You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 17. juni 2015 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Carsten Stenrøjl, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg Pedersen, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Afbud fra Gregers Laigaard. I stedet deltager stedfortræder Henry Jensen. Afbud fra Peter Juhl. I stedet deltager stedfortræder Ida Middelhede Jensen.

Sagsid.: 14/55249
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på mødet den 20. maj 2015 (sag nr. 17) en samarbejdsaftale mellem Mercantec, Viborg Kommune og Realdania om at afholde en fælles projektkonkurrence for banebro og nyt erhvervsgymnasium i banebyen. Byrådet godkendte endvidere, at der nedsættes en dommerkomite, som beskrevet i udbudsstrategien (bilag til samarbejdsaftalen), herunder at Viborg Byråd på et senere møde udpeger 3 medlemmer fra Viborg Kommune. Udbudsstrategien ses i bilag nr. 1.
 
Formålet med nærværende sag er derfor at bede Byrådet udpege tre medlemmer fra Viborg Kommune.
 
Konkurrencen afholdes som en EU-projektkonkurrence med prækvalifikation af fem deltagende teams og med mulighed for efterfølgende udbud med forhandling med en eller flere vindere. Konkurrencen forventes udskrevet primo september 2015 og bedømmelsen heraf forventes at finde sted i sidste halvdel af november 2015.
 
Dommerkomiteen i projektkonkurrencen (fase 1) sammensættes som følger:
 
1 person fra Realdania
3 personer fra Viborg Kommune
3 personer fra Mercantec
2 arkitekt fagdommere
1 ingeniør fagdommer.
 
Til rådgivning af komiteen kan udpeges særligt sagkyndige, herunder parternes bygherrerådgivere.
 
Forhandlingen i fase 2 varetages af en administrativ forhandlingsgruppe, der nedsættes af projektets styregruppe. Til det afsluttende evalueringsmøde og udpegning af den endelige vinder kan der indkaldes medlemmer af dommerkomiteen fra fase 1. Evaluering af de endelige tilbud og udpegning af en endelig vinder forventes at ske i marts 2016.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Byrådet udpeger tre medlemmer fra Viborg Kommune til dommerkomiteen i projektkonkurrencen om banebro og nyt erhvervsgymnasium.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Byrådet beslutter,
 
at formand og næstformand for Teknisk Udvalg Johannes F. Vesterby og Martin Sanderhoff samt planchef Karl Johan Legaard Jensen, Teknik & Miljø udpeges som Viborg Kommunes medlemmer af dommerkomiteen i projektkonkurrencen om banebro og nyt erhvervsgymnasium.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.

Sagsid.: 15/36246
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Flere udvalg opererer allerede med en ”mødeliste” som et værktøj til at holde overblik over de aktiviteter, som udvalgsmedlemmerne deltager i.
 
For at gøre håndteringen af såvel kontrol af udbetalinger samt tilvejebringelsen af protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter, der udløser tabt arbejdsfortjeneste (litra f) så enkel som muligt, gøres anvendelsen af en sådan mødeliste nu generel for byråd og alle udvalg. Byråd og alle udvalg anvender fremover samme skabelon til mødelisten, hvor godkendelse af en given aktivitet i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f, fremgår af en særlig kolonne.
 
Mødelisten kommer således til at fungere som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Godkendelse af revideret mødeliste vil fremover indgå som et fast punkt på dagsordenen for såvel byråd som alle udvalg.
 
Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også aktiviteter ift. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Første version af Byrådets mødeliste vedlægges til godkendelse.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Byrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Mødelisten blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/26744
Sagsfremstilling
RESUME
Kommunens udgiftsramme til indbetaling af grundkapitallån ved nybyggeri og kapitaltilførselssager (større, nødvendige renoveringer) har gennem de seneste år været fastsat til ca. 9 mio. kr. pr. år.
 
Regeringen ændrede i 2012 lovgivningen, så grundkapitaltilskuddet ved nybyggeri blev nedsat fra 14% til 10% for tilsagn i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2016. I den forbindelse valgte Byrådet ved vedtagelsen af budgettet for perioden 2013-2016 at nedsætte udgiftsrammen, så den svarer til nedsættelsen fra de 14% til de 10% for grundkapitalindskud ved nybyggeri og uændret for kapitaltilførselssager. Samlet set blev udgiftsrammen nedsat med 7,3 mio. kr. i perioden 2013–2016.
 
I de igangværende økonomiforhandlinger indgår drøftelser af procenten for grundkapitalindskud efter 31. december 2016.
 
I kapitaltilførselssager ydes der en særlig driftsstøtte, som kun gives til afdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at problemerne vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten ydes som lån eller tilskud. Landsbyggefonden yder 40% af støtten betinget af, at boligorganisationen selv bidrager med 20%, långiver med 20% og beliggenhedskommunen med 20%.
 
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015-2018 godkendte Byrådet en udvidelse af udgiftsrammen til grundkapitalindskud og kapitaltilførselssager i perioden 2015-2018 med 25,8 mio. kr.
 
Nuværende praksis for sammenhæng mellem Viborg Kommunes budget til nybyggeri af familie-, ungdoms- og ældreboliger samt kapitaltilførsel som lån eller tilskud og boligselskabernes forslag til boligprogram (kvotesag)
Hvert år udarbejder boligselskaberne et boligprogram for kvoteåret med forslag til en fordeling af udgiftsrammen på forskellige projekter (kvotesag). Denne fordeling af udgiftsrammen på projekter danner baggrund for Byrådets godkendelse af budgettet. På grund af forskydning i tid fra godkendelse af et projekt i Byrådet og til grundkapitallånet eller kapitaltilførslen skal indbetales til Landsbyggefonden, er den nuværende praksis for nybyggeri, at indeværende kvoteår = det efterfølgende budgetår. Det betyder, at eksempelvis kvoteår 2015 = budgetår 2016. I kapitaltilførselssager er forskydningen yderligere 2 år, idet indbetalingen til Landsbyggefonden i disse sager erfaringsmæssigt sker langt senere. Det betyder, at en kapitaltilførselssag i kvoteår 2015 først optages i kommunens budget for 2018. 
 
OPLÆG TIL BUDGET 2016-2019
 
Boligselskabernes fremsendte forslag til boligprogram
Forvaltningen har den 5. maj 2015 afholdt et møde med repræsentanter for boligselskaberne, hvor forslag til nybyggeri og kapitaltilførselssager i kvoteår 2015-2018 (Kommunens budget 2016-2019) blev drøftet.
 
Kapitaltilførselssager
Som en konsekvens af, at økonomien i kapitaltilførselssagerne i tilsagnsfasen er usikker og tidshorisonten ligeledes er meget usikker, så foreslår Forvaltningen, at der afsættes en pulje til kapitaltilførselssagerne. Boligselskaberne har udarbejdet en revideret oversigt over alle kapitaltilførselssager, som fremgår af bilag nr. 1.
 
Ifølge den reviderede oversigt over kapitaltilførselssager forventes der indtil udgangen af 2017 et behov for kommunal budget på 11,5 mio. kr. Der er i Kommunens budgetter til om med 2015 afsat i alt ca. 10. mio. kr. til kapitaltilførselssager.
 
Det samlede behov for yderligere kommunal budget til kapitaltilførselssager i budget 2016-2019 udgør efter boligselskabernes reviderede oversigt følgende:
 
Revurdering af kapitaltilførselssager               t.kr.
2016
2017
2018
2019
Til og med budgetår 2017
7.450
4.000
 
 
Budgetår 2018
 
 
3.330
 
Budgetår 2019
 
 
 
2.550
Forventet overførsel fra 2015 til 2016 ca. 10 mio. kr.
-7.450
-2.550
 
 
I alt herefter kapitaltilførselssager
0
1.450
3.330
2.550
 
Behovet for justering af budgettet vedrørende kapitaltilførselssager tages op på det årlige kvotemøde med boligselskaberne.
 
Nybyggeri
Boligselskaberne har efter mødet den 5. maj fremsendt et revideret forslag til boligprogram for nybyggeri i kvoteår 2015-2018 (budget 2016-2019) jf. bilag nr. 2.
 
Vedrørende kvoteår 2015 (budget 2016) har boligselskaberne fremlagt et boligprogram med ønske om en samlet kvote på 22,2 mio. kr. jf. nedenstående tabel 1.
 
Tabel 1 
Boligselskab
 
Type
Kvote t.kr.
Boligselskabet Viborg
 
          
1. Viborg Vestby, Liseborg, etape 3
17 familieboliger
3.500 kr.
2. Viborg Syd by, Arnbjerg*
20 familieboliger
4.000 kr.
3. Viborg Midtby, Sjællandsgade – færdiggørelse af Mejerigården
 
20 familieboliger
 
4.000 kr.
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup
  
   
4. Viborg Midtby, Banebyen v/plejecenter
15 familieboliger
3.000 kr.
5. Viborg Midtby, Banebyen v/banen
15 familieboliger
3.000 kr.
6. Viborg Midtby, rest rådhus/amtmandsgård*
6 familieboliger
500 kr.
7. Viborg Syd by, Arnbjerg*
15 familieboliger
3.000 kr.
8. Damhuset – Villavejen* (opsagte lejemål)
6 familieboliger
1.200 kr.
Øvrige Boligselskaber
Ingen nybyggeri
 
 
I alt
114 familieboliger
22.200 kr.
  *Nye ønsker til nybyggeri i forhold til den godkendte ramme i budget 2015-2018.
 
De samlede ønsker til boligprogram for nybyggeri og kapitaltilførselssager for kvoteår 2015-2018 (budget 2016-2019) sammenholdt med Kommunens budget fremgår af nedenstående tabel 2.
 
Tabel 2
Kvoteår                                                              (t.kr.)
2015
2016
2017
2018
Budgetår
2016
2017
2018
2019
Budget 2016-2018 til kapitaltilførselssager og nybyggeri jf. overslagsårene i budget 2015-2018
15.547
17.120
15.080
9.000
 
 
 
 
 
Revurdering af kapitaltilførselssager:
 
 
 
 
Til og med budgetår 2017
7.450
4.000
 
 
Budgetår 2018
 
 
3.330
 
Budgetår 2019
 
 
 
2.550
Forventet overførsel af budget fra 2015 til 2016 10 mio. kr.
-7.450
-2.550
 
 
I alt herefter kapitaltilførselssager
0
1.450
3.330
2.550
 
 
 
 
 
Nybyggeri
22.200
21.200
18.475
30.360
 
 
 
 
 
Manglende budget
-6.653
-5.530
-6.725
-23.910
 
Der er tale om væsentlige forøgelser af ønskerne til nybyggeri i forhold til den godkendte ramme i budget 2015-2018. Forvaltningen har derfor bedt boligselskaberne om at supplere de fremsendte skemaer over boligbyggeprogrammet med en beskrivelse af de konkrete projekter. Boligselskaberne har fremsendt beskrivelse af de konkrete projekter, som boligselskaberne vurderer centrale som en del af grundlaget for at bibeholde og udbygge den positive befolkningsudvikling i Viborg Kommune. Boligselskaberne opfatter projektbeskrivelserne som værende en understøttende del til den overordnede kommunale planlægning og vækststrategi. Projektbeskrivelserne fremgår af bilag nr. 3.
 
Forvaltningen foreslår, at det manglende budget ifølge ovenstående tabel 2 indarbejdes som anlægsønsker i forslag til budget for 2016-2019, som er under udarbejdelse.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der til delvis dækning af nybyggeri og kapitaltilførsler i forslag til boligprogrammet for kvoteåret 2015 (22.200.000 kr.) tildeles rådighedsbeløb på 15.547.000 kr. svarende til det allerede reserverede beløb i budget 2016,
 
at det manglende rådighedsbeløb i 2016 på 6.653.000 kr. (22.200.000 – 15.547.000) til gennemførelse af det samlede nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteår 2015 medtages som anlægsønske i forslag til budget for 2016-2019, som er under udarbejdelse, og
 
at forskellen mellem forslag til boligprogram og Kommunens budget i kvoteår 2016-2018 (budgetoverslagsår 2017-2019) jf. tabel 2, på henholdsvis 5,5, 6,7 og 23,9 mio. kr. medtages som anlægsønsker i forslag til budget for 2016-2019, som er under udarbejdelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Til den videre behandling i budgetlægningen anmodes boligselskaberne om at udarbejde et alternativt forslag til boligprogram, som holder sig inden for den nuværende budgetramme.
 
Boligselskaberne inviteres til et kommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på en drøftelse af boligudviklingen.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/34430
Sagsfremstilling
Agro Business Park har hvert år siden 2004 gennemført en innovationskonkurrence med det formål at stimulere udviklingen af nye projekter, produkter og virksomheder indenfor jordbrug-, fødevare-, biomasse- og miljøteknologi. Konkurrencen er for alle personer, der har en videnbaseret forretningside inden for den biobaserede økonomi og som samtidig har potentiale til at blive til en bæredygtig virksomhed. Dette kan være personer fra vidensinstitutioner (forskere, studerende), virksomheder, herunder også landmænd, samt offentlige myndigheder og organisationer. 
 
Viborg Kommune har igennem en årrække medfinansieret innovationskonkurrencen (været sponsor). De seneste år har Viborg Kommune hvert år medfinansieret med 50.000 kr.
 
Blandt de øvrige sponsorer de foregående år har været Dalgas Innovation, Aarhus Universitet, Kongskilde, Innovation MidtVest, FoodNetwork og Østjysk Innovation. Sponsorerne får logo på materiale der vedrører innovationskonkurrencen og promoveres desuden i øvrig omtale af innovationskonkurrencen.
 
Jordbrug, fødevarer, biomasse og miljøteknologi er allerede nogle af verdens største erhvervsområder. Verdens befolkningsvækst, stigende efterspørgsel efter fødevarer og særligt animalske produkter, klimaudfordringer og miljøproblemer vil de kommende år stille meget store krav til nye løsninger og produkter inden for alle områderne. Derfor er der også et enormt erhvervsmæssigt potentiale i sådanne løsninger, metoder og produkter. Agro Business Parks innovationskonkurrence skal ses som en del af denne kontekst og som et bidrag til forløsning af de erhvervsmæssige potentialer i gode ideer og forskning.
 
De tidligere afholdte innovationskonkurrencer har bidraget til, at flere produkter og virksomheder er blevet realiseret og flere af disse er siden blevet både lejere og vækstvirksomheder med adresse i Agro Business Park.
 
Vinderne af Innovationskonkurrencen 2014 blev:
·         FaunaPhotonics, som har udviklet et unikt laser-radar-system, Heimdal, der muliggør automatiseret kontinuerlig overvågning af insekt-skadedyr på op til 10 kilometers afstand. Med virksomhedens teknologi bliver det muligt at behandle med insekticider mere intelligent, bæredygtigt og effektivt.
·         Innovative fødevareingredienser (Lone Honoré fra inOMEGA-3 og Charlotte Munch Jacobsen fra DTU Fødevareinstituttet), som udvikler innovative fødevareingredienser på basis af restprodukter fra fiskeindustrien. Projektet har særligt fokus på udvinding af Omega-3 olier og retter sig primært mod markeder i Asien og Mellemøsten. 
 
Innovationskonkurrencen 2015
Agro Business Park gennemfører Innovationskonkurrencen 2015 med det formål at stimulere udviklingen af nye projekter, produkter og virksomheder indenfor jordbrug-, fødevarer-, biomasse- og miljøteknologi.
 
Agro Business Park bruger også innovationskonkurrencen som et værktøj til at finde fremtidens vækstiværksættere inden for den biobaserede økonomi.
 
Agro Business Park vil tilstræbe at udpege en vinder inden for hvert af de tre områder: 1. jordbrug, 2. fødevarer og 3. biomasse/miljøteknologi.  I 2015 udloddes 3 præmier á 50.000 kr. (hvis sponsorindtægterne tillader det).
 
Ud over pengepræmien vil vinderne få mulighed for sparring til udvikling af deres ide til en ny vækstvirksomhed. Endelig vil vinderne blive tilbudt 3 måneders gratis ophold i Agro Business Park.
 
Alle personer, der har en vidensbaseret forretningside inden for den biobaserede økonomi og som samtidig har potentiale til at blive til en bæredygtig virksomhed, kan deltage i konkurrencen.  Dette kan være personer fra vidensinstitutioner (forskere, studerende), virksomheder, herunder også landmænd, samt offentlige myndigheder og organisationer. Der må endnu ikke være registeret salg på den konkrete forretningside. Deltagerne vil blive bedømt på baggrund af de fire kriterier: Aktualitet, teknologisk og vidensmæssig nyhedsværdi, kommercielt potentiale og realiserbarhed.
 
Dommerpanelet vil, som de foregående år, bestå af repræsentanter fra erhvervslivet, forskning, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer og innovationsmiljøerne.
 
Innovationskonkurrencen promoveres gennem konkrete artikler til fagblade og tidsskrifter samt nyheder til websites og nyhedsbreve m.m. Sponsorerne vil også blive promoveret i denne forbindelse.
 
Konkurrencen udskrives juni 2015 og løber frem til oktober 2015. Det er endnu ikke endeligt fastlagt hvor og hvornår vinderne kåres.
 
Viborg Kommune og Innovationskonkurrencen
Agro Business Parks innovationskonkurrence understøtter på flere måder Viborg Kommunes strategier for udvikling, erhverv og markedsføring.
 
I Udviklingsstrategi 2011 er ’grøn teknologi og bæredygtig produktion’ udpeget som et af de temaer med særlige vækst- og udviklingspotentialer. 
 
Målsætning 7 i Erhvervsstrategi Viborg Kommune 2014-2015 siger, at ”Vi vil fortsat støtte og udvikle eksisterende virksomheders vækstpotentiale samt eksisterende og potentielle klyngers forretningspotentiale f.eks. miljøet omkring AU Foulum/Agro Business park og Arsenalet”.
 
I den nye Fælles Markedsføringsstrategi for Viborg Kommune er ’Agro forskning og –business’ udpeget som et af de unikke gener i Viborg Kommunes DNA inden for styrkepositionen Erhverv & Uddannelse.
 
Agro Business Parks innovationskonkurrence er meget anerkendt og får desuden en meget pæn eksponering i lokale, regionale og nationale medier. Medieeksponeringen sker over en længere periode, herunder særligt ved udskrivelse af konkurrencen, omtale op til deadline for konkurrencen, ved udpegning af vinderne, samt senere omtale af de vindende virksomheder. Innovationskonkurrencen bidrager også til Agro Business Parks og Foulum-områdets synlighed generelt som en meget væsentlig aktør i landbrugssektoren og bioøkonomien – et sted hvor fremtidens produkter, løsninger og virksomheder skabes og vokser.
 
Langt de fleste af de tidligere års vindere har vist sig at være bæredygtige forretningsideer, der har udviklet sig til sunde virksomheder i fortsat vækst. Dette bidrager yderligere til konkurrencens attraktivitet og troværdighed.
 
Innovationskonkurrencen bidrager således både til konkret erhvervsfremme og til eksponering af Viborg Kommune som et væsentligt kraftcenter for grøn teknologi og bæredygtig produktion, særligt inden for landbrugssektoren (jordbrug, fødevarer, biomasse og miljøteknologi).
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune i lighed med niveauet for 2013 og 2014 medfinansierer 50.000 kr. til Agro Business Parks innovationskonkurrence i 2015,
 
at udgiften afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”, og
 
at eventuel medfinansiering fra 2016 og de følgende år behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/20670
Sagsfremstilling
A.P. Møller Fonden har givet tilsagn om at støtte projektet for De 5 Hald´er med 50 mio. kr. Støtten er givet på baggrund af en ansøgning af 19. august 2014 fra parterne med beskrivelse af projektet, som Byrådet godkendte den 3. september 2014 (sag nr. 42).
 
Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem parterne i projektet. Parterne er Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Foreningen De fem Hald´er. Udkast til aftalen blev godkendt af projektets styregruppe på møde den 16. marts 2015.
 
Naturstyrelsen, der fungerer som sekretariat i projektet, har bedt om at få en underskrevet partnerskabsaftale returneret snarest. Sagen har derfor ikke kunnet nå at blive forelagt Byrådet inden, og der er sendt en underskrevet aftale til Naturstyrelsen med forbehold for Byrådets efterfølgende behandling af sagen.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
Partnerskabsaftalen er i bilag nr. 2.
Støttebrev fra A.P. Møller Fonden er i bilag nr. 3.
Overordnet tidsplan og de enkelte parters egenfinansiering er i bilag nr. 4.
 
Tidligere politisk behandling
Byrådet besluttede på ovennævnte møde i forbindelse med godkendelse af projektet, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.032.000 kr. til kontoen ”De 5 Hald’er”. I 2014 100.000 kr. fra Udviklingspuljen, og det resterende beløb afsat i anlægsbudgettet for 2015-2018 med rådighedsbeløb i 2015 på 77.000 kr., i 2016 på 50.000 kr., i 2017 på 1.255.000 kr. og i 2018 på 550.000 kr.
 
Projektet
”De 5 Hald’er” er betegnelsen for de tre voldsteder og to herregårdspladser, der ligger omkring den nuværende Hald Hovedgård. Der har i nogle år været arbejdet på at sætte ”De 5 Hald’er” syd for Viborg på Danmarkskortet, blandt andet i regi af foreningen ”De 5 Hald’er”. Området er unikt, dels på grund af placeringen i det enestående landskab ved Hald Sø, dels fordi mange perioder af Danmarkshistorien – med tråde til den europæiske historie - her er repræsenteret fysisk inden for gåafstand i samme område. Området rummer blandt andet flere voldsteder. Placeringen ved Hald Sø var tæt på magtcentret i Viborg, og således er Hald’s og Viborgs historie gennem århundreder knyttet tæt sammen.
 
Stedet er en lidt overset attraktion, og ønsket er at skabe bedre fysisk tilgængelighed og synlighed, samt en bedre formidling af områdets natur- og kulturhistorie via undersøgelser, frilægninger, rekonstruktioner og formidling.
 
Projektforslaget, der opererer med en tidshorisont på minimum 5 år, definerer hovedfortællingen, målgrupperne og rammerne for formidling i området, og indeholder tiltag som afholdelse af idékonkurrence, arkæologiske undersøgelser, synliggørelse gennem træfældning, bedre adgang, retablering af voldgrave, markering af bygninger, anlæg af broer m.v.
 
Der er i projektet nedsat en styregruppe bestående af Niels Friis, A. P. Møller Fonden, Torsten Nielsen, borgmester, Viborg Kommune, Kåre Jørgensen, direktør Teknik og Miljø, Viborg Kommune, Jesper Hermansen, direktør, Kulturstyrelsen, Jørgen Frandsen, Kulturstyrelsen, Jesper Hjermind, formand, Foreningen De fem Hald´er, Hanne Kristensen, direktør, Naturstyrelsen, Peter Brostrøm, Naturstyrelsen og Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen.
 
Partnerskabsaftalen
Partnerskabsaftalen forpligter parterne til at gennemføre alle de aktiviteter, der er forudset i projektet, efter de retningslinjer og inden for det budget og de tidsfrister, der er fastlagt i projektbeskrivelsen.
 
Partnerskabsaftalen indebærer blandt andet, at Naturstyrelsen gives fuldmagt til at underskrive støtteaftalen med A. P. Møller Fonden og til at handle med Fonden på vegne af Viborg Kommune i overensstemmelse med tilskudsaftalen. Endvidere indebærer aftalen, at Viborg Kommune bidrager med egenfinansiering i overensstemmelse med den godkendte ansøgning af 19. august 2014, og at Viborg Kommune forpligter sig til at gennemføre de i ansøgningen forudsatte aktiviteter inden for den til enhver tid af projektets styregruppe fastlagte tidsplan.
              
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vurderer, at partnerskabsaftalen er i overensstemmelse med projektforslaget, ansøgningen og de vilkår, der fremgår af støttebrevet fra A. P. Møller Fonden.
 
Der er 20. maj fremsendt en af borgmesteren underskrevet aftale til Naturstyrelsen med forbehold for Byrådets godkendelse, idet det forudsættes, at tilsvarende forpligtelser også er gældende for Naturstyrelsen over for de øvrige partnere.
 
Forvaltningen har i dialog med Naturstyrelsen præciseret, at de aftaler, Naturstyrelsen løbende kan indgå, sker efter fælles beslutninger i styregruppen.
 
Viborg Kommunes egenfinansiering fremgår af bilag nr. 4 og dækker udgifter til parkering, trafikafvikling, idé-konkurrence og ekstern kommunikation. 
 
Forvaltningen vurderer dog, at der i bilaget for Viborg Kommunes egenfinansiering fejlagtigt er opgivet en post for Naturstyrelsens projektledelse, mens Viborg Kommunes poster herunder ikke er medregnet. Viborg Kommunes samlede egenfinansiering vurderes herefter at være på i alt 2.832.000 kr. og ikke 2.503.500 kr. som angivet i bilaget. Af Viborg Kommunes samlede egenfinansiering udgør allerede afholdte og beregnede udgifter 798.500 kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at patnerskabsaftalen for projektet De 5 Hald´er godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/25688
Sagsfremstilling
Historik, skema A
Byrådet godkendte den 25. februar 2015 (sag nr. 4) en ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt, afdeling 53, om tilsagn (skema A) til opførelse af 4 almene familieboliger, beliggende på Tinggade i Løvel med en anslået anskaffelsessum på 6.565.000 kr. Samtidigt godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 657.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.
 
 
Projektbeskrivelse, Skema B
Ved ansøgning modtaget den 28. april 2015 og med supplerende materiale af 13. maj 2015 søger Boligselskabet Viborg Amt på vegne af afdeling nu 315 om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 6.344.000 kr. til at opføre 4 familieboliger med carporte.
 
Boligselskabet har efter skema A ændret afdelingsnummeret fra afdeling 53 til afdeling 315, da afdelingen efter opførelsen skal lægges sammen med den eksisterende afdeling 015, Tjele.
 
Boligerne opføres som 2 dobbelthuse i ét plan. For det ene dobbelthus opføres carporte og udhuse i tilknytning til boligerne, og for det andet dobbelthus opføres udhuse i nærheden af boligerne, og carportene opføres på en fælles parkeringsplads. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1, og beliggenhedsplan fremgår af bilag nr. 2.
 
Facaderne opføres i tegl, og tagkonstruktionerne opføres med 31° sadeltag beklædt med betontagsten. 3 boliger bliver opført med 3 værelser og bliver på 85 m², og 1 bolig opføres med 4 værelser og bliver på 99 m². Til alle boliger opføres en terrasse og have. Plan-, snit- og facadetegninger fremgår af bilag nr. 3.
 
Ved skema A blev det oplyst, at boligerne ville blive opført som lavenergibygninger klasse 2015, men denne forudsætning er blevet ændret, således at boligerne bliver opført efter det gældende energikrav, BR 2010.
 
Finansiering
Projektet er udbudt i begrænset fagentreprise med tildelingskriterium laveste pris. Boligselskabet har hermed ændret udbudsformen fra skema A, hvor de oplyste den til at være offentligt udbud i fagentreprise.
 
Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:
353 m² bolig x 19.000 kr./m² (beløb for den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 6.707.000 kr.
 
Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B reduceret med 221.000 kr. (fra 6.565.000 kr. til 6.344.000 kr.). Reduktionen kan bl.a. tilskrives ændring af energiklasse. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF, bilag nr. 4.
 
Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 634.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 6.344.000 kr. Grundkapitallånet er på grund af den lavere anskaffelsessum fra skema A til skema B reduceret med 23.000 kr. (657.000 kr. – 634.000 kr.).
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
  2 %
beboerindskud 
   127.000 kr.
10 %
kommunal grundkapital
   634.000 kr.
88 %
realkreditlån
5.583.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
6.344.000 kr.
 
Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 16.000 kr.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 68,71 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 3.836.000 kr. (68,71 % af 5.583.000 kr.).
 
Krav i forhold til støttebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.
 
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 756 kr./m² for første driftsår.
 
Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 5.
 
Skema C
Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Viborg Amts ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 6.344.000 kr. for 4 almene boliger med carporte i afdeling 315, beliggende på Tinggade i Løvel (skema B) godkendes, på betingelse af, at afdeling 315 før byggeriets påbegyndelse opfylder kravet om tinglyst ejendomsret i støttebekendtgørelsens § 22,
 
at det kommunale grundkapitallån på 634.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,
 
at der til dækning af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en udlånsbevilling på 634.000 kr. til konto ”Boligselskabet Viborg Amt, 4 almene familieboliger på Tinggade i Løvel” med rådighedsbeløb i 2015, der finansieres af en andel af det på samme konto i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 1.470.000 kr.,
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for realkreditlånet,
 
at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 756 kr./m² for første driftsår godkendes, og
 
at gebyrindtægten på 16.000 kr. indgår i Økonomi- og Erhvervsudvalgets nettobevilling.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/70642
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen den 18. marts 2015 med følgende dagsordenstekst:
 
”Som udgangspunkt finansierer boligselskabernes dispositionsfond lejetab i den enkelte afdeling. Hvis boligorganisationens disponible midler i dispositionsfonden ikke opfylder minimum, jf. § 40 i driftsbekendtgørelsen for almene boliger, kan boligselskabet søge Kommunen om dispensation fra reglen, jf. almenboliglovens § 20, stk. 2.
 
Formål med reglen om, at dispositionsfonden som udgangspunkt finansierer lejetab og tolkning af reglen om mulighed for dispensation
I forbindelse med at reglerne blev ændret, så boligforeningers dispositionsfond som udgangspunkt dækker afdelingers lejetab, blev der givet følgende begrundelse:
 
”Tabet dækkes efter gældende regler af afdelingen. Dette indebærer en risiko for, at en afdeling, som har udlejningsvanskeligheder, nødsages til at hæve huslejen for at dække lejetabet og herved risikerer yderligere fraflytning og lejeledighed. For at bryde denne onde cirkel foreslås det, at tabet dækkes af boligorganisationens dispositionsfond. Herved giver forslaget boligorganisationen et incitament til at udleje ledige boliger hurtigst muligt.”
 
Ved en tidligere forespørgsel fra Viborg Kommune har Velfærdsministeriet bl.a. udtalt følgende vedrørende Kommunens mulighed for at give dispensation:
 
”Kommunens afgørelse heraf må efter ministeriets opfattelse bero på en helhedsvurdering af såvel afdelingens som boligorganisationens økonomiske og driftsmæssige situation.”
 
Ansøgningen fra Lejerbo Møldrup
Byrådet godkendte på mødet den 25. september 2013 (sag nr. 9), at Lejerbo Møldrup gives dispensation fra, at dispositionsfonden finansierer lejetab i afdeling 361-0 Låstrup i indtil videre 5 år gældende fra regnskabsåret fra 1. maj 2013 til 30. april 2014.
 
Efterfølgende er afdeling 361-0 Låstrup afhændet efter Byrådets og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse. Lejerbo Møldrup har opgjort tabet ved salget til 1,2 mio. kr.
 
Den økonomiske situation har således ændret sig ved frasalg af afd. 361-0 Låstrup, hvorfor Lejerbo Møldrup i et brev af 8. januar 2015 har anmodet om Viborg Kommunes godkendelse af, at boligorganisationen ikke dækker lejetab i afdelingerne, idet boligorganisationens disponible midler i dispositionsfonden ikke opfylder minimum, jf. § 40 i driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Boligorganisationens disponible midler er negative efter salget af afdeling 361-0, Låstrup og derfor kan boligorganisationens dispositionsfond ikke leve op til sit formål. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.
 
Som hovedregel kan der ikke gives dispensation til samtlige afdelinger under én boligorganisation, men da dispositionsfonden er negativ vurderer Forvaltningen det nødvendigt at give en samlet dispensation.
 
Lejerbo Møldrup består efter salget af 361-0 Låstrup af følgende 3 afdelinger:
328-0: Skals m.fl. (Boliger i Skals, Møldrup, Klejtrup og Bjerregrav)
459-0: Aalestrup (Boliger i Aalestrup)
627-0: Møldrup m.fl. (Boliger i Møldrup, Klejtrup og Bjerregrav)
 
Ifølge budget for 1. maj 2014 til 30. april 2015 vil egenkapitalen (dispositionsfond og arbejdskapital) være negativ med 1,0 mio. kr. pr. 30. april 2015 for Lejerbo Møldrup. Den disponible saldo for dispositionsfonden pr. 30. april 2015 er negativ med 1,3 mio. kr. og arbejdskapitalen er positiv med 0,3 mio. kr.
 
Boligorganisationen står overfor økonomiske udfordringer i de næstkommende år, og det er på nuværende tidspunkt svært for Lejerbo Møldrup af løfte opgaven som boligorganisation. Af samme grund arbejdes der med en helhedsplan for genopretning af Lejerbo Møldrup. Planen indebærer bl.a., at alle afdelinger sammenlægges til én samlet afdeling i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen. Efter helhedsplanens gennemførelse søges Lejerbo Møldrup sammenlagt med anden organisation i Lejerbo.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at boligorganisationen Lejerbo Møldrup indtil udgangen af 2016 gives dispensation fra reglen i almenboliglovens § 20, stk. 2, om, at dispositionsfonden finansierer tab ved lejeledighed og fraflytninger i boligorganisationens afdelinger. Lejerbo dækker eventuelle tab i afdelingerne under Lejerbo Møldrup i denne periode.
 
BILAG
1 Åben Ansøgning fra Lejerbo Møldrup vedrørende dispensation fra reglerne for dækning af lejetab via dispositionsfonden     82813/15
 
INDSTILLING
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at boligorganisationen Lejerbo Møldrup indtil udgangen af 2016 gives dispensation fra, at dispositionsfonden finansierer tab ved lejeledighed og fraflytninger i boligorganisationens afdelinger.
 
BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 18-03-2015
Sagen udsættes med henblik på indhentning af yderligere oplysninger.”
 
 
Der er efterfølgende indhentet yderligere oplysninger. Nedenstående redegørelse er modtaget fra Lejerbo:
 
”Afdelingerne i Lejerbo, Møldrup havde i regnskabsår 2013/2014 tilsammen kr. 766.460 i lejetab.
I regnskabsår 2014/2015 er det indtil videre opgjort til kr. 511.188. Boligorganisation Lejerbo, Møldrups dispositionsfond var i regnskabsåret 2013/2014 opgjort til kr. 57.000. Boligorganisationen har derfor ingen økonomisk mulighed for at dække afdelingernes lejetab i dispositionsfonden.
 
Lejerbo har kontaktet Landsbyggefonden, og deres entydige svar, i forhold til lovgivningen, er, at hvis en kommune vælger ikke at give en boligorganisation dispensation for dækning af lejetab i dispositionsfonden, så er denne beslutning fra kommunens side, det der er gældende.
 
Hvis Viborg Kommune vælger ikke at give dispensation, og lejetabet skal dækkes i dispositionsfonden, så vil Lejerbo i første omgang dække Boligorganisationens negative mellemregning med Lejerbo. Lejerbo vil herefter gå videre med den økonomiske situation til Landsbyggefonden og her vil Lejerbo forvente Viborg Kommune som en aktiv medspiller i at finde en økonomisk løsning.
 
Hvis Lejerbo ikke ville dække dette underskud, så ville Lejerbo, Møldrup være tvunget til at gå konkurs.
 
Lejerbo, Møldrup og Lejerbo, Randers er i skrivende stund i forhandlinger om en fusion, og hvis denne fusion besluttes og gennemføres, så vil dispensationen måske højst være for et regnskabsår.
 
Omvendt kan det eventuelt være med til at stikke en kæp i hjulet på fusionsforhandlingerne, hvis dispensationen ikke bliver givet, og Lejerbo, Møldrup går til forhandlingsbordet med et stort økonomisk underskud.”
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at boligorganisationen Lejerbo Møldrup indtil udgangen af 2016 gives dispensation fra, at dispositionsfonden finansierer tab ved lejeledighed og fraflytninger i boligorganisationens afdelinger.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg stemmer imod.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Venstres byrådsgruppe stemmer imod.
Bilag

Sagsid.: 15/34035
Sagsfremstilling
Efter flytning af den kommunale klub fra Fristruphøjvej 176 til Houlkærhallen er bygningerne nedrevet.
 
