrådsgruppe ønsker følgende tilføjet referatet:
”Venstre støtter udviklingsstrategien. Venstre forbeholder sig retten til at arbejde på og markedsføre byrådsgruppens vedtagne vision og udviklingsstrategi: Viborg – bedst for familien, Danmarks familiekommune No.1.”
Bilag

Sagsid.: 15/27181
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Danmarks Center for Vildlaks (DCV) om tilskud til udsætning af laks i Gudenåen i 2015-2017. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.
 
DCV er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at arbejde for bevarelse og ophjælpning af laksefisk. Dette opnås hovedsageligt gennem vandløbsrådgivning, opdræt og udsætning af fisk.
 
Udsætning af laks er iflg. ansøgningen nødvendigt, hvis man ønsker fortsat mulighed for at opretholde et laksefiskeri i Gudenåen neden for Tangeværket, se oversigtskort i bilag nr. 2.
 
Der ansøges om tilskud til udsætning af 100.000 fisk pr. år. I ansøgningen redegøres for, at det koster i alt 1.350.000 kr. årligt.
 
Det er i princippet DCV, som finansierer udsætningen. DCV har de foregående år modtaget tilskud fra lystfiskerforeningerne langs Gudenåen neden for Tangeværket, fra Statens midler til udsætning samt tilskud fra Randers, Favrskov og Viborg Kommuner. Lystfiskerne har bidraget med 375.000 kr., Staten med 250.000 kr. og de tre kommuner hver med 200.000 kr. årligt.
 
En årlig udsætning på omkring 100.000 fisk vurderes at være det, der skal til, for at opretholde et godt og konkurrencedygtigt rekreativt fiskeri i Gudenåen. En rapport udarbejdet af COWI omhandlende værdien af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen konkluderer, at lystfiskeriet skaber en omsætning på 7-8 mio. kr. i de tre kommuner Viborg, Favrskov og Randers, og bidrager med en værditilvækst på ca. 2 mio. kr. årligt. Fiskeriet er udelukkende et resultat af udsætningerne, da der ikke findes nogen vild laksebestand i åen.
 
Det samlede kommunale tilskud til lakseudsætningerne fra Randers, Favrskov og Viborg Kommune har som nævnt i de sidste år været 3 x 200.000 kr. DCV anbefaler, at det kommunale tilskud til lakseudsætningerne opretholdes for en ny 3-årig periode 2015-2017, med en prisregulering på kr. 25.000 for hver kommune, så det samlede kommunale tilskud bliver på kr. 3 x 225.000 pr. år. Det forventes, at Lystfiskerforeningerne fremover fortsat er i stand til at yde et tilskud på 375.000 kr.
 
Forvaltningens bemærkninger
Viborg Kommune har fra 2012 til 2014 ved en bevilling på anlægsbudgettet ydet et tilskud til udsætningen af laks. I 2012 var tilskuddet 100.000 kr., og i 2013 og 2014 på 200.000 kr. På anlægsbudget 2015-18 er der ikke afsat midler til at yde tilskud.
 
Viborg Kommune deltager i via Gudenåkomiteen i GudenåSamarbejdet, som har til formål at brande Gudenåen og udvikle turismen, herunder fiskemulighederne langs åen. 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,  
 
at der ydes tilskud på 225.000 kr. i årene 2015, 2016 og 2017 til DCV til udsætning af laks,
 
at tilskuddet på 225.000 kr. i årene 2015, 2016 og 2017 i givet fald afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og
 
at tilskuddet ydes under forudsætning af, at den samlede finansiering tilvejebringes som beskrevet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/15797
Sagsfremstilling
Energi Viborg A/S har den 6. maj indkaldt til ordinær generalforsamling onsdag den 27. maj 2015, kl. 17.00 hos Energi Viborg A/S, Bøssemagervej 8, 8800 Viborg med følgende dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent

 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

 4. Valg af revisor
  Der skal foretages valg af revisor efter gennemført udbud.

 5. Eventuelt

 
Af hensyn til arrangementet skal de byrådsmedlemmer, der ønsker at deltage, tilmelde sig senest den 20. maj 2015 til direktionssekretær Gitte Thorndal, Energi Viborg (gt@energiviborg.dk – eller på tlf.nr. 89 29 29 30).
Indstilling
Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetningen (jf. dagsordenens pkt. 2).
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetningen (jf.
dagsordenens pkt. 2), og
 
at Energi Viborg A/S skal redegøre for status på de oprindelige planer om omstilling bl.a. under hensyn til bortfaldet af grundbeløbet til decentrale kraftvarmeanlæg - herunder tidslinjer, og at Energi Viborg overfor Byrådet uddyber, hvorledes fremkomsten af Apple Datacenter berører de oprindelige planer for omstilling, herunder synliggør hvilke udfordringer, der ligger i at udnytte DataCentrets spildvarme – samt tidslinje.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/96832
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på mødet 26. februar 2014 (sag nr. 22) en indstilling fra Teknisk Udvalg om, at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende en række arealer til cykelstier, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
 
Arealerne vedrørte bl.a. arealer til en skitseret cykelsti på sydsiden af vejen mellem Vroue og Vridsted.
 
Efterfølgende har Teknisk Udvalg anmodet Forvaltningen om at undersøge alternativer til denne først skitserede sti. Disse alternativer blev forelagt Teknisk Udvalg, som på mødet 3. september 2014 (sag nr. 8) besluttede, at Forvaltningen arbejder for, at cykelstien anlægges nord for Vrouevej i et forløb umiddelbart nord om gravhøjen, hvor stien trækkes så tæt på gravhøjen som muligt, og at etape 2 projekteres og anlægges, såfremt økonomien m.v. tillader det.
 
Det er således nogle andre arealer end tidligere forudsat, der skal erhverves.
 
Arealer til dobbeltrettet fællessti nord for Vrouevej mellem Vroue og Vridsted er listet herunder:
 
Ejendom – matr. nr. og ejerlav
Arealerhvervelse
 1an, Vridsted by, Vridsted
700 m2
 1a, Vridsted by, Vridsted
2350 m2
 1aø, Vridsted by, Vridsted
3515 m2
 1al, Vridsted by, Vridsted
4250 m2
 1ak, Vridsted by, Vridsted
4680 m2
 9r, Vroue by, Vroue
3540 m2
 9o, Vroue by, Vroue
8 m2
 
Baggrund
Kommunen kan i henhold til vejlovens § 43 stk. 1 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.
 
Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de omhandlede arealer til cykelstien mellem Vroue og Vridsted, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Claus Clausen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Sagsid.: 15/28888
Sagsfremstilling
Kommunen har en storparcel til boliger ved Egevænget, Hald Ege, på ca. 10.000 m2. Beliggenheden er vist med skravering på bilag nr. 1.
 
Bygningerne på ejendommen (gamle røde træbygninger) er ved at blive nedrevet, og grunden kan herefter sælges.
 
Forinden storparcellen kan udbydes til salg, skal der fastsættes grundpris og øvrige salgsvilkår.
 
Mindsteprisen for denne storparcel foreslås fastsat til 3 mio. kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsbidrag.
 
Grunden er omfattet af lokalplan nr. 408, der udlægger grunden til tæt-lav boligbebyggelse. Der kan opføres 20 boliger på grunden.
 
Prisen er sammenlignelig med prisen på øvrige kommunale storparceller til salg i Viborg.
 
Øvrige salgsvilkår foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at mindsteprisen for storparcellen på ca. 10.000 m2 ved Egevænget, Hald Ege fastsættes til 3 mio. kr.  ekskl. moms og kloaktilslutningsbidrag, og
 
at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/21435
Sagsfremstilling
Historik, skema A
Byrådet godkendte den 17. december 2014 (sag nr. 17) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 121, om tilsagn (skema A) til opførelse af 14 almene familieboliger, beliggende på Palleshøje, etape 3, i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 28.011.000 kr. Samtidigt godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 2.801.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.
 
Projektbeskrivelse, Skema B
Ved ansøgning modtaget den 1. april 2015 og med supplerende materiale af 21. april 2015 søger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg på vegne af afdeling 121 om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 27.841.000 kr. til at opføre 14 familieboliger med carporte.
 
Boligerne opføres tilsvarende etape 1 og 2, som tæt-lavt byggeri i ét plan som 7 dobbelthuse. Boligerne bliver adskilt af carporte og skure, der bygges i tilknytning til hver bolig. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1, og beliggenhedsplan fremgår af bilag nr. 2.
 
Facaderne opføres i præfabrikerede træelementer, og tagkonstruktionerne opføres med 25° sadeltag beklædt med tegl.  Ved skema A blev det oplyst, at alle boligerne indrettes med 4 værelser, men ved skema B er det ændret, således at 4 af boligerne indrettes med 3 værelser, dog bliver alle boliger stadig på 106 m² og med terrasse og have. Plan- og facadetegninger fremgår af bilag nr. 3.
 
Finansiering
Etape 3 er udbudt i begrænset fagentreprise med tildelingskriterium laveste pris. Bygherren har afsat 97.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden.
 
Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:
1.484 m² bolig x 19.000 kr./m² (beløb for den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 28.196.000 kr.
 
Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B reduceret med 170.000 kr. (fra 28.011.000 kr. til 27.841.000 kr.). Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har forklaret, at reduktionen kan tilskrives et godt licitationsresultat. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF, bilag nr. 4.
 
Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 2.784.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 27.841.000 kr. Grundkapitallånet er på grund af den lavere anskaffelsessum fra skema A til skema B reduceret med 17.000 kr. (2.801.000 kr. – 2.784.000 kr.).
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
  2 %
beboerindskud 
     557.000 kr.
10 %
kommunal grundkapital
  2.784.000 kr.
88 %
realkreditlån
24.500.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
27.841.000 kr.
 
Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 70.000 kr.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 62,27 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 15.256.000 kr. (62,27 % af 24.500.000 kr.)
 
Ejerforhold
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har tidligere erhvervet en storparcel, som er udstykket, således at hver afdeling kan få tinglyst adkomst til sin del, hvilket er et krav i lovgivningen med henblik på at sikre afdelingernes økonomiske uafhængighed af andre afdelinger og af boligorganisationen. 
 
I øjeblikket er matrikelnr.: 8io, Gl. Asmild By, Asmild tinglyst med ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup, Afdeling 75” som ejer. Denne afdeling sælger videre til ” Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, Afdeling 121, Palleshøje III” (etape 3).
 
Krav i forhold til støttebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.
 
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 780 kr./m² for første driftsår.
 
Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 5.
 
Skema C
Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 27.841.000 kr. for 14 almene boliger med carporte i afdeling 121, beliggende på Palleshøje i Viborg (skema B) godkendes, på betingelse af, at afdeling 121 før byggeriets påbegyndelse opfylder kravet om tinglyst ejendomsret i støttebekendtgørelsens § 22,
 
at det kommunale grundkapitallån på 2.784.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,
 
at der til dækning af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en udlånsbevilling på 2.784.000 kr. til konto ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, 14 almene familieboliger på Palleshøje, etape 3” med rådighedsbeløb i 2015, der finansieres af det på samme konto i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 2.784.000 kr.,
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for realkreditlånet,
 
at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 780 kr./m² for første driftsår godkendes, og
 
at gebyrindtægten på 70.000 kr. indgår i Økonomi- og Erhvervsudvalgets nettobevilling.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/23142
Sagsfremstilling
Arbejdet med den tværgående sundhedspolitik har pågået siden Byrådets godkendelse af kommissorium på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 11).
Forslag til tværgående sundhedspolitik har – med nedenstående enslydende sagsfremstilling - været forelagt fagudvalgene på møderne ultimo april 2015 med henblik på udvalgenes indstilling til Byrådet.
 
”Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune blev med henblik på udsendelse i høring behandlet i Teknisk Udvalg den 28. januar 2015 (sag nr.12), Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2015 (sag nr. 1), Klima- og Miljøudvalget den 29. januar 2015 (sag nr. 13) , Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 3), Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 19) og Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2015 (sag nr. 8).
 
Der er i høringsfasen fra 2. februar til 1. marts 2015 modtaget i alt 11 høringssvar (Høringssvarene i deres helhed kan ses i bilag 1). Høringssvarene er samlet og refereret i vedlagte notat (Bilag 2). I notatet er indarbejdet forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har som koordinerende udvalg på sit møde den 24. marts 2015 (sag nr. 4) drøftet de indkomne høringssvar og anbefalinger omkring eventuelle tilrettelser af forslaget til sundhedspolitik. Fagudvalgene skal nu på april-møderne behandle forslaget til sundhedspolitik med henblik på indstilling til Byrådets møde i maj 2015 om vedtagelse af den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.
 
Overvejende giver høringssvarene positive tilkendegivelser på forslaget til sundhedspolitik. En række høringssvar udtrykker forventninger til, og sætter fokus på, implementeringen og konkretiseringen af sundhedspolitikken. Dette er særdeles relevant og vigtigt og understreger forventninger til det fortsatte arbejde. Som en tværgående politik skal sundhedspolitikken være en overordnet ramme, som implementeres og får liv via sektorpolitikker, årlige budgetter og handleplaner. Det forudsættes jævnfør procesplanen, at fagudvalgene på et af de førstkommende møder efter politikkens vedtagelse drøfter, hvilke initiativer og projekter på udvalgets område, der understøtter politikkens målsætninger.
 
I høringssvaret fra Kræftens Bekæmpelse, Viborg Lokalafdelingen, stilles konkret forslag om, at sundhedspolitikken udvides med ”rygning” som nyt indsatsområde med tilhørende effektmål.
 
Rygning og det forebyggende arbejde er velkendt i sundhedspolitisk sammenhæng, hvorfor Kræftens Bekæmpelses forslag er relevant.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget forslår, at der vedrørende ”rygning” indarbejdes et særskilt effektmål. Dette foreslås – på linie med de øvrige effektmål – at være, at Viborg Kommune skal placere sig i top blandt regionens kommuner med laveste andel daglige rygere;
 
”Andelen af borgere, som ryger dagligt reduceres fra 18 % (2013) til <16 % i 2017 og <14 % i 2021.”
 
Høringssvarene foreslås i øvrigt ikke at give anledning til ændringer i forslaget til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.
 
I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af forslaget forud for udsendelsen til høring, besluttede udvalget;

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-01-2015: 

”Teknisk Udvalg drøftede forslag til sundhedspolitik. Der savnes en tilkendegivelse af at kommunen aktivt skal bidrage til sundhedsmålsætningerne gennem sikring af de rette rammer f.eks. etablering af cykelstier, parker og grønne områder, trafiksikkerhed og arbejdsmarkedspolitik.”
 
Som nævnt ovenfor, er den tværgående sundhedspolitik en overordnet ramme for sektorpolitikker, budgetter mv., hvor sundhedspolitikken implementeres/realiseres. Den tværgående karakter er i sig selv et signal om, at kommunen på alle politikområder vil bidrage aktivt til sundhedsmålsætningerne, herunder Teknik Udvalgets område – hvor der arbejdes med en række indsatser med stor relevans for sundheden – men som det kan være svær at se i forslaget til sundhedspolitik.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår derfor, at der indarbejde en målsætning under temaet ”Gennem hele livet”, hvor der sættes fokus på uderummets potentiale som ramme for sundhedsfremme. Et forslag til målsætning kunne være;
 
”Borgere skal i byen og på landet sikres mulighed for og inspireres til rekreativ og fysisk aktivitet.”
 
Forslag vedrørende effektmål vedrørende rygning samt forslag vedrørende målsætning for uderummene er indarbejdet i vedlagte forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune”.
 
BESLUTNING I ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 28-04-2015 (sag nr. 6)
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune godkendes.
 
BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSSUDVALGET DEN 28-04-2015 (sag nr. 10)
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune godkendes.
 
BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSSUDVALGET DEN 28-04-2015 (sag nr. 5)
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 
BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 29-04-2015 (sag nr. 11)
 
Teknisk Udvalg drøftede den tværgående sundhedspolitik samt høringssvar og havde ikke bemærkninger.
 
BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 30-04-2015 (sag nr. 12)
 
Klima- og Miljøudvalget drøftede den tværgående sundhedspolitik samt høringssvar og havde ikke bemærkninger.
 
Allan Clifford Christensen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.
 
BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSSUDVALGET DEN 30-04-2015 (sag nr. 6)
 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune godkendes.
Indstilling
På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/13098
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. april 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Forvaltningen har den 8. april 2015 modtaget ansøgning fra Vejrumbro Fri om godkendelse af privat vuggestue, som skal ligge i tilknytning til Vejrumbro Fri (Skole, SFO og børnehave).
Vuggestuen ønsker opstart den 1. september 2015 og placeres på samme adresse som Vejrumbro Fri, Hovedgaden 15 i Vejrumbro. Vejrumbro Fri har fælles bestyrelse.
 
Vedtægt og bilag for vuggestuen er modtaget. Vejrumbro Fri oplyser at vedtægt + bilag bliver eftersendt med bestyrelsen underskrifter. Børnehaven er normeret til 10 børn. Institutionen åbningstider er i alt 50½ timer pr. uge.
 
Bilaget til vedtægten er gennemgået, og kan godkendes som grundlag for en privat daginstitution. Vejrumbro Fri har ligeledes fremsendt et depositum på 30.000 kr. i tilknytning til ansøgningen. Beløbet tilbagebetales når Byrådet har truffet beslutning i sagen. Betingelserne for at oprette den private børnehave i tilknytning til Vejrumbro Fri er således opfyldte.
 
Økonomi:
Driftstilskud til private institutioner/vuggestue udgør i 2015 følgende beløb pr. barn:
 
Årligt
0 – 2 år
Driftstilskud pr. barn
83.935,49 kr.
Administrationstilskud pr. barn
2.527,53 kr.
Bygningstilskud pr. barn
4.934,69 kr.
I alt
91.397,71 kr.
 
I beregningsgrundlaget tages der højde for privatinstitutionens åbningstid. Driftstilskuddet nedsættes i forhold til deltidspladser eller begrænset åbningstid.
 
Oprettelse af privatinstitutionen vil som udgangspunkt ikke medføre økonomiske konsekvenser. Forvaltningen tager hermed udgangspunkt i, at oprettelsen ikke samlet vil medføre et øget antal passede børn.
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ansøgningen om godkendelse af den private vuggestue på Vejrumbro Fri godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at ansøgningen om godkendelse af den private vuggestue på Vejrumbro Fri godkendes
Forvaltningens bemærkninger
Underskrevne vedtægter for Vejrumbro Fri og vuggestuen var ikke modtaget, da Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen, men er indgået efterfølgende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/24375
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. april 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Ansøgning om omorganisering
I skrivelse af 17. marts 2015 ansøger Skolebestyrelsen ved Skals/Ulbjerg skoler om godkendelse af, at skolen fra skoleåret 2015/16 omorganiserer undervisningen, således at undervisningen tager udgangspunkt i en aldersintegreret og fleksibel organisering i 0.– 6.kl.
 
Begrundelser for ansøgningen
Skolebestyrelsen anfører i ansøgningen en række pædagogiske, faglige og sociale begrundelser for ansøgningen, idet målet med omorganiseringen er at styrke eleverne såvel fagligt som socialt samt understøtte en mere fleksibel måde at tænke læring, udvikling og elevdifferentiering på.
 
Ulbjerg SDI har haft gode erfaringer med fleksibel holddannelse gennem skolens udeskoleprojekt, der blev påbegyndt i 2010.
 
De mere fagligt orienterede begrundelser i ansøgninger er, at de faglige kompetencer styrkes gennem medlæring, at elevdifferentieringen styrkes og at eleverne for de rette faglige udfordringer.
De mere socialt orienterede begrundelser i ansøgninger er, at de sociale kompetencer styrkes gennem medlæring, at eleverne får en større kontaktflade, og dermed flere sociale udfordringer. Endelig vil der udvikles en social interaktion på tværs af alder.
 
Lovhjemmel
Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever.
 
I folkeskolelovens terminologi indebærer ansøgningen, at der er tale om ændring af rammerne klassedannelser, hvilket medfører at sagen skal foreligges til endelig godkendelse i Byrådet, jf. lovens § 40 stk. 2, nr. 5.
 
Økonomi
Omorganiseringen medfører ikke hverken økonomiske eller budgetmæssige konsekvenser
 
Videre proces og ikrafttræden
Grundet den demografiske situation omkring Ulbjerg SDI samt under hensyn til de fremførte argumenter fra skolebestyrelsen anbefales det, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet at ansøgningen imødekommes.
 
Forudsat Byrådets godkendelse af ansøgningen om omorganiseringen, vil denne kunne træde i kraft i forbindelse med skoleåret 2015/16, dvs. med virkning fra 1. august 2015.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at ansøgningen om omorganiseringen af undervisningen på Ulbjerg SDI med virkning fra 1. august 2015 godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at ansøgningen om omorganiseringen af undervisningen på Ulbjerg SDI med virkning fra 1. august 2015 godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/22114
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. april 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 27.05.2014 (sag nr. 12), at helhedsplan for Hald Ege Skole skulle indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets prioritering i sammenhæng med øvrige skoler, og at de trafikale forhold og udbygning af hallen skulle indgå i Byrådets budgetkonference 2014.
 
Trafiketapen
 
På mødet den 25. marts 2015 bevilgede Byrådet 2.000.000 kr. til etablering af bedre trafik- og parkeringsforhold ved Hald Ege skole. Teknik og Miljø er i gang med planlægningen af dette projekt, der gerne skal være færdig inden den planlagte udvidelse af hallen ved Hald Ege Skole, der forventes at gå i gang i efteråret 2015.
 
For at få plads til nye parkeringspladser skal den gamle pavillon, hvor tandlægeklinikken har til huse nedrives.
 
Det bliver nødvendigt at ændre på adgangsforholdene for cyklister i forbindelse med haludvidelsen og der skal derfor allerede nu etableres en rampe fra Alhedestien, ny cykelparkering/flisebelægning samt nyt indgangsparti ved aulaen.
 
Det vil være en økonomisk fordel at etablere rampe og cykelparkering og nedrivning af tandlægeklinikken samtidig med etablering af trafik og parkeringsforholdene.
 
Anslået udgift til projekterne er 1.300.000 kr.
 
Finansiering
 
Forvaltningen bemærker at anlægsudgiften til rampe og cykelparkering samt nedrivning af pavillon kan finansieres af det restrådighedsbeløb på 2.300.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Pulje skoler(helhedsplaner)”.
 
Ejendom & Energi finansierer udgiften til nyt indgangsparti ved aulaen.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge forslår, at Børne og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til kontoen ”Etablering rampe og    
    cykelparkering, Hald Ege Skole” med rådighedsbeløb i 2015
 
at udgiften på 1.300.000 kr. i 2015 finansieres ved nedsættelse af det afsatte 
    rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler(helhedsplaner)”
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015
Børne og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til kontoen ”Etablering rampe og    
    cykelparkering, Hald Ege Skole” med rådighedsbeløb i 2015
 
at udgiften på 1.300.000 kr. i 2015 finansieres ved nedsættelse af det afsatte 
    rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/14692
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 30. april 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”I oktober 2014 godkendte Miljøministeren de endelige vandplaner for perioden 2009-2015.
 
Godkendelsen kom, efter at Natur- og Miljøklagenævnet erklærede de tidligere udsendte vandplaner for ugyldige i december 2012. I forlængelse heraf har Naturstyrelsen i foråret 2013 opdateret vandplanerne og sendt dem i en fornyet offentlig høring. Høringen løb fra den 21. juni 2013 og 6 måneder frem til den 23. december 2013. Naturstyrelsen behandlede herefter de indkomne høringssvar, hvorefter planerne blev sendt i en fornyet supplerende høring på 8 uger henover sommeren 2014. På baggrund heraf er vandplanerne blevet tilrettet en sidste gang i efteråret 2014.
 
Forsinkelsen af vandplanerne betyder, at gennemførelsen af indsatserne i planerne også forsinkes.
 
Om vandhandleplanerne
Ifølge miljømålsloven skal kommunerne, som opfølgning på vandplanerne, udarbejde en kommunal handleplan, der sammenfatter den indsats, som Kommunen skal gennemføre inden udgangen af 2015. Viborg Kommunes handleplan skal omfatte indsatserne i vandplanerne for Limfjorden og for Randers Fjord.
 
Kommunerne har ½ år fra vedtagelsen af vandplanerne til at udarbejde handleplanen, inden den skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.
 
Den endelige kommunale handleplan skal være vedtaget senest et år efter vedtagelsen af vandplanerne.
 
Den reviderede handleplan
Viborg Kommune har tidligere udarbejdet et forslag til vandhandleplan på baggrund af den vandplan, der blev underkendt.  Forslaget blev godkendt af Byrådet den 20. juni 2012 og herefter udsendt i 8 ugers høring. Baggrunden og forarbejdet til vandhandleplanerne er beskrevet i Byrådets dagsorden til mødet den 20. juni 2012. Efter høringen behandlede Klima- og Miljøudvalget høringssvarene den 29. november 2012 med anbefaling til Byrådet om godkendelse. Sagen blev den gang tilbagesendt til Klima- og Miljøudvalget fra Økonomiudvalget den 12. december 2012, som følge af Natur- og Miljøklagenævnets underkendelse af vandplanerne.
 
Vedtagelse af en vandhandleplan har siden afventet en endelig vandplan, som nu foreligger. Forvaltningen har derfor revideret det tidligere vandplanforslag, så det er bragt i overensstemmelse med de reviderede vandplaner, og det reviderede forslag til vandhandleplan forelægges nu Klima- og Miljøudvalget til behandling. Forslaget kan ses på vedlagte link.
 
Indsatserne i vandhandleplanen skal ifølge miljømålsloven være gennemført med udgangen af 2015 for de projekter, som Staten meddeler bevilling til at gennemføre. Naturstyrelsen valgte derfor i foråret 2013, at kommunerne kunne fortsætte indsatsen med kvælstof- og fosforvådområder og vandløbsrestaureringer. Derfor besluttede Byrådet den 20. marts 2013 at godkende allerede indsendte ansøgninger om forundersøgelser og at bemyndige forvaltningen til at fortsætte indsatsen, samt at afsætte midler til opgaven i 2013, og Byrådet godkendte den 26. marts 2014 at fortsætte processen og afsætte yderligere midler til gennemførelsen. Vilkårene og processen for gennemførelse af projekterne fremgår af referaterne fra de to Byrådsmøder.
 
Forvaltningen har siden sommeren 2013 arbejdet med at gennemføre vådområdeindsatsen og gennemføre vandløbsrestaureringer efter vandhandleplanen i form af fjernelse af spærringer, udlægning af sten og grus samt åbning af rørlagte vandløb. Indsatsen har været baseret på frivillig medvirken fra de berørte lodsejere
 
Vandhandleplanens indhold
Som følge af vandplanernes opdatering i 2013 og den efterfølgende høring er der sket justeringer af omfanget af indsatser i forhold til de underkendte vandplaner fra 2012.
 
Indsatserne med ”ændret vandløbsvedligeholdelse” er helt udgået af planerne. Virkemidlet skulle dels anvendes til at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og dels til at begrænse okkerudvaskningen fra de tilgrænsende arealer. Dermed er indsatsen i Viborg Kommune reduceret i 118.753 m vandløb i forhold til restaurering og 30.273 m vandløb i forhold til okkerbekæmpelse.
 
I den tidligere vandplan skulle der gennemføres en indsats med forbedret rensning af spildevand i det åbne land fra ca. 11 ejendomme. Denne indsats er også bortfaldet.
 
De øvrige ændringer omfatter:
·           Indsats mod 6 regnbetingede overløb i stedet for 7
·           Fjernelse af 45 Spærringer i stedet for 53
·           Vandløbsrestaurering i 35.103 m vandløb i stedet for 78.951 m
·           Åbning af rørlagte vandløb i 870 m vandløb i stedet for 1.047 m
 
Indsatsen med sørestaurering er uforandret. I Viborg Kommune skal der gennemføres restaurering af Ormstrup Sø og Mou Sø. Ligeledes skal der fortsat ske en indsats for at nedbringe udledningen fra Hammershøj rensningsanlæg. Endelig skal der fortsat gennemføres en forbedret rensning ved afløbene fra Hørup Mølle Dambrug og Skinders Mølle Dambrug.
 
Forvaltningens bemærkninger
Det nye forslag til vandhandleplan har taget udgangspunkt i det tidligere udarbejdede forslag, tilrettet så de beskrevne indsatser er i overensstemmelse med de endelige vandplaner. Tidsplanen er ikke ændret i forhold til den tidligere udgave.
 
Indsatsen med etablering af kvælstof- og fosforvådområder følger de planer, der administreres af vandoplandsstyregrupperne. Det er Gudenåkomiteen og Limfjordsrådet, der fungerer som vandoplandsstyregrupper for Viborg Kommune.
 
Indsatsen ved de regnvandsbetingede udløb er indarbejdet i den spildevandsplan, der blev vedtaget i 2014. Ved de to dambrug indledes indsatserne i 2015. Ved Hørup Mølle Dambrug er dambruget orienteret om den endelige vandplan, og at der vil komme krav om nedbringelse af påvirkningen af vandløbet. Ved Skinders Mølle Dambrug har Byrådet den 3. september 2014 godkendt, at der indgås aftale med dambruget om at afgive stemmeretten i vandløbet og lukke ned for produktionen, så der kan etableres et nyt vandløb gennem det nedlagte produktionsanlæg. Herved standses udledningen fra dambruget helt.
 
I Ormstrup Sø har forvaltningen i 2014 indgået aftale med Århus Universitet og Syddansk Universitet om at gennemføre en forundersøgelse, der skal bane vej for beslutning om restaureringsmetode, og i 2015 gennemføres en forundersøgelse i Mou Sø, der er beliggende i det militære øvelsesterræn ved Finderup vest for Viborg.
 
Vandløbsrestaureringerne følger den tidsplan, der er lagt i vandhandleplanen.
Forundersøgelserne til alle restaureringsindsatser er gennemført i henhold til det første vandplanforslag i både 2013 og 2014. Prioriteringen kan ses i forslaget til vandhandleplan i afsnittet om prioriteringskriterier under fanen ”Om planen”. I skemaerne under fanen ”Indsatsområder” kan man under de konkrete indsatser se det planlagte tidspunkt for den konkrete indsats.
 
En række forundersøgelser munder ud i, at en indsats ikke kan anbefales, eller at der må imødeses lodsejermodstand, som gør, at projektet anbefales standset inden realisering.
 
Alle indsatser, der udføres efter vandplanerne, gennemføres med støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ved Sejbæk Dambrug, Gårsdal og Skinder Mølle dambrug, hvor der udbetales erstatninger, gives tilskud til erstatningen fra Naturstyrelsen.
 
Det vurderes, at planen ikke skal miljøvurderes.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Udvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til vandhandleplan for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering, og at afgørelsen herom offentliggøres i forbindelse med annonceringen af den offentlige høring af forslaget til vandhandleplan.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til vandhandleplan for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering, og at afgørelsen herom offentliggøres i forbindelse med annonceringen af den offentlige høring af forslaget til vandhandleplan.
 
Allan Clifford Christensen, Claus Clausen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.
 
 
Forvaltningens bemærkninger
I forbindelse med Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen var der alene linket til det materiale, der nu fremgår af nyt bilag 1.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 14/50028
Sagsfremstilling
 
”Forvaltningen har udarbejdet (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”.
 
I forbindelse med udvidelse af kommuneplanramme (kommuneplantillæg nr. 37) samt lokalplanlægning (lokalplan nr. 449) for område nord for Trehusevej i Frederiks er der behov for at optage et nyt kloakopland i gældende spildevandsplan via et tillæg.
 
Tillægget har i henhold til spildevandsbekendtgørelsen været offentliggjort i en periode på 8 uger, hvor der har været adgang til at kommentere forslaget. Derudover er forslaget sendt til Naturstyrelsen til orientering.
 
Oversigtskort fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Forvaltningens bemærkninger
 
Baggrund 
Det nye kloakopland er placeret udenfor kommuneplanlagt område og er derfor ikke optaget i gældende spildevandsplan. Det er en forudsætning for tilslutning til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, at området er optaget i spildevandsplanen.
 
Planforslagets indhold
Ifølge planforslaget udlægges det nye område som planlagt separatkloakeret.
 
For at kunne aflede spildevandet fra det nye område planlægges der samtidig etableret følgende:
·           ny spildevandsledning mellem Aakjærsvej og Grundtvigsvej
·           ny regnvandsledning mellem Aakjærsvej og Grundtvigsvej
·           pumpestation til spildevand
·           regnvandsbassin (nedgravet)
 
Tagvand fra det nye kloakopland skal nedsives lokalt. Der er i øvrigt ikke anvendt LAR-løsninger, da hele området er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser.
 
Afledning af spildevand fra det nye kloakopland kræver en større omlægning af kloaksystemet i den nordlige del af Frederiks. Omlægningen gennemføres som en del af den planlagte omlægning fra fælleskloak til separatkloak af området ved Aakjærsvej, Trehusevej og Nørregade.
 
Der er imidlertid to ejendomme, som med tillægget udgår af det område, der planlægges separatkloakeret. Årsagen til dette er, at det med de ændringer, der er nødvendige for at kunne aflede spildevand fra det nye kloakopland, ikke bliver muligt at aflede tag- og overfladevand separat fra de to ejendomme. Det skyldes primært, at området er næsten uden højdeforskelle, og at det derfor er vanskeligt at skabe tilstrækkeligt fald på kloakledningerne. Ejendommene vil således forblive fælleskloakeret.
 
Berørte ejendomme
Planforslaget indebærer, at der skal etableres spildevandsledninger, regnvandsbassin samt pumpestation på en mindre del af skolens sportsplads. Bortset fra areal til pumpestation vil de berørte arealer fortsat kunne anvendes til sportsplads. Frederiks Skole er inden vedtagelse af forslag til tillæg samt i forbindelse med den offentlige høring orienteret om de planlagte tiltag. Skolen har ikke haft bemærkninger.
 
Berørte grundejere er blevet orienteret om planforslaget i høringsperioden.
 
Offentlig høring
Der er ikke modtaget kommentarer til planforslaget i høringsperioden.  
 
Forvaltningens vurdering
Tillægget er nødvendigt for at optage det nye kommuneplanlagte område nord for Trehusevej som kloakopland i gældende spildevandsplan. Tillægget er samtidig det juridiske grundlag for etablering af de planlagte spildevandsledninger, pumpestationer og bassiner.    
 
Forvaltningen har gennemført en screening af tillægget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, hvorfor der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Der har været mulighed for at klage over screeningsafgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er udløbet. Der er ikke modtaget klager over screeningsafgørelsen.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-04-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt
 
Allan Clifford Christensen, Claus Clausen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.
Forvaltningens bemærkninger
I forbindelse med Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen var der alene linket til det materiale, der nu fremgår af nyt bilag nr. 2.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/18054
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 30. april 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Sagen omhandler frigivelse af beløb indenfor 3 puljer i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.
 
Budgetoversigt i årene 2015 - 2018
 
Pulje
2015
2016
2017
2018
Mindre anlæg
3.115.000
3.115.000
3.115.000
3.115.000
Energiinvesteringer i idrætshaller
7.241.000
0
3.000.000
3.000.000
Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhytter
500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
I alt
10.856.000
5.115.000
8.115.000
8.115.000
 
Oversigten er inkl. overførsler fra 2014.
 
Puljen for mindre anlægsinvesteringer
Byrådet har i budgettet for 2015 afsat rådighedsbeløb på 3.115.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsområdet.
 
I år 2016, 2017 og 2018 er der hvert af årene afsat 3.115.000 kr.
 
Aktuelt foreligger der 44 ansøgninger. Alle ansøgninger er fremsendt til puljen for mindre anlægsinvesteringer, men nogle af ansøgninger vedrører helt eller delvist puljen for energiinvesteringer i idrætshaller og i puljen for energibesparende tiltag i klubhus mv.
 
Puljen for energiinvesteringer i idrætshaller
Budget for puljen energiinvesteringer i idrætshaller udgør 12 mio. kr. i 2014-2015 (indgik i budgetforlig for perioden 2014 – 2017). Heraf er frigivet 4.759.000 kr. i byrådssag den 19. november 2014. Der resterer således 7.241.000 kr. i puljen. Hele beløbet søges frigivet i denne sag.
 
Der er i budgetårene 2017 og 2018 afsat 3 mio. kr. i hvert af årene.
 
Puljen for energiinvesteringer i klubhuse / spejder
Budget for puljen energiinvesteringer i klubhus mv. jf. aftale med Viborg Idrætsråd udgør i 2015: 0,5 mio. kr., og i årene 2016, 2017 og 2018 er der afsat 2 mio. kr. i hvert af årene.
 
Vedrørende puljen til mindre anlægsinvesteringer bemærkes, at nogle af disse er tidligere behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var andre presserende ansøgninger, eller at ansøgning afventer analyse. Dette fremgår af vedlagte bilag.
 
Det bemærkes, at der løbende kommer nye ansøgninger til puljen.
 
De gældende retningslinjer for puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer vedlægges som bilag. Oversigt over aktuelle ansøgninger foreligger ligeledes som bilag, og vil blive gennemgået på mødet.  
 
Forvaltningen har vurderet de indkomne af ansøgninger, som kan deles i grupperinger, som vist nedenfor:
 
 
 
Grupperinger
Vedrørende
Antal
Projektsum
i alt
Ansøgt beløb
Idrætsforeninger
Energi:
Øvrige:
8
10
3,1 mio. kr.
4,6 mio. kr.
1,7 mio. kr.
3,6 mio. kr.
Selvejende idræts – og svømmehaller (og friluftsbade)
Energi (kombinations-projekter)
Øvrige:
10
 
7
4,7 mio. kr.
 
5,0 mio. kr.
3,7 mio. kr.
 
2,8 mio. kr.
Uniformerede korps
Energi:
Øvrige:
2
0
0,3 mio. kr.
0
0,2 mio. kr.
0
Kulturområdet
Energi:
Øvrige:
1
6
0,2 mio. kr.
3,2 mio. kr.
0,2 mio. kr.
1,8 mio. kr.
Hvert område er endvidere opdelt i 1) Energi og 2) Øvrige projekter
 
Det bemærkes, at Kultur – og Fritidsområdet har truffet beslutning, som vedrører disponeringer for puljen 2015. Det drejer sig om tilskud på 177.000 kr. til Uhre Motorsport. Der henvises til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar 2015.
 
Forvaltningen har som anført gennemgået ansøgningerne, og nedenfor er anført forvaltningens forslag til delvis anvendelse af puljen for mindre anlægsinvesteringer, idet det forslås, at Kultur – og Fritidsudvalget behandler sagen på ny, enten på mødet 13. august eller på mødet 3. september 2015, og her tager stilling til anvendelse af den resterende del af puljen.
 
Forvaltningen har ligeledes gennemgået og vurderet ansøgningerne / materialet vedr. energiinvesteringer i idrætshaller. Forvaltningens vurdering og forslag til anvendelse / tilskud til de selvejende idrætshaller, og således anmodning om frigivelse af bevilling, fremgår af oversigten nedenfor. Det forslås, at nogle af projekterne finansieres via beløb fra begge puljer, og derfor vedrører denne bevillingssag såvel puljen til mindre anlægsinvesteringer og puljen til energiinvesteringer i idrætshaller.
 
Pulje til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter indgår ikke, idet Viborg Idrætsråds analyse af området først foreligger primo maj 2015, og derfor planlægges, at denne analyse indgår i en samlet vurdering sammen med restbeløb til mindre anlægsbevillinger i august eller september 2015.
 
Vurderingerne og forslagene til anvendelse af, tager udgangspunkt i den foretagne energigennemgang på halområdet og i en konkret vurdering af de enkelte projekter til mindre anlægsinvesteringer, idet retningslinjer for såvel puljen til energiinvesteringer og puljen til mindre anlægsinvesteringer tidligere er fastlagt af Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Retningslinjerne for de to puljers anvendelse vedhæftes, som tidligere anført sagen, som bilag.
 
Nedenfor gennemgås de enkelte projekter, samlet i de hovedområder, der hidtil er blevet anvendt til opdeling af ansøgninger vedr. mindre anlægsinvesteringer.
 
Projekt
Samlet anlægssum / ansøgt beløb
Forslag til anlægstilskud
Bemærkninger
Idrætsforeninger – energi:  
 
 
Forvaltningen foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget udsætter stillingtagen til ansøgninger vedr. energi investeringer i klubhuse og spejderhuse, idet disse ses i sammenhæng med Viborg Idrætsråds analyse, som foreligger inden sommerferien. Det forslås, at sag herom behandles på Kultur – og Fritidsudvalgets møde i august eller september måned 2015.  
Idrætsforeninger –
øvrige:
 
 
 
Viborg RC Racing
Ikke konkret projekt
0
Ikke konkret projekt. RC Racing har dog tilkendegivet interesse i samarbejde om projekt med Bjerringbro Cross Klub
Viborg Golfklub, etablering af udslagssteder
230.000/100.000
0
Afventer
Ravnsbjerg Idrætsforening, multibane
564.000/100.000
100.000
LOA tilskud på 100.000 kr.
Viborg Rideklub, renovering af pony ridehal og udskiftning af tag på ridehal
544.000/544.000
623.000/623.000
0
0
Ses i sammenhæng med ansøgninger i Viborg Idrætsråds analyse vedr. klubhuse, da det delvist er et energi projekt.
Bjerringbro Lawn Tennisklub, etablering af kunststofbane
220.000/198.000
0
Afventer
Stoholm Idrætsforening, større multibane projekt
1.500.000/1.280.000
0
Forslås at projektet indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning 2016-2019
Møldrup/Tostrup m.fl., parkourbane
120.000/60.000
60.000
 
BIF,Gymastik, redskaber
259.000/219.000
0
Afventer,
Evt. bevilling forudsætter større egenfinansiering. 
Schæferhundeklubben, nyt klubhus
113.500/78.500
60.000
Klubben er godkendt som folkeoplysende forening
 
I alt
220.000
Fordeling:
Energi: 0
Mindre anlæg: 220.000
Idrætshaller og svømmehaller (herunder friluftsbade) – energi
 
 
Jethallen, nyt belysning*
375.000/245.000
200.000
Fordeling:
Energi: 150.000
Mindre anlæg: 50.000
Ulbjerg Friluftsbad, modernisering
Afhængig af valg af projekt
0
Afventer
Jvf. særskilt sag i KFU-regi.
Stoholm Fritids – og Kulturcenter, nyt tag på hal 1
1.450.000/?
0
Afventer
Der foreligger ikke finansieringsplan og dermed ingen afklaring af egenfinansiering
Alhede Hallerne, udskiftning af folie, hovedpumpe mv. *
717.750/667.750
600.000
Fordeling:
Energi: 150.000
Mindre anlæg: 450.000
Vestfjends Hallen, udskiftning af gasfyr*
200.000/200.000
150.000
Fordeling:
Energi: 150.000
Tjelecentret, renovering og ombygning af omklædningsfaciliteter*
904.217/522.500
522.500
Fordeling:
Energi: 400.000
Mindre anlæg: 122.500
Bjerringbro Idrætspark, termotæppe
57.000/28.500
0
Afslag. Det forudsættes afholdt af idrætsparkens drift.
Houlkær Hallen, rytterlys
286.250/143.125
143.125
Fordeling:
Mindre anlæg: 143.125
Sahl Minihal, renovering og energibesparende tiltag*
406.000/203.000
203.000
Fordeling:
Energi: 150.000
Mindre anlæg: 53.000
 
Klejtrup Kultur – og Multicenter, ny belysning*
269.000/ 69.000
200.000
Fordeling
Energi: 100.000
Mindre anlæg: 100.000
 
I alt
2.018.625
Fordeling:
Energi: 1.100.000
Mindre anlæg: 918.625
Idrætshaller og svømmehaller
(herunder friluftsbade) – øvrige projekter
 
 
Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter, tilbygning
1.100.000/500.000
0
Afventer
Jvf. særskilt sag i KFU-regi.
Bjerringbro Idrætspark, renovering af gulv
175.000/87.500
0
Afventer
Kølvrå Friluftsbad, nyt folie
287.500/187.500
0
Afslag, idet udgiften kan indgå i større renoveringsprojekt i 2016. Kommunal bevilling på 1,3 mio. kr.
Bjerringbro Idrætspark, renovering af skydebane
1.672.000/300.000
175.000
Forslag svarer til tilsvarende bevilling til Viborg Skytteforening.
Midtjysk Friluftsbad, renovering
250.000/150.000
150.000
Jfr. tidligere drøftelse
Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.
1.343.000
0
Forslås at projektet indgår i budgetlægning 2016-2019
Viborg Stadion Center, indgangsparti i hal 5 & 6
205.000
150.000
Nødvendigt ift. afholdelse af større events
 
I alt:
475.000
Fordeling:
Energi: 0
Mindre anlæg: 475.000
Uniformerede korps - energi:  
 
 
Forvaltningen foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget udsætter stillingtagen til ansøgninger vedr. energi investeringer i klubhus og spejderhuse, idet disse ses i sammenhæng med Viborg Idrætsråds analyse, som foreligger inden sommerferien. Det forslås, at sag herom behandles på Kultur – og Fritidsudvalgets møde i august måned 2015.
 
Uniformerede Korps øvrige:
 
 
Der er ikke modtaget ansøgninger til denne gruppering
 
KULTUR - energi
 
 
 
Kulturskolen, klimaregulering
200.000/200.000
0
Afventer.
KULTUR – øvrige
 
 
 
Jernalderlandsbyen Hvolris, ny smedje
246.000/246.000
0
Afventer
Løgstrup Aktivitetspark 2.0m renovering og udvikling
1.915.000/500.000
0
Forslås at projektet indgår i budgetlægning 2016-2019, relationer til B&U udvalget
Viborg Kunsthal, færdiggørelse af 2. sal
300.000/300.000
0
Afventer
Viborg Teaterværksted, solafskærmning
254.000/254.000
254.000
Nødvendig investering i forhold til anvendelse af foyer.
Cecilielund, etablering af foreningsfaciliteter
300.000/300.000
300.000
Jf. tidligere beslutning i KFU. Beløb til brandsikring og renoveringsopgaver
Ravnstrup Gl. Skole, nedrivning af bygningen
200.000/200.000
0
Afventer. Indgår i budgetlægningen vedr. evt. nedrivningspulje
 
I alt:
554.000
Fordeling:
Energi: 0
Mindre anlæg: 554.000
 
 
 
 
Totaler – mindre anlæg og kombinations projekter
energi og mindre anlæg
Beløb
Frigivelse af i alt, energi
 
1.100.000 kr.
Frigivelse af i alt, mindre anlæg
 
2.167.625 kr.
I alt
3.267.625 kr.
 
Bemærkninger til særlige projekter vedr. idrætshaller – og svømmehaller, herunder energi og øvrige renoveringsopgaver *:
 
Jethallen:
Nyt belysning-projektet har en tilbagebetalingstid iht. energivurdering på 19,3 år. Investeringen indebærer primært en kvalitetsforbedring i hallen, idet det nuværende lys er dårligt.
 
Alhede Hallerne:
Det vurderes, at der er tale om en nødvendig investering. Det foreslås, at der stilles krav om egenfinansiering på mindst 100.000 kr. 
 
Vestfjends Hallen:
Varmeanlæg indgår i energivurderingen med tilbagebetalingstid på over 10 år, men det vurderes, at der er behov for kvalitetsforbedringen ved udskiftningen og derfor indstilling om tilskud til udskiftningen, og reduktion af tilskud jfr. retningslinjer om tilskud fra pulje til energi investeringer.
 
Tjelecentret:
Renovering af eksisterende omklædningsrum udgør 522.500 kr., og de resterende 381.717 kr. vedrører etablering af to nye omklædningsrum. Der er tale om renovering af helt nedslidte omklædningsfaciliteter i eksisterende kommunal idrætshal og projektet ses som delvis energiinvestering. Det bemærkes, at den kommunale idrætshal drives af en selvejende institution på 10-årig aftale, som samtidig ønskes forlænget.
Herudover ønske om etablering af yderligere to omklædningsrum i den kommunale hal.
Egenfinansiering udgør 382.000 kr.
 
Sahl Minihal:
Renoveringsopgaver, som også i et vist omfang indeholder energiinvesteringer.
 
Klejtrup Kultur – og Multicenter:
Projektet indgår i energivurdering med tilbagebetalingstid på 30,5 år. Det nuværende lysanlæg fungerer ikke tilfredsstillende, og der er for mange reparationer på anlæg. Det vurderes at der er behov for kvalitetsforbedring.
 
Fortsættelse af energiinvesteringer jfr. godkendt energirapport fra Cowi as:
Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet sag om energiinvesteringer i selvejende idrætshaller, og Byrådet har frigivet bevilling til udførelse af investeringer med en tilbagebetalingstid på op til 7 år.
Byrådet har samlet frigivet 4.759.000 kr. fra puljen og der resterer således 7.241.000 kr. ud af den samlede ramme til energiinvesteringer på 12 mio. kr.
Det forslås, at der fra af det samlede restrådighedsbeløb på 7.241.000 kr. anvendes 5.000.000 kr. til gennemførelse af energiinvesteringer med en tilbagebetalingstid på mellem 7 og 10 år. I energirapporten udgør den maksimale investering i disse i alt 7,5 mio. kr. Heri indgår Bjerringbro Idrætspark med i alt 1,8 mio. kr. Da Bjerringbro Idrætspark indgik med ca. 2,2 mio. kr. i den første bevilling fra puljen, og senest har gennemført et større anlægsprojekt, hvor dele af faciliteterne er renoveret foreslås, at der ikke bevilges yderligere midler til energiinvestering i Bjerringbro Idrætspark i denne omgang.
De af Cowi beskrevne projekter i Bjerringbro Idrætspark kan så indgå i kommende sager om bevillinger til energiinvesteringer, idet der er afsat ny pulje i 2017 og 2018.
Med baggrund i ovenstående, og det faktum, at hallerne skal godkende investeringerne, er det forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at realisere projekter med tilbagebetalingstid på mellem 7 og 10 år ekskl. Bjerringbro Idrætspark, indenfor en beløbsramme på 5 mio. kr.
 
Den samlede foreslåede disponering af restrådighedsbeløbet på 7.241.000 kr. til energiinvesteringer i selvejende idrætshaller ser herefter således ud:
 
 
Sammenfatning
Det forslås, at der gives anlægsudgiftsbevilling således:
 
Energiinvesteringer i idrætshaller
Beløb
Energi investeringer i idrætshaller, iht. energivurdering med tilbagebetalingstid på 7-10 år, fratrukket projekter i Bjerringbro Idrætspark
5.000.000
Kombinationsprojekter iht. oversigten i sagsfremstillingen
1.100.000
Disponibel ramme
1.141.000
I alt søges rammebevilling fri, energiinvesteringer i idrætshaller
 
7.241.000
 
Der resterer således 0 kr. i puljen for energiinvesteringen i idrætshaller i 2015.
 
Der udarbejdes sag til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. disponering af den resterende del af rammen, som udgør 1.141.000 kr. Det bemærkes, at der først tages stilling til anvendelse af denne del, når der foreligger klart overblik over foretagne, godkendte energiinvesteringer indenfor rammen på 10.859.000 kr.
 
Det foreslås således, at rammebeløbet vedrørende energi investeringer i idrætshaller, i alt 12 mio. kr. i år 2014 og 2015 fratrukket tidligere frigivet 4.759.000 kr. i alt 7.241.000 kr., frigives til de nævnte projekter og kombinations projekter mv, jf. overnævnte oversigt. Der henvises endvidere til rapport udarbejdet af COWI og vedlagt sagen her som bilag.
 
Mindre anlægsprojekter
Beløb
Idrætsforeninger, øvrige projekter
220.000
Kombinationsprojekter vedr. idræts- og svømmehaller iht. oversigten
918.625
Idræts – og svømmehaller, øvrige projekter
475.000
Kultur, øvrige projekter
554.000
I alt søges frigivet
2.167.625
Tidligere frigivet (Uhre Motorsport 9.1.2015)
177.000
I alt:
2.344.625
 
Der resterer således: (3.115.000 – 2.344.625 kr.) = 770.375 kr. i puljen for mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsområdet i 2015.
 
Ansøgninger, som ikke kommer i betragtning til tilskud jf. oversigten, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.
 
Ansøgninger vedrørende energiinvesteringer i klubhuse og spejderhuse ses i sammenhæng med Viborg Idrætsråds analyse, som foreligger inden sommerferien, og derfor ventes klar til udvalgets stillingtagen i august eller september måned 2015.
 
 
Budgetlægning 2016 – 2019
 
Det foreslås, at følgende projekter flyttes, således at de indgår i budgetlægning for perioden 2016-2019:
 
Stoholm Idrætsforening, større multibane projekt
Løgstrup Aktivitetspark, renovering og udvikling af Løgstrup Aktivitetspark
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsområdet i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 2.168.000 kr.,
 
at der gives en samlet rammebevilling på 2.168.000 kr. jf. sagsfremstillingen til kontoen ” mindre anlægsinvesteringer inden for kultur- og fritidsområdet i 2015” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at anlægsudgiften på i alt 2.168.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten for 2015 til formålet afsatte rådighedsbeløb,
 
at der gives en samlet forhøjelse af rammebevilling til kontoen ”energiinvesteringer i idrætshallermed 7.241.000 kr. jf. sagsfremstillingen og energivurdering fra COWI vedr. energi investeringer i idrætshaller med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at anlægsudgiften på i alt 7.241.000 kr. finansieres ved at der afsættes rådighedsbeløb på 7.241.000 kr. i 2015 til kontoen ”nye lån”,
 
at reduktionen i driftstilskud til selvejende idrætshaller, som følge af energiinvesteringer i hallerne, gennemføres som forudsat i de vedtagne retningslinjer for tilskud fra puljen og således at den samlede vedtagne reduktion på 900.000 kr., som er indarbejdet i budget 2015-2018, realiseres.
 
 
Herudover forslås,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgninger fra idrætsforeninger og uniformerede korps, der omhandler energi, indgår i sammenhæng med investeringer i klubhus analysen, jf. aftale med Viborg Idrætsråd, og forventes afsluttet inden sommerferien,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgningerne vedrørende Stoholm Kultur – og Fritidscenter, Løgstrup Aktivitetspark og Liseborg Centret indgår som enkelt projekter i budgetlægningen for perioden 2016 – 2019.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-04-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at der afsættes 128.000 kr. til medfinansiering af fjernelse af svømmebassin ved Ulbjerg Skole, idet Børne- og Ungdomsudvalget tilsvarende bidrager med 128.000 kr. til fjernelsen af svømmebassinet,
 
at der afsættes 200.000 kr. til tilskud til projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark, idet det forudsættes, at projektet realiseres på det i ansøgningen beskrevne grundlag, herunder finansieringsplanen for projektet, og
 
at indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til Byrådet ændres i overensstemmelse hermed.
 
 
Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der godkendes disponering af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsområdet i 2015, således at der i alt disponeres 2.496.000 kr., jfr. sagsfremstillingen og ovenstående at’er,
 
at der gives en samlet rammebevilling på 2.496.000 kr. jf. sagsfremstillingen til kontoen ” mindre anlægsinvesteringer inden for Kultur- og Fritidsområdet i 2015” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at anlægsudgiften på i alt 2.496.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten for 2015 til formålet afsatte rådighedsbeløb,
 
at der gives en samlet forhøjelse af rammebevilling til kontoen ”energiinvesteringer i idrætshaller” med 7.241.000 kr. jfr. sagsfremstillingen og energivurdering fra COWI vedr. energi investeringer i idrætshaller med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at anlægsudgiften på i alt 7.241.000 kr. finansieres ved at der afsættes rådighedsbeløb på 7.241.000 kr. i 2015 til kontoen ”nye lån”,
 
at reduktionen i driftstilskud til selvejende idrætshaller, som følge af energiinvesteringer i hallerne, gennemføres som forudsat i de vedtagne retningslinjer for tilskud fra puljen og således at den samlede vedtagne reduktion på 900.000 kr., som er indarbejdet i budget 2015-2018, realiseres.
 
 
Herudover besluttes,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgninger fra idrætsforeninger og uniformerede korps, der omhandler energi, indgår i sammenhæng med investeringer i klubhus analysen, jfr. aftale med Viborg Idrætsråd, og forventes afsluttet inden sommerferien 2015,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgningerne vedrørende Stoholm Kultur – og Fritidscenter og Liseborg Centret indgår som enkelt projekter i budgetlægningen for perioden 2016 – 2019.
 
 
 
Gudrun Bjerregaard var ikke med i drøftelserne omkring Løgstrup Aktivitetspark på grund af inhabilitet.
 
Anders Betel var ikke med i drøftelserne omkring Alhede Hallerne på grund af inhabilitet.
 
Michael Nøhr var ikke med i drøftelserne omkring Klejtrup Kultur- og Multicenter på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
Anders Bertel, Michael Nøhr, Gudrun Bjerregaard og Morten Otte deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 14/55249
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på ekstraordinære møder den 20. maj 2015 med følgende dagsordenstekst:
 
”Sagen om etablering af Banebroen har senest været behandlet på Byrådets møde den 28. januar 2015 (sag nr. 24), hvor Byrådet godkendte en partnerskabsaftale, mv. mellem Realdania og Viborg Kommune om Banebroen, samt fik en orientering om status på udviklingen af Viborg Baneby. Byrådet orienteredes bl.a. om Mercantecs kommende byggeri i banebyen med følgende ordlyd:
 
”I oktober 2014 indgik Viborg Byråd og Mercantec en principaftale om at Mercantec bygger et nyt erhvervsgymnasium ved banebroen. Forvaltningen arbejder nu med organiseringen af banebro-projektet og afklaring af en række forudsætninger, før der udskrives en konkurrence for banebroen. Det skal bl.a. afklares, hvordan samarbejdet med Mercantec om konkurrence og byggeri skal være og der skal fastlægges en løsning for, hvordan parkering til eksisterende og nye funktioner omkring Viborg station og banebroen skal løses i fremtiden.”
 
Der har i den mellemliggende periode været afholdt en række møder mellem forvaltningen, Mercantec og styregruppen for Viborg Banebro med henblik på at aftale en proces for de kommende byggerier. Der er herigennem opnået enighed om, at en samarbejdsaftale mellem Mercantec og Partnerskabet Realdania-Viborg Kommune om at afholde en fælles projektkonkurrence for banebro og nyt erhvervsgymnasium vil sikre den bedst mulige synergi og bygningsmæssige koordinering mellem projekterne. Målet er således at finde én samlet vinder, som parterne kan indgå separate rådgiverkontrakter med.
 
Af Partnerskabsaftalen mellem Realdania og Viborg Kommune fremgår, at Viborg Byråd særskilt skal godkende ændringer i partnerskabsaftalen, udbudsform og konkurrenceprogram (for banebroen, red.), Viborg Kommunes deltagere i bedømmelseskomite, valg af totalrådgiver/ entreprenør samt den endelig beslutning om at igangsætte brobyggeriet, jf. aftalens afsnit 6.2.
 
Formålet med nærværende sag er derfor at fremlægge forslag til en samarbejdsaftale mellem Mercantec og Partnerskabet Realdania og Viborg Kommune med henblik på godkendelse heraf, herunder godkendelse af udbudsstrategi (udbudsform) for (banebro)projektet.
 
Samarbejdsaftalen bygger på den indgåede principaftale af 22. oktober 2014 mellem Viborg Kommune og Mercantec og forudsætter, at der senere indgås en mere detaljeret aftale mellem disse. Principaftalen ses af bilag 3.
 
Byrådet godkendte i marts 2014 købet af en del af Gardits ejendom Middagshøjvej 48, som ligger ved det kommende sydlige brofæste. Forvaltningen foreslår, at dette område indgår i projektkonkurrencen med henblik på at få et bebyggelsesforslag, der kan danne grundlag for en lokalplanproces i forbindelse med et kommende salgsudbud af grunden. Merudgiften hertil i projektkonkurrencen tages fra allerede frigivne midler til projektudvikling i Viborg Baneby.
 
Med dagsordenen søges endvidere frigivet midler til finansiering af Viborg Kommunes andel af udgifterne til projektkonkurrencen samt til dækning af særskilt bygherrerådgiver for Realdania og Viborg Kommune, som Byrådet godkendte valget af på ovennævnte byrådsmøde.
 
Samarbejdsaftalen 
Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune tiltræder en samarbejdsaftale mellem Mercantec og Partnerskabet Realdania og Viborg Kommune om ’Fælles projektkonkurrence om nybyggeri til Mercantec og Viborg Banebro’. Forslag til samarbejdsaftale af 12. maj 2015 ses i bilag 1. Til samarbejdsaftalen er knyttet et bilag med udbudsstrategi for Viborg Banebro og Mercantec, som ses i bilag 2.
 
Af samarbejdsaftalen fremgår bl.a.:
Mercantec er bygherre på uddannelsesbyggeriet (gymnasium), som opføres på en byggegrund nord for banen, der overtages på nærmere vilkår fra Viborg Kommune, jf. kommende aftale mellem Viborg Kommune og Mercantec om byggefelt, grænseflader, parkering etc.
 
Viborg Kommune er bygherre på Viborg Banebro, der finansieres af Viborg Kommune og Realdania, jf. partnerskabsaftalen, og som skal gennemføres i sin helhed som beskrevet i kickstartsforundersøgelsen. Forslag til disponering af bebyggelse syd for banen forventes at indgå i efterfølgende lokalplanlægning og grundsalg.
 
De endelige grænseflader mellem byggerier og bebyggelsesforlag defineres i forbindelse med valg af totalrådgiver (det endelige vinderprojekt), så projekterne hver for sig fremstår som klart definerede, selvstændige byggerier, samtidig med, at det samlede byggeri fremstår som en velfungerende og samlende helhed.
 
I konkurrencematerialet beskrives, at projekterne udformes, så de kan opføres hver for sig og konstruktivt uafhængige af hinanden. Dog forudsættes en vis sammenhæng, samtidighed og koordinering af byggerierne af hensyn til en hensigtsmæssig ibrugtagning og fremtidig drift heraf.
 
Organisering af projektkonkurrencen 
Det overordnede ansvar for projektkonkurrencen varetages af en styregruppe, der består af Kirsten Holmgaard, Helen Lykkegaard Nøhr og Bo Lykke Fredsgaard fra Mercantec og styregruppen for Viborg Banebro (som jf. partnerskabsaftalen består af Lars Autrup, Realdania, Per Christensen og Karl Johan Legaard Jensen, Viborg Kommune).
 
Styregruppen varetager hensynet til projektets samlede helhed og foretager interne prioriteringer igennem projektforløbet. Styregruppens opgaver fremgår af samarbejdsaftalen side 3. Viborg Byråd skal fortsat særskilt godkende udbudsform, konkurrenceprogram og Viborg Kommunes deltagere i bedømmelseskomiteen
 
Der nedsættes en projektarbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Mercantec og Viborg Kommune, der sammen med respektive bygherrerådgivere bidrager til udarbejdelse og koordinering af de fælles dokumenter og konkurrenceprogrammering og indstiller materialet til godkendelse i styregruppen.
  
Fælles konkurrencerådgiver
Af samarbejdsaftalen fremgår, at der tilknyttes en fælles konkurrencerådgiver, som skal varetage konkurrencens fælles opgaver og dokumenter. Disse omfatter bla. udbudsbekendtgørelse, prækvalifikation, fælles udbudsmateriale og hensynet til projektets helhed i konkurrenceprogrammet, facilitering af konkurrence og forhandlingsfase inkl. udarbejdelse af dommerbetænkning og evalueringsrapport. Samarbejdsparterne har bedt Cowi om at give et tilbud på denne opgave. Udgiften til den fælles rådgivning indgår i det samlede budget for projektkonkurrencen.
 
Viborg Byråd har vedtaget en Indkøbs- og udbudspolitik, der bla. omfatter rådgivningsydelser i forbindelse med bygge- og, anlægsopgaver. Ved rådgivningsydelser på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. (under tærskelværdien og dermed ikke omfattet af tilbudsloven) vil kommunen som hovedregel indbyde 3 rådgivere til at give tilbud, heraf én uden for kommunen.
 
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at antage Cowi som rådgiver og dermed fravige Indkøbs- og Udbudspolitikken. Der er dels et tidsmæssigt perspektiv, idet rådgiveren vil kunne tiltræde uden en tidskrævende tilbudsrunde og dermed kan fremdriften i projektet fastholdes, og dels et hensyn til ikke at indsnævre feltet af kvalificerede ansøgere til den kommende broprojektkonkurrence. Cowi er som sekretariat for Realdania på forhånd udelukket fra at byde på denne opgave.
 
Budget for fælles projektkonkurrence
Omkostninger i forbindelse med gennemførelse af den fælles projektkonkurrence i to faser inkl. uforudsete udgifter er opgjort til at udgøre ca. 3.25 mio. kr. ekskl. moms, som finansieres ud fra følgende fordeling:
Mercantec (fast sum)          1.000.000 kr
Viborg Kommune/ Realdania          1.750.000 kr.
Viborg Kommune (bebyggelsesplan ved sydligt brofæste  )  500.000 kr.
 
Udbudsstrategi
Konkurrencen foreslås at omfatte tre delprojekter:
·      Kickstartprojektet Banebroen og
·      Mercantecs nye undervisningsbyggeri samt
·      Et forslag til bebyggelsesplan for et område ved banebroens sydlige brofæste
 
Konkurrencen foreslås afholdt som en EU-projektkonkurrence med prækvalifikation af fem deltagende teams og med mulighed for efterfølgende udbud med forhandling. Dette for at styrke besvarelserne på alle tre delbesvarelser og undgå "svage" delløsninger, hvor forhandlingsfasen, fase 2, bruges til at få justeret og kvalificeret besvarelserne, så delprojekterne bearbejdes i en optimeret funktionalitet og en høj arkitektonisk kvalitet. De endelige forslag og tilbud evalueres ud fra forud definerede tildelingskriterier, og den endelige vinder, totalrådgiver, findes.
 
Delprojekterne påregnes efter konkurrencens afgørelse at kunne tilrettelægges som adskilte – men koordinerede og sammenknyttede – delforløb.
 
Bedømmelseskomiteen i fase 1 foreslås sammensat som følger:
1 person fra Realdania
3 personer fra Viborg Kommune
3 personer fra Mercantec
2 arkitekt fagdommere
1 ingeniør fagdommer
Til rådgivning af bedømmelseskomiteen kan udpeges særligt sagkyndige, herunder parternes bygherrerådgivere.
 
Forvaltningen foreslår, at Byrådet på et kommende møde udpeger Viborg Kommunes deltagere i bedømmelseskomiteen.
 
Forhandlingen i fase 2 foreslås varetaget af en administrativ forhandlingsgruppe, der nedsættes af styregruppen. Til det afsluttende evalueringsmøde og udpegning af den endelig vinder kan der indkaldes medlemmer af dommerkomiteen fra fase 1.
 
I udbudsstrategien foreslås det efterfølgende udbud af bygge- og anlægsentrepriser tilpasset projektets karakter. Det tilstræbes at opdele arbejderne i fagentrepriser, men banebroprojektets kompleksitet og særlige karakter kan gøre det fordelagtigt at anvende storentrepriser eller evt. hovedentreprise. Den endelige udbudsform vælges under projekteringsforløbet i samarbejde med totalrådgiver. Ligeledes ønskes det i projekteringsforløbet vurderet, hvorvidt projektet fordelagtigt kan anvende tidligt udbud eller lign. udvidede samarbejdsformer.
 
Viborg Kommune vil iht. Indkøbs- og udbudspolitiken som hovedregel udbyde bygge- og anlægsopgaver i offentlig licitation og fagentreprise. Anden udbudsform kan kun anvendes efter konkret politisk beslutning i det enkelte projekt.
 
Forvaltningen vurderer, at det vil være ønskeligt at holde muligheden åben for andre udbudsformer for banebroen, idet anlæg af en banebro kræver særligt kendskab til at bygge over jernbaner og opførelsesmæssigt ikke kan sammenlignes med almindeligt bolig- og erhvervsbyggeri. Det vil endvidere forenkle byggeprocessen, at der ikke skal koordineres mellem mange entreprenører, når de enkelte etaper skal tilrettelægges under hensyn til togdrift og spærring heraf, samt sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejder ved jernbanen. Forvaltningen forslår derfor, at der i den efterfølgende projektering åbnes mulighed for at styregruppen for Banebroen i samarbejde med totalrådgiver kan fastlægge den mest hensigtsmæssige udbudsform for Banebroen. Mercantec agter at udbyde gymnasiebyggeriet i fagentrepriser.
 
Den overordnede tidsplan for projektkonkurrencen (og efterfølgende realisering) forventes, jf. udbudsstrategien, at forløbe med følgende hovedterminer:
 
Ultimo maj 2015: Godkendelse af samarbejdsaftale og udbudsstrategi i Viborg Byråd
Ultimo maj– medio august 2015: EU bekendtgørelse og prækvalifikation af fem deltagende teams
Primo september 2015: Godkendelse af konkurrenceprogram i Viborg Byråd
Primo september 2015 – ultimo marts 2016 Projektkonkurrence og Udbud efter forhandling og udpegning af endelig vinder
Primo april 2016: Godkendelse af realisering af vinderprojektet (Banebroen) i Viborg Byråd
April 2016 – ultimo 2018:  Projektering og udførelse.
 
Det nærmere indhold i konkurrencefaserne, bedømmelsen og bedømmelseskriterierne, tidsplan mv. er beskrevet i udbudsstrategien, der indgår som bilag til samarbejdsaftalen og ses af bilag 2 til nærværende dagsorden.
 
Økonomi og Finansiering
Viborg Byråd har i anlægsbudgettet for 2015-2018 under Viborg Baneby-projekter afsat 42.0 mio. kr. til Banebroen, heraf 4.4 mio kr. til dækning af fondsafgift (”tilskudsmoms”). Dette giver sammen med Realdanias tilsagn på 25.0 mio. kr. en maksimal anlægssum for Banebroen på 62.6 mio. kr.
 
Økonomien, der indgår i bevillingsansøgningen i sagen udgør følgende beløb:
 
 
2015
2016
I alt
Bruttoudgift projektkonkurr. mv.
1.400.000 kr.
900.000 kr.
2.300.000 kr.
Udgift til tilskudsmoms
120.000 kr.
80.000 kr.
200.000 kr.
Samlet udgift
1.520.000 kr.
980.000 kr.
2.500.000 kr.
Indtægt (tilskud)
-700.000 kr.
-450.000 kr.
-1.150.000 kr.
Nettoudgift til finansiering
820.000 kr.
530.000 kr.
1.350.000 kr.
 
Viborg Kommune skal af tilskuddet fra Realdania betale den såkaldte ”tilskudsmoms”, som dermed bliver en udgift for projektet. Af tilskuddet på 1.150.000 kr. bliver denne udgift på ca. 200.000 kr., som er medtaget i den udgiftsbevilling, der søges nu.
 
Forvaltningen foreslår, at der afsættes et beløb på 2.300.000 kr. til at fortsætte den igangværende proces med at gennemføre den beskrevne fælles projektkonkurrence konkurrencerådgivning iht. budget i samarbejdsaftalen (1.750.000 kr.), tekniske forundersøgelser (60.000 kr.), samt til finansiering af særskilt bygherrerådgivning for Viborg Kommune og Realdania (490.000kr.) (jf. byrådets godkendelse på mødet d. 28. januar 2015).
Idet Realdania er partner i banebroprojektet og således også har givet tilsagn om at støtte projektet, søges der ligeledes om en anlægsindtægtsbevilling på 1.150.000 kr., der udgør Realdanias anslåede bidrag til denne fase. Det betyder, at Viborg Kommunes nettoanlægsudgift andrager 1.350.000 kr. (inkl. Tilskudsmoms).
 
Nettoudgiften på 820.000 kr. i 2015 foreslås finansieret af rådighedsbeløbet afsat på kontoen ”Viborg Baneby-projekter” hvor der i øjeblikket er afsat et samlet beløb på 2.798.000 kr. i 2015.
Rådighedsbeløbene i 2016 på netto 530.000 kr. bliver indregnet i det budgetforslag for 2016-2019, som er under udarbejdelse.
 
 
BILAG
1
Åben
Forslag til samarbejdsaftale om fælles projektkonkurrence
172502/15
2
Åben
Forslag til udbudsstrategi - bilag til samarbejdsaftale
172501/15
3
Åben
Udkast til principaftale af 22. oktober 2014
172427/15
 
 
INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at den i sagen beskrevne organisering godkendes,
 
at valg af Cowi som fælles konkurrencerådgiver for samarbejdsparterne Mercantec, Realdania og Viborg Kommune frem til og med afholdelse af projektkonkurrence godkendes,
 
at forslaget om, at udformningen af en bebyggelsesplan ved det sydlige brofæste indgår i projektkonkurrencen godkendes,
 
at samarbejdsaftalen mellem Mercantec og partnerskabet Realdania og Viborg Kommune godkendes
 
at den foreslåede udbudsstrategi (bilag til samarbejdsaftalen) godkendes, herunder
 
at dommerkomiteen sammensættes som beskrevet, herunder at Viborg Byråd på et kommende møde udpeger 3 medlemmer fra Viborg Kommune, samt
 
at den administrative forhandlingsgruppe til varetagelse af forhandlingsforløbet i en forventet fase 2 nedsættes af projektets styregruppe, herunder at medlemmer af dommerkomiteen kan deltage i det endelige evalueringsmøde for afgørelsen, samt   
 
at den endelige udbudsform for entreprisearbejder for Banebroen fastlægges under projekteringen af styregruppen for Banebroen i samarbejde med totalrådgiveren som fag-, stor- eller hovedentreprise
 
at der til kontoen ”banebroen i Viborg Baneby” gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.520.000 kr. i 2015 og 980.000 kr. i 2016,
 
at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.150.000 kr. med rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2015 og 450.000 kr. i 2016,
 
Indstilling
Indstillingerne fra Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil foreligge til Byrådets møde.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at den i sagen beskrevne organisering godkendes,
 
at valg af Cowi som fælles konkurrencerådgiver for samarbejdsparterne Mercantec, Realdania og Viborg Kommune frem til og med afholdelse af projektkonkurrence godkendes,
 
at forslaget om, at udformningen af en bebyggelsesplan ved det sydlige brofæste indgår i projektkonkurrencen godkendes,
 
at samarbejdsaftalen mellem Mercantec og partnerskabet Realdania og Viborg Kommune godkendes
 
at den foreslåede udbudsstrategi (bilag til samarbejdsaftalen) godkendes, herunder
 
at dommerkomiteen sammensættes som beskrevet, herunder at Viborg Byråd på et kommende møde udpeger 3 medlemmer fra Viborg Kommune, samt
 
at den administrative forhandlingsgruppe til varetagelse af forhandlingsforløbet i en forventet fase 2 nedsættes af projektets styregruppe, herunder at medlemmer af dommerkomiteen kan deltage i det endelige evalueringsmøde for afgørelsen, samt   
 
at den endelige udbudsform for entreprisearbejder for Banebroen forelægges til Byrådets beslutning efter det konkrete projekt og dets grænseflader til omkringliggende byggerier er kendt,
 
at der til kontoen ”banebroen i Viborg Baneby” gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.520.000 kr. i 2015 og 980.000 kr. i 2016,
 
at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.150.000 kr. med rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2015 og 450.000 kr. i 2016, og
 
at nettoudgiften i 2015 på 820.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Viborg Baneby–projekter” og at rådighedsbeløbene på netto 530.000 kr. i 2016 indarbejdes i budgetforslaget for 2016-2019, som er under udarbejdelse (med tilsvarende nedsættelse af budgetforslaget på kontoen ”Viborg Baneby–projekter” i 2016).
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
 
Flemming Gundersen stiller følgende forslag 1:
”Det præciseres at det er kommunen, der har ansvaret og beslutningsretten for den overordnede planlægning i området. Den fremlagte samarbejdsaftale forkastes, og de nødvendige justeringer af de overordnede planlægningsmæssige rammer for projektkonkurrencen udarbejdes før konkurrencen igangsættes.”
 
