You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dagsorden

onsdag den 13. december 2017 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 (gammelt)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob V. Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Niels-Jørgen Ottesen, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/59675

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Det nyvalgte byråd er i medfør af § 6, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse indkaldt af Per Møller Jensen, der sammenlagt længst har været medlem dels af byrådet for den nye Viborg Kommune, dels af byrådene/kommunalbestyrelserne for sammenlægningskommunerne.
 
I henhold til valgbogen er nedennævnte valgt i den anførte rækkefølge til medlemmer af Byrådet for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021:
 
1
Ulrik Wilbek, Viborg
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
2
Per Møller Jensen, Viborg
A
Socialdemokratiet
3
Torsten Nielsen
C
Det Konservative Folkeparti
4
N. J. Ottesen, Bjerringbro
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
5
Mads Panny, Viborg
A
Socialdemokratiet
6
Anders Korsbæk Jensen, Møldrup
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
7
Stine Damborg
C
Det Konservative Folkeparti
8
Anders Bertel, Frederiks
A
Socialdemokratiet
9
Kim Dongsgaard, Rødkærsbro
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
10
Kai O. Andersen, Viborg
F
SF - Socialistisk Folkeparti
11
Johannes Vesterby, Tjele
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
12
Nikolai Norup
C
Det Konservative Folkeparti
13
Eva Pinnerup, Viborg
A
Socialdemokratiet
14
Lone Langballe
O
Dansk Folkeparti
15
Niels Dueholm, Bjerringbro
A
Socialdemokratiet
16
Jakob V. Ekberg
C
Det Konservative Folkeparti
17
Kurt Johansen, Skals
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
18
Mette Nielsen, Klejtrup
A
Socialdemokratiet
19
Claus Clausen, Vroue
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
20
Elo Nielsen, Skals
F
SF - Socialistisk Folkeparti
21
Peter Juhl
C
Det Konservative Folkeparti
22
Michael Nøhr, Klejtrup
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
23
Martin Sanderhoff, Bjerringbro
A
Socialdemokratiet
24
Åse Kubel Høeg, Viborg
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
25
Simon Højer
C
Det Konservative Folkeparti
26
Birthe Harritz, Ørum
A
Socialdemokratiet
27
Allan Clifford Christensen, Karup
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
28
Claus Nielsen
C
Det Konservative Folkeparti
29
Birgith B. Langballe, Stoholm
A
Socialdemokratiet
30
Ove Kent Jørgensen
O
Dansk Folkeparti
31
Flemming Gundersen
Ø
Enhedslisten - De Rød-Grønne
 
Valget af borgmester (sag nr. 2) ledes i henhold til styrelseslovens § 6, stk. 2, af det byrådsmedlem, der har indkaldt til mødet (Per Møller Jensen).
 
De efterfølgende sager - herunder valg af Byrådets næstformænd (viceborgmestre) samt medlemmer til udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. - ledes i henhold til styrelseslovens § 6, stk. 4, af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet borgmestervalget.
 
Det bemærkes, at byrådsgrupperne A, C, F, O og V har anmeldt sig som valggruppe i forbindelse med udpegningen af medlemmer til de forskellige udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v., jf. styrelseslovens § 24, stk. 3.
 
Enhedslistens byrådsgruppe er tilsvarende at betragte som en valggruppe.
 
Hvor andet ikke er anført i sagsfremstillingen, har de foretagne valg gyldighed for hele Byrådets funktionsperiode (1. januar 2018 – 31. december 2021).
 
Bortset fra valg til Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg, behøver Byrådets repræsentanter i udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. ikke at være byrådsmedlemmer, med mindre det direkte er anført i sagsfremstillingen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35883

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Borgmester
 
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 1, stk. 2, i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune (i det følgende kaldet styrelsesvedtægten) – jf. § 6, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven) – vælger byrådet blandt sine medlemmer en borgmester.
 
Valget af borgmesteren ledes af det byrådsmedlem, der har indkaldt til det konstituerende byrådsmøde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35888

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
1. viceborgmester
2. viceborgmester
 
 
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 1, stk. 2, i styrelsesvedtægten – jf. § 6, stk. 4 og 5, i styrelsesloven – vælger Byrådet blandt sine medlemmer en 1. og en 2. viceborgmester.
 
Valget af 1. og 2. viceborgmester - samt de efterfølgende valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. - ledes af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det byrådsmedlem, der har ledet borgmestervalget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/60752

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet (ekstraordinært møde) 1. behandler på møder den 13. december 2017 nedenstående sag om ændring af styrelsesvedtægt for Viborg Kommune. Sagen 2. behandles af byrådet på det ordinære møde den 20. december 2017.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Historik
Den hidtil gældende udvalgsstruktur blev fastlagt i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune forud for byrådsperioden 2014-2017 i forbindelse med to behandlinger i byrådet den 11. december 2013 (sag nr. 2) og 18. december 2013 (sag nr. 1).
 
Efterfølgende er styrelsesvedtægten blevet justeret i september 2014 - 1. behandling den 3. september 2014 (sag nr. 6) og 2. behandling den 17. september 2014 (sag nr. 2) - i forbindelse med flytning af opgaven med varetagelsen af planlægning i det åbne land og en ændring af navnet på et stående udvalg.
 
Senest er styrelsesvedtægten justeret i 2016 - 1. behandling den 13. april 2016 (sag nr. 6) og 2. behandling den 18. maj 2016 (sag nr. 2) – i forbindelse med nedlæggelsen af borgerrådgiverfunktionen.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Konstitueringsaftalen indgået den 23. november 2017 mellem Venstres byrådsgruppe, Socialdemokratiets byrådsgruppe, Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe indebærer, at der skal ske forskellige ændringer af den hidtil gældende udvalgsstruktur.
 
Den gældende styrelsesvedtægt fremgår som bilag nr. 1, og som bilag nr. 2 fremgår udkast til ændret styrelsesvedtægt.
 
De væsentligste ændringer i udkastet til styrelsesvedtægten omfatter:
 • Udvalgsstrukturen ændres, således at
  • opgaverne der hidtil har været henlagt til henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget splittes op og overføres til 3 nyetablerede udvalg i form af Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
  • det hidtidige Udvalg for Uddannelse, Handel og Innovation nedlægges
  • der etableres et nyt Landdistriktsudvalg.
 • Antallet af medlemmer i udvalgene reduceres fra 7 medlemmer til 5 medlemmer, dog bortset fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor medlemsantallet fortsat udgør 9 medlemmer, og det nyetablerede Landdistriktsudvalg, hvor medlemsantallet fastsættes til 7.
 • Den hidtidige bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 20 om indkaldelse af stedfortrædere også i tilfælde af forfald ved varighed kortere end 1 måned udgår.
 • Størrelsen af vederlagene til 1. og 2. viceborgmester samt vederlag til udvalgsformand ændres, og samtidigt fastsættes der særskilt vederlag til næstformændene i alle udvalg.
Der er endvidere foretaget mindre redaktionelle ændringer af styrelsesvedtægten ligesom der er foretaget en opdatering og modernisering af opregningen af de enkelte udvalgs opgaver.
 
Det bemærkes, at kun vederlæggelsen af formænd og næstformænd i udvalgene skal optages i styrelsesvedtægten, men derimod ikke vederlag til menige medlemmer af udvalgene.
 
Sagen forventes behandlet i byrådet dels på et ekstraordinært møde i dag den 13. december 2017 (1. behandling), og dels på det ordinære møde den 20. december 2017 (2. behandling).
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ændringer af kommunens styrelsesvedtægt skal iht. styrelseslovens § 2 behandles to gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.Bilag

Sagsid.: 17/59687

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
1. at vederlaget til 1. og 2. viceborgmester som fastsat i udkast til styrelsesvedtægt jf. orienteringssag på mødet i dag tages til efterretning,
 
2. at vederlaget til udvalgsformændene, næstformændene for udvalgene samt formænd for Børn- og Ungeudvalget samt Folkeoplysningsudvalget som fastsat i udkast til styrelsesvedtægt jf. orienteringssag på mødet i dag tages til efterretning,
 
3. at oplysningerne i sagsfremstillingen om størrelsen af vederlag til bestyrelsen i Energi Viborg-koncernen tages til efterretning, og
 
4. at der ydes følgende udvalgsvederlag til de menige medlemmer (dvs. ikke formænd og næstformænd) af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Landdistriktsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt næstformanden af Børn og Unge-udvalget:
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget
3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget
Børne- og Ungdomsudvalget
3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget
Landdistriktsudvalget
3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget
Klima- og Miljøudvalget
3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget
Teknisk Udvalg
3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget
Social- og Sundhedsudvalget
3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget
Beskæftigelsesudvalget
3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget
Ældre- og Aktivitetsudvalget
3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget
Kultur- og Fritidsudvalget
3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget
Børn og Unge-udvalget (næstformand)
1,7 % af borgmestervederlaget
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
1. og 2. viceborgmester
Det samlede vederlag til viceborgmestre kan maksimalt udgøre 10 %. I udkast til ændret styrelsesvedtægt lægges der op til at 1. og 2. viceborgmester hver modtager 5 %.
 
Udvalgsformænd, næstformænd for udvalgene samt menige udvalgsmedlemmer
Summen af vederlag til udvalgsformænd (incl. formand for Børn- og Ungeudvalget samt Folkeoplysningsudvalget), næstformændene for udvalgene samt de menige medlemmer af udvalgene er for Viborg Kommunes vedkommende efter lovgivningen maksimeret til 370 % af borgmesterens vederlag.
 
Som det fremgår af forslaget til styrelsesvedtægt forventes vederlagene til udvalgsformænd og næstformænd i udvalgene fastsat således:
 
 
Formand
Næstformand
Økonomi- og Erhvervsudvalget
(borgmester)
7,8 %
Børne- og Ungdomsudvalget
25,8 %
7,8 %
Landdistriktsudvalget
20,8 %
7,8 %
Klima- og Miljøudvalget
20,8 %
7,8 %
Teknisk Udvalg
20,8 %
7,8 %
Social- og Sundhedsudvalget
20,8 %
7,8 %
Beskæftigelsesudvalget
20,8 %
7,8 %
Ældre- og Aktivitetsudvalget
20,8 %
7,8 %
Kultur- og Fritidsudvalget
20,8 %
7,8 %
Børn- og Ungeudvalg
8,5 %
 
Folkeoplysningsudvalget
5,5 %
 
 
 
I forhold til tidligere er det nyt, at der ydes vederlag til næstformændene i udvalgene. Tankegangen er at næstformændene kan bistå udvalgsformændene i forbindelse med mere komplicerede udvalgssager, ligesom næstformændene vil kunne aflaste formændene i forbindelse med visse repræsentative opgaver. Herudover skal næstformanden som hidtil varetage formandens opgaver i dennes fravær, dog kun indtil udvalget eventuelt udpeger en midlertidig formand. Den nærmere tilrettelæggelse af næstformændenes opgaver foretages i de enkelte udvalg.
 
De nærmere regler om formandsvederlag og udvalgsvederlag til medlemmer af byrådet fremgår af et notat af 29. november 2017 (bilag nr. 1).
 
I forhold til reglerne om byrådsmedlemmernes faste vederlag, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, tillægsvederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmer af byrådet er disse nærmere beskrevet i notat ligeledes af 29. november 2017 (bilag nr. 2). De i notatet omhandlede regler suppleres af de retningslinjer for vederlag og andre godtgørelser til byrådsmedlemmer, som blev fastsat af byrådet den 17. december 2014 (sag nr. 6).
 
Af notaterne fremgår det bl.a., at byrådsmedlemmernes vederlæggelse (formandsvederlag, udvalgsvederlag, fast vederlag/reduceret fast vederlag med tabt arbejdsfortjeneste) omfatter byrådsmedlemmernes deltagelse i møder i byrådet og i udvalgene samt i de organer (bestyrelser, råd, nævn mv.), hvortil de udpeges af byrådet.
 
Udgangspunktet er herefter, at Viborg Kommune ikke yder særskilt vederlag til de byrådsmedlemmer, der vælges til poster i de mange forskellige organer, der fremgår af de følgende sager på dagsordenen for mødet i dag.
 
Hvor intet andet er anført i sagsfremstillingen, ydes der således ikke særskilt vederlag fra Viborg Kommune for varetagelsen af de pågældende poster. Der ydes dog altid befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der af byrådet er valgt til ovennævnte hverv.
 
Noget andet er, at enkelte selskaber mv. selv yder vederlag/diæter for at sidde i selskabets bestyrelse, repræsentantskab og lignende til de af byrådet valgte repræsentanter (såvel byrådsmedlemmer som ikke-byrådsmedlemmer). I sådanne tilfælde er det i sagsfremstillingen - i det omfang, der har kunnet fremskaffes oplysning herom - anført, at der af selskabet mv. ydes vederlag/diæter.
 
Hvis selskabet mv. yder befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, ydes der naturligvis ikke også befordringsgodtgørelse for den samme befordring af Kommunen.
 
I en række tilfælde foretager byrådet valg af ikke-byrådsmedlemmer til bestyrelser, råd og nævn mv.
 
Sådanne af byrådet udpegede ikke-byrådsmedlemmer til diverse organer modtager ikke vederlag/diæter eller tabt arbejdsfortjeneste fra Viborg Kommune, medmindre byrådet træffer beslutning herom, jf. notat af 29. november 2017 vedrørende vederlag til ikke-byrådsmedlemmer, der af byrådet udpeges som repræsentant for byrådet i diverse nævn, råd mv. (bilag nr. 3).
 
Enkelte selskaber m.v. yder dog som ovenfor nævnt selv vederlag/diæter for at sidde i selskabets bestyrelse, repræsentantskab o. lign. til de af byrådet valgte repræsentanter (herunder også ikke-byrådsmedlemmer). I sådanne tilfælde er det i sagsfremstillingen - i det omfang, der har kunnet fremskaffes oplysning herom - anført, at der af selskabet mv. ydes vederlag/diæter.
 
Hvis selskabet mv. yder befordringsgodtgørelse til ikke-byrådsmedlemmer, ydes der naturligvis ikke også befordringsgodtgørelse for den samme befordring af Kommunen.
 
Til de menige medlemmer (dvs. ikke formænd og næstformænd) af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Landdistriktsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt næstformanden af Børn og Unge-udvalget kan der ydes udvalgsvederlag som en procentdel af borgmesterens vederlag.
 
Byrådet skal således tage stilling til størrelsen af udvalgsvederlaget til de menige medlemmer.
 
Energi Viborg A/S og datterselskaber
Hvad angår vederlag til bestyrelsen i Energi Viborg, har generalforsamlingen i Energi Viborg A/S i 2010 godkendt følgende vederlag til medlemmerne af moderselskabets bestyrelse og medlemmerne af bestyrelserne i datterselskaberne:
 
Moderselskabet
Formand
22,0 % af borgmestervederlaget
Næstformand
9,0 % af borgmestervederlaget
Menige medlemmer, herunder medarbejderrepræsentanter
  3,7 % af borgmestervederlaget
 
 
 
Datterselskaberne
Formand
(fast vederlag uanset antallet af bestyrelsesposter i datterselskaberne)
  3,0 % af borgmestervederlaget
Næstformand og menige medlemmer.
herunder medarbejderrepræsentanter,
som også er medlem af moderselskabets
bestyrelse
(fast vederlag uanset antallet af bestyrelsesposter i datterselskaberne)
  3,0 % af borgmestervederlaget
Næstformand og menige medlemmer,
herunder medarbejderrepræsentanter,
som ikke også er medlem af modersel-
skabets bestyrelse
  1,5 % af borgmestervederlaget for hver   enkelt bestyrelsespost i datterselskaberne.
 
Eventuelle ændringer i vederlagene i Energi Viborg A/S og datterselskaber forudsætter, at Byrådet udarbejder forslag til indstilling til generalforsamlingen i Energi Viborg A/S om ændring af vederlagene.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Reglerne om vederlæggelse af byrådsmedlemmerne findes i lov om kommunernes styrelse § 16 samt i vederlagsbekendtgørelsen (bktg. nr. 1530 af 9. december 2016).
Bilag

Sagsid.: 17/35889

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Borgmesteren (formand)
(A) Per Møller Jensen
(V) Åse Kubel Høeg
(V) Claus Clausen
(A) Eva Pinnerup
(A) Niels Dueholm
(C) Torsten Nielsen
(C) Peter Juhl
(F) Kai O. Andersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 17 og § 18 i styrelsesloven skal der nedsættes et Økonomiudvalg, der i henhold til styrelsesvedtægtens § 10 benævnes Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Borgmesteren er født formand for udvalget. Derudover består udvalget af 8 af byrådets øvrige medlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 10. Ved valget regnes borgmesterens plads som den ene af de 9 pladser, jf. styrelseslovens § 25, stk. 2.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens §§ 10-12.
 
Med undtagelse af borgmesteren ydes der de øvrige medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udvalgsvederlag, jf. anden sag på mødet i dag.
 
Der skal således vælges 8 medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Udvalget vælger selv sin næstformand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35893

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(A) Per Møller Jensen
(V) Claus Clausen
(A) Eva Pinnerup
(C) Stine Damborg
(C) Simon Høyer
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Børne- og Ungdomsudvalg.
 
Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 13.
 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på børne- og ungdomsområdet. Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 13.
 
For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.
 
Der skal således vælges 5 medlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35891

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(A) Mette Nielsen
(A) Martin Sanderhoff
(C) Peter Juhl
(F) Elo Nielsen
(V) Kim Dongsgaard
(V) Kurt Johansen
(V) Johannes Vesterby
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Landdistriktsudvalg.
 
Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 14.
 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til udvikling af landdistrikterne. Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 14.
 
For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Landdistriktsudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.
 
Der skal således vælges 7 medlemmer til Landdistriktsudvalget.
 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35899

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(C) Stine Damborg
(F) Kai O. Andersen
(A) Birthe Harritz
(V) Kurt Johansen
(V) Allan Clifford Christensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Klima- og Miljøudvalg.
 
Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 15.
 
Klima- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på klima-, natur- og miljøområdet. Klima- og Miljøudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 15.
 
For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Klima- og Miljøudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.
 
Der skal således vælges 5 medlemmer til Klima- og Miljøudvalget.
 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35897

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(V) Johannes Vesterby
(C) Nikolai Norup
(A) Martin Sanderhoff
(A) Birthe Harritz
(V) Anders Korsbæk Jensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Teknisk Udvalg.
 
Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 16.
 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område. Teknisk Udvalgs opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 16.
 
For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Teknisk Udvalg henvises til andre sager på mødet i dag.
 
Der skal således vælges 5 medlemmer til Teknisk Udvalg.
 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35894

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(V) Åse Kubel Høeg
(A) Niels Dueholm
(V) Claus Clausen
(F) Elo Nielsen
(O) Ove Kent Jørgensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Social- og Sundhedsudvalg. 
 
Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 17.
 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på det sociale område og på sundhedsområdet. Social- og Sundhedsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 17.
 
For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.
 
Der skal således vælges 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.
 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/59160

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(A) Anders Bertel
(C) Nikolai Norup
(C) Jakob Ekberg
(V) Michael Nøhr
(Ø) Flemming Gundersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Beskæftigelsesudvalg.
 
Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 18.
 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den beskæftigelsesrettede indsats. Beskæftigelsesudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 18.
 
For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Beskæftigelsesudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.
 
Der skal således vælges 5 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget.
 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35895

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(O) Lone Langballe
(A) Eva Pinnerup
(A) Birgith Langballe
(C) Simon Høyer
(V) Anders Korsbæk Jensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Ældre- og Aktivitetsudvalg.
 
Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 19.
 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ældre- og sundhedsområdet. Ældre- og Aktivitetsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 19.
 
For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Ældre- og Aktivitetsudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.
 
Der skal således vælges 5 medlemmer til Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35896

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(A) Mads Panny
(V) Michael Nøhr
(A) Birgith Langballe
(C) Jakob Ekberg
(V) N. J. Ottesen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Kultur- og Fritidsudvalg.
 
Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 20.
 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet. Kultur- og Fritidsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 20.
 
For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.
 
Der skal således vælges 5 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35900

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
(C) Torsten Nielsen (formand)
(C) Peter Juhl
(V) N. J. Ottesen (næstformand)
(V) Åse Kubel Høeg
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) skal Byrådet nedsætte et Børn og Unge-udvalg.
 
Efter § 19 i samme lov består Børn og Unge-udvalget af
1) 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer,
2) 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og
3) 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode.
 
For hvert medlem vælges en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. Stedfortræderne for de medlemmer, der er valgt af Byrådet, vælges af de grupper i Byrådet, der har udpeget medlemmerne.
 
Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.
 
For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af udvalget henvises til andre sager på mødet i dag.
 
Der skal således udpeges 2 byrådsmedlemmer til Børn og Unge-udvalget. Der skal herudover udpeges 2 personlige stedfortrædere.
 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de 2 af Byrådet valgte medlemmer.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36502

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Borgmesteren (født medlem)
1. viceborgmester (født medlem)
2. viceborgmester (født medlem)
(C) Torsten Nielsen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Byrådet traf på møde den 2. september 2015 (sag nr. 5) beslutning om nedsættelse af Invest in Viborg som et § 17, stk. 4-udvalg.
 
Udvalgets formål er at arbejde med tiltrækning af investeringer som følge af Apples investering i Viborg Kommune.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på sit møde den 9. december 2015 (sag nr. 4) udvalgets kommissorium. Heraf fremgår, at udvalget består af
 • borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester,
 • 1 medlem, udpeget af Aarhus Universitet
 • 3 medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet
 
Efterfølgende har Byrådet på møde den 16. marts 2016 (tillægssag nr. 1) truffet beslutning om, at udvalget udvides med yderligere 1 byrådsmedlem.
 
Der skal således udover borgmester, 1. og 2. viceborgmester udpeges 1 byrådsmedlem til udvalget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36501

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(V) Åse Kubel Høeg (f)
(O) Ove Kent Jørgensen
(F) Elo Nielsen
(C) Nikolai Norup
(A) Eva Pinnerup
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.

Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Byrådet traf på møde den 26. marts 2015 (sag nr. 2) beslutning om nedsættelse af et særligt tværgående § 17, stk. 4 udvalg (TULU) med henblik på at iværksætte en tværgående indsats for ledige unge under 30 år i Viborg Kommune.
 
Formålet med den tværgående indsats er at nedbringe ungeledigheden i Viborg Kommune.
 
Udvalget havde oprindeligt følgende sammensætning:
 • 7 byrådsmedlemmer
 • 4-6 medlemmer fra eksterne organisationer
I forbindelse med fortsættelsen af udvalget i den nye byrådsperiode er der indgået aftale om, at antallet af byrådsmedlemmer reduceres til 5 medlemmer.
 
Der skal således udpeges 5 byrådsmedlemmer til udvalget.
 
Repræsentanterne fra de eksterne organisationer vil blive udpeget på et senere tidspunkt.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35902

Indstilling

Det foreslås, at Byrådet som medlemmer til bestyrelsen for Energi Viborg A/S indstiller:
 
Medlemmer
(V) Allan Clifford Christensen
(C) Peter Juhl
(A) Martin Sanderhoff
(O) Ove Kent Jørgensen
(V) Anders Korsbæk Jensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Energi Viborg er et forsyningsselskab med opgaver indenfor el-, vand- og varmeforsyning, rensning af spildevand samt drift af belysnings- og trafiksignalanlæg.
 
Viborg Kommune ejer hele aktiekapitalen i Energi Viborg A/S. Dette selskab er moderselskab for forskellige datterselskaber, hvor de beskrevne aktiviteter er placeret.
 
Ifølge §§ 6 og 9 i vedtægterne for Energi Viborg A/S skal der, senest 1 måned efter at en ny byrådsperiode er påbegyndt, afholdes generalforsamling i selskabet med henblik på udpegning af 5-9 medlemmer til bestyrelsen.
 
Hidtil har bestyrelsen bestået af 5 byrådsmedlemmer.
 
Vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for henholdsvis Energi Viborg A/S og for datterselskaberne i Energi Viborg A/S fremgår af anden sag på mødet i dag.
 
Byrådet kan på sit konstituerende møde udpege de personer, som det på ovennævnte generalforsamling i januar 2018 agter at indstille som medlemmer til selskabets bestyrelse for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen på generalforsamlingen i Energi Viborg A/S vil gælde for byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35903

Indstilling

Det foreslås, at følgende indstilles som medlemmer af Skatteankenævnet:
 
Medlemmer
Suppleanter
(C) Kirstine Skjødt Hermansen
(C) Peter Juhl
(O) Ove Kent Jørgensen
(O) Lone Langballe
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til skatteforvaltningslovens § 8, stk. 1, har skatteministeren foretaget en nærmere inddeling af landet i skatteankenævnskredse og samtidigt bestemt, hvilke kommuner der har indstillingsret til pladserne i skatteankenævnene.
 
Viborg Kommune indgår i Skatteankenævn Randers, der består af i alt 7 pladser, hvoraf Viborg Kommune skal foretage indstilling af 2 medlemmer samt 2 personlige suppleanter for disse medlemmer. Efterfølgende foretager skatteministeren udnævnelse af medlemmerne til Skatteankenævnet.
 
Skatteministeriet har henstillet til, at kommunerne ved indstillingerne lægger vægt på at de indstillede personer har kendskab til skatteområdet.
 
Skatteankenævnet afgør klager over visse nærmere angivne kategorier af told- og skatteforvaltningers afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.
 
I henhold til forretningsordenen for skatteankenævnene, vurderingsankenævn mv. modtager medlemmerne et årligt vederlag på 39.900 kr., dog modtager formanden 103.700 kr. og næstformanden 67.400 kr. (2014-niveau).
 
Byrådet skal således indstille 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter for medlemmerne til brug for skatteministerens udpegning af medlemmer af Skatteankenævn Randers.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
I forbindelse med ændringer af skatteankenævnsstrukturen er funktionsperioden for de nuværende skatteankenævn ved lov forlænget med 6 måneder frem til den 31. december 2018. Skatteministeriet har på den baggrund anmodet kommunerne om at fremkomme med indstillinger for funktionsperioden fra den 1. januar 2019 til den 30. juni 2022.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35904

Indstilling

Det foreslås, at følgende indstilles som medlem og suppleant af Vurderingsankenævnet:
 
Medlem
Suppleant
(A) Martin Sanderhoff
(A) Anders Bertel
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til skatteforvaltningslovens § 8, stk. 1, har skatteministeren foretaget en nærmere inddeling af landet i vurderingsankenævnskredse og samtidigt bestemt, hvilke kommuner der har indstillingsret til pladserne i vurderingsankenævnene.
 
Viborg Kommune indgår i Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst, der består af i alt 5 pladser, hvoraf Viborg Kommune skal foretage indstilling af 1 medlem samt 1 personlig suppleant for medlemmet. Efterfølgende foretager skatteministeren udnævnelse af medlemmerne til Vurderingsankenævnet.
 
Skatteministeriet har henstillet til, at kommunerne ved indstillingerne lægger vægt på at de indstillede personer har teoretisk eller praktisk kendskab til ejendomsvurdering.
 
Vurderingsankenævnet afgør klager over told- og skatteforvaltningers afgørelser om vurdering af landets faste ejendomme samt afgørelser iht. ejendomsavance-beskatningsloven.
 
I henhold til forretningsordenen for skatteankenævnene, vurderingsankenævn mv. modtager medlemmerne et årligt vederlag på 54.900 kr., dog modtager formanden 87.800 kr. og næstformanden 55.900 kr. (2014-niveau)
 
Byrådet skal således indstille 1 medlem og 1 personlig suppleant til brug for skatteministerens udpegning af Viborg Kommunes medlem af Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
I forbindelse med ændringer af vurderingsankenævnsstrukturen er funktionsperioden for de nuværende vurderingsankenævn ved lov forlænget med 6 måneder frem til den 31. december 2018. Skatteministeriet har på den baggrund anmodet kommunerne om at fremkomme med indstillinger for funktionsperioden fra den 1. januar 2019 til den 30. juni 2022.
 
Der er indgået en politisk aftale om, at Viborg Kommunes hidtidige medlem Martin Sanderhoff (A) indstilles som medlem af Vurderingsankenævnet med henblik på at varetage opgaven frem til udgangen af 2019. Herefter skal Ib Bjerregaard (V) indstilles til at overtage posten med virkning fra 1. januar 2020. Den planlagte udskiftning vil blive behandlet på en særskilt sag i efteråret 2019.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35908

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(V) Allan Clifford Christensen
(A) Birthe Harritz
(C) Claus Nielsen
(V) Niels Jørgen Ottesen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Byrådet kan i henhold til § 10, stk. 3, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. nedsætte et bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til Byrådet.
 
Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og bestyrertilladelser og består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Byrådet, kan være medlemmer af nævnet.
 
 
Bevillingsnævnet i Viborg består udover politiets repræsentant af
 • 4 medlemmer udpeget af byrådet
 • en repræsentant fra branchens arbejdsgiverforening (Horesta) og
 • en repræsentant for branchens medarbejderside (3F).
 
Repræsentanterne for arbejdsgiver- og medarbejderside antages at opfylde lovgivningens krav om at der i bevillingsnævnet skal være et sagkyndigt medlem. Udpegningerne af repræsentanter fra arbejdsgiverforening og medarbejderside vil finde stede på et senere byrådsmøde på baggrund af indstillinger fra Horesta og 3F.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35910

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Stedfortræder
Borgmesteren (født medlem)
(A) Per Møller Jensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 111 i retsplejeloven oprettes i hver politikreds et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.
 
Byrådet skal vælge en stedfortræder for borgmesteren af og blandt Byrådets medlemmer.
 
Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.
 
Der skal således udover borgmesteren udpeges en stedfortræder for denne blandt Byrådets medlemmer.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35912

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende
 
Medlem
Personlig suppleant
(A) Eva Pinnerup
(A)
(O)
(O) Lone Langballe
(F) Elo Nielsen
(F) Kai O. Andersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Af § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår det, at Byrådet nedsætter et handicapråd. Ifølge samme bestemmelse rådgiver Handicaprådet Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
 
Handicaprådet har derimod ikke selvstændige beføjelser til at træffe beslutninger om tiltag, som Kommunen skal iværksætte, og Byrådet er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet.
 
Af vedtægterne for Handicaprådet i Viborg Kommune fremgår af rådet består af 14 medlemmer, hvoraf udpeges 7 medlemmer direkte af Byrådet, 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 1 medlem efter indstilling fra Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland.
 
Af de 7 medlemmer, som udpeges af Byrådet, er de 3 hidtil udpeget blandt Byrådets medlemmer og de 4 blandt kommunens embedsmænd.
 
For hvert medlem udpeges en suppleant.
 
Der skal således vælges 3 byrådsmedlemmer til Handicaprådet samt 3 personlige suppleanter.
 
Byrådet vil endvidere på et senere møde dels udpege 4 medlemmer fra Forvaltningen med personlige suppleanter og dels 7 medlemmer med personlige suppleanter efter indstilling fra handicaporganisationerne.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/35915

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Suppleanter
(A) Birgith Langballe
(A)
(Ø) Flemming Gundersen
(F) Kai O. Andersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 2, stk. 3, i vedtægterne for Integrationsrådet i Viborg Kommune skal Byrådet udpege 2 byrådsmedlemmer til Integrationsrådet.
 
Integrationsrådet er oprettet efter reglerne i kapitel 8 i integrationsloven.
 
Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Viborg Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund, samt medvirke til at integrationsindsatsen er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af Byrådet.
 
Integrationsrådet er pr. 1. januar 2018 sammensat som følger:
 • 8 medlemmer med hver sin personlige suppleant, der alle 16 vælges blandt de flygtninge og indvandrere fra 3. lande, der deltager på et offentligt møde,
 • 2 byrådsmedlemmer
 • 1 medlem indstilles af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe
 • 1 medlem indstilles fra boligselskaberne
 • 1 medlem indstilles af skolebestyrelserne
 • 1 medlem indstilles af Folkeoplysningsudvalget
 • 1 medlem indstilles af Erhvervsrådet
 • 1 medlem indstilles fra LO Viborg
 • 1 medlem indstilles af menighedsrådene
 
Medlemmerne udover de 2 byrådsmedlemmer udpeges således senere. Byrådet har på møde den 30. oktober 2013 (sag nr. 5) bemyndiget Beskæftigelsesudvalget til på Byrådets vegne at godkende de øvrige medlemmer.
 
I henhold til vedtægten udpeges en suppleant for hvert medlem af Integrationsrådet.
 
Byrådet skal således udpege 2 byrådsmedlemmer til Integrationsrådet samt 2 personlige suppleanter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden. Det følger dog af vedtægterne, at det hidtidige Integrationsråd fungerer indtil udpegning af medlemmer til det nye Integrationsråd har fundet sted.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35947

Indstilling

Det foreslås, at følgende indstilles til Statsforvaltningen:
 
Formand
Suppleant
Mogens E. Andersen
Bent Pedersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Huslejenævnet træffer afgørelse om tvister mellem lejere og udlejere i det private udlejningsbyggeri, i det omfang nævnet er tillagt kompetence hertil i lejelovgivningen.
 
Efter boligreguleringslovens § 36, stk. 1, består et huslejenævn af en formand og to andre medlemmer.
 
Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.
 
De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Begge skal være kendt med huslejeforhold.
 
Endvidere skal huslejenævnet i husordenssager, der er omfattet af lejelovens kap. XII A, tiltrædes af en social sagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet. Det socialt sagkyndige medlem udpeges af byrådet, og har hidtil været en embedsmand fra kommunen med særligt kendskab til det sociale område.
 
Der skal samtidigt vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.
 
Der afventes indstilling om udpegning af medlem til huslejenævnet fra henholdsvis Viborg Udlejerforening samt LLO Viborg og Danske Lejere i Viborg.
 
På baggrund af indstillingerne udpeger byrådet på et senere tidspunkt de to medlemmer til huslejenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant.
 
Den nuværende formand for såvel huslejenævnet som beboerklagenævnet, Mogens E. Andersen, har udtrykt interesse i at fortsætte som formand for de to nævn, mens den nuværende formandssuppleant ikke ønsker at fortsætte. Forvaltningen foreslår i stedet Bent Pedersen, der er ekstern lektor i lejeret ved Aarhus Universitet, som suppleant for formanden for begge nævn.
 
Byrådet fastsætter størrelsen af vederlaget til nævnets medlemmer samtidig med en senere udpegning af medlemmer til huslejenævnet.
 
Der skal på nuværende tidspunkt til statsforvaltningen afgives indstilling om beskikkelse af formand samt suppleant for formanden for huslejenævnet.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Formand, medlemmer og suppleanter for det fungerende huslejenævn er udpeget for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2017.
 
For at undgå, at der ikke er et fungerende huslejenævn fra udløbet af en periode, og indtil der sker udpegning af medlemmer til huslejenævnet for den kommende periode, foreslår forvaltningen, at udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2022.
 
Byrådets udpegning af de to medlemmer til huslejenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant forventes at ske på byrådets møde i januar 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35948

Indstilling

Det foreslås, at følgende indstilles til Statsforvaltningen:
 
Formand
Suppleant
Mogens E. Andersen
Bent Pedersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Beboerklagenævnet træffer afgørelse om tvister mellem lejere og udlejere i det almene udlejningsbyggeri, i det omfang nævnet er tillagt kompetence hertil i den almene lejelovgivning.
 
Efter almenlejelovens § 97, stk. 1, består et beboerklagenævn af en formand og to andre medlemmer.
 
Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.
 
De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og almene boligorganisationer i kommunen. Begge skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.
 
Endvidere skal beboerklagenævnet i husordenssager, der er omfattet af almenlejelovens kap. 13, tiltrædes af en social sagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet. Det socialt sagkyndige medlem udpeges af byrådet, og har hidtil været en embedsmand fra kommunen med særligt kendskab til det sociale område.
 
Der skal samtidigt vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.
 
Der afventes indstilling om udpegning af medlem til beboerklagenævnet fra henholdsvis de almene boligorganisationer samt LLO Viborg og Danske Lejere i Viborg.
 
På baggrund af indstillingerne udpeger byrådet på et senere tidspunkt de to medlemmer til beboerklagenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant.
 
Byrådet fastsætter størrelsen af vederlaget til nævnets medlemmer samtidig med en senere udpegning af medlemmer til beboerklagenævnet.
 
Den nuværende formand for såvel huslejenævnet som beboerklagenævnet, Mogens E. Andersen, har udtrykt interesse i at fortsætte som formand for de to nævn, mens den nuværende formandssuppleant ikke ønsker at fortsætte. Forvaltningen foreslår i stedet Bent Pedersen, der er ekstern lektor i lejeret ved Aarhus Universitet, som suppleant for formanden for begge nævn.
 
Der skal på nuværende tidspunkt til statsforvaltningen afgives indstilling om beskikkelse af formand samt suppleant for formanden for beboerklagenævn.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Formand, medlemmer og suppleanter for det fungerende beboerklagenævn er udpeget for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2017.
 
For at undgå, at der ikke er et fungerende beboerklagenævn fra udløbet af en periode, og indtil der sker udpegning af medlemmer til beboerklagenævnet for den kommende periode, foreslår forvaltningen, at udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2022.
 
Byrådets udpegning af de to medlemmer til beboerklagenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant forventes at ske på byrådets møde i januar 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35953

Indstilling

Det indstilles, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(A) Niels Dueholm
(B) Ole Birch
(O) Grethe Ørskov Sørensen
(V) Carsten Mørkenborg
(F) Kai O. Andersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
For hver landsretsnævningekreds vælges for et tidsrum af 4 år regnet fra en 1. januar et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninger eller domsmænd. Listerne over disse personer benævnes grundlister.
 
For hver landsretsnævningekreds dannes en nævninge- og domsmandsliste ved lodtrækning blandt de personer, der er opført på grundlisterne. På samme måde dannes en nævninge- og domsmandsliste for hver byret, der ligger i landsretsnævningekredsen.
 
De nærmere regler om udtagelse af personer til grundlisten er fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer. Det fremgår bl.a. heraf, at der til grundlisten udtages 1 person for hvert fulde antal af 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af de forskellige aldersklasser og af mænd og kvinder. Endvidere skal der tilstræbes en repræsentation af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.
 
Efter retsplejelovens § 72 foretages udtagelsen til grundlisten inden for hver kommune af et grundlisteudvalg på mindst 5 medlemmer, der udpeges af byrådet.
 
Grundlisteudvalget i Viborg Kommune har hidtil haft 5 medlemmer.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/35906

Indstilling

Det foreslå, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(borgmesteren født medlem)
(A) Niels Dueholm
(C) Claus Nielsen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg og Silkeborg Kommune etablerede med virkning fra den 1. januar 2016 et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Midtjysk Brand og Redning og nedsatte i den forbindelse en fælles Beredskabskommission.
 
Ved oprettelsen af Midtjysk Brand og Redning godkendte Byrådet på møde den 28. oktober 2015 (sag nr. 4) en samordningsaftale.
 
Af samordningsaftalens § 4 fremgår, at den fælles Beredskabskommission består af 7 medlemmer:
 
 • Borgmesteren i Silkeborg Kommune
 • Borgmesteren i Viborg Kommune
 • Politidirektøren fra Midt- og Vestjyllands Politi
 • 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Silkeborg Kommune
 • 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Viborg Kommune.
 
Derudover har en repræsentant for de frivillige en plads i kommissionens møder som observatør.
 
Der skal således udpeges to medlemmer til den fælles Beredskabskommission
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36500

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(V) Allan Clifford Christensen
(F) Kai O. Andersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Energnist I/S blev stiftet pr. 1. januar 2015 som en fusion af de tidligere affaldsselskaber L90 og TAS.
 
Ejerkredsen udgør 16 kommuner. Oplandet omfatter 887.000 indbyggere.
 
Selskabets formål er,
 
 • At indsamle og forbrænde forbrændingsegnet affald
 • At drive affaldsforbrændingsanlæg
 • At sikre afsætning af overskydende forbrændingsegnet affald
 • At oplagre forbrændingsegnet affald, som ikke umiddelbart kan forbrændes
 
Af §10 i vedtægterne for selskabet fremgår det, at repræsentantskabet består af én repræsentant for hver af de 16 ejerkommuner, og at der ligeledes skal udpeges en suppleant for denne.
 
Repræsentantskabet og bestyrelse er identiske. Der skal således kun udpeges ét medlem til begge.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35954

Indstilling

Det foreslå, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Personlig suppleant
(V) Henning Fruergaard(f)
(V) Esben Tøttrup
(A) Birthe Harritz
(A) Anders Bertel
(O) Svend Erik Jakobsen
(O) Ove Kent Jørgensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til hegnslovens §§ 27 og 28 skal Byrådet nedsætte et hegnssyn. Hegnssynet består af 3 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges som formand. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt, og et medlem skal være bygningskyndigt. Der udpeges tillige 3 personlige suppleanter til Hegnssynet.
 
Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.
 
Efter bekendtgørelsen om vederlag til hegnsynsmænd samt til vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven tilkommer der Hegnssynet et vederlag, der normalt pt. udgør 1.750 kr. pr. hegnssag. Vederlaget fordeles med 750 kr. til formanden og 500 kr. til hver af de andre synsmænd.
 
Der skal således udpeges 3 medlemmer til Hegnssynet, og 1 af disse medlemmer skal udpeges som formand. Herudover skal der udpeges 3 personlige suppleanter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35957

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Personlig suppleant
(A) Martin Sanderhoff (f)
(A) Birthe Harritz
(C) Jens Mortensen
(C) Torsten Nielsen
(V) Esben Tøttrup
(V) Anders Jensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til mark- og vejfredslovens § 21 skal Byrådet udpege 3 vurderingsmænd, hvoraf den ene skal udpeges som formand.
 
Vurderingsmændene skal vurdere skader på afgrøder m.m. forvoldt af løsslupne husdyr.
 
For afholdelse af en vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på 1.750 kr., der fordeles med 750 kr. til formanden og 500 kr. til hver af de øvrige vurderingsmænd.
 
I de fleste vurderingsforretninger medvirker dog normalt kun formanden og et af de menige medlemmer. I sådanne tilfælde er vederlaget alene 1.250 kr., der fordeles med 750 kr. til formanden og 500 kr. til det menige medlem.
 
Der skal således udpeges 3 personer som vurderingsmænd, og et af disse medlemmer skal udpeges som formand. Herudover skal der udpeges 3 personlige suppleanter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegning gælder byrådsperioden. 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35958

Indstilling

Det foreslå, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(A) Eva Pinnerup
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 5 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom nedsætter transportministeren ekspropriationskommissioner.
 
Efter lovens § 6, stk. 2, udpeger transportministeren 8 personer, der optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der optages på en liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionerne.
 
Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er kommissarius ved Statens Ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf 2 medlemmer fra den af ministeren udfærdigede liste og 2 medlemmer fra den kommunale liste.
 
Ekspropriationskommissionen træffer afgørelse om den nærmere gennemførelse og tilrettelæggelse af statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Kommissionen afgør tillige erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriationen.
 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i brev af 1. november 2017 understreget, at de personer, som byrådet udpeger, skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Samtidigt har ministeriet gjort opmærksom på, at det samme medlem ikke kan deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, og at det derfor skal undgås at samme person udpeges til begge hverv.
 
Medlemmer af ekspropriationskommissionen modtager 2.000 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse.
 
Der skal således udpeges 1 person til optagelse på listen over medlemmer til ekspropriationskommissionen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35966

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(V) Steen Bohnstedt-Pedersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 7, stk. 1, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom nedsætter transportministeren en eller flere taksationskommissioner.
 
Efter lovens § 7, stk. 3, udpeger transportministeren 8 personer, der optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der optages på en liste over kommunale medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.
 
En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal være jurist, udnævnes af regeringen. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra den af ministeren udfærdigede liste og 2 medlemmer fra den kommunale liste.
 
Taksationskommissionen er administrativ ankeinstans i forhold til afgørelser om erstatningsspørgsmål, der er truffet af Ekspropriationskommissionen.
 
Transportministeriet har i brev af 1. november 2017 understreget, at de personer, som byrådet udpeger, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Samtidigt har ministeriet gjort opmærksom på, at det samme medlem ikke kan deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, og at det derfor skal undgås at samme person udpeges til begge hverv.
 
Medlemmer af taksationskommissionen modtager 2.000 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse.
 
Der skal således udpeges 1 person til optagelse på listen over medlemmer til taksationskommissionen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35968

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer:
(A) Stig Jensen
(I)  Johan Winther Rasmussen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til vejlovens § 105 nedsætter transportministeren 3 taksationskommissioner og fastsætter deres forretningsområder. Viborg Kommune dækkes af Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland.
 
Taksationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med iværksættelse af ekspropriation til bl.a. offentlige vej- og stianlæg.
 
En taksationskommission består af 3 medlemmer. Transportministeren udnævner en formand, der skal være jurist. Formanden udtager til behandlingen af den enkelte taksationssag 2 medlemmer fra den kommunale liste.
 
Efter vejlovens § 105, stk. 3 udpeger byrådet i hver kommune 2 personer, der for byrådets valgperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.
 
De medlemmer, som deltager i behandlingen af en taksationskommissionssag, må ikke være medlem af det byråd, som har truffet beslutning om ekspropriation.
 
De medlemmer, som deltager i behandlingen af en taksationskommissionssag, kan heller ikke deltage i Overtaksationskommissionens eventuelle behandling af sagen. Den samme person kan derfor ikke udpeges til begge hverv.
 
I henhold til vejlovens § 108 skal medlemmer af taksationskommissioner have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Byrådet skal derfor så vidt muligt vælge medlemmer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser, såvel i landområder som i byområder.
 
Medlemmer af taksationskommissionen modtager 2.000 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse.
 
Der skal således udpeges 2 personer til optagelse på listen over medlemmer til Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35970

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(C) Jesper Bech
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til vejlovens § 106 nedsætter transportministeren overtaksationskommissioner samt deres forretningsområder.
 
Der er nedsat 7 overtaksationskommissioner, herunder Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg.
 
Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg er administrativ ankeinstans i forhold til afgørelser af erstatningsspørgsmål, der træffes af Taksationskommissionen i forbindelse med iværksættelse af ekspropriation til bl.a. offentlige vej- og stianlæg.
 
En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Transportministeren udnævner en formand, der skal være jurist, og 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til behandlingen af den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra den kommunale liste.
 
Efter vejlovens § 106, stk. 3 udpeger byrådet i hver kommune 1 person, der optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.
Det medlem, som deltager i behandlingen af en Overtaksationskommissionssag, må ikke være medlem af det byråd, som har truffet beslutning om ekspropriation.
 
De medlemmer, som deltager i behandlingen af en taksationskommissionssag kan heller ikke deltage i Overtaksationskommissionens eventuelle behandling af sagen. Den samme person kan derfor ikke udpeges til begge hverv.
 
I henhold til vejlovens § 108 skal medlemmer af overtaksationskommissioner have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.
 
Medlemmer af overtaksationskommissionen modtager 2.000 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til optagelse på listen over medlemmer til Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35980

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(V) Johannes F. Vesterby (f)
(A) Birthe Harritz
(O) Ove Kent Jørgensen 
Suppleanter
(A) Martin Sanderhoff
(O) Lone Langballe
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Med henblik på at få fastlagt behovet for istandsættelse og eventuel fremtidig vedligeholdelse af en privat fællesvej eller privat fællessti og fordelingen af arbejdet eller udgifterne hertil kan kommunen afholde vejsyn. Lov om private fællesveje (privatvejsloven) indeholder nærmere bestemmelser for kommunens beslutning om vejens istandsættelse eller vedligeholdelse samt procedure for afholdelse af vejsyn.
 
Efter privatvejslovens § 14 kan en vejberettiget (indehaver af en vejret) til en privat fællesvej beliggende på landet, jf. lovens § 4 og lovens afsnit II, anmode kommunalbestyrelsen om afholdelse af vejsyn. I så fald er kommunen forpligtet til at afholde vejsyn.
 
Byrådet besluttede 28. april 2010 (sag nr. 194) at oprette et vejsynsudvalg og udpegede i den forbindelse 3 medlemmer samt 2 suppleanter.
 
Der skal således udpeges 3 medlemmer samt 2 suppleanter blandt byrådets medlemmer til vejsynsudvalget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35981

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende.
 
Medlem
Suppleant
Borgmesteren (født medlem)
(A) Per Møller Jensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 13 i KL’s love består KL’s repræsentantskab bl.a. af borgmestrene i KL’s medlemskommuner.
 
Herudover skal de enkelte kommunalbestyrelser efter samme bestemmelse udpege en stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet.
 
Borgmesteren er således født medlem af KL’s repræsentantskab, og byrådet skal vælge en personlig stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35983

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(C) Torsten Nielsen
(C) Nikolai Norup
(C) Peter Juhl
(C) Jakob V. Ekberg
(C) Stine Damborg
(C) Simon Højer
(F) Elo Nielsen
(F) Kai O. Andersen
(O) Lone Langballe
(O) Ove Kent Jørgensen
(V) Ulrik Wilbek
(V Kim Dongsgaard
(V) Claus Clausen
(V) Michael Nøhr
(V) Åse Kubel Høeg
(V) Kurt Johansen
(V) Johannes Vesterby
(V) Niels Jørgen Ottesen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Efter § 4, stk. 1, i KL’s love kan hver af KL’s medlemskommuner udpege 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Med knap 97.000 indbyggere i Viborg Kommune svarer dette til 13 delegerede.
 
Samtidigt med udpegningen af delegerede vælger byrådet en personlig stedfortræder for hver af de delegerede.
 
Delegeretmødet er KL’s højeste myndighed og afvikles sammen med KL´s årlige kommunalpolitiske topmøde.
 
Som stemmeberettiget delegeret kan alene udpeges medlemmer af byrådet.
 
Byrådet skal således udpege 13 delegerede til KL’s delegeretmøde tillige med 13 personlige stedfortrædere.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35984

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer:
(A) Eva Pinnerup
(V) Åse Kubel Høeg
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 3 i vedtægterne for Turistforeningen for Viborg & Omegn kan Viborg Kommune udpege 1-2 medlemmer af bestyrelsen, der i øvrigt består af 7 andre medlemmer. Kommunen fastsætter selv, for hvor lang tid de af dem valgte bestyrelsesmedlemmer skal vælges, og dermed også, hvornår de vælges.
 
Turistforeningens formål er at udvikle og markedsføre Viborg Kommune som turistmål, at drive Viborg Turistbureau, og at fremme turismen i Viborg Kommune under hensyntagen til miljø, befolkningens interesser, kultur- og naturværdier.
 
Bestyrelsen kan betale honorar og befordringsgodtgørelse til bestyrelsesformanden.
 
Der skal således udpeges 1-2 bestyrelsesmedlemmer til Turistforeningen for Viborg & Omegn.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35985

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(V) Ulrik Wilbek
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Foreningen Midtjyllands EU-Kontor blev stiftet i november 2006 af Region Midtjylland og regionens 19 kommuner, herunder Viborg Kommune.
 
I henhold til § 4 i vedtægterne for foreningen Midtjyllands EU-kontor er generalforsamlingen den øverste myndighed, på hvilken ethvert medlem har én stemme.
 
Foreningens formål er via et kontor i Bruxelles bl.a. at repræsentere og varetage medlemmernes interesser overfor EU-systemet, at rådgive medlemmerne samt andre virksomheder og institutioner i Region Midtjylland om EU-forhold og at bidrage til, at disse virksomheder og institutioner drager fordel af de muligheder, EU tilbyder.
 
Der skal således udpeges en delegeret for Viborg Kommune til foreningen Midtjyllands EU-kontor.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35987

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Suppleanter
(A) Niels Dueholm
(A)
(V) Jakob Harritz
(V) Anders Jensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge § 9 i vedtægterne for ”Det selvstændige forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum” udpeger Region Midtjylland, Viborg Kommune og Fødevareministeriet hver 2 medlemmer med hver sin suppleant til forskerparkens bestyrelse. Herudover kan bestyrelsen udpege et 7. bestyrelsesmedlem.
 
Forskerparkens primære formål er at fremme erhvervsudviklingen indenfor det agro- og fødevareindustrielle kompleks ved at etablere og drive en forskerpark, herunder udleje lokaler og stille fælles servicefaciliteter til rådighed for lejerne med henblik på forskning og udvikling samt hertil knyttet salg og formidling.
 
Det bemærkes, at ”Det selvstændige forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum” forventes omdannet til ”Den erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum”, men at omdannelsen endnu ikke er tilendebragt. Derfor skal der aktuelt fortsat udpeges til den hidtidige juridiske enhed i form af ”Det selvstændige forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum.”
 
Der skal således udpeges 2 medlemmer med hver sin suppleant til bestyrelsen for Forskerpark Foulum.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35994

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(V) Ulrik Wilbek
Repr. fra erhvervslivet: Claus Bertelsen - Peter Larsen Kaffe A/S
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge § 6 i andelsselskabskontrakt for Midtjyllands Lufthavn a.m.b.a. udpeger Viborg Byråd 2 medlemmer til selskabets bestyrelse, hvoraf det ene skal være en repræsentant for erhvervslivet/organisationerne. Bestyrelsen består i alt af 13 medlemmer.
 
Formålet med selskabet er at drive en civil lufthavn i Karup, at sikre opretholdelse af en flyrute mellem Karup og København og at sikre, at den civile lufttrafik til og fra Karup Lufthavn fortsat udvikles.
 
Bestyrelsesmedlemmerne ydes befordringsgodtgørelse. Der ydes formanden for bestyrelsen et vederlag på 4.350 kr./måned.
 
Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn, hvoraf den ene skal være en repræsentant for erhvervslivet/organisationerne.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36454

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(V) Kurt Johansen
(C) Morten Frandsen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Formålet med fonden CFI - Center for Industri er at skabe en fysisk ramme, et udviklingsmiljø og et netværk der:
 
 • Igennem målrettet vejledning og støtte, samt etablering af et fælles inkubationsmiljø bidrager til etablering af flere nye industri- og produktionsiværksættervirksomheder i Viborg Kommune.
 • Udlejer lokaler til iværksættervirksomheder indenfor industri og produktion.
 • Igennem adgang til rådgivning og kapital fra etablerede virksomheder sikrer fortsat vækst i nystartede industri- og produktionsvirksomheder i Viborg Kommune.
 • Samler Viborgs industri- og produktionsvirksomheder omkring synliggørelse af Viborgs industriproduktion og -uddannelser.
 • Skaber større attraktivitet for unge i at arbejde og uddanne sig inden for den industrielle sektor.
 
Bestyrelsen for CFI består af 7 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.
- Viborg Kommune udpeger 2 medlemmer
- Mercantec udpeger to medlemmer
- VIBORGegnens Erhvervsråd udpeger tre medlemmer.
 
Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for fonden CFI – Center for Industri.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36002

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
Borgmesteren (født formand)
(V) Claus Clausen
(A) Niels Dueholm
(A) Per Møller Jensen
(C) Torsten Nielsen
(C) Peter Juhl
(F) Kai O. Andersen
(F) Elo Nielsen
(O) Ove Kent Jørgensen
(O) Lone Langballe
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til folketingsvalglovens § 23 skal der for hver kommune vælges en valgbestyrelse. Der skal kun vælges 1 valgbestyrelse, selv om der er flere valgkredse i kommunen (Viborg Kommune består af 2 valgkredse).
 
Borgmesteren er født formand for valgbestyrelsen. Derudover består valgbestyrelsen af 4 andre medlemmer, jf. folketingsvalglovens § 25. Efter lovens § 26 skal byrådet blandt valgbestyrelsens medlemmer vælge en næstformand, der varetager formandshvervet i valgbestyrelsen, hvis formanden har forfald.
 
Valgbestyrelsen forbereder og leder folketingsvalg og forestår den endelige opgørelse af afstemningen, jf. herved lovens § 23.
 
Tilsvarende skal der i forbindelse med folkeafstemninger vælges en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen til folkeafstemninger vælges efter samme regler som ved folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens § 97. Valgbestyrelsen har samme opgaver som ved folketingsvalg, dog med de ændringer, der følger af afstemningens karakter.
 
Endelig skal der efter § 16 i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet vælges en valgbestyrelse i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet. Denne valgbestyrelse vælges efter samme regler som ved valg til Folketinget og har tilsvarende opgaver, som valgbestyrelsen har ved valg til Folketinget.
 
Til valgbestyrelsens medlemmer ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer, at der ikke ydes diæter til borgmesteren. Til de øvrige medlemmer af valgbestyrelsen ydes diæter, uanset at disse modtager fast vederlag m.v. for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.
 
Der skal således vælges 4 medlemmer til valgbestyrelserne ved folketingsvalg, heraf én som næstformand. Der skal herudover vælges i alt 5 personlige stedfortrædere. Der skal desuden vælges et tilsvarende antal medlemmer til valgbestyrelserne ved henholdsvis folkeafstemning samt valg til Europa-Parlamentet.
 
Det har hidtil været praksis, at de samme byrådsmedlemmer vælges til alle tre valgbestyrelser.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36003

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
Borgmesteren (født formand)
(V)  Claus Clausen
(A) Niels Dueholm
(A) Per Møller Jensen
(C) Torsten Nielsen
(C) Peter Juhl
(F) Kai O. Andersen
(F) Elo Nielsen
(O) Ove Kent Jørgensen
(O) Lone Langballe
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til den kommunale valglovs § 13 skal der for hver kommune vælges en valgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før valgdagen.
 
Valgbestyrelsen forbereder og leder det kommunale valg og forestår den endelige opgørelse af afstemningen, jf. den kommunale valglovs § 14.
 
Efter den kommunal valglovs § 14 er borgmesteren født formand for valgbestyrelsen. Derudover består valgbestyrelsen 4-6 medlemmer.
 
Der har i Viborg Kommune hidtil været i alt 5 medlemmer (incl. borgmesteren) i valgbestyrelsen ved kommunale valg.
 
Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand, der varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald. Den gruppe, der har valgt et medlem til Valgbestyrelsen, udpeger tillige en stedfortræder.
 
Til valgbestyrelsens medlemmer ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer, at der ikke ydes diæter til borgmesteren. Til de øvrige medlemmer af valgbestyrelsen ydes diæter, uanset at disse modtager fast vederlag m.v. for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.
 
Der skal således udpeges 4-6 medlemmer til valgbestyrelsen, hvoraf én skal udpeges som næstformand. Der skal herudover vælges en personlig stedfortræder for hvert af valgbestyrelsens medlemmer, herunder borgmesteren.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36004

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Frederiks Kulturhus
(A) Jette Schmidt (f)
(C) Jesper Trige (nf)
(O Johnny F. Andresen
(V) Merete Langdahl
(B) Peter Skovmos Nielsen
 
Hald Ege Hallen
(V) Åse Kubel Høeg (f)
(A) Mads Panny (nf)
(C) Jens Mortensen
(F) Birgit Dyekjær
(V) Henrik Juhl
 
Karup, Jet Hallen
(V) Allan Clifford Christensen (f)
(A) Anders Bertel) (nf)
(A) Eva Merstrand
(C) Martin Ditlevsen
(V)  Tom Jepsen
 
Løgstrup Hallen
(V) Anders Jensen (f)
(V) Hans Dalsgaard (nf)
(C) Jesper Bech
(A) Dan Sauer Nielsen
(A) Allan Bjerregaard
 
Mønsted, Østfjends Hallen
(C) Ejnar Bank Andreasen (f)
(O) Svend Erik Jakobsen (nf)
(A) Else Pedersen
(V) Kurt Moesgaard
(V) Jakob Repsholt
 
Stoholm Kultur- og Fritidscenter
(C) Simon Højer (f)
(V) Karin Clemmensen (nf)
(A) Birgith Langballe
(C) Carsten Van Der Sterren
(V) Line Dahl Nielsen
 
Vridsted, Vestfjends Hallen
(V) Claus Clausen (f)
(C) Michael Van Der Sterren (nf)
(A) Hans J. Nørgaard
(A) Teddy Schmidt
(F) Mikael Løvschall
 
Viborg, Stadionhal 5 og 6
(A) Per Møller Jensen (f)
(V) Jakob Harritz (nf)
(C) Nikolai Norup
(O)
(Ø) Birgit Rasmussen
 
Bjerringbro Nord, Bjerringbro Idrætspark
(V) Niels Jørgen Ottesen (f)
(A) Niels Dueholm(nf)
(C) Jakob V. Ekberg
(F) Kirsten W. Almind
(V) Keld Jørgensen
 
Bjerringbro Syd, Bøgeskov Skolen
(A) Martin Sanderhoff (f)
(V) Anders T. Olesen (nf)
(K)
(C) Steen Stephansen
(A) Kathrine Ø. Larsen
 
Hammershøj Hallen
(O) Anders Risom (f)
(V) Henning Fruergaard (nf)
(A) Karina Sørensen
(C) Lea Munkholm
(V) Christina Skovdam
 
Møldrup Kulturcenter
(V) Michael Nøhr (f)
(A) Mette Nielsen(nf)
(A) Elin Markvart
(C) Peter Ruby
(V) Anders Korsbæk
 
Overlund Hallen
(A) Eva Pinnerup (f)
(V) Ib Bjerregaard (nf)
(A) Marianne Aaris
(C) Michael Hansen
(F) Martin Lindstrøm
 
Røddinghus
(V) Johannes Vesterby (f)
(C) Peter Juhl (nf)
(A) Eigil Jensen
(V) Bent Bjerring
(Ø) Søren Johansen
 
Rødkærsbro Hallen
(V) Kim Dongsgaard (f)
(A) Kaj Flemming Petersen (nf)
(A) Ove Elgaard
(C) Poul Erik Chortsen
(V) Holger Andersen
 
Skals Idræts- og Svømmehal
(C) Stine Damborg (f)
(F) Elo Nielsen
(A) Flemming Lund
(V) Kurt Johansen
(V) Anders Mølgaard
 
Ørum, Tjele Hallen
(V) Morten Otte (f)
(A) Birthe Harritz (nf)
(A) Carsten Dalsgaard Poulsen
(C) Morten Høeg Christensen
(O) Chris Olesen
 
Valgstyrersuppleanter:
 
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(B) Jan Rønne
(B) Jeanette Enevoldsen
(C) Lasse Christiansen
(C) Birgitte F. Rolighed Larsen
(C)
(C)
(C)
(F) Kim Rune Hansen
(F) Kasper Venning Kristensen
(O) Niels Klausen
(O) Peter Klausen
(V) Ejner Skovhus
(V) Henry Jensen
(V) Christian Danielsen
(V) Kirsten Dalberg
(V) Hanne Kristiansen
(V)Bjarne Germann
(V) Solveig Klith Forum
(V) Søren Sørensen
(V) Ebbe Eriksen
(Ø)
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til lov om valg til Europa-Parlamentet, den kommunale valglov samt folketingsvalgloven - der også indeholder reglerne gældende for folkeafstemninger - skal Byrådet i forbindelse med afholdelse af de nævnte valghandlinger udpege mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningssted. Byrådet udpeger tillige en formand for valgstyrerne for hvert afstemningssted.
 
Valgstyrernes opgave er at lede afstemningen og stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder.
 
For hvert af de 17 afstemningssteder skal der således udpeges 5 til 9 valgstyrere, heraf én som formand. Hidtil har der været udpeget 5 valgstyrere for hvert afstemningssted i Viborg Kommune.
 
Samtidigt bør der blandt de øvrige valgstyrere på afstemningsstedet udpeges en personlig stedfortræder for valgstyrerformanden i tilfælde af formandens forfald.
 
På Byrådets møde den 20. november 2013 (sag nr. 2) blev det endvidere besluttet, at udpege 30 suppleanter for valgstyrene.
 
I lighed med hidtidig praksis som fastsat på Byrådets møde den 28. april 2010 (sag nr. 174) forudsættes det, at borgmesteren er bemyndiget til at godkende fremtidige ændringer, hvis der ønskes udskiftninger blandt de udpegede valgstyrere eller de udpegede suppleanter for valgstyrene.
 
Til valgstyrerne ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov, uanset at nogle af valgstyrerne modtager fast vederlag m.v. for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.
 
Der skal således udpeges i alt 85 valgstyrere fordelt på de 17 afstemningssteder. Blandt de 5 valgstyrere på det enkelte afstemningssted udpeges én som formand, mens en af de øvrige valgstyrere udpeges som stedfortræder for formanden.
 
Herudover skal der yderligere udpeges 30 suppleanter for valgstyrene.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36006

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Bjerringbro Nord, Bjerringbro Idrætspark
(A)
(C) Ida Middelhede
(O) Søren Iversen
(V) Esben Tøttrup
 
Møldrup Kulturcenter
(A)
(V) Dan Jørgensen
 
Overlund Hallen
(A)
(A)
(A)
(C) Jeanette Stenrøjl
(C) Winnie Højmark
(F) John Nim
(V) Poul Pilgaard
(V) Flemming Jørgensen
 
Viborg, Stadionhal 5 og 6
(A)
(A)
(A)
(A)
(B) Ole Birch
(B) Jørn Henriksen
(C) Claus Nielsen
(C) Dorthe S. Pedersen
(F) Joan Agine
(O)Majbritt Østergaard
(V) Peter Jarly
(V) Ove Laustsen
(V) Anne Mette Kleis Kristoffersen
(V) Hans Dalsgaard
(V) Britta Jarly
(Ø) Robert Demeny
 
Brevstemmemodtagehold
(A) Ernst Greve
(A) Steen Nysom
(C) Peter Ruby
(O) Grethe Ørskov Sørensen
(V) Ejvind Jakobsen
(V) Niels Jørgen Ottesen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.  
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Byrådet har på mødet den 28. april 2010 (sag nr. 174) oprindeligt fastlagt principperne for udpegning af politisk tilforordnede vælgere til valg samt politisk tilforordnede til at modtage brevstemmer i bl.a. pleje- og ældreboliger.
 
Byrådet besluttede i den forbindelse at der blandt partierne i Byrådet, skulle udpeges 20 politisk tilforordnede vælgere til valgdagen.
 
Efterfølgende har Byrådet på sit møde den 20. november 2013 (sag nr. 2) besluttet at øge antallet af politisk tilforordnede vælgere til valgdagen fra 20 til 30.
 
På mødet den 28. april 2010 besluttede Byrådet endvidere, at der til at modtage brevstemmer i bl.a. pleje- og ældreboliger udpeges 6 hold á 2 personer, hvoraf den ene fra hvert af de 6 hold er politisk udpeget.
 
Udpegningen er gældende for alle valghandlinger i form af EU-, Folketings-, Kommunevalg samt folkeafstemninger i byrådsperioden fra den 1. januar 2018 til 31. december 2021.
 
I lighed med hidtidig praksis som fastsat på Byrådets møde den 28. april 2010 forudsættes det, at borgmesteren er bemyndiget til at godkende fremtidige ændringer, hvis der ønskes udskiftninger blandt de udpegede politisk tilforordnede eller brevstemmemodtagere.
 
Til de tilforordnede ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov, uanset om nogle af de politisk tilforordnede modtager fast vederlag m.v. for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem.
 
Der skal således udpeges 30 tilforordnede vælgere samt 6 brevstemmemodtagere.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden. 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36119

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Stedfortræder
(A) Niels Dueholm
(A) Anders Bertel
(C) Torsten Nielsen
(C) Nikolai Norup
(O) Lone Langballe
(O) Ove Kent Jørgensen
(V) Anders Korsbæk Jensen
(V) Claus Clausen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 6 i vedtægterne for HMN Naturgas I/S udpeger Viborg Byråd 4 byrådsmedlemmer med hver sin stedfortræder til repræsentantskabet for selskabet.
 
HMN Naturgas I/S er et fælleskommunalt interessentskab, som ifølge vedtægterne har til formål at forestå distribution af naturgas, herunder anlæg og drift af distributionsnet.
 
HMN Naturgas I/S har forud for udpegningerne til repræsentantskabet for den kommende periode gjort opmærksom på, at der fortsat skal udpeges medlemmer uanset at selskabet måtte blive afviklet i løbet af den kommende periode.
 
HMN Naturgas I/S yder diæter til medlemmer af repræsentantskabet.
 
Der skal således udpeges 4 medlemmer og 4 personlige stedfortrædere til repræsentantskabet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36121

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges:
 
Medlem
Suppleant
(V) Johs. F. Vesterby
(O) Ove Kent Jørgensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til lov om trafikselskaber § 2, stk. 3, udpeger de kommuner, der deltager i trafikselskabet, et repræsentantskab, som består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuners byråd.
 
I overensstemmelse hermed er det i § 8 i vedtægterne for Midttrafik fastsat, at repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune, og at medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners byråd.
 
Repræsentantskabets opgave består bl.a. i at udpege de kommunale repræsentanter til Midttrafiks bestyrelse, godkende den indbyrdes fordeling af udgifterne mellem kommunerne og regionen samt i øvrigt træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger for repræsentantskabet.
 
Ifølge § 13 i Midttrafiks vedtægter ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter styrelseslovens regler.
 
Der skal således udpeges 1 medlem samt 1 suppleant for denne til repræsentantskabet for Midttrafik.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36122

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(Ø) Flemming Gundersen
(Ø) Erik Lauridsen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 35 nedsætter miljøministeren to eller tre fredningsnævn i hver region.
 
Et fredningsnævn består af:
 • En formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren
 • Et medlem, der udpeges af miljøministeren
 • Et medlem, der vælges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.
 
Samtidig med udpegning og valg af medlemmer vælges en suppleant for hvert medlem.
 
Fredningsnævnet træffer afgørelse i sager om fredning af natur og miljø samt erstatningsspørgsmål i forbindelse hermed.
 
Der skal således vælges 1 medlem til Fredningsnævnet samt en personlig suppleant for denne.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36123

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(B) Børge Knudsen
(F) Kai O. Andersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til pkt. 2 i forretningsordenen for det Grønne Råd for Viborg Kommune udpeger Viborg Byråd 2 medlemmer til rådet.
 
Det Grønne Råd er et rådgivende forum for Viborg Byråd i alle spørgsmål, der traditionelt hører under natur- og miljøområdet. Rådet består af 12 medlemmer, herunder politisk valgte repræsentanter for Viborg Byråd, lokale repræsentanter for interesseorganisationer, der dækker Viborg Kommune og beskæftiger sig med emner, der hører under natur- og miljøområdet, samt en repræsentant for Miljøministeriet. Herudover kan Miljøudvalget beslutte at optage andre organisationer, som dækker hele kommunen og beskæftiger sig med emner under natur- og miljøområdet.
 
Ifølge pkt. 2 i forretningsordenen følger medlemmernes valgperiode valgperioden for kommunale råd.
 
Der skal således udpeges 2 repræsentanter for Viborg Byråd til Grønt Råd.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/55797

Indstilling

Det foreslåes, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(C) Stine Damborg
(C) Simon Højer
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Naturpark er et bynært grønt område på ca. 2.180 ha. Det ligger sydøst for
Viborg by og rummer rig mulighed for natur-, kultur- og rekreative oplevelser.
 
Viborg Naturpark består af kommunaltejede, statsejede og private arealer.
 
Brugerrådet for naturparken skal:
 • Være med til at sikre, at Projektet Viborg Naturpark er lokalt forankret
 • Være sparringspartner for Viborg Kommune
 • Være med til at realisere og videreudvikle strategien for Viborg Naturpark
 • Arbejde for at muliggøre at Viborg Naturpark kan indgå i Friluftsrådets mærkningsordning for Danske Naturparker.
 
I overensstemmelse med hidtidig praksis udpeger Byrådet ét medlem til brugerrådet for Viborg Naturpark og én suppleant.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/52526

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(F) Kai O. Andersen
(F) Elo Nielsen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Limfjordsrådet er et samarbejdsforum for kommuner med vandløb, der leder vand til Limfjorden, altså ligger i det, der hedder oplandet til Limfjorden/Limfjordens afstrømningsområde.
 
Limfjordsrådets formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden.
 
Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe.
 
Det Politiske Forum sammensættes af 1 - 2 repræsentanter fra de enkelte medlemskommuner.
 
Én repræsentant udpeges blandt byrådets midte fortrinsvis blandt medlemskommunernes Teknik- og Miljøudvalg. Den anden repræsentant kan udpeges udenfor Byrådets midte.
 
En suppleant vælges af og blandt byrådene for hvert af de kommunalt udpegede medlemmer.
 
Der skal således udpeges 1-2 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter til Limjordsrådet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36438

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(V) Allan Clifford Christensen
(V) Claus Clausen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem 7 kommuner, der ligger langs Gudenåen. I henhold til § 5 i vedtægterne for komitéen udpeges ét medlem fra hver af de 7 kommuner – ”fortrinsvis blandt kommunens Teknik- og Miljøudvalg” - samt en suppleant.
 
Komitéens opgave er blandt andet at koordinere indsatser for vandmiljø på tværs af kommunegrænser og forestå koordineringen af sejladsbestemmelser på Gudenåen.
 
Der skal således udpeges 1 medlem og 1 suppleant til Gudenåkomitéen
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36125

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(A) Birgith Langballe
(A) Anders Bertel
(V) Niels-Jørgen Ottesen
(V) Kurt Johansen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge § 2 i styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Viborg Kommune udpeger Viborg Byråd 2 medlemmer af Byrådet med hver sin suppleant til Folkeoplysningsudvalget.
 
Folkeoplysningsudvalget har 13 medlemmer. De øvrige 11 medlemmer med suppleanter udpeges af oplysningsforbund og foreninger.
 
Folkeoplysningsudvalget udfører opgaver i henhold til lov om støtte til folkeoplysning indenfor de økonomiske rammer, som byrådet fastsætter.
 
Der ydes vederlag til formanden (som en %-sats af borgmesterens vederlag, se tidligere sag på mødet i dag).
 
Der skal således til Folkeoplysningsudvalget udpeges 2 medlemmer af byrådet og 2 personlige suppleanter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36158

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges:
 
Medlem
(B) Børge Knudsen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 8 i vedtægterne for den selvejende institution Skovgaard Museet udpeger byrådet 1 medlem blandt byrådsmedlemmerne til bestyrelsen for museet.
 
Bestyrelsen består af i alt 5 personer. De øvrige 4 medlemmer er hidtil udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget. På baggrund af byrådets beslutning på møde den 30. august 2017 (sag nr. 6) om at alle udpegninger skal foretages af byrådet  er der igangsat en proces vedr. ændring af vedtægterne for Skovgaard Museet. Når vedtægterne er ændret vil byrådet skulle foretage de resterende udpegninger.
 
Skovgaard Museet er omfattet af museumslovgivningen og er et statsanerkendt kunstmuseum.
 
Byrådet skal således udpege 1 medlem af byrådet til bestyrelsen for Skovgaard Museet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36161

Indstilling

Medlem
Suppleant
(Ø) Flemming Gundersen
(Ø) Erik Lauridsen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 5 i vedtægterne for Fonden Bruunshaab Gamle Papfabrik udpeger Viborg Byråd 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for papfabrikken.
 
Bruunshaab Gamle Papfabrik er et arbejdende fabriksmuseum, der ved opretholdelsen af produktion på de historiske maskiner søger at give nutid og eftertid et indtryk af det fabriks- og produktionsmiljø, der tidligere var almindeligt i den begyndende industrialisering i Danmark, og som var knyttet til benyttelse af vandkraft i de danske å-systemer.
 
Der skal således udpeges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Fonden Bruunshåb Gamle Papfabrik.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36162

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(A) Martin Sanderhoff
(A) Niels Dueholm
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Energimuseet er et landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum med ansvarsområdet ”energi”. Museets formål er, inden for sit ansvarsområde, at være med at til at sikre Danmarks kulturarv.
 
Ifølge § 4 i vedtægterne for Energimuseet skal der udpeges 1 bestyrelsesmedlem (for Energimuseet) af og blandt Viborg Byråd. Ligeledes udpeges 1 personlig stedfortræder for medlemmet.
 
Bestyrelsen består af 9-13 medlemmer. Antallet af medlemmer besluttes af bestyrelsen. Andelsselskabet Gudenaacentralens bestyrelse udpeger (af sin midte) 1 medlem til Energimuseets bestyrelse, og Energimuseets repræsentantskab udpeger (af sin midte) 7-11 medlemmer til bestyrelsen.
 
Der skal således udpeges 1 medlem og 1 personlig stedfortræder til bestyrelsen for Energimuseet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36168

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Formand
Medlem
(V) Claus Clausen (f)
(A) Birgith Langballe
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Ifølge § 4, stk. 1, i vedtægterne for den selvejende institution Mønsted Kalkgruber udpeger Viborg Byråd 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution. Det ene medlem udpeges samtidigt som formand for bestyrelsen.
 
Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer. De resterende 3 medlemmer udpeges af henholdsvis VIBORGegnens Erhvervsråd (2 medlemmer) og Turistforeningen for Viborg & Omegn (1 medlem).
 
Institutionen har til formål at drive den samlede ejendom Mønsted Kalkgruber.
 
Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Mønsted Kalkgruber, hvoraf det ene medlem samtidig skal udpeges til formand for bestyrelsen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36175

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(A) Per Møller Jensen
(C) Jakob Ekberg
Som repræsentant for erhvervslivet udpeges Mette Haahr
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 3 i vedtægterne for Kulturprinsen, skal Viborg Byråd udpege 3 medlemmer til bestyrelsen, heraf udpeges minimum 2 medlemmer fra byrådets midte.
 
Kulturprinsen er en selvejende institution og et regionalt, nationalt og internationalt udviklingscenter for børnekultur.
 
Der skal således udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf minimum 2 medlemmer fra byrådets midte.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen følger byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36178

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(A) Niels Dueholm
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 4 i vedtægterne for Teatret Carte Blanche skal der udpeges 1 medlem til bestyrelsen fra Viborg Byråd.
 
Teatret Carte Blanche er en selvejende institution og har status som egnsteater i Viborg Kommune.
 
Ifølge vedtægternes § 3 er det institutionens formål at drive teatervirksomhed, at medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i Viborg Kommune og at inspirere de kulturelle vækstlag til øget kvalitet og samarbejde.
 
Der skal således vælges 1 medlem til bestyrelsen fra byrådets midte.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36187

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(Ø) Anja Bonde Fløjborg
(Ø) Anne-Sofie Højbak Møller
biblioteks- og borgerservicechef Britta Thuun-Petersen
 
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 5 i vedtægterne for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald udpeger Viborg Byråd 1-2 medlemmer til bestyrelsen for centeret.
 
Kulturforvaltningen anbefaler at der udpeges 2 medlemmer, heraf 1 ikke-byrådsmedlem.
Hidtil er 1 medlem fundet blandt Viborg Kommunes kulturelle foreninger.
 
Der udpeges 1 suppleant for hvert bestyrelsesmedlem
 
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald har til formål at vedligeholde og sikre driften af Hald Hovedgaard som et nationalt og internationalt forfatter- og oversættercentrer og et regionalt samlingssted for litteratur og kultur.
 
Viborg Byråd skal således udpege 1-2 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter til bestyrelsen for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36506

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges:
 
Medlem
Suppleant
(B) Kathrine Fusager Rohde
(V) Michael Nøhr
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Kulturskolen Viborg er en sammenlægning af de kreative skoler musikskolen, dramaskolen, billedskolen, tekstil- og designskolen samt forfatterskolen.
 
Kulturskolen har til formål:
 • Gennem udvikling af elevernes kreative evner indenfor et kunstnerisk udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i et kunstnerisk liv både som udøvende og som forbruger.
 • At bibringe den enkelte elevs kunstneriske færdigheder som forudsætning for personlig kunstnerisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
 • Gennem beskæftigelse med kulturfag at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
 • At virke til fremme af de lokale kunstneriske miljøer.
 
I henhold til § 4 i Kulturskolen Viborgs vedtægter skal Viborg Byråd udpege ét medlem til bestyrelsen og én suppleant for denne.
 
De øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges af hhv. forældre til elever ved skolen, skolens personale, elever ved skolen samt en repræsentant for skolelederne.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36190

Indstilling

Det foreslås, at følgende udpeges:
 
Observatør i bestyrelsen
(A) Anders Bertel
 
Repræsentanter til generalforsamlingen
(A) Anders Bertel
(O) Johnny F. Andresen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 6 i vedtægterne for Den selvejende institution Uhre Motorsportscenter (fond) udpeges 1 medlem af bestyrelsen på skift af Herning Kommune og Karup Kommune (nu Viborg Kommune).
 
Af § 6 fremgår videre, at den af de to kommuner, der ikke har et medlem i bestyrelsen, er berettiget til at udpege en observatør til at deltage i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.
 
Herudover har hver af de to kommuner efter vedtægternes § 3 ret til på den årlige generalforsamling at lade sig repræsentere ved 2 hertil udpegede medlemmer.
 
I den nuværende valgperiode, som udløber den 31. december 2017, er det Viborg Kommune, der har udpeget et medlem til bestyrelsen. I perioden 1. januar 2018 - 31. december 2022 skal der derfor udpeges en observatør til bestyrelsen af Viborg Kommune.
 
Den selvejende institution Uhre Motorsportscenter har til formål at eje og forestå den daglige drift af motorsportsanlægget Uhre Motorsportscenter, som er beliggende i Uhre ved Karup (Viborg Kommune).
 
Der skal således udpeges en observatør til at deltage i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret, samt eventuelt 2 repræsentanter til generalforsamlingen i Den selvejende institution Uhre Motorsportscenter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36193

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(O) Johnny F. Andresen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge § 2 i vedtægterne for repræsentantskabet for TV/MIDT-VEST virker repræsentantskabet som programråd på grundlag af den formålsbestemmelse, som er fastsat for regional TV-virksomhed. Programrådets opgave er at virke som rådgivende organ og drøfte programvirksomheden og afgive udtalelse herom til bestyrelsen og direktionen.
 
I henhold til § 3 i vedtægterne skal byrådet udpege et medlem til repræsentantskabet for TV/MIDT-VEST.
 
Hvervet som medlem af repræsentantskabet er ifølge vedtægternes § 8 ulønnet, idet der dog tilkommer medlemmerne diæter for mødedeltagelse.
 
Der skal således udpeges et medlem til repræsentantskabet for TV/MIDT-VEST.  
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Af § 4 i vedtægterne for repræsentantskabet for TV/MIDT-VEST fremgår, at valgperioden er fire år og udløber den 30. september i året efter det kommunale valg. Udpegningen gælder dermed for perioden den 1. oktober 2018 til den 30. september 2022.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/36472

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Søren Gytz Olesen (F)
Jørgen Kaack (forvaltningens repræsentant)
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Produktionsskole er en selvejende institution, som åbnede i foråret 2015.
 
Institutionen har til formål at drive produktionsskole i henhold til lov om produktionsskoler – herunder at ”styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet”.
 
Ifølge § 3 i skolens vedtægter består skolens bestyrelse af 9 medlemmer. 2 af disse medlemmer er udpeget af Viborg Byråd.
 
Hidtil har der været udpeget et medlem af Byrådet sammen med et medlem fra Børne- og Ungdomsforvaltningen.
 
I forbindelse med at Viborg Produktionsskole skal indgå som en del af den kommende FGU (Den forberedende grunduddannelse), og at der i dette regi forventes etableret en selvstændig ny bestyrelse. Viborg Produktionsskole forventes således nedlagt som en selvstændig institution i løbet af kort tid.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden eller indtil Viborg Produktionsskole nedlægges som en selvstændig institution.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36194

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(A) Marianne Aaris Andersen
(A) Karina Sørensen
(C) Peter Ruby
(C) Ejner Bank Andreasen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge § 2, stk.1 og 7 samt § 3, i vedtægterne for Ungdomsskolebestyrelsen i Viborg Kommune vælges 2 repræsentanter for byrådet, enten inden for eller uden for dennes kreds. For hvert medlem vælges en stedfortræder, og medlemmer og stedfortrædere vælges for 4 år.
 
Ungdomsskolebestyrelsen har i alt 13 stemmeberettigede medlemmer. De resterende 11 medlemmer vælges senest med udgangen af januar 2018 - forældrerepræsentanter dog senest ved udgangen af juni 2018. Af disse vælger byrådet - efter indstilling fra de stedlige organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter - 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejde. De 8 øvrige medlemmer består af 3 repræsentanter for skolebestyrelserne (1 fra hvert af områderne Nord, Vest og Øst), 1 forældrevalgt repræsentant fra klubområdet, 3 medarbejderrepræsentanter (valgt fra henholdsvis dagafdelingen, fritidsafdelingen og klubområdet), og 2 elevrepræsentanter (valgt fra henholdsvis dagafdelingen og fritidsafdelingen).
 
Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der fastsættes af byrådet, jf. lov om ungdomsskoler, og valgene til bestyrelsen foretages senest ved udgangen af januar måned efter kommunalvalg. Den eksisterende bestyrelse fungerer indtil udgangen af den måned, hvor nyvalg har fundet sted.
 
Der ydes medlemmerne af ungdomsskolebestyrelsen diæter, tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.v. i henhold til den kommunale styrelseslov og Viborg Byråds egne beslutninger.
 
Der skal således vælges 2 repræsentanter for byrådet med hver sin stedfortræder.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36195

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges:
 
Medlem
(C) Peter Juhl
(V) Kim Dongsgaard
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
KnowHowZ A/S ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Hovedaktionærer er Viborg Kommune (A-aktier) og Grundfos (B-aktier), og som følge af disse ejerforhold kan Viborg Kommune udpege 2 medlemmer direkte til bestyrelsen.
 
Selskabets formål er at fremme udvikling og videndeling samt udbud og gennemførelse af uddannelsesmæssige aktiviteter, særligt med henblik på almen og erhvervsrettet videre- og efteruddannelse. Selskabet yder desuden bistand til iværksættervirksomheder, bl.a. gennem etablering af netværk til bestående virksomheder og gennem udlejning af lokaler.
 
Der ydes bestyrelsesformanden et årligt vederlag på 15.000 kr. og de øvrige bestyrelsesmedlemmer hver 10.000 kr. pr. år. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
 
Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for KnowHowZ A/S.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36197

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Direktør for Kultur, Service og Events Lars Stentoft
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 5 vedtægterne for Fonden Arsenalet, skal Viborg Kommune udpege ét medlem af bestyrelsen for fonden. VIBORGegnens Erhvervsråd og VIA University College udpeger de to øvrige medlemmer af bestyrelsen
 
Fondens primære formål er at skabe gode vilkår for udvikling af brancherne animation og nye medier i Viborg Kommune.
 
En del af fondens opgaver er beskrevet i vedtægterne:
 
”Fonden udlejer erhvervslokaler til iværksættere og virksomheder, der er beskæftiget inden for brancherne animation og nye medier. Fonden vil desuden tilbyde iværksættere og virksomheder inden for animation og nye medier en række branchespecifikke serviceydelser, herunder vejledning i forhold til virksomhedsstrategi og afsætning, netværk, kapital og forretningsbaseret samarbejde med virksomheder inden for andre brancher.
 
Der skal således udpeges et medlem til bestyrelsen for Fonden Arsenalet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for perioden 1. juni 2018 – 31. maj 2022.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36198

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(F) Kai O. Andersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Den Vestdanske Filmpulje er en forening, som ifølge vedtægternes § 2a har til formål at yde støtte til produktion af film, TV- og multimedieproduktion i det vestdanske område med hovedvægten lagt på fiktionsfilm og –TV.
 
Som medlemmer kan ifølge § 4 optages interesserede vestdanske regioner, kommuner og formidlere af statslig filmstøtte.
 
Ifølge § 5 ledes foreningen af generalforsamlingen, som vælger op til 8 medlemmer af bestyrelsen, hvortil kommer en formand og næstformand. En repræsentant fra den største kommunale bidragyder er født formand for bestyrelsen, mens en repræsentant for den næststørste kommunale eller regionale bidragyder er født næstformand. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen i april måned i lige år.
 
Som næststørste bidragyder bestrider Viborg Kommune p.t. næstformandsposten.
 
Der skal udpeges 1 repræsentant til generalforsamlingen i Den Vestdanske Filmpulje. Da Viborg Kommune p.t. er næststørste bidragyder, må det forventes, at den af byrådet udpegede repræsentant umiddelbart vil indtage næstformandsposten i bestyrelsen. 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36199

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Borgmesteren (født formand)
Formand for Teknisk Udvalg (født næstformand)
(C) Torsten Nielsen
(A) Martin Sanderhoff
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Byrådet godkendte på mødet den 25. september 2013 (sag nr. 2) forslag til kommissorium for Banebyrådet.
 
Ifølge kommissoriet skal byrådet udpege 4 medlemmer af byrådet til Banebyrådet. Heraf er formanden for Økonomiudvalget født formand for Banebyrådet, mens formanden for Teknisk Udvalg er født næstformand. Der resterer således 2 pladser til udpegning af og blandt byrådets medlemmer.
 
Banebyrådet består af maks. 12 – 14 medlemmer, som i øvrigt skal findes i Teknik og Miljø (planchef) og blandt erhvervsgrundejerne i området samt Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborgegnens Erhvervsråd.
 
Banebyrådet skal bidrage til at sætte udviklingen i gang og sikre fremdrift og et større Banebyforum, der skal sikre det brede ejerskab for udviklingen af Viborg Baneby. Byrådet godkender medlemmer til Banebyrådet, som refererer til byrådet.
 
Byrådet skal således udover formanden for Økonomiudvalget og formanden for Teknisk Udvalg udpege 2 medlemmer af byrådet til Banebyrådet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36200

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(V) Kim Dongsgaard
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge pkt. 8.5 i vedtægterne for Fonden Naturvidenskabernes Hus skal Viborg Kommune udpege 1 medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 3 - 7 medlemmer med interesse for, hvordan børns og unges naturfaglige interesse kan styrkes og med kompetence til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond, herunder professionel indsigt og erfaring fra det naturfaglige område.
 
Fondens formål er at støtte Naturvidenskabernes Hus og andre initiativer rettet mod at øge børns og unges interesse for naturvidenskab.
 
Efter pkt. 5.2 i vedtægterne skal grundkapitalen ved Fondens etablering og ved senere indskud anvendes til opførelse og etablering af Naturvidenskabernes Hus (et videns- og kompetencehus) samt til etablering af den enhed, som skal forestå driften af huset. En del af grundkapitalen skal således anvendes til stiftelse af et datterselskab (Naturvidenskabernes Hus A/S).
 
Ifølge pkt. 8.8 i vedtægterne er bestyrelsen forpligtet til at sørge for, at den udpegede bestyrelse i Fonden ligeledes vælges til bestyrelsen i Naturvidenskabernes Hus A/S.
 
Der modtages ikke honorar for at være medlem af Fondens bestyrelse.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Fonden Naturvidenskabernes Hus.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegning gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36201

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges:
 
Medlem
Suppleant
Borgmesteren (født formand)
(V) Claus Clausen
(A) Per Møller Jensen
(A) Eva Pinnerup
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
ViborgEgnens Uddannelsesråd er et samarbejdsforum for uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune og et dialogforum mellem uddannelsesområdet, erhvervslivet og Viborg Kommune.
 
Uddannelsesrådet består af rektor/direktør/forstander for alle ungdomsuddannelser, videregående uddannelsesinstitutioner samt efteruddannelsesinstitutioner lokaliseret i Viborg Kommune samt af borgmesteren, et yderligere byrådsmedlem, kommunaldirektøren, direktøren for ViborgEgnens erhvervsråd samt en direktør eller stabschef fra den kommunale administration.
 
Borgmesteren er født formand for Uddannelsesrådet.
Der skal således blandt byrådets medlemmer udover borgmesteren udpeges et medlem til Uddannelsesrådet samt suppleanter for begge.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36202

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(F) Elo Nielsen
(I)
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov benævnes i daglig tale ”særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse” og forkortes STU. STU-loven giver alle unge et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse.
 
Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
 
Bestyrelsen for STU nedsættes efter styrelsesreglerne i lov om specialundervisning for voksne, § 6 c. Ifølge bestemmelsen består bestyrelsen af 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer, 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere samt 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.
 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer efter lokalt behov.
 
Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for STU.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/52500

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(V) Åse Kubel Høgh
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til pkt. 5.3.2. i vedtægterne for Sind Klubben Fristedet udpeger Viborg Kommune 2 repræsentanter til bestyrelsen.
 
Det fremgår nærmere af vedtægterne at det ene medlem udpeges blandt medlemmerne af det fagudvalg, som har ansvaret for socialområdet, mens det andet medlem udpeges i ledergruppen fra socialområdet.
 
Sind Klubben Fristedets formål er at fungere som et fristed for mennesker med psykiske og sociale vanskeligheder.
 
Viborg Byråd skal således udpege 1 medlem til bestyrelsen for Sind Klubben Fristedet.
 
På et senere møde udpeges medlemmet fra ledergruppen på socialområdet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/52512

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(V) Åse Kubel Høgh
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 3 i vedtægterne for den selvejende institution Viborg Krisecenter består bestyrelsen af 4 kvinder, heraf 1 udpeget af Viborg Byråd.
 
Krisecenterets formål er at drive et center for kvinder som har været udsat for fysisk eller psykisk vold eller anden mishandling, og herunder tilbyde kvinderne og deres eventuelle børn midlertidig bolig og hjælp til selvhjælp.
 
Viborg Byråd skal således udpege 1 kvinde til bestyrelsen for Viborg Krisecenter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36203

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(A) Martin Sanderhoff
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 4 i vedtægterne for Bjerringbro Gymnasium udpeges der 1 medlem til bestyrelsen af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
 
Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.
 
Når flere kommuner i forening skal udpege ét fælleskommunalt bestyrelsesmedlem, vil det normalt være kommunekontaktrådet (KKR), der udpeger det fælleskommunale medlem blandt dem, der er indstillet af de enkelte kommuner.
 
Ifølge forretningsordenen for KKR er det imidlertid præciseret, at KKR kun forestår udpegelser til de regionale nævn, udvalg, m.v., der dækker hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen. Der har KKR i en række tilfælde - hvor det ellers i centrale standardvedtægter fremgår, at "kommunerne (i regionen) i forening udpeger" - besluttet at overlade udpegelsen af kommunale repræsentanter til ikke-regionsdækkende institutioner til kommunerne i den pågældende institutions dækningsområde. Dette er blandt andet sket i forbindelse med udpegelse af bestyrelsesmedlemmer til almene gymnasier.
 
Det geografiske dækningsområde for Bjerringbro Gymnasium er primært Viborg Kommune, men også til dels Favrskov og Silkeborg kommuner.
 
Af vedtægternes § 6 fremgår, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.
 
Ifølge vedtægternes § 13 kan der ydes bestyrelsesmedlemmer særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Bjerringbro Gymnasium for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36204

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(A) Eva Pinnerup
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 4 i vedtægterne for Viborg Gymnasium og HF udpeges der 1 medlem til bestyrelsen af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
 
Viborg Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.
 
Når flere kommuner i forening skal udpege ét fælleskommunalt bestyrelsesmedlem, vil det normalt være kommunekontaktrådet (KKR), der udpeger det fælleskommunale medlem blandt dem, der er indstillet af de enkelte kommuner.
 
Ifølge forretningsordenen for KKR er det imidlertid præciseret, at KKR kun forestår udpegelser til de regionale nævn, udvalg, m.v., der dækker hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen. Der har KKR i en række tilfælde - hvor det ellers i centrale standardvedtægter fremgår, at "kommunerne (i regionen) i forening udpeger" - besluttet at overlade udpegelsen af kommunale repræsentanter til ikke-regionsdækkende institutioner til kommunerne i den pågældende institutions dækningsområde. Dette er blandt andet sket i forbindelse med udpegelse af bestyrelsesmedlemmer til almene gymnasier.
 
Da det geografiske dækningsområde for Viborg Gymnasium og HF primært er Viborg Kommune, vil det således være Viborg Byråd, der skal udpege det fælleskommunale medlem til bestyrelsen.
 
Af vedtægternes § 6 fremgår, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.
 
Ifølge vedtægternes § 13 kan der ydes bestyrelsesmedlemmer særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Viborg Gymnasium og HF for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36205

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(V) Anne Mette Kleis Kristoffersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 4 i vedtægterne for Viborg Katedralskole udpeges der 1 medlem til bestyrelsen af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
 
Viborg Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.
 
Når flere kommuner i forening skal udpege ét fælleskommunalt bestyrelsesmedlem, vil det normalt være kommunekontaktrådet (KKR), der udpeger det fælleskommunale medlem blandt dem, der er indstillet af de enkelte kommuner.
 
Ifølge forretningsordenen for KKR er det imidlertid præciseret, at KKR kun forestår udpegelser til de regionale nævn, udvalg, m.v., der dækker hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen. Der har KKR i en række tilfælde - hvor det ellers i centrale standardvedtægter fremgår, at "kommunerne (i regionen) i forening udpeger" - besluttet at overlade udpegelsen af kommunale repræsentanter til ikke-regionsdækkende institutioner til kommunerne i den pågældende institutions dækningsområde. Dette er blandt andet sket i forbindelse med udpegelse af bestyrelsesmedlemmer til almene gymnasier.
 
Da det geografiske dækningsområde for Viborg Katedralskole primært er Viborg Kommune, vil det således være Viborg Byråd, der skal udpege det fælleskommunale medlem til bestyrelsen.
 
Af vedtægternes § 6 fremgår, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.
 
Ifølge vedtægternes § 13 kan der ydes bestyrelsesmedlemmer særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Viborg Katedralskole for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36206

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(V) Anders Jensen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 4 i vedtægterne for Mercantec udpeger Viborg Byråd 1 medlem af bestyrelsen for Mercantec. Funktionsperioden er fra 1. maj 2018 til 30. april 2022.
 
Mercantec er en selvejende institution, der er oprettet den 1. januar 2008 ved en sammenlægning af Viborg Handelsskole og EUC MIDT.
 
Bestyrelsen består af i alt 12 medlemmer, hvoraf hovedparten af de øvrige medlemmer udpeges af forskellige navngivne arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Mercantec.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36207

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(F) Kai O. Andersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 3 i vedtægterne for Medieskolerne i Viborg udpeger Viborg Byråd 1 medlem til bestyrelsen for skolerne.
 
Fondens bestyrelse består af i alt 14 medlemmer.
 
Medieskolerne i Viborg drives som en almennyttig fond. Fondens formål er at gennemføre erhvervsorienterede medieuddannelser, drive kursus- og undervisningsvirksomhed samt i øvrigt yde støtte til initiativer, der kan fremme fondens formål.
 
Bestyrelsesmedlemmerne må ikke, bortset fra medarbejderrepræsentanter, være ansat ved skolen.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Medieskolerne i Viborg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36208

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(C) Torsten Nielsen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 4 i vedtægterne for Asmildkloster Landbrugsskole udpeger Viborg Byråd 1 medlem til bestyrelsen for landbrugsskolen.
 
Asmildkloster Landbrugsskole er en selvejende institution, hvis formål er at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse primært inden for landbrugs- og jordbrugsområdet. Institutionen har endvidere til formål at have kostafdeling og drive skolelandbrug.
 
Ifølge vedtægtens § 4, stk. 4 kan medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Det samme gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
 
Landbrugsskolen yder vederlag til bestyrelsesmedlemmerne på 400 kr. pr. bestyrelsesmøde. Der afholdes normalt 4 møder årligt.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Asmildkloster Landbrugsskole.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder perioden fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2022.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36209

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Social- og Sundhedsskolen Skive – Thisted – Viborg er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, som har til formål at udbyde grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
 
Social- og Sundhedsskolen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret.
 
Af de 9 bestyrelsesmedlemmer med stemmeret udpeges 1 medlem af Viborg og Skive Kommuner i forening.
 
Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.
 
Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt.
 
Der kan ydes et særskilt vederlag for deltagelse i bestyrelsesarbejdet efter Undervisningsministeriets regler herom. Bestyrelsesmedlemmers rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
 
Viborg Kommune har udpeget medlemmet til bestyrelsen i de to seneste byrådsperioder, og det er derfor aftalt med Skive Kommune, at Byrådet i Skive forestår udpegningen for den kommende periode.  
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36210

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(F) Kai O. Andersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
VUC Skive-Viborg er oprettet som en selvejende institution og er omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter.
 
Ifølge § 4 i vedtægterne skal kommunalbestyrelserne i regionen i forening udpege 1 medlem til bestyrelsen. I praksis udpeges medlemmet af enten Viborg Kommune eller af Skive Kommune.
 
Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriets fastsatte regler herom. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
 
Skive Kommune har foretaget udpegning til bestyrelsen i de seneste to byrådsperioder, og det er derfor aftalt at Byrådet i Viborg foretager udpegning for den kommende periode.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for perioden. 1. maj 2018 til 30. april 2022. 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/36211

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(K) Ingrid Bak
(K) Knud Gaarn Larsen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge § 5 i vedtægterne for Nørgaards Højskole udpeger byrådet 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for højskolen.
 
Nørgaards Højskole er en selvejende institution, hvis formål er at drive en grundtvigsk folkehøjskole, der appellerer til alle samfundsgrupper.
 
Repræsentantskabet har i alt op til 42 medlemmer. De øvrige medlemmer udpeges primært af forskellige foreninger og institutioner med tilknytning til Bjerringbro-området.
 
Ifølge vedtægternes § 10 kan ingen ved skolen ansat og ingen af skolens elever være medlem af repræsentantskabet.
 
Der skal således udpeges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for Nørgaards Højskole.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36212

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(A) Anders Bertel
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge § 3 i vedtægterne for UngBo Viborg ledes UngBo Viborg af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, hvoraf Viborg Kommune udpeger 1 medlem.
 
UngBo har til formål at fremme et godt boligmiljø for unge. Udover udlejning af boliger i samarbejde med boligselskaber i Viborg Kommune driver UngBo socialpædagogisk virksomhed og yder individuel støtte til unge med særlige behov.
 
Bestyrelsen vælger selv sin formand, der modtager et årligt vederlag på 6.000 kr. Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke vederlag.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for UngBo Viborg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36528

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(A) Karina Sørensen
(A) Birthe Harritz
(V) Ole Jespersen
(V) Torben H. Andersen
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Af de gældende vedtægter for den selvejende institution Merkur Kollegiet fremgår af § 4, stk. 1:
 
”Institutionen ledes af en bestyrelse, der sammensættes således:
2 medlemmer udpeget af Viborg Byråd
2 medlemmer indstillet fra uddannelsesinstitutionernes ledelse
2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde”.
 
 
Det bemærkes, at byrådet på sit møde den 27. februar 2013 (sag nr. 5) godkendte, at borgmesteren bemyndiges til at godkende indstillingerne af de medlemmer, der indstilles af henholdsvis uddannelsesinstitutionernes ledelse og af beboerne. Disse indstillinger forelægges derfor ikke for byrådet.
 
Byrådet skal for byrådsperioden 1. januar 2017 - 31. december 2021 foretage udpegning af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Merkur Kollegiet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36213

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(A) Niels Dueholm
(V) Esben Tøttrup
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge § 5 i fundatsen for Nørresø Kollegiet består bestyrelsen af 6 medlemmer, hvoraf Viborg Kommune udpeger 2.
 
Ifølge § 6 råder bestyrelsen over kollegiet og dets midler i overensstemmelse med fundatsens regler. Bestyrelsen har blandt andet til opgave at fastlægge lejeniveauet, godkende det reviderede regnskab, fastlægge det kommende års budget, træffe beslutninger om større vedligeholdelsesforanstaltninger og indkøb af inventar og andet materiel samt ansætte personale til varetagelse af kollegiets drift.
 
Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for Nørresø Kollegiet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36373

Indstilling

Det foreslås, at der indstilles følgende:
 
Medlem
(V) Gudrun Bjerregaard
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til hjemmeværnslovens § 9, stk. 2, skal der i hver kommune til forsvarsministeren indstilles et medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg.
 
Et distriktsudvalg består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges af forsvarsministeren efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.
 
Distriktsudvalget behandler ansøgninger om optagelse som frivillig i Hjemmeværnet fra alle ansøgere, som er bosiddende inden for det pågældende distriktsområde.
 
Funktionsperioden for distriktsudvalget er 4 år, men begynder først den 1. september 2018 og slutter altså den 31. august 2022.
 
Medlemmerne af distriktsudvalget modtager diæter.
 
Der skal således indstilles 1 medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder perioden 1. september 2018 – 31. august 2022.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36374

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(V) Michael Nøhr
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 2 i vedtægterne for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (tidl. Kommunernes Skolebiblioteksforening) kan Viborg Kommune deltage i foreningens generalforsamling.
 
Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre er en landspolitisk interesseorganisation, der har til formål arbejde for, at kommunerne har velfungerende læringscentre.
 
På foreningens første generalforsamling efter et kommunalvalg vælges bestyrelse samt formand. Bestyrelsen består udover af formanden af op til 10 medlemmer.
 
Det bemærkes, at Viborg Kommune i den seneste periode har været repræsenteret i bestyrelsen med 1 medlem.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til generalforsamlingen for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningn gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36386

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge § 9 i vedtægterne for Viborg Gråbrødre Kloster ledes fonden af en bestyrelse på 5 medlemmer. Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen.
 
Fondens formål er at optage beboere til klosterets boliger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Medlemsskabet gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36393

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 5 i vedtægterne for Viborg Kommunes Fond til præmiering af gode og smukke bygninger m.v. kan der efter udgangen af hvert kalenderår foretages præmiering af:
 
 1. Gode og smukke bygninger opført i Viborg Kommune, og for hvilke der er givet ibrugtagningstilladelse eller sket færdigmelding i det sidst forløbne år
 2. Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger samt restaurering af eksisterende bygninger i Viborg Kommune
 3. Andre anlæg, som anses for at bidrage til Viborg Kommunes forskønnelse.
 
Efter § 7 i vedtægterne foretages bygningsbedømmelsen af en komité bestående af;
 
1.            Borgmesteren (formand for komitéen)
2.            Kultur- og Fritidsudvalgets formand
3.            Teknisk Udvalgs formand
4.            Den tekniske direktør (nu: direktøren for Teknik & Miljø)
5.            To fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening
6.            En kommunal arkitekt, som er sekretær for komitéen
 
Borgmesteren, Kulturudvalgets formand og Teknisk Udvalgs formand er således medlemmer af bedømmelseskomitéen i Viborg Kommunes Fond til præmiering af gode og smukke bygninger m.v.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Medlemsskabet gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36405

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På byrådets møde den 23. januar 2007 (sag nr. 98) blev det besluttet at etablere en Kunstkomité i Viborg Kommune. Komitéen har til opgave,
 
-
at erhverve kunst til anbringelse i det åbne "rum" - på pladser, i parker, på mure og gavle
-
at indkøbe kunst til kommunale institutioner
-
at søge midler fra staten og private fonde til erhvervelse af kunst
-
at godkende opsætning af skulpturer og anden udsmykning på offentlige steder.
 
Endvidere har kunstkomitéen ansvaret for Kommunens kunstsamling og ansvaret for udarbejdelse af retningslinjer for samlingens vedligeholdelse - såvel skulpturer som malerier og anden kunst.
 
Komitéen holder minimum 4 møder om året.
 
Komitéen er sammensat således:
 
-
borgmesteren (formand for komitéen)
-
formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
-
formanden for Teknisk Udvalg
-
en repræsentant fra Skovgaard Museet
-
en repræsentant fra kunstforeningerne
-
kulturdirektøren (nu: direktøren for Kultur, Service og Events)
-
teknisk direktør (nu: direktøren for Teknik & Miljø)
 
 
Borgmesteren, Kultur- og Fritidsudvalgets formand og Teknisk Udvalgs formand er således medlemmer af Kunstkomitéen i Viborg Kommune.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Medlemskabet gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36407

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge § 2 i vedtægterne for Hærvejsmarchen, March og Festival er borgmesteren født præsident herfor, og har som sådan ret til at deltage i bestyrelsesmøder.
 
Hærvejsmarchen er en selvejende institution, hvis formål er hvert år at afholde Hærvejsmarchen i Viborg, mens festivaldelen har til formål at koordinere og udvikle aktiviteter i Viborg Midtby i tilknytning til Hærvejsmarchen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/36410

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Kommunekontaktrådet (KKR) har ifølge KL´s love til formål:
-    At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i regionale spørgsmål
-    Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere
-    At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der går på tværs af kommunerne i regionen.
 
 
Af § 15 i KL´s vedtægter fremgår, at bl.a. KKR for Region Midtjylland består af:
-    borgmestrene fra KL´s medlemskommuner i regionen
-    et antal medlemmer, der vælges af og blandt de valgte kommunalbestyrelses- medlemmer inden for hvert enkelt parti ved valget den 21. november 2017 i kommunerne i regionen.
 
Af forretningsordenen for KKR fremgår, at 1. viceborgmesteren som udgangspunkt er stedfortræder for borgmesteren. Hvis 1. viceborgmesteren vælges som medlem af KKR af et politisk parti eller listesamarbejde, er 2. viceborgmesteren stedfortræder for borgmesteren.
 
Udpegningen af de øvrige medlemmer foretages direkte af partierne, på baggrund af en nærmere udmelding fra KL umiddelbart efter at de konstituerende møder har været afholdt i kommunerne.
 
Ifølge vedtægterne skal det i den forbindelse sikres, at der sker en forholdsmæssig fordeling af pladserne i kommunekontaktrådene mellem de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved kommunalvalget i alle medlemskommunerne i den pågældende region.
 
Borgmesteren er således født medlem af KKR, mens 1. viceborgmesteren som udgangspunkt er stedfortræder for borgmesteren.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35996

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Suppleant
(V) Gudrun Bjerregaard
(A) Anders Bertel
 

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
LAG Skive-Viborg er en lokal aktionsgruppe, som er oprettet indenfor rammerne af Landdistriktsprogrammet. Det aktuelle program løber til 2020.
 
LAG er et lokalt baseret partnerskab mellem myndigheder, organisationer, foreninger og borgere, som skal bidrage til udvikling af lokalsamfund og landdistrikter indenfor Skive og Viborg Kommuner. LAG Skive-Viborg er etableret som en forening med egne vedtægter og egen bestyrelse.
 
Bestyrelsen for LAG Skive-Viborg består af 7-11 medlemmer. Heraf udpeges 1 medlem og 1 suppleant af Viborg Byråd.  
 
Der ydes ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet, men dog godtgørelse for dokumenterede udgifter ved deltagelsen i bestyrelsesarbejdet.
 
I forbindelse med den politiske behandling af nedsættelsen af LAG Skive-Viborg på Byrådets møde den 3. september 2014 (sag nr. 7) blev Gudrun Bjerregaard udpeget som medlem med Anders Bertel som suppleant for hele programmets forventede periode til 2020.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for indtil Landdistriktsprogrammet ophører – forventeligt i 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/59701

Resume

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelse skal underskrives dels af borgmesteren eller af 1. og 2. viceborgmester, dels af en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
1. at de foreslåede embedsmænd bemyndiges til at kunne medunderskrive ovennævnte dokumenter.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Følgende embedsmænd foreslås med virkning fra den 1. januar 2018 bemyndiget til at medunderskrive ovennævnte dokumenter.
 
· kommunaldirektør Lasse Jacobsen
· sekretariatschef Erik Mathiasen
· direktør for Teknik & Miljø Hans Jørn Laursen
· chef for Trafik og Veje Per Christensen
· direktør for Økonomi- & Personalestaben Klaus Christiansen
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Bemyndigelsen gælder byrådsperioden.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/53501

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 18) et foreløbigt udkast til politisk mødeplan for 2018 og besluttede, at udkastet skulle overgå til behandling i det nye byråd.
 
På baggrund af dette udkast og den nye udvalgsstruktur er der nu udarbejdet et forslag til mødeplan 2018 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene (bilag nr. 1). I udkastet er der taget hensyn til de udvalg, hvori der er sammenfald af medlemmer, således at disse udvalg ikke holder møder samtidigt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at forslag til mødeplan 2018 godkendes for så vidt angår byrådets møder.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødeplanen indeholder de ordinære møder i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt fagudvalgene. Herudover indeholder planen også møder i de politiske partiers baggrundsgrupper (på mandage før møderne i fagudvalgene og i Økonomi- og Erhvervsudvalget).
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplaner, men at der nødvendigvis skal ske en samlet koordinering.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Endelig oversigt over møderne i 2018 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og udvalgene vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag