You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat - ekstraordinært møde

tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Gregers Laigaard, Jens Rohde, Søren Gytz Olesen
Bemærkninger Afbud fra Anna Margrethe Engbæk Schmidt. I stedet deltager stedfortræder Ida Middelhede Jensen. Der er endvidere afbud fra Anders Korsbæk Jensen, Gregers Laigaard, Jens Rohde og Søren Gytz Olesen

Sagsid.: 15/14616
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på ekstraordinære møder den 31. maj 2016 med følgende dagsordenstekst:
 
”Baggrunden for planlægningen er en ansøgning og en VVM-anmeldelse fra Gottlieb Paludan Architects, som på vegne af Apple søger om opførelse af et datacenter syd for Foulum. I forbindelse dertil ønsker Energinet.dk at opføre en ny højspændingsstation. Datacenteret og den nye højspændingsstation betragtes som et samlet anlæg. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Byrådet besluttede den 24. februar 2016 (sag nr. 11) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 460 for et erhvervsområde ved Foulum samt forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 - 2025 med tilhørende OSD-redegørelse og miljørapport inkl. VVM-redegørelse i offentlig høring fra den 3. marts til den 28. april 2016.
 
Planforslagene fremgår af bilag nr. 2. Miljørapporten og bilag dertil fremgår af bilag nr. 3 og 4.
 
Forslag til lokalplan nr. 460
Det er lokalplanens formål, at udlægge området til erhvervsområde i form af datacenter. Lokalplanen giver mulighed for ca. 250.000 m2 bebyggelse i byzone. I delområde II kan placeres tekniske anlæg såsom ny højspændingsstation og nødstrømsanlæg. Skorstene må maksimalt være 18 m højde, og lynfangsmaster maksimalt 26 m høje.
 
Med lokalplanen fastlægges vejadgangen til lokalplanområdet fra Blichers Allé i nord, og der skal etableres vejtilslutningsanlæg med venstresvingsbane på Hobro Landevej. Endvidere fastlægges en vejadgang fra Hobro Landevej til servicering af en ny højspændingsstation. Lokalplanen udlægger areal til en mulig ny vejadgang til Agro Business Park. Langs Hobro Landevej udlægges areal til en dobbeltrettet cykelsti langs vejens østside.
 
Lokalplanen sikrer, at områdets kant mod omgivelserne indrettes med grønne forarealer og beplantninger i samspil med omgivelserne. Hegning skal principielt placeres på indersiden af beplantning. Endelig er det formålet, at reservere arealer til regnvandsbassiner.
 
Der er i ibrugtagningsbestemmelserne fastlagt, at alle grønne forarealer, træbeplantning og skovbeplantning skal være etaberet før ny bebyggelse må tages i brug.
 
Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 50 til kommuneplanen.
 
Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsen af eksisterende rammeområde fra almen service i form af forskningsvirksomhed (AU Foulum) til erhvervsområde ved at udlægge et nyt rammeområde med miljøklasse 3 - 5, der giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal byggehøjde på 12 m.
 
Kommuneplantillægget indeholder bl.a. en redegørelse for kommunens erhvervsrummelighed, idet der udlægges et nyt stort erhvervsområde på ca. 110 ha.
 
I OSD-redegørelsen, som er et bilag til kommuneplantillægget, redegøres for at grundvandsbeskyttelsen tilgodeses. Redegørelsen omfatter hele kommunen. I et bilag til redegørelsen findes en vurdering af det nye rammeudlæg til datacenteret, hvoraf en mindre del er beliggende i OSD og delvis i indvindingsopland uden for OSD. Grundvandskortlægningen har vist, at den primære grundvandsressource i området har god naturlig beskyttelse og en god kvalitet. Grundvandets sårbarhed er således lille. Det vurderes, at det nye rammeområde kun giver anledning til en ubetydelig reduktion af grundvandsdannelsen i det berørte OSD-område, og at dette ikke vil påvirke grundvandsspejlets beliggenhed. Forureningsrisikoen ved den ændrede arealanvendelse vurderes ligeledes at være lille. Kommuneplantillægget og lokalplanen indeholder bestemmelser til sikring af grundvandsbeskyttelsen.
 
Miljørapport med miljøvurdering og VVM-redegørelse
Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planerne kan medføre.
 