Ejendommen/grunden er omfattet af lokalplan nr. 417, som udlægger 2 storparceller til tæt-lav boligbebyggelse i form af række- kæde- eller dobbelthuse. På den ene storparcel – delområde I – kan der opføres 8 – 12 boliger. På den anden storparcel – delområde II – kan der opføres 6 – 8 boliger. Skitse fremgår af bilag nr. 1.
 
Forinden storparcellerne kan sælges, skal der fastsættes priser og øvrige salgsvilkår.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at mindstepriserne for storparcellerne på Fristruphøjvej 176 fastsættes til hhv. 2.100.000 kr. og 1.400.000 kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift, og
 
at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/33421
Sagsfremstilling
Ved Asmild Mark, Viborg, er 20 grunde ved at blive byggemodnet. Der skal derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår, så grundene kan udbydes til salg.
 
Mindstepriserne for de 20 grunde foreslås fastsat til mellem 625.000 kr. og 800.000 kr. inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen - bilag nr. 1. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i Kommunen.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde ved Hedeskrænten og Vesterheden (der ligger cirka 2 km. fra Asmild Mark) i 2014 blev fastsat til mellem 600.000 kr. og 750.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at mindsteprisen for de 20 parcelhusgrunde ved Asmild Mark fastsættes til mellem 625.000 kr. og 800.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg
af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/100092
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med anlægsbudgettet for 2014 og overslagsårene, blev der på investeringsoversigten afsat midler til en tilbygning til Løgstrup Børnehus.
 
I møde den 26. februar 2014 besluttede Byrådet (sag 11), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 28. januar 2014 (sag 10), at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave (tilbygning til Løgstrup børnehus), med henblik på at indgå aftale med en ekstern rådgiver. I samme møde blev Direktøren for Børn & Unge bemyndiget til at træffe beslutning om valg af rådgiver.
 
Viborg Kommune har entreret med det rådgivende firma SKALA Arkitekter A/S til gennemførelse af projektet. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 25. november 2014 (sag nr. 8) dispositionsforslaget for byggeriet.
 
Der er afholdt licitation på byggeopgaven den 11. maj 2015. Rådgiveren har oplyst, at alle de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet. Opgaven tilbydes derfor til de håndværkere, som har afgivet laveste bud på fagentreprisen.
 
Efter afholdt licitation kan det konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten, og udvalget skal tage stilling til den manglende finansiering.

Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:
År
Beløb
Bemærkning
2014
5.034.000 kr.
Heraf frigivet i BY den 26/2 2014: 1.000.000 kr.
2015
-205.000 kr.
 
 
2016
5.042.000 kr.
 
I alt
9.871.000 kr.
Ikke frigivet, samlet: 8.871.000 kr.

På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget: 

 
Licitations resultat
Håndværkerudgifter:
Licitationspriser 11.05 2015
Uforudsigelige udgifter (ca. 5 %)
 
9.507.921 kr.
473.079 kr.
Bygherreleverancer:
Legepladsinventar
Løst inventar incl. løs belysning
Keep focus, alarm, IT m.m.
 
500.000 kr.
300.000 kr.
50.000 kr.
Omkostninger og diverse:
Rådgiverhonorar, intern rådgiver og tilsyn, landinspektør, licitation, forsikring, byggetilladelse.
 
 
875.000 kr.
I alt
11.706.000 kr.
Budget
9.871.000 kr.
Overskridelse af budget
-1.835.000 kr.
 
Der søges om frigivelse af anlægsudgiftsbevillingen på 8.871.000 kr., med rådighedsbeløb på 3.829.000 kr. i 2015 og 5.042.000 kr. i 2016. Anlægsudgiftsbevillingen udgør herefter 9.871.000 kr.
Desuden bedes udvalget tage stilling til den yderligere finansiering.
 
Årsagen til overskridelse af licitationsresultatet er hovedsagligt, at håndværkerudgifterne er blevet betydelig højere end forventet.
 
 1. Rådgiveren er blevet bedt om, at komme med besparelses muligheder, så byggeriet holder sig inden for det afsatte beløb på 9.871.00 kr.
  På udvalgsmøde fremlægges forslag.
 2. Byggeriet finansieres med 9.871.00 kr. som er afsat til byggeriet. Derudover flyttes 1.835.000 kr. fra andre byggerier i Dagtilbud til ”Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus”.
 3. En kombination mellem forslag 1 og 2. En del af overskridelsen skal bespares på byggeriet og en del af overskridelsen skal flyttes fra andre byggerier i Dagtilbud til ”Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus”.
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn - og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes.
 
at byggeriet igangsættes.
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus” forhøjes med 8.871.00 kr. med rådighedsbeløb på 3.829.000 kr. i 2015 og 5.042.000 kr. i 2016.
 
at udgiften på 8.871.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten.
 
at udvalget tager stilling til den manglende finansiering
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes.
 
at byggeriet igangsættes.
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus” forhøjes med 8.871.00 kr. med rådighedsbeløb på 3.829.000 kr. i 2015 og 5.042.000 kr. i 2016.
 
at udgiften på 8.871.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten.
 
at den manglende finansiering på 1.835.000 kr. findes for de 700.000 vedkommende ved besparelser på byggeriet og for de 1.135.000 vedkommende ved at omplacere anlægsmidler fra andre byggerier i politikområde Dagtilbud til ”Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus”.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har efter mødets afslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. maj 2015 i forhold til sagen fået oplyst den eksakte finansieringsmulighed for tilbygningen i til Løgstrup Børnehus. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning ændres ikke, men selve formuleringen af indstillingen til Byrådet tydeliggøres og bliver herefter som følger – efter aftale med formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen:
 
”Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at licitationsresultatet godkendes.
 
at byggeriet igangsættes.
 
at der findes besparelser for 700.000 kr. i forhold til licitationsresultatet
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus” forhøjes med 10.006.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.964.000 kr. i 2015 og 5.042.000 kr. i 2016.
 
at udgiften på 8.871.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten.
 
at merudgiften på 1.135.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” Etablering af ny institution i Bjerringbros sydlige bydel”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler den justerede indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget, der fremgår under ”Forvaltningens bemærkninger”.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Den justerede indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/21967
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. april 2015, at der skulle udarbejdes en model, der sikrer økonomisk kompensation fra 1. april 2015 til de institutioner, der modtager flygtningebørn samt at der ses på flygtningebørns henvisning til specialtilbud og en model, der kompenserer skolerne, hvis der er en særlig udfordring på dette område.
Der er udarbejdet forslag til modeller for kompensationen, som et tillæg til de nuværende ressourcemodeller, som gælder på såvel skoleområdet som dagtilbudsområdet. Der er tale om en tildeling af ekstra midler til politikområderne, som skal finansieres ved budgetopfølgningen 30. juni 2015 samt indgå i budgetlægningen 2016-2019.
Udgangspunktet for modellerne er, at der for hvert af de to politikområder, Skoler og Dagtilbud, oprettes en central pulje under Børn & Unge, ”Flygtningepuljen”, med budget til finansiering af flygtningeudgifterne. 
Flygtningepuljen tænkes styret på samme måde som overførselsområdet, hvilket vil sige, at over-/underskud som udgangspunkt ikke overføres. Det betyder, at institutionerne reguleres i forhold til antallet af flygtningebørn. Forvaltningen rapporterer ved de tre politiske budgetopfølgninger på puljens status, og udarbejder forslag til kompenserende besparelse.
 
Skoleområdet
På skoleområdet er elementerne i modellen:
 • Takstbeløb for nye flygtningebørn til obligatorisk basisundervisning (sats på 53.000 kr. årligt i op til 2 år)
 • Takstbeløb for de flygtningebørn, som har behov for særlig støtte (sats på 36.000 kr. årligt i de første to år)
 • Økonomisk friplads i SFO og Klub
 • Opnormering af Læringscentret for 2-sprogede børn med én stilling med henblik på en styrket indsats og vejledning af skolerne i forhold til flygtninge (midlertidig indtil flygtningeantallet er nede på niveau med 2014)
 • Finansiering af flygtningebørn som visiteres til et specialtilbud (90.000 kr. årligt).
 
Dagtilbud
Når et flygtningebarn starter i dagtilbud, ligger den mest krævende opgave de første 3 måneder. Det foreslås derfor, at modellen for Dagtilbud opdeles i to takster:
 • De første 3 måneder: Sprogstøtte og særlig støtte (sats på 40.000 kr. for 3 måneder)
 • Resten af barnets tid i dagtilbud: Sprogstøtte og særlig støtte (sats på 57.600 kr. pr. år)
 • Herudover skønnes der udgifter til økonomisk friplads (børn 0-5 år)
Modellerne for Skoler og Dagtilbud er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1.
 
Økonomi
Merudgiften på områderne er i 2015 13,1 mio. kr. og i 2015 og overslagsårene 22,5 mio. kr. Udgifterne vedrører således alene stigningen i antal flygtninge i forhold til primo 2014.
I januar 2015 blev KL og regeringen enige om, at kommunerne samlet set skulle have 325 mio. kr. i tilskud til at tage imod og integrere de markant flere flygtninge, der ventes i 2015. Viborg Kommune får i alt 6,7 mio. kr. af dette tilskud.
Tilskuddet er indtil videre et éngangstilskud og således kun til rådighed i 2015, men vil formentlig indgå i Økonomiaftalen for 2016.
Der skal således tages stilling til, hvor stor en andel af denne pulje, der evt. kan gå til medfinansiering af puljerne på Dagtilbud og Skoler, og ligeledes, hvordan den resterende del skal finansieres.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen og Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget
at tillæg til ressourcemodel på skoleområdet godkendes med de nye takster for flygtningeområdet
at tillæg til ressourcemodel på dagtilbudsområdet godkendes med de nye takster for flygtningeområdet
at skoler og dagtilbud reguleres i forbindelse med budgetopfølgningen 30. juni 2015, som beskrevet i tillæg til tildelingsmodellerne med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2015, og
at elevtaksten i ankomståret for flygtningebørn finansieres af puljen, mod tilbagebetaling til puljen fra skoleområdet det efterfølgende år
 
Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2015 på 13,1 mio. kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015
at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2016 og overslagsårene på 22,5 mio. kr. indgår i budgetlægningen 2016-2019
at puljerne opgøres ved budgetopfølgningerne, og forvaltningen udarbejder forslag til kompenserende besparelse, hvis der forventes underskud, og
at puljerne ved regnskabsafslutningen håndteres som Overførselsområdet, det vil sige, at over-/underskud som udgangspunkt ikke overføres.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015
Der oprettes to puljer, hvorfra der reguleres til de decentrale områder – én på hver politikområde
 
Tillæg til ressourcemodel på skoleområdet godkendes med de nye takster for flygtningeområdet
 
Tillæg til ressourcemodel på dagtilbudsområdet godkendes med de nye takster for flygtningeområdet
 
Skoler og dagtilbud reguleres i forbindelse med budgetopfølgningen 30. juni 2015, som beskrevet i tillæg til tildelingsmodellerne med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2015
 
Elevtaksten i ankomståret for flygtningebørn finansieres af puljen, mod tilbagebetaling til puljen fra skoleområdet det efterfølgende år
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herefter til Byrådet:
 
at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2015 på 13,1 mio. kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015
 
at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2016 og overslagsårene på 22,5 mio. kr. indgår i budgetlægningen 2016-2019
 
at puljerne opgøres ved budgetopfølgningerne, og forvaltningen udarbejder forslag til kompenserende besparelse, hvis der forventes underskud
 
at puljerne ved regnskabsafslutningen håndteres som Overførselsområdet, det vil sige, at over-/underskud som udgangspunkt ikke overføres.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Lone Langballe stemmer imod da merudgifterne til indvandrerbørnene, når de 6,7 mio. kr. er brugt skal tages fra Børne- og Ungdomsudvalgets eget budget for dagtilbud og skole. Vi ønsker at samle statens midler i én pulje for alle udvalgene, hvorfra udgifterne til flygtninge og deres børn samlet dækkes, således at de enkelte udvalg ikke skal finde kompenserende besparelser i fald udgifterne overstiger de tildelte midler. 
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
 
Dansk Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod da merudgifterne til indvandrerbørnene, når de 6,7 mio. kr. er brugt skal tages fra Børne- og Ungdomsudvalgets eget budget for dagtilbud og skole. Vi ønsker at samle statens midler i én pulje for alle udvalgene, hvorfra udgifterne til flygtninge og deres børn samlet dækkes, således at de enkelte udvalg ikke skal finde kompenserende besparelser i fald udgifterne overstiger de tildelte midler.
Bilag

Sagsid.: 15/25000
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2014 (sag nr. 10) med følgende sagsfremstilling:
 
Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007, sag nr. 207 styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler vedr. valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.
 
Der er ikke ændret i styrelsesvedtægten, kun i bilagene. Ændringer i bilagene er markeret med rødt.
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
                                                                           
at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole
godkendes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
                                                              
at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole
godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/24977
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2014 (sag nr. 9) med følgende sagsfremstilling:
 
Byrådet godkendte på sit møde den 27. marts 2007, sag nr. 162, styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
 
Formålet med udarbejdelse af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte
 
·     antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
·     fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til     skolebestyrelsen
·     regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed
·     skolebestyrelsens beføjelser
·     omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne.
 
Styrelsesvedtægten + bilag redigeres 1 gang årligt, så den redigerede udgave vil være klar til den efterfølgende skolestart.
 
I styrelsesvedtægtens bilag er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Der er ikke ændret i styrelsesvedtægten, kun i bilagene. Ændringer i bilagene er markeret med rødt.
 
Som en væsentlig ændring kan nævnes:
 • Kvalitetsrapporter
 • Det pædagogiske læringscenter
 • Flytning af skoledage 
Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 17. juni 2015.
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/16352
Sagsfremstilling
 
”Bygherre (Viborg Kommune) ønsker at etablere en ca. 900 m lang 2-sporet vej mellem Banegårds Alle og Gl. Århusvej. For at skabe plads til vejen flyttes jernbanespor 1 mod syd. Der ønskes en udbygning med stier.  Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af p-hus i 5 etager. Gældende planlægning giver kun mulighed for teknisk anlæg i form af jernbane og udvidelse af p-hus i 3 etager, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Planforslaget er miljøvurderet, og vej- og sporprojektet er VVM-pligtigt, hvorfor der er udarbejdet en miljørapport.
 
Byrådet besluttede den 25. februar 2015 (sag nr. 25) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 441 for et teknisk område i Banegraven i Viborg med miljørapport i offentlig høring fra den 26. februar til den 22. april 2015.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Lokalplanforslaget fremgår af bilag nr. 2, og miljørapporten fremgår af bilag nr. 3.
 
Forslag til lokalplan nr. 441
Lokalplanforslaget udlægger området til teknisk område og giver mulighed for etablering af vej med tilhørende indkørsler, kryds, svingbaner m.v. samt stier. Det er endvidere et formål at muliggøre, at perronbroen kan forlænges til Banegårdspladsen. Det åbnes mulighed for en stitunnel, der leder Himmerlandsstien under den nye vej. Lokalplanforslaget bestemmer, at der må etableres stibroer med dertilhørende trapper og elevatorer (f.eks. perronbroen og banebroen). Lokalplanen fastlægger, hvor vejadgange kan etableres. I lokalplanforslaget udlægges endvidere areal til en eventuel støjafskærmning.
 
Lokalplanforslaget muliggør, at en udvidelse af parkeringshuset kan ske i 5 etager, men indenfor et mindre byggefelt end eksisterende lokalplan nr. 352 muliggør. I en eventuel udvidelse af parkeringshuset kan der etableres busdepot med mandskabsfaciliteter i underetagen. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om, at en udvidelse af parkeringshuset skal ske, så bygningen fremstår med en sammenhængende udformning.
 
Miljørapport med miljøvurdering og VVM-redegørelse
Der er udarbejdet en miljørapport, der både indeholder miljøvurdering af lokalplanforslaget og VVM-redegørelsen af projektet. Ansøger (= Kommunen) har udarbejdet miljørapporten med bistand fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll. Forvaltningen kan tilslutte sig miljørapportens vurderinger.
 
I miljørapporten behandles et hovedforslag (beskrevet indledningsvist, hvor Banevejen anlægges med et støjreducerende slidlag som giver en reduktion på 1 – 2 dB) og et 0-alternativ, som er den udvikling, der vil ske, såfremt hovedforslaget ikke realiseres (det eksisterende vejnet med en fremskrivning af trafiktallene til år 2020). Kap. 10 indeholder en beskrivelse af 3 alternativer til hovedforslaget, som indledningsvist blev fravalgt (vejen delvis i tunnel foran stationsbygningen, vejen anlagt syd for jernbanen og opgradering af det eksisterende vejnet).
 
Miljørapporten behandler en lang række lovbestemte miljøemner (se side 43) samt de emner, der fremkom ved screeninger af lokalplanforlaget og anlægsprojektet. I det ikke-tekniske resumé (side 1 – 6) findes en overordnet gennemgang af hele rapporten. Tabel 1 (side 4 og 5) viser den samlede vurdering af vej- og sporprojektets påvirkning af miljøet ud fra alle 31 miljøemner. Der er ingen miljøemner, som vurderes at give væsentlige negative miljøkonsekvenser. Ved 3 af miljøemnerne er påvirkningen fundet moderat: Vejtrafikstøj i driftsfasen, vibrationer i anlægsfasen, og kulturhistoriske interesser i driftsfasen. Disse gennemgås nærmere nedenfor. Ved resten af miljøemnerne er vurderingen fundet mindre eller ingen/ubetydelig, og disse emner omtales ikke yderligere.
 
Overordnet konkluderer miljørapporten, at den nye vej og stier medfører større fremkommelighed både for bilister og cyklister, sikrer god trafikbetjening af Regionshospitalet og den kommende nye akutmodtagelse. Sammenbindingen af Alhedestien og Himmerlandsstien forventes at have en positiv effekt på cyklismen, idet der skabes et sammenhængende stisystem på tværs af byen.
 
Kulturhistoriske interesser (6.5)
Banevejen vil medføre en adskillelse af stationsbygningen fra remisen og jernbanen, som kulturhistorisk set hænger sammen. Den nuværende beplantning og bebyggelse medfører allerede i dag en delvis opdeling mellem stationsbygningen (bevaringsværdig), remisen (fredet) og jernbane. Det vurderes derfor, at påvirkningen fra Banevejen er moderat.
 
