You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 22. marts 2017 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Ida Middelhede Jensen, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Eva Pinnerup, Peter Juhl
Bemærkninger Peter Juhl af arbejdsmæssige årsager. I stedet deltager stedfortræder Michael Hansen. Eva Pinnerup var fraværende.

Sagsid.: 16/61728

Resume

Efter sit sygefravær har Allan Clifford Christensen den 27. februar 2017 genoptaget arbejdet som byrådsmedlem samt medlem af Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget. Den fungerende stedfortræder Britt Leth er som konsekvens heraf igen udtrådt af Byrådet. Valggruppen har på den baggrund udpeget Ib Bjerregaard til at erstatte Britta Leth som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
at oplysningerne om Allan Clifford Christensens tilbagevenden til Byrådsarbejdet, og at valggruppen har udpeget Ib Bjerregaard til at genindtræde som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Af § 15, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse fremgår, at når borgmesteren får meddelelse om, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af bl.a. sin helbredstilstand, indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.
 
I overensstemmelse hermed blev Britta Leth i sin egenskab af 1. suppleant på Venstres liste indkaldt som stedfortræder til Byrådsmødet den 23. november 2016.
 
I forhold til Allan Clifford Christensens udvalgsposter i Klima- og Miljøudvalget samt i Teknisk Udvalg havde Venstre på Byrådsmødet i november 2016 på vegne af valggruppen oplyst, at Britta Leth ville indtræde i Klima- og Miljøudvalget, mens Ib Bjerregaard indtrådte i Teknisk Udvalg under Allan Clifford Christensens fravær.
 
Samtidigt blev det oplyst, at Ib Bjerregaard udtrådte af Kultur- og Fritidsudvalget, og at Britta Leth skulle overtage denne plads.
 
Det bemærkes at valggruppen i forbindelse med konstitueringen bestod af samtlige partier med undtagelse af Enhedslisten.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Efter Allan Clifford Christensens tilbagevenden er han igen indtrådt som medlem af Klima- og Miljøudvalget samt i Teknisk Udvalg iht. den oprindelige konstituering.
 
Da Britta Leth som stedfortræder på ny udtrådte af Byrådet, blev der en ledig plads som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Venstre har på vegne af valggruppen oplyst, at Ib Bjerregaard indtræder i den ledigblevne plads i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/1721

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Sagsid.: 17/12368

Resume

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at erhvervsstrategiens handlingsplan 2017/2018 godkendes.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet godkendte Erhvervsstrategi 2020 den 18. maj 2016 (sag nr. 8).
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Ved Byrådets godkendelse af Erhvervsstrategi 2020 besluttede Byrådet dels, at der skulle gøres status for erhvervsstrategien i 2018 og dels, at et forslag til handlingsplan skulle udarbejdes i samarbejde med repræsentanter fra erhvervslivet.
 
Der er udarbejdet et forslag til handlingsplan 2017/2018, der kan ses som bilag nr. 1. Handlingsplanen har været i høring hos VIBORGegnens Erhvervsråd, og bemærkningerne her fra er indarbejdet.
 
Handlingsplanen er ikke udtryk for alle de tiltag, der gøres i Viborg Kommune med henblik på at understøtte erhvervsstrategiens målsætninger, men er i stedet de særligt fokuserede indsatser, som i 2017 og 2018 skal understøtte erhvervsstrategiens målsætninger.
 
Erhvervsstrategien har 5 målbare milepæle, hvor nogle følges fra år til år, mens andre baseres på målinger hvert andet år. Milepælene ligger indenfor følgende områder: Placering i DIs målinger om lokalt erhvervsklima, udvikling i mulighederne for at tiltrække arbejdskraft, udvikling i antallet af arbejdspladser og borgere i Viborg Kommune samt udvikling i mediesynlighed.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/39977

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere besluttet, at drøfte emnet om harmonisering af den fremtidige vedligeholdelse på parkeringsarealer ved selvejende institutioner og idræts- og kulturanlæg i forbindelse med budgetlægningen. I forbindelse med tidligere behandling har udvalget bl.a. ønsket at få undersøgt, hvorvidt der er anden offentlig anvendelse af parkeringspladserne (skolebuskørsel mv.). Det har Forvaltningen nu undersøgt og på den baggrund indstillet et forslag til harmonisering af området.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at området harmoniseres, således at de selvejende institutioner selv varetager driften og vedligeholdelsen af de parkeringsanlæg, der er beliggende ved deres haller,
 
2. at der for selvejende institutioner med haller, hvor P-pladsen er beliggende ved skoler og øvrige kommunale institutioner gælder, at der indgås særlige aftaler mellem de to parter, der tilgodeser, at pågældende kommunale institutioner er brugere af p-plads. I aftalerne indgår også forhold vedrørende skolebusser. Forvaltningen bistår med administrativ hjælp til indgåelse af særlige aftaler, hvis parterne ønsker det,
 
3. at aftalen med Bjerringbro Idrætspark genforhandles, og at Viborg Kommune i den forbindelse tilbyder at udlægge ny asfaltbelægning (udgift på 400.000 kr. excl. moms) mod, at Bjerringbro Idrætspark overtager den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlægget,
 
4. at udgiften på 400.000 kr. til ny asfaltbelægning finansieres af ”asfaltkontoen” på driften under politikområdet Trafik på Teknisk Udvalgs budgetområde, og
5. at Kommunen oplyser de selvejende institutioner om, at de ved større investeringer har mulighed for at søge Kommunen om et anlægstilskud. Ansøgning herom kan eksempelvis søges til medfinansiering af det pågældende projekt.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Niels Dueholm deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at området harmoniseres, således at de selvejende institutioner selv varetager driften og vedligeholdelsen af de parkeringsanlæg, der er beliggende ved deres haller,
 
2. at der for selvejende institutioner med haller, hvor P-pladsen er beliggende ved skoler og øvrige kommunale institutioner gælder, at der indgås særlige aftaler mellem de to parter, der tilgodeser, at pågældende kommunale institutioner er brugere af p-plads. I aftalerne indgår også forhold vedrørende skolebusser. Forvaltningen bistår med administrativ hjælp til indgåelse af særlige aftaler, hvis parterne ønsker det,
 
3. at aftalen med Bjerringbro Idrætspark genforhandles, og at Viborg Kommune i den forbindelse tilbyder at udlægge ny asfaltbelægning (udgift på 400.000 kr. excl. moms) mod, at Bjerringbro
Idrætspark overtager den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlægget,
 
4. at udgiften på 400.000 kr. til ny asfaltbelægning finansieres af ”asfaltkontoen” på driften under politikområdet Trafik på Teknisk Udvalgs budgetområde,
 
5. at Kommunen oplyser de selvejende institutioner om, at de ved større investeringer har mulighed for at søge Kommunen om et anlægstilskud, og
 
6. at Forvaltningen udarbejder et konkret forslag til harmonisering, inden for den nuværende økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 12. november 2014 (sag nr. 28), at harmonisering i forhold til fremtidige vedligeholdelse på parkeringsarealer ved selvejende institutioner samt idræts- og kulturanlæg tages med som et tema i budgetlægningen for 2016-2019.
 
Baggrunden for den aktuelle sag var, at den selvejende institution Bjerringbro Idrætspark den 10. april 2006 overtog parkeringspladsen fra tidligere Bjerringbro Kommune, hvor pladsen var en del at det offentlige vejareal. I købsaftalen er der aftalt, at sælger (Kommunen) fortsat foretager snerydning og vedligeholdelse af parkeringspladsen i samme omfang og på samme niveau som indtil overdragelsen. Udgifter herudover til vedligeholdelse m.v. af parkeringspladsen er sælger (Kommunen) uvedkommende.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på sit møde den 24. august 2016 (sag nr. 7) behandlet sagen om harmonisering af den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlæg ved selvejende institutioner.
 
På mødet blev det besluttet, at udsætte sagen med henblik på videre undersøgelser.  På baggrund heraf er blandt andet undersøgt:
·      hvorvidt det er Viborg Kommune, der ejer parkeringsanlæggene ved de selvejende institutioner
·      hvorvidt evt. forskelle i ejerforhold kan forklare forskelle i drift og vedligeholdelse fra institution til institution
·      hvad grundlaget i givet fald vil være, hvis der skal forhandles med Bjerringbro Idrætspark om overdragelse af den fremtidige drift og vedligeholdelse af deres parkeringsarealer.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen igen på sit møde den 16. november 2016 (sag nr. 5). På mødet besluttede udvalget at udsætte sagen med henblik på yderligere undersøgelser, f.eks. anden offentlig anvendelse af parkeringspladserne (skolebuskørsel mv.).
Inddragelse og høring
Forvaltningen har forhørt sig hos aktuelle skoler og forvaltningsgrene om, hvorledes de pågældende parkeringspladser bliver anvendt.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har undersøgt ejerforholdene af parkeringsanlæggene ved de selvejende institutioner og kan oplyse, at Viborg Kommune står som ejer af 14 af de i alt 21 parkeringsanlæg, som det fremgår af bilag nr. 1. På de 14 lokaliteter, hvor Kommunen ejer parkeringsanlægget, ejer Kommunen tillige det areal, som den pågældende institutions bygning(er) er beliggende på.

Principielt har de selvejende institutioner selv ansvaret for drift og vedligeholdelse af parkeringspladserne. I konkrete tilfælde har dette princip været fraveget. Som principiel afvigelse har Bjerringbro Idrætspark indgået en formel aftale med tidligere Bjerringbro Kommune, så arealet er ejet af den selvejende institution, men hvor udgifterne til drift og vedligeholdelse afholdes af Kommunen. Forskellene i ejerforholdene kan således ikke forklare forskellene i driften og vedligeholdelsen.

Med hensyn til snerydning og glatførebekæmpelse bliver det pt. udført og betalt af den kommunale vintertjeneste ved 7 af de 21 parkeringsanlæg ved de selvejende institutioner.
 
Forvaltningen kan efter høring oplyse, at de fleste aktuelle skoler ikke har aftaler om brug af parkeringspladserne beliggende ved de selvejende institutioner (haller). Eneste undtagelse er Møldrup Skole, der oplyser, at de bruger parkeringspladsen ved den selvejende institution (Møldrup Hallen) og betaler et bidrag til snerydning. Parkeringspladsen ligger matrikulært på et vejareal. Ved Løgstrup skole og børnehave anvender disse institutioner også parkeringspladsen ved Løgstrup Hallen. Der betales ikke for brug af parkeringspladsen, der matrikulært er beliggende på et kommunalt areal.
 
For skolebussernes/lokalruternes anvendelse af parkeringspladser ved de selvejende institutioner (haller) gælder, at de ikke anvender disse pladser med følgende undtagelser:
·      Møllehøjhallen i Bruunshåb, hvor skolebussen anvender parkeringspladsen ved hallen til at vende og parkere. Den selvejende institution betaler selv for vedligeholdelsen og vintervedligeholdelsen. Parkeringsarealet er matrikulært et kommunalt areal.
·      Rødkærsbrohallen, hvor skolebussen holder foran hallens indgang. Det er Kommunen, der betaler for snerydning m.v. ifølge aftale. Parkeringsarealet er matrikulært et kommunalt areal.  
·      Vestfjendshallen i Vridsted, hvor skolebussen anvender parkeringspladsen ved hallen, er der lavet en aftale om nogen vedligeholdelse. Der betales ikke for snerydning m.v.). Det er institutionen, der ejer parkeringspladsen ved hallen.
Tilsvarende er de selvejende institutioner spurgt, hvorvidt de selv betaler for vedligeholdelse og vintervedligeholdelse af parkeringspladserne ved deres haller.
Ud fra oplysninger fra de selvejende institutioner (haller) fremgår følgende:
 • 7 institutioner forestår al vedligeholdelse af parkeringspladserne ved deres haller. (Alhedehallerne, Hald Ege Hallen, Houlkær Hallen, Jet hallerne i Karup Kølvrå, Rødding kulturcenter, Sahl minihal, Tjelecentret).
 • 10 institutioner har oplyst, at Kommunen forestår al vedligeholdelse af parkeringspladserne ved deres hal. (Bjerringbro Idrætspark, Finderuphøj hallen, Klejtrup Kultur og Multicenter, Møldrup Hallen, Møllehøjhallen i Bruunshåb, Overlundhallen, Rødkærsbrohallen, Skals Idræts- og Kulturcenter, Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Østfjendshallen i Mønsted). 
 • Ved 2 haller gør institutionen det meste selv og resten forestås af Kommunen. (Løgstrup Hallen, Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter)
 • Ved Vestfjendshallen i Vridsted forestår Kommunen det meste vedligeholdelsesarbejde.
 Forvaltningen har følgende forslag til harmonisering af området:
·         Området harmoniseres, således at de selvejende institutioner selv varetager driften og vedligeholdelsen af de parkeringsanlæg, der er beliggende ved deres haller. Det betyder, at de haller, der allerede har overtaget drift af p-pladser, fortsat har dette ansvar og at dette princip kommer til at gælde for alle selvejende institutioner. Det er i øvrigt den udmelding Forvaltningen har givet, når der er blevet spurgte ind til det i de sidste 3-4 år.

·         For selvejende institutioner med haller, hvor P-pladsen er beliggende ved skoler og øvrige kommunale institutioner gælder, at der indgås særlige aftaler mellem de to parter, der tilgodeser, at pågældende kommunale institutioner er brugere af p-plads. I aftalerne indgår også forhold vedrørende skolebusser. Det betyder, at det som udgangspunkt er helt op til de to parter at indgå aftalen med hinanden om drift og vedligeholdelse af parkeringsanlægget, og parterne beslutter selv, hvem de ønsker, at der skal udføre arbejdet. Når der etableres institutioner ved p-pladserne skal evt. ændringer i drift afklares med den respektive fagforvaltning (eksempel - ny institution i Rødkærsbro)

·         Der er indgået en formel aftale mellem tidligere Bjerringbro Kommune og den selvejende institution Bjerringbro Idrætspark. Såfremt aftalen søges genforhandlet foreslås, at Kommunen udlægger en ny asfaltbelægning på parkeringspladsen mod, at Bjerringbro Idrætsplads overtager den fremtidige drift og vedligeholdelse. Udgiften til ny asfaltslidlag på parkeringsanlægget ved Bjerringbro Idrætspark andrager ca. 400.000 kr. eksklusive moms. De 400.000 kr. vil i givet fald skulle finansieres af ”asfaltkontoen” på driften under politikområdet Trafik, der er på Teknisk Udvalgs budgetområde.

·         Kommunen oplyser de selvejende institutioner om, at de ved større investeringer har mulighed for at søge anlægstilskud hos Kommunen til medfinansiering af det pågældende projekt.
 
Alternativer
Undlade at foretage en harmonisering af området eller at vælge en anden harmoniseringsmodel.
 
Tidsperspektiv
Ingen.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Såfremt indstilling godkendes vil der ske en økonomisk harmonisering mellem de forskellige institutioner.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ingen.
Bilag

Sagsid.: 14/52241

Resume

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at fristen i det tidligere påbud der er givet JAFI A/S om fysisk lovliggørelse af detailhandelsbutik ændres fra den 1. maj 2017 til den 1. juli 2017,
 
2. at udkast til orienteringsbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag nr. 2) i givet fald godkendes, og
 
3. at Forvaltningen bemyndiges til at orientere Planklagenævnet om den ændrede påbudsfrist.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod og Søren Gytz Olesen undlader at stemme.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet besluttede den 18. juni 2014 (sag nr. 27) at ophæve det tidligere udstedte påbud til jagt- og fiskeributikken JAFI A/S om lovliggørelse af butikkens placering.
 
Statsforvaltningen fastslog ved udtalelse af 1. juni 2016, at denne byrådsbeslutning ikke var lovlig. På denne baggrund traf Byrådet den 28. oktober 2016 (sag nr. 5) beslutning om at igangsætte proces med henblik på at annullere Byrådets beslutning af 18. juni 2014 samt udstede et nyt påbud til JAFI A/S om, at der med virkning fra den 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A.
 
Byrådet traf samtidigt beslutning om, at sagen på ny skal forelægges politisk behandling, såfremt ændringer af planloven inden påbudsfristens udløb måtte åbne mulighed for en retlig lovliggørelse af detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A.
 
På baggrund af indsigelser modtaget fra JAFI´s advokat mod det varslede påbud, herunder anmodning om at fristen for lovliggørelse burde udskydes til den 1. september 2017, blev sagen behandlet af Byrådet på møde den 21. december 2016 (sag nr. 6). Byrådet traf i den forbindelse beslutning om at fastholde påbudsfristen til den 1. maj 2017.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forlængelse af Byrådets beslutning på mødet den 21. december 2016 (sag nr. 6) blev påbud givet JAFI A/S ved brev af 22. december 2016.
 
Påbuddet blev efterfølgende påklaget af JAFI´s advokat til Natur- og Miljøklagenævnet jf. bilag nr. 1. Det bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnets opgaver pr. 1. februar 2017 er splittet op med den konsekvens, at klagesagen nu behandles af det nyetablerede Planklagenævn.
 
Som tidligere beskrevet i dagsordenen til Byrådets møde den 28. oktober 2016 (sag nr. 5) blev der i begyndelsen af juni 2016 indgået en politisk aftale i Folketinget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om gennemførelse af ændringer af bl.a. planloven.
 
På baggrund af forligsteksten er forventningen, at ændringerne af planloven vil give Viborg Kommune mulighed for at foretage en retlig lovliggørelse af JAFI. Ifølge forliget var den oprindelige plan, at et lovforslag skulle fremsættes i oktober måned 2016 til ikrafttræden i januar 2017.
 
Det har efterfølgende vist sig, at lovforslaget er blevet 1. behandlet i Folketinget den 2. februar 2017, men ifølge Folketingets aktuelle tidsplan nu først forventes 2. og 3. behandlet henholdsvis den 2. og 4. maj 2017.   
 
Problemstillingen er således, at den forventede ændring af planloven først forventes at foreligge efter den fastsatte påbudsfrist. Spørgsmålet er på den baggrund, om fristen for det meddelte påbud bør fastsættes til en senere tidspunkt.
 
Hvis fristen for påbuddet ikke udsættes, vil Viborg Kommune som udgangspunkt være forpligtet til at tage skridt til håndhævelse af påbuddet efter fristens udløb den 1. maj 2017, for det tilfælde JAFI måtte vælge ikke at efterleve påbuddet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Såfremt ændringen af planloven vedtages i begyndelsen af maj 2017 vil sagen på ny blive forelagt Byrådet med henblik på stillingtagen til, om Byrådet agter at igangsætte en retlig lovliggørelse.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Som også beskrevet i dagsordenen til Byrådets møde den 21. december 2016 (sag nr. 6) skal Viborg Kommune holde sig for øje, at en forlængelse af den i påbuddet fastsatte frist vil kunne udgøre myndighedspassivitet og dermed afskære Kommunen fra på et senere tidspunkt at håndhæve påbuddet om fysisk lovliggørelse, hvis dette måtte blive aktuelt.
 
Navnlig i lyset af det aktuelle lovforslag om ændring af planloven, som forventes at åbne mulighed for en retlig lovliggørelse af JAFI, og som allerede er 1. behandlet i Folketinget, er det Forvaltningens vurdering, at påbudsfristen vil kunne forlænges til den 1. juli 2017 uden at der herved kan statueres myndighedspassivitet.
Bilag

Sagsid.: 16/63322

Resume

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 72.818.000 kr. for 70 almene ungdomsboliger i afdeling 135, beliggende på kaserneområdet i Viborg (skema B) godkendes, på betingelse af, at afdeling 135 før byggeriets påbegyndelse opfylder kravet om tinglyst ejendomsret i støttebekendtgørelsens § 22,
 
2. at det kommunale grundkapitallån på 7.282.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,
 
3. at udgiften på 7.282.000 finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2017 til almene ungdomsboliger på Camp Logos, Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, og
 
4. at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 904 kr./m² for første driftsår inkl. fradrag for ungdomsboligbidraget godkendes.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet godkendte den 23. november 2016 (sag nr. 5) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 135, om tilsagn (skema A) til 70 almene ungdomsboliger beliggende på kaserneområdet i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 72.818.000 kr. Samtidigt godkendte Byrådet:
 • at der ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 7.282.000 kr.,
 • at stille kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60% af ejendommens værdi, og
 • at Kommunen godtgør 20 % af statens udgift til ungdomsboligbidraget, svarende til 114.000 kr. årligt i 2016-priser.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Afdeling 135 omfatter 4 bygninger i op til 5 etager, og med 2 elevatorer. Bygningerne placeres således, at de danner et internt gårdrum. 25 boliger bliver på ca. 36 m² med 1 værelse, og 70 boliger bliver på ca. 50 m² med 2 værelser, i alt 3.148 m².
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at lejere af de 2-værelses lejligheder vil fremleje det ene værelse, således 2 beboer hver får et værelse på ca. 8-10 m², og skal dele køkken og bad. Der kan således blive op til 115 lejere i afdelingen. 3 forskellige plantegninger over 2-rums boliger fremgår af bilag nr. 2
 
Afdeling 135 bliver opført som de øvrige bygninger på Camp Logos med en flad tagkonstruktion. De udvendige facader bliver beklædt med zink i forskellige bredder, og facader mod gårdrummet bliver opført i betonelementer med altangange. Der bliver ikke opført fælles faciliteter i afdelingen. Tegningsmaterialet fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessum og finansiering
Projektet har været udbudt i begrænset totalentreprise, hvor tildelingskriteriet var det laveste bud.
 
En forudsætning for godkendelse af den endelig anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri, skema B er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 3.148 m² bolig x 23.370 kr./m² = 73.569.000 kr.
 
Projektet har efter licitationen samme anskaffelsessum som godkendt ved skema A, 72.818.000 kr., og er under den maksimale tilladte anskaffelsessum. Anskaffelsessummens fordeling på grundkøb, entreprise m.v. fremgår af bilag nr. 4.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
Beboerindskud (2 %)
  1.456.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
  7.282.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
64.080.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
72.818.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 7.282.000 kr., hvilket svarer til det afsatte rådighedsbeløb.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 71,35 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 45.721.000 kr. (71,35 % af 64.080.000 kr.)
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 904 kr./m² for første driftsår, efter fradrag af ungdomsboligbidrag på 181 kr./m².  Beregningen samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 5.
 
Skema C
Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende byggeregnskabet, skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg tilstræber, at boligerne er klar til indflytning til studiestart i august 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune skal godtgøre staten 20 % af udgifterne til ungdomsboligbidraget, svarende til 114.000 kr. årligt i 2016-priser.
 
Viborg Kommune skal anlægge de nødvendige p-pladser til ungdomsboligerne, jf. beslutning på byrådsmødet den 31. august 2016 (sag nr. 32). Der er givet en anlægsbevilling på det pågældende møde. P-pladsene bliver etableret på arealet nord for Kasernehallen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Bekendtgørelse nr. 1226 om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Herunder at det er en forudsætning for påbegyndelse af byggeriet, at afdeling 135 har tinglyst endeligt skøde på grunden. Oplysninger om projektet i forhold til støttebekendtgørelsen og Forvaltningens bemærkninger hertil, fremgår af bilag nr. 5. 
Bilag

Sagsid.: 16/68734

Resume

Region Midtjylland har sendt udkast til ny psykiatriplan i høring. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar fra Viborg Kommune til godkendelse.
 
Udkastet er behandlet med enslydende dagsordener i Børne- og Ungdomsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på deres møder hhv. den 28. februar 2017 og den 2. marts 2017.

Indstilling

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning:
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Forvaltningens udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017 godkendes.
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning:
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017.
 
Ældre og sundhedsudvalget ønsker en præcisering af behov for skærpet opmærksomhed på psykiatriens fortsatte behandlingsansvar ved udskrivelser, og således at kommunalt ansatte har mulighed for at kontakte psykiatrisk afdeling med det formål at få råd og vejledning i en nærmere afgrænset overgangsperiode. En ordning der praktiseres og fungerer godt på det somatiske område. Man tilstræber herved en mere glidende overgang for den enkelte borger fra region til kommune, ligesom det må forventes, at bidrage til færre genindlæggelser.
 
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning:
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at forvaltningens udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017- godkendes og samtidig tilslutter Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sig bemærkningen i Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 28. februar 2017.
 
 
 
På baggrund af beslutningerne i Børne- og Ungdomsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget foreslår Kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet:
 
1. at udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017- godkendes.
 
På baggrund af beslutningen i Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår Kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at høringssvaret suppleres med følgende bemærkning:
 
”Viborg Kommune ønsker en præcisering af behov for skærpet opmærksomhed på psykiatriens fortsatte behandlingsansvar ved udskrivelser, og således kommunalt ansatte har mulighed for at kontakte psykiatrisk afdeling med det formål at få råd og vejledning i en nærmere afgrænset overgangsperiode. En ordning der praktiseres og fungerer godt på det somatiske område. Man tilstræber herved en mere glidende overgang for den enkelte borger fra region til kommune, ligesom det må forventes at bidrage til færre genindlæggelser.”

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

På baggrund af beslutningerne i Børne- og Ungdomsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Det samlede høringssvar fra Viborg Kommune er udarbejdet med input fra Job & Velfærd og Børn & Unge. Handicaprådet har udarbejdet høringssvar, som fremgår særskilt.
 
Høringssvaret fra Viborg Kommune vil indgå i Regionsrådets endelige behandling af Psykiatriplan 2017- i april 2017.
 
 
Beskrivelse
Region Midtjylland har sendt udkast til ny psykiatriplan i høring. Høringsbrev, oversigt over høringsparter samt udkast til psykiatriplan fremgår af bilag 1, 2 og 3.
 
I forlængelse af høringsmaterialet fra Region Midtjylland, har Kommunernes Landsforening sendt et notat, med spørgsmål som kommunerne bedes forholde sig til i høringssvarene. Notatet og de tilhørende dokumenter fremgår af bilag 4, 5 og 6.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar fra Viborg Kommune, til godkendelse på dagens møde i Børne- og Ungdomsudvalget. Udkastet behandles med enslydende dagsordener i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Udkast til høringssvar fremgår af bilag 7. Handicaprådets høringssvar fremgår af bilag 8.
 
De vigtigste pointer i udkastet til høringssvar handler om følgende forhold:
·         Der savnes et tydeligere recovery-perspektiv i psykiatriplanen
·         Der savnes et tydeligere fokus på at bruge de nuværende aftaler om og fora for samarbejde og sammenhæng, eksempelvis sundhedsaftalerne.
 
 
Alternativer
Eventuelle bemærkninger eller tilføjelser fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget til Forvaltningens udkast til høringssvar, vil blive tilføjet høringssvaret efter den politiske behandling af udkastet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/40245

Resume

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt,
 
2. at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt, og
 
2. at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar  

Sagsfremstilling

Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 1. december 2016 (sag nr. 10), med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Der er modtaget et høringssvar til planforslaget, hvor der rejses spørgsmål til, hvorfor grundejerne skal afholde udgifter til omlægning på egen grund, når problemerne med kælderoversvømmelser skyldes dårlig tilstand af det offentlige kloaksystem. 
 
Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af kloaksystemet i området, hvilket blandt andet skyldes for lille kapacitet med deraf følgende risiko for oversvømmelser. I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres omlægning af fælleskloak til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer. 
 
I henhold til gældende lovgivning er det grundejers ansvar at afholde udgifter til kloak på egen grund. Øvrige udgifter til kloakprojektet afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Separatkloakerede spildevandssystemer er mere klimarobuste. Problemerne med kælderoversvømmelser vil derfor være løst, når kloaksystemet er omlagt.
 
Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurderet, at det indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre tillægget.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og 4.
 
 
Beskrivelse
I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres en omlægning fra fælleskloak til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen.
 
Oversigtskort samt kortudsnit fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Der er redegjort for alternativer i forbindelse med behandlingen af planforslaget 1. december 2016 (sag nr. 10).
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018. Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er redegjort for økonomiske forhold og konsekvenser i forbindelse med behandlingen af planforslaget planforslaget 1. december 2016 (sag nr. 10).
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Tillægget er det juridiske grundlag for:
·           At de planlagte oplande kan omlægges fra fælles- til separatkloak,
·           At grundejerne i de planlagte oplande kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund fra fælles- til separatkloak,
·           At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.
 
Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af de planlagte kloakoplande er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.
Bilag

Sagsid.: 17/1358

Resume

Energi Viborg Vand A/S har den 5. januar 2016 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets takster for ledningsført vand for 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster 2017 for godkendes

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster for 2017 godkendes               

Sagsfremstilling

Historik
Taksterne for ledningsført vand fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Forsyningssekretariatet har den 14. december 2016 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2017 til Energi Viborg Vand A/S. Af afgørelsen fremgår, at indtægtsrammen fastsættes til 45.674.938 kr. 
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især vandforsyningsloven.
 
Selskabet budgetterer med en indtægt på 42.176.600 kr. inklusiv tilslutningsbidrag, m.v. Selskabets budgetterede indtægter er således 3.498.338 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Takstbladet for Energi Viborg Vand indeholder, ud over takster for ledningsført vand og den faste afgift, bl.a. takster for tilslutning til Energi Viborg Vand A/S og den statslige vandafgift.
  
På baggrund af det lagte budget har Energi Viborg Vand A/S besluttet, at taksterne for ledningsført vand nedsættes i forhold til 2016.
Taksten for ejerboliger er: 
·           4,80 kr./m3 ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand
 
Alle takster fremgår af bilag 1.

Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.: 
·           drift og indvinding
·           administration
·           henlæggelser til ny investeringer
 
Forvaltningen vurderer, at taksterne for ledningsført vand for 2017 er fastsat i overensstemmelse med § 52a i Vandforsyningsloven. Det vurderes, at der med de takster, vandselskabet har fastsat, er dækning for de udgifter, der er forbundet med at drive et vandværk, og at den fastsatte indtægtsramme og princippet om, at økonomien i almene vandforsyninger skal hvile i sig selv, er overholdt.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Taksterne for ledningsført vand gælder for 2017.

 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 15/75170

Resume

Ansøgning til EU-Kommissionen om EU-LIFE-IP-projektet ”Landmanden som naturforvalter” skal afleveres til EU-Kommissionen senest den 24. april 2017 med officielle tilkendegivelser om støtte fra de deltagende kommuner m.m.
 
Det samlede budget til LIFE-IP-projektet er på ca. 125 mio. kr., hvoraf EU-finansieringen er 60%, op til 75 mio. kr. Viborg Kommunes bidrag til projektet beløber sig til maksimalt 3,3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 
1. at Viborg kommune som partner indgår i ansøgningen til EU-Kommissionen om EU-LIFE-IP-projektet ”Landmanden som naturforvalter”
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.580.000 kr. til kontoen ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreå-dalen” med rådighedsbeløb i 2018 idet rådighedsbeløbet i 2018 på 1.580.000 kr. afsættes på anlægsbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-21
 
3. at udgiften på 1.580.000 kr. i 2018 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen” i 2018.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Viborg kommune som partner indgår i ansøgningen til EU-Kommissionen om EU-LIFE-IP-projektet ”Landmanden som naturforvalter”,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.580.000 kr. til kontoen ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreå-dalen” med rådighedsbeløb i 2018 idet rådighedsbeløbet i 2018 på 1.580.000 kr. afsættes på anlægsbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-21, og
 
3. at udgiften på 1.580.000 kr. i 2018 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen” i 2018.

Sagsfremstilling

Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 8. januar 2015 (sag nr. 17), at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for et naturgenopretningsprojekt i Nørreå-dalen, finansieret af EU-LIFE-midler.
 
Der er på anlægsbudgettet for 2017-2020 afsat 2.030.000 kr. i hvert af årene 2017-2019 (i 2017 niveau) til udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning, bl.a. i Nørreå-dalen.
 
Som opfølgning på dette besluttede Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 1. september 2016 (sag nr.6) at frigive 1.500.000 kr. til udarbejdelse af ansøgninger om tilskud til forundersøgelse og realisering af lavbundsprojekter og vådområdeprojekter, projektforberedende aktiviteter knyttet til EU-LIFE-IP-projektet, og udarbejdelse af et oplæg til en helhedsplan for Nørreå-dalen.
Sagen blev videresendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget og godkendt af Byrådet den 21. september 2016 (sag nr.13).
 
Ved udvalgets behandling af sagen den 1. september 2016 blev det foreslået at anvende de resterende reserverede midler som medfinansiering af EU-LIFE-IP-projektet og en realisering af en ådalsplan for Nørreådalen. Når et udkast til projektbeskrivelse for EU-LIFE-IP-projektet og dermed rammerne for Viborg Kommunes deltagelse og medfinansiering lå klart, sammen med et udkast til en ådalsplan for Nørreåen, skulle der udarbejdes et oplæg til politisk beslutning om anvendelsen af de resterende midler.
 
 
Inddragelse og høring
Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen, Agri Nord, Kødkvægforeningen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, SEGES og kommunerne. Projektets enkeltelementer er baseret på frivillighed og vil blive gennemført med samme grad af lodsejerinddragelse og høringer som ved andre lignende aktiviteter. Derudover vil projektet afholde offentlige ture og møder, oprette grupper til udveksling af erfaringer med naturpleje samt afholde temamøder med lodsejere, interesseorganisationer og andre lokale interessenter.
 
 
Beskrivelse
Baggrund og indsatser
Forvaltningen har sammen med 7 andre kommuner (Jammerbugt, Mariagerfjord, Randers, Rebild, Skive, Vesthimmerland, og Aalborg), landboforeninger, forskningsinstitutioner og Naturstyrelsen siden slutningen af 2015 deltaget i forberedelsen af ansøgning om et integreret EU-LIFE-projekt fokuseret på de himmerlandske ådale. Projektet har titlen ”Landmanden som naturforvalter”.
 
Projektet tager udgangspunkt i Natura 2000-planerne for 11 Natura 2000-områder i Himmerland. EU’s LIFE-program støtter medlemslandene i arbejdet med at sikre gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. At projektet er integreret betyder, at andre finansieringskilder såsom eksisterende tilskudsordninger, for eksempel indenfor EU’s Landdistriktsprogram til vådområder, lavbundsprojekter, hegning og afgræsning, i videst muligt omfang skal bringes i spil.
 
Lodsejernes deltagelse vil bygge på frivillighed ligesom ved projekter under Landdistriktsprogrammet.
 
Projektet fokuserer på at sikre større, mere sammenhængende og dermed mere økonomisk rentable forvaltningsenheder på tværs af forskellige naturtyper og ejerforhold.
 
Projektets virkemidler omfatter blandt andet:
·           jordfordeling,
·           etablering af græsningslaug,
·           rydning,
·           etablering af hensigtsmæssig hydrologi,
·           udvikling af maskiner og metoder til høst og afsætning af biomasse på våde enge,
·           udvikling af forretningsmodeller for afsætning af ”naturkød” og andre produkter fra naturplejen.
 
Projektet vil også tilstræbe at udvikle og afprøve nye tilskudsordninger i samarbejde med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidligere NaturErhvervstyrelsen) med henblik på at mindske de administrative barrierer for landmændene.
 
Derudover indeholder projektet et væsentligt element af kapacitetsopbygning og videndeling på tværs af kommuner, organisationer og andre aktører. Der er endvidere tilknyttet et forskningselement, der både overvåger projektets effekt på bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne, måler på den socio-økonomiske effekt af projektet i projektområderne og genererer ny viden om forvaltningsmetoder og samspillet mellem klimatilpasning og naturforvaltning.
 
Indledende EU-godkendelse
I september 2016 blev der indsendt en såkaldt ”Concept Note” (bilag 1), der beskriver projektkonceptet i overordnede vendinger, til EU-Kommissionen. Kommissionen godkendte projektkonceptet i december 2016, og der er siden arbejdet videre med den egentlige ansøgning, som skal fremsendes til EU-Kommissionen i april 2017.
 
”Landmanden som naturforvalter” er en, også i økonomisk henseende, attraktiv mulighed for kommunen til at medvirke til at tilføre økonomisk værdi til marginaljorde og gøre naturpleje til en attraktiv driftsgren for landmændene, og til, i samarbejde med en række centrale aktører, at se indsatsen i Natura 2000-områderne i et større perspektiv. Viborg Kommune har arealer i 8 Natura 2000-områder, hvoraf 5 er med i projektet. At deltage i projektet vil således også give et betydeligt bidrag til kommunens opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Miljømålsloven/Natura 2000-planerne.
 
Med målsætningen om at gøre naturpleje til en økonomisk rentabel driftsgren er det integrerede EU-LIFE-projekt en god mulighed for at bringe mange forskellige aktører på banen i bestræbelserne på at gøre det mere attraktivt for landmænd og lodsejere at medvirke til naturpleje. I modsætning til de mere traditionelle EU-LIFE-projekter, som oftest fokuserer på at forbedre bevaringstilstanden for nogle få arter og/eller naturtyper i udvalgte Natura 2000-områder, har dette projekt en indbygget mulighed for at fjerne barrierer for naturpleje og optimere effekten af eksisterende tilskudsordninger og andre finansieringskilder. Projektets aktiviteter skal således også søge synergi med vandplanprojekter (vådområder og vandløbsrestaurering m.v.) samt klimatilpasning.
 
Projektets geografiske omfang
I projektet indgår samlet set ca. 32.600 ha, hvoraf 10.700 ha er beliggende i Viborg Kommune. Med ca. 33% af projektarealet er Viborg således den kommune med det markant største projektareal. Heraf udgør arealer i Nørreådalen, Skals Å-dalen og Simested Å-dalen langt størstedelen. Projektet er opdelt i 4 faser. I den første fase, som strækker sig fra oktober 2017 til udgangen af 2019, fokuseres der på forundersøgelser, interessekortlægning samt planlægning af projekttiltag. Heri indgår undersøgelser m.m. i Nørreå-dalen med henblik på udarbejdelse af en ådalsplan, hvis gennemførelse påbegyndes i en senere fase af projektet.
 
Overordnet projektøkonomi
EU-Kommissionen har reserveret 10 mio. euro (75 mio. kr.) til et integreret dansk naturprojekt i ansøgningsrunden i 2017. Der er ikke andre danske projekter, der søger i denne omgang. Kommissionen har dog gjort opmærksom på, at der i 2017 er budget til finansiering af 8 projekter i alt, og at Kommissionen i december har godkendt 18 projektkoncepter, der kan arbejdes videre med.
 
Integrerede LIFE-projekter finansieres i forholdet 60:40, dvs. 40% af finansieringen skal være national medfinansiering. Det samlede budget kan således nå op på ca. 125 mio. kr. I forbindelse med Concept Noten blev der beskrevet en samlet økonomi på ca. 156 mio. kr., som siden er skaleret ned til 125-130 mio. kr.
 
Den nationale medfinansiering tænkes tilvejebragt på følgende måde:
·           Staten har i naturpakken afsat 33 mio. kr.
·           Fondsmidler fra 15. Juni Fonden og Aage V. Jensens Naturfond bidrager med 9-21,5 mio. kr., alt efter størrelsen af det endelige samlede budget for projektet
·           Kommunerne anmodes om samlet at bidrage med 8 mio. kr.
 
Bidraget fra kommunerne kan bestå både af medarbejdertimer og anden medfinansiering af projektets aktiviteter.
 
Det er en vigtig forudsætning for projektet, at de eksisterende helt eller delvist EU-finansierede tilskudsordninger benyttes i videst muligt omfang. Derfor vil en stor del af projektets aktiviteter blive finansieret af Landdistriktsprogrammet (vådområder, lavbundsprojekter, tilskud til hegning og afgræsning i Natura 2000-områder, m.v.). Opnåelse af disse tilskud kræver dog en del forarbejde i form af udarbejdelse af ansøgninger m.m., som projektet skal bære udgifterne til. Derudover vil projektet kunne finansiere de aktiviteter, der ikke kan opnå tilskud fra eksisterende ordninger, men som vurderes at være vigtige for projektets effekt og gennemførelse. Her tænkes der både på forbedrede hydrologiske forhold i rigkær og kildevæld, udarbejdelse af områdeplaner og hydrologiske modeller, etablering af hjælpecenter for naturpleje, med meget mere.
 
Projektet vil således målrette kommunernes indsats for udnyttelse af de eksisterende tilskudsordninger. Samtidig giver projektet øgede muligheder for at gennemføre indsatser, der ikke er omfattet af en tilskudsordning, herunder adgang til fondsmidler, som kan være målrettet særlige lokaliteter eller fagområder.
 
Viborg Kommunes økonomiske bidrag til projektet
Ved Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen 1. september 2016 (sag nr. 6) blev det godkendt, at forvaltningen i 2016 anvendte 1.500.000 kr. til bl.a. projektforberedende aktiviteter til EU-LIFE-projektet og udarbejdelse af et oplæg til helhedsplan for Nørreå-dalen.
 
Midlerne anvendt til projektforberedende aktiviteter består primært af medarbejdertimer. To af forvaltningens medarbejdere blev fra 1. oktober 2016 frikøbt af Naturstyrelsen til at medvirke i en skrivegruppe, og forvaltningen får refunderet lønudgifter for perioden 1. oktober til aflevering af projektansøgningen i april 2017. De projektforberedende aktiviteter er stort set udgiftsneutrale.
 
Bidraget fra de enkelte kommuner er beregnet med udgangspunkt i kommunens arealmæssige andel af områder, der indgår i projektet. Viborg Kommunes bidrag udgør på det grundlag maksimalt 3,3 mio. kr.
 
Af de midler inkl. løn Viborg Kommune har afsat til Natura 2000-indsatsen, vandplanindsatsen og lavbundsprojekter, vil 215.000 kr. årligt, i alt 1,72 mio. kr. over 8 år, kunne indgå som medfinansiering af projektet. Den resterende del af Viborg Kommunes medfinansiering på 1,58 mio. kr. (i 2018 prisniveau) vil kunne afholdes af reservationen på anlægsbudgettet for 2018 til udtagning af lavbundsjorde og naturgenopretning.
 
Tilknyttede aktiviteter
Udarbejdelse og realiseringen af en samlet ådalsplan for Nørreådalen vil indeholde elementer og arealer, der ligger udenfor rammerne af EU-LIFE-projektet. Forvaltningen forventer, at disse aktiviteter kan finansieres dels af de resterende midler reserveret på anlægsbudgettet for hvert af årene 2017-19 til udtagning af lavbundsjorde og naturgenopretning, dels ved yderligere ekstern finansiering.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Ansøgningen om tilskud fra EU’s LIFE-program indsendes i april 2017, og der forventes en afgørelse omkring 1. oktober 2017. Projektet vil starte op umiddelbart efter tilsagn er modtaget. Projektet er delt op i 4 faser: Fase 1 (oktober 2017 – udgang 2019), Fase 2 (januar 2020 – udgang 2021), Fase 3 (januar 2022 – udgang 2023) og Fase 4 (januar 2024 – udgang 2025).
 
I hver fase sker der en detaljeret planlægning af aktiviteterne i den kommende fase ud fra de erfaringer og resultater, der opnås i de foregående faser.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Danmark har udpeget 252 Natura 2000-områder som led i opfyldelsen af EU’s naturdirektiver (Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet). Målsætninger og rammer for implementeringen af direktiverne er fastsat i Miljømålsloven. For at opfylde EU’s målsætning om gunstig bevaringsstatus for en række arter og naturtyper har Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en Natura 2000-plan for hvert område.  Ansvaret for implementering af planerne er fordelt mellem kommunerne for de privatejede arealer og statslige myndigheder for de statsejede arealer. Kommunerne har på baggrund af de statslige planer udarbejdet endelige forslag til kommunale Natura 2000-handleplaner, der forventes behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 23. marts 2017.
 
I perioden 2016-2021 er der, ud over fortsættelse af arbejdet fra den forrige periode med at sikre naturplejen, fokus på at påbegynde en indsats for at forbedre naturen gennem sammenkædning af eksisterende og sårbar natur, sikre en indsats mod invasive arter samt målrettet at forbedre levesteder for bl.a. truede ynglefugle.
 
For Natura 2000-områderne nr. 15, 18, 22, 30, 33, 222 og 223 fremgår det af planerne, at Naturstyrelsen forbereder og igangsætter et integreret LIFE-projekt i en række ådale med henblik på at forbedre plejemulighederne ved at skabe sammenhæng mellem arealer med overdrev, kildevæld og rigkær. Naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev betragtes som truede naturtyper, da de både på nationalt plan og på europæisk niveau har haft en stor tilbagegang og har ugunstig bevaringsstatus. De samme kommuner, som har arealer i de 7 Natura 2000-områder nævnt ovenfor, har også væsentlige forekomster af rigkær og kildevæld i Natura 2000-områderne 32, 37, 38 og 39, og disse er derfor også taget med i projektet. På landsplan dækker projektet en stor del af disse naturtyper.


Naturtype
Ha på landsplan
Ha i projektområde
% i projektområde
Kilder
360
187
52
Rigkær
2953
900
30
Overdrev
5886
712
12

Projektet er således allerede indskrevet i eksisterende og vedtagne planer og vil udgøre et væsentligt bidrag til opfyldelsen af EU’s naturdirektiver på regionalt og nationalt plan.
Bilag

Sagsid.: 13/19709

Resume

Partnerskabsprojektet om Trækstien ved Bjerringbro har opnået ekstern medfinansiering fra forskellig side til realisering af projektet.
 
Med den opnåede eksterne medfinansiering ønskes bevilling og rådighedsbeløb forhøjet med 1.466.900 kr. i såvel udgifts- som indtægtsbevillling.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Etablering Pramdragerstien Kjælling til Engvej” forhøjes med 1.466.900 kr. med rådighedsbeløb i 2017
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.466.900 kt. til kontoen ” Etablering Pramdragerstien Kjælling til Engvej” med rådighedsbeløb i 2017

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Etablering Pramdragerstien Kjælling til Engvej” forhøjes med 1.466.900 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.466.900 kt. til kontoen ” Etablering Pramdragerstien Kjælling til Engvej” med rådighedsbeløb i 2017

Sagsfremstilling

Historik
Sagen om renovering af Trækstien blev sidst behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 26. maj 2016 (sag nr. 9) og senere i Byrådet den 15. juni 2016 (sag nr. 17), hvor status og plan for Trækstiprojektet blev godkendt, og bevilling på 1.500.000 kr. blev frigivet.
 
 
Inddragelse og høring
Projektet gennemføres i et bredt funderet Grønt Partnerskab i samarbejde med lokale organisationer og interessenter.
 
 
Beskrivelse
Partnerskabsprojektet om Trækstien ved Bjerringbro havde på tidspunktet for den seneste politiske behandling maj-juni 2016 opnået tilsagn på støtte fra Naturstyrelsen og Friluftsrådet på hhv. 200.000 kr. og 266.900 kr. og var i gang med at søge andre medfinansieringsmuligheder.
 
Senere på året fik Viborg Kommune på vegne af partnerskabet tilsagn på støtte fra Bjerringbro Elværksfond på 1.000.000 kr., som blev offentliggjort på pressemøde den 2. november med deltagelse af borgmester Torsten Nielsen.
 
Med tilskuddet fra Bjerringbro Elværksfond blev projektet endelig finansieret, og arbejdet mod realisering blev startet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Tidsplanen, som blev godkendt af Byrådet den 15. juni 2016, følges, og projektet forventes dermed realiseret i løbet af foråret 2017 under forudsætning af godkendelse i Fredningsnævnet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den opnåede eksterne medfinansiering skal anvendes som finansiering af projektet. Derfor ønskes bevilling og rådighedsbeløb forhøjet med 1.466.900 kr. i såvel udgifts- som indtægtsbevilling.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 16/44726

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget iværksatte i efteråret 2016 processen frem mod en ny kulturstrategi gældende fra 2017 til og med 2020.
 
Der har i løbet af processen været afholdt 2 borgermøder 3. november 2016 og 5. januar 2017. Begge borgermøder har været efterfulgt af høringsperioder, hvor borgerne har kunnet indsende ideer, høringssvar m.v.
 
Forvaltningen fremlægger på baggrund af den afsluttede anden høringsfase forslag til kulturstrategi for 2017-2020.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at udvalget godkender Kulturstrategi 2017-2020 og,
 
2. at udvalget fremsender Kulturstrategi 2017-2020 til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

”Kulturstrategi 2017-2020” blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

”Kulturstrategi 2017-2020” blev taget til efterretning, idet sagen videresendes til orientering i Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter følgende justeringer i forslaget: 
 
 
Afsnittet ”Kultur i hele kommunen” suppleres, således at dette indarbejdes i forpligtende dialogbaserede aftaler med de kulturelle institutioner.
 
Til handleplanen vedr. kulturhistorie tilføjes: Lokalhistoriske Arkiver, forslag til fordelingsnøgle i 2018.
 
Til afsnittet ”Biblioteker og børnekultur” tilføjes til handlingsplan, at der udarbejdes vision og en handlingsplan for udviklingen af indsats i forhold til børnekultur og ungekultur i Viborg Kommune.
 
 
Med disse justeringer godkender Kultur- og Fritidsudvalget Kulturstrategi 2017-2020.
 
Udvalget fremsender Kulturstrategi 2017-2020 til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende Byrådet med tilrettet bilag 2.

Sagsfremstilling

Historik
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i møde 4. oktober 2016, sag nr. 9, forvaltningens oplæg til tids- og procesplan for udvikling af kulturstrategi gældende for perioden 2017 til og med 2020. På baggrund af borgermøde og inputs fra første høringsfase fremlagdes på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget revideret udkast til kulturstrategi 2017-2020 på borgermøde 5. januar 2017.
 
 
Inddragelse og høring
Der er afholdt borgermøder 3. november 2016 og 5. januar 2017. Borgermøderne er blevet efterfulgt af høringsperioder. Høringsfasen afsluttedes 23. januar 2017.
 
 
Beskrivelse
Kulturstrategien omfatter 6 overordnede kulturpolitiske temaer:
 
 • Domkirkekvarteret – Viborgs Kulturarv
 • Viborg Sport & Event – Tingvejsprojektet
 • Kultur og erhverv
 • Kultursamarbejder på tværs
 • Kommunikation til borgerne om kulturtilbud
 • Kultur i hele kommunen
 
Endvidere omfatter kulturstrategien Kulturpolitisk tematisering og handleplan som etablerer en overordnet disponering af Kultur- og Fritidsudvalgets indsatsområder i perioden 2017-2020, samt en række kulturpolitiske værdier der udgør fundamentet under Kultur- og fritidsudvalgets udmøntning af kulturpolitikken.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Kulturstrategien omfatter perioden 2017 til og med 2020.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er, som en del af budgetforliget 2017, afsat 0,5 mio. kr. til at understøtte implementeringen af kulturstrategien.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Bilag

Sagsid.: 16/24913

Resume

Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der indsendes et program samt Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden 1. april 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at programmet for områdefornyelsen i Klejtrup med tilhørende finansieringsplan godkendes.
 
2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at programmet for områdefornyelsen i Klejtrup med tilhørende finansieringsplan godkendes, og
 
2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Historik
Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 25. november 2015 (sag nr. 6) udkast til ansøgning om reservation af statsstøtte til Områdefornyelse i Klejtrup. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb på 2 mio. kr. Projektets samlede budget er på 6 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 4 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i tæt samarbejde med borgerne i Klejtrup og en lokalforankret følgegruppe udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Klejtrup. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Klejtrup ved et stort borgermøde den 19. januar 2017 og anbefales af følgegruppen for områdefornyelsen i Klejtrup.
 
 
Beskrivelse
Bag ansøgningen om reservation af midler til områdefornyelse i Klejtrup lå et stærkt ønske om at sikre byens position som centerby og gøre Klejtrup til det oplagte valg for tilflyttere. Borgernes synlige sammenhold og mange aktiviteter var i 2004 medvirkende til, at Klejtrup blev kåret som Årets Landsby – en pris der belønner landsbyer, som gør et stort stykke arbejde for at skabe lokalt liv og udvikling.
 
Områdefornyelsen bygger videre på denne positive udvikling, hvor programmets delprojekter skal være medvirkende til kvalitetsløft, som forbedrer trafiksikkerheden, efterlader byens unge borgere og efterskoleelever med et positivt indtryk af Klejtrup og etablerer et nyt centralt mødested, der skaber rammerne for hverdagsliv og fællesskab. Projekterne er i fællesskab et skridt på vejen mod at styrke Klejtrups helt særlige karakter og gøre centerbyen til en endnu mere attraktiv bosætnings- og erhvervsby.
 
For at opfylde denne målsætning har programmet 3 overordnede indsatsområder:
 
1.Torve, pladser, opholdsarealer m.v.
1.1 Legeparken, opgradering af eksisterende legepark
1.2 Købmandspladsen, forskønnelse og ophold
1.3 Brugstorvet renovering og ny hverdagsscene
1.4 Kirkebakken ny naturforbindelse
1.5 Hundeskoven, ny hundeskov og ophold
 
2. Særlige trafikale foranstaltninger
2.1 Fartchikaner og stiforbindelser
2.2 Parkeringslommen, ny p-plads og optimering af eksisterende vejkryds
 
3. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder lokaler
3.1 Brugstorvet, ny hverdagsscene, sejldug, festtelt og belysning
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endeligt tilsagn om statsstøtte, bliver der krav om, at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5-årig periode.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Programmets samlede budget er på 6 mio. kr., hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 4 mio. kr. I budget for 2017 og overslagsårene 2018-21 er der afsat beløbsrammer til ”Områdefornyelse Klejtrup”, der sammenlagt sikrer den kommunale egenfinansiering. I de budgetterede rammebeløb indgår hjemtagning af den statslige finansiering.
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af planen fremgår, at der udover områdefornyelsen forventes anvendt beløb fra andre puljer inden for byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse samt søgning af diverse fonde.
 
Gennemførelsen af visse initiativer, som fx hundeskoven og bearbejdning af Brugstorvet, vil indbefatte aftale om udførelse med grundejere. Endvidere vil gennemførelse af flere af de forventede projekter kræve, at der udarbejdes borgerkontrakter i forhold til fremtidig drift og vedligehold. Når der foreligger en endelig afklaring af, hvorvidt og hvordan disse initiativer forventes gennemført, vil det blive forelagt udvalget særskilt.
 
Sag om bevilling fra budgettet vil blive forelagt udvalget/byrådet, når der foreligger et svar fra Ministeriet på ansøgningen om godkendelse af Program for Områdefornyelse i Klejtrup.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/63120

Resume

I 2016 er der blevet solgt 38 grunde i Viborg Kommune. For at bevare et passende udbud af boliggrunde vurderes, at der er behov for yderligere byggemodning til åben lav og tæt lav boligbebyggelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
4. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 14.200.000 kr. fordelt på kontiene anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2017, og
 
5. at udgiften til byggemodning af boliggrund og færdiggørelse af boligområder på 14.200.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen i 1.-5. ”at” fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Herudover beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Teknisk Udvalg anmodes om at udarbejde et forslag til yderligere byggemodning i Viborg by.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
4. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 14.200.000 kr. fordelt på kontiene anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2017, og
 
5. at udgiften til byggemodning af boliggrund og færdiggørelse af boligområder på 14.200.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”
 
Teknisk Udvalg opfordrer endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget til at udarbejde en offensiv strategi for jordforsyning.

Sagsfremstilling

Historik
Teknisk Udvalg godkendte i sit møde den 4. januar 2017 (sag nr. 12) handlingsplanen for byggemodninger i 2017.
 
I sagsfremstillingen af handlingsplanen har forvaltningen lagt op til, at der byggemodnes 158 grunde til boligformål. Der er på anlægsbudgettet for 2017 afsat 18.429 mio. kr. til boliggrunde, hvoraf 4,2 mio. kr. er bevilliget til Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Viborg Baneby.
 
Herudover er afsat 14.071 mio. kr. til boliggrunde i Arnbjerg 1. etape lokalplan 421.
 
På Byrådets møde den 1. maj 2016 (sag nr. 4) behandlede Byrådet nedrivningen af Rosenvængets skole. Byrådet besluttede, at ”Salg af byggegrunde på Rosenvængets Skoles areal skal finansiere nedrivningen af bygningerne, og vil dermed på et senere tidspunkt indgå som en indtægt til om- og tilbygning af Vinkelvej 20”. Byggemodningen af arealet ved Rosenvænget i Viborg skal derfor bevilliges særskilt.
 
Handlingsplanen vedlægges som bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Aktuelle lokalplaner har været i høring.
 
 
Beskrivelse
Til realisering af byggemodninger i handlingsplanen foreslås følgende områder byggemodnet (det bemærkes, at bevilling for byggemodning af grund i Arnbjerg indgår i senere sagsfremstilling).
 
På Asmild Mark i Viborg forslås byggemodnet 3 grunde i lokalplanens østlige delområde II til tæt lav bebyggelse.
 
På Svalelunden i Viborg foreslås byggemodnet 12 grunde til åben lav bebyggelse i den vestlige side og 3 grunde til tæt lav bebyggelse i den østlige side af lokalplanen.
 
På Rosenvænget i Viborg er eksisterende bygninger nedrevet, og der kan udstykkes 7 grunde til åben lav bebyggelse indenfor delområde I og 3 grunde til tæt lav bebyggelse indenfor delområde II.
 
På Fristruphøjvej / Skaldehøjvej i Viborg er eksisterende bygninger nedrevet, og der kan udstykkes til 2 grunde til tæt lav bebyggelse med adgang fra hhv. Fristruphøjvej og Skaldehøjvej.
 
På Lyngvej i Viborg forslås byggemodnet 6 grunde til åben lav fordelt på 2 boligveje.
 
På Bylangsager i Ørum forslås byggemodnet 5 grunde til åben lav bebyggelse.
 
På Fjordglimt i Ulbjerg foreslås, at der indenfor den nuværende anvendelsesplan i lokalplanen udstykkes 4 grunde til åben lav boligbebyggelse fordelt på 2 boligveje i henholdsvis nordlige og sydlige del af området. Såfremt der viser sig stor interesse for de udstykkede grunde, er der mulighed for at udarbejde forslag til ændring af lokalplan, således at der kan udstykkes totalt op til 14 grunde til åben lav bebyggelse.
 
Derudover er der behov for et beløb til færdiggørelse af tidligere udlagte boligområder.
 
Forslag til byggemodning - Tabel 1
Bilag nr.
Beliggenhed
Lokalplan nr.
Antal grunde (åben lav)
Tæt lav
(stor­par­cel)
Overslag
Samlede omkostninger eksklusiv jordkøb m.v.
2
Oversigt over byggemodninger i Viborg
 
3
Asmild Mark, Viborg
436
 
3
1.200.000 kr.
400.000 kr.
4
Svalelunden, Viborg
433 Tillæg 1
12
3
3.850.000 kr.
160.417 kr.
5
Rosenvænget, Viborg
474
7
3
2.500.000 kr.
250.000 kr.
6
Lyngvej i Viborg
KP
2 x 3
 
1.800.000 kr.
300.000 kr.
7
Fristruphøjvej/Skaldehøjvej i Viborg
417
 
2
850.000 kr.
425.000 kr.
8
Oversigtskort, Ørum
 
9
Egelundsparken, Ørum
61
5
 
1.250.000 kr.
250.000 kr.
10
Oversigtskort Ulbjerg
 
11
Fjordglimt, Ulbjerg (nordlig vej)
B.22.36-86
 
4
 
1.000.000 kr.
250.000 kr.
 
Færdiggørelsesarbejder i boligområder
 
 
 
1.750.000 kr.
 
I alt
 
 
 
 
14.200.000 kr.
 
 
Af tabellen ovenfor fremgår det, at grundene som minimum skal sælges til de anførte omkostninger pr. grund, idet der også skal tages højde for Kommunens udgifter til køb af arealer til den pågældende byggemodning.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Gennemføres i 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 15/71789

Resume

Sagen har tidligere været behandlet i Teknisk Udvalg på møde den 30. november 2016 (sag nr. 12), hvor Udvalget besluttede, at Forvaltningen skulle arbejde videre med projektet vedrørende etablering af cykelsti og forbedrede parkeringsforhold på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej i Viborg. På baggrund heraf er der udarbejdet et skitseforslag (bilag 1) og forslag til finansiering.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at det udarbejdede skitseforslag til etablering af cykelsti og nyt fortov langs vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej incl. holdeplads med 5 P-pladser ud for Nærbutikken godkendes, og
 
2. at udgiftsfordelingen mellem Kommunen og ejerforeningen godkendes.
 
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget/Byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 550.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs den nordlige del af Falkevej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
4. at udgiften på 550.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”, og
 
5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende erhvervelse af areal til etablering af cykelsti m.m. på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om køb af jord.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

 
1. at det udarbejdede skitseforslag til etablering af cykelsti og nyt fortov langs vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej incl. holdeplads med 5 P-pladser ud for Nærbutikken godkendes, og
 
2. at udgiftsfordelingen mellem Kommunen og ejerforeningen godkendes
 
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 550.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs den nordlige del af Falkevej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
4. at udgiften på 550.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”, og
 
5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende erhvervelse af areal til etablering af cykelsti m.m. på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om køb af jord.

Sagsfremstilling

Historik
Som følge af de seneste års anlægsarbejder samt trafikudvikling i området ved Holstebrovej/Falkevej er der opstået ønsket om at forbedre trafikforholdene ved at etablere en cykelsti i vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej samt etablere holdeplads i indrykket parkeringslomme ved Falkevejens Nærbutik.
 
 
Inddragelse og høring
Bestyrelsen for ejerforeningen Fasanvej 2-12 samt Falkevejens Nærbutik, som er lejer, har været inddraget i udformning af cykelsti, nyt fortov samt holdeplads i indrykket P-lomme.
 
 
Beskrivelse
Krydset Holstebrovej-Falkevej er i 2015 blevet ombygget med signalreguleret kryds som følge af nyt erhvervsbyggeri nord for krydset. Dette har genereret mere trafik på Falkevej, så trafiksikkerheden for cyklister er blevet forringet, ligesom kantstensparkering ved Falkevejens Nærbutik ofte giver anledning til kødannelse og trafikfarlige situationer.
 
Teknisk Udvalg har senest på møde den 30. november 2016 (sag nr. 12) besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med mulighederne for etablering af cykelsti samt forbedrede parkeringsforhold på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej.
 
Forvaltningen har fået udarbejdet et skitseprojekt for etablering af cykelsti, nyt fortov samt holdeplads til 5 personbiler i indrykket P-lomme langs vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej. Skitseprojektet fremgår af bilag 1.
 
Projektet medfører, at Kommunen skal erhverve ca. 210 m2 jord af Ejerforeningen Fasanvej 2-12. Der er indgået aftale med Ejerforeningen om jorderhvervelse samt udgiftsfordeling med forbehold for Byrådet endelige godkendelse af projektet.
 
Den samlede anlægsudgift for projektet incl. erstatning for jorderhvervelse er beregnet til 650.000 kr. Heraf afholder Ejerforeningen Fasanvej 2-12 udgiften på 100.000 kr. vedrørende etablering af holdeplads. Viborg Kommunes andel til cykelsti og nyt fortov m.m. udgør således 550.000 kr.
 
Anlægsudgiften på 550.000 kr. foreslås finansieret af afsatte rådighedsbeløb på 4.600.000 kr. til ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”, som er afsat i investeringsoversigten for 2017.
 
I henhold til vejlovens § 96 kan Kommunen iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejer af ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste. Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver over for den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
 
Med henblik på jorderhvervelse til etablering af cykelsti m.m. på Falkevej foreslår forvaltningen, at arealet erhverves ved ekspropriation i det omfang, der ikke kan indgås frivilligt forlig med den berørte lodsejer. Det pågældende areal omfatter del af matrikel nr. 15 bs Viborg Markjorde.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projektet kan med fordel udføres i forlængelse af Energi Viborg Vand A/S’ anlægsarbejde i krydset Falkevej-Fasanvej, som omfatter hævning af krydset for minimering af risiko oversvømmelse (klimatilpasning).
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/56838

Resume

Byrådet besluttede i sit møde den 31. august 2016 (sag nr. 26), at forvaltningen skal påbegynde planlægningen af et cykelstiprojekt vest for Karup mellem Alhedestien og Lufthavnen / Campingpladsen ved Hessellundsvej. Der søges nu bevilling til anlæggelse af cykelstien.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at der etableres cykelsti mellem Herningvej og frem til N.O. Hansens Vej som beskrevet,
 
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.765.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs Hessellundsvej” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
3. at anlægsudgiften på 1.765.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier”.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at der etableres cykelsti mellem Herningvej og frem til N.O. Hansens Vej som beskrevet,
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.765.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs Hessellundsvej” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
3. at anlægsudgiften på 1.765.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier”.            

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet besluttede på sit møde den 31. august 2016 (sag nr. 26) at påbegynde cykelstiprojektet Hessellundsvej mellem Alhedestien og Lufthavnen / Campingpladsen. Derudover besluttede Byrådet den 21. december 2016 (sag nr. 28), ekspropriation af jord til cykelsti langs Hessellundsvej.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Cykelstien placeres som vist på bilag 1 (etape 1), delvis i eget tracé og delvis langs Hessellundsvej med en total længde på 2 km.
 
Forbindelse fra Alhedestien sker via Mosevej over Herningvej til eksisterende markvej som ændres i belægning. Krydsning med Herningvej udføres som almindelig stikrydsning med helleanlæg. På eksisterende vej udlægges ny asfalt, og beplantning beskæres for at skabe tryghed langs stien. Langs Hessellundsvej forløber cykelstien på sydlig side frem til N. O. Hansens Vej.
 
Strækning fra Alhedestien frem til N. O. Hansens Vej kan udføres for et budget på 1.765.000 kr.
 
Det bemærkes, at cykelstien på størstedelen af strækningen er beliggende på forsvarets areal. På denne strækning foreslås indgået en lejeaftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse omkring brug af areal. På den øvrige strækning skal der erhverves jord.
 
 
Alternativer
På Teknisk Udvalgs møde blev der talt om muligheden for at forlænge stien fra N. O. Hansens Vej frem til Hessellund Camping(etape 2). Forlængelsen kan ikke udføres inden for det afsatte beløb til cykelstier i 2017. Strækningen på 1,3 km fra N. O. Hansens Vej frem til Hessellund Camping kan evt. udføres i en senere etape for et budget på 1.535.000 kr.
 
 
Tidsperspektiv
Udføres i 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Cykelstien indgår i fremtidig drift og vintervedligeholdelse. Drift og vintervedligeholdelse holdes indenfor nuværende budget herfor.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/344

Resume

Der ansøges om anlægsudgiftsbevillinger af de afsatte rådighedsbeløb, dels til udførelsen af den del af Viborg Banebro, som udgør en integreret del af det planlagte Midtbyens gymnasium (Hærvejsplads, passagen mellem de to dele af gymnasiets bygninger, samt tilstødende elementer af Biblioteksbro og sti mellem parkeringspladsen ved biblioteket og gymnasiet), og dels til den kommunale parkeringsetage i det planlagte gymnasium ved Banegårdsalle i Viborg.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 10.630.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.630.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),
 
2.  at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),
 
3.  at udgiften på 6.630.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,
 
4.  at indtægten på 500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,
 
5.  at rådighedsbeløbene i 2018 på hhv. 4.000.000 kr. (udgift) og 2.000.000 kr. (indtægt) afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
6.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” forhøjes med 20.900.000 kr. med rådighedsbeløb på 3.700.000 kr. i 2017, rådighedsbeløb på 10.800.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau) og rådighedsbeløb på 6.400.000 kr. i 2019 (2017-prisniveau), og
 
7.  at udgiften på 3.700.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og
 
8.  at rådighedsbeløbet i 2018 og 2019 på hhv. 10.800.000 kr. og 6.400.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 10.630.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.630.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),
 
2.  at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),
 
3.  at udgiften på 6.630.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,
 
4.  at indtægten på 500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,
 
5.  at rådighedsbeløbene i 2018 på hhv. 4.000.000 kr. (udgift) og 2.000.000 kr. (indtægt) afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
6.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” forhøjes med 20.900.000 kr. med rådighedsbeløb på 3.700.000 kr. i 2017, rådighedsbeløb på 10.800.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau) og rådighedsbeløb på 6.400.000 kr. i 2019 (2017-prisniveau), og
 
7.  at udgiften på 3.700.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og
 
8.  at rådighedsbeløbet i 2018 og 2019 på hhv. 10.800.000 kr. og 6.400.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.

Sagsfremstilling

Historik
Den 22. oktober 2014 (sag nr. 1) indgik Viborg Byråd og Mercantec en principaftale om, at Mercantec bygger et nyt gymnasium i forbindelse med den planlagte Banebro, der skal forbinde Banebyen med området ved Viborg Station.
 
Den fælles udbudsstrategi for Viborg Banebro og gymnasiet er godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2016 (sag nr. 14)
 
Senest har Byrådet den 25. januar 2017 (sag nr 25) meddelt anlægsudgiftsbevilling til den første del af byggemodningen af byggegrunden til gymnasiet.
 
Inddragelse og høring
Viborg Banebro, gymnasium inkl. parkeringsetage har i de seneste år været genstand for flere offentlige møder, dialoger og høringer. Herunder bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan for projektet, endelig vedtagelse i Byrådet den 25. januar 2017 (sag nr 22).
 
Beskrivelse
Som en integreret del af Midtbyens Gymnasium anlægger Kommunen parkeringspladser i bygningens terrænniveau, samt den del af banebro-projektet, som sammenbygges med gymnasiet, (Hærvejsplads, passage og overgange til Biblioteksbro og sti-anlægget). Disse dele udføres som en integreret del af gymnasiebyggeriet og udgør en del af i alt 12 fagentrepriser.
 
Der søges nu om en anlægsudgiftsbevilling af det afsatte rådighedsbeløb til udførelsen af parkeringsetagen, samt om en anlægsudgiftsbevilling af den del af det reserverede rådighedsbeløb, som udgør de integrerede dele af Banebroen (Hærvejsplads, passage og overgange til Biblioteksbro og sti-anlægget).
 
Alternativer
Ingen.
 
Tidsperspektiv
Udførelsen af gymnasiebyggeriet m.v. er planlagt til at pågå i perioden 2017-2018. Kommunen forventer, at den sidste færdiggørelse og afregning af entreprisearbejderne strækker sig ind i starten af 2019.

Ved licitationen for de 12 fagentrepriser sidst i februar 2017 ses om anlægsøkonomi og udførelsestidsplaner kan matche den foreliggende udførelsesplan. Udbud af den resterende del af Banebro er planlagt til sommer 2017 for bro- og rampeanlæg, samt i foråret 2018 for den resterende del af byggemodningsarbejderne. Der vil senere bliver fremsendt anlægsudgiftsbevilling til denne del.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Parkeringsetagen:
Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 20,9 mio. kr. til udførelsen af den kommunale parkeringsetage, samt om frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb som vist i tabellen nedenfor med fed tekst.
 
 
beløb i mio. kr.
Samlet
Forbrugt 2016
2017
2018
2019
Samlet rådighedsbeløb
25,400
1,300
6,900
10,800
6,400
Tidligere udgiftsbevilling
4,500
1,300
3,200
  
 
Der søges bevilget
20,900
 
3,700
10,800
6,400
 
 
Del af Banebroen (Hærvejsplads, passage og overgange til Biblioteksbro og sti-anlægget):
Der søges om en bevilling af rådighedsbeløb til udførelsen af elementer af Banebroen, som udgør en integreret del af gymnasiet.
 
beløb i mio. kr.
Samlet
Forbrugt 2015/16
2017
2018
2019
Samlet rådighedsbeløb
82,100
6,243
23,756
46,940
5,160
Tidligere udgiftsbevilling
15,420
6,243
 
 
Tidligere indtægtsbevilling
-7,650
-2,150
 
 
 
 
 
 
 
 
Der søges udgiftsbevilling
10,630
 
6,630
4,000
 
Der søges indtægtsbevilling*
-2,500
 
-0,500
-2,000
 
 
 
 
 
 
 
*Realdania bidrager i henhold til aftalt betalingsplan
 
De ansøgte beløb er indeholdt i basisbudgettet til de beskrevne formål
 

Juridiske og planmæssige forhold
Opførelsen af gymnasium og parkeringsetage sker på den tidligere parkeringsplads, hvor der er tilknyttet en tinglyst rettighed til DSB om stationsnære parkeringspladser. Der er udarbejdet en aftale med DSB om flytning af disse parkeringspladser og rettigheder til den nyanlagte parkeringsplads syd for jernbanen, som – efter aktuel viden - er undervejs til gensidig underskrivelse af DSB og Viborg Kommune, hvorefter den tinglyste rettighed kan ophæves. Aftalen er endnu ikke endeligt underskrevet, men forventes underskrevet inden 1. marts 2017, i henhold til aftalt tidsplan.

Sagsid.: 16/47131

Resume

Køb af Søndersøvej 92B til byudvikling, Arnbjerg (bevillingssag)
Sagen vedrører køb af Søndersøvej 92B, som udgør hovedparten af 2. etape i Arnbjerg.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at kommunen køber Søndersøvej 92B for 21.500.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.630.000 kr. til kontoen ”Køb af ejendommen Søndersøvej 92B, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
3. at udgiften på 21.630.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Det var inden mødet oplyst, at Tilsynet i brev af 15. marts 2017 har givet samtykke til, at ejeren af Søndersøvej 92B kan købe en bestemt grund i 1. etape af udstykningen uden offentligt udbud, jf. sagsfremstillingen.
 
Byrådet beslutter,
 
1. at kommunen køber Søndersøvej 92B for 21.500.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.630.000 kr. til kontoen ”Køb af ejendommen
Søndersøvej 92B, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
3. at udgiften på 21.630.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på
kontoen ”Nye jordkøb”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at kommunen køber Søndersøvej 92B for 21.500.000 kr. jf. sagsfremstillingen, herunder under forudsætning af at Tilsynet godkender, at ejeren kan købe en bestemt grund i 1. etape af udstykningen uden offentligt udbud,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.630.000 kr. til kontoen ”Køb af ejendommen Søndersøvej 92B, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
3. at udgiften på 21.630.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet behandlede på sit møde den 21. december 2016 (sag nr. 13) en sag om ekspropriation af Søndersøvej 92B, hvis der ikke kunne indgås en frivillig aftale. Det blev besluttet i givet fald at ekspropriere.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Kommunen er som bekendt i gang med at byggemodne 1. etape af det nye boligområde i Arnbjerg, og der er solgt 18 grunde. Det forventes, at alle grundene er solgt i løbet af kort tid.
 
Med henblik på fortløbende at kunne imødekomme efterspørgslen efter boliggrunde, har Kommunen haft kontakt med ejeren af Søndersøvej 92B (vist med skravering på bilag nr. 1), som udgør hovedparten af 2. etape, med henblik på at drøfte erhvervelse af hans ejendom.
 
Ejeren er indstillet på at sælge til Kommunen, såfremt det kan ske skattefrit, hvilket er muligt, når der er truffet en principbeslutning om ekspropriation. Dette skete på Byrådets møde den 21. december 2016. Der er efterfølgende under forbehold af Byrådets godkendelse indgået en købsaftale med ejeren, hvorefter Kommunen køber ejendommen for 21.500.000 kr. Kommunen betaler omkostningerne ved handlen (ca. 130.000 kr. til tinglysningsafgift). Der er derfor behov for en anlægsudgiftsbevilling på i alt 21.630.000 kr. Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2017.
 
Ejeren betinger sig dog som et led i aftalen at købe en bestemt grund i 1. etape af udstykningen, og ved Byrådets prisfastsættelse af grundene i udstykningen blev det besluttet, at den pågældende grund ikke skulle udbydes, men reserveres til mageskifte i forbindelse med det her omhandlede køb. Kommunen afventer p.t. svar fra Tilsynet, om dette kan ske uden offentligt udbud, men vi har grund til at tro, at positivt svar vil foreligge meget snart. Byrådet fastsatte mindsteprisen for denne grund til 825.000 kr., og det er aftalt, at prisen ved salg uden udbud skal være 1.000.000 kr.
 
Søndersøvej 92B er på ca. 150.000 m2, og Kommunen har indhentet en mæglervurdering, der fastsætter jordværdien til ca. 24 mio. kr. Vurderingen fremgår af bilag nr. 2. Boligen på ejendommen forventes at kunne videresælges for ca. 2 mio. kr. efter udstykning. Det indgår i aftalen, at sælger kan blive boende indtil sælgers nye bolig er opført på den ovennævnte grund i Arnbjerg.
 
Den aftalte pris svarer nogenlunde til en råjordspris på 125 kr. pr. m2.
 
Såfremt der foreligger samtykke til salg af grund uden udbud fra Tilsynet, når Byrådet behandler sagen, forventes sagen offentliggjort ved udsendelse af referat fra Byrådets møde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/19872

Resume

Salg af Jernbanegade 27, Hammershøj, samt renoveringstilskud til DDS spejderne i Hammershøj

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget fra puljen til mindre anlæg bevilger et tilskud på 200.000 kr. til DDS-spejderne i Hammershøj til brug for renovering af ejendommen Jernbanegade 27, Hammershøj, såfremt der indgås en aftale om salg af ejendommen til DDS-spejderne,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
3. at ejendommen Jernbanegade 27, Hammershøj (den del af matr. nr. 6an, Over Hammershøj By, Hammershøj, som er markeret med gult i bilag 3) sælges til DDS-spejderne i Hammershøj for 325.000 kr., idet det indkomne bud accepteres,
 
4. at kommunen afholder udgifterne til udstykning og tinglysning,
 
5. at der indgås nærmere aftale mellem Viborg Kommune og DDS-spejderne om anvendelse og pasning af et grønt areal nord og øst for matriklen.

Beslutning i Byrådet den 22-03-2017

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget fra puljen til mindre anlæg bevilger et tilskud på 200.000 kr. til DDS-spejderne i Hammershøj til brug for renovering af ejendommen Jernbanegade 27, Hammershøj, såfremt der indgås en aftale om salg af ejendommen til DDS-spejderne,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
3. at ejendommen Jernbanegade 27, Hammershøj (den del af matr. nr. 6an, Over Hammershøj By, Hammershøj, som er markeret med gult i bilag 3) sælges til DDS-spejderne i Hammershøj for 325.000 kr., idet det indkomne bud accepteres,
 
4. at kommunen afholder udgifterne til udstykning og tinglysning,
 
5. at der indgås nærmere aftale mellem Viborg Kommune og DDS-spejderne om anvendelse og pasning af et grønt areal nord og øst for matriklen.

Sagsfremstilling

Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 24. august 2016, sag nr. 25,
 
at der indledes forhandlinger med Det Danske Spejderkorps Hammershøj om køb af ejendommen Jernbanegade 27 i Hammershøj.
 
 
Inddragelse og høring
Natur og Vand tilkendegiver at være indforstået med at lave en aftale med spejderne om brug af det grønne område.
 
 
Beskrivelse
Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 24. august 2016 har der været indhentet ejendomsmæglervurdering på ejendommen.
Vurderingen siger, at ejendommen er 550.000 kr. værd.
Ejendommen har senest rummet en børnehave.
 
Bud
DDS Hammershøj har afgivet et bud på ejendommen, hvorefter der har været afholdt et møde, fordi buddet lå langt under vurderingen.
DDS Hammershøj har herefter genvurderet situationen og er fremkommet med et nyt bud på 325.000 kr. (bilag 1)
 
Renoveringstilskud
Et så højt bud gør imidlertid, at spejderne ikke vil have råd til at gennemføre nødvendige renoveringsopgaver ved ejendommen.
Spejdernes bud er derfor afgivet under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget samtidig bevilger 200.000 kr. som hjælp til renoveringen af ejendommen. Der vedlægges et budget for renoveringsopgaverne (bilag 2)
 
Areal
For at spejderne vil kunne udøve sin virksomhed, vil det være nødvendigt, at de vil kunne benytte et større område end den matrikel, som huset ligger på. I umiddelbar forlængelse af den matrikel, som huset ligger på, findes der et offentligt tilgængeligt grønt område. Spejderne har tilbudt at ville stå for pasningen af et nærmere aftalt område, mod at de må benytte det til spejderaktiviteter. Området vil samtidig være offentligt tilgængeligt, og spejdernes aktiviteter vil ikke medføre, at området ikke vil kunne benyttes af andre som rekreativt område.
 
Matrikelændring
På matriklen (matr. nr. 6an, Over Hammershøj By, Hammershøj), hvor ejendommen Jernbanegade 27, Hammershøj, er beliggende, går der en adgangsvej (privat fællesvej) til kirkegården. Da det ikke er hensigtsmæssigt med en adgangsvej på spejdernes grund, foreslås det, at matriklen efterfølgende udstykkes, så vejstykket ikke indgår på spejdernes grund. Omkostningerne ved udstykning og tinglysning foreslås afholdt af kommunen. Se bilag 3.
 
Medlemstal
DDS Hammershøj har ifølge den seneste ansøgning om aktivitetstilskud 59 medlemmer, heraf er 48 under 25 år (2015-medlemstal).
 
 
Alternativer
Ejendommen udbydes til salg.
 
 
Tidsperspektiv
DDS Hammershøj forventes at kunne overtage ejendommen løbet af april/maj 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune vil få en indtægt på salg af ejendommen på 325.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget vil yde et tilskud på 200.000 kr. til renoveringsudgifter.
DDS Hammershøj vil af folkeoplysningsmidler modtage lokaletilskud til tilskudsberettigede driftsudgifter til ejendommen.
DDS Hammershøj vil ikke længere modtage lokaletilskud til leje af Vorningvej 46, 8830 Tjele.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ejendommen Jernbanegade 27 er omfattet af lokalplan 445 Boliger ved Høegsvej og Jernbanegade i Hammershøj, og området kan anvendes til Åben-lav boligbebyggelse samt foreninger f.eks. spejdere, klubhus og lign., der kan indpasses i boligområder. En eventuel anvendelse som klubhus for spejderne vil således være i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.
Bilag