You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 19. september 2018 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet - NYT pr. 1.1.2018
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Jensen, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/44383
Resume
Forligspartierne indgik den 3. september 2018 budgetforlig om budgettet for 2019 til 2022. Budgetforliget udgør nu budgetforslaget til byrådets 1. behandling den 19. september 2018.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at budgetforslaget godkendes med henblik på, at det kan indgå i byrådets 1. behandling på mødet den 19. september 2018.
Beslutning i Byrådet den 19-09-2018
Inden mødet var der udsendt høringssvar fra:
 
· Handicaprådet.
· Ældrerådet.
· Hoved-MED i form af referat af mødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september.
 
 
Høringssvarene indgår som nye bilag nr. 7 og 8 til denne sag.
 
 
Byrådet besluttede herefter
 
1. at budgetforslaget overgår til 2. behandling på byrådets møde den 10. oktober 2018.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-09-2018
Der blev indledningsvis fra forvaltningen udleveret et notat om ”Ny aftale om erhvervsfremme – økonomiske konsekvenser”.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte herefter indstillingen fra kommunaldirektøren, med tilføjelse om, at i teksten til budgetforliget (bilag nr. 1) udgår de sidste to sætninger omkring deponering og afledt drift vedrørende “Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende haller” (nederst side 7), idet emnet indgår ved næste års budgetlægning.
 
I forbindelse med indførelsen af ”Lov om erhvervsfremme”, fastholdes de nuværende tilskud til Viborg Erhvervsråd og Viborg Egnens Turistforening i 2019.
 
Der skal snarest foreligges en sag med henblik på igangsættelse af en proces af den fremtidige organisering af erhvervs- og turismeområdet.
Sagsfremstilling
Historik
Forligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgik den 3. september 2018 budgetforlig om budgettet for 2019 til 2022. Forligsteksten kan ses af bilag nr. 1.
 
Budgetforslaget består nu af det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 20. august 2018 (sag nr. 1), samt budgetforligets ændringer hertil, tillægsbevillinger og enkelte tekniske ændringer.
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED er inddraget løbende samt på byrådets temamøde den 18. juni 2018 og budgetseminaret den 23. august 2018. Budgetforslaget sendes til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2018 og byrådets 1. behandling den 19. september 2018. Der vil ligeledes være fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 12. september 2018.
 
Beskrivelse
 
Ændringer til basisbudgettet
 
Budgetforslaget består som nævnt af basisbudgettet korrigeret for ændringerne i budgetforliget, tillægsbevillinger og tekniske ændringer. Ændringerne til basisbudgettet ses af tabellen nedenfor.
 
Tabel 1. Ændringer til basisbudgettet
(i 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
Budgetforlig (drift)
15.000
15.000
15.000
15.000
Budgetforlig (anlæg)
-96.000
13.139
-564
96.490
Budgetforlig (øvrige indtægter og udgifter)
-41.720
-60.500
-17.000
-3.000
Teknisk tilretning af budget for Midtjysk Brand & Redning (jf. ØEU 29.8, sag nr. 27)
-257
-389
-389
-389
Salg af ejerlejlighed nr. 1 Overlundgården til Boligselskabet Viborg (ØEU 29.8 2018 sag nr. 28)
-2.000
 
 
 
Fremrykning af rådighedsbeløb vedr. grundkapitallån for afdeling 48, Reberbanen II (ØEU 29.8 2018 sag nr. 31)
-5.200
 
 
 
I alt
-130.177
-32.750
-2.953
108.101
 
De enkelte ændringer i budgetforliget kan ses af bilag nr. 2.
 
Præsentation af budgetforslaget
 
Budgetforslaget for 2019-2022 inkl. ovenfor beskrevne ændringer, ses af tabel 2 og 3.
 
Tabel 2. Resultatopgørelse for budget 2019-22*
 
(mio. kr.)
(minus = indtægter, plus = udgifter))
Opr.
budget 2018
Forventet regnsk.
2018 pr. 30/6
Budget
2019
Budget
2020
Budget
2021
Budget
2022
Skatter og generelle tilskud
-5.857,3
-5.798,3
-5.918,1
-6.103,2
-6.227,7
-6.369,9
Serviceudgifter
4.187,2
4.204,0
4.236,7
4.201,3
4.192,6
4.168,7
Overførselsudgifter
1.433,1
1.422,0
1.469,7
1.507,4
1.543,4
1.569,0
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
135,2
262,7
392,1
Renter
8,8
-58,8
11,0
12,6
13,5
12,9
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-228,2
-231,3
-200,7
-246,7
-215,6
-227,2
Anlægsudgifter (skattefinansieret)
209,7
250,6
231,3
212,0
229,0
264,1
Ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Alment boligbyggeri
36,4
56,4
44,8
9,1
9,1
23,1
Jordforsyning
-17,3
-54,3
-28,5
-11,5
-6,1
-9,6
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
4,4
10,0
18,0
Nettoafdrag på gæld
33,8
35,3
33,8
46,4
76,4
77,7
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område
34,4
56,7
80,7
13,8
102,9
146,2
Forsyningsområdet
34,7
49,6
6,0
1,7
-2,2
-2,2
Øvrige finansforskydninger
5,4
67,9
5,8
-8,6
-6,3
-6,3
Samlet likviditetsvirkning
74,5
174,2
92,6
7,0
94,3
137,7
* Budget og forventet regnskab 2018 er i 2018-priser. I budget 2019-2022 er udgifter i 2019-priser og indtægter i løbende priser.
 
Tabel 3. Likviditetsopgørelse for budget 2019-22
 
(mio. kr.)
(minus = kasseforbrug)
Opr.
budget 2018
Forventet regnsk.
2018 pr. 30/6
Budget
2019
Budget
2020
Budget
2021
Budget
2022
Likviditet (minus = kasseforbrug)
 
 
 
 
 
 
Likvide aktiver primo
256,4
256,4
82,1
-10,4
-17,4
-111,7
Samlet likviditetsvirkning
-74,5
-174,2
-92,6
-7,0
-94,3
-137,7
Likvide aktiver ultimo
181,9
82,1
-10,4
-17,4
-111,7
-249,4
Gennemsnitlig likviditet
425,0
525,0
365,0
305,0
265,0
150,0
Disponibel likviditet, gennemsnit
228,4
340,0
175,0
110,0
75,0
-40,0
 
Nedenfor kommenteres hovedposterne i tabel 2 og 3. En mere detaljeret resultatopgørelse kan ses i bilag nr. 3. Budgetforslagets konsekvenser for de kommunale takster kan ses i bilag nr. 4.
 
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 200,7 mio. kr. i 2019, 246,7 mio. kr. i 2020, 215,6 mio. kr. i 2021 og 227,2 mio. kr. i 2022. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr. er næsten opfyldt i 2020 men uopfyldt i resten af budgetperioden.
 
Serviceudgifter
Serviceudgifterne udgør 4.236,7 mio. kr. i 2019, hvilket er 31 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2019 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.
 
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne på 1.469,7 mio. kr. i 2019 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018. Det er indlagt som budgetforudsætning, at Viborg Kommunes andel af overførselsudgifterne på landsplads fastholdes.  Det kræver, at udviklingen vendes, idet andelen har været konstant stigende i de seneste år.
 
Forligspartierne ønsker, at Viborg Kommunes andel af de samlede overførselsudgifter på landsplan reduceres i budgetperioden, så Viborg Kommune på sigt kommer på niveau med sammenlignelige kommuner. Det forventes, at overførselsudgifterne herved reduceres med 10 mio. kr. årligt i forhold til basisbudgettet. Denne reduktion er ikke indarbejdet i budgettet.
 
Anlægsudgifter
Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 231,3 mio. kr. i 2019, 212,0 mio. kr. i 2020, 229,0 mio. kr. i 2021 og 264,1 mio. kr. i 2022. Byrådets målsætning om et niveau på minimum 225 mio. kr. årligt er derved opfyldt hvert år med undtagelse af 2020. Nettoanlægsudgifterne er dog ”kunstigt” lave i 2020, idet en ekstraordinær budgetteret indtægt på 81,3 mio. kr. vedr. salg af den nuværende handelsskolebygning bringer nettoudgifterne betydeligt ned. Oversigt over anlægsudgifterne på projektniveau kan ses som bilag nr. 5.
 
På landsplan viser de seneste indmeldinger til KL, at kommunernes anlægsudgifter overstiger anlægsloftet med ca. 2,2 mia. kr., hvorfor det kan blive aktuelt, at Viborg Kommune bidrager yderligere til, at kommunerne samlet set overholder anlægsloftet.
 
Lånoptagelse og afdrag på gæld
I 2019 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 49,9 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til. Der afdrages netto 33,8 mio. kr. på kommunens gæld i 2019, idet afdragene er større end lånoptagelsen.
 
Likviditet
Basisbudgettet har en negativ virkning for likviditeten i 2019, idet den faktiske likviditet reduceres fra 82,1 mio. kr. primo 2019 til -10,4 mio. kr. ultimo 2019. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 525 mio. kr. ultimo 2018 til 150 mio. kr. ultimo 2022. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt de første tre år af budgetperioden.
 
Indtægtsprognose
Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien, er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2019 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2022 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2019.
 
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2019-2022 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning, som inkluderer følsomhedsanalyser.
 
Reduktioner til senere udmøntning
 
Der resterer tre reduktionspuljer i budgetforslaget, som endnu ikke er udmøntet.
 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP):
I budgetforslaget for 2019 er det indarbejdet, at Viborg Kommune skal frigøre 8,2 mio. kr. vedrørende initiativerne i MEP.  I budgetforliget har forligspartierne aftalt, at udmøntningen af puljen afventer en nærmere udmelding fra KL om virkningen af de statslige initiativer for 2019, herunder forenkling af beskæftigelsesindsatsen og fire andre statslige initiativer.
 
Ny lov om erhvervsfremme og etablering af de nye erhvervshuse:
Regeringens forslag til ny lov om erhvervsfremme får betydning for Viborg Kommunes budget, idet kommunerne skal bidrage til finansieringen af de nye erhvervshuse. Forligspartierne er enige om, at der skal ske en omlægning af 4,71 mio. kr. af budgettet til erhvervsfremme, og at der senere vil skulle ske en afklaring af, hvor pengene konkret skal findes. Udmøntningen afventer, at den nye erhvervsfremmelov er vedtaget, og at det er mere veldefineret, hvad kommunens rolle bliver i forhold til de nye erhvervshuse.
 
Effektiviseringspulje vedrørende diverse tilskud under politisk organisation:
I budgetforslaget er der indarbejdet effektiviseringer for en procent af serviceudgifterne svarende til 37,5 mio. kr. i 2019. Det indgår heri, at diverse tilskud på politikområdet politisk organisation under Økonomi- og Erhvervsudvalget skal reduceres med 1 mio. kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil på et senere tidspunkt skulle tage stilling til, hvilke tilskud der konkret skal bortfalde eller reduceres.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vil blive forelagt beslutningsoplæg, når der er yderligere afklaring vedr. MEP og erhvervsfremme. Udmøntning af effektiviseringspuljen vedr. diverse tilskud vil kunne ske på mødet den 3. oktober 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet i perioden 13.-17. september 2018. Byrådets 1. behandling sker på mødet den 19. september 2018.
 
Der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet tirsdag den 25. september 2018 kl. 12.00 og frist for fremsendelse af underændringsforslag mandag den 1. oktober 2018 kl. 12.00.
 
Ændringsforslag og underændringsforslag skal fremsendes til forvaltningen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag på mødet den 3. oktober 2018, inden de overgår til budgettets 2. behandling i byrådet den 10. oktober 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag