You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 20. september 2017 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Ida Middelhede Jensen, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Jens Rohde, Nina Hygum, Per Møller Jensen
Bemærkninger Afbud fra Per Møller Jensen. I stedet deltager stedfortræder Jens Ravn. Afbud fra Nina Hygum. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Afbud fra Jens Rohde.

Sagsid.: 16/56936
Resume
Samtlige partier i Viborg Byråd indgik den 28. august 2017 budgetforlig om budgettet for 2018-2021. Budgetforliget udgør nu budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.
Indstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,
 
1. at budgetforslaget overgår til 2. behandling på Byrådets møde den 11. oktober 2017.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Inden mødet var der udsendt høringssvar fra:
- Hoved-MED i form af referat af mødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. september.
- Handicaprådet.
- Integrationsrådet.
- Bestyrelserne i dagtilbud og skoler.
 
Høringssvarene indgår som nyt bilag nr. 9 til denne sag.
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Samtlige partier i Viborg Byråd indgik den 28. august 2017 budgetforlig om budgettet for 2018-2021. Budgetforslaget består nu af det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 23. august 2017 (sag nr. 4), samt budgetforligets ændringer hertil, tillægsbevillinger og enkelte tekniske ændringer, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 13. september 2017 (sag nr. 2).
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED er inddraget løbende samt på byrådets temamøde den 17. juni 2017 og orienteringsmødet den 21. august 2017. Referat fra Hoved-MED’s behandling af sagen den 14. august 2017 fremgår af bilag nr. 1. Der er ligeledes afholdt fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 13. september 2017.
 
Budgetforslaget er sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. september 2017 og byrådets 1. behandling den 20. september 2017. Eventuelle høringssvar eftersendes.
 
Beskrivelse
 
Ændringer til basisbudgettet
Budgetforslaget består som nævnt af basisbudgettet korrigeret for ændringerne i budgetforliget, tillægsbevillinger og enkelte tekniske ændringer. Ændringerne til basisbudgettet ses af tabellen nedenfor. Forligsteksten inkl. taloversigter fremgår af bilag nr. 2.
 
Tabel 1. Ændringer til basisbudgettet
(i 1.000 kr.)
2018
2019
2020
2021
Budgetforlig (drift)
13.562
5.777
6.793
6.793
Budgetforlig  (anlæg)
12.884
-12.797
97.753
72.135
Budgetforlig (øvrige indtægter og udgifter)
-28.950
-13.950
-13.950
-13.950
Tillægsbevilling (sag nr.  27, 30. august 2017), Vejbidrag Arnbjerg, indtægt (jordforsyning)
-2.285
-2.285
-2.285
0
Tillægsbevilling (sag nr. 42, 30. august 2017), Køb af areal langs Gudenåen i Bjerringbro (fremrykket til 2017)
 0
-227
 0
 0
Lavere lånedispensation end forudsat i budgetforliget
10.000
0
0
0
Pris- og lønregulering af bevilling på 11,5 mio. kr. til ældreområdet
105
105
105
105
Lov- og cirkulæreprogram, korrektioner for beløb, der allerede var indarbejdet.
1.016
1.223
2.609
2.410
I alt
6.332
-22.154
91.025
67.493
 
Lov- og cirkulæreprogrammet var i basisbudgettet indregnet med fuld virkning af alle lovændringer. Budgetforslaget er nu korrigeret for de lovændringer, som allerede var indregnet i budgettet, inden lov- og cirkulæreprogrammet blev udmeldt.
 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet
Efter moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP), som er aftalt mellem Regeringen og KL, reduceres Viborg Kommunes budget årligt med 8 mio. kr. i 2018-2020. Reduktionen er indarbejdet i basisbudgettet som en negativ pulje under politisk organisation. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2018 er der udpeget en række initiativer, som skal realisere effektiviseringskravet i 2018. Initiativerne giver ifølge økonomiaftalen tilsammen et potentiale på 16,7 mio. kr., dvs. lidt mere end det dobbelte af 8 mio. kr., idet det er hensigten med MEP, at kommunerne kan beholde halvdelen af gevinsten til borgernær kernevelfærd.
 
Budgetmæssigt har byrådet i forbindelse med vedtagelsen af spillereglerne for årets budgetlægning besluttet, at MEP behandles på samme måde som DUT-princippet, når der kommer ny lovgivning. Det betyder, at initiativer i MEP indarbejdes med fuld virkning i budgettet på baggrund af Statens og KL’s vurderinger. Forvaltningen har screenet initiativerne i økonomiaftalen for 2018 og vurderer, at der kan indarbejdes reduktioner for 8 mio. kr. i budget 2018-2021. Reduktionerne er indarbejdet i budgetforslaget efter en fordeling, der kan ses i bilag nr. 3. Beskrivelse af de enkelte initiativer kan ses i bilag nr. 4. Reduktionspuljen på 8 mio. kr. i 2018, som stod i basisbudgettet, er dermed udmøntet og udtaget af budgetforslaget.
 
Præsentation af budgetforslaget
Budgetforslaget for 2018-2021, inkl. ovenfor beskrevne ændringer, ses af tabel 2.
 
Tabel 2. Resultatopgørelse for budget 2018-21
 
 
(mio. kr.)
 
Regn-skab
2016
Opr.
budget 2017
For-ventet resultat
2017 pr. 30/6
Budget
2018
Budget
2019
Budget
2020
Budget
2021
Skatter og generelle tilskud
-5.658,0
-5.730,7
-5.726,4
-5.857,3
-5.945,5
-6.090,3
-6.250,4
Serviceudgifter
3.906,2
4.110,6
4.065,5
4.185,7
4.128,5
4.099,9
4.097,3
Overførselsudgifter
1.357,2
1.415,3
1.371,5
1.444,7
1.473,1
1.493,1
1.512,7
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
 
0,0
121,8
245,8
374,3
Renter
 
5,8
8,9
8,7
8,8
11,8
12,8
12,9
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-388,8
-195,9
-280,7
-218,2
-210,3
-238,7
-253,1
Anlægsudgifter
291,6
214,0
252,0
209,7
236,0
238,1
189,7
Ældreboliger (anlægsudgifter)
3,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Jordforsyning
-38,1
5,1
17,4
-17,3
-6,4
-11,7
-13,4
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
 
0,0
3,3
7,9
8,6
Resultat skattefinans. område
-132,2
23,2
-11,2
-25,8
22,5
-4,4
-68,3
Forsyningsområdet
-3,3
8,0
6,7
34,7
0,4
1,6
-1,2
Resultat før låntagning
-135,4
31,2
-4,5
9,0
22,9
-2,7
-69,5
 
Tabel 2 (fortsat)
 
 
(mio. kr.)
 
Regn-skab
2016
Opr.
budget 2017
For-ventet resultat
2017 pr. 30/6
Budget
2018
Budget
2019
Budget
2020
Budget
2021
Likvide aktiver primo
71,3
152,9
152,9
117,8
33,3
-87,2
-167,6
Resultat før låntagning
135,4
-31,2
4,5
-9,0
-22,9
2,7
69,5
Lånoptagelse
81,4
39,1
39,1
47,3
40,6
24,1
10,8
Afdrag på lån
-75,5
-75,3
-76,6
-81,1
-83,2
-85,3
-86,8
Øvrige finansforskydninger
-59,7
-0,7
-2,1
-41,8
-55,0
-21,9
-9,3
Likvide aktiver ultimo
152,9
84,8
117,8
33,3
-87,2
-167,6
-183,4
Gennemsnitlig likviditet
392,2
415,0
490,0
400,0
300,0
210,0
170,0
 
Nedenfor kommenteres hovedposterne i resultatopgørelsen. En mere detaljeret resultatopgørelse kan ses i bilag nr. 5. Budgetforslagets konsekvenser for de kommunale takster kan ses i bilag nr. 6.
 
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 218,2 mio. kr. i 2018, 210,3 mio. kr. i 2019, 238,7 mio. kr. i 2020 og 253,1 mio. kr. i 2021. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 200 mio. kr. er opfyldt i hele budgetperioden.
 
Serviceudgifter
Serviceudgifterne udgør 4.185,7 mio. kr. i 2018, hvilket er 1,8 mio. kr. over Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2018 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.
 
Overførelsesudgifter
Overførselsudgifterne på 1.444,7 mio. kr. i 2018 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017. Sammenholdt med forventningen til 2017 udviser budget 2018 en stigning på 40,2 mio. kr. (målt i fast priser). Stigningen skal sammenholdes med Økonomiaftalen for 2018 mellem KL og Regeringen, som betyder en nettostigning i overførselsudgifterne på landsplan på 1,7 mia. kr., svarende til ca. 28 mio. kr. for Viborg Kommune. Budgettet er på niveau med KL’s vurdering af udgifterne i 2018.
 
Anlægsudgifter
Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 209,7 mio. kr. i 2018 og 236,0 mio. kr. i 2019, og 238,1 mio. kr. i 2020. I 2021 er nettoudgiften til skattefinansieret anlæg 189,7 mio. kr., hvilket ligger lidt under byrådets målsætning om 200 mio. kr. årligt. Oversigt over anlægsudgifterne på projektniveau kan ses som bilag nr. 7.
 
På landsplan viste indmeldingen til KL pr. 21. august 2017, at kommunernes anlægsudgifter overstiger anlægsloftet med ca. 2,8 mia. kr., hvorfor der er behov for, at kommunerne samarbejder om at nedsætte anlægsudgifterne i 2018. Der er på den baggrund indarbejdet følgende ændringer i budgetforslaget.
 
Tabel 3. Forslag til flytning af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 (mio. kr.)
Udvalg
Anlægsprojekt
2018
2019
BUU
Nordre Skole
-1
1
BUU
Overlund Skole
-3
3
BUU
Rosenvænget Skole
-2
2
BUU
Søndre Skole
-4
4
ÆSU
Sjørup ældrecenter
-2
2
SAU
Vibohøj
-2
2
KFU
Tingpladsen
-10
10
TU
Banebroen
-10
10
KMU
Natura 2000
-7,5
7,5
ØEU
Jordkøb
-10
10
TU
Byggemodning
-10
10
TU
Gadebelysning
-2,5
2,5
 
I alt
-64
64
 
Tabellen viser, at der er flyttet 64 mio. kr. fra 2018 til 2019.
 
I budgetmaterialet til byrådets orienteringsmøde den 21. august 2017 var der udarbejdet nogle opgørelser af Viborg Kommunes anlægsudgifter i perioden 2007 til 2016 fordelt på byer. Dette materiale er nu suppleret med yderligere opgørelser. Det samlede materiale, der kan ses som bilag nr. 8, vil blive gennemgået umiddelbart før mødet.
 
Lånoptagelse og afdrag på gæld
I 2018 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 47,3 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til. I lånoptagelsen er inkluderet lånedispensation for 5 mio. kr., som Viborg Kommune har fået, jf. lånepuljer i årets økonomiaftale. Budgetforslaget er tilrettet med dette beløb, idet der var forudsat lånedispensation på 15 mio. kr.
 
Likviditet
Basisbudgettet har en negativ virkning for likviditeten i 2018, idet den faktiske likviditet reduceres fra 117,8 mio. kr. primo 2018 til 33,3 mio. kr. ultimo 2018. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 490 mio. kr. ultimo 2017 til 170 mio. kr. ultimo 2021. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt de første tre år af budgetperioden.
 
Indtægtsprognose
Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien, er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2018 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2021 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2018. I de seneste 8 budgetår har Viborg Kommune valgt statsgaranti, og tendensen har siden finanskrisen været, at få kommuner har valgt selvbudgettering.
 
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2018-2021 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning, som inkluderer følsomhedsanalyser.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet tirsdag den 26. september 2017 kl. 12.00 og frist for fremsendelse af underændringsforslag mandag den 2. oktober 2017 kl. 12.00.
 
Ændringsforslag og underændringsforslag skal fremsendes til forvaltningen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag på mødet den 4. oktober 2017, inden de overgår til budgettets 2. behandling i byrådet den 11. oktober 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/39091
Resume
I forlængelse af beslutningen på byrådsmødet den 30. august 2017, lukket sag nr. 35, og i budgetforliget for 2018 fremsendes nu konkret forslag til ejerkommunernes finansiering af kapitaltilførsel til Midtjyllands Lufthavn.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Viborg Kommune, under forudsætning af ejerkommunernes godkendelse, og at der primo 2018 og 2019 foretages en opfølgning med ejerkommunerne, herunder en status for Midtjyllands Lufthavns økonomi, bevilger i alt 2.433.000 kr. til kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn. 1.216.500 kr. udbetales til Midtjyllands Lufthavn i 2018 efter anmodning fra bestyrelsen, mens de resterende 1.216.500 kr. udbetales efter eventuel anmodning i 2019,
 
2. at bevillingen i hhv. 2018 og 2019 finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”, og
 
3. at bevillingen tilbageføres til Udviklingspuljen, såfremt kapitaludvidelsen ikke kommer til udbetaling.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 24. september 2014 (sag nr. 3) kapitaltilskud på samlet 12 mio. kr. til Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. (tidligere Karup Lufthavn) fra ejerkredsen til udbetaling i 2016 og 2017. Viborg Kommunes andel udgjorde 2 x 1,2 mio. kr. og har været indregnet i budgettet for henholdsvis 2016 og 2017.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
I budgetforliget for 2018 har Viborg Byråd indskrevet følgende:
 
”Midtjyllands lufthavn
Midtjyllands Lufthavn har stor betydning for både erhvervslivet og dets kunder og samarbejdspartnere, men også for borgere og Viborg Kommunes eksterne relationer. Det er derfor positivt, at lufthavnen de seneste år har arbejdet med at øge antallet af afgange til/fra København, øge passagertallet via en øgning af kendskabsgraden til Midtjyllands Lufthavn samt tiltrække charterafgange og måske senere udlandsruter.
 
Midtjyllands Lufthavn har på denne baggrund forventning om yderligere stigning i passagertallet. En forudsætning for dette er imidlertid en kapitaltilførsel fra ejerkommunerne på i alt 6 mio. kr. årligt frem til år 2023, hvor lufthavnens økonomi forventes at være i balance. Viborg Kommune er indstillet på at ville medvirke til kapitaltilførslen.”
 
Midtjyllands Lufthavn ejes af følgende kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg. Midtjyllands Lufthavn har sendt status pr. 20. juni 2017 og videre udvikling i 2018-2023 til lufthavnens ejerkommuner. Status kan ses som bilag nr. 1. Denne afslører en positiv udvikling i bl.a. økonomi, antal af passagerer m.v.
 
På trods af den positive udvikling vurderer Midtjyllands Lufthavn dog, at der ikke kan skabes balance i lufthavnens bæredygtighed på kort sigt. Midtjyllands Lufthavn har derfor i henvendelsen fra juni 2017 anmodet om en dialog med kommunerne om kapitaludvidelse fra 2018.
 
På den baggrund er der i august 2017 holdt møde mellem ledelsen i Midtjyllands Lufthavn og kommunaldirektørerne i ejerkredsen. Her blev det aftalt at fremsende en sag til kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne med indstilling om en kapitaludvidelse på i alt 12 mio. kr. i 2018 og 2019, hvoraf 6.000.000 kr. skal udbetales til lufthavnen efter anmodning i 2018, mens de resterende 6.000.000 kr. stilles som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2019.        
 
Det foreslås, at en forudsætning for et kapitalindskud fra kommunerne er, at Midtjyllands Lufthavn primo 2018 og 2019 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Midtjyllands Lufthavns økonomi.
 
Udgangspunktet for fordeling af kapitaludvidelsen er den model, der blev anvendt i forbindelse med vedtagelse af kapitaludvidelsen i 2012 og 2014. Modellen tager udgangspunkt i kommunernes ejerandelene i Karup Lufthavn, dog med den korrektion, at Herning og Viborg kommuner betaler en lige stor andel af beløbet. Denne korrektion betyder, at Viborg og Herning kommuner hver betaler 20,3 pct. og den samlede fordeling mellem kommunerne bliver således:
 
Andelshavere
Ejerandel (pct)
Beløb (kr.)
Alternativ udregningspct.
Den alternative fordeling af 6 mio. kr. pr. år
Herning
28,0
1.678.800
20,275
1.216.500
Holstebro
18,5
1.113.600
18,560
1.113.600
Ikast-Brande
9,3
559.200
9,320
559.200
Lemvig
3,7
220.200
3,670
220.200
Ringkøbing-Skjern
7,3
439.200
7,320
439.200
Silkeborg
7,0
420.000
7,000
420.000
Skive
8,0
480.000
8,000
480.000
Struer
5,6
334.800
5,580
334.800
Viborg
12,6
754.200
20,275
1.216.500
I alt
100
6.000.000
100
6.000.000
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 15/225
Resume
I forlængelse af byrådets budgetforlig for 2018-2021 skal Rosenvængets Skole etableres i forbindelse med Finderuphøj Skole og ikke på Vinkelvej 20.
 
Der søges bevilliget 3.400.000 mio. kr. til rådgivning ved Kjærsgaard & Andersen A/S til fortsættelse af projektet med etablering af Rosenvængets Skole.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ”Overlund og Rosenvænget skoler” nedsættes med 4.376.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017,
 
2. at der under jordforsyningen gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.376.000 kr. til kontoen ”Nedrivning af Rosenvængets Skole” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at der under jordforsyningen gives en anlægsindtægtsbevilling på 13.000.000 kr. til kontoen ”Rosenvænget, salg af grunde” med rådighedsbeløb i 2017,
 
4. at der til rådgiverudgifter gives en anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane” på 3.400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017,
 
5. at nettoindtægten på 9.600.000 kr. i 2017 i ovenstående fire ”at”-er tillægges kassebeholdningen,
 
6. at der til ”Overlund og Rosenvænget Skoler” (projektet vedrørende Vinkelvej 20) gives en anlægsudgiftsbevilling på 805.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
7. at de 805.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten til projektet afsatte rådighedsbeløb.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 33) at udsætte beslutning om en anlægsudgiftsbevilling på 4.200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v. vedrørende Vinkelvej 20.
 
I forbindelse med forlig om Viborg Kommunes budget for 2018-2021 er det besluttet ikke at gennemføre projektet om skolefællesskab på Vinkelvej 20. Som en konsekvens heraf etableres Rosenvængets Skole i forbindelse med Finderuphøj Skole med indflytning i 2020. Der er afsat 60 mio. kr. i 2018-2020 til denne etablering.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forberedelserne til indflytning af Overlund Skole og Rosenvængets Skole på Vinkelvej 20 i august 2019 har stået på siden maj 2015, hvor Viborg Kommune købte bygningerne af Mercantec.
 
Arkitekt Gorm Nielsen udarbejdede i 2016 en helhedsplan for Vinkelvej 20, som dannede grundlag for antagelse af rådgiver i foråret 2017. Den valgte rådgiver, Kjærsgaard & Andersen A/S (KAAI), estimerede i maj 2017, at en realisering af helhedsplanen ville beløbe sig til ca. 120 mio. kr. – væsentligt mere end de afsatte 71 mio. kr. samt provenu ved grundsalg på Rosenvænget og Gl. Randersvej 49.
 
Med budgetforligets beslutning om ikke at etablere skole på Vinkelvej 20 og i stedet sætte bygningerne til salg, skal Overlund Skole etableres i tilknytning til Overlund Hallen og Rosenvængets Skole tæt på den midlertidige placering ved Finderuphøj Skole.
 
Med henblik på indflytning i nye bygninger i 2020 skal projekteringen af Rosenvængets Skole hurtigst muligt fortsætte. KAAI har afsluttet forslagsfasen i forhold til Vinkelvej 20, men projektforslaget for så vidt angår nybygningen til Rosenvængets Skole kan i overvejende grad genbruges ved Finderuphøj Skole.
 
Der søges således om en anlægsbevilling til fortsættelse af rådgivning i projektet vedrørende etablering af nye bygninger til Rosenvængets Skole. Hermed undgås det, at projektet skal starte forfra med den fordyrelse, dette måtte betyde.
 
På projektet vedrørende Vinkelvej 20, har der været følgende udgifter:
 • Kultur- og dimensioneringsproces    750.000 kr.
 • Forsøg med PCB-sanering             1.500.000 kr.
 • Rådgivning i forslagsfasen KAAI       805.000 kr.
 
Til disse udgifter er der bevilget 2.250.000 kr., hvorfor der i indeværende sag søges om bevilling til de resterende 805.000 kr. for at kunne lukke det gamle projekt vedrørende Vinkelvej 20 ned.
 
I budgettet for 2016 og 2017 er der til projektet vedrørende Vinkelvej 20 samlet afsat 7.774.000 kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er givet bevilling på de 6.626.000 kr. Dette er inkl. afholdte udgifter på 4.376.000 kr. til nedrivning af den gamle Rosenvængets Skole.
 
Som det fremgår af byrådets beslutning den 18. maj 2016 (sag nr. 4) skal salg af byggegrunde på Rosenvængets Skoles areal finansiere nedrivningen af bygningerne, mens provenuet tilfalder projektet.
 
Bevilling til nedrivning af Rosenvængets Skole er givet til projektet vedrørende Vinkelvej 20 (med Overlund og Rosenvængets skoler). Det foreslås, at denne bevilling på 4.376.000 kr. overføres til jordforsyningen, hvorunder grundene byggemodnes og sælges. Med de fastsatte grundpriser og byggemodningsudgifter forudsættes der efter indregning af nedrivningsudgifterne et nettoprovenu på ca. 6 mio. kr. ekskl. moms fra grundsalget.
 
Et beløb på 3.400.000 kr. heraf foreslås overført til forhøjelse af udgiften, der i budgetforliget er afsat til Ny Rosenvængets Skole (60 mio. kr.), så der herefter er 63,4 mio. kr. til rådighed. Hermed kan etableringen af Rosenvængets Skole ved Finderuphøj ske med bistand fra den allerede valgte rådgiver og med udgangspunkt i dennes foreliggende projektforslag.
 
Den foreslåede anlægsbevilling til fortsættelse af rådgivning i projektet vedrørende etablering af nye bygninger til Rosenvængets Skole på 3.400.000 kr. sker ud fra følgende overslag:
 
Aktivitet
Anslået udgift
Ekstern rådgivning
2.800.000 kr.
Intern rådgivning
300.000 kr.
Licitation, landinspektør, geotekniker, miljøprøver, trykning m.v.
300.000 kr.
I alt
3.400.000 kr.
 
Der søges bevilling og rådighedsbeløb til salg af grundene på Rosenvænget ud fra de af byrådet fastsatte grundpriser. Udgiftsbevilling til byggemodningen er givet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Projektforslaget for nybygning til Rosenvængets Skole skal justeres, så det passer til arealet ved Finderuphøj Skole. Byggeriet forventes at kunne påbegyndes i 2018 med henblik på indflytning i 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Når projektforslaget er tilpasset en placering ved Finderuphøj Skole skal der laves en ny lokalplan for området. Heri vil der også skulle tages højde for evt. flytning af boldbane.

Sagsid.: 17/1721
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt byrådet på alle møder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Mødelisten blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 16/10241
Resume
Byrådet skal godkende forslag til idékonkurrence og fremtidig anvendelse af bygninger på sØnæs med henblik på gennemførelse af konkurrencen.
 
Gennemførelse af idékonkurrencen forudsætter, at de eksisterende bygninger på sØnæs erhverves fra Energi Viborg Vand, jf. punkt på lukket dagsorden.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til oplæg til idékonkurrence vedrørende bygninger på sØnæs godkendes, herunder
 
2. at forvaltningen bemyndiges til, efter konkurrencens udløb, at afsøge muligheden for et fælles projekt mellem flere interesserede parter.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til oplæg til idékonkurrence vedrørende bygninger på sØnæs godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 10), at Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand og udskriver en konkurrence om udvikling af ide, koncept, interessenter, de fysiske forhold og finansiering af både anlæg og drift.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Efter etablering af rensedam og rekreativt område på sØnæs har boldklubben B67’s tidligere klubhus stået ubenyttet bortset fra offentlig adgang til et af toiletterne. Bygningerne, der står på kommunal jord, ejes i dag af Energi Viborg, men er under salg til Viborg Kommune, jf. ejendomssag på dagens møde.
 
Gennem en idékonkurrence ønsker byrådet at afsøge projektforslag fra interessenter, som har gode idéer til aktiviteter i bygningerne såvel som økonomisk grundlag for en sund drift.
 
Der åbnes i konkurrenceoplægget op for, at et kommende projekt for bygningerne på sØnæs kan inddrage benyttelse af ”Tehuset” på det grønne areal ca. 200 meter nord for klubhuset. Viborg Kommune har overtaget Tehuset fra Region Midtjylland, og det har i dag ingen anvendelse.
 
Det foreslås, at forvaltningen gives mulighed for, efter konkurrencens udløb, at optage dialog med de parter, der har budt, og herigennem afsøge evt. grundlag for et fælles projekt, forinden sagen forelægges byrådet til afgørelse den 20. december 2017.
 
Parterne bag det udpegede projektforslag skal efterfølgende konkretisere projektet med henblik på at det nødvendige plangrundlag kan etableres. Projektet kan realiseres gennem enten leje eller køb af bygninger og jord. Såfremt Viborg Kommune sælger, skal dette ske gennem et åbent udbud, hvor køberen forpligtes til at gennemføre et byggeri, der svarer til det vindende projekt. Herefter sælges til højstbydende.
 
Forslag til konkurrenceoplæg fremgår af bilag nr. 1.
 
Alternativer
Tre alternative scenarier for anvendelse af bygningerne på sØnæs blev fravalgt af byrådet på mødet den 17. maj 2017.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Idékonkurrencen har til formål at indhente ideer til udnyttelse af eksisterende eller nye bygninger på sØnæs fra projekthavere, som har til hensigt og økonomi til at drive aktiviteter i bygningerne.
 
Plan- og ejerforhold skal efterfølgende tilpasses det valgte projekt.

Bilag

Sagsid.: 16/48576
Resume
Forslag til Kommuneplantillæg – temaplan for Bjerringbro har været i offentlig høring til den 21. juni 2017. Forslaget indstilles vedtaget som et tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med den ændring, at der ikke gives mulighed for boliger i stuetagen i Storegade.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Nina Hygum deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Den 8. februar 2017 (sag nr. 5) behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget høringssvar fra fordebatten og besluttede en række punkter, der blev indarbejdet i forslag til kommuneplantillægget.
 
Inddragelse og høring
Forslag til Kommuneplantillæg – temaplan for Bjerringbro har været i offentlig høring i perioden fra den 27. april 2017 til den 21. juni 2017. Der afholdtes borgermøde om planforslaget den 4. maj 2017. Der deltog ca. 80 borgere.
 
Der er modtaget 15 høringssvar i offentlighedsperioden. Alle høringssvar er gengivet i bilag nr. 1. Et resume samt forvaltningens forslag til byrådets svar er anført i bilag nr. 2.
 
Beskrivelse
Forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013-2025 er vedhæftet som bilag nr. 3. Det endeligt vedtagne tillæg bliver et tillæg nr. 8 til gældende Kommuneplan 2017-2029.
 
Med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. februar 2017 blev følgende indarbejdet i forslaget til kommuneplantillæg:
 
 • at der må etableres boliger i stueplan i Nørregade og Torvegade (og på Banegårdspladsen),

 • at der må etableres én café i det rekreative område ved Gudenåen - rammeområde BBRO.R1.02.,

 • at der udlægges et perspektivområde til fremtidig byudvikling nord for Kaj Munks Vej,

 • at et perspektivområde til fremtidig byudvikling nord for Hedemøllevej tages ud af kommuneplanen,

 • at byrådet har til hensigt at igangsætte et byfornyelsesprojekt for et område omkring Brogade på en strækning ved Gudenåen, når der er økonomisk råderum til det,

 • at byrådet har til hensigt at udarbejde nye lokalplaner, som giver mulighed for boliger i stueplan i Nørregade og Torvegade, en ny lokalplan for Hindbærkrattet og nye lokalplaner, som giver fleksible rammer for etablering af rekreative anlæg ved Gudenåen i forbindelse med Sol- og vandtrappen og Bjerringbro Kano- og Teltplads,
 
 • at der foruden mulighed for boliger i stueplan i Nørregade og Torvegade også må etableres boliger i stueplan i Storegade. Dermed giver kommuneplanen generelt frie muligheder for at etablere boliger i centerområdet. Det giver mere fleksibilitet i anvendelsesmulighederne,

 • at bestemmelserne om bebyggelsesprocent og randbebyggelser konsekvensrettes, så den maksimale bebyggelsesprocent i centerområderne ikke virker begrænsende i forhold til, at de udpegede randbebyggelser kan opføres i det maksimalt fastsatte etageantal. Det vil gøre kommuneplanen lettere at administrere. Det vil desuden understøtte hensigten i kommuneplanen om, at centerområdet skal fortættes ved, at der bygges i højden, og at byens akser skal understøttes med randbebyggelse i gadelinjen,

 • at kortet over Bjerringbro centerområde med randbebyggelsens afgrænsning og maks. antal etager justeres, som konsekvens af ovenstående punkt. Endvidere fastlægges en randbebyggelse i 3 etager mod Markedsgade og Rossensgade for at imødekomme et konkret projektønske om at etablere etageboliger på Storegade 18 (tidligere Madsens Hotel),

 • at der justeres i afgrænsningen af rammeområderne, så Skibelundvej 2A overgår fra boligområde - BBRO.B4.02 til centerområde - BBRO.C1.02 for at imødekomme et konkret projektønske om at etablere et bageri på ejendommene Brogade 36 og Skibelundvej 2A,

 • at bestemmelserne om beplantning og belægning i centerområderne justeres, så der gives friere rammer til at imødekomme et oplæg fra Bjerringbro Handel om at få etableret legepladser til små børn og mere læ i Storegade og på Torvet,

 • at det præciseres, at der kan etableres en stiforbindelse for at skabe en akse fra Banegårdspladsen til Gudenåen, hvilket passer med byskitsen for Bjerringbro Midtby, og

 • at der bliver færre og enklere bestemmelser for centerområde BBRO.C1.01A, som bl.a. omfatter Storegade, Torvegade og Nørregade. Forvaltningen foreslår, at der ikke skal være bestemmelser om tagudformning og ingen detaljerede vilkår for opførelse af baghuse i flere etager – kun at bagvedliggende bebyggelse ikke må opføres i større højde end randbebyggelsen. Der vil fortsat kunne stilles detaljerede bestemmelser om tagenes udformning og materialer samt om baghusenes omfang, placering, udseende og anvendelse, hvis det vurderes nødvendigt i en konkret lokalplanlægning. Desuden foreslår forvaltningen, at der i stedet for forskellige bebyggelsesprocenter for åben-lav boliger, tæt-lav boliger og øvrige anvendelser, fastlægges én bebyggelsesprocent på 50 % ligesom det er tilfældet i rammeområde BBRO.C1.01D (nord for Realskolevej). Ovenstående forslag til ændringer vil gøre det nemmere at forstå og administrere bestemmelserne for centerområdet.
 
Der er modtaget to høringssvar, som udtrykker modstand mod, at man kan konvertere butikker til boliger i de pågældende gader. Det udtrykkes, at hver gang en butik bliver konverteret til en bolig, forhindrer man netop, at der kan være liv i gaden. Det foreslås, at interesserede parter kigger på måder og/eller mekanismer, der kan fremme en koncentrationen af byens erhvervsaktiviteter i Store-, Torve- og Nørregade.
 
Forvaltningen foreslår, at der for at fastholde koncentrationen af butikker og for at styrke detailhandlen ikke gives mulighed for boliger i stueetagen i Storegade.
 
En række høringssvar drejer sig om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. Det foreslås, at en del af disse medtages i prioriteringer, når der er økonomisk råderum hertil. En trafikplan for Viborg Kommune er i høring indtil den 12. oktober 2017. I trafikplanen fremgår cykelstiprojekter bl.a. omkring Bjerringbro.
 
Flere høringssvar foreslår, at antallet af de kommunalt ejede byggegrunde, som ikke er byggemodnede, reduceres, og at der udlægges nye byudviklingsområder bl.a. ved Stærkærvej/Kolonihavevej og ved Pilevej/vandværksområdet. Forvaltningen foreslår, at de planlagte boligområder fastholdes, samt at forslagene til nye byudviklingsområder vurderes, når der er behov for ny byudvikling.
 
På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. februar 2017 er en række lokalplaner på vej til udarbejdelse. Der er igangsat fordebat for ny lokalplanlægning for Hindbærkrattet med henblik på at gøre området mere attraktivt for bosætning.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 12/51751
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning til renovering af 149 almene boliger i afdeling 22, Ulriksdal (Skema A), med en samlet anskaffelsessum på 62.885.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
2. at der ydes kapitaltilførsel som lån til afdeling 22, Ulriksdal med i alt 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i puljen til kapitaltilførselssager,
 
3. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 26.878.000 kr., dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
 
4. at afdeling 22, Ulriksdal i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg kan optage ustøttede realkreditlån uden kommunegaranti på samlet 23.598.000 kr.,
 
5. at afdeling 22, Ulriksdal bliver fritaget for dispositionsfondsforpligtigelsen, og
 
6. at den foreløbigt årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitligt 858 kr./m²/år for første driftsår, dog 882 kr./m² ved anvendelse af den kollektive råderet.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 30. august 2017 (sag. nr. 9) godkendt kvoteåret 2017 samt pulje til kapitaltilførsel. Kapitaltilførslen til denne sag finansieres via puljen til kapitaltilførselssager.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Bebyggelsen er beliggende på Hamarvej, Borgåvej og Dalvikvej i den vestlige del af Viborg og består af 125 familie- og 24 ungdomsboliger, i alt 149 boliger. Boligerne er opført i 1988 - 1991 som tæt-lavt byggeri, henholdsvis i 1 og 2 etager, således den samlede bebyggelse fremstår varieret.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har i 2012 udarbejdet en helhedsplan for opretning af afdeling 22, Ulriksdal. Renoveringen omfatter alene opretningsarbejder, f.eks. renovering af kviste og gesimser, ventilation af tagkonstruktioner samt ændring af badeværelser på anden sal (74 stk.).
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har i efteråret 2016 gennemført renovering af et prøvehus, som beboerne har kunne besigtige, inden de på et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. januar 2017 godkendte at igangsætte renoveringsprojektet.
 
Støtte fra Landsbyggefonden
Efter almenboligloven har Landsbyggefonden mulighed for at give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån, jf. § 91 og yde særlig støtte som lån eller tilskud, jf. § 92.
 
Renoveringen finansieres ved lejeforhøjelser samt særlig driftsstøtte så som kapitaltilførsel som lån (se under økonomiske forhold), delvis fritagelse for pligtmæssige bidrag og brug af boligorganisationens trækningsretsmidler i Landsbyggefonden.
 
Helhedsplanen for afdeling 22, Ulriksdal er opdelt i støttede arbejder (§ 91) og ustøttede arbejder (arbejder som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser, jf. § 92):
 
 
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Samlet
Opretning
28.287.000 kr.
 
 
Miljø
0 kr.
 
 
Ombygning
0 kr.
 
 
Tilgængelighed
0 kr.
 
 
Forbedringer
 
28.764.000 kr.
 
Vedligeholdelse
 
5.834.000 kr.
 
I alt
28.287.000 kr.
34.598.000 kr.
62.885.000 kr.
 
Anlægsøkonomiens fordeling for henholdsvis støttede og ustøttede arbejder fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf Renovering, bilag nr. 2 for støttede arbejder og bilag nr. 3 for ustøttede arbejder.
 
Finansiering
Landsbyggefonden har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen:
 
Støttede realkreditlån
28.287.000 kr.
Ustøttede realkreditlån 
13.000.000 kr.
Afdeling 22’s trækningsret i Landsbyggefonden
 10.000.000 kr.
Kapitaltilførsel
  1.000.000 kr.
Ustøttede realkreditlån
10.598.000 kr.
Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder
62.885.000 kr.
 
Fritagelse for indbetaling til dispositionsfond
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har søgt om fritagelse for indbetaling af 1/3 af ydelserne vedrørende afviklede prioriteter af den oprindelige finansiering til boligselskabets dispositionsfond (dispositionsfondsforpligtigelsen), svarende til 1.297.000 kr./år. Landbyggefonden har indregnet denne besparelse i finansieringsskitsen.
 
Huslejeniveau
Huslejeniveauet i afdeling 22, Ulriksdal er i øjeblikket 828 kr./m²/år.
 
Renoveringsprojektet medfører at huslejen stiger med ca. 3,7 % svarende til ca. 30 kr./m²/år, således at det efterfølgende huslejeniveau i afdelingen bliver 858 kr./m²/år.
 
Beboerne har på det ekstraordinære afdelingsmøde yderligere vedtaget, at det skal være muligt for lejerne at tilvælge, at køkkenerne bliver udskiftet, jf. almenboliglovens § 37b (kollektiv råderet). Hårde hvidevarer er ikke omfattet af denne mulighed. Hvis beboerne vælger at få et nyt køkken, medfører dette en yderligere huslejestigning på ca. 2,9 % svarende til 24 kr./m²/år. Huslejen bliver herefter samlet 882 kr./m²/år, hvilket er en stigning på gennemsnitligt 6,6 %. Huslejestigninger større end 5% kræver byrådets godkendelse, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3 og driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at der er byggestart i foråret 2018, og at renoveringen tager to år.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Kapitaltilførsel
Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefonden udgøre 1.000.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 200.000 kr.
 
Det er en forudsætning for kapitaltilførslen, at Landsbyggefonden, boligorganisationen samt de berørte realkreditinstitutter medvirker i det omfang, der er beskrevet i Landsbyggefondens indstilling.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for realkreditlånet til de støttede arbejder. Garantien omfatter den del af lånene, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
 
Værdiansættelsen skal ske efter en rentabilitetsberegning (markedsværdi), og er således uafhængig af de godkendte udgifter til arbejdernes udførelse. Det indebærer, at kommunen og Landsbyggefonden skal påtage sig garanti for hele lånet, hvis lånet placeres med en prioritet ud over 60%-grænsen.
 
For de støttede lån forventes der et garantikrav på 95,02 % af hovedstolen. Hermed udgør den kommunale garanti 26.878.000 kr. (95,02 % af 28.287.000 kr.), dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%. Den kommunale garanti er en selvskyldnerkaution.
 
Boligselskabet forventer ikke, at der bliver krævet kommunegaranti for de ustøttede lån til afdeling 22, Ulriksdal på samlet 23.598.000 kr. (13.000.000 kr. + 10.598.000 kr.).
 
Juridiske og planmæssige forhold
Hamarvej, Borgåvej og Dalvikvej er omfattet af lokalplan nr. 84, Boligområde ved Ulriksdal. Lokalplanen blev vedtaget i 1986, og dermed inden bebyggelsen blev opført. Forvaltningen vurderer, at renoveringen kan udføres inden for lokalplanens bestemmelser.
Bilag

Sagsid.: 17/42504
Resume
Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for et boligområde i Ørum, Egelundsparken.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om det kan indstille til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 5 boliggrunde på Egelundsparken, Ørum, fastsættes til 400.000 kr. pr. grund, inkl. udstykningsomkostninger, ét kloaktilslutningsbidrag og moms, jf. bilag nr. 1, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse 
På Egelundsparken i Ørum er et boligområde ved at blive byggemodnet. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 61 fra den tidligere Tjele Kommune. 
 
Området er udstykket i 5 grunde, men lokalplanen åbner mulighed for såvel tæt-lav boligbyggeri som parcelhusbyggeri. Da det ikke på forhånd kan vides, hvilket byggeri der kommer på de enkelte grunde, lægges der op til, at den foreslåede salgspris inkluderer ét kloaktilslutningsbidrag, og at købere således skal betale yderligere, såfremt der etableres flere boliger på den enkelte grund.
 
Mindstepriserne for de 5 grunde foreslås fastsat til 400.000 kr. pr. grund, inkl. udstykningsomkostninger, ét kloaktilslutningsbidrag og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde i Løvel er 300-340.000 kr., i Frederiks 320.000 kr., i Løgstrup 450-500.000 kr. og i Tapdrup 425-475.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Grundene udbydes til salg senest i uge 39.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/42506
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 6 parcelhusgrunde ved Lyngvej, Viborg fastsættes til mellem 850.000 kr. og 925.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Ved Lyngvej i Viborg er et boligområde ved at blive byggemodnet. Området var tidligere benyttet til bl.a. klub. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindstepriserne for de 6 grunde foreslås fastsat til mellem 850.000 kr. og 925.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen. Endvidere er der taget hensyn til særlige byggelinjer, der sikrer, at der ikke bygges tæt på fordelingsvejen.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde ved Rosenvænget blev fastsat til mellem 900.000 kr. og 1.000.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Grundene udbydes til salg senest i uge 39.
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/43903
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om det kan indstille til Byrådet,
 
1. at mindsteprisen for Haresvinget 9 fastsættes til 270.000 kr. inkl. moms, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
I 2006 blev 15 grunde udstykket på Haresvinget i Bjerringbro. Salget startede i 2007 lige efter kommunesammenlægningen, og grund nr. 14 blev solgt i 2009. Det vil sige at den sidste grund har ligget til salg i 10 år i et ellers meget attraktivt område.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Grunden har en utraditionel udformning, idet der er et hak ind ved den nordlige skelgrænse. Desuden falder grunden fra to sider (vest og øst), så det danner et hul på grundens midte. Dette betyder, at der bliver en del ekstra byggeomkostninger i forhold til mere regulære grunde.
 
Det er forsøgt at søge dispensation til, at skellet kunne rettes op, men dette er ikke muligt pga. skovbyggelinje.
 
Grunden er p.t. udbudt til 380.000 kr. inkl. moms.
 
En køber har tilkendegivet at ville købe grunden for 270.000 kr. inkl. moms.
 
På baggrund af den ovennævnte beskrivelse, kombineret med den lange liggetid, foreslås det, at prisen sænkes til 270.000 kr. inkl. moms.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Efter en prisændring skal grunden annonceres med den nye mindstepris, og efter 14 dages annoncering kan grunden sælges.


Sagsid.: 17/44405
Resume
Den 23. august underskrev borgmesteren samarbejdsaftale med Chongqing Civil Affairs Bureau, Kina, i forbindelse med et større delegationsbesøg ledet af direktøren af Chongqing Civil Affairs Bureau. Aftalen omfatter samarbejde inden for ældre- og omsorgsområdet. Aftalens endelige ikrafttræden afhænger af godkendelse af byrådet.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen godkendes.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har samarbejdet med Chongqing Kommune i Kina, siden der blev underskrevet samarbejdsaftale (Memoradum of Understanding) med denne i august 2013 i forbindelse med en erhvervsdelegationstur til Chongqing. Aftalen blev godkendt af byrådet den 1. maj 2013.
 
Det primære fokus i samarbejdet med Chongqing Kommune og andre aktører i Chongqing har været ældre- og omsorgsområdet. Blandt andet har Viborg Kommune de seneste år modtaget en række besøg fra Chongqing Civil Affairs Bureau, som har udvist en stor – og voksende – interesse i den danske ældreplejemodel og ældrepleje i Viborg Kommune.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Den 23. august 2017 underskrev borgmesteren en samarbejdsaftale med Chongqing Civil Affairs Bureau, som er ansvarlig for ældre- og omsorgsområdet i Chongqing Kommune. Chongqing Kommune har en befolkning på 33 millioner indbyggere, hvoraf cirka 7 millioner er 60 år og derover. Samarbejdsaftalen fremgår af bilag nr. 1.
 
Aftalen blev underskrevet i forbindelse med, at en større delegation fra Chongqing Civil Affairs Bureau ledet af direktøren af Chongqing Civil Affairs Bureau besøgte Viborg Kommune den 23.-24. august 2017. Delegationen bestod af en række embedsmænd fra Chongqing Civil Affairs Bureau samt en række ledere af offentlige og private plejecentre i Chongqing. Besøget i Viborg omfattede blandt andet besøg på Pleje- og omsorgscenter Banebo og Pleje- og omsorgscenter Toftegården samt præsentationer af lokale virksomheder med interesser inden for ældre- og omsorgsområdet.
 
Samarbejdsaftalen, som er et Memorandum of Understanding, bygger på de relationer, som er blevet opbygget til Chongqing Civil Affairs Bureau over de seneste år, og cementerer Chongqing Civil Affairs Bureaus ønske om et forsat og dybere samarbejde inden for ældre- og omsorgsområdet.
 
Samarbejdsaftalen er en gensidig hensigtserklæring med fokus på samarbejde inden for ældre- og omsorgsområdet. Der er tale om en aftale, som ikke er kontraktuelt bindende, men som bygger på ønsket om samarbejde og relationsudvikling.
 
Chongqing Civil Affairs Bureau ønsker at inddrage Viborg Kommune og lokale aktører i udviklingen af ældresektoren i Chongqing Kommune. Aftalen fremhæver samarbejde i forhold til to specifikke projekter, men den begrænser sig ikke til disse, idet den har fokus på samarbejde inden for 1) Plejecenteretablering, 2) Plejecenterdrift, 3) Design, arkitektur og anlæg af plejecentre, 4) Facility management, 5) Træning og uddannelse af personale og ledelse og 6) Velfærdsteknologi og -udstyr.
 
Chongqing Civil Affairs Bureau ønsker at inddrage Viborg Kommune og lokale aktører i udviklingen af ældresektoren i Chongqing Kommune. Samtalen har fokus på samarbejde inden for 1) Plejecenteretablering, 2) Plejecenterdrift, 3) Design, arkitektur og anlæg af plejecentre, 4) Facility management, 5) Træning og uddannelse af personale og ledelse samt 6) Velfærdsteknologi og -udstyr.
 
Derudover fremhæver aftalen samarbejde i forhold til to specifikke projekter:
 • Pilotprojekt med fokus på etablering af et plejecenter baseret på den danske ældreplejemodel, der kan fungere som model for plejecentre andre steder i Kina.
 • Videreudvikling af et eksisterende plejecenter med 4.000 pladser.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Aftalen træder i kraft efter godkendelse af byrådet. Den har en varighed på tre år med mulighed for forlængelse, hvis begge parter ønsker dette.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Der er tale om en ikke kontraktuel bindende aftale.
Bilag

Sagsid.: 17/32777
Resume
Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på deres møder hhv. den 28. og 31. august 2017 og traf følgende beslutninger:
 
Børne- og Ungdomsudvalget
”På baggrund af indstilling fra Direktøren i Børn og Unge besluttede Børne- og Ungdomsudvalget:
 
Udkast til Rammeaftale 2018 – Udviklingsstrategi og Styringsaftale (jf. sagen bilag 1) blev godkendt”
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at udkast til Rammeaftale 2018 – Udviklingsstrategi og Styringsaftale (bilag 1) godkendes.”
 
 
Forvaltningen bemærker, at det er byrådet, der har kompetencen til at træffe beslutning i sagen, og Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning er derfor reelt en indstilling til byrådet om godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Kommunerne og regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).
 
Rammeaftalen for 2017 blev godkendt af byrådet den 31. august 2016 (sag nr. 16).
 
 
Inddragelse og høring
Udkast til Rammeaftale 2018 behandles sideløbende i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
 
Beskrivelse
Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvorved der er skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.
 
Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. Samtidig har kommunerne og regionen haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs i forløbet. Dette har adskillige kommuner benyttet sig af.
 
KKR Midtjylland har på møde den 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.
 
Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud.
 
Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.
 
Der er udvalgt 2 udviklingsområder, som kommunerne og regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:
 
·      Voksenhandicap - implementering af rammepapir
·      Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?
 
Styringsaftalen
Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
 
I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om, at kommunerne og regionen skal udmønte en takstreduktion på min. 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.
 
Konkrete aftaler om principper for bl.a. finansiering, takstberegning og betalingsmodeller er samlet i bilag 1 til styringsaftalen.
 
Udkast til Rammeaftale 2018 inkl. bilag er tilgængelige på hjemmesiden:
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/3915
Resume
Til beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres udvalget for en detaljeret beskrivelse af såvel optagelseskriterier, pædagogik, og økonomi med henblik på endelig beslutning i Byrådet om etablering af International Børnehavegruppe i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
1. at International Børnehavegruppe etableres i henhold til beskrivelsen i sagen,
2. at International Børnehavegruppe etableres i daginstitutionen Bulderby, og
3. at International Børnehavegruppe etableres med opstart 1. januar 2018
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
 
Dansk Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Lone Langballe stemmer imod.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-08-2017
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
1. at International Børnehavegruppe etableres i henhold til beskrivelsen i sagen
2. at International Børnehavegruppe etableres i daginstitutionen Bulderby
3. at International Børnehavegruppe etableres med opstart 1. januar 2018
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 30. maj 2017 at arbejde videre med planerne om etablering af en international børnehavegruppe i Viborg Kommune lokaliseret i Institutionen Bulderby (sag nr.15). Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en indgående detailbeskrivelse af såvel optagelseskriterier, pædagogik og økonomi med henblik på en endelig beslutning i byrådet.
Til beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget indeholder nærværende indstilling en sådan beskrivelse.
 
Inddragelse og høring
Som fremlagt i sagen den 30 maj 2017 har personalet og ledelsen i Bulderby været involveret og engageret i det foreløbige arbejde og er positivt stemt for forslaget. 

Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med planerne, vil alle relevante interessenter blive inddraget og hørt i den videre proces.
 
Beskrivelse
I den internationale børnehavegruppe i daginstitutionen Bulderby bringes dansk kultur og pædagogik sammen med engelske sprogkundskaber for internationale familier.
Børnehavegruppen er designet til børn, som forventes at fortsætte deres skolegang på engelsk enten i Danmark eller i udlandet. Ud over de almene pædagogiske målsætninger, som der arbejdes efter i Viborg Kommune og i Bulderby, fokuseres der på at hjælpe børnene i en legende og inspirerende atmosfære med at udvikle deres engelske sprogkundskaber til et alderssvarende niveau.
Der vil være plads 20 børn i gruppen.
 
Dagligdagen i den internationale børnehavegruppe
Den internationale børnehavegruppe vil være en del af børnehavegruppen i børnehaven Villa Villekulla i Bulderby. Dagen starter og slutter sammen med de øvrige børnegrupper i Villa Villekulla, hvor det primære sprog er dansk.
I tidsrummet fra kl. 7.30 til kl. 12.30 er den internationale børnehavegruppe for sig og arbejder med de almene pædagogiske læreplanstemaer, herunder sprog. I dette tidsrum foregår al kommunikation på engelsk.
Med henblik på at børnene også udvikler deres danske sprogkundskaber og kulturelle færdigheder, deltager børnene fra den internationale børnehavegruppe sammen med de øvrige børn i Villa Villekulla i de aktiviteter, der er planlagte om eftermiddagen.
 
Optagelseskriterier
Det internationale børnehavetilbud er designet til børn, der formodes at skulle fortsætte deres skolegang i en engelsksproget skole. Alle forældre har mulighed for at indskrive deres barn i tilbuddet gennem Pladsanvisningen. Det betyder, at der ikke vil være særlige kriterier, der giver fortrinsret til optagelse.
 
Økonomi
Tilbuddet vil skulle drives under samme vilkår som de øvrige dagtilbud i Viborg Kommune. Det betyder, at såvel forældrebetalingen som ressourcetildelingen og normering pr. barn er den samme som i alle øvrige børnehaver i kommunen.
 
Øvrige perspektiver
I forbindelse med etablering af tilbuddet i Viborg Kommune vil kommunen sammen med Lyngby Taarbæk og Københavns kommuner, være frontløbere i forhold til at åbne engelsksprogede børnehavegrupper i kommunale daginstitutioner. Under studiebesøg i Lyngby Taarbæk i foråret 2017, er Viborg Kommune inviteret til at etablere en erfa gruppe sammen med Lyngby Taarbæk og Københavns Kommune, såfremt tilbuddet besluttes etableret.
Herudover har arbejdsgruppen på projektet modtaget positive tilkendegivelser fra aktuelle samarbejdspartnere, blandt andre VIA University College og Viborg Private Real skole i forhold til indgåelse af internationale partnerskaber. Der er ligeledes i forbindelse med spørgeundersøgelsen fra marts 2017, modtaget forespørgsler fra internationale forældre, der ønsker at vide mere om tilbuddet.
 
I bilag 1 findes en detaljeret procesbeskrivelse af projektet. I bilag 2 findes et udkast til brochure til kommende forældre.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Opstartstidspunkt fastsættes til 1 januar 2018 med forbehold for, at der kan rekrutteres personale.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Sagsid.: 17/35564
Resume
Der skal igangsættes forundersøgelser af 11 risikoområder, som er udpeget i Viborg Kommunes klimatilpasningsplan. Forundersøgelserne skal afklare, hvilke indsatser der er nødvendige for at håndtere oversvømmelsesrisikoen i områderne.
 
Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til forundersøgelserne.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til kontoen ”Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter” med rådighed i 2017,
 
2. at udgiften på 800.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-08-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til kontoen ”Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter” med rådighed i 2017, og
 
2. at udgiften på 800.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”.
Sagsfremstilling
Historik
Den 25. januar 2017 vedtog byrådet ”Klimatilpasningsplan for Viborg Kommune” (sag nr. 19).
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af ”Klimatilpasningsplan for Viborg Kommune”, blev 77 risikoområder udpeget. Risikoområderne viser de områder, hvor der er relativt stor risiko for oversvømmelse sammenholdt med et forholdsvist højt værditab. Områderne er prioriteret efter oversvømmelsesrisiko og behov for klimasikring i kategorierne 0-4, hvor kategori 1 er de områder, hvor der er størst behov for en indsats. Kategori 0, 1 og 2 fremgår af bilag 1. 
 
Kategori 1 (2016-2018)
På nuværende tidspunkt er oversvømmelsesproblemerne i 10 af de udpegede risikoområder i kategori 1 umiddelbart løst.
 
I kategori 1 er der 11 tilbageværende risikoområder, hvoraf der allerede er igangsat klimasikring af 9 risikoområder. Tilbage i kategori 1 er risikoområde nr. 9 (Vognmagervej, viadukt under Indre Ringvej) samt nr. 25 (Sundstrup). Risikoområde nr. 25 er en udpegning i det åbne land, beliggende ved den inderste del af Lovns Bredning, hvor Virksunddæmningen adskiller Hjarbæk Fjord fra Limfjorden. Området er udpeget, da klimatilpasningsplanens kortlægning har vist, at Virksundslusen, fiskerihavnen i Sundstrup og den kystnære del af landsbyen Sundstrup er i risiko for at blive oversvømmet fra Limfjorden i 2050.
 
I kategori 2 er der udpeget 17 risikoområder. Af disse afventer 8 igangsætning af spildevandsforsyningens projekter, som er planlagt udført i perioden 2019-2029.
 
Forvaltningens vurdering
For de områder, hvor der ikke allerede er fundet en løsning, eller som afventer spildevandsforsyningens projekter, bør der igangsættes forundersøgelser for at kortlægge og konkretisere omfang af mulige oversvømmelser, indsatsmuligheder, økonomi og udgiftsfordeling. Dernæst vil følge en politisk stillingtagen til, om der skal igangsættes et realiseringsprojekt.
 
 
Alternativer
Forundersøgelse af de enkelte risikoområder kan bevilges særskilt for de enkelte risikoområder.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/47946
Resume
I investeringsoversigten for 2017 er der afsat rådighedsbeløb til anlægsinvestering på forsyningsområdet på 763.000 kr., som hermed søges frigivet. Ligeledes er afsat 17.000.000 kr. i budgetforslaget for 2018, som hermed søges frigivet under forudsætning af, at budgettet for 2018 godkendes. De afsatte beløb vedrører indkøb af ressourcespande til husstandsindsamling af glas, metal, plast og papir.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsbevilling på 17.763.000 kr. til kontoen Ressourcespande med rådighedsbeløb på 763.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 17.000.000 kr. i 2018 (i 2017-priser), og
 
2. at udgiften på 763.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2018 på 17.000.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-08-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsbevilling på 17.763.000 kr. til kontoen Ressourcespande med rådighedsbeløb på 763.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 17.000.000 kr. i 2018 (i 2017-priser), og
 
2. at udgiften på 763.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2018 på 17.000.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på sit møde den 16. december 2016 (sag nr. 34) at fremrykke udvalgte centrale tiltag og anlægsudgifter, herunder indkøb af nye dagrenovationsbeholdere og ressourcespande.
 
Der blev på mødet fremrykket 1.750.000 kr. fra budget 2018 til budget 2017 til indkøb af ressourcespande.
 
I forbindelse med tekniske korrektioner til basisbudget 2018-2021 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 27. april 2017 (sag nr. 14) er denne fremrykning korrigeret, således at beløbet (inkl. indeksregulering) herefter fordeles med 763.000 kr. i budget 2017 og 17.000.000 i budget 2018.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
I budgetforslaget og investeringsoversigten for 2017 er der afsat rådighedsbeløb til anlægsinvestering på forsyningsområdet på 763.000 kr., som hermed søges frigivet.
 
Ligeledes er afsat 17.000.000 kr. i investeringsoversigten for 2018, som hermed søges frigivet under forudsætning af, at budgettet for 2018 godkendes.
 
Der er tale om følgende investering:
 
Sted nr.
Emne
Beløb (1000 kr.)
 
161205
Ressourcespande
Det afsatte beløb skal anvendes til indkøb af 2-delte ressourcespande til husstandsindsamling af glas, metal, plast og papir.
 
17.500
 
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Indkøb af ressourcespande sker ultimo 2017 i forbindelse med den planlagte indførelse af nye indsamlingsordninger for dagrenovation i marts 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløbet, som er afsat på investeringsoversigten.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 16/57123
Resume
Planforslaget fremlægges som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018”.
 
Tillægget danner grundlag for, at enkelte ejendomme i Vejrumbro og Løvskal kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-08-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 1. juni 2017 (sag nr. 14) med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 7. juni 2017 til den 2. august 2017. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 
Beskrivelse
Med dette tillæg til spildevandsplanen vedtages ændring af allerede vedtaget planlægning i Spildevandsplan 2014-2018, således at der gives mulighed for at udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand. De berørte ejendomme er tidligere planlagt omlagt fra fælles- til separatkloak sammen med de øvrige dele af de fælleskloakerede områder i Vejrumbro og Løvskal.  
 
Det drejer sig konkret om følgende ejendomme:
Vejrumbro:
·           Nørremarksvej 2-6, samt 11 og 13
·           Skovvej 2 og 4
·           Stadionbakken 10 
 
Løvskal:
·           Kildebakkevej 29 og 31
·           Rosegren 5 og 7
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakopland fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for udtræden af kloakfællesskab følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018. Grundejer har 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til at udtræde af kloakfællesskab med hensyn tag- og overfladevand.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/33444
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Ib Bjerregaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-08-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Klima- og Miljøudvalget er nu afsluttet.
 
Sted nr.
Anlægsprojekt
Bevilling

1000 kr.
Forbrug

1000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
050108
Skinderup Mølle Dambrug
2.550
2.528
-22
050211
Vådområdeprojekter 2010-2011
2.865
-2.865
2.528
-2.507
-337
358
051121
Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb
3.337
-3.337
2.523
-2.181
-814
1156
I alt
Afsluttede anlæg
2.550
2.891
341
 
Forklaring på afvigelser:
 
050108: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 22.000 kr. Afvigelsen skyldes, at der er opnået besparelser på opgaveudførelsen.
 
050211: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 337.000 kr. og en mindreindtægt på 358.000 kr. Afvigelsen skyldes, at der er opnået besparelser i forhold til det ansøgte tilskud hos Staten.
 
051121: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 814.000 kr. og en mindreindtægt på 1.156.000 kr. Afvigelsen skyldes, at et enkelt projekt blev opgivet, hvortil der har været afholdt udgifter. Staten giver ikke tilskud til projekter, som opgives. Der har ligeledes været en afvigelse på udgifter til lønninger i forhold til det tilskud, kommunen har modtaget fra Staten.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 17/41774
Resume
Sagen vedrører forslag til ændrede vedtægter for Hald Hovedgård – Det Danske Forfatter- og Oversættercenter. Det væsentligste ændringsforslag omhandler nedlæggelsen af centerets repræsentantskab.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslaget til Byrådet med anbefaling om, at ændringsforslaget tages til efterretning.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Ændringsforslaget tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslaget til Byrådet med anbefaling om, at ændringsforslaget tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Vedtægterne er senest ændret d. 30. november 2006.
 
 
Inddragelse og høring
I Henhold til Det Danske Forfatter og Oversættercenters vedtægter fremsendes forslag til vedtægtsændringer til Viborg Kommunes Byråds udtalelse.
 
 
Beskrivelse
Hald Hovedgård – Det Danske Forfatter og Oversættercenters bestyrelse har fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Ændringsforslaget fremgår af bilag til sagen.
Forvaltningen bemærker at de væsentligste vedtægtsændringer vedrører §§ 6 og 7 som udgår. Disse paragraffer vedrører Forfatter- og Oversættercenterets repræsentantskab som nedlægges ved en vedtagelse af ændringsforslaget.
 
Nedlæggelsen af repræsentantskabet begrundes overfor forvaltningen således:
Repræsentantskabet var oprindelig (ifm. ændringerne i 2006) tænkt til at skulle have en netværksskabende funktion i forhold til Det Danske Forfatter- og Oversættercenters litterære og kulturelle bagland, hvilken det også langt hen af vejen har haft. Men efterhånden som de personer, der tegnede dem ift. Det Danske Forfatter- og Oversættercenter er faldet fra, er det blevet svært at fastholde institutionernes interesse for at være repræsenterede i repræsentantskabet. Dertil er det – især i de senere år – blevet tydeligere, at den vedtægtsbundne, men ansvarsfri tilknytning som medlemmer af repræsentantskabet har haft til Det Danske Forfatter- og Oversættercenter har holdt dem fast i en inaktiv rolle.
 
Det er planen, at det årlige repræsentantskabsmøde skal erstattes af et årligt tilbagevendende netværksmøde, hvor personer og institutioner fra Det Danske Forfatter- og Oversættercenters aktive netværk inviteres til møde og middag (og evt. overnatning) på Hald Hovedgaard.
 
Endvidere bemærker forvaltningen at Viborg Kommune i fællesskab med Slots- og Kulturstyrelsen udpeger bestyrelsens formand.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved bestyrelsens beslutning, men sal dog forinden fremlægges til udtalelse for Viborg Kommunes Byråd.
Bilag

Sagsid.: 16/10241
Resume
Køb af bygningerne på sØnæs (bevillingssag)
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand for 500.000 kr.,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”køb af bygningerne på sØnæs” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
3. at udgifterne på 500.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs”.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Niels Dueholm, Flemming Lund, Peter Juhl, Allan Clifford Christensen og Anders Korsbæk Jensen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 10), at Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand og udskriver en konkurrence om udvikling af ide, koncept, interessenter, de fysiske forhold og finansiering af både anlæg og drift.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har drøftet mulighederne for køb af bygningerne på sØnæs med Energi Viborg Vand.
 
Energi Viborg Vands oplæg til salgspris for bygningerne på sØnæs er 500.000 kr., svarende til et tilbud, de har modtaget fra anden side.
 
Viborg Kommune har i juni 2016 indhentet en ejendomsmæglervurdering af bygningerne. Ud fra en vurdering af de nuværende anvendelsesmuligheder som klubhus er ejendommene værdisat til 700.000 kr.
 
Specielt to af bygningerne er i meget dårlig forfatning. I forhold til den fremtidige udvikling og anvendelse må det forventes, at bygningerne nedrives, og der skal opføres en ny bygning/nye bygninger.
 
En forventet nedrivningsudgift vurderes at være ca. 300.000 kr.
 
Finansiering
På anlægsbudget 2016-2019 blev der afsat 1.000.000 kr. til at undersøge mulighederne for at sikre adgang til offentlige toiletter, eventuelt ved forhandling med Energi Viborg. Købet kan finansieres af disse midler.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Købet kan umiddelbart iværksættes ved finansiering fra midler afsat til at sikre toiletfaciliteter på sØnæs.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ved finansiering af købet med anlægsmidler, afsat til at sikre toiletfaciliteter, vil der blive behov for en ekstra bevilling til toiletfaciliteter, når disse skal etableres, såfremt behovet ikke kan tilgodeses som en del af projektet. Dette er dog forudsat i konkurrenceoplægget.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

Sagsid.: 17/40714
Resume
Salg af del af Industrivej til F&H
Sagen drejer sig om salg af en del af Industrivej til F&H i forbindelse med udvidelse af virksomheden.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger det omhandlede areal for 200 kr. pr. m2, således som det fremgår af sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 114.000 kr. til kontoen ”Salg af del af Industrivej til F&H” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000 kr. til kontoen ”Salg af del af Industrivej til F&H” med rådighedsbeløb i 2017,
 
4. at nettoindtægten på 111.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”,
 
5. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Etablering af sti/fortov, vendeplads og lastbilsluse på Industrivej” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Etablering af sti/fortov, vendeplads og lastbilsluse på Industrivej” med rådighedsbeløb i 2017.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 27. april 2016 (sag nr. 15) at nedlægge den i sagen omhandlede del af Industrivej.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
F&H har behov for udvidelse, hvilket kan ske på deres egen grund på Industrivej, men de skal også have det nødvendige manøvreareal til lastbiler på egen grund. Da virksomheden bl.a. benytter de store modulvogntog, har den behov for ekstra areal, og det er på denne baggrund, at Teknisk Udvalg i den ovennævnte sag har nedlagt den omhandlede del af Industrivej.
 
Ved afhændelse af den omhandlede del af Industrivej til F&H bliver der behov for at etablere en sti/fortov, så man fortsat kan komme forbi F&H. Der skal også etableres en vendeplads, så mindre biler kan vende i stedet for at køre gennem hele Industrivej over det omhandlede areal. Endelig skal der laves en lastbilsluse, så lastbiler, der ikke har mulighed for at vende, kan passere gennem det tidligere vejareal. Det er således også et vilkår, der skal accepteres ved køb.
 
F&H har tilbudt at købe arealet, der er 569 m2 – vist med gult på bilag nr. 1 – for 200 kr. pr. m2 (svarende til i alt 113.800 kr.) ekskl. moms, og de vil også betale omkostningerne til sti, vendeplads og lastbilsluse, som forventes at koste i størrelsesordenen 200.000 kr. ekskl. moms. Tilbuddet er vedlagt som bilag nr. 2.
 
Sti/fortov, vendeplads og lastbilsluse bliver en del af det fremtidige vejanlæg, og kommunen vil derfor foretrække at etablere det selv, selvom det er F&H, der skal betale for det. Derfor søges også indtægtsbevilling på 200.000 kr. og en modsvarende udgiftsbevilling på det samme beløb.
 
Der er lavet en mæglervurdering af arealet, vedlagt som bilag nr. 3, der vurderer arealet til 50.000 kr. ekskl. moms. Mæglervurderingen har kostet 3.000 kr.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Da arealet er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges, kan det sælges uden offentligt udbud.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.


Bilag

Sagsid.: 17/41684
Resume
Alhedens Idrætsforening fremsender tilbud på køb af ejendommen Trehusevej 3, Frederiks (bevillingssag)
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der indledes forhandling med Alhedens Idrætsforening om køb af ejendommen Trehusevej 5 i Frederiks.
 
Der foreligger købstilbud fra Alhedens Idrætsforening.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til købstilbud på ejendommen Trehusevej 5, Frederiks med henblik på fremsendelse af udvalgets indstilling i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 20-09-2017
På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling beslutter byrådet,
 
1. at købstilbuddet på 350.000 kr. på ejendommen Trehusevej 5, Frederiks, fra Alhedens Idrætsforening godkendes, idet ejendommen anvendes til kultur- og fritidsformål indenfor givne planmæssige rammer og i idrætsforeningens regi,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 350.000 kr. til kontoen ”salg af ejendommen Trehusevej 5, Frederiks” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at der til samme konto gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017 til dækning af tinglysningsafgift, og
 
4. at nettoindtægten på 340.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af indtægten på kontoen ”salg af bygninger”.
 
Anders Bertel deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Byrådet godkender købstilbud på 350.000 kr. på ejendommen Trehusevej 5, Frederiks, fra Alhedens Idrætsforening, idet ejendommen anvendes til kultur- og fritidsformål indenfor givne planmæssige rammer og i idrætsforeningens regi.
 
Anders Bertel erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på sit møde 12. oktober 2016 i forbindelse med vedtagelse af budget 2017-2020 (sag nr. 1), at samle daginstitutionerne i Frederiks på adressen Solvænget 172 ved Børnehuset Sol O Mio. Som følge heraf er ejendommen Trehusevej 5 i Frederiks blev ledig.
 
Der er ikke ønsker om anden kommunal anvendelse af ejendommen Trehusevej 5, som dermed kan sættes til salg.
 
Ejendommen er beliggende ved siden af Alhedehallerne, og matriklen er på 3 sider omgivet af idrætsfaciliteter, som det fremgår af medfølgende kortbilag.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde 5. april 2017:
 
1. at Forvaltningen indleder forhandlinger med Alhedens Idrætsforening i Frederiks om salg af ejendommen til idrætsforeningen.
 
Baggrunden herfor var, at Alhedens Idrætsforening havde udtrykt ønske om at købe ejendommen og anvende den til foreningens aktivitet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet  
 
 
Beskrivelse
Alhedens Idrætsforening har fremsendt brev af 17. august 2017. Heri tilbyder foreningen at købe ejendommen Trehusevej 5 i Frederiks.
 
I brevet anføres bl.a., at foreningen ser store muligheder i bygningen, idet beliggenheden er perfekt for foreningen, tæt på hallen og de udendørs sportsaktiviteter og bygningen vil være perfekt som klubhus for Alhedens Idrætsforening.
 
Ønsket er at lave et klubhus:
 
-       hvor medlemmerne kan mødes socialt på tværs af idrætsgrene både før og efter træning/kampe,
-       lokaler hvor vi kan afvikle møder, opbevare/fremvise pokaler m.m.,
-       med stor kælder til opbevaring af redskaber og udstyr, som bolde, telte, hoppeborg m.v.,
-       integreret klubhus med Alhedehallerne og de udendørs idrætsfaciliteter ved at åbne haven ud til de udendørs sportsområder,
-       mulighed for at anlægge parkeringspladser, gerne i samarbejde med Alhedehallerne,
-       fortsat bruge cafeteria i Alhedehallerne til mødeforplejning m.m.
 
Det anføres, at Alhedehallerne, som er en selvejende institution, har været inddraget i projektet og hallen tilkendegiver, at den er positiv overfor et samarbejde om og koordinering med et kommende klubhus på Trehusevej 5.
 
Det noteres, at Alhedens IF arbejder med model og finansieringsplan for renoveringen af ejendommen og at det anføres, at foreningen forventer at ansøge Viborg Kommune om tilskud til renovering af ejendommen, idet den er i ret dårlig stand.
 
 
Bud
Alhedens Idrætsforening afgiver bud på ejendommen på 350.000 kr.
Der foreligger ejendomsmæglervurdering på ejendommen. Her vurderes salgsprisen for ejendommen til 700.000 kr.
 
Det bemærkes, at ejendommen på tre sider er omgivet af idrætsanlæg og at det derfor vurderes, at det vil blive svært at sælge ejendommen på normale vilkår.
 
 
Alternativer
Ejendommen udbydes til salg.
 
 
Tidsperspektiv
Alhedens Idrætsforening ønsker at overtage ejendommen snarest muligt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune vil få en indtægt på salg af ejendommen på 350.000 kr.
 
Ansøgning om tilskud til renovering af ejendommen må indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af mindre anlægsinvesteringer i idræts- og kulturfaciliteter.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kommunen kan i medfør af Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af Kommunens henholdsvis Regionens faste ejendomme, undlade at benytte offentligt udbud, når salg sker til en institution eller lignende, som Kommunen lovligt kan give anlægsstøtte til – hvilket er tilfældet med en idrætsforening.
 
Ejendommen er omfattet af kommuneplanrammen FRED.B4.01_T37, og af Lokalplan 3.23 for et idræts- og fritidsområde i Frederiks.
 
Der vil i overensstemmelse med plangrundlaget kunne opnås tilladelse til anden anvendelse til offentlige formål i form af idrætsanlæg m.v., herunder klublokaler. Al anden anvendelse vil fordre, at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen.
Bilag