Vibrationer (6.3)
I anlægsfasen kan nedbringelse af spuns medføre gener for beboerne og brugere i de bygninger, der ligger nærmest denne del af anlægsarbejdet, dvs. fortrinsvis Klostervænget og hospitalet.
For at undgå, minimere eller kompensere for indvirkninger på miljøet foreslås følgende afværgeforanstaltninger,
·      forsøg med vibrering af spuns fremfor ramning
·      optimering af arbejdsprocesser, så støjende og vibrerende aktiviteter i videst mulig omfang udføres indenfor normal arbejdstid (der kan dog blive behov for at nedbringe spuns om natten for at afkorte perioden med lukning af jernbanen mest muligt)
·      fotoregistrering af bebyggelser inden anlægsarbejdet
·      information til naboer om tidspunkter for de anlægsarbejder, der kan medføre gener.
 
Støj (kap. 6.2 + miljørapportens bilag 2 )
I Danmark er der ikke fastsat vejledende grænseværdier for støj ved anlæg af nye veje. Det tilstræbes dog normalt, at de vejledende grænseværdier forsøges opfyldt ved anlæg af nye veje, såfremt det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt. Forvaltningen anbefaler, at de vejledende støjgrænser på 58 dB for boliger søges overholdt udendørs ved facaden samt at eksisterende boliger, der er støjbelastet med mere end den vejledende grænseværdi i 0-alternativet, søges beskyttet, så de ikke får en hørbar stigning i støjniveauaet på over 1 dB pga. projektet. I miljørapporten er der taget udgangspunktet heri.
 
Da der i dag ikke kører trafik i banegraven, vil en åbning af Banevejen betyde en forøgelse af vejtrafikstøjen i området. Omvendt er der andre steder i området, hvor trafikken og dermed støjniveauet mindskes (1 – 3 dB). Støjniveauet vil stige ved dele af hospitalet, kolonihaverne i haveforeningen Klostervænget, nogle af etageboligerne i Klostervænget, boliger på nordsiden af Middagshøjvej, nogle boliger på Banegårds Allé og nogle boliger på Jyllandsgade. Projektet vil have en støjmæssig positiv effekt i området nordvest for hospitalet, langs vejene Ll. Sct. Mikkels Gade, Sct. Jørgens Vej og Toldbodgade, hvor støjen fra vejtrafik vil falde som følge af projektet. Støjdifferencen mellem 0-alternativet og hovedforslag ses af fig. 29 på side 52, der viser ændringen i støjniveauet.
 
I hovedforslaget er der 74 boliger, hvor de opstillede støjkriterier, ikke overholdes. I miljørapporten belyses forskellige afværgeforanstaltninger:
 
a)    Tilbud om støjisolering i form af udskiftning af vinduer i 74 boliger
(samlet pris: 1.554.000 kr. ex. moms).
b)    Støjreducerende slidlag på Banegårds Allé fra rundkørslen ved Vesterbrogade og 160 m mod sydøst
(samlet pris: 544.000 kr. ex. moms inkl. udskiftning af vinduer i 19 boliger).
c)    b) + 90 m lang og 3 m høj støjskærm placeret tæt ved Klostervænget på toppen af baneskråningen
(samlet pris: 1.101.000 kr. ex. moms inkl. udskiftning af vinduer i 7 boliger).
d)    b) + 160 m lang og 3 m høj støjskærm placeret langs Banevejen
(samlet pris: 1.731.000 kr. ex. moms inkl. udskiftning af vinduer i 7 boliger).
 
Overvågning (kap. 9)
Miljørapporten vurderes, at der ikke er behov for et overvågningsprogram, idet miljørapporten ikke påviser væsentlige miljøpåvirkninger af lokalplanforslaget.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 13 høringssvar til planforslaget og miljørapporten, som er i bilag 4.
 
Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om perronbroens trampe, perronen, trafikstøj m.v.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 5. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:
 
A.     Haveforeningen Klostervænget
B.     Praktiske oplysninger
C.     Vejens forløb
D.     Perronbro, ø-perron og trampe
E.     Støj i driftsfasen
F.      Gener i anlægsfasen
 
Som følge af høringssvarene og forvaltningens ændringsforslag er der behov for rettelser til dels lokalplanen og dels miljørapporten. Disse rettelser fremgår nedenfor:
På baggrund af disse høringssvar indstiller forvaltningen, at der som afværgeforanstaltning vælges løsning b (støjreducerende slidlag på Banegårds Allé fra rundkørslen ved Vesterbrogade og ca. 160 m mod sydøst samt udskiftning af vinduer i 19 boliger), og at der stilles vilkår herom i VVM-tilladelsen, så bemærkningerne fra (6) og (7) delvis imødekommes.
 
Såfremt løsning b vælges politisk, skal der foretages en teknisk tilretning af lokalplanen vedr. støjafskærmning jf. bilag nr. 6.
 
§ 5.5 og fodnote 8 i § 5.6 foreslås at udgå, idet der i konkurrenceprogrammet for Banebroen ønskes den frihedsgrad, at broen kan flyttes mod øst. Det vil der med høj sandsynlighed blive valgt, da det giver et større byggefelt til Mercantec. Dette medfører, at trappen fra Banebroen ikke længere kan nå hen til pladsdannelsen ved Himmerlandsstien. Der skal derfor ikke anlægges en dobbeltrettet cykelsti b-b langs Banevejen til pladsdannelsen. Cyklisterne kan i stedet anvende den allerede anlagte cykelsti fra rundkørslen ved Vesterbrogade og Banegårds Alle ned til Himmerlandsstien.
 
Ligeledes fjernes markering af vejadgang fra Mercantec til vejen A - A på kortbilag 2.
 
Der bliver formentlig behov for at rykke krydsning af stien a - a ca. 15 m end først antaget, hvorfor der ændres en smule i § 5.4.
 
I miljørapporten er der brugt nogle forældede trafiktal, som forvaltningen foreslår tilrettet.
 
Som følge af høringssvar fra DSB foreslås en enkelt sætning at udgå af miljørapporten (at ejendommen med Haveforeningen Klostervænget ikke er sat til salg).
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og miljørapporten ved den endelige vedtagelse er i bilag 6.
 
Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 7. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.
 
Budgetmæssige og økonomiske konsekvenser
Byrådet bevilligede penge til anlægsprojektet på møde den 21. maj 2014 (sag nr. 22). 
 
På samme byrådsdagsorden blev orienteret om, at der vil være en væsentlig afledt drift i form af vedligeholdelse af signal­anlæg og gadelamper, vintertjeneste, slidlag, striber samt stier. Der vil endvidere være udgifter til drift og vedligeholdelse af belægning på perronbroen, dens trapper og elevator.
 
Samlet vurdering, herunder VVM-tilladelse
Miljøvurderingen konkluderer, at lokalplanen ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet, og det kan derfor anbefales at vedtage lokalplanforslaget endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer.
 
Miljørapporten inkl. VVM-redegørelse konkluderer, at vej- og sporprojektet ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet. Der er dog behov for en form for afværgeforanstaltning som følge af vejstøj. Det anbefales, at der vælges løsning b (støjreducerende slidlag på Banegårds Allé fra rundkørslen ved Vesterbrogade og 160 m mod sydøst samt udskiftning af vinduer i 19 boliger). Dermed kan der udstedes en VVM-tilladelse til projektet bl.a. med vilkår om
·           udlægning af støjreducerende slidlag på den i lokalplan nr. 441 benævnte vej A – A
·           udlægning af støjreducerende slidlag på Banegårds Allé fra rundkørslen ved Vesterbrogade og ca. 160 m mod sydøst
·           udskiftning til støjreducerende vinduesløsninger i 19 lejligheder, såfremt de opstillede støjkriterier ikke er opfyldt i de pågældende 19 lejligheder med de nuværende vinduer
·           at ovennævnte vilkår er opfyldt senest ved ibrugtagen af den i lokalplan nr. 441 benævnte vej A – A
·           overvågning af vibrationspåvirkninger af bygninger, når der nedbringes spuns i anlægsfasen.
 
I VVM-tilladelsen vil der i øvrigt blive stillet vilkår, som omtalt på side 133 og 134 i miljørapporten.
 
Politisk behandling
Teknisk Udvalg har kompetencen til at vedtage forslaget endeligt. Klima- og Miljøudvalget har kompetencen til at give VVM-tilladelse til vej- og sporprojektet samt beslutte, hvilke afhjælpende foranstaltninger, der skal iværksættes. Enslydende sagsfremstilling – dog med forskellige indstillinger – forventes forelagt Teknisk Udvalg den 27. maj 2015. Derefter forventes sagerne behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. juni 2015 og Byrådet den 17. juni 2015.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at miljørapporten tilrettes med de i bilag 6 nævnte ændringer
 
at afværgeforanstaltning b) iværksættes i en for projektet nødvendig – af Klima- og Miljøudvalget udstedt - VVM-tilladelse med bl.a. de i sagsfremstillingen opstillede vilkår.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-05-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at miljørapporten tilrettes med de i bilag 6 nævnte ændringer, og
 
at afværgeforanstaltning b) iværksættes i en for projektet nødvendig – af Klima- og Miljøudvalget udstedt - VVM-tilladelse med bl.a. de i sagsfremstillingen opstillede vilkår.
 
Flemming Gundersen kan ikke medvirke til beslutningen. Det er en konsekvens af Flemming Gundersens tidligere bemærkninger og betænkeligheder vedr. dele af Banebyprojektet, især banebroens og Mercantecs placering i sammenhæng med banevejen og stiforløb. De kulturhistoriske værdier bliver nedprioriteret.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen kan ikke medvirke til beslutningen. Det er en konsekvens af Flemming Gundersens tidligere bemærkninger og betænkeligheder vedr. dele af Banebyprojektet, især banebroens og Mercantecs placering i sammenhæng med banevejen og stiforløb. De kulturhistoriske værdier bliver nedprioriteret.
Bilag

Sagsid.: 15/25111
Sagsfremstilling
 
”Viborg Kommune skal ifølge statens vandplanlægning gennemføre restaurering i Movsø og Ormstrup Sø.
 
Indsatserne var oprindelig planlagt, så indsatsen i Movsø skulle indledes i 2014 og Ormstrup Sø i 2015. På Byrådsmødet den 30. april 2014 blev det besluttet, at rækkefølgen af indsatserne i Movsø og i Ormstrup Sø ændres, så indsatsen i Ormstrup Sø blev påbegyndt i 2014, og Movsø påbegyndes i 2015.
 
I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 1.546.000 kr. til restaurering af Movsø.
 
Movsø ligger i det militære øvelsesareal ved Finderup og er ejet af Staten. Beliggenheden af de to søer fremgår af oversigtskortet, bilag 1.
 
Sørestaurering
Staten anviser de søer til restaurering, som ikke opfylder vandplanernes målsætning. Det er desuden en forudsætning, at næringsstoftilførsler fra oplandet ikke er årsag til den manglende opfyldelse af målsætningen.
 
I Movsø er årsagen til den manglende målopfyldelse et højt indhold af fosfor i bunden af søen.
 
Algevæksten i søerne fremmes hver sommer af fosforfrigivelse fra bunden, og ifølge Statens vejledning skal restaureringerne gennemføres ved, at der tilsættes aluminiumssalte til søen. Aluminiummet binder fosforen i søbunden, så den ikke kan vende tilbage til søens vandfase og give anledning til den kraftige algevækst.
 
Projekterne skal indledes med en forundersøgelse, som skal kortlægge fosforens mængde og udbredelse samt fosforens udveksling mellem bunden og vandfasen. Desuden skal forundersøgelsen bekræfte, at tilførslen fra omgivelserne er lav som forventet.
 
Hvis forundersøgelsen bekræfter forventningerne, foretages selve restaureringsindgrebet med aluminiumstilsætning, hvorefter der skal udføres en kontrolundersøgelse af søen året efter restaureringen.  
 
Foruden undersøgelsen året efter skal der derudover over de følgende 9 år gennemføres to yderligere kontrolundersøgelser.
 
Forvaltningens vurdering
Da indsatsen er fastlagt i vandplanen for Limfjorden, og det er en kommunal opgave at gennemføre sørestaurering, skal Kommunen tage sig af opgaven og gennemføre den i overensstemmelse med det forslag til handleplan, som Udvalget den 30. april 2015 besluttede at anbefale Byrådet at godkende til 8 ugers offentlighedsfase.
 
Ifølge Statens program for tilsyn med søer, vil Movsø blive undersøgt i 2015. Undersøgelsen indebærer, at Staten vil tage vandprøver, som ellers skulle være indeholdt i Kommunens forundersøgelse. Det er derfor et velegnet tidpunkt at gennemføre forundersøgelsen i år.
 
På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der gives en anlægsudgiftsbevilling til kontoen Movsø på 1.546.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.546.000 kr. i 2015 og 100.000 kr. i 2016.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at indsatsen i Movsø påbegyndes i 2015, og
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.546.000 kr. til kontoen ”Restaurering af Movsø” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 1.546.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Kommunal vandhandleplan, Mou Sø” og
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Restaurering af Movsø” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 100.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Kommunal vandhandleplan, Mou Sø”
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-05-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at indsatsen i Movsø påbegyndes i 2015,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.546.000 kr. til kontoen ”Restaurering af Movsø” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at udgiften på 1.546.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Kommunal vandhandleplan, Mou Sø”,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Restaurering af Movsø” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 100.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Kommunal vandhandleplan, Mou Sø”
 
Claus Clausen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/16513
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
 
Generelt om vandplanlægning
Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU’s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster (vandløb, søer, kystvande og grundvand). Planerne falder i tre perioder, og anden generation af vandplanerne, der løber fra 2015-2021, har taget navneforandring til vandområdeplaner. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2015, således at de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2016-2021.
 
Rammerne for arbejdet er fastsat i lov om vandplanlægning, som blev vedtaget i 2013. Loven pålægger miljøministeren ansvaret for, at vandplanlægningen gennemføres. I praksis betyder det, at Naturstyrelsen har bemyndigelse til at forestå udarbejdelsen af vandplaner, indsatsprogrammer, dataindsamling samt overvågningen af vandmiljøet.
 
Med lov om vandplanlægning blev der etableret et nyt koncept for vandplanlægningen, hvor de bindende elementer fastsættes i to bekendtgørelser, og hvor vandområdeplanen i sig selv ikke er bindende, men kan læses som et informationsdokument om regeringens ambitioner for vandplanlægningen i den kommende planperiode.
 
Danmark er inddelt i 4 vandområdedistrikter, som igen er opdelt i 23 hovedvandoplande. I Viborg Kommune ligger hovedvandopland Randers Fjord og hovedvandopland Limfjorden, som begge ligger i vandområdedistrikt Jylland og Fyn.
 
Til anden generation af vandplanerne udarbejdes én vandområdeplan pr. vandområdedistrikt. Det er en markant ændring i forhold til den første vandplan (2009-2015), hvor der blev udarbejdet en vandplan for hvert hovedvandopland.
 
Berørte lodsejere vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne i den endelige plan. Der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af omfanget af potentielle negative effekter, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.
 
Rammer for høringssvaret
Høringssvaret relaterer sig til vandområdeplanen for Jylland – Fyn samt de to tilhørende bekendtgørelser, der er sendt i høring sammen med vandområdeplanerne.
 
Viborg Kommunes høringssvar berører såvel væsentlige og generelle temaer som bemærkninger til indsatser og konkrete forhold, der alene har betydning for Viborg Kommune.
 
Faglige bemærkninger til konkrete stedspecifikke elementer er givet via Naturstyrelsens MiljøGis-kort. Det omfatter også bemærkninger vedrørende mindre faktuelle fejl i planmaterialet, som i øvrigt ikke er behandlet i det skrevne høringssvar.
 
Høringssvarets indhold
Høringssvarets fulde ordlyd fremgår af bilag 1. Nedenstående emner er behandlet i høringssvaret:
 
Udkast til Bekendtgørelse om miljømål og udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer
·         Vandplanlægningens juridisk bindende elementer, som er fastsat i de to bekendtgørelser, skal kvalitetssikres bedre.

Udkast til vandområdeplan for vandområdedistrikt Jylland –Fyn
·         Overordnede bemærkninger
·         Vandområdeplanen fremstår overskuelig og giver overblik på vandområdedistriktsniveau. Til gengæld er det mere vanskeligt at forholde sig til planens konsekvenser på hovedoplands- og kommuneniveau.
·         For en lang række vandløb og søer er der ikke foreslået en indsats. Der savnes en redegørelse for, hvordan målsætningen for vandområder kan nås inden udgangen af tredje vandplanperiode.
·         På landsplan redegøres kun for indsatser for en kvælstofreduktion på 1.600 tons ud af et samlet indsatsbehov på 7.800 tons kvælstof. Den resterende indsats på 6.200 tons kvælstof afklares af et tværministerielt udvalg i 2015. Viborg Kommune anbefaler en ny høring, når indsatsen for de 6.200 tons kvælstof er afklaret.
 
·         Økonomi
·         Viborg Kommune forudsætter, at realisering af vandområdeplanen kan gennemføres med fuld økonomisk kompensation til kommunerne. 
 
·         Kvalitet af overvågningsdata m.v.
·         Viborg Kommune foreslår, at Naturstyrelsen optimerer indsamling og kvalitetssikring af data. Overvågningen skal være så detaljeret, at den giver et retvisende billede af vandområdernes tilstand og støtter om den indsats, der skal gennemføres. Der bør desuden implementeres effektovervågning af tiltag i medfør af vandplanerne, herunder også for at dokumentere effekten af virkemidler.
 
·         Retningslinjer fra første generation af vandplanerne
·         De første vandplaner (2009-2015) indeholder en række retningslinjer i form af regulerende bestemmelser. Retningslinjerne fremgår af bilag 2. Retningslinjerne, som har bindende virkning for myndigheders planlægning og administration, indgår ikke i udkast i vandområdeplaner. Viborg Kommune savner en begrundelse for, hvorfor retningslinjerne ikke længere er medtaget, samt en vurdering af, hvilke administrationsværktøjer der tænkes at erstatte dem.
 
·         Vandområder der ikke er specifikt målsat
·         Mange vandområder, især vandløb, har ikke længere en specifik målsætning. Viborg Kommune foreslår, at vandområdeplanen skal indeholde en beskrivelse af generelle retningslinjer ved administration af vandområder, der ikke er specifikt målsat i planen.
 
