You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 24. februar 2016 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/62356
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Byrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Mødelisten blev godkendt.

Sagsid.: 16/1458
Sagsfremstilling
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån på op til 24 mio. kr. til finansiering af udgifterne til opførelse af et nyt solvarmeanlæg ved Kølsenvej samt etablering af et nyt kedelanlæg på Kølsenvej 14A. Samtidig ansøges om, at kommunegarantien også omfatter en byggekredit i Kommunekredit til finansiering i anlægsperioden indtil hjemtagelsen af lånet. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.
 
Ansøgningen
De forventede udgifter til det samlede projekt udgør ifølge ansøgningen 24,2 mio. kr., herunder udgifter til køb af jord på 2 mio. kr. 
  
Det fremgår af ansøgningen, at lånet forventes optaget i Kommunekredit med en fast rente på under 2% og en løbetid på 20 år i henhold til forslaget til finansiering fra kommunekredit af 16. december 2015.
 
Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste regnskab for perioden 1. september 2014 – 31. august 2015 samt budgettet for 2015/2016 har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har stillet 3 andre kommunegarantier for lån optaget af Løgstrup Varmeværk i forbindelse med anlægsinvesteringer. Restgælden på disse 3 lån udgør ultimo 2015 4,3 mio. kr. Lånene udløber i henholdsvis 2018, 2021 og 2027.
 
Godkendelse af projektet
Byrådet godkendte på mødet den 2. september 2015 (sag nr. 15) lokalplan 437 for solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup.
 
På mødet den 3. september 2015 (sag nr. 8) godkendte Klima- og Miljøudvalget projektet i henhold til varmeforsyningsloven. Godkendelsen omfatter dels et solvarmeanlæg med tilhørende teknikbygning, akkumuleringstank, solvarmefelt, transmissionsledning mv. og dels nedlæggelse af kedelcentralen på Møllevang og etablering af ny naturgaskedel på kraftvarmeværket på Kølsenvej 14A. 
 
Ifølge projektforslaget viser beregningerne, at projektet med solvarmeanlæg har positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og dermed forbrugerøkonomi. Beregningerne viser samtidig reducerede miljøpåvirkninger, hvilket skyldes et reduceret naturgas-forbrug.
 
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af varmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på op til 24 mio. kr.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på Kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.
 
Øvrige forhold 
Byrådet traf i 2012 en generel beslutning om, at Viborg Kommune opkræver en løbende garantiprovision på 0,5% af restgælden pr. 31. december året forinden, for så vidt angår garantier til forsyningsvirksomheder. En konkret vurdering af ansøgningen fra Løgstrup Varmeværk giver ikke anledning til at ændre satsen. 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der stilles kommunegaranti for lån og byggekredit i anlægsfasen til Løgstrup
Varmeværk A.m.b.a. på op til 24 mio. kr. i forbindelse med investeringen i
solvarmeanlæg mv. i Løgstrup, og
 
at den løbende garantiprovision fastsættes til 0,5% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Inden mødet var der udsendt bilag til ansøgningen om kommunegaranti. Bilag til ansøgningen kan ses som nyt bilag nr. 2.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/16641
Sagsfremstilling
Forvaltningen har gennemført den administrative del af tilsynet med regnskaberne for
2014 for de almene boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjem.
 
Tilsynets omfang 
Tilsynet har omfattet følgende enheder:
 • Bjerringbro Andelsboligforening
 • Bjerringbro Boligselskab (fusioneret med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg pr. 1. juli 2014)
 • Boligselskabet Kølvrå (fusioneret med Boligselskabet Viborg pr. 1. januar 2015)
 • Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
 • Boligselskabet Viborg
 • Boligselskabet Viborg Amt
 • Lejerbo Møldrup (regnskab 1. maj 2014 – 30. april 2015)
 • Den selvejende institution Merkurkollegiet (regnskab 1. august 2014 – 31. juli 2015)
 • Friplejehjem mv.
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er administrator for Bjerringbro Andelsboligforening.
 
Boligselskabet Viborg er administrator for Boligselskabet Kølvrå samt den selvejende institution Merkurkollegiet.
 
Herudover har tilsynet omfattet enkelte afdelinger beliggende i Viborg Kommune, hvor boligselskabet har hjemsted i en anden kommune.
 
Tilsynets udførelse
Tilsynet med boligorganisationerne er udført som en integreret del af det årlige styringsdialogmøde med de enkelte boligselskaber. For Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Boligselskabet Viborg omfatter styringsdialogmødet også de boligselskaber, som de hver især er administrator for. Grundlaget for dialogmøderne er boligorganisationernes udarbejdede styringsrapporter samt dokumentationsmateriale i øvrigt. 
 
Med baggrund i dialogmøderne udarbejdes der et aftaledokument mellem Viborg Kommune og de enkelte boligorganisationer. Sammen med referaterne fra dialogmøderne offentliggøres aftaledokumenterne på Kommunens hjemmeside, jævnfør Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 164, stk. 2.  
 
Tilsynets indhold
Tilsynet har bestået af 3 elementer:
 
1.    Gennemgang af regnskaber, styringsrapporter, revisionsprotokollater, bestyrelsernes årsberetning til årsregnskab 2014 samt dokumentationsmateriale i øvrigt.
2.    Vurdering af nøgletal jf. dokumentationsmaterialet.
3.    Tilsyn med forvaltningsrevision.
  
Ad 1. Gennemgang af regnskaber, styringsrapporter, revisionsprotokollater mv.
Forvaltningen har foretaget en kritisk gennemgang af regnskaber, styringsrapporter og revisionsprotokollater m.v.  De væsentligste forhold har været drøftet med boligselskaberne på dialogmøderne. De mest kritiske forhold er medtaget i afsnittet nedenfor om særlige problemområder.
 
Ad 2. Nøgletal
Boligorganisationernes styringsrapport indeholder blandt andet forskellige regnskabsnøgletal med angivelse af eventuelle kritiske nøgletal. Kritiske nøgletal og herunder de enkelte boligselskabers tiltag til forbedring heraf har været drøftet på dialogmøderne. De mest kritiske forhold vedrørende nøgletallene er afspejlet i de nedenfor nævnte særlige problemområder.
 
Ad 3. Forvaltningsrevision
De enkelte boligorganisationers udførte forvaltningsrevision fremgår af det samlede dokumentationsmateriale. Der er redegjort for, på hvilke områder der har været udført forvaltningsrevision og resultatet heraf.
 
Forvaltningen har i forbindelse med tilsynet for 2014 konstateret, at boligorganisationerne har fokus på forvaltningsrevision. Der er fastsat konkrete målsætninger med efterfølgende mulighed for at kunne måle på resultatet. Der arbejdes fortsat med forvaltningsrevisionen, så den altid er tilpasset den aktuelle situation som de forskellige boligorganisationer står i.
 
Særlige problemområder
De væsentligste problemstillinger er nævnt nedenfor.
 
Generelt
Boligselskaberne oplyser, at det generelt er blevet nemmere at udleje boliger i forhold til tidligere år. Der er dog fortsat flere boligafdelinger, primært i de mindre bysamfund, der oplever udlejningsproblemer med lejetab til følge.
 
For at minimere udlejningsvanskelighederne mest muligt, har man i nogle boligafdelinger været nødsaget til at holde huslejen nede, med de konsekvenser, at der ikke henlægges midler nok, til fremadrettet at kunne foretage de nødvendige og planlagte vedligeholdelses- og renoveringsarbejder samt til at kunne modstå udgifter til lejetab og tab på fraflyttere.
 
Lejerbo Møldrup
Byrådet godkendte på mødet den 19. december 2012 (sag nr. 8) salg af Lejerbo Møldrups afdeling i Låstrup. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ligeledes godkendt salget. Efterfølgende blev afdelingen i Låstrup afhændet, og Lejerbo Møldrup har opgjort tabet ved salget til 1,2 mio. kr. Tabet betyder, at egenkapitalen (dispositionsfond og arbejdskapital) i Lejerbo Møldrup er negativ. Boligorganisationen står overfor økonomiske udfordringer i de næstkommende år, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for Lejerbo Møldrup at løfte opgaven som selvstændig boligorganisation.
 
Der arbejdes med en helhedsplan for genopretning af Lejerbo Møldrup, og Landsbyggefonden har været på besigtigelse i juni 2015. Landsbyggefonden har bekræftet overfor Lejerbo Møldrup, at helhedsplanen bliver gennemført. Efter helhedsplanens gennemførelse er det besluttet, at Lejerbo Møldrup fusionerer med Lejerbo Randers. Det er målsætningen, at denne fusion skal ske pr. 30. april 2016, hvor regnskabet for Lejerbo Møldrup afsluttes.
 
Selvejende institutioner og friplejehjem
Ud over boligorganisationerne har tilsynet omfattet en gennemgang af årsregnskabet for 2014 og den dertil hørende revisionsprotokol for følgende selvejende institutioner og friplejehjem:
 • Den selvejende institution Merkurkollegiet (regnskab 1. august 2014 – 31. juli 2015)
 • Den selvejende almene ældreboliginstitution Tulipanen
 • Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården
 • Friplejehjemmet Nordstjernen
 • Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken og Blåbærhaven
 • Friplejehjem, Bofællesskabet Hjertebo
 • Seniorbofællesskabet Egely
Der har ikke været væsentlige bemærkninger til denne gennemgang, bortset fra nedenstående vedrørende Merkurkollegiet.

Den selvejende institution Merkurkollegiet
Boligselskabet Viborg er administrator for Merkurkollegiet. Generelt er der udlejningsproblemer på kollegiet i afslutningen af hvert semester, dvs. efter jul og i sommerperioden. I øjeblikket er kollegiet dog hjulpet af en udlejningsaftale indgået med DJF Foulum, der sikrer udlejning af 24 lejemål ud af i alt 54 lejemål indtil 31. juli 2017. Pr. 1. november 2015 var alle boliger udlejet.
 
Kollegiet mangler midler til en tagrenovering, idet taget fra 1992 er af dårlig kvalitet og trænger til udskiftning. Huslejeniveauet er lavere end balancelejen for at undgå lejeledighed, og derfor er henlæggelserne ikke store nok til at dække den nødvendige renovering. Revisor anfører i revisionsprotokollen, at der skal tages stilling til enten udskydelse af planlagt arbejde eller fremskaffes ekstern finansiering for at kunne gennemføre de planlagte arbejder i 10-års planerne.
 
Da Merkurkollegiet er en selvejende institution, som ikke betaler bidrag til Landsbyggefonden, har det ikke de samme støttemuligheder, som det almene boligbyggeri har.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at regnskaberne for 2014 for de anførte boligorganisationer, selvejende institutioner og
friplejehjem tages til efterretning på baggrund af Forvaltningens bemærkninger.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/72217
Sagsfremstilling
Byrådet har i budgettet for 2016-2019 afsat bevilling til projektet ”Game Streetmekka” i Viborg og i forlængelse heraf indgår Viborg Kommune en aftale med organisationen GAME, som er understøttet af Realdania, Trygfonden og Nordea Fonden, om etablering af et GAME Streetmekka-center i Viborg Kommune.
 
Et sådant center/hus er et sted, hvor (primært) unge kan dyrke gadeidrætten og mere kreative aktiviteter i formelle rammer. Den grundlæggende tanke bag huset er at skabe et tilgængeligt og fleksibelt tilbud til alle, som vil dyrke selvorganiserede aktiviteter inden for idræt og kultur. Det organiserede foreningsliv i Viborg Kommune vil dog også indgå aktivt, bl.a. med relevante foreninger, der forventes at flytte fra andre lokationer til det nye center.
 
Ligeledes har forskellige institutioner, medarbejdere og aktiviteter inden for Børn & Unge, Job & Velfærd, Boligselskabet Sct. Jørgen, The Animation Workshop m.fl. tilkendegivet interesse for projektet. Centret i Viborg Kommune placeres i en produktionshal beliggende på den gamle Vestas-grund i Banebyen med Viborg Kommunes produktionsskole som nærmeste nabo.
 
Projektbeskrivelse, udbudsmodel og foreløbig tidsplan
Projektet udvikles med afsæt i et basisprogram for et Streetmekka, som er udviklet af organisationen ”GAME” og med fokus på en høj grad af lokal brugerinddragelse og ved gennemførelse af et totalentrepriseudbud med forhandling med omvendt licitation.
 
Valget af totalentreprise som udbudsform er et ultimativt krav fra de involverede fonde i forhold til deres medfinansiering af projektet.
 
Byrådet har i sin indkøbs- og udbudspolitik (godkendt i Byrådet den 21. maj 2014) i afsnit 5 vedr. bygge- og anlægsarbejder besluttet, at Viborg Kommune som hovedregel udbyder bygge- og anlægsopgaver i offentlig licitation og i fagentreprise.
 
Med udgangspunkt i Kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal udbud af det beskrevne projekt således udbydes som fagentreprise. Det er i politikken anført, at udbudspolitikken kan fraviges efter konkret stillingtagen til det enkelte projekt, idet en sådan fravigelse skal godkendes politisk. I det konkrete tilfælde indebærer dette, at forslag om valg af totalentreprisemodellen skal godkendes politisk.
 
Valg af totalentreprise i dette tilfælde har ifølge Realdania en række klare fordele:
 • Der søges efter unge arkitekter, som nok har et vist kendskab til streetmiljøet, men ikke nødvendigvis erfaringen eller en større organisation i ryggen til at gennemføre en detailprojektering, som udbydes og styres i fagentrepriser. Med totalentreprise-modellen sikres det, at entreprenøren har overblikket og kan styre byggesagen.
 • Entreprenørens kompetencer inddrages tidligt i processen og vil alt andet lige medvirke til at midlerne bruges effektivt samtidig med et større engagement og ejerskab til opgaven.
 • Den omvendte licitation sikrer, at der konkurreres på kvalitet og indhold og ikke bare på prisen. Ligeledes kan man under konkurrencen afprøve ”hvad man kan få for pengene”, da entreprenøren, i takt med at arkitekterne er kreative og kommer med idéer, kan stå inde for, at det kan gennemføres for de midler der er til rådighed.
 • Modellen har netop været brugt til at opføre et GAME Streetmekka i Esbjerg, hvor der har været brugt lokal arbejdskraft og hvor både GAME og Esbjerg Kommune har været meget begejstret for processen og ikke mindst resultatet.

Desuden kan det påpeges, at
byggeprojektet ikke minder ikke om noget, Viborg Kommune tidligere har bygget. Det er således ikke tale om et standard-byggeri med klassiske fagentrepriser, men tvært imod om et meget anderledes projekt, som kun en mindre kreds af entreprenører har erfaring i at byde på.
 
Da der i dette projekt er en stor ekstern finansiering og udbudsformen er en forudsætning for fondenes medvirken, må det anbefales at dispensere fra udbudspolitikken, således at projektet ”GAME Streetmekka” udbydes i totalentreprise, jævnfør beskrivelsen i sagen.
 
Til orientering kan oplyses, at det er forudsat, at projektet udvikles i følgende hovedtrin:
 • Lokal programmering
 • Frivillig annoncering efter projektteams (arkitektfirma samt skate- og parkourrådgiver(e))
 • Udvælgelse af 3 projektteams
 • Projektteams tilknyttes totalentreprenør (inkl. ingeniør samt tilknyttet skaterådgiver)
 • Gennemførelse af totalentrepriseudbud
 • Bedømmelse, forhandling og kontrahering
 • Projektering
 • Udførelse
Den foreløbige aktivitets- og tidsplan:
 
November 2015 – marts 2016: Lokal programmering
 • Møde mellem Viborg Kommune, fonde og GAME med bistand fra Bascon. Gennemgang af partnerskabsaftaler og besigtigelse af projektområder
 • Underskrift af partnerskabsaftaler
 • Offentliggørelse af valg af Viborg
 • Workshop med lokale brugere omkring aktiviteter (marts 2016)
Marts 2016 – september 2016: Totalentrepriseudbud
 • Annoncering til prækvalifikation for projektteams udsendes (marts 2016)
 • Gennemførelse af henholdsvis projektteam prækvalifikation og totalentrepriseudbud (marts – august)
 • Forhandling og udpegning af vinder (juli – september)
 • Kontraktindgåelse (ultimo september)
September 2016 – marts 2017: Projektering
 
Ultimo januar 2017 – medio november 2017: Udførelse
 • 1. spadestik (forventet januar 2017)
 • Byggeuge for brugere (forventet oktober 2017)
 • Åbning af GAME Streetmekka Viborg (forventet november 2017)
Projektets økonomi
Realdania og TrygFonden har tilsammen afsat en ramme til projektets anlægsudgifter og dækker derudover fondsafgiften samt udgifter til konkurrenceforløb og projektsekretariat. Nordea Fonden har afsat 3 mio. kr. til et omkringliggende skateanlæg og Viborg Kommune har afsat 7,7 mio. kr. til etablering i budgettet for 2016-2019.
 
Finansiering: 
Budget:
Viborg Kommune
7.700.000
Realdania og TrygFonden (inkl. fondsafgift og konkurrencesekretariat)
10.213.333
Nordea-fonden (inkl. fondsafgift)
3.000.000
I alt
20.913.333
 
Anlægsbudget:
Anlægsudgifter (bygning)
15.400.000
Anlægsudgifter (skateanlæg)
2.475.000
Administration, mv.
3.038.333
I alt
20.913.333
 
Der er tale om et maksimumbeløb, idet støtten ikke vil kunne overstige de faktisk afholdte omkostninger. Hvis de faktisk afholdte omkostninger for hele projektet bliver mindre end den budgetterede ramme på op til kr. 20.913.333 ekskl. moms, nedsættes bidragsydernes omkostninger tilsvarende.
 
Forudsætninger for ovenstående:
 • Viborg Kommune køber bygningen og stiller den til rådighed for GAME uden beregning (køb af ejendommen Nellikevej 2B, Viborg til GAME Streetmekka godkendt i Byrådet den 16. december 2015 – sag nr. 52).
 • I administrationsomkostningerne er afsat 300.000 kr. til bygherrerådgivning til Viborg Kommune.
Forslag til projektets organisering
Projektet er organiseret med en overordnet styregruppe og en lokal arbejdsgruppe. De enkelte organers sammensætning og opgaver/indhold beskrives nedenfor.
 
Overordnet styregruppe
Der nedsættes en overordnet styregruppe, som har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse.
 
Den overordnede styregruppe består af:
 • Direktør Lars Stentoft, Viborg Kommune
 • Afdelingsleder, Ejendomme og Energi Per Pedersen, Viborg Kommune
 • Konsulent Henrik Hauritz, Viborg Kommune
 • Direktør Simon Prahm, GAME
 • Udviklingschef Mikkel Gjelstrup, GAME
 • Programchef Per Schultze, Realdania 
Styregruppen fastsætter de overordnede retningslinjer for projektets organisering, udvikling, realisering og økonomi. Styregruppen godkender valg af rådgiver, konkurrenceprogram og alle projektets enkelte faser. Styregruppen suppleres med 1-2 fagdommere med henblik på at sikre det faglige niveau i forhold til bedømmelsen af projektforslag.
 
Styregruppen orienterer løbende såvel det politiske niveau (herunder fagudvalgene) som de berørte fagforvaltninger.
 
Lokal arbejdsgruppe
Der nedsættes en lokal arbejdsgruppe, som varetager projektets udvikling og gennemførelse. Arbejdsgruppen styres af den lokale bygherre. Arbejdsgruppen består af:
 • Konsulent Henrik Hauritz, Viborg Kommune
 • Udviklingschef Mikkel Gjelstrup, GAME
 • Ingeniør/Projektleder Trine Christensen, Viborg Kommune
 • Byggefaglig medarbejder i Ejendomme og Energi
2 sidstnævnte deltager i den lokale styregruppe afhængig af dagsorden og behov.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at projektbeskrivelse m.v. for projektet ”GAME Street Mekka” i Viborg godkendes, og
 
at forslag til projektets organisering godkendes, og
 
at Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik, afsnit 5 vedr. udbud af bygge- og anlægsprojekter fraviges i det konkrete tilfælde, således at projektet ”GAME Streetmekka” udbydes i totalentreprise jævnfør beskrivelsen i sagsfremstillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/26636
Sagsfremstilling
Kvote og kommunal kapitaltilførsel
Byrådet godkendte på mødet den 17. juni 2015 (sag nr. 3) i forbindelse med kvotesagen for boligbyggeprogram og kapitaltilførselssager, at de hidtidige afsatte og endnu ikke forbrugte rådighedsbeløb til kapitaltilførselssager i perioden 2007 til 2015 samles i en pulje, som udgør knap 10 mio. kr. ved udgangen af 2015. Kapitaltilførslen i denne sag finansieres via denne pulje.
 
Afdeling 5, Egeparken
Egeparken består af 82 familieboliger i 4 etageejendomme, som er opført af 3 omgange. De første 42 familieboliger blev opført i 1975, i 2 boligblokke hver på 4 etager og med fladt tag. I 1979 blev der opført 2 nye boligblokke hver på 3 etager med tilsammen 30 familieboliger. I 1995 blev den flade tagkonstruktion ændret på de 2 nyeste etageejendomme, således at der blev påbygget 10 ekstra boliger i tagetagerne, som herved blev ændret til sadeltag. I samme projekt blev altanerne i de 2 bygninger inddækket.
 
Bygningerne er primært placeret parallelt med adgangsvejene, og med parkeringsarealer placeret mellem vej og bygninger. De grønne friarealer er således bilfri, og alle boliger har opholdsrum og altaner, som vender ud mod friarealerne.
 
De ældste bygninger blev opført med én trappe i midten af hver bygning og med altangange. De 2 nyere bygninger blev opført med tilsammen 5 trappeopgange.
 
Stueetagen i de ældste bygninger indeholder carporte, fælleslokaler, depotrum, fælles vaskeri og viceværtkontor.  Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Der er i øjeblikket 2 ledige lejligheder i afdeling 5 svarende til en lejeledighed på 2,44 % for afdelingen.
 
Skema A, ansøgning om støtte
Ved ansøgning af 21. december 2015 vedlagt helhedsplan, finansieringsplan m.m. søger Bjerringbro Andelsboligforening på vegne af afdeling 5, Egeparken om tilsagn (skema A) til en anslået anskaffelsessum på 92.181.000 kr. til at renovere 82 familieboliger.
 
Bjerringbro Andelsboligforening har siden 2008 arbejdet med planerne om at renovere boligerne i Egeparken. Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 2. juni 2014 godkendt at igangsætte renoveringsprojektet. Bjerringbro Andelsboligforening har senest holdt et orienteringsmøde om helhedsplanen den 27. januar 2016.
 
På baggrund af Byrådets indstilling til ansøgningen kan Landsbyggefonden (LBF) give tilsagn (skema A) til afdeling 5, Egeparken i Bjerringbro Andelsboligforening.
 
Helhedsplanen
I processen med udarbejdelse af helhedsplan for afdeling 5 har Bjerringbro Andelsboligforening holdt 2 workshops med beboerne samt været i dialog med LBF. Helhedsplanen fremgår af bilag nr. 2.
 
De primære arbejder udføres i de 2 ældste bygninger, hvor boligerne bliver ombygget så de opfylder kravene til tilgængelighed. Der vil bl.a. blive etableret elevatorer samt større badeværelser og køkkener. Bygningerne får etableret nye tekniske anlæg (balanceret ventilation, el, vand og varme) og facaderne vil blive efterisoleret. I de 2 nyeste bygninger vil alle køkkener, badeværelser og altaninddækninger samt vinduer der er ældre end 5 år blive udskiftet.
 
Der vil blive etableret dørtelefoner til alle og fælleslokalerne vil blive renoveret. De grønne friarealer vil blive forbedret i mindre grad med bl.a. bålplads, sandkasse og terrasser.
 
Egeparken er omfattet af lokalplan nr. B.011-3, for et område mellem Grundtvigsvej og Egeskovvej i Bjerringbro. Forvaltningen vurderer, at renoveringen kan udføres indenfor lokalplanens bestemmelser.
 
Støtte fra Landsbyggefonden
Efter almenboligloven har LBF mulighed for at give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån, jf. § 91 og yde særlig støtte som lån eller tilskud, jf. § 92.
 
Arbejder efter § 91 skal i videst muligt omfang finansieres gennem huslejeforhøjelser. Det er en forudsætning for støtten, at kommunalbestyrelsen garanterer for de optagne lån.
 
Den særlige driftsstøtte efter § 92 kan finansieres med kapitaltilførsel som lån (1/5-ordningen – se nedenfor), delvis fritagelse for pligtmæssige bidrag samt brug af boligorganisationens trækningsretsmidler.
 
Helhedsplanen for afdeling 5, Egeparken er opdelt i støttede arbejder (arbejder som LBF vurderer, vil fremme afdelingen, hvorfor der gives ydelsesstøtte til realkreditlånet) og ustøttede arbejder (arbejder som LBF vurderer, er omfattet af andelsboligforeningens almindelige forpligtigelser og dermed ikke omfattet af ydelsesstøtten):
 
 
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Samlet
Opretning
  9.021.000 kr.
 
 
Miljø
  3.267.000 kr.
 
 
Ombygning
21.446.000 kr.
 
 
Tilgængelighed
26.642.000 kr.
 
 
Forbedringer
 
27.334.000 kr.
 
Vedligeholdelse
 
  4.471.000 kr.
 
I alt
60.376.000 kr.
31.805.000 kr.
92.181.000 kr.
 
Anlægsøkonomiens fordeling for henholdsvis støttede og ustøttede arbejder fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf Renovering, bilag nr. 3 for støttede arbejder og bilag nr. 4 for ustøttede arbejder.
 
Finansiering
LBF har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen.
 
Støttede realkreditlån
60.376.000 kr.
Ustøttede realkreditlån 
22.800.000 kr.
Afdeling 5’s henlæggelser, trækningsret og Bj. Abf. bidrag
  6.365.000 kr.
Fælles puljemidler i landsdispositionsfonden
  1.640.000 kr.
Kapitaltilførsel
  1.000.000 kr.
Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder
92.181.000 kr.
 
For at undgå, at huslejen efter renoveringen bliver så høj, at boligerne ikke kan udlejes, bliver merudgiften fordelt efter 1/5-ordningen: Kommunen og realkreditinstituttet yder hver 1/5 som lån, boligorganisationen yder 1/5 som tilskud og LBF yder 1/5 som lån samt 1/5 som tilskud, således at huslejen efterfølgende ikke overstiger niveauet for lokalområdet.
 
Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil ifølge LBF udgøre 1.000.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 200.000 kr. Behovet for kapitaltilførslen er reduceret som følge af, at afdeling 5 har fået tildelt et tilskud fra fælles puljemidler i landsdispositionsfonden på 1.640.000 kr. fra LBF.
 
Lånene fra LBF henstår rente- og afdragsfrie uden tidsbegrænsning, dog kan lånene forlanges forrentet og afdraget, såfremt økonomien i boligafdelingen forbedres. Forvaltningen anbefaler at Kommunen benytter samme lånevilkår som LBF. Det kommunale lån afdrages før LBFs lån.
 
Huslejeniveau
LBF har vurderet et huslejeniveau på 698 kr./m²/år som gennemsnit i afdelingen. I finansieringsskitsen anfører LBF, at huslejen skal differentieres efter indbyrdes værdi, således at lejefordelingen i afdelingen bliver sammenhængende efter renoveringen.
 
For de 2 ældste bygninger, som bliver gennemgribende renoveret, har Andelsboligforeningen vurderet, at et huslejeniveau på i gennemsnit 725 kr./m²/år vil være hensigtsmæssigt. Andelsboligforeningen begrunder det øgede huslejeniveau med, at der fremover vil blive en besparelse i forbrugsudgifterne på baggrund af de udførte forbedringsarbejder i helhedsplanen. Den forventede besparelse vil modsvare det øgede huslejeniveau. 
 
For de 2 nyere bygninger (med en mindre renovering) bliver det gennemsnitlige huslejeniveau på 708 kr./m²/år.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for de optagne lån, jf. almenboliglovens § 91, stk. 6. Garantien omfatter den del af lånene, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
 
Værdiansættelsen skal ske efter en rentabilitetsberegning (markedsværdi), og er således uafhængig af de godkendte udgifter til arbejdernes udførelse. Det indebærer, at Kommunen og LBF skal påtage sig garanti for hele lånet, hvis lånet placeres med en prioritet ud over 60%-grænsen
 
For de støttede lån forventes der et garantikrav på 100% af hovedstolen med regaranti fra Landsdispositionsfonden på 50%. Ved en garantiprocent på 100 udgør den kommunale garanti 60.376.000 kr. (selvskyldnerkaution), dog med en regaranti fra Landsdispositionsfonden på 50%.
 
Til ekstraordinære renoveringsarbejder skal afdeling 5, Egeparken optage et ustøttet lån på 4.800.000 kr. med en forventet kommunegaranti på 25 %, svarende til 1.225.000 kr.
 
Endelig skal afdeling 5, Egeparken optage et ustøttet lån uden kommunegaranti på 18.000.000 kr.
 
Fritagelse for indbetaling til dispositionsfond
LBF forudsætter, at afdeling 5, Egeparken fritages for indbetaling til Bjerringbro Andelsboligforenings dispositionsfond efter udamortisering af oprindelige realkreditlån, hvilket er 1/3 af ydelsen vedrørende afviklede prioriteter af den oprindelige finansiering. Fritagelsen svarer til 268.000 kr./år.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Bjerringbro Andelsboligforenings ansøgning om renovering af 82 almene familieboliger i afdeling 5, Egeparken beliggende i Bjerringbro, (skema A) med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 92.181.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med Kommunens anbefaling,
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 60.376.000 kr., dog med 50 % regaranti fra Landsdispositionsfonden,
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for ustøttede realkreditlån på 4.800.000 kr.,
 
at afdeling 5, Egeparken i Bjerringbro Andelsboligforening kan optage et ustøttet realkreditlån uden kommunegaranti på 18.000.000 kr.,
 
at der ydes kapitaltilførsel som lån til afdeling 5, Egeparken med i alt 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i puljen til kapitaltilførselssager,
 
at udbetalingen af kapitaltilførsel som lån tidligst kan forventes i 2017, 
 
at lånet ydes på betingelse af, at Landsbyggefonden, boligorganisationen samt de berørte realkreditinstitutter medvirker i det omfang, der er beskrevet i Landsbyggefondens indstilling,
 
at lånet ydes på samme vilkår som Landsbyggefondens lån og på betingelse af, at lånet afdrages før lånet i Landsbyggefonden, og at der tinglyses pant i ejendommen,
 
at afdeling 5, Egeparken fritages for indbetaling til Bjerringbro Andelsboligforenings dispositionsfond for 1/3 af ydelserne vedrørende afviklede prioriteter af den oprindelige finansiering, og
 
at den foreløbigt fastsatte årlige leje på gennemsnitligt 725 kr./m²/år godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/227
Sagsfremstilling
Historik, skema A
Byrådet godkendte den 16. december 2015 (sag nr. 16) en ansøgning fra Boligselskabet Viborg, afdeling 43, om tilsagn (skema A) til opførelse af 16 almene familieboliger, beliggende på Liseborg Bakke, etape 3, i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 31.533.000 kr. Samtidigt godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 3.153.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.
 
Projektbeskrivelse, Skema B
Ved ansøgning modtaget den 6. januar 2016 og med supplerende materiale af 25. januar 2016 søger Boligselskabet Viborg på vegne af afdeling 43 om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 31.522.000 kr. til at opføre 16 familieboliger med carporte.
 
Etape 3 opføres tilsvarende etape 1 og 2, som tæt-lavt byggeri i ét plan. 3 boliger opføres med carport og skur i tilknytning til boligen, hvoraf 1 bolig bliver fritliggende. 13 boliger bygges som henholdsvis dobbelt- og tripelhuse med carporte og skure placeret på tilstødende fællesområder. Alle boliger får terrasse og have til boligen. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1, etapeoversigt og situationsplan fremgår af bilag nr. 2.
 
Facaderne opføres i lysegrå tegl med mørkegrå tilbagetrukne felter. Tagkonstruktionerne opføres med ensidig taghældning, og med tagpap. Som etape 1 og 2 opføres boligerne som lavenergiklasse 2015 ved passive tiltag, dog suppleret med solceller. 5 boliger bliver opført med 3 værelser på ca. 90 m² og 11 boliger bliver opført med 4 værelser på 103 – 113 m². Plan- og facadetegninger fremgår af bilag nr. 3.
 
Bebyggelsen opføres på et meget kuperet areal, hvor adgangsforhold, boliger og terrasser bliver opført i henhold til Kommunens ”Tjekliste for tilgængelighed i offentlig støttet byggeri”. For at understøtte landskabet og dermed undgå støttemure bliver 13 haver opført på det skrånende terræn. Adgangen fra terrasser til haver vil for disse boliger blive via trapper på maksimalt 60 cm (svarende til 3 trin).
 
Det fremgår af Boligselskabets ansøgning, at de påtænker at etablere store terrænreguleringer af de grønne arealer mellem haver og skel. Arealerne er ikke omfattet af Kommunens ”Tjekliste for tilgængelighed i offentlig støttet byggeri”. Ansøgningen vil blive behandlet i forbindelse med byggetilladelsen.
 
Finansiering
Etape 1 blev udbudt i begrænset totalentreprise i august 2014 med option på i alt 57 boliger, hvor det økonomisk mest fordelagtige bud blev valgt. Boligselskabet har opført i alt 40 boliger i etape 1 og 2. I projektet er der afsat 63.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden til bygherreleverancer.
 
Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:
1.660 m² bolig x 19.220 kr./m² (beløb for den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 31.905.000 kr.
 
Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B reduceret med 11.000 kr. (fra 31.533.000 kr. til 31.522.000 kr.). Boligselskabet Viborg har begrundet differencen med, at det hovedsageligt er en kombination af en stigende entreprisesum samt en mindreudgift til ekstraordinære funderingsudgifter. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF, bilag nr. 4.
 
Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 3.152.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 31.522.000 kr. Grundkapitallånet er på grund af den lavere anskaffelsessum fra skema A til skema B reduceret med 1.000 kr. (3.153.000 kr. – 3.152.000 kr.).
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
  2 %
beboerindskud 
     631.000 kr.
10 %
kommunal grundkapital
  3.152.000 kr.
88 %
realkreditlån
27.739.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
31.522.000 kr.
 
Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 79.000 kr.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 55,27 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 15.331.000 kr. (55,27 % af 27.739.000 kr.)
 
Krav i forhold til støttebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.
 
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 864 kr./m²/år for første driftsår. Det gennemsnitlige huslejeniveau for etape 3 er steget med 20 kr./m²/år i forhold til det gennemsnitlige huslejeniveau for etape 2. Boligselskabet Viborg begrunder stigningen med, at boligstørrelserne i etape 3 er mindre. Det betyder, at de dyrere m² (køkken og badværelse) skal fordeles på færre m², og derfor vil m² prisen blive højere.
 
Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 5.
 
Skema C
Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 31.522.000 kr. for 16 almene boliger med carporte i afdeling 43, beliggende på Liseborg Bakke i Viborg (skema B) godkendes,
 
at det kommunale grundkapitallån på 3.152.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,
 
at der til dækning af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en udlånsbevilling på 3.152.000 kr. til konto ”Boligselskabet Viborg, 16 almene familieboliger på Liseborg Bakke, etape 3” med rådighedsbeløb i 2016, der finansieres af det på samme konto afsatte rådighedsbeløb på 3.500.000 kr.,
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for realkreditlånet,
 
at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 864 kr./m² for første driftsår godkendes, og
 
at gebyrindtægten på 79.000 kr. indgår i Økonomi- og Erhvervsudvalgets nettobevilling.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/72308
Sagsfremstilling
Afdeling 2, Reberbanen består af 24 familieboliger, som blev opført fra 1944 og er beliggende på Reberbanen i Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
 
Ansøgningen skal godkendes efter bestemmelserne om huslejeforhøjelser i almenlejeloven og bekendtgørelse om drift af almene boliger samt bestemmelserne om låneoptagelse i almenboligloven og bekendtgørelse om drift af almene boliger.
 
Finansiering og låneoptagelse
Forbedringsarbejder, som tilfører det lejede en øget brugsværdi, kan finansieres ved låneoptagelse, jf. almenboliglovens § 37b (kollektiv råderet). Det er den enkelte lejer, som vælger, om køkkenrenoveringen skal udføres i lejemålet mod en lejeforhøjelse.
 
Forbedringsarbejderne finansieres ved optagelse af kreditforeningslån. Lånets hovedstol udgør 506.000 kr., og har en løbetid på 20 år. Forvaltningen kan i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307), jf. punkt 5.6 i bilag nr. 1 godkende en låneoptagelse, hvis der ikke er krav om kommunegaranti for lånet.
 
Huslejeforhøjelse
Kollektive råderetsarbejder skal godkendes af afdelingsmødet og efterfølgende skal hovedorganisationen godkende afdelingsmødets beslutning inden igangsætning af arbejderne.
 
Afdelingsmødet har den 8. september 2014 på ordinært afdelingsmøde godkendt lånefinansiering af forbedringsarbejderne. Afdelingsmødets beslutning er godkendt den 18. januar 2016 af hovedbestyrelsen.
 
Huslejestigninger større end 5% kræver Byrådets godkendelse, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3 og driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4.
 
Der er i alt 6 lejemål, som ønsker at få gennemført renovering af køkkenet. Huslejestigningen for de 6 lejemål udgør 12,4 % svarende til 450 kr./måned. Huslejen vil efter etablering af nyt køkken blive ca.  4.087 kr. pr. bolig.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Viborgs ansøgning om huslejestigning på 12,4 % for 6 lejemål i afdeling 2, Reberbanen i Viborg godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/6193
Sagsfremstilling
Anlæg af den nye banevej i Banebyen medfører, at kommandoposten mellem sporene ved Viborg Station skal fjernes. Oprindeligt stod kommandoposten til at skulle nedrives, men et samarbejde mellem Gardit, Mercantec og KPF-arkitekterne har nu gjort, at kommandoposten vil kunne bevares såfremt den nødvendige finansiering kommer på plads. I den forbindelse ansøger Gardit Viborg Kommune om tilskud på 200.000 kr. til nyanlæg af Kommandoposten et andet sted i Banebyen. Ansøgning kan ses som bilag nr. 1.
 
Kommandoposten er ejet af Banedanmark. Bygningen er ikke omfattet af den fredningsplan, som ellers gælder for drejeskiven og remisebygningen i banebyen, og Banedanmark har derfor ansøgt Viborg Kommune om lov til at rive bygningen ned.

Teknisk Udvalg drøftede sagen den 27. januar 2016 (sag nr. 11), hvor udvalget besluttede, at der ikke ville blive nedlagt forbud mod nedrivning af kommandoposten, men at udvalget var positivt indstillet for nedtagning af kommandoposten med henblik på genopførelse et andet sted, forudsat at projektet ikke ville virke forsinkende for etableringen af den nye banevej.
 
Et samarbejde mellem Gardit, Mercantec og KPF-arkitekterne har gjort, at der er fundet finansiering til nedtagning, klassifikation og opbevaring af kommandoposten, hvor Gardit stiller finansiering til rådighed. Planen er, at Gardit vil opføre kommandoposten på deres arealer i banebyen og anvende bygningen som et vartegn for den nye bydel i banebyen. Mercantec kan anvende projektet med både nedtagning, klassifikation, restaurering og genopførelse af bygningen som en læringsproces for både faglærere og elever, og KPF-arkitekterne stiller ekspertise om bl. a. kulturarv til rådighed. Der er i den forbindelse udarbejdet et prospekt, der kan ses som bilag nr. 2. Den nye placering af kommandoposten kan ses som bilag nr. 3.
 
Der er udarbejdet et budget for projektet, der kan ses som bilag nr. 4. Fase 1 omfatter bl. a. nedtagning og opbevaring af bygningsmaterialer, mens fase 2 omfatter nyanlæg af kommandoposten. Fase 1 er fuldt finansieret, mens fase 2 udviser et samlet budget på ca. 2,8 mio. kr. Heraf er der fundet egenfinansiering på knap 1,1 mio. kr. hvilket medfører, at projektet mangler restfinansiering på ca. 1,7 mio. kr. Parterne bag projektet håber på, at fonde, borgere, erhvervsliv og andre interessenter, ud over et eventuelt tilskud fra Viborg Kommune, vil finde projektet interessant at bidrage til medfinansiering af.
 
Banedanmark har givet Gardit frist til den 1. marts 2016 til at flytte bygningen. Planen er, at kommandoposten skal flyttes medio februar, og den kommende tid skal gå med detaljeret planlægning og møder med arkitekter, ingeniører og andre specialister. Når de tekniske detaljer er på plads, skal bygningens skilles ad og køres på lager, hvor en restaurering vil finde sted.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en bevilling på 200.000 kr. i 2016 til politikområdet ”Politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ”Nyanlæg af kommandopost i Viborg Baneby”,

at udgiften i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og

at det forudsættes, at den samlede finansiering for projektet realiseres som anført i budgettet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/6399
Sagsfremstilling
Agro Business Park (ABP) har taget initiativ til etablering af et klyngeinitiativ målrettet staldteknologier og teknologier til husdyrproduktion. ABP ansøger Viborg Kommune om 628.500 kr. til medfinansiering af opstart af klyngeinitiativet i 2016.
 
Projektforslaget ’Opstart af klyngeinitiativ for danske staldteknologier’ kan ses i bilag nr. 1. De omtalte bilag i projektforslaget indgår i umiddelbar forlængelse af selve projektforslaget.
Klyngeinitiativet har foreløbig navnet Danish Stable Technology Cluster, forkortet DANSTABLE. 
 
Formål og målgrupper
I Danmark findes et betydeligt antal virksomheder, som har fokus på staldteknologier og teknologier til husdyrproduktion (se virksomhedsliste i bilag nr. 1).
 
Men der eksisterer ikke en samlet indsats for at styrke ’staldbranchens’ innovation, samarbejde med vidensmiljøer, forretningsudvikling og internationalisering.
 
Det betyder, at der med stor sandsynlighed er et stort uudnyttet potentiale for, at accelerere innovation, konkurrenceevne og vækst inden for branchen. Dette potentiale kan forløses ved etablering af et klyngeinitiativ. Klynger har stort set inden for alle brancher og i de fleste lande vist sig at være en væsentlig ”driver” for vækst.
 
Klyngeinitiativet DANSTABLE har til formål, at etablere et klynge- og netværksinitiativ, der kan:
-          Bidrage til at styrke vidensniveau, innovation og forretningsudvikling hos producenter og leverandører af staldteknologier og teknologier til husdyrproduktion.
-          Systematisere og accelerere samarbejdet mellem virksomheder og vidensmiljøer med et stærkt fokus på forretningsudvikling.
-          Skabe nye samarbejder, der har fokus på at skabe nye innovative produkter baseret på viden og teknologiudvikling.
 
Ovenstående vil desuden bidrage væsentligt til øget effektivisering og kvalitetsforbedringer direkte hos primære producenter (landbruget).
 
Målgruppen for DANSTABLE er primært producenter af teknologi og udstyr til stalde, samt producenter af stalde og staldkoncepter. Målgruppen er sekundært vidensmiljøer og andre aktører, der allerede nu eller på sigt samarbejder med producenterne. Endelig er landbruget en del af målgruppen, både til at indgå i konkrete projekter og som slutbrugere. 
 
For at sikre ejerskab til klyngeinitiativet vil en kernegruppe af virksomheder helt fra starten blive involveret og være med til at definere grundlag og konkrete indsatser i klyngen. Kernegruppen vil bestå af større virksomheder, mindre og innovative virksomheder og iværksættere, samt vidensmiljøer. Som det fremgår af bilaget har fire virksomheder/organisationer tilkendegivet interesse i projektet på forhånd.
 
DANSTABLE forventes igangsat ultimo februar 2016, såfremt medfinansiering fra Viborg Kommune godkendes.
 
Aktiviteter
Aktiviteterne i DANSTABLE vil være organiseret omkring de 3 nedenstående hovedaktiviteter. Parallelt med selve klyngeudviklingen vil der blive arbejdet med 2 større konkrete flagskibsprojekter, henholdsvis ’Månegrisen’ og ’Fremtidens kvægstald’. De to projekter vil synliggøre potentialet ved klynge- og netværksdannelse i praksis og samtidig give den længerevarende klyngesatsning et konkret virksomhedsrettet ophæng allerede fra start.
 
Hver af de 3 hovedaktiviteter har klare delmål.
 
De 3 hovedaktiviteter:
1.      Udvikling af klyngeinitiativet: Danish Stable Technology Cluster (DANSTABLE)
Delmål: Lancere DANSTABLE med hjemsted i Foulum primo 2017.
 
Denne hovedaktivitet handler om etablering af selve klyngen, herunder identificere klyngen og dens potentielle aktører nærmere, skabe en kernegruppe med industrielt lederskab, etablere en bæredygtig forretningsmodel for klyngeinitiativets drift, som har opbakning fra virksomhederne og de øvrige involverede interessenter og endelig udarbejdelse af en nærmere handlingsplan.
 
2.      Flagskibsprojekt: Tiltrækning af Månegrisstalden til Foulum
Delmål: Sikre at den nationale modelstald ”Månegris-stalden” bygges i Foulum.
 
Månegris-projektet er lanceret af Fødevareministeriet som et offentligt–privat partnerskab, der forfølger visionen om at udvide produktionen af slagtesvin uden negative konsekvenser for miljøet. Månegrisprojektet består af ny regulering, teknologiudvikling, samt en fysisk modelstald. Modelstalden skal give mulighed for at demonstrere de nyeste teknologier for potentielle udenlandske kunder og investorer, samt give mulighed for at udvikle og teste nye løsninger.   
 
Fødevareministeriet har december 2015 annonceret, at man vil sende opgaven omkring bygning af modelstalden i Månegrisprojektet i udbud i februar 2016. Der forventes endeligt tilsagn til vinderprojektet i november 2016.  Selve modelstalden er planlagt til at stå færdig i 2018.
 
DANSTABLE skal skabe et slagkraftigt konsortium, der med afsæt i ABP, AU Foulum og virksomheder kan sikre, at Månegrisens modelstald etableres i Foulum for at kunne udnytte synergierne til vidensmiljøet på universitetet og kompetencerne i Agro Business Park. Samtidig bliver en sådan unik facilitet en selvstændig styrkelse af attraktiviteten af miljøet i Foulum med henblik på tiltrækning af nye virksomheder og iværksættere.
 
Det vurderes også, at etableringen af DANSTABLE i sig selv vil styrke Foulums ansøgning ift. Månegrisens modelstald. 
 
3.      Flagskibsprojekt: Projektudvikling frem mod Fremtidens Kvægstald
Delmål: Definere og igangsætte 2-3 ambitiøse udviklingsprojekter med afsæt i idékatalog omkring ’Fremtidens Kvægstald’.  
 
AU Foulum og ABP arrangerede december 2015 en seminardag der fokuserede på at generere idéer til Fremtidens Kvægstald. På baggrund af workshops med deltagelse af forskere, interessenter og virksomhedsrepræsentanter udarbejdes et idékatalog over løsninger til fremtidens staldindretning for kvæg. Idekataloget offentliggøres ultimo januar 2016. DANSTABLE vil bruge idekataloget som afsæt for en hurtig etablering af større, konkrete udviklingsprojekter i samspil mellem virksomheder og vidensmiljøer.
 
Organisering og økonomi 
Agro Business Park foreslår, at klyngeinitiativet starter med et mindre konsortium, bestående af AU Foulum (repræsenteret ved ANIS (Institut for Husdyrvidenskab) og DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug)), Viborg Kommune og ABP selv. Klyngeinitiativet forankres i ABP, som har omfattende erfaringer med udvikling, etablering og drift af netværk og klynger. Det lille start-konsortium begrundes bl.a. i behovet for en hurtig opstart særligt i forhold til realisering af flagskabsprojektet vedr. Månegrisen.
 
Det er en integreret del af aktivitetsplanen at udvide netværket/klyngen relativt hurtigt til at omfatte en bred repræsentation af virksomheder inden for fokusområdet (jf. Eksempler på relevante virksomheder i bilaget til projektforslaget). Virksomhederne forventes også relativt hurtigt (primo 2017) at overtage den væsentligste del af klyngeinitiativets finansiering. Det er en betingelse for videreførelsen af projektet på længere sigt, at virksomheder kan se en interesse i at bidrage med en egenfinansiering af klyngeinitiativet fra 2017 og frem.
 
ABP ansøger Viborg Kommune om samlet 628.500 kr. til opstart af klyngeinitiativet i 2016. ABP og AU Foulum bidrager samlet med 335.000 kr. til initiativet i 2016. Eventuel yderligere (ansøgning om) medfinansiering fra Viborg Kommune i 2017 vil afhænge af delmålenes opfyldelse, graden af medfinansiering fra virksomheder og projektets videre potentiale og ambitioner.
 
Hverken ABP eller AU Foulum har større beløb til rådighed til fuld egenfinansiering af nye initiativer. Ligesom i dette tilfælde etableres de fleste projekter og initiativer via medfinansiering fra eksterne aktører.

DANSTABLE Projektbudget 2016

Omkostninger
DKK
Ansøgt tilskud
Viborg Kommune
Egenfinansiering
ABP og AU
Personale
 kr. 775.500,00
Konsulentbistand
 kr. 75.000,00
Rejser
 kr. 35.000,00
Mødeomkostninger
 kr. 78.000,00
 kr. 963.500,00
 kr. 628.500,00
 kr. 335.000,00
 
Sammenhæng med Viborg Kommunes udviklingsstrategi
DANSTABLE matcher fire ud af fem opstillede målsætninger i Viborg Kommunes udviklingsstrategi under temaet ’Grøn teknologi og bæredygtig produktion’.
 
DANSTABLE vil bidrage til udvikling af gode rammer for de primære erhverv gennem øget effektivisering og kvalitetsforbedringer. DANSTABLE vil styrke samarbejdet mellem vidensinstitutioner og virksomheder. DANSTABLE vil bidrage aktivt til udvikling af Foulum-områdets attraktivitet for forskning og nye virksomheder fra ind- og udland. På denne måde kan DANSTABLE desuden bidrage til investeringsfremme-ambitionerne i Invest in Viborg. Endelig vil DANSTABLE skabe samarbejder omkring projekter, der kan bidrage til nye bæredygtige løsninger, teknologier og viden, som kan omsættes til vækst og arbejdspladser.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en bevilling på 628.500 kr. i 2016 til politikområdet ”Politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ’Opstart af klyngeinitiativ for danske staldteknologier’,
 
at udgiften i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og
 
at det forudsættes, at den samlede finansiering for projektet realiseres som anført i budgettet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en bevilling på 628.500 kr. i 2016 til politikområdet ”Politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet ’Opstart af klyngeinitiativ for danske staldteknologier’,
 
at udgiften i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og
Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og
 
at det forudsættes, at den samlede finansiering for projektet realiseres som anført i budgettet, og at der aflægges særskilt regnskab for projektet.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/1768
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrunden for sagen er en henvendelse fra Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby, angående tilrettelæggelse af skoledagen og i særdeleshed til udmøntningen af understøttende undervisning og lektiecaféer i henhold til bestemmelserne i Folkeskoleloven. Henvendelsen er fra 22. oktober 2015 og svaret fra Ellen Trane Nørby er kommet d. 2. november 2015 (bilag 1).
 
Understøttende undervisning
Undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter mv., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevens læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.
 
For så vidt angår indskolingselever, vil der generelt kunne ske en fravigelse fra bestemmelserne om understøttende undervisning, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i en klasse, som bedst ses at kunne afhjælpes ved, at der gives mulighed for at have to voksne i klassen.
 
For så vidt angår elever fra og med 4. klassetrin skal der stilles skærpede krav til behovet for to voksne i klassen, således at der alene sker en nedskalering for disse klassetrin i helt ekstraordinære tilfælde.
 
Det betyder, at der for alle klasser i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen gælder ifølge Folkeskoleloven, at der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte klasses behov for fravigelserne af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Derfor kan en godkendelse ikke gives til alle klasser på en bestemt årgang og heller ikke til samtlige klasser i kommunens skoler ud fra en samlet vurdering. Vurderingen skal foretages konkret for hver enkelt klasse, som må antages at have behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klasse (dette kan yderligere læses ud fra bilag 2).
 
Hvis der sker fravigelser om en mindste varighed af undervisningstiden, skal Byrådet tilbyde eleverne plads i SFO eller andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene. Derudover skal det medregnes, at der kommer ekstra udgifter til skolebuskørsel, da eleverne i indskolingen vil få fri fra skole før de andre elever. Økonomien i forbindelse afhænger af en konkret planlægning på de skoler, der ændrer på den understøttende undervisning.
 
For indskolingselever kan der gives godkendelse om fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i alle de tilfælde, hvor det findes hensigtsmæssigt at afhjælpe problemerne i en bestemt klasse, at der er to voksne til stede i den pågældende klasse. Dette er de eneste kriterier, der bør lægges vægt på inden godkendelsen.
 
For elever på mellemtrinet og udskolingen skal der være tale om helt særlige tilfælde førend der kan gives godkendelse til, at der sker en fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Der stilles således skærpede krav til, hvornår en godkendelse gives for så vidt angår elever fra og med 4. klassetrin, idet der skal være vægtige grunde til, at det vurderes, at der skal være to voksne i klassen for at afhjælpe problemerne i den pågældende klasse.
 
Det gør samlet, at der er flere kriterier, der skal vægtes ved en godkendelse til fravigelse af reglerne om en mindste undervisningstid, når der er tale om elever på mellemtrinnet og i udskolingen, end når der er tale om elever i indskolingen.
 
Såfremt den enkelte klasse i indskolingen finder det hensigtsmæssigt at afhjælpe problemerne i klassen ved, at der er to voksne til stede, kan Byrådet, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden
 
Såfremt den enkelte klasse på mellemtrinnet eller i udskolingen finder vægtige grunde til, at det vurderes, at der skal to voksne i klassen for at afhjælpe problemerne, kan Byrådet, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden.
 
Det er Byrådet, der har kompetencen til at træffe afgørelse om godkendelsen. Denne kompetence kan uddelegeres til forvaltningen eller til de enkelte skolebestyrelser.
 
Lektiecaféer
Der er i Folkeskoleloven ikke noget krav om, hvor lang tid eleverne skal gives lektiehjælp og faglig fordybelse. Derfor er det muligt for Byrådet eksempelvis at fastsætte, hvilke rammer lektiehjælp og faglig fordybelse skal foregå i.
 
Alle skoler anvender i indeværende skoleår, som udgangspunkt, den samme tid til lektiehjælp og faglig fordybelse som i skoleåret 2014/15, hvor tilbuddet var frivilligt for eleverne.
 
Der er i lovgivningen ingen hjemmel til at afskaffe lektiehjælp. Derfor vil det kræve en dispensation, hvis lektiehjælp skal afskaffes.
 
Såfremt der søges dispensation til, at faglig fordybelse bliver erstattet med to-personale-ordning, vil det have de økonomiske konsekvenser.
 
Dispensation
Det er muligt at ansøge om dispensation fra bestemmelser i Folkeskoleloven. Det fremgår af Folkeskolelovens § 55, stk. 1, at børne- og undervisningsministeren, for at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde kan fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1, Folkeskolens formål, og kapitel 4, Kvalifikationskrav til lærere og pædagoger.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter understøttende undervisning og lektiecaféer (lektiehjælp og faglig fordybelse)
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-01-2016
Byrådet besluttede på sit møde den 26. februar 2014 (sag 14) at ”Lovens mulighed for dispensation af skoledagens længde i specialklasser med mere, kun vil kunne udnyttes efter konkret ansøgning fra de berørte bestyrelser”.
 
På baggrund heraf indstiller Børne- og Ungdomsudvalget til Byrådet:
 
at skolebestyrelserne og skoleledelserne, tillægges kompetence til selv at dispensere efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 16b
 
at eventuelt afledte udgifter af dispensationer efter folkeskolelovens § 16b afholdes af den enkelte skole
 
Børne- og Ungdomsudvalget ønsker endvidere, at der foretages en genberegning af økonomien som beskrevet i sagens bilag 3.
 
Stine Damborg ønsker endvidere at fremsætte følgende tilkendegivelse:
I det kommende frikommuneforsøg ønskes muligheden udnyttet for at lave skoledagen kortere samt sikre højere kvalitet i undervisningen. Der vil blive fremført pædagogiske og faglige argumenter for at konvertere understøttrende undervisning til tolærerordning/lærerpædagogordning for alle kommunens skoler, som blandt andet vil lægge vægt på animation som et pædagogisk og fagligt værktøj, som kan være med til at gøre Viborg Kommunes skolevæsen unikt.  
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen er efter Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 26. januar 2016 blevet opmærksom på at Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling til Byrådet i det 1. ”at” er upræcis.
 
Efter aftale med formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen ændres Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling til Byrådet herefter:
 
at skolelederen – efter dialog og samråd med skolebestyrelsen – tillægges kompetence til at dispensere efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 16b.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget med den ændring af indstillingens 1. ”at” som er anført i ”Forvaltningens bemærkninger”.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes med den ændring af indstillingens 1. ”at”, som er anført i ”Forvaltningens bemærkninger”.
Bilag

Sagsid.: 15/14616
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler en sag den 24. februar 2016 med følgende dagsordenstekst:
 
Baggrund
Baggrunden for planlægningen er en ansøgning og en VVM-anmeldelse fra Gottlieb Paludan Architects, som på vegne af Apple søger om opførelse af et datacenter syd for Foulum. I forbindelse dertil ønsker Energinet.dk at opføre en ny højspændingsstation. Datacenteret og den nye højspændingsstation betragtes som et samlet anlæg. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. april 2015 (pkt. 1) at igangsætte kommuneplanlægningen og fordebat med afholdelse af borgermøde. Teknisk Udvalg besluttede den 22. april 2015 (pkt. 1), at igangsætte lokalplanlægningen og fordebat. Forvaltningen fik bemyndigelse til at træffe afgørelse om planlægningen kræver miljørapport. Klima- og Miljøudvalget besluttede den 22. april 2015 (pkt. 1), at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Samme dag blev Byrådet orienteret om ovennævnte (pkt.  28).
 
Den 20. maj 2015 besluttede Teknisk Udvalg (pkt. 2), Klima- og Miljøudvalget (pkt. 1) samt Økonomi- og Erhvervsudvalget (pkt. 2), at planlægningen med VVM-procedure skulle fortsætte efter afholdelse af fordebat med borgermøde. Klima- og Miljøudvalget besluttede endvidere, at anmode Naturstyrelsen om at afgive VVM-kompetence til Viborg Kommune vedr. opførelse af ny højspændingsstation. Naturstyrelsen afgav kompetencen den 4. juni 2015.
 
Plan- og miljøforhold
Projektets realisering kræver en lokalplan, et kommuneplantillæg, en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse (VVM = Vurdering af Virkning på Miljøet). Udkast til planforslag er i bilag 2. Miljøvurdering og VVM-redegørelse er slået sammen i en miljørapport, der belyser de miljømæssige konsekvenser af projektet. Miljørapporten er i bilag 3 og 4.
 
Idet noget af planområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) og inden for indvindingsoplandet til Foulum Vandværk, er der krav om udarbejdelse af en OSD-redegørelse, når der sker byudvikling og ændret arealanvendelse. OSD-redegørelsen er et bilag til kommuneplantillægget, og er indeholdt i bilag 2.
 
Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet endvidere en VVM-tilladelse.
 
Projektets realisering kræver endvidere et tillæg til spildevandsplanen. Dette behandles i et særskilt dagsordenspunkt. Miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014 - 2018 er indeholdt i ovennævnte miljørapport.
 
Siden de politiske beslutninger om igangsætning af planlægningen og dennes fortsættelse efter afholdelse af fordebat, er projektet udvidet med et nødstrømsanlæg. Dette nødstrømsanlæg kræver en miljøgodkendelse. Udkast til miljøgodkendelse er i bilag 5. Der er krav om samtidighed mellem VVM-processen og miljøgodkendelsen, hvilket betyder, at udkast til miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser skal fremlægges samtidig med offentliggørelsen af VVM-redegørelsen. Dette krav om samtidighed skal sikre en hensigtsmæssig sagsbehandling for såvel kommunen som bygherren, idet det derved sikres, at VVM-redegørelsen omfatter hele det anmeldte anlægsprojekt, men erstattes af udkast til miljøgodkendelse for så vidt angår de forhold, som miljøgodkendelsen kan regulere. Herved sikres, at offentligheden får information om karakteren af den afgørelse, kommunen forventer at træffe.
 
Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 - 2025
Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsen af eksisterende rammeområde fra almen service i form af forskningsvirksomhed (AU Foulum) til erhvervsområde ved at udlægge et nyt rammeområde med miljøklasse 3 - 5, der giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal byggehøjde på 12 m.
 
Kommuneplantillægget indeholder bl.a. en redegørelse for kommunens erhvervsrummelighed, idet der udlægges et nyt stort erhvervsområde på ca. 110 ha.
 
I OSD-redegørelsen, som er et bilag til kommuneplantillægget, redegøres for at grundvandsbeskyttelsen tilgodeses. Redegørelsen omfatter hele kommunen. I et bilag til redegørelsen findes en vurdering af det nye rammeudlæg til datacenteret, hvoraf en mindre del er beliggende i OSD og delvis i indvindingsopland uden for OSD. Grundvandskortlægningen har vist, at den primære grundvandsressource i området har god naturlig beskyttelse og en god kvalitet. Grundvandets sårbarhed er således lille. Det vurderes, at det nye rammeområde kun giver anledning til en ubetydelig reduktion af grundvandsdannelsen i det berørte OSD-område, og at dette ikke vil påvirke grundvandsspejlets beliggenhed. Forureningsrisikoen ved den ændrede arealanvendelse vurderes ligeledes at være lille. Kommuneplantillægget og lokalplanen indeholder bestemmelser til sikring af grundvandsbeskyttelsen.
 
Forslag til lokalplan nr. 460
Det er lokalplanens formål, at udlægge området til erhvervsområde i form af datacenter. Lokalplanen giver mulighed for ca. 250.000 m2 bebyggelse i byzone. I delområde II kan placeres tekniske anlæg såsom ny højspændingsstation og nødstrømsanlæg. Skorstene må maksimalt være 18 m højde, og lynfangsmaster maksimalt 26 m høje.
Med lokalplanen fastlægges vejadgangen til lokalplanområdet fra Blichers Allé i nord, og der skal etableres vejtilslutningsanlæg med venstresvingsbane på Hobro Landevej. Endvidere fastlægges en vejadgang fra Hobro Landevej til servicering af en ny højspændingsstation. Lokalplanen udlægger areal til en mulig ny vejadgang til Agro Business Park. Langs Hobro Landevej udlægges areal til en dobbeltrettet cykelsti langs vejens østside.
Lokalplanen sikrer, at områdets kant mod omgivelserne indrettes med grønne forarealer og beplantninger i samspil med omgivelserne. Hegning skal principielt placeres på indersiden af beplantning. Endelig er det formålet, at reservere arealer til regnvandsbassiner.
Der er i ibrugtagningsbestemmelserne fastlagt, at alle grønne forarealer, træbeplantning og skovbeplantning skal være etaberet før ny bebyggelse må tages i brug.
 
Miljørapport med miljøvurdering og VVM-redegørelse
I VVM-redegørelsen belyses projektets påvirkning af miljøet, og i miljøvurderingen vurderes planernes påvirkning af miljøet. Dette er samlet i en miljørapport, som er udarbejdet af Gottlieb Paludan Architects, COWI og Viborg Kommune. Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.
 
Sammen med projektbeskrivelsen i kapitel 2 giver det ikke-tekniske resumé i kapitel 3 et hurtigt overblik over anlægsprojektet. I kapitel 4 beskrives den overordnede metode for miljøvurderingen, hvor der opereres med følgende kategorier: Ingen, lille, middel og væsentlig (se definition på side 34).
 
Miljørapporten belyser et hovedforslag med opførelse af et 155.000 m2 datacenter med nødstrømsanlæg samt en ny højspændingsstation. I planerne er der mulighed for at udbygge til 250.000 m2. Idéfasen og høringen af berørte myndigheder medførte ikke forslag om belysning af alternativer til hovedforslaget.
 
Som referenceramme indgår vurdering af 0-alternativet, det vil sige den situation, hvor det besluttes ikke at opføre et datacenter og ny højspændingsstation, og hvor arealanvendelsen fortsætter som før. Derudover vurderes et såkaldt 0+-alternativ, som er den situation, hvor området udbygges i medfør af den gældende lokalplan nr. 66 for en del af området.
 
Ved eventuelle væsentlige påvirkninger vurderes om påvirkningerne kan undgås, mindskes, eller om der kan kompenseres for dem ved at opstille såkaldte afværgeforanstaltninger i anlægs- og/eller driftsfasen. Et eksempel er etablering af en venstresvingbane på Hobro Landevej for at forebygge risiko for kollisioner. Et andet eksempel er støjdæmpning af to køleenheder ved de nordøstligste datahaller og af luftindtag i alle datahaller.
 
Ved usikkerhed om en påvirknings størrelse kan der etableres et overvågningsprogram. For ingen af miljøemnerne vurderes behov for overvågningsprogram.
 
Der er udarbejdet visualiseringer, som er lavet fra offentlige veje. Bygningernes indpasning i landskabet, beplantningsprincipperne, regnvandsbassiner m.v. belyses ved at gengive bl.a. administrations- og logistikbygningen på fotos af eksisterende forhold. Den nye venstresvingsbane fremgår af en af visualiseringerne, som findes i bilag 4.
 
I afsnit 3.11 findes en oversigt over projektets og planernes påvirkninger i anlægsfasen (de midlertidige påvirkninger) og driftsfasen (de permanente påvirkninger). Nedenfor opsamles konklusionerne:
 
I anlægsfasen er miljøpåvirkningerne for alle miljøemnerne vurderet til enten ingen eller lille. Det gælder dog ikke for trafik, som vurderes som middel grundet negativ påvirkning af trafiksikkerheden på grund af svingende tung trafik til og fra anlægsområdet, hvilket dog kompenseres med svingspor på Hobro Landevej. Det gælder heller ikke vedrørende arealforbrug, se neden for.
 
I driftsfasen vurderes miljøpåvirkningen at være lille for trafikafviklingen på vejnettet, natur, overfladevand, grundvand, trafikstøj, luftkvalitet, elektronisk affald samt et lille antal nærliggende husdyrbrug.
 
I driftsfasen vil påvirkningen være middel for bløde trafikanter langs Hobro Landevej, landskab og virksomhedsstøj. De væsentligste landskabelige påvirkninger knytter sig til placeringen af et markant byggeri med bl.a. ca. 16 m høje skorstene i et landbrugsområde, som i dag opleves som relativt åbent. Det bemærkes dog, at området allerede i dag er præget af tekniske anlæg i form af Tjele Højspændingsstation, højspændingsmaster og -ledninger. I forhold til støj forårsager den kumulative effekt inklusiv støjbidrag fra Tjele Højspændingsstation op til 3 dB øgning af støjen fra datacenteret og højspændingsstationen, hvilket er tydeligt hørbart.
 
For miljøemnerne arealbehov, energiforbrug og klima vurderes miljøpåvirkningerne at være væsentlige. Datacentret er en særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed med et energiforbrug på ca. 0,7 % af det danske forbrug. Klimaet påvirkes, idet drivhusgasemissionen er beregnet til ca. 0,3 % af den nationale emission.
 
Beliggenheden ved Foulum er netop valgt, da placeringen kan opfylde det store arealbehov og den høje strømforsyningssikkerhed ved tilkobling til højspændingsstation Tjele. Dette har været afgørende elementer for realisering af projektet, og er forhold, der skal afvejes mod informationssamfundets behov for udbygning af den digitale infrastruktur i Europa.
 
Samlet set vurderes det, at datacentret og den ny højspændingsstation kan realiseres med hovedsageligt små miljømæssige påvirkninger.
 
Økonomiske konsekvenser
Med hjemmel i vejloven og på grundlag af Viborg Byråds beslutning af 17. juni 2015 (pkt. 23) er der indgået aftale mellem Apple ApS og Viborg Kommune om etablering af en venstresvingsbane på Hobro Landevej ved Blichers Allé (nord). Viborg Kommunen projekterer og anlægger, mens Apple ApS betaler udgifterne hertil. Det er anslået, at den koster ca. 1.200.000 kr. Venstresvingsbanen etableres snarest muligt efter lokalplanens vedtagelse.
 
Det forventes, at der indgås aftale med Apple ApS om betaling for projektering og anlæggelse af dobbeltrettet cykelsti langs Hobro Landevej. Der forventes ligeledes indgået en aftale om betaling for en eventuel forlægning af en mindre del af Blichers Alle (syd).
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene og miljørapporten den 12. april 2016 kl. 19 i Multisalen på Rådhuset.
 
Tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
 
Vedtagelse af planforslag          24. februar 2016
Offentlig høring                         3. marts til 28. april 2016
Endelig vedtagelse                     Ultimo maj 2016
Meddelelse af tilladelser m.v.     Primo juni 2016
Mulig byggestart                       Juni 2016
 
Den politiske behandling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler beslutning om offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering, Teknisk Udvalg behandler beslutning om offentliggørelse af forslag til lokalplan med tilhørende miljøvurdering, og Klima- og Miljøudvalget behandler beslutning om offentliggørelse af VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen. Sidst behandles sagen af Byrådet.
 
Af tidsmæssige årsager holdes de 4 møder samme dag med enslydende sagsfremstilling. Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget holder bl.a. et fælles møde.
 
BILAG
1          Åben    Oversigtskort                                              60892/16
2          Åben    Udkast til forslag til lokalplan nr. 460 for et erhvervsområde ved Foulum og udkast til forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 - 2025 med OSD-redegørelse          66163/16
3          Åben    Miljørapport "Datacenter og ny højspændingsstation ved Foulum"           65517/16
4          Åben    Bilag til miljørapporten                                  62672/16
5          Åben    Udkast til miljøgodkendelse                            65590/16
 
 
INDSTILLING TIL KLIMA- OG MILJØUDVALGET
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at miljørapport og udkast til miljøgodkendelse vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der afholdes borgermøde den 12. april 2016 kl. 19 i Multisalen på Rådhuset.
 
 
INDSTILLING TIL TEKNISK UDVALG
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der afholdes borgermøde den 12. april 2016 kl. 19 i Multisalen på Rådhuset.”
 
 
INDSTILLING TIL ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
Indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg vil foreligge til mødet i dag.
Indstilling
Indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil foreligge til mødet i dag.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Det blev på mødet oplyst, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at miljørapport og udkast til miljøgodkendelse vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger og
 
at der afholdes borgermøde den 12. april 2016 kl. 19 i Multisalen på Rådhuset.
 
 
Herudover indstiller Teknisk Udvalg til Byrådet,
 
at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der afholdes borgermøde den 12. april 2016 kl. 19 i Multisalen på Rådhuset.
 
Michael Nøhr var fraværende.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne fra henholdsvis Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg.
 
 
Indstillingerne fra henholdsvis Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/26498
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler en sag den 24. februar 2016 med følgende dagsordenstekst:
 
”Med forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune foreslås erhvervsområde ved Foulum optaget i spildevandsplanen.
 
Planforslaget skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor der er adgang til at kommentere forslaget. Samtidig skal forslaget sendes til Naturstyrelsen til orientering.
 
 
Forvaltningens bemærkninger
I forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 460, Erhvervsområde ved Foulum samt Kommuneplantillæg nr. 50 er der behov for at optage området i Viborg Kommunes spildevandsplan. Vedtagelse af kommuneplantillæg, lokalplan samt tillæg til spildevandsplanen er planlagt til at forløbe parallelt.
 
Sanitært spildevand planlægges afledt til Viborg Centralrenseanlæg via Vejrumbro og Tapdrup. Tag- og overfladevand planlægges nedsivet i området. Såfremt det ved fuld udbygning af området viser sig behov for i mindre omfang at aflede tag- og overfladevand til vandløb, giver tillægget mulighed for, at tag- og overfladevand kan afledes til Dybdal Bæk.
 
Der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til spildevandsplanen. Miljørapporten fremgår af bilag 3 og 4, og skal ligeledes offentliggøres i en periode på 8 uger.
 
Berørte ejendomme
Planforslaget indebærer, at der skal etableres spildevandsanlæg til forsyning af området. Berørte grundejere vil blive orienteret om planforslaget i høringsperioden.
 
Forvaltningens vurdering
Tillægget er det juridiske grundlag for:
At området kan optages i ”Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.
At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres
 
BILAG
1        Åben   Oversigtskort                                                           59758/16
2        Åben   Forslag - Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014-2018  59865/16
3        Åben   Miljørapport "Datacenter og ny højspændingsstation ved Foulum"          66336/16
4        Åben   Bilag til miljørapporten                                                66347/16
 
 
INDSTILLING TIL KLIMA- OG MILJØUDVALGET
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at planforslaget med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at berørte ejendomme orienteres om planforslaget.”
 
 
INDSTILLING TIL ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget vil foreligge til mødet i dag.
Indstilling
Indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil foreligge til mødet i dag.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Det blev på mødet oplyst, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at planforslaget med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at berørte ejendomme orienteres om planforslaget.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/73613
Sagsfremstilling
 
”Området omkring krydset Falkevej/Fasanvej i Viborg By har oplevet store problemer med oversvømmelse, og der er konstateret kapacitetsproblemer i fælleskloakken.
 
Forvaltningens bemærkninger
I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan (tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013-2025) er kortlagt såkaldte risikoområder. Området omkring krydset Falkevej/Fasanvej er heri udpeget som risikoområde nr. 15, oversigtskort fremgår af bilag 1. Området har i overensstemmelse med kortlægningen oplevet massive oversvømmelsesproblemer og kapacitetsproblemer i fælleskloakken.
 
Forvaltningen har i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S og deres rådgiver Viborg Ingeniørerne, arbejdet på et projekt, som skal løse oversvømmelsesproblemerne.
 
Kommunens andel af projektet vil bestå af en klimasikring af krydset Falkevej/Fasanvej, som vil koste omkring 150.000 kr. og indeholde følgende tiltag:
·           Hæve kantsten, fortov og kørebane lokalt
·           Etablere ekstra vejafvandingsbrønde med tilhørende stikledninger i krydset Falkevej/Fasanvej
 
Forsyningens andel vil bl.a. bestå af følgende tiltag:
·           Ny asfalt
·           Omlægninger af ledninger, således at overbelastede ledninger kan aflastes
·           Etablering af et forsinkelsesbassin
 
Indsatsen her vil være i overensstemmelse med prioriteringen, som den fremgår af sagsfremstillingen i punkt 5 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 27. november 2014.
 
Økonomi
Anlægsudgiften for klimatilpasningsdelen af projektet forventes at være omkring 150.000 kr. Dette hører under politikområdet Plan, Natur og Miljø. Den resterende del af projektet finansieres af de takstfinansierede midler, og hvad der måtte vedrøre grundejerforpligtigelser.
 
Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at det på grund af oversvømmelsesproblemer ved krydset Falkevej/Fasanvej vil være fornuftigt at udføre foranstaltninger som beskrevet i ovenstående for at tilbageholde og forsinke regnvand. De planlagte foranstaltninger vil mindske risikoen for oversvømmelser i området.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasningsforanstaltninger ved krydset Falkevej/Fasanvej” med rådighed i 2016
 
at anlægsudgiften på 150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på finansieringsoversigten for 2016 til projektet ”Indsatsplan for klimatilpasning”
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-01-2016
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasningsforanstaltninger ved krydset Falkevej/Fasanvej” med rådighed i 2016, og
 
at anlægsudgiften på 150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på finansieringsoversigten for 2016 til projektet ”Indsatsplan for klimatilpasning”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/58487
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med det igangværende områdefornyelsesprojekt i Karup er mulighederne for at indarbejde LAR-elementer (lokal afledning af regn) blevet drøftet. Behovet for LAR-elementer skyldes blandt andet, at forarbejderne til klimatilpasningsplanen viser risiko for oversvømmelser i området samt et generelt ønske om at mindske afledningen af tag- og overfladevand til spildevandssystemet.
 
Oversigtskort ses i bilag 1.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S og ARKPLAN, der er rådgiver på projektet vurderet, at der er muligheder for at anvende LAR-elementer på de to torve på hjørnet af henholdsvis Bredgade/Genvej og Bredgade/Østergade samt på arealet ved Genvej, foran skolen.
 
På de to torve forventes LAR-elementer etableret som grønne åbninger, hvor vand fra omkringliggende arealer kan nedsives. Disse løsninger forventes ikke at medføre en merudgift for projektet.
 
På arealet foran skolen arbejdes med en løsning, hvor parkeringsplads og eventuelt multibane etableres med klimaasfalt, der kan optage og nedsive regnvand fra befæstede arealer. Denne løsning forventes at medføre en merudgift for projektet.
 
ARKPLAN har vurderet, at prisforskellen ved klimaasfalt-løsningen i forhold til det oprindelige projekt er ca. 300.000 kr. for hele p-arealet. Forskellen opstår ved, at der skal ryddes og bortkøres bund, og at der skal laves en ny drænbund i vejkassen. I det oprindelige projekt var der regnet med, at asfalt blev lagt direkte oven på pigsten. Den nye P-plads vil få et areal på 1876 m2.
 
Herudover er driftsudgifterne ved pilotprojektet også anderledes:
·           Der efterbehandles hvert 5. år med forsegling. Pris ca. 12.000 kr.
·           Årlig fejning/Spul/opsugning. Pris ca. 2.500 kr.
 
Økonomi
Klimatilpasningsdelen af projektet vedr. klimaasfalt forventes som nævnt at koste ca. 300.000 kr., hvor Energi Viborg Vand A/S er indstillet på at finansiere 50% af anlægsudgiften. Dvs. der vil være en anlægsudgift for Kommunen på ca. 150.000 kr. Denne del hører under politikområdet Plan, Natur og Miljø.
 
På anlægsbudget 2016, politikområde Plan, Natur og Miljø, er afsat 1.000.000 kr. til klimatilpasning.
 
Derudover vil følgende løbende driftsudgifter høre under politikområdet Børn og Unge:
·           Årlig fejning/spul/opsugning ca. 2.500 kr.
·           Efterbehandling hver 5. år koster ca.12.000 kr.
 
Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at det i forbindelse med områdefornyelsen i Karup vil være fornuftigt at anvende LAR-elementer som beskrevet i ovenstående for at tilbageholde og forsinke regnvand. De planlagte LAR-elementerne vil mindske risikoen for oversvømmelser i området. 
 
Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at etablering af klimaasfalt på parkeringspladsen ved skolen vil være en effektiv metode til yderligere at mindske risikoen for oversvømmelser. Samtidig kan pilotprojektet give værdifuld erfaring med anvendelsen af klimaasfalt i forbindelse med klimatilpasningsprojekter andre steder i kommunen.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget drøfter, om der skal etableres klimaasfalt som anført i sagsfremstillingen.
 
I givet fald skal udvalget indstille til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Klimaasfalt ved områdefornyelsesprojektet i Karup” med rådighed i 2016.
 
at anlægsudgiften på 150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på finansieringsoversigten for 2016 til projektet ”Indsatsplan for klimatilpasning”.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-01-2016
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Klimaasfalt ved områdefornyelsesprojektet i Karup” med rådighed i 2016, og
 
at anlægsudgiften på 150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på finansieringsoversigten for 2016 til projektet ”Indsatsplan for klimatilpasning”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/2801
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”I 2017 fejres over hele Europa 500-året for den Lutherske reformation.

Viborg har en masse ”glemt og gemt guld”, som på forskellig vis knytter en til reformationen, - ikke mindst i kraft af Hans Tausens tilknytning til Viborg.
 
Viborg Stift har i forbindelse med den europæiske fejring af 500-året for reformationen en særlig rolle som partner i det omfattende europæiske ”Stationenweg –projekt”. Dette projekt sammenknytter en lang række europæiske reformationsbyer- og events med reformationsjubilæets epicenter i Wittenberg-Tyskland.
 
Forvaltningen har i samarbejde med Viborg Stift samlet en række aktører og institutioner med henblik på, at udvikle et samlet koncept for fejring og markering af reformationsjubilæet i Viborg. 
 
Samarbejdet omkring reformationsjubilæet udmøntes i løbet af 2017 i en form, hvor der ud over de forskellige kirkelige aktiviteter som har deres forankring i stiftet, udvikles en række arrangementer, events, udstillinger, koncerter og læringsforløb, som på forskellig vis giver borgere i alle aldre i Viborg en ny forståelse af reformationens betydning og Viborgs egen historie i forhold til reformationen, - igennem oplevelser, involvering, læring og refleksion.
 
Der er allerede en række Aarhus 2017 arrangementer og idéer i støbeskeen, som vil kunne perspektiveres ind i en sammenhæng med reformationsjubilæet. F.eks. er Kunsthallen en del af udstillingssamarbejdet omkring ”De 7 dødssynder”, Carte Blanche arbejder med Viborgs DNA i ”Rethink your audience” konceptet, der er et ønske om at kunne lave animationer på Domkirken, osv.

I et længere tidperspektiv vil fejringen af 500-året for den Lutherske reformation også pege frem mod fremtidige 500-års markeringer af reformationsbegivenheder i hhv. 2026 (Hans Tausens brud med Johannitter-ordenen og kongens ”fredning” af Tausen) og 2036 (Reformationens gennemførelse i hele kongeriget).
 
Ud over de mange borgerrettede aktiviteter ønskes der en markant og spektakulær event, f.eks. med optræden, belysning af domkirken og projektion af animation på domkirken som kulmination på rækken af aktiviteter under reformationsjubilæet. Der arbejdes på, at denne event vil indgå som en af hovedbegivenhederne i forbindelse med den nationale markering af reformationsjubilæet.
 
Økonomi
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at et kommunalt tilskud på 500.000 kr. til realisering af reformationsjubilæet indarbejdes i budgettet for 2017,
 
at tilskuddet finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje, og
 
at forvaltningen i samarbejde med Viborg Stift ansøger fonde om yderligere 500.000 kr. til formålet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-01-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at et kommunalt tilskud på 500.000 kr. til realisering af reformationsjubilæet indarbejdes i budgettet for 2017,
 
at tilskuddet finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje, og
 
at forvaltningen i samarbejde med Viborg Stift ansøger fonde om yderligere 500.000 kr. til formålet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/59140
Sagsfremstilling
 
”Byrådet har på møde d. 26. marts 2014 (sag nr. 28) besluttet at reservere 29,375 mio. kr. til finansiering af projektet ”Banebro i Viborg Baneby” af et afsat rådighedsbeløb på 46 mio. kr. i budget 2014-17 (Viborg Baneby – projekter).
 
Byrådet har på møde d. 20. maj 2015 (sag nr. 17) behandlet en bevillingssag til den fælles projektkonkurrence mv for Banebroen. Byrådet besluttede, at nettoudgiften på i alt 1,35 mio. kr. til denne projektkonkurrence finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Viborg Baneby – projekter”. Dette beløb er således frigivet og flyttet til kontoen ”Banebroen i Viborg Baneby”.
 
Forvaltningen ønsker nu at flytte rådighedsbeløb på netto 3.920.000 kr. i anlægsbudgettet for året 2016 fra kontoen ”Viborg Baneby-projekter til kontoen ”Banebroen i Viborg Baneby” af hensyn til økonomistyring for de øvrige projekter i Viborg Baneby, der finansieres af kontoen ”Viborg Baneby – projekter”. Nettobeløbet rummer udgifter til Banebroen og indtægter fra Real Dania og Mercantec.
 
Det resterende reserverede rådighedsbeløb til projekt ”Banebroen i Viborg Baneby” forventes flyttet i forbindelse med budgetlægningen 2017-2020.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 6.920.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 6.920.000 kr. i 2016 finansieres ved, at rådighedsbeløbet på kontoen ”Viborg Baneby-projekter” tilsvarende nedsættes med 6.920.000 kr. i 2016,
 
at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 3.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at indtægten på 3.000.000 kr. i 2016 finansieres ved, at rådighedsbeløbet på kontoen ”Viborg Baneby-projekter” tilsvarende nedsættes med 3.000.000 kr. i 2016.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-01-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 6.920.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 6.920.000 kr. i 2016 finansieres ved, at rådighedsbeløbet på kontoen ”Viborg Baneby-projekter” tilsvarende nedsættes med 6.920.000 kr. i 2016,
 
at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 3.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at indtægten på 3.000.000 kr. i 2016 finansieres ved, at rådighedsbeløbet på kontoen ”Viborg Baneby-projekter” tilsvarende nedsættes med 3.000.000 kr. i 2016.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 16/344
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 27. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet vedtog på sit møde 22. oktober 2014 (sag nr. 1) at sælge en byggegrund mellem svømmehallen og Remissen i Banebyen til Mercantec. Mercantec agter at opføre et nyt erhvervsgymnasium på grunden. Ifølge den af Byrådet og Mercantec godkendte principaftale, skal Kommunen bl.a. påtager sig at byggemodne grunden til Mercantecs byggeri.
 
Af hensyn til overholdelse af projektets stramme tidsplan og grænsefladen til anlægget af Banevejen, bør projektet allerede nu indledes med planlægning og projektering af en byggemodning af grunden til erhvervsgymnasiet.
 
På møde den 20. maj 2015 (sag nr. 17) godkendte Byrådet en samarbejdsaftale med Mercantec om at gennemføre en fælles projektkonkurrence for et nye Erhvervsgymnasium og Banebroen. Projektkonkurrencens fase 1 er nu afsluttet med at to firmaer skal arbejde videre med deres løsninger for projektets udformning. Efter valg af vinderprojekt påregnes igangsat udarbejdelsen af en ny lokalplan for området.
 
I forbindelse med byggemodningen og de øvrige tilgrænsende anlæg forventes der at blive behov for etablering af en spunsvæg langs Banegårds Allé og Banevejen ind mod byggegrunden samt aftaler om forsyningsforhold i området og til erhvervsgymnasiet.
 
Da Banevejen og erhvervsgymnasiet ligger lige op af hinanden, og de skal påbegyndes samtidig foreslås, at rådgiveren for Banevejen via en tillægsaftale ligeledes får til opgave at forestå projektet vedrørende byggemodning af grunden. De anvendte priser har dermed været konkurrenceudsat. Herved vil hensynet til Banevejens konstruktioner og anlæg kunne tilgodeses, og der kan opnås en koordineret og optimeret helhedsløsning i området, såvel ud fra et økonomisk som fra et trafikal synspunkt.
 
Udgifter til teknisk rådgivning samt forundersøgelser af geoteknikker og landinspektør påregnes indledningsvis at beløbe sig til ca. 500.000 kr. Når vinderprojektet er udpeget, vil det endelige omfang af arbejderne kunne udredes, men det anslås nu til at andrage i størrelsesorden 10-12 mio. kr. Et mere nøjagtigt beløb kan dog først beregnes, når der er valgt en endelig vinder af konkurrence-projektet. I den forbindelse vil der blive fremsendt ansøgning om en anlægsudgiftsbevilling til selve byggemodnings arbejderne, der skal i udbud.
 
Udgiften på 500.000 kr. i 2016 foreslås finansieret af det rådighedsbeløb på 3.000.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til byggemodning af erhvervsgrunde.
 
Området er omfattet af lokalplan 143.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde” og
 
at der søges indgået en tillægsaftale med det rådgivende ingeniørfirma, der projekterer Banevejen (Viborg Ingeniørerne)
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-01-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde” og
 
at der søges indgået en tillægsaftale med det rådgivende ingeniørfirma, der projekterer Banevejen (Viborg Ingeniørerne)
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 13/77324
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 27. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Af anlægsbudgettet 2015 blev afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. til ”Borgvold. Kantafgrænsning af kanal”.
 
På møde i Teknisk Udvalg den 4. marts 2015 (sag nr. 16) blev det besluttet at overføre 49.000 kr. fra ”Borgvold. Kantafgrænsning af kanal” til ”Udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune”.
 
Rådighedsbeløbet for ”Borgvold. Kantafgrænsning af kanal” er således 351.000 kr.
 
Anlægsopgaven har bestået i at lave en ny kantsikring af den kunstige kanal på Borgvold. Den eksisterende kantsikring består af palisader af træ. En tilsvarende løsning var anslået til at beløbe sig til 400.000 kr. Det har imidlertid vist sig muligt at anvise en billigere løsning, hvor kantsikringen etableres som en bræddebeklædning på de eksisterende palisader. Ved at bevare de eksisterende palisader undgås jordskred af kanterne.
 
Til dette projekt er givet en overslagspris på 225.000 kr.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 225.000 kr. til kontoen ”Borgvold. Kantafgrænsning af kanal” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at anlægsudgiften på i alt 225.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Borgvold, Kantafgrænsning af kanal”, idet det forudsættes, at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 351.000 kr. i 2015 overføres til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-01-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 225.000 kr. til kontoen ”Borgvold. Kantafgrænsning af kanal” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at anlægsudgiften på i alt 225.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Borgvold, Kantafgrænsning af kanal”, idet det forudsættes, at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 351.000 kr. i 2015 overføres til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 12/117992
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 27. januar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Klima- og Miljøudvalget har besluttet at gennemføre et vandløbsrestaurerings- og klimasikringsprojekt af vandløbet Møllebækken i Bjerringbro. Det indebærer bl.a., at bækken får et nyt forløb gennem gennem parkområdet Anlægget til Mølledammen. Anlægget er en offentlig park beliggende, hvor der tidligere lå et friluftsbad og nu er bygget 3 punkthuse. Se bilag 1.
 
Projektet medfører bl.a. et behov for ændringer af stisystemet og behov for nye broer. Det er desuden en mulighed, at der i forbindelse med dette anlægsarbejde skabes nye tiltag der vil forbedre tilgængeligheden i området og øge de rekreative oplevelser.
 
Byrådet har via Klima- og Miljøudvalget tidligere behandlet sagen ”Godkendelse af forhøjelse af budget i vandløbsprojektet ved Bjerring Mølle i Bjerringbro” på møde den 22. april 2015 (sag nr. 14). Her blev bl. a. drøftet følgende: ”I forbindelse med forundersøgelserne og projekteringen af vandløbsprojektet er der gennemført en sideløbende forundersøgelse af mulighederne for at etablere særlige faciliteter til parkens besøgende for at fremme oplevelsesmulighederne ved vandet i parken og gøre den til et attraktivt sted at opholde sig. Mulighederne omfatter bl.a. etablering af stier med gangbroer over vandløbene og med buske som skjul, hvor besøgende kan opleve livet i vandet, bl.a. når der fremover forventes gydeaktivitet af Gudenåens havørreder om vinteren. Desuden er der foreslået en gangbro gennem den naturlige ellesump der ligger i parken, et opholdsareal med borde/bænke ved vandet, en opholdstrappe ned til vandet og en vandlegeplads i tilknytning til den kommunale legeplads, der er etableret i parken. Mulighederne var bragt i forslag ved de kommende forhandlinger i Teknisk Udvalg om budgettet for 2016.”
 
Der har nu vist sig en mulighed for at finansiere en del af projektet i parken. De rekreative tiltag vil kunne etableres i etaper og bl.a. omhandle etablering af opholdsarealer, vandleg, picnicområde og en landskabelig bearbejdning af området. Se bilag 2.
 
Økonomi
På bevillingssag vedrørende ”Kantafgræsning af kanal på Borgvold” dette møde i Teknisk Udvalg (sag nr. 16), fremgår det, at der vil være et forventet mindreforbrug på 126.000 kr.
 
Dette beløb foreslås anvendt til et delprojekt med udgangspunkt i de ovenfor foreslåede rekreative tiltag i Anlægget, Bjerringbro”. ”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling til ”Rekreative tiltag i Anlægget, Bjerringbro” på 126.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at anlægsudgiften på i 126.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Borgvold, Kantafgrænsning af kanal”, idet det forudsættes, at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 351.000 kr. i 2015 overføres til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-01-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling til ”Rekreative tiltag i Anlægget, Bjerringbro” på 126.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at anlægsudgiften på i 126.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Borgvold, Kantafgrænsning af kanal”, idet det forudsættes, at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 351.000 kr. i 2015 overføres til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/54498
Sagsfremstilling
 
”Klima- og miljøudvalget besluttede på temamøde om vind-, sol- og biogasanlæg den 24. september 2015, at forvaltningen skal udarbejde dagsordenspunkt for hhv. ny vindmølleplanlægning og de konkrete ansøgninger om vindmøller snarest muligt.
 
Der er senest udarbejdet en plan for opstilling af vindmøller i 2011. Planen implementeredes i Kommuneplan 2013-2025, og der er 10 områder, der er udpeget til opstilling af store vindmøller. I 6 af disse områder er opstillet vindmøller. To områder er endnu ikke udnyttet, og to områder skal jf. byrådets beslutning af 19. november 2014 udtages af kommuneplanen (Romlund og Batum).
 
Der er i perioden 2013-2015 modtaget 12 ansøgninger om opstilling af store vindmøller uden for de udlagte vindmølleområder.
 
I arbejdet med udarbejdelse af en strategisk energiplan er der fokus på, at vindenergi sammen med biogas og solenergi kan bidrage til mere vedvarende energi i Viborg Kommune. Der er dog endnu ikke fastsat konkrete mål for vindenergiens andel.
 
Kommunen har i dag 11 større vindmøller, der producerer over 2 MW. De eksisterende vindmøller i kommunen dækker 13 % af det samlede elforbrug i kommunen. 12 nye vindmøller á 3 MW kan øge kommunens andel af vedvarende energi (VE-andel) fra 20,2 % til 22,2 % og reducere CO2 udledningen med 60.000 ton/år fra 812.000 ton/år.
 
Mulige scenarier for vindmølleplanlægning
Klima- og Miljøudvalget udtrykte på temamøde den 24. september 2015 ønske om en ”positiv udpegning” af vindmølleområder. Arealerne fremkommer ved at udelukke områder på baggrund af temaer, hvor der ikke kan opstilles vindmøller.
 
Forvaltningen har på forespørgsel i Erhvervsstyrelsen fået oplyst, at ifølge Planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 5 skal kommunen planlægge for beliggenheden vindmølleområder. En udpegning i negative/positive områder kan kun betragtes som en screening af arealer, der ikke egner sig til vindmølleopstilling, og fortæller ikke – hverken borger eller vindmølleopstiller – noget om, hvor kommunen reelt planlægger for, at der kan opstilles vindmøller.
 
Det er således Erhvervsstyrelsens vurdering, at en sådan udpegning i negative/positive områder hverken opfylder planlovens §11a, stk. 3 om, at de afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer og rammer, skal vises på kort, eller planlovens § 11 a, stk. nr. 5, idet der ikke ses at være foretaget en sådan planlægning.
 
Forvaltningen har gennemgået kriterierne for udpegning af vindmølleområder i forhold til gældende lovgivning, kommuneplan 2013-2025 og de statslige udmeldinger til kommuneplanlægningen.
 
Der er to mulige scenarier for opstilling af store vindmøller:
 
Scenarium 1 - udpegning af potentielle vindmølleområder
Konkrete vindmølleområder udpeges ud fra kriterier fastsat i bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, Statens udmelding til kommuneplanlægningen, Kommuneplan 2013-2025 og mindste afstand til boliger på 600 m. Der foretages en besigtigelse og en landskabelig vurdering forud for udpegning. Der skal altid foretages en konkret vurdering af konkrete ansøgninger, selvom de falder inden for de områder, der udpeges i et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.
 
Forvaltningen har groft screenet kommunen. Der fremkommer kun få huller, hvor det kan være muligt at planlægge for vindmøller. Fire konkrete ansøgninger er sammenfaldende med de fundne ”huller”.
 
I en screening overser man potentielle vindmølleområder, som kan opstå ved nedlæggelse af boliger. I princippet er det på den baggrund, de konkrete vindmølleansøgningerne opstår.
 
Scenarium 2 - Konkret sagsbehandling
Der gennemføres en konkret vurdering af konkrete ansøgninger på baggrund af kommuneplan 2013-2025, Statslige udmeldinger til kommuneplanlægningen og bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (samme kriterier som i scenarie 1). Der udarbejdes plangrundlag i form af et tillæg til kommuneplanen for de ansøgninger, der kan imødekommes på baggrund af screening af områderne.
 
Scenarierne er sammenlignelige dog med den forskel, at der konkret udpeges områder i scenarie 1, mens der konkret vurderes på ansøgte områder i scenarie 2.
 
Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger og fundet, at 3-6 af projekterne er potentielt egnede til nærmere planlægning for vindmøller.
 
Forvaltningens vurdering
Der er generelt ikke megen plads til opstilling af vindmøller i Viborg Kommune.
 
Samlet set vil scenarium 1 ikke tilføre ny og mere viden end behandlingen af konkrete ansøgninger.
 
Scenarie 2 er den hurtigste model, da konkrete ansøgninger, der kan imødekommes, ikke skal afvente, at der udpeges områder til opstilling af vindmøller i kommuneplanen forud for sagsbehandlingen af den konkrete ansøgning.
 
Forvaltningen vurderer, at scenarium 2 giver borgerne det bedste udgangspunkt for at tage stilling til de enkelte vindmølleprojekter. Forvaltningen forventer, at de konkrete vindmølleprojekter vil give borgerne et konkret afsæt for at involvere sig i planlægningen.
 
Flere kommuner igangsætter planlægning for konkrete projekter frem for udarbejdelse af vindmølleplan. Forvaltningen har kendskab til 5 kommuner, som har valgt at sætte planlægningen i stå, idet man afventer helbredsundersøgelsen, som Kræftens bekæmpelse står for.
 
Scenarierne er yderligere beskrevet i bilag 1.
 
Afstandskrav til boliger
Klima- og Miljøudvalget udtrykte på temamødet ønske om mulighed for at fastsætte større afstandskrav til boliger end 4 x møllens totalhøjde. Forvaltningen har undersøgt muligheden, og fundet at der IKKE kan stilles sådanne krav. Det fremgår af bekendtgørelse om planlægning for og opstilling af vindmøller, at der IKKE må fastsættes retningslinjer med generelle bestemmelser i kommuneplanen, der øger afstandskrav til nabobeboelse ud over det i bekendtgørelsen fastsatte (4 x møllens totalhøjde). Afstanden til naboer kan dog altid indgå i den konkrete planmæssige vurdering.
 
Kommunalt ejede vindmøller
Udvalget udtrykte på temamødet ønske om en redegørelse for, hvordan man som kommune kan eje/sælge vindmøller. Morsø Kommune har f.eks. opstillet vindmøller på kommunal jord og solgt dem med en stor fortjeneste, som anvendes til energitiltag.
 
Kommunernes ret til at beskæftige sig med elproduktion på basis af vindmøller er hjemlet i elforsyningsloven. Kommunerne vil kunne etablere vindmøller også uden for egen kommunegrænse.
 
Kommunen er forpligtet til at eje og drive vindmøllerne gennem et selskab med begrænset ansvar, f.eks. et aktieselskab, et anpartsselskab eller et andelsselskab med begrænset hæftelse.
 
Tre af VE-lovens fire ordninger, værditabsordningen, køberetsordningen og den grønne ordning finder anvendelse også på kommunalt ejede vindmøller. Kommunerne skal dermed betale erstatning til naboer til vindmøller efter de almindelige regler. Borgerne i den kommune, hvor opstillingen sker, har ligeledes mulighed for at købe op til 20 % af de opstillede møller. Og kommunalt opstillede vindmøller genererer også puljemidler efter den grønne ordning i den kommune, hvor opstillingen sker.
 
Et kommunalt ejerskab påvirker ikke muligheder for at opnå pristillæg til elektricitet produceret på basis af vindenergi. Der gælder dermed samme tilskudsregler som til privatejede vindmøller. Provenuet tilhører som udgangspunkt den kommunale ejer.
 
Der sker IKKE modregning i kommunens bloktilskud, når det kommunale el- og varmfor-syningsselskab anvender det løbende overskud til påbegyndelse af nye aktiviteter i form af nye elforsyningsaktiviteter, lovlige tilknyttede aktiviteter efter elforsyningsloven samt varmeforsyning og naturgasforsyning.
 
Der SKER modregning i kommunens bloktilskud, når det kommunale el- og varmeforsyningsselskab anvender det løbende overskud til påbegyndelse af andre aktiviteter, også aktiviteter forbundet med affaldsbortskaffelse, vand- og spildevandsforsyning.
 
Helbredsundersøgelse om støj fra vindmøller
Kræftens bekæmpelse har igangsat en stor undersøgelse med midler fra flere ministerier til at undersøge helbredskonsekvenserne ved støj fra vindmøller. Undersøgelsen er igangsat på baggrund af viden om, at andre støjkilder såsom trafikstøj er forbundet med negative helbredseffekter.
 
Undersøgelsen sammenfatter alle kendte registre om befolkningen såsom migration, sundhed, alder, indkomst osv. med præcise data på boliger fra BBR samt de opstillede møller, som også kendes præcist. Data er tilgængelige og kan let kobles - både møller, bygninger og mennesker.
 
Det færdige resultat at koblingen af alle disse data forventes at foreligge i slutningen af 2016.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
at Klima- og Miljøudvalget drøfter og vælger et af de to scenarier for det videre arbejde
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-01-2016
Klima- og Miljøudvalget drøftede planlægning for nye vindmølleområder og besluttede, at forvaltningen arbejder videre med udgangspunkt i scenarie 2.
 
Johannes F. Vesterby kunne ikke medvirke til beslutningen som følge af hans principielle modstand mod etablering af vindmøller.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt kunne ikke medvirke til beslutningen, idet hun fandt, at der bør laves en samlet planlægning af hensyn til Viborg Kommunes borgere.
 
Med baggrund heri begærede Anna Margrethe Engbæk Schmidt sagen i Byrådet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Sagen oversendes til Byrådet.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Anna Margrethe Engbæk Schmidt stiller følgende ændringsforslag:
 
”Forvaltningen udarbejder et forslag til en overordnet strategi for vindmøller i Viborg Kommune. Herunder redegøres for mulighederne for et samarbejde med andre kommuner om den mest optimale placering af vindmøller, samt for konklusionen i Kræftens Bekæmpelses analyse om de helbredsmæssige konsekvenser ved vindmøller”.
 
For forslaget stemmer 7 medlemmer (Konservative og Jens Rohde) og resten af Byrådet stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.
 
For Klima- og Miljøudvalgets beslutning om, at Forvaltningen arbejder videre med udgangspunkt i scenarie 2 stemmer 23 medlemmer (Venstre med undtagelse af Johannes Vesterby, Dansk Folkeparti, Flemming Gundersen, Søren Gytz Olesen og Socialdemokraterne), 7 medlemmer (Konservative og Johannes Vesterby) stemmer imod og 1 medlem (Jens Rohde) undlader at stemme. Forslaget er hermed vedtaget.
Bilag

Sagsid.: 15/56749
Sagsfremstilling
Salg af Meldgårdsvej 6, Rødding, 8830 Tjele
 
Ejendommen Meldgårdsvej 6, Rødding, har været udbudt til salg. Der er indkommet ét bud. Tilbuddet kommer fra ejerne af naboejendommen Meldgårdsvej 4, Flemming K. Grove og Pia B. Hutchinson, som har budt 105.690 kr.
 
Ejendommen udgør ifølge Tingbogen 700 m2. Den ligger i byzone og er omfattet af Byplanvedtægt nr. 4.
 
Der er tale om en ubebygget, kraftigt skrånende grund med opfyld, hvilket gør den uegnet til bebyggelse. Grunden anvendes som et ikke-asfalteret parkeringsareal. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan forekomme olie- og/eller benzinspild fra parkerede biler. Potentielle købere er gjort opmærksom på disse forhold i udbudsmaterialet.
 
Ønskes grunden bebygget, forudsættes opfyldet fjernet og grundet retableret til bebyggelsesformål. Med udgangspunkt i de omkringliggende grunde vil der blive tale om en skrånende grund, hvilket også kan få indflydelse på omkostningerne forbundet med nybyggeri. Der er i forvejen flere ledige byggegrunde i Rødding, hvor byggeri er nemmere at påbegynde.
 
Grundværdien udgør ifølge seneste offentlige vurdering 210.000 kr. (fordelt på en byggeretspris på 112.000 kr. og en samlet kvadratmeterpris på 98.000 kr.).
 
Der er indhentet en mæglervurdering, som anslår en salgspris, der ikke overstiger 25.000 – 50.000 kr. kontant.
 
Tinglysningsafgiften, i alt 2.920 kr., deles ligeligt mellem køber og sælger.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger Meldgårdsvej 6, Rødding, til Flemming K. Grove og Pia B. Hutchinson,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 106.000 kr. til kontoen ”Salg af Meldgårdsvej 6, Rødding” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der til samme konto gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000 kr. (halvdel af tinglysningsafgiften samt Viborg Kommunes honorar til mægler) med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at nettoindtægten på 103.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Salg af grunde, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Ejendomsmæglervurderingen vedlægges som nyt bilag nr. 2 på Byrådets dagsorden.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/29633
Sagsfremstilling
Salg af Thorsgade 1, Hvam, 9620 Aalestrup
 
Ejendommen Thorsgade 1, Hvam, har været udbudt til salg. Der er indkommet ét bud på ejendommen fra naboen på Gl. Viborgvej 47, Solvejg B. Sørensen, som har budt 20.000 kr. Budgiver oplyser, at det er tanken at dele ejendommen op, så en anden nabo overtager en del af grunden.
 
Ejendommen, matr.nr. 6p, Hvam By, Hvam, udgør ifølge Tingbogen 1.100 m2. Ejendommen har tidligere været bebygget, men henligger nu som en ubebygget grund tilsået med græs.
 
Ejendommen er beliggende i landzone og er omfattet af Lokalplan 41.01.01, område 4.C.1. Ifølge lokalplanen må der ikke opføres ny bebyggelse i området, og grunden kan derfor ikke bebygges.
 
Fastsættelse af ejendommens markedspris
Den nuværende grundværdi ifølge offentlig vurdering er fordelt på en byggeretspris på 48.000 kr. og en samlet kvadratmeterpris på 66.000 kr. (60 kr. pr. m2), i alt 114.000. I dette samlede beløb er foretaget et nedslag på 2.800 kr. i forbindelse med årsomvurdering, hvorved værdien bliver 111.200 kr. Ejendomsvurderingen tager ikke højde for, at bebyggelsen er nedrevet, og at grunden ifølge lokalplan herefter ikke må bebygges.
 
Henset til grundens beliggenhed og det forhold, at den ikke må bebygges, har grunden næppe interesse for andre end de nærmeste naboer.
 
Der er indhentet en mæglervurdering, som anslår, at salgsprisen ikke overstiger intervallet 0 – 25.000 kr. kontant.
 
Tinglysningsafgiften deles ligeligt mellem køber og sælger og udgør beregnet efter nuværende ejendomsvurdering 5.080 kr.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger Thorsgade 1, Hvam, til Solvejg B. Sørensen,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 20.000 kr. til kontoen ”Salg af Thorsgade 1, Hvam, 9620 Aalestrup” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der til samme konto gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. (halvdelen af tinglysningsafgiften samt Viborg Kommunes honorar til mægler) med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at nettoindtægten på 16.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Salg af grunde, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Ejendomsmæglervurderingen vedlægges som nyt bilag nr. 2 på Byrådets dagsorden.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/3427
Sagsfremstilling
Køb af jord fra Boligselskabet Sct. Jørgen til stiformål ved Klostervænget
 
Byrådet godkendte den 23. september 2015 (sag nr. 21) anlægsprojekt vedr. banevejen m.v.
 
Byrådet besluttede i denne forbindelse også, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om køb af ca. 1.050 m2 jord fra Boligselskabet Sct. Jørgen på matr. 100f og 100h, Viborg Markjorder til Alhedestien under forudsætning af Byrådets efterfølgende godkendelse.
 
Arealerne på hhv. 1.033 m2 og 19 m2, som er en del af Boligselskabets ejendom ved Klostervænget, skal bruges til at forlænge Alhedestien til Regionshospitalet, som vist på skitsen i bilag nr. 1. Tilslutningssti og -trapper fra Klostervænget og Bellisvej til Alhedestien anlægges af Viborg Kommune men ejes fremover af Boligselskabet, der dermed også varetager driften af disse.
 
Der er under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale med Boligselskabet om køb af det pågældende areal for 50 kr. pr. m2 – i alt 52.600 kr. Overtagelse sker efter nærmere aftale i 2016. Kommunen betaler omkostningerne i forbindelse med handlen.
 
Byrådet har den 18. november 2015 (sag nr. 18) givet anlægsbevilling til projektet, og arealerhvervelser til projektet finansieres gennem bevillingen til anlægsprojektet.
 
Kommunen skal som tilsynsmyndighed i forhold til Boligselskabet godkende salget. Sker afhændelse fra et alment boligselskab, som i dette tilfælde, til en kommune, skal ejendommen vurderes af vurderingsmyndigheden (Skat). Overdragelsessummen må omregnet til kontantværdi ikke være lavere end den af vurderingsmyndigheden ansatte værdi. Denne bestemmelse er gældende, fordi Kommunen indtager en dobbeltrolle som køber og tilsynsmyndighed. Skat skal således inddrages som uvildig part.
 
Skat har vurderet arealet til 50 kr. pr. m2, og der er således intet til hinder for en godkendelse som tilsynsmyndighed.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen køber 1.052 m2 af Boligselskabet Sct. Jørgen for 50 kr. pr. m2 jf. sagsfremstillingen, og
 
at Kommunen som tilsynsmyndighed efter almenboligloven godkender handlen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Beslutning i Byrådet den 24-02-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag