You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 2. september 2015 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Carsten Stenrøjl, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Anna Margrethe Engbæk Schmidt mødte kl. 17.15 efter behanldingen af sagerne nr. 1-12

Sagsid.: 14/18841
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2016 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg (bilag nr. 1).
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder begynder kl. 8.30 og afholdes i mødelokale M5 på rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Udover de ordinære møder indeholder planen også Byrådets temadag, Byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og Byrådets juleafslutning mm.
 
Endelig oversigt over møderne i 2016 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2016.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at forslag til mødeplan 2016 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder, og under forudsætning af, at Byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for Byrådet i 2016.
 
Endvidere foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til mødeplan 2016 godkendes for så vidt angår Byrådets møder.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015
Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes, dog således at det undersøges om Økonomi- og Erhvervsudvalgets seminar den 7. og 8. april 2016 kan flyttes til et andet tidspunkt.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. ”at”.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/36246
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Byrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Mødelisten blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/10253
Sagsfremstilling
I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2015 den 8. oktober 2014 (sag nr. 1) blev Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 66, Energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger (ESCO), vedtaget.
 
Opgaven går ud på at udskifte lysarmaturer og lysstyringer på 14 kommunale institutioner, og det beregnede potentiale er en årlig besparelse på 1,6 mio. kr. ved en investering på 13 mio. kr. (fremgår af bilag nr. 1)
 
Prioriteringsforslaget lægger op til at løse opgaven som et ESCO-projekt. Det vil sige at et ESCO-firma skal stå for planlægning, projektering, finansiering og gennemførelse af projektet. ESCO-modellen er aftalebaseret, og der kan derfor aftales forskellige økonomiske modeller eller afdragsordninger. Prioriteringsforslaget lægger op til en model, hvor 606.000 kr. af den beregnede årlige besparelse på 1,6 mio. kr. går til betaling til ESCO-firmaet og hvor de resterende 994.000 kr. udgør den årlige nettobesparelsen i ESCO-perioden.
 
Alternativt foreslås det i prioriteringsforslaget, at opgaven gennemføres i et traditionelt forløb, hvor Viborg Kommune udbyder rådgiveropgaven og udførelsen i henhold til indkøbs- og udbudspolitikken, og hvor opgaven finansieres over anlægsbudgettet.
 
Såfremt projektet gennemføres som et almindeligt kommunalt anlægsprojekt, vil betalingen til ESCO bortfalde og driftsbudgettet vil kunne reduceres med denne post. Da projektet er forsinket og det vil være problematisk at opnå den fulde besparelse på 1,6 mio. kr. i 2016 foreslås det, at reduktionen med de 606.000 kr. først sker fra budget 2017.
 
Som en tredje mulighed foreslås det i prioriteringsforslaget, at opgaven udbydes både som et ESCO-projekt og som en opgave udført på traditionel vis med kommunal finansiering. Der gøres dog opmærksom på, at sådan et dobbelt udbud vil være forbundet med forholdsvis store omkostninger.
 
Kommunen har ikke ekspertise til at udbyde ESCO-projekter, og Forvaltningen har derfor været i kontakt med flere tekniske rådgivere med henblik på rådgivning og bistand i forbindelse med afvikling af et ESCO-udbud. Rådgiverne har under ét været forbeholdne over for opgaven, og firmaet Bascon har i et notat til Forvaltningen skrevet (jf. bilag nr. 2):
 
Det er vores klare opfattelse, at et energirenoveringsprojekt på knap 13 mio. kr. er alt for lille til gennemførelse som et ESCO-projekt. Projektets tilbagebetalingstid vil blive væsentlig forringet via forholdsvis store udgifter til f.eks.:
·         Finansieringsomkostninger
·         Udbudsomkostninger
·         Dækningsbidrag
·         Risikotillæg og udgifter til garanti
·         Administration
 
Det er vores vurdering, at alene udgifterne til udbud af ESCO-ydelsen vil beløbe sig til ca. 200.000 – 250.000 kr.
 
Et alternativ kunne være at gennemføre energirenoveringen ved at Viborg Kommune, med bistand fra rådgiver, udbød entreprisen, evt. som geografisk opdelte delopgaver, til indbudte el-entreprenører. Herved kunne sikres, at opgaverne kunne løses af lokale entreprenører.
 
Prioriteringsforslaget forudsætter, at opgaven udbydes og gennemføres i 2015, og besparelsen på 1,6 mio. kr. er indregnet i budgetterne fra januar 2016. Udfordringerne med organisering af opgaven har imidlertid medført, at projektet er blevet forsinket, og uanset hvilken udbudsform, der vælges, må det forudses, at alle tiltag næppe vil kunne være gennemført inden den 1. januar 2016.
 
Udgifterne til energibesparende foranstaltninger indgår i Kommunens låneramme, dvs., at der er mulighed for at hjemtage lån for beløbene.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at opgaven udbydes i et traditionelt udbud i stedet for et ESCO-udbud,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 13 mio. kr. til kontoen ”energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at udgiften på 13 mio. kr. finansieres ved, at der gives en lånebevilling på 13 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at driftsbudgettet på politikområdet ”facility management” reduceres med 606.000 kr. fra og med 2017, med efterfølgende fordeling af den samlede besparelse til de berørte institutioner.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at opgaven udbydes i et traditionelt udbud i stedet for et ESCO-udbud, og geografisk opdelt i delopgaver,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 13 mio. kr. til kontoen ”energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at udgiften på 13 mio. kr. finansieres ved, at der gives en lånebevilling på 13 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at driftsbudgettet på politikområdet ”facility management” reduceres med 606.000 kr. fra og med 2017, med efterfølgende fordeling af den samlede besparelse til de berørte institutioner.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/48617
Sagsfremstilling
Apple offentliggjorde den 23. februar 2015, at de vil opbygge et af verdens største datacentre ved Foulum, øst for Viborg, i årene 2016-2026.
 
Som opfølgning på Apples beslutning om at etablere et datacenter i Viborg Kommune, har Byrådet ved flere lejligheder, bl. a. på Plankonferencen i april og på et temamøde i juni 2015 drøftet mulighederne for at tiltrække endnu flere investeringer til Viborg Kommune som følge af Apples beslutning.
 
Byrådet har signaleret, at Viborg Kommune er indstillet på at afsætte midler til at forsøge at tiltrække flere investeringer til kommunen i en langt mere offensiv indsats end tidligere.
 
Et forslag til organisering af en aktiv investeringsfremmeindsats er beskrevet i nærværende sagsfremstilling.
 
Den beskrevne organiserings eneste opgave vil være at tiltrække flere investeringer, og den vil have et politisk og administrativt setup i Viborg Kommune, der definerer ansvar i relation til en kommende investeringsfremmeindsats. Organiseringen, ind til videre benævnt ”Investeringsfremme Viborg” (IV), skal i et koordineret samarbejde med øvrige investeringsfremmeaktører, herunder Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme, søge at tiltrække flere investeringer til Viborg Kommune.
 
Politisk og administrativ ansvarsfordeling for Investeringsfremme Viborg/IV
Det politiske ansvar for IV kan udmøntes i flere modeller:
 
-        Model 1: Ansvaret placeres i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Herudover kan det overvejes at nedsætte et advisory board med repræsentanter fra erhvervslivet og Aarhus Universitet med rådgivende funktion over for udvalget.
 
Eller
 
-        Model 2: Der nedsættes et mødeforum (evt. et §17.4 udvalg) med eks. 3 medlemmer fra Viborg Byråd og repræsentanter fra erhvervslivet og Aarhus Universitet. Dette forum kan referere til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Det administrative ansvar for IV forslås placeret i en administrativ styregruppe bestående af 3 medlemmer fra Direktionen i Viborg Kommune samt direktøren for VIBORGegnens Erhvervsråd. Kommunaldirektøren er formand for den administrative styregruppe.
 
Beskrivelse af Investeringsfremme Viborg/IV
Investeringsfremme Viborg/IV bliver den administrative enhed, hvis konkrete opgave er at tiltrække investeringer til Viborg Kommune.
 
Det foreslås, at denne enhed primært arbejder med:
 
-        Markedsføring/branding ift. potentielle investorer
-        Opsøgende virksomhedskontakt til potentielle investorer nationalt og internationalt
-        Tæt samarbejde og alliancer med nationale og internationale partnere, der kan sikre størst mulig gennemslagskraft for Viborgs budskaber
 
Investeringsfremme Viborg/IVs organisatoriske tilhørsforhold
IV kan have forskelligt organisatorisk tilhørsforhold:
 
-        Model 1: IV placeres i den kommunale organisation, med reference til den administrative styregruppe for IV og formelt med daglig reference til kommunaldirektøren. Enheden placeres på Viborg Rådhus eller i Erhvervenes Hus hos VIBORGegnens Erhvervsråd.
 
Eller
 
-        Model 2: IV placeres hos VIBORGegnens Erhvervsråd, med reference til den administrative styregruppe, og formelt med daglig reference til direktøren for VIBORGegnens Erhvervsråd. Enheden placeres i Erhvervenes Hus hos VIBORGegnens Erhvervsråd.
 
Der kan bla. peges på følgende fordele og ulemper ved de forskellige referencemuligheder:
 
 
Reference til Kommunaldirektør
Reference til Erhvervsdirektør
Fordele
Nærhed til den øvrige kommunale organisation og ledelsesniveau, herunder de strategiske satsninger, der varetages af Erhverv og Udvikling samt Plan
Nærhed til øvrige eksterne udviklingsenheder og kompetencer. Der er nær sammenhæng med øvrige opgaver og kompetencer i VER og dermed det ledelsesmæssige fokus hos erhvervsdirektøren.
Ulemper
Opgaverne i IV er modsvares ikke af kompetencer i den kommunale organisation og det ledelsesmæssige fokus vil kræve ændret prioritering i.f.t. øvrige opgaver.
Afstanden til den øvrige kommunale organisation kan stille større krav til koordination.
 
 
 
Budget for Investeringsfremme Viborg/IV
Det foreslås, at Byrådet afsætter 5 mio. kr. om året til IV, Bevillingen gives til Økonomi- og Erhvervsudvalget.  Bevillingen på 5 mio. kr. skal gå til aflønning af IVs personale (herunder tilknytning af konsulenter med særlige kompetencer), køb af ydelser hos eksterne aktører, herunder Invest in Denmark, markedsføringskampagner, rejser m.v. Konkretiseringen af forslag til IVs budget vil ske i et samarbejde med en kommende leder af IV og den administrative styregruppe.
 
Investeringsfremme er normalt ikke en hurtigt afsluttet proces, og IV er ikke en del af den øvrige kommunale driftsorganisation. Det foreslås derfor, at Byrådet afsætter en bevilling for foreløbigt godt 3 år, men med mulighed for forlængelse i op til 5 år.
 
Det foreslås således, at der afsættes 2 mio. kr. til opstart i den resterende del af 2015 og 5 mio. kr. årligt i 2016-2018.
 
Yderligere investeringer, f. eks. opkøb af jord, ansættelse af flere medarbejdere til håndtering af planforhold som følge af nye investeringer m.v. indgår ikke i opgaverne for IV og er ikke en del af bevillingen til IV.
 
Aktiviteter 2. halvår 2015
Under forudsætning af, at Byrådet giver en bevilling til IV, vil de umiddelbart forestående arbejdsopgaver være:
 
1.       Ansættelse af leder for IV
2.       Aftaler om koordination med eksisterende investeringsfremmeaktører, herunder Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme
3.       Afklaring af strategi for IV
4.       Beskrivelse af snitflader mellem IV, den øvrige kommunale organisation og VIBORGegnens Erhvervsråd
5.       Specifikation af budget for IV
 
Når der er ansat en leder for IV, når der bliver indgået aftaler med Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme, og når der foreligger en strategi for IV vil der blive indgået yderligere ansættelsesaftaler og budgettet for IV kan blive specificeret.
 
Der foreslås, at den administrative styregruppe bemyndiges til at igangsætte punkterne 1. til 4. fra ovenstående liste.
 
Sag om tilbud på analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune behandles som følgende sag på dagens møde. Analysen vil være et væsentligt input til en kommende strategi om investeringsfremme.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet giver en bevilling på 2 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. om året i foreløbig 3 år, 2016-2018 til igangsætning af en investeringsfremmeindsats for Viborg Kommune, med mulighed for forlængelse i 2019 og 20120,
 
at udgiften i 2015 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”,
 
at udgiften for årene 2016-2018 indarbejdes  i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019,
 
at Byrådet fastlægger den politiske forankring for IV mhp. at sikre det politiske ansvar for investeringsfremmeindsatsen jf. modeller beskrevet i sagsfremstillingen,
 
at Byrådet nedsætter en administrativ styregruppe med det administrative ansvar for IV,
 
at Byrådet fastlægger hvorledes IVs kommende organisatoriske tilhørsforhold skal være jf. modeller beskrevet i sagsfremstillingen, og
 
at Byrådet bemyndiger den administrative styregruppe til at igangsætte de i sagsfremstillingen beskrevne opgaver.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet giver en bevilling på 2 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. om året i foreløbig 3 år, 2016-2018 til igangsætning af en investeringsfremmeindsats for Viborg Kommune, med mulighed for forlængelse i 2019 og 2020,
 
at udgiften i 2015 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”,
 
at udgiften for årene 2016-2018 indarbejdes  i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019,
 
at det politiske ansvar for Investeringsfremme Viborg placeres i et §17.4 udvalg, bestående af borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester som bemyndiges til at supplere med medlemmer fra erhvervslivet og Aarhus Universitet, og med reference til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at det administrative ansvar for Investeringsfremme Viborg placeres i en administrativ styregruppe bestående af 3 medlemmer fra direktionen i Viborg Kommune samt direktøren for VIBORGegnens Erhvervsråd, og med kommunaldirektøren som formand,
 
at Investeringsfremme Viborg organisatorisk placeres i den kommunale organisation, med reference til den administrative styregruppe og formelt med daglig reference til kommunaldirektøren,
 
at Investeringsfremme Viborg fysisk placeres på Viborg Rådhus, og
 
at den administrative styregruppe bemyndiges til at igangsætte de i sagsfremstillingen beskrevne opgaver.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/41780
Sagsfremstilling
Af foregående sag på dagsordenen vedrørende yderligere tiltrækning af investeringer som følge af Apples investering i Viborg Kommune, fremgår det, at der skal udarbejdes en strategi for investeringsfremme i Viborg Kommune.
 
Et væsentligt bidrag til denne strategi er at identificere de virksomhedstyper og brancher, som kan være særligt potentielle investorer i Viborg Kommune som følge af Apples beslutning om at investere i et datacenter i Foulum, øst for Viborg i årene 2016-2026.
 
Viden om de potentielle virksomhedstyper og brancher er viden, som Viborg Kommune ikke selv har kompetencerne til at indhente, så Viborg Kommune har derfor indhentet tilbud ved 3 analysevirksomheder med udgangspunkt i følgende opgavebeskrivelse: 
 
 ”Som baggrund for fastlæggelse af strategi for tiltrækning af investeringer i forlængelse af Apples beslutning om at investere i Viborg Kommune, suppleret med Viborg Kommunes nuværende styrkepositioner inden for animation, grøn teknologi og bæredygtig produktion, ønskes udarbejdet en analyse med identifikation af virksomhedstyper og brancher, der kan være potentielle investorer i Viborg Kommune. Analysen skal endvidere indeholde forslag til prioritering af indsatsområder”.
 
Tilbudsindhentningen kan ses som bilag nr. 1.
 
Samtlige tre adspurgte analysevirksomheder har indsendt tilbud på at løse opgaven. Disse tilbud kan ses som bilag nr. hhv. 2, 3 og 4.
 
Vurdering af de indkomne tilbud
Forvaltningen har vurderet de enkelte tilbud efter parametre som erfaring med lignende analyser, kendskab til datacenterbranchen, virksomhedens internationale netværk m.v. samt en samlet vurdering. For overblikkets skyld er der udarbejdet et bilag, der viser en både kvalitativ og en kvantitativ vurdering af de enkelte tilbud. Denne vurdering fremgår af bilag 5.
 
Det fremgår heraf, at Forvaltningen vurderer, at tilbuddet, der fremgår af bilag nr. 3 er det for Viborg Kommune mest fordelagtige tilbud.
 
Det videre forløb
Byrådet behandler indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. september 2015 og udvælger her vindende tilbudsgiver, der skal udarbejde analysen. Der vil herefter være knap 3 måneder til at udarbejde selve analysen.
 
Vindende tilbudsgiver afleverer og præsenterer endelig analyse for Byrådet den 16. december 2015.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet vælger tilbuddet, der fremgår af bilag nr. 3, som det for Viborg Kommune mest fordelagtige tilbud,
 
at Byrådet bemyndiger den administrative styregruppe for investeringsfremmeindsatsen til at gå i forhandling med tilbudsgiver med henblik på at indgå aftale om at igangsætte analysen, og
 
at udgiften til udarbejdelse af analysen finansieres via den afsatte pulje på 2 mio. kr. til investeringsfremmeindsats i 2015. Såfremt der ikke afsættes midler til investeringsfremmeindsats i 2015 afholdes udgiften af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/59328
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen den 10. juni 2015 med følgende dagsordenstekst:
 
”Byrådet behandlede på møde den 25. marts 2015 (sag nr. 4) en ansøgning om støtte til LAG Skive-Viborg. Ansøgningen bestod af to dele: 
 1. Støtte til afholdelse af udgifter ved mellemfinansiering af driften i LAG perioden 2015 – 2020, i alt 70.000 kr. i 2015, hvoraf Viborg Kommune betaler 35.000 kr.
 2. Støtte til ekstra timer til LAG-koordinator, 100.000 kr. årligt i perioden 2015-2020. 
I forhold til punkt 1) bevilligede Byrådet 35.000 kr. med det forbehold, at Skive Kommune yder deres halvdel af det samlede tilskud.
 
Økonomiudvalget i Skive Kommune bevilligede på møde den 19. maj 2015 Skive Kommunes halvdel af de 70.000 kr.
 
I forhold til punkt 2) besluttede Byrådet, at der skulle optages forhandling med LAG Skive-Viborg og Skive Kommune om eventuelt yderligere tilskud til LAG koordinator. Der er afholdt møde mellem borgmester Torsten Nielsen og Skive Kommunes borgmester Peter Kristian Kirkegaard. Efterfølgende besluttede Skive Kommune v. Økonomiudvalget den 19. maj, at man ikke ønskede at yde støtte til ekstra timer til LAG-koordinator.
 
INDSTILLING
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune ikke yder støtte til ekstra timer til LAG-koordinator, med baggrund i Skive Kommunes beslutning herom.”
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at udsætte sagen, da der på daværende tidspunkt ikke havde været forhandling med LAG Skive-Viborg.
 
Der er den 30. juni afholdt møde med LAG Skive-Viborg, repræsenteret ved formand Lone Frandsen, næstformand Karsten Villadsen og koordinator Helle Berg Hellesøe.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres på dagens møde om forhandlingen med LAG Skive-Viborg.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at sagen genoptages.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune ikke yder støtte til ekstra timer til LAG-koordinator.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 12/31250
Sagsfremstilling
Repræsentanter fra en turismefremmeaktør i hver af de tre jyske regioner, som Hærvejen gennemløber, har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune om støtte til en styrket organisering af arbejdet med udvikling af Hærvejen som destination. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.
 
Parterne ønsker at etablere en fælles drifts- og udviklingsorganisation for hele Hærvejen for kommuner, turismeaktører, turismefremmeaktører m. fl. Viborg Kommune ansøges derfor i lighed med de øvrige 15 kommuner, som Hærvejen gennemløber, om 30.000 kr. i årlig basisindbetaling med mulighed for at deltage i markedsføringssamarbejde for en betaling på 50.000 kr. årligt.
 
Udover at bidrage til en styrket organisering af arbejdet med udvikling af Hærvejen som destination giver bidraget ligeledes en plads i bestyrelsen for den forening, der skal stå for Hærvejens udvikling.
 
Baggrund
Baggrunden for ansøgningen er de projekter, der har været gennemført langs Hærvejen i perioden fra 2008-2015. I særdeleshed har det sidste projekt om udvikling af Hærvejen, ”Hærvejen – En international destination for cykel- og vandreturisme”, afstedkommet større fokus på Hærvejen blandt både turister, men ikke mindst også blandt de aktører, der er placeret langs Hærvejen. Dette har bl. a. medført at Hærvejen er blevet gjort mere salgbar end tidligere.
 
Nogle af de seneste opdateringer og eksempler fra VisitViborg viser, at
 
 • Pressedækningen vedr. Hærvejen i perioden medio april til ultimo juli 2015 har en samlet annonceværdi på 1.450.000 kr.
 • At VisitViborg har solgt flere cykelpakker end tidligere (til en minimumspris på 5.000 kr. /stk.)
 • At VisitViborg har solgt flere hundrede eksemplarer af den nye Hærvejsguide siden den udkom i foråret 2015
 • At en ekstern operatør som Vagabond Tours har solgt turpakker til 170 personer til en gennemsnitspris på omkring 3.500 kr. (målsætningen var 50).
 • Hærvej.dk har i 2015 fra januar til juni haft 14.382 unikke besøgende – i samme periode i 2014 havde hjemmesiden 11.585 unikke besøgende
 • At herberget ved f. eks. Hald Hovedgård har haft en stigning i antallet af overnatninger på 25% i forhold til sidste år
 • Hærvejens facebookside følges af mere end 2.000, hvilket er mere end en fordobling i løbet af det seneste år.
 
Der er gennemført markedsføringskampagner i særligt Norge og Tyskland. Som eksempel udløste onlinekampagnen i Norge ca. 9.000 ”klik” og en gennemsnitlig besøgstid på over 2½ minut vidner om stor interesse for ruten.
 
Der er endvidere gennemført fire presseture i 2015, hvor turoperatører og journalister fra Holland, Tyskland, Samvirke i Danmark og DK 4 været på tur. Flere presseture er under planlægning.
 
I Viborg Kommune er der i forbindelse med workshops i foråret 2015 desuden lavet forskellige hærvejspakker med besøg hos attraktioner og overnatning.
 
Alle disse elementer kan udvikles ved fortsat at have fokus på Hærvejen som ét samlet turistprodukt hele vejen igennem Jylland.
 
Finansiering
Såfremt alle 15 jyske kommuner, som Hærvejen gennemløber, bakker op om projektet, vil det generere indtægter, der kan finansiere en halvtidsansat koordinator med overheadomkostninger samt videredrifte de elektroniske løsninger, som allerede er lanceret i forbindelse med det hidtidige Hærvejsprojekt.
 
Øvrige aktiviteter, såsom midler til markedsføringskampagner m.v., skal der findes særskilt finansiering til. Såfremt der kan findes tilslutning fra flere aktører, f. eks. turismefremmeorganisationer eller større turistaktører, forventes det, at koordinatorkapaciteten udvides.
 
Perspektiver for Viborg Kommune
VisitViborg melder om meget stor efterspørgsel i forhold til praktiske forhold vedrørende Hærvejen, såsom overnatning i forbindelse med ture, cykeludlejning m.v. Viborg forbindes naturligt med Hærvejen, og gæster, som ønsker at cykle, vandre eller ride på Hærvejen starter eller slutter ofte turen i Viborg Kommune. Med en helhedsplan for Domkirkeområdet, evt. med et pilgrimscenter og formidlingsprojektet omkring De Fem Hald’er er det derfor naturligt, at Hærvejen fortsat er et stort indsatsområde i Viborg Kommune.
 
Såfremt Viborg Kommune vil bidrage til fortsat udvikling af Hærvejen, vil det være oplagt at udarbejde en samlet strategi på Hærvejen, herunder hvordan de ressourcer, der anvendes i Viborg Kommune, ved VisitViborg og i forbindelse med Hærvejsløb og Hærvejsmarch bedst muligt koordineres, således at events og aktiviteter understøtter den videre udvikling og branding af Hærvejen som samlet destination.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune bevilger 30.000 kr. årligt til en styrket organisering af arbejdet med udvikling af Hærvejen som destination,
 
at udgiften i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”, og
 
at bevillingen fra 2017 og frem behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført, under forudsætning af at de øvrige kommuner også giver tilskud til projektet.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/53510
Sagsfremstilling
Orientering og baggrund
Boligselskabet Viborgs afdeling 12, Houlkærvænget, er en almen boligbebyggelse opført i starten af 70’erne, bestående af 504 boliger fordelt på 20 blokke og et samlet bruttoetageareal på ca. 42.000 m². Afdelingen står foran en omfattende opretning og renovering.

Historik, skema A
Byrådet godkendte den 21. november 2012 (sag nr. 8) – med samtidig indstilling til Landsbyggefonden – en ansøgning fra Boligselskabet Viborg, afdeling 12, om støtte til renovering i henhold til en helhedsplan med en anslået finansieringsberettiget anskaffelsessum på 338.953.000 kr. Samtidigt godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes kapitaltilførsel som lån med i alt 500.000 kr. Viborg Kommunes andel på 500.000 kr. er udbetalt 4. februar 2015.
 
Byrådet godkendte ligeledes, at der stilles kommunal garanti for ustøttede realkreditlån på 70.857.000 kr. og garanti for det støttede realkreditlån indtil 257.430.000 kr., dog med 50% regaranti fra Landsbyggefonden.
 
Endelig godkendte Byrådet, at Boligselskabet Viborg fritages for at indbetale til egen dispositionsfond i form af betaling af 1/3 af ydelserne vedrørende afviklede prioriteter af den oprindelige finansiering.
 
På baggrund af Byrådets indstilling meddelte Landsbyggefonden den 27. november 2012 tilsagn (skema A) til renovering af afdelingen.
 
Skema B – anskaffelsessum efter udbud
Ved ansøgning modtaget den 18. maj 2015 og med supplerende materiale den 7. august 2015 søger Boligselskabet Viborg på vegne af afdeling 12 om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 342.392.000 kr. til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 12, samt godkendelse til at optage ustøttede realkreditlån. Oversigtskort for afdeling 12, Houlkærvænget fremgår af bilag nr. 1.
 
Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B forøget med 3.439.000 kr. (342.392.000 kr. – 338.953.000 kr.), som skyldes en generel prisstigning siden godkendelsen af skema A i 2012, og at der er afsat yderligere beløb til håndtering af genhusning i byggeperioden.
 
Anskaffelsessummen er fordelt mellem støttede og ustøttede arbejder:
Støttede arbejder
272.454.000 kr.
Ustøttede arbejder
69.938.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
342.392.000 kr.
 
De støttede arbejder er fordelt på følgende poster:
Opretning
66.733.000 kr.
Miljø
43.358.000 kr.
Ombygning
61.803.000 kr.
Tilgængelighed
100.560.000 kr.
I alt
272.454.000 kr.
 
De ustøttede arbejder er fordelt på følgende poster:
Modernisering
53.161.000 kr.
Vedligeholdelse
16.777.000 kr.
I alt
69.938.000 kr.
 
Udbud
Projektet har været i EU-udbud, hvor 5 ansøgere blev prækvalificeret til at give bud i begrænset totalentreprise. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige bud, ud fra 2 ligeværdige underkriterier: Laveste pris og samlet kvalitet.
 
Tilsagn fra Landsbyggefonden
Landsbyggefonden meddelte den 27. november 2012 tilsagn til ydelsesstøtte til et realkreditlån på 257.430.000 kr. jf. § 91 i almenboligloven.
 
I tilsagnet har Landsbyggefonden anført, at opretnings- og ombygningsarbejder bl.a. omfatter udskiftning af vinduer på indgangssiden, etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding og nedrivning og genopbygning af støttemure.
 
Miljøarbejder omfatter bl.a. etablering af et ca. 400 m² aktivitetshus til beboerne og ny belysning ved stisystemer og indgangspartier.
 
Tilgængelighedsarbejder omfatter etablering af 165 tilgængelige boliger i 20 opgange med indeliggende elevatorbetjening og tilgængelige stier. Plantegning med tilgængelige stier fremgår af bilag nr. 2, og plantegning med placering af opgange med tilgængelige boliger og elevatorer fremgår af bilag nr. 3.
 
Boligselskabet og Socialudvalget har tidligere indgået en Social Partnerskabsaftale (udvalgsmøde den 30. april 2013, sag nr. 9), som indebærer, at blokken nærmest plejecentret Kildehaven (alle 4 opgange) udføres med fuld tilgængelighed.
 
Boligselskabet har været i dialog med Forvaltningen og Landsbyggefonden vedrørende fravigelse af tilgængelighedskravet for reposer i de resterende 16 opgange, hvor der etableres elevatorer, idet niveauforskellen mellem gulve i lejlighederne og reposerne i de eksisterende trapperum er mere end 25 mm (maks. krav for niveaufri adgang), derudover er venderadier foran indgangsdørene mindre end 1,5 * 1,5 m (min. krav for niveaufri adgang). På de øverste reposer (2. sal) vil Boligselskabet dog øge bredden af reposerne ved påstøbning.
 
Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune indstiller til Landsbyggefonden, at Kommunen vil være indstillet på at fravige tilgængelighedskravet for reposerne i de 16 eksisterende trapperum.
 
Som særligt vilkår har Landsbyggefonden betinget tilsagnet af, at entreprenører forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende. Boligselskabet Viborg har stillet krav om overholdelse af ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, og kan udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår lever op til forpligtelsen. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation fra egne og eventuelle underleverandørers arbejdstagere. 
 
Foruden de arbejder der er omfattet af Landsbyggefondens tilsagn forventer Boligselskabet Viborg at udføre ustøttede vedligeholdelsesarbejder, etablering af solceller samt kollektive råderetsarbejder, jf. § 37b i almenboligloven. Råderetsarbejder giver lejere i ikke ombyggede tilgængelige lejligheder mulighed for via en huslejeforhøjelse at tilkøbe enten nye badeværelser, køkkener eller begge dele.
 
Boligsocial helhedsplan
Boligselskabet Viborg ønsker i forbindelse med byggeriet at indføre praktikforløb som et led i den boligsociale helhedsplan, som er godkendt af Byrådet den 30. januar 2013 (sag nr. 10), bl.a. et ”lommepengeforløb” for 13 – 17 årige, som finansieres af Fællessekretariatet.
 
Finansiering
Efter almenboliglovens § 91 kan Landsbyggefonden give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån optaget til finansiering af de støttede arbejder, som i videst muligt omfang skal finansieres gennem lejeforhøjelser.
 
Anskaffelsessummen på 342.392.000 kr. finansieres (afrundet) således:
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Støttede lån
272.454.000 kr.
 
Afdelingens henlæggelser
 
10.666.000 kr.
Ustøttede lån m. komm. garanti
 
59.272.000 kr.
I alt
272.454.000 kr.
69.938.000 kr.
 
Etablering af solceller og eventuelle råderetsarbejder skal finansieres ved optagelse af ustøttede lån uden kommunegaranti. 
 
Landsbyggefonden har betinget ydelsen af støtte af, at Kommunen m.fl. medvirker til løsning af boligafdelingens økonomiske problemer. For at undgå, at huslejen efter renoveringen bliver så høj, at boligerne ikke kan udlejes, bliver merudgiften fordelt efter 1/5-ordningen: Kommunen og realkreditinstituttet yder hver 1/5 som lån, boligorganisationen yder 1/5 som tilskud og Landsbyggefonden yder 1/5 som lån samt 1/5 som tilskud, således at huslejen efterfølgende ikke overstiger niveauet for lokalområdet.
 
Behovet for kapitaltilførsel (til sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefondens beregninger udgøre 2.500.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordning medfører dette en kommunal andel på 500.000 kr. Landsbyggefonden har derudover meddelt tilskud på 10.080.000 kr. fra Fællespuljen (Landsdispositionsfonden), og Boligorganisationen bidrager med 3.360.000 kr. fra ”Egen trækningsret” i Landsbyggefonden.
 
Den 20. december 2012 har Landsbyggefonden givet tilsagn om huslejestøtte på 2.964.000 kr. i 4 år, og som efterfølgende nedtrappes jævnt over en periode på ca. 7 år. Tilsagnet om huslejestøtte er betinget af, at Boligselskabet Viborg sikrer en lokal medfinansiering på 988.000 kr. ligeledes i 4 år, og som også nedtrappes over de efterfølgende ca. 7 år. Huslejestøtten bevilliges, jf. § 91A i almenboligloven (tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene afdelinger).
 
Den 18. februar 2015 har Landsbyggefonden endvidere meddelt afdeling 12 fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond gældende fra 1. januar 2015, hvilket vil finansiere den ovennævnte lokale medfinansiering.
 
Derudover skal Boligselskabet Viborgs dispositionsfond yde et løbende driftslån til afdelingen på 3.971.000 kr./år.
 
På renoveringsprojekter er der ingen mulighed for at opkræve gebyrindtægt til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen.
 
Kommunegaranti
For det støttede lån har långiver beregnet en foreløbig kommunal garanti til 100%, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 272.454.000 kr. med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %.
 
For det ustøttede lån har långiver beregnet en foreløbig kommunal garanti til 20%, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 11.854.000 kr. (20 % af 59.272.000 kr.) uden regaranti fra Landsbyggefonden. Byrådet godkendte ved skema A at yde kommunegaranti til det ustøttede realkreditlån.
 
Krav i forhold til støttebekendtgørelsen
I henhold til § 11 i regulativ om støtte fra Landsbyggefonden skal de til enhver tid gældende generelle bestemmelser vedrørende støttet boligbyggeri følges. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.
  
Støttebekendtgørelsens krav med Forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag nr. 4.

Fremtidig husleje efter renovering og huslejens fordeling
Den af Landsbyggefonden beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 771 kr./m²/år som gennemsnit for boligerne i 2012-tal. Huslejen vil dog blive differentieret og fordelt på de enkelte boliger afhængig af renoveringens omfang, herunder etablering af tilgængelighed, og boligstørrelse.
 
Den fremtidige husleje, huslejestigningen og huslejens fordeling fremgår af bilag nr. 4.

Skema C
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 342.392.000 kr. for 504 almene familieboliger i afdeling 12, Houlkærvænget i Viborg (skema B) videresendes til Landsbyggefonden med Kommunens anbefaling,
 
at Kommunen giver tilsagn om en kommunal garanti på foreløbigt 100% for et støttet realkreditlån på 272.454.000 kr., dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
 
at Kommunen giver tilsagn om en kommunal garanti på foreløbigt 20% af et ustøttet realkreditlån på 59.272.000 kr.,
 
at Kommunen giver tilsagn til, at Boligselskabet Viborg, afdeling 12, kan optage et realkreditlån uden kommunegaranti til finansiering af solceller og råderetsarbejder,
 
at den foreløbige fastsatte årlige leje på gennemsnitligt 771 kr./m2 for renoverede boliger godkendes, og
 
at Kommunen indstiller til Landsbyggefonden, at Viborg Kommune vil være indstillet på at godkende en fravigelse af tilgængelighedskravet på reposer i 16 trapperum med elevator.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/39961
Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet besluttede den 20 juni 2012 (sag nr. 6) i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013-2015, ”at den endelige stillingtagen til arealudlæg til byformål i Viborg afventer afklaring af rute 26, hvorefter der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.”
 
Vejdirektoratet har i forlængelse af VVM for rute 26 fastlagt byggelinier, der erstatter vejreservationen. Byggelinierne omfatter i modsætning til reservationen kun det kommende vejareal og umiddelbart tilstødende arealer.
 
Af Udviklingsstrategi 2015 for Viborg Kommune fremgår, at ”der vil blive udarbejdet en overordnet masterplan for byudviklingen i Viborg by, både med hensyn til nye boligområder og fortætning af eksisterende byområder”.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandlede senest på møde den 18. marts 2015 (sag nr. 24) en konkret ansøgning om byudvikling umiddelbart uden for kommuneplanlagte rammeområder. Det blev besluttet, at den konkrete ansøgning afventer behandling i forbindelse med at der udarbejdes et samlet tillæg for byudviklingen i Viborg.
  
Byudvikling ved Viborg
I kommuneplanen kan udlægges areal til ny byudvikling svarende til behovet i planperioden, som er 12 år. I gældende kommuneplan er udlagt ca. 400 ha til nye boliger i hele kommunen, heraf er ca. 200 ha til boligformål i Viborg. Der er ikke udlagt nye erhvervsarealer i Viborg by, da det på daværende tidspunkt skønnedes, at der var areal nok til planperioden. Der er ca. 100 ha ledige erhvervsarealer i Viborg. Bilag nr. 2 viser restrummelighed for nye bolig- og erhvervsområder ved Viborg by.
 
Kommuneplanen revideres løbende og tilpasses på baggrund af befolkningsprognosen behovet for hhv. nye boligområder og nye erhvervsområder. Der må jf. den statslige udmelding ikke udlægges mere areal end der er behov for, og nyudlæg af byudviklingsarealer kan betyde, at andre arealer skal udgå af planlægningen.
 
Udgangspunktet for at drøfte nye områder til byudvikling ved Viborg by vil naturligt være de perspektivområder, der indgår i Kommuneplan 2013-2025. Perspektivområderne er områder, der umiddelbart er vurderet velegnede til byudvikling og som skal vurderes nærmere i den fremtidige planlægning. Kortbilag med perspektivområder for byvækst ved Viborg by fremgår af bilag nr. 1.
 
Der er udpeget 4 perspektivområder:
 1. Taphede, Viborg Øst (syd for Randersvej mod Tapdrupvej)
 2. Vedsø, Viborg Syd (flyveplads mv)
 3. Kokholm, Viborg Nord (mod Rødding, nord for Randersvej)
 4. Vestbyen, (erhvervsformål og boligformål syd for Holstebrovej)
Sideløbende med udlæg af ny jord til byudvikling i Viborg, vil en del af byens vækst også ske ved omdannelse af arealer inden for byzone – især i Viborg Baneby.
 
Strategi
Byudvikling skal ses i et langsigtet perspektiv, da der knytter sig store infrastrukturelle og servicemæssige investeringer (veje, skoler, forsyning etc.) til at udvikle en by.
 
Definition af områder til byvækst er med til at styre, i hvilken retning en by skal udvikle sig, så de offentlige og private investeringer udnyttes rentabelt og i et helhedsperspektiv fra start.
 
Måden hvorpå byerne udvikler sig, er definerende for tilrettelæggelse af kommunal og halvkommunal forsyning – veje, vand, skoler etc. Det er derfor afgørende at sikre en velovervejet, sammenhængende og holdbar plan for, hvordan byudviklingen skal foregå.
 
Det er Forvaltningens vurdering, at der med fordel kan udarbejdes en samlet strategi for den langsigtede byudvikling for de næste 25 år, som tilgodeser både behovet for bolig- og erhvervsjord og evt. områder til ny service.
 
Med en langsigtet strategi er det ikke nok at føje vækstlag til byen i form af knopskydninger, men der er behov for en velovervejet helhedstænkning af, hvordan byvækstområderne indgår i samspil med den eksisterende infrastruktur og samtidig bliver til levedygtige nye bydele i samspil med naturen.
 
Proces
Forvaltningen foreslår, at der afsættes tid til en politisk drøftelse af de planmæssige problemstillinger i forbindelse med et særskilt temamøde om byudvikling. Forvaltningen foreslår, at temamødet indgår i en proces, der fokuserer på den indledende fase (fordebat) og involvering af borgere, lodsejere, erhvervsliv potentielle investorer m.v., så der indkaldes idéer fra en bred kreds og så tidligt i processen som muligt. Fordebatten kan evt. suppleres med en workshop for forskellige interessenter.
 
Samtidig vurderer Forvaltningen, at der er behov for en bredere analyse af behovet for erhvervsjord i Viborg, bl.a. med henblik på at afklare hvilke typer erhverv, der bør planlægges for, hvor den skal ligge og om der er mulighed/behov for omdannelse af eksisterende erhvervsområder.
 
En fortsat byudvikling mod øst sætter fokus på trafikløsninger. Der er allerede i dag i perioder tæt trafik på bl.a. Randersvej. Forskellige muligheder for langsigtede trafikløsninger bør undersøges.
 
Konkret ansøgning
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. marts 2015 (sag nr. 24), at en anmodning om at udstykke 70-80 parcelhuse ved Randersvej 77 skal afvente et samlet tillæg for byudviklingen i Viborg. Ansøger anmoder nu med baggrund i forkøbsret og økonomi om, at der tages konkret stilling til at inddrage Randersvej 77 som byudviklingsområde inden det samlede kommuneplantillæg udarbejdes, jf. bilag nr. 3.
 
Det ansøgte har et omfang på 11 hektar og en beliggenhed uden for kommuneplanens perspektivområder. På den baggrund vurderer Forvaltningen, at der først bør tages stilling til det ansøgte i det samlede tillæg om byvækst. Økonomi- og Erhvervsudvalget har dog mulighed for konkret tage beslutning om, at det ansøgte imødekommes eller ikke imødekommes.
 
Tidsplan
Forvaltningen starter primo september en kortlægning af de planmæssige bindinger omkring Viborg bys perspektivområder og en indledende miljøscreening.
 
Der foreslås følgende tidsplan:
 
Sept. 2015:    Opstart og indledende analyser - debatoplæg.
Okt. 2015:     4 ugers fordebat
Ultimo 2015: Behandling af indkomne forslag og idéer
Primo 2016:   Forslag til kommuneplantillæg udarbejdes, evt. miljørapport mv
April 2016:     Politisk behandling af forslaget
Medio 2016:   Offentlig høring i 8 uger, evt. lodsejermøder
Ultimo 2016:  Vedtagelse af kommuneplantillæg
 
Økonomi
Forvaltningen vurderer, at der er behov for konsulenthjælp til processen ift.
-    Erhvervsanalyse
-    Proceshjælp for at inddrage interessenter i fordebatten
-    Undersøgelse af trafikløsninger.
 
På nærværende møde foreligger der forslag om at iværksætte en erhvervsanalyse i forbindelse med Apple (Investeringsfremmestrategi). Der lægges således op til, at der udarbejdes en analyse med identifikation af virksomhedstyper og brancher, der kan være potentielle investorer i Viborg Kommune. – En evt. supplerende erhvervsanalyse vedr. Viborg by bør afvente en sådan analyse.
 
Forvaltningen vurderer derfor, at der primært vil være behov for hjælp til at tilrettelægge processen for byvækst, sikre borgerinddragelse på forhånd og undersøge trafikale løsninger.
 
Der er ikke indhentet tilbud på disse delopgaver, men Forvaltningens vurdering er, at de kan holde sig inden for 0,5 mio. kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der indledes en fordebat med indkaldelse af idéer til planlægningen for Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 som beskrevet ovenfor i afsnittene proces og tidsplan
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 18. marts 2015 (sag nr. 24) fastholdes vedr. Randersvej 77,
 
at der afholdes en temadag for Byrådet onsdag den 28. oktober 2015 kl. 14.00-17.00 med henblik på at drøfte en byvækst-strategi for Viborg by,
 
at det godkendes, at der indhentes tilbud fra 3 firmaer vedr. henholdsvis procesplan og trafikale løsninger,
 
at der gives en bevilling på 500.000 kr. til finansiering af konsulentbistand i forbindelse med analyser af byudvikling ved Viborg by, med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015, og
 
at nettobevillingen til politikområdet ’politisk organisation’ nedsættes med 500.000 kr. i 2015.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der indledes en fordebat med indkaldelse af idéer til planlægningen for Forslag til
kommuneplantillæg nr. 52 som beskrevet ovenfor i afsnittene proces og tidsplan,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 18. marts 2015 (sag nr. 24) fastholdes vedr.
Randersvej 77, og
 
at der afholdes en temadag for Byrådet onsdag den 28. oktober 2015 kl. 14.00-17.00 med henblik på at drøfte en byvækst-strategi for Viborg by.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/28888
Sagsfremstilling
Byrådet fastsatte den 20. maj 2015 (sag nr. 8) mindstepris og øvrige salgsvilkår for en storparcel på ca. 10.000 m2 på Egevænget i Hald Ege. Mindsteprisen blev fastsat til 3.000.000 kr. ekskl. kloaktilslutningsbidrag og moms.
 
I forbindelse med nedbrydning af de gamle træbygninger på grunden er kloakeringsforholdene blevet nærmere afdækket. Forholdene er således, at der (mod forventning) ikke skal betales kloaktilslutningsbidrag til Energi Viborg i forbindelse med opførelse af de mulige 20 boliger på grunden.
 
I den ovennævnte byrådssag var prisen fastsat ud fra den forudsætning, at en køber ville få en udgift til kloaktilslutningsbidrag på ca. 600.000 kr. ekskl. moms i forbindelse med byggeri på grunden. Bortfald af denne udgift for køber hæver reelt grundens værdi med det samme beløb, og det foreslås på denne baggrund, at mindsteprisen fastsættes til 3.600.000 kr. ekskl. moms. De øvrige salgsvilkår foreslås fastsat uændret i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Det bemærkes, at grunden har været udbudt, og der er indkommet bud. Ved en ændring af mindsteprisen som foreslået, skal grunden udbydes på ny. På trods af forhøjelse af købesummen vil økonomien for det samlede projekt for en køber være uændret, idet den forhøjede købesum som nævnt modsvares af et sparet kloaktilslutningsbidrag.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at mindsteprisen for storparcellen på ca. 10.000 m2 ved Egevænget, Hald Ege fastsættes til 3.600.000 kr.  ekskl. moms, og
 
at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/48649
Sagsfremstilling
Forslag til fælles Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015 – 2020 (vedlagt som bilag nr. 1) et er resultatet af den proces, der i februar 2015 blev indledt på en Boot Camp med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, Viborg Kommunes uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune.
 
Uddannelsesstrategiens sigte er overordnet at sikre, at borgerne i Viborg Kommune bliver så dygtige som muligt gennem uddannelser, der modsvarer arbejdsmarkedets behov.
 
Det er besluttet, at der gøres status på opfyldelsen af Uddannelsesstrategiens målsætninger primo 2017 og primo 2020. De udarbejdede milepæle skal i den forbindelse ses som indikatorer på, i hvilket omfang strategiens målsætninger samlet set opfyldes.
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fulgte på møderne i marts/april 2015 op på Uddannelses Boot Camp 2015 hvor de drøftede et foreløbigt udkast til uddannelsesstrategi.
 
Udvalgene besluttede på deres møder henholdsvis den 15. og 16. juni, at indstille det fremlagte forslag til ny fælles ”Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015 – 2020” til godkendelse i Byrådet på baggrund af følgende fælles sagsfremstilling:
 
”Efterfølgende har forvaltningen behandlet de foreløbige forslag til målsætninger, som blev præsenteret på et åbent møde for Boot Camp-deltagerne ligeledes den 27. april 2015. På den baggrund er forslag til målsætninger og milepæle færdiggjort og indarbejdet i det endelige forslag til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune, som fremgår af bilag nr. 1.
 
På mødet den 27. april berørtes også de forslag til konkrete handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategiens målsætninger, som fremkom på Boot Camp’en. Der arbejdes i regi af forvaltningerne, VIBORGegnens Erhvervsråd og uddannelsesinstitutionerne på at færdiggøre handleplaner inden for de forskellige temaer i uddannelsesstrategien. Disse forventes forelagt til politisk drøftelse og godkendelse i fagudvalgene i september 2015.”
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation besluttede den 15-06-2015, sag nr. 1
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation indstillede Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune til godkendelse i Byrådet.
 
Udvalget noterede sig, at der bør ske opfølgning på strategien 1 gang om året via fællesmøder mellem de 3 involverede udvalg.
 
Udvalget ser endvidere frem til at følge trepartsdrøftelserne i det nye §17.4-udvalg mhp. at sikre praktikpladsgarantien.
 
Udvalget foreslår, at målsætning 3 omformuleres til ”attraktive grund- og videreuddannelser”. Udvalget ser endeligt frem til at arbejde videre med uddannelsesstrategiens internationale spor.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 16-06-2015, sag nr. 13
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet at forslag til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune godkendes
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 16-06-2015, sag nr. 7
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune godkendes.
Indstilling
På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår Kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at det fremlagte forslag til uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015 – 2020 godkendes, med den af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation foreslåede ændring om, at overskriften for målsætning 3 ændres til ”Attraktive grund- og videreuddannelser” i stedet for ”Attraktive videregående uddannelser”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/33374
Sagsfremstilling
 
”Baggrund
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er nedsat af kommunalbestyrelserne i Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner i henhold til § 16 i Bekendtgørelse nr. 416 af 17/04/2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (herefter sejladsbekendtgørelsen, se bilag 1).
 
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har i henhold til sejladsbekendtgørelsens § 16 til formål at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen.
 
For nuværende har Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen en forretningsorden. Denne er blevet revideret af Gudenåkomitéens Sekretariat. Baggrunden for revisionen er bl.a., at forretningsordenen for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen ikke entydigt afspejlede, at beslutningskompetencen ligger i de respektive byråd.
         
Bemærkninger fra Gudenåkomitéens Sekretariat
Forinden behandlingen på Gudenåkomitéens møde den 11. december 2014 blev et udkast den 11. november 2014 præsenteret for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Nyt forslag til vedtægter og forretningsorden fremgår af bilag 2 og 3. Der er sket flere ændringer og præciseringer:
 
·           Der er nu både vedtægter og forretningsorden – før var der kun en forretningsorden
 
·           Det er præciseret, at beslutningskompetencen ligger i de respektive byråd
 
·           Brugerrådets rådgivende rolle over for kommunerne fremstår tydeligere – Brugerrådet kan ikke træffe beslutning.
 
·           Listen med navngivne medlemmer er fjernet og erstattet af en 4-årig funktionsperiode for i alt 15 medlemmer, der følger den kommunale valgperiode. Interessefælleskaber som nævnt i sejladsbekendtgørelsens § 16 tildeles efter ansøgning til Gudenåkomitéens Sekretariat medlemskab af Brugerrådet, således at en så bred geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås. Hvert af de udvalgte interessefællesskaber tildeles én plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Interessefællesskabet udpeger en suppleant for det pågældende medlem, som kan deltage i møderne i medlemmets fravær.
 
·           Ændringer i såvel vedtægter som forretningsorden skal godkendes i de nedsættende kommuners byråd, ikke som beskrevet i den nuværende forretningsorden via en godkendelse i Gudenåkomitéen.
 
Gudenåkomitéens anbefaling
Gudenåkomiteen anbefaler, at de foreliggende forslag til vedtægter og forretningsorden godkendes i de 7 kommuners byråd.
 
Gudenåkomitéens Sekretariat anbefaler desuden, at de foreliggende forslag til vedtægter og forretningsorden træder i kraft pr. 1. januar 2016. Da 2016 er midt i en kommunal valgperiode, medfører det, at den første funktionsperiode efter ikrafttræden vil være 2 år, og herefter vil den være 4-årig.
 
Såfremt en af de 7 kommuner (Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner) ikke ønsker at vedtage dette dagsordenspunkts indstilling, forkastes forslaget til vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåkomitéen.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forelagte vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen godkendes
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-06-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forelagte vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen godkendes.
 
Allan Clifford Christensen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/43000
Sagsfremstilling
 
”Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 8. januar 2015, pkt. 5 behandlet ovennævnte sag.  På mødet blev det besluttet at udsætte sagen med henblik på dels at skabe overblik over eksisterende garantistillelser, dels høring af Vandråd.
 
Der er redegjort nærmere for problemstilling og lovgrundlag i sagsfremstillingen fra 8. januar (bilag 1), nedenfor redegøres for de supplerende problemstillinger udvalget ønskede belyst.
 
Eksisterende garantistillelser
Forvaltningen har fra Kommunens økonomiafdeling fået oplyst at der pr. 1. april 2015 er udestående på i alt 2.779.529 kr., hvor Kommunen har stået i forskud for vandværkerne.
 
Det er hovedsagelig i den gamle Møldrup Kommune, men også i gamle Tjele og Fjends Kommune er der vandværker, hvor Kommunen har stået i forskud, når der er etableret nye forsyningsledninger til forbrugerne.
 
Vandrådets bemærkninger
Viborg Kommune har den 28. april 2015 deltaget i Vandrådets generalforsamling. Her var et af punkterne Vandrådets bemærkninger til Kommunens støtte til at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur.
 
·           Det blev bemærket, at i og med vandværkerne har accepteret de udlagte forsyningsområder i Kommunens vandforsyningsplan, har de også accepteret deres forpligtelse til at forsyne de ejendomme, der ligger i forsyningsområdet.
 
Da vandværket ved, hvilke og hvor mange ejendomme der kan forventes at skulle på vandværk, har de mulighed for at budgettere med udgifterne til udbygningen af ledningsnettet i forsyningsområdet og dermed sikre, at vandværket har økonomi til at gennemføre de nødvendige anlægsarbejder.
 
·           Flere af vandværkerne mener dog, at Kommunen bør stå i forskud for de ejendomme, der ikke bliver tilkoblet vandværket i første omgang, når der skal lægges nye ledninger i et forsyningsområde.
 
Forvaltningens bemærkninger
Vandværkerne har med den vedtagne vandforsyningsplan et klart planlægnings- og budgetteringsgrundlag.
 
Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at en løsning, hvor der stilles kommunegaranti, således at vandværkerne har mulighed for at optage lån i KommuneKredit, sikrer vandværkerne et grundlag for at finansiere nødvendige udbygninger af ledningsnettet.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune vil søge at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur ved at stille garanti for vandværkers optagelse af lån i KommuneKredit.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-06-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune søger at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur ved at stille garanti for vandværkers optagelse af lån i KommuneKredit.
 
Allan Clifford Christensen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/1904
Sagsfremstilling
 
”Løgstrup Varmeværk ønsker at opføre et solvarmeanlæg ved Løgstrup.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. marts 2015 (sag nr. 28 ) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 437 for et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring fra den 27. marts til den 27. maj 2015.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 
Historik
Forskellige placeringer af et solvarmeanlæg har været drøftet mellem bygherre, lodsejer og forvaltning med det resultat, at Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. oktober 2014 (sag nr. 8) vedtog at igangsætte planlægningen med nærværende placering.
 
Fra igangsætningsdagsorden:
(Citat:)
”Der er ingen anvendelige områder udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen. De eksisterende erhvervsområder i Løgstrup nord for Skivevej er bebyggede og kan derfor ikke anvendes til solvarmeanlægget. Derudover er der:
1) Et udlagt erhvervsområde syd for Skivevej, som ligger 1,2 km fra varmeværket målt i luftlinje.
2) Et 5,4 ha areal ved Hovedgaden vest for Hjarbækvej, som i kommuneplanens byskitser er udpeget som fremtidigt område til erhvervsformål efter planperioden. Arealet ligger 1 km fra varmeværket målt i luftlinje.
 
Forvaltningen har spurgt Løgstrup Varmeværk om den sidstnævnte placeringsmulighed, hvortil varmeværket har svaret, at den optimale placering af det samlede anlæg (solvarme- og varmepumpeanlæg med tilhørende grundvandsboringer) er på det ansøgte areal nord for Kølsenvej. Dette er bl.a. begrundet i den korte afstand til varmeværket, hvilket medfører, at anlægs- og driftsomkostninger ikke bliver større end højst nødvendigt.
 
Forvaltningen vurderer, at det er muligt at planlægge hensigtsmæssigt for et solvarme- og varmepumpeanlæg på det pågældende areal i forhold til disse hensyn.
 
Projektforslaget placerer som nævnt akkumuleringstanken og teknikbygningen i tilknytning til byen og solpanelerne ca. 500 m. herfra.  Den ansøgte placering ligger indenfor kystnærhedszonen. Planlægningen skal sikre fortsat drift og udvidelse af en eksisterende virksomhed. Virksomhedens investeringer er bundet på den nuværende placering.
 
Hele Løgstrup ligger i kystnærhedszonen og placeringen af et solvarmeanlæg i tilknytning til varmeværket, kan ikke placeres udenfor kystnærhedszonen.
 
Da anlægget skal placeres så tæt på Løgstrup varmeværk som muligt, for at undgå varmetab og da terrænet helst skal skråne mod syd for at opnå optimalt udbytte af solpanelerne, er der valgt en placering som ligger i kystbaglandet udenfor det værdifulde kystlandskab. Hensynet til landbruget på ejendommen syd for Kølsenvej, gør, at det ikke er muligt at opstille solpanelerne på denne placering. Derfor er der valgt en placering ca. 500 m. længere mod øst.
 
Ifølge planlovens § 16, stk. 4 skal der ved lokalplanlægning i kystnærhedszonen redegøres for en evt. visuel påvirkning af kysten. Umiddelbart vurderes solpanelerne ikke at påvirke kystlandskabet visuelt, da terrænforholdene og beplantningen dækker for påvirkningen. Akkumuleringstanken placeres lavt i landskabet, hvilket mindsker den visuelle påvirkning.” (Citat slut).
 
Byrådet indkaldte fra 6. november 2014 til den 3. december 2014 ideer og forslag til planlægningen.
Hovedspørgsmålet var, hvordan påvirker anlægget kystlandskabet. Der blev afholdt et borgermøde i debatperioden.
 
Resultatet af fordebatten samt behandling af indkomne forslag blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med vedtagelsen af forslag til lokalplan 437 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 34.
 
Forslag til lokalplan nr. 437
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af solfangere, opførelse af en teknikbygning samt en op til 17 m høj akkumuleringstank. Lokalplanen er inddelt i to delområder, hvor delområde I indeholder udlæg af et byggefelt til akkumuleringstank og et til teknikbygning. Delområde I overføres til byzone med planens endelige vedtagelse. I Delområde II udlægges byggelinjer, der regulerer, hvor der kan opføres anlæg i form af solfangere. Delområde II forbliver i landzone, og lokalplanen tildeles bonusvirkning efter Planlovens § 35 stk. 1.
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om akkumuleringstanken, teknikbygningen og solfangernes højde, udformning, materiale- og farvevalg m.v. Lokalplanen sikrer, at solfangerne skal være antireflekterende, og der er krav om beplantningsbælter omkring hele anlægget. Vejadgangen til områderne skal ske fra Kølsenvej.
 
Forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, idet området ligger uden for Kommuneplanens rammeområder. Med forslaget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der indeholder en særbestemmelse om, at der kan opføres bebyggelse i en højde af 17 m, og at den fremtidige zonestatus i delområde I er byzone.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 8 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3. Der er indkommet et høringssvar efter høringsfristens udløb. Dette er medtaget.
 
Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen er i bilag 5. Ændringerne omfatter sletning af afsnit om kabler og ændring af placering af vejadgangen til delområde II.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da de er relateret til den strategiske energiplanlægning. Planerne skal derfor vedtages endeligt i Byrådet.
Indstilling
 
at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, samt at byggefelter til tank og teknikbygning byttes rundt, således at tank placeres længst muligt mod syd.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Gudrun Bjerregaard ønsker følgende tilføjet referatet:
 
”Jeg kan ikke acceptere den foreslåede placering af den 17 m høje og 12 m brede akkumuleringstank og teknikbygning i tilknytning til boligområderne på grund af nabohensyn og hindring af byudvikling i Løgstrup by ud af Kølsenvej.

I stedet ønskes akkumuleringstanken og teknikbygning placeret i tæt tilknytning til solpanelerne, og at der argumenteres for og indhentes en konkret afgørelse på denne placering jf. ”Retningslinjerne for solenergianlæg i tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2014-2015”.
Bilag

Sagsid.: 15/35133
Sagsfremstilling
Kultur - og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
Byrådet godkendte i møde 28. november 2012 Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i baneanlæg, lysanlæg og kunstgræsbaneanlæg i perioden 2012-2016 som grundlag i de kommunale investeringer i perioden, og med de af Viborg Idrætsråd i indstillingen foreslåede rammer og vilkår for egenbetaling, anvendelse m.v.
 
I forslaget indgik etablering af en kunstgræsbane på Liseborg Centret i 2015 -2016 og der blev i budgettet afsat 1.900.000 kr. til projektet, idet det forudsattes, at Søndermarkens Idrætsklub (SIK) selv bidrog med 750.000 kr.
 
I den forløbne periode har SIK sammen med Viborg Idrætsråd og forvaltningen arbejdet med udvikling af projektet, og til mødet foreligger nyt projekt for etablering af kunstgræsbaner på Liseborg.
 
Projektet indebærer, at der etableres to nye kunstgræsbaner på de arealer, som tidligere blev anvendt til cricket. Arealet kan med bearbejdning af udenomsarealer/volde omkring banen, lige netop rumme to kunstgræsbaner, hvor den ene etableres til elitebrug (Team Viborgs elitehold i dameligaen og elitehold i ungdomsrækkerne), og den anden etableres til træning og kampe for øvrige hold på anlægget. Begge baner etableres med lys, men der vil være merudgifter til lys på anlæg til elitebrug, da der i forbindelse med denne bane vil være en række krav om faciliteter fra DBU.
 
Det bemærkes, at der i forbindelse med myndighedsbehandling af projektet er stillet krav om etablering af støjvold mod Liseborgvej, og at denne problemstilling løses ved etablering af jordvold på arealerne ud mod Liseborgvej.
 
Endvidere bemærkes, at der som nævnt er afsat 1.900.000 kr. til anlægstilskud til projektet. Udvalget er tidligere orienteret om, at etablering af den samlede løsning med to baner, indebærer, at der skal etableres lys til elitebrug, og dette medfører en merudgift på 913.000 kr.
 
Det foreslås, at Viborg Kommune øger anlægstilskud med 913.000 kr. til etablering af lysanlægget, idet det bemærkes, at Viborg Idrætsråd bakker op om denne løsning. Det bemærkes endvidere, at der ikke er afsat beløb hertil i investeringsoversigten for 2015-2018, og som tidligere aftalt indgår forslag om forøgelse af anlægsbevillingen til projektet med 913.000 kr. i budgetforslag 2016-2019, som også behandles på dette møde.
 
Det er aftalt med SIK, at klubben indgår i projektet med eget-arbejde for 471.000 kr. og kontante bidrag på 2.158.000 kr. Samlet medfinansiering på 2.629.000 kr.
Viborg Kommunes andel er indarbejdet med oprindelige tilskud på 1.900.000 kr. og 913.000 kr. til det nye lysanlæg m.v.
 
Samlet bruttobudgetramme herefter 5.442.000 kr.
 
Tidsplanen for projektet foreslås således, at SIK gennemfører eget arbejde, som primært vedrører fjernelse af træer og afrømning af muld m.v. i sommeren 2015, og at anlægsarbejdet i Viborg Kommunes regi påbegyndes i september 2015 og forventes afsluttet primo 2016. SIK´s kontante egenbetaling forfalder således først til betaling, når projektet afsluttes, ligesom det har været tilfældet med de andre baneanlægsprojekter.
 
Tidsplanen for projektet indebærer, at det er afgørende, at sagen behandles inden sommerferien, hvis de kommunale anlægsarbejder skal påbegyndes i september 2015.
Resultatet af licitationen foreligger mandag 15. juni 2015, og efter aftale med udvalgsformanden eftersendes revideret sagsfremstilling med licitationsresultatet til udvalgets medlemmer mandag 15. juni 2015.
 
Resultatet af licitationen viser, at projektet kan gennemføres indenfor den givne budgetramme, idet anlægsbudgettet efter licitationen ser således ud:
 
Anlægsbudget:
         
Jord, kunstgræs og hegn
4.078.000 kr. *)
Belysning
913.000 kr.
Rådgivning, opmåling, miljøomkostninger
256.000 kr.
Uforudsete udgifter (5 %)
195.000 kr.
Samlet anlægsudgift
5.442.000 kr.
 
*) inkl. SIK´s eget arbejde, som udgør 471.000 kr.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at projektet for etablering af kunstgræsbane på Liseborg etableres som foreslået i sagen,
 
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4.058.000 kr. til etablering af kunstgræsbaner på Liseborg med rådighedsbeløb i 2015,  
 
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 2.158.000 kr. til etablering af kunstgræsbane på Liseborg med rådighedsbeløb i 2016.
 
Herudover indstilles,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget indarbejder forslag om bevilling til etablering af lysanlæg til elitebrug på kunstgræsbaneanlægget på Liseborg Centret med anlægsudgift på 913.000 kr. i forslag til investeringsoversigt i budgettet for 2016.  
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at projektet for etablering af kunstgræsbane på Liseborg etableres som foreslået i sagen,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.058.000 kr. til etablering af kunstgræsbaner på Liseborg med rådighedsbeløb i 2015,  
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.158.000 kr. til etablering af kunstgræsbane på Liseborg med rådighedsbeløb i 2015,
 
at nettoudgiftsbevillingen på 1.900.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen Baneanlæg-renovering / ny anlæg og lysanlæg i 2015.
 
Herudover indstilles,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget indarbejder forslag om bevilling til etablering af lysanlæg til elitebrug på kunstgræsbaneanlægget på Liseborg Centret med anlægsudgift på 913.000 kr. i forslag til investeringsoversigt i budgettet for 2016.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/47189
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet besluttede, som en del af anlægsbudgettet 2015-2018, at afsætte midler til etablering af nye undervisningslokaler til brug for Viborg Kulturskoles kulturfag.
Der er på denne baggrund blevet udarbejdet et byggeprojekt, der samler undervisningen i billedkunst, tekstil & design, forfatterskole og drama på Regimentsvej.
Der etableres 8 nye faglokaler. Endvidere etableres en række fællesfaciliteter (arbejdspladser til undervisningsforberedelse, mødelokale og depoter) til brug for såvel Viborg Kulturskole, som Kulturprinsen.
Carte Blanches værksted, som hidtil har været placeret på Regimentsvej 5, flyttes til Regimentsvej 4. 
 
Økonomi
Det samlede budget for projektet beløber sig til 4.527.000 kr., hvoraf 232.134 kr. er disponeret til uforudsete udgifter (5,13%).
På baggrund af licitation 04. juli 2015 vurderes det af Viborg Kommunes rådgiver på projektet, at projektet kan realiseres indenfor den afsatte budgetramme.
 
Finansiering
Af Viborg Kommunes investeringsoversigt for 2015-2018 fremgår det, at der er afsat 4.500.000 kr. til projektet fordelt på 1.500.000 kr. i 2015 og 3.000.000 kr. i 2016.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Viborg Musikskole – Tilbygning” med 4.500.000 kr. til rådighed i 2015, og
 
at anlægsudgiften på 4.500.000 kr. i 2015 finansieres  ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2015-2018 til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Viborg Musikskole – Tilbygning” med 4.500.000 kr. til rådighed i 2015, og
 
at anlægsudgiften på 4.500.000 kr. i 2015 finansieres  ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2015-2018 til formålet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/33542
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 16. juni 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 26. maj 2015 (sag nr. 11), at Socialområdets ledige bygning på Lavendelvej 12 anvendes til kvindekrisecenter og at kvindekrisecenterets nuværende bygning på Kærsangervej 252 efterfølgende anvendes til botilbud til særligt udsatte unge, herunder domsanbragte.
 
Forslaget om etablering af et botilbud til særligt udsatte unge indgår i Socialområdets forslag til rammereduktion i 2016, med en årlig besparelse på 3 mio. kr., som hentes ved hjemtagelse af borgere fra regionale tilbud. 
 
Flytning af kvindekrisecentret og etablering at ungetilbuddet forudsætter, at bygningerne på både Lavendelvej og Kærsangervej undergår en mindre ombygning og istandsættelse.
 
Økonomi
Den forventede besparelse på 3 mio. kr. i 2016 kan kun realiseres hvis tilbuddet kan åbnes 1. januar 2016, så der opnås helårseffekt. En senere åbning af tilbuddet vil reducere besparelsen i 2016. Fra 2017 forventes helårseffekt.
 
For at opnå den størst mulige besparelse i 2016 er det nødvendigt at processen omkring ombygning og istandsættelse af de to bygninger påbegyndes straks efter sommerferien, herunder at ombygning og istandsættelsen finansieres inden for 2015-budgettet. Ejendomme og Energi vurderer på nuværende tidspunkt, at en opstart af processen straks efter sommerferien gør det muligt at åbne kvindekrisecentret 1. januar 2016 og ungetilbuddet 1. maj 2016.
 
Udgifterne til ombygning og istandsættelse af de to bygninger vurderes at udgøre henholdsvis 980.000 kr. og 920.000 kr.
 
For at sikre en hurtigt opstart af istandsættelses-processen foreslår Forvaltningen, at ombygning og istandsættelse af de to bygninger finansieres ved en omprioritering af midler, som er afsat til velfærdsteknologiske indsatser i Socialområdet i 2015. 
 
Med udgangspunkt i Socialområdets rammereduktion på 6,4 mio. kr. i 2016, godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 26. maj 2015 (sag nr. 11) at Socialområdet arbejder på etablere et botilbud efter Servicelovens § 108 til særligt udsatte unge, herunder domsanbragte, på Kærsangervej 252 i Viborg.
 
Om tilbuddet
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i en længerevarende boform (efter Servicelovens §108) til borgere, der er tilkendt en dom til ophold i botilbud. Viborg Kommune har i dag ikke selv et sådant tilbud. Derfor køber Viborg Kommune botilbudspladser til domsanbragte borgere uden for Viborg kommune.
 
Forvaltningen foreslår, at bygningen på Kærsangervej 252, der er opført i henhold til Servicelovens §108 fremadrettet anvendes til længerevarende botilbud til særligt udsatte unge, herunder domsanbragte.
 
Målgruppen af særligt udsatte unge består af eksempelvis personer med udviklingshæmning samt eventuelle tillægsdiagnoser som ADHD, udviklingsforstyrrelser og psykiatriske sindslidelser.
 
Økonomi
Botilbuddets drift kan finansieres ved hjemtagelse af borgere i botilbuddets målgruppe fra regionale tilbud. Ved selv at tilbyde ophold til denne målgruppe, frem for at købe pladser i regionale tilbud, kan Socialområdet spare 3 mio. kr. årligt.
 
Etablering af botilbuddet forudsætter imidlertid en anlægsudgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. til ombygning og renovering af Kærsangervej til 10 boliger med eget bad og toilet. Forvaltningen fremsætter her forslag til finansiering af anlægsudgifterne til etablering af tilbuddet.
 
Finansieringsforslag
Drift af botilbuddet indgår i Socialområdets rammereduktion i 2016, som skal give en samlet besparelse på 6,4 mio. kr.
 
For at den forventede besparelse på 3 mio. kr. kan opnås i 2016, er det nødvendigt at botilbuddets drift starter 1. januar 2016.  Det forudsætter, at bygningen ombygges og renoveres allerede i 2015.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 920.000 kr. til kontoen ”Ombygning af Lavendelvej til krisecenter” med rådighedsbeløb på 920.000 kr. i 2015, og at udgiften på 920.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015, og
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til kontoen ”Ombygning af krisecenter til botilbud til særlig udsatte unge” med rådighedsbeløb på 980.000 kr. i 2016, og at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015. Rådighedsbeløbet på 980.000 kr. i 2016 afsættes på budgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 920.000 kr. til kontoen ”Ombygning af Lavendelvej til krisecenter” med rådighedsbeløb på 920.000 kr. i 2015, og at udgiften på 920.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015, og
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til kontoen ”Ombygning af krisecenter til botilbud til særlig udsatte unge” med rådighedsbeløb på 980.000 kr. i 2016, og at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015. Rådighedsbeløbet på 980.000 kr. i 2016 afsættes på budgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 12/106379
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 12. august 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Forvaltningen har lavet et forsøg med at begrænse den gennemkørende trafik gennem Sct. Mathias Gade mellem Dumpen og Jernbanegade (Sct. Mathias Port) med henblik på at fredeliggøre området ved Sct. Mathias Port. Sigtet var, at strækningen kun skulle anvendes til ærindekørsel. Der har således været opstillet en midlertidig lukning af Dumpen for biltrafik ved Sct. Mathias Gade. Lukningen blev etableret med kæde suppleret med reflekser, og der blev lavet en midlertidig aftale med nærliggende forretningsdrivende om at forestå styringen, så de selv styrede nødvendig gennemkørende varetilkørsel til gadens butikker. De havde en nøgle til kæden, så vejen kunne holdes åben i den periode, hvor der blev kørt varer ind til butikkerne – normalt fra tidlig morgen til klokken 11 om formiddagen. Desuden skulle det være muligt at give adgang for hotelgæster til Palads Hotel, så de kunne få deres biler med frem til hotellets hovedindgang/reception og P-pladsen i Dumpen.
 
I de senere år har der fungeret ”Hæve–sænkbare” pullerter i den sydlige del af Gravene. De virker godt efter nogle indkøringsvanskeligheder. De er sænket i perioden med varetilkørsel, og når turisttoget skal gennem den del af Gravene, der er beliggende neden for Tappetorvet.
 
Forvaltningen foreslår nu, at samme løsning anvendes til at styre og begrænse den gennemkørende trafik gennem Sct. Mathias Port mellem Dumpen og Jernbanegade.
 
Forvaltningen vil dog foreslå, at pullerterne og dermed lukningen etableres ved Jernbanegade i stedet for ved Dumpen. Det vil dels betyde, at al vejvisning til hotellet skal ændres, så gæsterne vises op ad Dumpen og dels, at gæsterne efterfølgende altid vil kunne komme fra dets afdelinger i Dumpen og Sparregade til hotellets hovedindgang i Sct. Mathias Port. Forslaget er gennemgået og tiltrådt af ledelsen på Palads Hotel. Lukningen vil kunne gennemføres med to ”Hæve–sænkbare” pullerter placeret i køresporet mellem de to plantegrupper ved Jernbanegade. Der skal være åbent for varetransport til gågaderne mellem klokken 04 og 11, så også større lastbiler i den periode kan komme ind til aflæssepladsen i Sct. Mathias Port.
 
Forældre til elever til Viborg Realskole, som har overtaget den tidligere Nykredit-bygning på hjørnet af Sct. Mathias Gade og Boyesgade, vil på den måde om morgenen kunne afsætte eleverne i Sct. Mathias Port uden at skulle vende i området, idet denne transport vil ske, inden bommene lukker klokken 11. Når eleverne skal hentes om eftermiddagen vil den bedste måde være via Fynsgade og dermed ved bagsiden af bygningen. Samme sted vil man også kunne afsætte elever om morgenen, men mange forældre vil sikkert bruge muligheden i Sct. Mathias Port, hvis den er åben for gennemkørsel.
 
I andre sammenhænge har nogle af brugerne af Sct. Mathias Port foreslået, at man gør noget for at begrænse vinden ind gennem Sct. Mathias Port. Evt. ved at opstille en vindvæg ved Jernbanegade, idet vestenvinden tit præger gaden, så udendørsopholdet ikke er så attraktivt. En lukning ved Jernbanegade vil fortsat give mulighed for at etablere en vindvæg eller lignende i den periode, hvor vejen er lukket for gennemkørsel. Forslag til indretning af Sct. Mathias Port pågår i øjeblikket i anden sammenhæng.
 
Forsøget ved Dumpen havde de ulemper, at lukningen ikke var synlig fra nogle af siderne. Bilister, der forsøgte at køre igennem, skulle vende i Dumpen eller i Sct. Mathias Port. Desuden var der ikke en åben forbindelse mellem Palads Hotels hovedindgang og dets afdelinger i Dumpen og Sparregade i hele døgnet. Når lukningen gennemføres ved Jernbanegade, vil bilister, der søger at køre gennem midtbyen fra Sct. Jørgens Vej - Toldbodgade ad Dumpen – Sct. Mathias Port, skulle vende i Sct. Mathias Gade, men lukningen skal under alle omstændigheder afmærkes med tydelige færdselstavler. Laves lukningen ved Jernbanegade, vil afmærkning og lukningen samme sted komme til at hænge fint og tydeligt sammen. Der vil være et større behov for en tydelig afmærkning ved indkørsel til Dumpen fra rundkørslen i krydset Toldbodgade/Heibergs Alle/Sct. Jørgens Vej/Ll. Sct. Peder Stræde/Dumpen. I en overgangsperiode bør der sikkert være en ekstratydelig afmærkning, som efter et stykke tid kan tages ned igen. Projektet skal godkendes af Politiet, inden det kan iværksættes. Ved etableringen af lukningen bør samtidig etableres en servicevejvisning til Palads Hotel i Sct. Mathias Port.
 
Opsætningen af to ”Hæve–sænke” pullerter er overslagsmæssigt beregnet til at koste 150.000 kr. monteret og leveret af leverandøren ifølge tilbud fra leverandøren. Hertil skal lægges udgifter til retablering af belægninger, uforudsete udgifter samt tilslutning til gadelysnettet samt ændret skiltning – dette kan overslagsmæssigt beregnes til ca. 45.000 kr. Desuden vil der være lejlighed til at nedtage det overflødiggjorte signalanlæg, der oprindeligt styrede trafikken i området, da Gravene blev anvendt som busgade. I den forbindelse bliver det nødvendigt at ændre programmeringen af signalanlægget ved Jernbanegade/Sct. Mathias Gade. Udgiften hertil er skønnet til 100.000 kr. inklusive nødvendige belægningsarbejder
 
Etableringen foreslås finansieret via det i anlægsbudgettet afsatte beløb på 299.000 kr. til projektet ”Sct. Mathias Port”, der har til formål at ændre den trafikale situation, så strækningen får mere gågadestatus (konto 223103). Anlægsarbejderne forventes i givet fald at kunne etableres i indeværende år.”
Indstilling
 
at der etableres en begrænsning for gennemkørselsmuligheden for biler ad Sct. Mathias Gade (Sct. Mathias Port) mellem Dumpen og Jernbanegade ved at opstille to ”Hæve–
Sænke” pullerter m.v. på Sct. Mathias Gade ved Jernbanegade som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
at der samtidig etableres en vejvisning til Palads Hotel via Jernbanegade, Toldbodgade,
Sct. Jørgens Vej og Dumpen,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 299.000 kr. til kontoen Sct. Mathias Port med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 299.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Sct. Mathias Port.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der etableres en begrænsning for gennemkørselsmuligheden for biler ad Sct. Mathias Gade (Sct. Mathias Port) mellem Dumpen og Jernbanegade ved at opstille to ”Hæve–
Sænke” pullerter m.v. på Sct. Mathias Gade ved Jernbanegade som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
at der samtidig etableres en vejvisning til Palads Hotel via Jernbanegade, Toldbodgade,
Sct. Jørgens Vej og Dumpen,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 299.000 kr. til kontoen Sct. Mathias Port med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 299.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Sct. Mathias Port.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 15/18087
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 12. august 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Den 14. maj 2014 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget (sag nr. 27) lokalplan nr. 408 for et område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege, og den 25. marts 2015 (sag nr. 17) godkendte Byrådet nedbrydning og udstykning af Egevænget 2-8 i Hald Ege.
 
Forvaltningen foreslår, at byggemodningen iværksættes i indeværende år, når nedbrydningsarbejderne er tilendebragt. Byggemodningen af området, der er omfattet af lokalplan 408, vil beløbe sig til 600.000 kr., og finansieringen kan ske ved nedsættelse af bevillingen til byggemodning af Kærvej, lokalplan 357. Byggemodningen af Kærvej i den sydvestlige del af Viborg forventes at få et mindre omfang end oprindelig planlagt. Viborg Byråd godkendte byggemodningen af Kærvej 20. juni 2012 (sag nr. 23).
 
Forvaltningen kan oplyse, at lokalplan 408 udlægger området ved Egevænget i Hald Ege til boliger og almen service. Boligområdet er beliggende i den nordlige del af Egevænget og arealet til almen service i den sydlige del af Egevænget. Inden boligområdet kan tages i brug, skal der ifølge lokalplanen laves en ny vejadgang og vendeplads til arealet til almen service i det sydlige område. Den nye vejadgang skal etableres fra Egeskovvej. Oversigtskort fra området kan ses i bilag 1, og kort fra lokalplanen fremgår af bilag 2.”
Indstilling
Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at byggemodningen af lokalplan 408 godkendes
 
at den nye adgangsvej udlægges som privat fællesvej
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs og Udbudspolitik,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af storparcel på Egevænget 2-8, Hald Ege, – lokalplan nr. 408” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at anlægsudgiften til byggemodning af lokalplan 408 på 600.000 kr. finansieres ved nedsættelse af et tilsvarende bevilliget beløb i 2012 afsatte til byggemodning af Kærvej i Viborg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at byggemodningen af lokalplan 408 godkendes,
 
at den nye adgangsvej udlægges som privat fællesvej,
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs og Udbudspolitik,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af storparcel på Egevænget 2-8, Hald Ege, – lokalplan nr. 408” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at anlægsudgiften til byggemodning af lokalplan 408 på 600.000 kr. finansieres ved nedsættelse af et tilsvarende bevilliget beløb i 2012 afsatte til byggemodning af Kærvej i Viborg.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/20485
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Forsøg vedrørende parykker
Viborg Kommune igangsatte i sommeren 2014 et frikommuneforsøg vedrørende fritagelse for at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk, der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et fast tilskudsbeløb til køb af paryk. Dette for at opnå en administrativ forenkling.
 
Efterfølgende har det vist sig, at Ankestyrelsen ikke er enig i tolkningen af rammerne for forsøget. Ankestyrelsen har modtaget klager over Viborg Kommunes tilskud til parykker fra 20 borgere og har ind til videre omgjort kommunens afgørelse i 13 af sagerne.
 
Hvis rammerne for forsøget skal ændres, så de svarer til Ankestyrelsens tolkning, vil de økonomiske forudsætninger i forsøget ikke holde, og på den baggrund indstiller forvaltningen, at frikommuneforsøget standses.
 
Alternativt kan frikommuneforsøget fortsættes således, at Viborg Kommune tilpasser rammerne for forsøget til Ankestyrelsens afgørelser. Det vil sige, at Visitationen genoptager den konkrete og individuelle vurdering af borgernes behov for standardparyk eller specialparyk, og udbetaler et højere tilskud til de borgere, som har brug for specialparykker. Frikommuneforsøget fortsætter således udelukkende i forhold til de borgere, der anvender standardparyk. Økonomien i frikommuneforsøget hænger dog ikke sammen, hvis det udelukkende er standardparykker der er omfattet af forsøget. Det skyldes, at tilskuddene nu udbetales efter et fast interval frem for efter ansøgning. Tidligere var der borgere, der ansøgte om ny paryk, sjældnere end årligt. Disse borgere bliver med den faste årlige udbetaling overkompenseret. Ligeledes skal der bruges flere administrative ressourcer til at udføre visitationen til ordningen. Den forventede administrative forenkling bliver således meget beskeden.
 
I det vedlagte notat gennemgås baggrunden for forsøget og Ankestyrelsens kritikpunkter.
 
Forsøg vedrørende brystproteser
 
I 2014 igangsatte Viborg Kommune et frikommuneforsøg vedrørende brystproteser. Lige som i forsøget vedrørende parykker var formålet at smidiggøre sagsbehandlingen for ansøgerne samt at nedbringe ressourceanvendelsen til visitation og administration.
 
Forsøget betyder, at kommunen fritages fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken brystprotese, der er bedst egnet og billigst samt at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvornår der er behov for at udskifte protese.
 
I stedet fastsætter kommunen et årligt tilskudsbeløb til køb af brystproteser beregnet ud fra et gennemsnit. Tilskuddet udbetales til de borgere som er berettiget til støtten. Der er ikke modtaget klager over tilskuddet.
 
Det har vist sig, at en stor del af de støtteberettigede borgere bliver overkompenseret i forhold til tidligere. Brystproteser kan erfaringsmæssigt holde et år, men en del borgere søgte tidligere ikke om udskiftning årligt. I stedet anvendte de protesen i længere tid inden udskiftning, hvor imod de i frikommuneforsøget tildeles en gang årligt pr. automatik.
 
Antallet af borgere der overkompenseres er så stort, at udgifterne hertil overstiger de besparelser, der opnås gennem mindre visitation og administration.
 
På denne baggrund indstiller forvaltningen, at frikommuneforsøget standses.
 
 
Forsøg vedrørende vederlagsfri fysioterapi
Viborg Kommune har desuden igangsat et frikommuneforsøg vedrørende vederlagsfri fysioterapi, som skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats for borgere, der modtager en henvisning til vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven § 140 A. Målet med frikommuneforsøget er at styrke kvaliteten af vederlagsfri fysioterapi, målrette indsatsen og sikre en sammenhængende opgaveløsning, som styrker progression i indsatsen til gavn for borgerne. Borgerne har frit valg af leverandør til vederlagsfri fysioterapi mellem praktiserende fysioterapeuter og Viborg Kommune.
 
Forsøget har været i gang siden januar 2014, og er primært et organisatorisk udviklingsprojekt, som skal sikre at borgerne oplever sammenhæng og koordinering mellem ydelserne de modtager fra Viborg Kommune og praktiserende fysioterapeuter. Det er de praktiserende læger, der henviser borgere til vederlagsfri fysioterapi, men de praktiserende læger har ikke samme mulighed for at foretage en helhedsvurdering af borgerens behov, som kommunen har. Kommunen har overblikket over hvilken støtte, pleje og træning borgeren i øvrigt modtager fra Viborg kommune, og kan derfor bedre samtænke indsatserne.
 
På den baggrund er ideen med forsøget, at der etableres et koordinerende team, som modtager en kopi af alle henvisninger fra de praktiserende læger til vederlagsfri fysioterapi. Teamet kan herefter supplere henvisningen med en kommunal vurdering af borgerens funktionsevne og udarbejde en helhedsplan for borgerens træning.
 
Der er i Viborg Kommune cirka 1.000 personer, som på årsbasis modtager en henvisning til vederlagsfri fysioterapi. En henvisning er gældende for 1 år. En mindre stikprøve blandt borgere, som har været henvist til vederlagsfri fysioterapi, har tidligere vist, at cirka 3 ud af 4 ved siden af den vederlagsfri fysioterapi modtager andre kommunale ydelser og/eller bor i pleje-/ældrebolig.
 
Viborg Kommune har via praksiskonsulenten, nyhedsbrev og informationsmøder gjort de praktiserende læger opmærksom på forsøget. På trods af denne indsats modtager kommunen meget få henvisninger fra lægerne. Det vurderes, at forsøget ikke kan gennemføres med dette antal af henvisninger.
På denne baggrund indstiller forvaltningen, at forsøget standses.
 
Byrådet skal godkende afviklingen af de tre forsøg, inden forsøgene kan standses. Det er en del af frikommuneforsøgene, at disse skal evalueres, når forsøgene er afsluttet. Viborg Kommune vil derfor evaluere de tre forsøg efterfølgende. ”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at frikommuneforsøget vedrørende parykker standses,

at frikommuneforsøget vedrørende brystproteser standses, og

at frikommuneforsøget vedrørende vederlagsfri fysioterapi standses.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-08-2015
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
at frikommuneforsøget vedrørende parykker standses,
at frikommuneforsøget vedrørende brystproteser standses, og
at frikommuneforsøget vedrørende vederlagsfri fysioterapi standses
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/20301
Sagsfremstilling
Salg af gl. Vroue Skole, Vrouevej 37 (bevillingssag)
 
Gl. Vroue Skole har gennem flere år været udbudt til salg – oprindeligt for 1.200.000 kr. – og selvom der har været lejlighedsvis interesse for ejendommen, har det ikke ført til salg.
 
Efter det oprindelige prisforlangende er blevet fraveget, forligger der nu 3 tilbud på køb af ejendommen:
 
Brian Præst
Købstilbud på 305.000,- kr.
Forudsætter bl.a. at Viborg Kommune forinden nedriver hele hovedbygningen (skoledelen).
 
Martin Makholm
Tilbud på 171.000,- kr.
 
Karsten Kristensen
Tilbud på 300.000 kr.   
 
Karsten Kristensen oplyser, at han påtænker at bruge ejendommen til privat beboelse, evt. udlejning af en del og måske senere lager til internetbutik.
 
Bygningsarealet er ca. 2.000 m2. Bygningerne er fra 1956 - 2004.
 
Overtagelse sker efter nærmere aftale i 2015. Køber betaler tinglysningsafgift. 
 
Udgifter til mægler udgør 23.000 kr. ekskl. moms.
 
Der har siden 1. januar 2014 været afholdt udgifter – især til opvarmning – på ca. 155.000 kr., der foreslås finansieret af salgssummen.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Vrouevej 37 sælges til Karsten Kristensen for 300.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Salg af gl. Vroue Skole, Vrouevej 37” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 23.000 kr. til kontoen ” Salg af gl. Vroue Skole, Vrouevej 37” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at driftsbevillingen til politikområdet ”Kommunale ejendomme” forhøjes med 155.000 kr. i 2015, og
  
at nettoindtægten på 122.000 kr. i 2015 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Salg af bygninger”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/47432
Sagsfremstilling
Evt. tilbagekøb af erhvervsgrund, Petersmindevej 15, Viborg
 
I 2007 solgte Kommunen grunden, Petersmindevej 15, til Vestermarkens Entreprenør A/S for 100 kr. pr. m2 inkl. kloaktilslutningsafgift – i alt 806.000 kr.
 
Selskabet gik konkurs, og konkursboet solgte grunden til Peder Hellerup Entreprise A/S for samme beløb primo 2013. Advokat Horstmann spørger nu på vegne af den nuværende ejer, om Kommunen vil tilbagekøbe grunden for 90 kr. pr. m2 – i alt 725.400 kr. (De øvrige kommunale grunde i området er nu prissat til 230 kr. pr. m2 + moms).
 
Kommunen har tidligere i flere tilfælde tilbagekøbt erhvervsgrunde (efter konkrete byrådsbeslutninger), selvom Kommunen ikke var forpligtede til det. Senest i 2013, hvor Kommunen købte Mariendalsvej 13, der var solgt i 2008, og i 2012, hvor Kommunen købte Petersmindevej 5, der også var solgt i 2008.
 
Grunden, Petersmindevej 15, er ikke bebygget, men den har været anvendt til oplag m.v. som det også fremgår af luftfotoet, bilag nr. 1. Hermed er der måske en risiko for, at der er sket en forurening. Herudover er grunden som nævnt videresolgt på et tidspunkt, så der er i givet fald ikke tale om tilbagekøb fra den oprindelige køber. På disse måder adskiller den sig fra de grunde, vi tidligere har taget tilbage. Endvidere er den med et salg for 8 år siden i givet fald den grund, Kommunen køber tilbage efter længst tid.
 
Aktuelt mangler Kommunen ikke erhvervsjord i området.
 
Byrådet besluttede på sit møde den 24. marts 2010 (sag nr. 148) bl.a.,
 
at  Kommunen kan tilbagekøbe erhvervsgrunde - dels efter ansøgning og dels som følge af overskridelse af byggefristen – for at sikre at grunden er til rådighed for markedet – og i så fald på de i standardvilkåret om tilbagekøbsret fastsatte økonomiske betingelser, dog således at der ikke tilbagekøbes til en pris, der overstiger den aktuelle markedspris, og
 
at  Forvaltningen bemyndiges til at administrere udskydelse af byggefrist, tilladelse til videresalg og bytte af boliggrunde efter ovenstående retningslinjer – jf. hhv. 2., 3. og 5. ”at”.
 
Forvaltningen er således ikke bemyndiget til at administrere tilbagekøb af erhvervsgrunde.
 
De fastsatte økonomiske betingelser i forbindelse med tilbagekøbsret giver Kommunen mulighed for at tilbagekøbe til 90 % af købesummen, og således at selskabet afholder alle omkostninger ved tilbageskødningen.
 
Bevillinger medtages i givet fald senere i en samlet sag om bevillinger til salg af grunde i 2015.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune tilbagekøber grunden, Petersmindevej 15, Viborg på de ovennævnte vilkår.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført, under forudsætning af at grunden ikke er forurenet.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Byrådet beslutter,
 
at Viborg Kommune tilbagekøber grunden, Petersmindevej 15, Viborg på de ovennævnte vilkår, og
 
at det i tilbagekøbsaftalen præciseres, at sælger hæfter for fjernelse af eventuel forurening på grunden.
Bilag