·         Virkemidler
·         Positivt at virkemiddelkataloget for fysiske vandløbsindsatser er udvidet i forhold til kataloget for første vandplanperiode. De udvidede muligheder kan bidrage til større omkostningseffektivitet og effekt af indsatser.  Viborg Kommune foreslår, at der i virkemiddelkataloget indarbejdes mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse.
 
·         Frivillighed
·         For flere typer af indsatser fremgår det ikke klart af vandområdeplanen, om indsatsen er frivillig. Viborg Kommune finder, der bør ske en præcisering af, i hvilket omfang frivillighed er en forudsætning for realisering af indsatsprogrammet. Planmaterialet bør anvise, hvorledes der kan opnås målopfyldelse, hvor en indsats ikke kan gennemføres pga. manglende frivillighed.
 
·         Interessentinddragelse
·         Forud for udarbejdelsen af vandområdeplanen har lokale / regionale vandråd bistået kommunerne med udarbejdelse af forslag til fysiske vandløbsindsatser. Vandrådsarbejdet har været en positiv oplevelse. Viborg Kommune finder, at øget interessentinddragelse, eksempelvis i form af vandråd på hovedoplandsniveau, fremover også bør udvides til andre områder af vandplanlægningen. En fremtidig model for interessentinddragelse skal have fokus på beslutningsdygtighed og tilstrækkelige ressourcer til arbejdet.
 
·         Overordnede tekniske bemærkninger
·         De overordnede tekniske bemærkninger drejer sig især om funktionaliteten af MiljøGis og om, hvordan overvågningsdata er anvendt for at vurdere tilstand og målopfyldelse for vandløb.

Bemærkninger til de enkelte indsatsområder
·         Fysiske indsatser i vandløb
·         Positivt at det er Kommunens forslag til indsatser i vandløb, der er lagt til grund for det endelige indsatsprogram.
·         Viborg Kommune anbefaler, at 12 spærringer ved Skinderup Møllebæk, som er et tilløb til Simested Å, udgår af indsatsprogrammet for 2016-2021. Baggrunden er, at Viborg Kommune i 2015 gennemfører et overvejende kommunalt finansieret projekt, der genskaber et fint vandløb med fri passage fra udspring til udløb. Projektet er igangsat på baggrund af de vandplanindsatser, der var planlagt for samme vandløb i første vandplanperiode (vandløbsrestaurering og frilægning af rørlagte strækninger) samtidig med sanering af de 12 spærringer i vandløbet. Det har desværre ikke været muligt for Staten af bidrage til finansiering af en samlet løsning, idet indsatserne er opsplittet på to vandplanperioder.
·         I indsatsprogrammet for 2016-2021 indgår etablering af et okkerrensningsanlæg ved Grundel Bæk / Middelhede Bæk. Okkergenerne stammer fra vandløbet ”Afløb fra Vandet Mose”, der løber til Grundel Bæk. Det er Viborg Kommunes foreløbige vurdering, at okkerrenseanlægget bør placeres i Afløb fra Vandet Mose umiddelbart før sammenløb med Grundel Bæk.
·         Viborg Kommune er blevet opmærksom på, at en spærringen i Nørreå ved Rindsholm Dambrug tilsyneladende er faldet helt ud af den statslige vandplanlægning. Da der er tale om en væsentlig spærring, anbefaler Viborg Kommune, at spærringen optages til indsats i anden vandplanperiode (2015-2021) eller hvis det ikke kan lade sig gøre i tredje vandplanperiode.
·         I overensstemmelse med Gudenåkomiteens høringssvar opfordrer Viborg Kommune til:
·         At passageforholdene ved Tange Sø udpeges til indsats i vandområdeplan 2015-2021
·         Det er en grundlæggende forudsætning af Tange Sø bevares
·         Det er endvidere en forudsætning, at et fungerende Tangeværk bevares, under hensyntagen til vandafgivelse til en fremtidig faunapassage, der medvirker til målopfyldelse for berørte vandområder
·         Staten bør i det videre arbejde inddrage lokal viden, herunder kommunerne langs Gudenåen og Gudenåkomiteen
 
·         Spildevand
·         Der er få indsatser på spildevandsområdet i anden vandplanperiode i Viborg Kommune. Indsatserne omfatter to renseanlæg og fire regnbetingede udløb. Desuden skal mindst 6 ejendomme i udpegede områder i det åbne land have forbedret spildevandsrensningen i planperioden. Det må forventes, at de konkrete indsatser for renseanlæg og regnbetingede udløb skal tilpasses de faktiske spildevandsforhold. Viborg Kommune forbeholder sig derfor ret til, i samarbejde med spildevandsforsyningsselskabet, Energi Viborg Vand A/S, at tilpasse konkrete tiltag for størst mulig effekt af indsatsen.

·         Søer
·         De fleste søer i Vandområdedistrikt Jylland – Fyn opfylder ikke målsætningen. Alligevel er der kun foreslået indsatser i få søer. Den begrænsede indsats er begrundet med manglende viden og uforholdsmæssigt store omkostninger. Viborg Kommune opfordrer til, at den manglende viden tilvejebringes snarest og at sø-indsatsen accelereres, så den kommunale arbejdsbyrde og tilhørende økonomi ikke ophobes til tredje og sidste vandplanperiode.
·         Som led i sø-indsatsen skal der etableres ca. 800 ha. fosforvådområder (P-ådale) i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Placering af områderne er ikke nærmere afklaret. Erfaringerne fra første vandplanperiode indikerer, at det allerede på nuværende tidspunkt er vanskeligt at finde egnede arealer og dermed nå de fastsatte mål. Viborg Kommune anbefaler, at Staten ser på rammerne for fosforvådområdeindsatsen. Det anbefales videre, at Staten forholder sig til, om der er plads til projekter i det planlagte omfang.
 
·         Kystvande / Vådområder
·         Som led i indsatsen for at forbedre tilstanden i kystvande skal der etableres vådområder med en kvælstofeffekt på ca. 119 tons i oplandet til Randers Fjord og 305 tons i oplandet til Limfjorden. Erfaringerne fra første vandplanperiode indikerer, at det allerede på nuværende tidspunkt er vanskeligt at nå de fastsatte mål. Derfor anbefaler Viborg Kommune, at Staten ser på rammerne for vådområdeindsatsen. Det anbefales videre, at Staten forholder sig til, om der er plads til projekter i det planlagte omfang.
·         Viborg Kommune opfordrer Staten til at arbejde for, at rammerne for vådområdeprojekter ud over tilbageholdelse af næringsstoffer også gerne inddrager genskabelse af naturlig hydrologi, klimatilpasning, biodiversitet og rekreative gevinster.
 
·         Grundvand
·         Det undrer, at kvalitetsvurderingen af grundvandsforekomsterne ikke afspejler de høje værdier for nitrat, der forekommer i de fleste øvre grundvandsforekomster. Viborg Kommune finder, det bør fremgå mere tydeligt af vandområdeplanen, at der lokalt kan være problemer med grundvandskvaliteten, som ikke fremgår af planen.
·         Det undrer, at der er betydelige områder, hvor der ikke findes grundvandsforekomster, bl.a. flere områder hvor der er udpeget ”Områder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD), eller hvor der er vigtige kildepladser for almene vandværker. Viborg Kommune opfordrer til, at udpegningerne af grundvandsforekomster gennemgås og revideres i samarbejde med berørte kommuner.
·         Viborg Kommune opfordrer til, at der snarest udvikles en operationel metode til vurdering af grundvandsindvindingens påvirkning af vandløbskvaliteten. Metoden skal være let og praktisk anvendelig i daglig administration af et større antal sager.
·         Retningslinje 40 og 41 fra første generation af vandplanerne relaterer sig til kommunernes forvaltning af grundvandsressourcer.  Retningslinjerne er vigtige for beskyttelsen af de særligt sårbare OSD og NFI-områder.  Viborg Kommune foreslår, at retningslinje 40 og 41 indarbejdes i kommende ”Bekendtgørelse om udpegning og administration m.v. af drikkevandsressourcer. En oversigt over alle retningslinjer fra første generation af vandplanerne fremgår af bilag 2.
 
·         Miljøfarlige forurenende stoffer
·         Som i de første vandplaner er konklusionen for miljøfremmede stoffer i vandområdeplanen, at den kemiske tilstand i hovedparten af vandområderne fortsat er ukendt. Viborg Kommune opfordrer til, at indsamling af det nødvendige vidensgrundlag styrkes for at fastlægge tilstand og evt. indsatsbehov for vandområderne
 
Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at høringssvaret er i tråd med Kommunens reaktion på de første vandplaner.
 
I høringssvaret er foreslået at indarbejde mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse i virkemiddelkataloget. Dette forslag følger byrådsbeslutningen fra 2014 i forbindelse med godkendelse af Kommunens forslag til vandløbsindsatser.
 
I høringssvaret er efterspurgt en begrundelse for, hvorfor retningslinjerne fra de første vandplaner ikke indgår, og hvilke administrationsværktøjer, der tænkes at erstatte dem. At retningslinjerne ikke indgår, vurderes at muliggøre et større kommunalt råderum, men medfører også risiko for ringere beskyttelse af vandforekomsterne samt uensartet administration imellem kommuner.
 
I høringssvaret er foreslået, at vandområdeplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan vandområder, der ikke er specifikt målsat, skal administreres.  Det vurderes at bidrage til en hurtigere sagsbehandling af relevante forhold og bidrage til en ensartet sagsbehandling kommuner og andre myndigheder imellem.
 
I høringssvaret er opfordret til, at passageforholdene ved Tange Sø udpeges til indsats i vandområdeplan 2015-2021. Formuleringen i Kommunens høringssvar følger den formulering, som indgår i Gudenåkomiteens høringssvar til vandområdeplan 2015-2021.” 
Indstilling
Direktøren for Teknik- & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommunes høringssvar til Vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser godkendes.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-05-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommunes forslag til høringssvar til Vandområdeplan 2015-2021 godkendes med følgende tilføjelser:
 
1.      ”Viborg Kommune opfordrer til en balanceret vandmiljøindsats, der har fokus på at undgå yderligere forpligtigelser og økonomiske byrder for kommuner og erhvervsliv, herunder landbrug.
 
Landbrugserhvervet er et betydeligt og vigtigt erhverv i Viborg Kommune.
 
Viborg Kommune finder det vigtigt, at tiltag i medfør af vandområdeplan 2015-2021 har fokus på at fastholde landbrugserhvervets muligheder.”
 
2.      Til afsnit omkring miljøfarlige forurenende stoffer tilføjes ”bl.a. flour”
 
3.      At afsnit om Tange Sø i afsnit 4.1 udgår.
 
at tilhørende bekendtgørelser godkendes.
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Flemming Lund foreslår, at der i udtalelsen fra Viborg Kommune indstillet af Klima- og Miljøudvalget tilføjes følgende afsnit som erstatning for de 5 første linier i afsnit 3.1.:
 
”Det er vigtigt for Viborg Kommune, at tiltag i medfør af vandområdeplan 2015-2021 har fokus på at fastholde landbrugserhvervets muligheder for fortsat drift og udvikling såvel som sikre at vi når miljømålene. Vi ønsker på den baggrund at opfordre til en balanceret vandmiljøindsats, der har fokus på at undgå yderligere forpligtigelser og økonomiske byrder for landbrugserhvervet og de negative afsmittende virkninger for følgeerhverv og kommuner. Dette betyder blandt andet, at man tillader øget gødskning på de højere jorde og dermed opnår et højere udbytte samtidig med at man gennem jordfordeling tager de våde arealer med dårlig retention ud af intensiv drift og udnytter ådalenes store potentiale i forhold til at fjerne kvælstof i de indre dele af Limfjorden. Jord der tages ud af drift sker mod fuld kompensation.”
 
Inden mødet var der udsendt et ændringsforslag fra borgmesteren om, at der udover det af Klima- og Miljøudvalget indstillede høringssvar fra Viborg Kommune sendes et supplerende høringssvar fra Morsø, Skive og Viborg Kommuner. Det supplerende høringssvar fremgår af nyt bilag nr. 3.
 
Ændringsforslagene fra Flemming Lund og borgmesteren blev godkendt.
 
Flemming Gundersen godtager høringssvaret, selvom vort ønske om at bibeholde retningslinjer fra vandplaner 2009-2015 ikke er med. Og selvom bemærkning om øget vandløbsvedligeholdelse fastholdes af flertallet. Flemming Gundersen er enig i, at der bør redegøres for al kvælstofreduktion, men imod tilføjelse nr. 1 ovenfor vedr. erhvervsliv, herunder landbrug.
Bilag

Sagsid.: 12/58912
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Naturstyrelsen har sendt udkast til statslige vandområdeplaner 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6 måneders offentlig høring frem til 23. juni 2015. Det omfattende høringsmateriale, herunder interaktive MiljøGis-kort, kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.
 
Generelt om vandplanlægning
Der henvises til tilsvarende afsnit i dagsordenspunkt om Viborg Kommunes høringssvar på mødet i dag.
 
Baggrund for høringssvaret
Som vandoplandsstyregruppe for kommunerne i oplandet til Limfjorden har Limfjordsrådet besluttet at bidrage med et høringssvar. Høringssvaret er vedtaget af Limfjordsrådet den 27. marts 2015. Før høringssvaret sendes til Naturstyrelsen, skal høringssvaret behandles politisk i de 18 kommuner i oplandet til Limfjorden.
 
Høringssvarets indhold
Høringssvaret fulde ordlyd fremgår af bilag 1. Af emner, der behandles i Limfjordsrådets høringssvar, skal nævnes:
 
·           Høringsprocessen
·         På landsplan redegøres kun for indsatser for en kvælstofreduktion på 1.600 tons ud af et samlet indsatsbehov på 7.800 tons kvælstof. Den resterende indsats på 6.200 tons afklares af et tværministerielt udvalg i 2015. Limfjordsrådet mener, det er nødvendigt med en ny høring, når indsatsen for de 6.200 tons kvælstof er afklaret, og at interessenterne, herunder kommuner, vandoplandsstyregrupper og Limfjordsrådet, bør indrages tidligere.
·           Fællesskab om fakta
·         Overvågningen skal være så detaljeret, at den støtter op om den indsats, der skal gennemføres. Få målinger og generelle modeller er ikke nok. Behov for effektovervågning af miljøforbedrende tiltag og virkemidler.
·           Styringsmodeller, proces og interessentinddragelse
·         Vigtigt med et bredere folkeligt engagement, som initieres allerede i planlægningsfasen. Den statslige planlægning bør holdes på et overordnet niveau, mens det bør overlades til lokale led at identificere, hvilke virkemidler der konkret skal anvendes, og hvor de skal placeres.
·         Gode erfaringer fra vandrådsarbejdet og vandoplandsstyregrupper bør udbredes til at omfatte næringsstofindsatser m.v.
·         Det bør fortsat primært være kommunalbestyrelserne, der udmønter indsatsprogrammerne. En videreførelse af vandrådene vil også være relevant.
·         Friere valg af virkemidler med mulighed for at kombinere og optimere virkemidler. Synergier sikres med lokal inddragelse, hvor kommunerne har frihed til at sammentænke med klimatilpasning, spildevand, turistinteresser m.v.
·         Henstiller til at den kommunale arbejdsbyrde og tilhørende økonomi i forbindelse med vandplanindsatserne tilstræbes jævnt fordelt i planperioderne op til 2027 (udgangen af 3. og sidste vandplanperiode).
·           Retningslinjer fra første vandplaner (2009-2015)
·         Retningslinjer i form af regulerende bestemmelser, der understøtter indsatsprogrammet, er bindende for myndigheders planlægning og administration. Retningslinjerne indgår ikke i vandområdeplanen. Som Limfjordsrådet har forstået Naturstyrelsen, vil retningslinjerne enten blive indarbejdet i bekendtgørelser eller blive indeholdt i en vejledning. Det er Limfjordsrådets holdning, at retningslinjerne er vigtige at fastholde, og at disse burde have været fuldt ud indarbejdet i bekendtgørelser / vejledninger. Kommunerne og Limfjordsrådet forventer, at dette sker snarest og at kommunerne og Limfjordsrådet bliver hørt.
·         Limfjordsrådet forventer, at der gives hjemmel i planloven til at indarbejde ”vejledningsretningslinjer” i kommuneplaner. Dette vil styrke retningslinjerne og falder naturligt i tråd med, at kommunerne allerede udarbejder kommuneplanretningslinjer for ”anvendelsen af vandløb, søer og kystvande”.
·           Fjorden – virkemidler
·         Limfjordsrådet mener som udgangspunkt, at kvælstof og fosfor skal begrænses mest muligt ved kilderne
·         Vådområdeindsatsen og udtagning af lavbundsjorde
·         Det er Limfjordsrådets opfattelse, at den kommunale vådområdeindsats har været et af de mest succesfulde virkemidler i de første vandplaner. Ikke mindst som følge af den lokale forankring og engagement blandt kommunerne og lodsejerne. Limfjordsrådet forudsætter derfor, at vådområdeindsatsen fortsætter som en kommunal opgave i anden vandplanperiode. Da de mest omkostningseffektive projekter er igangsat i første vandplanperiode, skal der afsættes flere midler til indsatsen.
·         Limfjordsrådet er enig i, at virkemidlet ”udtagning af lavbundsjorde” indgår naturligt i sammenhæng med den kommunale vådområdeindsats. Da kommunerne er myndighed for en række øvrige opgaver i det åbne land, er det kommunerne, der naturligt har kompetencen til at løse opgaven i nært samarbejde med lokale interesser.
·         Der bør i vådområdeindsatsen løsnes op i forhold til krav om ”naturlig hydrologi”. I oplandet til Limfjorden er der store arealer, hvor dette krav gør det vanskeligt at gennemføre ellers oplagte vådområdeprojekter
·         Behov for flere virkemidler
·         En række virkemidler er tilsyneladende ikke taget i anvendelse i vandområdeplanerne. Det er ikke nok, at der gives mulighed for, at kommunerne kan gennemføre andre foranstaltninger, når der ikke samtidig laves støtteordninger, der kan finansiere dem. To virkemidler, der kan være relevante, er ”kompensationsopdræt af muslinger” og ”minivådområder”. Limfjordsrådet vil gerne inddrages yderligere i dialog om valg og afklaring af virkemidler.
·           Søer – viden
·         De fleste søer i Vandområdedistrikt Jylland – Fyn opfylder ikke målsætningen. Alligevel er der kun foreslået indsatser i få søer. Den begrænsede indsats er begrundet med manglende viden og uforholdsmæssigt store omkostninger. Limfjordsrådet finder det ikke sandsynliggjort, at den søovervågning, der gennemføres i overvågnings-programmet, er tilstrækkelig til at skaffe den nødvendige viden som grundlag for fastlæggelse af indsatsbehov. Limfjordsrådet opfordrer til, at søovervågningen opprioriteres.
·           Virkemidler anvendt til søindsatser
·         Erfaringerne med fosforvådområder (P-ådale) har været meget blandede i første vandplanperiode. Ved mange af de udpegede lokaliteter har projekterne ikke kunnet gennemføres. Limfjordsrådet finder derfor, at det bør være lokalt i kommunerne og koordineret i vandoplandsstyregrupperne, at egnede områder identificeres. Det bemærkes videre, at der skal afsættes væsentligt flere penge til etablering af fosforvådområder, da Naturstyrelsens krav til omkostningseffektivitet var sat urealistisk lavt i de første vandplaner.
·           Vandløb
·         Limfjordsrådet finder det positivt, at det er kommunernes forslag til indsatser, der er lagt til grund for det endelige indsatssprogram for fysiske indsatser i vandløb
·         Limfjordsrådet finder det vigtigt, at overvågningen i vandløb foretages med basis i en repræsentativ udvælgelse af prøvetagningsstationer i de enkelte vandområder. Der mangler mange data for fisk og vandplanter, og disse data bør fremskaffes via en tilstrækkelig overvågning allerede nu. Ellers vil der også mange data i næste vandplanperiode
·         Limfjordsrådet opfordrer til en nærmere kvalitetssikring af rapporten, der anvendes i forbindelse med vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand.
·         Der er behov for hurtigst muligt at udarbejde nationale retningslinjer for behandling af vandindvindingstilladelser, idet kommunerne skal behandle alle udløbne tilladelser til grundvandsindvinding senest et år efter den første kommunale vandhandleplan er vedtaget.
·           Miljøfremmede stoffer
·         Som i de første vandplaner er konklusionen for miljøfremmede stoffer i vandområdeplanen, at der mangler viden. Limfjordsrådet opfordrer til at overvågningen opprioriteres.
·           Klimaforandringer og vandområder
·         Limfjordsrådet opfordrer Naturstyrelsen til ikke bare at ”overveje”, hvordan viden kan tilvejebringes, men at sikre at denne viden tilvejebringes, så klimaforandringer hurtigst muligt kan tænkes sammen med vådområdeplanerne.
 
Forvaltningens vurdering
Limfjordsrådets høringssvar svarer stort set til indholdet i Forvaltningens udkast til Viborg Kommunes høringssvar.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Limfjordsrådets høringssvar til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser godkendes
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-05-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Limfjordsrådets høringssvar til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser godkendes med undtagelse af afsnit om retningslinier, idet Viborg Kommune savner en begrundelse for, hvorfor retningslinierne ikke længere er medtaget, samt en vurdering af hvilke administrationsværktøjer, der tænkes at erstatte dem.
 
Flemming Gundersen fastholder Limfjordsrådets udkast til høringssvar.
 
Claus Clausen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Flemming Gundersen stillede forslag om, at den oprindelige udtalelse fra Limfjordsrådet fastholdes. For forslaget stemmer Flemming Gundersen og resten af Byrådet stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.
 
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Bilag

Sagsid.: 14/53118
Sagsfremstilling
 
”I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 421 for Arnbjerg blev det besluttet, at afledningen af tag- og overfladevand fra området skal ske i åbne grøfter og render. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for åben regnvandshåndtering i Arnbjerg samt generelt i Viborg Kommune.
 
Tillægget skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget. Samtidig skal forslaget sendes til Naturstyrelsen til orientering.
 
Oversigtskort fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
Forvaltningens bemærkninger
Baggrund 
Med tillægget fastlægges de generelle principper for regnvandshåndtering i åbne grøfter, og tillægget er således gældende for alle områder, der fremadrettet udlægges til "separatkloak med åben regnvandshåndtering". Derudover tjener tillægget som borgerinddragelse og høring af berørte grundejere i lokalplanområdet Arnbjerg. Enkelte afsnit af tillægget er således kun gældende for dette område. 
 
Området Arnbjerg er optaget som kloakopland (planlagt separatkloak) i gældende spildevandsplan.
 
Fordebat
Der er gennemført fordebat for at indhente forslag til særlige fokusområder for åben regnvandshåndtering i Viborg Kommune. Der er modtaget to indlæg, som begge finder det positivt, at Viborg Kommune arbejder for at udbrede åben regnvandshåndtering i kommunen. Der lægges i indlæggene særligt vægt på de miljø-, natur og klimamæssige fordele ved denne form for regnvandshåndtering.
 
Planforslagets indhold – åben regnvandshåndtering
Med planforslaget vedtages principper for ejerskab samt ansvar for anlæg, drift og vedligehold af spildevandsanlæg til åben regnvandshåndtering. 
 
Åbne grøfter og render på privat grund anlægges og drives af grundejer. Energi Viborg Vand anlægger grøfter og øvrige anlæg til åben regnvandshåndtering langs veje og i grønne områder. Energi Viborg Vand er ansvarlig for anlæggenes spildevandstekniske funktioner, mens drift og vedligehold så som græsklipning, opsamling af affald osv. er grundejerforeningen for det pågældende områdes ansvar.
 
Ansvar for anlæg, drift og vedligehold af bassiner, spildevandsledninger, pumpestationer og øvrige spildevandsanlæg følger principperne i den gældende spildevandsplan og ændres ikke med dette tillæg. 
 
Servicemål for dimensionering af anlæg til åben regnvandshåndtering fastlægges ligeledes med tillægget.
 
Planforslaget - Arnbjerg
Ifølge planforslaget ændres kloakeringsprincippet for området ved Arnbjerg fra planlagt ”separatkloak” til planlagt ”separatkloakeret med åben regnvandshåndtering”.
 
For at kunne aflede spildevandet fra det nye område planlægges samtidig etableret følgende:
·           Grøfter og render til afledning af tag- og overfladevand fra området
·           Bassiner til tag- og overfladevand
·           Spildevandsledninger til afledning af husspildevand
·           Pumpestationer til husspildevand
 
Berørte ejendomme
Planforslaget indebærer, at der skal etableres spildevandsledninger, regnvandsbassiner samt åbne grøfter og render. Spildevandsanlæggene etableres i forbindelse med byggemodning af området, og etableres så vidt muligt langs veje og i grønne områder.  
 
Berørte grundejere vil blive orienteret om planforslaget i høringsperioden.
 
Forvaltningens vurdering
Tillægget er nødvendigt for at ændre kloakeringsprincippet i området Arnbjerg og er samtidig det juridiske grundlag for etablering af de planlagte grøfter/render, spildevandsledninger, pumpestationer og bassiner i området.
 
Derudover er tillægget nødvendigt for at fastlægge de generelle principper for åben regnvandshåndtering i Viborg Kommune, herunder servicemål, ejerskab af anlæg samt ansvar for drift og vedligehold.       
 
Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-05-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 
 
Claus Clausen og Allan Clifford Christensen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/32127
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Historik:
 
Kulturudvalget besluttede i møde 26. februar 2013 en samlet kulturstrategi for perioden 2013 - 2017, der omfatter en hel række initiativer vedr. bl.a. musik, billedkunst, scenekunst, og biblioteksområdet.
 
Af beslutningen på mødet fremgår:
 
at det forelagte strategiforslag godkendes med den justering, at der til erstatning for bogbusdriften oprettes biblioteksservice i lokalområderne efter behov, i form af et af- og udleveringssted i samarbejde med lokale aktører - f.eks. skolen, hallen eller en butik,
 
at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte de beskrevne initiativer.
 
Som følge af beslutningen behandlede Kulturudvalget en bevillingssag i møde 3. september 2013, hvori er beskrevet, hvorledes omindretning af Hovedbiblioteket og etablering af Åbne biblioteker i de 9 lokalbiblioteker skal finde sted. Der søges samtidig frigivet anlægsbevilling på 3.090.000,-kr.
 
Af beslutningen på mødet fremgår:
 
at Kulturudvalget indstiller til Byrådet,
 
at omindretning af Hovedbiblioteket i Viborg samt indretning af 9 åbne biblioteker gennemføres som anført i sagen,
 
at der gives anlægsbevilling på 3.090.000,- kr. med rådighedsbeløb i 2013.
 
Efterfølgende har Byrådet i møde 25. september 2013 godkendt indstillingen fra Kulturudvalgets møde 3. september 2013.
 
Kulturudvalget behandlede i møde 30. oktober 2013 et forslag fra Byrådsmedlem Gudrun Bjerregaard om, at etablere endnu et åbent bibliotek, som et fællesbibliotek på Løgstrup skole. Udvalget besluttede, at der forinden stillingtagen til forslaget blev udarbejdet en analyse på hele biblioteksområdet. Efterfølgende har Kulturudvalget i møde 26. november 2013 godkendt et forslag til analysedesign, udarbejdet af biblioteket. Udvalget godkendte designet.
 
Den første del af analysen blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i møde 1. april 2014, og det besluttedes, at genoptage sagen i næste møde, med ønsket om yderligere analyse-oplysninger. På mødet 26. april 2014 blev de supplerende oplysninger forelagt, som ønsket.
 
I forlængelse af Byrådets beslutning af 25. september 2013 samt Kulturudvalgets godkendelse af kulturstrategien i møde 26. februar 2013 blev det besluttet:
 
at om indretning af hovedbiblioteket færdiggøres,

at de 9 biblioteksfilialer etableres som åbne,

at bilag 1 til sagen med de anførte modeller samt ønsket om etablering af åbent bibliotek i Løgstrup, åbent bibliotek på hovedbiblioteket og etablering af yderligere afhentningssteder indgår i budgetdrøftelserne.
 
 
Valget af Vridsted og Løgstrup er begrundet i dels afstanden til nærmeste bibliotek samt de daværende udlånstal i bogbussen. Ordningen etableres i forlængelse af bogbussens nedlæggelse 2. halvår af 2014, og løber resten af Byrådets valgperiode, hvorefter ordningen evalueres.
 
I forlængelse heraf, blev det på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. november 2014 besluttet at bevilge 300.000 kr. til omindretning af lokalbiblioteker og etablering af afhentningssteder med rådighedsbeløb i 2014.
 
Forslag:
 
Åbne biblioteker
Der er nu etableret Åbent bibliotek i alle 9 lokal- og fællesbiblioteker i Viborg Kommune. Såvel besøgs- og udlånsstatistik som feedback fra borgerne, viser utvetydigt, at åbne biblioteker er en succes i Viborg Kommune.
 
Der kommer mange nye brugere og besøgstallet på lokal- og fællesbibliotekerne er steget 29 % i de fire første måneder af 2015.
 
Hovedbiblioteket på Vesterbrogade 15 i Viborg har traditionel åbningstid, dvs. hvor alle åbningstimer er med betjening. For at opnå fuld effekt af Åbent bibliotek-konceptet, foreslås etablering af Åbent bibliotek på Hovedbiblioteket i Viborg.
 
Det forventes, at etablering af Åbent bibliotek på Hovedbiblioteket vil medføre en kraftig vækst i såvel besøgs- og udlånstal samt brugerkvalitet jf. erfaringer fra egne og sammenlignelige kommuners åbne biblioteker.
 
I budgetforliget for 2015 – 2018 dateret 10. september 2014, er forudsat afsat 300.000 kr. til etablering af Åbent bibliotek på Hovedbiblioteket i Viborg og forvaltningen foreslår, at dette beløb frigives til formålet.
 
Budget
 
Art
Firma
Stkpris
Stk
Total
Indgangscomputer
Cordura
20.000
1
20.000
Licens til SOL
Cordura
12.500
1
12.500
Højttalere
Cordura
450
6
2.700
Kameraer
Cordura
3.600
19
68.400
NAS FTP server
Cordura
3.500
1
3.500
Opgradering af NAS
Cordura
4.500
1
4.500
Installation
Cordura
20.000
1
20.000
Diverse el-arbejde
Elektriker
150.000
1
150.000
Udskiftning af låse
Internt / Låsefirma
15.000
1
15.000
Elevator
Kone
10.000
1
10.000
ADSL gammel overvågning
Grønning-El
-8.000
1
-8.000
I alt
 
 
 
298.600
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Etablering af Åbne biblioteker” til etablering af åbent bibliotek på Hovedbiblioteket i Viborg, og
 
at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 – 2018 til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-05-2015
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Etablering af Åbne biblioteker” til etablering af åbent bibliotek på Hovedbiblioteket i Viborg, og
 
at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 – 2018 til formålet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/6523
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet besluttede på mødet den 30. oktober 2013 (sag nr. 10) at give en anlægsudgiftsbevilling til projekteringen af en ombygning af forsorgshjemmet Vibohøj. Projekteringen er påbegyndt, og der er afholdt licitation. På den baggrund søges nu om frigivelse af anlægsmidler 1. fase af ombygningen af Vibohøj.
 
Ombygningens faglige baggrund
Anbefalingen om en ombygning af Vibohøj fremgår af rapporten ”Fremtidens Forsorgsindsats”, som det daværende Socialudvalg den 3. september 2013 (sag nr. 9) godkendte som grundlag for den aktuelle udvikling af Viborg Kommunes indsats for hjemløse borgere.
 
I rapporten anbefales en ombygning af Vibohøj til en fagligt mere hensigtsmæssig indretning og nutidig boligstandard. Mere konkret anbefales i rapporten, at der, som erstatning for de nuværende værelsesfløje, opføres selvstændige værelser/lejligheder med egen indgang og egne badefaciliteter.
 
Det skal sikre en nutidig boligstandard, understøtte det faglige fokus på at forberede beboerne på samt at etablere beboerne i egen bolig, samt reducere risikoen for konflikter mellem Vibohøjs beboere.
 
 
Byggeriet
Rapporten om Fremtidens Forsorgsindsats anbefaler en ombygning af Vibohøj i tre faser.
 
I fase 1, til hvilken der her søges om frigivelse af anlægsmidler, bygges en ny bo enhed med 12 værelser med bad/toilet, samt fælles vaskeri, teknik- og rengøringsrum. Bo enheden opføres i et plan og som lavenergiklasse 2020.
Der bygges et samlet bruttoareal på ca. 295 m2.
 
Byggeriet igangsættes medio 2015 med forventet ibrugtagning medio 2016.
 
I fase 2 og 3 planlægges også at bygge nye værelser, samt at etablere nye administrations- service- og fællesarealer.
 
Plantegning af bo enheden fremgår af bilag 1. Facadetegninger fremgår af bilag 2. Beliggenhedsplan (med alle tre faser) fremgår af bilag 3.
 
Licitation og økonomi
Projektet har været udbudt i fagentreprise og det økonomisk mest fordelagtige bud er valgt. Budgettet efter licitationen ser ud som følger:
 
Ydelse
 
Anslået beløb, kr.
Håndværkerudgifter
Udgifter til nybygning efter licitation
4.882.000
Ombygning af eksisterende bygning – afsat
400.000
Forbrug i byggeperioden - afsat
125.000
Afsat til uforudsete udgifter
179.000
Håndværkerudgifter i alt
5.586.000
 
 
Øvrige omkostninger
Bygherreleverancer – afsat
66.000
Ekstern rådgivning efter tilbud
629.000
Intern bygherrerådgivning
169.000
Geoteknik, landinspektør, energimærke mm.
55.000
Kopiering, rejsegilde mm.
24.000
Tilslutningsafgifter, el, varme mm.
220.000
Øvrige omkostninger i alt
1.163.000
 
 
Byggeudgifter i alt ex. moms
6.750.000
 
 
Finansiering
Der er tidlige frigivet 518.000 kr. til blandt andet projektering af byggeriet. Der er nu behov for frigivelse af 6.232.000 kr. til det resterende arbejde, fordelt på årene 2015 og 2016:
 • 2015: 3.232.000 kr.
 • 2016: 3.000.000 kr.”
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ombygningen af Vibohøj, fase 1, igangsættes i 2015,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.232.000 kr. til kontoen ”Ombygning af Vibohøj” med rådighedsbeløb på 3.232.000 kr. i 2015 og 3.000.000 kr. i 2016, og
 
at udgiften på 3.232.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet, og
 
at udgiften på 3.000.000 kr. i 2016 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet i 2015 på kontoen ”Ombygning af Vibohøj”. Rådighedsbeløbet på 3.000.000 kr. i 2016 afsættes på budgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ombygningen af Vibohøj, fase 1, igangsættes i 2015,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.232.000 kr. til kontoen ”Ombygning af Vibohøj” med rådighedsbeløb på 3.232.000 kr. i 2015 og 3.000.000 kr. i 2016, og
 
at udgiften på 3.232.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet, og
 
at udgiften på 3.000.000 kr. i 2016 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet i 2015 på kontoen ”Ombygning af Vibohøj”. Rådighedsbeløbet på 3.000.000 kr. i 2016 afsættes på budgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/16352
Sagsfremstilling
 
”Byrådet besluttede den 25. februar 2015 (sag nr. 25) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 441 for et teknisk område i Banegraven i Viborg med miljørapport i offentlig høring fra den 26. februar til den 22. april 2015.
 
Bygherre (Viborg Kommune) ønsker at etablere en ca. 900 m lang 2-sporet vej mellem Banegårds Alle og Gl. Århusvej. For at skabe plads til vejen flyttes jernbanespor 1 mod syd. Der ønskes en udbygning med stier.  Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af p-hus i 5 etager. Gældende planlægning giver kun mulighed for tekniske anlæg i form af jernbane og udvidelse af p-hus i 3 etager. hvorfor Planforslaget er miljøvurderet og vej- og sporprojektet er VVM-pligtig, hvorfor der er udarbejdet en miljørapport.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Lokalplanforslaget fremgår af bilag nr. 2, og miljørapporten fremgår af bilag nr. 3.
 
Forslag til lokalplan nr. 441
Lokalplanforslaget udlægger området til teknisk område og giver mulighed for etablering af vej med tilhørende indkørsler, kryds, svingbaner m.v. samt stier. Det er endvidere et formål at muliggøre, at perronbroen kan forlænges til Banegårdspladsen. Det åbnes mulighed for en stitunnel, der leder Himmerlandsstien under den nye vej. Lokalplanforslaget bestemmer, at der må etableres stibroer med dertil hørende trapper og elevatorer (f.eks. perronbroen og banebroen). Lokalplanen fastlægger, hvor vejadgange kan etableres. I lokalplanforslaget udlægges endvidere areal til en eventuel støjafskærmning.
 
Lokalplanforslaget muliggør, at en udvidelse af parkeringshuset kan ske i 5 etager, men indenfor et mindre byggefelt end eksisterende lokalplan nr. 352 muliggør. I en eventuel udvidelse af parkeringshuset kan der etableres busdepot med mandskabsfaciliteter i underetagen. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om, at en udvidelse af parkeringshuset skal ske, så bygningen fremstår med en sammenhængende udformning.
 
Miljørapport med miljøvurdering og VVM-redegørelse
Der er udarbejdet en miljørapport, der både indeholder miljøvurdering af lokalplanforslaget og VVM-redegørelse af projektet. Ansøger (= Kommunen) har udarbejdet miljørapporten med bistand fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll. Forvaltningen kan tilslutte sig miljørapportens vurderinger.
 
I miljørapporten behandles et hovedforslag (beskrevet indledningsvist, hvor Banevejen anlægges med et støjreducerende slidlag som giver en reduktion på 1 – 2 dB) og et 0-alternativ, som er den udvikling, der vil ske, såfremt hovedforslaget ikke realiseres (det eksisterende vejnet med en fremskrivning af trafiktallene til år 2020). Kap. 10 indeholder en beskrivelse af 3 alternativer til hovedforslaget, som indledningsvist blev fravalgt (vejen delvis i tunnel foran stationsbygningen, vejen anlagt syd for jernbanen og opgradering af det eksisterende vejnet).
 
Miljørapporten behandler en lang række lovbestemte miljøemner (se side 43) samt de emner, der fremkom ved screeninger af lokalplanforlaget og anlægsprojektet. I det ikke-tekniske resumé (side 1 – 6) findes en overordnet gennemgang af hele rapporten. Tabel 1 (side 4 og 5) viser den samlede vurdering af vej- og sporprojektets påvirkning af miljøet ud fra alle 31 miljøemner. Der er ingen miljøemner, som vurderes at give væsentlige negative miljøkonsekvenser. Ved 3 af miljøemnerne er påvirkningen fundet moderat: Vejtrafikstøj i driftsfasen, vibrationer i anlægsfasen, og kulturhistoriske interesser i driftsfasen. Disse gennemgås nærmere nedenfor. Ved resten af miljøemnerne er vurderingen fundet mindre eller ingen/ubetydelig, og disse emner omtales ikke yderligere.
 
Overordnet konkluderer miljørapporten, at den nye vej og stier medfører større fremkommelighed både for bilister og cyklister, sikrer god trafikbetjening af Regionshospitalet og den kommende nye akutmodtagelse. Sammenbindingen af Alhedestien og Himmerlandsstien forventes at have en positiv effekt på cyklismen, idet der skabes et sammenhængende stisystem på tværs af byen.
 
Kulturhistoriske interesser (6.5)
Banevejen vil medføre en adskillelse af stationsbygningen fra remisen og jernbanen, som kulturhistorisk set hænger sammen. Den nuværende beplantning og bebyggelse medfører allerede i dag en delvis opdeling mellem stationsbygningen (bevaringsværdig), remisen (fredet) og jernbane. Det vurderes derfor, at påvirkningen fra Banevejen er moderat.
 
Vibrationer (6.3)
I anlægsfasen kan nedbringelse af spuns medføre gener for beboerne og brugere i de bygninger, der ligger nærmest denne del af anlægsarbejdet, dvs. fortrinsvis Klostervænget og hospitalet. For at undgå, minimere eller kompensere for indvirkninger på miljøet foreslås følgende afværgeforanstaltninger,
·      forsøg med vibrering af spuns fremfor ramning
·      optimering af arbejdsprocesser, så støjende og vibrerende aktiviteter i videst mulig omfang udføres indenfor normal arbejdstid (der kan dog blive behov for at nedbringe spuns om natten for at afkorte perioden med lukning af jernbanen mest muligt)
·      fotoregistrering af bebyggelser inden anlægsarbejdet
·      information til naboer om tidspunkter for de anlægsarbejder, der kan medføre gener.
 
Støj (kap. 6.2 + miljørapportens bilag 2 )
I Danmark er der ikke fastsat vejledende grænseværdier for støj ved anlæg af nye veje. Det tilstræbes dog normalt, at de vejledende grænseværdier forsøges opfyldt ved anlæg af nye veje, såfremt det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt. Forvaltningen anbefaler, at de vejledende støjgrænser på 58 dB for boliger søges overholdt udendørs ved facaden samt at eksisterende boliger, der er støjbelastet med mere end den vejledende grænseværdi i 0-alternativet, søges beskyttet, så de ikke får en hørbar stigning i støjniveauaet på over 1 dB pga. projektet. I miljørapporten er der taget udgangspunktet heri.
 
Da der i dag ikke kører trafik i banegraven, vil en åbning af Banevejen betyde en forøgelse af vejtrafikstøjen i området. Omvendt er der andre steder i området, hvor trafikken og dermed støjniveauet mindskes (1 – 3 dB). Støjniveauet vil stige ved dele af hospitalet, kolonihaverne i haveforeningen Klostervænget, nogle af etageboligerne i Klostervænget, boliger på nordsiden af Middagshøjvej, nogle boliger på Banegårds Allé og nogle boliger på Jyllandsgade. Projektet vil have en støjmæssig positiv effekt i området nordvest for hospitalet, langs vejene Ll. Sct. Mikkels Gade, Sct. Jørgens Vej og Toldbodgade, hvor støjen fra vejtrafik vil falde som følge af projektet. Støjdifferencen mellem 0-alternativet og hovedforslag ses af fig. 29 på side 52, der viser ændringen i støjniveauet.
 
I hovedforslaget er der 74 boliger, hvor de opstillede støjkriterier, ikke overholdes. I miljørapporten belyses forskellige afværgeforanstaltninger:
 
a)    Tilbud om støjisolering i form af udskiftning af vinduer i 74 boliger
(samlet pris: 1.554.000 kr. ex. moms).
b)    Støjreducerende slidlag på Banegårds Allé fra rundkørslen ved Vesterbrogade og 160 m mod sydøst
(samlet pris: 544.000 kr. ex. moms inkl. udskiftning af vinduer i 19 boliger).
c)    b) + 90 m lang og 3 m høj støjskærm placeret tæt ved Klostervænget på toppen af baneskråningen
(samlet pris: 1.101.000 kr. ex. moms inkl. udskiftning af vinduer i 7 boliger).
d)    b) + 160 m lang og 3 m høj støjskærm placeret langs Banevejen
(samlet pris: 1.731.000 kr. ex. moms inkl. udskiftning af vinduer i 7 boliger).
 
Overvågning (kap. 9)
I Miljørapporten vurderes, at der ikke er behov for et overvågningsprogram, idet miljørapporten ikke påviser væsentlige miljøpåvirkninger af lokalplanforslaget.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 13 høringssvar til planforslaget og miljørapporten, som er i bilag 4.
 
Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om perronbroens rampe, perronen, trafikstøj m.v.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 5. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:
 
A.     Haveforeningen Klostervænget
B.     Praktiske oplysninger
C.     Vejens forløb
D.     Perronbro, ø-perron og trampe
E.     Støj i driftsfasen
F.      Gener i anlægsfasen
 
Som følge af høringssvarene og forvaltningens ændringsforslag er der behov for rettelser i dels lokalplanen og dels miljørapporten. Disse rettelser fremgår nedenfor:
På baggrund af disse høringssvar indstiller forvaltningen, at der som afværgeforanstaltning vælges løsning b (støjreducerende slidlag på Banegårds Allé fra rundkørslen ved Vesterbrogade og ca. 160 m mod sydøst samt udskiftning af vinduer i 19 boliger), og at der stilles vilkår herom i VVM-tilladelsen, så bemærkningerne fra (6) og (7) delvis imødekommes.
 
Såfremt løsning b vælges, skal der foretages en teknisk tilretning af lokalplanen vedr. støjafskærmning jf. bilag nr. 6.
 
§ 5.5 og fodnote 8 i § 5.6 foreslås at udgå, idet der i konkurrenceprogrammet for Banebroen ønskes den frihedsgrad, at broen kan flyttes mod øst. Det vil der med høj sandsynlighed blive valgt, da det giver et større byggefelt til Mercantec. Dette medfører, at trappen fra Banebroen ikke længere kan nå hen til pladsdannelsen ved Himmerlandsstien. Der skal derfor ikke anlægges en dobbeltrettet cykelsti b-b langs Banevejen til pladsdannelsen. Cyklisterne kan i stedet anvende den allerede anlagte cykelsti fra rundkørslen ved Vesterbrogade og Banegårds Alle ned til Himmerlandsstien.
 
Ligeledes fjernes markering af vejadgang fra Mercantec til vejen A - A på kortbilag 2.
 
Der bliver formentlig behov for at rykke krydsning af stien a - a ca. 15 m i forhold til først antaget, hvorfor der ændres en smule i § 5.4.
 
I miljørapporten er der brugt nogle forældede trafiktal, som forvaltningen foreslår tilrettet.
 
Som følge af høringssvar fra DSB foreslås en enkelt sætning at udgå af miljørapporten (at ejendommen med Haveforeningen Klostervænget ikke er sat til salg).
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og miljørapporten ved den endelige vedtagelse er i bilag 6.
 
Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 7. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.
 
Budgetmæssige og økonomiske konsekvenser
Byrådet bevilligede penge til anlægsprojektet på møde den 21. maj 2014 (sag nr. 22). 
 
På samme byrådsdagsorden blev orienteret om, at der vil være en væsentlig afledt drift i form af vedligeholdelse af signal­anlæg og gadelamper, vintertjeneste, slidlag, striber samt stier. Der vil endvidere være udgifter til drift og vedligeholdelse af belægning på perronbroen, dens trapper og elevator.
 
Samlet vurdering, herunder VVM-tilladelse
Miljøvurderingen konkluderer, at lokalplanen ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet, og det kan derfor anbefales at vedtage lokalplanforslaget endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer.
 
Miljørapporten inkl. VVM-redegørelse konkluderer, at vej- og sporprojektet ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet. Der er dog behov for en form for afværgeforanstaltning som følge af vejstøj. Det anbefales, at der vælges løsning b (støjreducerende slidlag på Banegårds Allé fra rundkørslen ved Vesterbrogade og 160 m mod sydøst samt udskiftning af vinduer i 19 boliger). Dermed kan der udstedes en VVM-tilladelse til projektet bl.a. med vilkår om
·           udlægning af støjreducerende slidlag på den i lokalplan nr. 441 benævnte vej A – A
·           udlægning af støjreducerende slidlag på Banegårds Allé fra rundkørslen ved Vesterbrogade og ca. 160 m mod sydøst
·           udskiftning til støjreducerende vinduesløsninger i 19 lejligheder, såfremt de opstillede støjkriterier ikke er opfyldt i de pågældende 19 lejligheder med de nuværende vinduer
·           at ovennævnte vilkår er opfyldt senest ved ibrugtagen af den i lokalplan nr. 441 benævnte vej A – A
·           overvågning af vibrationspåvirkninger af bygninger, når der nedbringes spuns i anlægsfasen.
 
I VVM-tilladelsen vil der i øvrigt blive stillet vilkår, som omtalt på side 133 og 134 i miljørapporten.
 
Politisk behandling
Teknisk Udvalg har kompetencen til at vedtage forslaget endeligt. Klima- og Miljøudvalget har kompetencen til at give VVM-tilladelse til vej- og sporprojektet samt beslutte hvilke afhjælpende foranstaltninger, der skal iværksættes. Enslydende sagsfremstilling – dog med forskellige indstillinger - forventes forelagt Klima- og Miljøudvalget den 28. maj 2015. Derefter forventes sagerne behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. juni 2015 og Byrådet den 17. juni 2015.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til lokalplan nr. 441 vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer,
 
at miljørapporten tilrettes med de i bilag 6 nævnte ændringer,
 
at afværgeforanstaltning b) iværksættes i en for projektet nødvendig – af Klima- og Miljøudvalget udstedt - VVM-tilladelse med bl.a. de i sagsfremstillingen opstillede vilkår, og
 
at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-05-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til lokalplan nr. 441 vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer,
 
at miljørapporten tilrettes med de i bilag 6 nævnte ændringer,
 
at afværgeforanstaltning b) iværksættes i en for projektet nødvendig – af Klima- og Miljøudvalget udstedt - VVM-tilladelse med bl.a. de i sagsfremstillingen opstillede vilkår, og
 
at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Bilag

Sagsid.: 15/8164
Sagsfremstilling
 
”Baggrund
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. marts 2015 sag nr. 34 at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for et solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Nuværende forhold
Området ligger øst for Ørum og anvendes i dag til landbrugsdrift.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
Da området ligger uden for kommuneplanens rammeområder, er der gennemført forudgående offentlighed.
 
Byrådet indkaldte fra 26. marts til 22. april 2015 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålene var:
 
·           Hvordan skal lokalplanen sikre hensynet til omgivelser og naboer?
·           Skal der stilles krav til akkumuleringstankens placering - f.eks. at den placeres længst muligt væk fra hovedvejen?
·           Skal planlægningen give mulighed for mere end et solvarmeanlæg, så der f.eks. kan etableres et fremtidigt varmeværk i form af f.eks. et biomasseanlæg med tilhørende skorsten og oplag af flis, halm eller lignende ?.
 
Der indkom 2 bemærkninger fra i alt 6 husstande under den forudgående offentlighed. Bemærkningerne og forvaltningens vurdering af disse er i bilag 2 og 3.
 
Der blev afholdt et forudgående borgermøde den 16. april 2015. Debatten drejede sig hovedsageligt om placering af anlægget.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 458 og et udkast til forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag 3.
 
Forslag til lokalplan nr. 458
Lokalplanforslaget udlægger området til teknisk anlæg i form af solvarme- og varmepumpeanlæg. Planen giver mulighed for at opføre et solvarme- varmepumpeanlæg med tilhørende teknikbygning og akkumuleringstank. Tankens maksimale højde fastsættes til16 m og teknikbygningens maksimale højde fastsættes til 8,5 m. Planen sikrer at der etableres skærmende beplantning hele vejen rundt om solvarmeanlægget. Planen indeholder endvidere bestemmelser om at alle dele af solpanelerne antirefleksbehandles og at akkumuleringstanken skal fremstå i en lys grå farve. Vejadgang sker fra Østergade. Der fastlægges et byggefelt til akkumuleringstank og teknikbygning og der fastlægges byggelinjer til solfangere.
Området er i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen tildeles bonusvirkning og erstatter landzonetilladelser efter Planlovens § 35 stk.1.
 
Særlige forhold
Der stilles krav om, at solvarmeanlægget skal omgives af skærmende beplantning, som skal etableres med ammetræer. Planforslaget indeholder visualiseringer af, hvordan området kan se ud ved den maksimale udnyttelse af planen.
 
Miljøvurdering
Da planforslagene kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Planlægningen giver mulighed for konkrete projekter til energianlæg, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse.
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 13. august 2015 kl. 17 på Tjelecentret i Ørum. (alternativt den 20. august 2015 kl. 17 på Tjelecentret i Ørum).
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der planlægges for et anlæg til kollektiv varmeforsyning. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til lokalplan nr. 458 vedtages med henblik på offentlig høring i 9 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at Teknisk Udvalg afholder borgermøde den 13. august kl. 17 på Tjelecentret i Ørum (evt. den 20.august)

Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,
 
at forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 9 uger.
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-05-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til lokalplan nr. 458 vedtages med henblik på offentlig høring i 9 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at Teknisk Udvalg afholder borgermøde den 13. august kl. 17 på Tjelecentret i Ørum 
Endvidere foreslår Teknisk Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,
 
at forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 9 uger, og
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen bemærker, at udkast til forslag til lokalplan nr. 458 og udkast til forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 – 2025, rettelig er bilag 4 og ikke som nævnt bilag 3.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen i 1.-3. ”at” fra Teknisk Udvalg.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 4. og 5. ”at”.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingerne fra henholdsvis Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/30550
Sagsfremstilling
 
”I forbindelse med etablering af Apples datacenter, der agtes placeret ca. 8 km øst for Viborg i området mellem Hobro Landevej og Overlundvej samt sydvest for Foulum, har Apples rådgiver Gottlieb Paludan Architects og forvaltningen haft et møde, hvor adgangsforholdene blev drøftet. Apple ønsker en adgang til datacentret fra kommunevejen Hobro Landevej. Det er ikke oplyst af Apple, hvor stor en trafik, der forventes i datacentrets anlægsfase og efterfølgende i driftsfasen. For at kunne afvikle trafikken på en hensigtsmæssig måde - herunder hensyntagen til trafiksikkerheden- agter forvaltningen stille som vilkår for en overkørselstilladelse, at Apple anlægger en venstresvingsbane til adgangsvejen til datacentret.
 
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen af området:
 
Forudgående offentlighedsfase primo 2015 og med en forventet afslutning 11/5
Planlægningen opstartes primo 2015
Offentlig høring medio 2015
Planforslag til vedtagelse medio/ultimo 2015
Endelig vedtagelse ultimo 2015
 
Apple vil gerne i gang med anlægsarbejderne hurtigst muligt efter at lokalplan m.v. er vedtaget. Derfor er der behov for at få iværksat projekterings- og anlægsarbejderne hurtigt, så der også under de indledende bygge- og anlægsarbejder inde på datacentret bliver mulighed for at benytte kanaliseringsanlægget på Hobro Landevej. Således må der naturligt forventes, at mange tunge køretøjer skal benytte venstresvingsbanen.
 
På mødet med Apples rådgiver blev der også drøftet, hvem der mest hensigtsmæssigt skulle være bygherre på denne opgave. Rådgiver anmodede om, at det måtte blive Kommunen, der forestår opgaven, men at udgifterne til projektet betales af Apple. 
 
Forvaltningen foreslår derfor, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. og en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der indgås aftale med Apple/deres rådgiver om at projektet igangsættes,
 
at Apple betaler samtlige udgifter til etableringen af kanaliseringsanlægget, og
 
at der til kontoen ”Etablering af venstresvingsbane på Hobro Landevej syd for Foulum” gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 og en anlægsindtægtsbevilling på 1.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-05-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der indgås aftale med Apple/deres rådgiver om at projektet igangsættes,

at Apple betaler samtlige udgifter til etableringen af kanaliseringsanlægget, og
 
at der til kontoen ”Etablering af venstresvingsbane på Hobro Landevej syd for Foulum” gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 og en anlægsindtægtsbevilling på 1.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 13/15025
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet vedtog på sit møde den 20. november 2013 (sag 16) at frigive en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 til kontoen ”Gangbro over Gudenåen i Bjerringbro ved Engvejen”. Teknisk Udvalg har senest på møde den 13. august 2014 (lukket sag) valgt traceet for stierne væk fra broen og hen til nærmeste private fællesvej.
 
Broen skal være med til at forbinde de 2 bydele på hver side af Bjerringbro samt forbinde eksisterende stier på hver side af Gudenåen, og dermed være med til at gøre livet omkring Gudenåen mere attraktivt. Broen placeres hvor der i dag kommer mange lystfiskere, og hvor der tidligere har været opsat en midlertidig bro i forbindelse med et lokalt motionsløb. 
 
Der er indgået aftale med begge lodsejere på hver side af broen. Ligeledes er de nødvendige tilladelser på plads, således at broen kan være færdiganlagt inden 1. september 2015.
 
Forvaltningen har offentlig licitation d. 2. juni 2015, og et rådgivende firma har optegnet nogle principper samt lavet en beskrivelse af arbejdet.
 
Det rådgivende firma har ligeledes lavet et bygherreoverslag, der viser en samlet anslået anlægssum på ca. 1.750.000 kr. Således er der behov for en tillægsbevilling på 450.000 kr. Der har i denne sag været behov for en del mere rådgiverbistand end forventet, og samtidig gælder nu jf. den kommunale indkøbs- og udbudspolitik, at sådanne projekter skal i offentligt udbud, hvilket kræver et mere omfattende udbudsmateriale. Alt dette kan således gøre broen dyrere end forventet. Endelig er der også indregnet en prisudvikling siden overslaget blev sat ind på anlægsbudgettet i 2013.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til ”Gangbro over Gudenåen i Bjerringbro ved Engvejen” forhøjes med 450.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 via en tillægsbevilling.
 
at nettoudgiften i 2015 på 450.000 finansieres af uforbrugte midler på anlægskontoen ”Ombygning af rundkørslen Rødevej / Gl. Skivevej / N.F.S. Grundtvigs Vej”. 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-05-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til ”Gangbro over Gudenåen i Bjerringbro ved Engvejen” forhøjes med 450.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 via en tillægsbevilling, og
 
at nettoudgiften i 2015 på 450.000 finansieres af uforbrugte midler på anlægskontoen ”Ombygning af rundkørslen Rødevej / Gl. Skivevej / N.F.S. Grundtvigs Vej”. 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 15/29104
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med dels brandeftersyn i maj måned 2015 samt eftersyn af brandsikringsanlægget (ABA-anlægget) i april måned 2015 på Plejecenter Liselund, er der påpeget nogle fejl og mangler, der skal udbedres.
 
Der er dels fundet fejl/mangler ved brandsikringsanlægget, som har betydning for anlæggets funktion. Brandsikringsanlægget er det anlæg der sikre en automatisk kontakt til Brandvæsenet i tilfælde af brand. Endvidere har brandmyndighederne påpeget at nødudgangsbelysningen skal justeres både udvendigt og indvendigt, da det er for svagt.
 
Desuden er der problemer/defekt med det ”Loop”, dvs. den tråd der er gravet ned i jorden og er tilkoblet plejecentrets vandrebrikker. Det er den tråd som skal sikre at de borgere, som har givet samtykke til at have sådan en vandrebrik, er trafiksikret og kan forlade Plejecenter Liselund, uden der følger personale med. Når borgeren går forbi ”Loopen” får personalet således et kald på, at borgeren er gået.
 
Forvaltningen har i den forbindelse indhentet overslag på, hvad det vil koste at udbedre:
Beløbene i nedenstående skema er angivet ekskl. moms.
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets område:
Anslået anlægsudgift
  
Plejecentret Liselund:
Udbedring af fejl/mangler ved ABA-anlæg, justering af nødudgangsbelysning indvendigt og udvendigt samt reparation af det Loop, der omkranser plejecentret
115.000
I alt
115.000
 
Finansiering
På finansieringsoversigten for 2015-2018 er der i 2015 afsat en pulje til mindre uforudsete anlægsudgifter under Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Der er 639.000 kr. i denne pulje og der vil efterfølgende være et restbeløb på 524.000 kr.
Det forslås derfor, at udgiften på 115.000 kr. finansieres af denne pulje.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringerne godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 115.000 til kontoen ”Udbedring af fejl/mangler i forbindelse med brandsyn på Plejecenter Liselund”, og
 
at udgiften på 115.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-05-2015
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringerne godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 115.000 til kontoen ”Udbedring af fejl/mangler i forbindelse med brandsyn på Plejecenter Liselund”, og
 
at udgiften på 115.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/18494
Sagsfremstilling
Salg af Vinkel gl. skole, Vinkelvej 247 (bevillingssag)
 
Det har tidligere været anført, at salg af Vinkel gl. skole anses for at være urealistisk, og at skolen ville blive nedrevet. Imidlertid meldte en interesseret (lokal) køber sig, og ejendommen har derfor været udbudt til salg.
 
Den interesserede køber har oplyst, at han påtænker at bruge ejendommen til en ny virksomhed, måske en enkelt lejebolig og på nærmere aftalte vilkår at stille gymnastiksalen til rådighed for borgerne. Nogle af bygningerne vil blive nedrevet. Ifølge kommuneplanen kan ejendommen anvendes til bolig og erhverv (miljøklasse 1 – 3).
 
Salgsvilkårene fremgår af købsaftale, bilag nr. 1. Det fremgår bl.a., at Kommunen fraskriver sig ansvaret for faktiske mangler, og at køber stiller gymnastiksalen gratis til rådighed for Kommunen i en 5-årig periode, mod at Kommunen efter nærmere aftale betaler for forbrug og rengøring. Kommunen betaler omkostningerne ved handlen – ca. 11.000 kr. Overtagelsesdagen er senest den 1. oktober 2015.
 
Der har været driftsudgifter i ”liggetiden” på ca. 12.000 kr.
 
Der er modtaget et bud på 105.000 kr., hvilket bør ses i lyset af en væsentlig større potentiel nedrivningsudgift og en begrænset grundværdi.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommunen sælger Vinkelvej 247 for 105.000 kr., således som det fremgår af sagsfremstillingen,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 105.000 kr. til kontoen ”Salg af Vinkel gl. skole, Vinkelvej 247” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11.000 kr. til kontoen ”Salg af Vinkel gl. skole, Vinkelvej 247” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at driftsbevillingen til politikområdet ”Kommunale ejendomme” forhøjes med 12.000 kr. i 2015, og
  
at nettoindtægten på 82.000 kr. i 2015 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Salg af bygninger”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/30212
Sagsfremstilling
Køb af engareal i Bruunshåb til rekreative formål
 
 
”Forvaltningen har den 4. marts 2015 modtaget forespørgsel fra advokat Dorte Horstmann på vegne af et dødsbo, vedr. et eventuelt kommunalt køb af en mindre engparcel Ødalen 16, matr.nr. 20, Ll. Asmild, Asmild ved Søndermølle Å i Ødalen ved Bruunshåb.
 
Baggrund
Matriklen udgør ifølge Tingbogen 3605 m² og ligger i forbindelse med et kommunalt skovareal samt Ødalsstien (National Cykelrute 2) ned til Søndermølle Å og med forbindelse til både kommunale og statslige skov- og naturarealer øst herfor samt cykelstien ”Ødalsstien”.  På vestsiden af åen grænser matriklen op til et mindre areal, som er ejet af Bruunshåb Vandværk, og som har forbindelse til Vinkelvej (se oversigtskort bilag 1 og detailkort bilag 2)
 
Det er ikke muligt at bebygge eller dyrke arealet. En del af arealet er omfattet af Naturbeskyttelsesloven og beskyttet som moseareal. Hele matriklen er omfattet af en landskabsfredning og ligger indenfor Viborg Naturpark.
 
Forvaltningens bemærkninger
Den lokale Bruunshåb Borgerforening har længe arbejdet på at få en stiforbindelse via en bro over Søndermølle Å cirka halvvejs mellem Søndermølle og Papfabrikken. En broforbindelse vil give mulighed for kortere rundture samt hurtigere adgang til naturområdet og golfbanen øst for åen.
 
Forvaltningen vurderer, at matriklen har en udmærket beliggenhed i forhold til et evt. broanlæg, da den ligger midt i Bruunshåb. Det er derimod uafklaret, om stedet er det mest hensigtsmæssige jordbundmæssigt til et broanlæg. Dette vil kræve en nærmere undersøgelse af ådalen.
 
Et kommunalt ejerskab vil - pga. beskyttelse af arealet, både som mose ifølge Naturbeskyttelseslove og i form af landskabsfredningen - som udgangspunkt ikke ændre på driften af arealet sammenlignet med privat ejerskab. Men et kommunalt køb af matriklen vil gøre det lettere for borgerforeningen at indgå aftale om et evt. broanlæg, fremfor hvis der skulle indgås aftale med en privat ejer.
 
Det kan dog ikke afvises, at det også vil være muligt at indgå en frivillig / eller betalt aftale med en privat ejer om et broanlæg.
 
Det forventes ikke, at et køb af parcellen vil medføre øgede driftsomkostninger for Kommunen.
 
Forvaltningen har opnået enighed med sælger om en pris på 7 kr. pr. kvadratmeter, dvs. 25.235 kr. i alt, som vurderes at være en rimelig pris for et areal, der primært består af sumpskov af birketræer. Hertil kommer, at Kommunen afholder udgiften forbundet med tinglysning, ca. 1.800 kr. og forestår handlens berigtigelse.
 
Forvaltningens vurdering
Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 11. april 2013 (sag nr. 1) godkendt strategi for den overordnede prioritering af midlerne i budget 2014 - 2017 til naturgenopretning og friluftsaktiviteter.
 
Hovedpunktet i strategien er, at: Natur- og friluftsprojekter, der fremmer Viborg Kommunes vækstmuligheder i forhold til bosætning og erhverv, prioriteres. Samt at: Bynær natur, skov og friluftsaktiviteter prioriteres,….således at de bynære muligheder for friluftsliv og rekreative aktiviteter øges.
 
Det er forvaltningens vurdering, at et køb af engparcellen vil understøtte den vedtagne strategi fra 2013, Natur- og Parkpolitikken samt mulighederne for at udvikle Viborg Naturpark.
 
Et ejerskabet til parcellen kan være med til at skabe bedre mulighed for at virkeliggøre en lettere adgang til skov- og naturarealet nord for åen for borgerne i Bruunshåb.
 
Finansiering
Finansieringen af købet af arealet foreslås at ske via midler afsat på driftskonto til ”Naturgenopretning” under Klima- og Miljøudvalget.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Byrådet beslutter,
 
at Kommunen køber engparcellen Ødalen 16, 8800 Viborg til 25.235 kr.
 
at Kommunen afholder udgiften til tinglysning, ca. 1.800 kr.
 
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 27.000 kr. til kontoen ”køb af engparcel, Ødalen 16” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 27.000 kr. i 2015 finansieres ved, at driftsbevillingen på Klima- og Miljøudvalgets politikområde ”plan-, natur- og miljøområdet”  på kontoen ”Naturgenopretning” i 2015 nedsættes med 27.000 kr.
 
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget beslutter,
 
at forvaltningen henvender sig til borgerforeningen med henblik på at indlede et samarbejde om at undersøge mulighederne for et broanlæg, samt ekstern finansiering af samme.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-05-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen køber engparcellen Ødalen 16, 8800 Viborg til 25.235 kr.,
 
at Kommunen afholder udgiften til tinglysning, ca. 1.800 kr.,
 
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 27.000 kr. til kontoen ”køb af engparcel, Ødalen 16” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 27.000 kr. i 2015 finansieres ved, at driftsbevillingen på Klima- og Miljøudvalgets politikområde ”plan-, natur- og miljøområdet”  på kontoen ”Naturgenopretning” i 2015 nedsættes med 27.000 kr.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede desuden,
 
at forvaltningen henvender sig til borgerforeningen med henblik på at indlede et samarbejde om at undersøge mulighederne for et broanlæg, samt ekstern finansiering af samme.
 
Claus Clausen og Allan Clifford Christensen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/45446
Sagsfremstilling
Køb af areal ved Hald Ege Skole. Den selvejende institution Hald Ege Hallen ansøger om at areal stilles vederlagsfrit til rådighed for haludvidelse (bevillingssag)
 
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Den selvejende institution Hald Ege Hallen v/formand Helle Doktor Simonsen har fremsendt mail 11. maj 2015. I mailen anføres:
 
”Angående udvidelse af de nuværende faciliteter
 
Status angående Hald Ege Idrætscenter er, at der d. 19. maj afholdes repræsentantskabsmøde, hvor igangsætningen af projektet forventes godkendt.
 
Som tidligere drøftet med Viborg Kommune – og som forudsat i lokalplanen – nødvendiggør udvidelsen, at et yderligere areal inddrages til brug for den nye hal.
 
Vi skal derfor formelt ansøge om, at Viborg Kommune stiller dette areal vederlagsfrit til rådighed for Hald Ege Idrætscenter, idet vi forudsætter, at Viborg Kommune afholder alle omkostninger til Naturstyrelsen m.fl., herunder til fældning af træer og erstatningsskov.
 
Vi gør særligt opmærksom på, at fældningen kun kan ske i september måned, og at det derfor skal ske til den kommende september, såfremt tidsplanen skal overholdes.
 
Hald Ege Hallen (nu Hald Ege Idrætscenter) har en eksisterende lejekontrakt . Vi skal derfor også anmode om, at der udarbejdes et tillæg hertil, således at det ekstra areal også indgår heri.
 
Vi understreger, at det er en forudsætning for drifts- og anlægsbudgettet, at også det ekstra areal kan stilles vederlagsfrit til rådighed for Hald Ege Idrætscenter.
 
Bekræft venligst, at denne sag kan behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 10. juni.
 
Endelig henviser vi til, at der på repræsentantskabsmødet d. 19. maj skal behandles et sæt nye vedtægter. Udkast til vedtægter er vedhæftet, og vi anmoder om at modtage Viborg Kommunes eventuelle bemærkninger hertil senest d. 18. maj. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis repræsentantskabet d. 19. maj måtte godkende vedtægterne, såfremt Viborg Kommune efterfølgende fremkommer med ændringsforslag.  
 
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.”
 
Hald Ege Hallen ansøger således om, at arealer til etablering af tilbygning til Hald Ege Hallen stilles vederlagsfrit til rådighed, idet det forudsættes, at Viborg Kommune afholder omkostninger til Naturstyrelsen m.fl., herunder fældning af træer og erstatningsskov.
 
Institutionen ønsker, at arealet lejes vederlagsfrit ud til institutionen på en 30-årig lejekontrakt, idet en aftale af denne længde, er en forudsætning for at opnå kreditforeningslån til medfinansiering af byggeriet.
 
Da der på grund af bestemmelser om beskyttelse af dyre- og planteliv i området kun kan ske fældning af træer i september måned, anmodes om, at ansøgningen behandles inden
sommerferien, således at fældning af træerne kan finde sted i september 2015.
 
Forvaltningen bemærker, at det er normal praksis i Viborg Kommune, at arealer til selvejende hallers opførelse af halfaciliteter, stilles vederlagsfrit til rådighed for institutionerne på lejekontrakter med løbetid på 30 år.
 
Forvaltningen bemærker endvidere, at der vil være udgifter forbundet med at rydde arealet, etablering af erstatningsareal med habitatnatur med eg af Hald Ege proveniens (p.g.a. særlige forhold/fredning vedr. denne skov) m.v. og at denne udgift er vurderet til 65.000 kr.
 
Herudover skal der etableres erstatningsskov efter de almindelige regler ved nedlæggelse af fredskov. Kommunen har en pulje af erstatningsskov, der kan anvendes, men den er finansieret af Teknik og Miljø.
 
Arealet ejes i dag af Naturstyrelsen, som er indstillet på at sælge arealet for 30 kr. pr, m2 til Kommunen. Der er tale om ca. 2.900 m2, så den samlede købesum bliver ca. 90.000 kr. Her til kommer omkostninger – primært til udstykning - på ca. 20.000 kr.
 
Den samlede udgift beløber sig således til 175.000 kr. excl. erstatningsskov.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at Viborg Kommune køber det nødvendige areal af Naturstyrelsen for 30 kr. pr. m2 jf. dagsordensteksten, samlet udgift på 175.000 kr., og
 
at areal til opførelse af tilbygning til Hald Ege Hallen stilles vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution Hald Ege Hallen på en 30-årig lejeaftale, idet det forudsættes, at Viborg Kommune skal godkende det endelige halprojekt inden det igangsættes.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-05-2015
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at Viborg Kommune køber det nødvendige areal af Naturstyrelsen for 30 kr. pr. m2 jf. dagsordensteksten, samlet udgift på 175.000 kr., og
 
at areal til opførelse af tilbygning til Hald Ege Hallen stilles vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution Hald Ege Hallen på en 30-årig lejeaftale, idet det forudsættes, at Viborg Kommune skal godkende det endelige halprojekt inden det igangsættes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-06-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritudsudvalget.
 
Endvidere indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,
 
at udgiften på 175.000 kr. i 2015 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”, idet det forudsættes at projektets øvrige udgifter finansieres inden for den afsatte ramme.
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Indstillingerne fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.