You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 16. december 2015 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Carsten Stenrøjl, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Peter Juhl
Bemærkninger Peter Juhl har meldt afbud af arbejdsmæssige årsager. I stedet deltager stedfortræder Ida Middelhede Jensen. Nikolai Norup forlod mødet kl. 18.30 efter behandlingen af sagerne nr. 1-26. Marianne Aaris Andersen forlod mødet kl. 19.20 efter behandlingen af sagerne nr. 1-49.

Sagsid.: 15/72476

Anders Bertel har meddelt, at han i forbindelse med et praktikophold i Grønland med tilknytning til hans uddannelse som lærer vil være fraværende fra Byrådsarbejdet i perioden fra den 11. januar 2016 til den 21. februar 2016

 

Det bemærkes, at 1. suppleant på Socialdemokratiets liste er Jens Ravn.

 

For så vidt angår Anders Bertels udvalgsposter i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget bemærkes at det af § 28, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse fremgår, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

Socialdemokratiet har meddelt, at de ønsker at Jens Ravn indtræder i Anders Bertels tre udvalgsposter i fraværsperioden.  

 

 

Borgmesteren indstiller,

 

at Jens Ravn indkaldes som stedfortræder til byrådsmøder under Anders Bertels fravær i perioden fra den 11. januar til og med den 21. februar 2016.

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsid.: 15/73108

Flemming Lund har af arbejdsmæssige årsager anmodet om at måtte udtræde af Klima- og Miljøudvalget, og dermed blive løst fra formandsposten i udvalget.

 

Valggruppen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti er enige om, at der i forbindelse med Flemming Lunds udtræden af Klima- og Miljøudvalget foretages følgende ændringer i de stående udvalg samt i bestyrelsen for Energi Viborg A/S: 

 

Ændringer i de stående udvalg mv.:

 

Udvalg/Bestyrelse

Udtræder

Indtræder

Klima- og Miljøudvalget

Flemming Lund

Mads Panny

Børne- og Ungdomsudvalget

Mads Panny

Søren Gytz Olesen

Kultur- og Fritidsudvalget

Mads Panny

Flemming Lund

Bestyrelsen for Energi Viborg A/S

Søren Gytz Olesen

Flemming Lund

 

Borgmesteren indstiller

 

at de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer i de stående udvalg samt bestyrelsen i Energi Viborg A/S godkendes.

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsid.: 13/91208

I forbindelse med Byrådets konstituering blev Ove Kent Jørgensen på byrådsmødet den 29. januar 2014 (sag nr. 5) udpeget som medlem af bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg for funktionsperioden 1. maj 2014 til 30. april 2018.

 

Ove Kent Jørgensen har med henvisning til mængden af andre arbejdsopgaver med sammenhæng med byrådsarbejdet anmodet om, at blive frigjort for posten som medlem af bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted – Viborg.

Borgmesteren indstiller,

 

at Karin Clemmensen (V) udpeges som bestyrelsesmedlem for bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg i stedet for Ove Kent Jørgensen (O) for den resterende del af funktionsperioden, som udløber den 30. april 2018.

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsid.: 15/36246

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

 

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

 

Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at Byrådet tager stilling til mødelisten.

Mødelisten blev godkendt.

Bilag

Sagsid.: 12/16057

Frikommuneforsøget udløber formelt med udgangen af 2015. Herefter skal de enkelte forsøg – egne såvel som kopiforsøg – evalueres. Frist for indsendelse af evalueringer til Social- og Indenrigsministeriet er den 30. april 2016.

 

Frikommunerne har mulighed for at lade de forsøg, som vurderes lovende og hensigtsmæssige fortsætte på forsøgsbasis indtil den 1. juli 2017, idet Folketinget i den mellemliggende periode vil kunne vedtage generelle lovændringer med udgangspunkt i frikommuneerfaringerne.

 

Evalueringen af de enkelte frikommuneforsøg tager udgangspunkt i en bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Bekendtgørelsen forventes ændret ultimo 2015, således at evalueringskravene lempes til forsøg, som er overhalet af national lovgivning eller kun i meget begrænset omfang har været benyttet, samt forsøg, der evalueres særskilt som del af den nationale slutevaluering.

 

Af bilag nr. 1 fremgår forslag til tids- og procesplan for afslutning af Viborg Kommunes frikommuneforsøg. Ifølge tidsplanen foretages evalueringen af frikommuneforsøgene på de enkelte fagområder frem til den 12. februar 2016, hvorefter de politiske udvalg og Byrådet orienteres om evalueringsresultatet i marts-april 2016. Byrådet træffer endvidere på mødet den 13. april 2016 beslutning om afslutning af de forsøg, som ikke ønskes videreført til den 1. juli 2017.

 

Det foreslås, at der til fremsendelsen til Social- og Indenrigsministeriet udarbejdes et følgebrev, som fremhæver særligt lovende resultater og erfaringer fra frikommuneforsøget og fungerer som Viborg Kommunes tværgående evaluering.

 

BDO og Rambøll gennemfører på opdrag fra KL og Social- og Indenrigsministeriet en resultatevaluering af den samlede frikommuneordning. Dette sker i forlængelse af den midtvejsevaluering, som blev gennemført i efteråret 2014. Slutevalueringen vil bygge oven på frikommunernes evaluering af de enkelte forsøg samt surveys og interviews, som forventes gennemført i maj 2016 blandt berørte medarbejdere, ledere og politikere i frikommunerne. Der forventes afrapporteret i 3. kvartal 2016.

 

Endeligt kan oplyses, at Social- og Indenrigsministeriet i løbet af november 2015 forventes at udsende invitation til alle landets kommuner om mulig deltagelse i en ny frikommuneordning. Denne vil blive baseret på tematiske netværk af kommuner, som afprøver forsøg inden for et afgrænset område.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at forslag til tids- og procesplan for afslutning af frikommuneforsøget i Viborg Kommune godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/225

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 21. oktober 2015 (sag nr. 12), at ”der efter nedrivning af de nuværende skolebygninger på arealet ved Rosenvænget igangsættes en planlægning, der muliggør byggeri af boliger.”

 

Det er tidligere politisk tilkendegivet, at salget af grunden på Rosenvænget skal finansiere nedrivningen af de forurenede bygninger.

 

Til forberedelse af nedrivningsarbejdet skal – til udredning af problemstillingen med PCB - hyres ekstern rådgiver, og Byrådet anmodes om at bevillige midler til dennes honorar, svarende til 250.000 kr. Midlerne finansieres af anlægssummen på 71 mio. kr. vedrørende om- og tilbygning af Vinkelvej 20.

 

Forvaltningen vil varetage kontakten til rådgiver og følge nedrivningsarbejdet samt påbegynde planlægning, der muliggør byggeri af boliger i området.

 

Forvaltningen foreslår, at området udlægges til blandede boligformål (B4-område i rammerne), så der både gives mulighed for at etablere tæt-lav og parcelhuse i området.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at der bevilliges 250.000 kr. til dækning af rådgiverhonorar til nedrivning af Rosenvængets Skole,

 

at det afsatte beløb på 71 mio. kr. til om- og tilbygning af Vinkelvej 20 nedskrives med 250.000 kr., og

 

at planlægningen igangsættes til blandede boligformål (tæt-lav og parcelhuse).

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at der bevilliges 250.000 kr. til dækning af rådgiverhonorar til udredning af problemstillingen om PCB på Rosenvængets Skole,

 

at det afsatte beløb på 71 mio. kr. til om- og tilbygning af Vinkelvej 20 nedskrives med 250.000 kr., og

 

at planlægningen igangsættes til blandede boligformål (tæt-lav og parcelhuse).

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/52861

Byrådet godkendte på mødet den 24. september 2014 (sag nr. 3) kapitaltilskud på samlet 12 mio. kr. til Karup Lufthavn fra ejerkredsen, hvoraf 6 mio. kr. skal udbetales til lufthavnen efter anmodning i 2016, og de resterende 6 mio. kr. er stillet som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2017. Viborg Kommunes andel af de 2 x 6 mio. kr. udgør 2 x 1,2 mio. kr. og er indregnet i budgettet for henholdsvis 2016 og 2017.

 

Kapitalindskuddet fra kommunerne blev godkendt under forudsætning af, at Karup Lufthavn ultimo 2015 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af lufthavnens økonomi med henblik på afklaring og beslutning om den eventuelle videre drift af lufthavnen.  

 

Til brug for denne opfølgning har Karup Lufthavn fremsendt et notat til ejerkredsen bag lufthavnen. Notatet kan ses som bilag nr. 1.

 

Det fremgår af notatet, at tilknytningen af ny flyoperatør – Danish Air Transport (DAT) - har betydet flere afgange til København og dermed gjort ruten stærkere, og konceptet har fået markant opbakning fra erhvervspassagererne og private, der nu vender tilbage til lufthavnen i stor stil. Det har gjort, at lufthavnens økonomi efter en indkørings- og tilpasningsperiode i 2015 og 2016 igen er i en positiv udvikling. Derfor er det ledelsens og bestyrelsens vurdering, at der ikke for nuværende – ud over de allerede bevilgede kapitaludvidelser for 2016 og 2017 – vil være behov for yderligere kapitaludvidelser.

 

Ifølge udkast til lufthavnens budget for 2016-2019 forventes der fortsat underskud (før renter og afskrivninger) i 2016 på 2,4 mio. kr., balance i 2017 og overskud i 2018 på 0,7 mio. kr. Budgettet er udarbejdet med en forudsætning om, at passagertallet for afgående passagerer stiger fra 65.200 i 2015 til 90.000 i 2016, 105.000 i 2017 og 110.000 i 2018. 

 

Det fremgår ligeledes af notatet, at bestyrelsen på mødet den 18. september 2015 har drøftet lufthavnens økonomiske situation og fremtidige rolle som områdets lokale lufthavn mv. med den konklusion, at Karup Lufthavn også fremover skal være en selvstændig lufthavn, idet lufthavnen er en vigtig livsnerve for virksomhederne i det midt- og vestjyske område.

 

Med baggrund i den nuværende situation indstiller bestyrelsen jf. notatet, at yderligere redegørelse for lufthavnens økonomi og videre drift udsættes indtil videre, selvfølgelig med løbende orientering til ejerkredsen, hvis udviklingen går i anden retning end den nu anlagte.

 

Til yderligere belysning af Lufthavnens økonomi fremgår af bilag nr. 2 – 4 forventet regnskab 2015 / faktisk regnskab pr. 31. oktober 2015, udkast til årsbudget 2016-2019 samt passagerstatistik pr. 31. oktober 2015.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

 

at Viborg Kommune godkender Karup Lufthavns opfølgning på underskudsgaranti (kapitaludvidelse) i 2016 og 2017, herunder at yderligere redegørelse for lufthavnens økonomi og videre drift udsættes indtil videre.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 

Flemming Gundersen stemmer imod.

Bilag

Sagsid.: 15/56001

Hammershøj Fjernvarmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån på op til 14 mio. kr. til finansiering af udgifterne til opførelse af solvarmeanlæg ved Nørbækvej i Hammershøj. Samtidig ansøges om, at kommunegarantien også omfatter en byggekredit i Kommunekredit til finansiering i anlægsperioden indtil hjemtagelsen af lånet. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.

 

Ansøgningen

Udgifterne til opførelse af selve solvarmeanlægget er ifølge ansøgningen budgetteret til 13,7 mio. kr. Hertil kommer udgifter til køb af jord i størrelsesorden 0,6 mio. kr. 

 

Ifølge projektforslaget viser beregningerne, at projektet med solvarmeanlæg har positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og dermed forbrugerøkonomi. Beregningerne viser samtidig reducerede miljøpåvirkninger, hvilket skyldes et reduceret naturgas-forbrug.

 

Det fremgår af ansøgningen og referat fra bestyrelsesmøde, at lånet forventes optaget i kommunekredit med en fast rente på ca. 2% og en løbetid på 20 år, hvilket er i overensstemmelse med finansieringsforslag fra Kommunekredit af 21. oktober 2015. 

 

Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste regnskab for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 samt budgettet for 2015/2016 har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Viborg Kommune har ikke stillet andre kommunegarantier for lån optaget af Hammershøj Fjernvarmeværk i forbindelse med anlægsinvesteringer.

 

Gældende lovgivning mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.

 

Kommunen kan således stille den af varmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på op til 14 mio. kr.

 

Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.

 

En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på Kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.

 

Øvrige forhold 

Byrådet traf i 2012 en generel beslutning om, at Viborg Kommune opkræver en løbende garantiprovision på 0,5% af restgælden pr. 31. december året forinden, for så vidt angår garantier til forsyningsvirksomheder. En konkret vurdering af ansøgningen fra Hammershøj Varmeværk giver ikke anledning til at ændre satsen.   

 

Der gøres opmærksom på, at Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 29. oktober 2015 (sag nr. 4) har godkendt projektet for solvarmeanlæg på Hammershøj Fjernvarmeværk.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

 

at der stilles kommunegaranti for lån og byggekredit i anlægsfasen til Hammershøj

Varmeværk A.m.b.a. på op til 14 mio. kr. i forbindelse med investeringen i

solvarmeanlæg i Hammershøj, og

 

at den løbende garantiprovision fastsættes til 0,5% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/70980

Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber søger Viborg Kommune om medfinansiering til realisering af en ny landskabsplan for området ved Mønsted Kalkgruber. Ansøgning kan ses som bilag 1.

 

Mønsted Kalkgruber formulerer deres ambition således ”Ambitionen er at bringe et unikt kulturhistorisk landskab i spil som en ny attraktion og samtidig skabe en ligeværdig oplevelse for alle til verdens største kalkgruber”.

 

Mønsted Kalkgruber

Mønsted Kalkgruber har godt 60 km minegange, et ganske særligt landskab præget af kalkbrydning gennem mange år og en fortælling om brydning og anvendelse af kalk i Danmark, der starter omkring år 1100. På området ligger kalkværket fra 1874 og et minetog kører fra kalkværket gennem landskabet og ind i kalkgruberne. Værkets bestyrerbolig, den gamle kalklade og bestyrerboligens udhus er sammen med 4 ha. jord købt af Naturstyrelsen i 2013. Besøgstallet har de sidste 10 år ligget mellem 50 og 60.000 gæster. Mønsted Kalkgruber ejes af Naturstyrelsen, men driften er overladt til Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber. Den selvejende institution modtager ingen støtte til driften og overskud går til at styrke formidling, infrastruktur og den løbende vedligeholdelse.

 

Ny landskabsplan – et tilgængelighedsprojekt

Imidlertid er områdets særlige landskab, der er formet af minedrift, ikke i spil i formidlingen. Det fremgår af ansøgningen, at besøgende sjældent bevæger sig der ud, og for bevægelseshandicappede er det helt umuligt at færdes. Mønsted Kalkgruber har derfor med støtte og sparring fra Bevica Fonden udarbejdet en landskabsplan med fokus på at binde landskab, historiske bygninger og gruber sammen.

 

Den nye landskabsplan tilgodeser besøgende med særlige behov og giver alle besøgende mulighed for at opleve Mønsted Kalkgruber som en helhed. Det beskrives i ansøgningen, at der i den arkitektoniske bearbejdning er taget udgangspunkt i materialer, der vurderes at passe godt til stedets karakter. Tilgængeligheden skabes ved en bevidst og nænsom regulering af terrænet, så stedets eksisterende landskabsformer reguleres så lidt som muligt. Det samme gør sig gældende i gruberne.

 

Igangværende investering i bygningsmassen

Planen skal ses som en naturlig forlængelse af det byggeri, som er påbegyndt i Mønsted Kalkgruber i 2015. Den selvejende institution har nu råderet over hele ejendommen Mønsted Kalkgruber med alle de bygninger, der engang var tilknyttet fabriksanlægget. De nyindkøbte bygninger renoveres med støtte fra Realdania på godt 13 mio. kr. Bestyrerboligen ombygges til udstillingshus, udhuset omdannes til en ny kiosk med kontorer og kalkladen bliver til cafe og værksted. Samtidig flyttes p-pladsen over på den anden side af Kalkværksvej, så besøgende ikke behøver at krydse vejen. Hermed forøges trafiksikkerheden.

 

Forventet effekt af de samlede investeringer i Mønsted Kalkgruber

Med de nye tiltag, renovering af nyindkøbte bygninger samt tilgængelighedsprojekt, investeres der for 27 mio. kr. i Mønsted Kalkgruber. Som resultat heraf forventer Mønsted Kalkgrubers bestyrelse, at besøgstallet vil stige. En vækst i besøgstallet på 20.000 årligt med samme fordeling på børn og voksne som nu, vil med uændrede billetpriser betyde et årligt overskud på 2 mio. kr. Et overskud, som kan investeres i udvikling af grubernes formidling, vedligeholdelse og infrastruktur. Bestyrelsen forventer, at de nye tiltag vil øge grubernes betydning som et positivt element i Viborg Kommunes samlede indsats på turismeområdet. Mønsted Kalkgruber er således interesseret i et bredere samarbejde med øvrige tilsvarende natur- og kulturarvs-projekter som f.eks. "De fem Halder", Kongenshus Mindepark og Daugbjerg Kalkminer, hvor en kombination af natur og kulturhistorie vil trække flere besøgende ind til Midtjylland.

 

Budget og finansieringsplan

Budget inkl. moms.

 

Gårdspladsen (arealer omkring bygninger)

1.676.532

Ankomsten (grundkøb, parkeringsareal og ny adgangsvej)

3.319.970

Skoven (ny sti gennem landskabet til kalkgruben)

1.559.975

Tilgængelighed i gruber

625.000

Jernbane (omlægning af spor og perron)

2.984.318

Ny sti og opholdsplads ved kalksø

499.086

Byggeplads og uforudsete udgifter

1.597.739

Landinspektøropmåling og geotekniske undersøgelser

100.000

Totalrådgiverhonorar

1.597.766

I alt

13.960.386

 

 

Finansieringsplan

Mønsted Kalkgruber (bevilget)*

1.875.000

Realdania (bevilget) **

1.500.000

Naturstyrelsen (bevilget)

100.000

Vanførefonden (bevilget)

100.000

Færchfonden (bevilget)

1.000.000

Bevica Fonden (bevilget)***

2.750.000

Fundraising ****

6.635.386

I alt

13.960.386

 

* De 1.875.000 kr. er bevilget under forudsætning af, at Mønsted Kalkgruber som forventet når et besøgstal i 2015 på næsten 60.000 besøgende. Er det ikke tilfældet, kan gruberne kun magte at finansiere et mindre beløb. Dog som et absolut minimum 1.375.000 kr.

 

** Realdania finansierer derudover renoveringen af de historiske bygninger med godt 13 mio. kr.

 

*** Bevica Fonden har derudover finansieret udarbejdelsen af projektets landskabsplan med 250.000 kr.

 

**** Heraf søges Viborg Kommune om 1,5 mio. kr.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

 

at der gives en bevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 til politikområdet ”Politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ” Ny landskabsplan for området ved Mønsted Kalkgruber”,

 

at udgiften i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”,

 

at det forudsættes, at den samlede finansiering for projektet realiseres som anført i projektet, og

 

at Viborg Kommune betinger, at Kommunen involveres som samarbejdspartner, med henblik på at styrke bestyrelse og ledelse i Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber, så det fremtidige potentiale af den samlede investering på 27 mio. kr. realiseres fuldt ud - dels specifikt omkring kalkgruberne, dels mere generelt i forbindelse med Viborg Kommunes øvrige samlede satsning på kulturarven.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at der gives en bevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 til politikområdet ”Politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ” Ny landskabsplan for området ved Mønsted Kalkgruber”,

 

at udgiften i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og

Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og

 

at det forudsættes, at den samlede finansiering for projektet realiseres som anført i projektet.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 14/76788

Byrådet har tidligere behandlet sagen på sit møde den 28. januar 2015 (sag nr. 4). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde stillet en række spørgsmål vedr. sagen om navneretten til Viborg Stadion, og Byrådet tog i forbindelse med sagens behandling stilling til udkast til svarbrev.

 

Efterfølgende meddelte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved mail 6. februar 2015 at man ønskede at lade foretage en isoleret bevisoptagelse via Retten i Viborg. Af tidsmæssige årsager blev denne henvendelse behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 18. februar 2015 (tillægsdagsorden, sag nr. 2), hvor udvalget godkendte udkast til nyt svarbrev fra Viborg Kommune.

 

Det bemærkes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at formålet med gennemførelsen af syns- og skønsforretningen er at tilvejebringe oplysninger til brug for styrelsens stillingtagen til, om man formelt set vil indlede en sag i forbindelse med Viborg Kommunes salg af navneretten til Viborg FF samt senere aftaler ml. Viborg FF og Energi Viborg.

 

Efterfølgende har Viborg Kommune modtaget kopi af den anmodning om isoleret bevisoptagelse af 5. marts 2015 med tilhørende bilag, som Kammeradvokaten på vegne af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fremsat jf. bilag nr. 1.

 

Den 21. juli 2015 er den af retten udpegede syns- og skønsmand fremkommet med skønserklæring i sagen jf. bilag nr. 2.

 

Indholdet af skønserklæringen foranledigede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til den 20. august 2015 at fremkomme med supplerende syns- og skønstema nr. 1 jf. bilag nr. 3.

 

Ved mail af 9. september 2015 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremsendt en kort orientering om sagen til Viborg Kommune jf. bilag nr. 4.

 

Syns- og skønsmanden er den 13. oktober 2015 fremkommet med sin besvarelse af det første supplerende syns- og skønstema. Denne besvarelse er med rød skrift indarbejdet i den oprindelige skønserklæring jf. bilag nr. 5.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er den 16. november 2015 fremkommet med supplerende syns- og skønstema nr. 2, der indeholder nogle enkelte opklarende spørgsmål til syns- og skønsmanden jf. bilag nr. 6.

 

Viborg Kommune har fra Energi Viborg A/S modtaget kopi af de kommentarer af 20. november 2015, som Energi Viborg har fremsendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sagen jf. bilag nr. 7.

 

Forvaltningen har udarbejdet udkast til svarbrev, hvori der på vegne af Viborg Kommune fremføres kommentarer til indholdet af de på nuværende tidspunkt fremlagte skønserklæringer jf. bilag nr. 8.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at udkast til svarbrev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (bilag nr. 8) godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 

Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg udtrykker kritik af Forvaltningens rådgivning af Byrådet både i forbindelse med salget af stadionnavnet i september 2010 samt købet i oktober 2014.

Inden Byrådets møde var der udsendt et revideret spørgetema fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. bilag nr.6.

 

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 

Venstres byrådsgruppe udtrykker kritik af Forvaltningens rådgivning af Byrådet både i forbindelse med salget af stadionnavnet i september 2010 samt købet i oktober 2014.

Bilag

Sagsid.: 15/69641
Bilag

Sagsid.: 15/62493

Budgettet til salg af byggegrunde i 2015

På det oprindelige budget for 2015 var der afsat indtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde på i alt 17.249.000 kr. fordelt med 7.249.000 kr. til boliggrunde og 10.000.000 kr. til erhvervsgrunde.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 er det oprindelige budget til boligformål forhøjet med 18.100.000 kr. og det oprindelige budget til erhvervsformål nedsat med 9.900.000 kr.

 

Der er i året frigivet 2.235.000 kr. af det oprindelige budget til salg af grunde til finansiering af bevillinger til andre formål (to mindre arealer samt et areal til ældreboliger) i 2015.

  

Det korrigerede budget for det samlede grundsalg udgør herefter (17.249.000 kr. – 2.235.000 kr. + 18.100.000 kr. – 9.900.000 kr.) 23.214.000 kr.

 

Tabel 1

(1.000 kr.)

Oprindeligt budget

Frigivet til andre formål i 2015

Nedsæt. / forhøj. jf. ovenfor

Korrigeret budget

Boliggrunde

7.249

2.085

18.100

23.264

Erhvervsgrunde

10.000

150

-9.900

-50

I alt

17.249

2.235

8.200

23.214

 

 

Budgettets forudsætninger

Forudsætningerne for det oprindelige budget var, at der skulle sælges grunde til opførelse af 15 boliger, samt at salget af erhvervsgrunde udgjorde 5,0 ha (50.000 m2). For boliggrundenes vedkommende var det en forudsætning, at salget skete som en blanding af parcelhusgrunde og grunde til opførelse af tæt/lav byggeri.

 

Det faktiske salg af byggegrunde i 2015

Forvaltningen har lavet en opgørelse over det faktiske grundsalg for 2015 (indtil ultimo november måned).

 

Der er i sagen medtaget de nødvendige rådighedsbeløb og bevillinger til det salg, der indtil nu er sket med overtagelse i 2015. 

 

Boligrunde

Der er oprindeligt solgt 56 parcelhusgrunde med overtagelse i 2015, hvoraf 1 grund er blevet tilbagekøbt, så der netto er solgt 55 parcelhusgrunde til en samlet sum af 23.141.000 kr.

 

Der forventes ikke solgt flere boliggrunde med overtagelse i den resterende del af 2015, idet handler, der er indgået så sent på året, typisk sker med overtagelse i det nye år (og derved først regnes med i salget i 2016).

 

Salget af kommunale byggegrunde til boligformål fordeler sig på en række udstykningsområder, som fremgår af nedenstående tabel:

 

Tabel 2

Område:

Parcelhusgrunde

Skaldehøjvej (Viborg)

4

Asmild Dige (Viborg)

1

Palleshøje (Viborg)

3

Hedeskrænten (Viborg)

5

Vesterheden (Viborg)

2

Møgelvang (Viborg)

7

Asmild Mark (Viborg)

13

Dalvænget (Stoholm)

2

Krokusparken (Stoholm)

2

Solvænget (Karup)

1

Villumhøj (Løgstrup)

1

Agnetevej (Løgstrup)

1

Skovbærvej (Rødkærsbro)

1

Komponisthøjen (Klejtrup)

1

Violvænget (Rødding)

1

Dunhammervej (Rødding)

1

Jordkløvervej (Løvel)

1

Fjordglimt (Ulbjerg)

1

Møllebækvej (Vejrumbro)

1

Marie Grubbes Vej (Foulum)

6

I alt

55

 

Antal solgte boliggrunde i tabellen er nettotal. De 55 grunde dækker over, at der er solgt 56 grunde og tilbagekøbt 1 grund (Møgelvang).

 

Erhvervsgrunde

Der er på nuværende tidspunkt ikke solgt erhvervsgrunde i 2015.

 

Det økonomiske resultat (bolig- og erhvervsgrunde)

Nedenstående tabel viser budgetbeløbene og det faktiske salg i 2015 (bolig og erhverv)

 

Tabel 3

(1.000 kr.)

Oprindeligt budget 2015

Korrigeret budget 2015

Salg af grunde

Mindreindtægt

- endnu ikke frigivet

Boligformål

7.249

23.264

23.141

123

Erhvervsformål

10.000

-50

-

-50

I alt

17.249

23.214

*23.141

73

 

* Rådighedsbeløb, som frigives i denne sag (23.141.000 kr.)

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er det faktiske salg 73.000 kr. mindre end det korrigerede budget for 2015.

 

På dagsordenen i dag er der en lukket ejendomssag, hvor i der bliver søgt om en bevilling samt rådighedsbeløb i 2015 på 24.000 kr. Finansieringen forslås taget af budgettet til boligformål, og derved reduceres mindreindtægten til 49.000 kr.

 

Øvrige bemærkninger

Når der er forskel på størrelsen af bevillinger og rådighedsbeløb, er det fordi de 2 beløb ikke altid gives samtidig. Rådighedsbeløb gives til et bestemt budgetår, hvor bevillingen kan dække en længere periode (eksempelvis kan der være givet bevilling til salg af grunde i et helt udstykningsområde, hvor rådighedsbeløbene gives i det enkelte budgetår, efterhånden som grundene sælges).

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at der gives anlægsindtægtsbevillinger på i alt 24.111.000 kr. med rådighedsbeløb på 23.141.000 kr. i 2015,

  

at nettoindtægten på 23.141.000 kr. i 2015 finansieres ved, at rådighedsbeløbet på ”Diverse områder, salg af boliggrunde” nedsættes med 23.141.000 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/70801

Med henblik på fortsat salg af bolig- og erhvervsgrunde fastsætter Byrådet årligt grundpriser og øvrige salgsvilkår for det følgende år. Med denne sag fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2016.

 

Priser og vilkår

Det foreslås, at grundpriserne fastsættes til de mindstepriser, som fremgår af oversigterne - bilag nr. 1 vedr. boliggrunde og bilag nr. 2 vedr. erhvervsgrunde.

 

Der er ikke forslag om ændring af priserne og vilkårene i forhold til de priser og vilkår, der senest er fastsat af Byrådet den 18. december 2014 (sag nr. 9).

 

Boligparceller - øvrige salgsvilkår
Købesummens betaling
Købesummen betales kontant senest på overtagelsesdagen.

Renter
Ved senere betaling end overtagelsesdagen forrentes købesummen efter rentelovens regler.

Overtagelsesdag

Overtagelsesdagen fastsættes efter aftale, men kan senest fastsættes til 2 måneder efter den 1. i måneden efter, at Viborg Kommune har modtaget og accepteret henvendelsen om køb af en parcel.

 

Overtagelsesdagen er skæringsdag for de skatter og afgifter, der påhviler parcellen.

 

Videresalg

Parcellen må ikke uden Viborg Kommunes tilladelse videresælges i ubebygget stand.

 

Byggepligt og påbegyndelse af byggeri

Medmindre andet aftales med Viborg Kommune, påhviler det den til enhver tid værende ejer af parcellen at påbegynde byggeri inden 1 ½ år efter overtagelsesdagen. Byggeriet skal færdiggøres i normal byggerytme uden ugrundet ophold.

 

Såfremt ovennævnte tidsfrist ikke overholdes, kan Viborg Kommune kræve parcellen tilbageskødet til samme pris og på samme vilkår som ved købet og uden betaling af renter.

 

Alle omkostninger i tilfælde af en evt. tilbageskødning afholdes af køber, således at Viborg Kommune holdes skadesløs for enhver udgift.

 

Køber betaler derudover til Viborg Kommune et gebyr på 5.000 kr.

 

I forbindelse med tilbageskødning søger Kommunen at få tilbagebetalt momsen fra det oprindelige salg, såfremt der er solgt til en ikke-momsregistreret køber. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at få tilbagebetalt momsen, tilbagebetales dog alene 80 % af den oprindelige købesum i stedet for hele købesummen, og herudover fradrages i alle tilfælde 5.000 kr.

 

Udstykningsforbud

I forbindelse med handlen tinglyses forbud mod udstykning af ubebyggede arealer med Viborg Kommune som påtaleberettiget.

 

Ovenstående bestemmelser om forbud mod videresalg, byggepligt, tilbagekøbsret og udstykningsforbud tinglyses servitutstiftende på parcellerne med Viborg Kommune som påtaleberettiget.

 

Grundens bæreevne

Parcellen overtages af køber, således som den er og forefindes, og som beset af køber.

 

Det bemærkes specielt i den forbindelse, at Viborg Kommune ikke har undersøgt jordbundsforholdene og derfor fraskriver sig ethvert ansvar herfor.

 

Køber opfordres til at rette henvendelse til sagkyndige med henblik på at foretage de undersøgelser af jordbundsforholdene, som måtte være nødvendige for at fastslå jordbundsforholdene på parcellen.

 

Køber kan, hvis det inden 8 uger efter overtagelsen dokumenteres, at der til parcellens bebyggelse kræves speciel fundering/pilotering, træde tilbage fra handlen.

 

Såfremt køber inden 8 uger efter overtagelsen dokumenterer sin ret til at træde tilbage fra handlen, annulleres denne, uden at nogen af parterne i den anledning har noget krav imod den anden. Det forudsætter dog, at parcellen tilbageleveres i samme stand, som den henlå ved købsaftalens indgåelse.

 

Hvis køber ikke inden ovennævnte frists udløb har benyttet sig af sin ret til at træde tilbage fra handelen på grund af jordbundsforholdene, kan køber ikke senere gøre indsigelser gældende på grund af jordbundsforholdene.

 

Omkostninger ved skøde

Viborg Kommune udfærdiger skøde uden omkostninger for køber og foranlediger dette tinglyst.

 

Køber betaler afgiften til skødets tinglysning. Viborg Kommune betaler afgiften til tinglysning af servitut vedr. forbud mod videresalg, byggepligt, tilbagekøbsret og udstykningsforbud.

 

Hver part betaler eventuelle udgifter til egen advokat.

 

Tinglysningsafgiften betales kontant samtidig med købesummen. Beløbet opkræves af og indbetales til Viborg Kommune.

 

Fortrydelsesfrist

I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. kan køber træde tilbage fra handlen (fortryde en aftale om køb af fast ejendom m.v.) inden 6 hverdage mod betaling af 1 % af købesummen.

 

Kommunen giver dog køber en videregående ret, idet køber uanset årsag og uden betaling af godtgørelse, altid kan fortryde sit køb inden for en frist af 6 hverdage.

 

Notering af købsinteresse

Såfremt man ikke umiddelbart ønsker at købe en udbudt grund, kan man blive noteret som interesseret køber. Dette bevirker, at den pågældende grund ikke bliver solgt, uden at man har haft mulighed for at afgive et bud. Grunden bliver herefter solgt til højestbydende.

 

Flere kan blive noteret vedrørende den samme grund.

 

En notering er tidsbegrænset til én måned, således at noteringen bortfalder af sig selv, såfremt Viborg Kommune ikke har imødekommet en ny begæring om notering inden udløbet af fristen på en måned for den første notering. Noteringen kan kun forlænges 2 gange, således at en grund alene kan reserveres i 3 måneder i alt.

Det er gratis at få noteret sin købsinteresse.

 

Fra den første annoncering af en grund og 2 måneder frem kan man ikke få noteret sin købs-interesse. 

 

Erhvervsarealer - øvrige salgsvilkår

Købesummens betaling

Ud over købesummen betales 60 kr. pr. m2 som godtgørelse af Kommunens udgift til betaling af kloaktilslutningsafgift. Købesummen og de 60 kr. pr. m2 betales kontant senest på overtagelsesdagen.

 

Renter

Ved senere betaling end overtagelsesdagen forrentes købesummen efter rentelovens regler.

Overtagelsesdag

Overtagelsesdagen fastsættes efter aftale, men kan senest fastsættes til 2 måneder efter den 1. i måneden efter, at Viborg Kommune har modtaget og accepteret henvendelsen om køb af et erhvervsareal.

 

Overtagelsesdagen er skæringsdag for alle påhvilende skatter og afgifter.

 

Videresalg

Erhvervsarealer må ikke uden Viborg Kommunes tilladelse videresælges i ubebygget stand.

 

Byggepligt og påbegyndelse af byggeri

Medmindre andet aftales med Viborg Kommune, påhviler det den til enhver tid værende ejer af parcellen at påbegynde byggeri inden 1 ½ år efter overtagelsesdagen. Byggeriet skal færdiggøres i normal byggerytme uden ugrundet ophold.

 

Såfremt ovennævnte tidsfrist ikke overholdes, kan Viborg Kommune kræve parcellen tilbageskødet til samme pris og på samme vilkår som ved købet og uden betaling af renter.

 

Alle omkostninger i tilfælde af en evt. tilbageskødning afholdes af køber, således at Viborg Kommune holdes skadesløs for enhver udgift.

 

I forbindelse med tilbageskødning som følge af overskridelse af byggefristens længde tilbagebetales alene 90 % af købesummen og godtgørelsen vedr. kloaktilslutningsafgift.

 

I forbindelse med tilbageskødning søger Kommunen at få tilbagebetalt momsen fra det oprindelige salg, såfremt der er solgt til en ikke-momsregistreret køber. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at få tilbagebetalt momsen, tilbagebetales dog alene 80 % af den oprindelige købesum i stedet for hele købesummen, og herudover fradrages i alle tilfælde 10 % af købesummen.

 

Udstykningsforbud

I forbindelse med handlen tinglyses forbud mod udstykning af ubebyggede arealer med Viborg Kommune som påtaleberettiget.

 

Ovenstående bestemmelser om forbud mod videresalg, byggepligt, tilbagekøbsret og udstykningsforbud tinglyses servitutstiftende på parcellerne med Viborg Kommune som påtaleberettiget.

 

Grundens bæreevne

Erhvervsarealet overtages af køber, således som det er og forefindes og som beset af køber.

 

Det bemærkes specielt i den forbindelse, at Viborg Kommune ikke har undersøgt jordbundsforholdene og derfor fraskriver sig ethvert ansvar herfor.

 

Køber opfordres til at rette henvendelse til sagkyndige med henblik på at foretage de undersøgelser af jordbundsforholdene, som måtte være nødvendige for at fastslå jordbundsforholdene på erhvervsarealet.

 

Køber kan, hvis det inden 8 uger efter overtagelsen dokumenteres, at der til erhvervsarealets bebyggelse kræves speciel fundering/pilotering, træde tilbage fra handlen.

 

Såfremt køber inden 8 uger efter overtagelsen dokumenterer sin ret til at træde tilbage fra handlen, annulleres denne, uden at nogen af parterne i den anledning har noget krav imod den anden. Det forudsætter dog, at erhvervsarealet tilbageleveres i samme stand, som det henlå ved købsaftalens indgåelse.

 

Hvis køber ikke inden ovennævnte frists udløb har benyttet sig af sin ret til at træde tilbage fra handelen på grund af jordbundsforholdene, kan køber ikke senere gøre indsigelser gældende på grund af jordbundsforholdene.

 

Omkostninger ved skøde

Viborg Kommune udfærdiger skøde uden omkostninger for køber og foranlediger dette tinglyst.

 

Køber betaler afgiften til skødets tinglysning. Viborg Kommune betaler afgiften til tinglysning af servitut vedr. forbud mod videresalg, byggepligt, tilbagekøbsret og udstykningsforbud.

 

Hver part betaler eventuelle udgifter til egen advokat.

 

Tinglysningsafgiften betales kontant samtidig med købesummen. Beløbet opkræves af og indbetales til Viborg Kommune.

 

Storkøbsrabat ved køb af erhvervsarealer

 

Grundstørrelse

 

Rabat

1 – 10.000 m2

0 %

 

10.001 – 30.000 m2

0 % af prisen på det areal, der ligger mellem 1 m2 og 10.000 m2,

og 7,5 % af prisen på det areal, der ligger mellem 10.001 m2 og

30.000 m2

30.001 – 50.000 m2

0 % af prisen på det areal, der ligger mellem 1 m2 og 10.000 m2,

7,5 % af prisen på det areal, der ligger mellem 10.001 m2 og 30.000 m2,

og 10 % af prisen på det areal, der ligger mellem 30.001 m2 og 50.000 m2.

Mere end 50.000 m2

0 % af prisen på det areal, der ligger mellem 1 m2 og 10.000 m2,

7,5 % af prisen på det areal, der ligger mellem 10.001 m2 og
30.000 m2,

10 % af prisen på det areal, der ligger mellem 30.001 m2 og 50.000 m2,

og 12,5 % af prisen for det areal, der overstiger 50.000 m2.

 

Ovennævnte storkøbsrabat ydes på betingelse af,

 

at der er tale om salg af et sammenhængende jordstykke til samme juridiske person og med samme overtagelsesdag – altså ét samlet køb, og

 

• at der ikke fra anden side er budt en højere pris end den annoncerede mindstepris. 

 

Reservation
Ved forespørgsel om køb af erhvervsareal kan en potentiel køber - eller et af køberen kontrolleret selskab - normalt opnå reservation af én - og kun én - nærmere angivet erhvervsgrund i en periode på 2 uger.

Har ingen andre i reservationsperioden udtrykt ønske om reservation/forkøbsret/køb af grunden, kan reservationsperioden forlænges med 2 uger ad gangen (normalt max. i alt 12 uger), såfremt Kommunen skønner, at der er tale om en seriøs købssituation.

Såfremt Kommunen forhøjer grundens mindstepris i reservationsperioden, giver reservationen kun mulighed for at købe til denne nye pris.

En reservation er kun gældende, såfremt der ikke fra en anden køber bydes en højere pris end den mindstepris, som Kommunen har fastsat ved sit udbud. Hvis der bydes en højere pris, vil alle de interesserede købere få oplysning om, at der er budt en højere pris, og få mulighed for at fremsætte et højere bud, hvorefter der sælges til højestbydende. Dette skyldes, at Kommunen i henhold til "Bekendtgørelse om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme" skal sælge til den højeste pris, der kan opnås.


Det er gratis at reservere en grund.

 

Forkøbsret
Med henblik på køb af naboareal til udvidelse af køberens eksisterende virksomhed kan der gives forkøbsret i en periode på indtil 3 år.

Forkøbsret gives kun mod betaling af et gebyr på 5 % af den aktuelle mindstepris for naboarealet, dog minimum 10.000 kr. Indbetaling skal ske senest 2 hverdage efter, at der er anmodet om forkøbsret, for at forkøbsretten skal være gyldig.

Såfremt der indgås købsaftale med en anden om arealet, skal indehaveren af forkøbsretten gøre sin ret til køb gældende inden 4 uger efter, at påkrav herom er fremsendt fra Viborg Kommune.
Opmærksomheden henledes på, at en anden køber kan byde over en af Viborg Kommune fastsat mindstepris. I givet fald er det til denne højere pris, at man har forkøbsret.

Forkøbsretten kan ikke kræves tinglyst.

Forkøbsret til naboarealer må ikke medføre usalgbare restarealer.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at de ovennævnte grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2016 godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 

Nina Hygum, Ib Bjerregaard, Åse Kubel Høeg og Lone Langballe ønsker grundpriserne i centerbyerne uden for Viborg nedsat.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 

Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper ønsker grundpriserne i centerbyerne uden for Viborg nedsat.

Bilag

Sagsid.: 15/9068

Kvote og kommunal grundkapital

Byrådet har ved beslutning af 7. oktober 2015 (sag nr. 1 - 2. behandling af budgettet) godkendt en merbevilling til indskud i Landsbyggefonden til gennemførelse af det samlede nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteår 2015 jf. byrådsmøde den 17. juni 2015 (sag nr. 3). I boligprogrammet er der reserveret en kvote på 20 almene familieboliger på Sjællandsgade i Viborg til Boligselskabet Viborg med rådighedsbeløb i 2016 til dækning af det kommunale grundkapitallån på 4.000.000 kr.

 

Skema A, 18 almene familieboliger, beliggende Sjællandsgade i Viborg

Ved ansøgning af 12. november 2015 anmoder boligselskabet på vegne af afdeling 44 om tilsagn (skema A) til en anslået anskaffelsessum på 29.319.000 kr. til at opføre 18 familieboliger. Afdeling 44 bliver en afsluttende bebyggelse til Mejerigården, som er fra 1993 og udgør 42 boliger. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

 

Boligerne opføres som etagebyggeri i 2½ plan med elevator. Boligerne opføres med 2 og 3 værelser, og opfylder kravet til lavenergiklasse 2015. Byggeriet skal screenes i forhold til Viborg Kommunes arkitekturpolitik. Situationsplan og facadetegninger fremgår af bilag nr. 2. 

 

Boligselskabet skal i de følgende projekteringsfaser have en dialog med Forvaltningen inden godkendelse af skema B.

 

Finansiering

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

1.542 m² bolig x 19.160 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 29.545.000 kr.

 

Projektet holder sig med 29.319.000 kr. under den maksimalt tilladte anskaffelsessum. Endelig godkendelse af anskaffelsessummen gives efter afholdt licitation ved skema B. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 3.

 

Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 2.932.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 29.319.000 kr.

 

Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

 

  2 % beboerindskud

      586.000 kr.

10 % kommunal grundkapital

   2.932.000 kr.

88 % realkreditlån

 25.801.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

 29.319.000 kr.

 

Bygherren har afsat 59.000 kr. til indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden. 

 

Kommunegaranti

Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Långiver foretager derfor en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

 

Krav i henhold til støttebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Kravene og Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 4.

 

Ejerforhold til grunden

Tilsagnsmodtageren, afdeling 44, skal senest ved byggeriets påbegyndelse (skema B) have tinglyst endelig adkomst på ejendommen.

 

Lejeledighed

I henhold til almenboliglovens § 115, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen underrette ressortministeriet, hvis der gives tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. Pr. 1. november 2015 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 0,88 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.

 

Sjællandsgade er beliggende i Viborg Midtby, der er afgrænset af Indre Ringvej, Gl. Skivevej, Ibs Gade, Ll. Sct. Mikkels Gade, Sct. Jørgens Vej, Toldbodgade og Banegårds Alle. I Viborg Midtby er der i alt 1.051 almene boliger, hvoraf der pr. 1. november 2015 er 21 ledige, svarende til en ledighedsprocent på 2,00. De 21 ledige lejligheder er fordelt på 5 afdelinger (Sct. Mogensparken, Teatergården, Tårnparken, Garvergården, Langdammen og Camp Logos) af i alt 23 afdelinger i området.

 

Der er i øjeblikket 1 afdeling med 21 boliger under opførelse i området, hvilket er ombygningen af de tidligere rådhusbygninger nord for Nytorvgyde.

 

Oversigt over ledige almene lejeboliger mv. i Viborg Midtby fremgår af bilag nr. 5.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at ansøgning fra Boligselskabet Viborg om tilsagn til opførelse af 18 almene familieboliger i afdeling 44, beliggende på Sjællandsgade i Viborg (skema A), med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 29.319.000 kr. godkendes,

 

at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 2.932.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,

 

at udgiften på 2.932.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til 18 familieboliger i Viborg Midtby, Sjællandsgade,

 

at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og

 

at den foreløbige årlige leje for boligerne på gennemsnitlig 881 kr./m², jf. bilag nr. 4, godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/62417

Kvote og kommunal grundkapital

Byrådet har ved beslutning af 7. oktober 2015 (sag nr. 1 - 2. behandling af budgettet) godkendt en merbevilling til indskud i Landsbyggefonden til gennemførelse af det samlede nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteår 2015 jf. byrådsmøde den 17. juni 2015 (sag nr. 3). I boligprogrammet er der reserveret en kvote på 17 almene familieboliger på Liseborg Bakke i Viborg, etape 3 til Boligselskabet Viborg med rådighedsbeløb i 2016 til dækning af det kommunale grundkapitallån på 3.500.000 kr.

 

Skema A, 16 almene familieboliger, beliggende Liseborg Bakke i Viborg

Ved ansøgning af 3. november 2015 anmoder boligselskabet på vegne af afdeling 43 om tilsagn (skema A) til en anslået anskaffelsessum på 31.533.000 kr. til at opføre 16 familieboliger med carporte. Afdeling 43 er 3. etape ud af i alt 3 etaper, som samlet udgør 56 boliger. Oversigtskort fremgår af bilag 1 og Situationsplan for etape 3 fremgår af bilag nr. 2. 

 

Etape 3 opføres i lighed med etape 1 og 2 som tæt-lav bebyggelse i ét plan med tilhørende carporte. Boligerne forventes at blive opført i gråtegl og med tagpap og med henholdsvis 3 og 4 værelser. Boligerne opfylder kravet til lavenergiklasse 2015, og suppleret med alternativ energi vil energiforbruget blive mindre end påkrævet til energiklasse 2015.

 

Boligselskabet skal i de følgende projekteringsfaser have en dialog med Forvaltningen inden godkendelse af skema B.

 

Finansiering

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

1.660 m² bolig x 19.000 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 31.540.000 kr.

 

Projektet holder sig med 31.533.000 kr. under den maksimalt tilladte anskaffelsessum. Endelig godkendelse af anskaffelsessummen gives efter afholdt licitation ved skema B. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 3.

 

Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 3.153.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 31.533.000 kr.

 

Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

 

  2 % beboerindskud

      631.000 kr.

10 % kommunal grundkapital

   3.153.000 kr.

88 % realkreditlån

 27.749.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

 31.533.000 kr.

 

Bygherren har afsat 63.000 kr. til indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden. 

 

Kommunegaranti

Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Långiver foretager derfor en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

 

Krav i henhold til støttebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Kravene og Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 4.

 

Lejeledighed

I henhold til almenboliglovens § 115, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen underrette ressortministeriet, hvis der gives tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. Pr. 1. november 2015 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 0,88 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.

 

Liseborg Bakke er beliggende i Viborgs sydvestlige bydel, ved Liseborg- og Fuglebakkekvarteret. Der er en afdeling i området, afd. 27, Kærsangerparken (administreres af Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg) med 157 boliger, hvoraf 1 er registret ledig, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 0,64.

 

Boligselskabet Viborg har i 2014 modtaget tilsagn til at opføre i alt 40 boliger i etape 1 og 2 på Liseborg Bakke. Boligselskabet oplyser, at både etape 1 og 2 er udlejet, og at der står 65 familier på venteliste til byggeriet af etape 3 på Liseborg Bakke.

 

Oversigt over ledige almene lejeboliger mv. i Liseborg- og Fuglebakkekvarteret fremgår af bilag nr. 5.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at ansøgning fra Boligselskabet Viborg om tilsagn til opførelse af 16 almene familieboliger i afdeling 43, beliggende Liseborg Bakke i Viborg (skema A), med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 31.533.000 kr. godkendes,

 

at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 3.153.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,

 

at udgiften på 3.153.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til 16 familieboliger i Viborg Vestby, Liseborg III,

 

at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og

 

at den foreløbige årlige leje for boligerne på gennemsnitlig 864 kr./m², jf. bilag nr. 4, godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/53003

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, anmoder Viborg Kommune som tilsynsmyndighed om godkendelse af køb af ejendommen Sct. Mogens Gade 33A, Viborg, som er en historisk ejendom, nærmere bestemt naboejendommen til boligselskabets eksisterende afdeling 43, Karnapgården.

 

Der vil være tale om etablering af en almen boligafdeling ved erhvervelse af en privat ejendom, der er opført uden offentlig støtte, en såkaldt ustøttet boligafdeling, som ikke kan modtage løbende statslig ydelsesstøtte. Et sådant køb kan ske i medfør af sideaktivitetsbekendtgørelsens § 8, forudsat at der inden for maksimalt 10 år fra erhvervelsen kan opnås balance mellem udgifter og indtægter. Der gælder særlige bestemmelser, hvis ejendommen tillige indeholder erhvervsarealer, hvilket gør sig gældende, idet 104 m2 er registreret som erhverv. Der er derfor indgået en supplerende aftale om, at sælger har ansvaret for og udgifterne til at få nedlagt erhvervsarealet og registreret arealet som bolig.

 

Ejendommen rummer i dag 4 lejligheder inkl. et stort baghus:

 

1)    Stueplan

 67 m2

2)    Stueplan

163 m2

3)    1. sal

185 m2

4)    Baghus, stue + 1. sal

383 m2 inkl. erhvervsareal 104 m2

      I alt

798 m2

 

Ejendommen har tidligere omfattet 6 lejemål, herunder kontor (erhverv). Det er boligselskabets hensigt at opdele ejendommen i 5 lejemål, og handlen er betinget af, at der gives tilladelse til nedlæggelse af erhvervsarealet og samtidig registrering af samme areal som bolig. Endvidere er det aftalt, at overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i måneden efter, at Viborg Kommune har godkendt handlen.

Sælger har renoveret ejendommen for ca. 2 mio. kr., og købsprisen er aftalt til 7.200.000 kr. Dertil kommer udgiften til udvidelsen fra 4 til 5 boliger, som af boligselskabet er skønnet til 100.000 kr.

 

Erhvervelsen skal godkendes af Viborg Kommune som tilsynsmyndighed, jf. almenboliglovens § 26, stk. 1. Ressortministeriet har den 21. juni 2012 udsendt skrivelse nr. 9397 til samtlige kommuner og boligorganisationer på baggrund af en række forespørgsler om etablering af almene boligafdelinger ved erhvervelse af private ejendomme, der er opført uden offentlig støtte. Skrivelsen præciserer nogle vilkår og gør opmærksom på en række forhold og regler om finansiering samt bidrag til dispositions- og Landsbyggefond, herunder at Kommunen skal påse, at gældende regler er overholdt – herunder at finansieringen er forsvarlig og realistisk på langt sigt – både af hensyn til lejerne i den pågældende afdeling, og af hensyn til økonomien i boligorganisationen og dermed lejerne i organisationens øvrige afdelinger.

 

Kommunen skal påse, at en almen boligorganisations ejendomserhvervelse ikke påfører boligorganisationen eller lejerne tab. Følgende forhold indgår i vurderingen:

 

 • om der er grundlag for at etablere en almen afdeling, dvs. om der er behov for de pågældende boliger som almene boliger
 • om købsprisen er fornuftig
 • om ejendommens økonomi kan balancere, 
 • om den nye afdelings fortsatte drift og økonomi er forsvarlig
 • om den konkrete finansiering og risiko hviler på et realistisk grundlag i forhold til kravet om en forsvarlig økonomisk administration og drift på langt sigt
 • om den resulterede leje er rimelig og muliggør en fortsat udlejning af boligerne som almene boliger.

Forvaltningen har følgende bemærkninger til disse forhold:

 

Boligselskabet har selv taget initiativ til at erhverve ejendommen, idet der ikke foreligger politiske eller administrative beslutninger i Viborg Kommune, som begrunder opførelse af almene boliger på den aktuelle adresse. Et køb skal således være begrundet i en antagelse af, at der skønnes at være et behov for almene boliger i bymidten ud over de planlagte.

Ved erhvervelse af en ustøttet ejendom kan der godkendes større boliger end efter reglerne for opførelse af støttet byggeri. De 4 af boligerne vil efter opdelingen i 5 boliger være større end det normale maksimum for almene boliger (115 m2 for den enkelte bolig og maksimalt 110 m2 i gennemsnit for alle). Dette medfører imidlertid, at kapital- og driftsudgifterne skal fordeles på færre boliger, nemlig 5 boliger i stedet for på 7-8 boliger, hvis der havde været tale om nybyggeri af almene boliger.

 

Lejeledighed: I henhold til almenboliglovens § 115, stk. 7, skal Byrådet underrette ressortministeriet, hvis der gives tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. Pr. 1. november 2015 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 0,88 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.

 

Sct. Mogens Gade er beliggende i Viborg Midtby, der er afgrænset af Indre Ringvej, Gl. Skivevej, Ibs Gade, Ll. Sct. Mikkels Gade, Sct. Jørgens Vej, Toldbodgade og Banegårds Alle. I Viborg Midtby er der i alt 1.051 almene boliger, hvoraf der pr. 1. november 2015 er 21 ledige, svarende til en ledighedsprocent på 2,00. De 21 ledige lejligheder er fordelt på 5 afdelinger (Sct. Mogensparken, Teatergården, Tårnparken, Garvergården, Langdammen og Camp Logos) af i alt 23 afdelinger i området.

 

Der er i øjeblikket 1 afdeling med 21 boliger under opførelse i området, hvilket er ombygningen af de tidligere rådhusbygninger nord for Nytorvgyde.

 

Oversigt over ledige almene lejeboliger mv. i Viborg Midtby fremgår af bilag nr. 1.


Finansiering: Boligselskabet har valgt at finansiere købesummen med 100% banklån. Finasieringsformen er ifølge et medsendt revisornotatet valgt for at kunne give den lavest mulige husleje for afdelingens beboere samt opnå balance mellem udgifter og indtægter inden for maksimalt 10 år, jf. sideaktivitetsbekendtgørelsens § 8. Lånet afvikles med en fast ydelse, medens renten er variabel, hvorfor kapitaludgifterne ifølge revisornotatet som udgangspunkt vil være uændrede uanset udviklingen i renteniveauet. Lånet skal dog afdrages over maksimalt 30 år, hvorfor en væsentlig rentestigning kan medføre et krav om stigende ydelser for at sikre den fornødne afvikling.

 

Revisor har udarbejdet en følsomhedsanalyse med et renteniveau på 3,75% p.a. som udgangspunkt. Analysen viser, at der stadig vil være balance efter 10 år ved en årlig rentestigning på op til 3%, men det akkumulerede underskud vil stige fra 105.000 kr. v/uændret rente til 1.332.000 kr. ved en 3% rentestigning. Dog har boligselskabet mulighed for at forlænge afdragsperioden fra 24 til 30 år, hvilket til en vis grad kan modvirke konsekvenserne af eventuelle rentestigninger.


Der henvises til revisornotat af 19. november 2015, vedhæftet som bilag nr. 2.

 

Afdelingens samlede udgifter:

Det fremsendte budget viser en anslået husleje på 790 kr./m2 og en anslået lejeindtægt på 631.000 kr., som skal dække kapitaludgifter til banklån og øvrige driftsudgifter på sammenlagt 682.000 kr.

 

Det er et krav efter sideaktivitetsbekendtgørelsens § 8, at der opnås balance mellem udgifter og indtægter inden for maksimalt 10 år. Driftsresultatet viser et overskud fra 2022, mens det akkumulerede underskud først vil være afviklet i 2028 under forudsætning af uændret rente.

 

Den budgetterede lejeindtægt på 631.000 kr., som også lægges til grund i revisornotatets beregninger, opnås dog først, når samtlige lejligheder er udlejet efter almenboligloven, idet nuværende lejemål fortsætter på uændrede vilkår. En enkelt lejlighed er p.t. udlejet til en meget billig husleje, og der gives derfor et tilskud på ca. 87.000 kr. årligt til afdelingen fra boligselskabet, indtil lejemålet kan genudlejes til den budgetterede leje.

 

Boligselskabet har udarbejdet følgende budget for første hele driftsår:

 

Lejeindtægter

631.000 kr. – inkl. tilskud på ca. 87.000 kr.

Kapitaludgifter

477.000 kr.

Driftsudgifter

205.000 kr.

I alt - underskud

  51.000 kr.

 

Huseje: Lejeindtægterne er budgetteret ud fra en forventet årlig leje på 790 kr/m2/år. I henhold til Landsbyggefondens huslejestatistik fra november 2015 udgør den årlige gennemsnitlige husleje for familieboliger i Midtjylland, ibrugtaget i 2014, 844 kr. pr. m2 pr. år. Huslejestatistik, tabel 2A, bilag nr. 3.

 

Sammenligningshuslejer: Boligselskabet oplyser, at den gennemsnitlige husleje for naboejendommen Karnapgården inkl. forbedringer er 829 kr. pr. m2 pr. år, og for den nye afdeling 123, Latinskolen, er den gennemsnitlige husleje 879 kr. pr. m2 pr. år.

Boligselskabet har medsendt følgende fordeling af huslejen. I skemaet er det forudsat, at den beboede lejlighed (nr. 5) er genudlejet til den budgetterede husleje.

 

 

Opmålt

BBR

Årlig husleje

Månedlig leje

Lejlighed 1

62

67

60.970

5.081

Lejlighed 2

172

163

134.410

11.201

Lejlighed 3

305

258

176.490

14.708

Lejlighed 4

128

125

110.850

  9.238

Lejlighed 5

191

185

148.050 *

12.338

 

856

798

630.770

52.564

Gns. leje pr. m2

 

 

 

790,44

* inkl. tilskud på ca. 87.000 kr. til dækning af forskelsleje (148.050 kr. – 61.420 kr.).

 

Boligerne vil efter erhvervelsen have status af ustøttede almene boliger i en nyetableret almen boligafdeling og vil være omfattet af samme regler som støttet byggeri, herunder reglerne om beboerdemokrati, udlejning og anvisning, vedligeholdelse og henlæggelser m.v.

Nuværende lejere vil kunne vælge at blive boende på de hidtidige vilkår, dvs. at fortsætte lejemålet efter reglerne i den private lejelovgivning, herunder reglerne om huslejefastsættelse. I takt med genudlejningen får boligerne karakter af egentlige almene boliger.

 

Et enkelt lejemål overtages i henhold til ovennævnte regler. Revisor oplyser, at boligselskabet har valgt, at forskelslejen på det lejemål der overtages, betales af boligselskabets dispositionsfond, i det omfang afdelingen ikke selv kan bære det, indtil lejemålet fraflyttes og kan genudlejes til fuld husleje. Herved belastes afdelingen ikke økonomisk og usikkerheden omkring hvornår lejemålet kan bidrage med fuld husleje er fjernet fra afdelingen. Forvaltningen bemærker hertil, at der er boligorganisationsbestyrelsens ansvar, at dispositionsfonden anvendes til de forudsatte formål, og at boligselskabets revisor skal påse dette.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Kommunen som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i medfør af almenboliglovens § 26, stk. 1, godkender, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, erhverver ejendommen beliggende Sct. Mogens Gade 33A – matr. nr. 44 Viborg Bygrunde – for en købesum af 7.200.000 kr., på de i sagsfremstillingen anførte forudsætninger og vilkår, med henblik på omdannelse til almene familieboliger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 

Inden Byrådets behandling af sagen indhentes ejendomsmæglervurdering.

Inden Byrådets møde var der udsendt en ejendomsmæglervurdering. Vurderingen kan ses som nyt bilag nr. 4.

 

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 13/64867

Afdeling 6, Sct. Mikkelsgård består af 103 familieboliger i etagebyggeri samt 8 rækkehuse, som alle blev opført sidst i 1940’erne og er beliggende på og ved Sct. Jørgens Vej i Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

 

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har i juli 2013 søgt om Byrådets godkendelse til at optage lån og hermed en forhøjelse af huslejen i afdeling 6, Sct. Mikkelsgård i forbindelse med renovering af installationer, køkkener, badeværelser og ventilationsanlæg. Forvaltningen kvitterede for ansøgningen og efterspurte yderligere oplysninger til ansøgningen.

 

Den 1. september 2015 modtog Forvaltningen en mail fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, hvor det blev oplyst, at renoveringssagen er afsluttet, og selskabet ønsker at optage et realkreditlån til finansiering af arbejderne. Forvaltningen modtog det tidligere efterspurgte materiale til sagsbehandlingen den 27. september 2015.

 

Ansøgningen skal godkendes efter bestemmelserne om huslejeforhøjelser i almenlejeloven og bekendtgørelse om drift af almene boliger samt om låneoptagelse i almenboligloven og bekendtgørelse om drift af almene boliger.

 

Finansiering

Vedligeholdelsesarbejder, som fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse skal finansieres af afdelingens henlagte midler, jf. driftsbekendtgørelsens § 61. Forbedringsarbejder, som tilfører det lejede en øget brugsværdi kan finansieres ved lånoptagelse, jf. almenboliglovens § 37b.

 

Renoveringen af afdeling 6, Sct. Mikkelsgård er budgetteret til 38.030.000 kr.

Renoveringssummen finansieres ved henlagte midler på 4.100.000 kr. og ved lånoptagelse på 33.930.000 kr.

 

Lånoptagelse

Långiver har den 19. juli 2013 oplyst Forvaltningen, at lånet på 33.930.000 kr. kan optages uden kommunegaranti.

 

Forvaltningen kan i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307 punkt 5.6) godkende en låneoptagelse, hvis långiver ikke har krævet kommunegaranti for lånet.

 

Huslejeforhøjelse

Når huslejen som følge af forbedrings-, ekstraordinære renoverings- og rimelige moderniseringsarbejder samt kollektive anlæg stiger mere end 5% af lejen, skal lejeforhøjelsen godkendes af Byrådet og ansøges inden arbejderne igangsættes, jf. almenlejelovens §10 stk. 3 og driftsbekendtgørelsens § 76 stk. 4.

 

Lejeforhøjelser kan beregnes på to måder – efter stykprismodellen eller kvadratmetermodellen.

 

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 16. november 2011 godkendte beboerne i afdeling 6 renoveringsarbejderne og den medfølgende huslejestigningen ud fra det eksisterende fordelingsprincip af huslejen i afdelingen, kvadratmetermodellen.

 

Boligselskabet oplyser, at alle lejemål har fået de samme forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder. Dog er der ikke blevet installeret nyt balanceret ventilationsanlæg i de 8 rækkehuse. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg yder derfor et årligt tilskud på 20.000 kr. fra dispositionsfonden, som kompensation til rækkehusene.

 

I ansøgning af 15. juli 2013 oplyste boligselskabet, at huslejen vil stige med 160 kr./m²/år (fra 504 kr./m²/år til 664 kr./m²/år), hvilket svarer til 32 %. For rækkehusene bliver lejeforhøjelsen 140 kr./m²/år eller 28 % efter kompensation fra boligorganisationens dispositionsfond

 

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har afsluttet renoveringsarbejderne samt både varslet og opkrævet huslejeforhøjelsen, inden Kommunens godkendelse. I henhold til driftsbekendtgørelsens § 116 nr. 6 kan forhøjelse af lejen efter § 76 stk. 4 ikke foretages uden Byrådets godkendelse. På den baggrund kan Kommunen kun tage huslejestigningen til efterretning.

 

Forvaltningen foreslår, at det påpeges overfor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, at sådanne arbejder ikke for fremtiden må igangsættes før Byrådet har godkendt låneoptagelsen, finansieringen og den foreløbige huslejeforhøjelse.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at huslejen forhøjes med 160 kr./m²/år svarende til 32 % i afdeling 6, Sct. Mikkelsgård tages til efterretning, og

 

at det påpeges overfor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, at sådanne arbejder ikke for fremtiden må igangsættes før Byrådet har godkendt låneoptagelsen, finansieringen og den foreløbige lejeforhøjelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/45018

 

 

Sideaktivitetsselskabet Sct. Jørgen ApS

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg påtænker at starte en ny aktivitet op i Sideaktivitetsselskabet Sct. Jørgen ApS og henviser til § 18 i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer, som under givne forudsætninger giver mulighed for, at en boligorganisation kan etablere og foretage indskud i et selskab, som forestår renholdelse og vedligeholdelse af visse gårdanlæg m.v.

 

Baggrunden for ansøgningen er følgende:

 

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har ved byrådsbeslutning af 18. december 2013 (sag nr. 9) fået godkendt etablering af et selskab, der er benævnt ”Sideaktivitetsselskabet Sct. Jørgen ApS”, registreret under CVR-nr. 36 44 26 38. Den godkendte aktivitet angår salg til bystyret i Chongqing Kommune i Kina af viden om boligbyggeri og boligadministration (systemeksport til den kinesiske ældresektor)

 

Byrådet godkendte endvidere, at det pågældende selskab kan udøve flere af de aktiviteter, som er nævnt i sideaktivitetsbekendtgørelsen – under forudsætning af, at den enkelte aktivitet godkendes særskilt af Byrådet før igangsætning.

 

Ny aktivitet i selskabet

Den aktivitet, som nu ønskes udført i selskabsregi omhandler vedligeholdelse, renholdelse, snerydning m.v. af gårdanlæg og opholdsarealer, herunder parkeringsarealer, veje, fortove og stier, som ejes af andre end boligorganisationen eller en afdeling af denne.

 

Aktiviteterne har været udført i en årrække, idet boligselskabet allerede efter § 14 i sideaktivitetsbekendtgørelsen fra 1996 kunne administrere drift af grundejerforeninger, ejerforeninger, gård- og vejlaug o. lign., hvori boligorganisationen, dennes afdelinger, administrerede boligorganisationer og disses afdelinger er medlem.

 

Med bekendtgørelsen af 18. december 2009 blev indført en § 17 (nu § 18) der medførte, at Boligselskabet også kunne forestå renholdelse og vedligeholdelse af gårdanlæg o.lign., ejet af andre (grundejerforeninger og ejerforeninger) under forudsætning af, at det indgår i en sideaktivitet. Boligselskabet har efterfølgende, som øvrige boligselskaber, påtaget sig driften af en række grundejerforeninger og ejerforeninger, hvor en af boligselskabets afdelinger er medlem. Dette er sket i en intern sideaktivitetsafdeling, og der er afregnet moms heraf.

 

Boligselskabets ønsker at bringe denne form for renholdelse m.m. i overensstemmelse med den seneste sideaktivitetsbekendtgørelse af 20. april 2015, § 18, der anfører:

 

Boligorganisationen kan etablere og foretage indskud i et selskab, jf. § 24, som forestår følgende aktiviteter:

 

1) Vedligeholdelse og renholdelse m.v. af gårdanlæg og grønne opholdsarealer, som ejes af andre end boligorganisationen eller en afdeling af denne.

 

2) Renholdelse og snerydning af andre opholdsarealer, herunder pladser, samt af parkeringsarealer, veje, fortove og stier, som ejes af andre end boligorganisationen eller en afdeling af denne.

 

3) Renholdelse og snerydning af andre opholdsarealer, herunder pladser, samt af parkeringsarealer, veje, fortove og stier, som ejes af boligorganisationen eller en afdeling af denne, men hvor pligten til at renholde eller foretage snerydning af de nævnte arealer m.v. er overtaget af kommunen.

 

Stk. 2. Det er en forudsætning for et indskud som nævnt i stk. 1, at boligorganisationen har én eller flere boligafdelinger eller har fået tilsagn om offentlig støtte til opførelse af almene boliger i det boligområde, hvor de nævnte gårdanlæg, opholdsarealer, veje, fortove og stier er beliggende. Det er tillige en forudsætning, at kommunalbestyrelsen godkender boligorganisationens disposition.

 

I overensstemmelse hermed ønsker boligselskabet at flytte opgaverne, det har påtaget sig, fra en intern sideaktivitetsafdeling til Sideaktivitetsselskabet Sct. Jørgen ApS.

 

De aktiviteter, som Boligselskabet udfører er indtil videre følgende:

           

Bjerringbro Andelsboligforening

Afd. 203-1

Markedsgade 7-9

Afd. 203-3

Angelskær 6-8

Afd. 203-5

Egeparken

Afd. 203-19

Nørregade 4 B-F

Ejerforeninger

Ans Søpark

Knytter sig til afd. 524

Krabbes Gård

Knytter sig til afd. 523

Grundejerforeninger

Palleshøje

Knytter sig til afd. 75

Ulriksdal

Knytter sig til afd. 22/23

Stadion Alle

Knytter sig til afd. 322

Slagterigrunden

Knytter sig til afd. 322

Hald Ege

Knytter sig til afd. 30

 

 

Økonomi

Boligselskabet forventer, at der kan skabes en god økonomisk udvikling i forbindelse med udøvelsen af de nævnte aktiviteter.

 

Under vedlæggelse af driftsbudget for år 1 – bilag nr. 1 -  anmoder boligselskabet om tilladelse til at udøve de nævnte aktiviteter i det allerede etablerede selskab. Der budgetteres med et overskud på 6.000 kr.

 

Selskabskapitalen for Sideaktivitetsselskabet Sct. Jørgen ApS er 80.000 kr., og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er 100% ejer af selskabet.

 

Forvaltningen har gennemgået ansøgningen med bilag og indhentet årsrapport, revisionsprotokollat samt opgørelse af skattepligtig indkomst. Det fremgår, at selskabet i 2014 har haft et negativt driftsresultat på 215.000 kr. og kortfristede gældsforpligtelser på 191.000 kr. Det fremgår endvidere, at selskabet som følge af årets underskud har tabt over 50% af anpartskapitalen, og at selskabet har en negativ egenkapital på 94.000 kr. Det er dog ledelsens forventning, at selskabets egenkapital kan retableres.

 

Selskabet har i første regnskabsår afholdt omkostninger i forbindelse med projektet ”Forsøgsbyggeri Plejecenter Hærvejen”, men henviser til, at der er opnået støttetilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 500.000 kr. til det samlede forsøgsbyggeri. Det er ledelsens forventning, at indtægten til fulde kan opveje de udgifter, der er afholdt i 2014 samt de fremtidige udgifter til projektet, således at selskabets egenkapital genoprettes ved selskabets egen drift.

 

Plejecenter-projektet er forsinket, og der er den 21. maj 2015 meddelt skema A-tilsagn til plejecentret. Støtten kan udbetales, når alle projektforudsætninger er opfyldt og senest med udgangen af april 2017. Boligselskabet oplyser, at udbetaling af støtten sker i forbindelse med afslutning af planlægningsfasen og ikke er afhængig af byggeriets aflevering. Hvad angår udbetaling inden 1. maj 2017 mener Boligselskabet, at det på nuværende tidspunkt med sikkerhed kan godtgøre, at der er udført 50% af tilsagnsgrundlaget, hvorfor ministeriet søges om a conto udbetaling i 2015 regnskabet.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at det godkendes, at de i sagsfremstillingen nævnte aktiviteter, som er omfattet af § 18 i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v., og som omhandler vedligeholdelse, renholdelse, snerydning m.v., udøves af Sideaktivitetsselskabet Sct. Jørgen ApS.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/61040

Baggrund

Viborg Byråd godkendte den 31. oktober 2012 (sag nr. 5) forslag til nye samarbejdsaftaler med henholdsvis Boligselskabet Viborg, herunder Kølvrå Boligselskab og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup, herunder Bjerringbro Andelsboligforening og Andelsboligforeningen Granly.

 

Samarbejdsaftalerne vedrører anvisning af ledigblevne almene familieboliger til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen og udlejning af indtil en ottendedel af ledigblevne, almene ungdoms- og familieboliger efter særlige kriterier.

 

Byrådet godkendte samtidig, at der blev indgået aftaler med de øvrige almene boligorganisationer, der har hjemsted i Viborg Kommune om udlejning af indtil en ottendedel af ledigblevne almene ungdomsboliger og familieboliger efter særlige kriterier.

 

Efter Byrådets godkendelse indgik Viborg Kommune samarbejdsaftaler med de nævnte parter. Samarbejdsaftalerne blev indgået for en treårig periode og udløber i december 2015, hvilket er baggrunden for, at der nu igen skal tages stilling til aftalerne.

 

Viborg Kommune indgik endvidere aftale med Boligselskabet Viborg Amt, Bjerringbro Boligselskab og Lejerbo Møldrup om udlejning efter særlige kriterier.

 

Lovgrundlag

Anvisning efter almenboliglovens § 59 stk. 1 og 2

Almene familieboliger udlejes som udgangspunkt efter ventelisteprincippet.

 

I henhold til Lov om almene boliger har Kommunen imidlertid ret til at få stillet indtil hver fjerde ledige familie- eller ungdomsbolig til rådighed med henblik på kommunal anvisning. 

 

Herudover kan Kommunen indgå aftale med boligorganisationen om at stille ledige almene boliger til rådighed.

 

De kommunale anvisninger tilsidesætter ventelisterne. De anvendes til at løse påtrængende boligsociale opgaver i Kommunen og sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til.

 

Til gengæld hæfter Kommunen økonomisk for lejemålet. Det betyder, at Kommunen betaler husleje fra det tidspunkt, hvor den ledige bolig stilles til rådighed for Kommunen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for lejerens forpligtigelse til at sætte boligen i stand ved fraflytning.

 

Udlejning efter særlige kriterier i henhold til almenboliglovens § 60

Kommunen og de almene boligorganisationer kan indgå aftale, om at udlejning af ledige boliger sker efter særlige kriterier. Sådanne aftaler er ikke forbundet med udgifter for Kommunen. Kriterierne fastlægges ved aftalen.

 

Udlejning efter særlige kriterier tilsidesætter ventelisterne. Det er boligorganisationerne, der administrerer udlejningen og formålet er at give bestemte grupper fortrinsret til boligerne.

 

Samarbejdsaftaler om anvisning og udlejning efter særlige kriterier

Forvaltningen har holdt to møder med repræsentanter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg herunder Bjerringbro Andelsboligforening og Boligselskabet Viborg for at drøfte indholdet i de kommende samarbejdsaftaler.

 

Der var enighed om, at de eksisterende aftaler fungerer tilfredsstillende for de involverede parter, om end de kun anvendes i begrænset omfang i den nuværende boligsituation med flere ledige boliger. Der var endvidere enighed om:

 

·         At foretage nogle få faktuelle præciseringer

 

·         At præcisere de særlige kriterier for udlejning, herunder særligt borgernes dokumentation for at opfylde givne kriterier, som f.eks. underskrevet ansættelseskontrakt eller gyldigt studiekort som dokumentation for at have fået beskæftigelse henholdsvis studieplads i Viborg.

 

·         At aftalen bør være gældende indtil 31. december 2018

 

·         At aftalen fra 1996 vedrørende tildeling af ledige boliger - de såkaldte VK-boliger og Pensionistboliger – bør indarbejdes i de nye samarbejdsaftaler. VK-boliger og Pensionistboliger er ældreegnede, almene familieboliger, som Kommunen har anvisningsret til i henhold til en aftale fra 1996. Det er imidlertid hensigtsmæssigt, at de indgår i samarbejdsaftalerne, da der er tale om anvisninger efter almenboliglovens § 59, stk. 2. Samarbejdsaftalerne tilføjes derfor et afsnit 1 b om ”Anvisning af ældreegnede, almene familieboliger” og en passus om, at parterne forpligter sig på at indgå i en drøftelse af muligheden for, at nogle af VK-boligerne og nogle af de øvrige ældreboliger overgår til boligselskabet.

 

De eksisterende samarbejdsaftaler og aftale om udlejning efter særlige kriterier er tilpasset i overensstemmelse med drøftelserne mellem Forvaltningen og boligorganisationerne.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at forslagene til nye samarbejdsaftaler med henholdsvis Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Boligselskabet VIBORG godkendes, og

 

at forslaget til ny aftale om udlejning efter særlige kriterier, jf. almenboliglovens § 60, som de øvrige boligorganisationer i Viborg Kommune vil blive tilbudt at indgå, godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/70971

Business regions i Danmark

Der findes business regions i det meste af Danmark. ’Business Region North Denmark’ blev stiftet januar 2015 og består af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. ’Trekantområdet’ er et samarbejde mellem Billund, Vejle, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejen kommuner. ’Udvikling Fyn’ består af fem fynske kommuner og har eksisteret siden 2012. ’Sydvestjysk Udviklingsforum’ er et samarbejde mellem Esbjerg, Vejen, Varde, Tønder og Fanø kommuner. 

 

Den største Business region er ’Greater Copenhagen’, der blev stiftet i sommeren 2014 af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Kommunekontaktråd Hovedstaden, Kommunekontaktråd Sjælland og Københavns Kommune.

 

I Region Midtjylland er der to business regions: Business Region Aarhus og "Danmarks Produktionshjerte": Business Region MidtVest, som består af de 7 midt- og vestjyske kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer. De 7 kommuner annoncerede det fremtidige samarbejde i november 2015.

 

Viborg Kommune er på nuværende tidspunkt den eneste kommune i Region Midtjylland der ikke er en del af en business region.

 

Om Business Region Aarhus

Business Region Aarhus-samarbejdet har i forskellige former, under forskellige betegnelser eksisteret siden 1994. Business Region Aarhus består i dag af de 11 kommuner: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus. De senest tilkomne kommuner er Hedensted og Horsens Kommuner, der blev en del af Business Region Aarhus i januar 2014.

 

Business Region Aarhus er et samarbejde, der arbejder på tværs af kommunegrænser for at skabe vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som et af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft.

 

Business Region Aarhus varetager de østjyske kommuners fælles interesser inden for bl.a. overordnet infrastruktur, turisme og erhvervsrettede aktiviteter, herunder virksomhedsudvikling og forbedring af rammebetingelser.

 

Business Region Aarhus informerer om sig selv på www.businessregionaarhus.dk og markedsfører desuden regionen over for udenlandsk arbejdskraft og studerende (borgerservice på engelsk) på www.businessregionaarhus.com

 

Økonomisk bidrag til samarbejdet i Business Region Aarhus

Business Region Aarhus er finansieret af de deltagende kommuner, der bidrager til samarbejdet med 10 kr. pr. indbygger. De første 5 kr. anvendes til markedsføring, interessevaretagelse og organisation. Den 6. kr. anvendes til den fælles markedsføringsindsats på turismeområdet. Den 7., 8., 9. og 10. kr. er forbeholdt projekter, hvor to eller flere kommuner ønsker at igangsætte projekter i Business Region Aarhus-regi.

 

Med et befolkningstal på ca. 95.500 vil det årlige bidrag fra Viborg Kommune til Business Region Aarhus således udgøre ca. 955.000 kr.

 

Organisering af Business Region Aarhus

Business Region Aarhus ledes af en politisk styregruppe bestående af de 11 borgmestre i partnerskabet. Udadtil tegner det politiske formandskab partnerskabet. For at sikre ejerskab til Business Region Aarhus går medlemskab af det politiske formandskab i Business Region Aarhus på skift og består af 3 borgmestre. Formandskabet udpeges for to år ad gangen med mulighed for forlængelse. Én borgmester repræsenterer de mindre kommuner (Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs). Én borgmester repræsenterer de mellemstore kommuner (Horsens, Randers, Silkeborg). Én borgmester repræsenterer den store kommune (Aarhus). Det nuværende formandskab består af Skanderborg, Randers og Aarhus.

 

Parallelt hermed er der etableret en administrativ pendant med 11 kommunaldirektører i en styregruppe og tre i et formandskab.

 

Det daglige arbejde varetages at Business Region Aarhus’ sekretariatet, der suppleres ad hoc med medarbejdere fra medlemskommunerne afhængigt af opgavernes indhold.

 

Endelig er der nedsat en koordineringsgruppe og en erhvervsservicechefkreds, med repræsentanter fra de 11 kommuner og tilsvarende erhvervsråd. 

 

Samarbejdets hidtidige indhold

Business Region Aarhus har indtil videre haft fokus på samarbejde omkring:

• Fælles interessevaretagelse i forhold til infrastrukturprioriteringer (særligt udvidelse af E45)

• Fælles markedsføringsindsats og styrket turismesamarbejde

• Øget internationalisering

 

Samarbejdet har desuden haft fokus på en lang række konkrete samarbejdsprojekter inden for de erhvervsmæssige styrkepositioner, der er i Østjylland, herunder:

• IT

• Sundhedsteknologi

• Fødevarer

• Cleantech og energi

• Produktionsarbejdspladser og iværksætteri

 

Business Region Aarhus har desuden gennemført/igangsat en række konkrete aktiviteter med det formål dels, at forfølge visionen om at være en af to førende vækst- og videncentre i Danmark og dels understøtte virksomhedernes udvikling og styrke sammenhængskraften i regionen. Som eksempler på projekter kan nævnes:

 

-          Strategisk plansamarbejde: Udarbejdelse af en vision for udviklingen i den overordnede fysiske planlægning i Business Region Aarhus

-          Et fælles erhvervsudviklingsprojekt med fokus på havet

-          International arbejdskraft – samarbejde med International Community om indsatser der tiltrækker og letter adgangen for arbejdskraft og studerende.

-          En satsning på vand – projekter målrettet virksomheder inden for vandsektoren.

-          Fødevarer (’Østjyllands Spisekammer’): Projekt som har til formål at yde målrettet hjælp til små og mellemstore fødevarevirksomheder i Business Region Aarhus-området.

 

Det fremadrettede samarbejde – ny strategi for Business Region Aarhus undervejs

I forbindelse med Østjysk Topmøde den 23. november blev præsenteret et oplæg til stratregi for Business Region Aarhus 2016-2017, med titlen ’Østjylland arbejder for Danmark’, som kan ses i bilag nr. 1.

 

Oplægget til strategi består af 3 såkaldte politiske dogmer og en række ønskede forandringer som samarbejdet skal have fokus på, samt tre strategiske erhvervsmæssige styrkepositioner, som der ligeledes skal fokuseres på. ’Østjylland arbejder for Danmark’ indeholder desuden en profilbeskrivelse af Business Region Aarhus ift. befolkning, beskæftigelse, værdiskabelse, eksport, iværksættere og mobilitet.

 

De tre politiske dogmer og tilhørende ønskede forandringer kort fortalt:

1.      Østjylland arbejder for Danmark

-          E45 udvides til 6 spor

-          Samlet strategi for infrastruktur i den østjyske byregion (vej, tog, gods, persontransport)

-          Udarbejdelse af en national vækststrategi for Østjylland

-          Øge antallet af statslige arbejdspladser i Business Region Aarhus

2.      Øget national og international gennemslagskraft

-          Afholde årligt østjysk topmøde med fokus på udfordringer og potentialer for vækst og etablering af konkrete samarbejder

-          Etablere tætte samarbejder med Christiansborg

3.      Identitet med respekt for forskelligheder

-          Fælles markedsføring på turismeområdet

-          Styrke den nationale og internationale markedsføring (en fælles identitet)

 

De tre strategiske erhvervsmæssige styrkepositioner:

-          Produktion og viden

-          IT og smarte byer

-          Fødevareklyngen

 

Den endelige strategi for Business Region Aarhus 2016-2017 færdiggøres i december.

 

Vejen til optagelse i Business Region Aarhus

Hvis Byrådet i Viborg Kommune beslutter at søge optagelse i Business Region Aarhus, fremsender Business Region Aarhus ansøgningen til orientering og drøftelse i de 11 byråd i partnerskabet i januar 2016.

 

Herefter behandles ansøgningen endeligt i den politiske styregruppe for Business Region Aarhus den 18. februar 2016.

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Viborg Kommune anmoder om optagelse i Business Region Aarhus, og

 

at såfremt Viborg Kommune optages i Business Region Aarhus, afholdes Viborg Kommunes bidrag til samarbejdet (cirka 955.000 kr.) af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 

Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg støtter anmodning om optagelse, men ønsker inden optagelsen en afklaring af Business Region Aarhus`s prioritering af rute 26.

Jens Rohde stiller følgende beslutningsforslag:

 

Byrådet støtter ansøgning til Business Region Aarhus om optagelse i samarbejdet med forudgående forhandling mellem formandsskabet i Business Region Aarhus og Viborgs borgmester og to viceborgmestre. Byrådet bemyndiger forhandlerne med mandat til at indgå aftale om optagelse i Business Region Aarhus under forudsætning af, at Business Region Aarhus som samlet enhed arbejder for en udvidelse af A26 sideordnet med udvidelsen af E45.”

 

For forslaget stemmer 12 medlemmer (Venstres byrådgruppe) og 19 medlemmer (Socialdemokraternes, Konservatives, Dansk Folkepartis, Enhedslistens og SF`s byrådsgrupper) stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.

 

For indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget stemmer 18 medlemmer (Socialdemokraternes, Konservatives, Dansk Folkepartis og SF`s byrådsgrupper), 1 medlem (Flemming Gundersen) stemmer imod og 12 medlemmer (Venstres byrådgruppe) undlader at stemme. Forslaget er hermed godkendt.

Bilag

Sagsid.: 15/70851

Viborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Brovst Asylcenter på vegne af Udlændingestyrelsen vedrørende muligheden for at oprette et asylcenter i Viborg Kommune på grund af den stigende tilstrømning af asylansøgere til Danmark. Brovst Asylcenter driver i øjeblikket centre i Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune og Sønderborg Kommune.

 

Asylcentre i Danmark

Udlændingestyrelsen har ansvaret for at forsørge og indkvartere asylansøgere. Udlændingestyrelsen har indgået aftaler med en række kommuner og Røde Kors om varetagelsen af operatøransvaret for asylcentre, så det er en kommune eller Røde Kors, der står for driften af asylcentre.

 

Ingen egnede kommunale ejendomme

Forvaltningen har på baggrund af henvendelsen undersøgt mulige kommunale ejendomme til husning af et asylcenter. Bilag fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden til mødet den 11. november 2015 (bilag nr. 1) redegør for, hvilke ledige ejendomme Viborg Kommune råder over.

 

Langt de fleste af ejendommene er tidligere institutioner, og fælles for dem er, at det dels vil kræve byggetilladelse (ændret anvendelse) og dels vil det ofte kræve dispensation fra det plangrundlag, der er gældende for området, hvis ejendommene skal benyttes til indkvartering af flygtninge.

 

Af de ejendomme, der er på listen, er der kun to (Gl. Tjelevej 1 i Ørum og Vinkelvej 18A-B i Viborg), som umiddelbart er godkendt til beboelse, og de kan i princippet tages i brug til indkvartering af flygtninge her og nu. Ingen af de to muligheder har dog en tilstrækkelig størrelse til at huse et asylcenter. Blandt de asylcentre, som drives af Brovst Asylcenter, ligger kapaciteten på mellem 50 og 800 beboere.

 

Der er således ingen egnede ledige kommunale ejendomme til formålet, hvilket Viborg Kommune har oplyst Brovst Asylcenter om.

 

Madsens Hotel i Bjerringbro

Viborg Kommune har modtaget en henvendelse fra advokat for Delta Ejendomme I/S med henblik på at henlede Kommunes opmærksomhed på muligheden for indkvartering af flygtninge på Madsens Hotel beliggende på Storegade 18, 8850 Bjerringbro. Viborg Kommune har ikke umiddelbart modtaget andre henvendelser fra private udlejere. Brovst Asylcenter har orienteret Viborg Kommune om, at Udlændingestyrelsen sideløbende med henvendelsen til Viborg Kommuner har haft kig på ejendommen.

 

Brovst Asylcenter har oplyst Viborg Kommune om, at de har besigtiget lokalerne i Madsens Hotel og indstillet til Udlændingestyrelsen, at lokalerne er egnet til formålet. Viborg Kommune er desuden blevet oplyst om, at det forventes primært at være familier, som vil blive indkvarteret (ca. 100 personer), såfremt ejendommen ender med at blive taget i brug som asylcenter.

 

Lovgivning vedrørende etablering af asylcentre

Udlændingestyrelsen kan formelt set indgå lejeaftale med privat udlejer og etablere asylcenter i Viborg Kommune uden forudgående accept fra Viborg Kommune.

 

Med vedtagelsen af asylpakken den 18. november 2015 har Udlændingestyrelsen desuden fået mulighed for at kunne pålægge de kommuner, hvor styrelsen har bestemt, at der skal etableres et asylcenter, at stå for driften af asylcentret.

 

Et sådant pålæg vil alene kunne anvendes, hvis det ikke er muligt gennem frivillige aftaler at få varetaget driften af asylcentre. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Brovst Asylcenter – og ikke Viborg Kommune – formodes at få operatøransvaret for et evt. asylcenter placeret i Viborg Kommune.

 

Hvis Udlændingestyrelsen vil gå videre med sagen, vil Viborg Kommune blive kontaktet, og der vil blive afholdt informationsmøde i Bjerringbro, så der er mulighed for at høre om det og stille relevante spørgsmål.

 

Økonomiske konsekvenser

Det skal bemærkes, at Udlændingestyrelsen afholder alle udgifter til asylcentrene. Placering af et asylcenter i Viborg Kommune vil derfor ikke medføre merudgifter for kommunen.

 

Såfremt der placeres et asylcenter i Viborg Kommune, kan Brovst Asylcenter vælge at indgå aftaler med Viborg Kommune om køb af ydelser efter gældende takster for eksempel sprogundervisning.

Oprettelse af et asylcenter kan betyde et øget antal lokale arbejdspladser og større omsætning i områdets butikker m.m.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Viborg Kommune overfor Udlændingestyrelsen tilkendegiver interesse for at indgå i dialog og samarbejde ved Udlændingestyrelsens eventuelle etablering af asylcenter i Viborg Kommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at det meddeles Udlændingestyrelsen, at Viborg Kommune ikke kan anbefale, at Madsens Hotel anvendes til indkvartering af flygtninge, da bygningen er placeret på gågaden midt i Bjerringbro by, og

 

at Viborg Kommune overfor Udlændingestyrelsen tilkendegiver interesse for at indgå i dialog og samarbejde ved Udlændingestyrelsens eventuelle etablering af asylcenter et andet sted i Viborg Kommune.

 

Lone Langballe stemmer imod 2. ”at”.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 

Dansk Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod indstillingens 2. ”at”.

Bilag

Sagsid.: 13/61582

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”I forbindelse med investeringsoversigten for 2013 og overslagsårene, blev der afsat midler til at samle de 3 børnehaver i Hammershøj til én institution.

 

På møde den 30. oktober 2013 besluttede Byrådet (sag nr. 7), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 1. oktober 2013 (sag nr. 3) følgende:

-      at Børnehaven placeres på skolen suppleret med en tilbygning til skolen

-      at Børnehavens præcise placering indgår i planlægning af byggeriet i samarbejde med skolen og børnehaven

-      at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 391.000 kr. til kontoen ”Hammershøj Børnehave” med henblik på at indgå aftale med en ekstern rådgiver.

 

På samme møde blev direktøren for Børn og Unge bemyndiget til at træffe beslutning om valg af rådgiver. Viborg Kommune har entreret med det rådgivende firma SKALA Arkitekter A/S til gennemførelse af projektet. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 16. juni 2015 (sag nr. 8) skitseprojektet for byggeriet.

 

Der er afholdt licitation på byggeopgaven den 27. oktober 2015. Rådgiveren har oplyst, at alle de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet. Opgaven tilbydes derfor til de håndværkere, som har afgivet laveste bud på fagentreprisen.

 

Efter afholdt licitation kan det konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten, og udvalget skal tage stilling til den manglende finansiering.


Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

År

Beløb

2015

3.336.007 kr.

Frigivet i BY den 30/10 2013: 391.000 kr.

2016

3.027.000 kr.

2017

3.054.000 kr.

 

I alt

9.417.007 kr.

Ikke frigivet, samlet: 9.026.007 kr.

  

På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget: 

Håndværkerudgifter:

Licitationspriser 27.10.15

Kælderpassage udgår af licitationsprisen

Vinterforanstaltninger

Uforudsigelige udgifter(8 %)

 

8.367.114 kr.

-281.024 kr.

150.000 kr.

597.617 kr.

Bygherreleverancer:

Legepladsinventar

Løst inventar incl. løst belysning

Keep focus, alarm, IT m.m.

 

550.000 kr.

550.000 kr.

140.000 kr.

Omkostninger og diverse:

Udbud, PCB, landinsp., Geoteknisk unders., tilslutningsafgifter, el, vand og varme forbrug m.m.

Udekøkken, overdækning til vuggestuen, skur til moon-car m.m.

Hårdehvidevarer i grupperum, tekøkken, m.m.

Rådgiver honorar, intern

Rådgiver honorar, ekstern

 

314.691 kr.

 

120.000 kr.

50.000 kr.

154.000 kr.

736.140 kr.

I alt: 

11.448.531 kr.

Budget:

9.417.007 kr.

Overskridelse af budget:

2.031.524 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der søges nu om en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen på 9.026.007 kr., med rådighedsbeløb på 2.945.007 kr. i 2015 og 3.027.000 kr. i 2016 og 3.054.000 kr. i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen udgør herefter 9.417.007 kr. 

 

Forslag til besparelsesmuligheder:

 1. Rådgiveren er kommet med besparelses muligheder, så byggeriet holder sig inden for det afsatte beløb på 9.417.007.00 kr., se bilag.

 2. En del af overskridelsen kan spares på byggeriet og en del af overskridelsen kan flyttes fra noget af det forventede mindreforbrug på en mio. kr. på ”Etablering af ny institution i Bjerringbros sydlige bydel” til ” Hammershøj Børnehave”.

Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

Direktøren for Børn- og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at licitationsresultatet godkendes.

 

at byggeriet igangsættes.

 

at der gives en anlægsudgiftsbevillingen på 9.026.007 kr. til kontoen ” Hammershøj Børnehave” med rådighedsbeløb på 5.972.007 kr. i 2016 og 3.054.000 kr. i 2017.

 

at udgiften på 9.026.007 kr. finansieres

      med 2.945.007 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

      med 3.027.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

      med 3.054.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

 

at udvalget tager stilling til den manglende finansiering.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at licitationsresultatet godkendes.

 

at byggeriet igangsættes.

 

at der gives en anlægsudgiftsbevillingen på 9.026.007 kr. til kontoen ” Hammershøj Børnehave” med rådighedsbeløb på 5.972.007 kr. i 2016 og 3.054.000 kr. i 2017.

 

at udgiften på 9.026.007 kr. finansieres

      med 2.945.007 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

      med 3.027.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

      med 3.054.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

 

at den manglende finansiering på 2.031.524 kr. findes for de 531.524, kr. vedkommende ved besparelser på byggeriet og for de 1.500.000 kr. vedkommende ved at omplacere anlægsmidler fra kontoen ”Etablering af ny daginstitution i Bjerringsbros sydlige bydel” til kontoen ”Hammershøj Børnehave”, begge konti hjemhørende i politikområdet dagtilbud.

I indstillingen fra Børne og Ungdomsudvalget har der alene været medtaget bevillingen til det oprindelige budget og dermed ikke til den merudgift, der nu forventes, lige som det ikke var præciseret i hvilket år bevilling til merudgiften forventes afholdt. Endvidere er det oplyste rådighedsbeløb i 2017 på kontoen ”Hammershøj Børnehave” berigtiget med 27.000 kr. til 3.027.000 kr. (oprindeligt oplyst til 3.054.000 kr.). Derfor er der udarbejdet følgende forslag til ny indstilling til Byrådet.

 

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at licitationsresultatet godkendes,

 

at byggeriet igangsættes,

 

at den manglende finansiering på 2.058.524 kr. findes for de 558.524, kr. vedkommende ved besparelser på byggeriet og for de 1.500.000 kr. vedkommende ved at omplacere anlægsmidler fra anden konto hjemhørende i politikområdet dagtilbud,

 

at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 10.499.000 kr. til kontoen ” Hammershøj Børnehave” med rådighedsbeløb på 7.472.000 kr. i 2016 og 3.027.000 kr. i 2017, og

 

at udgiften på 10.499.000 kr. finansieres

 

·         med 2.945.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

 

·         med 3.027.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

 

·         med 3.027.000 kr. i 2017 af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb i 2017 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”, under forudsætning af, at rådighedsbeløbet optages på budgettet for 2017

 

·         med 1.500.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Etablering af ny daginstitution i Bjerringbros sydlige del”.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler den justerede indstilling (jf. Forvaltningens bemærkninger) fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Den justerede indstilling (jf. afsnittet ”Forvaltningens bemærkninger”) fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/1648

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”I henhold til Viborg Kommunens principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

 

For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

 

Der foreligger nu en række regnskabsafslutninger på Børne– og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

(+=merforbrug/mindreindtægt)

 

 

 

 

----------- 1.000 kr. -----------

Projekt

Stednr.

Bevilling

Forbrug

Afvigelse

Finderuphøj Skole, tilbygning mellemtrin og indskoling

301560

15.497

15.357

-140

Vestervang Skole, 2 klasseklynger, samt renovering faglokaler

301568

26.144

26.109

-35

Indretning af arbejdspladser, ny skolereform

301587

8.050

7.939

-111

Etablering af personalearbejdspladser på skolerne

301588

8.350

8.461

111

Puljer skoler 2013

301602

2.306

2.304

-2

Pulje daginstitution 2012

514717

7.149

7.143

-6

Løgstrup om- og tilbygning af "Klyngen" - Løgstrup Skole

514723

4.805

4.803

-2

Ny daginstitution i tidl. Rådhus i Karup

514726

18.000

17.996

-4

Etablering af køkkener i daginstitutioner

514965

6.000

4.999

-1.001

Fritidsgårdens evt. udflytning til området omkring Houlkær Hallen

516700

6.038

6.223

185

Klubben Lyngvej og Søndergaard

516702

9.025

8.911

-114

Nyt IT-system – dagtilbud

514507

4.623

4.623

0

 

 

 

 

 

I alt

 

115.987

114.868

-1.119

 

Bemærkninger til større afvigelser:
Vedr. ’Etablering af køkkener i daginstitutioner’ blev rådighedsbeløbet reduceret med 1 mio. kr. i forbindelse med overførsel af ubrugte midler fra 2010 til 2011 – mens bevillingen ikke blev reduceret tilsvarende. Hele rådighedsbeløbet er således forbrugt.

 

Vedr. ’Fritidsgårdens evt. udflytning til området omkring Houlkær Hallen’ har der været en merudgift på 185.000 kr. som følge af store akustikproblemer i multisal og cafe-området, som det har været nødvendigt at gøre noget ved.

 

Vedr. etablering af personalearbejdspladser på skolerne har der været merforbrug på 111.000 kr., som skyldes etablering af ventilationsanlæg på 2 skoler, som viste sig nødvendigt at udføre.

 

Vedr. indretning af arbejdspladser, ny skolereform, er der et mindreforbrug på 111.000 kr. Dette skyldes, at en del af de planlagte arbejdspladser på Løgstrup Skole i stedet gennemføres som en del af det større byggeprojekt der er igangsat på skolen.

 

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen og Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/73089

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Daginstitutionerne og skolerne har ofte behov for anlægsbeløb til udbedring af forskellige akut opståede større renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver.

 

Anlægsudgiften til puljer på henholdsvis 2.000.000 kr. til daginstitutionerne og 4.200.000 kr. til skolerne skal anvendes til akut opståede renoveringsopgaver, påbudte arbejdstilsynssager, mindre uforudsete anlægsopgaver samt på dagtilbudsområdet ombygninger af køkkenfaciliteter.

 

Anlægsudgiften til puljer kloakker på 500.000 kr. skal anvendes til forundersøgelse i forbindelse med renovering af kloakker på skole området.

Der vil blive tale om renoveringsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme & Energi har ansvaret for.

 
Det i 2016 budgetterede rådighedsbeløb til anlægsopgaver på henholdsvis dagtilbudsområdet på 2.000.000 kr. og til skolerne på 4.200.000 kr. og 500.000 kr. søges frigivet. Anlægsudgifter til ovennævnte foreslås i tre puljer. 

 

Puljerne foreslås i praksis forvaltet henholdsvis af dagtilbudschefen og af skolechefen inden for deres ansvarsområde efter bemyndigelse fra direktøren for Børn og Unge.

 

Finansiering:

Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på investeringsoversigten for 2016.

 

Dagtilbudschef Finn Terkelsen og skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2016 incl. etablering af køkkenfaciliteter”

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016

til kontoen ”Pulje skoler 2016”

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Pulje til renovering af kloakker”

 

at udgiften på henholdsvis 2.000.000 kr. og 4.200.000 kr. og 500.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til formålet

 

at anvendelsen af puljerne for 2016 godkendes

 

at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljerne

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2016 incl. etablering af køkkenfaciliteter”

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016

til kontoen ”Pulje skoler 2016”

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Pulje til renovering af kloakker”

 

at udgiften på henholdsvis 2.000.000 kr. og 4.200.000 kr. og 500.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til formålet

 

at anvendelsen af puljerne for 2016 godkendes

 

at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljerne

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Sagsid.: 15/64334

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015 (sag nr. 7) med følgende sagsfremstilling:

 

Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007, sag nr. 207 styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.

 

Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler vedr. valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.

 

Der er sket ændringer i styrelsesvedtægten. Der er ligeledes udarbejdet et nyt bilag, som beskriver mål og indhold for fritids- og ungdomsklubber. Ændringer i bilagene er markeret med rødt.

 

Årsagen til ændringen er, at klubområdet fremover organisatorisk/bestyrelsesmæssigt bliver en del af Ungdomsskolen.

 

Det nye forslag er behandlet i Ungdomsskolens bestyrelse. Ungdomsskolebestyrelsen anbefaler forslaget.

 

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

                                                                           

at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten samt bilag vedr. fritids- og ungdomsklubber

godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

                                                                           

at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten samt bilag vedr. fritids- og ungdomsklubber

godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 14/68919

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Byrådet besluttede på sit møde den 25. februar 2015 (sag nr. 11) at give en anlægsudgiftsbevilling på 850.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 til ansættelse af ekstern rådgiver, udarbejdelse af projektforslag samt tekniske undersøgelser i forbindelse med opførsel af en tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen indeholdende musik- og rytmiklokale med tilhørende depot og øvelokale.

 

Projektforslaget til tilbygningen, udarbejdet af Quattro Arkitekter A/S, blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11.august 2015 (sag nr. 5)

 

Der har den 26. oktober 2015 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige.

 

På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.

 

 

Håndværkerudgifter:

Licitationsresultat

Vinterforanstaltninger

Uforudsigelige udgifter ca. 7%

 

4.273.039

50.000

304.461

 

4.627.500

Bygherreleverancer:

Inventar, IT-udstyr, CTS-opkobling, alarm, Keep Focus m.v.

 

700.000

 

5.327.500

Omkostninger:

Ekstern rådgiver

Intern rådgiver 2,5%

Landinspektør, geotekniske undersøgelser, annoncering, rejsegilde m.v.

 

595.000

149.500

 

53.000

 

 

Total

6.125.000

 

Licitationsresultatet holder sig således inden for den meddelte anlægsudgiftsbevilling.

 

Finansiering

 

På investeringsoversigten for 2015 var der afsat 1.850.000 kr. til tilbygning til Finderuphøj Hallen, ombygninger i eksisterende bygningsmasse i forbindelse med at specialklasserne integreres med almenklasserne i indskoling og mellemtrin m.v. samt udvidelse af P-areal.

 

På investeringsoversigten for 2016 – 2018 er der afsat 12.500.000 kr. til projekterne.

I alt en finansiering på 14.350.000 kr.

 

Heraf er frigivet 7.122.500 kr.

850.000 kr. til ekstern rådgiver m.v. til tilbygningen, 4.530.000 kr. til ombygningen og 1.742.500 kr. til p-plads. Til rest 7.227.500 kr.

 

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

 

at licitationsresultatet godkendes

 

at byggeriet igangsættes

 

at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling(helhedsplan)” forhøjes med 5.327.500 kr. med rådighedsbeløb på 1.727.500 kr. i 2016 og 3.600.000 kr. i 2017

 

at udgiften på 5.327.500 kr. finansieres:

 

 • med 1.727.500 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb som er optaget på investerings-oversigten for 2016 til projektet
 • med 3.600.000 kr. i 2017. Det forudsættes, at rådighedsbeløbet på 3.600.000 kr. i 2017 afsættes på budgettet i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2017-2020.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

 

at licitationsresultatet godkendes

 

at byggeriet igangsættes

 

at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling (helhedsplan)” forhøjes med 5.327.500 kr. med rådighedsbeløb på 1.727.500 kr. i 2016 og 3.600.000 kr. i 2017

 

at udgiften på 5.327.500 kr. finansieres:

 

 • med 1.727.500 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb som er optaget på investerings-oversigten for 2016 til projektet
 • med 3.600.000 kr. i 2017. Det forudsættes, at rådighedsbeløbet på 3.600.000 kr. i 2017 afsættes på budgettet i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2017-2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/33443

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 1. september 2015 (sag nr. 5)       at sende en ændring af tildelingsmodellen på skoleområdet i Viborg Kommune i høring.

 

Ved høringsfristens udløb den 30. oktober 2015 var der indkommet høringssvar fra 21 skoler samt fra Viborg lærerkreds.

 

Af høringssvarene fremgår, at holdningen til ændringen er overvejende negativ. Knap halvdelen tager dog den foreslåede ændring til efterretning. Alle indkomne høringssvar er vedlagt i bilag 1.

 

Der er i høringssvarene stillet en del spørgsmål og gjort opmærksom på en række punkter, som man mener Børne- og Ungdomsudvalget bør forholde sig til. Disse kan læses af de konkrete høringssvar. Herunder ses derfor kun en kort sammenskrivning af temaer som kan blive en konsekvens hvis tildelingsmodellen ændres.

 

Der er mulighed for at ændringen af tildelingsmodellen vil ramme skævt og belaste nogle skoler mere end andre. Dette begrundes af, at der skal ganske få elever til at påføre skolen en forholdsvist stor udgift. 4 elever der har behov for specialtilbud betyder således en lærerstilling mindre i almentilbuddet.

 

Det, at det koster skolen penge, at en elev visiteres til specialtilbud kan resultere i, at skolerne prøver at inkludere eleven ”for længe”. Elevernes behov risikerer at blive klemt af en økonomisk tænkning.

 

Skolerne er ikke alene om visitationen, som reelt foregår centralt. De har derfor ikke den endelige beslutningskompetence. Det betyder at princippet om at bestilleren også er den der betaler faktisk ikke helt holder i sammenhæng med ændringen af tildelingsmodellen.

 

Den foreslåede ændring af tildelingsmodellen risikerer at gøre økonomien i almentilbuddet dårligere.

 

Det må forventes at en øget inklusion i almen tilbuddet vil give øget pres på læringscenteret på Vestervang. Der er en risiko for at de ikke vil kunne honorere efterspørgslen, hvilket kan gøre det sværere for almen tilbuddet at inkludere uanset økonomien.

 

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af beslutningen som Børne- og Ungdomsudvalget traf på mødet den 1. september 2015 (sag nr. 5).

 

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller Byrådet

 

at Børne- og Ungdomsudvalget fastholder beslutning fra mødet den 1. september 2015 (sag nr. 5) om ændring af tildelingsmodellen.

 

at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2016.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller Byrådet

 

at Børne- og Ungdomsudvalget fastholder beslutning fra mødet den 1. september 2015 (sag nr. 5) om ændring af tildelingsmodellen.

 

at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2016.

 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover, at autismeområdet f.s.v.a ressourcetildelingen, indgår i den analyse, der blev besluttet iværksat, jvf. sag 12 på dagsordenen til dagens møde

Efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen er tilføjet tre nye bilag: Nyt bilag nr. 2: Dagsordenspunkt fra Børne- og Ungdomsudvalgets behandling den 1. september 2015 med tilhørende bilag (nyt bilag nr. 3 og 4).

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning, indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

 

at den ændrede tildelingsmodel (nyt bilag nr. 4) godkendes.

Byrådet beslutter,

 

at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2016 for nyindskrevne elever herefter.

 

Flemming Gundersen stemmer imod.

Bilag

Sagsid.: 15/65566

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Viborg Vand A/S har den 29. oktober 2015 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets takster for ledningsført vand for 2016.

 

Baggrund

Det fremgår af Vandforsyningslovens § 53, at et alment vandforsyningsanlæg en gang årligt skal fastsætte takster for anlægs- og driftsbidrag. Taksterne skal overholde det prisloft, Forsyningssekretariatet årligt fastsætter, og skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 

Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen begrænser sig til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen kan godkende eller afvise den indstillede takst.

 

Driftsbidrag for 2016

Takstbladet for Energi Viborg Vand indeholder, ud over takster for ledningsført vand og den faste afgift, bl.a. takster for tilslutning til Energi Viborg Vand A/S og vandafledningsbidrag.

  

Energi Viborg Vand A/S ønsker, at taksterne for ledningsført vand og den faste afgift holdes uændret i forhold til 2015. Taksterne for ejerboliger er: 

·    7,00 kr./m3 ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand

·    452,00 kr. ekskl. moms i fast afgift

 

Taksterne fremgår af bilag 1.

 

Forvaltningens bemærkninger

Prisloft 

Forsyningssekretariatets prisloft udgør en indtægtsramme, fastsat i kr. pr. m3.

 

Den 25. september 2015 har Statens Forsyningssekretariat fremsendt afgørelse om prisloft for 2016 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 2).

 

Af afgørelsen fremgår, at prisloftet fastsættes til:

·     19,90 kr. pr. m3 inkl. afgifter

·     13,39 kr. pr. m3 ekskl. moms og afgifter.  

 

Loftet er fastlagt med udgangspunkt i den debiterede vandmængde i 2014 på 2.305.563 m3 og en samlet indtægtsramme på 45.879.102 kr.

 

Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.: 

·    drift og indvinding

·    administration

·    henlæggelser til ny investeringer

 

Forvaltningens vurdering

Taksten er lavere end det prisloft, der er fastsat af Statens Forsyningssekretariat.

 

Forvaltningen vurderer, at takstfastsættelsen er sket i overensstemmelse med § 52a i Vandforsyningsloven, og at der, med de takster vandselskabet har fastsat, er dækning for de udgifter, der er forbundet med at drive et vandværk.”

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Energi Viborg Vand A/S’ takster 2016 for godkendes

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Energi Viborg Vand A/S’ takster 2016 for godkendes

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 13/76616

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26.november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 8. januar 2015 besluttet, at der med udgangspunkt i udvalgets beslutning på mødet den 22. maj 2014, sag nr. 5, udarbejdes et tillæg til Vandforsyningsplan 2012 – 2022. Der er nu udarbejdet et sådant udkast til tillæg – se bilag 1.

 

Tillægget indeholder ændringer af retningslinier og administrationspraksis i forbindelse med etablering af erstatningsboringer i vandværkernes naturlige forsyningsområder.

 

Tillægget skal i henhold til bekendtgørelse nr. 1318 af 21. december 2011 om vandforsyningsplanlægning offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor det er muligt at komme med indsigelser til forslaget. Samtidig skal forslaget sendes til Naturstyrelsen til orientering.

 

Forvaltningens bemærkninger

Baggrund

Den 22. maj 2014 blev følgende princip for administration af vandforsyningsplanens retningslinje om erstatningsboringer vedtaget:

·           Der meddeles efter en konkret vurdering forbud mod etablering af erstatningsboringer, uden forudgående ansøgning, til de ejere af en brønd eller boring indenfor de dele af de naturlige forsyningsområder, hvor der er registreret boringer med nitratindhold over 100 mg/l eller forekomst af pesticider over grænseværdierne.

·           For de øvrige brønde eller boringer vil der fortsat kunne etableres en erstatningsboring efter en anmeldelse til Viborg Kommune.

 

Forvaltningen har med udgangspunkt i Klima- og Miljøudvalgets beslutning og ud fra de givne kriterier kortlagt, hvilke vandforsyningsanlæg indenfor vandværkernes naturlige forsyningsområder, der er truet af nitrat og pesticidforurening. Kortlægningen danner grundlag for tillægget til vandforsyningsplan.

 

Berørte ejendomme

Kortlægningen viser, at på nuværende tidspunkt er 45 drikkevandsboringer truet af nitrat, og 6 drikkevandsboringer er truet af pesticidforurening. Det betyder, at i alt 51 ejendomme forventes at skulle have et forbud mod at etablere erstatningsboring uden forudgående ansøgning.

 

Disse 51 ejendomme vil efter den endelige vedtagelse af tillægget modtage et nyt varsel om forbud mod etablering af en erstatningsboring uden forudgående ansøgning. I december 2013 sendte Forvaltningen varsel om forbud mod etablering af en erstatningsboring uden forudgående ansøgning i vandværkernes naturlige forsyningsområde til ca. 1650 ejendomme.

 

Forvaltningen vil desuden efter endelig vedtagelse af tillægget orientere de resterende ejendomme om, at det sendte varsel ikke længere er gældende.

 

Grundvandsforum

Forvaltningen forventer i høringsperioden at drøfte tillægget med Grundvandsforum, hvor Dansk Brøndejerforening også er repræsenteret.

Forvaltningens vurdering

Tillægget skal sikre det juridiske grundlag for at kunne håndhæve Klima- og Miljøudvalgets beslutning af 22. maj 2014.

 

Ifølge Bekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 om Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er alle plantyper omfattet af kravet om miljøvurdering, hvis de fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Vandforsyningsplanen for Viborg Kommune 2012-22 vil medføre etablering af nye vandindvindingsboringer og vandforsyningsledninger, men da vandforsyningsplanen ikke fastlægger bindende rammer for disse anlægs place­ringer, er det Kommunens vurdering, at planen ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Det vurderes, at ovennævnte ligeledes er gældende for dette tillæg.”

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

 

at det fremlagte udkast til tillæg til vandforsyningsplan 2012-2022 vedrørende ændring af retningslinier for etablering af erstatningsboringer i vandværkernes naturlige forsyningsområde godkendes og sendes i 8 uges høring.

Forvaltningen redegjorde for, at der i de tilfælde, hvor der findes en forureningsrisiko, foretages en individuel sagsbehandling i forhold til udstedelse af forbud mod etablering af erstatningsboringer uden forudgående ansøgning.

 

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

 

at det fremlagte udkast til tillæg til vandforsyningsplan 2012-2022 vedrørende ændring af retningslinier for etablering af erstatningsboringer i vandværkernes naturlige forsyningsområde godkendes og sendes i 8 uges høring.

 

Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til beslutningen, idet han ikke finder, at den nuværende vandforsyningsplan skal ændres.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 

Flemming Gundersen stemmer imod, idet han ikke finder, at den nuværende vandforsyningsplan skal ændres.

Bilag

Sagsid.: 15/64882

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Energi Viborg Vand A/S har den 29. oktober 2015 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets spildevandstakster for 2016.

 

Baggrund

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven) og af betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S, at selskabet én gang årligt fastsætter kubikmetertaksten for vandafledningsbidrag for spildevand. Kubikmetertaksten skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst.  Med en legalitetskontrol kan kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven.

 

Konkret skal takstfastsættelsen overholde: 

·           at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber.

·           at taksten ikke overskrider det statslige prisloft, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Prisloftet udgør en indtægtsramme, fastsat i kr. pr. m3.

 

Spildevandsselskabets grundlag for fastsættelse af vandafledningsbidrag for 2015
Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S har jf. bilag 1 og 2 vedtaget, at taksten for vandafledningsbidraget for 2016 fastsættes til:


Takst 1: 34,80 kr. pr. m3 ekskl. moms (33,61 kr. pr. m3 i 2015)

Takst 2: 30,62 kr. pr. m3 ekskl. moms (30,92 kr. pr. m3 i 2015)

Takst 3: 22,27 kr. pr, m3 ekskl. moms (25,54 kr. pr. m3 i 2014)

 

De reducerede takster (takst 2 og takst 3) er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven samt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Taksterne gælder for erhverv, der er tilmeldt ordningen. I 2016 skal takst 2 og 3 fastsættes henholdsvis 12% og 36% lavere end takst 1.  Takst 2 er aktuel ved den del af vandforbruget, der er over 500 m3, men under 20.000 m3. For den del af vandforbruget der er over 20.000 m3, anvendes takst 3.

 

I 2015 har vandafledningstaksten været 33,61 kr. pr. m3 ekskl. moms.  

 

Set i forhold til 2015 vil takst 1 for 2016 medføre en stigning på 1,49 kr. pr. m3 inkl. moms. Det er en stigning på knap 4 %, som vil betyde en merudgift på 164 kr. inkl. moms for et parcelhus med et vandforbrug på 110 m3.

 

Stigningen skyldes primært et øget investeringsbudget, generel prisfremskrivning samt konsekvenserne af trappemodellen, som medfører reduceret vandafledningstakst for erhverv med stort vandforbrug.


Spildevandsforsyningens budget for 2016 samt årsrapport 2014 fremgår af bilag 3 og 4.

 

Forvaltningens bemærkninger
Forsyningssekretariatet har den 25. september 2015 sendt afgørelse om prisloft for 2016 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 5). Af afgørelsen fremgår, at prisloftet fastsættes til 38,15 kr. pr. m3. Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusiv moms.

 

Prisloftet er ikke et udtryk for det maksimale vandafledningsbidrag, der må opkræves ved forbrugerne, men et udtryk for de maksimale indtægter (indtægtsrammen), som Energi Viborg Vand A/S må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Selskabets indtægter består af vandafledningsbidrag, særbidrag, vejbidrag og tilslutningsbidrag. Prisloftet beregnes ved at dividere indtægtsrammen med den debiterede vandmængde i 2014.

 

Indtægtsrammen i 2016 er således 155.833.985 kr., mens den budgetterede indtægt er på 147.797.000 kr. inklusiv tilslutningsbidrag. Selskabets budgetterede indtægter er således 8.036.895 kr. lavere end indtægtsrammen.

 

Forvaltningens vurdering

Vandafledningsbidraget for 2016 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om, at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt det fastsatte prisloft.”

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget indstiller til Byrådet,

  

at vandafledningstakster for 2016 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

  

at vandafledningstakster for 2016 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

I overskriften ”Spildevandsselskabets grundlag for fastsættelse af vandafledningsbidrag for 2015” skal der retteligt stå 2016.

 

Vedrørende takst 3, så er der i parentes nævnt, at taksten er 25,54 kr. for 2014. Det er retteligt for 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 14/74368

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 3. september 2015, sag 9, med henblik på offentlig høring. Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

 

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”.

 

Baggrunden for udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplan er, at der i et område af Hald Ege er kapacitetsproblemer i spildevandssystemet, hvorfor der har været problemer med oversvømmelse af veje og kældre. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at ejendommene i området kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overflade og benytte LAR-løsninger til nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

 

I forbindelse med gennemgang af kloaksystemet i Hald Ege har det vist sig, at skolen ikke er separatkloakeret som tidligere antaget. Tag- og overfladevandet fra skolen er derfor med til at forværre problemerne med oversvømmelser, hvorfor skolen med tillægget planlægges separatkloakeret.

 

Oversigtskort fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

 

Forvaltningens vurdering

Tillægget er nødvendigt for at løse kapacitetsproblemerne i spildevandssystemet i Hald Ege og skaber det juridiske grundlag for:

·           at ejendomme i området ved Niels Bugges Vej, Trinbrætvej, Syrenvænget osv. kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand

·           at spildevandsledning mellem Egeskovvej og Niels Bugges Vej kan etableres

·           at sikre omlægningen af den interne kloak på Hald Ege Skole fra fælleskloak til separatkloak

 

Forvaltningen finder, at det ud fra miljømæssigt og økonomisk perspektiv er den bedste løsning at give mulighed for, at ejendomme i området Niels Bugges Vej, Trinbrætvej, Syrenvænget osv. kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand. Dette begrundes blandet andet med, at nedsivningsforholdene i området har vist sig gunstige, og at kloakken i øvrigt ikke skal omlægges, da den eksisterende kloak har en betydelig restlevetid. 

 

Såfremt det viser sig, at der ikke er tilstrækkeligt mange ejendomme, der ønsker at udtræde af kloakfællesskab, skal der iværksættes andre tiltag for at løse kapacitetsproblemerne i området.”  

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/65997

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Energi Viborg Vand A/S (EVV) har anmodet Byrådet om at træffe en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune. Tillægget vedrører spildevandsprojekt i Hald Ege.

 

Baggrund

For at realisere planlagte spildevandsanlæg ønsker EVV at erhverve arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018. EVV ønsker som udgangspunkt at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

 

Forvaltningens bemærkninger

Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

 

For at disse to betingelser er opfyldt på aftaletidspunktet, har EVV anmodet om, at Byrådet træffer en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

 

Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

 

Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

 

Forvaltningens vurdering

Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 - 2018 kan realiseres.

 

Alternativ til en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En generel ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.”

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

 

at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

 

at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/28760

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Klima- og Miljøudvalget besluttede den 17. juni 2015 (sag nr. 2) at igangsætte planlægningen for et biogasanlæg ved Grønhøj. Oversigtskort er i bilag 1, og ansøgers anmeldelse af projektet er i bilag 2.

Biogasanlægget vil behandle ca. 140.000 tons biomasse fra 10 landbrugsejendomme i lokalområdet. Det vil producere ca. 4.500.000 m3 bionaturgas (til sammenligning bruger Viborg Kraftvarme 60 mio. m3 naturgas om året). Biogasanlægget ønskes placeret i tilknytning til en eksisterende kvægbedrift, og der ønskes etableret to nye adgangsveje, så transporten ledes uden om Grønhøj by. 

 

Som led i planlægningen har der været afholdt fordebat fra den 6. august 2015 til den 20. august 2015 med henblik på at indkalde ideer og forslag til den videre planlægning. Der afholdtes borgermøde den 13. august 2015 med en bustur til et tilsvarende biogasanlæg i Salling.

 

Der indkom 14 høringssvar i forbindelse med fordebatten og høringen af berørte myndigheder. Klima- og Miljøudvalget behandlede høringssvarene den 1. oktober 2015 (sag nr. 1). Udvalget besluttede, at der udarbejdes planforslag, som besluttet den 17. juni 2015, og at der i miljørapporten indgår en beskrivelse af 3 alternative løsninger, en vurdering af merbelastningen på vejene omkring biogasanlægget, en vurdering af håndtering af støv, støj og lugt, en vurdering af lugtberegninger, en beskrivelse af ejerkredsen samt en beskrivelse af gasledningen.

 

Nuværende forhold

Planområdet ligger på et markareal nord for Grønhøj by. Arealet anvendes jordbrugsmæssigt.  

 

Lokalplan og Kommuneplan

Området er ikke omfattet af lokalplan og kommuneplanrammer.

 

Området er i Kommuneplan 2013 – 2025 udpeget som område med lokaliseringsmulighed for biogasanlæg. Området er desuden udpeget som et geologisk interesseområde. Området ligger ca. 570 meter fra kommuneplanens udpegning af værdifuldt landskab,100 meter fra kommuneplanens udpegede naturområder og §3 områder og i tilknytning til det udpegede kulturmiljø omkring Grønhøj.

 

Det vurderes i miljørapporten, at planen ikke vil påvirke det værdifulde landskab, den beskyttede natur og de geologiske og kulturhistoriske interesser i området ved den ansøgte placering af biogasanlægget, og ved rensning af luft og en begrænset udledning af ammoniak.

 

Forslag til lokalplan nr. 465

Der er udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 465 og forslag til kommuneplantillæg nr. 51, se bilag 3. Lokalplanforslaget udlægger området til et teknisk område til biogasanlæg med vejadgang fra Mønstedvej og Fallesgårdevej.

 

Lokalplanforslaget formål er at udlægge lokalplanområdet til biogasanlæg med tilhørende tanke mv. med henblik på afsætning af bionaturgassen til naturgasnettet. Formålet med lokalplanforslaget er også at sikre, at bebyggelse sker i harmoni med eksisterende bebyggelse og landskab, og at adgangsveje til anlægget medfører mindst mulig gene for omgivelserne.

 

Forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2013 - 2025

Med kommuneplantillæg 51 udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et biogasanlæg, og biogasanlægget tilføjes i retningslinje 8 – Landbrug og fiskeri.

 

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er risiko for forekomst af ukendte fortidsminder i planområdet. Det er derfor nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning) for at afklare, om der er væsentlige fortidsminder i området. Ansøger har kontaktet Viborg Museum med henblik på en vurdering af projektområdet.

 

Miljøvurdering og vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Der er udarbejdet en miljørapport, der både indeholder miljøvurdering af planforslagene og VVM-redegørelse. Ansøger har udarbejdet miljørapporten med rådgiverbistand fra Dahl Advokater. Miljørapporten er i bilag 4.

 

I miljørapporten er der fokuseret på:

·           Lugt, støj og støv

·           Transport og vejforhold

·           Påvirkning af natur, flora, fauna, landskab, geologi, kulturhistorie

·           Håndtering af biomasse

·           Gashåndtering – opgradering og distribution

·           Alternative løsningsmodeller

 

Den overordnede konklusion i miljørapporten er, at planerne og det konkrete projekt ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljø og naboer mht. trafik, lugt, kvælstof, landskab mv. Biogasanlægget ventes at have en positiv effekt i form af en reduktion i udledningen af klimagasser og i produktionen af vedvarende energi i form af biogas.

 

Nedenfor beskrives miljørapportens konklusioner på de temaer, som havde særlig bevågenhed i fordebatten.

 

Det vurderes, at antallet af tankvogns-transporter på maksimalt 15 transporter til og 15 transporter fra biogasanlægget pr. dag, ikke vil give anledning til en væsentlig merbelastning på vejene omkring biogasanlægget. Transporterne vil fordeles på Mønstedvej, hvor der er målt et gennemsnit på 547 trafikanter (heraf 70 lastbiler) om dagen og på Fallesgårdevej, hvor der er målt et gennemsnit på 584 trafikanter (heraf 55 lastbiler) om dagen.

 

Luftspredningsberegningen (den såkaldte OML-beregning), som er beskrevet i miljørapporten, viser, at biogasanlæggets luftrenseanlæg vil sikre, at biogasanlægget kan overholde miljølovens lugtkrav i forhold til naboer og i forhold til Grønhøj by. OML-beregningen viser tilsvarende, at luftrenseanlægget vil reducere udledningen af ammoniak, så tærskelværdierne for påvirkning af de nærliggende §3 områder og Natura 2000 området ved Kongenshus Hede ikke overskrides.

 

Miljørapporten behandler en alternativ placering af biogasanlægget mellem Mønstedvej og Grønhøj Skivevej. Det vurderes, at denne placering vil påvirke flere naboer end den ansøgte placering, og at den vil have en større påvirkning på trafikale forhold, kulturmiljø, landskab og geologiske interesser.

 

Miljørapporten behandler også en alternativ transport af biomasse via rørføring. Det vurderes, at det er en bekostelig investering, som vil medføre en problematisk binding af leverandører, og at det vil berøre et større antal lodsejere uden relation til biogasanlægget.

 

Miljørapporten behandler en alternativ tilrettelæggelse af adgangsveje til biogasanlægget, hvor der ikke etableres en adgangsvej fra Fallesgårdevej til anlægget. Det vurderes, at den alternative løsning vil påvirke et større antal beboelser end den ansøgte løsning, særligt i Grønhøj by. Det vurderes, at det vil koncentrere den trafikale belastning på Mønstedvej fremfor for at sprede transportbelastningen.

 

Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

 

Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Udkast til VVM-tilladelse er i bilag 5 og udkast til miljøgodkendelse er i bilag 6.

 

Borgerinddragelse

Planforslagene med miljørapport, udkast til VVM-tilladelse og udkast til miljøgodkendelse skal i 8 ugers offentlig høring i perioden 17. december 2015 – 11. februar 2016.

 

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 12. januar 2016 eller den 19. januar 2016 kl. 17.00 – 19.00 på Rådhuset i Viborg.

 

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et teknisk anlæg i det åbne land. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.”

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Byrådet beslutter,

 

at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

 

at der afholdes borgermøde den 12. januar 2016 eller den 19. januar 2016 kl. 17.00 – 19.00 på Rådhuset i Viborg.

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

 

at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen arbejder videre på, om Grønhøjvej/Fallesgårdevej kan lukkes for gennemkørende lastbiler.

 

at der afholdes borgermøde den 12. januar 2016 kl. 17.00-19.00. Mødet afholdes lokalt.

 

Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til beslutningen, idet han finder, at biogasanlæg vil bidrage til at fremme de industrielle svinebrugs gylleproduktion, inkl.  forbrug af energiafgrøder. Enhedslisten er imod denne produktionsform.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 

Flemming Gundersen stemmer imod, idet han finder, at biogasanlæg vil bidrage til at fremme de industrielle svinebrugs gylleproduktion, inkl. forbrug af energiafgrøder. Enhedslisten er imod denne produktionsform.

Bilag

Sagsid.: 13/14109

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune blev behandlet med henblik på offentlig høring i Byrådet den 22. april 2015.

 

Byrådet har desuden den 7. oktober 2015 godkendt Budgetforslag 2016-2019.

 

Begge forhold har konsekvenser for planforslaget. Konsekvenserne vil blive gennemgået nedenfor. 

 

Forvaltningen er endvidere af Klima- og Miljøudvalget på mødet den 29. oktober 2015 (punkt 9) blevet bedt om at fremlægge en model med fremrykning af en række af de centrale tiltag i planforslaget og de dertil hørende anlægsudgifter godkendt i Budgetforslag 2016-2019.

 

I bilag 1 er alle indkomne høringssvar samlet i kronologisk rækkefølge.

 

I bilag 2 er der lavet et sammendrag af de væsentligste punkter fra høringssvarene, og forvaltningens bemærkninger er anført.

 

I bilag 3 er forvaltningens ændringsforslag til affaldshåndteringsplanen 2014-2019 for Viborg Kommune indført i planen. Alle ændringer er markeret som værende

a)    Ændret jf. offentlig høring

b)    Ændret jf. budgetforslag 2016-2019

 

Planforslaget kan endvidere findes som digital udgivelse på: http://ipaper.revas.dk/Revas/Information/Affaldsplan2015/Affaldsplanprimonovember2015/

 

I bilag 4 fremlægges en model med fremrykning af en række af de centrale tiltag i planforslaget og de dertil hørende anlægsudgifter godkendt i Budgetforslag 2016-2019.

 

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 13. maj 2015 til den 9. juli 2015.

 

Den 10. juni 2015 blev der afholdt borgermøde angående forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune. Her blev forslagets indhold og rammer præsenteret, og der var mulighed for at se eksempler på de affaldsbeholdere i plastik, som forventes benyttet fremover. Der var mange spørgsmål og en konstruktiv dialog.

 

Alle deltagere blev opfordret til at indgive formelle høringssvar.

 

I offentlighedsperioden har Forvaltningen modtaget 18 høringssvar. Forvaltningen har nu behandlet høringssvarene. De centrale emner fra høringssvarene er gået på følgende, med både positive og negative bemærkninger:

-        Definitionen af en skelordning.

-        Fordele og ulemper ved skelordningen, herunder miljøhensyn.

-        Fleksible servicemuligheder i skelordningen.

 

Forslag til ændringer i affaldshåndteringsplanen 2014-2019 for Viborg Kommune, med baggrund i de indkomne høringssvar

 

1) Med baggrund i, at der i mange af høringssvarene er omtalt eller stillet spørgsmål til definition og udformning af den foreslåede skelordning, foreslår Forvaltningen, at en uddybende beskrivelse af ”skelordning” formuleres og præciseres i affaldshåndteringsplanen.

 

Der foreslås følgende tilføjelser/ændringer:

 

Side 15:

Der tilføjes en informationsboks på siden med følgende indhold:

 

Hvad er en skelordning?

En skelordning indebærer, at affaldsbeholderen skal stå ved skel på det tidspunkt, hvor den skal tømmes. Affaldsbeholderen skal stå tilgængeligt og forsvarligt uden at kunne genere den offentlige trafik.


Det betyder, at:

·           Affaldsbeholderen skal stå fremme på egen grund på et fast underlag og højst ca. 1 meter fra skel på tømmedagen. Den må ikke stå på fortov, cykelsti eller vej. Affaldsbeholderen vil være udstyret med reflekser.

·           Brugeren selv sørger for, at affaldsbeholderen står fremme på tømmedagen. Brugeren bestemmer selv, om affaldsbeholderen har en fast plads ved skel eller den sættes frem til skel på tømmedagen.

 

2) Med baggrund i, at der i mange af høringssvarene er omtalt eller stillet spørgsmål til mulighed for tilvalg/fravalg af skelordning, foreslår Forvaltningen, at rammerne for tiltaget udvides til også at omfatte muligheden for tilkøb.

 

Der foreslås følgende tilføjelser/ændringer: 

 

Tiltag nr. 5 (side 21):

Obligatorisk skelordning for husstandsindsamling
ændres til
Skelordning for husstandsindsamling

 

I beskrivelsen af tiltagets punkt ”hvad” tilføjes:

Der etableres mulighed for tilkøb af ordning, med afhentning af beholder inde på ejendommen og op til 40 m fra skel.

 

I beskrivelsen af tiltagets punkt ”udfordringer” ændres:

”…ejendommen (standplads), mens det vurderes at være forringet ved afhentning på fortov eller skel (skelplads).”

til
”…ejendommen (op til 40m fra skel), mens det vurderes at være forringet ved afhentning ved skel (højst ca. 1 meter fra skel).”

 

3) Jf. bekendtgørelse om affald nr. 1309 skal Kommunen etablere indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger. Med baggrund i, at de eksisterende forhold for dagrenovationsindsamling i landområder ikke lever op til den gældende lovgivning, foreslår Forvaltningen, at der ikke foretages yderligere undersøgelser, men etableres en overgangsperiode for at bringe al dagrenovationsindsamling i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Der foreslås følgende tilføjelser/ændringer:

 

Tiltag nr. 2 (side 20):

I beskrivelsen af tiltagets punkt ”hvad” ændres:

I planperioden undersøges muligheder og udfordringer for obligatorisk kommunal dagrenovationsindsamling fra husholdninger – dvs. også for områder der i dag har mulighed for at vælge alternative indsamlere.”
til
”I planperioden varsles en overgangsperiode for obligatorisk kommunal dagrenovationsindsamling fra alle husholdninger – dvs. også for områder der i dag har mulighed for at vælge alternative indsamlere.”

 

Viborg Kommunes budget 2016-2019

Byrådet har den 7. oktober 2015 godkendt Budgetforslag 2016-2019, hvilket indeholdt en udskydelse af udvalgte investeringer på affaldsområdet. Dette har betydet, at størstedelen af affaldshåndteringsplanens tiltag tilsvarende udskydes 1-2 år i forhold til det oprindelige planforslag.

 

Denne udskydelse af centrale tiltag kan have betydning for Viborg Kommunes muligheder for at efterleve de nationale mål på området, herunder bl.a. 50% genanvendelse af alt husholdningsaffald i 2022.

 

Konsekvenserne af udskydelsen af anlægsinvesteringerne som følge af budgetforslag 2016-2019 er indarbejdet i forslaget til affaldsplan, der er vedlagt som bilag 3.

 

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. oktober 2015 blev forvaltningen imidlertid bedt om at fremlægge en model med fremrykning af en række af de centrale tiltag i planforslaget og de dertil hørende anlægsudgifter godkendt i Budgetforslag 2016-2019. Denne model fremgår af bilag 4.”

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

 

at forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune godkendes med de foreslåede ændringer til teksten som følge af den offentlige høring og budget 2016-2019,

 

og

 

at Udvalget drøfter, hvorvidt den alternative model, der indeholder en fremrykning af centrale tiltag og tilhørende anlægsudgifter, ønskes indarbejdet i affaldsplanen jf. bilag 4.

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

 

at forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune godkendes med de foreslåede ændringer til teksten som følge af den offentlige høring,

 

at der sker en fremrykning af de i bilag 4 (tabel 1 og 2) nævnte centrale tiltag, bl.a. afledt af at Kommunens renovationsopgaver i 2016 skal i udbud med start i 2017, og at regeringens mål for opnåelse af 50 % genanvendelse i 2022 ellers vil være svært at opnå,

 

at der i det fornyede udbud levnes plads til at videreføre overgangsordningen for de nuværende indsamlere af dagrenovation i landdistrikterne indtil ultimo 2017,

 

at der gives en samlet anlægsudgiftsbevilling på 22,8 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2016,

 

at det samlede rådighedsbeløb på 22,8 mio. kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, og

 

at ændringerne for 2017-2019 indarbejdes i basisbudgettet for 2017-2020.

 

Claus Clausen var fraværende.

Den anførte anlægsudgift på 22,8 mio. kr. omhandler de i bilag 4 (tabel 1 og 2) nævnte centrale tiltag, som konkret vedrører køb af dagrenovationsbeholdere i forbindelse med indførelse af obligatorisk kommunal dagrenovation til 3 mio. kr., nye dagrenovationsbeholdere til 15 mio. kr. og etablering af plads til nye affaldsfraktioner til 4,8 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 

Ib Bjerregaard stemmer imod, da fritvalgsordningen i landzone vedr. dagrenovation ophører, og at han ikke finder det klarlagt, at en videreførsel er ulovlig.

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 

Ib Bjerregaard stemmer imod, da fritvalgsordningen i landzone vedr. dagrenovation ophører, og at han ikke finder det klarlagt, at en videreførsel er ulovlig.

Bilag

Sagsid.: 15/66126

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Der er i investeringsoversigten for 2016 afsat rådighedsbeløb til anlægsinvesteringer på forsyningsområdet på 7.200.000 kr., som hermed søges frigivet.

 

Der er tale om følgende investeringer:

 

 

 

 

 

 

Sted nr.

Emne

Beløb

 

 

(1.000) kr

 

 

161211

Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation

2.200

 

 

På Klima- og miljøudvalgets møde den 1. februar 2012 (sag nr. 22) blev det godkendt, at Revas i samarbejde med boligselskaberne igangsætter projekter med etablering af undergrundscontainere.

 

 

 

Der er i samarbejde med boligselskaberne udvalgt områder til etablering af undergrundscontainere i 2016. Der påregnes etableret 35-40 stk. undergrundscontainere  Investeringssummen for 2016 udgør 2.200.000 kr.

 

 

 

 

166611

Komprimator ved omlastestation

3.500

 

 

 

Det afsatte beløb skal anvendes til renovering/udskiftning af eksisterende komprimatoranlæg ved omlastestationen, hvilket vil medføre en effektivisering.

 

 

166620

Maskiner

1.500

 

 

Der skal anskaffes nyt kørende materiel til bl.a. sortering af deponiaffald samt stort brændbart affald til udskiftning af eksisterende materiel

 

 

I alt

7.200

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering

Anlægsudgifterne finansieres af rådighedsbeløbet, som er afsat på investeringsoversigten.”  

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget indstiller til Byrådet,

 

at investeringerne godkendes

 

at der gives anlægsudgiftsbevillinger på 7.200.000 kr. til de i tabellen nævnte konti med rådighed i 2016

 

at anlægsudgifterne på 7.200.000 kr. i 2016 finansieres ved de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til formålene

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

 

at investeringerne godkendes,

 

at der gives anlægsudgiftsbevillinger på 7.200.000 kr. til de i tabellen nævnte konti med rådighed i 2016, og

 

at anlægsudgifterne på 7.200.000 kr. i 2016 finansieres ved de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til formålene

 

Claus Clausen var fraværende.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/69255

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg behandlede sagen på et fællesmøde den 25. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Projektet ”Viborg Sport & Event” indeholder en samlet udviklings-og investeringsplan for udviklingen af det samlede område ved Tinghallen og Viborg Stadioncenter med henblik på, at der her skabes et sammenhængende oplevelses- og kulturkompleks, hvor det vil være muligt at samle og udvikle flere, nye og større events og arrangementer.

 

Viborg Byråd behandlede sidst sagen på mødet den 17. december 2014, hvor Byrådet bl.a. godkendte en projektorganisering med nedsættelse af et ”Programudvalg” for projektet, som har til opgave at udvikle program for det samlede projekt, således at dette kan realiseres bedst muligt inden for de givne rammer.

 

Programudvalget blev sammensat af formand- og næstformand for Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget, repræsentanter for Tinghallens bestyrelse og en repræsentant fra bestyrelserne for Viborg HK a/s, Viborg FF a/s og Paletten samt direktørerne for Teknik & Miljø og Kultur, Service & Events. Til programudvalget knyttes i fornødent omfang tekniske, økonomiske og juridiske rådgivere m.fl.

 

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er formand for Programudvalget og forvaltningen for Kultur, Service & Events er sekretariat for Programudvalget.

 

Byrådet godkendte også, at der til projektudvikling incl. projektering af projekterne, men excl. udgifter til afholdelse af udbud, til organisationsudvikling samt til udgifter til eksterne rådgivere m.fl. frigives 2 mio. kr., som var afsat på investeringsoversigten for 2014.

 

Programudvalget har i hele 2015 arbejdet med udviklingen af projektet, ”Viborg Sport & Event”. Dette forløb har skabt et nyt og meget tættere samarbejde, fordi parterne i fællesskab har skullet udvikle projektet og samtidig prioritere og tilpasse de mange ønsker til den afsatte økonomi. Dette har bl.a. medført at Tinghallen og Paletten har aftalt lokalefællesskab og dermed langt mere fleksibel anvendelse af de nye faciliteter.

 

På baggrund af dette arbejde forelå der til Programudvalgets møde den 4. november 2015 et samlet forslag til indholdsprogram for projektet ”Viborg Sport & Event”. Indholdsprogrammet indeholder en samlet plan for udvikling af rammer og faciliteter i området ved Tinghallen, Viborg Stadionhaller og Viborg Stadion.

 

På mødet i Programudvalget den 4. november 2015 godkendte udvalget forslag til indholdsprogram incl. forslag til vejløsning, tidsplan, organisering m.m., med henblik på en politisk behandling.

 

Tidsplanen for den politiske behandling af sagen er planlagt således, at Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på fællesmøde 25. november 2015, hvorefter sagen kan sendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2015 og Byrådet den 16. december 2015.

 

Såfremt Byrådet godkender Programudvalgets forslag og dermed rammerne for projektet incl. en række delprojekter, kan arbejdet med realisering af projektet jfr. forslag til overordnet tidsplan for projektet, igangsættes primo 2016.

 

Nedenfor beskrives projektet, således som det er beskrevet i bilag til sagen:

 

Viborg Sport & Event, vision og muligheder:  

I indholdsprogrammet anføres, at Viborg Sport & Event vil være lokalt, nationalt og internationalt anerkendt som udbyder af store oplevelser i et fantastisk miljø. Viborg Sport & Event vil være en eventudbyder, der udvikler og omsætter ideer til gavn for Viborg Kommunes borgere samt tiltrække gæster fra hele Midtjylland, men også resten af Danmark og udlandet.

 

Projektet er enestående ved at det sammenkobler Viborg Kommunes største musik-, sports- og eventfaciliteter til én samlet helhed med en meget central og bynær placering. Selv i et nationalt perspektiv vil et sådant sammenhængende kultur- og konferencekompleks være nyt og attraktivt og forventes at tilføre en række synergier, både med hensyn til økonomisk vækst og profilering.

 

Projektet giver bl.a. mulighed for:

 

·           Skabe helhed og sammenhæng i Stadionområdet, bl.a. med fælles indgang til de kulturelle og sportslige oplevelser

·           Gennem nye samarbejder at udvikle et kraftcenter for nye kultur-, oplevelses- og konferencemuligheder og samtidig bedre udnyttelse af hele stadionområdets aktører og forretninger, både private og offentlige

·           Stordriftsfordele – og dermed vækstmuligheder gennem udvikling af eksisterende og nye forretningsområder

·           Aktiviteter og events i det fri, f.eks. Generation Handball, gennem nye byrum.

 

Et af flere positive resultater af det lange fælles udviklingsarbejde er et tættere samarbejde mellem Tinghalen og Paletten om bl.a. fælles lokaleudnyttelse; i stedet for én sal til Tinghallen og én til Paletten opererer projektet med ’store sal’ og ’lille sal’, som kan anvendes af begge kulturinstitutioner. Herudover også aftalt at Paletten anvender Tinghallens musiker-garderobe.

 

Indholdsprogrammet

Projektets hovedelementer:

 

·           Ny 1000 m2 ankomstfoyer i 2 etager, som forbinder Tinghallen med stadionområdet og som via rulletrappe fra stueplan giver direkte adgang til loungeområde på 2. sal på stadionsiden. Foyeren rummer bl.a. også bar, garderobe og toilet-område og giver helt nye muligheder for at forbedre de nuværende sports- og kulturarrangementer med nye fan- og publikumstilbud samt tiltrække helt nye mere kommercielle arrangementstyper

 

·           Ny Lillesal (Paletten) til koncerter og arrangementer, som i dag afvikles i Palettens lokaler Vesterbrogade. Kapaciteten i lillesal bliver ca. 700 gæster.

 

·           Gennemgribende renovering af Store Sal (Tinghallen) med helt ny publikumssal, ny og moderne teknik inden for lyd og lys, nye stole samt nye VIP-faciliteter med skyborde og skybokse samt mindre renovering af eksisterende køkken. Kapacitet afhængig af endeligt valg af løsning.

 

·           Gennemgribende renovering af lounge og mødefaciliteter (på stadionsiden) med nyt ankomstområde, nye skærme, etablering af køkken, fleksible rum og nye toiletter. Kapaciteten bliver ca. 1000 gæster. Renoveringen af lounge finansieres af ekstern investor.

 

·           Hotel kan sammenbygges med ny ankomstfoyer og med Tinghallen, hvorved synergier øges.

 

Det bemærkes, at der er tale om et samlet projekt for udvikling af Stadion- og Tinghalområdet med en række delprojekter, som skal realiseres hver for sig; nogle med kommunal finansiering og styring, andre gennem private investorer. Det vil derfor være helt afgørende, at der sikres en løbende styring og koordinering af det samlede projekt og de enkelte delprojekter. Dette er vigtigt for at sikre helheden i projektet og der er også en række økonomiske og tekniske/praktiske fordele ved en præcis styring og tæt koordinering af delprojekterne i det samlede projekt.

 

Som bilag til sagen vedlægges forslag til indholdsprogram.

 

Logistik og vejløsning: 

Programudvalget har over længere tid drøftet en række løsningsmodeller for trafikafviklingen i området, under forudsætning af, at projektet med den nye ankomstfoyer etableres. Foyeren forbinder Tinghallen og Stadion og den optimale løsning for Viborg Sport og Event vil være, at Tingvej lukkes for kørende trafik.

 

Programudvalgets forslag betyder derfor, at der gennemføres en vejløsning, hvor Tingvej lukkes og den nye ankomstplads ved den nye foyer tænkes som byrum. Trafikløsningen indebærer derfor, at kørende trafik ledes øst om Tinghallen og biografen, cyklister ledes vest om stadionområdet med direkte adgang til/fra Banebyen.

 

Den bedste vejløsning ved Programudvalgets forslag fremgår af bilag 1. I dette bilagsmateriale er vejløsningen benævnt som scenario 5, der er en variant af 2A, idet den nord – sydgående cykeltrafik henvises til at køre ad Overdamsvej og Rødevej. Udgiften til denne løsning er overslagsmæssigt beregnet til 6-9 mio. kr. Den afledte årlige driftsudgift som følge af længere køretid for den kollektive trafik er anslået til ca. 600.000 kr. pr. år. Det kan ikke på nuværende tidspunkt afklares, om Regionen vil være indforstået med at afholde merudgifterne til at føre den regionale kollektive trafik ad det nye vejtrace eller om de evt. vælger at lede deres regionale kollektive trafik ad Indre Ring til Rutebilstationen. Det vil være meget uheldigt hvis ruten føres ad Indre Ringvej, idet stoppestedet ved Tinghallen er et af de største på- og afstigninger i Viborg. I bilagsmaterialet ligger der også et statusnotat over de ”Trafikale forhold på kaserne området ved etablering af en ny bygning på tværs af Tingvej mellem Tinghallen og stadionkomplekset”

 

Der gøres opmærksom på, at der i Byrådets investeringsplan for 2016 – 2019 først afsat et rådighedsbeløb på 9,1 mio. kr. i 2019 til infrastrukturanlæggene. Såfremt ankomstfoyer skal bygges inden da, vil det kræve en fremrykning af dette rådighedsbeløb.

 

Hotel: 

Byrådet har i tidligere byrådsperioder behandlet sag om ’Arena-projekt’ i Stadionområdet. I dette projekt var etablering af hotel en økonomisk forudsætning for etablering af det samlede projekt.

 

Dette gælder ikke for projekt ’Viborg Sport & Event’, som med dette forslag kan realiseres uden hotelbyggeri. Men eventuel etablering af hotel vil naturligvis tilføre projektet yderligere værdi og perspektiver.

 

Programudvalget er på flere møder blevet oplyst om, at der i privat regi arbejdes seriøst med planer for etablering og drift af hotel i forbindelse med projektet.

  

Anlægsøkonomi: 

I budgetterne for perioden 2015 – 2019 er i alt afsat følgende beløb på investeringsoversigten:

 

(1.000 kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Viborg Sport & Event incl. bevilling til flytning af Paletten

10000

0

5000

41000

10000

Vejanlæg m.v. vedr. Viborg Sport & Event

1000

0

0

0

9000

 

Samlet er der således afsat 76 mio. kr. til projektet.

 

Anlægsøkonomien i Indholdsprogram for projektet kan opstilles således:

 

Anlægsudgifter (1000 kr.)

Afsat i alt excl. moms i Indholdsprogrammet

Foyer, som forbinder Tinghallen og Stadion

10.760

Store sal/Tinghallen

39.431

Lille sal/Paletten

9.528

Lounge - alene til indretning m.v. –(renovering/bygningsændringer finansieres af ekstern investor)

2.855

Udearealer

2.000

Uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger

4.100

I alt håndværkerudgifter

68.674

Totalrådgivning

7.920

Transaktionsomkostninger, konkurrencefase

1.320

Landinspektør, forsikring, gebyrer m.m.

660

Kloak og grundarbejder

1.980

Byggeplads

1.320

Samlede anlægsudgifter excl. vejløsning

81.874

 

 

Afsat til vejløsning

6.000

 

 

Anlægsindtægter:

 

Finansiering via investorer

4.000

Finansiering via fonde

5.900

Samlede anlægsindtægter

9.900

 

 

Netto anlægsudgift

77.974

 

Det samlede budget for projektet viser således en merudgift på 1.974.000 kr.

 

Baggrunden herfor er, at det i de budgetforudsætninger, som Programudvalget har arbejdet ud fra har været forudsat, at en vejløsning kunne realiseres for 4 mio. kr. og restbeløbet på 6 mio. kr. kunne derfor tilføres projektet.

 

Programudvalgets forslag indebærer en løsning, hvor Tingvej lukkes og for at denne kan realiseres skal der investeres 6-9 mio. kr. i den vejløsning, der er skitseret i sagen.

 

Projektet forudsætter derfor, at den samlede budgetramme forhøjes med et sted mellem 1.974.000 kr. og 4.974.000 kr. – afhængig af den endelige pris på vejløsningen.

 

Driftsøkonomi 

Viborg Kommune yder i 2015 ca. 4,8 mio. kr. i driftstilskud til kultur i Tinghallen. Såfremt Viborg Kommune overtager ejerskabet for bygningsmassen og dermed frigør Tinghallen for betaling af renter og afdrag på lån i ejendommen, vil Tinghallens udgifter til renter og afdrag blive reduceret væsentligt.

 

I forlængelse heraf foreslås, at en del af besparelsen i driftstilskud anvendes til at indgå i en årlig pulje til større events i Viborg. En pulje, som forudsættes medfinansieret ”krone til krone” af eksterne midler.

 

Det foreslås, at forslag til driftsaftale færdigforhandles med Tinghallen og at sagen herefter genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Desuden vil forslaget betyde en ekstra driftsudgift på 600.000 kr. pr. år som merudgift til kollektiv trafik.

 

Planlægning: 

Projektet indebærer, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området ved Tinghallen/Stadion og det foreslås, at dette arbejde kan igangsættes med udgangspunkt i sagsfremstilling og indholdsprogram for det samlede projekt, således at lokalplanlægningens tidsplan kan koordineres bedst muligt med realiseringen af projektet.

 

Tidsplan: 

Den overordnede tidsplan for projektet er beskrevet i indholdsprogram, som er vedlagt sagen som bilag.

 

Tidsplanen indebærer, at projektet kan realiseres i perioden 2016 – 2018. Det forudsættes, at endelig tidsplan foreligger til den kommende budgetlægningen, således at fordelingen af rådighedsbeløbene mellem de enkelte budgetår incl. forslag om forhøjelse af rådighedsbeløb i 2018 justeres i overensstemmelse med den godkendte tidsplan.

 

   

Sammenfatning: 

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til Programudvalgets forslag til indholdsprogram incl. projektets hovedelementer, forslag til logistik og vejløsning og anlægsbudget med henblik på forelæggelse for Byrådet.

 

I forlængelse af Byrådets behandling vil følgende kunne igangsættes:

 

·           Det videre arbejde med realisering af den samlede plan via realisering af delelementerne i indholdsprogrammet med udgangspunkt i den overordnede tidsplan for projektet. Det foreslås, at Programudvalget fortsat fungerer som projektstyregruppe i denne fase.

 

·           Udarbejdelse af ny lokalplan for området ved Tinghallen/Stadion med udgangspunkt i sagsfremstillingen og indholdsprogrammet for det samlede projekt.

 

·           Samlet model vedr. driftsøkonomi og –tilskud mellem Tinghallen og Viborg Kommune til godkendelse.”

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Programudvalgets forslag som beskrevet i sagsfremstillingen med bilag,

 

at Programudvalget videreføres som projektstyregruppe,

 

at der i den videre proces inddrages interessenter i området,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget er opmærksom på den bekymring omkring vejløsning, som Teknisk Udvalg anfører i forbindelse med sagens behandling,

 

at sagen genoptages, når der foreligger endelige projektforslag, hvor Viborg Kommune bidrager med finansiering, med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

 

 

 

Teknisk Udvalg bakker op bag visionerne omkring sport og event projektet. Herudover tilkendegiver udvalget overfor Byrådet,   

 

at udvalget ser med bekymring på ændret vejføring med øgede driftsudgifter samt markant dårligere trafikafvikling til følge

 

at udvalget, i fald det forelagte forslag vælges, forudsætter, at finansiering af vejløsningerne på drift og anlæg (hhv. anslået  op til 1,5 mio. kr. og 9 mio. kr.) ikke berører Teknisk Udvalgs budget, og

 

at interessenter i området inddrages i den videre proces.

Inden mødet var der udsendt et brev fra advokat Jakob Nielsen, der repræsenterer Fotorama Biograferne ApS ved Bent Paulsen. Brevet kan ses som nyt bilag nr. 12.

 

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknisk Udvalgs beslutninger indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

 

at Programudvalgets forslag som beskrevet i sagsfremstillingen med bilag godkendes, idet endelig udformning af foyer dog afventer afklaring af eventuel etablering af hotel,

 

at Forvaltningen udarbejder et notat om størrelsen af de forøgede driftsudgifter ved forslagets vejføring (øst om Tinghallen) samt udgiften til vejunderføring som alternativ til vejføringen i forslaget, idet Tingpladsen skal holdes fri for gennemkørende trafik,

 

at Programudvalget videreføres som projektstyregruppe,

 

at der i den videre proces inddrages interessenter i området, og

 

at sagen genoptages, når der foreligger endelige projektforslag, hvor Viborg Kommune bidrager med finansiering, med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 

Gregers Laigaard stemmer imod. Flemming Gundersen undlader at stemme.

 

Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker følgende tilføjet referatet:

 

”Dansk Folkeparti finder det afgørende, at der i den videre proces tages højde for, at der skal være plads til nødvendige brede svingbaner for busser op til 15 meters længde.”

Bilag

Sagsid.: 12/139187

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Viborg Idrætsråd har tidligere udarbejdet plan for investering i bane-, kunstgræsbane- og lysanlæg efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Der foreligger pt. to planer: Planen for perioden 2012 – 2015 (2016) og plan for 2016 – 2019. Viborg Kommune har i investeringsoversigterne for hele perioden indarbejdet rådighedsbeløb, som muliggør realiseringen af Viborg Idrætsråds forslag til investeringer på området indtil 2016, og projekterne fra perioden 2012 – 2015 er stort set gennemført.

 

Der forekommer dog afvigelser mellem planen og bevillingerne i budgetårene, og i budgettet for 2016 er indeholdt rådighedsbeløb, som vedrører forslag, som var indeholdt i planen for 2015. Samlet set er der overensstemmelse mellem plan og investeringsoversigt, ligesom det bemærkes, at der har været eksempler på, at projekter er rykket frem eller tilbage begrundet i tekniske, praktiske eller økonomiske forhold.

 

Aktuelt er der i budgettet for 2016-2019 afsat følgende rådighedsbeløb:

 

2016:

Lys- og baneanlæg

1.049.000 kr.

Kunststofbaneanlæg

2.580.000 kr.

 

Lysanlæg v/kunstbaneanlæg på Liseborg

913.000 kr.

 

2019:

Lys- og baneanlæg

 

 

1.000.000 kr.

 

Herudover er er der i Byrådets budget afsat 1.000.000 kr. til investeringer på området i hvert af årene 2020 og 2021.

 

Status på planen for 2012 – 2015 er, at der er to projekter, der ikke er realiseret, nemlig nyanlæg af bane i Mammen og nyanlæg af bane i Bruunshåb. Til begge projekter er der i Idrætsrådets indstilling afsat 720.000 kr.

 

Projektet i Mammen har været drøftet med klubben og med Idrætsrådet, og vurderingen er, at der ikke er behov for at etablere en ny bane, men der er behov for optimering af det eksisterende anlæg ved opkøb af et mindre areal på ca. 3000 m2 og ved afhjælpning af drænproblemer, efterrenovering m.v. Herudover er der et parkeringsproblem, som forudsættes afhjulpet. Samlet anlægsudgift beløber sig til ca. 440.000 kr.

 

Projektet i Bruunshåb undersøges pt., idet Skov- og Naturstyrelsen i første omgang har meddelt, at projektet ikke kan realiseres på det anlæg, hvor det var planlagt til at ligge. Sagen drøftes pt. med Styrelsen, ligesom evt. alternative løsninger undersøges. Der er ikke behov for at frigive anlægsbevilling til projektet pt., idet løsningen er uafklaret.

 

Herudover bemærkes, at der i idrætsrådets plan for 2012-2015 var indarbejdet projekt for kunstgræsbane til realisering i 2015-2016, og bevilling hertil indgik i budgettet for 2016. Projektet blev imidlertid fremrykket, således at anlægsarbejdet blev realiseret i 2015. Til finansiering heraf anvendtes rådighedsbeløb i 2015, hvorfor rådighedsbeløbet i 2016 blev forudsat anvendt til en række andre anlægsarbejder, således som foreslået af Viborg Idrætsråd i plan for 2016-2019.

 

Der resterer kun anlægsudgift til lysanlæg på Liseborg, som følge af, at anlægget anvendes til fodbold på eliteniveau. Hertil er afsat rådighedsbeløb på 913.000 kr. i 2016.

 

Endelig bemærkes, at det er aftalt, at Viborg Idrætsråds udgifter til udarbejdelse af planerne på området inkl. afklaring med hver enkelt forening, dækkes af bevillingen. Anlægsudgiften hertil beløber sig til 200.000 kr.

 

Med baggrund i ovenstående samt Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i 2016 foreslår forvaltningen, at der frigives anlægsbevilling til følgende projekter:

 

Projekt:

Anlægssum

Brutto

Egenbetaling

Kommunal andel

Lys til elitebrug på kunststofbaneanlæg på Liseborg*

913.000

0

913.000

 

 

 

 

Mammen – baneanlæg, parkering m.v.

440.000

40.000

400.000

Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i 2016:

 

 

 

- Karup Kølvrå IK, nyt lysanlæg

300.000

75.000

225.000

- Foulum IF, nyt lysanlæg

300.000

75.000

225.000

- Hersom Bjerregrav IF, lysanlæg

150.000

37.000

113.000

- Ravnsbjerg IF, lysanlæg

50.000

12.000

38.000

- Houlkær IF, renovering lys

160.000

40.000

120.000

- Løgstrup IF, renovering lys

80.000

20.000

60.000

- Møldrup IF, renovering lys

60.000

15.000

45.000

- Rødkærsbro, renovering lys

47.000

12.000

35.000

- Ulbjerg IF, renovering lys

70.000

35.000

35.000

- Skals FF, renovering lys

60.000

15.000

45.000

- Karup-Kølvrå 07, renovering lys

14.000

7.000

7.000

- Viborg B67, renovering, bane

60.000

0

60.000

- Hersom Bjerregrav IF, renovering bane

40.000

4.000

36.000

- Overlund GF, renovering bane

425.000

42.000

383.000

Viborg Idrætsråd, plan for investeringer på området

200.000

 

200.000

Uforudsete udgifter samt færdiggørelse af projekter

300.000

 

300.000

I alt lys og baneanlæg, ekskl. Liseborg

2.756.000

429.000

2.327.000

 

 

 

 

Samlet anlægsudgift, inkl. Liseborg

3.669.000

429.000

3.240.000

 

*Egenfinansiering indgår i tidligere frigivne bevilling til projektet.

 

Restrådighedsbeløbet på i alt 1.302.000 kr. henstår herefter til frigivelse, når resterende projekter er afklaret.

 

Det bemærkes, at der er tale om den rene kommunale udgift, idet det som aftalt med Viborg Idrætsråd, forudsættes, at foreningerne selv bidrager med 10 % af anlægssummen til banerenoveringer og med 25 % til opgaver på lysanlæggene, inkl. nye lysanlæg, hvor anlægsudgiften gennemsnitligt beløber sig til 300.000 kr. pr. lysanlæg. Egenbetaling fremgår i ovenstående oversigt.

 

Endvidere bemærkes, at projekterne som hovedregel realiseres i Viborg Kommunes regi, idet grundarealer, hvorpå banerne er beliggende, normalt er ejet af Viborg Kommune.”

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.756.000 kr. til investeringer i lys- og kunststofbaneanlæg jf. ovenstående tabel med rådighedsbeløb i 2016,

 

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 429.000 kr. til investeringer i lys- og kunststofbaneanlæg jf. ovenstående tabel med rådighedsbeløb i 2016,
 

at nettoudgiften på i alt 2.327.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til projektet ”Kunststofbaneanlæg”, samt


at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 913.000 kr. til lys til elitebrug på kunstgræsanlæg på Liseborg jf. specifikationen i sagen til kontoen ”Lysanlæg v/kunstbaneanlæg på Liseborg” med rådighedsbeløb i 2016,

 

at udgiften på 913.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet ”Lysanlæg v/kunstbaneanlæg på Liseborg”.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.756.000 kr. til investeringer i lys- og kunststofbaneanlæg jf. ovenstående tabel med rådighedsbeløb i 2016,

 

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 429.000 kr. til investeringer i lys- og kunststofbaneanlæg jf. ovenstående tabel med rådighedsbeløb i 2016,
 

at nettoudgiften på i alt 2.327.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til projektet ”Kunststofbaneanlæg”, samt


at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 913.000 kr. til lys til elitebrug på kunstgræsanlæg på Liseborg jf. specifikationen i sagen til kontoen ”Lysanlæg v/kunstbaneanlæg på Liseborg” med rådighedsbeløb i 2016,

 

at udgiften på 913.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet ”Lysanlæg v/kunstbaneanlæg på Liseborg”.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/68427

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Bruunshåb Papfabrik har henvendt sig til forvaltningen med henblik på at afklare mulighederne for realisering af et anlægsprojekt, som har været under udvikling siden 2009.

 

Projektet sigter mod at etablere faciliteter, der understøtter Bruunshåb Papfabriks produktions- og formidlingsaktiviteter i en selvstændig pavillon, idet det pga. fredningsforhold ikke er muligt at etablere de nødvendige funktioner i den gamle fabriksbygning.

 

Byrådet har i 2009 givet tilsagn om medfinansiering til en ny publikums- og servicebygning.

 

Baggrund:

I forbindelse med budget 2009 blev der afsat 2.750.000 kr. fra udviklingspuljen til realisering af projektet under forudsætning af, at Bruunshåb Papfabrik ville kunne rejse et tilsvarende beløb.

 

Forvaltningen har i efteråret 2015 været i dialog med papfabrikkens formand Kristian Johansen omkring projektet. Det har ikke været muligt for papfabrikken at finde opbakning fra fonde m.v. til projektet. Bruunshåb Papfabrik har derfor henvendt sig til forvaltningen for at søge afklaring på, hvorvidt projektet vil kunne realiseres i et reduceret projekt indenfor den af Byrådet afsatte økonomiske ramme.

 

Bruunshåb Papfabrik har forelagt forvaltningen et skitseprojekt med en forventet anlægsøkonomi på ca. 3.3 mio. kr., hvortil der søges om frigivelse af anlægstilskuddet på 2,75 mio. kr. Restfinansieringen forudsættes dækket af Bruunshåb Papfabrik, således at den samlede egenfinansiering incl. indsamlede midler til renovering af de fredede bygninger udgør ca. 1,5 mio. kr.

 

Forvaltningen foreslår skitseprojektet funktionelt tilpasset anvendelse i sammenhæng med Naturpark Viborg, samt økonomisk i forhold til den afsatte anlægsramme, idet det på baggrund af dialog med bl.a. projektledelsen vedr. Naturpark Viborg vurderes, at det vil være muligt at tilpasse projektet således, at det vil kunne understøtte en bredere målgruppe end det oprindelige projekt.

 

Et tilpasset projekt vil således kunne omfatte lokaler til brug for skoletjeneste, offentlige toiletter, besøgscenter for Naturpark Viborg m.v., - udover at dække Bruunshåb Papfabriks behov for opvarmede lokaler.

 

Et sådant revideret projekt vil forudsætte, at beslutningen fra 2009, om at Bruunshåb Papfabrik skal tilvejebringe et beløb svarende til det kommunale tilsagn, revurderes.”

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af drøftelse tager stilling til, hvorvidt sagen skal sendes til videre behandling i Økonomiudvalget.

Forvaltningen oplyste på mødet, at der til ekstern finansiering til renoveringen af de fredede bygninger på Bruunshåb Papfabrik er skaffet ca. 900.000 kr. På baggrund heraf og de på mødet faldne bemærkninger, beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,

 

at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet udvalget tilkendegiver,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget er positivt indstillet overfor, at bevillingen på 2.750.000 kr. frigives til projektet, idet projektet dels ses som element i udviklingen af projektet Naturpark Viborg og dermed også ses som projekt, der kan bidrage som egenfinansiering i forbindelse med ansøgninger om ekstern finansiering fra fonde mv. til Naturpark Viborg projektet og dels kan løse Bruunshåb Papfabriks behov for publikums- og servicebygning.

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.750.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til projektet Bruunshåb Papfabrik - Projekt vedr. pavillion, og

 

at udgiften på 2.750.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som i 2009 er reserveret fra Udviklingspuljen til projektet ny publikums- og servicebygning ved Bruunshåb Gamle Papfabrik.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 12/45446

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Den selvejende institution Hald Ege Hallen har fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse hos Viborg Kommune.

 

Det anføres, at vedtægten ønskes justeres dels på grund af, at de gamle vedtægter trængte til at bliver reviderede, og dels fordi Hald Ege Hallen forventer at gennemføre en større om- og udbygning i 2016-2017, som medfører behov for, at vedtægten revideres.

 

Som bilag er vedhæftet følgebrev fra Advokatfirmaet Jakobsen af 27. oktober 2015 og heri er anført de væsentligste ændringer:

 

-      Navnet er ændret til Hald Ege Idrætscenter

-      Formålet er ændret, så det kan rumme nye aktiviteter

-      Årsrapporten skal fremover udsendes til repræsentantskabet sammen med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde

-      På repræsentantskabsmødet kan der ikke stemmes ved fuldmagt

-      Der er ryddet op i antallet af foreninger, der kan vælge medlemmer til repræsentantskabet, da flere foreninger er ophørt. Nye foreninger kan godkendes jfr. forslag til ny vedtægt

-      Bestyrelsens opgaver er tilpasset de nye aktiviteter

-      Der er indarbejdet mulighed for digital kommunikation

 

Det oplyses, at de nye vedtægter blev vedtaget med kvalificeret flertal på repræsentantskabsmøde i den selvejende institution Hald Ege Hallen 19. maj 2015.

 

Det oplyses endvidere, at på samme repræsentantskabsmøde blev bestyrelsen bemyndiget til at igangsætte projektering og udvidelse af Hald Ege Idrætscenter.

 

Forvaltningen har vurderet de nye vedtægter for Hald Ege Idrætscenter, og forvaltningen har ikke bemærkninger til vedtægterne. Det indstilles, at disse godkendes.”

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at den fremsendte reviderede vedtægt for den selvejende institution Hald Ege Idrætscenter godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at den fremsendte reviderede vedtægt for den selvejende institution Hald Ege Idrætscenter godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/10080

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Ved budgetforliget for 2014 blev der i anlægsbudgettet afsat en pulje på 2.575 mio. kr. til investering i et IT-system til personsagsområdet på Socialområdet. Beløbet er senere overført til 2015.

 

Formål

 

Digitalisering på handicap- og udsatte voksne-området (DHUV) er en national indsats, understøttet af Kommunerens Landsforening og Socialstyrelsen. DHUV har til formål at skabe grundlaget for mere sammenhængende og helhedsorienterede indsatser for borgerne, gennem en forbedret it-understøttelse af sociale tilbud og etablering af fælles begreber på området.

 

IT-understøttelsen skal sikre

 

 • Bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og bestillingen/leverancen af sociale tilbud.
 • En målrettet daglig indsats for og med borgerne på baggrund af valide og opdaterede oplysninger.
 • Bedre mulighed for udtræk af ledelsesinformation og måling af effekt med henblik på bedre faglig og økonomisk styring.
 • Lettere kommunikation mellem relevante interessenter, herunder borgeren, kommunens sagsbehandlere, andre sektorområder internt i kommunen (fx sundhed, beskæftigelse, uddannelse), udførerled og centrale myndigheder.

 

Indkøb og implementering

 

Indkøb af systemet er foretaget via SKI-aftale 02.19, hvor fire leverandører har tilkendegivet, at de kan leverer et egnet fagsystemet. Efter en længere proces med udarbejdelse af behovsafklaring, fremvisning af systemerne samt efterfølgende dialog er valget faldet på system Bosted fra EG Team Online.

Systemet indeholder en kerneydelse samt en lang række tillægsydelser. På baggrund af behovsafklaringen er der tilkøbt 10 tillægsydelser. Herudover vil der i det første år af kontraktperioden skulle tilkøbes yderligere 2 tillægsydelser.

 

Finansiering

 

På investeringsoversigten er der i 2015 afsat en pulje på 2.575.000 kr. til IT-system personsagsområdet Socialområdet.”

Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.575.000 kr. til kontoen ”IT-system personsagsområdet Socialområdet” med rådighedsbeløb på 800.000 kr i 2015 og med rådighedsbeløb på 1.775.000 kr i 2016 og

 

at udgiften på 2.575.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.575.000 kr. til kontoen ”IT-system personsagsområdet Socialområdet” med rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2015 og med rådighedsbeløb på 1.775.000 kr. i 2016, og

 

at udgiften på 2.575.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/8164

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

Ørum Varmeværk ønsker at opføre et solvarmeanlæg i Ørum. Den gældende planlægning giver ikke mulighed for dette, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

 

Byrådet besluttede den 17. juni 2015 (sag nr. 22) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 458 for et solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum samt forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra 2. juli den til den 2. september 2015.

 

Oversigtskort er i bilag 1.

 

Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

 

Forslag til lokalplan nr. 458

Lokalplanforslaget udlægger området til tekniske anlæg i form af solvarme– og varmepumpeanlæg og giver mulighed for at etablere en solfangerflade på 6375 m2 og en akkumuleringstank med en højde på max. 16 m, samt en teknikbygning med en højde på max. 8,5 m. Vejadgang sker fra Østergade.

 

Lokalplanforslaget har til formål at udlægge området til tekniske anlæg i form af solvarme- og varmepumpeanlæg, at reducere den visuelle påvirkning fra anlægget og at sikre etablering af beplantningsbælter.

 

Forslag til tillæg nr. 458 til Kommuneplan 2013 - 2025

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 43 til kommuneplanen, der ændrer områdets anvendelse til Teknisk anlæg. Der tilføjes en særbestemmelse om, at der kan opføres en tank i op til 16 meters højde.

 

Den offentlige høring

Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslagene som er i bilag 3. Efter høringsperioden er der kommet 1 høringssvar som også er i bilag

 

Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om anlæggets placering i forhold til nabohensyn.

 

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Samlet vurderes indsigelserne ikke at give anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

 

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der med forslag til kommuneplantillæg nr. 43 udlægges areal til energiforsyning. Planerne skal derfor vedtages endeligt i Byrådet.”

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

 

at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

 

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

 

at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/64947

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Teknisk Udvalg godkendte i sit møde den 4. marts 2015 et forslag til byggemodninger for 2015 med udgangspunkt i handlingsplan for byggemodning for 2015 til 2018 (sag nr.10).

 

I 2015 er der pt. solgt 33 grunde til åben lav boligbebyggelse i Viborg. Heraf er der nylig over en kort periode via et nyt udbud solgt 17 boliggrunde ved den nye byggemodning på Asmild Mark i Viborg. Området blev færdig udstykket i efteråret 2015 med 20 grunde.

 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er et behov for at påbegynde yderligere byggemodning i Overlund området og foreslår i henhold til handlingsplanen, at der dels iværksætte en byggemodning af 2. etape med 15 grunde på Asmild Mark (lokalplan nr. 436) og dels en byggemodning i et område til boligområde ved Gl. Randersvej og Tapdrupvej, Viborg, idet Teknisk Udvalg har godkendt lokalplan 410 i sit møde den 30. september 2015 (sag nr. 1)

 

Der kan udstykkes 17 grunde under lokalplan 410. For at kunne udstykke dette område kræves, at der bliver flyttet en spildevandsledning, når det nye tillæg til spildevandsplanen er godkendt. Det vurderes at tage op til et halvt år.

 

Til realisering af byggemodningerne foreslås følgende beløb bevilliget inden for den ramme, der er til rådighed på investeringsoversigten for 2016:

 

Bilag nr.

Beliggenhed

Lokalplan nr.

Antal grunde

(åben-lav)

Overslag

1

Asmild mark, Overlund i Viborg

436

15

3.500.000 kr.

2

Gl.Randersvej/Tapdrupvej, Viborg

410

17

4.000.000 kr.

 

Forvaltningen arbejder på et nyt forslag til handlingsplan for byggemodninger

i årene 2016 til 2019, samt et endelig forslag til byggemodningsplan for 2016. Forslagene vil blive forelagt Teknisk Udvalg i januar 2016.

 

Forvaltningen bemærker, at der på investeringsoversigten for 2016 er afsat 14.345.000kr. til byggemodning af boliggrunde.”

Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

 

at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,

 

at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i hehold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

 

at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Asmild Mark, Viborg lokalplan 436” forhøjes med rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. i 2016,

 

at, der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. Gl. Randersvej/Tapdrupvej – lokalplan 410 med rådighedsbeløb i 2016, og

 

at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 7.500.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”,

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

 

at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,

 

at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

 

at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Asmild Mark, Viborg lokalplan 436” forhøjes med rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. i 2016,

 

at, der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. Gl. Randersvej/Tapdrupvej – lokalplan 410 med rådighedsbeløb i 2016, og

 

at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 7.500.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Bilag

Sagsid.: 13/93253

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Teknisk Udvalg har seneste behandlet anlægsprojektet med Banevejen på Viborg Station på møde den 28. oktober 2015 (sag nr. 10). Bevillingssagen er gået videre til Byrådet til mødet den 18. november 2015.

 

I denne sag fremlægges forslag til aftalegrundlag med Banedanmark. Der skal indgås aftalegrundlag med både Banedanmark, DSB og Regionshospitalet om de nye anlæg, grænseflader, økonomi, arealerhvervelser og drift. Aftalegrundlagene bruges som et arbejdsdokument under processen.

 

Der fremlægges desuden et ændringsforslag til adgangsvejen til remisen samt en tilretning af Banegårdspladsen til anlægsprojektet.

 

Aftalegrundlag med Banedanmark

Anlægsprojektet skal primært foregå på Banedanmarks matrikel, og medfører en større ombygning af Banedanmarks infrastruktur på stationsområdet.

 

Forslag til aftalegrundlag er vist i bilag 1. Aftalegrundlaget beskriver de fysiske forandringer på stationsområdet, der er nødvendige for at realisere Banevejen og delvist Banebroen, fordeling af ansvar i driftssituation og den økonomiske fordeling mellem Banedanmark og Viborg Kommune. De fysiske forandringer omfatter sporomlægning, ny perronbro, ændring af ø-perron, stitunneler, adskillelse af vej og bane, flytning af kommandopost, Alhedestien og Himmerlandsstien.

 

Banedanmark skal ligesom Byrådet formelt godkende aftalegrundlaget. Godkendelses­processerne forløber parallelt.

 

Ændret adgang til remissen

Det foreslås, at adgangsvejen til remissen flyttes til syd for Himmerlandsstien, som det fremgår af bilag 2. Denne løsning er væsentligt billigere end en adgang nord for Himmerlandsstien pga. højdeforskellen. Desuden er adgangen trukket længere væk fra signalanlægget ved Banegårds Alle, hvilket er en fordel både mht. køstrækning ved krydset, tilgængelighed til remissen og trafiksikkerhed.

 

I forslaget kommer adgangsvejen til remissen til at krydse Himmerlandsstien i niveau. Vejen får vigepligt i forhold til stien. Dette kan nemt ændres, så stien får vigepligt for vejen, hvis remissen på et tidspunkt får en anvendelse, hvor der er regelmæssigt trafik på vejen. Banedanmark kan i henhold til aftalegrundlaget kræve vigepligten ændret, hvis der kommer en årsdøgntrafik på min. 20 køretøjer på adgangsvejen.

 

Banedanmark er indforstået med løsningen. Den ændrede adgang kræver dispensation fra lokalplan 441.

 

Banegårdspladsen

Banegårdspladsen skal tilrettes anlægsprojektet. I projektet fjernes sidebygningen og glasbygningen mellem togstationen og busterminalen for at gøre plads til trappen fra perronbroen og give adgang til Alhedestien/Himmerlandsstien.

 

Trappen fra perronbroen skal lede togpassagerer direkte fra Viborg midtby til ø-perronen med spor 1 og 2 samt sikre en mere direkte forbindelse mellem midtbyen og Banebyen.

 

 

 

 

 

Arkitektfirmaet Schønherr har tegnet et forslag til tilretningen. Forslaget kan ses i bilag 3. I forslaget er indarbejdet at:

 

·           Der skabes plads til landing af trappen fra perronbroen.

·           Taxiparkeringspladsen flyttes hen til indgangen til togstationen. Antallet af pladser bibeholdes.

·           Der skabes et større område til fodgænger og cyklister for enden af trappen med et bredere fortov til togstationen.

·           De nuværende niveauspring ved sidebygningen fjernes, så området bliver mere tilgængeligt.

·           Der skabes adgang fra Banegårdspladsen til Alhedestien/Himmerlandsstien.

·           Cykelstien på tværs af Banegårdspladsen er ikke nødvendig efter anlæg af Alhedestien/Himmerlandsstien, og den fjernes derfor af trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

·           Kvaliteten af materialer med fx brosten bibeholdes.

 

Eksisterende forhold kan ses i bilag 4.

 

Banegårdspladsen vil efter ombygningen fremstå mere harmonisk og i renere linjer. Pladsen vil også være mere tilgængelig og trafiksikker. Udgiften til ombygningen er indeholdt i anlægsoverslaget for vejdelen. Ombygningen vil ske i 2016.”

Direktør for Teknik & Miljø indstiller,

 

at forslag til ændring af adgangsvej til remissen godkendes, således at denne ligger syd for Himmerlandsstien, og

 

at forslag til ombygning af Banegårdspladsen godkendes

 

 

Direktør for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

 

at aftalegrundlaget med Banedanmark godkendes.

Teknisk Udvalg godkendte indstillingen og besluttede desuden, at indstille til Byrådet,

 

at aftalegrundlaget med Banedanmark godkendes

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Bilag

Sagsid.: 12/119641

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Teknisk Udvalg besluttede på møde 13. august 2014 (sag nr. 11) at indstille til Byrådet, at der skulle gives anlægsbevilling til de to cykelstiprojekter, som havde fået tilskud fra Statens Cykelpulje i 2014. Det drejede sig om cykelsti-projekterne på Gl. Aalborgvej i Viborg og på strækningen mellem Rødding og Viborg.

 

Der var også efter beslutning i Teknisk Udvalg den 5. marts 2014 (sag nr. 14) søgt til yderligere projekter, som altså ikke fik tilskud.

 

I marts 2015 blev der åbnet op for en ny pulje til fremme af cykling. Da ansøgningsfristen var meget kort, var det ikke muligt at forelægge sagen på møde i Teknisk Udvalg, som derfor blev orienteret om det i et nyhedsbrev. Efter aftale med Udvalgsformanden søgte Forvaltningen tilskud til de projekter, hvortil der var søgt, men ikke opnået tilskud til i 2014 samt til yderligere tre projekter.


Der blev således søgt om tilskud til

•    Skolesti på Burrehøjvej mellem Foulum og Ørum

•    Skolesti på Langgade og Mønsted Skovvej mellem Sparkær og Mønsted

•    Pendlersti på strækning af Bjerrevej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro

•    Cykelsti fra Alhedestien mellem Karup og Kølvrå parallelt med Hessellundvej til Karup Lufthavn og til Hessellund Camping,

•    Etablering af Alhedestien fra Banegården til Klostervænget incl. krydsning af Banevejen og jernbanen.

•    Skolesti på Bruunshåbvej mellem Rindsholm og Bruunshåb

 

Viborg Kommune har efterfølgende fået tildelt tilskud til skolestien på Langgade og Mønsted Skovvej mellem Sparkær og Mønsted. Tilskuddet udgør 2,3 mio. kr. svarende til 40% af projektets anlægsoverslag.

 

En betingelse for at få det statslige tilskud er, at der er en egenfinansiering på projekterne på 60 % af anlægsoverslaget, hvilket ikke kan opfyldes med det restrådighedsbeløb på 2,472 mio. kr. i 2015, der er tilbage på det kommunale anlægsbudget for indeværende år. Hvis projekterne skal realiseres i 2015 og 2016, skal der tages stilling til et restbeløb på 0,978 mio. kr. Finansieringen kan ske via de rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet til formålet i 2016. Der vil herefter være et restrådighedsbeløb på 2,522 mio. kr. i 2016.

  

Nedenstående skema viser finansieringsbehovet for det projekt, der er tildelt tilskud:

 

Vejnavn

Anlægs-

overslag

40 % tilskud fra Cykelpuljen

Kommunalt pulje-forbrug til projekterne

Rest-rådighedsbeløb 2015

Finansierings-
behov

Langgade og Mønsted Skovvej

5.750.000

2.300.000

3.450.000

2.472.000

978.000

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at Teknisk Udvalg prioriterer det projekt, der får tilskud fra Staten.

 

Direktøren for Teknik og miljø foreslår desuden, at Udvalget indstiller til Byrådet,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.750.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen ”Langgade og Mønsted Skovvej” med rådighedsbeløb på 2.472.000 kr. i 2015 og med rådighedsbeløb på 3.278.000  kr. i 2016,

 

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.300.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen ”Langgade og Mønsted Skovvej” til rådighed i 2016, og

 

at nettoanlægsudgiften på 3.450.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier mellem skole og hjem” med 2.472.000 kr. i 2015 og med 978.000 kr. i 2016.

 

Teknisk Udvalg besluttede, at prioritere det projekt, der får tilskud fra Staten.

 

Teknisk Udvalg besluttede desuden at indstiller til Byrådet,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.750.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen ”Langgade og Mønsted Skovvej” med rådighedsbeløb på 2.472.000 kr. i 2015 og med rådighedsbeløb på 3.278.000  kr. i 2016,

 

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.300.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen ”Langgade og Mønsted Skovvej” til rådighed i 2016, og

 

at nettoanlægsudgiften på 3.450.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier mellem skole og hjem” med 2.472.000 kr. i 2015 og med 978.000 kr. i 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 15/67711

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 25. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”Forvaltningen har lavet en gennemgang af det godkendte basisbudget for politikområdet Trafik gældende for 2016 og de følgende år samt den godkendt investeringsoversigt. I den forbindelse er der konstateret nogle budgetmæssige udfordringer allerede fra 2016. Forvaltningen ønsker derfor, at Teknisk Udvalg tager stilling til, hvorledes disse skal imødegås. Udfordringer omfatter især:

1.     Stigende udgifter til det vejafvandingsbidrag, som Viborg Kommune skal betale til Energi Viborg,

2.     Ikke budgetterede udgifter til vejbelysning som følge af en senere igangsætning af Elena projektet, hvilket betyder at de forventede besparelser, der er indarbejdet i budgettet, først udmøntes fuldt ud i 2019.

3.     Manglende beløb på investeringsoversigten for 2016 til separatkloakering af den kommunalt ejede materielgård på Katmosevej i Viborg. Ifølge den godkendte spildevandsplan skal ejendomme i dette område have udført separatkloakering senest den 4. september 2016  

 

ad 1 Vejbidrag

Energi Viborg forventer, at udgifterne til kloakrenoveringer, separering af kloaknettet og etablering af nye forsinkelsesbassiner vil stige i de kommende år. Det betyder, at det kommunale vejafvandingsbidraget til Energi Viborg, der udgør 8% af investeringen i kloakanlæg, vil stige tilsvarende. Det er ikke indregnet tilstrækkeligt i basisbudgettet og vil blive en ikke uvæsentlig udfordring allerede fra 2016. De indregnede beløb for de kommende år fremgår af nedenstående tabel. Forvaltningen vurderer, at der bliver behov for yderlige midler i de kommende år. Udgifterne er meget afhængige af, hvordan de falder i de enkelte budgetår ved Energi Viborg.

 

Budgetforlig 2015-2018

 

2015

2016

2017

2018

Vejafvanding

4.673.000

4.953.000

5.233.000

5.513.000

Forventelige udgifter

7.000.000

6.680.000

7.400.000

5.320.000

 

 

ad 2 Vejbelysning

På kontoen for drift af det kommunale gadelys er der en flerårig budgetudfordring. Det skyldes, at der i driftsbudgettet for 2014 og de følgende overslagsår blev indarbejdet besparelser fra 2014 på 0,45 mio. kr., 1,6 mio. kr. i 2015, 2,75 mio. kr. i 2016 stigende til 3,9 mio. kr. i 2017. Baggrunden for besparelsen var iværksættelse af en modernisering af det kommunale gadelysnet med energibesparende LED belysning. Dette projekt blev iværksat med støtte fra EU (ELENA projekt), men blev forsinket, dels fordi de deltagende kommuner måtte afvente endelig godkendelse fra EU, og dels fordi fremdriften i modernisering ikke kan ske i den takt, der var forudsat. Alt i alt betyder det, at den forventede besparelse på driften af gadelys bliver forsinket og først får fuld effekt i 2019.

 

Der forventes en merudgift på 2,4 mio. kr. i 2015, som forventes afholdt inden for trafikområdets samlede budget. I 2016 skønnes udfordringen at andrage omkring 3,5 mio. kr.

ad 3 Separatkloakering på Materielgården på Katmosevej i Viborg by)

Byrådet har den 3. september 2014 (sag nr. 22) vedtaget en spildevandsplan, hvori det besluttes at en række geografiske områder skal separatkloakeres.

 

Et af disse områder omfatter Viborg Kommunes materielgård på Katmosevej. Viborg Kommune har som grundejer – ligesom andre grudejere – en tidsfrist på maksimal 24 måneder fra spildevandsplanens vedtagelse, til at få bragt forholdende i orden. Det betyder, at den kommunale ejendom skal være separatkloakeret senest den 4. september 2016. Hvis dette ikke sker, vil der skulle udstedes et påbud til Viborg Kommune om at få bragt forholdende i orden.

 

Forvaltningen har udarbejdet et overslag over omkostningerne ved at separatkloakere materielgården. Det anslås at ville koste 1,5 mio. kr.

 

I budgetprocessen for 2016 var der fremsat et forslag om at afsætte et rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 1,5 mio. kr. til separatkloakeringen. Dette forslag blev ikke medtaget i den endelig investeringsoversigt.

 

Det kan oplyses, at Park og Vejservice, der blev konkurrenceudsat i 2014, betaler en i udbuddet fastsat årlig leje for at have sine faciliteter m.v. på den kommunale grund.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at Teknisk Udvalg drøfter og tager stilling til, hvorledes disse udfordringer skal imødegås

Teknisk Udvalg drøftede budgetudfordringerne og indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 

at forøgelsen i vejafvandingsbidraget, som tidligere, skal finansieres af kassekontoen, idet der er tale om afledte udgifter som følge af højt aktivitetsniveau på kloakforsyningen ved Energi Viborg og dermed en ikke regulerbar driftsudgift,

 

at udgiften til vejbelysning finansiere af kassekontoen, idet provenuet ved ændret vejbelysning ikke har kunnet realiseres, og 

 

at udgiften til separatkloakering af materielgården finansieres via grundsalg af en del af materielgården i Bjerringbro til Revas

Ovenstående indstilling fra Teknisk Udvalg forudsætter, at der gives en bevilling, så indstillingen til Byrådet skulle retteligt have været:

 

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

 

at driftsbudgettet til politikområdet ”Trafikområdet” forhøjes med 1.727.000 kr. i 2016 til dækning af forøgelse i afvandingsbidraget,

 

at merudgiften til vejafvandingsbidraget på 1.727.000 kr. finansieres i 2016 af kassebeholdningen,

 

at driftsbudgettet til politikområdet ”Trafikområdet” forhøjes med 3.500.000 kr. i 2016 til merudgiften på vejbelysning,

 

at merudgiften til vejbelysning på 3.500.000 kr. finansieres i 2016 af kassebeholdningen,

 

at merudgiften til afvandingsbidrag og vejbelysning i 2017 og frem, indgår i budgetlægningen af budget 2017-2020,

 

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.600.000 kr. til kontoen ’salg af dele af materielgården i Bjerringbro’ med rådighedsbeløb i 2015,

 

at indtægten på 1.600.000 kr. på kontoen ’salg af dele af materielgården i Bjerringbro’ tilføres kassebeholdningen i 2015,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ’ separatkloakering af materielgården, Viborg’ med rådighedsbeløb i 2016, og

 

at anlægsudgiften på 1.500.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen.

De forøgede driftsudgifter indgår i den førstkommende budopfølgning i 2016.

 

Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

 

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.600.000 kr. til kontoen ’salg af dele af materielgården i

Bjerringbro’ med rådighedsbeløb i 2015,

 

at indtægten på 1.600.000 kr. på kontoen ’salg af dele af materielgården i Bjerringbro’ tilføres

kassebeholdningen i 2015,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ’ separatkloakering af

materielgården, Viborg’ med rådighedsbeløb i 2016, og

 

at anlægsudgiften på 1.500.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/1648

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrere anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab.

 

For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

 

Der foreligger nu fire anlægsprojekter på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

 

 

(+=merforbrug/mindreindtægt)                                  Beløbene er hele 1.000 kr.

Projekt

Bevilling

Forbrug

Afvigelse

 

 

 

 

Renovering/etablering af servicearealer på Neurorehabilitering Toftegården - Valmuevej

2.523

2.562

39

Renovering/etablering af servicearealer på Neurorehabilitering Toftegården - Syrenvej

5.500

5.515

15

Etablering af sundhedscenter

45.985

45.973

-12

Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg)

(Årene 2011 – 2014)

29.694

29.729

35

 

 

 

 

Total

83.702

83.779

77

Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at de i sagen viste anlægsregnskaber godkendes.

Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

 

at anlægsregnskaberne godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/64201

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

”På plejecenter Skovvænget i Bjerringbro har man et større lokale, som man tidligere har brugt til at vaske op i, hvilket rummet bærer tydelig præg af.

 

Dette lokale vil man nu gerne starte en renovering af, sådan at rummet kan udvikle sig til et godt lokale for beboeraktiviteter. På plejecenter Skovvænget mangler man netop sådanne lokaler, hvor beboerne kan lave diverse aktiviteter.

 

På plejecentret har man i forbindelse med ældrepuljen ansat dels en flexjobber dels to aktivitetsmedarbejdere, som bl.a. laver forskellige aktiviteter med udvalgte beboer, f.eks. såning af diverse blomster i minidrivhuse, brygning af vin, strikke- hækle klub, avis læsning, diverse maleraktiviteter, kort og bræt spil etc. For bedre at kunne udvikle og udbrede disse aktiviteter, er renovering af dette lokale, en forudsætning.

 

Forvaltningen har indhentet tilbud på lokalerenovering:

 

 

Anslået anlægsudgift

(Eksklusiv moms)

 

Plejecenter Skovvænget, lokalerenovering:

 

Murerarbejde, tømrearbejde, nyt gulv, el-arbejde, isætning af branddør, rørarbejde og malerarbejde.

 

 

118.000

 

 

Finansiering

På finansieringsoversigten for 2015-2018 er der i 2015 afsat en pulje til mindre uforudsete anlægsudgifter under Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Der resterer 33.000 kr. i denne pulje.

 

Det forslås, at udgiften på i alt 118.000 kr. delvis finansieres af denne pulje med de 33.000 kr., den øvrige udgift på 85.000 kr. finansieres af plejecentrets egen driftsramme.

Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at investeringen godkendes,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 33.000 kr. til kontoen ”Renovering af lokale til beboeraktiviteter på plejecenter Skovvænget i Bjerringbro”, og

 

at udgiften på 33.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.

Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at investeringen godkendes,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 33.000 kr. til kontoen ”renovering af lokale til beboeraktiviteter på plejecenter Skovvænget i Bjerringbro”, og

 

at udgiften på 33.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/33175

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 16. juni 2015 med følgende sagsfremstilling:

 

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede i mødet den 28. maj nedenstående lukkede sag i en tillægsdagsorden

 

I forbindelse med etablering af børnehuset Bulderby er det besluttet, at Børnehaven Søndermarksvej skal nedlægges og børn og personale overflyttes. Børnehaven Søndermarksvej har til huse i lokaler, som er lejet hos Boligselskabet Sct. Jørgen for en årlig lejeudgift på 750.000 kr.

 

Dagtilbudsafdelingen har igennem længere tid ledt efter lokaler til heldagslegestue for Dagplejen i den sydlige bydel. Endvidere er der et ønske om på kaserneområdet at kunne udvide Arsenalet i den vestlige ende, hvor Dagplejen har lejede lokaler til to heldagslegestuer. Den årlige lejeudgift her er på 100.000 kr.

 

I forbindelse med en opsigelse af lejemålet på Søndermarksvej har Boligselskabet Sct. Jørgen givet Viborg Kommune et købstilbud. Tilbuddet lyder på, at Viborg Kommune kan erhverve bygningen for 2.025.000 kr. Ejendomsvurderingen for de 525 m2 er på 5.200.000 kr.

 

Ved at erhverve ejendommen vil Dagtilbudsafdelingen få mulighed for at kunne oprette tre legestuegrupper i huset. Bygningen er i forvejen indrettet til anvendelse af børn på 0-6 år, så der vil være tale om mindre bygningsmæssige ændringer til det nye formål. Udgiften til dette kan afholdes inde for puljen til mindre anlægsopgaver.

 

Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at udsætte sagen til forelæggelse på mødet den 16. juni.

 

Udvalgets begrundelse for at udsætte sagen var, at der ønskedes indhentet yderligere oplysninger i sagen, hvilket forvaltningen efterfølgende har gjort.

 

Ønsket om at kunne oprette heldagslegestue på Søndermarksvej skal ses i sammenhæng med udbredelsen af heldagslegestuer i hele kommunen. Den største udfordring i den forbindelse er at skaffe egnede lokaler, som er Dagplejens egne. Dette er nødvendigt, da lokalerne skal være indrettede til formålet og materialer skal forefindes og opbevares på stedet.

Heldagslegestuerne er et tiltag for at underbygge læreplantemaerne og arbejdet hermed. Endvidere foregår meget af arbejdet med TOPI også i dette regi.

 

I den sydlige bydel har der ikke tidligere været tilbud om heldagslegestue, da det ikke har været muligt at finde egnede lokaler. Ud over den almindelige indretning er der krav om, at en heldagslegestue opfylder samme bygningsmæssige krav som en daginstitution. Derfor kan en heldagslegestue også kun etableres i et område, hvor lokalplanen giver mulighed herfor. Dette i sig selv giver også begrænsninger i forhold til at finde en egnet placering.

 

Ved at etablere heldagslegestue i den tidligere børnehave og vuggestue på Søndermarksvej vil behovet kunne tilgodeses i den sydlige bydel. Endvidere kan der blive plads til de to legestuegrupper fra henholdsvis område Vest og område Nord, der i dag har til huse i lejede lokaler på kaserneområdet.

 

Såvel de tre områdeledere som dagplejelederne fra områderne har besigtiget forholdene på Søndermarksvej og finder dem meget velegnede til formålet. Når vurderingen tidligere lød på at forholdene var utidssvarende gik det på, at vuggestuen var placeret midt i børnehavens lokaler og med liggehal væk fra vuggestuen. Dette var på daværende tidspunkt en løsning, som var nødvendig, da der var stor mangel på såvel vuggestue- som dagplejepladser.

 

Forvaltningen har fået foretaget den ønskede vurdering i forhold til PCB, (bilag 1). Af vedlagte rapport fremgår det, at der ikke i stueetagen er fundet forekomster, mens der i kælderen er fundet PCB i meget ringe grad. Ingen af de udtagne målinger viser over 5 og først ved værdier over 51, er der tale om farlige forhold. Endvidere vil det først være i forbindelse med en eventuel nedbrydning af kælderen, at der skal træffes forholdsregler. Vurderingen fra Ejendomme og Energi på de øvrige forhold i bygningen er, at den er i god stand.

 

Med den i sagen foreslåede finansiering af et køb af ejendommen, vil der fra 2018 være tale om en effektiviseringsgevinst i forhold til den sparede husleje. Da husleje er en del af den ramme, der tildeles Dagtilbud, vil pengene herefter kunne indgå som en forøgelse af driftsbudgettet. De almindelige driftsudgifter til bygningen vil i lighed med i dag blive afholdt decentralt, men ved den foreslåede anvendelse kan udgiften deles mellem tre områder.

 

Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

 

at der gives anlægsudgiftsbevilling på 2.025.000 kr. til køb af bygning på Søndermarksvej med rådighedsbeløb i 2015 på 2.025.000 kr.

 

at udgiften på 2.025.000 kr. finansieres dels ved nedsættelse af driftsbudgettet på politikområde dagtilbud med 425.000 kr. i 2015 samt ved forbrug af kassebeholdningen med 1.600.000 kr. i 2015, og

 

at driftsbudgettet på politikområde dagtilbud nedsættes med 800.000 kr. i hvert af årene 2016-2017 i den igangværende budgetlægning 2016-2019(til finansiering af kasseforbruget i 2015).

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

 

at der gives anlægsudgiftsbevilling på 2.025.000 kr. til køb af bygning på Søndermarksvej med rådighedsbeløb i 2015 på 2.025.000 kr.

 

at udgiften på 2.025.000 kr. finansieres dels ved nedsættelse af driftsbudgettet på politikområde dagtilbud med 425.000 kr. i 2015 samt ved forbrug af kassebeholdningen med 1.600.000 kr. i 2015, og

 

at driftsbudgettet på politikområde dagtilbud nedsættes med 800.000 kr. i hvert af årene 2016-2017 i den igangværende budgetlægning 2016-2019 (til finansiering af kasseforbruget i 2015).

Sagen blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 16. juni 2015. Sagen har herefter afventet, at Kommunen som tilsynsmyndighed for almene boligselskaber kan godkende salget med henblik på så vidt muligt at sikre, at købet ikke medfører tab for Boligselskabet.

 

Sker afhændelse, som i dette tilfælde, til en kommune, skal ejendommen vurderes af vurderingsmyndigheden (Skat). Overdragelsessummen må omregnet til kontantværdi ikke være lavere end den af vurderingsmyndigheden ansatte værdi. Denne bestemmelse er gældende, fordi Kommunen indtager en dobbeltrolle som køber og tilsynsmyndighed. Skat skal således inddrages som uvildig part.

 

Der er bedt om en vurdering hos Skat, og Skat har i den forbindelse foretaget en besigtigelse. Vurderingen foreligger endnu ikke, men forventes inden årets udgang. Hvis Skats vurdering er højere end 2.025.000 kr., må Kommunen således som tilsynsmyndighed ikke godkende handlen.

 

Med henblik på at få handlen gennemført i år, så den kan udgiftsføres på regnskab 2015, hvor der ikke er et anlægsloft med sanktioner, foreslås det således, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at handlen godkendes under forudsætning af, at Skats vurdering ikke overstiger 2.025.000 kr. Hvis denne forudsætning kan afklares i år, er der indgået en endelig handel i år.

På baggrund af beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget samt vurderingen fra SKAT indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

 

at der gives anlægsudgiftsbevilling på 2.700.000 kr. til køb af bygning på Søndermarksvej med rådighedsbeløb i 2015 på 2.700.000 kr.,

 

at udgiften på 2.700.000 kr. finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2015,

 

at driftsbevillingen på politikområde ”dagtilbud” nedsættes med 800.000 kr. i 2016 (til delvis finansiering af kasseforbruget i 2015), og

 

at driftsrammen på politikområde ”dagtilbud” nedsættes med 800.000 kr. i hvert af årene 2017 og 2018 samt 300.000 kr. i 2019 (til finansiering af den resterende del af kasseforbruget i 2015).

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

Sagsid.: 15/70963

Køb af institutionsejendomme (bevillingssag)

 

Der er på mødet i dag en særskilt sag om køb af Søndermarksvej nr. 21. Der er en tilsvarende begrundelse for at købe de i denne sag omhandlede yderligere ejendomme.

 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11. august 2015 blev der givet en orientering om samtlige lejemål inden for Børn og Unge. Udvalget bemyndigede Forvaltningen til at indlede forhandlinger med Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg om overtagelse af andre lejemål end Søndermarksvej 21.

 

Forvaltningen har efterfølgende haft møder med de to boligselskaber og opnået købstilbud på følgende bygninger:

·         Egeskovens Børnehave, Videbechs Alle 165, 8800 Viborg (Boligselskabet Sct. Jørgen)

·         Egeskovens Børnehave, Videbechs Alle 171, 8800 Viborg (Boligselskabet Sct. Jørgen)

·         Dalens Daginstitutioner, Ellekonedalen 4 – 8, 8800 Viborg (Boligselskabet Sct. Jørgen)

·         Vestbyens Børnehus, Rughavevej 8, 8800 Viborg (Boligselskabet Viborg)

 

For alle bygninger er der opnået købstilbud, hvor Viborg Kommune overtager bygningerne for restgælden mens boligselskaberne beholder evt. henlæggelser. Med undtagelse af den i sagen beskrevne anvendelse af Søndermarksvej 21, vil alle andre blive videreført til deres nuværende formål.

 

Ejendomsvurdering og købspris:

 

 

Ejendomsvurdering

Købspris

Videbechs Alle 171

4.300.000

3.100.000

Videbechs Alle 165

1.000.000

1.300.000

Ellekonedalen 4 – 8

8.900.000

2.400.000

Rughavevej 8

4.750.000

3.800.000

I alt

18.950.000

10.600.000

 

Beskrivelse af de enkelte adresser, ifølge BBR:

 

Adresse

Opførelses år

Senest ombygget

Samlet erhvervsareal

Videbechs Alle 165

1917

2013

220 m2

Videbechs Alle 171

1928

2000

465 m2

Ellekonedalen 4-8

 

 

 

-          nr. 4

1973

1997

540 m2

-          nr. 6

1973

1988

597 m2

-          nr. 8

1988

 

656 m2

Rughavevej 8

1966

2000

848 m2

 

 

 

 

 

Lejeforhold:

 

Adresse

Indgåelsestidspunkt

Årlig leje

Leje pr. m2

Bemærkninger

Videbechs Alle 171 + 165 B, Viborg

01.07.2000 og 01.03.2001

637.991

945

2 særskilte lejekontrakter - uopsigelige indtil hhv. 01.03.2021 og 01.01.2031. Lejemålet omfatter også kælder på 129 m.

Rughavevej 8, Viborg

1965

838.361

989

Ny lejekontrakt udfærdiget i 2001, der angiver arealet til 618 m². Ifølge BBR udgør bygningen 848 m². Uopsigelig indtil 01.01.2021.

Ellekonedalen 4-8, Viborg

01.11.1993

1.579.415

1108

Lejekontrakt kan kun fremskaffes på en del af det lejede areal.  Oplysning om øvrige kvadratmeter hentet fra BBR. Ifølge BBR er der også i alt 367 m² kælder, 47 m² udhus samt 69 m² liggehal.

 

Købene kan finansieres ved at nedsætte rammen til politikområde Dagtilbud med 2.650.000 kr. i årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Den årlige nedsættelse svarer til den årlige samlede huslejeudgift for lejemålene.

 

Sker afhændelse, som i dette tilfælde, til en kommune, skal ejendommene vurderes af vurderingsmyndigheden (Skat). Overdragelsessummerne må omregnet til kontantværdi ikke være lavere end de af vurderingsmyndigheden ansatte værdier. Denne bestemmelse er gældende, fordi Kommunen indtager en dobbeltrolle som køber og tilsynsmyndighed. Skat skal således inddrages som uvildig part.

 

Der er bedt om en vurdering hos Skat, og Skat har i den forbindelse foretaget en besigtigelse. Vurderingen foreligger endnu ikke, men forventes inden årets udgang. Hvis Skats vurdering er højere end de aftalte købspriser, må Kommunen således som tilsynsmyndighed ikke godkende handlerne.

 

Med henblik på at få handlerne gennemført i år, så de kan udgiftsføres på regnskab 2015, hvor der ikke er et anlægsloft med sanktioner, foreslås det således, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at handlerne godkendes under forudsætning af, at Skats vurdering ikke overstiger de aftalte købspriser. Hvis denne forudsætning kan afklares i år, er der indgået endelige handler i år.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Kommunen som tilsynsmyndighed efter almenboligloven godkender handlerne under forudsætning af, at Skats vurdering ikke overstiger de aftalte købesummer,

 

at Kommunen under forudsætning godkendelse som tilsynsmyndighed køber de omhandlede ejendomme til de i sagsfremstillingen nævnte købesummer,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.500.000 kr. til kontoen ”Køb af institutionsejendomme” med rådighedsbeløb i 2016,

at udgiften på 10.500.000 kr. finansieres dels ved nedsættelse af driftsbudgettet på politikområde dagtilbud med 2.625.000 kr. i 2016 samt ved forbrug af kassebeholdningen med 7.875.000 kr. i 2016, og

at driftsbudgettet på politikområde dagtilbud nedsættes med 2.625.000 kr. i hvert af årene 2017-2019 i den kommende budgetlægning 2017-2020 (til finansiering af kasseforbruget i 2016).

Det var inden mødet oplyst, at SKAT har fremsendt følgende vurderinger:

 

 • 1.500.000 kr. for ejendommen Videbechs Alle 165, Viborg.
 • 3.100.000 kr. for ejendommen Videbechs Alle 171, Viborg.
 • 5.800.000 kr. for ejendommen Ellekonedalen 4-8, Viborg.
 • 3.800.000 kr. for ejendommen Rughavevej 8, Viborg.

 

På baggrund af vurderingen fra SKAT indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

 

at Viborg Kommune køber ejendommene Videbechs Alle 165 (1.500.000 kr.), Videbechs Alle 171 (3.100.000 kr.), Ellekonedalen 4-8 (5.800.000 kr.) og Rughavevej 8 (3.800.000 kr.),

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 14.200.000 kr. til kontoen ”Køb af institutionsejendomme” med rådighedsbeløb i 2015,

 

at udgiften i 2015 på 14.200.000 kr. finansieres ved forbrug af kassebeholdningen,

 

at driftsbudgettet på politikområde dagtilbud nedsættes med 2.840.000 kr. i 2016 (til delvis finansiering af kasseforbruget i 2015),

 

at driftsrammerne på politikområde ”dagtilbud” nedsættes med 2.840.000 kr. i hvert af årene 2017-2020 i den kommende budgetlægning 2017-2020 (til finansiering af den resterende del af kasseforbruget i 2015), og

 

at Kommunen som tilsynsmyndighed efter almenboligloven godkender handlerne på baggrund af SKAT´s vurderinger.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/16496

Køb af Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg (tidligere Vestre Landsret)

 

På mødet den 11. november 2015 (lukket sag nr. 34) gav Økonomi- og Erhvervsudvalget Forvaltningen mandat til at optage forhandlinger med statens ejendomsselskab, Freja A/S, om køb af den tidligere landsretsbygning i Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg. Forhandling skulle ske med henblik på køb inden udgangen af 2015.

 

Byrådet behandlede den 18. november 2015 (sag nr. 15) et forslag til helhedsplan for domkirkeområdet. Byrådet tiltrådte en indstilling fra Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget om, at arkitektfirmaet Schønherrs forslag til fysisk helhedsplan samt en række delforslag godkendes og igangsættes som grundlag for den videre udvikling.

 

Delprojekt 4 drejer sig om køb af den tidligere Vestre Landsret i Gråbrødre Kirke Stræde 3 samt salg af Viborg Museums nuværende bygninger på Hjultorvet. Ifølge helhedsplanen forudsættes Viborg Museum at fraflytte den nuværende adresse på Hjultorvet, hvorefter denne ejendom søges solgt. Planen er i stedet at lade museet flytte ind i den tidligere landsretsbygning.

 

Freja har fremsendt et udkast til aftale om køb af den tidligere landsretsbygning. Aftalen indebærer, at

-      Kommunen overtager ejendommen som den er og forefindes, og Freja er uden ansvar i enhver henseende, både for retlige og faktiske mangler vedr. ejendommen. (Det bemærkes i den forbindelse, at der i 2011 er konstateret skimmelsvamp i bygningens kælder.)

-      Kommunen forestår handlens berigtigelse og afholder alle omkostninger forbundet med købsaftalens berigtigelse, herunder tinglysningsafgiften (1.660 kr. + 0,6% af seneste offentlige vurdering på 16.100.000 kr. svarende til 96.600 kr., i alt 98.260 kr.).

 

Ejendommen er udbudt til 25 mio. kr., men Frejas prisforlangende over for Kommunen er ifølge aftaleudkastet 17 mio. kr. under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen.

 

Der pågår forhandlinger med Freja om accept af ansvarsfraskrivelsen samt overtagelse i 2015 mod en lavere pris end 17 mio. kr. Endeligt prisudspil forventes at foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til det endelige prisudspil og i givet fald indstiller til Byrådet,

 

at Viborg Kommune køber den tidligere landsretsbygning i Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg, til overtagelse den 31. december 2015 på de vilkår, som fremgår af sagsfremstillingen,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling svarende til købesum og tinglysningsafgift til kontoen ”Køb af Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg (tidligere Vestre Landsret)” med rådighedsbeløb i 2015, og

 

at udgiften i 2015 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

Det blev på mødet oplyst, at der endnu ikke foreligger et prisudspil fra Freja.

 

Sagen oversendes til Byrådet.

Det blev på mødet oplyst, at der under forudsætning af Byrådets godkendelse er aftalt en købesum på 14.000.000 kr. for ejendommen. Hertil kommer udgifter til tinglysningsafgift på 98.000 kr.

 

Byrådet beslutter,

 

at Viborg Kommune køber den tidligere landsretsbygning i Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg, til overtagelse den 31. december 2015 på de vilkår, som fremgår af sagsfremstillingen,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 14.098.000 kr. svarende til købesum og tinglysningsafgift til kontoen ”Køb af Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg (tidligere Vestre Landsret)” med rådighedsbeløb i 2015, og

 

at udgiften i 2015 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

Sagsid.: 15/69639

Køb af Tinghallen (bevillingssag)

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i dag, er der en sag om ”Viborg Sport & Event. Forslag til indholdsprogram med forslag til vejløsning, tidsplan, organisering m.v.”

 

Ofte ejer Viborg Kommune de bygninger, som huser kulturinstitutioner med kommunalt tilskud, uanset om institutionen juridisk er organiseret som selvejende eller kommunal institution. Tinghallen er en af undtagelserne, hvorfor f.eks. tidligere større tilbygninger som scenetårn blev finansieret med markant forhøjelse af det årlige driftstilskud frem for en anlægsbevilling.

 

I forbindelse med projekt Viborg Sport & Event og i forrige byrådsperiode ARENA-projekt har Byrådet afsat midler med henblik på anlægsbevilling og ikke forhøjet driftstilskud i årene fremover. Det ville umiddelbart medføre, at Viborg Kommune investerer en større anlægssum i en bygning, som Kommunen ikke selv ejer og heller ikke har formel ledelsesmæssig indflydelse på. Ved at overtage bygningsmassen sikrer Viborg Kommune sig, at investeringen sker i en kommunal bygning. Samtidig sikrer Viborg Kommune sig en byggeret til en grund, der vil være særdeles velegnet til f.eks. hotelbyggeri.

 

De store planlagte investeringer i ombygning/modernisering af Tinghallen finansieres mest hensigtsmæssigt med anlægsmidler, og da Kommunen ikke lovligt kan give Tinghallen et anlægstilskud, er det under forbehold af Byrådets godkendelse aftalt med Tinghallen A/S, at Kommunen køber ejendommen for 36 mio. kr. med overtagelsesdag den 31. december 2015. Kommunen betaler tinglysningsafgiften på ca. 300.000 kr.

 

Viborg Kommune yder i 2015 ca. 4,8 mio. kr. i driftstilskud til kultur i Tinghallen. Såfremt Viborg Kommune overtager ejerskabet for bygningsmassen og dermed frigør Tinghallen for betaling af renter og afdrag på lån i ejendommen, vil Tinghallens driftsudgifter blive reduceret væsentligt. Forslag til driftsaftale færdigforhandles med Tinghallen og optages herefter til politisk behandling.

 

Kommunen overtager i forbindelse med købet indgåede lejeaftaler vedr. kælderen til bowlingformål og ”Bankohallen”.

 

Den offentlige vurdering er 47 mio. kr. - heraf grundværdi 12.115.000 kr.

 

Grundarealet er 8.472 m2, og det samlede erhvervsareal (bygning) er 8.141 m2 (Tinghallen) og 1.047 m2 (Bankohallen) – i alt 9.188 m2.

 

Prisen på 36 mio. kr. giver således omregnet en pris på 3.918 kr. pr. m2.

 

Tager man den offentlige vurdering af grundværdien ud af købesummen på de 36 mio. kr., giver det en bygningsværdi på 23.885.000 kr. – eller 2.600 kr. pr. m2.

 

Der er indhentet en ejendomsmæglervurdering på ejendommen. Mæglervurderingen, der vurderer værdien til 36.250.000 kr. fremgår af bilag nr. 1.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Viborg Kommune køber Tinghallen for 36.000.000 kr. med overtagelse den 31. december 2015 og på de vilkår i øvrigt, som fremgår af sagsfremstillingen, 

 

at Viborg Kommune afholder udgiften til tinglysning på 300.000 kr.,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 36.300.000 kr. til kontoen ”Køb af Tinghallen” med rådighedsbeløb i 2015, og

 

at udgiften på 36.300.000 kr. i 2015 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 

Nina Hygum, Ib Bjerregaard, Åse Kubel Høeg og Lone Langballe tager forbehold.

Jens Rohde stiller følgende beslutningsforslag.

 

”Under forudsætning af Tinghallens godkendelse beslutter Byrådet

 

at Viborg Kommune køber Tinghallen for 36.000.000 kr. med overtagelse den 31. december 2015 og på de vilkår i øvrigt, som fremgår af sagsfremstillingen, 

 

at Viborg Kommune afholder udgiften til tinglysning på 300.000 kr.,

 

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 36.300.000 kr. til kontoen ”Køb af Tinghallen” med rådighedsbeløb i 2015,

 

at udgiften på 36.300.000 kr. i 2015 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen,

 

at likviditetsoverskuddet i Tinghallen A/S på de ca. 9 mio. bruges til projektet, og

 

at tilskuddet nedsættes med 2 mio. kr., hvoraf den ene mio. kr. går til en eventfond med krone til kronefinansiering fra erhvervslivet, og at den anden mio. kr. tilføres kassebeholdningen.”

 

For forslaget stemmer hele Byrådet med undtagelse af Gregers Laigaard, der stemmer imod. Forslaget er hermed godkendt.

Bilag

Sagsid.: 15/70090

Køb af ejendom Nellikevej 2B til Streetcenter (GAME)

 

Viborg Kommune har indgået en aftale med organisationen GAME, som er understøttet af RealDania, Trygfonden og Nordea Fonden, om etablering af et Street-center i Viborg Kommune - et sted, hvor (primært) unge kan dyrke gadeidrætten og mere kreative aktiviteter i uformelle rammer.

 

Den grundlæggende tanke bag Street-centret er at skabe et tilgængeligt og fleksibelt tilbud til alle, som vil dyrke selvorganiserede aktiviteter inden for idræt og kultur. Det organiserede foreningsliv i Viborg Kommune vil dog også indgå aktivt, bl.a. med relevante foreninger, der forventes at flytte fra andre lokationer til det nye center. Ligeledes har forskellige institutioner, medarbejdere og aktiviteter inden for Børn & Unge, Job & Velfærd, Boligselskabet Sct. Jørgen, The Animation Workshop m.fl. tilkendegivet interesse for projektet.

 

Centret i Viborg Kommune tænkes placeret i en tidligere produktionshal beliggende på den gamle Vestas-grund i Banebyen med Kommunens Produktionsskole som nærmeste nabo.

 

Såvel Viborg Kommune som de involverede fonde er enige om, at beliggenheden i Banebyen - tæt på det nye handelsgymnasium og med Viborg Produktionsskole som nabo - er optimal i forhold til de kommende brugere af centret.

 

Byrådet besluttede på møde den 18. november 2015 (sag nr. 3 – budgetopfølgning pr. 30. september 2015) at frigive anlægsbevilling på 4 mio. kr. til kontoen ”køb af bygning til Game” med rådighedsbeløb i 2015. Der er derfor ikke bevillinger med i denne sag.

 

På ovenstående baggrund er der under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale med Boligselskabet Sct. Jørgen om køb af ejendommen Nellikevej 2B for 4 mio. kr. til overtagelse 31. december 2015.

 

Ejendommen skal i forbindelse med købet udstykkes som ejerlejlighed, og der er således på nuværende tidspunkt ikke nogen offentlig vurdering af ejendommen.

 

Ejerlejligheden er på 2.734 m2, og prisen svarer således til 1.463 kr. pr. m2. Tinglysningsafgiften deles mellem parterne, og Kommunens andel er ca. 13.000 kr.

 

Byrådet har bevilget 10 mio. kr. til projektet, hvoraf 4 mio. kr. bruges til køb af bygning. De resterende 6 mio. kr. samt 1,7 mio. kr., som er afsat inden for Børne- og ungdomsudvalgets driftsbudget i 2015, går til anlæg/indretning af ejendommen.

 

Anlægsbudgettet på 7,7 mio. kr. matches 1:1 af RealDania og Tryg Fonden til etablering af centret. Derudover betaler fondene fondsafgift, national arkitektkonkurrence og brugerinvolveringsproces. Nordea-fonden giver yderligere 3 mio. kr. til udendørs og offentligt tilgængeligt skateranlæg (inkl. fondsafgift). Dette beløb skal ikke matches af Viborg Kommune. Den samlede kommunale anlægsudgift beløber sig således op til 11,7 mio. kr., mens der påregnes ekstern finansiering på 14,7 mio. kr.

 

Kommunen skal som tilsynsmyndighed for almene boligselskaber godkende salget med henblik på så vidt muligt at sikre, at købet ikke medfører tab for Boligselskabet.

 

Sker afhændelse, som i dette tilfælde, til en kommune, skal ejendommen vurderes af vurderingsmyndigheden (Skat). Overdragelsessummen må omregnet til kontantværdi ikke være lavere end den af vurderingsmyndigheden ansatte værdi. Denne bestemmelse er gældende, fordi Kommunen indtager en dobbeltrolle som køber og tilsynsmyndighed. Skat skal således inddrages som uvildig part.

 

Der er bedt om en vurdering hos Skat, og Skat har i den forbindelse foretaget en besigtigelse. Vurderingen foreligger endnu ikke, men forventes inden årets udgang. Hvis Skats vurdering er højere end 4 mio. kr., må Kommunen således som tilsynsmyndighed ikke godkende handlen.

 

Med henblik på at få handlen gennemført i år, foreslås det således, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at handlen godkendes under forudsætning af, at Skats vurdering ikke overstiger 4 mio. kr. Hvis denne forudsætning kan afklares i år, er der indgået en endelig handel i år.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Kommunen som tilsynsmyndighed efter almenboligloven godkender handlen under forudsætning af, at Skats vurdering ikke overstiger 4 mio. kr., og

 

at Kommunen under forudsætning af godkendelse som tilsynsmyndighed køber den omhandlede ejerlejlighed, Nellikevej 2B, for 4 mio. kr. jf. sagsfremstillingen.

Det var inden mødet oplyst, at SKAT har fremsendt en vurdering på 4.000.000 kr. for ejendommen Nellikevej 2B, Viborg.

 

Det blev på mødet oplyst, at Byrådet den 18. november 2015 (sag nr. 3 - budgetopfølgning) har givet en bevilling på 4.000.000 kr. til købet af ejendommen med rådighedsbeløb i 2015.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Kommunen som tilsynsmyndighed efter almenboligloven godkender handlen.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/69642

Salg af areal ved skolen i Frederiks til Energi Viborg til regnvandsbassin (bevillingssag)

 

Energi Viborg har brug for at etablere et regnvandsbassin i Frederiks, og det er under forbehold af Byrådets godkendelse aftalt, at Energi Viborg kan købe 625 m2 af Kommunens areal, der hører til skolen. Beliggenheden er vist på kortskitsen i bilag nr. 1. Skolen har ingen indvendinger imod frasalg af arealet.

 

Prisen er aftalt til 38 kr. pr. m2 – i alt 23.750 kr., hvilket svarer til den offentlige vurdering (en del af skolens jord er vurderet lavt, fordi det anvendes til boldbaner, og dette areal er en del heraf). Energi Viborg betaler omkostningerne ved handlen. Overtagelsesdagen er den 31. december 2015.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Kommunen til Energi Viborg sælger 625 m2 jord i Frederiks for 23.750 kr. jf. sagsfremstillingen,

 

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 24.000 kr. til kontoen ”Salg af del af areal ved skolen i Frederiks til Energi Viborg Vand til regnvandsbassin” med rådighed i 2015, og

 

at indtægten i 2015 på 24.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag