You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 22. februar 2017 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Britta Leth, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Ida Middelhede Jensen, Johannes F. Vesterby, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Flemming Lund, Jens Rohde, Karin Clemmensen, Nina Hygum
Bemærkninger Afbud fra Karin Clemmensen og Jens Rohde - begge på grund af ferie. I stedet deltager stedfortrædere henholdsvis Morten Otte og Henry Jensen. Endvidere er der afbud fra Nina Hygum og Flemming Lund. Britta Leth mødte kl. 17.03 efter behandlingen af sag nr. 1.

Sagsid.: 17/1721
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Byrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Mødelisten blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Sagsid.: 17/5493
Resume
I forbindelse med forhandlingerne om et eventuelt helt eller delvist salg af HMN Naturgas skal Byrådet give instruktion til Viborg Kommunes repræsentanter i repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.
Indstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på et ekstraordinært møde den 22. februar 2017 kl. 16.00.
 
Af dagsordenen fremgår følgende indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget:
 
”Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet, 
 
1. at Byrådet giver Viborg Kommunes repræsentanter, Ib Bjerregaard, Lone Vase Langballe, Niels Dueholm og Torsten Nielsen - eller i tilfælde af deres forfald deres stedfortrædere -, instruktion om at følge bestyrelsens indstilling til repræsentantskabets oplæg til beslutninger på repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 jf. dagsorden til repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 (bilag nr. 3) og herunder stemmer for:
 
a. at der igangsættes en salgsproces vedrørende HMN Naturgas A/S, og
b. at der vedrørende HMN GasNet P/S tages kontakt til energi-, forsynings- og klimaministeren med henblik på afholdelse af et møde til afklaring af vilkårene for en statslig overtagelse henholdsvis en alternativ overtagelse.”
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vil foreligge ved Byrådets behandling af sagen.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Det blev på mødet oplyst, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde i dag besluttede at indstille til Byrådet,
 
1. at Byrådet giver Viborg Kommunes repræsentanter, Ib Bjerregaard, Lone Vase Langballe, Niels Dueholm og Torsten Nielsen - eller i tilfælde af deres forfald deres stedfortrædere - instruktion om at følge bestyrelsens indstilling til repræsentantskabets oplæg til beslutninger på repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 jf. dagsorden til repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 (bilag nr. 3) og herunder stemmer for:
 
a. at der igangsættes en salgsproces vedrørende HMN Naturgas A/S, og
b. at der vedrørende HMN GasNet P/S tages kontakt til energi-, forsynings- og klimaministeren med henblik på afholdelse af et møde til afklaring af vilkårene for en statslig overtagelse henholdsvis en alternativ overtagelse.
 
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Sagen om Byrådets instruktion af Byrådets repræsentanter på repræsentantskabsmødet er tidligere behandlet af Erhvervs- og Økonomiudvalget på møde den 8. februar 2017 (sag nr. 31), hvor behandlingen af sagen blev udsat.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Regeringens strategi ”Forsyning for fremtiden” fra september 2016 lægger op til styrket effektivisering af gasdistributionen og øget konkurrence på gasmarkedet. Regeringen og forligskredsen på området ønsker at konsolidere gasdistributionsnettet i et samlet selskab.
 
Som følge heraf kan HMN således ikke videreføres i nuværende form, og koncernens ejer står derfor overfor en afgørende selskabsstrategisk beslutning. Derfor skal der igangsættes en række forhandlings- og forberedelsesprocesser, som kan skabe grundlag for endelig beslutning om HMN’s fremtid.
 
HMN har den 21. december 2016 fremsendt et orienteringsbrev til repræsentantskabet og kommunerne om situationen jf. lukket bilag nr. 1.
 
Det blev på bestyrelsesmøde i HMN den 19. december 2016 besluttet at indlede forhandlinger med staten om en principaftale for rammerne for et fælles statsligt-kommunalt distributionsselskab med statslig aktiemajoritet. Baggrundsmaterialet til bestyrelsesmødet den 19. december 2016 fremgår af lukket bilag nr. 2.
 
HMN Naturgas I/S har den 10. februar 2017 fremsendt dagsorden med bilag til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til afholdelse den 27. februar 2017 jf. bilag nr. 3. Dagsordenen er som bilag vedhæftet et indstillingsnotat fra bestyrelsen.
 
Som det fremgår af indstillingsnotatet er planerne om etablering af et fælles statsligt-kommunalt distributionsselskab opgivet, og der lægges derfor nu i stedet op til at der på det kommende repræsentantskabsmøde sker en afklaring af, hvor vidt der skal indledes salgsforhandlinger vedr. distributionsnettet (HMN Naturgas P/S) med staten.
 
Samtidigt skal der på repræsentantskabsmødet tages stilling til eventuel igangsættelse af salgsproces vedr. handelsselskabet HMN Naturgas A/S.
 
Af indstillingsnotatet fremgår endelig at bestyrelsen i HMN-koncernen i forhold til de øvrige to kommercielle selskaber (HMN Gastankstationer Aps og HMN Biogas Aps) allerede har besluttet, at sætte disse to aktiviteter til salg.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Der er møde i repræsentantskabet den 27. februar 2017, hvor der skal tages stilling til det videre forløb, herunder om der skal etableres kontakt til energi-, forsynings- og klimaministeren med henblik på en afklaring af vilkårene for en eventuel statslig overtagelse henholdsvis en alternativ overtagelse.
 
Såfremt der modtages endelige købstilbud på HMN Naturgas A/S, HMN Gastankstationer Aps og HMN Biogas Aps vil disse blive forelagt repræsentantskabet på et nyt møde med henblik på stillingtagen. Tilsvarende vil resultatet af drøftelserne med staten vedrørende distributionsselskabet HMN GasNet P/S blive forelagt for repræsentantskabet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Hvis Viborg Kommune sælger gasdistributionsselskabet til staten vil der, med de nuværende regler, blive udløst en modregning på 100 % af provenuet i kommunens bloktilskud i det efterfølgende år. I forbindelse med salg af HMN-koncernen er der fra forligskredsen opbakning til at lempe modregningsreglerne på gasområdet, så der kun modregnes 20 % af provenuet, hvis pengene frigives over 10 år. Udbetales beløbet på én gang, forventes det at udløse en modregning på 60 %.
 
HMN ejes af 57 kommuner og har pr. 31.12.2015 en egenkapital på 2.109,6 mio. kr. og en langfristet gæld på 707,8 mio. kr. Viborg Kommunes ejerandel er på 6,713 %, svarende til 141,6 mio. kr. af egenkapitalen og 47,5 mio. kr. af den langfristede gæld.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
HMN naturgas I/S (moderselskabet) er et kommunalt fællesskab omfattet af § 60 i den kommunale styrelseslov.
 
Byrådet har adgang til at bestemme, hvordan man ønsker, at Kommunens repræsentanter skal agere i fællesskabets repræsentantskab. Man taler om, at ”kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelse” eller mulighed for at give sin repræsentant ”bundet mandat”.
 
Et bundet mandat gives af et flertal i Byrådet og gælder for alle Kommunens repræsentanter.


Bilag

Sagsid.: 14/78019
Resume
På baggrund af drøftelser om ”Fremtidens skole”, som har været afholdt som følge af beslutningen i Byrådet den 18. maj 2016 sag 18, er der af Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti udarbejdet et oplæg ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere”. Partierne bag ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere” og Det Konservative Folkeparti er enige om at fremsende oplægget til Byrådets godkendelse.

Oplægget beskriver princippet for ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolen gående på en grundtildeling,
en elevtildeling og en tildeling efter socioøkonomiske faktorer. Forslaget indebærer endvidere, at alle nuværende undervisningssteder bevares, samt at der ved udmøntning af den ny ressourcetildelingsmodel ikke må være skoler, hvis driftsbudget reduceres med mere end 5 %. I henhold til oplægget tilføres fra budget 2018 25 mio. kr. udover de nuværende midler. Heraf skal en del gå til dagtilbud.
Indstilling
Borgmesteren indstiller på vegne af de fem partier til Byrådet,
 
1. at ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere” godkendes,

2. at der med en ny resursetildelingsmodel skal sikres, at ingen skolers driftsbudget reduceres med mere end max. 5%,
 
3. at forslaget indebærer, at der ikke skal nedlægges skoler,
 
4. at Børne- og Ungdomsudvalget den 28. februar 2017 beslutter, hvilken ressourcetildelingsmodel, der skal sendes i høring,

5. at der fra budget 2018 og frem udover de nuværende midler skal udmøntes 25 mio. kr. – hvoraf en del skal gå til dagtilbud,
 
6. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender en proces for beskrivelse af de indholdsmæssige dele af ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere”, og
 
7. at udmøntningen af de 25 mio. kr. følger denne proces.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Borgmesterens indstilling blev godkendt.
 
Flemming Gundersen og Anna Margrethe Engbæk Schmidt stemmer imod.
Sagsfremstilling
Historik
Den 18. maj 2016 (sag nr.18) vedtog Byrådet følgende:” Byrådet opfordrer borgmesteren til at indkalde partierne med partiledere og spidskandidater samt fagudvalg til forhandlinger om fremtidens folkeskole på denne side af sommerferien med henblik på at fremsætte forslag om Viborg Kommunes folkeskoles fremtid i høring inden årets udgang”.
 
På baggrund af denne beslutning har der været afholdt en række møder med gruppeformændene fra partierne i Byrådet.
 
På mødet den 9. februar 2017 blev gruppeformændene fra Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti enige om at fremsende papiret ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere” til godkendelse i Byrådet på mødet den 22. februar 2017. Papiret fremgår af bilag nr. 2 og i kort form i bilag nr. 1.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har siden efteråret arbejdet med en ny ressourcetildelingsmodel for skolerne. Dette er sket efter kommissorium godkendt i Byrådet den 23. november 2016 (sag nr.8). Kommissoriet fremgår af bilag nr.3.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I indstillingen til Byrådets beslutning indgår, at kommissoriet godkendt i Byrådet den 23. november 2016 præciseres med følgende:
 
at der med en ny ressourcetildelingsmodel skal sikres, at ingen skolers driftsbudget reduceres med mere end max.5 %,
 
at forslaget således indebærer, at der ikke skal nedlægges skoler,
 
at der fra budget 2018 og frem udover de nuværende midler skal udmøntes 25 mio. kr.
– hvoraf en del skal gå til dagtilbud,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget godkender en proces for beskrivelse af de indholdsmæssige dele af ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere”, og
 
at udmøntningen af de 25 mio. kr. følger denne proces.
 
Oplægget indeholder udover princippet for ny ressourcetildelingsmodel beskrivelse af en række temaer og indsatser for Dagtilbud og Skole. Børne- og Ungdomsudvalget godkender en proces for beskrivelse af disse indholdsmæssige dele af ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere”.
 
Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv
Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget den 28. februar, i.h.t. det af Byrådet den 23. november 2016 vedtagne kommissorium, beslutter, hvilken ressourcetildelingsmodel, der skal sendes i høring.
 
I henhold til tidsplanen for udarbejdelsen af ny ressourcetildelingsmodel skal Byrådet træffe endelig beslutning den 19. april for, at skolerne kan kende principperne for økonomitildelingen, inden de planlægger det kommende skoleår.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 16/68931
Resume
 
Anmodningen er fremsat i henhold til almenboligloven § 26.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborgs køb af grund, beliggende Egevænget 2 i Hald Ege, i henhold til købsaftale af 10. november 2016, godkendes.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 26. oktober 2016 (sag nr. 23) besluttet at sælge en grund i Hald Ege, beliggende Egevænget 2, til Boligselskabet Viborg, afd. 45.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Boligselskabet Viborg, afd. 45, har den 10. november 2016 underskrevet en købsaftale med Viborg Kommune om køb af en ubebygget grund i Hald Ege, beliggende Egevænget 2 (del nr. 2 af matr.nr. 1mc Hald Hgd., Dollerup). Grunden har et areal på 10.527 m².
 
Købesummen er aftalt til 6.000.000 kr. inkl. moms samt kloakbidrag og de på salgskort viste boligveje og stier. Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. december 2016.
 
Bestyrelsen for Boligselskabet Viborg har på sit møde den 22. november 2016 godkendt købet med en købesum på 6 mio. kr. inkl. moms, svarende til den salgspris Byrådet har godkendt.
 
Boligselskabet Viborg påtænker at opføre et seniorbofællesskab med ca. 21 almene familieboliger med et samlet boligareal på 2.200 m² samt et fælleshus. Boligselskabet anslår den samlede anskaffelsessum til 42.541.000 kr., heraf er grundudgiften (inkl. tinglysnings- og tilslutningsafgifter) anslået til 7.126.000 kr., svarende til knap 17 % af anskaffelsessummen.
 
Boligselskabet Viborg har i Social Partnerskabsaftale, der er indgået mellem Viborg Kommune og Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen, formuleret en vision for seniorbofællesskaber i Viborg (se uddrag i bilag nr. 1), og boligselskabet oplyser om mange interessetilkendegivelser fra borgere i hele kommunen, primært fra Hald Ege.
 
Det fremgår af Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik, der er vedtaget af Byrådet den 15. juni 2016 (sag nr. 25), at Viborg Kommune bl.a. vil tilstræbe, ”at der er et varieret udvalg af forskellige boliger og boformer for ældre over hele kommunen.

 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Det følger af købsaftalen, at boligselskabet skal påbegynde byggeri inden 1 ½ år efter overtagelsesdagen, og at byggeriet skal færdiggøres i normal byggerytme uden ugrundet ophold.
 
Boligselskabet Viborg, afd. 45, har endnu ikke ansøgt om støttetilsagn og forventer at indsende skema A (ansøgning om støttetilsagn) i løbet af foråret. Byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det kommunale grundkapitallån ved et efterfølgende støttetilsagn udgør 10 % af den samlede anskaffelsessum.
 
Ved en anslået anskaffelsessum på omkring 42,5 mio. kr. udgør det kommunale grundkapitallån omkring 4,25 mio. kr. Derudover skal kommunen stille garanti for realkreditbelåningen.
 
Byrådet har den 15. juni 2016 (sag nr. 6) besluttet bl.a. at reservere en kvote på 20 almene familieboliger i Hald Ege samt en kvote på 30 almene familieboliger i Arnbjerg til Boligselskabet Viborg med rådighedsbeløb i 2017 på hhv. 4 mio. kr. og 6 mio. kr.
 
Boligselskabet henviser til, at kvote til den påtænkte opførelse af almene familieboliger på grunden udgør de 20 boliger fra omtalte Hald Ege-kvote og 1 af boligerne fra omtalte Arnbjerg-kvote.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Almene familieboliger kan i henhold til almenboligloven § 3, stk. 2 etableres som bofællesskaber, når kommunalbestyrelsen senest samtidig med tilsagnet beslutter, at boligerne skal indrettes som individuelle eller kollektive bofællesskaber.
 
Senest når Kommunen giver støttetilsagn til et familieboligbofællesskab, skal Kommunen og boligselskabet i henhold til almenboligloven § 51a aftale, hvorledes udlejningen skal finde sted. Det er muligt at aftale, at udlejningen, inden for rammer der iagttager boligsociale hensyn, overlades til bofællesskabets beboere.


Bilag

Sagsid.: 16/52470
Resume
Viborg Kommune har søgt ministeriet om puljen til etablering af almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge, og fået tildelt tilskud svarende til 75 % af grundkapitalen. Viborg Kommune skal finansiere de sidste 25 %. I budgettet er der afsat 1,93 mio. kr. til Viborg Kommunes andel af grundkapitalen svarende til 100 boliger.
 
Til den videre proces skal Byrådet træffe beslutning om bygherrer, placering og størrelse på boligerne.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der etableres 100 almene familieboliger på gennemsnitligt 40 m², der kan forbeholdes flygtninge eller andre socialt udsatte, idet Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg opfører 70 boliger, og Boligselskabet Viborg opfører 30 boliger, forudsat at betingelserne for opførelse af boligerne er tilstede,
 
2. at boligerne placeres i henhold til boligselskabernes forslag jf. bilag nr. 1 og bilag nr. 3 under forbehold for plan- og miljømæssige forhold samt grundkøb,
 
3. at der stilles krav om, at huslejeniveauet (i 2017-niveau) maksimalt bliver 2.500 kr. pr. måned excl. forbrug,
 
4. at der stilles krav om, at en fortætning i den eksisterende afdeling 3 skal godkendes af beboerdemokratiet, og
 
5. at lokalplanlægning for fortætning i afdeling 3, Klostervænget igangsættes.
 
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
6. at alle boliger opføres i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri” eller
 
at en mindre andel af boligerne i hvert projekt opføres i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri” eller
 
at alle boliger opføres i henhold til bygningsreglementets krav. 
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 1. - 5. ”at.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,
 
6. at det henstilles at en mindre andel af boligerne opføres i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Pulje til medfinansiering af grundkapitalindskud
Byrådet behandlede sagen første gang den 15. juni 2016 (sag nr. 6). På mødet besluttede Byrådet:
·         at der fra puljen til tilskud til etablering af almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge, ansøges om den udmeldte tilskudsramme på i alt 13.262.119 kr. for Viborg Kommune og,
·         at der – når tilskudsrammen er udmeldt – tages stilling til udnyttelsen af rammen, herunder placering af boligerne med udgangspunkt i Viborg Kommunes politik om geografisk spredning.”
 
Pulje til medfinansiering af midlertidige boliger og ombygning til boliger
Byrådet besluttede endvidere:
·         at det undersøges, om der er mulige konkrete projekter, hvor der kan ansøges fra puljen til tilskud til midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge for 2017 (2. runde).”
 
På mødet d. 21. september 2016 (sag nr. 1) besluttede Byrådet, at bevilge 1,93 mio. kr. til grundkapital til 100 almene familieboliger på 40 m², der kan forbeholdes flygtninge eller andre socialt udsatte. Ved 100 boliger på 40 m² er tilskuddet fra staten til etablering af boligerne 5,79 mio. kr.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har anmodet Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg om en tilkendegivelse af boligselskabernes interesse i at opføre små, almene boliger med lav husleje, som kan forbeholdes flygtninge eller andre socialt udsatte. Begge boligselskaber har udtrykt interesse for dette.
 
Interessetilkendegivelsen fra Boligselskabet Sct. Jørgen fremgår af bilag nr. 1 (brev) og bilag nr. 2 (programoplæg). Boligselskabet Viborgs interessetilkendegivelse kan ses bilag nr. 3 (brev) og bilag nr. 4 (programoplæg).
 
De to boligorganisationer har udtrykt, at en samlet kvote på 100 boliger kan fordeles med 70 boliger til Boligselskabet Sct. Jørgen og med 30 boliger til Boligselskabet Viborg.
 
Beskrivelse
Pulje til medfinansiering af grundkapitalindskud
Boligselskabet Sct. Jørgen har tilkendegivet, at de ønsker at etablere 50 boliger i Banebyen, herunder 30 boliger som del af en ny afdeling og 20 boliger som fortætning i den eksisterende afdeling 3, Klostervænget.
 
Endelig vil boligselskabet opføre 20 boliger, som en del af et nyt projekt på Østergade i Bjerringbro ved den eksisterende afdeling 322.
 
Forvaltningen har ingen bemærkninger til de placeringer, der er foreslået. Forvaltningen vil dog stille krav om, at en fortætning i den eksisterende afdeling 3 skal godkendes af beboerdemokratiet.
 
Boligselskabet opfører boligerne således, at to boliger på et senere tidspunkt kan sammenlægges til en større bolig på ca. 80 m². Derved sikres det, at boligerne også på lang sigt kan tilpasses en eventuel ændring af efterspørgslen.
 
Boligselskabet Viborg har tilkendegivet, at de har undersøgt muligheden for at etablere 30 boliger som fortætning i den eksisterende afdeling 10, Vestervang eller på Rughavevej i forbindelse med Vestbadet/VFF-projektet. Alternativt foreslår boligselskabet, at opføre en ny afdeling på Asmild Mark eller på Rosenvænget (den tidligere Rosenvænget Skole).
 
Forvaltningen har vurderet, at de forslåede boliger i afdeling 10, Vestervang eller i forbindelse med Vestbadet/VFF-projektet vil blive påvirket med et uacceptabelt støjniveau, såfremt der ikke etableres effektiv støjafskærmning. Desuden vil boligerne blive påvirket med lys fra kunststofbanens lysanlæg. Etablering af støjafskærmning er en dyr merudgift, som endvidere bevirker, at boligerne i dagtimerne er beliggende i skygge. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale en placering som fortætning i afdeling 10, Vestervang eller i forbindelse med Vestbadet/VFF-projektet.
 
Forvaltningen har ingen bemærkninger til en placering på Asmild Mark, men har noteret sig, at boligselskabet skønner, at salgsprisen på grunden er afgørende for, om et projekt med boliger til lav husleje kan gennemføres. Området på Rosenvænget er under byggemodning og er derfor endnu ikke sat til salg. De 2 grunde ejes af Viborg Kommune.
 
Begge boligselskaber har vedlagt skitser med boliger på henholdsvis 35 m² og 45 m², svarende til gennemsnitligt 40 m². Boligselskabet Viborg har endvidere vedlagt skitser på boliger på 32 m².
 
Begge boligselskaber sigter mod en husleje på ca. 2.500 kr. pr. måned excl. forbrug for en 40 m² bolig.
 
Pulje til medfinansiering af midlertidige boliger og ombygning til boliger
I henhold til Byrådets beslutning af den 15. juni 2016 har Forvaltningen endvidere undersøgt, hvorvidt der er mulige konkrete projekter, hvor der kan ansøges fra puljen til tilskud til midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme boliger til flygtninge for 2017 (2. runde). Det er Forvaltningens vurdering, at der ikke er mulige konkrete projekter.
 
Alternativer
Boligselskabet Sct. Jørgen har tilkendegivet et ønske om at opføre samtlige boliger, såfremt Boligselskabet Viborg ikke kan erhverve grunde, hvorpå boligerne kan opføres. Boligselskabet Sct. Jørgen har vurderet, at boligselskabet har yderligere to eksisterende boligafdelinger i Viborg, hvor det kan være muligt at opføre boligerne. Forvaltningen har ikke undersøgt de alternative placeringer.
 
Boligselskaberne har oplyst, at det bliver vanskeligt, at opføre boligerne i overensstemmelse med ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, når boligerne bliver på ca. 40 m². Alternativt kan en mindre andel af boligerne i hvert projekt opføres i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, eller endelig kan alle boliger opføres i henhold til bygningsreglementets krav.
 
Tidsperspektiv
Det er en betingelse for udbetaling af støtte fra staten, at projekterne har modtaget et tilsagn (skema A) inden udgangen af 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune har anvisningsretten til boligerne, hvilket medfører, at kommunen også hæfter for eventuel tomgangsleje og garanterer istandsættelse ved fraflytning. På den baggrund skal det sikres, at boligerne ikke bliver så store, at huslejen overstiger 2.500 kr./måned excl. forbrug, og derved ikke kan lejes ud.
 
Målgruppen kan afholde en husleje på maksimalt 2.500 kr./måned excl. forbrug og evt. boligstøtte. Husleje i forhold til lejlighedsstørrelse fremgår af bilag nr. 5.
 
Boligerne opføres, så der er mulighed for at søge boligstøtte. Der må således forventes en afledt kommunal udgift til boligstøtte forbundet med opførelsen af de 100 boliger.
 
Juridiske og planmæssige forhold
En eventuel senere sammenlægning af boligerne, som foreslået af Boligselskabet Sct. Jørgen, vil kræve en ændring af ”Bekendtgørelse nr. 403 om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge”, da boligerne bliver opført efter denne bekendtgørelse.
 
En betingelse, for at der kan meddeles tilsagn til projekterne, er, at der foreligger en godkendt lokalplan for området. Det vil sige, at en eventuel ny lokalplan skal være vedtaget senest på det samme møde, hvor tilsagnet (skema A) kan behandles i december.
 
Den efterfølgende bebyggelsesprocent ved en fortætning i afdeling 3, Klostervænget afgør, om der skal udarbejdes et tillæg til den eksisterende lokalplan, eller om der både skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan. Udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan tager normalt et år.
Bilag

Sagsid.: 16/51508
Resume
Indstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning:
”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune godkendes, og anbefaler denne til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen.”
 
 
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning:
”Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at Byrådet godkender Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune og anbefaler denne til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.”
 
 
På baggrund af udvalgenes beslutninger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune godkendes, og anbefales til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Baggrund
Landsbyggefonden yder støtte til boligsociale indsatser i almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at der er udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen. Disse helhedsplaner udarbejdes af boligorganisationerne og danner grundlag for det endelige tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden.
 
For at komme i betragtning til støtte skal beliggenhedskommunen anbefale helhedsplanen. Derudover er kommunal medfinansiering af de boligsociale indsatser et krav for, at helhedsplanen kan opnå støtte fra Landsbyggefonden.
 
Byrådet godkendte på sit møde 13. april 2016 (sag nr. 15) forslag til prækvalifikation for perioden april 2017 - marts 2021. Landsbyggefonden har efterfølgende godkendt prækvalifikationen, og Boligselskabet Viborg, Bjerringbro Andelsboligforening og Boligselskabet Sct. Jørgen har i samarbejde udarbejdet udkast til en samlet boligsocial helhedsplan for Viborg Kommune 2017-2021. Repræsentanter fra Viborg Kommunes forvaltninger Job & Velfærd samt Børn & Unge har deltaget i udarbejdelsen af helhedsplanen.
 
Forslag til Boligsocial Helhedsplan for Viborg Kommune 2017-2021 behandles i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, med henblik på byrådets godkendelse og anbefaling til Landsbyggefonden.
 
Boligsociale indsatser
Den boligsociale helhedsplan har karakter af en overordnet strategisk samarbejdsaftale, med tilhørende indsatsplaner for områderne
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Forebyggelse og forældreansvar
  • Tryghed og trivsel
 
Helhedsplanen omfatter 6 afdelinger i de tre boligselskaber: Vestervang, Houlkærparken, Houlkærvænget, Ellekonebakken (alle Viborg), Egeparken (Bjerringbro) og Rødkærparken (Rødkærsbro). En udførlig beskrivelse, herunder målsætninger for indsatserne, fremgår af de vedhæftede bilag.
 
Den strategiske samarbejdsaftale og de tilhørende indsatsplaner forventes at kunne understøtte de indsatser, som Viborg Kommune har prioriteret på især Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets områder.
 
Den overordnede ledelse af Boligsocial Helhedsplan 2017 – 2021 varetages af en bestyrelse med deltagelse af boligselskaberne, Viborg Kommune samt biskoppen for Viborg Stift. Hans Henrik Gaardsøe, direktør for Børn & Unge samt Mette Andreassen, direktør for Job & Velfærd repræsenterer Viborg Kommune i denne bestyrelse.
 
Kommunal medfinansiering af udgifter til boligsocial indsats
I forslag til den boligsociale helhedsplan indgår følgende udgifter, der foreslås dækket af Viborg Kommune:
 
Udlån af medarbejder fra Job & Velfærd i alt 2017 - 2021
2.200.000 kr.
Udlån af medarbejder fra Børn & Unge i alt 2017 - 2021
2.000.000 kr.
Kontant bidrag
3.000.000 kr.
I alt
7.200.000 kr.
 
 
Indregnet i ovenstående udlån er dels udlån af en fuldtidsmedarbejder fra hvert direktørområde, dels deltagelse af en række medarbejdere fra Viborg Kommune i et løbende samarbejde med boligselskaberne om den boligsociale indsats, blandt andet i form af deltagelse i den boligsociale helhedsplans bestyrelse og forskellige følgegrupper.
 
På møderne i Børne- og Ungdomsudvalget (26. april 2016 sag nr. 2) og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (28. april 2016 sag nr. 3) er det i begge udvalg besluttet at anvende en del af udvalgenes råderum på 0,5% til finansiering af den boligsociale helhedsplan. Hvert udvalg bidrager således med 0,9 mio kr årligt – i alt 7,2 mio. kr. i projektperioden.
Bilag

Sagsid.: 17/487
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1.    at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Pulje daginstitutioner” forhøjes med 4.425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.
2.    at udgiften på 4.425.000 i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbene, der er afsat med 1.500.000 på kontoen ”Indretning af køkkener” og afsat med 2.925.000 på kontoen ”Pulje daginstitutioner” på overslagsåret 2018 (i budget 2017-2021), idet beløbene tilsvarende nedsættes ved den kommende/igangværende budgetlægning for 2018-2022.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1.    at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Pulje daginstitutioner” forhøjes med 4.425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.
2.    at udgiften på 4.425.000 i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbene, der er afsat med 1.500.000 på kontoen ”Indretning af køkkener” og afsat med 2.925.000 på kontoen ”Pulje daginstitutioner” på overslagsåret 2018 (i budget 2017-2021), idet beløbene tilsvarende nedsættes ved den kommende / igangværende budgetlægning for 2018-2022.
Sagsfremstilling
Historik
Den 3. januar 2017 (sag nr. 10) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at indstille til Byrådet, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.950.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017 til kontoen ”Pulje daginstitutioner”. Anlægsbeløbet er til udbedring af forskellige pludselige opståede mindre renoveringsbehov, mindre uforudsete anlægsopgaver samt til ombygning af køkkenfaciliteter.  
Anlægsudgiftsbevillingen ”Pulje daginstitutioner” forudsætter Byrådets godkendelse på møde den 25. januar 2017.
 
Inddragelse og høring
Der har i november måned 2016 været afholdt valg i alle børnehusene.
 
Beskrivelse
Kommunen er forpligtet til at sørge for de nødvendige køkkenfaciliteter, der gør, at der kan fremstilles et sundt frokostmåltid i børnehusene. Efter en gennemgang af de nødvendige ombygninger af køkkenfaciliteterne er den samlede udgift anslået til 5.994.321 kr. (se bilag).
I henhold til investeringsoversigten er der i 2017 afsat en pulje på 1.950.000 kr. til mindre anlægsopgaver i Dagtilbud. Udgiften til mindre uforudsete anlægsopgaver samt til ombygning af køkkenfaciliteter i børnehusene overstiger bevillingen. Der søges derfor om en forhøjelse af bevillingen på 4.425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017 - således, at den samlede anlægsbevilling bliver 6.375.000 kr. (i 2017-priser).
 
 Investeringsoversigten 2017-2020(alle beløb er i 2017-priser):
 
År 2017
(forventet frigivet den 25/1 17)
År 2018
År 2019
År 2020
Indretning af køkkener
0
1.500.000
0
0
Pulje daginstitutioner
1.950.000 kr.
2.925.000 kr.
3.050.000 kr.
1.000.000 kr.

Vurdering af behov for- og planlægning af udbud på rådgiverydelser, foretages i samarbejde med Ejendomme og Energi.
 
Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets samt Byrådets godkendelse, vil forvaltningen antage rådgiver, og udbudsformen bliver i offentlig licitation/fagentrepriser
 
Finansiering
Forvaltningen foreslår, at merudgiften på 4.425.000 kr. i 2017 finansieres ved fremrykning af 1.500.000 og 2.925.000 kr. fra 2018.
Det forventes dog, at der fortsat i overslagsårene vil være behov for midler til puljen, hvorfor dette medtages til budgetforhandlingerne for 2018-22.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Ombygningen af produktionskøkkenerne forventes at være færdig ultimo 2017.
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Da der er tale om en fuldt forældrefinansieret madordning, vil der ikke være tale om en øget økonomisk driftsudgift. Derimod må der forventes øgede udgifter til fripladser, da madordningen er omfattet af samme regler som øvrige fripladser.
Udgiften til etablering af køkkenfaciliteter er en éngangsudgift
 
Juridiske og planmæssige forhold
I henhold til Dagtilbudslovens § 16 a, b og Viborg Kommunes retningslinjer skal forældrene til børn i daginstitutioner hvert andet år have mulighed for at fravælge kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid.
 
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/26757
Resume
Brattingsborgskolen har igennem flere år haft mangel på lokaler. Der er allerede nu en stor klasse på mellemtrinet og skolestart 2017 udløser en stor BH-klasse i 2 spor, hvorfor en til- og ombygning er en nødvendighed.
 
Musik og håndarbejde deler p.t. lokale. Brattingborgskolen ønsker at nytænke håndarbejde og gøre det mobilt og få et større areal til musikundervisning.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.    at licitationsresultatet godkendes
 
2.    at om- og tilbygningen igangsættes
 
3.    at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Brattingborgskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 4.313.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017
 
4.    at udgiften på 4.313.000 kr. finansieres
 
med 3.800.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler(helhedsplaner)
 
med 513.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.   at licitationsresultatet godkendes
 
2.   at om- og tilbygningen igangsættes
 
3.   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Brattingborgskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 4.313.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017
 
4.   at udgiften på 4.313.000 kr. finansieres
 
-       med 3.800.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)
-       med 513.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Sagsfremstilling
Historik
Til- og ombygningen har været planlagt siden 2011, men er først kommet på investeringsoversigten i 2017.
 
Projektet er igangsat i 2016, hvor en del af skolens selvfinansiering fra 2015 på 1 mio. kr. er anvendt til intern rådgiver samt projektering.
 
 
Inddragelse og høring
Ejendomme & Energi har afholdt workshops i 2016 med Brattingborgskolens ledelse, bestyrelse og personale.
 
 
Beskrivelse
Ejendomme & Energi er i samarbejde med Viborg Ingeniørerne rådgiver på opgaven og der foreligger nu et forslag om en tilbygning i 2 plan. (Bilag 1)
 
I nedre plan på 133 m2 indrettes SFO- og musikværksted. Musiklokalet disponeres med depot samt instrument niche. Via rullegitter kan nichen åbnes mod lokalet og fungere som miniscene og når lokalet bruges til andre aktiviteter – eksempelvis SFO – vil instrumenterne stå beskyttet.
 
Øvre plan på 133 m2 tilknyttes til mellemtrinets klasselokaler der indrettes med lokale til håndværk & design, der også kan anvendes til fællesrum for mellemtrin og klub.
 
Endvidere en tilbygning på 34m2 til teknisk serviceleder.
 
Det nuværende lokale for musik og håndværk indrettes til klasselokale for mellemtrinet og der etableres foldevæg mellem to eksisterende klasseværelser. Endvidere nedrives eksisterende SFO.
 
Der har den 05.01.2017 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige.
På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:
 
Håndværkerudgifter:
Licitationsresultat
Vinterforanstaltninger
Uforudsete udgifter (10%)
 
3.920.047
78.353
392.000
 
4.390.400
Bygherreleverancer:
Smartboard + projektorer
Alarm m.v.
 
50.000
45.000
 
95.000
Omkostninger:
Intern rådgivning
Intern projektering (7,5%af håndværkerudgifter)
Ingeniørrådgivning + optegning af elementer
Miljøsanering, landinspektør, geoteknik, licitation, tryk m.v.
 
144.500
329.300
295.000
58.800
 
827.600
Total
5.313.000
 
 
 
Finansiering:
Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte beløb på 3.800.000 kr. til projektet samt med 513.000 kr. fra ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2017.
Skolens selvfinansiering på 1.000.000 kr. er overført til kontoen ”Brattingborgskolen(helhedsplaner) i 2016. Derfor søges der om frigivelse af i alt 4.313.000 kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Byggestart:    1. marts 2017
Aflevering:     Ultimo september 2017
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I forbindelse med en tilbygninger på 300 m2 vil der blive afledte driftsudgifter til el, vand og varme.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/59548
Resume
Der har i flere år været klager over indeklimaet i Vinklen på Bøgeskovskolen.
 
I 2013 besigtigede Teknik & Miljø stedet. Ud fra målinger af indeklimaet, gennemgang af ventilationsanlæg samt udsagn fra personale er der store problemer med træk ved friskluftsindtagene til lokalerne.
 
For at undgå et straks påbud fra Arbejdstilsynet(AT) bør der etableres et nyt ventilationsanlæg i Vinklen på Bøgeskovskolen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.    at licitationsresultatet godkendes
 
2.    at etablering af nyt ventilationsanlæg igangsættes
 
3.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.100.000 kr. til kontoen ”Etablering af ventilationsanlæg i Vinklen, Bøgeskovskolen” med rådighedsbeløb i 2017
 
4.    at udgiften på 2.100.000 kr. finansieres
 
med 1.596.000 kr. i 2017 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016
 
med 504.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.    at licitationsresultatet godkendes
 
2.    at etablering af nyt ventilationsanlæg igangsættes
 
3.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.100.000 kr. til kontoen ”Etablering af ventilationsanlæg i Vinklen, Bøgeskovskolen” med rådighedsbeløb i 2017
 
4.    at udgiften på 2.100.000 kr. finansieres
 
-         med 1.596.000 kr. i 2017 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016
-         med 504.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Skoleleder og serviceleder, Bøgeskovskolen
 
Beskrivelse
Vinklen blev bygget i 2001/2002, hvor fællesrummet blev ventileret via naturlig ventilation og klasseværelserne via hybridventilation. Efter udtalelser fra AT og embedslæge bekymrede man sig allerede dengang om naturlig ventilation i bygningen.
 
Teknik & Miljø har bl.a. målt for høje CO2-værdier, som formentlig er for høje pga. lukkede friskluftspjæld for at undgå træk.
 
Derudover er det problematisk den måde, udsugningssystemet i klasseværelserne er udført på. bl.a. med risiko for ophobning af snavs i udsugningskamre som også er utætte, risiko for brandsmitte mellem klasselokaler via ringe brandtætning om rørgennemføringer samt ingen mulighed for indregulering af luftmængder.
 
Teknik & Miljøs konklusion af ovenstående er, at der bør etableres et nyt ventilationsanlæg.
 
Ejendomme & Energi er sat på opgaven i samarbejde med ingeniørfirmaet Rambøll.
 
Såfremt Byrådet godkender indstillingen etableres der nyt ventilation i klasselokaler og fællesrum og aggregatet placeres i cykelskur.
 
Der har den 12.01.2017 været afholdt licitation på projektet. På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:
 
Håndværkerudgifter:
Licitationsresultat
Uforudsigelige udgifter (10%)
 
1.479.666
147.934
 
1.627.600
Omkostninger:
Ekstern rådgiver
Intern rådgiver
Øvrige omkostninger
 
302.050
80.000
90.350
 
472.400
Total
2.100.000
 
Finansiering:
 
Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte beløb 1.596.000 kr. på ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” og restbeløbet 504.000 kr. kan finansieres fra ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2017.
 
Alternativer
Intet.
 
 
 
Tidsperspektiv
Etableringen af nyt ventilationsanlæg opdeles i 2 etaper og forvaltningen forventer følgende tidsplan: 
Etape 1         opstart 27.02.2017
Etape 2         opstart 03.04.2017
Aflevering                 19.05.2017
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

Sagsid.: 12/150292
Resume
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 29. september 2016 (sag nr. 6) på baggrund af regeringens forslag om ny forsyningsstrategi at aflyse aktuelle udbud om indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af ressourcer. Som følge af denne beslutning blev arbejdet med implementering af en ny løsning for indsamling af affald i midtbyen også sat i bero. Klima- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til, om de i investeringsoversigten bevilgede beløb for 2017 og 2018 skal frigives, så arbejdet med en ny affaldsløsning kan genoptages.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender,
 
1. at projektet igangsættes, og
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.620.000 kr. til kontoen ”Affaldsløsning i Midtbyen” med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 1.620.000 kr. i 2018 (i 2017 priser), og
 
3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2018 på 1.620.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at projektet igangsættes.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.620.000 kr. til kontoen ”Affaldsløsning i Midtbyen” med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 1.620.000 kr. i 2018 (i 2017 priser), og
 
3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2018 på 1.620.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021.
Sagsfremstilling
Historik
Arbejdstilsynet har pålagt Viborg Kommune at forbedre vilkår for dagrenovationsindsamling i Viborg Midtby, jf. Klima- og Miljøudvalgets tidligere behandling af sagen på sit møde den 30. januar 2014 (sag nr. 7).
Klima- og Miljøudvalget behandlede endvidere sagen på sit møde den 26. maj 2016 (sag nr. 4) og besluttede,
"[…] at der i forbindelse med behandling af anlægsbudget for 2017-2020 foreslås et anlægsprojekt vedr. "Affaldsløsning i midtbyen" som finansieres med 2 mio. kr. i 2017 og 1,62 mio. kr. i 2018."
Projektets udformning og økonomiske ramme baseres på Klima- og Miljøudvalgets tidligere behandling af sagen på sit møde den 17. marts 2016 (sag nr. 3), hvor udvalget godkendte
"en model bestående af 15 placeringer, hvoraf 8 af placeringerne er i standardudgaven, og 7 er i standardudgave med tombak-plader."
På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets forslag er der i investeringsoversigten i Budget 2017 afsat 2 mio. kr. i 2017 og 1,62 mio. kr. i 2018 som vedtaget på byrådsmøde den 12. oktober 2016 (sag nr. 1).
 
Inddragelse og høring
En realisering af projektet forudsætter inddragelse af borgere i det berørte område. Det fremgår af tidsplanen vedlagt som bilag 1.
 
 
Beskrivelse
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 29. september 2016 (sag nr. 6) på baggrund af regeringens forslag om ny forsyningsstrategi at aflyse aktuelle udbud om indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af ressourcer. Som følge af denne beslutning blev arbejdet med implementering af en ny løsning for indsamling af affald i midtbyen også sat i bero.
Klima- og Miljøudvalget har tilkendegivet et ønske om at drøfte, om arbejdet med implementering af ny affaldsløsning for Viborg Midtby kan genoptages.
Affaldsløsningen går ud på at placere undergrundscontainere til indsamling af husholdningsaffald på 15 lokaliteter i Viborg Midtby.
Det forventede videre implementeringsforløb fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 30. januar 2014 (sag nr. 7) drøftet mulige alternativer til den valgte løsning.
 
 
Tidsperspektiv
Tidsplan fremgår af bilag 1.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2018 på 1.620.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Affaldsløsningen for Viborg Midtby er i overensstemmelse med den gældende affaldshåndteringsplan.
Bilag

Sagsid.: 16/65371
Resume
Energi Viborg Vand A/S har den 5. januar 2016 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets spildevandstakster for 2017.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven.
 
Vandafledningsbidraget for 2017 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om, at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt det fastsatte prisloft.
Indstilling
Direktøren for Teknik& Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
  
1. at vandafledningstakster for 2017 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
  
1. at vandafledningstakster for 2017 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Historik
Vandafledningsbidrag fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.
 
 
Inddragelse og høring
Ikke relevant.
 
 
Beskrivelse
Forsyningssekretariatet har den 14. december 2016 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2017 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 1). Af afgørelsen fremgår, at indtægtsrammen fastsættes til 187.424.674 kr. 
 
Selskabet budgetterer med en indtægt på 178.005.000 kr. inklusiv tilslutningsbidrag (bilag 2 og 3). Selskabets budgetterede indtægter er således 9.419.674 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Vandafledningsbidraget for 2017 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om, at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt den fastsatte indtægtsramme.
 
 
 
Alternativer
Ikke relevant.

 
Tidsperspektiv
Betalingsvedtægt og vandafledningsbidrag gælder for 2017.

 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S har den 13. januar 2017 vedtaget (bilag 4 og 5), at taksten for vandafledningsbidraget for 2017 fastsættes til:

Takst 1: 36,84 kr. pr. m3 ekskl. moms (34,80 kr. pr. m3 i 2016)
Takst 2: 30,95 kr. pr. m3 ekskl. moms (30,62 kr. pr. m3 i 2016)
Takst 3: 19,16 kr. pr, m3 ekskl. moms (22,27 kr. pr. m3 i 2016)
 
De reducerede takster (takst 2 og takst 3) er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven samt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Taksterne gælder for erhverv, der er tilmeldt ordningen. I 2017 skal takst 2 og 3 fastsættes henholdsvis 16% og 48% lavere end takst 1.  Takst 2 er aktuel ved den del af vandforbruget, der er over 500 m3, men under 20.000 m3. For den del af vandforbruget, der er over 20.000 m3, anvendes takst 3.
 
I 2016 har vandafledningstaksten været 34,80 kr. pr. m3 ekskl. moms.  
 
Set i forhold til 2016 vil takst 1 for 2017 medføre en stigning på 2,55 kr. pr. m3 inkl. moms. Det er en stigning på knap 6 %, som vil betyde en merudgift på 306 kr. inkl. moms for et parcelhus med et vandforbrug på 120 m3.
 
Stigningen skyldes primært et øget investeringsbudget, generel prisfremskrivning samt konsekvenserne af trappemodellen, som medfører reduceret vandafledningstakst for erhverv med stort vandforbrug.

Spildevandsforsyningens årsrapport for 2015 fremgår af bilag 6.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven) og af betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S, at selskabet én gang årligt fastsætter kubikmetertaksten for vandafledningsbidrag for spildevand. Kubikmetertaksten skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst.  Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven.
 
Konkret skal takstfastsættelsen overholde: 
·           at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,
·           at taksten ikke overskrider det statslige indtægtsramme, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Bilag

Sagsid.: 15/54196
Resume
Forvaltningen søger om en anlægsbevilling til at arbejde videre med forberedelse af regulativrevision for offentlige vandløb.   
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Forberedelse af regulativrevision” på 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.
 
2. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Forberedelse af regulativrevision” på 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
2. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investerings­oversigten for 2017 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede sag om Plan for revision af regulativer for vandløb på sit møde den 1. oktober 2015 (sag nr. 11) og besluttede, at planen skulle vedtages og igangsættes.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de offentlige vandløb.
 
Vandløbsregulativet udgør rets- og administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb. Regulativet skal indeholde en tydelig beskrivelse af vandløbet samt oplysning om målsætning for vandløbet og anlæg, der ligger i og ved vandløbet. Regulativet skal derudover være bilagt et kort med vandløbets beliggenhed og længdeangivelser og blandt andet indeholde bestemmelser for vandløbets vedligeholdelse.
 
Status
Der er i 2015 og 2016 gennemført opmåling af Skals Å, Vorning Å, Nørreå og en række mindre vandløb. Udkastet til en skabelonen for regulativrevision er behandlet i følgegruppen for regulativrevisionen og fremlagt ved offentligt møde med lodsejere den 16. januar 2017. Det er parat til politisk behandling og er sat på som sag nr. 8 på dette udvalgsmøde (Klima- og Miljøudvalgets møde den 26. januar 2017).
 
Der er desuden gennemført forberedelser af udkast til nye regulativer for Nørreåen og Gudenåen.
 
Opgaver i 2017 
Hovedopgaverne i 2017 indebærer bl.a. følgende administrative opgaver: 
·           Offentliggøre forslag til regulativrevisioner, inklusiv koordinering med nabokommuner samt eventuelt afholde offentlige møder.
·           Fortsætte arbejdet med at indsamling og ajourføring af datagrundlaget (bl.a. oplysninger om gennemførte regulerings- og restaureringssager og andre relevante kendelser).
·           Plan for hvilke regulativer for de mindre vandløb, der skal fortsætte som nu, og hvilke regulativer der skal slås sammen i overordnede vandløbssystemer.
·           Opstart af revisionen af regulativer i den tidligere Fjends Kommune.
·           Regulativudarbejdelse for Nørreåen. 
·           Regulativudarbejdelse for Gudenåen.
·           Fortsætte med harmonisering af vandløbsklassificering. Dette indebærer bl.a., at vandløb, der skal nedklassificeres til private vandløb, skal afleveres til lodsejerne i regulativmæssig stand. Det vil sige, at der ved opmålingen af vandløbet konstateres, om vandløbet er i overensstemmelse med regulativet, og såfremt det ikke er, skal der vedligeholdes jævnfør regulativet.
·           Interessentinddragelse.
Hertil kommer konsulentydelser, bl.a. i form af:
·           Opmålinger af vandløb og databehandling af måledata for vandløb.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Ultimo 2017
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har på anlægsbudget 2016 - 2019 reserveret 1 mill. i hvert af overslagsårene til forberedelse af regulativrevisionen for vandløb. Beløbene er afsat til at dække administrativt ressourceforbrug og konsulentudgifter til bl.a. opmåling af vandløb. Opmålingerne skal bruges som baggrund for en vurdering af behovet for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 16/50970
Resume
Som en del af budgetforliget for 2017 afsattes i alt 9.000.000 kr. i anlægsbudgettet (2017-2020) til kultur- og forsamlingshusprojekter i Bruunshåb, Karup og Knudby.
Der er reserveret 1.500.000 kr. til projektet i 2017 og 500.000 kr. i 2018. Styregruppen bag projektet anmoder om at der frigives 600.000 kr. til køb af ejendom. Køb af ejendommen indgår som forudsætning for realisering af projektet.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen Karup Kultur- og Forsamlingshus med rådighedsbeløb i 2017, og
 
2. at udgiften på 600.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
Venstres byrådsgruppe undlader at stemme med følgende bemærkning:
 
”Venstre er positiv over for anlægstilskud til Karup forsamlingshus, men Venstre mener, at før end bevillingen på 600.000 kr. til køb af naboejendommen frigives, skal finansieringen fuldt ud på plads i lighed med andre projekter.”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Nina Hygum, Åse Kubel Høeg og Ib Bjerregaard undlader at stemme med følgende bemærkning:
 
Venstre er positiv over for anlægstilskud til Karup forsamlingshus, men Venstre mener, at før end bevillingen på 600.000 kr. til køb af naboejendommen frigives, skal finansieringen fuldt ud på plads i lighed med andre projekter.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2017
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen Karup Kultur- og Forsamlingshus med rådighedsbeløb i 2017,
 
2. at udgiften på 600.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
 
Det forudsættes fortsat, at det samlede projekt realiseres som beskrevet med den godkendte finansieringsplan inden yderligere bevilling frigives og under forudsætning af, at den ejendom, der nu købes, ikke nedrives inden der foreligger afklaring af, at det samlede projekt realiseres.
 
I tilfælde af, at projektet ikke realiseres skal ejendommen overdrages til Viborg Kommune uden udgift for kommunen.
 
Gudrun Bjerregaard, Britta Leth og Michael Birch Nøhr undlader at stemme med følgende bemærkning:
 
Venstre er positiv over for anlægstilskud til Karup forsamlingshus, men Venstre mener, at før end bevillingen på 600.000 kr. til køb af naboejendommen frigives, skal finansieringen fuldt ud på plads i lighed med andre projekter.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 5. januar 2017, sag.nr. 6, at disponere et anlægstilskud på 2.000.000 kr. til renovering og udbygning af Karup Kultur- og Forsamlingshus.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Der er reserveret 1.500.000 kr. til projektet i 2017 og 500.000 kr. i 2018. Styregruppen bag projektet anmoder om at der frigives 600.000 kr. til køb af ejendom. Køb af ejendommen indgår som forudsætning for realisering af projektet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projektgruppen ønsker at kunne erhverve den relevante ejendom hurtigst muligt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Jfr. bevillingen disponeres der i 2017 med 1.500.000 kr. til projekt i Karup, og restbeløb i 2017 udgør derfor 900.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Bilag

Sagsid.: 16/20211
Sagsfremstilling
Som en del af Socialområdets Udviklingsplan 2016-2018 fremsætter Forvaltningen på dagens møde forslag om etablering at et nyt, samlet kontaktsted for handicapområdet. Kontaktstedet skal på sigt blive omdrejnings- og samlingspunkt for mange af de indsatser, der gives både i og uden for den visiterede støtte til borgere med handicap.
 
Forvaltningen fremsætter samtidig forslag om frigivelse af en anlægsudgiftsbevillig til etablering af kontaktstedet.
 
Formål
Målet med udviklingsplanens tiltag i forhold til samvær, aktivitet og beskæftigelse er, at tilbuddenes formål og målgrupper bliver tydeligere defineret og mere målrettede, så tilbuddene bedre og mere præcist imødekommer de konkrete behov hos den enkelte borger. Det har til formål, at borgerne bliver mere selvhjulpne, bliver bedre i stand til at mestre livet i egen bolig og bliver bedre i stand til udnytte deres muligheder med hensyn beskæftigelse eller uddannelse.
 
Etableringen af et samlet kontaktsted, med tilbud om samvær og netværk for en del af handicapområdets borgere, er dermed et led i den igangværende udvikling af handicapområdet, som tager sit udgangspunkt i mindsteindgrebsprincippet -  princippet om, at de mindst indgribende foranstaltninger, der vurderes at være tilstrækkelige, skal anvendes.
 
Kontaktsted og bostøtte under samme tag
Det nye kontaktsted har tre primære funktioner:
  • Kontaktsted for borgere med handicap
  • Base for handicapområdets bostøtteindsatser
  • Fremskudt sagsbehandling på §85
 
En samling af disse funktioner under et tag og en udvikling af både kontaktsteds- og bostøttetilbuddene forventes at øge fleksibiliteten, sammenhængen og koordineringen mellem tilbuddene og styrke borgernes oplevelse af en sammenhængende kommunal indsats.
 
Det forventes desuden, at et øget kendskab til og brug af kontaktstedets tilbud blandt de borgere som modtager meget lidt bostøtte, på sigt vil reducere disse borgeres behov for individuel bostøtte. Placeringen af bostøttens aktiviteter i det samlede kontaktsted skal således understøtte borgernes muligheder for at klare sig i egen bolig uden støtte.
 
Funktionerne beskrives her under.
 
Kontaktsted
Det nye kontaktsted vil erstatte og nytænke handicapområdets nuværende støttecentre Odinparken, Skottenborg og Ellekonebakken.
 
Der arbejdes aktuelt på en præcisering af kontaktstedets funktion, i forhold til Socialområdets udviklingsplan. Udgangspunktet er, at kontaktstedet vil have fleksible daglige åbningstider og aktiviteter, som kan udvikle sig i takt med brugernes ønsker og behov. Kontaktstedet vil gøre brug af frivillige indsatser i kontaktstedets aktiviteter.
 
Bostøtte
Som base for handicapområdets bostøtteindsats, vil kontaktstedet fungere som arbejdsplads for bostøttens 40 medarbejdere, som vil benytte lokalerne til både individuel og gruppebaseret bostøtte.
 
Fremskudt myndighed
Kontaktstedet være base for den fremskudte myndighedssagsbehandling vedrørende bostøtte.
 
Målgruppe, visitation og organisering
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med indstilling om målgruppe, visitation og organisering til Socialområdets ledergruppe. Gruppens arbejde forventes at være tilgængeligt ca. den 1. marts 2017.
 
Forslag til placering af nyt kontaktsted
Forvaltningen har fået tilbud om at leje Viborg Kommunes lokaler på Banegårdspladsen 4, 2. sal, til kontaktstedet. Med den placering vil kontaktstedet få en central placering i midtbyen med let adgang til transport, indkøb og kulturelle tilbud. Lokalerne giver god plads og har mange rum til forskelligartede aktiviteter.
 
Med den placering vil kontaktstedet indeholde både kontorfaciliteter, opholdsrum, køkken samt fleksible samtalerum til bostøtten, som kan anvendes til individuel støtte, gruppebaseret støtte og virtuel bostøtte.
 
Inden ibrugtagning skal der skal ske en mindre ombygning af de lokaler, som skal bruges til kontorfaciliteter. Der ud over er der udelukkende tale om mindre istandsættelser. 
 
Finansiering
Etablering
Der har i en årrække været optaget et rådighedsbeløb på investeringsoversigten til kontaktsteder i Socialområdet. Forvaltningen foreslår derfor, at de forventede etableringsudgifter på 0,758 mio. kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til etablering af kontaktsteder.
 
Etableringsudgifterne dækker udgifter til mindre ombygning og istandsættelser samt inventar.
 
Drift
Lokaleudgifterne til det nye kontaktsted er på niveau med de nuværende udgifter til støttecentrenes lokaler, og finansieres derfor af de samme midler. Øvrige driftsudgifter finansieres inden for eget politikområde.
 
Proces
Forslaget om etablering af et samlet kontaktsted som erstatning for de tre eksisterende støttecentre er løbende drøftet med støttecentrenes brugere og bostøttens medarbejdere, som overvejende er positive over for forslaget.
 
Forslaget har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar præsenteres på dagens møde.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at der etableres et nyt kontaktsted for borgere med handicap med hjemmel i servicelovens §104 i marts 2017,
 
at kontaktstedet etableres på Banegårdspladsen 4, 2. sal, og
 
at støttecentrene Odinparken, Skottenborg og Ellekonebakken nedlægges.
 
 
Såfremt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender ovenstående, foreslår Direktøren for Job & Velfærd, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 0,758 mio. kr. til kontoen ”Etablering af kontaktsted i Viborg (psykiatri og handicap)” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at udgiften på 0,758 mio. kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til projektet, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at der etableres et nyt kontaktsted for borgere med handicap med hjemmel i servicelovens §104 i marts 2017,
 
at kontaktstedet etableres på Banegårdspladsen 4, 2. sal,
 
at støttecentrene Odinparken, Skottenborg og Ellekonebakken nedlægges og
 
at tage høringssvaret fra Viborg Handicapråd til efterretning og oprette et brugerråd for kontaktstedet. Høringssvaret vedlægges referatet.
 
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 0,758 mio. kr. til kontoen ”Etablering af kontaktsted i Viborg (psykiatri og handicap)” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at udgiften på 0,758 mio. kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til projektet idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016.
Bilag

Sagsid.: 16/22168
Resume
Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der indsendes et program samt Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden 1. marts 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
1.      at programmet for områdefornyelsen i Rødkærsbro med tilhørende finansieringsplan godkendes.
 
2.         at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1.     at programmet for områdefornyelsen i Rødkærsbro med tilhørende finansieringsplan godkendes, og
 
2.     at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 26.11.2014, pkt. 6, udkast til ansøgning om reservation af statsstøtte til Områdefornyelse i Rødkærsbro. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb på 2,8 mio. kr. Projektets samlede budget er på 8,4 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 5,6 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i tæt samarbejde med borgerne i Rødkærsbro og en lokalforankret følgegruppe udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Rødkærsbro. Programmet, som er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Rødkærsbro ved et stort borgermøde den 15. november 2016 og anbefales af følgegruppen for områdefornyelsen i Rødkærsbro.
 
 
Beskrivelse
Målsætningen for områdefornyelsen er et stærkt ønske om at løfte Rødkærsbro, gøre byen til en mere attraktiv forstad til Viborg og skabe bro mellem den nordlige og sydlige bydel, der er adskilt af jernbanen. Områdefornyelsen skal give Rødkærsbro et kvalitetsløft, som gør byen til en endnu mere attraktiv tilflytningsby for boligsøgende familier. Derudover skal områdefornyelsen bidrage positivt til byens flygtningeintegration ved at skabe rammerne for nye sociale mødesteder, som opfordrer til samvær og aktivitet på tværs af aldersgrupper og etnisk identitet/tilhørsforhold. Områdefornyelsen skal med andre ord signalere, at Rødkærsbro er en by i udvikling, og som byder nye tilflyttere velkommen!
 
For at opfylde denne målsætning, har programmet 3 overordnede indsatsområder:
 
1.Torve, pladser, opholdsarealer m.v.
1.1 Centrum, forskønnelse af gadeforløb
1.2 Lunden, renovering af eksisterende bypark
1.3 Æbleskoven og forbindelsen til hallen, aktivering af ny forbindelse
1.4 Sydbyen, aktivering af udearealer
 
2. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder lokaler
2.1 Forskønnelse af eksisterende gavlmaleri
2.2 Digital formidlingsplatform for Rødkærsbro
 
3. Særlige trafikale foranstaltninger
3.1 Byporte og eksisterende fartchikaner
 
 
Alternativer
-        Godkende med mindre justeringer, der ikke ændrer væsentligt i programmets indhold.
-        At forkaste forslaget, og sende det tilbage til fornyet behandling i følgegruppen.
 
 
Tidsperspektiv
I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endelig tilsagn om statsstøtte, bliver der krav om at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5 årig periode.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Programmets samlede budget er 8,4 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 5,6 mio. kr. I budget for 2017 og overslagsårene 2018-21 er der afsat beløbsrammer til ”Områdefornyelse Rødkærsbro”, der sammenlagt sikrer den kommunale egenfinansiering. I de budgetterede rammebeløb indgår hjemtagning af den statslige finansiering.
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af planen fremgår, at der udover områdefornyelsen forventes anvendt beløb fra andre puljer indenfor byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse samt søgning af diverse fonde.
 
Gennemførelsen af visse initiativer, som fx. indretning af ”området ved borgerhuset”, vil medføre aftale om nedrivning med nuværende ejer, kommunen. Endvidere vil gennemførelse af flere af de forventede projekter kræve, at der udarbejdes borgerkontrakter i forhold til fremtidig drift og vedligehold. Når der forligger en endelig afklaring af, hvorvidt og hvordan disse initiativer forventes gennemført, vil det blive forlagt udvalget særskilt.
 
Sag om bevilling fra budgettet vil blive forelagt Udvalget/Byrådet, når der foreligger et svar fra Ministeriet på ansøgningen om godkendelse af Program for Områdefornyelse i Rødkærsbro.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen, vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op.
Bilag

Sagsid.: 13/83811
Resume
Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der indsendes et program samt byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden den 1. marts 2017
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
1.    at programmet for områdefornyelsen i Viborg Baneby med tilhørende
finansieringsplan godkendes.
 
2.    at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
med anmodning om endelig godkendelse
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Teknik Udvalg godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at programmet for områdefornyelsen i Viborg Baneby med tilhørende
finansieringsplan godkendes, og
 
2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
med anmodning om endelig godkendelse
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 26.11.2014, pkt. 5, udkast til ansøgning om reservation af statsstøtte til Områdefornyelse i Viborg Baneby. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb på 6,71 mio. kr. Projektets samlede budget er på 20,13 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 13,42 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i samarbejde med Banebyforum og en følgegruppe fra Viborg Bibliotek udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Viborg Baneby, programmet er vedlagt som bilag 1.
 
Der er udarbejdet et program, som omfatter flere elementer/anlæg, end der er givet tilsagn om støtte til fra ministeriet. Det vurderes, at et samlet program for de kommende anlæg i Banebyen vil sikre en helhedsløsning for omdannelsen af området.
 
 
Beskrivelse
Målsætningen for områdefornyelsen i Viborg Baneby er at skabe et attraktivt byområde med blandede boliger, erhverv, offentlig- og privat service, som både fysisk og mentalt opleves som en integreret del af Viborg by.
 
Konkrete målsætninger:
-      at skabe nye boliger, nye erhvervsmuligheder og nye byfunktioner i bydelen
-      at skabe et tryggere bymiljø
-      at forbedre trafikforholdene, særligt for de bløde trafikanter
-      at skabe en bydel som har gode væresteder for unge og ældre
-      at skabe nye rekreative områder i bydelen – og gode stiforbindelser/bedre adgang til de eksisterende rekreative områder ved Søndersø
 
 
For at opfylde denne målsætning, har programmet 4 overordnede indsatsområder:
1.Hærvejen
1.1 Pladser, torve, opholdsarealer
1.2 Særlige trafikale foranstaltninger
1.3 Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 
2. Den Grønne Sti
2.1 Pladser, torve, opholdsarealer
2.2 Særlige trafikale foranstaltninger
2.3 Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 
3. Ny Absalonsvej
3.1 Særlige trafikale foranstaltninger
3.2 Pladser, torve, opholdsarealer
 
4. Biblioteksområdet
3.1 Pladser, torve, opholdsarealer
3.2 Særlige trafikale foranstaltninger
3.3 Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan, hvoraf det fremgår, at den statslige refusion på 6,71 mio. kr. omhandler projekterne Den Grønne Sti og biblioteksområdet samt en mindre del på Hærvejen. Programmet for områdefornyelse indeholder dog også den øvrige del af Hærvejen og Ny Absalonsvej for at opfylde målsætningerne for områdefornyelsen og få en helhedsløsning for Viborg Baneby.
 
Alternativer
-        Godkende uden ændringer.
-        Godkende med mindre justeringer, der ikke ændrer væsentligt i programmets indhold.
-        At forkaste forslaget, og sende det tilbage til fornyet behandling i følgegruppen.
 
Tidsperspektiv
I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endelig tilsagn om statsstøtte bliver der krav om at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5 årig periode.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Da det, jf. ovenstående, kun er dele af programmets 4 hovedområder, der får statslig refusion, bliver finansieringen forskellig:
-      Punkterne 2 (Den Grønne Sti) og 4 (Biblioteksområdet) finansieres af 1/3 statslige midler og 2/3 er kommunale midler.
-      En mindre del af Punkt 1 (Hærvejen) finansieres af statslige midler mens den øvrige del finansieres af kommunale midler.
-      Punkt 3 (Ny Absalonsvej) er ren kommunal finansiering.
 
Finansieringen af de 4 hovedområder fremgår af programmets budget (side 25). Det samlede budget er 70 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 63,29 mio. kr. Kommunens egenfinansiering sker med midler, der allerede er afsat i budgettet til anlæg i Viborg Baneby.
 
Midler til områdefornyelsen kommer fra følgende konti:
Eksisterende konti
Eksisterende sum
Baneby – Den grønne sti
10.135.000 kr.
Baneby – Stibro fra den grønne sti til Søndersø
1.630.000 kr.
Baneby – Hærvejsruten
7.600.000 kr.
Baneby – Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej
43.925.000 kr.
 
 
I alt
63.290.000 kr.
 
Det bemærkes, at i forhold til det nuværende udgiftsbudget vil den forventede statsrefusion på 6,71 mio. kr. blive anvendt til at forøge de budgetlagte bruttoudgifter, der herefter vil udgøre 70 mio. kr.  
 
Når Viborg Kommune har modtaget endeligt tilsagn fra ministeriet, vil de nødvendige bevillinger blive søgt i Byrådet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen, vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold bliver taget op.
Bilag

Sagsid.: 16/20090
Resume
Viborg Kommune planlægger iværksættelsen af ny infrastruktur i Viborg Baneby. I den forbindelse forslås det, at der bevilliges og frigives midler til projektering og anlæg. Der er tale om at få frigivet midler fra investeringsoversigt 2017-2021
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
1.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 25.800.000 kr. til kontoen ’Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej’ med rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. i 2017 og 13.800.000 kr. i 2018
 
2.  at rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og rådighedsbeløbet i 2018 optages på det budgetforslag for 2018-2021, som udarbejdes i 2017.
 
3.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.600.000 kr. til kontoen ’Baneby – Hærvejsruten’ med rådighedsbeløb på 7.600.000 kr. i 2017
 
4.  at rådighedsbeløbet på 7.600.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Den ændrede indstilling fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Der var inden mødet sendt en mail til Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer om, at det efter Teknisk Udvalgs behandling af sagen er konstateret, at der kun er 10 mio. kr. i 2017 til finansiering af bevillingen (og ikke 12 mio. kr. som forudsat i indstillingen), idet der i december 2016 er flyttet 2 mio. kr. til et andet projekt. På denne baggrund ændres Teknisk Udvalgs indstilling til følgende:
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 23.800.000 kr. til kontoen ’Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej’ med rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. i 2017 og 13.800.000 kr. i 2018, og
 
2. at rådighedsbeløbet på 10.000.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og rådighedsbeløbet i 2018 optages på det budgetforslag for 2018-2021, som udarbejdes i 2017.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler den ændrede indstilling fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 25.800.000 kr. til kontoen ’Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej’ med rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. i 2017 og 13.800.000 kr. i 2018,
 
2.  at rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og rådighedsbeløbet i 2018 optages på det budgetforslag for 2018-2021, som udarbejdes i 2017,
 
3.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.600.000 kr. til kontoen ’Baneby – Hærvejsruten’ med rådighedsbeløb på 7.600.000 kr. i 2017, og
 
4.  at rådighedsbeløbet på 7.600.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har på mødet den 15. juni 2016 (sag nr. 24) fået forelagt en sag om frigivelse af midler til udførelse af bygherrerådgivning vedrørende EU-udbud på projektering af infrastruktur i Viborg Baneby.
 
Forvaltningen har i efteråret 2016 gennem et udbud valgt en bygherrerådgiver. Der er nu et EU-udbud på projektering under afvikling. Det forventes, at forvaltningen ultimo februar 2017 har udpeget det firma, som skal forestå den endelige projektering samt byggestyring af infrastrukturen i Viborg Baneby.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Private grundejere i området har tilkendegivet, at de ønsker at gå i gang med deres byggeprojekter, når den nye infrastruktur i Viborg Baneby er klar. Med henblik på at realisere dette, er det en nødvendighed at få projektet klar til et entreprenørudbud med prækvalifikation således, at anlægsarbejdet kan igangsættes fra sommeren 2017.
Udvælgelse af rådgiver til projektering forventes at ske på baggrund af tildelingskriteriet ”Økonomisk mest fordelagtige” med følgende vægtning
 
1.     Pris 50%                                       
2.     Organisation og kompetencer 30%                       
3.        Proces/opgaveløsning 20%                                
 
Tilbuddene evalueres i forvaltningen med hjælp fra Bygherrerådgiveren, og Teknisk Udvalg orienteres vinderen.
 
Entreprenøren til udførelsen af anlægsarbejdet forventes udvalgt på baggrund af tildelingskriteriet ”laveste pris”.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Der forventes indgået kontrakt med projekterende firma i februar 2017. Anlægsarbejdet vedrørende infrastrukturen, herunder Ny Absalonsvej, forventes udført fra medio 2017 og forventes først færdigt ultimo 2018. Efter Ny Absalonsvej er færdig, skal den nordlige del af Hærvejen udføres. Den sydlige del af Hævejen, ned forbi plejecenter Banebo skal være færdiganlagt inden marts 2018 og skal derfor startes op i efteråret 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den afledt drift for Hærvejen samt Ny Absalonsvej og nyt lyskryds på Indre Ringvej er estimeret til ca. 435.000 kr. Udgifterne til afledt drift vil blive medtaget i budgetlægning for 2018, som udarbejdes i 2017.
 
Grundet tidsperspektiverne er det nødvendigt at få frigjort midler, så der kan indgåes kontrakter i forbindelse med projektering og anlæggelse.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Jorderhvervelsen til Ny Absalonsvej er igangsat.


Bilag

Sagsid.: 17/2523
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. om den eksisterende elevator skal renoveres, udskiftes til en ny elevator eller udskiftes til en ny og større elevator
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg – afhængig af valg af løsning – evt. indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til kontoen ”Elevator på Banegårdspladsen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at udgiften på 1.700.000 kr. i 2017 finansieres som beskrevet i tabel 1 i sagsfremstillingen, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbene på anlægsprojekterne overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016.
 
4. at opgaven udbydes i offentlig licitation i totalentreprise.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Flemming Gundersen stiller følgende ændringsforslag: ”Den eksisterende elevator udskiftes med en ny og større, som beskrevet i sagsfremstillingen. Finansiering sker som anført ved indstillingens tre at’er: nr. 2.-4., idet dog sidste halvdel af 4. at bortfalder”. For ændringsforslaget stemmer Flemming Gundersen og resten af Byrådet stemmer imod. Ændringsforslaget er hermed forkastet.
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. at undersøge både mulighed for udskiftning af eksisterende elevator til elevator i samme størrelse samt muligheden for udskiftning af eksisterende elevator til en ny og større elevator
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til kontoen ”Elevator på Banegårdspladsen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at udgiften på 1.700.000 kr. i 2017 finansieres som beskrevet i tabel 1 i sagsfremstillingen, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbene på anlægsprojekterne overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016, og
 
4. at opgave med større elevator udbydes i offentlig licitation i totalentreprise, og at der indhentes tilbud til opgave med ny elevator i samme størrelse.
Sagsfremstilling
Historik
Den eksisterende elevator blev etableret samtidig med opførelse af terminalbygningen i 1996, og der er ikke foretaget større renoveringer eller istandsættelsesarbejder af elevatoren siden. I 2009 blev elevatortårne renoveret og den udvendige pladebeklædning blev udskiftet.
 
Efter ibrugtagning af perronbroen er elevatoren blevet hårdere belastet, idet mange gangbesværede, cyklister og kørestolsbrugere, som tidligere benyttede rampen, nu i stedet benytter elevatoren. Den forøgede drift har vist, at det vil være ønskelig at udskifte den 20 år gamle elevatoren.

Inddragelse og høring
Problematikken har været drøftet med Handicaprådet, der bl.a. har påpeget, at den nuværende elevator ikke muliggør en anvendelse for alle personer, der anvender elscooter.
 
Beskrivelse
Den eksisterende elevatorstol har et gulvareal på 1,1 x 1,4 meter, hvilket vurderes til at være et absolut minimumsmål for en elevator til det pågældende formål. TSI-kravene (baseret på EU"s norm for tilgængelighed) til elevatorer er, at gulvarealet skal være på 1,4 x 2,2 meter.
 
Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt TSI-kravene nødvendigvis skal opfyldes ved en fornyelse af elevatoren, men uanset om kravene skal opfyldes eller ej, vil det forøge brugsværdien væsentlig for borgerne, hvis der etableres en større elevatorstol.
 
En udskiftning af elevatoren til en ny og større model vil betyde, at det eksisterende elevatortårn og –grube skal fjernes, og ny grube og tårn etableres. Det vil også være nødvendigt med en mere eller mindre indgribende ombygning af terminalbygningen– afhængig af elevatorens størrelse.
 
Ifølge Viborg Kommunes udbuds- og Indkøbspolitik skal byggeopgaver med en værdi på over 1 mio. kr. udbydes i offentlig licitation i fagentreprise. I den konkrete opgave er der så tæt konstruktionsmæssig samspil mellem tårn og elevator, at det være hensigtsmæssig at udbyde opgaven samlet i offentlig udbud i totalentreprise. Totalentreprisemodellen vil desuden have den klare fordel, at byggeperiodens længde vil kunne indgå som et konkurrenceparameter.
 
Der skal i byggeperioden etableres en eller anden form for midlertidig personlift i tilknytning til perronbroen. Alt andet lige vil mulighederne for at gøre byggeperioden så kort som mulig – og dermed også reducere perioden med den midlertidige personlift mest mulig –være større ved en totalentreprisemodel end ved et traditionelt udbud i fagentreprise.
 
Alternativer
Afhængig af om Trafikstyrelsen vil stille krav til elevatorstolens størrelse, kan man eventuelt nøjes med at udskifte elevatoren inden for de eksisterende fysiske rammer. Derved kan eksisterende elevatortårn og elevatorgrube bevares uændret, men til gengælde tilfører man ikke elevatoren større brugsværdi.
 
En udskiftning af elevatoren inden for eksisterende rammer vil overslagsmæssig kunne gennemføres for mellem 400.000 og 600.000 kr.
 
Som alternativ til en fornyelse af elevatoren kan den eksisterende elevator renoveres. Ved en renovering bevarer man den eksisterende elevatorstol i den nuværende form, men overflader, automatik, pumpe og cylinder renoveres eller fornyes.
 
En renovering vil overslagsmæssig beløbe sig til mellem 250.000 og 300.000 kr. og udgiften vil kunne afholdes af vedligeholdelsespuljen for bygninger.


Tidsperspektiv
Et offentligt udbud i totalentreprise vil kunne forventes gennemført i løbet af foråret således, at en ny elevator forventes at kunne ibrugtages i løbet af sommeren/sensommeren 2017, med forbehold for overordnede myndigheders godkendelse og projektets kompleksitet, når nærmere detailprojektering er gennemført.

Økonomiske forhold og konsekvenser
En ny og større elevator vil overslagsmæssigt kunne etableres for omkring 1.700.000 kr. afhængig af elevatorstørrelse og behovet for indgribende arbejder i terminalbygningen.
Fornyelsen foreslås finansieret som vist i tabel 1 nedenfor.
 
Tabel 1. Finansiering
Udvalg
Politikområde
Konto
Beløb i kr.
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Facility Management
Pulje til planlagt vedligeholdelse (drift)
300.000
Teknisk Udvalg
Trafik og Veje
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby (anlæg)
1.000.000
Teknisk Udvalg
Trafik og Veje
Ensretning af Ll. Sct. Hans Gade (anlæg)
400.000
I alt
 
 
1.700.000
 
Driftsudgifterne til en ny og større elevator anslås til at være på niveau med eller mindre end driftsudgifterne til den nuværende elevator.

Juridiske og planmæssige forhold
Elevatorudskiftningen vil ikke være i modstrid med gældende planforhold.


Sagsid.: 16/58967
Sagsfremstilling
Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver serviceniveauet for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp.
 
Kvalitetsstandarden skal revideres årligt og Visitation Sundhed & Omsorg har derfor gennemgået og tilrettet et udkast til reviderede kvalitetsstandarder inden for personlig pleje og praktisk hjælp.
 
I udkastet er der foretaget en del mindre rettelser, som skal forbedre læsevenligheden. Afsnittet om forebyggende hjemmebesøg er omskrevet pga. ændret lovgivning og afsnittene om aktiviteter og ernæring er gennemskrevet så de afspejler de aktuelle arbejdsgange og ydelser på området.
 
Visitation Sundhed & Omsorg har været i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet om rådenes forslag og ønsker til tilretninger af Kvalitetsstandarden. Rådene har foreslået en række præciseringer som efterfølgende er indarbejdet i udkastet.
 
Ved at inddrage Ældrerådet og Handicaprådet tidligere i processen imødekommes rådenes ønsker om tidligere inddragelse. Det er aftalt med rådene, at denne tidlige inddragelse træder i stedet for den sædvanlige høringsproces. Udkastet til Kvalitetsstandard 2017 fremlægges derfor til endelig godkendelse.
 
Udkastet vil efterfølgende blive sat op i et mere læsevenligt layout.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2017 godkendes.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2017 godkendes.
Bilag

Sagsid.: 17/2979
Resume
Anmodning fra køber om kommunalt tilbagekøb af Fårupvej 45, Vindum, 8850 Bjerringbro
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om Kommunen skal tilbagekøbe ejendommen Fårupvej 45, Vindum.
 
Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at tilbagekøbe ejendommen, skal sagen forelægges Byrådet med henblik på bevilling.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Viborg Kommune tilbyder at tilbagekøbe ejendommen Fårupvej 45, Vindum, dog således at køber betaler omkostningerne.
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ” Salg af Fårupvej 45, Vindum, 8850 Bjerringbro” nedsættes med 28.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
3. at anlægsudgiften på 28.000 kr. i 2017 finansieres af ”Nye jordkøb”.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 21. september 2016 (sag nr. 17) at sælge ejendommen Fårupvej 45, Vindum, for 31.778 kr. Mæglervurderingen lød på 25.000 kr. Ejendommen havde været annonceret til salg på Kommunens hjemmeside, og der indkom ét bud. Ejendommen blev solgt til budgiver. Udgiften til tinglysningsafgiften på 2.460 kr. blev delt ligeligt mellem parterne, det vil sige en udgift på 1.230 kr. til hver.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Køber har ved mail af 20. december 2016 skrevet til Forvaltningen, at han har modtaget en ejendomsskattebillet på 3.000 kr. for Fårupvej 45, som han ikke kan forvente at få lov til at bygge på. Han er utilfreds og spørger, hvad man kan gøre, herunder om handlen kan gå tilbage.
 
Forvaltningen har oplyst ham om, at Viborg Kommune ikke har mulighed for at regulere ejendomsskatten og har spurgt, om hans henvendelse på den baggrund skal forstås som en anmodning om, at handlen går tilbage. Han har svaret bekræftende med en tilføjelse om, at han forventer at få refunderet det fulde beløb.
 
Hvis Kommunen tilbagekøber ejendommen og kompenserer køber for alle udgifter, skal Kommunen tilbagebetale købesummen og købers andel af tinglysningsafgiften, i alt 33.008 kr. Derudover skal Kommunen afholde tinglysningsafgiften på 2.460 kr. forbundet med tilbagekøbet, det vil sige en samlet kommunal udgift på 35.468 kr.
 
Ejendommen (1.767 m2) blev i sin tid købt af Kommunen for midler fra nedrivningspuljen. Bygningen blev nedrevet og grunden sat til salg. Grunden ligger i landzone. Det betyder, at opførelse af ny bebyggelse kræver landzonetilladelse. En sådan kan normalt ikke forventes, hvis der er gået mere end 3 år efter nedrivning. Det er tilfældet i denne sag. Ved en fejl er denne oplysning ikke medtaget i udbudsmaterialet på hjemmesiden, men har dog fremgået af korrespondancen med køber efterfølgende.
 
Efter Byrådets beslutning om at sælge grunden sender Forvaltningen den 29. september 2016 et elektronisk skøde til køber. Det fremgår, at skødet først vil blive anmeldt til tinglysning efter købers godkendelse, ligesom købesummen skal være indbetalt først. Køber anmodes om eventuelle bemærkninger og inviteres til at kontakte Forvaltningen med eventuelle spørgsmål. Af skødet fremgår følgende:
 
Der er tale om en ubebygget grund. Bebyggelsen på ejendommen blev nedrevet for mere end 3 år siden. Opførelse af ny bebyggelse kræver derfor landzonetilladelse. En sådan bevilling forventes ikke at kunne opnås, hvorfor der ikke kan bygges på arealet.
 
Den 5. oktober svarer køber, at han har læst skødet, og at han egentlig havde en plan om at udvide grunden og bebygge den. Han skriver videre, at den plan ikke kan realiseres, hvis der ikke kan gives byggetilladelse, men at han selvfølgelig står ved sit bud.
 
Forvaltningen svarer ved mail af 12. oktober bl.a., at han er velkommen til at kontakte os med henblik på vejledning om mulighederne for at opnå landzonetilladelse til et konkret, påtænkt projekt. Han opfordres endvidere til at vende tilbage med hensyn til prøvetinglysningen af det elektroniske skøde, når han evt. har drøftet sagen med Forvaltningen.
 
Køber svarer ved mail af 12. oktober, at han godkender tinglysningen.
 
Det fremgår af mail af 9. november fra Forvaltningen, at køber har indbetalt købesum og registreringsafgift, og køber anmodes om at underskrive skødet elektronisk.
 
Ved mail af 13. december oplyses køber om, at skødet nu er tinglyst.
 
Derefter, ved mail af 20. december, gør køber opmærksom på sin utilfredshed med ejendomsskatten og fremsætter ønske om at lade handlen gå tilbage.
 
 
Alternativer
Hvis udvalget ønsker at tilbagekøbe ejendommen, kan køber som alternativ til fuld kompensation (33.008 kr.) tilbydes tilbagekøb på betingelse af, at han påtager sig samtlige udgifter til tinglysningsafgifter forbundet med både det oprindelige køb og tilbagekøb, i alt 4.920 kr. Han vil i så fald få refunderet 28.088 kr.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Som nævnt er oplysningen om, at landzonetilladelse normalt ikke kan forventes mere end 3 år efter nedrivning, ved en fejl ikke indgået i udbudsmaterialet. Køber bliver imidlertid gjort opmærksom på det i mailveksling om det elektroniske skøde. Han meddeler derefter udtrykkeligt, at han står ved sit bud, og han underskriver efterfølgende skødet og betaler købesummen. Inden da er han blevet henvist til konkret vejledning om muligheden for landzonetilladelse. Forvaltningen kan ikke se, at køber skulle have henvendt sig for nærmere vejledning eller have fremsendt en konkret ansøgning.
 
Det vil i øvrigt altid være købers ansvar at undersøge, om de nødvendige tilladelser i forbindelse med et påtænkt byggeri kan opnås. Køber har ikke forud for byrådsbeslutningen oplyst om påtænkte planer for grunden eller angivet byggemuligheden som en forudsætning for handlen.
 
For så vidt angår ejendomsskat fremgik følgende af udbudsmaterialet: ”Ejendomsskatten er p.t. ansat til 0 kr., hvilket ændres efter salg. For eventuel vejledning henvises til SKAT.” Udbudsmaterialet indeholdt endvidere oplysninger om, at ejendomsværdien for 2015 var 131.500 kr. Køber har således allerede inden afgivelse af købstilbuddet haft mulighed for at undersøge forholdene om ejendomsskat nærmere.
 
Køber har på den baggrund ikke et juridisk krav på, at Kommunen tilbagekøber ejendommen.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde eller – hvis sagen forelægges Byrådet – efter Byrådets møde.Sagsid.: 17/5429
Resume
Salg af del af stiareal ved Reberbanen (bevillingssag)
I forbindelse med planlagt byggeri på ejendommen Reberbanen 11, ønsker ejeren at købe et mindre areal af Kommunen. Sagen i dag lægger op til godkendelse af en handel.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kommunen sælger ca. 19 m2 til sammenlægning med Reberbanen 11 for 50.000 kr. ekskl. moms jf. dagsordensteksten,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 50.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved Reberbanen 11, Viborg” med rådighed i 2017,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved Reberbanen 11, Viborg” med rådighed i 2017, og
 
4. at nettoindtægten på 49.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Lokalplan nr. 432 giver en yderligere byggemulighed bag facadebygningen på ejendommen Reberbanen 11.
 
For at komme om til det nye byggeri, skal man køre ind langs gavlen på det eksisterende byggeri. Lokalplanen foreskriver, at der skal være en 5 m bred passage, hvilket forudsætter tilkøb af ca. 19 m2 af den tilgrænsende offentlige sti.
 
Det pågældende stiareal, der er vist med skravering på bilag nr. 1, er derfor også omfattet af lokalplanen. Stien kan også opfylde sit formål efter salg af det omhandlede areal.
 
Ejeren af Reberbanen 11 har tilbudt at købe arealet for 50.000 kr. ekskl. moms og at betale omkostningerne ved handlen. Ejeren vil endvidere etablere støttemur til beskyttelse af det resterende stiareal og lave et rækværk på toppen af støttemuren til sikring af fodgængere. Overtagelsesdag er efter nærmere aftale i 2017.
 
Der er indhentet en mæglervurdering – bilag nr. 2 – der vurderer arealets værdi til 50.000 kr. ekskl. moms. Og det er forudsat, at køber betaler omkostningerne ved handel og støttemur. Mæglervurderingen har kostet 1.000 kr. ekskl. moms.
 
Den offentlige vurdering af arealet svarer til 42.560 kr.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.


Bilag

Sagsid.: 16/22007
Resume
Salg af areal til udvidelse af Fotorama (bevillingssag)
Indstilling
Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kommunen sælger ca. 400 m2 til Fotorama for 300.000 kr. ekskl. moms jf. dagsordensteksten,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Salg af areal til udvidelse af Fotorama” med rådighed i 2017,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 15.000 kr. til kontoen ”Salg af areal til udvidelse af Fotorama” med rådighed i 2017, og
 
4. at nettoindtægten på 285.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Byrådet den 22-02-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Fotorama købte i 2001 en grund af Kommunen til opførelse af biograf. I 2009 købte Fotorama et yderligere areal til udvidelse af biografen.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Arealet på ca. 400 m2 er vist med skravering på bilag nr. 1.
 
Der er under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale om salg til en pris af 300.000 kr. ekskl. moms. Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2017.
 
Kommunen betaler udstykningsomkostninger (anslået 10.000 kr.). Køber betaler tinglysningsafgift.
 
Der er indhentet en mæglervurdering, som vurderer værdien til 300.000 kr. Vurderingen vedlægges som bilag nr. 2. Vurderingen har kostet 5.000 kr. ekskl. moms.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Filmloven giver hjemmel til at kommuner kan give tilskud til biografer. Der er således hverken krav om offentligt udbud eller salg til markedspris.
 
Med købet af det omhandlede areal er lokalplanens udlæg af areal til biograf i realiteten fuldt udnyttet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra Byrådets møde.


Bilag