For forslaget stemmer Flemming Gundersen og resten af Byrådet stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.
 
Flemming Gundersen stiller følgende forslag 2:
”Styregruppens sammensætning ændres således, at Mercantec har to repræsentanter og kommunen har tre.”
 
For forslaget stemmer Flemming Gundersen og resten af Byrådet stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.
 
Flemming Gundersen stiller følgende forslag 3:
”Den økonomiske favorisering af Mercantec ændres eller fjernes således, at Mercantec behandles på lige vilkår med andre bygherrer. Det vil sige at:
- Grunden ikke overdrages kvit og frit. Der skal betales handelspris, eller grunden kan eventuelt lejes.
- Parkeringspladser etableres på sædvanlige vilkår.”
 
For forslaget stemmer Flemming Gundersen og resten af Byrådet stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.
 
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Bilag

Sagsid.: 15/3764
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. april 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Historik
Byrådet traf på mødet den 27. februar 2013 (sag nr. 25) beslutning om at etablere et nyt plejecenter i ”Viborg Baneby” (Vestas grunden mv.) på en del af Marsk Stigs Vej 4, Viborg, med Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup som bygherre. Boligselskabet står således for opførelse og efterfølgende drift af plejecentret.
 
Byrådet besluttede efterfølgende på mødet den 4. september 2013 (sag nr. 30)
 
 • at godkende Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af delnr. 2 af matr.nr. 65F Viborg Markjorder på 7.260 m2,
 • at give tilsagn om ydelsesstøtte til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 70 almene ældreboliger (plejeboliger) med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 118.635.000 kr. inkl. moms,
 • at give tilsagn om tilskud til etablering af de til plejeboligerne hørende servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 19.000.000 kr. inkl. moms
 • at yde et grundkapitallån på 11.864.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,
 • at der til dækning af kommunens udlån til Landsbyggefonden indregnes en udlånsbevilling på 11.864.000 kr. til kontoen ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Plejecenter i Banebyen” med rådighedsbeløb i 2014,
 • at der til dækning af Viborg Kommunes køb af servicearealer afsættes 12.400.000 kr. i anlægsbudgettet for 2017,
 • at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 • at godkende den foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.045 kr./m².
 
Efterfølgende bortfaldt tilsagnet (skema A), da Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ikke søgte om skema B indenfor den i loven fastsat frist på 9 måneder fra tilsagnet, jf.§ 38 i støttebekendtgørelsen, som er ufravigelig.

Byrådet godkendte på mødet den 8. oktober 2014 (sag nr. 1, budgetforlig), at plejecentret bliver udvidet fra 70 til 100 boliger med en forøgelse af grundkapitallånet på 5.100.000 kr. i overslagsåret 2017.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 24. marts 2015 (sag nr. 3) at indstille til Byrådet, at supplere Kommunens areal i plejecentret med 1250 m² til andre relaterede funktioner, som dagcenter, træning, hjemme- og sygepleje samt at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 40.538.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.
 
 
Skema A og anskaffelsessum
Ved ansøgning modtaget den 30. januar 2015 og supplerende materiale modtaget den 1. april 2015 anmoder boligselskabet på vegne af afdeling 122 (boliger) og afdeling 124 (servicearealer) om tilsagn (skema A) til at opføre 100 ældreboliger med serviceareal samt supplerende kommunale arealer på Marsk Stigs Vej, Viborg til en anslået anskaffelsessum på henholdsvis 177.491.000 kr. for boligerne og 48.201.000 kr. for servicearealer inklusive de supplerende kommunale arealer til andre funktioner.
 
Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:
7700 m² bolig x 22.890 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 176.253.000 kr.
 
Bygherren har afsat 1.238.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet. Projektet holder sig præcist på den maksimalt tilladte anskaffelsessum med 176.253.000 kr. (177.491.000 kr. – 1.238.000 kr.), når indeksering af entreprisesummen fratrækkes den samlede anskaffelsessum. Endelig godkendelse af anskaffelsessummen gives efter afholdt licitation ved skema B. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af bilag nr. 1 (udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF).
 
Projektbeskrivelse
Plejecentret, inklusive de supplerende kommunale arealer, forventes at blive på i alt 10.145 m². Plejecentret forudsættes indrettet med levebo-miljøer, hvor boligerne bliver 2 værelses og på ca. 77 m² inkl. andel af fællesarealer, svarende til i alt 7700 m², dertil opføres 1200 m² serviceareal, samt yderligere 1245 m² supplerende kommunalt areal.
 
Byrådet behandler Viborg Kommunes arkitekturpolitik på mødet den 28. april 2015. Hvis arkitekturpolitikken bliver vedtaget af byrådet, vil projektet blive omfattet af denne.
   
I den kommende projektering og inden godkendelse af skema B skal boligselskabet være i dialog med forvaltningen vedrørende udformning og størrelse af plejeboligerne og servicearealerne m.m., proces og tidsplan jf. Byrådets beslutning af 27. februar 2013 (sag 25) og byggetilladelse.
 
Boligselskabet forventer at plejecentret skal opføres i op til 4 etager, hvilket dog vil kræve en dispensation fra lokalplan 425. I henhold til lokalplanen skal nybyggeri opføres som lavenergibebyggelse, og bygherreren har i ansøgningen oplyst, at byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015, hvilket i øjeblikket opfylder betingelserne for lavenergibyggeri i bygningsreglement 2010. Disponeringsplanen fremgår af bilag nr. 2.
 
Der skal indgås en særskilt aftale mellem parterne om servicearealernes opførelse og finansiering samt udarbejdes og tinglyses vedtægter for ejerforeningen om drift, fordeling af fællesudgifter, pedel, forsikring, renovation m.m., jf. ejerlejlighedslovens § 7.
 
Støttetilsagn
Når Byrådet, på baggrund af økonomien i skema A, har meddelt tilsagn, kan der opnås statsstøtte til byggeriet, og projektet vil blive detailprojekteret med henblik på udsendelse af bygge- og anlægsarbejderne i udbud. Styregruppen har endnu ikke besluttet udbudsformen for byggeriet, hvor både udgiften til teknisk rådgivning og anlægsarbejdet er over EU tærskelværdien.
 
Boligselskabet har ud fra byggesagens størrelse, karakter og kompleksitet vurderet, at der ikke er grundlag for et samlet udbud eller en partneringsaftale.  
 
Finansiering
Det kommunale grundkapitallån for boligerne (udlån til Landsbyggefonden) udgør 17.749.000 kr., idet grundkapitallånet beregnes af anskaffelsessummen inkl. indeksering af fastprisperioden.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således: 
2 %
beboerindskud
3.550.000 kr.
10 %
kommunal grundkapital
17.749.000 kr.
88 %
realkreditlån
 156.192.000 kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms 
177.491.000 kr.
 
Der er tidligere (den 4. september 2013, sag nr. 30) bevilliget 11.864.000 kr. til et grundkapitallån til plejeboliger i Banebyen, og i budgettet for 2015-2018 er der afsat 5.100.00 kr. i 2017 til grundkapitallån ligeledes til plejeboliger i Banebyen. Forvaltningen forslår, at disse bliver fremrykket til 2015.
 
Finansiering af grundkapitallånet:
kommunal grundkapital
17.749.000 kr.
- kommunal grundkapital bevilget i 2013
11.864.000 kr.
Manglende bevilling                                        
   5.885.000 kr.
- rådighedsbeløb afsat i 2017 i budget 2015-2018
5.100.000 kr.
Manglende finansiering
    785.000 kr.
 
Differencen til grundkapitallånet på 785.000 kr. forslås finansieret af kassebeholdningen i 2015.
 
Kommunale servicearealer
Udover finansiering af grundkapitallånet kommer etableringsudgiften til servicearealer og supplerende kommunale arealer, som overdrages til Viborg Kommune for anlægssummen, når byggeriet er afsluttet i 2017, idet Kommunen ville være deponeringspligtig, hvis den i stedet valgte at indgå en lejeaftale.
 
Anskaffelsessummen for servicearealer og supplerende kommunale arealer er anslået til 48.201.000 kr. inkl. moms og finansieres fuldt ud af Kommunen, dog med fradrag af et servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, som udbetales efter indberetning af skema C.
 
Anskaffelsessum inkl. moms
48.201.000 kr.
Fradrag af moms
7.663.000 kr.
Fradrag af servicearealtilskud (100*40.000)
4.000.000 kr.
Nettoudgift ekskl. moms
36.538.000 kr.
 
Viborg Kommunes nettoudgift på 36.538.000 kr. afsættes på anlægsbudgettet for 2017, jf. sag nr. 32 fra møde i Økonomi og Erhvervsudvalget den 15. april 2015.
 
Det bemærkes, at der er tale om en skønnet udgift, idet størrelsen og indretningen af servicearealerne først kan fastlægges i forbindelse med projekteringen.
 
Krav i henhold til støttebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Kravene og forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 3.
I bilaget henvises til bilag nr. 4, uddrag af husleje- og udgiftsstatistik 2013 fra Landsbyggefonden. Huslejen for boligerne før driftsudgifter udgør ifølge skema A 1.057 kr./m2, svarende til 6.782 kr. pr. måned.
 
Køb af suppleringsjord
På grund af udvidelsen af plejecentret fra 70 til 100 boliger med tilhørende serviceareal har Boligselskabets bestyrelse den 21. januar 2015 godkendt køb af et jordstykke fra ejer Mogens Christensen, svarende til godt 500 m2 byggeret til en pris på 1.250.000 kr. Arealet udgør del af ejendommen matr.nr. 65q, Viborg Markjorder. Til brug for tilsynsmyndighedens godkendelse af handlen er forevist udkast til købsaftale, som er betinget af Viborg Kommunes godkendelse af handlen samt af endelig udstykning.

Forvaltningen kan konstatere, at prisen er oplyst til at svare til den oprindelige pris for det første jordkøb, og at den samlede grundpris pr. kvadratmeter byggeret (2.500 kr.) ikke vil blive højere end forudsat i den oprindelige anlægsramme, samt at prisen svarer til den af EDC/Svend Døssing den 20. marts 2015 afgivne valuarvurdering af grunden ved en størrelse på 500 m2. Vurderingen forudsætter, at der kan opnås en bebyggelsesprocent på ca. 100 med en byggeret på 500 m2 i fire etager til boligformål. Under henvisning til disse oplysninger har forvaltningen ingen bemærkninger til handlen.
 
Kommunegaranti
Det er en betingelse for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført og skema C godkendes. Långiver fastlægger derfor efter projekteringen ejendommens værdi på basis af en rentabilitetsberegning, således at markedsværdien lægges til grund for beregningen af en foreløbig kommunal garanti, som revurderes, når byggeriet er opført.
 
Udviklings- og forsøgsbyggeri
Projektet har modtaget en bevilling fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter til udvikling og 1:1 afprøvning af fleksible plejeboliger som forsøgsbyggeri.
 
Forsøgsbyggeriet fokuserer på 3 faser
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 26 godkender Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af suppleringsareal, del af matr.nr. 65q, Viborg Markjorder, til 1.250.000 kr. inkl. moms,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 26 godkender, at servicearealerne efter opførelsen overdrages til Viborg Kommune for anlægssummen med fradrag af servicearealtilskud fra staten på 4.000.000 kr.
 
at ovenstående godkendelser gives under forudsætning af,
at der opnås de nødvendige dispensationer fra lokalplan 425 til projektets gennemførelse,
 
at der indgås skriftlig aftale om opførelse og finansiering af servicearealerne mellem Boligselskabet og Viborg Kommune, og
 
at der i medfør af ejerlejlighedslovens § 7 udarbejdes individuelle vedtægter for ejerforeningen.
 
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 115, stk. 1,nr. 1, på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 100 almene ældreboliger (plejeboliger) i afdeling 122 beliggende ved Marsk Stigs Vej i Viborg (skema A) – med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 177.491.000 kr. inkl. moms,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 140 på statens vegne giver tilsagn om tilskud til etablering af det til ældreboligerne hørende servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 48.201.000 kr. inkl. moms,
 
at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 17.749.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,
 
at der til dækning af den resterende del af kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en forhøjelse af udlånsbevillingen til kontoen ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg – plejecenter i Banebyen” med 5.885.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 5.885.000 kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen, idet de 5.100.000 kr., der til formålet er afsat i budgetoverslagsåret 2017 samtidig fjernes i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
at den foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.057 kr./m², jf. bilag nr. 3, godkendes.
 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-04-2015
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 26 godkender Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af suppleringsareal, del af matr.nr. 65q, Viborg Markjorder, til 1.250.000 kr. inkl. moms,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 26 godkender, at servicearealerne efter opførelsen overdrages til Viborg Kommune for anlægssummen med fradrag af servicearealtilskud fra staten på 4.000.000 kr.
 
at ovenstående godkendelser gives under forudsætning af,
at der opnås de nødvendige dispensationer fra lokalplan 425 til projektets gennemførelse,
 
at der indgås skriftlig aftale om opførelse og finansiering af servicearealerne mellem Boligselskabet og Viborg Kommune, og
 
at der i medfør af ejerlejlighedslovens § 7 udarbejdes individuelle vedtægter for ejerforeningen.
 
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 115, stk. 1,nr. 1, på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 100 almene ældreboliger (plejeboliger) i afdeling 122 beliggende ved Marsk Stigs Vej i Viborg (skema A) – med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 177.491.000 kr. inkl. moms,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 140 på statens vegne giver tilsagn om tilskud til etablering af det til ældreboligerne hørende servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 48.201.000 kr. inkl. moms,
 
at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 17.749.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,
 
at der til dækning af den resterende del af kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en forhøjelse af udlånsbevillingen til kontoen ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg – plejecenter i Banebyen” med 5.885.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 5.885.000 kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen, idet de 5.100.000 kr., der til formålet er afsat i budgetoverslagsåret 2017 samtidig fjernes i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
at den foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.057 kr./m², jf. bilag nr. 3, godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
 
Britta Leth stemmer imod og ønsker følgende tilføjet referatet:
”Jeg finder anskaffelsessummen for høj, idet der er betalt 4.966 kr. pr. kvm. for jordarealet til plejehjemsboligerne. Viborg Kommune har selv købt til 2.757 kr. pr. kvm. i området, og af sagen fremgår det, at der er købt yderligere 500 kvm., som er købt til en pris på 2.500 kr. pr. kvm. Anskaffelsessummen bliver her 23.051 kr. pr. bebygget kvm. Denne høje kvm. pris betyder, at pensionisterne hver eneste måned i mange år fremover kommer til at betale en højere husleje, og at Viborg Kommunes og Statens udgifter til boligydelse bliver en væsentligt større udgift mange år frem.  Jeg mener, at vi bør være meget mere omkostningsbevidste ved plejehjemsbyggerier, så der sikres gode boligforhold for pensionisterne til markedspriser.”
Bilag

Sagsid.: 14/61485
Sagsfremstilling
Køb af Vinkelvej 20, Viborg, af Mercantec (bevillingssag)
 
Byrådet behandlede på ekstraordinært møde den 22. oktober 2014 (lukket sag nr. 1) køb af Vinkelvej 20 og salg af grund i banebyen, og der blev i den forbindelse godkendt en principaftale med Mercantec. Principaftalen fremgår af bilag nr. 1.
 
Der er nu under forbehold af Byrådets godkendelse indgået egentlig aftale om køb af Vinkelvej 20.
 
Købsprisen er 80 mio. kr. inkl. inventar. Overtagelsesdagen er 1. juni 2015. Tinglysningsafgiften (i alt ca. 480.000 kr.) deles lige mellem parterne. Hver part bærer udgiften til egne eventuelle rådgivere.
 
I forbindelse med handlen har parterne været opmærksomme på, at der er en problematik med PCB-forurening af ejendommen. Kommunen accepterer, at der er den pågældende forurening. Der er udarbejdet 2 rapporter vedr. forureningen. De fremgår af hhv. bilag nr. 2 og bilag nr. 3. Kommunens andel af udgiften til rapporterne er ca. 140.000 kr.
 
Det er skønnet, at der vil være en udgift i størrelsesordenen 16 mio. kr. til fjernelse af forureningen. En del af forureningen vil under alle omstændigheder blive fjernet i forbindelse med renovering/ombygning og forbedring af bygningen, så den reelle udgift til fjernelse af forureningen er mindre end det ovennævnte skønnede beløb.
 
Der er i ejendommen tinglyst 2 rente- og afdragsfrie pantebreve til Viborg Kommune på hhv. 1.490.000 kr. og 860.000 kr. Pantebrevene forfalder ifølge deres ordlyd ved ejerskifte. Kommunen accepterer, at pantebrevene på uændrede vilkår i stedet får pant i Mercantecs nye ejendom i Banebyen. Omkostningerne ved tinglysning i den nye ejendom (i alt ca. 37.000 kr.) deles lige mellem parterne. Denne udgift afholdes først, når Mercantecs nye grund er udstykket og tinglyst til Mercantec, hvorfor der ikke medtages bevilling hertil i denne sag.
 
Som et led i aftalen om Kommunens køb er det samtidig aftalt, at Mercantec lejer den solgte ejendom af Kommunen fra den 1. juni 2015 indtil fraflytning, som formentlig vil ske inden 31. december 2018. Mercantec betaler i denne periode en leje på i alt 10.500.000 kr.
 
Lejer betaler foruden den aftalte leje også forbrug.
 
Lejer har den indvendige og udvendige vedligeholdelse. Lejer skal efter nærmere aftale med Kommunen vedr. arten af vedligeholdelse fastholde niveauet for vedligeholdelse svarende til tidligere års omkostningsniveau, som er oplyst til ca. 500.000 kr.
 
Fra medio 2016 skal Kommunen have ret til at påbegynde istandsættelser og mindre ombygninger efter nærmere aftale med Mercantec, idet arbejderne skal tilrettelægges, så de generer Mercantec mindst muligt. Kommunen kan endvidere påbegynde opførelse af eventuelle tilbygninger i lejeperioden.
 
I denne sag søges der bevilling til følgende beløb:
 
Købesum
80.000.000 kr.
2015
½ tinglysningsafgift
240.000 kr.
2015
Rapporter forurening
140.000 kr.
2015
Samlet udgift, anlæg
80.380.000 kr.
2015
 
 
 
Driftsindtægt (husleje)
3.000.000 kr. i 2015
3.000.000 kr. i hvert af årene 2016-2017, og 1.500.000 kr. i 2018
 
Bevilling til om- og nybygning mv. vil blive søgt på et senere tidspunkt.
 
Finansiering
Der er på investeringsoversigten for budget 2015-2018 afsat rådighedsbeløb på følgende beløb til Overlund og Rosenvængets skole (inkl. efterfølgende til- og ombygning):
 
År 2015
År 2016
År 2017
År 2018
20.000.000 kr.
35.000.000 kr.
25.000.000 kr.
100.000.000 kr.
 
Det foreslås, at anlægsudgiften på 80.380.000 kr. til køb af Vinkelvej 20 finansieres dels af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 20.000.000 kr., og dels ved forbrug af kassebeholdningen på 60.380.000 kr., idet de afsatte rådighedsbeløb i overslagsårene 2016-2018 tilsvarende reduceres i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.
Bilag

Sagsid.: 14/42803
Sagsfremstilling
Salg af Meldgårdsvej 10, Rødding, 8830 Tjele (tidligere børnehave)
 
Den tidligere børnehave på Meldgårdsvej 10 i Rødding har været udbudt til salg. Der er indkommet 2 bud på ejendommen:
 
1)   Jim Hansen byder 635.000 kr.
2)   Bach Byg A/S byder 750.000 kr.
 
Ejendommen er ifølge BBR opført i 1980 og har et bebygget areal på 312 m2 samt 70 m2 kælder. Ejendomsværdien udgør ifølge offentlig vurdering 1.200.000, hvoraf grundværdien udgør 128.800 kr. Mægler har vurderet ejendommen til 800.000 kr.
 
Ejendommen kan – efter indhentning af fornøden byggetilladelse – anvendes som bolig eller evt. udstykkes i 3 boliggrunde.
 
Tilbuddet fra Bach Byg A/S ligger tæt på mæglers vurdering af ejendommen og er samtidig det højeste bud. Det indstilles derfor, at ejendommen sælges til Bach Byg A/S.
 
Økonomi
Ejendommen sælges via mægler. Salær og annonceringsudgifter udgør 27.000 kr., som afholdes af Kommunen.
 
Køber betaler tinglysningsafgiften. 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger Meldgårdsvej 10, Rødding til højstbydende, Bach Byg A/S,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Salg af Meldgårdsvej 10, Rødding” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at der til samme konto gives en anlægsudgiftsbevilling (mæglersalær og annonceringsudgifter) på 27.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at nettoindtægten på 723.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/28907
Sagsfremstilling
Salg af del af vejareal – Indre Ringvej – til sammenlægning med Industrivej 16
 
I forbindelse med et planlagt byggeri har ejeren af Industrivej 16 (autoforhandler ”Jørgen Olsen a/s”) behov for yderligere areal for at overholde bebyggelsesprocenten.
 
Rabatten, der formelt er en del af vejarealet, ud mod Indre Ringvej er bredere, end der er behov for, og der kan således sælges ca. 900 m2 jf. skitsen i bilag nr. 1. De to tilstødende nabogrunde har for ca. 10 år siden købt lignende arealer.
 
Der er under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale om salg til en pris på 170 kr. pr. m2 (i alt ca. 153.000 kr.) ekskl. moms og kloaktilslutningsbidrag, hvilket svarer til den normale pris for erhvervsjord i Viborg. Det bemærkes, at jorden i denne forbindelse ikke har værdi af facadejord, idet Ford i forvejen har en facadegrund.
 
Overtagelsesdagen fastsættes efter nærmere aftale i 2015. Køber betaler udgifterne ved handlen. Vilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.
 
Det bemærkes for god ordens skyld, at arealet kan sælges uden offentligt udbud, da det er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges.
 
Bevillinger søges i forbindelse med en samlet sag sidst på året om bevillinger til salg af bolig- og erhvervsgrunde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune sælger ca. 900 m2 vejareal som vist på bilag nr. 1 for 170 kr. pr. m2 ekskl. moms og kloaktilslutningsbidrag,

at køber betaler omkostningerne i forbindelse med handlen,

at overtagelsesdagen fastsættes efter nærmere aftale i 2015, og

at vilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/32852
Sagsfremstilling
Salg af Industrivej 14 – 16, Ørum – tidligere materielgård (bevillingssag)
 
Den tidligere materielgård i Ørum har været udbudt til salg. Ejendommen består dels af en opvarmet mandskabsbygning og dels af en delvis opvarmet kombineret kontor og lagerbygning. Derudover er der på grunden et antal skure og overdækninger 
 • Mandskabsbygningen er på 211 kvadratmeter
 • Lagerbygningen er på 496 kvadratmeter
 • Udhuse og overdækninger udgør til sammen et areal på 275 kvadratmeter
Grunden er på 6.111 m2. Ejendommen kan anvendes til bl.a. lettere industri, værksteds- og lagerindustri samt garageanlæg m.v.
 
Salgsvilkårene fremgår af bilag nr. 1.
 
Der er modtaget 2 bud på ejendommen:
-      Midtjysk Spåntagning v/Brian Adolphsen, Ørum, har budt 925.000 kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger den tidligere materielgård i Ørum for 925.000 kr. til Midtjysk Spåntagning v/Brian Adolphsen, således som det fremgår af sagsfremstillingen,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 925.000 kr. til kontoen ”Salg af Industrivej 14-16, Ørum - tidligere materielgård” med rådighedsbeløb i 2015, og
  
at nettoindtægten på 925.000 kr. i 2015 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-05-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 20-05-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag