You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 18. april 2018 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet - NYT pr. 1.1.2018
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Jensen, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger N.J. Ottesen forlod mødet kl. 17.30 efter behandling af sagerne 1-10

Sagsid.: 14/79721
Resume
Søndre Skole fik i 2015 påbud fra Arbejdstilsynet (AT) om at etablere ventilation i arbejdslokaler samt at sikre dem mod udefra kommende varme og kulde.
 
For også at igangsætte helhedsplanen for Søndre Skole, er der søgt om udsættelse af AT-påbuddene, så begge dele kan udføres samlet.
 
Creo Arkitekter A/S, der er antaget som rådgiver på opgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation, omhandlende både helhedsplaner og AT-påbuddene.
 
Der søges om godkendelse af licitationsresultatet, samt udvalget skal tage stilling til den manglende finansiering.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes
 
2. at om- og tilbygningen igangsættes
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 43.100.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole(helhedsplan)” med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2018 og med rådighedsbeløb på 23.100.000 kr. i 2019
 
4. at udgiften på 20.000.000 kr. i 2018 finansieres
 
med 6.230.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Pulje Skoler(Helhedsplaner)”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

med 1.980.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Finderuphøj Skole musik, motorik og samling”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017
 
med 11.790.000 i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2018 til projektet

5. at udgiften på 23.100.000 kr. i 2019 finansieres
 
med 7.560.000 kr. i 2019 (2018-priser), som afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” i 2018)
 
med 13.553.000 kr. i 2019(2018-priser) idet det forudsættes afsat til projektet på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022
 
6. at udvalget tager stilling til den manglende finansiering på 1.987.000 kr., med rådighedsbeløb i 2019
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes
 
2. at om- og tilbygningen igangsættes
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 43.100.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole(helhedsplan)” med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2018 og med rådighedsbeløb på 23.100.000 kr. i 2019
 
4. at udgiften på 20.000.000 kr. i 2018 finansieres
 
med 6.230.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Pulje Skoler(Helhedsplaner)”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

med 1.980.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Finderuphøj Skole musik, motorik og samling”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017
 
med 11.790.000 i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2018 til projektet

5. at udgiften på 23.100.000 kr. i 2019 finansieres
 
med 7.560.000 kr. i 2019 (2018-priser), som afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” i 2018)
 
med 13.553.000 kr. i 2019(2018-priser) idet det forudsættes afsat til projektet på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022
 
6. at der flyttes 1.987.000 kr. fra andet byggeri på skoleområdet ”Ny Overlund Skole” hvor hele det afsatte rådighedsbeløb ikke forventes at blive brugt i 2019. Dette samtidig med indstilling om at beløbet komme på budget 2019-2022.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på sit møde den 13. april 2016 (Sag nr. 13), at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til ansættelse af ekstern rådgiver til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v. i forhold til påbuddene fra Arbejdstilsynet men også til helhedsplanen for Søndre Skole.
 
Børne og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 20. juni 2017 (Sag nr. 9) at godkende projektforslaget fra Creo Arkitekter A/S og at opgaven skulle udbydes i offentlig licitation/fagentreprise.
 
Inddragelse og høring
Skolebestyrelse, ledelse og personale fra Søndre Skole, Børn & Unge samt Ejendomme & Energi har været inddraget i forbindelse med processen.
 
Beskrivelse
Projektet skal opdatere skolen til at kunne tilbyde eleverne undervisning, der matcher intentionerne med skolereformen, grupperum osv. og der skal findes en løsning på afsætningsforholdene for forældre, der afleverer deres børn på skolens P-plads. Endvidere skal grusgraven nord for skolen, der anvendes i forbindelse med frikvarter og dels indgår i undervisningen, tænkes med i projektet.
Naboskolen, Finderuphøj Skole, har et tilbud til elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Overbygningseleverne herfra, skal efter ombygningen kunne rummes i lokaler på Søndre Skole. (B&U 28.04.2015 sag nr. 14 og B&U.05.01.2016 sag nr. 8)
 
I det oprindelige budget var der afsat 40.433.000 kr. til helhedsplaner på Søndre Skole, men der var i dette beløb ikke indeholdt udgifter til AT-påbuddene, da disse først er givet efter udarbejdelse af helhedsplanen for Søndre Skole.
 
I forbindelse med, at overbygningseleverne med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder fra Finderuphøj Skole skal kunne rummes på Søndre Skole, medgår der 1.980.000 kr. fra om- og tilbygningen på Finderuphøj Skole til projektet.
 
Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:
År
Beløb
 
2016
1.300.000 kr.
Frigivet i byrådet den 13. april 2016
2017
6.230.000 kr.
Ikke frigivet
2018
19.350.000 kr.
Ikke frigivet
2019
13.553.000 kr.
Ikke frigivet
2017
1.980.000 kr.
Ikke frigivet, Finderuphøj
I alt
42.413.000 kr.
Helhedsplaner, AT-påbud og overbygningselever
 
41.113.000 kr.
Ikke frigivet, samlet
 
 
Der har den 30. januar 2018 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige, men det kan konstateres, at de samlede udgifter til helhedsplaner og AT-påbuddene ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten til helhedsplaner. Udgiften til AT-påbuddene udgør 5.539.000 kr.

Årsagen til overskridelse af licitationsresultatet er hovedsageligt, at der ikke i budgettet har være afsat beløb til AT-påbuddene og at håndværkerudgifterne er blevet højere end forventet.
 
Der har derfor været afholdt møder med Søndre Skole, B&U og E&E omkring besparelsesforslag fra rådgiver og der er fundet besparelser for i alt 4.000.000 kr.
 
 
På baggrund af licitationsresultatet og besparelser opstilles nedenstående budgetter:
 
 
Licitationsresultat

2. februar 2018
Licitationsresultat efter besparelser
3. marts 2018
Håndværkerudgifter:
Licitationsresultat incl. 5.539.000 kr. til
AT-påbuddet
Besparelser
Vinterforanstaltninger
Asfaltering skolegård PLC og P-plads Hybenvej
Uforudsete udgifter (8,4 / 5,7 %)
 
37.671.857 kr.
 
 
275.000 kr.
1.750.000 kr.
3.350.000 kr.
 
37.671.857 kr.
 
-2.225.877 kr.
175.000 kr.
1.750.000 kr.
2.150.000 kr.
 
43.046.857 kr.
39.520.980 kr.
 
Bygherreleverancer:
Inventar, Keep Fokus, CTS opkobling, mørklægning m.v.
 
1.600.000 kr.
 
 
1.600.000 kr.
 
Omkostninger:
Ekstern rådgiver
Intern rådgiver
Anden rådgivning
Øvrige omkostninger (licitation, landinspektør, tegninger m.v.)
 
2.550.000 kr.
336.000 kr.
100.000 kr.
767.143 kr.
 
2.550.000 kr.
326.000 kr.
100.000 kr.
303.020 kr.
 
5.353.143 kr.
4.879.020 kr.
I alt
48.400.000 kr.
44.400.000 kr.
Budget
42.413.000 kr.
42.413.000 kr.
Overskridelse af budget
5.987.000 kr.
1.987.000 kr.
 
Det betyder, at efter besparelserne overskrides budgettet med 1.987.000 kr. til dækning af AT-påbuddene.
 
Forslag til finansiering:
 
 1. Byggeriet finansieres med 42.413.000 kr. som er afsat til byggeriet. Beløbet på 1.987.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen i 2018.

 2. Byggeriet finansieres med 42.413.000 kr. som er afsat til byggeriet. Derudover flyttes 1.987.000 kr. fra andet byggeri på skoleområdet ”Ny Overlund Skole” hvor hele det afsatte rådighedsbeløb ikke forventes at blive brugt i 2019. Med indstilling om at beløbet komme på budget 2019-2022.
 
Alternativer
Ingen.
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan
Byggestart:             primo maj 2018
Aflevering:              primo juni 2019
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der vil blive afledte driftsudgifter til el, vand, varme og rengøring.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ingen.

Bilag

Sagsid.: 17/2485
Resume
Forvaltningen er klar til at sende forslag til drikkevandsindsatsplanerne for Hammershøj-Rødding-Ørum-området i 12 ugers høring. Der er i alt udarbejdet 12 indsatsplaner for vandværkerne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indsatsplanerne omfatter indvindingsoplandene til ovenstående vandværker, som Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) har kortlagt.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslagene til grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Foulum Vandværk, Hammershøj Vandværk, Hvidding Vandværk, Kvorning Vandværk, Lindum Vandværk, Rødding Vandværk, Sjørring Vandværk, Tindbæk Vandværk, Vammen Vandværk, Vejrumbro Vandværk, Vorning Vandværk og Ørum Vandværk sendes i 12 ugers høring.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-03-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslagene til grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Foulum Vandværk, Hammershøj Vandværk, Hvidding Vandværk, Kvorning Vandværk, Lindum Vandværk, Rødding Vandværk, Sjørring Vandværk, Tindbæk Vandværk, Vammen Vandværk, Vejrumbro Vandværk, Vorning Vandværk og Ørum Vandværk sendes i 12 ugers høring.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt og efter en konkret vurdering administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner. Retningslinjerne for indsatsen overfor nitrat i disse indsatsplaner er derfor udarbejdet med udgangspunkt heri. De vigtigste bestemmelser er nærmere beskrevet og kommenteret i bilag 13.
 
 
Inddragelse og høring
Lokal arbejdsgruppe
Forslagene til indsatsplanerne er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens (nu Miljøstyrelsens) kortlægningsrapport i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe, som blev startet op i 2017. Den lokale arbejdsgruppe bestod af repræsentanter fra Ørum Vandværk, Hammershøj Vandværk, Lindum Vandværk, Vorning Vandværk, Rødding Vandværk, Region Midt, Landboforeningen Midtjylland og Viborg Kommune.
 
Grundvandsforum
Grundvandsforum er et rådgivende råd nedsat i henhold til vandforsyningslovens § 12.
 
I overensstemmelse med lovgivningen på området har et udkast til indsatsplanerne været fremsendt til Grundvandsforum den 6. marts 2018.
 
 
Miljøstyrelsen har i 2013 meddelt Viborg Kommune, at indvindingsoplandene til Hammershøj Vandværk, Kvorning Vandværk, Lindum Vandværk, Sjørring Vandværk, Vejrumbro Vandværk, Vorning Vandværk og Ørum Vandværk er udpeget som ”indsatsområder mht. nitrat”. Indvindingsoplandene til Foulum Vandværk, Hvidding Vandværk og Rødding Vandværk er delvist udpeget som indsatsområder mht. nitrat. For disse 10 vandværker er behovet for og pligten til at gennemføre en indsatsplan formelt slået fast i henhold til vandforsyningslovens § 13.
 
Formål
Den generelle miljølovgivning rummer en række bestemmelser, der skal sikre, at der ikke sker en uacceptabel forurening af grundvandet. Formålet med indsatsplanerne er at fastlægge den ekstra indsats, der vurderes at være nødvendig for at beskytte grundvandsressourcerne i det aktuelle område, så der også ud i fremtiden kan indvindes godt drikkevand i området.
 
Fagligt grundlag
Indsatsplanerne er udarbejdet på baggrund af en detaljeret kortlægning af geologi og grundvand i området gennemført af Miljøstyrelsen og afsluttet i 2013. Miljøstyrelsens kortlægning er af Viborg Kommune suppleret med data fra tiden efter 2013 samt med nyeste datagrundlag fra Region Midt omkring forurenede grunde.
 
Kortlægningen har dokumenteret, at der findes vigtige lokale grundvandsressourcer i området omkring Hammershøj, Ørum og Rødding, men også at størstedelen af ressourcen er følsom overfor forurening fra overfladen. Som før nævnt er indvindingsoplandene til Hammershøj Vandværk, Kvorning Vandværk, Lindum Vandværk, Sjørring Vandværk, Vejrumbro Vandværk, Vorning Vandværk og Ørum Vandværk vurderet som nitratfølsomme, og indvindingsoplandene til Foulum Vandværk, Hvidding Vandværk og Rødding Vandværk er delvist vurderet som nitratfølsomme.
 
Indsatsplanernes bestemmelser
Indsatsplanerne indeholder et afsnit om ”særlige indsatser”, som gælder specifikke indsatser for det enkelte vandværk. Indsatsplanerne indeholder ligeledes et afsnit om ”generelle indsatser”, som har en række bestemmelser, der har det overordnede formål at beskytte grundvandet i området som en fremtidig drikkevandsressource. Indsatsplanernes bestemmelser skal således sikre, at grundvandet i området har en kvalitet og mængde, så det kan indvindes og anvendes til drikkevand, eventuelt efter en simpel behandling for nogle naturligt forekommende stoffer som f.eks. jern, mangan og kuldioxid.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner skal en indsatsplan i offentlig høring i mindst 12 uger. Forvaltningen forventer at offentliggøre forslagene til indsatsplaner på Viborg Kommunes hjemmeside samt ved notits på Viborg Kommunes faste annonceside i dagblade og ugeaviser. I forbindelse med offentliggørelse udsendes pressemeddelelse herom. Der planlægges afholdt et offentligt møde indenfor den anden halvdel af høringsperioden i samarbejde med landbruget og de 12 vandværker.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen skal udarbejde drikkevandsindsatsplaner for alle almene vandværker i Viborg Kommune. Indsatsplanerne er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og §13a og efter de retningslinjer, der fastlægges i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner - bekendtgørelse nr. 912 af 27.06.2016.
Bilag

Sagsid.: 18/11876
Resume
Bevilling af midler til anlæg af faunapassage ved mølleopstemningen Bro Mølle.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.298.000 kr. til kontoen ”Faunapassage ved Bro Mølle” med rådighedsbeløb i 2018,
 
 
3. at udgiften på 800.000 kr. i 2018 finansieres fra driftskontoen for ”Faunapassage ved mølleopstemninger (vandrammedir. Indsatsplan) (2013)”.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-03-2018
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.298.000 kr. til kontoen ”Faunapassage ved Bro Mølle” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at udgiften på 498.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Faunapassage ved møller og indsats mod okker”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017, og
 
3. at udgiften på 800.000 kr. i 2018 finansieres fra driftskontoen for ”Faunapassage ved mølleopstemninger (vandrammedir. Indsatsplan) (2013)”.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Projektet har været forelagt ejeren af Bro Mølle, der er meget positivt indstillet over for gennemførelsen af projektet.
 
 
Beskrivelse
Der blev i 2014 udarbejdet en rapport med skitsering af faunapassage ved 12 mølleopstemninger i Viborg Kommune - herunder ”Faunapassage ved Bro Mølle” i Korreborg Bæk.
 
I april 2016 søgte Viborg Kommune om tilskud til faunapassagen ved Staten, da spærringen var omfattet af de statslige vandplaner. Ved brev af 20. juni 2016 meddelte Naturstyrelsen afslag på ansøgningen, da projektet ikke opfyldte de kriterier, der var stillet op i forhold til omkostningseffektivitet. Der blev dog meddelt tilskud til fjernelse af en mindre spærring i Korreborg Bæk beliggende ca. 1 km opstrøms spærringen ved Bro Mølle. Fjernelse af denne spærring forventes at blive gennemført i sommeren 2018.
 
Mølleopstemningen er en af de sidste større spærringer i Viborg Kommune af væsentlig betydning. Ved etablering af faunapassage ved opstemningen vil der skabes fri passage i Korreborg Bæk til en vandløbsstrækning på ca. 4,2 km.
 
Af notat fra Alectia november 2014 (bilag 2) vedr. miljømæssige gevinster ved at skabe faunapassage ved Bro Mølle fremgår det at, ”Korreborg Bæk repræsenterer et regionalt vigtigt vandløb for Nørreåsystemet. Korreborg Bæk er et af de større tilløb, der samtidigt har gode faldforhold og dermed et relativt stort potentiale i forhold til at forbedre gydemulighederne for fisk i Nørreåsystemet. Etablering af faunapassage ved Bro Mølle vil derfor ikke kun have betydning for selve bækken, men også for hele vandsystemet”.
 
Faunapassagen kan etableres ved at lave et omløb omkring den opstemmede Møllesø. Vandstanden i møllesøen kan opretholde på et bestemt niveau - hvilket lodsejeren har et udtalt ønske om.
 
De samlede anlægsomkostninger til projektet inkl. detailprojektering forventes at andrage 1.298.000 kr.
 
Anvendelsen af kommunale midler til projektet er i overensstemmelse med Klima- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 29. januar 2015 (sag nr. 4) vedr. ”Kriterier for anvendelse af kommunale midler til vandløbsrestaurering”.
 
Anlægsudgiften kan finansieres fra rådighedsbeløbet i 2018 for anlæg ”Faunapassage ved møller og indsats mod okker” samt midler fra driftskontoen for ”Faunapassage ved mølleopstemninger”.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Detailprojektering og anlæg forventes at kunne gennemføres i indeværende år.
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 14/33101
Resume
Viborg Gymnastik Forening (VGF) søger om godkendelse af projekt for ny idrætshal på Sct. Laurentiivej og i den forbindelse om fremrykning af anlægstilskud på 8.150.000 kr. fra 2019 til 2018 samt om godkendelse af optagelse af kreditforeningslån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.150.000 kr. (anlægstilskud) til kontoen ”Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal 3)” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning af det på investeringsoversigten i 2019 afsatte rådighedsbeløb på 8.150.000 kr. til projektet,
 
3. at følgende rådighedsbeløb på investeringsoversigten rykkes fra 2018 til 2019:
 
 • Rådighedsbeløb på kontoen ”Tingpladsen, Viborg Sport og Event” 5.520.000 kr.
 • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.”, 1.390.000 kr.
 • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv.”, 1.240.000 kr.,
 
4. at det godkendes, at Viborg Gymnastik Forening kan optage kreditforeningslån i Kommunekredit på max. 6.500.000 kr. med kommunegaranti i forbindelse med projektet og i overensstemmelse med de retningslinjer, som Byrådet godkendte på mødet den 19. april 2017,
 
5. at udgiften på 6,5 mio. kr. til deponering i forbindelse med VGF’s eksterne lånefinansiering indarbejdes i budget 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022, og
 
6. at det godkendes, at den forventede udgift til lokaltilskud til drift af nybyggeri og som anslås at udgøre ca. 600.000 kr. årligt indarbejdes i Viborg Kommunes driftsbudget for 2019-2022. Endelig budgetbeløb medtages i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget for 2019-2022.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.150.000 kr. (anlægstilskud) til kontoen ”Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal 3)” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning af det på investeringsoversigten i 2019 afsatte rådighedsbeløb på 8.150.000 kr. til projektet,
 
3. at følgende rådighedsbeløb på investeringsoversigten rykkes fra 2018 til 2019:
 
 • Rådighedsbeløb på kontoen ”Tingpladsen, Viborg Sport og Event” 5.520.000 kr.
 • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.”, 1.390.000 kr.
 • Rådighedsbeløb på kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv.”, 1.240.000 kr.,
 
4. at det godkendes, at Viborg Gymnastik Forening kan optage kreditforeningslån i Kommunekredit på max. 6.500.000 kr. med kommunegaranti i forbindelse med projektet og i overensstemmelse med de retningslinjer, som Byrådet godkendte på mødet 19. april 2017,
 
5. at udgiften på 6,5 mio. kr. til deponering i forbindelse med VGF’s eksterne lånefinansiering indarbejdes i budget 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022, og
 
6. at det godkendes, at den forventede udgift til lokaltilskud til drift af nybyggeri og som anslås at udgøre ca. 600.000 kr. årligt indarbejdes i Viborg Kommunes driftsbudget for 2019-2022. Endelig budgetbeløb medtages i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget for 2019-2022.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Gymnastik Forening (VGF) har i 2014 ansøgt Viborg Kommune om anlægstilskud til etablering af ny idrætshal 3 i gymnastikcentret på Sct. Laurentiivej, Viborg.
Viborg Byråd har i budgettet for 2018-2021 afsat 8.150.000 kr. i 2019 til anlægstilskud til projektet.
Forslag til finansieringsplan indeholder forslag om optagelse af kreditforeningslån på 6.500.000 kr. med kommunegaranti. Delfinansiering med kreditforeningslån indgik også i den oprindelige ansøgning fra VGF.
Endelig søges om lokaletilskud til drift af ny hal efter gældende retningslinjer for lokaletilskud i Viborg Kommune. Denne problemstilling indgik også i den oprindelige ansøgning fra VGF.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
VGF vil etablere ny idrætshal på gymnastikcentret på Sct. Laurentiivej. VGF anfører i brev af 9. februar 2018, at VGF nu står foran etableringen af en ny idrætshal jfr. senere års dialog med Kultur- og Fritidsudvalget om behovet for en ny hal til foreningen på grund af højt aktivitetsniveau og stor medlemstilgang på gymnastikcentret, bl.a. på grund af meget stor succes med ”Team Gym”.
 
VGF er klar til at igangsætte byggeriet og der er et kraftigt ønske om at byggeriet kan påbegyndes snarest muligt, idet det anføres, at der i dagligdagen ofte er kaotiske tilstande på grund af presset på klubbens træningsaftener.
 
VGF ansøger derfor om, at projektet og det kommunale anlægstilskud til projektet fremrykkes til 2018.
 
Den nye bebyggelse er på 1.426 m2 og består af en gymnastiktræningssal på 1.158 m2, som indeholder springsal, rytmesal, omklædningsrum m.v. samt et styrketrænings-/motionsrum på balkonen.
 
Projektets samlede anlægsudgift beløber sig til 17.113.000 kr. og finansieringsplanen indebærer, at projektet finansieres således:
 
         
Kommunalt anlægstilskud
8.150.000
Kreditforeningslån, Kommunekredit
6.500.000
Egenfinansiering
2.483.000
Samlet anlægsudgift
17.113.000
 
 
I forlængelse heraf ønsker VGF som nævnt, at projektet fremrykkes, således at byggeriet igangsættes i foråret 2018 og der ansøges om følgende:
 
 • Anmodning om frigivelse af Viborg Kommunes anlægsbevilling på 8.150.000 kr., som er afsat i budgettet for 2019 og dermed ønskes fremrykket til 2018.
Hvis kommunal anlægsbevilling fremrykkes til 2018 bortfalder ansøgning om tilskud til byggerenter i 2018.
 • Ansøgning om godkendelse af optagelse af lån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti efter regler godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 • Ansøgning om lokaletilskud til driftsudgifter i ny gymnastikhal efter gældende regler og opgjort af VGF til 696.000 kr. Lokaletilskud vil først være aktuelt, når nyt byggeri tages i brug 1. januar 2019 og kan dermed indgå i den kommende budgetlægning for perioden 2019-2022.
 
 
Alternativer
Fastholde anlægstilskud i 2019 som godkendt i Byrådet i forbindelse med godkendelse af budget for 2018-2021.
Hvis anlægstilskud fastholdes som godkendt i 2019 vil det formentlig indebære, at VGF skal ændre på den tidsplan, der aktuelt er for projektet.
 
 
Tidsperspektiv
VGF ønsker at etablere ny idrætshal med byggestart i april 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
VGF ønsker som nævnt, at projektet fremrykkes, således at byggeriet igangsættes i foråret 2018 og der ansøges om følgende:
 
 • Anmodning om frigivelse af Viborg Kommunes anlægsbevilling på 8.150.000 kr., som er afsat i budgettet for 2019 og dermed ønskes fremrykket til 2018.
Hvis kommunal anlægsbevilling fremrykkes til 2018 bortfalder ansøgning om tilskud til byggerenter i 2018.
 • Ansøgning om godkendelse af optagelse af lån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti efter regler godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 • Ansøgning om lokaletilskud til driftsudgifter i ny gymnastikhal efter gældende regler og opgjort af VGF til 696.000 kr. Lokaletilskud vil først være aktuelt, når nyt byggeri tages i brug 1. januar 2019 og kan dermed indgå i den kommende budgetlægning for perioden 2019-2022.
 
I forhold til de enkelte punkter bemærkes:
 
Fremrykning af anlægstilskud på 8.150.000 kr. fra 2019 til 2018
Forvaltningen har undersøgt mulighederne for fremrykning, idet det forudsættes, at andre anlægsprojekter med tilsvarende beløb rykkes fra 2018 til 2019 og såfremt ansøgningen fra VGF skal imødekommes kan forvaltningen pege på følgende:
 
 • Fordeling af anlægsudgift vedr. om- og udbygning af Tinghallen mellem 2018 og 2019. Der overføres ca. 3 mio. kr. fra 2017 og tidsplanen for projektet er pt. en smule forrykket. Det vurderes derfor, at det vil være muligt at rykke 5,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.
 • Investeringer i Liseborg-anlægget. SIK og brugerne af anlægget på Liseborg arbejder pt. med samlet plan for udvikling af anlægget inkl. en ny idrætshal på området. Der er i anlægsbudgettet for 2018 afsat 1.390.000 kr. til renovering af parkeringsplads og 1.240.000 kr. til forbedring af faciliteterne på Liseborg.
Det vurderes, at det vil være muligt at flytte disse anlægsbevillinger til 2019, men at det naturligvis er afgørende, at de fastholdes og evt. kan indgå i en samlet udviklingsplan for anlægget. Samlet er der således afsat 2.630.000 kr. til projekter på Liseborg. Hertil kommer 1.403.000 kr., der er overført fra 2017.
 
Optagelse af lån på 6.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti.
Gældende retningslinjer vedr. eventuel kommunegaranti jf. Byrådets beslutning 19. april 2017:
 
”Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hvert enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.
 
Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.
 
Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.
Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution (ansøger).
 
Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.
 
Viborg Kommune beregner den økonomiske fordel, der er for den selvejende institution og i forlængelse heraf fastsættes institutionens betaling til Viborg Kommune. Denne betaling modregnes i de kommunale driftstilskud, som udbetales i Kultur- og Fritidsudvalgets regi”.
 
Viborg Kommune skal foretage deponering svarende til den eksterne lånefinansiering i kreditforening.
 
VGF har fremsendt to afslag fra kreditforeninger på optagelse af det ønskede lån i gymnastikcentret og det er på baggrund heraf forvaltningens vurdering, at der kan optages kreditforeningslån til projektet hos Kommunekredit i henhold til den beslutning Byrådet traf den 19. april 2017.
 
Ansøgning om lokaletilskud til drift af ny hal.
Det bemærkes, at det i Viborg Kommune har været praksis, at der i forbindelse med anlægstilskud til eksempelvis halbyggerier i selvejende institutioners regi efterfølgende bevilges lokaletilskud efter gældende retningslinjer og at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme tilføres bevilling svarende hertil.
Seneste eksempel herpå er byggeprojektet vedr. Hald Ege Hallen.
 
VGF har i bilag til sagen opgjort det forventede lokaletilskud til 696.268 kr.
Forvaltningen bemærker hertil, at opgørelsen består af to elementer:
 
 • Lokaletilskud til ny hal 3, 603.280 kr.
 • Lokaletilskud til fitness-/motionslokale: 60.000 kr.
 
I forhold til hal 3 bemærkes, at der i opgørelsen indgår merudgift på 280.000 kr. vedr. kreditforeningslån. Denne udgift skal vurderes i forhold til gældende retningslinjer for lokaletilskud til kreditforeningslån og udgiften kendes først, når evt. endelige aftaler om lån i Kommunekredit foreligger.
Herudover bemærkes, at lokaleudgifterne for den nye del af centret er på cirka samme niveau som tilsvarende lokaleudgifter i den eksisterende del af centret, når der måles på udgift pr. m2. 
Det er forvaltningens vurdering, at det samlede lokaletilskud til drift af den nye hal 3 vil beløbe sig til 500 – 600.000 kr. Endelig beregning vil foreligge til udvalgets budgetbehandling inden sommerferien 2018.
 
Ansøgning om lokaletilskud til fitness-/motionslokale er i overensstemmelse med retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.
 
Forvaltningen foreslår, at punktet vedr. lokaletilskud indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling i sagen til Byrådet med forslag om, at det endelige forslag til lokaletilskud i 2019 og årene derefter indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til driftsbudget, der behandles i udvalget inden sommerferien 2018.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
VGF har ansøgt om byggetilladelse til projektet.

Sagsid.: 18/12417
Resume
Viborg Kommune har fået tildelt 1.273.456 kr. fra Staten til Puljen til Landsbyfornyelse 2018. På baggrund af denne tildeling ansøges om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2018 (bl.a. nedrivning af bygninger).
 
Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet (kl. 20).
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.019.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.274.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at nettoudgiften på 725.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

4. at nettoudgiften på 20.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” i 2018.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Landdistriktsudvalget besluttede, at indstille til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.019.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.274.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at nettoudgiften på 725.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og
 
4. at nettoudgiften på 20.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse mindre byer” i 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 10. august 2016 (sag nr. 9) at ansøge ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-20.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har den 16. februar 2018 udmeldt et rammebeløb på 1.273.456 kr. (indtægt) til Pulje til Landsbyfornyelse 2018. Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldelsen.
 
Statens andel af puljen udgør 70% og forudsætter en kommunal medfinansiering på 30%, svarende til 524.000 kr.
 
Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen. Dette beløb anvendes til ekstern rådgiver for nedrivningssagerne. Såfremt udgiften overstiger dette beløb, dækkes resten af puljebeløbet, idet rådgivere kan oppebære statsrefusion.
 
I forbindelse med Teknisk Udvalgs beslutning om at ansøge om andel af Puljen til Landsbyfornyelse 2016-20, anviste forvaltningen en finansiering via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. I forbindelse med budget 2018 er der – i overensstemmelse hermed – afsat en anlægsindtægt på 1.225.000 og en anlægsudgift på 1.950.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er til administration af puljen. Efter den statslige udmelding betyder det, at der mangler en netto-merudgift på 20.000 kr., da det tildelte beløb er 73.000 kr. højere end forudsat. Forvaltningen kan anvise en finansiering af denne netto-merudgift via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. Der er i budgettet afsat 1.550.000 kr. i 2018 på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”.
 
Se sag nr. 8 på nærværende møde, hvor der forelægges en sag om, hvordan midlerne i puljen skal prioriteres.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Det er målet, at det den 1. maj 2018 er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse 2018 elektronisk, således der hurtigst muligt kan indgås aftaler om renoveringsarbejder eller nedrivning.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/12417
Resume
Forvaltningen har, på baggrund af erfaringer fra tidligere ansøgningsrunder med Pulje til Landsbyfornyelse (som bl.a. går til nedrivning af bygninger), udarbejdet forslag til justering af ansøgningskriterierne for denne pulje, som er en væsentlig forenkling bl.a. for at øge forståelsen for ansøgerne. Den nuværende ansøgningsprocedure og kriterier for støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse blev godkendt af Byrådet den 19. april 2017, (sag nr. 21), se bilag 3 og 4.
 
Puljemidlerne kan overordnet alene anvendes til aktiviteter på bygninger, beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere, samt bygninger beliggende i det åbne land, jfr. Byfornyelsesloven. Med de reviderede kriterier prioriteres desuden byer/landsbyer frem for det åbne land.
 
Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kriterier for tildeling af støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse godkendes (jfr. nedenfor samt bilag 1 og 2).
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 20-03-2018
Landdistriktsudvalget besluttede, at indstille til Byrådet,
 
1. at kriterier for tildeling af støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse godkendes (jfr. nedenfor samt bilag 1 og 2).
Sagsfremstilling
Historik
Regeringens afsatte midler til byfornyelse skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal være med til at forbedre bygningerne i den dårligste del af boligmassen. Dermed sikres tidssvarende boliger af en god standard i landsbyerne i hele Kommunen.
Viborg Kommune har siden 2011 fået tildelt statslige midler til Pulje til Landsbyfornyelse, som er omfattet af Byfornyelsesloven.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Puljemidlerne kan overordnet alene anvendes til aktiviteter på bygninger, beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere, samt bygninger beliggende i det åbne land, jfr. Byfornyelsesloven.
 
Viborg Kommune har den 16. februar 2018 modtaget tilsagn om den tildelte statslige pulje på 1.273.456 kr. med Kommunens medfinansiering på 545.764 kr. (30% af rammen), er der i alt 1.819.214 kr. til rådighed i Pulje til Landsbyfornyelse 2018.
I sag nr. 7 på dette møde forelægges en bevillingssag for Pulje til Landsbyfornyelse 2018.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til justerede ansøgningskriterier således, at de erfaringer, der er opnået fra de tidligere retningslinjer bliver enklere og klarere at administrere.
Forvaltningen anbefaler, at midlerne prioriteres anvendt 1i Kommunens landsbyer/mindre byer eller tæt på disse, hvor de begrænsede midler bliver målrettet og giver den største effekt.
Midlerne prioriteres fortsat anvendt til henholdsvis renovering af bygningers klimaskærm og nedrivning af forfaldne ejendomme.
Nedrivningssagerne er økonomisk tungere end renoveringssagerne. Ved de sidste to års puljer (som var slået sammen) blev 8 ejendomme nedrevet og 17 ejendomme renoveret.
 
De foreslåede kriterier (bilag 1 og 2) vurderes at give mest mulig udnyttelse af de begrænsede midler.
Da forvaltningen erfaringsmæssigt ved, at der indsendes ansøgninger for beløb, som langt overstiger de afsatte midler, har forvaltningen prioriteret bymæssig bebyggelse fremfor det åbne land for derved at opnå størst synlig effekt.
 
Procedure og administration for udvælgelse af projekter
Hvis de forslåede ansøgningskriterier godkendes, vil ansøgningsskemaet blive tilrettet og puljen vil blive annonceret på Kommunens hjemmeside samt i Kommunens fællesannonce, som bringes i alle ugeaviserne i Kommunen.
 
Forvaltningen benytter et elektronisk ansøgningssystem, hvor der årligt åbnes op for ansøgninger i en 4 måneders ansøgningsperiode, hvorefter alle indkomne ansøgninger behandles administrativt og vurderes samlet ud fra de politisk godkendte kriterier.
 
Opgavens omfang
Af ressourcemæssige årsager vurderes det at være nødvendigt at anvende ekstern rådgiver til nedrivningssagerne. På budgettet er der afsat 200.000 kr. til administration af puljen. Dette beløb anvendes til ekstern rådgiver til nedrivningssagerne. Såfremt udgiften overstiger dette beløb, dækkes resten via puljebeløbet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Det er målet, at det den 1. maj 2018 er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse 2018 elektronisk, således der hurtigst muligt kan indgås aftaler om renoveringsarbejder eller nedrivning.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Se sag nr. 7 på nærværende møde, hvor der forelægges en bevillingssag for Pulje til Landsbyfornyelse 2018.

 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/3419
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at boligselskabernes supplerende bemærkninger vedrørende scenarie A, B og C tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre med scenarie A, B og C
 
2. at Boligselskabet Viborgs bemærkninger vedrørende flytning af andre plejecenterpladser i Viborg by tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre hermed, og
 
3. at boligselskabernes supplerende bemærkninger til scenarierne 1 og 2 tages til efterretning, og at det drøftes, om der skal arbejdes videre med et eller begge scenarier.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede,
 
1. at boligselskabernes supplerende bemærkninger vedrørende scenarie A, B og C tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre med scenarie A, B og C
 
2. at Boligselskabet Viborgs bemærkninger vedrørende flytning af andre plejecenterpladser i Viborg by tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre hermed, og
 
3. at boligselskabernes supplerende bemærkninger til scenarierne 1 og 2 tages til efterretning og at der arbejdes videre med scenarie 1 flytning af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo med henblik på snarlig afklaring og beslutning. 
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede endvidere at indstille til byrådet,
 
4. at 33 boliger på Banebo anvendes som ældreboliger.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev følgende aftalt ”I starten af 2018 iværksættes arbejdet med en strategi for udnyttelse af kapaciteten på Banebo, så den mulige overkapacitet ikke medfører lukninger af plejehjemspladser uden for Viborg by, og sådan, at eventuelle tomgangshuslejer undgås, når plejehjemmet står færdigt.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit møde den 27. februar 2018 (sag nr. 6) to mulige scenarier til løsning af den aktuelle overkapacitetsudfordring.
 
Dette kan ske gennem:
 1. flytning af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo i takt med, at der opstår tomme pladser, idet der ikke længere visiteres nye beboere til Overlundgården. Desuden vil nuværende beboere på Overlundgården få tilbud om at flytte til Banebo
 2. anvendelse af en del af Banebo som ældreboliger
 
Ældre- og Aktivitetsudvalgets beslutning fra drøftelsen den 27. februar 2018 lyder:
Ӯldre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med de beskrevne scenarier.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget udtrykte bekymring for den eksisterende kapacitetsudfordring og tilkendegav et ønske om, at forvaltningen arbejder videre med at afdække supplerende scenarier for flytning af pleje- og omsorgspladser med henblik på en snarlig præsentation af disse for udvalget.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav endvidere et ønske om at forvaltningen uddyber vurderingen af, hvorfor følgende scenarier for finansiering er blevet forkastet:
 • Scenarie A: Lukning af to mindre plejecentre – Møllehuset og Skovgården
 • Scenarie B: Ommærkning af plejeboliger i Banebo til almene familieboliger
 • Scenarie C: Lukning af Klostertoften.”
 
Inddragelse og høring
Udvalgets beslutning sendes i høring ved Ældrerådet, Fag-MED Omsorg og eventuelt berørte pleje- og omsorgscentre.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har været i dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg om de tidligere scenarier A, B og C og om de nye scenarier 1 og 2.
 
I vedlagte bilag 1 fremgår boligselskabernes nye bemærkninger til scenarierne A, B og C. Scenarierne har senest været drøftet i det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg den 25. april 2017 (sag nr. 6).
 
De tre scenarier er:
 • Scenarie A: Lukning af to mindre plejecentre – Møllehuset og Skovgården.
 • Scenarie B: Ommærkning af plejeboliger i Banebo til almene familieboliger.
 • Scenarie C: Lukning af Klostertoften.
Boligselskabernes uddybende bemærkninger giver ikke anledning til at arbejde videre med disse scenarier.
I bilag 2 fremgår boligselskabernes bemærkninger til scenarierne 1 og 2 fra udvalgsmødet den 27. februar 2018 (sag nr. 6).
Scenarierne er:
 1. flytning af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo
 2. anvendelse af en del af Banebo som ældreboliger
Boligselskabernes konklusioner er, at begge scenarier er realistiske at arbejde videre med. Der er behov for yderligere analyse vedrørende scenarie 1.
Forvaltningen har udarbejdet en beskrivelse af de øvrige pleje- og omsorgscentre i Viborg by, med henblik på at afdække mulighederne for flytning af plejeboliger til Banebo. De øvrige centre er:
 • Pleje- og omsorgscenter Blichergården
 • Pleje- og omsorgscenter Kildehaven
 • Demensenheden, Pleje- og Omsorgscenter Liselund
Beskrivelsen af disse pleje- og omsorgscentre vedlægges som bilag 3. Boligselskabet Viborg, som ejer Blichergården og Kildehaven, konkluderer heri, at en flytning af Blichergården og Kildehaven ikke er realistisk. Viborg Kommune er ejer af Liselund, og det vurderes, at en flytning af Liselund vil være vanskelig som følge af den store restgæld på lånene, som vil skulle indfries.
 
Forvaltningen har desuden udarbejdet en opdatering af en del af det notat vedrørende behovsanalyse i forhold til plejeboliger og rehabiliteringspladser, som blev fremlagt i Ældre- og Sundhedsudvalg den 20. juni 2017 (sag nr. 6). Notatet er opdateret, så behovsanalysen indeholder, de pladser, der er åbnet de seneste år. Notatet viser, at behovet for plejeboliger stort set er dækket frem mod 2025, når Banebo åbnes. Notatet er vedlagt som bilag 4.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/4006
Resume
Med udgangspunkt i principperne for overførsel af over- og underskud på driften, ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2017 på 123,5 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 154,6 mio. kr.
 
Samtidig ansøges om overførsel af uforbrugte anlægsbeløb i 2017 på netto 110,2 mio. kr. incl. Jordforsyningen og Revas ud af det samlede mindreforbrug i 2016 på 114,9 mio. kr.
 
Der er herudover et mindreforbrug i 2017 på 24,3 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden som ligeledes søges overført.
Indstilling
På baggrund af indstillinger fra fagudvalgene, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at serviceudgifterne i 2018 forøges i form af forhøjelse af driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt 105.088.000 kr. (overførsler), jf. oversigten i tabel 1, der finansieres af kassebeholdningen i 2018,
2. at politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdets driftsbevilling i 2018 forhøjes med 40.000 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering, der finansieres af kassebeholdningen i 2018,
3. at budgetrammen i budget 2019 forhøjes med 3.607.000 kr. for politikområde Politisk Organisation, 5.320.000 kr. for politikområde Skoler og Klubber, 200.000 kr. for politikområde Dagtilbud, 325.000 kr. for politikområde Beskæftigelsestilbud, 3.000.000 kr. for politikområde Socialområdet, 1.959.000 kr. for politikområde Kultur, 828.000 kr. for politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg og 3.179.000 kr. for politikområde Trafikområdet jf. tabel 1,
4. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 94.258.000 kr. fra 2017 til 2018 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2018, 
5. at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i 2017 på 15.956.000 kr. jf. tabel 3 indarbejdes i anlægsbudgettet i budget 2019-2022
6. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende Indskud i Landsbyggefonden på 13.893.000 kr. fra 2017 til 2018 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2018,
7. at uforbrugte rådighedsbeløb i 2017 vedrørende Landsbyggefonden på 10.400.000 kr. indarbejdes i budget 2019-2022, og
8. at Vintertjenesten fra 2017 og fremadrettet ikke er omfattet af overførselsreglerne, men over-/underskud i stedet for altid til-/fragår kassebeholdningen, og
9. at udfordringen i forhold til underskud i socioøkonomisk cafevirksomhed afklares senest i forbindelse med årsregnskabet for 2018 jf. forslaget fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget om at merforbrug på 394.000 kr. vedr. socioøkonomisk cafevirksomhed håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Overførsel af driftsbevillinger (serviceudgifter)
De nuværende principper for overførsel af over- og underskud på driften til efterfølgende år blev godkendt i Byrådet i 2012. Samme år godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget udmøntningen af principperne i form af et administrationsgrundlag og en opdeling af budgettet på henholdsvis centrale og decentrale områder.
 
På decentrale områder er budgetansvaret uddelegeret til en leder af en decentral enhed eller afdeling, f.eks. en skole og der er automatisk overførselsadgang for overskud op til 5% og underskud op til 3% af det korrigerede budget. Overførsel af overskud på mere end 5% kan ske efter ansøgning. Et eventuelt underskud på mere end 3% vil som udgangspunkt være et brud på beføjelserne. Hele underskuddet vil automatisk blive overført og skal være ledsaget af en handleplan for afviklingen af underskuddet.
 
På centrale områder ligger budgetansvaret i Forvaltningen. Eksempler på centrale områder er myndighedsområder, udgifter til fælles IT-systemer og vedligeholdelse af veje. Overførsel af overskud på centrale områder sker altid efter ansøgning.
 
Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2016 på 123,5 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 154,6 mio. kr.
 
De ansøgte overførsler foreslås overført til enten drift 2018 eller drift 2019 jf. nedenstående tabel 1 fordelt pr. politikområde:
 
Tabel 1
Beløb i 1.000 kr. (- = overskud)
Afvigelse i regnskab
Overføres til drift 2018
Overføres til drift 2019
Overføres ikke
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget
-83.516
-36.609
-3.607
-43.300
Politisk organisation
-45.503
-3.199
-3.607
-38.697
Administrativ organisation
-39.301
-34.485
0
-4.816
Facility Management
1.288
1.075
0
213
Børne - og Ungdomsudvalget
-30.716
-25.196
-5.520
0
Skoler og klubber
-16.447
-11.127
-5.320
0
Dagtilbud
-1.390
-1.190
-200
0
Ungdomsskoler
-271
-271
0
0
Tandpleje
-1.242
-1.242
0
0
Familieområdet
-11.366
-11.366
0
0
Ældre- og Sundhedsudvalget
-11.052
-10.918
0
-134
Ældreområdet
-9.218
-9.084
0
-134
Sundhedsområdet
-1.834
-1.834
0
0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
-23.438
-20.113
-3.325
0
Beskæftigelsestilbud
-2.418
-2.093
-325
0
Socialområdet
-21.020
-18.020
-3.000
0
Kultur- og Fritidsudvalget
-5.316
-2.529
-2.787
0
Kultur
-2.150
-191
-1.959
0
Folkeoplysning og Idrætsanlæg
-3.166
-2.338
-828
0
Teknisk Udvalg
-5.139
-4.464
-3.179
2.504
Grønne områder
92
92
0
0
Trafikområdet
-7.735
-4.556
-3.179
0
Kommunale ejendomme
2.504
0
0
2.504
Klima- & Miljøudvalget
-735
-735
0
0
Plan-, natur- og miljøområdet
-735
-735
0
0
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation
-19
0
0
-19
Beredskabskommissionen
239
0
0
239
Puljer = projekter med eksterne puljemidler
-4.525
-4.525
0
0
Områder ikke omfattet af principperne for overførsel:
 
 
 
 
Ældreboliger, over-/underskud i de enkelte afdelinger
1.936
0
0
1.936
Kultur, arkæologiske udgravninger
341
0
0
341
Sundhedsområdet, den kommunale medfinansiering
4.922
0
0
4.922
Vintertjenesten
2.415
0
0
2.415
Netto total
-154.603
-105.088
-18.418
-31.097
 
Overførslen til drift i 2018/2019 udgør ifølge tabellen 123,5 mio. kr. Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2016 til 2017/2018 125,5 mio. kr.
 
Af beløbet på 43,3 mio. kr. der ikke overføres under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder, udgør budgetbufferen de 36,9 mio. kr.
 
Merforbruget på politikområdet Kommunale Ejendomme skyldes udgifter til henlæggelser samt mistet huslejeindtægt for tidligere Kølvrå Skole. Der er i budgettet for 2018 og frem indarbejdet en tilførsel af budgetmidler til dækning af udgiften til henlæggelser samt en teknisk tilretning af budgettet i forhold til de ledigblevne ejendomme. Dermed er merforbruget på 2,5 mio. kr. alene en udfordring i indeværende år, som kan dækkes af mindreforbruget på centrale konti under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
I forhold til den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet blev budgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 nedsat med 19,6 mio. kr., som blev lagt i kassen. 
 
I bilag nr. 1 er overførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne politikområder specificeret.
 
 
Vintertjenesten
Som det fremgår af tabel 1 er der i 2017 et underskud på 2,4 mio. kr. på vintertjenesten svarende til 11,6% af det korrigerede budget. Byrådet besluttede på mødet 17. december 2014, at vintertjenesten skulle være omfattet af de almindelige overførselsregler for decentrale områder, mht. at kunne overføre mindreforbrug på 5 procent og merforbrug på 3 procent. I forbindelse med årsregnskabet for 2016 blev hele overskuddet på vintertjenesten på 1,9 mio. kr. (>5% = 0,9 mio. kr. og 5% = 1,0 mio. kr.) ikke overført, men i stedet tilført kassebeholdningen. Forvaltningen foreslår, at vintertjenesten fra 2017 og fremadrettet ikke er omfattet af overførselsreglerne, således over-/underskud generelt ikke overføres.
 
I nedenstående tabel 2 er vist fordelingen mellem automatisk overførte over-/underskud og ansøgninger om overførsel af overskud fordelt på decentrale og centrale områder:
 
Tabel 2
Beløb i 1.000 kr.
(-=overskud)
Decentrale områder
Centrale områder
 
Puljer*
I alt
Automatisk overført
-41.504
5.713
-4.525
-40.316
Ansøgt overført
-24.523
-58.667
0
-83.190
I alt til overførsel
-66.027
-52.954
-4.525
-123.506
*Puljer vedrører projekter finansieret via eksterne puljemidler, hvor der er forskydninger mellem årene i forhold til tidspunktet for modtagelse af puljemidlerne og afholdelsen af de tilhørende udgifter.
 
Ud over overførslerne på serviceområderne ansøges der om overførsel af et overskud på 40.000 kr. vedrørende tilsvarende projekter med eksterne puljemidler på overførselsområdet på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.
 
Udvalgenes indstillinger
Fagudvalgene har på deres møder i marts måned 2018 behandlet og anbefalet de foreslåede overførsler for deres respektive områder. Herudover har Kultur- og Fritidsudvalget i deres beslutning foreslået Økonomi- og Erhvervsudvalget, at merforbrug på 394.000 kr. vedr. socioøkonomisk cafevirksomhed håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.
 
Idet der fortsat i 2018 er økonomiske udfordringer for den socioøkonomiske cafevirksomhed foreslår forvaltningen, at der senest i forbindelse med årsregnskabet for 2018 findes en samlet løsning for finansiering af merforbruget i 2017 og 2018. 
 
Overførsel af anlægsbevillinger (rådighedsbeløb)
Det endelige regnskab for 2017 viser uforbrugte anlægsbeløb på netto 139,2 mio. kr. inkl. indskud i Landsbyggefonden. Forvaltningen har ud fra en gennemgang af de konkrete projekter vurderet behovet for overførsler til 134,5 mio. kr.
 
De samlede overførsler til anlægsprojekterne fordeler sig således på hovedområder:
 
Tabel 3
Beløb i 1.000 kr.
(-=overskud)
Mindreudgift i 2017
Overføres til 2018
Overføres til budget 2019-2022
Overføres ikke
 
Skattefinansieret
-101.571
-95.084
-10.224
3.737
 
Jordforsyning
-74
7.663
-5.732
-2.005
 
Forsyningsvirksomhed (Revas)
-13.257
-6.837
0
-6.420
 
Anlæg i alt
-114.902
-94.258
-15.956
-4.688
 
Landsbyggefonden
-24.293
-13.893
-10.400
0
 
Total
-139.195
-108.151
-26.356
-4.688
 
 
 
 
 
 
 
Af væsentlige beløb som ikke overføres kan under de skattefinansierede anlæg nævnes en ikke realiserbar indtægt vedrørende Elena gadelysprojektet på 3,4 mio. kr. Herudover er der 3 projekter vedrørende Revas, hvor uforbrugte beløb ikke ansøges overført.
 
Til sammenligning med den samlede overførsel vedrørende anlæg og Landsbyggefonden på de 134,5 mio. kr. til 2018 og budget 2019-2022, blev der overført 227,2 mio. kr. fra 2016 til 2017/2018.
 
Indskud i Landsbyggefonden indgår ikke som sådan i Kommunens regnskab som ”anlægsarbejder”, men i Økonomi- og Indenrigsministeriets bevillingsregler skal bevillinger til indskud i Landsbyggefonden behandles på samme måde som anlægsbevillinger.
 
Specifikation af anlægsoverførslerne fra 2017 til 2018 og budget 2019-2022 på udvalgs- og projektniveau fremgår af bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/4006
Resume
Ifølge bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv. skal Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj det følgende år.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes årsregnskab for 2017 godkendes til afgivelse til revisionen, og
 
2. at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede ”Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.” godkendes.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om regnskabsresultatet på mødet den 14. marts 2018 (Sag nr. 1). Fagudvalgene er på møderne i marts 2018 orienteret om regnskabsresultatet for deres respektive områder.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune aflægger et udgiftsbaseret årsregnskab svarende til kravene i budget- og regnskabssystemet for kommuner.
 
Overførsler af drifts- og anlægsbeløb
Overførsler af ikke forbrugte bevillinger i 2017 behandles i en særskilt sag på dagens møde. Årsregnskabet med tilhørende noter er udarbejdet under forudsætning af, at overførslerne bliver godkendt som indstillet i sagen.
 
Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2017 kan sammenfattes således:
 
Regnskabsresultat
Regnskabet 2017 viser et overskud før anlæg og afdrag på lån mv. på 327 mio. kr.
I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 196 mio. kr.
 
Resultatet før anlæg og afdrag på lån mv. er kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og renter. Byrådet har en målsætning om et overskud på 200 mio. kr.
 
Overskuddet skal bl.a. finansiere Kommunens anlægsudgifter. Viborg Kommune har i 2017 afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på netto 213 mio. kr.
 
Resultatet af driften fordeler sig således:
Mio. kr.
(minus = indtægter/over- skud)
 
Budget
Regnskab
Afvigelse
Oprindelig 2017
Korrigeret 2017
Regnskab 2017
I forhold til korr. budget
I forhold til opr. budget
Skatter og generelle tilskud
-5.731
-5.729
-5.729
0
2
Serviceudgifter
4.110
4.189
4.034
-155
-76
Overførselsud-gifter
1.415
1.369
1.362
-7
-53
Driftsudgifter i alt
5.525
5.558
5.396
-162
-129
Renter
9
9
6
-3
-3
Resultat før anlæg og afdrag på lån
 
 
-197
 
 
-162
 
 
-327
 
 
-165
 
 
-132
 
 
Med hensyn til forklaringer på de enkelte afvigelser henvises til selve årsregnskabet, der fremgår af bilag nr. 1.
 
Anlægsniveau væsentlig over det oprindelige budget
De afholdte anlægsudgifter i 2017 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på 213 mio. kr. svarer til det oprindeligt afsatte budget. I forhold til det korrigerede anlægsbudget (oprindeligt budget inkl. overførsler fra 2016 til 2017) på 315 mio. kr. er der et mindreforbrug på 102 mio. kr. Der er fortsat i 2017 tale om et højt anlægsniveau set i forhold til tidligere års niveau.
 
Byrådets målsætning om et anlægsniveau på 200 mio. kr. er således opfyldt.
 
Finansiering
Skatterne udgør en indtægt på 4.165 mio. kr., som svarer til det korrigerede budget.
 
De generelle tilskud samt momsudligning udgør en nettoindtægt på 1.564 mio. kr., som ligeledes svarer til det korrigerede budget.
 
Likviditetsudvikling
Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen viser, at gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på de likvide konti er steget fra 392 mio. kr. i 2016 til 559 mio. kr. i 2017 opgjort pr. 31. december. Det er højere end forventningerne i det oprindelige budget for 2017.
 
Byrådets målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet skal være over 200 mio. kr. er således fortsat opfyldt.
 
Den disponible likviditet udgør 296 mio. kr. ultimo 2017. Den disponible likviditet er udtryk for, hvor stor en andel af den gennemsnitlige likviditet, der ved årets udgang ikke er bundet i overførte bevillinger vedrørende drift og anlæg samt mellemværende med Revas (forsyningsvirksomheder).
Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen
558,8
Overførte driftsbevillinger til 2018
-105,1
Overførte anlægsbevillinger til 2018 (inkl. indskud i Landsbyggefonden)
-108,2
Mellemværende med Revas (- = Revas har penge til gode)
-49,5
Disponibel likviditet
296,0
 
Anlægsregnskaber
For afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt regnskab, mens anlægsregnskaber under 2 mio. kr. kan aflægges som en del af årsregnskabet.
 
Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. fremgår af bilag nr. 2.
 
Udvikling i restancer
I henhold til Principper for økonomistyring, punkt 10 ”Debitorpleje” skal der udarbejdes et samlet overblik over restancer (tilgodehavender) til Viborg Kommune til de overordnede økonomiansvarlige i Viborg Kommune.
 
Viborg Kommune har pr. 31. december 2017 samlede restancer på 69,6 mio. kr., hvilket er et fald på 1,1 mio. kr. i forhold til 2016. Af den samlede restance på 69,6 mio. kr. er 13,9 mio. kr. dækket af staten, såfremt en afskrivning af det fulde beløb skulle blive aktuel, hvilket giver en nettorestance på 55,7 mio. kr.
 
Hvis Viborg Kommune eller SKAT ikke længere har mulighed for at opkræve restancerne, foretages der afskrivning. Der er i 2017 afskrevet 5,5 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. blev dækket af staten, således at kommunens nettotab er 4,3 mio. kr. Set i forhold til 2016 er nettotabet i 2017 faldet med 3,5 mio. kr.
 
Til inddrivelse af restancer i SKAT blev der i efteråret 2013 idriftsat et fælles inddrivelsessystem (EFI). EFI blev af skatteministeren suspenderet i september 2015, hvilket betyder, at der p.t. ikke foretages automatisk inddrivelse af Viborg Kommunes restancer. SKAT anvender i øjeblikket et midlertidigt system indtil et permanent system er udviklet og klar til drift – formentlig i 2019.
 
I januar 2017 vedtog folketinget en ny lov, der gav kommunerne retten til inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale krav tilbage fra SKAT, heriblandt ejendomsskat. Dette har betydet, at man fra kommunens side selv har haft opgaven med at opkræve restancerne vedrørende ejendomsskat siden februar 2017. Det har resulteret i, at restancen på ejendomsskat er faldet med 1,3 mio. kr. fra 2016 til 2017.
 
En uddybende forklaring af udviklingen i restancerne fremgår af bilag nr. 3.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/14963
Resume
Regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2017 foreligger og viser et underskud på 504.000 kr. I henhold til samordningsaftalen skal regnskabet godkendes af byrådet.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2017 godkendes.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Midtjysk Brand & Redning er stiftet ved en sammenlægning af Beredskabet i Silkeborg og Viborg til en fælles enhed, Midtjysk Brand & Redning pr. 1. januar 2016.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Midtjysk Brand & Redning har aflagt regnskabet for 2017, hvilket udviser et underskud på 504.000 kr. mod budgetteret resultat på 0 kr.
 
Forringelsen af driftsresultat skyldes hovedsageligt ekstraordinære, men nødvendige udgifter til køretøjs- og materielanskaffelser. Derudover er regnskabsåret påvirket af udgifter i forbindelse med fratrædelse af personale.
 
Udover indtægtsdækkende virksomhed, udgør indtægter fra kommunerne 165 kr. pr. indbygger pr. 1. januar 2017 fordelt forholdsmæssigt mellem Silkeborg og Viborg kommune.
 
Underskuddet dækkes af overført overskud fra 2016 på 1,7 mio. kr.
 
Der henvises til bilag nr. 1 og 2 for henholdsvis årsregnskab samt revisionsberetning.
 
Årsregnskabet er aflagt i henhold til samordningsaftalen, der er godkendt af byrådet den 28. oktober 2015 (sag nr. 4).
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Regnskabet for 2017 er behandlet og godkendt på Beredskabskommissionens møde den 13. marts 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/5493
Resume
HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til energiselskaberne SEAS-NVE og Eniig. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret den 30. november 2017.
 
På bestyrelsesmødet i HMN den 2. februar 2018 blev det besluttet, at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1. mia. kr. Det blev på repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018 besluttet at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenu.
 
Viborg Kommunes andel af provenuet udgør 67.130.000 kr. (kommunens rådighedsbeløb). Der er 2 alternativer for udbetaling af provenuet.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune vælger alternativ 2 med deponering i 2018 af 80 pct. af provenuet svarende til 53.704.000 kr.,
 
2. at der gives en driftsindtægtsbevilling til bevillingen ”renter” i 2018 på 67.130.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2018 til deponering af de 80 pct. svarende til 53.704.000 kr.,
 
4. at modregningen af de 20 pct. i bloktilskuddet i 2019 svarende til 13.426.000 kr. indarbejdes i budgetlægningen for 2019-2022, og
 
5. at frigivelse af deponeringen svarende til 5.370.400 kr. pr. år indarbejdes i budgetlægningen for 2019-2022.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Udbetaling af provenuet på 67.130.000 kr. er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Det betyder grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse. Reglerne er nærmere beskrevet i notat fra KL af 14. december 2017, som fremgår af bilag nr. 1. 
 
Det betyder følgende alternativer for Viborg Kommune:
 
Alternativ 1:
Viborg Kommune modtager i 2018 det fulde rådighedsbeløb, hvoraf de 40 pct. svarende til 26.852.000 kr. forbliver i Viborg Kommune. De resterende 60 pct. svarende til 40.278.000 kr. afregnes til staten via bloktilskuddet i 2019.
 
Alternativ 2:
Viborg kommune modtager i 2018 det fulde rådighedsbeløb, hvoraf de 80 pct. svarende til 53.704.000 kr. deponeres i 2018. Beløbet frigives herefter med 1/10 svarende til 5.370.400 kr. i hvert af årene 2019-2028. De resterende 20 pct. svarende til 13.426.000 kr. afregnes til staten via bloktilskuddet i 2019.
 
Forvaltningen anbefaler alternativ 2, der set over 10 år giver et merprovenu til Viborg Kommune på 26.852.000 kr. (53.704.000 – 26.852.000).
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/3533
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Mødelisten blev godkendt med den bemærkning, at byrådets plankonference er den 3. og 4. maj 2018 og ikke den 19. og 20. april, som det fremgår af bilaget.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 13/56654
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådets beslutning fra 17. december 2014 fastholdes, så alene formændene for Viborg Ældreråd og Viborg Handicapråd tilbydes at få stillet en iPad stillet til rådighed.
 
Eller
 
2. at der til udgifter i forbindelse med anvendelse af eget it-udstyr til udskrivning af dagsordener og bilag ydes en godtgørelse på 500 kr. årligt pr. eksternt medlem af hhv. Viborg Ældreråd og Viborg Handicapråd – en udgift på i alt 9.000 kr. årligt, der i givet fald skal findes finansiering til.
 
Eller
 
3. at alle eksterne medlemmer af Viborg Ældreråd og Viborg Handicapråd tilbydes at få stillet en iPad til rådighed – svarende til en merudgift på op mod 32.800 kr. årligt, der i givet fald skal findes finansiering til.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der fortsat stilles iPads til rådighed for de 2 formænd, og at der til udgifter i forbindelse med anvendelse af eget it-udstyr til udskrivning af dagsordener og bilag ydes en godtgørelse på 500 kr. årligt pr. eksternt menigt medlem af hhv. Viborg Ældreråd og Viborg Handicapråd – en udgift på i alt 9.000 kr. årligt, og
 
2. at udgiften finansieres inden for politikområdet ”Politisk organisation”.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet behandlede den 17. december 2014 (sag nr. 7) en henvendelse fra Viborg Ældreråd om digitalisering af råd og nævn. I denne sag blev der besluttet en fælles model for Viborg Ældreråd og Viborg Handicapråd.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Borgmesteren har den 13. marts 2018 modtaget en henvendelse fra Viborg Ældreråd vedrørende ønske om at få iPads stillet til rådighed for alle rådets medlemmer (bilag nr. 1).
 
Byrådet har i flere omgange og senest den 17. december 2014 behandlet en sag om digitalisering af råd og nævn. Af sagen fremgik bl.a.:
 
”Der er i henvendelsen fra Ældrerådet peget på en række forskellige problemstillinger ved den nuværende situation. Flere af problemstillingerne er endvidere bragt frem af Viborg Handicapråds formand. Kort beskrevet drejer det sig om følgende forhold:

 • Medlemmerne har forskellige typer it-udstyr.
 • Man har forskellige former for software/forskellige versioner af software på sit it-udstyr.
 • Mulighederne for internetforbindelse er forskellige fra lokalitet til lokalitet.
 • Det enkelte medlem kan have udgifter til udskrivning af dagsordener og bilag.
 • Der kan være udfordringer med at læse mødedokumenterne på en skærm.
 • Det er upraktisk ikke at kunne have noter til dagsordener og bilag sammen med dokumenterne.

En enkel og hurtig måde at afhjælpe nogle af disse forskellige udfordringer på er, at man på frivillig basis tilbyder de eksterne medlemmer af Ældrerådet og Handicaprådet en godtgørelse for udgifter i forbindelse med deres anvendelse af eget udstyr til udskrivning af dagsordener og bilag til møderne i Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Med hjemmel i styrelsesloven og retssikkerhedsloven kan Byrådet beslutte at yde et mindre beløb til ikke-byrådsmedlemmer til dækning af udgifter til papir og printerpatroner i forbindelse med medlemskab af henholdsvis Ældreråd og Handicapråd.
 
Det understreges, at forslaget alene omfatter de eksterne medlemmer af Ældrerådet og
Handicaprådet. Det vil sige, at byrådsmedlemmer og ansatte, der har sæde i Ældrerådet og Handicaprådet, ikke omfattes af forslaget, da de i forvejen har stillet en pc-arbejdsplads inkl. en printmulighed til rådighed.
 
Antages det, at der ydes en godtgørelse på f.eks. 500 kr. til hvert af de eksterne medlemmer af Ældrerådet og Handicaprådet, i alt 18 personer, vil den årlige udgift beløbe sig til 9.000 kr. Udgiften vil i givet fald kunne finansieres af det centralt afsatte beløb til print, kopi og skanning.
 
I det omfang eksterne medlemmer af øvrige råd og nævn måtte fremsætte ønske om støtte til udgifter til papir og printerpatroner vil dette ud fra en saglig betragtning skulle imødekommes.
 
Med udgangspunkt i en godtgørelse på f.eks. 500 kr. pr. år pr. eksterne medlem af råd og nævn, vil den årlige udgift hertil højest kunne komme til at udgøre ca. 55.000 kr.”
 
Byrådet besluttede den 17. december 2014, at Handicaprådet og Ældrerådet fremover får tilsendt dagsordener i papirudgave, og at formændene for de to råd tilbydes at få en iPad stillet til rådighed.
 
Hvis tilbuddet om at få en iPad stillet til rådighed skal udvides til at gælde for alle eksterne medlemmer af henholdsvis Viborg Ældreråd (10 eksterne medlemmer ud over formanden) og Viborg Handicapråd (6 eksterne medlemmer ud over formanden), vil det medføre en årlig merudgift på op mod 32.800 kr. (2.050 kr. pr. enhed). Den årlige merudgift dækker over indkøb af op mod 16 ekstra 9,7” iPad inkl. tastatur/cover med en afskrivning på fire år samt mobilt bredbånd, hjælp til opsætning, introduktion og løbende teknisk support samt pulje til reparation.
 
Alternativer
Godtgørelse på 500 kr. pr. år pr. eksterne medlem jf. det forslag, byrådet behandlede den 17. december 2014. Med i alt 18 eksterne medlemmer i de to råd vil det medføre en udgift på 9.000 kr. pr. år.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Hvis ældrerådet og handicaprådet tilbydes at få stillet iPads til rådighed, kan det på sigt medføre tilsvarende ønske fra eksterne medlemmer i et eller flere af kommunens øvrige råd og nævn. Det kan i alt dreje sig om op mod 80 eksterne medlemmer og en yderligere udgift på op mod 164.000 kr. pr. år.
 
Hvis ældrerådet og handicaprådet alternativt tilbydes en godtgørelse på 500 kr. pr. år, kan det på sigt medføre et tilsvarende ønske fra eksterne medlemmer i et eller flere af kommunens øvrige råd og nævn. Det kan i alt dreje sig om op mod 80 eksterne medlemmer og en yderligere udgift på op mod 40.000 kr. pr. år.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/62262
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere rettigheder til etablering af den beskrevne transmissionsledning fra et biogasanlæg beliggende på Skovvej 2, Nr. Rind, 8832 Skals til Skals Kraftvarmeværk, Solbakken 1, 8832 Skals, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 22. marts 2018 et projekt for omstilling til biogas ved Skals Kraftvarmeværk (sag nr. 1). Projektet indebærer etablering af en transmissionsledning, så biogassen kan blive leveret direkte til kraftvarmeværket fra biogasanlægget.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Skals Kraftvarmeværk har fået godkendt et projekt for omstilling til produktion af varme og el på biogas. Projektet kan ses i bilag nr. 1. Projektet indebærer etablering af en transmissionsledning, således at biogassen kan leveres direkte til kraftvarmeværket fra et nyetableret biogasanlæg beliggende på Skovvej 2, Nr. Rind, 8832 Skals. For at gennemføre anlægsarbejdet af transmissionsledningen inden den planlagte idriftsættelse af det nye motoranlæg, har Skals Kraftvarmeværk anmodet byrådet om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for etablering af transmissionsledningen. Det er hensigten at benytte frivillige forlig, men for at sikre projektets fremdrift ønskes en principbeslutning om ekspropriationshensigt.
 
Projektet omfatter anlæg af ca. 7 km ledning over 52 matrikler fordelt på 32 lodsejere. Ledningslængder, berørte matrikler og lodsejere samt ledningstracéet fremgår af bilag nr. 2.
 
Principbeslutningen om ekspropriationshensigt er desuden en forudsætning for, at erstatninger for servitutter mv. anerkendes som skattefrie. Dette gælder også ved aftaler indgået ved frivillige forlig, da den enkelte lodsejer skal kunne godtgøre over for Skat, at kommunen rent faktisk har viljen til at ekspropriere, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale. Dette kan lodsejerne i praksis dokumentere ved en byrådsbeslutning herom.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/37203
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 7 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Skabermøllevej fastsættes til mellem 800.000 kr. og 900.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I Arnbjerg er 3. etape af byggemodningen ved at blive udført – Skabermøllevej. Området er vist med skravering på oversigtskortet, bilag nr. 1. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 421.
 
Mindstepriserne for de 7 grunde foreslås fastsat til mellem 800.000 kr. og 900.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen - bilag nr. 2. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen. Endvidere er der taget hensyn til særlige byggelinjer, der sikrer, at der ikke bygges tæt på fordelingsvejen.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde i 2. etape i Arnbjerg blev fastsat til mellem 800.000 kr. og 950.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Grundene annonceres til salg senest i uge 17.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/7923
Resume
Der er afsat i alt 85,2 mio. kr. til alment byggeri i budget 2018 og budget 2019 (kvoteår 2017 og 2018), heraf er 1,9 mio. kr. afsat i selvstændig byrådssag til ”små boliger forbeholdt flygtninge og socialt udsatte”.
 
Nedenstående tabel viser udgiftsrammen til nybyggeri i budgettet i perioden 2015 til 2019:
 
Budget i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
2019
i alt
Udgiftsramme, kvoteprogram
9,5
22,1
21,2
29,7
30,4
112,9
Yderligere kvoter
 
 
7,3
1,9
 
9,2
Fremrykkede kvoter
 
 
 
 
23,2
23,2
Udgiftsramme i alt
9,5
22,1
28,5
31,6
53,6
145,3
I 2016 godkendte byrådet yderligere kvote på 7,3 mio. kr. til 70 ungdomsboliger på kaserneområdet (budget 2017) samt kvote på 1,9 mio. kr. til 100 ”små boliger forbeholdt flygtninge og socialt udsatte” (budget 2018).
 
På byrådets møde den 21. marts 2018 (sag nr. 18) blev skema A til yderligere 36 almene boliger i Viborg Baneby godkendt. Grundkapital til boligerne er fundet indenfor ovenstående udgiftsramme i budget 2018 og 2019.
 
I forlængelse af budgetaftalen 2018-2021 udarbejdes der fremadrettet en opfølgning på realisering af boligprogrammet. Skema A for projekterne i budget 2018 og 2019 skal være godkendt inden udgangen af 2018 for, at de kan realiseres til en grundkapitalprocent på 10% som forudsat i budgetforliget.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at status på projekterne tages til efterretning, og
 
2. at der ikke udarbejdes et nyt kvoteprogram for kvoteår 2018 (budget 2019) i forbindelse med budgetlægningen, da de allerede godkendte projekter i budget 2019, i alt 53,6 mio. kr., udgør programmet.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Med baggrund i Kvotetildeling – nybyggeri og kapitaltilførsel (budget 2018-2021) som blev behandlet af byrådet den 30. august 2017 (sag nr. 9) blev der i budgetforliget til budget 2018-2021 afsat i alt 83,3 mio. kr. til alment byggeri, fordelt på kvoteår 2017 (budget 2018) 29,7 mio. kr., kvoteår 2018 (budget 2019) 30,4 mio. kr. samt fremrykning af projekter til kvoteår 2018 (budget 2019) 23,2 mio. kr.
 
I økonomiforhandlingerne for kommunernes økonomi for 2016 blev nedsættelsen af den kommunale grundkapital til almene boliger på 10 pct. fastholdt til og med 2018. Det betyder, at skema A for projekterne i budget 2018 og 2019 skal være godkendt inden udgangen af 2018, for at den kommunale andel af grundkapital er 10%. Ved budgetforliget blev det anført, at boligselskaberne forventede, at alle de godkendte projekter i budget 2018 og 2019 vil få skema A inden udgangen af 2018.
 
Det anførtes yderligere i forbindelse med budgetforliget, at byrådet fastholder de i basisbudgettet afsatte 2 x 9 mio. kr. i årene 2020 og 2021, og heraf reserveres midler til 2020 til Boligselskabet Viborgs projekt i Løgstrup. Forudsætningen herfor og de øvrige projekter i budget 2020 og 2021 er, at de planlagte projekter i budget 2018 og 2019 gennemføres som planlagt.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har den 16. marts 2018 afholdt møde med repræsentanter fra boligselskaberne med hjemsted i Viborg Kommune. Formålet med mødet var primært, at Viborg Kommune fik en status på projekterne svarende til de 83,3 mio. kr.
 
Ifølge gældende lovgivning er procenten til den kommunale grundkapital 14% for projekter, hvor der gives tilsagn (skema A) efter den 1. januar 2019. En stigning i grundkapitalprocenten vil betyde, at der ikke kan bygges det samme antal boliger, hvis budgettet til den kommunale andel af grundkapital skal forblive på samme niveau. Der har desuden været forlydender om, at procenten til den kommunale grundkapital kan stige til mere end 14% fra 2019.
 
Af bilag nr. 1 fremgår projekterne med en status på hvert enkelt projekt. Herudover fremgår status for to kvoter fra tidligere år, som endnu ikke er anvendt. Status i denne sammenhæng vurderes ud fra følgende: er grundkøb på plads, er lokalplan på plads og kan skema A godkendes af byrådet inden udgangen af 2018.
 
Efter budgetforliget er der budgetmæssigt rykket med enkelte projekter mellem årene, idet nogle er fremrykket fra budget 2019 til budget 2018, mens andre er rykket fra budget 2018 til budget 2019. Samlet er projekterne i budget 2018 og 2019 fortsat 83,3 mio. kr.
 
Af bilag nr. 1 fremgår 22 projekter, i alt 83,3 mio. kr., hvortil der er givet kvote enten i budget 2018 eller 2019. Af nedenstående tabel fremgår antallet af projekter fordelt på status:
 
Antal
Farve
Beskrivelse
5
 
Skema A er godkendt
2
 
Skema A forventes godkendt inden udgangen af 2018
11
 
Skema A forventes godkendt inden udgangen af 2018, men der mangler pt. grundkøb og/eller lokalplan
4
 
Det pågældende projekt udgår
22
 
 
 
Nedenfor er der en kort beskrivelse af de projekter, der er markeret med gul eller rød. Efter hvert projekt er anført, hvilket boligselskab der har kvote til projektet. Boligselskabet Viborg (BV), Boligselskabet Sct. Jørgen (BSJ) og Boligselskabet Viborg Amt (BVA).
 
 
Projekter hvor grundkøb og/eller lokalplan mangler (gul)
 
Ungdomsboliger, Viborg Gymnasium (BV)
Grundkøb er ikke på plads. Boligselskabet Viborg er i dialog om grundkøb. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Viborg Midtby, Gothersgade (BV)
Grundkøb er behandlet på byrådets møde i marts 2018. Ny lokalplan forventes klar i 4. kvartal 2018. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Viborg Vestby, Agerlandsvej (BV)
Grundkøb er ikke på plads. Boligselskabet Viborg er i dialog om grundkøb. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Hald Ege, Kolbæk/Nonbo – del I + II (BV)
Lokalplan er ikke på plads. Viborg Kommune afventer udkast til en lokalplan, som skal godkendes. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Viborg Sydby, Arnbjerg, seniorbofællesskab – del I + II (BV)
Grundkøb er ikke på plads. Boligselskabet Viborg er i dialog om grundkøb. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Ungdomsboliger ved Viborg Baneby (BSJ)
Lokalplan og grundkøb er ikke på plads. Lokalplan og grundkøb forventes på plads i 2018. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Bjerringbro, Hindbærkrattet (1. og 2. del) (BSJ)
Lokalplan og grundkøb er ikke på plads. Lokalplanen er under udarbejdelse. Grundkøb
afventer udbud af grund af Viborg Kommune. Projektet opdeles i to projekter. Boligselskabet forventer, at skema A på både 1. og 2. del godkendes inden udgangen af 2018.
 
Vammen (BSJ)
Grundkøb er ikke på plads. Grundkøb kan blive behandlet sammen med skema A. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Hammershøj (BSJ)
Grundkøb er ikke på plads. Der pågår forhandlinger om ejendomskøb/grundkøb, som forventes afsluttet medio 2018. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Løvel, Tinggade (BVA)
Grundkøb er ikke på plads. Boligselskabet forventer at indgå købsaftale inden sommerferien. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
 
Projekter som udgår (rød)
 
Asmild Mark (BV)
Projektet udgår, da grunden er solgt til anden side.
 
Rødding (BSJ)
Projektet udgår, da det ikke er muligt at afklare ejer- og planforhold inden udgangen af 2018.
 
Skals (BSJ)
Projektet udgår, da der ikke kan opnås en samlet løsning i forhold til det oprindeligt planlagte projekt.
 
Tapdrup (BVA)
Projektet udgår, da lokalplanen ikke muliggør de 8 almene boliger.
 
Der udgår således 44 boliger (svarende til 8,8 mio. kr. i grundkapital ud af de 83,3 mio. kr.) i kvoteår 2018 (budget 2019) ud af et samlet antal boliger i kvoteår 2017 og 2018 (budget 2018 og 2019) på 546 boliger, jf. bilag 1.
 
 
Sagsbehandling af skema A sager
Forvaltningen bemærkede på mødet med boligorganisationerne, at der er projekter, som er afhængig af, at en lokalplan bliver godkendt på byrådsmødet i december, og hermed en skema A sagsbehandling i efteråret. Forvaltningen gjorde derfor opmærksom på, at hovedparten af skema A sagerne skal være modtaget ved udgangen af september 2018.
 
For at sikre, at alle modtagne skema A sager bliver behandlet inden udgangen 2018, blev det aftalt, at boligselskaberne sender en oversigt over det forventede tidspunkt for indsendelse af de konkrete projekter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 12/145938
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse til renovering af 55 almene familieboliger i afdeling 111, Karup beliggende i Kølvrå, (skema B) med en samlet anlægsøkonomi på 36.955.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
2. at byrådet godkender kommunegaranti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån på 31.835.000 kr., dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden, og
 
3. at den foreløbige fastsatte årlige leje videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling, således at lejen for renoverede boliger gennemsnitligt udgør 538 kr./m2/år.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 27. april 2011 (sag nr. 89) at anbefale ansøgning om tilsagn (skema A) til renovering af 45 almene familieboliger fra Andelsboligforeningen Granly, afdeling 1, beliggende i Kølvrå med en anslået anskaffelsessum på 32.976.000 kr. til Landsbyggefonden.
 
På baggrund af byrådets anbefaling har Landsbyggefonden den 12. april 2016 meddelt tilsagn om støtte (skema A).
 
Økonomiudvalget blev den 18. januar 2012 (sag nr. 14) orienteret om, at Andelsboligforeningen Granly fusionerede med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Fusionen havde virkning fra 1. januar 2011 med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, som den fortsættende boligorganisation.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Afdeling 111, Karup er opført i 1950 - 1952 og består af 161 boliger. Afdelingen er opført både med fritliggende huse og med tæt-lav bebyggelse.
 
I etape 1 blev 10 boliger gennemgribende renoveret. I etape 2 har boligselskabet medtaget flere boliger og gennemfører hermed en mindre renovering af de enkelte boliger, således projektet fortsat er indenfor den økonomiske ramme, som Landsbyggefonden har givet tilsagn til.
 
Tilsagnet (skema A) blev i 2011 godkendt til 45 boliger, men Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger nu skema B til 55 boliger. Boligselskabet oplyser, at der tidligere var flere af dobbelthusene, hvor det kun var planlagt at udskifte taget på den ene bolig, hvilket er uhensigtsmæssigt. Derudover var licitationen god, således de ekstra boliger kan rummes indenfor den indeksregulerede anlægsøkonomi.
 
Renovering
Det er primært bygningernes klimaskærm (tag, ydervægge og vinduer) som renoveres. Indretningen af de enkelte boliger bliver desuden mere tidssvarende ved om- og/eller tilbygning.
 
Boligerne får også etableret nye tekniske anlæg (balanceret ventilation, el, vand og varme).
 
Udbud
Projektet blev udbudt i begrænset hovedentreprise, med laveste pris som tildelingskriterie.
 
Siden skema A i 2011 er der sket en prisudvikling, hvorfor Landsbyggefonden har godkendt en indeksregulering på 4.501.000 kr.
 
Renoveringsudgiften blev ved skema A godkendt med 32.977.000 kr., og ved skema B er den steget med 3.977.000 kr. til 36.955.000 kr. (32.977.000 kr. + 3.977.000 kr.)
 
Landsbyggefonden har, som særligt vilkår i tilsagnet (skema A), opfordret Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til at etablere et partnerskab med entreprenørerne om etablering af praktikpladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag for beboere i afdelingerne. Boligselskabet oplyser, at de ikke har anvendt sociale- og arbejdsklausuler i udbuddet, men at de er opmærksomme på klausulernes indhold i forhold til udførelsesfasen.
 
Støtte fra Landsbyggefonden
Helhedsplanen for afdeling 111, Karup, er opdelt i støttede arbejder (arbejder, hvor Landsbyggefonden giver ydelsesstøtte til realkreditlånet) og forbedringsarbejder (arbejder, som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser):
 
 
Støttede arbejder
Forbedringsarbejder
Samlet
Opretning
11.770.000 kr.
 
 
Miljø
     891.000 kr.
 
 
Ombygning
11.361.000 kr.
 
 
Tilgængelighed
10.204.000 kr.
 
 
Forbedringer
 
1.156.000 kr.
 
Vedligeholdelse
 
1.573.000 kr.
 
I alt
34.226.000 kr.
2.729.000 kr.
36.955.000 kr.
 
Anlægsøkonomiens fordeling for støttede arbejder fremgår af bilag nr. 2, og for forbedringsarbejder fremgår af bilag nr. 3.
 
Finansiering
Landsbyggefonden har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen.
 
Støttede realkreditlån
31.835.000 kr.
Boligselskabets bidrag (trækningsret)
   370.000 kr.
Kapitaltilførsel
4.750.000 kr.
Samlede udgifter, støttede og forbedringsarbejder
36.955.000 kr.
 
Huslejeniveau
For boligerne, som bliver renoveret, har boligselskabet vurderet, at et huslejeniveau på gennemsnit 538 kr./m²/år vil være hensigtsmæssigt.
 
For de renoverede boliger fra etape 1 er huslejen 603 kr./m²/år, og for de ikke renoverede boliger forbliver det gennemsnitlige huslejeniveau på 497 kr./m²/år.
 
Alternativer
Som alternativ kan byrådet vælge at fastholde den oprindelige beslutning om renovering af 45 almene familieboliger. Herved vil det samlede anlægsbeløb blive tilsvarende reduceret, og dermed også Viborg Kommunes garantibeløb.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet forventer, at renoveringen begynder forår 2018 og varer 2 år.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Kapitaltilførsel
Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefonden udgøre 4.750.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 950.000 kr., som blev godkendt ved skema A.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for gennemførelse af renoveringsprojektet, at kommunen garanterer for det støttede realkreditlån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
 
For det støttede lån forventes der et garantikrav på 100% af hovedstolen. Ved en garantiprocent på 100 udgør den kommunale garanti 31.835.000 kr. (selvskyldnerkaution), dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%.
 
Juridiske og planmæssige forhold                    
Der er ingen lokalplan for området, hvor afdeling 111, Karup er beliggende.
Bilag

Sagsid.: 18/9100
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse til renovering af 149 almene boliger i afdeling 22, Ulriksdal beliggende i Viborg, (skema B) med en samlet anskaffelsessum på 60.843.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
2. at byrådet godkender kommunegaranti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 26.995.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50% regaranti fra Landsbyggefonden,
 
3. at den foreløbige fastsatte årlige leje videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling, således at lejen for renoverede boliger gennemsnitligt udgør 883 kr./m2 for første driftsår, dog 858 kr./m2 ved fravalg af køkkenrenovering. Den samlede huslejestigning bliver hermed op til 6,6 %.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 20. september 2017 (sag nr. 7) at anbefale ansøgning om tilsagn (skema A) til renovering af 149 almene boliger fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 22, Ulriksdal beliggende i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 62.885.000 kr. til Landsbyggefonden.
 
På baggrund af byrådets anbefaling meddelte Landsbyggefonden den 5. oktober 2017 tilsagn om støtte (skema A).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Bebyggelsen er beliggende på Hamarvej, Borgåvej og Dalvikvej i den vestlige del af Viborg og består af 125 familie- og 24 ungdomsboliger, i alt 149 boliger. Boligerne er opført i 1988 - 1991 som tæt-lavt byggeri, henholdsvis i 1 og 2 etager, således den samlede bebyggelse fremstår varieret.
 
Renoveringen
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har i 2012 udarbejdet en helhedsplan for opretning af afdeling 22, Ulriksdal. Det er primært bygningernes klimaskærm (tag, ydervægge, kviste, gesimser og vinduer), som bliver renoveret.
 
Derudover får husene i 2 etager nye badeværelser, og i etplans husene bliver badeværelserne moderniseret. Renoveringsprojektet giver mulighed for, at samtlige køkkener bliver renoveret, dog har Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg lagt op til, at beboerne kan fravælge køkkenrenoveringen, hvis de ønsker en mindre huslejestigning.
 
Udbud
Projektet blev udbudt i begrænset fagentreprise, med laveste pris som tildelingskriterie.
 
Anlægsøkonomien var ved skema A 62.885.000 kr., og blev efter licitationen ved skema B 2.042.000 kr. lavere, således anlægsøkonomien nu udgør 60.843.000 kr. (62.885.000 kr. – 2.042.000 kr.)
 
Landsbyggefonden har som særligt vilkår i tilsagnet (skema A) opfordret Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til at etablere et partnerskab med entreprenørerne om etablering af praktikpladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag for beboere i afdelingerne. Boligselskabet har vurderet, at når opgaven er udbudt i fagentrepriser med primært lokale entreprenører, bliver de beskæftigelsesfremmende tiltag i lokalområdet hermed opfyldt.
 
Støtte fra Landsbyggefonden
Helhedsplanen for afdeling 22, Ulriksdal, er opdelt i støttede arbejder (arbejder, hvor Landsbyggefonden giver ydelsesstøtte til realkreditlånet) og ustøttede arbejder (arbejder, som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser):
 
Støttede arbejder (gruppe 1)
26.995.000 kr.
Ustøttede arbejder (gruppe 2)
15.000.000 kr.
Ustøttede arbejder (gruppe 3)
18.848.000 kr.
I alt
60.843.000 kr.
 
Anlægsøkonomiens fordeling for støttede arbejder fremgår af bilag nr. 2, og for ustøttede arbejder fremgår af bilag nr. 3.
 
Finansiering
Landsbyggefonden har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen.
 
Støttede realkreditlån
26.995.000 kr.
Ustøttet realkreditlån til gruppe 2 arbejder
Ustøttet realkreditlån til gruppe 3 arbejder
Boligselskabets bidrag (trækningsret)
13.000.000 kr.
10.599.000 kr.
 9.249.000 kr.
Kapitaltilførsel
1.000.000 kr.
Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder
60.843.000 kr.
 
Huslejeniveau
Det nuværende huslejeniveau er på 828 kr./m² pr. år. Efter renoveringen vil huslejen stige i gennemsnit med 55 kr./m², hvilket svarer til 6,6%. For boliger, hvor køkkener ikke bliver renoveret, vil huslejen stige i gennemsnit med 30 kr./m², hvilket svarer til 3,6%.
 
Boligselskabet vurderer, at et huslejeniveau på gennemsnit 883 kr./m²/år for de renoverede boliger vil være hensigtsmæssigt. For boliger, hvor køkkener ikke bliver renoveret, bliver det gennemsnitlige huslejeniveau på 858 kr./m²/år.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet forventer, at renoveringen begynder forår 2018 og varer 2 år.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Kapitaltilførsel
Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefonden udgøre 1.000.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 200.000 kr., som blev godkendt ved skema A.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for gennemførelse af renoveringsprojektet, at kommunen garanterer for det støttede realkreditlån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
 
For det støttede lån forventes der et garantikrav på 95,02% af hovedstolen. Hermed udgør den kommunale garanti 25.651.000 kr. (95,02% af 26.995.000 kr.), dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%. Den kommunale garanti er en selvskyldnerkaution.
 
Boligselskabet forventer ikke, at der bliver krævet kommunegaranti for de ustøttede lån til afdeling 22, Ulriksdal på samlet 23.599.000 kr. (13.000.000 kr. + 10.599.000 kr.).
 
Juridiske og planmæssige forhold
Hamarvej, Borgåvej og Dalvikvej er omfattet af lokalplan nr. 84, Boligområde ved Ulriksdal. Lokalplanen blev vedtaget i 1986, og dermed inden bebyggelsen blev opført. Forvaltningen vurderer, at renoveringen kan udføres inden for lokalplanens bestemmelser.

Bilag

Sagsid.: 15/21526
Resume
Salg af støttede ældreboliger i Vammen og Klejtrup til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg – med tilhørende godkendelse som tilsynsmyndighed - og udbud af ustøttede ældreboliger i Vammen og Hammershøj (bevillingssag)
 
Sagen drejer sig om salg af støttede ældreboliger i Vammen og Klejtrup til Boligselskabet Sct. Jørgen som opfølgning på bestræbelser på nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg. Sagen indeholder endvidere kommunens godkendelse – som tilsynsmyndighed - af boligselskabets køb. Endelig drejer sagen sig om udbud af ustøttede ældreboliger i Vammen og Hammershøj som led i den samme opfølgning.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ejendommene Tjele Møllevej og Skårupvej til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg med henblik på efterfølgende ommærkning til almene familieboliger, jf. sagsbeskrivelsen,
 
2. at ejendommene Tjele Møllevej og Randersvej udbydes jf. sagsbeskrivelsen,
 
3. at byrådet som tilsynsmyndighed giver en principgodkendelse af Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af ejendommene Tjele Møllevej og Skårupvej, jf. sagsbeskrivelsen, og
 
4. at udgiften til tinglysningsafgift og udstykningsudgift finansieres af politikområdet Ældre i alt 80.000 kr.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet bemyndigede på dets møde den 23. november 2016 (sag nr. 23) direktøren for Job og Velfærd til at indgå aftale med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om initiativer til nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg. Initiativerne omfattede bl.a. salg af nogle af kommunens ældreboliger.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Kommunen ejer 6 ældreboliger på Tjele Møllevej 14 i Vammen. Det var forudsat, at der skulle forhandles med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om køb af disse. Under sagsbehandlingen viste det sig, at 2 af boligerne ikke er opført med støtte, og de kan ikke sælges til boligselskabet uden udbud. Boligselskabet er dog interesseret i at byde på ejendommene. Det foreslås, at disse boliger udbydes til salg af kommunen på viborg.dk, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2016 (sag nr. 20)
I enkelte tilfælde kan en interesseret køber have henvendt sig til Kommunen, inden ejendommen er sat til salg. Fremgangsmåden vil så være, at Forvaltningen udbyder ejendommen til salg på Viborg.dk og indhenter en mæglervurdering, som fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med bud.
Kommunen ejer 8 ældreboliger på Randersvej 7 i Hammershøj. Det var ligeledes forudsat, at der skulle forhandles med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om køb af disse. Under sagsbehandlingen viste det sig, at ingen af disse boliger er opført med støtte, og de kan således heller ikke sælges til boligselskabet uden udbud. Boligselskabet er dog også interesseret i at byde på disse ejendomme. Det foreslås, at disse boliger også udbydes til salg.
 
På Tjele Møllevej 14 ejer kommunen 4 boliger, der er støttede efter almenboligloven. Og på Skårupvej i Klejtrup ejer kommunen 12 ældreboliger, der er støttede efter almenboligloven.
 
Det er under forbehold af byrådets godkendelse aftalt med boligselskabet Sct. Jørgen, at de køber disse boliger med henblik på efterfølgende ommærkning til almene familieboliger. Overtagelsesdagen sker efter nærmere aftale i 2018.
 
Omkostningerne ved handlerne betales af kommunen, da boligselskabet ikke kan pålægge lejerne udgifter i forbindelse med købet. Omkostningerne vedr. Tjele Møllevej er ca. 20.000 kr. til tinglysningsafgift. Omkostningerne vedr. Skårupvej er ca. 30.000 kr. til tinglysningsafgift. Herudover er der en udstykningsudgift på ca. 30.000 kr., da boligerne skal frastykkes det kommunale plejecenter, de i dag er en del af.
 
Salg af kommunale almene ældreboliger til boligselskabet vil ikke give kommunen mulighed for realisering af provenu. Salgsprisen fastlægges til restgælden på lån optaget i KommuneKredit til finansiering af anskaffelsessummen, og evt. optagne lån til forbedringer. Et salg af kommunale almene ældreboliger er imidlertid en forudsætning for ommærkning.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Eventuelle lån i KommuneKredit skal indfries i forbindelse med salget af støttede boliger, og den nye almene boligafdeling i boligselskabet skal optage et nyt lån. Meddelte tilsagn om støtte overføres, og statsgarantier, kommunale og regionale garantier samt alle regarantier vedstås. Henlæggelser og beboerindskud skal ligeledes udredes og overføres til den nye boligafdeling.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/16560
Resume
Salg af Kokholmvej 27, Viborg (bevillingssag)
Sagen drejer sig om salg af ejendommen, Kokholmvej 27, som kommunen købte i 2017. En del af ejendommens jord er herefter frastykket, så det sammen med kommunens øvrige jord i området kan give mulighed for at byggemodne resten af området.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger Kokholmvej 27 for 1.800.000 kr. jf. sagsbeskrivelsen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.800.000 kr. til kontoen ”Salg af Kokholmvej 27, Viborg” med rådighed i 2018,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 90.000 kr. til kontoen ” Salg af Kokholmvej 27, Viborg” med rådighed i 2018, og
 
4. at nettoindtægten på 1.710.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Byrådet den 18-04-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-04-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte køb af ejendommen, Kokholmvej 27, den 25. oktober 2017 (sag nr. 28).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forbindelse med køb af ejendommen var det forudsat, at bygningen skulle sælges igen med en passende grund. Der var indhentet en vurdering (vedlagt som bilag nr. 1), hvorefter ejendommen skulle kunne sælges for 1.800.000 kr.
 
Ejendommen har nu været til salg via mægler, og der er under forbehold af byrådets godkendelse indgået aftale om salg af ejendommen for 1.800.000 kr. Overtagelsesdag er efter nærmere aftale i 2018 – senest 1. juli. Køber betaler tinglysningsafgift.
 
Omkostningerne til salget – mæglersalær, markedsføring, tilstandsrapport m.v. – er ca. 90.000 kr. ekskl. moms.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag