You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 18. maj 2016 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Per Møller Jensen
Bemærkninger Der er afbud fra Per Møller Jensen. I stedet deltager stedfortræder Jens Ravn. Niels Dueholm og Jens Rohde forlod mødet kl. 18.50 efter behandling af sagerne nr. 1-29. Nina Hygum forlod mødet kl. 19.00 efter behandling af sagerne nr. 1-29.

Sagsid.: 14/45943

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 17. december 2014 (sag nr. 12) vedtægterne for Fonden Center for Industri (CFI). På samme møde foretog Byrådet udpegning af Per Møller Jensen og Jens Rohde som Viborg Kommunes medlemmer af bestyrelsen for CFI.
 
Jens Rohde har oplyst, at han ønsker at trække sig fra hvervet som medlem af bestyrelsen for CFI, da han finder at bestyrelsesposten bør besættes af Venstre.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
at Nina Hygum erstatter Jens Rohde som medlem af bestyrelsen for CFI.
 
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsid.: 13/97484

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 13. april 2016 var der 1. behandling af ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune med følgende dagsordenstekst og beslutning.
 
”Som en del af budgetforliget for Viborg Kommune for 2016 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti blev det besluttet at nedlægge borgerrådgiverfunktionen i Viborg Kommune.
 
I forbindelse med det i februar måned 2016 indgåede tillæg til budgetforliget er det aftalt, at der i regi af Borgerservice nedsættes en borgervejleder.
 
Da den hidtidige og nu ophørte borgerrådgiverfunktion har været nedsat direkte under Byrådet iht. den kommunale styrelseslovs § 65 e, er det nødvendigt at foretage ændring af Viborg Kommunes styrelsesvedtægt.
 
Ændringen består i at det hidtidige kapitel 6 i styrelsesvedtægten om borgerrådgiverfunktionen udgår. Herudover foretages enkelte konsekvensjusteringer med hensyn til kapitelnumre og paragrafnumre samt ikrafttrædelsestidspunkt.
 
Ændringerne fremgår med rød skriftfarve jf. bilag nr. 1.
 
Indstilling
Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet på dets 1. behandling af sagen på mødet den 13. april 2016,
 
at sagen overgår til 2. behandling på byrådsmødet den 18. maj 2016 med henblik på vedtagelse af forslaget til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune (bilag nr. 1).
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016
Fraværende: Ib Bjerregaard
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
BESLUTNING i Byrådet den 13-04-2016
Fraværende: Mette Nielsen, Niels Dueholm, Jens Rohde, Åse Kubel Høeg
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.”

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
at udkastet til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune godkendes.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/62356

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Mødelisten blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/225

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 16. december 2015 (sag nr. 6) at give en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til antagelse af rådgiver til udredning af problemstillingen med PCB samt forberedelse af nedrivningsarbejdet af Rosenvængets Skole.
 
Der foreligger nu tilbud på nedrivning af de PCB-inficerede bygninger på Rosenvænget. Tilbuddet lyder på 3.968.000 kr. inkl. rådgiverhonorar og uforudsete udgifter.
 
Desuden søges der om bevilling til finansiering af Ejendomme og Energis bidrag på 158.000 kr. (4 procent af bevillingen) til rådgivningsarbejdet. En udgift på i alt 4.126.000 kr.
 
Salg af byggegrunde på Rosenvængets Skoles areal skal finansiere nedrivningen af bygningerne og vil dermed på et senere tidspunkt indgå som en indtægt til om- og tilbygning af Vinkelvej 20.
 
Finansiering
På investeringsoversigten 2016-2019 er afsat 71 mio. kr. til ”Overlund og Rosenvængets skoler”, heraf 1.000.000 kr. i 2016, som er blevet søgt fri til projektet tidligere. Derfor kan rådighedsbeløbet på 4.126.000 kr. finansieres ved at fremrykke en del af rådighedsbeløbet på 10.000.000 kr. som var afsat på investeringsoversigten til ”Overlund og Rosenvængets skoler” i 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Overlund og Rosenvængets Skole” forhøjes med 4.126.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 4.126.000 kr. i 2016 finansieres ved, at 4.126.000 kr. afsat på investeringsoversigten til formålet i overslagsåret 2017 fremrykkes til 2016 (dvs. finansieres af kassen i 2016, idet beløbet i 2017 fratrækkes ved den kommende budgetlægning for 2017-2020), og
 
at provenu ved salg af byggegrunde på Rosenvængets Skoles areal indgår som en indtægt til om- og tilbygning af Vinkelvej 20.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsid.: 16/23181

Sagsfremstilling

I forlængelse af behandlingen af analysen fra KL-K (særskilt sag på dagens møde) kombineret med vakance i stillingen som direktør for Teknik & Miljø fra ultimo juni 2016, skal der vedtages en fremtidig direktionsmodel, og der er behov for at fastlægge direktørledelsen i Teknik & Miljø. Beslutningen herom kan, afhængigt af scenarie for valg af direktionsmodel, evt. faseopdeles i en midlertidig fase på kort sigt og en endelig model på længere sigt.
 
Der kan bl.a. opstilles følgende scenarier:
1.       Byrådet vedtager på det kommende byrådsmøde, at der ikke skal ændres i den nuværende direktionsmodel. Konsekvensen heraf er, at der kan konstitueres i stillingen som direktør for Teknik & Miljø fra 1. juli 2016, og processen med besættelse af stillingen kan igangsættes.

2.       Der er behov for yderligere drøftelser inden Byrådets beslutning om fremtidig direktionsmodel. Konsekvensen heraf er, at der konstitueres i stillingen direktør for Teknik & Miljø fra 1. juli 2016, indtil den fremtidige model er fastlagt.

3.       Byrådet vedtager på det kommende byrådsmøde en ny direktionsmodel gældende fra 1. juni 2016. Afhængigt af model kan konsekvensen være, at der midlertidigt skal ske konstituering i en eller flere direktørstillinger eller, at direktørledelsen i Teknik & Miljø fordeles til en eller flere af de nuværende direktører.

4.       Byrådet vedtager på det kommende byrådsmøde, at der skal arbejdes videre med en ny direktionsmodel. Konsekvensen heraf er ligeledes, at der konstitueres i stillingen, indtil den fremtidige model er fastlagt på så konkret et niveau, at de nye stillinger kan besættes.
Kommunaldirektøren kan på mødet uddybe de forskellige muligheder, herunder forslag til konstituering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder indstilling til Byrådet vedr. fremtidig direktionsmodel og direktørledelse i Teknik & Miljø.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den nuværende direktionsmodel fortsætter uændret, jf. scenarie 1,
 
at Benedicte Wriedt konstitueres i stillingen som direktør for Teknik & Miljø fra 1. juli 2016 og indtil en ny direktør tiltræder, og
 
at Forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. juni 2016 udarbejder forslag til ansættelsesprocedure.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen undlader at stemme.

Sagsid.: 15/58579

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2016 for alle budgettets poster.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist både i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget.
 
Det korrigerede budget: I dette budget er indregnet omplaceringer / bevillinger frem til den 31. marts. Selv om overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsbudgetter fra 2015 til 2016 først er godkendt af Byrådet den 13. april 2016 (sag nr. 3), er disse overførsler både indregnet i det korrigerede budget pr. 31. marts og det forventet forbrug.
 
Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.
 
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
Note
 nr.
 
Oprindeligt
Korrigeret
31. marts
I forhold til opr. budget (kol. 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
 
 
1
2
3
4
5
 
Skatter / generelle tilskud
-5.680,7
-5.680,7
-5.662,9
17,8
17,8
1.
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
4.019,2
4.106,4
4.019,1
-0,1
-87,3
2.
Overførselsudgifter
1.414,1
1.410,6
1.409,9
-4,2
-0,7
3.
Driftsudgifter i alt
5.433,4
5.517,0
5.429,0
-4,3
-88,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Renter
15,6
15,6
12,0
-3,6
-3,6
4.
Resultat ordinær drift
-231,7
-148,0
-221,9
9,8
-73,9
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
238,7
407,4
282,9
44,3
-124,4
5.
Anlæg ældreboliger
2,3
5,0
5,0
2,7
0,0
 
Jordforsyning
-4,4
33,0
22,7
27,1
-10,3
5. 
Res. skattefinans. område
4,9
297,4
88,8
83,9
-208,6
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
-7,5
24,8
29,4
36,8
4,6
6.
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige finansforskydninger
18,0
47,0
27,0
9,0
-20,0
7.
Afdrag på lån
73,9
73,9
70,9
-2,9
-2,9
 
Optagne lån
-96,9
-96,9
-96,9
0,0
0,0
 
Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)
-7,6
346,1
119,2
126,8
-226,9
 
 
Tabel 1: Resultatopgørelse
 
DEN OVERORDNEDE VURDERING 
Serviceudgifterne viser et forventet mindreforbrug på godt 87 mio. kr. Heraf vedrører de ca. 37 mio. kr. den ved budgetlægningen indregnede budgetbuffer. Med resultatet må det forudsættes, at der således bliver behov for at overføre ca. (87-37) 50 mio. kr. fra 2016-2017. Da overførslerne fra 2015 til 2016 har udgjort 87 mio. kr. er det ensbetydende med, at der forventes brugt (87 – 50) 37 mio. kr. af de overførte driftsmidler fra 2015.
 
Det i sig selv, at der forbruges af opsparingerne fra 2015, må ses som en positiv udvikling for at begrænse fremtidige driftsoverførsler.
 
Statens definition af ”serviceudgifter”, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme, er ikke helt identisk med Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” i tabel 1. Den sanktionsbelagte ramme kan derfor ikke direkte aflæses af tabel 1. I forhold til ministeriets definition forventes der med resultatet af budgetopfølgningen et mindreforbrug på den sanktionsbelagte serviceramme på ca. 6 mio. kr.
 
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne er udfordret bl.a. på grund af stigende udgifter til flygtninge. Prognoserne for udgifterne er usikre i øjeblikket, men det er i budgetopfølgningen forudsat, at de forventede udgifter totalt set holder sig inden for budgettet.
 
For anlægsudgifterne forventes der ligeledes mindreudgifter - dog kun i forhold til det korrigerede budget (dvs. inkl. overførsler fra 2015). Det forventede resultat betyder, at overførslerne fra 2016 til 2017 forventes at blive mindre end overførslerne fra 2015 til 2016. For anlægsudgifterne (ekskl. forsyningsområdet) er der overført ca. 200 mio. kr. fra 2015 til 2016, hvor det forventede mindreforbrug i 2016 nu skønnes til ca. 135 mio. kr.
 
Byrådets målsætning for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (300 mio. kr.) og for størrelsen af ordinært driftsresultat på mindst 200 mio. kr. (222 mio. kr.), og et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (311 mio. kr.) vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt, idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.
 
Herunder er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
 
NOTE 1 - SKATTER OG GENERELLE TILSKUD:
Generelle tilskud: 
Beskæftigelsestilskud
KL har i foråret 2016 udsendt ny prognose vedrørende beskæftigelsestilskuddet i 2015 og 2016. Prognosen viser en efterregulering for 2015 på de forsikrede ledige for Viborg Kommune på 17,3 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2016 på 1,0 mio. kr., i alt en negativ regulering til afregning i 2016 på 18,3 mio. kr.
 
Det kan oplyses, at der under politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 7,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 
 
NOTE 2- SERVICEUDGIFTER:
Det fremgår af tabel 1, at de samlede serviceudgifter ligger meget tæt på det oprindelige budget og ca. 87 mio. kr. under det korrigerede budget.
 
For alle politikområder med undtagelse af sundhedsområdet forventes der mindreforbrug eller balance i forhold til det korrigerede budget. Der er dog enkelte områder, hvor der er behov for skærpet bevågenhed og en række indsatser for at dette resultat kan nås. Det gælder bl.a. Socialområdet, hvor der i længere tid har været økonomiske udfordringer.
 
Generelt er denne første budgetopfølgning i 2016 forbundet med en række usikkerheder, da den udarbejdes så tidligt på året.
 
Nedenfor er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg / politikområder, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 2 kan ses de mere detaljerede forklaringer, der har været forelagt udvalgene.
 
For de politikområder, der har merforbrug eller udfordringer i at nå den balance, som tallene i tabel 1 viser, gælder det generelt, at der i den resterende del af året vil blive arbejdet for, at man opnår budgetbalance. I tilfælde af, at der ikke opnås budgetbalance, vil merforbruget som udgangspunkt blive overført til 2017, hvor det forventes udlignet.
 
Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 3, hvor omplaceringerne er oplistet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget:
Budgetopfølgningen viser på politikområdet ”politisk organisation” en mindreudgift på ca. 57 mio. kr., hvilket primært skyldes 2 forhold. En væsentlig del af mindreudgiften vedrører den indregnede budgetbuffer på 37 mio. kr., der er budgetlagt, men ikke forudsættes anvendt til forbrug og de 16,8 mio. kr. er en pulje, der er afsat til dækning af ”ældremilliarden”. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 9. marts 2016, (sag nr. 4), besluttet, at de 12 mio. kr. heraf skal overføres til ”ældreområdet”. Omplacering af beløbet er medtaget i denne sag. De resterende (16,8-12,0) 4,8 mio. kr. er i sagen foreslået fjernet fra budgettet og tillagt kassebeholdningen. Beløbet har principielt finansieret de yderligere 5 mio. kr., som Socialområdet ikke fik overført af underskuddet fra 2015-2016 jfr. Byrådets beslutning på mødet den 13. april 2016 (sag nr. 3). 
 
På ”administrativ organisation” forventes der en mindreudgift på 15,6 mio. kr.
 
Der forventes mindreudgifter vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. og centrale konti vedrørende forskellige puljer og centrale områder.
 
Herudover forventes der overskud på den ”interne forsikringsordning” vedrørende arbejdsskader.
   
Børne- og Ungdomsudvalget:
På politikområdet ”skoler og klubber” forventes et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. Heraf vedrører de 6,5 mio. kr. de decentrale enheder og de øvrige mindreudgifter vedrører primært merindtægter/mindreudgifter på det mellemkommunale område, fripladser/søskendetilskud samt forældrebetaling for SFO/Klub. Herudover forventes en merudgift til befordring på 1,2 mio. kr.
 
På politikområdet ”dagtilbud” skyldes det forventede mindreforbrug på 10,5 mio. kr. delvist de decentrale institutioner, samt mindreudgifter til søskendetilskud/fripladser og PAU elever.
  
Ældre- og Sundhedsudvalget:
Politikområdet ”sundhedsområdet” viser en forventet merudgift på godt 4 mio. kr., der vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering. Beregningerne bygger på et spinkelt grundlag, og udviklingen på medfinansieringsområdet følges nøje.
 
Den aktivitetsbestemte medfinansiering er undtaget fra de driftsudgifter, der er underlagt sanktionslovgivningen, så en evt. merudgift på området medfører ikke sanktioner.
 
Politikområdet ”ældreområdet” viser umiddelbart et merforbrug i oversigten i bilag nr. 1 på 10,8 mio. kr. I sagen er der lagt op til, at der omplaceres budgetbeløb på 12 mio. kr. fra politikområdet ”politisk organisation” til ”ældreområdet” jfr. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning fra den 9. marts 2016 (sag nr. 4). Når denne omplacering er godkendt, vil ældreområdet vise et mindreforbrug på (12,0-10,8) 1,2 mio. kr.
  
NOTE 3 - OVERFØRSELSUDGIFTER
På det samlede overførselsområde er der tale om et forventet netto-forbrug stort set svarende til budgettet. Inden for det samlede budget på overførselsområdet er der dog tale om forventede mer- og mindreudgifter på enkeltområder, der dog i øjeblikket forventes at udligne hinanden. Således forventes der en mindreudgift på 7,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. Dette skal sammenlignes med, at der under de generelle tilskud forventes en samlet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 18,3 mio. kr.
 
Vurderingen af overførselsudgifterne baserer sig på en meget lille del af året, så der er en væsentlig usikkerhed i forhold til skønnet over det forventede forbrug.
 
NOTE 4 - RENTER
Der forventes netto en mindreudgift på renter på 3,6 mio. kr. dels i form af færre renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast af den likvide beholdning, som skyldes forøgelse af placeringen af likviditetsoverskud i Portefølje Management-aftaler med pengeinstitutter.
  
NOTE 5 - ANLÆG
Mindreudgifter til anlæg (skattefinansieret, ældreboliger, jordforsyning men ekskl. forsyning) forventes at udgøre ca. 135 mio. kr. Dette er væsentligt mindre, end det beløb, der er overført fra 2015 til 2016 (ca. 200 mio. kr.).
 
Det betyder, at det beløb, der forventes overført fra 2016 til 2017, i øjeblikket vurderes at blive en del mindre end overførslen fra 2015 til 2016.
 
kommunens hjemmeside under linket ”Se tidsplan for anlægsprojekterkan ses det forventede tidsforløb for de ca. 25 største anlægsprojekter i budget 2016-2019. Oversigten er ajourført i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.
 
NOTE 6 – FORSYNINGSOMRÅDET
Der forventes et netto merforbrug på 4,6 mio. kr. (drift). Dette skyldes især, at affaldsplanen blev udskudt, så de driftsbesparelser der var indregnet som følge af planen, først kan gennemføres senere end planlagt ved budgetlægningen.
  
NOTE 7 - ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER
Mindreudgiften på 20 mio. kr. vedrører indskud i Landsbyggefonden, hvortil der er overført ca. 27 mio. kr. fra 2015.
 
FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN (KASSEBEHOLDNINGEN)
Den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2016 (opgjort dag for dag de seneste 12 mdr.) vurderes på baggrund af det forventede regnskabsresultat til ca. 300 mio. kr. I forhold til den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2015 er dette et fald på ca. 140 mio. kr.
 
Det vurderes, at overførsler (drift, anlæg og indskud i Landsbyggefonden) til forbrug i 2017 og derefter vil ligge i størrelsesorden 205 mio. kr. Forsyningsvirksomheden REVAS, forventes herudover med udgangen af 2015 at have ca. 8 mio. kr. til gode af kassebeholdningen. Sammenlagt skal der således reserveres (205 + 8) 213 mio. kr. til disse formål. Den ikke-disponerede del af den gennemsnitlige kassebeholdning med udgangen af 2016 forventes derfor at udgøre (300 – 213) 87 mio. kr.
 
INDSTILLINGER FRA UDVALGENE
Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen - herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne - godkendt. Herudover er der medtaget indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget om forhøjelse af driftsbevilling på politikområdet ”kultur” til musicaltalentskole jfr. det indgåede tillæg til budgetforlig samt nedsættelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation” med 4,8 mio. kr. (den resterende del af den pulje på oprindeligt 16,8 mio. kr., der blev afsat til ældremilliarden).

Indstilling

På baggrund af udvalgenes indstillinger, foreslår kommunaldirektøren,
 
at de i bilag nr. 3 foreslåede omplaceringer mellem politikområder godkendes.
 
På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 godkendes, herunder
 
at driftsbevillingen til politikområdet ”kultur” forhøjes med 700.000 kr. i 2016 og årene frem (musicalskole), idet beløbet fra 2017 indarbejdes i det budgetforslag for 2017-2020, som er under udarbejdelse,
 
at driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” nedsættes med 4.800.000 kr. i 2016 og årene frem (restbeløb vedr. den indarbejdede pulje til ”ældremilliarden”), idet beløbet fra 2017 indarbejdes i det budgetforslag for 2017-2020, som er under udarbejdelse, og
 
at netto mindreudgiften i de 2 foregående ”at’er” på (4.800.000 – 700.000) 4.100.000 kr. i 2016 tillægges kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. – 5. ”at”.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/15274

Sagsfremstilling

Forvaltningen har bedt virksomheden Dataproces ApS om at analysere Viborg Kommunes registreringer vedrørende borgere, som Viborg Kommune betaler for, men som bor i andre kommuner - det såkaldte betalingskommunefolketal, som er udgangspunktet for Social- og Indenrigsministeriets beregninger af den kommunale udligning.
 
Dataproces har via ”Big Data-analyser” fundet fejl i registreringerne, der resulterer i, at Viborg Kommunes årlige indtægter fra tilskud og udligning er ca. 440.000 kr. for lave.
 
Registreringsfejlene er rettet og Viborg Kommunes indtægter vil blive forøget med ca. 440.000 kr. årligt fra og med 2017. Forvaltningen vil anvende analysens resultater til i videst muligt omfang at undgå fremtidige registreringsfejl.
 
Udgiften til analysearbejdet fra Dataproces ApS er afhængig af provenuet. Med den forventede merindtægt på 440.000 kr. årligt bliver udgiften til Dataproces ApS 449.000 kr. Det foreslås, at udgiften finansieres via forskudsvis udlæg af kassen, idet udligningstilskuddene i budlægningen for 2017 øges med merindtægten på 440.000 kr. I de efterfølgende år indgår merindtægten i den almindelige indtægtsbudgettering.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at driftsbevillingen i 2016 på politikområdet Administrativ Organisation forhøjes med 449.000 vedr. udgifter til dataanalysen, og
 
at udgiften finansieres via forskudsvis udlæg af kassen, idet udligningstilskuddene i budlægningen for 2017 og efterfølgende år øges med ca. 440.000 kr. årligt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 16/21697

Sagsfremstilling

Viborg Kommune har i samarbejde med repræsentanter for erhvervslivet lavet forslag til erhvervsstrategi for Viborg Kommune 2020. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Erhvervsstrategi 2020 bygger videre på det fundament, der er skabt via Erhvervsstrategi 2014-2015, hvori der var indskrevet at ”…der gennemføres en revision af strategien i 2015”.
 
Udgangspunktet er tillige ’Udviklingsstrategi 2015’, der fastslår, at ”…den overordnede forudsætning for kommunens fortsatte positive udvikling og økonomiske vækst er at der sikres det bedst mulige erhvervsklima for kommunens virksomheder og iværksættere”.
 
Processen
Forslag til erhvervsstrategiens indhold, målsætninger og milepæle er formuleret i et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og Viborg Kommune. 
 
Arbejdet blev skudt i gang på et morgenmøde den 11. februar 2016, hvor næsten 100 repræsentanter fra erhvervsliv og kommune diskuterede forslag til den nye strategis indhold og målsætninger. Referat fra morgenmødet kan ses i bilag nr. 2.
 
I forlængelse af mødet blev der lavet et første råudkast til en ny erhvervsstrategi. Dette råudkast var i åben høring fra den 25. februar frem til den 17. marts. På baggrund af de indkomne kommentarer og forslag fra høringsperioden blev udarbejdet et revideret udkast til erhvervsstrategi, der blev drøftet på Viborg Byråds Plankonference ultimo marts 2016.
 
Endelig blev udkast til erhvervsstrategi drøftet på et dialogmøde den 11. april mellem VIBORGegnens Erhvervsråd og politikere fra Viborg Kommune.
 
Det foreliggende forslag til erhvervsstrategi 2020 er et resultat af ovenstående proces.
 
Erhvervsstrategi 2020
Forslag til ”Erhvervsstrategi Viborg Kommune 2016-2020” består af 10 målsætninger og fem milepæle. De 10 målsætninger er samlet under fem overskrifter, som repræsenterer de væsentligste udfordringer og/eller muligheder for fortsat vækst i Viborg Kommune. Målsætningernes rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering.
 
Med Erhvervsstrategi 2020 understreger Viborg Kommune og erhvervslivet i Viborg Kommune igen, at det er centralt at kommune og erhvervsliv i fællesskab opstiller mål og arbejder på at indfri fælles målsætninger for at sikre fortsat vækst og udvikling i Viborg Kommune.
 
Efter vedtagelse af den nye erhvervsstrategi foreslås det, at Viborg Kommune i samarbejde med repræsentanter fra erhvervslivet udarbejder en handleplan som dels omsætter erhvervsstrategiens målsætninger til konkrete handlinger og dels fordeler hvem der gør hvad.
 
Status på erhvervsstrategi 2014-2015
I erhvervsstrategi 2014-2015 indgik 4 milepæle. 

  1. Viborg Kommune skal indenfor 3 år ligge i top 10 i DI’s målinger om lokalt erhvervsklima.
Viborg Kommune havde en placering som nr. 32 i 2014 og nr. 21 i 2015 i DI’s måling af lokalt erhvervsklima. Målsætningen gjaldt 3 år og kan således stadig nås ved målingen som offentliggøres i sensommeren 2016.
 
  1. Virksomhederne skal opleve en positiv udvikling i mulighederne for at tiltrække arbejdskraft (Viborg Kommune gennemfører spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte virksomheder).
Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse i starten af 2015. På spørgsmålet om hvorvidt det var blevet nemmere, sværere eller uændret at tiltrække arbejdskraft svarede virksomhederne: 19% svarede: Ja, det er blevet nemmere, 18% svarede: Nej, det er blevet sværere og 63% svarede: Det er uændret.
 
3. Der skal ske en nettotilvækst på 1% årligt i antallet af såvel private som regionale og statslige arbejdspladser i Viborg Kommune.

Danmarks Statisk har medio april 2016 offentliggjort beskæftigelsestal for 2014 (måling foretaget november 2014). Et udtræk af tallene for beskæftigelse kan ses i bilag nr. 3.
Tallene viser en stigning på 27 private arbejdspladser fra 2013-2014, et fald på 381 statslige arbejdspladser og en stigning på 47 regionale arbejdspladser. I perioden 2013-2014 har man således ikke nået milepælen. Danmarks Statistik offentliggør tal for beskæftigelse for 2015 i starten af 2017.
 
4.    Målsætningen for infrastruktur var, at ’Vi kæmper sammen om forbedret infrastruktur – f.eks. en Hærvejsmotorvej, udbygning af A26, udvikling af Karup Lufthavn og effektivisering og nytænkning af især den regionale togtrafik’. Milepælen var, at sikre at målsætningerne når den nationale politiske dagsorden.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at forslag til Erhvervsstrategi Viborg Kommune 2020 godkendes, og
 
at partnerne (Viborg Kommune og repræsentanter for erhvervslivet) i samarbejde formulerer forslag til konkret handleplan for erhvervsstrategien som forelægges Byrådet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til Erhvervsstrategi Viborg Kommune 2020 godkendes med den ændring, at målsætning 5 formuleres således:
”Vi kæmper sammen om en forbedret infrastruktur til og fra Viborg, herunder udbygning af A 26, på sigt udbygning af øvrige motorvejsforbindelser til og fra Viborg Kommune, udvikling af Karup Lufthavn og effektivisering og nytænkning af især den regionale togtrafik, og
 
at partnerne (Viborg Kommune og repræsentanter for erhvervslivet) i samarbejde formulerer forslag til konkret handleplan for erhvervsstrategien som forelægges Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Bilag

Sagsid.: 14/18841

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2017 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg (bilag nr. 1).
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder begynder kl. 8.30 og afholdes i mødelokale M5 på rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Udover de ordinære møder indeholder planen også Byrådets temadag, Byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og Byrådets juleafslutning mm.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
at forslag til mødeplan 2017 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder, og under forudsætning af, at Byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for Byrådet i 2017.
 
Endvidere foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til mødeplan 2017 godkendes for så vidt angår Byrådets møder.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. ”at”.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/58417

Sagsfremstilling

Der foreligger ansøgning af 27. april 2016 fra Bjerringbro Cross Klub om at etablere en motocrossbane ved Bjerrring Hede 41-43, nordvest for Bjerringbro. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.
 
Området er i dag præget af tekniske anlæg (højspændingsledninger og vindmøller). Ejendommene opleves forladte i dag, men der er naturmæssige kvaliteter i området.
 
Tidligere politisk behandling
 
Denne placering er opgivet, da der ikke måtte anvendes forurenet jord til at etablere støjvolde. Dermed var økonomien i projektet ikke realistisk.
 
Projektforslaget
Bjerringbro Cross Klub har længe ledt efter en ny placering og ønsker en placering i lokalområdet. Arealerne ved Bjerring Hede ejes af Energinet.dk, som ønsker at afhænde ejendommene. Ejendommene er tilsammen 10,5 ha, mens projektområdet udgør ca. 7,5 ha.
 
Afstande til nærmeste byer er Vindum (1,5 km), Mammen (2 km), Bjerring (2,2 km), Bjerringbro (2,9 km).
 
Klubben ønsker at etablere en motocrossbane, som både kan anvendes til træning og til stævner (primært i weekender). Klubben har i dag 42 medlemmer (tidligere 80 medlemmer).
 
En motocrossbane ved Bjerring Hede 41-43 vil give klubben en god lokal placering, så klubben kan udvikle og styrke især de unge kørere. Der ønskes etableret en stor 1600 meter-bane og en lille 500 meter-bane, omgivet af ca. 6 meter høje støjvolde.
Adgang til området sker fra nord ad eksisterende grusvej fra Bjerring Hede.
 
Vurdering
Etablering af motocrossbane på denne placering kræver, at der udarbejdes ny lokalplan, kommuneplantillæg og evt. VVM-redegørelse samt miljøgodkendelse og landzone-tilladelse. Området er ikke udlagt til støjende aktiviteter i dag.
 
Forvaltningens redegørelse for planforhold samt vurdering af projektet er i bilag nr. 3.
 
De væsentligste forhold er:
-      Støj i forhold til naboer
-      Støjfri zone tæt ved (Vindum Skov)
-      Natur (økologisk forbindelseslinje på tværs af ejendommen)
-   En privat drikkevandsboring vurderes ikke at blive påvirket
 
Der er ca. 40 km til nærmeste motocrossbane v/Kølvrå (Uhre).  I kommuneplanen er der i dag udlagt områder til nye støjende aktiviteter ved Dalgas Plantage, men klubben vurderer, at dette er for langt væk (ca. 35 km).
 
For projektet taler, at landskabet i forvejen er præget af tekniske anlæg. Imod projektet taler de støjmæssige forhold, herunder at Vindum Skov er udpeget som støjfrit område og kun ligger 500 meter fra Bjerring Hede 41-43.
 
Der ligger 7 boliger indenfor 500 meter af projektområdet og 19 boliger indenfor 1 km radius. Der er ikke lavet støjrapport endnu. Støjforholdene kan medføre restriktioner for klubbens brug af banen. Klubben har holdt et borgermøde i området og vurderer, at der er nogen positiv stemning for projektet. Samtidig er der dog indsendt underskrift-indsamling fra 13 naboejendomme i området – se bilag 4.
 
Udpegningen som økologiske forbindelseslinje vil muligvis kunne flyttes til en mere vestlig placering – det kræver en nærmere vurdering.
 
Såfremt projektet skal gennemføres, skal der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, som udlægger området til støjende aktiviteter.
 
Samtidig kræver det, at Byrådet tager stilling til, om stilleområdet omkring Vindum Skov skal udgå eller kan indskrænkes og om den økologiske forbindelseslinje kan flyttes, uden at det går ud over levevilkår for dyr og planter.
 
En konsekvens af projektet vil være øget støj i et område, der i dag opleves som fredeligt/forladt. Samtidig må der forventes nogen ekstra trafik på lokalvejene.
 
Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
Det konkrete projekt for motocrossbane er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, stk 12a: Andre anlæg som permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner for motorkøretøjer.
 
Der skal derfor gennemføres en screening for VVM-pligt for at afgøre, om projektet får væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Hvis planlægningsprocessen igangsættes, vil Forvaltningen anmode ansøger om at indgive en VVM-anmeldelse. Herefter skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, evt. kombineret med en miljø- og sundhedskonsekvens-vurdering af projektet (SMV).
Hvis projektet vurderes VVM-pligtigt, skal der udarbejdes et debatoplæg, som offentliggøres, typisk i 4 uger. Denne proces kan ske sideløbende med en evt. planlægningsproces (fordebat).
 
Økonomiske konsekvenser
Det er væsentligt for klubben at få en stillingtagen til projektet da Energinet.dk ønsker at afhænde ejendommene og forudsætter en afklaring i maj måned 2016.
 
Der er i projektet lagt op til, at Viborg Kommune med tilskud finansierer ejendomskøbet. Hvis planlægningsprocessen igangsættes, foreslår Forvaltningen dog, at ansøgningen om anlægstilskud til køb af ejendomme afventer, at der er tilvejebragt det nødvendige plangrundlag, da Kommunen ellers vil løbe en økonomisk risiko i forbindelse med ejendomskøbet. 
 
Anlægsudgifter
I forbindelse med projektet vil der være anlægsudgifter til køb af ejendommene Bjerring Hede 41 og 43 af Energinet.dk for ca. 1,8 mio. kr. Denne udgift kan forudsættes afholdt af motocrossklubben, men det er vurderingen, at klubben ikke pt. selv kan finansiere købet. Hertil kommer, at etableringen af banen vil medføre anlægsudgifter på ca. 1,9 mio. kr. samt udgiften til analyser, støjvurderinger m.m., som beløber sig til 330.000 kr.
 
Den samlede anlægsudgift er således ca. 4 mio. kr. og finansieringsplanen indebærer, at Viborg Kommune bidrager med 2.800.000 kr., hvis projektet gennemføres i overensstemmelse med det nuværende forslag.  
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen for budgettet for perioden 2016 og et udvidet antal overslagsår (2017-2022) besluttede Byrådet at tilkendegive, at der forventes afsat 2,8 mio. kr. på investeringsoversigten for 2020.
 
Bjerringbro Cross Klub ansøger således om, at dette beløb delvist fremrykkes, således at Viborg Kommune kan yde anlægstilskud til køb af ejendommene nu med en anlægsudgift på 1.800.000 kr. Jævnfør ovenfor foreslås, at eventuelt anlægstilskud afventer det nødvendige plangrundlag for projektet.
 
Af beløbet på 330.000 kr. til analyser og støjvurdering er udgiften til støjvurderinger prissat til 80.000 kr. Hvis det besluttes, at planlægningsprocessen igangsættes, er der behov for en bevilling til støjvurderingen. Det indebærer fremrykning af bevilling til 2016 med rådighedsbeløb på 80.000 kr. i 2016.
 
Såfremt Klima- og Miljøudvalget vurderer, at projektet er VVM-pligtigt, skal der efterfølgende udarbejdes en miljørapport, som er prissat til 250.000 kr. Herudover forventes Forvaltningen i forbindelse med miljørapporten skønsmæssigt at skulle bruge administrativ tid svarende til cirka 250.000 kr. Eventuel anlægsbevilling til efterfølgende udarbejdelse af miljørapport vil i givet fald blive forelagt politisk i en særskilt sag.
 
Ud over 1,8 mio. kr. til ejendomskøb skønnes behov for ca. 0,7 mio. kr. som anlægstilskud til etableringen af banen. Der foreligger ikke detaljeret tidsplan for projektet, idet en sådan er afhængig af afklaring af myndighedskravene til anlægget. Det bemærkes i den forbindelse, at det forudsættes, at udgifter til arkæologiske udgravninger afholdes indenfor projektets anlægsbudgetramme. Området er ikke frigivet i forhold til jordarbejder og dræning, og skal derfor prøvegraves. Prøvegravning af 7,5 ha koster vejledende 262.500 kr.
 
Driftsudgifter
I forhold til driftsbudgettet bemærkes, at det må forventes, at foreningen får øget antal medlemmer efter etableringen af anlægget og dette vil medfører øgede udgifter til aktivitetstilskud ligesom etableringen af et klubhus kan medføre udgifter til lokaletilskud. Projektet er imidlertid på et stadie, hvor der ikke foreligger præcise oplysninger i forhold til evt. kommende driftsudgifter, men det er pt. vurderingen, at de folkeoplysende tilskud max. vil udgør 75.000 kr. pr. år.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at planlægningsprocessen igangsættes,
 
at der til gennemførelse af støjvurdering gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000 kr. til kontoen ”Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 80.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, idet det i overslagsåret 2020 afsatte tilskudsbeløb til projektet nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.
 
Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at planlægningsprocessen igangsættes og der gennemføres en støjmåling, foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
at stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til køb af ejendommen Bjerring Hede 41-43, Bjerringbro afventer, at der er tilvejebragt det nødvendige plangrundlag for etablering af en motocrossbane.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der indgås en betinget købsaftale gældende for 24 måneder, om køb af ejendommene Bjerring Hede 41-43 for 1,8 mio. kr. Købsaftalen betinges af, at Byrådet inden for 24 måneder træffer endelig beslutning om etablering af motocrossbane på stedet,
 
at planlægningsprocessen igangsættes under forudsætning af, at der indgås en betinget købsaftale,
 
at der igangsættes støjvurdering af projektet under forudsætning af at der indgås en betinget købsaftale,
 
at der til gennemførelse af støjvurdering gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000 kr. til kontoen
”Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 80.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, idet det i overslagsåret 2020 afsatte tilskudsbeløb til projektet nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Bilag

Sagsid.: 16/18499

Sagsfremstilling

MedTech Innovation Consortium (MTIC) er et forpligtende samarbejde mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen, VIA University College og Aarhus Universitet (AU). MTIC er først og fremmest sat i verden for at understøtte private virksomheder i at opnå deres vækstpotentiale og bidrage til, at de kan udvikle globalt relevante sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til løsning af Danmarks udfordringer på området.
 
MTIC arbejder på tværs af det private erhvervsliv, vidensinstitutioner, kommuner og hospitaler og målet er, at det skal kunne betale sig. Det skal give vækst i virksomhederne og gøre gavn for borgere og patienter på hospitaler og i kommuner. På den måde skaber MTIC sammenhæng mellem erhvervsvækst, strategisk viden og forskning, kliniske behov og innovation.
 
14 kommuner i Region Midtjylland er med i Foreningen bag MTIC. De 14 kommuner er: Aarhus, Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Struer, Syddjurs og Viborg.
 
MTIC’s strategiske fokus er ”Sund vækst – ny viden – sammen om bedre liv”. Styrken ved MTIC er koblingen mellem de mange aktører fra forskellige sektorer. Det giver unikke muligheder for videndeling og udvikling af nye løsninger.
 
MTIC er desuden sparringspartner i forhold til udviklingen af et fælles test- og udviklingscenter for velfærdsteknologi i regi af Hospitalsenheden Midt, VIBORGegnens Erhvervsråd, Center for Innovation og Sundhed og Omsorg. MTIC har gode erfaringer med at drive offentlig-privat-innovation (OPI). Disse erfaringer kan det fælles test- og udviklingscenter for velfærdteknologi profitere af. Dermed kan MTIC være et aktiv for skabelsen af de unikke rammer, som test- og udviklingscentret for velfærdteknologi ønsker at etablere, hvor formålet er at skabe løsninger, der kommer både borgerne, erhvervslivet og den offentlige sektor til gode.
 
Den nuværende strategi og vision for MTIC er gældende for perioden 2015-2018. Foreningen bag MTIC finansieres med et kontingent på 2 kr. pr. indbygger i kommunen. I 2015 var beløbet 190.000 kr. Dette beløb blev finansieret inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede driftsbudget, idet Viborg Kommunes medlemskab af MTIC i 2015 ved en administrativ fejl ikke blev behandlet politisk før indmeldelse.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en bevilling på 192.000 kr. i 2016, 2017 og 2018 til politikområdet ”Administrativ organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til kontingent til foreningen MedTech Innovation Consortium, og
 
at udgiften i 2016, 2017 og 2018 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 16/21609

Sagsfremstilling

Den 24. februar 2016 blev Viborg Kommune optaget i Business Region Aarhus. Herefter var alle kommuner i Region Midtjylland omfattet af medlemskab af enten Business Region Aarhus eller Business Region MidtVest.
 
Et af formålene med i samarbejde at udvikle det område, som Business Region Aarhus dækker, er at sikre tilstrækkelig kritisk masse i form af befolkning, arbejdskraft, erhvervsklynger, mv., til at styrke den internationale konkurrenceevne og gennemslagskraft. Udvikling af dette kræver samarbejde mellem kommuner og mellem kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m. fl.
 
Beskæftigelsesministeriet har imidlertid opdelt det regionale arbejdsmarked i Region Midtjylland i 2 fysiske og organisatoriske enheder: Et område, der dækker den vestlige del af Region Midtjylland og et område, der dækker østlige del af Region Midtjylland. Disse områder koordineres gennem de regionale arbejdsmarkedsråd.
 
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. af 23/12-2014 fastlægger i §27, at:
 
’Beskæftigelsesministeren nedsætter otte regionale arbejdsmarkedsråd, der har til opgave at sikre koordination og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner og mellem kommuner og arbejdsløshedskasser. Rådene skal endvidere understøtte samarbejde med uddannelsesinstitutioner og vækstfora og understøtte samarbejdet om rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af kommunegrænser’.
 
Region Midtjylland er dermed opdelt i et Regionalt Arbejdsmarkedsråd Vestjylland, RAR Vestjylland, og et Regionalt Arbejdsmarkedsråd Østjylland, RAR Østjylland. Begge RAR-områder udarbejder bl. a. analyser og redegørelser og sikrer koordination mellem aktører, der dækker deres respektive geografiske områder.
 
Viborg Kommune har siden lovens ikrafttræden været en del af RAR Vestjylland, men det vil på baggrund af ovenstående være relevant, at Viborg Kommune fremadrettet dækkes af RAR Østjylland og dermed også indgår i analysegrundlaget og samarbejdet for de øvrige Business Region Aarhus-kommuner. Såfremt Viborg Kommune dækkes af RAR Østjylland vil det ikke påvirke muligheder for samarbejde med kommuner, dækket af RAR Vestjylland, ligesom Viborg Kommune allerede i dag har samarbejde med kommuner, der er dækket af RAR Østjylland.
 
Jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. af 23/12-2014, §27 stk. 2 er det ministeren, der fastsætter regler om den geografiske afgrænsning af de regionale arbejdsmarkedsråd. Skal Viborg Kommune dækkes af RAR Østjylland, kræver det en ministeriel beslutning.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til et brev til beskæftigelsesministeren.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune retter henvendelse til beskæftigelsesministeren med henblik på at få Viborg Kommune dækket af RAR Østjylland, og
 
at forslag til brev til beskæftigelsesministeren godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/16549

Sagsfremstilling

Historik, skema A
Byrådet godkendte den 23. september 2015 (sag nr. 9) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 123, om tilsagn (skema A) til opførelse af 11 almene familieboliger, beliggende på Nytorvgyde og Kompagnistræde i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 18.707.000 kr. Samtidigt bevilgede Byrådet et grundkapitallån til Landsbyggefonden på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 1.871.000 kr., og gav tilsagn om kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.
 
Projektbeskrivelse, skema B
Ved ansøgning modtaget den 5. april 2016 og med supplerende materiale af 28. april 2016 søger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg på vegne af afdeling 123 om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) til at opføre 11 familieboliger. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. 
 
Projektet omfatter ombygning af Viborg Kommunes tidligere rådhusbygninger syd for Nytorvgyde og Kompagnistræde til 9 almene familieboliger samt opførelse af en ny bygning med 2 almene familieboliger. Efter skema A og projektering er de samlede arealer øget med 11 m², således der i alt bygges 1.035 m², hvoraf de 222 m² er nybyggeri.
 
Efter ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen har Kulturstyrelsen den 17. december 2015 ophævet fredningen af sidefløjene, og i stedet udpeget dem som bevaringsværdige. Afgørelsen fra Kulturstyrelsen fremgår af bilag nr. 2
 
Boligselskabet vil overordnet gennemføre ombygningen af sidefløjene efter Kulturstyrelsens tilladelse fra maj 2015 til de dengang fredede bygninger.
 
Bygningen i Nytorvgyde ombygges til 5 boliger, hvoraf 3 boliger bliver i 2 plan med indvendig trappe og 2 boliger bliver etageboliger. Bygningen i Kompagnistræde (mod Latinerhaven) ombygges til 4 boliger, som alle bliver i 2 plan med indvendig trappe. Den nye bygning i gården mod Nytorv opføres i 2 etager med en bolig på hver etage. Situationsplan og Facadetegninger fremgår af bilag nr. 3 og udlejningsmateriale fremgår af bilag nr. 4.
 
De bevaringsværdige bygninger er i bygningsreglementet fritaget for at overholde energikravet. Den nye bygning bliver opført i henhold til energikravet i Bygningsreglement 2010.
 
Anskaffelsessum og finansiering
Projektet har været udbudt i begrænset hovedentreprise med tildelingskriterium laveste pris.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 19.185.000 kr.
 
Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:
 
 
Boligareal
Den lovbestemte ramme
Energitillæg ved nybyggeri
Det maksimale rammebeløb
1.035 m²
18.230 kr./m²
18.868.000 kr.
222 m²
1.140 kr./m²
253.000 kr.
I alt
 
 
19.121.000 kr.
 
Boligselskabet har afsat 64.000 kr. til indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen ud over maksimumsbeløbet. Projektet holder sig dermed præcist på den maksimalt tilladte anskaffelsessum med 19.121.000 kr. (19.185.000 kr. – 64.000 kr.).
 
Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B steget med 478.000 kr. (19.185.000 kr. - 18.707.000 kr.). Boligselskabet oplyser, at stigningen alene skyldes den årlige indeksregulering.
 
Efter skema A er grundudgifterne forøget, idet det har vist sig at være ekstra udgifter til miljøsanering. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF, bilag nr. 5.
 
Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 1.919.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 19.185.000 kr. Grundkapitallånet er på grund af den højere anskaffelsessum fra skema A til skema B steget med 48.000 kr. (1.919.000 kr. – 1.871.000 kr.).
 
Byrådet har i boligbyggeriprogrammet afsat 1.799.000 kr. til et grundkapitallån til afdeling 123. Ved skema A godkendte Byrådet, at et merforbrug på 72.000 kr. (1.871.000 kr. – 1.799.000 kr.) blev finansieret af et tidligere mindreforbrug til afdeling 116, Hödrichs Gaard/Nytorvgyde i 2014. Forvaltningen foreslår, at merforbruget ved Skema B på 48.000 kr. til grundkapitallånet til afdeling 123 igen finansieres af mindreforbruget fra tidligere afsatte beløb til afdeling 116.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
  2 %
beboerindskud 
     383.000 kr.
10 %
kommunal grundkapital
  1.919.000 kr.
88 %
realkreditlån
16.883.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
19.185.000 kr.
 
Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 48.000 kr.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 63,75 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 10.763.000 kr. (63,75 % af 16.883.000 kr.)
 
Krav i forhold til støttebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.
 
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 878 kr./m² for første driftsår.
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at det gennemsnitlige huslejeniveau i afdelingen vil blive differentieret i følgende 3 kategorier: Sidefløj mod Nytorvgyde, sidefløj mod Latinerhaven og nybyggeri med lavere energiforbrug. 
 
Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 6.
 
Skema C
Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.
 
Da maksimumbeløbet er udnyttet fuldt ud, kan der ikke ved byggeriets afslutning (skema C) godkendes en højere anskaffelsessum.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 19.185.000 kr. for 11 almene boliger i afdeling 123, beliggende på Nytorvgyde og Kompagnistræde i Viborg (skema B) godkendes,
 
at det kommunale grundkapitallån på 1.919.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,
 
at der til dækning af det forhøjede grundkapitallån til Landsbyggefonden ved skema B gives en udlånsbevilling på 48.000 kr. (1.919.000 kr. – 1.871.000 kr.) til konto ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, Latinskolen” med rådighedsbeløb i 2016, der finansieres af et restbeløb i forbindelse med kvoten i 2014 til Sct. Mogens Gade/Nytorvgyde,
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for realkreditlånet, og
 
at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 878 kr./m² for første driftsår godkendes. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/73496

Sagsfremstilling

Historik, Skema A
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 24. november 2014 givet endeligt tilsagn (skema A) til Den Selvejende Institution Hjertebo (DSI Hjertebo) til opførelse af 3 friplejeboliger med tilhørende servicearealer, beliggende på Hvamvej i Hvam med en anslået anskaffelsessum på 5.190.000 kr. for friplejeboligerne og 2.776.000 kr. for servicearealerne. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Kommunale forpligtelser
Kommunen har ingen økonomiske forpligtelser i forbindelse med projektets opførelse. Kommunen skal på ressortministeriets vegne godkende anskaffelsessummen for henholdsvis friplejeboligerne og servicearealerne (skema B). Herunder skal Kommunen påse, at diverse lovkrav overholdes.
 
Projektbeskrivelse
Ved ansøgning modtaget den 12. juni 2015 og med supplerende materiale modtaget den 12. april 2016 søger DSI Hjertebo om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) til at opføre 3 friplejeboliger med servicearealer.
 
Projektet opføres som etape 2 og sammenbygges med DSI Hjertebo, etape 1, der blev opført i 2011. De 3 nye boliger bygges i forlængelse af de eksisterende boligfløje og servicearealerne tilbygges vest for indgangspartiet. Plan for etape 2 fremgår af bilag nr. 2.
 
Etape 1 og etape 2 skal hver især udgøre en selvstændig ejendom, som skal belånes hver for sig. Da etape 2 etableres på samme ejendom, skal udmatrikuleringen ske i form af særskilte ejerlejligheder umiddelbart efter opførelsen. Det samme er gældende for servicearealerne.
 
Projektet opføres i lighed med etape 1 i ét plan med facader i tegl, og med mindre dele i fibercementbeklædning. Taget udføres med tagpap og med ensidig taghældning med fald mod bygningsmidte. Boligerne opføres som lavenergibygninger klasse 2015, jf. bygningsreglement 2010.
 
Etape 2 bliver på 412 m² fordelt med 243 m² boligareal, hvoraf de 77 m² er fællesboligareal og 169 m² serviceareal. Boligerne etableres som 2-rumsboliger på 81 m² inklusiv fællesboligareal.
 
Der er den 30. juni 2015 givet landzonetilladelse til projektet. Landzonetilladelsen fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen, Skema B
Projektet har været udbudt i begrænset udbud i hovedentreprise med laveste pris som tildelingskriterie.
 
Byggeriet opføres på den samme grund, som DSI Hjertebo købte af Viborg Kommune i 2010 til etape 1, der har derfor ikke været udgifter til et grundsalg i etape 2.
 
Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum for friplejeboligerne:
243 m² bolig x 22.990 kr./m² (beløb for den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 5.587.000 kr.
 
Anskaffelsessummen for friplejeboligerne er fra skema A til skema B forøget med 397.000 kr. (5.587.000 kr. – 5.190.000 kr.) og svarer til 22.990 kr./m². Anskaffelsessummens fordeling for friplejeboligerne fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 4.
 
Anskaffelsessummen for servicearealerne er fra skema A til skema B forøget med 595.000 kr. (3.371.000 kr. – 2.776.000 kr.).
 
 
Skema A
Skema B
Anskaffelsessum friplejeboliger
5.190.000 kr.
5.587.000 kr.
Anskaffelsessum Servicearealer
2.776.000 kr.
3.371.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
7.966.000 kr.
8.958.000 kr.
 
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 1.218 kr./m² for første driftsår.
 
Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 22.000 kr. og tilgår Økonomi- og Erhvervsudvalgets nettobevilling.
 
Finansiering
Anskaffelsessummen for boligdelen på 5.587.000 kr. finansieres efter § 12 i lov om friplejeboliger således:
 
  2 % beboerindskud
   112.000 kr.
10 % grundkapitallån (friplejeboligleverandøren)
   559.000 kr.
88 % realkreditlån
4.917.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
5.587.000 kr.
 
Servicearealer
Servicearealerne finansieres af DSI Hjertebo, og må ikke belaste boligprojektet. Servicearealet kan lånefinansieres, hvis friplejeboligleverandøren ønsker dette. Der er ikke hjemmel til at yde en kommunal garanti for et sådant lån.
 
Servicearealerne udgør i relation til støttesagen en særlig sag med sit eget regnskab og sin egen sag i indberetningssystemet Bossinf. Da servicearealerne etableres i samme ejendom, skal der ved udarbejdelse af årsregnskabet for boligerne ske en forholdsmæssig fordeling af fælles udgifter, f.eks. udgifter til forsikring og renholdelse, da regnskabet kun må indeholde de udgifter, der vedrører boligerne.
 
Krav i forhold til etableringsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Etableringsbekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 5.
 
Skema C
Forvaltningen er af Byrådet den 27. februar 2013 (sag nr. 12) bemyndiget til at godkende skema C, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Den Selvejende Institution Hjertebos ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 5.587.000 kr. for 3 friplejeboliger beliggende Hvamvej i Hvam (skema B) godkendes på Statens vegne,
 
at Den Selvejende Institution Hjertebos ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 3.371.000 kr. til opførelse af servicearealer godkendes på Statens vegne, og
 
at Byrådet på Statens vegne giver tilsagn om støtte til servicearealerne.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Anders Korsbæk Jensen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 15/33421

Sagsfremstilling

Ved Asmild Mark, Viborg, er 15 grunde ved at blive byggemodnet. Der skal derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår, så grundene kan udbydes til salg.
 
Mindstepriserne for de 15 grunde foreslås fastsat til mellem 700.000 kr. og 800.000 kr. inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen - bilag nr. 1. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i Kommunen.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde ved den første udstykning ved Asmild Mark i 2015 blev fastsat til mellem 625.000 kr. og 800.000 kr. Alle disse grunde er solgt.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at mindsteprisen for de 15 parcelhusgrunde ved Asmild Mark fastsættes til mellem 700.000 kr. og 800.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/68585

Sagsfremstilling

 
”Byrådet besluttede på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 21) at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 til ansættelse af ekstern rådgiver til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. om- og tilbygning udskoling, samling og personalearbejdspladser på Løgstrup Skole.
Samtidig blev Direktøren for Børn & Unge bemyndiget til antagelse af rådgiver.
 
Krogh Madsen Arkitekter A/S blev efterfølgende antaget som rådgiver og har udarbejdet et projektforslag, der sammen med udbudsformen blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 27. oktober 2015 (sag nr. 10).
 
Der har den 8. april 2016 været afholdt licitation og det kunne konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten. Rådgiver har oplyst, at alle de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet.
 
Rådgiver, skole og forvaltning har efterfølgende revideret projektet og fundet besparelser på 1.668.500 kr. i forhold til licitationsresultatet, men udvalget skal tage stilling til den stadig manglende finansiering på 655.000 kr., som foreslås finansieret af puljen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”.
 
Finansiering
 
År
Beløb
Bemærkning
2015
1.300.000
Frigivet i BY den 17.12.2014
2016
13.500.000
 
2017
8.000.000
 
I alt
22.800.000
 
 
På baggrund af licitationsresultatet med efterfølgende besparelser kan opstilles nedenstående budget.
 
Håndværkerudgifter:
Entreprenørudgifter iflg. licitation
Besparelser
 
 
P-plads og belysning - børnehave
Brandisolering
Vinterforanstaltninger m.v.
Uforudsigelige udgifter
 
20.327.881
1.668.500
18.659.381
 
360.000
200.000
600.000
1.200.619
 
21.020.000
Bygherreleverancer:
Inventar, AV-udstyr m.v., tyverisikring, el-master fodgængerfelt, skiltning busholdeplads, byggestrøm og vand, energimærkning m.v.
 
 
 
1.021.000
 
22.041.000
Omkostninger:
Rådgiverhonorar, landsinspektør, geoteknik licitation, asbestanalyse, forsikring m.v.
Intern rådgiver
 
 
1.300.000
114.000
Total
23.455.000
Overskridelse budget
655.000
 
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Udskoling, samling og personalearbejdspladser, Løgstrup Skole” forhøjes med 22.155.000 kr. med rådighedsbeløb på 14.155.000 kr. i 2016 og 8.000.000 kr. i 2017
 
at udgiften på 13.500.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet og at udgiften i 2017 på 8.000.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017 - 2020
 
at merudgiften på 655.000 kr. finansieres ved at nedsætte rådighedsbeløbet på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2016

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Udskoling, samling og personalearbejdspladser, Løgstrup Skole” forhøjes med 22.155.000 kr. med rådighedsbeløb på 14.155.000 kr. i 2016 og 8.000.000 kr. i 2017
 
at udgiften på 13.500.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet og at udgiften i 2017 på 8.000.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017 - 2020
 
at merudgiften på 655.000 kr. finansieres ved at nedsætte rådighedsbeløbet på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2016

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsid.: 16/21184

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. april 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”På mødet den 29. september 2015 (punkt 4) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at anmode forvaltningen om at udarbejde en beslutningssag vedr. skoledistriktsgrænserne for Søndre, Finderuphøj og Vestre skoledistrikter med henblik, på at udskolingseleverne fra Finderuphøj fremadrettet skal gå på Søndre skole, frem for i dag på Vestre skole.
Forslaget blev på baggrund af beslutningen på mødet den 24. november 2015 (punkt 12) sendt i høring. 
På baggrund af høringssvarene besluttede børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 05. januar 2016 (punkt 8), at anmode forvaltningen om at udarbejdet en ny elev- og klassetalsprognose gående på at flytte udskolingseleverne fra ”Fuglebakkekvarteret” til Vestre skoledistrikt.
På baggrund af den nye elev- og klassetalsprognose besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2016 (punkt 14), at indkalde skolebestyrelserne fra Vestre, Søndre og Finderuphøj skoler til fælles møde med henblik på at drøfte den fremtidige udformning af udskolingen for de tre skoler. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 2. På mødet blev det konkluderet, at der ikke skal ske ændringer for indskolingseleverne og at kvalitet og faglighed i udskolingen vægter mere end afstandskriteriet.
Med udgangspunkt i drøftelserne på mødet og de tidligere drøftelser i Børne- og Ungdomsudvalget er der udarbejdet et notat med følgende mulige scenarier for organisering af udskolingen for elever fra de nuværende skoledistrikter (Søndre, Vestre og Finderuphøj skoler):
  • Sammenlægning af de tre skoler, så der fremover kun er en skole med tre afdelinger. Skolerne får herved et skoledistrikt, et samlet elevgrundlag, en ledelse, en bestyrelse, et personale, en administration og et budget.
  • Finderuphøj skole bliver fødeskole til Søndre skole. Alle udskolingselever hører fremadrettet til Søndre skoledistrikt.
  • Finderuphøj skole bliver både fødeskole til Søndre og Vestre skoler. Eleverne fra ”Fuglebakkekvarteret” fortsætter på Vestre skole, mens resten fortsætter på Søndre skole.
  • Der ændres ikke på skoledistrikterne. Finderuphøj er fortsat som udgangspunkt fødeskole til Vestre, men eleverne har frit skolevalg mellem Vestre og Søndre.
Scenarierne er beskrevet i bilag 1. I Bilaget forholder sig alene til forholdene på Finderuphøj skole, Vestre Skole og Søndre skole.
Den fremtidige fordeling og organisering af specialafdelingerne på henholdsvis Egeskov, Nordre og Finderuphøj skoler kan have indflydelse på ovenstående scenarier.
Der er siden mødet modtaget udtalelser fra skolebestyrelserne på henholdsvis Søndre og Finderuphøj skoler. Disse udtalelser kan ses i bilag 4 og 5.
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de fremlagte scenarier
 
at udvalget træffer beslutning om, hvilket scenarie der skal effektueres med henblik på høring i relevante skolebestyrelser og MED-udvalg.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
At Finderuphøj Skole, Søndre Skole og Vestre Skole nedlægges med virkning fra 1. august 2017
At der oprettes én ny skole med tre afdelinger med geografisk placering på de tre nuværende skolers matrikler Finderuphøj Skole, Søndre Skole og Vestre Skole.
At de tre nuværende skoledistrikter sammenlægges til et skoledistrikt, som udgør det samlede elevgrundlag for den nye skole
At den nye skole får en ledelse, en bestyrelse, et personale, en administration og et budget.
At Byrådet sender forslaget i høring i 8 uger med henblik på endelig beslutning i Byrådet den 31. august 2016
 
Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver i forlængelse af indstillingen til Byrådet, at udvalget ønsker at indgå i en tæt dialog omkring udfyldningen af rammerne for den nye skole

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
 
Jens Rohde stemmer imod.
 
Jens Rohde stiller følgende supplerende forslag:
”Byrådet opfordrer borgmesteren til at indkalde partierne med partiledere og spidskandidater samt fagudvalg til forhandlinger om fremtidens folkeskole på denne side af sommerferien med henblik på at fremsætte forslag om Viborg Kommunes folkeskoles fremtid i høring inden årets udgang”.
 
 
For forslaget stemmer hele Byrådet. Forslaget er hermed vedtaget
Bilag

Sagsid.: 14/78482

Sagsfremstilling

 
”Bestyrelsen i Energi Viborg A/S rettede i december 2014 henvendelse til Viborg Kommune med forslag om, at mulighederne for at sammenlægge kommunens affaldsaktiviteter med kommunens øvrige forsyningsområder blev undersøgt.
 
Henvendelsen blev behandlet på Klima- og Miljøudvalget den 29. januar 2015 (sag nr. 9), hvor det blev besluttet at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at Forvaltningen udarbejder et oplæg til politisk stillingtagen ud fra tre modeller:
- fortsat tilknytning til den kommunale forvaltning
- selvstændigt kommunalt §60 selskab
- som en del af Energi Viborg”
 
Indstillingen blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. februar 2015 (sag nr. 17), og der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen, Revas og Energi Viborg A/S.
 
Arbejdsgruppen har udarbejdet den som bilag 1 vedlagte rapport ”Fremtidig organisatorisk placering af driftsopgaverne på affaldsområdet”.
 
I rapporten beskrives bl.a.:
·         Affaldsområdet generelt (side 3-5)
·         Driftsopgaver - Nuværende opgavevaretagelse (side 5-7)
·         Myndighedsopgaver - Nuværende opgavevaretagelse (side 7-9)
·         Opgavevaretagelse i regi af et kommunalt ejet aktieselskab (side 9-15)
·         Opgavevaretagelse i et § 60 selskab (side 16)
·         Fordele og ulemper ved forskellige modeller for fremtidig organisering (side 16-19).
 
Arbejdsgruppen har i rapporten beskrevet nedenstående 4 mulige modeller for organisering:
1.     Fortsat tilknytning til den kommunale forvaltning
2.     Kommunalt § 60-fællesskab
3.     Selvstændigt 100% kommunalt ejet aktieselskab
4.     Selvstændigt 100% kommunalt ejet aktieselskab som en del af Energi Viborg A/S.
 
Forvaltningen vurderer de 4 modeller således:
 
Model 1 – Fortsat tilknytning til den kommunale forvaltning
Der er et sikkert samspil mellem drift og myndighed, og Byrådet har direkte styring af opgaveløsningen via budgetter og beslutninger. Der er mulighed for et tæt samarbejde med andre sektorområder i kommunen. Modsat kan der være længere sagsgange i kommunen, og der kan være risiko for nedtoning af affaldsområdet i en stor kommunal organisation og teoretisk set en risiko for sammenblanding af myndighed og drift.
 
Model 2 – Affaldsområdet i et § 60-fællesskab
Der vil være mulighed for at opnå stordriftsfordele i et §60-fællesskab. Modellen åbner mulighed for en hurtig og effektiv driftsorganisation med korte beslutningsveje og en dedikeret bestyrelse, der har fokus på driften. Der kan være langt mellem myndighed og drift, kompetence/viden mistes i kommunen, ligesom Byrådet skal afgive kompetence til § 60-fællesskabet og har således ikke direkte styring over løsning af driftsopgaverne.
 
Model 3 – Affaldsområdet i et selvstændigt kommunalt ejet aktieselskab
Der er mulighed for en dedikeret bestyrelse med fokus på selskabet, da den kun skal beskæftige sig med affaldsområdet. Modellen vil være kendetegnet af en enkel struktur og kort beslutningsvej. Selskabet vil være enkeltstående uden tilknytning til Byrådet og forvaltningen eller den eksisterende aktieselskabsstruktur i kommunen med deraf forbundne omkostninger og risiko for manglende sammenhængskraft og helhedstænkning. Selskabet er skattepligtigt.
 
Model 4 – Affaldsområdet i et kommunalt ejet aktieselskab som en del af Energi Viborg A/S
Der er er mulighed for driftsmæssig synergieffekt ved at være en del af en større driftsorganisation. Forsyningsområdet vil i denne model fremstå som en helhed og kan brandes som sådan. Også her er er selskabet skattepligtigt, men samtidig er der mulighed for koncernintern sambeskatning i holdingselskabet. Teoretisk set kan der være risiko for nedtoning af affaldsområdet, der i givet fald vil indgå som ét af en række datterselskaber i Energi Viborg A/S. Afstand til forvaltning og Byråd kræver smidigt samarbejde mellem kommunen og selskabet.
 
Sammenfattende vurdering
Det vurderes, at organisering af affaldsopgaverne i et § 60-fællesskab (model 2) er den mindst interessante model, da Byrådet afgiver kompetence, og der vil være stor afstand mellem Byrådet og selskabet. Hertil kommer den praktiske udfordring: om der er et § 60-fællesskab at træde ind i, og om fællesskabet kan og vil varetage den pågældende opgave.
 
I forhold til de to modeller, hvor affaldsområdet udskilles i aktieselskabsform (model 3 og 4), vurderes aktieselskabsmodellen i holdingstruktur samlet set mest interessant, da kommunens driftsområder samles under én hat, og da der her er mulighed for at opnå synergieffekter.
 
Det centrale spørgsmål er, hvorvidt man vurderer, om de driftsmæssige og ledelsesmæssige gevinster ved en selskabsudskillelse er substantielle. Er det ikke tilfældet, taler det med vægt for at opretholde aktiviteterne i kommunalt regi (model 1).
 
Rapporten har været forelagt til drøftelse i relevante FAG- og Fælles-MED i Teknik & Miljø, ligesom rapporten forventes forelagt for Bestyrelsen i Energi Viborg A/S den 2. maj 2016.
 
Udtalelse af 21. april 2016 fra Revas og Byggeri & Miljø vedlægges som bilag 2.”

Indstilling

Direktøren for Teknik- & Miljø foreslår,
 
at Klima- og Miljøudvalget på baggrund af en drøftelse af rapporten kommer med indstilling til Byrådet om den fremtidige model for organisering af affaldsområdet.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-04-2016

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at ændre det organisatoriske tilhørsforhold, idet Regeringens lovgivning på affaldsområdet afventes.
 
Udvalget ønsker en proces om de fremtidige udfordringer i affaldssektoren.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/55033

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. april 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
 
Planforslaget fremlægges nu som (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 6 Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.
 
Baggrunden for udarbejdelse af tillægget til spildevandsplanen er, at det for en række fælleskloakerede kloakoplande er vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem, og i den forbindelse ønskes oplandene omlagt fra fælles- til separatkloak.
 
Oversigtskort fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
Offentlig høring
Der er ikke modtaget høringssvar til planforslaget.
 
Forvaltningens vurdering
Tillægget er det juridiske grundlag for:
·         At de planlagte oplande kan omlægges fra fælles- til separatkloak.
·         At grundejerne i de planlagte oplande kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund fra fælles- til separatkloak. 
·         At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.
 
Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af de planlagte kloakoplande er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.”

Indstilling

 
at Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-04-2016

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/18400

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. april 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Energi Viborg Vand A/S (EVV) har anmodet Byrådet om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune. Tillægget vedrører omlægning fra fælles- til separatkloak.
 
Baggrund
For at realisere planlagte spildevandsanlæg ønsker EVV at erhverve arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2018. EVV ønsker som udgangspunkt at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Forvaltningens bemærkninger
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  
·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  
·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
For at disse to betingelser er opfyldt på aftaletidspunktet, har EVV anmodet om, at Byrådet træffer principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014 – 2018.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.
 
Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
 
Forvaltningens vurdering
Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014 - 2018 kan realiseres.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 6 Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-04-2016

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 6 Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsid.: 16/15055

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. april 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
For at bedrive udlejningssejlads i Gudenåsystemet skal udlejere have en kommunal tilladelse samt koncessioner (én koncession giver ret til at udleje ét fartøj).  Som fastlagt i §12 i bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 (Sejladsbekendtgørelsen) skal kommunalbestyrelserne i Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner administrere en tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed, der overholder EU’s Servicedirektiv.
 
Ordningen administreres af det tværkommunale samarbejde Gudenåkomitéen.  Gudenåkomitéen anbefalede i 2012, at koncessionerne til langturssejlads for perioden 2013-2016 skulle tildeles efter et udbud. Denne koncessionsperiode udløber med udgangen af 2016 og skal følgelig erstattes af noget andet.
 
Servicedirektivet stiller ikke krav om et udbud. Der stilles udelukkende krav om, at tilladelsesordningen skal bygge på ikke-diskriminerende, proportionale, klare, entydige og objektive kriterier, som er offentliggjort på forhånd, og som skal være anskuelige for den, der ønsker at ansøge som tilladelsen.
 
Godkendelsesmodel for langtursudlejningssejladsen i Gudenåsystemet
Gudenåkomitéens sekretariat har sammensat en simpel godkendelsesmodel. Kan en udlejer godkendes efter et sæt fælleskommunale regler, der overholder servicedirektivet, tildeles det ønskede antal koncessioner. En koncession giver ret til at udleje et fartøj.
 
Det er muligt at blive godkendt til hhv. timesejlads (lokal sejlads) og langturssejlads (ikke-lokal sejlads der ofte krydser en kommunegrænse). Præcise definitioner på de 2 sejladstyper ses i de vedlagte regler for udlejningssejlads på Gudenåsystemet. Ansøges der om koncessioner til lokal timesejlads, er kravene mindre til ansøger, end hvis der er tale om langturssejlads. Materialet til brug for godkendelsen er bilagt dette dagsordenspunkt til godkendelse. Bilagene omfatter:
 
1.     Tro- og loveerklæring (udfyldes kun af ansøgere til langturssejlads)
2.     Mindstekrav - hvis ansøger søger om timesejlads (lokal sejlads), udfyldes et lempeligere sæt mindstekrav.
3.     Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet. Alle ansøgere skriver i mindstekravene under på at være underlagt disse regler.
4.     Kontrakt indeholdende sanktioner ved hamstring og misbrug af sejladstilladelser (kun af ansøgere til langturssejlads)
 
Rammerne for udlejningssejladsens omfang
Når en ansøger godkendes som langtursudlejer, kan vedkommende udleje fartøjer i hele Gudenåsystemet. Ansøgninger modtages løbende, og der er ikke loft over antallet af koncessioner, ligesom det er muligt at ændre i antallet af koncessioner i kontraktperioden.
 
I indeværende koncessionsperiode har antallet af langturskoncessioner været underlagt et øvre loft for, som en afvejning af brugerinteresser og naturhensyn, at styre sejladstrykket. Der har imidlertid hele tiden været ledige koncessioner til strækningen Mossø-Randers, hvilket overflødiggør et loft her. Omvendt har der på strækningen Tørring-Klostermølle vist sig behov for et loft på denne strækning af hensyn til naturen og andre brugergrupper (f.eks. sportsfiskere).
 
I godkendelsesmodellen anvendes et elektronisk, administrativt sejladshåndteringssystem kaldet ”GudenåSkyen” til at styre sejladstrykket på strækningen Tørring-Klostermølle.
 
I GudenåSkyen stilles 9615 årlige sejldage til rådighed for alle godkendte langturskoncessionshavere. Dette antal sejldage svarer til den sejlads, der maksimalt har været mulighed for hidtil på strækningen. Indeværende koncessionsordning giver mulighed for også at anvende en langturskoncession til timesejlads, og denne praksis opretholdes i udlejningssejladsen fra 2017.
 
Da sejladsbekendtgørelsen ikke nævner, at kommunernes tilladelsesordning til udlejningssejlads er begrænset til bestemte fartøjstyper, lægges der i godkendelsesmodellen ikke op til begrænsninger på hvilke fartøjstyper, der kan opnås langturskoncessioner til (p.t. udelukkende kanoer og kajakker), i den nye koncessionsperiode. Dog skal gældende regler og forbud i Gudenåsystemet om sejlads fortsat overholdes.
 
Godkendelsesmodel for timesejlads i Gudenåsystemet
Modellen er stort set identisk med godkendelsesmodellen for langturssejlads. En udlejer, der udelukkende er godkendt til timesejlads, kan ikke udleje til langturssejlads. Der kan løbende søges om at blive godkendt til timesejlads hos kommunen.
 
Timesejlads er lokal sejlads (f.eks. en campingpladsejer, der vil kunne udleje få fartøjer til gæsterne), og mindstekravene til udlejers godkendelse er derfor lempeligere. Der indgås ikke kontrakt med timeudlejere, da det er vurderingen, at der juridisk set ikke er behov for det.
 
Godkendelsens varighed
Aftalen indgås mellem den godkendte udlejer og den Gudenåkommune, som ansøger enten er bosat i eller angiver at have sit hovedisætningssted i. Godkendelsen løber i op til 4 år (dvs. enslydende udløbsdato for alle godkendelser) med option for administrativ 2x2 årig forlængelse.
 
Kommunerne kan opsige aftalen med 1 års varsel pr. en given 31. december. Dette giver kommunerne mulighed for at evaluere ordningen efter en kortere årrække og tilpasse ordningen efter opstået behov, f.eks. hvis udlejningssejladsen stiger i uforudset omfang. Aftalen kan ligeledes annulleres fra kommunalt hold, hvis udlejer ikke betaler skyldigt beløb, eller hvis langtursudlejerne udøver kontraktlig misligholdelse eller beviseligt misbruger sejladstilladelser.
 
Udlejer kan opsige aftalen uden grund med et varsel på 30 dage, hvorefter en eventuel adgang til udleje til langturssejlads lukkes.
 
Interessentinddragelse
Godkendelsesmodellen vedrørende langturssejlads blev i første omgang foreslået af en nuværende udlejer, og dens endelige udformning er blevet til i konstruktiv dialog med eksisterende langtursudlejere på Gudenåen.
 
Økonomi
En koncession koster for nuværende 300 kr. årligt uanset koncessionstype, hvilket Gudenåkomitéen anbefaler fortsat skal være den gældende takst
 
Indbetalt gebyr for koncession tilbagebetales ikke.
 
Gudenåkomiteens beslutning
Gudenåkomitéen anbefaler, at kommunalbestyrelserne nævnt i sejladsbekendtgørelsen beslutter, at koncessionerne til udlejningssejlads med virkning fra 2017 tildeles efter ovenstående godkendelsesmodel. Modellen og indkaldelse af interesserede udlejere annonceres på Gudenåkomitéens hjemmeside.
 
Forvaltningens bemærkninger
Den foreslåede model for administration af udlejningssejladsen på Gudenåen genbruger de bedste elementer fra tildelingsmodellen i den indeværende koncessionsperiode. Samtidig er modellen forholdsvis enkel at administrere både for Gudenåkomitéens sekretariat, kommunerne og kanoudlejerne, og der er bred opbakning til modellen hos kanoudlejerne.”

Indstilling

 
at koncessioner til udlejningssejlads i Gudenåsystemet med virkning fra 2017 tildeles via den beskrevne godkendelsesmodel med tilhørende bilag
 
at annonceringen af godkendelsesmodellen sker via Gudenåkomitéens hjemmeside
 
at prisen for en koncession fastholdes på 300 kr. pr. koncession

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-04-2016

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at koncessioner til udlejningssejlads i Gudenåsystemet med virkning fra 2017 tildeles via den beskrevne godkendelsesmodel med tilhørende bilag
 
at annonceringen af godkendelsesmodellen sker via Gudenåkomitéens hjemmeside
 
at prisen for en koncession fastholdes på 300 kr. pr. koncession

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/9974

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. april 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
I forbindelse med budgetforliget for 2016 – 2019 blev der afsat en anlægsbevilling på 900.000 kr. til ombygning af Kværnen i Hald Ege, så der kunne etableres et antal lejligheder til unge med handicap. Kværnen er en bygning på Ungdomskollegiet Tårnlys grund. De tre nye lejligheder medfører derfor en tilsvarende udvidelse af Tårnlys samlede antal pladser.
 
Det oprindelige rådighedsbeløb på 900.000 kr. er i 2016 reduceret med 36.000 kr. som følge af Byrådets beslutning til budgetlægningen for 2015-2018 om insourcing af konsulentydelser til anlægsprojekter. Den samlede anlægssum er derfor på 864.000 kr.
 
Behov for selvstændige lejligheder
Ungdomskollegiet Tårnly er et midlertidigt botilbud for unge voksne med særlige behov. Da ophold på Tårnly er af midlertidig karakter, arbejdes der med botræning med henblik på at støtte beboerne i at kunne flytte i egen bolig. I den forbindelse er der behov for at etablere tre selvstændige boliger, hvor beboerne på en realistisk måde kan træne det. Derfor er det hensigten med de tre nye lejligheder, at de skal bruges til udslusnings- og afklaringsforløb, inden borgeren flytter i egen bolig. Udslusningsboligerne giver gode rammer for, at overgangen til at bo i egen bolig bliver så smidig som muligt. 
 
Den nye type boliger understøtter Socialområdets udviklingsplan, hvor en af de centrale målsætninger er, at borgeren så vidt muligt skal støttes i egen bolig. Boligerne skaber også en større gennemstrømning af borgere på Tårnly, da forløbene forkortes gennem en øget botræning.  
 
Ud over udslusnings/afklaringsforløb skal boligerne ligeledes give mulighed for mere individuelle støtteforløb samt mulighed for skærmning ved særlige behov.
 
Kværnen ligger i umiddelbar tilknytning til Ungdomskollegiet Tårnly, og derfor vil det være medarbejdere herfra, der løser de faglige opgaver i de nye lejligheder.
 
Behov for ombygning af Kværnen
Indvendig er Kværnen nedslidt og kræver renovering, hvis den skal kunne fungere som selvstændige lejligheder. Derfor ombygges de nuværende værelser med fælles toilet og bad til tre selvstændige boliger med eget køkken og bad.
 
Tidsplan
Byggeriet forventes sat i gang i maj efter byrådets godkendelse. De tre lejligheder forventes at kunne tages i brug den 1. november 2016.
 
Licitation og anlægsøkonomi
Projektet har været udbudt i fagentreprise den 26. februar, hvor det mest økonomisk fordelagtige bud blev valgt. Budgettet efter licitationen ser ud som følger:
         
Håndværkerudgifter:
Beløb
Murer
252.000 kr.
Tømrer
230.621 kr.
VVS
149.383 kr.
EL
54.179 kr.
Maler
37.217 kr.
Beløb til forudsete udgifter 5,54%
40.135 kr.
Håndværkerudgifter i alt
763.535 kr.
 
 
Øvrige omkostninger:
 
Projektering 7½ % af håndværkerudgifter
57.265 kr.
Intern bygherrerådgivning 5%
43.200 kr.
Øvrige omkostninger i alt
100.465 kr.
 
 
Byggeomkostninger i alt
864.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ombygningen af Kværnen i Hald Ege igangsættes i maj 2016,
 
at der frigives en anlægsbevilling på 864.000 kr. til kontoen ” Ombygning af "Kværnen" i Hald Ege” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 864.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
         
at ombygningen af Kværnen i Hald Ege igangsættes i maj 2016,
 
at der frigives en anlægsbevilling på 864.000 kr. til kontoen ” Ombygning af "Kværnen" i Hald Ege” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 864.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 16/1150

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 27. april 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i 2013 reservation af statsstøtte på 1.438.500 kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Karup for et samlet budget på 6.073.667 kr. Byrådet gav på mødet d. 4. sept. 2013, pkt. 36, en bevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af et program for områdefornyelsen, som er en forudsætning for at søge ministeriet om endelig tilsagn af det reserverede beløb.
 
Byrådet godkendte på mødet d. 29. januar 2014, pkt. 24, program for områdefornyelsen med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat sammensat med statsstøtte på 1.438.000 kr., forventet støtte fra LAG på 1.758.167 kr. og kommunal egenfinansiering på 2.877.000 kr.
 
Byrådet godkendte på mødet d. 21. maj 2014, pkt. 20, bl.a. en revideret finansiering ved at kommunes egenfinansiering øges med 1.758.167 kr. til i alt 4.635.167 kr. Egenfinansieringen blev forøget med det beløb der var forventet i støtte fra LAG, men som ikke kunne søges p.g.a. ændringerne i LAG`s organisering. Byrådet meddelte endvidere en anlægsudgiftsbevilling på 5.814.000 kr. fordelt over årerne 2014-18, og en anlægsindtægtsbevilling på den meddelte statsstøtte på 1.439.000 kr.
 
Teknisk Udvalg har på sit møde d. 12. august 2015, pkt. 8, godkendt et revideret budget for fordelingen af den bevilligede anlægsudgift, i alt 6.073.667 kr.
 
Byrådets bevilling fra maj 2014 indgår i Teknisk Udvalgs investeringsbudget, hvor områdefornyelse Karup, benævnt Bycenter Karup, er fastsat med 1.883.000 kr. i 2016, 1.368.000 kr. i 2017, og 186.000 kr. i 2018. Der er til budget 2016 overført 2.732.000 kr. af uforbrugte midler fra foregående år.
 
For at sikre den billigst mulige anlægsudgift, projekteres og udbydes de aktiviteter, der har indbyrdes sammenhænge som et samlet anlægsprojekt. 3 aktiviteter, der vedrører byfornyelse af gader, trafiksikring, torve samt opholds- og parkeringsarealer, har været i et samlet udbud. Det billigst modtagne bud lå over den økonomiske ramme, men er forhandlet ned med entreprenøren, så projektet kan gennemføres inden for det samlede godkendte budget. For at sikre økonomi til at gennemføre det udbudte anlægsarbejde i 2016, er der behov for, at fra investeringsbudgettet 2017 fremrykkes 500.000 kr. med rådighed i 2016
 
I henhold til den meddelte indtægtsbevilling, vil der i forbindelse med anlægsudgiften blive hjemtaget dele af den meddelte statsstøtte, ca. 1 mio. kr.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2016 til kontoen ”Bycenter - Karup”, og
 
at udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen,  idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Bycenter - Karup” i 2017 i budget (2016-2019) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2016

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2016 til kontoen ”Bycenter – Karup”, og
 
at udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen,  idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Bycenter - Karup” i 2017 i budget (2016-2019) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsid.: 15/64947

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 27. april 2016 med følgende sagsfremstilling:
”I 2015 blev der solgt 33 boliggrunde i Viborg by. I 2016 er der allerede solgt 22 grunde i Viborg, og der er kun ca. 10 byggemodnede grunde tilbage i Viborg til åben/lav boligbebyggelse.
Den 16. december 2015 har Byrådet meddelt anlægsbevilling til byggemodning af 32 grunde til åben lav boligbebyggelse i Viborg, som byggemodnes i løbet af 2016 (sag nr. 42).
Det vurderes imidlertid, at der er behov for yderligere byggemodning til åben/lav bebyggelse i Viborg by. Forvaltningen foreslår derfor, at der gangsættes en byggemodnet af 11 grunde på Hedelyngen, (se kortbilag 1) og 11 grunde på Asmild Eng (se kortbilag 2). Begge områder har tidligere været udlagt som storparceller, men er planmæssigt og efter høringer ændret til åben lav boligbebyggelse.
Derudover er der behov for et beløb til færdiggørelse af udlagte boligområder og erhvervsområder.
Til realisering af byggemodningerne foreslår forvaltningen følgende beløb bevilliget inden for den ramme, der er til rådighed på investeringsoversigten for 2016: 
Kortbilag nr.
Beliggenhed
Lokalplan nr.
Antal grunde
(åben-lav)
Overslag
1
Hedelyngen
231
11
2.400.000 kr.
2
Asmild Eng
218
11
2.400.000 kr.
 
Færdiggørelsesarbejder, boligområder
 
 
2.045.000 kr.
 
I alt
 
 
6.845.000 kr.
 
 
Færdiggørelsesarbejder, erhvervsområder
 
 
250.000 kr.
Forvaltningen bemærker, at der er 6.845.000 kr. til byggemodning af boliggrunde og 2.500.000 kr. til byggemodning af erhvervsgrunde til rådighed på investeringsoversigten i 2016”

Indstilling

Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til kontoen Hedelyngen lokalplan 231 med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til kontoen Asmild Eng, lokalplan 218 med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.045.000 kr. til kontoen færdiggørelsesarbejder boliggrunde med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften til byggemodning af boliggrunde og færdiggørelse af boligområder på 6.845.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”,
 
at  der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen færdiggørelsesarbejder erhverv med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften til færdiggørelse af erhvervsgrunde på 250.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2016

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til kontoen Hedelyngen lokalplan 231 med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til kontoen Asmild Eng, lokalplan 218 med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.045.000 kr. til kontoen færdiggørelsesarbejder boliggrunde med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften til byggemodning af boliggrunde og færdiggørelse af boligområder på 6.845.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”,
 
at  der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen færdiggørelsesarbejder erhverv med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften til færdiggørelse af erhvervsgrunde på 250.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/58097

Sagsfremstilling

 
”Omdannelsen af området til Viborg Baneby fordrer en forandring af områdets infrastruktur, før områdets byggemuligheder kan realiseres. Teknisk Udvalg traf den 6. januar 2016 (sag nr. 7) en påtænkt beslutning om, at grundejerne i Viborg Baneby skal bidrage til anlægget af Ny Absalonsvej og Hærvejen. Forud for den påtænkte beslutning havde Teknisk Udvalg den 2. september 2015 (sag nr. 3) truffet en påtænkt beslutning, som havde været i høring i perioden 10. september 2015 – 7 oktober 2015 og ændret på baggrund deraf.
 
Teknisk Udvalgs påtænkte beslutning af 6. januar 2016 (sag nr. 7) er:
-           at det påtænkes at opkræve vejbidrag, herunder også til etablering af lyskryds ved Indre Ringvej, til Ny Absalonsvej og Hærvejen, som vist på oversigtskort i bilag 2,
-           at der pålægges 70 % som vejbidrag,
-           at det samlede vejprojekt i forhold til vejbidrag opdeles i et sydligt og nordligt projekt, og
-           at udgiften for den enkelte delstrækning forfalder ét år efter vejen er anlagt.
 
Høring af de berørte parter er sket i perioderne 4. februar 2016 – 4. marts 2016 samt 14. marts 2016 – 12. april 2016, og der er indkommet 3 høringssvar. De indkomne høringsvar og forvaltningens bemærkninger kan ses i bilag 1. Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer.
 
Strækningen, hvortil der opkræves vejbidrag
Der opkræves vejbidrag til Ny Absalonsvej og Hærvejen, som vist på oversigtskort i bilag 2. Ny Absalonsvej går fra banearealet i nord til Marsk Stigsvej i syd. Hærvejen starter ved Middagshøjvej i nord og fortsætter til Gyldenrisvej i syd.
 
Udvalget har foreløbigt besluttet, at det samlede vejprojekt opdeles i et nordligt og sydligt projekt, hvilket betyder, at ejendommene syd for Marsk Stigs Vej skal bidrage til den sydlige del af Hærvejen, og ejendommene nord for Marsk Stigs Vej skal bidrage til anlæg af Ny Absalonsvej og den nordlige del af Hærvejen.
 
Hvem kan pålægges vejbidrag?
I henhold til vejloven § 27, stk. 1, kan Viborg Kommune beslutte at fordele udgifterne til anlæg af nye offentlige veje og udvidelse af eksisterende offentlige veje mellem ejerne af de ejendomme, der grænser til eller kommer til at grænse til en offentlig vej, der anlægges eller udvides. Udover at være tilgrænsende skal ejendommen også have eller få adgang, jf. vejloven § 33.
 
Der er i forbindelse med projektplan for infrastruktur i Banebyen taget stilling til, hvem der har adgang, og vejbidragssagen tager udgangspunkt heri. Det fremgår af oversigtskortet i bilag 2, hvilke ejendomme, der er tilgrænsende (de matr.nre. der har løbenummer), og hvilke ejendomme, der er tilgrænsende, men som ikke har adgang (de matr.nre. der udover løbenummer også har skravering).
 
Kommunen skal overtage de udgifter, som de tilgrænsende ejendomme uden adgang (de skraverede på bilag 2) skulle have betalt, hvis de havde adgang, jf. vejloven § 35.
 
Hvilke udgifter kan der opkræves vejbidrag til?
Som nævnt kan Viborg Kommune beslutte at fordele udgifterne til a) anlæg af nye offentlige veje og b) udvidelse af eksisterende offentlige veje. I dette tilfælde, hvor Ny Absalonsvej og Hærvejsruten anlægges i forbindelse med den samlede udvikling af infrastrukturen i Viborg Baneby, kan anlægsarbejdet betegnes som en ”samlet færdselsmæssig enhed”, jf. vejloven § 28. Det betyder, at Ny Absalonsvej og Hærvejsruten behandles samlet i stedet for hver for sig. I den samlede færdselsmæssige enhed indgår både vejarealer (inkl. shared spaces), og tilhørende stier og fortove. Til vejen hører også skråningsanlæg, rabat, vejudstyr m.v.
 
Begrænsninger i hvilke udgifter der kan opkræves vejbidrag til.
Udgiften skal have relevans for vejens funktion som vej og sti. Dette udelukker udgifter til elementer som boldbane på Hærvejsruten, overdækning på Hærvejspladsen, vejlukning af bl.a. Middagshøjvej, Brovej o.l.
 
Udgifter til arealerhvervelse og udgifter til den del af vejen, der er bredere end 20 m kan ikke kræves dækket med vejbidrag, jf. vejloven § 31 stk. 1.
 
Der sondres i vejbidragsreglerne mellem a) ny anlæg og b) udvidelse af eksisterende. Konkret er omdannelsen af Erik Glippingsvej (og omkringliggende areal) til Hærvejsruten en ”udvidelse af eksisterende offentligvej”, selvom den gamle vej fysisk fjernes inden anlægget af Hærvejsruten. Det betyder, at der ikke kan opkræves vejbidrag for den udgift, der er til anlæg af Hærvejsruten inden for den ”befæstede del af Erik Glippings Vej”.
 
Lyskryds ved Indre Ringvej
I henhold til vejlovens § 49 kan Viborg Kommune gøre tilladelser til etablering af nye adgange til offentlige veje betinget af, at den offentlige vej ombygges med eksempelvis lyssignal, hvis det skønnes trafikalt nødvendigt. Kommunen kan, som vejmyndighed, stille krav til udformningen af anlægget samt kræve, at udgifterne hertil helt eller delvis afholdes af ejer eller bruger af adgangen. Viborg Kommune kan dermed opkræve bidrag til anlæg af lyssignal på Indre Ringvej, hvor der etableres en ny adgang til Ny Absalonsvej. Udgifterne kan fordeles efter samme fordeling som anvendes ved vejbidraget (nordlig fordelingsnøgle).
 
Skøn af anlægsudgifter, under hensyntagen til begrænsningerne
I forbindelse med udarbejdelse af projektplanen er der lavet et økonomisk overslag for de forventede udgifter ved anlæggelsen af de tre infrastrukturforløb. Projektplan med dertilhørende overslag blev endelig besluttet af Teknisk Udvalg den 6. januar 2016 (sag nr. 4). Den valgte udformning af strækningerne er afgørende for størrelsen af den udgift, der kan søges dækket med vejbidrag.
 
Med den valgte udformning skønnes anlægsudgifterne til:
 
Del af udgift, der kan opkræves vejbidrag til:
          Nord for Marks Stigsvej (inkl. lyskryds)
21.644.227
          Syd for Marsk Stigsvej
6.940.057
Del af udgift, der ikke opkræves vejbidrag til:
          Uden vejbidrag – dele af Hærvejsruten1
8.591.655
          Den Grønne Sti + lukninger af vej m.m.
20.050.225
I alt
57.226.163
 
1 Jf. ovennævnte begrænsninger i hvad der kan opkræves vejbidrag til.
 
Hvor stor en del af den udgift, der kan søges dækket, skal dækkes med vejbidrag?
Udgiften kan søges dækket helt eller delvist jf. vejloven § 27. Teknisk Udvalg besluttede den 6. januar 2015 (sag nr. 7), at det påtænkes at opkræve vejbidrag for 70 % af anlægsudgiften til anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsruten. Forvaltningen foreslår, at procentsatsen fastholdes.
 
Valget af procentsats skal ses i sammenhæng med, at vejene også skal tjene dels offentligheden generelt og dels den etablerede del af middagshøj-kvarteret.
 
Når den påtænkte procentsats tages i betragtning skønnes anlægsudgiften, der påtænkes fordelt, til følgende:
 
Del af udgift, der ved 70%’s bidrag opkræves vejbidrag til:
          Nord for Marks Stigsvej (inkl. lyskryds)
15.150.959
          Syd for Marsk Stigsvej
4.858.040 
 
Som det vil fremgå af fordelingsnøglen i bilag 3 har Kommunen også en andel af det beløb, der opkræves i vejbidrag. Dette skyldes, dels at Kommunen er grundejer i området, og dels at vejloven § 35 medfører, at Kommunen overtager en række udgifter.
 
Fordelingen af udgifter blandt grundejerne
Udgiften fordeles mellem de bidragspligtige på baggrund af ejendommenes benyttelse eller fremtidige benyttelse, jf. vejloven § 37. I fordeling af udgifter er der her taget udgangspunkt i den forventede benyttelse, da området i dag er et erhvervsområde, der fremtidig vil have en væsentlig anden anvendelse.
 
Den fremtidige benyttelse er fastsat ud fra de byggemuligheder/bebyggelsesprocenter som kommuneplantillæg nr. 33 giver på de enkelte ejendomme/delområder i kommuneplantillægget. Den forventede benyttelse er herefter udregnet på baggrund af forholdet mellem ejendommens areal og den rammeplanlagte bebyggelsesprocent. Kommuneplanrammernes udnyttelsesmuligheder fremgår af bilag 2. Fordelingsnøgle kan ses i bilag 3.
 
Arealer, der fragår til vej, skal ikke medregnes, da de ikke har nogle relevante udnyttelsesmuligheder for grundejeren i denne sammenhæng. Beregningen af de arealer, der forventes at fragå til vej, er sket på baggrund af den skitsering af vejen, der foreligger nu. Herved sikres grundejerne en tidligere afklaring og endelig beslutning, der ellers først kan foreligge, når vejen detailprojekteres senere. Det vurderes, at den sikkerhed og afklaring, det giver grundejerne til fulde opvejer den begrænsede unøjagtighed arealfastsættelsen vil have i fordelingsnøglen.
 
Ejendomme, der også grænser op til en privat fællesvej, har krav på en reduktion i sin andel, jf. vejloven § 37 stk. 4. Der er lagt op til en reduktion på 20 % pr. privat fællesvej,” ejendommen grænser op til.  
 
Hvornår skal vejbidraget betales?
Som udgangspunkt betales vejbidrag først, når vejen er anlagt. Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat nærmere regler om udsættelse af vejbidrag i vejlovgivningen, men disse er på vej. Det forudses, at disse rummer muligheder for at udsætte vejbidraget, når dette efter en samlet vurdering skønnes rimeligt.
 
Forvaltningen forslår, at udgiften for den enkelte delstrækning forfalder ét år efter vejen (eller delstrækning heraf) er anlagt. Herved skabes der, så vidt det er muligt, forudsigelighed for både bidragspligtige og Kommunen for, hvornår der afregnes.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,  
 
at det besluttes, at opkræve vejbidrag til Ny Absalonsvej og Hærvejen som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
at det samlede vejprojekt i forhold til vejbidrag opdeles i et sydligt og nordligt projekt som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
at der pålægges 70 % som vejbidrag,
 
at udgiften fordeles efter fordelingsnøglen i bilag 3,
 
at det besluttes, at kræve medfinansiering til etablering af lyskryds ved Indre Ringvej, ved vilkår i adgangstilladelse efter samme fordeling som vejbidrag (nordlig fordelingsnøgle), og
  
at udgiften for den enkelte delstrækning forfalder ét år efter vejen er anlagt.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2016

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,  
 
at det besluttes, at opkræve vejbidrag til Ny Absalonsvej og Hærvejen som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
at det samlede vejprojekt i forhold til vejbidrag opdeles i et sydligt og nordligt projekt som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
at der pålægges 70 % som vejbidrag,
 
at udgiften fordeles efter fordelingsnøglen i bilag 3,
 
at det besluttes, at kræve medfinansiering til etablering af lyskryds ved Indre Ringvej, ved vilkår i adgangstilladelse efter samme fordeling som vejbidrag (nordlig fordelingsnøgle), og
  
at udgiften for den enkelte delstrækning forfalder ét år efter vejen er anlagt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Inden mødet var der til Byrådets medlemmer udsendt dels en indsigelse fra advokatfirmaet Horten på vegne af Calum A/S, dels et notat udarbejdet af Forvaltningen om indsigelsen fra Calum. Indsigelsen og notatet vedhæftes referatet som henholdsvis bilag nr. 4 og 5.
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/70108

Sagsfremstilling

 
”Historik, skema A
Byrådet godkendte den 20. maj 2015 (sag nr. 18) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 122 (boliger) og afdeling 124 (servicearealer), om tilsagn (skema A) til opførelse af 100 almene ældreboliger med servicearealer og supplerende kommunale arealer til andre funktioner, beliggende på Marsk Stigs Vej i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 177.491.000 kr. for boligerne og 48.201.000 kr. for servicearealer inklusiv supplerende kommunale arealer. Samtidig godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 17.749.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.
 
Projektbeskrivelse, Skema B
Ved ansøgning modtaget den 16. februar 2016 og med supplerende materiale modtaget den 2. marts 2016 søger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, på vegne af afdeling 122 (boliger) og afdeling 124 (servicearealer), om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 179.550.000 kr. for boligerne og 48.201.000 kr. for servicearealer inklusiv supplerende kommunale arealer til andre funktioner. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Plejecentret indrettes med levebo-miljøer, hvor boligerne bliver med 2 værelser på 77 m² inklusiv andel af fælles boligareal, svarende til i alt 7.712 m², dertil opføres 1.200 m² serviceareal, samt yderligere 1.000 m² supplerende kommunale arealer. Plejecentret, inklusive de supplerende kommunale arealer samt kælder, bliver på i alt 10.850 m².
 
Plejecentret bliver på 4 etager. I stueetagen, som også bliver delvis kælder, etableres depotrum, servicearealer samt øvrige kommunale arealer som dagcenter, træningsfaciliteter, hjemmepleje, sygepleje og produktionskøkken. På de øvrige 3 etager opføres boliger, fællesarealer samt en mindre andel af servicearealerne. Arealplaner fremgår af bilag nr. 2.
 
Facaderne opføres i rødbrun tegl og med forskydninger, således der bliver mulighed for udkig fra alle boliger. Stueetagen bliver dog hovedsageligt etableret med store vindues- og fyldningspartier. Tagkonstruktionen bliver med fladt tag med tagpap.
 
I henhold til lokalplanen skal nybyggeri opføres som lavenergibebyggelse. Plejecentret opføres som lavenergiklasse 2015 jf. bygningsreglement 2010.
 
Haven til plejecentret placeres mod øst og hæves op, således der skabes adgang fra 1. sals niveau.
 
Brandvej, indkørsel og parkering til plejecentret placeres på tilstødende ejendomme, hvorfor der inden byggetilladelse skal foreligge et underskrevet udkast til deklaration, der sikrer brugs- og adgangsret for plejecenteret. Prospektet fremgår af bilag nr. 3.
 
Finansiering
Inden projektet blev sendt i EU-udbud, har der været gennemført en prækvalifikation.
Projektet blev udbudt i begrænset fagentreprise med tildelingskriterie efter laveste pris.
 
Boliger
Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:
7.712 m² bolig x 23.140 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 178.456.000 kr.
 
Bygherren har afsat 1.095.000 kr. til indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen ud over maksimumsbeløbet.
Projektet holder sig dermed præcist på den maksimalt tilladte anskaffelsessum med 178.455.000 kr. (179.550.000 kr. – 1.095.000 kr.).
 
Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B steget med 2.059.000 kr. (179.550.000 kr. - 177.491.000 kr.). Bygherreren oplyser, at stigningen alene skyldes indeksregulering. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF, bilag nr. 4.
 
Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 17.955.000 kr. svarende til 10 % af den samlede finansieringsberettigede anskaffelsessum på 179.550.000 kr. Grundkapitallånet er fra skema A til skema B steget med 206.000 kr. (17.955.000 kr. – 17.749.000 kr.).
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
  2 %
beboerindskud 
3.591.000 kr.
10 %
kommunal grundkapital
17.955.000 kr.
88 %
realkreditlån
158.004.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
179.550.000 kr.
 
Finansiering af grundkapitallånet:
kommunal grundkapital
17.955.000 kr.
- kommunal grundkapital bevilliget ved skema A
17.749.000 kr.
Manglende finansiering                                        
206.000 kr.
 
Differencen til grundkapitallånet på 206.000 kr. forslås afsat på budgettet i 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017 – 2020.
 
Kommunale servicearealer
Ud over finansiering af grundkapitallånet kommer etableringsudgiften til servicearealer og supplerende kommunale arealer, som overdrages i ejerlejligheder til Viborg Kommune for anlægssummen, når byggeriet er afsluttet i 2018, idet Kommunen ville være deponeringspligtig, hvis den i stedet valgte at indgå en lejeaftale.
 
Anskaffelsessummen er uændret fra skema A til skema B. Anskaffelsessummen er inkl. moms og finansieres fuldt ud af kommunen, dog med fradrag af et servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, som udbetales når projektet er afsluttet med et godkendt byggeregnskab (skema C).
 
Anskaffelsessum inkl. moms 
48.201.000 kr.
Fradrag af moms
7.663.000 kr.
Fradrag af servicearealtilskud (100*40.000)
4.000.000 kr.
Nettoudgift ekskl. moms
36.538.000 kr.
 
Ved behandling af skema A gav byrådet anlægsbevillinger til ovenstående anskaffelsessum (40.538.000 kr. ekskl. moms) og servicearealtilskuddet på 4.000.000 kr. Alle rådighedsbeløbene blev afsat i 2017. Det vurderes nu, at beløbene først kan forventes afregnet i starten af 2019, når byggeregnskabet forventes at foreligge. Det foreslås derfor, at rådighedsbeløbene tidsmæssigt tilpasses i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.
 
Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 569.000 kr.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 69,78 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 110.255.000 kr. (69,78 % af 158.004.000 kr.)
 
Krav i forhold til støttebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.
 
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 1.034 kr./m²/år for første driftsår, svarende til en husleje på 6.635 kr./måned.
 
Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 5.
 
Skema C
Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.” 

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 179.550.000 kr. for 100 almene ældreboliger i afdeling 122 samt en anskaffelsessum for servicearealer på 48.201.000 kr. i afdeling 124 beliggende på Marsk Stigs Vej i Viborg (skema B) godkendes,
 
at det kommunale grundkapitallån på 17.955.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,
 
at der til dækning af den resterende del af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en forhøjelse på 206.000 kr. af udlånsbevillingen til konto ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, 100 almene ældreboliger, Plejecentret Banebo” med rådighedsbeløb i 2017,
 
at udgiften på 206.000 kr. afsættes på budgettet i 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020,
 
at rådighedsbeløbet til anskaffelsessummen for servicearealer og supplerende arealer på 40.538.000 kr. og servicearealtilskuddet på 4.000.000 kr. flyttes fra 2017 til 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for realkreditlånet, og
 
at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.034 kr./m² svarende til 6.635 kr./måned for første driftsår godkendes.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016

Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 179.550.000 kr. for 100 almene ældreboliger i afdeling 122 samt en anskaffelsessum for servicearealer på 48.201.000 kr. i afdeling 124 beliggende på Marsk Stigs Vej i Viborg (skema B) godkendes,
 
at det kommunale grundkapitallån på 17.955.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,
 
at der til dækning af den resterende del af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en forhøjelse på 206.000 kr. af udlånsbevillingen til konto ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, 100 almene ældreboliger, Plejecentret Banebo” med rådighedsbeløb i 2017,
 
at udgiften på 206.000 kr. afsættes på budgettet i 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020,
 
at rådighedsbeløbet til anskaffelsessummen for servicearealer og supplerende arealer på 40.538.000 kr. og servicearealtilskuddet på 4.000.000 kr. flyttes fra 2017 til 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020,
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for realkreditlånet, og
 
at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.034 kr./m² svarende til 6.635 kr./måned for første driftsår godkendes.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget bad forvaltningen undersøge mulige scenarier for finansiering af driften af Banebo med henblik på en temadrøftelse i udvalget i september 2016.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/113008

Sagsfremstilling

 
”Kvalitetsstandarden inden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver serviceniveauet for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp. Kvalitetsstandarden skal revideres årligt.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede udkast til kvalitetsstandard 2016 på sit møde den 23. februar 2016 og besluttede, at sende udkastet i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget ønskede på mødet en præcisering af, at levering af varer sker i henhold til kommunens aftale med to leverandører. Dette er tilføjet.
 
Ældrerådet og Handicaprådet har på møder henholdsvis den 3. marts og 5. april 2016 drøftet udkastet.
 
Ældrerådet udtrykte ros til den nye kvalitetsstandard, som er meget mere læsevenlig end tidligere.
 
Handicaprådet har udarbejdet det vedlagte høringssvar med en række bemærkninger. Vedlagt er endvidere forvaltningens kommentarer til samme.
 
Handicaprådet ønsker fremadrettet, at blive inddraget tidligere i processen omkring tilretningen af Kvalitetsstandarden. Forvaltningen vil når Kvalitetsstandarden igen skal revideres indkalde repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet til en drøftelse af, hvor der ses forbedringspotentiale.
 
Forvaltningen har desuden tilføjet et afsnit om virtuel sygepleje på side 6.”

Indstilling

Direktøren for Job & velfærd indstiller,
 
at de indkomne høringssvar drøftes.
 
Direktøren for Job & velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at de reviderede kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp for 2016 godkendes.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016

Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede de indkomne høringssvar.
 
Udvalget besluttede,
at Forvaltningen indarbejder relevante forslag til ændringer.
 
De reviderede kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag 3.
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at de reviderede kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp for 2016 godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes med den ændring, at kvalitetsstandardens afsnit 2.2.3 (Hjælp til styrketræning for 75+ årige) udgår af bilag nr. 3.
Bilag

Sagsid.: 16/23146
Bilag

Sagsid.: 15/54724

Sagsfremstilling

Flemming Gundersen begærer følgende sag fra Klima- og Miljøudvalgets møde den 28. april 2016 indbragt til afgørelse af Byrådet, jf. styrelseslovens § 23:
 
”Ejeren af landbrugsejendommen Nørremøllevej Nord 42 søger om tilladelse til terrænændringer og ændret arealanvendelse. Det ansøgte omfatter:
·           en ca. 100 meter lang og 2 meter høj støjvold langs Nordre Ringvej
·           terrænregulering af et 30 x 60 m stort areal til ridebane
·           etablering af skråninger vest for ejendommens bygninger
·           omlægning af haven nord for ejendommens bygninger med ny græsplæne og stensætning
 
Ejendommens beliggenhed er vist på bilag 1, og kortet fra ansøgningen ses i bilag 2.
 
Støjvolden er allerede anlagt. Der er således her tale om ansøgning om lovliggørelse.
Ansøger begrunder støjvolden med, at ejendommen er påvirket af kraftig støj fra ringvejen, og at dette er til stor gene i det daglige.
 
Der er tale om en relativ stor ridebane, og ansøger begrunder dette med, at familien udøver spring med store heste, hvilket kræver en bane af den ønskede størrelse. En typisk ridebane til dressur måler 20 x 40m.
 
Klima- og Miljøudvalget har tidligere på mødet den 29. oktober 2015 (sag nr. 2) givet tilladelse til terrænændringer på ejendommen, bl.a. til en ridebane på 20 x 40 m.
 
Forvaltningens bemærkninger
 
Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven
Det ansøgte kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om åbeskyttelseslinier, dog bortset fra den vestlige del af støjvolden, som ligger uden for åbeskyttelseslinien, jf. kortet i bilag 1.
 
Planloven
Ridebanen og hele støjvolden er ændringer i arealanvendelsen og kræver derfor landzonetilladelse efter planlovens § 35.
 
Forvaltningens vurdering
Naturbeskyttelsesloven
Bestemmelsen om åbeskyttelsesliner er en forbudsbestemmelse, hvorefter der ikke må foretages ændringer i terrænet. Kommunen kan dispensere. Efter vejledningen til loven lægges der ved administrationen vægt på omgivelsernes karakter, således at en uberørt ådal betinger en forholdsvis restriktiv praksis.
 
I dette tilfælde foretages den væsentlige del af terrænreguleringen bag ved eksisterende bygninger i forhold til åen og langs en større vej. Der er således ikke tale om en uberørt ådal.
 
Ridebanen sænkes i terræn og bliver derfor ikke blive synlig i omgivelserne. Støjvolden har en højde på 2 meter, og er således en relativ lav støjvold. Terrænændringerne ved omlægning af haven er under 1 meter og således beskedne.
 
De nævnte forhold kan tale for en dispensation, idet det er Kommunens praksis at dispensere til terrænændringer i et vist omfang, når disse foretages bag ved eksisterende bygninger. 
 
Planloven
Det er praksis at give landzonetilladelse til en støjvold langs en befærdet vej, hvis volden ikke medfører en uacceptabel påvirkning af landskabet.
 
Det er ligeledes praksis at give landzonetilladelse til en ridebane, hvis banen placeres i nærheden af ejendommens bygninger, såfremt der ikke opsættes lysmaster ved banen, og såfremt placeringen ikke medfører en uacceptabel påvirkning af landskabet.
 
I dette tilfælde er ridebanen og støjvolden placeret i et område, der er omfattet af kommuneplanens retningslinie 11 om værdifulde landskaber. Her må der ikke tillades anlægsarbejder, hvis dette indebærer en forringelse af de landskabelige værdier.
Da ridebanen vil ligge lavt i terræn, og da støjvolden er af en relativ beskeden højde, vurderer forvaltningen, at der ikke bliver tale om en væsentlig forringelse af de landskabelige værdier.
 
Det er forvaltningens samlede vurdering, at der kan meddeles dispensation og tilladelse til det ansøgte, såfremt der ikke opsættes master ved ridebanen.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at der meddeles dispensation fra åbeskyttelseslinien og landzonetilladelse til det ansøgte
 
at der stilles vilkår om, at der ikke må opsættes master ved ridebanen

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-04-2016

Indstillingen blev godkendt.
 
Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til beslutningen og begærede sagen i Byrådet.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Klima- og Miljøudvalgets beslutning blev godkendt.
 
Søren Gytz Olesen og Flemming Gundersen stemmer imod, idet de ønsker sagen tilbage til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/22444

Sagsfremstilling

Livøvej – salg af nedlagt vejareal til Vejdirektoratet
 
I forbindelse med ombygning af rundkørslen ved Ringvejen/Holstebrovej bliver det ene ”ben”, der går ned til Selta, lukket.
 
Teknisk Udvalg har derfor på dets møde den 27. april 2016 (sag nr. 16) besluttet at nedlægge den del af vejstykket, der er vist med rødt på bilag nr. 1. Arealet er ca. 1.800 m2. (Den blå del opretholdes som vejadgang for hhv. møbelbutikken og tæppe-/gardinbutikken, der er to selvstændige ejendomme).
 
Kommunen har ikke nogen anvendelse for det nedlagte vejareal, der fremstår som en rampe med asfaltbelægning. Der er derfor under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale med Vejdirektoratet om, at det kan overtage vejarealet for 0 kr. Vejdirektoratet lader herefter vejarealet indgå i en aftale med Selta, idet Vejdirektoratet får brug for areal fra Selta langs Holstebrovej og arbejdsareal i ombygningsperioden. Med hensyn til værdien af arealet bemærkes, at det vil være dyrt at fjerne rampen og at deponere asfaltbelægningen. Anvendeligheden for Selta af arealet vil givet vis hænge sammen med muligheden for at få samme niveau som resten af Seltas grund/parkeringsplads – altså behov for at fjerne asfaltbelægningen og rampen.
 
Overtagelsesdag er efter nærmere aftale i 2016, og Vejdirektoratet afholder udgifterne ved handlen.
 
Kommunen har fået foretaget en mæglervurdering af arealet, som sætter værdien til 0 kr. Mæglervurderingen fremgår af bilag nr. 2. Prisen for mæglervurderingen er 3.500 kr. ekskl. moms. Udgiften finansieres af driftskontoen ”Eventuelle ejendomskøb”.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger ca. 1.800 m2 af Livøvej til Vejdirektoratet for 0 kr. jf. sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/12423

Sagsfremstilling

Salg af del af Tinggade 3, Løvel, til sammenlægning med Tinggade 5 (bevillingssag)
 
Tinggade 5 er et tidligere frysehus, der senere har været anvendt til solcenter, hvor ejeren nu ønsker at indrette en mindre bolig. Det kræver imidlertid lidt mere areal end det, der hører til ejendommen.
 
Der er derfor under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale med ejeren om, at han kan købe ca. 70 m2 af Kommunens areal for 25.000 kr. Arealet er vist med skravering på bilag nr. 1. Køber betaler omkostningerne ved handlen. Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2016.
 
Kommunen har fået lavet en ejendomsmæglervurdering, og den aftalte pris og købsvilkår svarer til denne vurdering. Vurderingen fremgå af bilag nr. 2. Udgiften til vurderingen var 3.500 kr. ekskl. moms.
 
Tinggade 3 er en beboelsesejendom, som Kommunen lejer ud. Lejeren har af tidligere Tjele Kommune fået lovning på at kunne blive boende i ejendommen, hvorfor denne ikke er forsøgt solgt. Det omhandlede areal er stærkt skrånende, og har ingen nævneværdig anvendelse for ejendommen.
 
Tinggade 3 har indkørsel over Tinggade 1’s grund. Denne ret fremgår af skødet, hvor den nuværende ejer købte ejendommen af Tjele Kommune i 2005. Køber respekterer i skødet, at der tinglyses deklaration herom, hvilket imidlertid ikke er sket. Det gøres nu i forbindelse med denne handel, og det koster Kommunen 1.660 kr.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger ca. 70 m2 til sammenlægning med Tinggade 5 i Løvel for 25.000 kr., således som det fremgår af sagsfremstillingen,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.000 kr. til kontoen ”Salg af del af Tinggade 3, Løvel, til sammenlægning med Tinggade 5” med rådighed i 2016,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 25.000 kr. til kontoen ”Salg af del af Tinggade 3, Løvel, til sammenlægning med Tinggade 5” med rådighed i 2016, og
 
at nettoindtægten i 2016 på 20.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/23480

Sagsfremstilling

Opsigelse af stilling som direktør for Teknik & Miljø
 
Kåre Jørgensen har ved mail modtaget af kommunaldirektøren den 29. april 2016 opsagt sin stilling som tjenestemandsansat direktør for Teknik & Miljø i Viborg Kommune med henblik på overgang til tjenestemandspension.
 
Opsigelsen sker med fratrædelse pr. 31. august 2016, og således at Kåre Jørgensen forinden fratræden afvikler overført ferie fra sidste ferieår, seniordage og al ferie til afvikling i ferieåret fra 1. maj 2016 til 30. april 2017. Det betyder, at Kåre Jørgensen reelt ophører i stillingen den 1. juli 2016.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
                                                                                     
at Kåre Jørgensens opsigelse tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsid.: 14/76747

Sagsfremstilling

Aftale om adgang til Sortebrødre Plads fra Sct. Mathias Gade i Viborg
 
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 27. april 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
Den offentlige parkeringsplads Sortebrødre Plads, der ligger i centrum mellem Sct. Mathias Gade og Sortebrødre Kirke Stræde, har sin primære adgang fra Sct. Mathias Gade. Adgangen sker gennem passagen ved Palæ/Latinerly (se oversigtskort i bilag 1). Passagen er på privat ejet jord, og det har vist sig på baggrund af henvendelse Sct. Mathias Gade 78, at Kommunen/offentligheden ikke har en egentlig/juridisk ret til færdsel i passagen.
 
Ud over adgangen fra Sct. Mathias Gade via passagen kan man komme til parkeringspladsen via Mageløs og Sortebrødre Kirke Stræde. Som primær adgang er dette dog en uhensigtsmæssig adgang, da det vil være for trangt.
 
For at sikre en egentlig/juridisk ret til adgang til parkeringspladserne på Sortebrødre Plads via passagen ved Palæ/Latinerly, er der, under forbehold af Byrådets godkendelse, indgået en aftale med ejerne af Palæ (Sct. Mathias Gade 78) herom.
 
Sagens oplysninger
Sortebrødre Plads er beliggende på dels den kommunalt ejede matr.nr. 306 Viborg Bygrunde, og dels på en del af matr.nr. 303 smst. (Sct. Mathias Gade 78). På den del, der ligger på matr.nr. 303, er retten til offentlig brug sikret ved en servitut fra 1958 (vist med priksignatur på oversigtskort i bilag 1). Denne servitut vedrører således ikke adgangen fra Sct. Mathias Gade.
 
I hjørnet af Sortebrødre Plads (på del af matr.nr. 303) har Sct. Mathias Gade 78 (Palæ/Latinerly) et aflukke til affald og bag ved denne, har Energi Viborg en transformerstation. Som et led i aftalen flyttes transformatorstationen til et andet sted på parkeringspladsen, se oversigtskort.
 
Forslag til aftale
Aftalen skal sikre:
-           at Kommunen/offentligheden har en egentlig/juridisk ret til adgang til parkeringspladserne
-           at Sct. Mathias Gade 78 får bedre forhold omkring affald og parkering
-           at ejendommen Sct. Mathias Gade 78 får ret til 3 private p-pladser
 
Forvaltningen foreslår, at der indgås en aftale med følgende indhold:
-           Sct. Mathias Gade 78 overdrager areal (ca. 330 m2) vederlagsfrit til Viborg Kommune. Arealet er skitsemæssigt vist med turkis på kortbilag. Heraf er ca. 170 m2 omfattet af servitutretten til offentlig plads. Hele arealet udskilles som offentlig vej i matriklen sammen med Kommunens matr.nr. 306 Viborg Bygrunde.
-           Viborg Kommune overdrager areal (ca. 60 m2) med tre parkeringspladser vederlagsfrit til Sct. Mathias Gade 78, efter princippet som vist med rødt på kortbilag.
-           Viborg Kommune betaler omkostningerne ved sagen.
-           Overtagelsesdag efter nærmere aftale i 2016.
 
Ved at nedlægge mc-parkering og cykelparkering, der kun anvendes sporadisk, bliver det muligt at etablere 1-2 parkeringspladser, som påtænkes etableret med 1 times parkering. Der vil herved kun være et nettotab af pladser på 1-2 ved aftalen. Til gengæld sikres adgangen til de øvrige pladser.
 
Økonomi
De begrænsede omkostninger til den matrikulære berigtigelse, opmærkning af båse mv. vil indgå som en del af driften af Kommunens offentlige veje, og der søges således ikke bevillinger i denne sag.
 
Sagen offentliggøres ikke ved udsendelse af referatet fra Teknisk Udvalgsmøde den 27.april 2016.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
at Sortebrødre Plads inkl. areal overdraget til Kommunen skal være offentlig vej.
 
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der indgås en aftale med ejerne af Sct. Mathias Gade 78, med  indhold som angivet i sagsfremstillingen

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-04-2016

Teknisk Udvalg besluttede, at Sortebrødre Plads inkl. areal overdraget til Kommunen skal være offentlig vej.
 
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,
 
at der indgås en aftale med ejerne af Sct. Mathias Gade 78, med  indhold som angivet i sagsfremstillingen.

Forvaltningens bemærkninger

Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag