You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 11. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Ida Middelhede Jensen, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Anders Bertel, Mette Nielsen, Michael Nøhr
Bemærkninger Afbud fra Anders Bertel. I stedet deltager stedfortræder Jens Ravn. Afbud fra Michael Nøhr. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Afbud fra Mette Nielsen.

Sagsid.: 16/56936

Resume

Byrådet forelægges budgetforslag 2018-21 til endelig vedtagelse. I budgetforslaget er indarbejdet de ændringsforslag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 4. oktober 2017 (sag nr. 1). Der skal bl.a. tages stilling til, om Viborg Kommune skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering i 2018, herunder niveauet for skatter, grundskyld, dækningsbidrag og kirkeskatten.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ændringsforslag vedr. fremrykkelse af 1.345.000 kr. fra 2020 til 2019 vedr. helhedsplan for Skals Skole, indarbejdes i budgetforslaget,

2. at bufferpuljen på politikområdet politisk organisation under Økonomi- og Erhvervsudvalget reduceres med 10 mio. kr. i 2018 med det formål, at kommunerne samlet set kan overholde de økonomiske rammer i årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL,
 
3. at Viborg Kommune vælger selvbudgettering i 2018, således at det forventede merprovenu på 12,1 mio. kr. i forhold til statsgarantien indarbejdes som en forventet efterregulering i 2021, hvor merindtægten lægges i kassen,
 
4. at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2018 fastsættes uændret til 25,7 procent,
 
5. at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2018 fastsættes uændret til 23,7 promille,
 
6. at dækningsafgiften af forskelsværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2018 fastsættes til uændret 8,75 promille (højst 8,75),
 
7. at dækningsafgiften af grundværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2018 fastsættes uændret til 11,85 promille (fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille),
 
8. at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2018 fastsættes til uændret 0,93 procent,
 
9. at takster for 2018 godkendes, jf. bilag nr. 2, og
 
10. at forvaltningen bemyndiges til efter budgettets vedtagelse at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen samt at foretage de fornødne tekniske ændringer, således at det endelige budget 2018-2021 kan udgøre det bedst mulige administrationsgrundlag for udvalgene og forvaltningen.

Beslutning i Byrådet den 11-10-2017

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod 3. ”at”, idet han ønsker, at der vælges statsgaranti i stedet for selvbudgettering.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet vedtog ved 1. behandlingen af budgetforslag 2018-21 den 20. september 2017 (sag nr. 1) at oversende det fremlagte budgetforslag til byrådets 2. behandling. Budgetforslaget baserer sig på det budgetforlig, som samtlige partier i Viborg Byråd indgik den 28. august 2017 samt de ændringsforslag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 4. oktober 2017 (sag nr. 1).
 
Inddragelse og høring
Budgetforslaget har været sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. september 2017 og byrådets førstebehandling den 20. september 2017. Der er ligeledes sket høring i bestyrelser på dagtilbud og skoler, idet Børne- og Ungdomsudvalget har udskudt høringen af budgetforslaget til efter sommerferien. Indkomne høringssvar fra disse fora samt referat af fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 13. september 2017 kan ses af bilag nr. 1.
 
Beskrivelse
Ændringsforslag
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 4. oktober 2016 (sag nr. 1) at stille tre ændringsforslag til budgetforslaget, som er beskrevet nedenfor.
 
Det blev i budgetforliget besluttet at fremrykke helhedsplan for Skals Skole et år fra 2021 til 2020. For at gennemførelsen kan ske i 2020, er der behov for at afsætte 1.345.000 kr. året før, sådan som projektet oprindeligt var budgetlagt i basisbudgettet. Det foreslås derfor, at der fremrykkes 1.345.000 kr. fra 2020 til 2019.
 
Det er allerede indarbejdet i budgetforslaget, at Viborg Kommune reducerer anlægsudgifterne med 64 mio. kr. som bidrag til, at kommunerne på landsplan overholder anlægsrammen. Den seneste udmelding fra KL pr. 3. oktober 2017 viser, at kommunernes anlægsudgifter nu ligger 0,4 mia. kr. over anlægsrammen, mens serviceudgifterne ligger lidt over servicerammen. Det foreslås derfor, at bufferpuljen på politikområdet politisk organisation under Økonomi- og Erhvervsudvalget reduceres med 10 mio. kr. i 2018 med det formål, at kommunerne samlet set kan overholde de økonomiske rammer. Beløbet lægges i kassen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget foreslår desuden, at Viborg Kommune vælger selvbudgettering i 2018. Det forventede merprovenu på 12,1 mio. kr. i forhold til statsgarantien indarbejdes som en forventet efterregulering i 2021, hvor merindtægten lægges i kassen. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er beskrevet nærmere i et afsnit nedenfor.
 
Præsentation af budgetforslaget
Budgetforslaget for 2018-2021, inkl. ovenfor beskrevne ændringsforslag, ses af tabel 1.
 
Tabel 1. Resultatopgørelse for budget 2018-21
 
(mio. kr.)
 
 
Regn-skab
2016
Opr.
budget 2017
For-ventet resultat
2017 pr. 30/6
Budget
2018
Budget
2019
Budget
2020
Budget
2021
Skatter og generelle tilskud
-5.658,0
-5.730,7
-5.726,4
-5.857,3
-5.945,5
-6.090,3
-6.262,5
Serviceudgifter
3.906,2
4.110,6
4.065,5
4.175,7
4.128,5
4.099,9
4.097,3
Overførselsudgifter
1.357,2
1.415,3
1.371,5
1.444,7
1.473,1
1.493,1
1.512,7
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
 
0,0
121,8
245,8
374,2
Renter
 
5,8
8,9
8,7
8,8
11,8
12,8
12,9
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-388,8
-195,9
-280,7
-228,2
-210,3
-238,7
-265,3
Anlægsudgifter
291,6
214,0
252,0
209,7
237,3
236,7
189,7
Ældreboliger (anlægsudgifter)
3,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Jordforsyning
-38,1
5,1
17,4
-17,3
-6,4
-11,7
-13,4
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
 
0,0
3,3
7,9
8,6
Resultat skattefinans. område
-132,2
23,2
-11,2
-35,8
23,8
-5,8
-80,5
Forsyningsområdet
-3,3
8,0
6,7
34,7
0,4
1,6
-1,2
Resultat før låntagning
-135,4
31,2
-4,5
-1,0
24,2
-4,2
-81,6
 
 
Tabel 1 (fortsat)
 
(mio. kr.)
 
 
Regn-skab
2016
Opr.
budget 2017
For-ventet resultat
2017 pr. 30/6
Budget
2018
Budget
2019
Budget
2020
Budget
2021
Likvide aktiver primo
71,3
152,9
152,9
117,8
43,3
-78,6
-157,5
Resultat før låntagning
135,4
-31,2
4,5
1,0
-24,2
4,2
81,6
Lånoptagelse
81,4
39,1
39,1
47,3
40,6
24,1
10,8
Afdrag på lån
-75,5
-75,3
-76,6
-81,1
-83,2
-85,3
-86,8
Øvrige finansforskydninger
-59,7
-0,7
-2,1
-41,8
-55,0
-21,9
-9,3
Likvide aktiver ultimo
152,9
84,8
117,8
43,3
-78,6
-157,5
-161,1
Gennemsnitlig likviditet
392,2
415,0
490,0
405,0
305,0
215,0
185,0
 
Nedenfor kommenteres hovedposterne i resultatopgørelsen. En mere detaljeret resultatopgørelse kan ses i bilag nr. 2.
 
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 228,2 mio. kr. i 2018, 210,3 mio. kr. i 2019, 238,7 mio. kr. i 2020 og 265,3 mio. kr. i 2021. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 200 mio. kr. er opfyldt i hele budgetperioden.
 
Serviceudgifter
Serviceudgifterne udgør 4.175,7 mio. kr. i 2018, hvilket er 8,2 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2018 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.
 
Overførelsesudgifter
Overførselsudgifterne på 1.444,7 mio. kr. i 2018 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017. Sammenholdt med forventningen til 2017 udviser budget 2018 en stigning på 40,2 mio. kr. (målt i fast priser). Stigningen skal sammenholdes med Økonomiaftalen for 2018 mellem KL og Regeringen, som betyder en nettostigning i overførselsudgifterne på landsplan på 1,7 mia. kr., svarende til ca. 28 mio. kr. for Viborg Kommune. Budgettet er på niveau med KL’s vurdering af udgifterne i 2018.
 
Anlægsudgifter
Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 209,7 mio. kr. i 2018 og 237,3 mio. kr. i 2019, og 236,7 mio. kr. i 2020. I 2021 er nettoudgiften til skattefinansieret anlæg 189,7 mio. kr., hvilket ligger lidt under byrådets målsætning om 200 mio. kr. årligt. Oversigt over anlægsudgifterne på projektniveau kan ses som bilag nr. 3.
 
Lånoptagelse og afdrag på gæld
I 2018 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 47,3 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til. I lånoptagelsen er inkluderet lånedispensation for 5 mio. kr., som Viborg Kommune har fået, jf. lånepuljer i årets økonomiaftale.
 
Likviditet
Basisbudgettet har en negativ virkning for likviditeten i 2018, idet den faktiske likviditet reduceres fra 117,8 mio. kr. primo 2018 til 43,3 mio. kr. ultimo 2018. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 490 mio. kr. ultimo 2017 til 185 mio. kr. ultimo 2021. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt de første tre år af budgetperioden.
 
Skatter og takster i 2018
Skattesatserne i budgetforslaget for 2018 er uændrede i forhold til 2017. Den personlige indkomstskatteprocent er 25,7 procent. Grundskyldspromillen er 23,7 promille, og dækningsafgiften for offentlige ejendomme er 11,85 promille.
 
Oversigt over takster for 2018 kan ses af bilag nr. 4.
 
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering
Byrådet skal i lighed med tidligere år beslutte, om Viborg Kommune i 2018 enten vælger statsgaranti, hvor skatter, tilskud og udligning ligger fast, eller selvbudgettering, hvor egne beregnede skatteindtægter indgår i beregningen af skatter, tilskud og udligning. Ved selvbudgettering afregnes en eventuel difference med staten tre år efter budgetåret 2018, dvs. i 2021, når det endelige udskrivningsgrundlag er gjort op.
 
Ved byrådets førstebehandling af budgettet for 2018-2021 var indtægterne fra skatter, tilskud og udligning baseret på statsgarantien for 2018, der blev udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i juni 2017. Forvaltningen har foretaget nye beregninger og følsomhedsanalyser på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Beregningerne kan ses i bilag nr. 5.

Beregningerne viser, at Viborg Kommunes indtægter ved selvbudgettering ligger 12,1 mio. kr. over statsgarantien for 2018.
 
Følsomhedsanalyser på indtægtsprognosen viser,
·         at beregningsgrundlaget er usikkert, da de økonomiske forudsætninger og den begyndende højkonjunktur kan ændre sig.
·         at udvikling i udskrivningsgrundlag og befolkningstal i landets øvrige (store) kommuner har stor betydning for størrelsen af en efterregulering ved valg af selvbudgettering, og det er af mindre betydning, hvordan det går i Viborg Kommune. På nuværende tidspunkt vides ikke, hvor mange kommuner, der beslutter sig for en selvbudgettering i 2018.
·         at vækst i befolkningstallet i Viborg Kommune er den faktor, der har størst betydning for indtægtsprognosen. Ændringer i befolkningstallet flytter store beløb både på skatteprovenu og på udligningsbeløbene.
 
Den mulige økonomiske gevinst ved selvbudgettering kan overstige 12,1 mio. kr., hvis væksten i udskrivningsgrundlaget eller befolkningstallet udvikler sig mere positivt end forudsat. Omvendt skal den mulige gevinst ses i forhold til de økonomiske risici og sandsynligheden herfor.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at Viborg Kommune vælger selvbudgettering i 2018, således at det forventede merprovenu på 12,1 mio. kr. i forhold til statsgarantien indarbejdes som en forventet efterregulering i 2021, hvor merindtægten lægges i kassen.
 
Kirkeskatten i 2018
Ved budgettets 2. behandling skal byrådet vedtage udskrivningsprocenten for kirkeskatten. I lighed med forrige år har de kirkelige myndigheder afleveret kirkens eget budgetforslag for 2018. Med det fremlagte budgetforslag er der økonomisk balance mellem udgifter og indtægter ved en uændret udskrivningsprocent på 0,93 procent. Herved forventes der ikke noget mellemregningsforhold mellem kommunekassen og de kirkelige myndigheder.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.