You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat - ekstraordinært

onsdag den 13. december 2017 kl. 16:30

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Ida Middelhede Jensen, Johannes F. Vesterby, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Jens Rohde, Karin Clemmensen, Nina Hygum
Bemærkninger

Sagsid.: 17/60752
Resume
Som følge af den indgåede konstitueringsaftale, der bl.a. medfører ændringer i udvalgsstrukturen i Viborg Kommune, er det nødvendigt at ændre den gældende styrelsesvedtægt.
Indstilling
Sagen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december 2017 forud for byrådets ekstraordnære møde.
 
Af dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde fremgår følgende indstilling:
 
”Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet på dets 1. behandling af sagen på mødet den 13. december 2017,
 
1. at sagen overgår til 2. behandling på byrådsmødet den 20. december 2017 med henblik på vedtagelse af forslaget til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune.”
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling kan ikke udsendes sammen med dagsordenen til byrådets møde, men vil foreligge til mødet. Baggrunden for at sagen skal behandles på byrådets møde nu er, at forslaget til ændret styrelsesvedtægt skal behandles 2 gange i det nuværende byråd – dvs. at forslaget skal være færdigbehandlet senest den 31. december 2017.
Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Det blev på mødet oplyst, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets på sit møde i dag besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at sagen overgår til 2. behandling på byrådsmødet den 20. december 2017 med henblik på vedtagelse af forslaget til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune.
 
 
Sagen overgår til 2. behandling på Byrådets møde den 20. december 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Den hidtil gældende udvalgsstruktur blev fastlagt i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune forud for byrådsperioden 2014-2017 i forbindelse med to behandlinger i byrådet den 11. december 2013 (sag nr. 2) og 18. december 2013 (sag nr. 1).
 
Efterfølgende er styrelsesvedtægten blevet justeret i september 2014 - 1. behandling den 3. september 2014 (sag nr. 6) og 2. behandling den 17. september 2014 (sag nr. 2) - i forbindelse med flytning af opgaven med varetagelsen af planlægning i det åbne land og en ændring af navnet på et stående udvalg.
 
Senest er styrelsesvedtægten justeret i 2016 - 1. behandling den 13. april 2016 (sag nr. 6) og 2. behandling den 18. maj 2016 (sag nr. 2) – i forbindelse med nedlæggelsen af borgerrådgiverfunktionen.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Konstitueringsaftalen indgået den 23. november 2017 mellem Venstres byrådsgruppe, Socialdemokratiets byrådsgruppe, Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe indebærer, at der skal ske forskellige ændringer af den hidtil gældende udvalgsstruktur.
 
Den gældende styrelsesvedtægt fremgår som bilag nr. 1, og som bilag nr. 2 fremgår udkast til ændret styrelsesvedtægt.
 
De væsentligste ændringer i udkastet til styrelsesvedtægten omfatter:
  • Udvalgsstrukturen ændres, således at
    • opgaverne der hidtil har været henlagt til henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget splittes op og overføres til 3 nyetablerede udvalg i form af Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
    • det hidtidige Udvalg for Uddannelse, Handel og Innovation nedlægges
    • der etableres et nyt Landdistriktsudvalg.
  • Antallet af medlemmer i udvalgene reduceres fra 7 medlemmer til 5 medlemmer, dog bortset fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor medlemsantallet fortsat udgør 9 medlemmer, og det nyetablerede Landdistriktsudvalg, hvor medlemsantallet fastsættes til 7.
  • Den hidtidige bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 20 om indkaldelse af stedfortrædere også i tilfælde af forfald ved varighed kortere end 1 måned udgår.
  • Størrelsen af vederlagene til 1. og 2. viceborgmester samt vederlag til udvalgsformand ændres, og samtidigt fastsættes der særskilt vederlag til næstformændene i alle udvalg.
 Der er endvidere foretaget mindre redaktionelle ændringer af styrelsesvedtægten ligesom der er foretaget en opdatering og modernisering af opregningen af de enkelte udvalgs opgaver.
 
Det bemærkes, at kun vederlæggelsen af formænd og næstformænd i udvalgene skal optages i styrelsesvedtægten, men derimod ikke vederlag til menige medlemmer af udvalgene.
  
Sagen forventes behandlet i byrådet dels på et ekstraordinært møde i dag den 13. december 2017 (1. behandling), og dels på det ordinære møde den 20. december 2017 (2. behandling).
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ændringer af kommunens styrelsesvedtægt skal iht. styrelseslovens § 2 behandles to gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.