You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 12. oktober 2016 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Ida Middelhede Jensen, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Anders Bertel, Jens Rohde, Lone Langballe, Mads Panny, Søren Gytz Olesen
Bemærkninger Afbud fra Anders Bertel. I stedet deltager stedfortræder Jens Ravn. Afbud fra Søren Gytz Olesen. I stedet deltager stedfortræder Kai O. Andersen. Afbud fra Jens Rohde. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Afbud fra Mads Panny. I stedet deltager stedfortræder Birthe Harritz. Afbud fra Lone Langballe.

Sagsid.: 15/29034
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog ved 1. behandlingen af budgetforslag 2017-20 den 21. september 2016 (sag nr. 1) at oversende det fremlagte budgetforslag til Byrådets 2. behandling. Budgetforslaget baserer sig på det budgetforlig, som samtlige partier i Viborg Byråd indgik den 2. september 2016.
 
Ændringsforslag
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 5. oktober 2016 (sag nr. 1) at stille en række ændringsforslag til budgetforslaget, som er beskrevet nedenfor. Der er ikke modtaget yderligere ændringsforslag til budgetforslaget.
 
Bidrag til kommunernes overholdelse af økonomiaftalen
Det fremgår af budgetforliget, at ”Partierne er enige om, at Viborg Kommune skal yde sit bidrag til, at Kommunernes Landsforening (KL) kan overholde økonomiaftalen med Regeringen. Partierne er derfor enige om at foretage omflytninger af beløb mv., såfremt det bliver nødvendigt af hensyn til, at KL kan overholde økonomiaftalen”.
 
KL har på et borgmestermøde den 22. september 2016 og ved efterfølgende telefonisk kontakt bedt kommunerne om at levere bidrag til overholdelse af økonomiaftalen, idet den seneste prognose viser, at serviceudgifterne på landsplan ligger 1,0 mia. kr. under rammen, mens anlægsudgifterne ligger 1,1 mia. kr. over rammen. På baggrund af dialogen med KL, stiller Økonomi- og Erhvervsudvalget et ændringsforslag om at flytte 5,4 mio. kr. fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet og desuden hæve budgetbufferen med 12 mio. kr. I tabel 1 nedenfor ses ændringsforslaget. Forslaget er fuldt finansieret.
 
Tabel 1. Ændringsforslag vedr. bidrag til overholdelse af økonomiaftalen
(i 1.000 kr.)
2017
2018
2019
2020
2021
Move on wheels, Houlkær
200
0
0
0
0
Undersøgelse af anlægsbehov for etablering af øget køkkenkapacitet i Levebo-miljøer (varm mad) på plejecentre
250
0
0
0
0
Indførelse af betalt parkering - analyse
400
0
0
0
0
Analyse af handicaptilgængelighed
500
0
0
0
0
Analyse af letbane Bjerringbro/Skive
500
0
0
0
0
Energiinvesteringer i idrætshaller
2.030
2.030
2.030
0
0
Energiinvesteringer klubhuse / spejder
1.520
1.520
1.520
0
0
I alt
5.400
3.550
3.550
0
0
Forøgelse af budgetbuffer fra 25 til 37 mio. kr.
12.000
 
 
 
 
Modpost på finansforskydninger
-12.000
 
 
 
 
I alt
5.400
3.550
3.550
0
0
 
Tekniske ændringsforslag:
Byrådet vedtog på mødet den 21. september 2016 (sag nr. 3) en øget indsats til inddrivelse af restancer, som forøger bevillingen til administrativ organisation med 600.000 kr. i 2017 og 800.000 kr. i 2018 og frem. Forslaget er finansieret af finansforskydninger som følge af mindre tab på tilgodehavender.
 
Yderligere godkendte Byrådet den 21. september 2016 (sag nr. 10) en række investeringer i den tværgående indsats for ledige unge. Der investeres i alt 3,35 mio. kr. i 2017, som er fuldt finansieret af faldende udgifter på overførselsområdet. Konsekvensen for de enkelte politikområder kan ses i tabel 2 nedenfor.
 
Tabel 2. Ændringsforslag vedr. investeringer i tværgående indsats for ledige unge
(i 1.000 kr.)
2017
2018
2019
2020
Administrativ organisation
2.250
2.250
2.000
2.000
Beskæftigelsestilbud
600
600
600
600
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
500
500
500
500
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet (finansiering)
-3.350
-3.350
-3.100
-3.100
I alt
0
0
0
0
 
Budgetforslag 2017-20
Budgetforslaget for 2017-20 inklusiv ovennævnte ændringsforslag præsenteres nedenfor i en resultatopgørelse, der viser budgettets hovedposter på indtægts- og udgiftssiden, og på bundlinjen viser, hvordan kassebeholdningen påvirkes af budgetforslaget.
 
Tabel 3. Resultatopgørelse for budget 2017-20 (negative beløb = nettoindtægter)
 
(mio. kr., 2016 i 2016-PL, 2017-2020 i 2017-PL, indtægter i løbende priser)
 
 
Opr.
budget 2016
Forventet regnskab
2016 pr. 30/6
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
Budget
2020
Skatter og generelle tilskud
-5.680,7
-5.656,6
-5.730,7
-5.796,0
-5.937,4
-6.081,2
Serviceudgifter
4.019,2
4.009,8
4.110,6
4.022,1
3.988,8
3.962,7
Overførselsudgifter
1.414,1
1.401,0
1.415,3
1.424,4
1.438,7
1.452,4
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
109,2
219,7
331,9
Renter
 
15,6
10,2
8,9
11,4
13,6
13,7
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-231,7
-235,6
-195,9
-228,9
-276,6
-320,5
Anlægsudgifter
238,7
259,8
214,0
234,2
212,3
128,2
Ældreboliger (anlægsudgifter)
2,3
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Jordforsyning
-4,4
22,4
5,1
-16,9
7,1
-13,2
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
2,9
6,2
4,4
Resultat skattefinans. område
4,9
50,6
23,2
-8,6
-51,0
-201,1
Forsyningsområdet
-7,5
29,2
8,0
-3,6
-8,9
-16,0
Resultat før låntagning
-2,6
79,7
31,2
-12,2
-59,9
-217,1
 
 
 
 
Tabel 3 fortsat, (negative beløb = kassetræk)
  
(mio. kr., 2016 i 2016-PL, 2017-2020 i 2017-PL)
 
Opr.
budget 2016
Forventet regnskab
2016 pr. 30/6
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
Budget
2020
Likvide aktiver primo
71,3
71,3
-13,5
-81,6
-136,2
-184,2
Resultat før låntagning
2,6
-79,7
-31,2
12,2
59,9
217,1
Lånoptagelse
96,9
96,9
39,1
30,4
12,7
12,7
Afdrag på lån
-73,9
-73,9
-75,3
-77,4
-79,0
-80,5
Øvrige finansforskydninger
-18,0
-28,1
-0,7
-19,8
-41,6
-34,8
Likvide aktiver ultimo
78,9
-13,5
-81,6
-136,2
-184,2
-69,7
Gennemsnitlig likviditet
405,0
335,0
265,0
205,0
155,0
200,0
 
Nedenfor kommenteres hovedposterne i resultatopgørelsen. En mere detaljeret resultatopgørelse kan ses i bilag nr. 1. Der er på baggrund af budgetforslaget beregnet takster i 2017, der kan ses som bilag nr. 2.
 
Resultat før anlæg og afdrag
Resultatet før anlæg og afdrag viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud Kommunen har til at dække udgifter til anlæg, idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 195,9 mio. kr. i 2017, 228,9 mio. kr. i 2018, 276,7 mio. kr. i 2019 og 320,5 mio. kr. i 2020. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 200 mio. kr., er opfyldt i de sidste tre år af budgetperioden.
 
Serviceudgifter/ budgetbuffer
Serviceudgifterne udgør 4.110,6 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. over Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2017 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen. Der er indlagt en budgetbuffer på 37 mio. kr., som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion. Budgetbufferen kan fx komme i anvendelse, hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.
 
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne er på 1.415,3 mio. kr. i 2017. Der budgetteres med et uændret udgiftsniveau i Viborg Kommunes overførselsudgifter fra 2016 til 2017. Der er imidlertid i økonomiaftalen forudsat, at overførselsudgifterne i 2017 på landsplan ligger ca. 2,5 mia. kr. under udgifterne i 2016, hvilket resulterer i en tilsvarende reduktion i kommunernes bloktilskud. Denne udvikling, med uændrede udgifter men lavere finansiering, resulterer isoleret set i en reduktion af driftsresultatet (Resultat før anlæg og afdrag) med 30 – 35 mio. kr. i 2017.
 
Anlægsudgifter
Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 214,0 mio. kr. i 2017. Investeringsniveauet ligger over Byrådets målsætning på 200 mio. kr. årligt, dog ikke i 2020, hvor der er budgetlagt anlægsprojekter for 128,2 mio. kr. Anlægsbudget med oversigt over de enkelte anlægsprojekter kan ses som bilag nr. 3.
 
En milliard af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne overholder anlægsrammen i budgetsituationen, og det er aftalt mellem Regeringen og KL, at det
har stor betydning, at regnskaberne også ligger inden for rammerne af aftalen.
 
Lånoptagelse
Med en budgetteret lånoptagelse på 39,1 mio. kr. i 2017 forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i budgettet, som Kommunen har låneadgang til. I lånoptagelsen er inkluderet lånedispensation på 6 mio. kr., som Viborg Kommune har fået i 2017 fra den pulje, som er målrettet kommuner med lav likviditet.
 
Det ses af resultatopgørelsen, at afdragene overstiger lånoptagelsen i hele budgetperioden, hvilket betyder, at Kommunens gæld reduceres. Gældsafviklingen reducerer også den gennemsnitlige likviditet i budgetperioden.
  
Likviditet
Budgettet har en negativ virkning for likviditeten i 2017, idet den faktiske likviditet reduceres fra -13,5 mio. kr. primo 2017 til -81,6 mio. kr. ultimo 2017. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 335 mio. kr. ultimo 2016 til 265 mio. kr. ultimo 2017, hvorefter den fortsat er faldende til 155 mio. kr. ultimo 2019. I 2020 stiger den gennemsnitlige likviditet til 200 mio. kr. svarerende til Byrådets målsætning.
 
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering
Byrådet skal i lighed med tidligere år beslutte, om Viborg Kommune i 2017 enten vælger statsgaranti, hvor skatter, tilskud og udligning ligger fast, eller selvbudgettering, hvor egne beregnede skatteindtægter indgår i beregningen af skatter, tilskud og udligning.  Ved valg af selvbudgettering, er det det faktiske udskrivningsgrundlag, som Kommunen får skat af. Det betyder, at der 3 år senere (i 2020), når det endelige udskrivningsgrundlag er opgjort, afregnes en eventuel difference til staten.
Ved Byrådets 1. behandling af budgettet var indtægterne fra skatter, tilskud og udligning baseret på statsgarantien for 2017, der blev udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i juli 2016. Forvaltningen har foretaget nye beregninger og følsomhedsanalyser på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Beregningerne kan ses i bilag nr. 4. Beregningerne viser, at Viborg Kommune ligger 10,5 mio. kr. under statsgarantien for 2017. Forvaltningen anbefaler derfor valg af statsgaranti for 2017.
Følsomhedsanalyserne på de to vigtigste parametre viser,
       at Viborg Kommunes indkomstudvikling skal udvise en betydelig højere vækstrate end KL har lagt til grund i deres prognose, hvis Viborg Kommunes indtægtsprognose skal nærme sig statsgarantien for 2017. I Forvaltningens beregning skal Viborg Kommune have en mervækst i nærheden af 0,5 % i alle årerne 2015-2017, hvis udskrivningsgrundlaget skal bevæge sig over statsgarantigrundlaget.
       at et højere faktisk betalingskommunefolketal kan bidrage i den positive retning i forhold til valg af selvbudgettering. Viborg Kommune ”tjener” på tilflytning med gennemsnitlig 55.000 kr. pr. tilflytter. Men i 2017 forventer Viborg Kommune et lidt lavere betalingskommunefolketal end Statens prognose, hvorfor der ikke kan forventes en gevinst ved selvbudgettering.
 
Kirkeskatten i 2017
Ved budgettets 2. behandling skal Byrådet vedtage udskrivningsprocenten for kirkeskatten. I lighed med forrige år har de kirkelige myndigheder afleveret kirkens eget budgetforslag for 2017, hvor udgangspunktet er en udskrivningsprocent på uændret 0,93 procent.
Der forventes ingen mellemregningsforhold mellem kommunekassen og de kirkelige myndigheder ultimo 2016.
Indstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der foretages flytning af budgetbeløb på 5,4 mio. kr. i 2017 fra anlæg til drift, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen,
 
at budgetbufferen hæves fra 25 mio. kr. til 37 mio. kr.,
 
at ændringsforslag vedrørende tværgående indsats for unge ledige, som Byrådet godkendte den 21. september 2016, indarbejdes i budget 2017-20 som angivet i tabel 2 ovenfor,
 
at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2017,
 
at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2017 fastsættes uændret til 25,7 procent,
 
at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2017 fastsættes uændret til 23,7 promille,
 
at dækningsafgiften af forskelsværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2017 fastsættes til uændret 8,75 promille (højst 8,75),
 
at dækningsafgiften af grundværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2017 fastsættes uændret til 11,85 promille (fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille),
 
at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2017 fastsættes til uændret 0,93 procent, og
 
at Forvaltningen bemyndiges til efter budgettets vedtagelse at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen samt at foretage de fornødne tekniske ændringer, således at det endelige budget 2017-2020 kan udgøre det bedst mulige administrationsgrundlag for udvalgene og Forvaltningen.
 
 
Ændringsforslaget, der er nævnt i sagsfremstillingen, vedrørende øget indsats til inddrivelse af restancer fremgår ved en fejl ikke af Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.
 
Borgmesteren indstiller på denne baggrund herudover til Byrådet,
 
at ændringsforslaget vedrørende øget indsats til inddrivelse af restancer godkendes.
Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget - med den af borgmesteren foreslåede tilføjelse - godkendes.

Sagsid.: 16/48089
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. september 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016 blev det besluttet at styrke skoleområdet med 24 mio. kr. 2 mio. kr. blev øremærket konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordninger, mens udmøntningen af de resterende 22 mio. kr. blev betinget af udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel.
 
Det blev ligeledes besluttet at den nye tildelingsmodel skal:
  • baseres på en grundig analyse af, hvordan resurserne til de enkelte skoler fordeles mere retfærdig end i dag og på en måde, så fremtidige udsving i elevtal på den enkelte skole ikke fordrer særlige tildelinger.
  • tage udgangspunkt i en tildeling pr. skole, pr. klasse i grundskole, mellemtrin og overbygning samt pr. elever.
  • tage hensyn til socioøkonomiske forhold i det enkelte skoledistrikt, så resursetildelingen sker ud fra større hensyntagen til kommunens forskelligheder.
  • udvikles i et samarbejde med personale og forældre.
 
Skolerne skal 01-12-2016 have udmeldt deres samlede budget for 2017. For at muliggøre ovenstående foreslås det at en ny tildelingsmodel på skoleområdet udarbejdes og implementeres i 2 tempi.
 
Fra 1. januar 2017 justeres den nuværende resursetildelingsmodel, således at 22 mio. kr. til styrkelse af skoleområdet tildeles skolerne i forhold til socioøkonomiske faktorer. Det foreslås, at der i denne fordeling af ressourcer tages udgangspunkt i undervisningsministeriets beregning af socioøkonomiske faktorer i forhold til forventningen til karaktergennemsnit over de sidste 3 år. En nærmere beskrivelse af de socioøkonomiske faktorer kan findes i bilag 2.
 
Da der er tale om omfordeling af 22 mio. kr. og ikke større dele af det samlede decentrale budget på skoleområdet i alt 670 mio. kr.(2016), foreslås det at virkningen af de socioøkonomiske faktorer vejer med en faktor 5.
 
I så fald vil eksempelvis Karup skole få tildelt 532.112 kr. mere end hvis midlerne kun blev fordelt efter elevtal (i alt 1.201.911 kr.), mens Overlund skole vil få 732.568 kr. mindre end hvis midlerne kun blev fordelt efter elevtal (i alt 865.474 kr.).
 
Man kunne også tillægge de socioøkonomiske faktorer større vægt, så forskellen mellem dem der får flere og dem der får færre midler bliver større. Hvis man eksempelvis ganger med faktor 10, vil Karup skole i stedet få tildelt i alt 1.734.023 kr. og Overlund skole vil få i alt 132.906 kr. af de 22 mio. kr. I bilag 1 findes diagrammer og en tabel over, hvor stor en andel af de 22 mio. kr. den enkelte skole vil få hvis midlerne fordeles efter socioøkonomiske faktorer.
 
Det indstilles til udvalget at beslutte, hvor stor effekt de socioøkonomiske faktorer skal have. Det resterende budget på skoleområdet foreslås fordelt efter den nuværende ressourcetildelingsmodel.
 
 
Tidsplan
27-09-2016
Børne- og Ungdomsudvalget drøfter plan for udmøntning af budgetforlig og indstiller til Økonomiudvalget med henblik på høring. Høringsparterne varsles om den kommende høring på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning
05-10-2016
Økonomiudvalget drøfter plan for udmøntning af budgetforlig og indstiller til Byrådet med henblik på høring.
12-10-2016
Byrådet drøfter plan for udmøntning af budgetforlig med henblik på høring.
13-10-2016 til 04-11-2016
Høringsperiode.
15-11-2016
Ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på endelig beslutning.
16-11-2016
Endelig beslutning i Økonomiudvalget.
23-11-2016
Endelig beslutning i Byrådet.
01-12-2016
Skolerne får udmeldt budget for 2017.


  1. Fra 1. januar 2018 træder en helt ny model i kraft, der tager hensyn til de betingelser, der er opstillet i budgetforliget. Kommissorium for dette arbejde kan forelægges til godkendelse i Byrådet 23-11-2016. Det forventes, at et endeligt forslag kan godkendes i Byrådet inden sommerferien 2017, så skolerne kender forudsætningerne for deres budget i 2018 inden de går ind i det nye skoleår.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel udarbejdes i 2 tempi, henholdsvis en model, der træder i kraft 01-01-2017, hvor 22 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer, og en endelig model, der træder i kraft den 01-01-2018, som tager højde for alle betingelserne i budgetforliget.
 
at beslutte, hvor stor effekt de socioøkonomiske faktorer skal have i den model, der skal træde i kraft den 01-01-2017.
 
at det resterende budget på skoleområdet fordeles efter den nuværende ressourcetildelingsmodel.
 
at sende det endelige forslag til den tildelingsmodel, der skal gælde fra 01-01-2017, i høring.
 
at kommissoriet for den tildelingsmodel, der skal gælde fra 01-01-2018, behandles i november.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 
at udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel udarbejdes i 2 tempi, henholdsvis en model, der træder i kraft 01-01-2017, hvor 11,6 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer, og en endelig model, der træder i kraft den 01-01-2018, som tager højde for alle betingelserne i budgetforliget.
 
at de socioøkonomiske faktorer i modellen vægter med faktor 1, og skal træde i kraft den 01-01-2017.
 
at det resterende budget på skoleområdet fordeles efter den nuværende ressourcetildelingsmodel.
 
at sende det endelige forslag til  tildelingsmodel, gældende fra 01-01-2017, i høring.
 
at kommissoriet for den tildelingsmodel, der skal gælde fra 01-01-2018, behandles i november
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere - forudsat Byrådet træffer beslutning om at sende Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling i høring – at afholde ekstraordinært møde den 15. november 2016 med henblik på at træffe endelig beslutning om indstilling til Byrådet på baggrund af de indkomne høringssvar.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen undlader at stemme.
Bilag