You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 27. januar 2016 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Jens Ravn, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Søren Gytz Olesen
Bemærkninger Jens Ravn deltager som stedfortræder for Anders Bertel under dennes orlov. Afbud fra Søren Gytz Olesen. I stedet deltager Kai O. Andersen

Sagsid.: 16/849
Sagsfremstilling
Jens Rohde har oplyst, at han har meldt sig ud af Venstre, og at han i stedet har indmeldt sig i Radikale Venstre, som han herefter repræsenterer i Viborg Byråd.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsid.: 15/62356
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Byrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Mødelisten blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 13/66819
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 20. marts 2013 (sag nr. 4) Direktionens strategiplan 2013 – 2015 ”Den dobbelte Ambition”.
 
Direktionen har udarbejdet en status over målopfyldelse i forhold til strategiplan 2013 – 2015 (bilag nr. 1).
 
Direktionen har udarbejdet forslag til strategiplan for perioden 2016 – 2018 (bilag nr. 2). Med baggrund i grundlæggende uændrede strategiske udfordringer videreføres ”Den dobbelte ambition”.
 
Strategiplanen indebærer, at direktionen arbejder med en dobbelt ambition: Fokus på effektivisering og vækst. Effektivisering og vækst er gensidigt afhængige: Vækst i samfundet er fundamentet for finansiering af fremtidens velfærdsydelser. Effektivisering af den kommunale opgaveløsning er en forudsætning for at kunne håndtere den demografiske udfordring og den løbende omstilling - og for at skabe et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i vækstinitiativer.
 
Målsætningerne i strategiplan 2016-2018 er justeret med baggrund i det statslige omprioriteringsbidrag, Byrådets beslutning om, at der skal udarbejdes en omprioriterings- og effektiviseringsstrategi, der frigiver et råderum på 2% af serviceudgifterne og Byrådets beslutning om prioritering af indsatsen for nedbringelse af antallet af unge på offentlig forsørgelse.
 
Målsætninger fra strategiplan 2013-2015 er derudover videreført i strategiplan 2016-2018.
 
Målsætninger i strategiplan 2016-2018:
·      Realisere en årlig effektiviseringsgevinst på minimum 1 % af de kommunale serviceudgifter for at skabe et råderum for Byrådets omprioriteringer og nye investeringer.
·      Skabe et råderum for at muliggøre finansiering af det statslige omprioriteringsbidrag på 1 %, i det omfang dele af beløbet ikke tilbageføres til kommunerne.
·      Løbende effektivisere på de enkelte politikområder med fokus på at fastholde kvaliteten i forhold til borgerne og medarbejdernes trivsel.
·      Medvirke til at skabe gode rammebetingelser og igangsætte initiativer, der medvirker til en vækst i antallet af arbejdspladser i Viborg Kommune på minimum 1 % årligt.
·      Understøtte gode rammer for bosætning og igangsætte initiativer, som er med til at sikre en årlig befolkningstilvækst på minimum 0,5 %.
·      Understøtte og igangsætte initiativer, der medvirker til et stigende antal uddannelsespladser i Viborg Kommune.
·      Halvere andelen af de unge under 30 år på offentlig forsørgelse inden 2018.
  
Forslaget til Direktionens strategiplan 2016 -2018 blev drøftet i Hoved-MED den 18. december 2015. Medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED konkluderede:
 
”Medarbejdersiden er enige i det grundlæggende indhold i strategiplanen for 2016 - 2018. Den beskriver overskueligt og klart den videre udvikling og de strategiske indsatser – effektivisering og vækst - for de kommende år. Samtidig understreges det, at der skal arbejdes videre med udvikling af attraktive arbejdspladser, bl.a. nedbringelse af sygefravær, nytænkning og kompetenceudvikling, mv.
 
Effektiviseringsindsatsen i form af indførelse af LEAN-processer og –værktøjer vil være centrale for at fastholde et godt arbejdsmiljø, idet budgetterne løbende bliver reduceret, bl.a. i form af statens omprioriteringsbidrag. De hidtidige erfaringer med LEAN har vist, at det er muligt at opnå effektiviseringer, samtidig med at medarbejdernes trivsel og kvaliteten i forhold til borgerne fastholdes.
 
Der er opbakning til de i planen nævnte målsætninger, idet der dog påpeges en bekymring for, om effektiviseringen kan bidrage tilstrækkeligt til at opnå det ønskede råderum på samlet 2 % årligt.”
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til Direktionens strategiplan 2016 – 2018 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Bilag

Sagsid.: 12/3372
Sagsfremstilling
Principper for økonomistyring er senest godkendt på byrådsmøde den 5. september 2012 (sag nr. 6) med justering af den finansielle politik den 23. september 2015 (sag nr. 3).
 
Med baggrund i den generelle udvikling foreslår Forvaltningen, at der sker en tilpasning af Principper for Økonomistyring.
 
Formålet med dette regelsæt er at afspejle Viborg Kommunes politiske beslutninger omkring den økonomiske styring.
 
Ansvar og kompetence
For at sikre at stærkt tilsyn med Viborg Kommunes udgifter, samt reducere risiko for tilsigtede og utilsigtede fejl skal alle bilag attesteres og anvises. For at opretholde et stærkt tilsyn foreslår Forvaltningen følgende ændring i afsnit 3.3
 
”3.3 Anvisning, attestation og underskriftskompetence
 • Anvisning foregår som integreret anvisning i form at et aktivt økonomisk ledelsestilsyn jfr. Afsnit 3.2.1.
 • Anvisningskompetencen er tillagt de budgetansvarlige.
 • Ingen kan – uanset beløbsstørrelse – hverken anvise eller attestere udbetalinger til sig selv.”
 
Og ændret til:
 
”3.3 Attestation, underskriftskompetence og anvisning
 • Ingen kan – uanset beløbsstørrelse - attestere udbetalinger til sig selv.
 • Ingen kan anvise ledelsestilsyn med udbetalinger til sig selv, uden disse er attesteret og udbetalt af en anden medarbejder i afdelingen.
 • Anvisning sker i forbindelse med anvisning af økonomisk ledelsestilsyn (aktiv anvisning) jfr. afsnit 3.2.1.
 • Anvisningskompetencen er tillagt de budgetansvarlige.”

Begrundelsen for justering af Principper for Økonomistyring er, at det fremover vil være muligt for den budgetansvarlige at godkende ledelsestilsynet, selvom vedkommende har haft udlæg.
 
3.3.1 Ansvar for attestation (varemodtagelse og kontering)
I forhold til at kunne behandle sager om aktindsigt mest hensigtsmæssigt foreslår Forvaltningen en præcisering af reglerne i afsnit 3.3.1
 
”I forbindelse med attestation (senest ved kontering/bogføring) skal udgiftsbilag vedr. møder & repræsentation, rejser og lign. påføres oplysninger om:
 1. anledning
 2. formål
 3. deltagere
 4. hvor arrangementet har fundet sted.

Dette skal fremgå bl.a. af hensyn til muligheden for ansøgninger om aktindsigt.”

Leasing
Viborg Kommune anvender leasing som supplement til kontantindkøb af visse driftsmidler, således det likviditetsmæssige træk ved anskaffelse af aktivet matcher aktivets levetid. Forvaltningen har i den forbindelse revurderet Viborg Kommunes leasingpolitik og foreslår anvendelsen af leasing indført i Principper for Økonomistyring.
 
Forvaltningen foreslår tilført et afsnit 9.12, som nævnt nedenfor:
 
Viborg Kommune anvender leasing som supplement til kontantindkøb.
 
Leasingfinansiering af driftsmidler anvendes som udgangspunkt når der anskaffes:
 1. It-udstyr, herunder kopimaskiner
 2. Biler
 3. Entreprenørmateriel
 4. Teknisk materiel
 5. Inventar/indretning

Leasing af driftsmidler påvirker ikke Viborg Kommunes låneramme, og kan besluttes af den ansvarlige fagchef, såfremt den løbende ydelse kan holdes inden for det enkelte driftsområdes eget driftsbudget.
 
Leasingfinansiering medfører, at Viborg Kommune påføres økonomiske forpligtelser i perioder som rækker ud over det år (budgetår) hvori aftalen indgås. Der skal derfor være harmoni mellem leasingaftalens løbetid og det leasedes levetid/brugstid.
 
Alle leasingaftaler indgås og administreres af Økonomi. De administrative retningslinjer skal bl.a. sikre:
 • at synliggøre de økonomiske forpligtelser som Viborg Kommunes påtager sig
 • at sikre ensartethed i administrationen af Kommunens leasingaftaler
 • at sikre driftsmæssig forsvarlighed for Viborg Kommune for de leasingaftaler der etableres
 • at sikre at leasingforpligtelserne ikke har uhensigtsmæssige konsekvenser for driftsbudgetterne fremadrettet.”
 
Såfremt der er tale om leasing af anlægsaktiver, kræver dette særskilt behandling i Byrådet for hver enkelte aktiv, idet lånerammen påvirkes.
 
Økonomi- og personaledirektøren udarbejder uddybende retningslinjer på området.
 
Kreditkort
Principper for Økonomistyring fastlægger i dag, hvilke kreditkort der må anvendes. Til gængæld er der ingen retningslinjer vedr. beføjelser og anvendelse. Udviklingen inden for digitale betalinger går hurtigt og Forvaltningen foreslår, at Forvaltningen får beføjelse til at vælge den mest hensigtsmæssige løsning for Viborg Kommune, og at Principper for Økonomistyring beskriver beføjelser og anvendelse vedr. kreditkort.
 
Forvaltningen foreslår, at afsnit 9.4 Kreditkort ændres fra:
 
 • ”MasterCard Corporate Virtuelt
  Kan anvendes til at betale for varer og tjenesteydelser ved køb på internettet I Danmark og I udlandet hos de betalingsmodtagere, der tager imod MasterCard. Der er tale om en virtuelt kort – der udleveres intet fysisk kort – der udstedes alene kortnummer, udløbsdato og CVC-kode.

 • MasterCard Corporate Card
  Kan anvendes som betalingskort og hævekort i Danmark og i udlandet. Betaling af varer og tjenesteydelser hos de betalingsmodtagere, der tager i mod MasterCard eller andre kort, der er tilsluttet MasterCard-systemet. Kortet kan bruges til at hæve kontanter i pengeautomater, der er tilsluttet MasterCard. Kortet kan endvidere anvendelse til at betale for varer og tjenesteydelser ved køb på internettet. Der udstedes et fysisk kort med pinkode.

 • VISA/Dankort
  Kan anvendes som betalingskort og hævekort i Danmark og i udlandet. Kortet kan bruges til at hæve kontanter i pengeautomater – herunder også udenlandsk valuta (i udlandet). Kortet kan endvidere anvendes til at betaling varer og tjenesteydelser ved køb på internettet. Der udstedes et fysisk kort med pinkode.
 
Bilag med uddybende retningslinjer for erhvervelse og anvendelse af kreditkort.”
 
Og ændret til:
 
Hovedreglen i Viborg Kommune er, at al køb skal faktureres elektronisk. Hvis det ikke er muligt, kan betalingskort anvendes.
 
Viborg Kommune anvender de betalingskort, som til enhver tid vurderes som de mindst risikable betalingskortløsninger og som passer til opgaven.
 
Den ansvarlige fagchef kan beslutte, at den enkelte medarbejder får udstedt et betalingskort. Kortet må kun bruges til betalinger for køb af varer og tjenesteydelser, som skal anvendes tjenstligt og som falder naturligt ind under den enkelte kortholders ansvarsområde.
 
Kortholder er ansvarlig for alle transaktioner, der sker på kortet, og skal sikre, at der er underliggende dokumentation.
 
Det er alene Økonomi, der kan bestille kort, og er ansvarlig for den overordnede kontrol med kortene.
 
Økonomi- og personaledirektøren udarbejder administrative retningslinjer på området. ”
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ændringerne til Principper for Økonomistyring godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 12/76350
Sagsfremstilling
Skatteministeren suspenderede i september 2015 den automatiske inddrivelse af offentlige restancer via SKATs inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem).
 
Det betyder, at der pt. ikke foretages inddrivelse af Viborg Kommunes tilgodehavender.
Viborg Kommune har i 2014 fået 9,6 mio. kr. retur via automatisk inddrivelse via EFI. I 2015 har Kommunen fået 8,7 mio.kr. retur, indtil systemet blev nedlukket i september måned.
Fordelingen af beløbene kan ses af bilag nr. 1.
 
KL oplyser, at kommunerne tidligst kan forvente, at inddrivelsen igangsættes igen fra fjerde kvartal 2016, og har i den forbindelse forsøgt en række tiltag:
 
 • Staten afkøber de kommunale restancer til en forhandlet værdi – f.eks. 50 %
 • Der er indgået dialog med Udbetaling Danmark om muligheden for at oversende daginstitutionskrav til modregning i børnefamilieydelsen, idet Udbetaling Danmark har hjemmel til modregning.
 • Der skal forhandles en mere optimal snitflade i forbindelse med inddrivelse af ejendomsskatter.

Det er uvist, om forhandlingerne vil give et resultat, og hvornår dette i så fald vil kunne sættes i værk.
 
Når Viborg Kommune tidligere har oversendt et krav til SKAT, kunne der ske automatisk modregning i en eventuel overskydende skat, overskydende moms eller børnefamilieydelse. Modregning i børnefamilieydelse kunne dog kun ske for bestemte typer af krav – f.eks. daginstitution, SFO og efterregulering af friplads.
 
Når et krav overgik til inddrivelse, udsendte EFI en rykkerskrivelse til restanten. SKAT har herefter mulighed for at indgå betalingsaftaler med restanten, foretage lønindeholdelse hos arbejdsgiver, modregning i børnefamilieydelse og overskydende skat, samt sende fortrinsberettigede krav f.eks. ejendomsskat til advokat med henblik på tvangssalg, foretage udlæg m.v.
 
Det er SKAT der har hjemmel til at foretage lønindeholdelse samt foretage modregning. Disse muligheder blev frataget kommunerne, da opgaven omkring inddrivelse blev flyttet til SKAT.
 
EFI systemet giver mulighed for automatiserede processer omkring modregning og lønindeholdelse, hvorimod en indsats i Viborg Kommune vil være en manuel proces med baggrund i frivillige aftaler med borgerne.
 
Forvaltningen skønner, at der er behov for en styrket indsats, indtil at SKAT er tilbage på tidligere niveau. Det betyder, at der sandsynligvis vil gå noget tid fra igangsætningen i 4. kvartal 2016 til at Viborg Kommune kan forvente at få inddrevet restancer fra SKAT på niveau med tidligere.
 
Borgerservice og Økonomistaben har under disse forudsætninger undersøgt, hvilke muligheder der foreligger for at reducere tabet på restancer via frivillige aftaler med borgerne. Det er f.eks.:

 • Telefonisk kontakt til borgere vedr. betaling af ejendomsskat i forbindelse med forfald i januar og juli
 • Fremsendelse af breve til borgere omkring frivillig modregning i børnefamilieydelser (idé fra Horsens Kommune)
 • Udsendelse af de årlige saldooversigter på tidspunktet for udbetaling af overskydende skat i stedet for i januar måned
 • Telefonisk opfølgning på borgere, som har brudt allerede indgåede afbetalingsaftaler
 • Ekstra rykkerkørsel samt telefonisk kontakt til virksomheder, som har udestående vedr. Revas
 • Besøg hos borgere for afhentning af materialer fra biblioteket.

Det vurderes, at de identificerede tiltag vil kunne inddrive 2,5 – 3,0 mio.kr. med ressourcer svarende til to medarbejdere i 12 måneder.
 
Projektet kræver således en bevilling på 800.000 kr. finansieret via finansforskydninger som følge af reducerede afskrivninger på tilgodehavender.
 
Borgerservice har midlertidigt afsat ressourcer svarende til 1 person i tre måneder fra den 1. december 2015 for at imødekomme en del af problemstillingen. Der er ingen finansiering til yderligere indsats, når de tre måneder er udløbet.
 
Indsatsen i Borgerservice har i december 2015 (ca. 3 uger pga. julen) inddrevet 360.000 kr. svarende til 0,5 % af Viborg Kommunes samlede restancer.
 
Til sammenligning indbragte en indsats i Århus Kommune af 2 medarbejdere over 14 dage 3 mio. kr. svarende til 0,8 % af Kommunens samlede restancer.
 
På den baggrund anmodes Økonomi- og Erhvervsudvalget om finansiering af det fulde projekt via ansættelse af to medarbejdere i 12 måneder.
 
Såfremt projektet godkendes, vil det kunne igangsættes pr. 1. marts 2016 og løbe i 12 måneder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en udgiftsbevilling på 800.000 kr. i 2016 til ansættelse af to medarbejdere under politikområdet Administration Organisation, og

at bevillingen finansieres af finansforskydninger som følge af reducerede afskrivninger i 2016.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/74018
Sagsfremstilling
Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån på 9 mio. kr. 
 
Ansøgningen
Det fremgår af ansøgningen, at lånet skal bruges til finansiering af udgifterne til en række gennemførte renoveringsprojekter af forsyningsledninger i årene 2013-2015, som indtil nu har været finansieret via træk på varmeværkets kassekredit. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.
 
Varmeværket har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at låneoptagelsen i Kommunekredit forventes at blive et fastforrentet lån med en løbetid på 30 år. I forslaget til finansiering fra Kommunekredit udgør renten på et 30 årigt aftalelån med fast rente 2,35%.
 
Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste regnskab for perioden 1. juni 2014 – 31. maj 2015 har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har stillet Bjerringbro Varmeværk 2 kommunegarantier i forbindelse med lån til anlægsinvesteringer. Restgælden på de 2 lån udgør pr. 15. december 2015 samlet 18,8 mio. kr., hvoraf det ene lån udløber i 2018 (restgæld 7,8 mio. kr.) og det andet lån udløber i 2026 (restgæld 11 mio. kr.).
 
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af varmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på 9 mio. kr.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på Kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.
 
Øvrige forhold 
Byrådet traf i 2012 en generel beslutning om, at Viborg Kommune opkræver en løbende garantiprovision på 0,5% af restgælden pr. 31. december året forinden, for så vidt angår garantier til forsyningsvirksomheder. En konkret vurdering af ansøgningen fra Bjerringbro Varmeværk giver ikke anledning til at ændre satsen.   
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der stilles kommunegaranti for lån til Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. på 9 mio. kr. i
forbindelse med gennemførte renoveringsprojekter af forsyningsledninger, og
 
at den løbende garantiprovision fastsættes til 0,5% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/26599
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på mødet den 15. december 2010 (sag nr. 456) de seneste justeringer i MED-aftalen for Viborg Kommune. Aftalen er nu blevet genbehandlet og justeret af et MED-forhandlingsudvalg, som blev nedsat i september 2014.
 
Forhandlingerne har resulteret i ganske få justeringer i aftalen. Opsummeret kort er ændringerne:


MED-forhandlingsudvalget var sammensat således:
 
De faglige organisationer:
Fra LO: Vibeke Pedersen (FOA), Grete Rask (SL), Lene Rasmussen (HK) og Hanne Andersen (3F).
 
Fra FTF: Flemming Kjeldsen (DLF), Per Hesselberg (BUPL) og Hanne Holst Long (DSR).
 
Fra AC: Thorkild Vestergaard (IDA).
 
Viborg Kommunes ledelse:
Kommunaldirektør Lasse Jacobsen, direktør for Børn & Unge Hans Henrik Gaardsøe, direktør for Økonomi- & Personalestaben Klaus Christiansen og chef for Personale og Organisation Hanne Toksvig.
 
Den justerede aftale blev underskrevet af parterne sidst i november 2015 under forbehold af Byrådets godkendelse.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den justerede MED-aftale godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/11926
Sagsfremstilling
Afdeling 14, Lærkebakken består af 52 rækkehuse, som blev opført fra 1982-1984 og er beliggende på Lærkebakken i Løgstrup. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ansøger i brev af 10. marts 2015 (bilag nr. 2) om godkendelse af optagelse af et kreditforeningslån og som følge heraf en huslejeforhøjelse i forbindelse med renovering af køkkener og badeværelser samt etablering af udestuer. Udgifterne hertil er mellemfinansieret ved midlertidige udlån fra afdelingens egne midler, men ønskes nu erstattet af et kreditforeningslån, der optages uden kommunegaranti.
 
Ansøgning skal godkendes efter bestemmelserne om huslejeforhøjelser i almenlejeloven og bekendtgørelse om drift af almene boliger samt om låneoptagelse i almenboligloven og bekendtgørelse om drift af almene boliger.
 
Finansiering og låneoptagelse
Forbedringsarbejder, som tilfører det lejede en øget brugsværdi, kan finansieres ved låneoptagelse, jf. almenboliglovens § 37b (kollektiv råderet).
 
Forbedringsarbejderne finansieres ved optagelse af kreditforeningslån. Lånets forventede størrelse var oprindeligt 988.000 kr., men da beboerne har afdraget på forbedringsarbejderne siden tidspunktet for ansøgningen, optager Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg et lån på 949.000 kr.  
 
Forvaltningen kan i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307), jf. punkt 5.6 i bilag nr. 1 godkende en låneoptagelse, hvis der ikke er krav om kommunegaranti for lånet.
 
Huslejeforhøjelse
Kollektive råderetsarbejder skal godkendes af afdelingsmødet og efterfølgende skal hovedorganisationen godkende afdelingsmødets beslutning inden igangsætning af arbejderne.
 
Afdelingsmødet har den 10. september 2014 på ordinært afdelingsmøde godkendt lånefinansiering af allerede igangsatte arbejder. Afdelingsmødets beslutning er godkendt den 29. oktober 2014 af hovedbestyrelsen.
 
Der er i alt udført forbedringsarbejder i 19 lejemål, hvoraf de 15 giver en huslejestigning større end 5%. Huslejestigningen vedrørende de 15 lejemål udgør mellem 5,2% og 17,4%, jf. bilag nr. 3.
 
Huslejestigninger større end 5% kræver Byrådets godkendelse, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3 og driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4.
 
Da arbejderne er udført og afsluttet inden Byrådets godkendelse, kan huslejestigningen kun tages til efterretning.
 
Forvaltningen er bekendt med, at der fremadrettet kan komme flere låneoptagelser uden kommunegaranti til forbedringsarbejder (kollektiv råderet), hvor arbejdet er igangsat inden Byrådets godkendelse. Huslejeforhøjelsen kan i disse tilfælde ligeledes kun tages til efterretning.
 
Kommunaldirektøren foreslår, at Forvaltningen bemyndiges til at tage huslejestigninger større end 5% til efterretning for forbedringsarbejder, som allerede er igangsat.
 
I nye sager vedr. kollektiv råderet skal Byrådet, efter afdelingsmødets og hovedorganisationens godkendelse, dog godkende huslejeforhøjelser større end 5%.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at huslejestigningen vedrørende de 15 lejemål på mellem 5,2% og 17,4% i afdeling 14, Lærkebakken tages til efterretning, og
at Forvaltningen bemyndiges til at tage huslejestigninger større end 5% til efterretning for forbedringsarbejder, som allerede er igangsat.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at huslejestigningen vedrørende de 15 lejemål på mellem 5,2% og 17,4% i afdeling 14, Lærkebakken tages til efterretning, og
 
at Forvaltningen bemyndiges til at tage huslejestigninger større end 5% til efterretning for forbedringsarbejder, som allerede på nuværende tidspunkt er igangsat.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/73723
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Folketinget vedtog i 2013 Overgrebspakken, hvis formål er et øget fagligt fokus på særlige udsatte børn, der udsættes for seksuelle overgreb og vold. Herunder blev der i hver af de fem regioner oprettet Børnehuse, der har til formål at samle ekspertise og behandling til børn, der udsættes for overgreb. Kommunerne er forpligtet til at anvende Børnehusenes ekspertise i sager om vold og seksuelle overgreb. Samtidig indskærpedes det, at kommunerne skulle oprette central registrering af alle underretninger samt at der skal foretages vurdering af alle underretninger indenfor 24 timer.

Som opfølgning på kommunernes implementering af Overgrebspakken har Ankestyrelsen i januar 2015 iværksat Praksisundersøgelse, der har til formål at undersøge og analysere kommunernes praksis ift. anvendelse af Overgrebspakken, (vedlægges som bilag 1).
Viborg Kommune har været udtaget til Praksisundersøgelsen og har bidraget hertil ved fremsendelse af fem vilkårligt udsøgte sager, hvor der har været mistanke om overgreb af seksuel eller voldelig karakter.

Kommuner der deltager i Praksisundersøgelse er i henhold til Retssikkerhedslovens § 79a forpligtet til at forelægge Praksisundersøgelsen for kommunalbestyrelsen.
 
Ankestyrelsen konkluderer følgende i Praksisundersøgelsen:
 
 • Kommunen skal huske at behandle en underretning i løbet af 24 timer fra det tidspunkt, kommunen første gang får kendskab til underretningens indhold – uanset, at underretningen modtages mundtligt eller skriftligt.
 
 • Kommunen skal være ekstra opmærksom på at lave en børnefaglig undersøgelse i sager med en underretning om mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung. Sager om viden eller mistanke om overgreb vil som udgangspunkt ikke være omfattet af målgruppen for serviceloven § 11.
 
 • Kommunen skal benytte børnehusets bistand til den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant at inddrage og samarbejde med politiet eller sundhedsvæsenet.

Viborg Kommunes Familieafdeling forvalter praksis på ovenstående områder som følger:
 • Alle underretninger, uanset underretningens karakter, vurderes indenfor 24 timer, i dagtimerne i Team Front, uden for normal arbejdstid af Socialvagten.
  Viborg kommune har siden maj 2015 foretaget 2565 underretningsvurderinger. Der er løbende udarbejdet retningslinjer og procedurer herfor i henhold til lovændringer, senest i november 2015. Antallet af underretninger er jævnt stigende.
 • Som udgangspunkt udarbejdes der Børnefaglig Undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om seksuelle overgreb og/eller vold. Der kan være undtagelse såfremt en underretning efter nærmere faglig indledende analyse og vurdering viser sig ikke at være af en sådan karakter, at der antages at være behov for særlig støtte til barnet. Det kan fx være sager, hvor der underrettes som chikane mod eller mellem forældrene.
 • Viborg Kommune anvender Børnehus Midt i konkrete sager, der falder indenfor Børnehusets målgruppe. Derforuden har Familieafdelingen oprettet et Beredskab, der behandler alle underretninger om vold eller seksuelle overgreb ift. sagsbehandling og intervention. Beredskabet består af afdelingsleder, teamleder, jurist, psykolog og politi samt barnets socialrådgiver.
  Der har i oktober været afholdt faglige drøftelser med Børnehus Midt og der vil efter nytår blive udarbejdet detaljeret vejledning og processtyring for sager om overgreb.
 
Det er ikke muligt at identificere Viborg Kommunes svar og status gennem undersøgelsens svar og resultater. Familieafdelingen har gennemgået Ankestyrelsens Praksisundersøgelse og sammenholdt denne med fund fra sagsgennemgang og ledelsestilsyn på afdelingens børnesager.
En screening heraf viser, at Viborg Kommune i meget høj grad lever op til de anbefalinger der gives i undersøgelsen og at der med udarbejdelsen af det nye administrationsgrundlag, er taget højde for løbende implementering af Overgrebspakkens hensigter og bestemmelser på en måde, der sikrer en fortsat høj grad af lovmedholdelighed og socialfaglighed i de konkrete sager.

Praksisundersøgelsen tages til efterretning i Familieafdelingen og anbefalingerne herfra vil også fremadrettet blive indarbejdet i afdelingens drift og ledelsestilsyn, både for den generelle sagsbehandling og for det specifikke for Overgrebspakken.
Der arbejdes i Familieafdelingen med løbende evaluering af organisering og ansættelser i forhold til at kunne imødekomme de øgede og skærpede krav, der stilles til sagsbehandlingen.
Familieafdelingen vægter en høj grad af faglighed hos alle medarbejdere, der arbejder med håndtering af underretninger og behandling af sager om overgreb og der prioriteres løbende kompetenceudvikling og uddannelse til personalet således det er i stand til at kunne operere i et felt, der er karakteriseret ved børn, der lider overlast af fysisk og psykisk karakter.
 
Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedr. implementering af Overgrebspakken tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedr. implementering af Overgrebspakken tages til efterretning
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/71193
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Evalueringen af kommunalreformen i 2013 pegede på en bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og inden for den meste specialiserede specialundervisning. Derfor indgik alle Folketingets partier en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som blev forankret i Socialstyrelsen.
 
Som led i den nationale koordinationsstruktur kan Socialstyrelsen komme med Centrale Udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering på bestemte områder og målgrupper.
 
Formålet med udmeldingen er at sikre koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud i forhold til målgruppen. Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsens indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.
 
Ifølge Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, skal kommunalbestyrelserne behandle Socialstyrelsens eventuelle udmelding af målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Det skal gøres i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien.
  
Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 2014 to Centrale Udmeldinger:
-        Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
-        Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
 
Afrapporteringen vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade behandles på Social- og Arbejdsudvalget.
 
Afrapportering til Socialstyrelsen
DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har udarbejdet afrapporteringen vedrørende børn og unge med alvorlig synsnedsættelse på baggrund af indberetninger fra de midtjyske kommuner, herunder sparring med faglig følgegruppe.
 
De midtjyske kommuners indberetninger vidner om, at der findes det nødvendige udbud af tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Tilbuddene inden for den midtjyske region har en god geografisk spredning og vurderes af følgegruppen til at have den nødvendige faglighed og økonomiske bæredygtighed. Denne vurdering underbygges af, at ingen kommuner har angivet at opleve særlige udfordringer inden for området.
I forhold til tilrettelæggelse og koordinering af de højt specialiserede tilbud og indsatser peger de midtjyske kommuner på fortsat faglig udvikling og yderligere formalisering af det netværk af videnspersoner, der på tværs af kommunerne arbejder med børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, som vigtige udviklingsområder. 
KKR Midtjylland har på møde den 20. november 2015 behandlet udkast til Central Udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet. Følgebrev fra KKR Midtjylland og udkast til afrapportering vedrørende børn og unge med alvorlig synsnedsættelse fremgår af vedhæftede bilag.
 
Viborg Kommunes indsatser for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser
Viborg Kommuner benytter Center for Kommunikation ved Blåkærgaard i tilfælde, hvor børn og unge som følge af alvorlige synsnedsættelser har kommunikationsvanskeligheder. Samarbejdet med Center for Kommunikation varetages af Familieafdelingens Handicapteam eller PPR synskonsulenter.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet godkender DASSOS’ udkast til afrapportering vedrørende den Centrale Udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
 
                                                                             
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet godkender DASSOS’ udkast til afrapportering vedrørende den Centrale Udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/54196
Sagsfremstilling
 
”Klima- og Miljøudvalget behandlede sag om Plan for revision af regulativer for vandløb på sit møde den 1. oktober 2015 og vedtog, at planen skulle vedtages og igangsættes (bilag 1).
 
Baggrund
Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de kommunale vandløb.
 
Vandløbsregulativet udgør rets- og administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb. Regulativet skal indeholde en tydelig beskrivelse af vandløbet samt oplysning om målsætning for vandløbet og anlæg, der ligger i og ved vandløbet. Regulativet skal derudover være bilagt et kort med vandløbets beliggenhed og længdeangivelser og blandt andet indeholde bestemmelser for vandløbets vedligeholdelse.
 
Økonomi
På den baggrund har Byrådet på anlægsbudget 2016 - 2019 reserveret 1 mill. i hvert af overslagsårene til forberedelse af regulativrevisionen for vandløb.
 
Beløbene er afsat til at dække administrativt ressourceforbrug og konsulentudgifter til bl.a. opmåling af vandløb. Opmålingerne skal bruges som baggrund for en vurdering af behovet for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer.
 
En mere detaljeret gennemgang af opgaverne fremgår af bilag 1, i 2016 indebærer det bl.a. følgende administrative opgaver:
·           Udarbejdelse af skabelon for regulativer.
·           Indsamling af data, herunder gennemførte regulerings- og restaureringssager og andre kendelser.
·           Plan for hvilke regulativer for de mindre vandløb, der skal fortsætte som nu, og hvilke regulativer, der skal slås sammen i overordnede vandløbssystemer.
·           Opstart af revisionen af regulativer i den tidligere Fjends Kommune
·           Regulativudarbejdelse for Nørreåen
·           Regulativudarbejdelse for Gudenåen
·           Harmonisering af vandløbsklassificering. Dette indebærer bl.a., at vandløb, der skal nedklassificeres til private vandløb, skal afleveres til lodsejerne i regulativmæssig stand. Det vil sige, at der ved opmålingen af vandløbet konstateres, om vandløbet er i overensstemmelse med regulativet, og såfremt det ikke er, skal der vedligeholdes jævnfør regulativet. En nedklassificering vil betyde en besparelse for Kommunen. Omvendt vil der komme fremtidige udgifter til vedligeholdelse ved vandløb, der skal opklassificeres til offentlige vandløb.
·           Interessentinddragelse.
 
Hertil kommer konsulentydelser, bl.a. i form af:
·           Opmålinger af vandløb, databehandling for vandløb i Fjends Kommune.
·           Opmåling af Skals og Vorning Å og opstart af databehandling for disse vandløb.
·           Databehandling af data fra Nørreåen og Gudenåen”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”forberedelse af regulativrevision” på 1.000.000 kr. med et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2016.
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 1.000.000 kr. finansieres med 1.000.000 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til ”forberedelse af regulativrevisionen”.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 07-01-2016
Udvalget ønsker notat om værktøjer til brug for ændringer i vandløb, herunder vedligehold, vandføringsevne og skikkelse.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”forberedelse af regulativrevision” på 1.000.000 kr. med et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2016, og
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 1.000.000 kr. finansieres med 1.000.000 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til ”forberedelse af regulativrevisionen”.
 
Claus Clausen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/39390
Sagsfremstilling
 
”Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 1. oktober 2015, sag 7, med henblik på offentlig høring.
 
Planforslaget fremlægges nu som (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 4 Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.
 
Baggrunden for udarbejdelse af tillægget til spildevandsplanen er, at nedlæggelsen af Resen Renseanlæg ønskes fremskyndet, da kloakoplandet i Resen allerede er separatkloakeret og dermed forberedt til, at spildevandet kan overføres til det blivende renseanlæg i Karup.
 
Oversigtskort fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
Offentlig høring
Der er modtaget et høringssvar til planforslaget, som støtter nedlæggelsen af Resen Renseanlæg samt opfordrer til at nedlægge flere af de mindre renseanlæg i kommunen. Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 3 og 4. 
 
Forvaltningens vurdering
Tillægget er nødvendigt, for at spildevandet fra Resen kan overføres til Karup Renseanlæg, og er samtidig det juridiske grundlag for etablering af den planlagte spildevandsledning mellem Resen og Karup.
 
Forvaltningen har vurderet, at høringssvaret ikke giver anledning til ændring af tillægget.” 
Indstilling
 
at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 07-01-2016
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 
 
Claus Clausen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/100514
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 7. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Gudenåkomitéens Sekretariat har igangsat en revision af formalia omkring de kommunalt forankrede tværgående fora omkring Gudenåen. Dette har bl.a. resulteret i de foreliggende forslag til vedtægter for hhv. hhv. Gudenåkomitéen og for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord.
 
Vedtægter for Gudenåkomiteen
En revision af Gudenåkomitéens vedtægter var påkrævet, dels for at præcisere Gudenåkomitéens relation til Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, og dels fordi Gudenåkomitéen 6. marts 2015 besluttede at ændre konstitueringsform og funktionsperiode.
 
Vedtægter for Vandoplandstyregruppen for Randers Fjord (VOS)
Gudenåkomitéen er derudover Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (VOS). Baggrunden er dels en aftale af 27. november 2009 mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) vedrørende styringsmodel for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen, og dels en delegation fra de respektive byråd, der giver Gudenåkomitéen beslutningskompetence på dette område.
 
VOS opgaven har hidtil været beskrevet i Gudenåkomitéens vedtægter, men dette er uhensigtsmæssigt. Alle 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord er obligatorisk medlemmer i vandoplandstyregruppen for oplandet til Randers Fjord (Favrskov, Hedensted, Horsens, Ikast-Brande, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Vejle, Viborg og Aarhus kommuner). De samme 13 kommuner har mulighed for medlemskab af Gudenåkomitéen, men p.t. har kun 7 kommuner valgt dette. På grund af forskellene i obligatorisk og valgfrit medlemskab foreslås formalia vedr. Gudenåkomitéen og Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord adskilt.
Adskillelsen gør det nemmere og mere overskueligt at skelne opgaverne i de 2 fora fra hinanden. Desuden har det den fordel, at hvis KL aftalen af 27. november 2009 bortfalder, og dette samarbejde ophører, så kan det ske, uden at der skal laves nye vedtægter for Gudenåkomitéen.
 
Herunder præsenteres følgelig Gudenåkomitéens Sekretariats forslag til nye vedtægter for Gudenåkomitéen (bilag 1) og for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (bilag 2).
 
Bemærkninger fra Gudenåkomitéens Sekretariat.
Der er sket flere ændringer og præciseringer i Gudenåkomitéens formalia som følge af revisionen:
·           Gudenåkomitéens formandsskabet går ikke længere på skift hvert andet år, men varetages i stedet for en fireårig funktionsperiode, der følger valgperioden.
·           Gudenåkomiteen konstituerer sig selv med formand og næstformand på det første møde i hver periode.
·           Gudenåkomitéen er ikke længere politisk styregruppe for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen – da kompetencen i forhold til Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen ligger i de respektive kommunalbestyrelser.
·           Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (VOS) nævnes ikke længere i vedtægterne, men foreslås at få sit eget sæt vedtægter og forretningsorden.
 
Gudenåkomitéens anbefaling
Gudenåkomiteen anbefaler, at de foreliggende forslag til vedtægter for hhv. Gudenåkomitéen og Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord godkendes i de 7 kommuners byråd.
Gudenåkomitéens Sekretariat anbefaler desuden, at de foreliggende forslag til vedtægter træder i kraft pr. 1. januar 2016 eller hurtigst muligt herefter. Da 2016 er midt i en kommunal valgperiode, medfører det, at den første funktionsperiode efter ikrafttræden vil være 2 år, og herefter vil den være 4-årig.
 
Såfremt en af Gudenåkomitéens medlemskommuner ikke ønsker at vedtage dette dagsordenspunkts indstilling, forkastes forslagene til vedtægter for de respektive fora.
 
Forvaltningens bemærkninger
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at de forelagte forslag til vedtægter for hhv. Gudenåkomitéen og for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord godkendes.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 07-01-2016
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at de forelagte forslag til vedtægter for hhv. Gudenåkomitéen og for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord godkendes.
 
Claus Clausen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/71193
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 7. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
Baggrund
Evalueringen af kommunalreformen i 2013 pegede på en bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og inden for den meste specialiserede specialundervisning. Derfor indgik alle Folketingets partier en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som blev forankret i Socialstyrelsen.
 
Som led i den nationale koordinationsstruktur kan Socialstyrelsen komme med Centrale Udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering på bestemte områder og målgrupper.
 
Formålet med udmeldingen er at sikre koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud i forhold til målgruppen. Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsens indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.
 
Ifølge Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, skal kommunalbestyrelserne behandle Socialstyrelsens eventuelle udmelding af målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Det skal gøres i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien.
 
 
Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 2014 to Centrale Udmeldinger:
-        Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
-        Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
 
Afrapporteringen vedrørende Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse behandles på Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Afrapportering til Socialstyrelsen
DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har udarbejdet afrapporteringen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade på baggrund af indberetninger fra de midtjyske kommuner samt sparring med en faglig følgegruppe. Afrapporteringen er de midtjyske kommuners svar på Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedrørende Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
 
DASSOS behandlede og godkendte afrapporteringen på møde den 10. november 2015. KKR behandlede og godkendte afrapporteringen politisk den 20. november 2015 og indstiller til godkendelse i byråd og regionsråd (se bilag 1).
 
Afrapporteringens konklusioner
Der fremgår af afrapporteringen, at antallet af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med behov for en højt specialiseret indsats og /eller tilbud er opgjort til i alt 134 borgere i de midtjyske kommuner (se bilag 2). Det er relevant at bemærke, at der sondres mellem borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Afrapporteringen beskæftiger sig kun med sidstnævnte gruppe.
 
Målgruppen er opgjort som antallet af voksne borgere med kompleks erhvervet hjerneskade, som de midtjyske kommuner har været handlekommune for i 2014, og som på et tidspunkt i løbet af året har modtaget højt specialiseret rehabilitering.  Det er vigtigt at understrege, at størrelsen på målgruppen er et skøn, som er behæftet med en vis usikkerhed – blandt andet fordi kommunerne ikke registrerer borgere ud fra diagnose eller funktionsnedsættelse.
 
Ligeledes fremgår det, at de midtjyske kommuner i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og det samlede udbud heraf – ikke mindst som følge af kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser som eksempelvis specialiseret bostøtte i borgerens eget hjem.
 
De midtjyske kommuner er enige om, at der imidlertid er en række opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade:
 
 • Der mangler en fælles national forståelse af/definition for det højt specialiserede område.
 
 • Vanskeligheder forbundet med at overføre læring fra ét sted til et andet, når borgeren ikke længere har brug for et døgndækket tilbud – jævnfør kommunernes brug af matrikelløse indsatser.
 
I forlængelse af ovenstående peger de midtjyske kommuner på, at udviklingen af højt specialiserede matrikelbundne tilbud skal gå hånd i hånd med den faglige udvikling af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser, som – af hensyn til borgerens mestring af hverdagslivet – tilbydes med udgangspunkt i borgerens eget hjem.
 
Viborg Kommune oplever en øget tilgang til området for erhvervet hjerneskade. I den forbindelse vil Socialområdet i samarbejde Sundhed og Omsorg gå i gang med en afklaring af hvorvidt det er muligt at udvide kommunens egen kapacitet inden for området. Sundhed og Omsorg tilbyder i forvejen et specialisereret rehabiliteringstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade på Toftegården i Møldrup, mens Socialområdet yder specialiseret bostøtte til målgruppen.
 
Derudover har Sundhed og Omsorg også en hjerneskadekoordinator der har til opgave at hjælpe borgere med erhvervet hjerneskade ved at give rådgivning og vejledning, at lette overgangen fra hospitalsophold til den videre indsats i kommunen, at have kontakt til fagpersoner på tværs af afdelinger samt koordinere borgerens rehabiliteringsforløb.  
 
Derfor ligger afrapporteringens konklusion om et øget fokus på sammenhængen mellem de matrikelbundne og de matrikelløse tilbud fint i forlængelse af de tiltag der allerede er i gang i Viborg Kommune.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet,
 
at Byrådet godkender DASSOS’ udkast til afrapportering vedrørende den Centrale Udmelding for Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/64901
Sagsfremstilling
 
”Udvalget drøftede under pkt. 7 på mødet den 25. november 2015 anvendelse af budget 2016 for byfornyelse mindre byer. Udvalget vedtog, at forvaltningen til et kommende møde forelægger forslag til den konkrete fordeling af budgettet samt udkast til ansøgningsprocedure samt strategi for eventuelt kommende puljer.
 
Forslagene i dette dagsordenspunkt kan ses som 1. etape i fastlæggelse af en strategi. 2. etape, som vil vedrøre eventuelt kommende puljer vil snarest blive forelagt udvalget som et særskilt punkt på et møde.
 
I anlægsbudget 2016 er der afsat 5.850.000 kr. til byfornyelse mindre byer. Forvaltningen foreslår, at beløbet fordeles således:
 
·         Pulje til byfornyelse mindre byer - 2.000.000 kr.
·         Pulje til støtte til vedligeholdelse af arealer – 200.000 kr.
·         Samtænke byfornyelse i andre anlægsprojekter – 1.000.000 kr.
·         Områdefornyelse Rødkærsbro – 500.000 kr.
·         Områdefornyelse Klejtrup – 300.000 kr.
·         Overført til budget 2017 – 1.850.000 kr.
 
Pulje til byfornyelse mindre byer
Puljen har eksisteret siden 2012, og der er i alt meddelt et samlet støttebeløb på ca. 11. mio. kr. til 76 projekter. Støtten er søgt af borgerforeninger, eller andre foreninger der repræsenterer et lokalområde. De respektive foreninger har selv stået for etableringen og varetager den fremtidige vedligeholdelse. Projekterne er ofte suppleret med anden ekstern medfinansiering og frivilligt arbejde. En populær pulje der giver lokalområderne mulighed for at etablere initiativer efter eget ønske eller behov.
 
Forvaltningen foreslår, at ansøgninger indsendes efter vedlagte udkast til ansøgningsprocedure og strategi, bilag 1. Ansøgninger kan søges inden for følgende indsatsområder:
1.     Ideoplæg til større byfornyelsesprojekter/områdefornyelser, hvor puljens støtte alene skal gå til finansiering af analysearbejde og udarbejdelse af ansøgning om statslig støtte. Finansiering af det endelige projekt afsættes i de kommende års budgetter.
 
2.     Mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne, som f.eks. fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer. Projekter, hvor der indgår frivilligt arbejde samt medfinansiering og indhentet støtte fra fonde og lign., opprioriteres.
 
3.     Trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje kombineret med byforskønnende elementer.   
 
Ansøgningsproceduren og strategien er i det væsentligste uændret i forhold til tidligere.
 
Information om puljen vil ske på hjemmesiden og alle borgerforeninger og lokalråd vil blive særskilt informeret.
 
Pulje til støtte til vedligeholdelse af arealer
Puljen har tidligere været benævnt ”Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” og har eksisteret i 2014 og 15 med et årligt puljebeløb på 500.000 kr. Puljen kan søges af foreninger der repræsenterer et lokalsamfund, og som har påtaget sig vedligeholdelse af et kommunalt eller privat ejet areal, der bruges af lokalsamfundet som et opholds- og aktivitetsareal.
 
I 2014 blev puljen udnyttet til 31 ansøgninger der opfyldte betingelserne. Enkelte ansøgninger kom efter at puljen var brugt. De blev henvist til puljen i 2015. Den er udnyttet til 25 ansøgninger. Der er et restbeløb i puljen på ca. 30.000 kr.
 
Administrationen af puljen har i 2015 været forholdsvis tung, da der er har været mange henvendelser om støtte til anskaffelser, der ligger udenfor puljens formål, materiel til vedligeholdelse af grønne arealer. Der er derfor brug for en præcisering til hvilke anskaffelser, der kan søges støtte til.
 
Det er forvaltningens indtryk, at de sidste 2 års puljer har dækket det behov, der var grundlag for oprettelse af puljen i 2014. Der vil dog fortsat være behov for støtte til indkøb af materiel for de foreninger, der påtager sig vedligeholdelse af arealer og udstyr i forbindelse med gennemførte områdefornyelser og andre nye byfornyelsesprojekter.
 
Forvaltningen foreslår, at ansøgninger indsendes efter vedlagte udkast til ansøgningsprocedure og strategi, bilag 2. I forhold til tidligere år er der kun sket mindre justeringer og præciseringer.
 
Nyt system til puljeansøgninger
I et forsøg på at effektivisere sagsbehandlingen ved de 2 puljer, forventer forvaltningen at være klar med et internetbaseret ansøgningssystem. Den enkelte ansøgende forening skal søge via et skema på hjemmesiden. Ansøgningen vil ikke kunne indsendes før alle nødvendige oplysninger er indtastet.
 
Systemet indføres også for puljer inden for Kultur Service & Events forvaltningsområde.
 
Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter
Forvaltningen er medvirkende til gennemførelse en række større eller mindre anlægsprojekter i landsbyerne, som f.eks. kloakrenovering og vejanlæg. Det vil være hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med disse anlæg indtænkes byforskønnelse, der vil kunne give afslutningen af projekterne et løft. Initiativerne skal ske i tæt dialog og samarbejde med lokalsamfundet. 
 
Forvaltningen vil på et senere møde forelægge udvalget en oversigt over relevante anlægsprojekter, hvor det vil være relevant at indtænke byfornyelse.
 
Initiativet er nyt, og 2016 er første år, hvor det er kommunen der er initiativtager til at igangsætte og gennemføre byfornyelses i landsbyerne. Initiativet vil senere kunne udvides/ændres til den indsats, der forventes som følge af en kommende strategi og plan for indsatsen i landdistrikterne.
 
Områdefornyelse Rødkærsbro
Der er meddelt reservation af statsstøtte og næste trin er udarbejdelse af program og budget for at få ministeriets endelige tilsagn af støtte og godkendelse af program. Der er bevilliget finansiering af dette arbejde, som forventes gennemført i 1. halvdel af 2016.
 
Det forventes, at opstart af skitseprojekteringen vil kunne ske i 2. halvdel af 2016. Den samlede kommunale finansiering udgør 5,6 mio. kr., som skal fordeles over perioden 2016-2020. Derfor skal der i 2016 afsættes et beløb til opstart af skitseprojekteringen. Den samlede finansiering, der skal sikre gennemførelse af områdefornyelsen i henhold til den meddelte reservation, vil blive forelagt udvalget i forbindelse med godkendelse af programmet til fordeling med budget 2017 og de efterfølgende budgetoverslagsår.
 
Områdefornyelse Klejtrup
Det forventes, at ministeriet i foråret 2016 meddeler reservation af ansøgt statsstøtte. Der skal herefter udarbejdes program og budget i løbet af 2. halvår 2016. Derfor skal der afsættes et beløb til finansiering af dette arbejde. Finansiering af det samlede projekt vil først ske i forbindelse med godkendelse af programmet, formentlig primo 2017, til fordeling over årerne 2017-2021.
 
Overførsel til kommende budgetår
I overslagsårerne 2017-19 er det årlige budget til byfornyelse mindre byer 700.000 kr. mindre end for budget 2016. Dette beløb skal bl.a. finansiere kommende områdefornyelser, bl.a. i Rødkærsbro og Klejtrup som er igangsat på det forberedende plan. Der må påregnes, at der også i de kommende år rejses ønsker om igangsætning af nye områdefornyelser.
 
Finansieringen af de igangværende områdefornyelser i Karup, Møldrup og Stoholm er afsat i budgettet ud over beløbet til byfornyelse mindre byer.
 
Det vil være hensigtsmæssigt, at der overføres et beløb fra budget 2016 til budget 2017, bl.a. for at sikre grundlaget for en fornuftig finansiering af kommende områdefornyelser og igangsætning af særlige initiativer i henhold til en kommende strategi og plan for indsatsen i landdistrikterne, der forventes udarbejdet i løbet af 2016.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at budget for byfornyelse mindre byer fordeles som angivet i sagsfremstillingen, og
 
at ansøgningsprocedurer og strategier for behandling af ansøgninger, godkendes.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Pulje til byfornyelse mindre byer 2016” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2016” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Klejtrup” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at den samlede udgift på 4.000.000 i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” optaget på investeringsoversigten for 2016.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg besluttede,
 
at budget for byfornyelse mindre byer fordeles som angivet i sagsfremstillingen, dog idet de 1.850.000 kr. reserveres som ikke endnu ikke disponerede midler i 2016,
 
at godkende ansøgningsprocedurer og strategier for behandling af ansøgninger, dog ændres første afsnit i bilag 2 til følgende: ”Ansøgningen skal indsendes af en borgerforening eller en anden forening, der repræsenterer det pågældende lokalområde. Der kan kun indsendes en ansøgning fra hvert lokalområde og ansøgningen skal omfatte arealer, der kan benyttes af hele lokalsamfundet”, og
 
at processen er dynamisk og evalueres senest i februar 2017
 
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Pulje til byfornyelse mindre byer 2016” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2016” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Klejtrup” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at den samlede udgift på 4.000.000 i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” optaget på investeringsoversigten for 2016.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/1648
Sagsfremstilling
 
”Teknisk Udvalg besluttede i sit møde den 25. november 2015 (sag nr. 17) at udsætte denne sag til nærværende møde. Sagen forelægges derfor på ny.
 
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrere anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
For følgende projekt under Teknisk Udvalg er regnskabet nu afsluttet.
Beløb anført i hele 1.000 kr.
 
Stednr. Projekt                                                              Bevilling   Forbrug       Afvigelse
013708 Nedrivning af anneks samt anlæg af P-pladser    4.020      2.758        - 1.262
 
(+=merforbrug/mindre indtægter)
 
Der er en afvigelse på 1,262 mio. kr. som følge af, at de faktiske udgifter til nedbrydning, kloakinspektion og etablering af parkeringspladser blev lavere end oprindeligt anslået.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsregnskabet godkendes,
 
at mindreforbruget på 1.262.000 kr. tilføres kassekontoen, og
 
at mindreforbruget på 1.262.000 kr. anvendes til delvis finansiering af tillægsbevilling til anlægsbevilling på anlægsprojektet med fornyelse af gågaderne i Viborg Midtby. 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsregnskabet godkendes,
 
at mindreforbruget på 1.262.000 kr. tilføres kassekontoen, og
 
at mindreforbruget på 1.262.000 kr. anvendes til delvis finansiering af tillægsbevilling til anlægsbevilling på anlægsprojektet med fornyelse af gågaderne i Viborg Midtby. 
 
Nikolai Norup var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 15/6330
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 6. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 25. november 2015 (sag nr. 22) en sag om renovering af gågaderne i Viborg Midtby. I den forbindelse blev det besluttet at indgå et økonomisk forlig med entreprenøren på anlægsprojektet vedrørende en række delopgaver.
 
På baggrund af dette forlig foreslår forvaltningen, at der gives en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ’Midtbyplaner (ny gågadebelægning)’ på 1,812 mio. kr. Forhøjelsen af anlægsudgiftsbevillingen skal anvendes til dels betaling af udgiften på det indgående forlig på 1.250.000 kr., og dels til de sidste færdiggørelsesarbejder på projektet.
 
Forhøjelsen af anlægsudgiftsbevillingen på 1,812 mio. kr. foreslås finansieret via det mindreforbrug på 1.262.000 kr., der har været på anlægsprojektet ”Nedrivning af anneks samt anlæg af P-pladser” ved Søvej i Viborg, hvor der nu aflægges anlægsregnskab. Desuden er der et uforbrugt rådighedsbeløb til rest i forbindelse med anlæggelse af en boligvej ved Nørregade i Vammen på 550.000 kr.
 
Forvaltningen kan oplyse, at den nuværende anlægsbevilling udgør 35 mio. kr. inklusive en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til det tilhørende gadelysanlæg i gågaderne.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø forestår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ’Midtbyplaner (ny gågadebelægning)’ forhøjes med 1.812.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015,
 
at forhøjelsen af anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ’Midtbyplaner (ny gågadebelægning)’ på 1.812.000 kr. finansieres med 1.262.000 kr. af kassekontoen i 2015, idet der henvises til anlægsregnskabet ’Nedrivning af anneks samt anlæg af P-pladser’ og 550.000 kr. fra kontoen ’anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen’, og
 
at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ’anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen’ nedsættes med 550.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Midtbyplaner (ny gågadebelægning)” forhøjes med 1.812.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015,
 
at forhøjelsen af anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Midtbyplaner (ny gågadebelægning)” på 1.812.000 kr. finansieres med 1.262.000 kr. af kassekontoen i 2015, idet der henvises til anlægsregnskabet ”Nedrivning af anneks samt anlæg af P-pladser” og 550.000 kr. fra kontoen ”anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen”, og
 
at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ”anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen” nedsættes med 550.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015.
 
Nikolai Norup var fraværende.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen bemærker at rådighedsbeløbet på de 1.812.000 kr. fejlagtigt i indstillingen er anført til at skulle afsættes i 2015, hvor det skal afsættes i 2016.
 
Derfor er der udarbejdet følgende forslag til ny indstilling til Byrådet:

at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Midtbyplaner (ny gågadebelægning)” forhøjes med 1.812.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 1.812.000 kr. i 2016 finansieres dels med 1.262.000 kr. af kassebeholdningen, idet der henvises til mindreudgiften i anlægsregnskabet ”Nedrivning af anneks samt anlæg af P-pladser” (se anden sag på mødet i dag) og dels ved, at der ved regnskabsafslutningen for 2015 overføres et rådighedsbeløb på 550.000 kr. fra kontoen ”Anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen” i 2015 til kontoen ”Midtbyplaner (ny gågadebelægning)” i 2016, og
 
at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ”Anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen” nedsættes med 550.000 kr.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Midtbyplaner (ny gågadebelægning)” forhøjes med 1.812.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 1.812.000 kr. i 2016 finansieres dels med 1.262.000 kr. af kassebeholdningen, idet der henvises til mindreudgiften i anlægsregnskabet ”Nedrivning af anneks samt anlæg af P-pladser” (se anden sag på mødet i dag) og dels ved, at der ved regnskabsafslutningen for 2015 overføres et rådighedsbeløb på 550.000 kr. fra kontoen ”Anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen” i 2015 til kontoen ”Midtbyplaner (ny gågadebelægning)” i 2016, og
 
at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ”Anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen” nedsættes med 550.000 kr.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/60993
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Revideret kommissorium
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 24. november 2015, at Viborg Kommunes Seniorpolitik skulle tænkes sammen med den Værdighedspolitik, som kommunerne i forbindelse med Finansloven for 2016 bliver pålagt at udarbejde. Udvalget besluttede at den samlede politik betegnes ”et værdigt seniorliv – Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik”
 
Forvaltningen har revideret det kommissorium, som tidligere er udarbejdet til Seniorpolitikken. Af det vedlagte udkast fremgår desuden en revideret tidsplan for udarbejdelsen af politikken. Ændringer og tilføjelser til kommissoriet er markeret med rød.
 
Af Finansloven for 2016 fremgår det, at Byrådet skal godkende Værdighedspolitikken i første halvår af 2016. Tidsplanen for Senior- og Værdighedspolitikken lægger op til at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender politikken på sit møde den 24. maj, hvorefter politikken godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i juni.
 
I Finansloven er der afsat 1 mia. kr. som fordeles til kommunerne ud fra en objektiv fordelingsnøgle. Midlerne skal styrke kommunernes arbejde med værdig ældrepleje. Midlerne fordeles allerede i starten af 2016, så der er behov for, at der inden den endelige godkendelse af politikken tages stilling til hvilke indsatser, der skal igangsættes.
 
Delvision
Den arbejdsgruppe, der arbejder med politikken, har revideret forslaget til delvision for politikken, således at denne indeholder en værdighedsvinkel:
 • Viborg Kommune – gode og værdige seniorliv
  • Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv
  • Aktivt medborgerskab og sund livsførelse
  • Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår
Der er mulighed for at ændre delvisionen undervejs i processen, hvis det viser sig, at den ikke svarer til de input der modtages. Delvisionen er således blot en arbejdstitel, som først fastlægges endeligt, når politikken godkendes.
 
Inddragelse af interessenter
Det foreslås, at der arrangeres følgende aktiviteter:
 1. Der arrangeres en ”rundbordssnak” om Senior- og Værdighedspolitikken på to plejecentre med politikere, beboere, pårørende og personale.
 2. Udvalget deltager i/besøger nogle aktiviteter for ældre og snakker med de tilstedeværende, f.eks. gymnastik eller søndagskaffe. Der vil blive gjort forsøg på at udvælge nogle aktiviteter, hvor der også deltager yngre ældre.
 3. Udvalget besøger Sundhedscenteret og drøfter politikkens indhold med de besøgende.
 4. ”Stormøde” med interesseorganisationer og patientforeninger og vores egne ældre- og handicapråd.
Aktiviteterne er planlagt ud fra et ønske om at komme i dialog med så bredt et udsnit af målgruppen som muligt. Udvalget får således både lejlighed til at møde de svageste ældre og de aktive yngre ældre.
 
Jævnfør beslutning i Byrådet den 18. november 2015 får udvalgsmedlemmer i uge 10 mulighed for at følge en medarbejder og få et indtryk af dennes dagligdag. Udvalgsmedlemmerne fra Ældre- og Sundhedsudvalget har her mulighed for at følge en medarbejder fra Sundhed & Omsorg og i den forbindelse møde en række borgere og medarbejdere. Erfaringerne herfra kan eventuelt også inddrages i arbejdet med Senior- og Værdighedspolitikken.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at delvisionen drøftes,

at udvalget drøfter inddragelsen af interessenter og

at forvaltningen arbejder videre med planlægningen af de skitserede inddragelsesaktiviteter.
 
Herudover foreslår direktøren for Job & Velfærd, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at det reviderede kommissorium godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-01-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
at det reviderede kommissorium for Senior- og værdighedspolitik godkendes.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,
 
at forvaltningen arbejder videre med de forskellige aktiviteter der skal sikre bred inddragelse,
 
at der planlægges et ekstra udvalgsmøde den 13. april kl. 16.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/100154
Sagsfremstilling
Salg af Tastumvej 18a, tidligere materielgård i Stoholm (bevillingssag)
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 20. januar 2016 en ejendomssag (lukket sag nr. 41) om salg af kommunale ejendomme.
 
I denne sag besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget bl.a. at indstille i en særskilt sag til Byrådet,
 
at Tastumvej 18a, Stoholm sælges for 200.000 kr.
 
Kommunen har haft ejendommen Tastumvej 18a udbudt til salg, og der er modtaget et bud på 200.000 kr. Vilkårene fremgår af udkast til købsaftale i bilag nr. 1.
 
Der er udfærdiget en mæglervurdering, der ansætter værdien til 250.000 kr. Vurderingen fremgår af bilag nr. 2. Der har været en udgift på 2.500 kr. ekskl. moms til mæglervurderingen. Der har herudover været en udgift på 16.000 kr. i ”liggeomkostninger”.
 
Ejendommen består dels af en opvarmet kombineret mandskabs- og værkstedsbygning og dels af en uopvarmet maskinhal.
• Maskinhallen er på 1.100 kvadratmeter
• Mandskabs- og værkstedsbygningen er på 198 kvadratmeter
• Grundareal 7.665 kvadratmeter
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan og kommuneplanrammer, så det skal påregnes, at der skal søges zonetilladelse til den fremtidige anvendelse.
Indstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger ejendommen Tastumvej 18a for 200.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Salg af Tastumvej 18a, Stoholm - tidligere materielgård” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000 kr. til kontoen ”Salg af Tastumvej 18a, Stoholm – tidligere materielgård” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at driftsbevillingen til politikområdet ”Kommunale ejendomme” forhøjes med 16.000 kr. i 2016, og
  
at nettoindtægten på 181.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsgrunde”.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/9636
Sagsfremstilling
Salg af del af vejareal til sammenlægning med ejendommen Katmosevej 1, Viborg (bevillingssag)
 
Mekonomen, som holder til på Katmosevej 1 har forespurgt, om de kan købe vejarealet på ca. 450 m2, som er vist med skravering på bilag nr. 1. De ønsker at fjerne asfalten og dermed forskønne den samlede ejendom set fra Holstebrovej.
 
Det pågældende vejstykke er udlagt som privat fællesvej, og der er ingen behov for at opretholde arealet som vej. Det bemærkes særligt, at det reelt er udelukket at lave en åben forbindelse til Holstebrovej så tæt ved Katmosevejs tilslutning til Holstebrovej.
 
Det er under forbehold af Byrådets godkendelse aftalt, at Kommunen sælger arealet for 40.000 kr. ekskl. moms, og at køber betaler omkostningerne ved handlen.
 
Ved prisfastsættelsen er der taget udgangspunkt i Kommunens salgspriser for erhversvjord i Viborgs vestby, som er 230 kr. pr. m2 ekskl. moms og inklusiv kloaktilslutningsafgift. Dette giver umiddelbart en pris på 103.500 kr., men der er så reduceret i beløbet som følge af nødvendige udgifter til fjernelse og deponering af asfaltbelægningen. Denne udgift skønnes at være på mindst de 63.500 kr., der er forskellen på de to nævnte beløb.
 
Overtagelsesdagen fastættes efter nærmere aftale i 2016.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger ca. 450 m2 af vejarealet ved Katmosevej 1, Viborg for 40.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 40.000 kr. til kontoen ”Salg af del af vejareal til sammenlægning med Katmosevej 1” med rådighedsbeløb i 2016, og
  
at indtægten på 40.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/1166
Sagsfremstilling
Salg af areal ved Asmild Mark til Energi Viborg Vand A/S til regnvandsbassin (bevillingssag)
 
I forbindelse med den nye udstykning ved Asmild Mark laver Energi Viborg Vand A/S et regnvandsbassin, og i lighed med tilsvarende anlæg ønsker de at eje arealet til bassinet.
 
Det er på denne baggrund under forbehold af Byrådets godkendelse aftalt, at Kommunen sælger 3.019 m2 – vist med skravering på bilag nr. 1 – til Energi Viborg Vand A/S for 100 kr. pr. m2 – i alt 301.900 kr. Køber betaler omkostningerne, mens Kommunen tilbyder at ekspedere handlen. Overtagelsesdagen fastsættes efter nærmere aftale i 2016.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger 3.019 m2 ved Asmild Mark til Energi Viborg Vand A/S for 301.900 kr., således som det fremgår af sagsfremstillingen,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 302.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved Asmild Mark til Energi Viborg Vand til regnvandsbassin” med rådighed i 2016, og
 
at indtægten på 302.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/54870
Sagsfremstilling
Salg af Studenterhus - evt. udnyttelse af forkøbsret
 
 
Byrådet godkendte på sit møde den 22. december 2009 (sag nr. 301), at Kommunen vederlagsfrit overdrager bygning 111 til Den Erhvervsdrivende Fond 111 (DEF111). Fonden stiftes af uddannelsesinstitutioner, Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Kommune med henblik på at ombygge og drive ejendommen som studenterhus. Det blev samtidig besluttet, at der skulle tinglyses en servitut om forkøbsret for Kommunen, der skulle sikre, at Viborg Kommune, i fald der er interesse herfor, kan erhverve ejendommen.
 
Ejendommen er senere opdelt i to ejerlejligheder 1 og 2, hvoraf ejerlejlighed 2 er solgt til Boligselskabet Sct. Jørgen til brug som depot og viceværtkontor. Byrådet besluttede i forbindelse med denne opdeling på mødet den 23. juni 2010, at Viborg Kommune ikke udnytter sin forkøbsret i forbindelse med DEF 111’s aktuelle salg af en del (ejerlejlighed nr. 2) af bygning 111 på kaserneområdet, men at forkøbsretten opretholdes ved eventuelle fremtidige salg af en eller begge dele (ejerlejligheder) af ejendommen.

DEF 111 har siden sommeren 2012 drevet studenterhus i ejendommen. Ideen var, at en studenterforening (baseret på frivillig indsats) skulle stå for driften og aktiviteter i studenterhuset, mens fonden stod for driften af ejendommen og som garant for økonomien. Husets drift var sikret gennem en aftale om, at husets stiftere (undtaget Viborg Kommune) ydede et årligt bidrag til driften.
 
Gennem årene har aktivitetsniveauet og de studerendes engagement i forhold til driftsopgaverne i huset været meget svingende, og det er trods mange ihærdige forsøg fra fondens side ikke lykkedes at få de studerende tilstrækkeligt involverede i driften til at skabe et acceptabelt aktivitetsniveau og en fornuftig driftsøkonomi.
 
I efteråret 2014 gav en række af fondens stiftere derfor udtryk for, at husets organisation og økonomi skulle revurderes og driften revitaliseres. Fondsbestyrelsen og VIA pegede som et af værktøjerne hertil på forsøgsvis ansættelse af en husmedarbejder, der sammen med de studerende skulle forestå den daglige drift mv. VIA var villige til at finansiere 50 % af udgiften under forudsætning af, at fonden finansierede de andre 50 %. Fonden ansøgte, da den ikke af egne midler kunne finansiere dette, Viborg Kommune om tilskud til ansættelse af en medarbejder i Studenthouse i 2 år. Ansøgningen blev behandlet på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2014 (sag nr. 2). Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at administrationen skulle undersøge en løsning, hvor den daglige ledelse af Studenthouse 111 skulle varetages af lederen af Stationen eventuelt i et samarbejde med Paletten. Dette blev undersøgt og Byrådet behandlede efterfølgende sagen på mødet den 25. februar 2015 (sag nr. 3). Byrådet besluttede at yde tilskud til ansættelse af medarbejder med 120.000 kr. pr. år i 2 år under forudsætning af, at uddannelsesinstitutionerne ydede samme beløb.
 
I de videre drøftelser herom har VIA University College fundet det optimalt at ovetage huset og driften, og fremsatte i sommeren 2015 et købstilbud på huset med henblik på at fortsætte driften af Studenterhuset men også at benytte huset til daglige aktiviteter i forbindelse med undervisningen. VIA agter i forbindelse med købet stadig at ansætte og finansiere 50 % af en daglig leder som oprindelig aftalt, idet Viborg Kommune forudsættes at bidrage med 120.00 kr. pr. år i 2 år, som besluttet på byrådsmødet den 25. februar 2015 (sag nr. 3).
 
Fondsbestyrelsen har efterfølgende drøftet købstilbuddet, fundet det acceptabelt og godkendt det.
 
VIAs købstilbud indebærer:
at huset fortsat drives som studenterhus og kan benyttes af alle studerende i Viborg Kommune
at Viborg Kommune tilbydes brugsret til øvelokaler
at de til øvelokalerne hørende musikinstrumenter, - anlæg mv. tilhører Viborg Kommune
at der indgås en samarbejdsaftale om kulturelle arrangementer i huset mellem VIA og Viborg Kommune
at den tilbudte købssum sikrer, at fondens økonomi er i balance (går i nul)
 
Det er således spørgsmålet, om Viborg Kommune ønsker at udnytte sin forkøbsret til bygningens ejerlejlighed 1 ved fondens salg til VIA. Viborg Kommune har fastholdt sin forkøbsret til ejerlejlighed 2, der tilhører Boligselskabet Sct. Jørgen. Viborg Kommune kan undlade at udnytte forkøbsretten ved dette salg, men fastholde den, hvis VIA senere ønske at sælge ejendommen.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune ikke udnytter sin forkøbsret ved Den Erhvervsdrivende Fond 111’s aktuelle salg af ejerlejlighed nr. 1, Ammunitionsvej 1, til VIA University College, men fastholder forkøbsretten, hvis VIA eventuelt senere ønsker at sælge ejendommen. 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-01-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 27-01-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.