Ifølge VVM-bekendtgørelse (VVM = Vurdering af Virkning på Miljøet) må man ikke igangsætte projekter af en vis størrelse/med en mulig væsentlig påvirkning af miljøet, før der er gennemført en VVM-proces. Bygherre besluttede, at der udarbejdes en frivillig VVM-redegørelse, der også indeholder VVM-redegørelse af den nye højspændingsstation, idet de opfattes som et samlet anlæg.
 
Miljøvurderingen og VVM-redegørelsen er slået sammen i en miljørapport, der belyser de miljømæssige konsekvenser af planerne og projektet.
 
Det konkluderes i miljørapporten, at i anlægsfasen er miljøpåvirkningerne for alle miljøemnerne vurderet til enten ingen eller lille. Det gælder dog ikke for trafik, som vurderes som middel grundet negativ påvirkning af trafiksikkerheden på grund af svingende tung trafik til og fra anlægsområdet, hvilket dog kompenseres med svingspor på Hobro Landevej. Det gælder heller ikke vedrørende arealforbrug, se neden for.
 
I driftsfasen vurderes miljøpåvirkningen at være lille for trafikafviklingen på vejnettet, natur, overfladevand, grundvand, trafikstøj, luftkvalitet, elektronisk affald samt et lille antal nærliggende husdyrbrug.
 
I driftsfasen vil påvirkningen være middel for bløde trafikanter langs Hobro Landevej, landskab og virksomhedsstøj. De væsentligste landskabelige påvirkninger knytter sig til placeringen af et markant byggeri med bl.a. ca. 16 m høje skorstene i et landbrugsområde, som i dag opleves som relativt åbent. Det bemærkes dog, at området allerede i dag er præget af tekniske anlæg i form af Tjele Højspændingsstation, højspændingsmaster og -ledninger. I forhold til støj forårsager den kumulative effekt inklusiv støjbidrag fra Tjele Højspændingsstation ikke overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
 
For miljøemnerne arealbehov, energiforbrug og klima vurderes miljøpåvirkningerne at være væsentlige. Datacentret er en særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed med et energiforbrug på ca. 0,7 % af det samlede danske forbrug. Klimaet påvirkes, idet drivhusgasemissionen er beregnet til ca. 0,3 % af den nationale emission.
 
Beliggenheden ved Foulum er netop valgt, da placeringen kan opfylde det store arealbehov og den høje strømforsyningssikkerhed ved tilkobling til højspændingsstation Tjele. Dette har været afgørende elementer for realisering af projektet, og er forhold, der skal afvejes mod informationssamfundets behov for udbygning af den digitale infrastruktur i Europa.
 
Ved eventuelle væsentlige påvirkninger vurderes om påvirkningerne kan undgås, mindskes, eller om der kan kompenseres for dem ved at opstille såkaldte afværgeforanstaltninger i anlægs- og/eller driftsfasen. Eksempler er etablering af en venstresvingbane på Hobro Landevej for at forebygge risiko for kollisioner samt støjdæmpning af nødstrømsgeneratorer, køleenheder og luftindtag.
 
Ved usikkerhed om en påvirknings størrelse kan der etableres et overvågningsprogram. For ingen af miljøemnerne vurderes behov for overvågningsprogram.
 
Samlet set vurderes det, at datacentret og den ny højspændingsstation kan realiseres med hovedsageligt små miljømæssige påvirkninger.
 
Den offentlige høring
Forslag til lokalplan, forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 - 2025 med tilhørende OSD-redegørelse samt miljørapport har været i offentlig høring. Der er kommet 6 høringssvar, som er i bilag 5.
 
Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om cykelsti langs Hobro Landevej og dennes videreførelse til Foulum og Formyre, støj (mest vedr. det eksisterende højspændingsanlæg), ønske om kabellægning af højspændingsledninger, bekymringer om stråling fra højspændingsledningerne, ønske om udnyttelse af overskudsvarmen, nedsivning af overfladevand ift. private vandværker, bindinger for landbruget og AU Foulum, når planområdet overføres til byzone (udvidelsesmuligheder) samt erstatningsarealer, og den dermed øgede trafik med landbrugsmaskiner.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 6. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Forvaltningen foreslår 5 mindre tekniske tilretninger til lokalplanen, og en mindre teknisk tilretning af kommuneplantillægget (nyt kort på side 2). Der foreslås endvidere ændret tekst i lokalplanens redegørelse for at imødekomme del af Vejdirektoratets høringssvar. Derudover fører ingen af høringssvarene til ændring af planerne.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 7.
 
Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 8. Redegørelsen offentliggøres sammen med planerne.
 
Miljøvurderingen konkluderer, at planforslagene ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet, og det kan derfor anbefales, at vedtage planforslagene endeligt med de i bilag 7 nævnte ændringer.
 
Miljøgodkendelse
Datacentret som helhed er ikke omfattet af godkendelsespligt i henhold til miljøbeskyttelsesloven, hvorimod nødstrømsanlægget er en godkendelsespligtig biaktivitet, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 1.1b., idet den indfyrede termiske effekt af nødstrømsanlægget er større end 50 MW.
Nødstrømsanlægget består af 14 dieseldrevne generatorer med 14 tilhørende dieseltanke a´ 25 m³. Nødstrømsanlægget vil have en samlet størrelse på 116 MW.

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsen medtages også de aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med biaktiviteten. Det er vurderet, at støj, oplag af stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen, jord og grundvand, basistilstandsrapport samt overfladevand er teknisk og forureningsmæssigt forbundet, hvorfor disse afsnit dækker hele datacentret.
 
Baseret på de givne oplysninger i ansøgningsmaterialet, og suppleret med forvaltningens vurderinger, finder Viborg Kommune at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænse forurening ved anvendelse af BAT (Bedste Tilgængelige Teknik), og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
 
Miljøgodkendelen foreslås givet på vilkår, der regulerer:
 
  • Generelle vilkår (bl.a. at nødstrømsanlægget kun må benyttes ved udfald på elnettet)
  • Støj, vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd
  • Luft
  • Affald
  • Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
  • Driftsjournal og egenkontrol
  • Øvrige vilkår (bl.a. ophør af virksomhedens aktiviteter)
 
Det vurderes således, at der kan meddeles miljøgodkendelse til etablering og drift af et nødstrømsanlæg på visse vilkår (fremgår af bilag 9). De hovedhensyn, der har været bestemmende for vurderingen, er at sikre omgivelserne mod støj, luftforurening, forurening af jord, grundvand og overfladevand, påvirkning at natur samt at sikre anvendelse af BAT.
 
VVM-tilladelse
De forhold, som ikke er reguleret i miljøgodkendelsen, kan reguleres i en VVM-tilladelse. Ved afslutningen af VVM-processen, skal der tages stilling til, om der kan meddeles en VVM-tilladelse til projektet. Dette gøres på baggrund af miljørapportens resultater (se ovenfor), og som opfølgning på angivne afværgeforanstaltninger. VVM-tilladelsen ses endvidere i sammenhæng med øvrige for projektet nødvendige tilladelser, f.eks. nedsivningstilladelse.
 
VVM-redegørelsen konkluderer, at projektet ikke medfører så væsentlige påvirkninger af miljøet, at projektet ikke kan gennemføres. Forvaltningen foreslår, at der meddeles VVM-tilladelse med de i bilag 10 angivne vilkår herunder bl.a. vilkår om, at adgang til byggepladser kun må ske via Hobro Landevej.
 
Økonomiske konsekvenser
Med hjemmel i vejloven og på grundlag af Viborg Byråds beslutning af 17. juni 2015 (pkt. 23) er der indgået aftale mellem Apple ApS og Viborg Kommune om etablering af en venstresvingsbane på Hobro Landevej ved Blichers Allé (nord). Viborg Kommune projekterer og anlægger, mens Apple ApS betaler udgifterne hertil. Det er anslået, at den koster ca. 1.200.000 kr. ekskl. moms. Venstresvingsbanen etableres snarest muligt efter lokalplanens vedtagelse.
 
Der forventes indgået en lignende aftale mellem Apple ApS og Viborg Kommune om betaling for en forlægning af en mindre del af Blichers Alle (syd) (kaldet E – E i lokalplanen). Udkast til aftale er sendt til bygherre med henblik på underskrift. Det er anslået, at vejforlægningen koster ca. 1.550.000 kr. ekskl. moms. Forlægningen forventes etableret snarest muligt efter lokalplanenes vedtagelse og senest 4 måneder efter modtagelse af underskrevet aftale. Punkt herom behandles af Teknisk Udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet ligeledes 31. maj 2016.

Forvaltningen har beregnet, at det vil koste ca. 4,25 mio. kr. ekskl. moms at anlægge en dobbeltrettet cykelsti langs østsiden af Hobrovej Landevej fra rundkørslen ved Overlundvej til Blichers Alle (nord). Hvis den skal forlænges til Foulum koster det ca. 1,1 mio. kr. ekskl. moms mere (i alt 5,35 mio. kr. ekskl. moms), og hvis den skal forlænges til Formyre vil det koste ca. 2 mio. kr. ekskl. moms mere (i alt ca. 7,35 mio. kr. ekskl. moms). Der vendes tilbage vedr. finansiering af cykelstien på et senere tidspunkt. Det forslås i indsigelsesbehandlingen (høringssvar nr. 2 og 4) Byrådet tilkendegiver over for bygherre af datacenteret, at Byrådet vil være sindet at indgå en aftale om, at Viborg Kommune projekterer og anlægger stien mod at bygherren betaler for projektet.
 
Politisk behandling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering, Teknisk Udvalg behandler beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan med tilhørende miljøvurdering, og Klima- og Miljøudvalget behandler beslutning om meddelelse af VVM-tilladelse og miljøgodkendelsen. Sidst behandles sagen af Byrådet.
 
Af tidsmæssige årsager holdes de 4 møder samme dag den 31. maj 2016 med enslydende sagsfremstilling. Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget holder et fælles møde.
 
Udvalgsindstillingerne vil derfor ikke blive udsendt sammen med dagsordenerne til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet, men vil først foreligge umiddelbart inden møderne. Baggrunden for, at sagerne alle behandles samme dag er, at det for bygherrerne er af væsentlig betydning, at byggeriet hurtigst muligt kan igangsættes.
 
 
BILAG
1
Åben
Oversigtskort
184966/16
2
Åben
Forslag til lokalplan nr. 460 for et erhvervsområde ved Foulum samt forslag til tillæg nr. 50 for Kommuneplan 2013 - 2025 med OSD-redegørelse
185009/16
3
Åben
Miljørapport "Datacenter og ny højspændingsstation ved Foulum"
184991/16
4
Åben
Bilag til miljørapporten
184994/16
5
Åben
Høringssvar
185004/16
6
Åben
Notat med behandling af høringssvar
190006/16
7
Åben
Notat med ændringer til lokalplan og kommuneplantillæg ved endelig vedtagelse
190010/16
8
Åben
Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering
186952/16
9
Åben
Miljøgodkendelse af nødstrømsanlæg på datacenter ved Foulum
184929/16
10
Åben
VVM tilladelse til datacenter og ny højstændingsstation ved Foulum
190004/16
 
 
INDSTILLING TIL TEKNISK UDVALG
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 7 nævnte ændringer,
 
at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,
 
at bilag 6 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 
INDSTILLING TIL KLIMA- OG MILJØUDVALGET
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at VVM-tilladelsen med vilkår godkendes,
 
at miljøgodkendelsen med vilkår godkendes,
 
at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,
 
 
Indstilling TIL ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
Indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg vil foreligge til mødet i dag.”
Indstilling
Indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil foreligge til mødet i dag.
Beslutning i Byrådet den 31-05-2016
Det blev på mødet oplyst, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at VVM-tilladelsen med vilkår godkendes,
 
at miljøgodkendelsen med vilkår godkendes,
 
at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes, og
 
at bilag 6 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.
 
 
Herudover indstiller Teknisk Udvalg til Byrådet,
 
at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 7 nævnte ændringer,
 
at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes, og
 
at bilag 6 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund og Michael Nøhr var fraværende.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne fra henholdsvis Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg, idet der i bilag nr. 6 tilføjes følgende afsnit til Byrådets svar vedrørende høringssvar nr. 2:
 
”Etablering af cykelsti langs Hobro Landevej fra Blichers Alle til Foulum eller Formyre, forudsætter ikke at stien optages i lokalplanen. Byrådet finder det fornuftigt at anlægge cykelstien vist i lokalplanen allerede nu / fra start for at kompensere for mertrafikken på Hobro Landevej.”
 
Per Møller Jensen og Ib Bjerregaard var fraværende.
 
 
Indstillingerne fra henholdsvis Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg godkendes med den tilføjelse til Byrådets svar vedrørende høringssvar nr. 2, som Økonomi- og Erhvervsudvalget foreslår.

Sagsid.: 15/26498
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på ekstraordinære møder den 31. maj 2016 med følgende dagsordenstekst:
 
”Klima- og Miljøudvalget behandler sagen på et ekstraordinært møde den 31. maj 2016 med følgende dagsordenstekst:
 
”Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget med tilhørende miljørapport den 24. februar 2016 (sag nr. 12), med henblik på offentlig høring.
 
Planforslaget fremlægges nu som (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 10 Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.
 
Baggrunden for udarbejdelse af tillægget til spildevandsplanen er, at optage erhvervsområde ved Foulum i spildevandsplanen samt etablering af spildevandsledninger til overførsel af spildevand fra Ørum og Foulum til Viborg Centralrenseanlæg. 
 
Oversigtskort samt kortudsnit fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
Offentlig høring
Der er modtaget to høringssvar til planforslaget med tilhørende miljørapport, hvor der rejses spørgsmål til følgende: 
·        Mulighed for etablering af forsinkelsesbassin,
·        Etablering af spildevandsanlæg til overførsel af spildevand fra Ørum til Viborg.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og 4.
 
Sideløbende med høring af tillægget til spildevandsplanen har kommuneplantillæg samt lokalplanforslag været i offentlig høring. Høringssvarene hertil er behandlet særskilt, og fremlægges i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplantillæg og lokalplan. På baggrund af de samlede høringssvar til planforslagene, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljørapporten. Redegørelsen, miljørapport med tilhørende bilag er vedlagt som bilag 5, 6 og 7.
 
Politisk behandling
Af tidsmæssige årsager holdes møder i Klima- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet den 31. maj 2016 med enslydende sagsfremstilling.
 
Udvalgsindstillingen vil derfor ikke blive udsendt sammen med dagsordenerne til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet, men vil først foreligge umiddelbart inden møderne. Baggrunden for, at sagerne alle behandles samme dag er, at det for bygherrerne er af væsentlig betydning, at byggeriet hurtigst muligt kan igangsættes.
 
Forvaltningens vurdering
Tillægget er det juridiske grundlag for:
·       At området kan optages i ”Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”,
·       At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.
 
Forvaltningen har vurderet, at indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre tillægget.
 
 
BILAG
1
Åben
Oversigtskort
169342/16
2
Åben
Tillæg 10 til Spildevandsplan 2014-2018
169289/16
3
Åben
Høringssvar
169588/16
4
Åben
Behandling af høringssvar og indsigelser
186776/16
5
Åben
Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering
187183/16
6
Åben
Miljørapport
186786/16
7
Åben
Bilag til miljørapporten
186794/16
 
 
INDSTILLING TIL KLIMA- OG MILJØUDVALGEt
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
atTillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014-2018” vedtages som forelagt,
 
at ”Sammenfattende redegørelse af miljøvurderingsrapporten” vedtages som forelagt,
 
at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.”
 
 
INDSTILLING TIL ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget vil foreligge til mødet i dag. ”
Indstilling
Indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil foreligge til mødet i dag.
Beslutning i Byrådet den 31-05-2016
Det blev på mødet oplyst, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ”Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014-2018” vedtages som forelagt,
 
at ”Sammenfattende redegørelse af miljøvurderingsrapporten” vedtages som forelagt, og
 
at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Per Møller Jensen og Ib Bjerregaard var fraværende.
 
 
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/22051
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på ekstraordinære møder den 31. maj 2016 med følgende dagsordenstekst:
 
”Klima- og Miljøudvalget behandler sagen på et ekstraordinært møde den 31. maj 2016 med følgende dagsordenstekst:
 
”Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i ”Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”. Tillægget omfatter optagelse af erhvervsområde ved Foulum i spildevandsplanen samt etablering af spildevandsledninger til overførsel af spildevand fra Ørum og Foulum til Viborg Centralrenseanlæg. 
 
Baggrund
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i ”Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014-2018” kan erhverves. Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Forvaltningens bemærkninger
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  
·        Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan,  
·        Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
Udover endelig vedtagelse af ”Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014-2018”, vil ovenstående være opfyldt, såfremt Byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget ”Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014 – 2018”. Det drejer sig om:
·        Optagelse af erhvervsområde ved Foulum i spildevandsplanen,
·        Etablering af tilknyttede spildevandsanlæg samt spildevandsledninger til overførsel af spildevand fra Ørum og Foulum til Viborg Centralrenseanlæg.
 
Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
 
Politisk behandling
Af tidsmæssige årsager holdes møder i Klima- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet den 31. maj 2016 med enslydende sagsfremstilling.
 
Udvalgsindstillingen vil derfor ikke blive udsendt sammen med dagsordenerne til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet, men vil først foreligge umiddelbart inden møderne. Baggrunden for, at sagerne alle behandles samme dag er, at det for bygherrerne er af væsentlig betydning, at byggeriet hurtigst muligt kan igangsættes.
 
Forvaltningens vurdering
Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i ”Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014 – 2018” kan realiseres.
 
Alternativ til en overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.
 
 
INDSTILLING TIL KLIMA- OG MILJØUDVALGET
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.”
 
 
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget vil foreligge til mødet i dag.”
Indstilling
Indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil foreligge til mødet i dag.
Beslutning i Byrådet den 31-05-2016
Det blev på mødet oplyst, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Anna Margrethe Engbæk Schmidt var fraværende.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Per Møller Jensen og Ib Bjerregaard var fraværende.
 
 
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsid.: 16/26275
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på ekstraordinære møder den 31. maj 2016 med følgende dagsordenstekst:
 
”Teknisk Udvalg behandler sagen på et ekstraordinært møde den 31. maj 2016 med følgende dagsordenstekst:
 
”I forbindelse med etablering af Apples datacenter, har Apple anmodet Kommunen om forlægning af den offentlige vej Blichers Allé (syd), som vist på oversigtskort i bilag 1. Forlægningen af Blichers Allé (syd) ønskes for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse og udbygning af datacentret.
 
Forlægningen af Blichers Allé (syd) er tænkt ind i lokalplan nr. 460, hvor den forlagte vej er udlagt som strækningen E-E på lokalplanens kortbilag 2.
 
Når en vej anlægges eller flyttes skal der tages stilling til de tilgrænsende ejendommes adgange til vejen, jf. lov om offentlige veje § 48. Formålet med forlægningen er at sikre den fortsatte adgang for AU Foulum (Aarhus Universitets forskningscenter) og Agro Business Park mod syd. Som følgevirkning af forlægningen af den offentlige vej Blichers Allé (syd) er det nødvendigt at tilpasse den tilsluttende private fællesvej Blichers Allé (syd). Den øverste del af Blichers Allé syd er privat fællesvej.
 
Forvaltningen foreslår, at det besluttes at forlægge vejen som vist på oversigtskortet i bilag 1, herunder den nødvendige tilpasning af tilsluttende private fællesvej Blichers Allé (syd).
 
Idet forlægningen alene er aktuel som følge af datacentret, og da det ellers ikke ville have været relevant eller påtænkt at flytte vejen, foreslår forvaltningen, at der indgås en aftale med Apple om, at Apple betaler forlægningen af vejen. Det er anslået, at det koster ca. 1.550.000 kr. at projektere og gennemføre vejforlægningen. Udkast til aftale er sendt til bygherrer med henblik på underskrift.
 
Politisk behandling
Beslutningen om forlægning af vejen, herunder bevillinger, behandles af Teknisk Udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Af tidsmæssige årsager holdes møderne samme dag den 31. maj 2016 med enslydende sagsfremstilling.
 
Udvalgsindstillingerne vil derfor ikke blive udsendt sammen med dagsordenerne til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet, men vil først foreligge umiddelbart inden møderne. Baggrunden for, at sagerne alle behandles samme dag er, at det for bygherrerne er af væsentlig betydning, at byggeriet hurtigst muligt kan igangsættes.
 
 
BILAG
1
Åben
Oversigtskort
185563/16
 
 
INDSTILLING TIL TEKNISK UDVALG
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at den offentlige vej Blichers Allé (syd) forlægges som beskrevet ovenfor,
 
at der indgås aftale med Apple om, at Apple betaler samtlige udgifter til forlægningen af vejen,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ’Forlægning af Blichers Allé’ med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ’Forlægning af Blichers Allé’ med rådighedsbeløb i 2016.”
 
 
INDSTILLING TIL ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
Indstillingen fra Teknisk Udvalg vil foreligge til mødet i dag.”
Indstilling
Indstillingerne fra Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil foreligge til mødet i dag.
Beslutning i Byrådet den 31-05-2016
Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at den offentlige vej Blichers Allé (syd) forlægges som beskrevet ovenfor,
 
at der indgås aftale med Apple om, at Apple betaler samtlige udgifter til forlægningen af vejen,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ’Forlægning af Blichers Allé’ med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ’Forlægning af Blichers Allé’ med rådighedsbeløb i 2016.
 
Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund og Michael Nøhr var fraværende.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Per Møller Jensen og Ib Bjerregaard var fraværende.
 
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag