You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 2. september 2015 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Carsten Stenrøjl, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/30563
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni. Der gøres dog opmærksom på, at opfølgningen for Beredskabskommissionen og Udvalget for uddannelse, handel og Innovation alene er behandlet administrativt.
 
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgene opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 31. marts.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
I tabel 1 herunder er det overordnede resultat af budgetopfølgningen vist. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.
 
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
Note
 nr.
 
Oprindeligt
Korrigeret
 30.juni
I forhold til opr. budget (kol. 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
 
1
2
3
4
5
6
 
Skatter / generelle tilskud
-5.474,6
-5.474,6
-5.456,7
17,9
17,9
-6,7
1.
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
3.970,4
4.034,6
3.982,4
12,0
-52,2
32,2
2.
Overførselsudgifter
1.228,1
1.224,5
1.243,3
15,2
18,9
10,8
3.
Driftsudgifter i alt
5.198,4
5.259,1
5.225,7
27,3
-33,4
43,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Renter
20,2
20,0
13,2
-7,0
-6,8
-2,7
4.
Resultat ordinær drift
-255,9
-195,5
-217,7
38,2
-22,2
33,6
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
203,8
450,2
347,3
143,6
-102,8
52,3
5.
Anlæg ældreboliger
0,0
14,5
10,1
10,1
-4,4
0,0
 
Jordforsyning
22,6
43,3
35,2
12,6
-8,2
-8,4
 
Res. skattefinans. område
-29,5
312,5
174,9
204,4
-137,6
77,5
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
7,4
18,3
4,7
-2,7
-13,5
-14,9
6.
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige finansforskydninger
-20,2
6,7
-3,3
16,9
-10,0
5,9
7.
Afdrag på lån
66,8
66,8
64,8
-2,0
-2,0
0,0
 
Optagne lån
-81,0
-104,7
-104,7
-23,7
0,0
-7,2
 
Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)
-56,5
299,7
136,5
193,0
-163,2
61,3
 
 
DEN OVERORDNEDE VURDERING
Det samlede forbrug i regnskab 2015 vurderes at blive større end forventet pr. 31. marts 2015 – både for driftsudgifterne og for anlægsudgifterne.
 
For driftsudgifterne er det især serviceudgifterne, hvor der er forventning om stigning. Det betyder, at den serviceramme, der er sanktionsbelagt, bliver overskredet med ca. 9 mio. kr. med det forventede regnskabsresultat. Det er dog kun hvis servicerammen for alle landets kommuner under et overskrides, at sanktionsbestemmelserne vil blive anvendt.
 
Der gøres opmærksom på, at den sanktionsbelagte serviceramme over for ministeriet ikke direkte kan aflæses af talmaterialet i budgetopfølgningen, da definitionen af ministeriets serviceramme ikke er helt identisk med det, Viborg Kommune anfører som serviceramme.
 
I forhold til det korrigerede budget (der jo bl.a. indeholder overførsler fra 2014) forventes der et mindreforbrug på ca. 47 mio. kr. Heraf udgør de 37 mio. kr. den budgetbuffer, der er indregnet i det oprindelige budget.
 
Konklusion:
Totalt set forventes det korrigerede budget for Viborg Kommunes serviceudgifter overholdt. Dog er der fortsat på et par politikområder økonomiske udfordringer.
 
Totalt set forbruges der af de driftsbudgetter, der er overført fra 2014 til 2015.
 
Det forventede regnskabsresultat indebærer en mindre overskridelse af Viborg Kommunes forventede andel af den sanktionsbelagte serviceramme.
 
Under anlæg er der forventning om væsentlige mindreudgifter, hvilket vil medføre, at der er behov for at overføre uforbrugte anlægsbudgetter fra 2015 til 2016. Overførslerne vurderes dog ikke at få samme omfang, som de overførsler, der er foretaget imellem 2014 og 2015.
 
I det følgende er der anført mere konkrete kommentarer til forventede afvigelser.
 
Byrådets målsætninger for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (490 mio. kr.) og for størrelsen af ordinært driftsresultat på mindst 200 mio. kr. (218 mio. kr.) samt et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (347 mio. kr.) vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt, idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.
 
Herunder er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
NOTE 1 - SKATTER OG GENERELLE TILSKUD
Samlet mindreindtægt fra skatter og tilskud udgør ca. 18 mio. kr.
 
Skatter:
Merindtægter på ca. 3 mio. kr. vedrørende dødsboskat.
 
Tilskud og udligning:
Der forventes vedrørende tilskud og udligning mindreindtægter på 21 mio. kr., der kan henføres til mindre beskæftigelsestilskud og mindre tilskud til skattenedsættelse i 2015 på i alt ca. 28 mio. kr. samt merindtægter vedrørende flygtninge på knap 7 mio. kr.
 
 
NOTE 2 - SERVICEUDGIFTER
Forventningen er, at der forbruges knap 18 mio. kr. mere på de sanktionsbelagte serviceudgifter end forventet pr. 31. marts. De sanktionsbelagte serviceudgifter bliver hermed overskredet med ca. 9 mio. kr.
 
I forhold til de korrigerede budgetter, er der især 2 politikområder med økonomiske udfordringer – sundhedsområdet med et forventet merforbrug på ca. 18 mio. kr. samt socialområdet med et forventet merforbrug på knap 8 mio. kr.
 
Nedenfor er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg / politikområder, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 2 kan ses de mere detaljerede forklaringer på afvigelser, der har været forelagt udvalgene.
 
Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 3, hvor omplaceringerne er oplistet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget
På politikområdet ”politisk organisation” forventes et mindreforbrug på 39 mio. kr. Heraf udgør den afsatte budgetbuffer de knap 37 mio. kr. som mindreforbrug.
 
Politikområdet ”administrativ organisation” viser et samlet forventet mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. Mindreforbruget vedrører en lang række områder bl.a. forvaltningernes og stabens decentrale konti til løn mv., tjenestemandspensioner, IT-området, lægeerklæringer, øvrige puljer og centrale områder. Herudover forventes der overskud på den interne forsikringsordning vedrørende arbejdsskader.
 
Børne- og Ungdomsudvalget
På politikområdet ”skoler og klubber” samt ”dagtilbud” er der en væsentlig forøgelse i det forventede forbrug i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts, hvilket primært skyldes merudgifter til flygtninge.
Efter at udvalget selv har finansieret de 3,4 mio. kr., er der med de flygtninge, der er i systemet nu, en ikke-finansieret merudgift på 8,5 mio. kr. og ud fra en prognose for resten af året (hvor der forventes en stigning i flygtningeantallet) er den ikke-finansierede merudgift skønnet til 13,1 mio. kr.
 
Udvalget gør opmærksom på, at der i de forventede afvigelser ikke er indregnet forventede positive budgetreguleringer på ca. 15 mio. kr. på politikområderne ”skoler og klubber” samt ”dagtilbud” vedrørende udgifter til flygtninge samt rengøring.
 
Byrådet behandlede på mødet den 17. juni 2015, sag nr. 11 en sag fra Børne- og Ungdomsudvalget om modeller for ressourcetildeling til flygtningeindsats på dagtilbud og skoler og besluttede følgende:
 
”at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2015 på 13,1 mio. kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015,
 
at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2016 og overslagsårene på 22,5 mio. kr. indgår i budgetlægningen 2016-2019,
 
at puljerne opgøres ved budgetopfølgningerne, og forvaltningen udarbejder forslag til kompenserende besparelse, hvis der forventes underskud, og
 
at puljerne ved regnskabsafslutningen håndteres som Overførselsområdet, det vil sige, at over-/underskud som udgangspunkt ikke overføres.”
 
Der skal således i nærværende sag tages stilling til finansiering af merudgifterne til flygtninge.
 
Der gøres opmærksom på, at der også under Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forventes merudgifter til flygtninge (ca. 15 mio. kr., primært til kontanthjælp).
 
Ældre og Sundhedsudvalget
På politikområdet ”sundhedsområdet” er der store økonomiske udfordringer specielt vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering.
 
Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering viser et forventet merforbrug på 31,1 mio. kr. (før efterregulering for 2014). Der er p.t. en stigning i antal ydelser på 14% og en generel prisstigning på 2% set i forhold til budgetlægningen. Stigningen i antal ydelser er mest markant på de ambulante behandlinger og genoptræning under indlæggelser med henholdsvis 28% og 25%.
 
Forventningerne er beregnet på baggrund af fire måneders konkrete afregninger i 2015 og fremskrevet med betalings-flowet fra foregående år. Der er indregnet en forventet positiv efterregulering fra 2014 på 12 mio. kr. (indtægt) på den aktivitetsbestemte medfinansiering (afregnes i 2015). Herefter forventes en netto merudgift på hele sundhedsområdet på ca. 18 mio. kr.
Foreløbige skøn viser, at på landsplan vil loftet for 2015 blive overskredet med ca. 1,25 mia. kr. svarende til, at Viborg Kommune kan forvente at blive kompenseret i størrelsesorden 20 mio. kr. i 2016. Prognosen er usikker, da kompensationen er afhængig af fem regioners regnskabsresultat.
 
Udvalget anfører i behandlingen af budgetopfølgningssagen, at ”Ældre- og Sundhedsudvalget har et særligt fokus på udviklingen inden for den økonomiske udvikling på sundhedsområdet”.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Der forventes en merudgift på politikområdet ”socialområdet” på 7,7 mio. kr., der primært vedrører det overførte underskud fra 2014. Der har desuden været tilgang af nye dyre sager.
 
Udvalget oplyser, at der arbejdes med en handleplan og iværksættelse af flere tiltag for at minimere merforbruget på socialområdet.
 
Kultur- og fritidsudvalget
Mindreudgifterne på ca. 7 mio. kr. på politikområdet ”folkeoplysning og idrætsanlæg” skyldes især overførsler fra 2014, som endnu ikke er planlagt brugt på især de selvejende haller og på lokaletilskud og fritidsaktiviteter.
 
NOTE NR. 3 - OVERFØRSELSUDGIFTER
For de samlede overførselsudgifter forventes der i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på ca. 19 mio. kr., hvilket i forhold til vurderingen pr. 31. marts er en forværring på ca. 11 mio. kr. (pensioner og boligstøtte).
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet:
Forventet merudgift på 33,5 mio. kr. (33,9 mio. kr. pr. 31. marts).
 
Heraf vedrører de godt 15 mio. udgifter til flygtninge, primært kontanthjælp.
 
Godt 23 mio. kr. vedrører udgifter til kontanthjælp.
 
I modsat retning trækker en mindreudgift til revalidering på 8,8 mio. kr.
 
Der er i nærværende sag lagt op til, at der søges tillægsbevilling på de 15 mio. kr. til udgifter til flygtninge.
 
Pensioner og boligstøtte
Effekten af den nye reform på førtidspension- og fleksjobområdet vurderes at være den væsentligste årsag til den forventede mindreudgift på ca. 10 mio. kr.
 
I forhold til budgetopfølgningen 31. marts 2015 er tendensen dog en stigning i antallet af nye tilkendelser.
 
Såfremt bevillingen på 15 mio. kr. vedrørende merudgifter til flygtninge godkendes, er der herefter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets andel af overførselsudgifterne et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr.
 
NOTE NR. 4 - RENTER
Der forventes et mindreforbrug på renter på ca. 7 mio. kr. dels i form af 2 mio. kr. mindre i renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast på 4,8 mio. kr. af den likvide beholdning, som skyldes forøgelse af placeringen af likviditetsoverskud i Portefølje Management aftaler med pengeinstitutter.
 
NOTE NR. 5 - ANLÆG
På anlægsudgifterne er den væsentligste årsag til det skønnede merforbrug i forhold til opfølgningen pr. 31. marts, at køb af Mercantec’s bygninger på Vinkelvej ikke var indeholdt i de forventede udgifter pr. 31. marts.
 
Ud over de indmeldte forventninger fra udvalgene er der indregnet en pulje til yderligere mindreforbrug bl.a. på grund af betalingsforskydninger. Puljen er indregnet med 50 mio. kr. svarende til det, der blev indregnet pr. 31. marts.
 
NOTE NR. 6 - FORSYNINGSVIRKSOMHED (REVAS)
Der forventes en netto-mindreudgift på knap 14 mio. kr. primært fordi anlægsprogrammet er forsinket.
 
NOTE NR. 7 - ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER
Der forventes at skulle overføres 10 mio. kr. vedrørende forskydninger mellem årene i indbetalinger til Landsbyggefonden i forbindelse med kapitaltilførselssager mv.
 
FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN
Da udgiftsniveauet i budgetopfølgningen pr. 30. juni er højere end pr. 31. marts, forventes den gennemsnitlige likviditet for hele 2015 også at blive lavere end skønnet pr. 31. marts. Hvor forventningerne pr. 31. marts var en gennemsnitlig kassebeholdning på 535 mio. kr., skønnes den nu at ville udgøre 490 mio. kr.
 
INDSTILLINGER FRA UDVALGENE
Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne til godkendelse.
Herudover besluttede Teknisk Udvalg at indstille følgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget:
at den %-vise fordeling af 4%-puljen på 2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes. Den manglende finansiering på 1,76 mio. kr. foreslås finansieret inden for de enkelte politikområder. Politikområdet Trafik finansierer 800.000 kr. via kollektiv trafik. Udgiften til vejrlig findes inden for politikområdet Trafik, hvis det opstår”.
 
Den såkaldte 4%-pulje blev afsat til fejl, mangler og vejrlig i forbindelse med udbud af opgaverne i Park- & Vejservice. Teknisk Udvalgs indstilling betyder, at de politikområder, der udføres arbejde for selv skal bære en merudgift på 1,76 mio. kr. og får tilført deres forholdsmæssige andel af den oprindelige pulje på 2 mio. kr. Ud over Teknisk Udvalgs egne politikområder er det alene politikområderne ”folkeoplysning og idrætsanlæg” samt ”plan-, natur- og miljøområdet”, der er i spil. Forslaget betyder, at der i nærværende sag overføres følgende budgetbeløb fra politikområdet ”trafikområdet”:
”Grønne områder”: 103.000 kr. i 2015 og årene frem.
”Plan-, natur- og miljøområdet”: 56.000 kr. i 2015 og årene frem.
”Folkeoplysning og idrætsanlæg”: 65.000 kr. i 2015 og årene frem.
 
LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM SAMT BUDGETGARANTI
Normalt udsendes årets lov- og cirkulæreprogram og reguleringer på budgetgarantien inden sommerferien. På grund at udskrivning af valg og ny regeringsdannelse er meget af kommunernes baggrundsmateriale til det kommende års budgetlægning blevet forsinket – herunder ministeriets udsendelse af lov- og cirkulæreprogrammet. Bevillinger til den del af lov- og cirkulæreprogrammet, som påvirker udgifterne 2015, vil derfor først blive medtaget i den budgetopfølgning, der foretages pr. 30. september 2015.
 
HALVÅRSREGNSKAB FOR 2015
Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udarbejde halvårsregnskaber.
Halvårsregnskabet skal suppleres med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for hele året og ledsages af bemærkninger på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.
 
Halvårsregnskabet er derfor indbygget som en del af nærværende budgetopfølgningssag. En opgørelse af halvårsregnskabet fremgår af bilag nr. 4.
Indstilling
På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,
 
at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.), og
 
at den %-vise fordeling af 4%-puljen på 2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes. Den manglende finansiering på 1,76 mio. kr. finansieres inden for de enkelte politikområder. Politikområdet Trafik finansierer 800.000 kr. via kollektiv trafik. Udgiften til vejrlig findes inden for politikområdet Trafik, hvis det opstår. Dette indebærer, at der fra politikområdet ”trafikområdet” omplaceres 103.000 kr. til politikområdet ”grønne områder”, 56.000 kr. til ”plan- natur- og miljøområdet” samt 65.000 kr. til ”folkeoplysning og idrætsanlæg” – alle beløb i 2015 og efterfølgende år.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
om der på nuværende tidspunkt skal anvises kompenserende besparelser i forhold til de forventede merudgifter på 8,5 mio. kr. (under forudsætning af nedenstående bevilling på 15 mio. kr. vedr. merudgifter til flygtninge) på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde.
 
Bl.a. på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 inkl. halvårsregnskabet for 2015 (jfr. bilag nr. 4) godkendes,
 
at driftsbevillingen på politikområdet ”skoler og klubber” forhøjes med 8,8 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge,
 
at driftsbevillingen på politikområdet ”dagtilbud” forhøjes med 4,3 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge, og
 
at driftsbevillingen på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forhøjes med 15 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,
 
om udgiften i 2015 i ovenstående 3 ”at”-er på i alt 28,1 mio. kr. indstilles finansieret af kassebeholdningen eller ved, at der skal findes kompenserende besparelser.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.),
 
at den %-vise fordeling af 4%-puljen på 2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes. Den manglende finansiering på 1,76 mio. kr. finansieres inden for de enkelte politikområder. Politikområdet Trafik finansierer 800.000 kr. via kollektiv trafik. Udgiften til vejrlig findes inden for politikområdet Trafik, hvis det opstår. Dette indebærer, at der fra politikområdet ”trafikområdet” omplaceres 103.000 kr. til politikområdet ”grønne områder”, 56.000 kr. til ”plan- natur- og miljøområdet” samt 65.000 kr. til ”folkeoplysning og idrætsanlæg” – alle beløb i 2015 og efterfølgende år,
 
at der på nuværende tidspunkt ikke skal anvises kompenserende besparelser i forhold til de forventede merudgifter på 8,5 mio. kr. (under forudsætning af nedenstående bevilling på 15 mio. kr. vedr. merudgifter til flygtninge) på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde, og
 
at der rettes henvendelse til KL om manglende kompensation for udgifter til flygtninge.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller endvidere til Byrådet,
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 inkl. halvårsregnskabet for 2015 (jf. bilag nr. 4) godkendes,
 
at driftsbevillingen på politikområdet ”skoler og klubber” forhøjes med 8,8 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge,
 
at driftsbevillingen på politikområdet ”dagtilbud” forhøjes med 4,3 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge,
 
at driftsbevillingen på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forhøjes med 15 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge, og
 
at udgiften i 2015 i ovenstående 3 ”at”-er på i alt 28,1 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning i Byrådet den 02-09-2015
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.