You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 10. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet - NYT pr. 1.1.2018
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Jensen, Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen
Bemærkninger Afbud fra Anders Bertel, Åse Kubel Høeg og Claus Clausen. Per Møller Jensen mødte kl. 17.45 efter behandling af sagerne 1-10.

Sagsid.: 18/45034
Resume
Det eksisterende fysiklokale på Houlkærskolen som er fra 1970´erne, trænger kraftigt til udskiftning, modernisering og tilpasning til den nutidige undervisningsform og fysiklokalet på Nordre Skole trænger til mindre renoveringer i form af udskiftning af tærede rør.
 
Der søges om frigivelse af 1.858.000 kr. til renovering af fysiklokaler.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.  at renovering af fysiklokalerne på Houlkærskolen og Nordre Skole igangsættes.
 
2.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.858.000 kr. til kontoen ”Renovering af faglokaler på Houlkærskolen og Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2018 på 350.000 kr. og 1.508.000 kr. i 2019.
 
3.  at udgiften på 350.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
 
4.  at udgiften på 1.508.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at renovering af fysiklokalerne på Houlkærskolen og Nordre Skole igangsættes.
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.858.000 kr. til kontoen ”Renovering af faglokaler på Houlkærskolen og Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2018 på 350.000 kr. og 1.508.000 kr. i 2019.
 
3. at udgiften på 350.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
 
4. at udgiften på 1.508.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Ejendom og Energi har afholdt indledende møder med begge skoler.
 
Beskrivelse
På Houlkærskolen fremstår fysiklokalet nedslidt og utidssvarende. Dette gælder både overflader, installationer, fast inventar og løst inventar.
På Nordre skole er der konstateret tærede vand- og afløbsrør i etagedækket mellem fysiklokalet og sløjdlokalet. Disse rør skal udskiftes inden de medfører skader på tilstødende bygningsdele. Udskiftningen medfører nogle følgeomkostninger såsom udskiftning af lofter, tilretning af installationer m.m. I samme omgang renoveres enkelte overflader i de berørte lokaler. Der skal til projektet tilføres økonomi både fra B&U og den centrale vedligeholdelsespulje i Ejendom og Energi, da det omhandlende arbejde vedrører begge puljer.
 
Ejendomme og Energi varetager opgaven og de udfører både arkitekt- og ingeniørrådgivning.
 
Overslag fra Ejendom og Energi:
 
Houlkærskolen:
Håndværkerudgifter
Honorar, Rådgivning
 
1.390.000 kr.
286.000 kr.
I alt
1.676.000 kr.
Nordre Skole:
Håndværkerudgifter
Honorar, Rådgivning
 
125.000 kr.
7.000 kr.
I alt
132.000 kr.
Uforudsete udgifter
50.000 kr.
Total
1.858.000 kr.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forventet opstart: Snarest muligt
Ibrugtagning: Foråret 2019
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 18/12109
Resume
Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Hammershøj kan omlægges til separatkloak.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
2. at Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
2. at Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 26. april 2018 (sag nr. 4) med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. maj 2018 til den 26. juni 2018.
 
Der er modtaget to høringssvar vedrørende omlægningen. Det ene høringssvar har karakter af opklarende spørgsmål og har derfor ikke givet anledning til ændring af planforslaget. Det andet høringssvar stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor omlægningen vedtages på nuværende tidspunkt, når en anden tidsplan fremgår i perspektivplanen. En bemærkning om dette er indarbejdet i tillæggets tekst-del (markeret med rødt i teksten). 
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.
 
 
Beskrivelse
Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Hammershøj kan omlægges til separatkloak.
 
Det drejer sig konkret om områderne ved Bakkevej, Bødkervænget, Frederiksberg Bakke, Frederiksberg, Fuglebakken, Gartnerbakken, Hviddingvej, Hyldemosevej, Hyldevænget, Randersvej, Skolevangsvej, Skolevej, Stadionvej og Vorningvej.
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 3.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.
 
Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/22032
Resume
 
Tillægget danner grundlag for, at fælleskloakken i et område ved Koldingvej samt syd for Banebyen i Viborg kan omlægges.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
2. at Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
2. at Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 21. juni 2018 (sag nr. 4) med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 27. juni 2018 til den 22. august 2018.
 
Der er modtaget tre høringssvar vedrørende konkrete forhold for en ejendom, praktiske spørgsmål samt koordinering med fiber-net og Banedanmark. Høringssvarene har karakter af opklarende spørgsmål og har derfor ikke givet anledning til ændring af planforslaget.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.
 
 
Beskrivelse
Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at et fælleskloakeret område langs Koldingvej og syd for Banebyen kan omlægges til separatkloak.
 
Det drejer sig konkret om følgende veje:
· Gyvelvej
· Irisvej
· Kløvermarksvej
· Koldingvej
· Lavendelvej
· Primulavej
· Rosenvænget
· Solsikkevej
· Stokrosevej
· Søndermarksvej
· Violvej
 
Derudover vil der med tillægget ske en berigtigelse fra separatkloak til fælleskloak for to ejendomme på Koldingvej og to på Lyngvej.
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.
 
Kortlagt jordforurening
I høringsperioden er forvaltningen gjort opmærksom på, at 7 grunde på Violvej og 1 grund på Rosenvænget er kortlagt som jordforurenet på vidensniveau 2 (”V2”), som vist i bilag 5. De V2 kortlagte områder på de 8 adresser er nøje undersøgte og relativt præcist afgrænsede. Grundejerne blev i forbindelse med kortlægning orienteret om, hvorledes de skal forholde sig i forbindelse med kommende jordarbejder. Kortlægning og undersøgelser er foregået fra 2008 til 2015.
 
Konsekvensen af forureningerne er, at der kan være ekstra omkostninger knyttet til et separatkloakeringsprojekt. Bortskaffelse af den forurenede jord kan være en meromkostning både for Energi Viborg Vand A/S (EVV) og de konkrete grundejere, mens det faktum, at grundejerne ikke kan få lov at nedsive i de V2 kortlagte områder, kan begrænse muligheden for alternativ afledning af regnvand, og derfor evt. føre til, at nogle grundejere må vælge en dyrere separeringsløsning.
 
I forbindelse med udførelse af separering på egen grund er det altid en mulighed at søge om dispensation til at beholde konkrete regnvands-afløb på spildevandskloakken. Vurdering af, om der kan gives dispensation i en konkret sag, sker ud fra proportionalitetsprincippet, hvor gevinsten ved separering af et regn-areal stilles op mod de udgifter, der er forbundet hermed. For de grundejere, som har V2-kortlagte grunde, er den umiddelbare vurdering fra forvaltningen, at der vil kunne gives dispensation for konkrete afløb i de tilfælde, hvor jordforureningens ekstra omkostninger gør en omlægning uforholdsmæssig bekostelig i forhold til størrelsen på det tilkoblede regn-areal. 
 
EVV har oplyst, at de fastholder ønsket om, at kloakfornyelsen også omfatter de V2 kortlagte ejendomme.
 
Ændringer af tillæggets tekstdel omhandlende jordforureningen, er i tillægget markeret med rødt.
 
 
Alternativer
Da der er ændret i tillæggets tekst-del, er det et alternativ til indstillingen at lade høringen gå om. Dette er dog ikke vurderet nødvendigt, grundet ovenstående beskrivelse af, hvordan sagerne for de konkrete jordforurenede grunde kan håndteres.
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.
 
Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/44070
Resume
Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Tillæggene vedrører omlægning af spildevandsledninger fra fælles- til separatkloak samt etablering af rensedamme (bassiner) i Hammershøj (Tillæg nr. 25) og Viborg ved Koldingvej og syd for Banebyen (Tillæg nr. 26).
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
· Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
· Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.
 
Det drejer sig om:
· Etablering af spildevandsledninger
· Etablering af rensedamme.
· Etablering af øvrige spildevandstekniske anlæg.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014 – 2018.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 16/28645
Resume
AU-Foulum har søgt om tilladelse til udvidelse af biogasanlægget og tilhørende forsknings- og demonstrationsfaciliteter på universitetets eksisterende biogasanlæg. Et forslag til lokalplan for området har været i 8 ugers offentlig høring, og der er indkommet 3 høringssvar. Der skal nu tages stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 475 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer,
 
2. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet høringssvar
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 475 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer,
 
2. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes, og
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet høringssvar
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 21. juni 2017 (sag nr. 16) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 475 for et område til biogasanlæg ved AU-Foulum med tilhørende miljørapport i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Planforslag og miljørapport er i bilag 2.
 
Miljøstyrelsen er myndighed for en konkret udvidelse af biogasanlægget indenfor lokalplanområdet. Miljøstyrelsen har haft en VVM-redegørelse for det konkrete projekt i høring samtidigt med planforslag, miljørapport samt udkast til en miljøgodkendelse
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget med tilhørende miljørapport har sammen med VVM-redegørelsen fra Miljøstyrelsen og forvaltningens forslag til miljøgodkendelse været i offentlig høring fra den 24. maj 2018 til den 19. juli 2018. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar, som er i bilag 3.
 
Der afholdtes borgermøde om planforslagene den 13. juni med ca. 40 deltagere. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om lugt, transport, alternativ vejadgang, støj, finansiering og grøn energi.
 
 
Beskrivelse
Forslag til lokalplan nr. 475
Lokalplanforslaget fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg såsom biogasanlæg og tilknyttede forsknings- og demonstrationsmæssige faciliteter og aktiviteter med vejadgang fra Burrehøjvej. Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre etablering af beplantningsbælter.
 
Miljørapport
Der er udarbejdet en miljørapport i tilknytning til lokalplanen. Miljørapporten indeholder en vurdering af den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kan medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslaget.
 
Høringssvar
Der er kommet 3 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er i bilag 3. Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens forslag til svar. Høringssvarene drejer sig om ejerforhold, grundlejekontrakt, transport, trafiktællinger, støj fra transport, vejadgang og forslag om informationssystem til naboer.
 
Behandlingen af høringssvarene indgår i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering, som er i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med planen.
 
Forvaltningens bemærkninger
Der er modtaget et høringssvar, som omhandler ejerforholdene for arealet. Forvaltningen har fået oplyst, at ejerforhold og grundlejekontrakt er blevet afklaret mellem AU-Foulum og Bygningsstyrelsen.
 
Forvaltningen vurderer, at høringssvar vedr. transport og støj fra transport bl.a. om natten ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget, da lokalplanen giver anledning til en mindre stigning i antallet af transporter. Det vurderes, at stigningen ikke vil påvirke naboer og omgivelser væsentligt bl.a. fordi transporterne generelt afvikles i dagtimerne. I miljøgodkendelsen for biogasanlægget vil der blive stillet vilkår om, at til- og frakørsler af biomasse på anlægget registreres med angivelse af mængde og tidspunkt. Der vil således være muligt at føre kontrol med omfanget af natkørsel.
 
AU-Foulum oplyser, at der arbejdes på at lave en facebook-gruppe, hvor der kan informeres om, hvornår der er sæsonkørsel mm. Forvaltningen vurderer, at denne information kan afhjælpe den lokale usikkerhed om kørsler, som kan give anledning til klager til AU-Foulum fra beboere i Foulum og Formyre.
 
Viborg Kommune vil på baggrund af borgernes generelle oplevelse af stort trafikpres og oplevelse af støjgener på Burrehøjvej følge udviklingen i trafikken.
 
Forvaltningen vurderer, at de øvrige bemærkninger i høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget.
 
Forvaltningen vurderer, at det bør præciseres i lokalplanens bestemmelse 3.1, at et biogasanlæg også kan bestå af biogasreaktorer og siloanlæg, og at lokalplanområdet også må anvendes til mandskabsfaciliteter. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det i bestemmelse 7.1 bør præciseres, at et siloanlæg også kan være biogasreaktorer.
 
Forvaltningen foretager derudover enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen herunder en justering af nummereringen i § 2.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et stort teknisk anlæg i det åbne land. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Såfremt planforslaget vedtages endeligt, skal planen offentliggøres. Klager skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse.
 
Såfremt planen vedtages endeligt, kræver det konkrete projekt om udvidelse, at der meddeles en landzonetilladelse, en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen er myndighed på VVM-tilladelsen, og Viborg Kommune er myndighed for landzonetilladelse og miljøgodkendelse.
 
Udkast til miljøgodkendelse er i bilag 6.
 
Miljøstyrelsen sender den sammenfattende redegørelse for VVM-redegørelsen til udtalelse hos Viborg Kommune. Det vedhæftede udkast til miljøgodkendelse er afstemt med Miljøstyrelsen.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/58054
Resume
Udvalget orienteres om anbefalingerne fra Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner og skal tage stilling til den videre proces i forbindelse med udarbejdelse af tema-kommuneplantillæg for natur og landskab - Grønt Danmarkskort.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager Naturrådets anbefalinger til efterretning
 
2. at udvalget drøfter Naturrådets fremtid
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at Naturrådets anbefalinger inddrages i arbejdet med det kommende tema-tillæg til kommuneplanen om natur og landskab, og
 
4. at processen med det kommende tema-tillæg til kommuneplanen om natur og landskab – Grønt Danmarkskort igangsættes i efteråret 2018.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2018
Klima- og Miljøudvalget tog Naturrådets anbefalinger til efterretning og drøftede Naturrådets fremtid. Udvalget anbefaler som udgangspunkt ikke en fortsættelse af Naturrådet, men ønsker en høring i Det Grønne Råd.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
1. at Naturrådets anbefalinger inddrages i arbejdet med det kommende tema-tillæg til kommuneplanen om natur og landskab, og
 
2. at processen med det kommende tema-tillæg til kommuneplanen om natur og landskab – Grønt Danmarkskort igangsættes i efteråret 2018.
Sagsfremstilling
Historik
På mødet den 30. november 2017 (sag nr. 16) tog udvalget forvaltningens indstilling om det lokale naturråd og Grønt Danmarkskort til efterretning, og udvalget er undervejs blevet orienteret om processen, herunder at:
· bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd trådte i kraft pr. 10. august 2017,
· kommunerne skulle nedsætte lokale naturråd senest den 15. januar 2018,
· der i det lokale naturråd skulle være max. 20 medlemmer, som skulle være ligeligt fordelt mellem erhverv og natur/miljø/friluftsliv,
· det lokale naturråd skulle bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder til Grønt Danmarkskort, især med basis i det Digitale Naturkort - http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk,
· de lokale naturråd skulle have afsluttet deres arbejde senest den 15. juli 2018,
· hver kommune ved næste revision af kommuneplanen skal samle Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresserne i ét plan-emne – et naturtema. Kortet skal koordineres med nabokommunerne.
 
Desuden, at:
· Viborg Kommune skulle danne et lokalt naturråd vestover med Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner,
· Ikast-Brande Kommune blev sekretariatskommune for rådet,
· det Grønne Råds medlemsorganisationer var blevet opfordret til at opstille kandidater til rådet,
· forvaltningen udpegede en repræsentant fra forvaltningen som observatør i rådet.
 
 
Inddragelse og høring
Det lokale naturråd blev nedsat den 22. december 2017. Rådet kom til at bestå af 14 medlemmer fra forskellige organisationer – se bilag 1.
 
 
Beskrivelse
Rådet er i enighed nået frem til nogle fælles anbefalinger med uddybende tekst. Anbefalingerne er den 29. juni 2018 sendt til de fire kommunalbestyrelser – se bilag 2, bilag 3 og bilag 4. Enslydende anbefalinger er sendt til Miljø- og Fødevareministeren og Erhvervsministeren – se bilag 5 og bilag 6. Erhvervsministeren har svaret – se bilag 7. 
 
Der er tale om anbefalinger til kommunernes kommende revisioner af kommuneplanernes afsnit om natur og landskab.
 
Kommuneplan 2017-2029
Kommuneplanen indeholder retningslinjer for beskyttelse og benyttelse af natur og landskab. Retningslinje 10 (link) om natur indeholder to undertemaer:
· Naturområder: Omfatter alle internationale beskyttelsesområder (Natura 2000-områder - dvs. fuglebeskyttelsesområder, habitatområder og Ramsar-områder), beskyttede naturområder på planlægningstidspunktet (§ 3-områder), fredede områder og fredsskove.
· Økologiske forbindelseslinjer: Et udpeget net af forbindelseslinjer. Det er landskabsstrøg, hvor der er særligt mange små og/eller sammenhængende naturområder.
 
Naturområderne og de økologiske forbindelseslinjer omfatter først og fremmest skove, heder og overdrev samt lavtliggende og vandløbsnære arealer, herunder bl.a. også ådalenes skrænter.
 
Revision af kommuneplanens tema om natur og landskab
Jf. planloven skal kommuneplanen indeholde kort over og retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, hvor de samlede udpegninger udgør Grønt Danmarkskort. Udpegningerne skal tillige indeholde potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelseslinjer og retningslinjer for, hvordan kommunen skal vægte hensynet til disse områder, samt retningslinjer for, hvordan kommunalbestyrelsen vil prioritere naturindsatsen indenfor Grønt Danmarkskort.
 
Udpegningen af især økologiske forbindelseslinjer er af ældre dato, idet temaet er overført fra Viborg Amts regionplan. Der er derfor behov for at revidere temaet og se det i kontekst med de nye udpegninger af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelseslinjer, som skal udpeges jf. planloven:
· Naturområder - findes i dag i tekst og på kort, men skal revideres/opdateres.
· Potentielle naturområder - findes ikke i dag, og skal beskrives i tekst og udpeges på kort.
· Økologiske forbindelseslinjer - findes i dag i tekst og på kort, men skal revideres.
· Potentielle økologiske forbindelseslinjer - findes ikke i dag, og skal beskrives i tekst og udpeges på kort.
Alle udpegninger skal koordineres med nabokommunerne.
 
Revision af temaet vil ske ved udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen om natur og landskab.
 
Forvaltningens bemærkninger til naturrådets anbefalinger
Naturrådets anbefalinger (bilag 2, bilag 3 og bilag 4) er overordnede og principielle og indeholder ikke konkrete udpegninger.
 
Forvaltningen vurderer, at rådets overordnede og principielle anbefalinger er hensigtsmæssige, og at de med fordel sammen med andre input kan medtages i den videre proces med revisionen af kommuneplanen – se en nærmere redegørelse for forvaltningens vurderinger i bilag 8.
 
Naturrådet anbefaler, at kommunalbestyrelserne snarest muligt iværksætter opdatering af kortlægningen af beskyttet natur.
 
Hertil bemærker forvaltningen, at udvalget på mødet den 3. november 2016 (sag nr. 5) besluttede, at der skal ske en forbedret kortlægning af beskyttet natur med hensyn til HNV-kortlægning, og at kortlægningen er igangsat i forvaltningen. Forvaltningen vurderer, at fuld imødekommelse af naturrådets anbefaling vil kræve, at der afsættes yderligere ressourcer til kortlægning af naturtyper i kommunalt regi og af arter i statsligt regi for at kunne forbedre kendskabet til naturtyper og arters forekomst.
Forvaltningen bemærker, at principperne om lodsejerinddragelse og frivillighed er et bærende princip i statens og kommunernes Natura 2000-planlægning. Og at princippet om ikke at udlægge naturområder i umiddelbar nærhed af husdyrproduktioner var et princip, som indgik i byrådets beslutning i sagen om justering af Natura 2000-områdernes grænser (mødet den 20. december 2017 (sag nr. 23). Endvidere er fremme af truede arter og skabe sammenhæng med mening også bærende principper i Viborg Kommunes godkendte Natur- og Parkpolitik ”Grønne sammenhænge” og Natur- og Parkplanen, som er under udarbejdelse.

Desuden indgår mange af de anbefalede virkemidler i de værktøjer, som forvaltningen arbejder med i forbindelse med det store LIFE-IP-projekt ”Natureman - Landmanden som naturforvalter”, som udvalget drøftede på mødet den 1. marts 2018 (sag nr. 9).
Afslutningsvist anbefaler Naturrådet, at rådet fortsætter, og at kommunalbestyrelserne i det fremtidige arbejde inddrager erhvervs- og naturorganisationerne ved udmøntningen af Grønt Danmarkskort.
 
Erhvervsministeren har svaret, at ifølge bekendtgørelsen skal det lokale Naturråd afslutte sit arbejde senest 15. juli 2018, og at det er kommunernes ansvar at sikre, at offentligheden inddrages i planlægningsarbejdet. Kommunerne kan i den forbindelse beslutte at lade de lokale naturråd fortsætte deres arbejde, hvis der lokalt er ønske herom.  
 
Forvaltningen bemærker hertil, at hvis rådet skal fortsætte, kræver det politiske beslutninger på tværs af de fire kommuner om organisering og kommissorium m.m.
 
Det er forvaltningens vurdering, at Viborg Kommune - som de fleste andre kommuner - i forvejen har et bredt sammensat Grønt Råd, som hensigtsmæssigt kan varetage opgaven på kommunalt niveau.
 
 
Alternativer
Udvalget har følgende valgmuligheder i forbindelse med Naturrådets anbefalinger og den kommende proces med revision af kommeplanen:
· At beslutte, at Naturrådets anbefalinger bliver retningsgivende for processen.
· At beslutte at indstille til byrådet, at Naturrådet fortsætter, og at Viborg Kommune i det fremtidige arbejde inddrager erhvervs- og naturorganisationerne ved udmøntningen af Grønt Danmarkskort.
 
 
Tidsperspektiv
Kommuneplanen skal revideres for så vidt angår udpegning af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelseslinjer. Der skal udpeges Grønt Danmarkskort, som skal koordineres med alle nabokommuner. Revisionen forventes at ske ved udarbejdelse af et temakommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029.
 
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte processen i løbet af efteråret 2018, startende med en drøftelse i det Grønne Råd for Viborg Kommune på mødet den 25. september 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Alle ændringer af retningslinjer, der vedtages ved næste revision af kommuneplanen, er bindende for Viborg Kommune i sin administration. Det gælder også eventuelle ændringer af retningslinjerne for Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresserne, herunder også udvalgets eventuelle beslutninger om ændringer på basis af anbefalinger fra Naturrådet.
Bilag

Sagsid.: 18/34232
Resume
De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet en Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2019-2020. Rammeaftalen 2019-2020 er behandlet i KKR Midtjylland, som anbefaler, at byråd og regionsråd i Midtjylland godkender aftalen.
 
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på deres møder hhv. den 18. og 20. september med nedenstående sagsfremstilling.
Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1.  at Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2019-2020 godkendes.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra hhv. Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra hhv. Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
 
Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.
 
Inddragelse og høring
Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs.
 
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på møde henholdsvis den 26. april 2018 (sag nr. 6) og den 24. april 2018 (sag nr. 9) udkast til pejlemærker for Rammeaftalen 2019-2020.
 
Beskrivelse
KKR Midtjylland er på møde den 14. juni 2018 blevet enige om, at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.
 
Fælles faglige udviklingsområder
I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:
      Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen
      Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
      Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster
 
Styring og økonomi
Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.
 
Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
 
De 19 kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:
      Taksterne kan ikke stige i perioden
      Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
      Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode
      Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019
 
Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ift. takstberegning, opsigelsesvarsler mv.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/61681
Resume
Bach Gruppen, Ejendomsanpartsselskabet Absalonsvej og CS Ejendomme (ejerne af henholdsvis Absalonsvej 1, 3, 5 og 7) ønsker at opføre etageboliger på ejendommene, der ligger i Viborg Baneby.
 
Ansøgningen er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, og forvaltningen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt. Bygherrerne har på den baggrund ladet udarbejde et udkast til lokalplanforslag og kommuneplantillæg for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om de indstiller til byrådet
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod på grund af støjbelastningen, og fordi projektet afviger væsentligt fra helhedsplanen på området.
 
Birthe Harritz stemmer imod på grund af støjbelastningen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Kai O. Andersen stemmer imod på grund af støjbelastningen og fordi projektet afviger væsentligt fra helhedsplanen på området
Beslutning i Teknisk Udvalg den 19-09-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Birthe Harritz kunne ikke medvirke til beslutningen grundet støjbelastningen.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018 (sag nr. 24) at igangsætte planlægningen for et centerområde øst for Indre Ringvej i Viborg Baneby.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Projektforslaget
Bygherrerne ønsker at opføre etageboliger på deres ejendomme i varierende højder fra 3 til 6 etager, og med gårdrum, der er afskærmet fra de omkringliggende veje, og som kan fungere som opholds- og parkeringsarealer for de nye bebyggelser.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 127, der udlægger området til erhverv. Det er derfor nødvendigt, at der vedtages en ny lokalplan for området, såfremt det ansøgte projekt skal kunne realiseres.
 
Kommuneplan
Området er i kommuneplan 2017 – 2029 udlagt til centerformål (herunder etageboliger), og der gives mulighed for bebyggelse i 3-4 etager, en bebyggelsesprocent på højst 175 % samt mulighed for butikker med store udvalgsvarer på 500-2000 m2.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår etageantal. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.
 
Bygherrerne har på den baggrund fået udarbejdet et udkast til lokalplanforslag og kommuneplantillæg for området, der er i bilag 4.
 
Forslag til lokalplan nr. 496
Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for, at der kan etableres etageboliger, liberalt erhverv, almen service (fx uddannelse, institutioner og kulturformål), restauranter og hoteller.
 
Herudover er planens principper som følger:
· Bebyggelsens omfang og placering:
- Maks. bebyggelsesprocent: 175 %
- Maks. etageantal: 3 til 6 etager.
 
· Trafik og parkering:
Absalonsvej 1:
- Vejadgang skal ske via én overkørsel til Vilhelm Ehlerts Alle og/eller én overkørsel til Middagshøjvej.
Absalonsvej 3-7:
- Vejadgang skal ske fra Vilhelm Ehlerts Alle.
 
Generelt:
- Der udlægges en sti, der skaber forbindelse mellem Vilhelm Ehlerts Alle og Indre Ringvej.
- Viborg Kommunes generelle p-norm gælder for området, med mulighed for reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.
 
Arkitekturpolitik
Projektets arkitektur er screenet ud fra Viborg Kommunes Arkitekturpolitik. På baggrund af en dialog mellem forvaltningen og bygherrerne er nedenstående principper indarbejdet i lokalplanforslaget. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området.
 
Lokalplanen skal sikre, at:
- Bygningers højder inden for området varieres fra 3 til højst 6 etager for at give et varieret og spændende område, og det sikres at bebyggelse på en strækning langs Vilhelm Ehlerts Alle højst må opføres i 3 etager, for at bebyggelsen tilpasses den kommende bebyggelse på modsat side af Vilhelm Ehlerts Alle i højst 3 etager. Et varieret højde i bebyggelsen, findes at kunne begrunde en ændring af kommuneplanens maksimale etageantal.
 
- Facaderne inden for området bearbejdes med fx frem-/tilbagerykninger, afvekslende rytmer i vinduer/opdelinger, og de opdeles vertikalt, så de nedbrydes til en mere harmonisk skala. Dette for ikke at få lange ensartede facader, der kan fremstå som en mur i området.
 
- Bebyggelse og terræn skal henvende sig mod både Indre Ringvej og Vilhelm Ehlerts Alle. Dette sikres ved, at bebyggelsens etager og områdernes terræn ligger i niveau med vejene, at bebyggelserne placeres i udgangsbyggelinjer, så der sikres en sammenhæng langs vejene, og at der mod Vilhelm Ehlerts Alle skal etableres indgange til bebyggelsen for at skabe et imødekommende gaderum.
 
- Parkering på terræn begrænses ved, at mindst 50 % af parkeringen skal etableres som underjordisk parkering. Dette for at få et mere indbydende område med mindre synlig parkering.
 
- Der inden for området skal arbejdes med bæredygtige tiltag som fx begrønning af bygningers facader og/eller tage, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), beplantning og lignende. Dette i overensstemmelse med den overordnede vision for Viborg Baneby samt øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby.
 
Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017 - 2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029 hvad angår etageantal. Med forslaget ændres det maksimale etageantal fra 4 til 6 etager.
 
Jf. planlovens § 15a n må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.
 
Bygherre har fået udarbejdet et støjnotat med en beregning for det konkrete projekt. Støjberegningen er baseret på en fremtidig situation (år 2036), hvor Banebyen er fuldt udbygget, da Miljøstyrelsens vejledning foreskriver, at støjberegninger til brug for planlægning bør foretages for en fremtidig trafiksituation.
 
Støjberegningen viser, at boligbebyggelsen påvirkes af op til 70 dB på facader mod Indre Ringvej og op til 61 dB på facader mod Vilhelm Ehlerts Allé.
 
Området er støjbelastet i planlovens forstand, da støjbelastningen overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB på facader til boliger, som gælder for nye boligområder. Lokalplanen skal dermed sikre, at den vejledende grænseværdi i forhold til boligerne kan overholdes.
 
Miljøstyrelsens vejledning anvendes ved vurdering af, om et område er støjbelastet samt til sikring af støjhensyn i planlægningen.
 
 
Bygherrerne foreslår, at lokalplanen fastlægger at:
-      Hver bolig har mindst én ikke støjbelastet facade med oplukkelige vinduer, (dvs. en facade, hvor trafikstøjen ikke overstiger 58 dB). De øvrige facader har dermed en støjbelastning på op til 70 dB.
 
        Forvaltningen bemærker, at de vejledende støjgrænser ikke opfyldes på alle facader.
 
- - At det etableres ét lyddæmpende ventilationsvindue mod Indre Ringvej, der kan benyttes til udluftning. Øvrige vinduer og døre mod Indre Ringvej kan etableres som almindelige oplukkelige vinduer, der kan holdes lukket når ventilationsvinduet benyttes.
 
Forvaltningen bemærker, at lokalplanen ikke sikrer, at de vejledende grænseværdier for det indendørs støjniveau med åbne vinduer overholdes, da der kan etableres almindelige oplukkelige vinduer og altandøre mod vejene.
 
-      De primære opholdsarealer placeres, så de overholder den vejledende grænseværdi på 58 dB. Bygherrerne ønsker dog, at der kan etableres altaner mod Indre Ringvej, der således ikke vil kunne overholde de vejledende støjgrænser. Disse altaner vil ikke blive talt med i de mindst 10 % opholdsareal, der skal etableres jf. lokalplanforslaget.
 
        Forvaltningen bemærker, at kravet om 10 % opholdsarealer, hvor støjgrænsen overholdes, opfyldes.
 
Bygherrer har oplyst, at grænseværdien for indendørs støj med lukkede vinduer kan overholdes. Dette påses ved byggetilladelsen.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der alene ændres på etageantal i forhold til gældende kommuneplanlægning, og da lokalplanen sikrer, at hovedparten af bebyggelsen fortsat højst kan opføres i 3 og 4 etager, som det er tilfældet i gældende kommuneplanlægning.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da planen giver mulighed for et stort byggeprojekt med en synlig og markant placering i Viborg by. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Offentlig høring - Ultimo 2018
Endelig vedtagelse - Primo 2019
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Absalonsvej forventes nedlagt inden for lokalplanområdet, da Vilhelm Ehlerts Alle skal vejforsyne området i fremtiden.
 
Forvaltningen forventer, at det nedlagte vejareal kan tilbydes til den/de tilstødende grundejere, der vil få en byggemulighed på arealet med den nye lokalplan. Det vil give en indtægt for Viborg Kommune.
 
Omlægning af ledninger i vejen, før vejarealet kan sælges, vil kunne medføre en udgift for Viborg Kommune.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Om kravet i Planlovens § 15a er opfyldt er et retligt spørgsmål, som kan påklages til Planklagenævnet inden for de almindelige klagefrister, dvs. 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.
Bilag

Sagsid.: 18/23496
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalgets forslag til anvendelse af midlerne fra Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2019 har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.
Begge råd anbefaler udvalgets forslag.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at høringssvarene tages til efterretning.
 
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2019 anvendes som foreslået.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog høringssvarene til efterretning.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2019 anvendes som foreslået.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 25. oktober 2017 (sag nr. 24) kommunens anvendelse af Værdighedsmilliarden i 2018.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget sendte den 14. august 2018 (sag nr. 7) et forslag til kommunens anvendelse af Værdighedsmilliarden 2019 i høring.
 
Inddragelse og høring
Forslaget til anvendelse af midlerne har været i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden er i 2018 17,604 mio. kr. Kommunen forventer at modtage det samme beløb i 2019, sandsynligvis med en mindre pris- og lønfremskrivning. Finansministeriet genberegner hvert år fordelingen af Værdighedsmilliarden på baggrund af den generelle prisudvikling og udviklingen i aldersfordelingen i de enkelte kommuner.
 
Som bilag vedlægges det forslag til anvendelsen af Værdighedsmilliardmidlerne i 2019, som Ældre- og Aktivitetsudvalget har sendt i høring. Forslaget tager udgangspunkt i en videreførelse af de nuværende initiativer med samme budget som i 2018.
 
Ældrerådet har drøftet forslaget på sit møde den 22. august 2018 og har fremsendt det vedlagte høringssvar. I høringssvaret er der opbakning til den foreslåede anvendelse af midlerne.
 
Handicaprådet har drøftet forslaget på sit møde den 4. september, og har fremsendt det vedlagte høringssvar. I høringssvaret er der opbakning til den foreslåede anvendelse af midlerne.
 
Det forventes, at 2019 er det sidste år, hvor Værdighedsmilliarden udmøntes særskilt. Herefter vil midlerne indgå i bloktilskuddet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Viborg Kommune skal senest den 1. november 2018 indsende en redegørelse for kommunens anvendelse af midlerne for 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/25396
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen om dialogmøde med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning,
2. at leverandørkontrakterne godkendes, og
 
3. at eventuel revision af Mad- og Måltidspolitikken afventer byrådets vedtagelse af ny styringsmodel.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Grundet procedurefejl i forbindelse med afstemningen genfremsættes sagen igen i byrådet på mødet den 21. november.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
 
Kai O. Andersen stemmer imod, idet han ønsker, at kravet om at leverandørernes økologi-procent skal være minimum 30% ved udgangen af 2019 og 60% vedudgangen af 2020 fastholdes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om dialogmøde med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at eventuel revision af Mad- og Måltidspolitikken afventer byrådets vedtagelse af ny styringsmodel.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte leverandørkontrakterne vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte leverandørkontrakten vedrørende madservice under forudsætning af, at byrådet godkender, at kravet om økologiprocent udgår.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af leverandørkontrakten vedrørende madservice, at indstille til byrådet,
 
1. at kravet om, at leverandørens økologi-procent skal være min. 30% ved udgangen af 2019 og 60% ved udgangen af 2020 udgår.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit møde den 14. august 2018 (sag nr. 4) udkast til nye leverandørkontrakter for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Udvalget besluttede på mødet at sende kontrakterne i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Inddragelse og høring
Udkastene til leverandørkontrakter har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Høringen er gennemført som et dialogmøde med deltagelse af repræsentanter fra begge råd.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har afholdt et dialogmøde med 4 repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet. På mødet fremlagde forvaltningen indholdet i de 3 kontrakter og baggrunden for kontrakterne.
Efterfølgende drøftedes kontrakterne og rådene godkendte udkastene til kontrakter på personlig pleje og praktisk hjælp uden yderligere kommentarer.
 
I forhold til kontraktudkastet drøftedes spørgsmålet om krav til anvendelsen af økologi. Her peger rådene på, at det vil være problematisk hvis prisen, som borgerne betaler, stiger på baggrund af kravet om højere økologiprocenter. I øvrigt drøftedes det hvorvidt et parameter som for eksempel, hvor varerne kommer fra (Danmark eller udlandet) også burde vægtes, idet dette for nogle borgere kan være en vigtig parameter.
 
Drøftelse vedrørende krav i udkast til kontrakt om levering af madservice
På udvalgets seneste møde drøftedes kravet om anvendelse af økologiske råvarer i tilberedningen af den mad, der leveres til modtagere af madservice.
Af udkastet til leverandørkontrakt vedr. madservice fremgår på s. 10:
 
8.2 Økologi
Leverandøren skal have fokus på økologi og bæredygtighed. Leverandørens økologi-procent skal således være min. 30% ved udgangen af kalenderåret 2019 samt være min. 60% ved udgangen af kalenderåret 2020.
 
Kravet er indarbejdet i kontrakten på baggrund af en målsætning i Viborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik. På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet foreslås det, at kravet udgår af kontrakten. Målsætningen om anvendelse af økologi er godkendt i byrådet, og derfor skal byrådet godkende forslaget.
 
På seneste møde bad udvalget forvaltningen om at udarbejde en sag vedrørende revision af Viborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik. Det foreslås, at revision af politikken afventer afklaringen af kommunens fremtidige styringsmodel.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/44383
Resume
Forligspartierne indgik den 3. september 2018 budgetforlig om budgettet for 2019 til 2022. Budgetforslaget udgøres nu af budgetforliget samt de tekniske ændringer og tillægsbevillinger, som blev indarbejdet ved byrådets 1. behandling. Økonomi- og Erhvervsudvalget stiller desuden et ændringsforslag, der skal bidrage til, at kommunerne på landsplan kan overholdes anlægsrammen.
Indstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det indarbejdes som ændringsforslag i budgetforslaget, at anlægspuljerne vist i tabel nr. 1 flyttes til driftsbudgettet i 2019 svarende til en samlet flytning på 15,1 mio. kr.
 
2. til udmøntning af den indlagte effektiviseringspulje på 1 mio. kr., reduceres diverse tilskud under Økonomi- og Erhvervsudvalget som foreslået i tabel nr. 2,
 
3. at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2019,
 
4. at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2019 fastsættes uændret til 25,7 procent,
 
5. at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2019 fastsættes uændret til 23,7 promille,
 
6. at dækningsafgiften af forskelsværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2019 fastsættes til uændret 8,75 promille (højst 8,75),
 
7. at dækningsafgiften af grundværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2019 fastsættes uændret til 11,85 promille (fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille),
 
8. at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2019 fastsættes til uændret 0,93 procent,
 
9. at takster for 2019 godkendes, jf. bilag nr. 4, og
 
10. at forvaltningen bemyndiges til efter budgettets vedtagelse at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen samt at foretage de fornødne tekniske ændringer, således at det endelige budget 2019 til 2022 kan udgøre det bedst mulige administrationsgrundlag for udvalgene og forvaltningen.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod 1. og 2. ”at” samt 4-10. ”at” 
Sagsfremstilling
Historik
Forligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgik den 3. september 2018 budgetforlig om budgettet for 2019 til 2022. Byrådet vedtog på mødet den 19. september 2018 (sag nr. 1), at oversende budgetforslaget til byrådets 2. behandling.  Det består af budgetforliget samt de tillægsbevillinger og tekniske ændringer, som byrådet vedtog ved 1. behandlingen. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 3. oktober 2018 (sag nr. 14) at stille et ændringsforslag, der skal bidrage til, at kommunerne på landsplan kan overholdes anlægsrammen. Desuden foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvordan den indlagte effektiviseringspulje på 1 mio. kr. vedr. diverse tilskud under Økonomi- og Erhvervsudvalget kan udmøntes ved reduktion eller bortfald af tilskud.
 
Inddragelse og høring
Budgetforslaget har været sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet og Ungdomsrådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2018 og byrådets førstebehandling den 19. september 2018. Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvarene fremgår af bilag nr. 1. Referat af fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 12. september 2018 kan ses som bilag nr. 2.
 
Beskrivelse
Ændringsforslag
KL har efter borgmestermødet den 13. september 2018 bedt kommunerne om yderligere reduktioner i anlægsbudgetterne, så kommunerne samlet set overholder anlægsrammen på 17,8 mia. kr. På landsplan viser de seneste indmeldinger til KL, at kommunernes anlægsudgifter overstiger anlægsloftet med 630 mio. kr.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget stiller derfor et ændringsforslag til budgetforslaget, som indebærer, at der flyttes 15,1 mio. kr. fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet i 2019. Følgende anlægspuljer foreslås flyttet:
 
Tabel 1. Forslag om flytning af anlægspuljer til driftsbudgettet
(i 1.000 kr.)
2019
Udvalg, politikområde
Pulje skoler
8.000
Børne- og Ungdomsudvalget, skoler og klubber
Pulje daginstitutioner
2.160
Børne- og Ungdomsudvalget, dagtilbud
Renovering/udbygning af plejecentre
3.880
Ældre- og Aktivitetsudvalget, ældreområdet
Pulje til mindre anlægsbehov
1.030
Social- og Sundhedsudvalget, socialområdet
I alt
15.070
 
 
Ændringsforslaget ændrer ikke på budgetforslagets samlede likviditetsvirkning.
 
Udmøntning af effektiviseringspulje vedr. diverse tilskud under Økonomi- og Erhvervsudvalget
I budgetforslaget er der indarbejdet effektiviseringer for en procent af serviceudgifterne svarende til 37,5 mio. kr. i 2019. Det indgår heri, at diverse tilskud under Økonomi- og Erhvervsudvalget skal reduceres med 1 mio. kr. Det resterer at blive taget stilling til, hvilke konkrete tilskud, der skal reduceres eller helt bortfalde. Økonomi- og Erhvervsudvalget foreslår, at følgende tilskud reduceres/bortfalder:
 
Tabel 2. Udmøntning af effektiviseringspulje vedr. diverse tilskud under Økonomi- og Erhvervsudvalget
(i 1.000 kr.)
Forslag til reduktion
Restbudget efter reduktion
Præmiering af smukke og gode bygninger
58
0
Kunstindkøb
200
195
Bevaringsfonden
65
65
VisitViborg
250
3.140
ViborgEgnens Erhvervsråd
250
4.000
Medfinansiering af Open Workshop
200
826
Tilskud til innovationskonkurrence
52
0
I alt
1.075
8.226
 
En reduktion af tilskuddet til Den Vestdanske Filmpulje har tidligere indgået i forslaget men er nu udgået.
 
Præsentation af budgetforslaget
Budgetforslaget for 2019-2022 ekskl. ovenfor beskrevne ændringer, ses af tabel 3 og 4.
 
Tabel 3. Resultatopgørelse for budget 2019-22*
 
(mio. kr.)
(minus = indtægter, plus = udgifter))
Opr.
budget 2018
Forventet regnsk.
2018 pr. 30/6
Budget
2019
Budget
2020
Budget
2021
Budget
2022
Skatter og generelle tilskud
-5.857,3
-5.798,3
-5.918,1
-6.103,2
-6.227,7
-6.369,9
Serviceudgifter
4.187,2
4.204,0
4.236,7
4.201,3
4.192,6
4.168,7
Overførselsudgifter
1.433,1
1.422,0
1.469,7
1.507,4
1.543,4
1.569,0
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
135,2
262,7
392,1
Renter
8,8
-58,8
11,0
12,6
13,5
12,9
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-228,2
-231,3
-200,7
-246,7
-215,6
-227,2
Anlægsudgifter (skattefinansieret)
209,7
250,6
231,3
212,0
229,0
264,1
Ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Alment boligbyggeri
36,4
56,4
44,8
9,1
9,1
23,1
Jordforsyning
-17,3
-54,3
-28,5
-11,5
-6,1
-9,6
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
4,4
10,0
18,0
Nettoafdrag på gæld
33,8
35,3
33,8
46,4
76,4
77,7
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område
34,4
56,7
80,7
13,8
102,9
146,2
Forsyningsområdet
34,7
49,6
6,0
1,7
-2,2
-2,2
Øvrige finansforskydninger
5,4
67,9
5,8
-8,6
-6,3
-6,3
Samlet likviditetsvirkning
74,5
174,2
92,6
7,0
94,3
137,7
* Budget og forventet regnskab 2018 er i 2018-priser. I budget 2019-2022 er udgifter i 2019-priser og indtægter i løbende priser.
 
Tabel 4. Likviditetsopgørelse for budget 2019-22
 
(mio. kr.)
(minus = kasseforbrug)
Opr.
budget 2018
Forventet regnsk.
2018 pr. 30/6
Budget
2019
Budget
2020
Budget
2021
Budget
2022
Likviditet (minus = kasseforbrug)
 
 
 
 
 
 
Likvide aktiver primo
256,4
256,4
82,1
-10,4
-17,4
-111,7
Samlet likviditetsvirkning
-74,5
-174,2
-92,6
-7,0
-94,3
-137,7
Likvide aktiver ultimo
181,9
82,1
-10,4
-17,4
-111,7
-249,4
Gennemsnitlig likviditet
425,0
525,0
365,0
305,0
265,0
150,0
Disponibel likviditet, gennemsnit
228,4
340,0
175,0
110,0
75,0
-40,0
 
Nedenfor kommenteres hovedposterne i tabel 3 og 4. En mere detaljeret resultatopgørelse kan ses i bilag nr. 3.
 
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 200,7 mio. kr. i 2019, 246,7 mio. kr. i 2020, 215,6 mio. kr. i 2021 og 227,2 mio. kr. i 2022. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr. er næsten opfyldt i 2020 men uopfyldt i resten af budgetperioden.
 
Serviceudgifter
Serviceudgifterne udgør 4.236,7 mio. kr. i 2019, hvilket er 31 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2019 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.
 
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne på 1.469,7 mio. kr. i 2019 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018. Det er indlagt som budgetforudsætning, at Viborg Kommunes andel af overførselsudgifterne på landsplads fastholdes.  Det kræver, at udviklingen vendes, idet andelen har været konstant stigende i de seneste år.
 
Forligspartierne ønsker, at Viborg Kommunes andel af de samlede overførselsudgifter på landsplan reduceres i budgetperioden, så Viborg Kommune på sigt kommer på niveau med sammenlignelige kommuner. Det forventes, at overførselsudgifterne herved reduceres med 10 mio. kr. årligt i forhold til basisbudgettet. Denne reduktion er ikke indarbejdet i budgettet.
 
Anlægsudgifter
Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 231,3 mio. kr. i 2019, 212,0 mio. kr. i 2020, 229,0 mio. kr. i 2021 og 264,1 mio. kr. i 2022. Byrådets målsætning om et niveau på minimum 225 mio. kr. årligt er derved opfyldt hvert år med undtagelse af 2020. Nettoanlægsudgifterne er dog ”kunstigt” lave i 2020, idet en ekstraordinær budgetteret indtægt på 81,3 mio. kr. vedr. salg af den nuværende handelsskolebygning bringer nettoudgifterne betydeligt ned. Oversigt over anlægsudgifterne på projektniveau kan ses som bilag nr. 4.
 
Lånoptagelse og afdrag på gæld
I 2019 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 49,9 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til. Der afdrages netto 33,8 mio. kr. på kommunens gæld i 2019, idet afdragene er større end lånoptagelsen.
 
Likviditet
Basisbudgettet har en negativ virkning for likviditeten i 2019, idet den faktiske likviditet reduceres fra 82,1 mio. kr. primo 2019 til -10,4 mio. kr. ultimo 2019. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 525 mio. kr. ultimo 2018 til 150 mio. kr. ultimo 2022. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt de første tre år af budgetperioden.
 
Skatter og takster i 2019
Skattesatserne i budgetforslaget for 2019 er uændrede i forhold til 2018. Den personlige indkomstskatteprocent er 25,7 procent. Grundskyldspromillen er 23,7 promille, og dækningsafgiften for offentlige ejendomme er 11,85 promille.
 
Oversigt over takster for 2019 kan ses af bilag nr. 5.
 
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering
Det skal besluttes, om Viborg Kommune i 2019 enten vælger statsgaranti, hvor skatter, tilskud og udligning ligger fast, eller selvbudgettering, hvor egne beregnede skatteindtægter indgår i beregningen af skatter, tilskud og udligning. Ved selvbudgettering afregnes en eventuel difference med staten tre år efter budgetåret 2019, dvs. i 2022, når det endelige udskrivningsgrundlag er gjort op.
 
Ved byrådets førstebehandling af budgettet for 2019-2022 var indtægterne fra skatter, tilskud og udligning baseret på statsgarantien for 2019, der blev udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i juni 2018. Forvaltningen har foretaget nye beregninger og følsomhedsanalyser på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Beregningerne kan ses i bilag nr. 6.

Beregningerne viser, at Viborg Kommune vil tabe 3,6 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering fremfor statsgaranti.
 
Følsomhedsanalyser på indtægtsprognosen viser,
· at en ændring i borgernes skattepligtige indkomst på +/- 0,5 procentpoint fra 2017 til 2019 giver en merindtægt/mindreindtægt på 5,9 mio. kr.
· at vækst i befolkningstallet i Viborg Kommune er den faktor, der har størst betydning for indtægtsprognosen. Ændringer i befolkningstallet flytter store beløb både på skatteprovenu og på udligningsbeløbene.
 
Beregningen på selvbudgettering baserer sig på et forventet befolkningstal på 97.250 indbyggere i 2019, hvilket er en nedjustering på 216 indbyggere forhold til befolkningsprognosen fra foråret 2018. Nedjusteringen betyder, at selvbudgettering giver et tab på 3,6 mio. kr. fremfor en gevinst på 8,7 mio. kr. Pr. 13. september 2018 er indbyggertallet opgjort til 97.122 indbyggere. Befolkningstallet skal op på 97.313 borgere før, at selvbudgettering vil give samme indtægter som statsgarantien.
 
Kirkeskatten i 2019
Byrådet skal vedtage en udskrivningsprocent for kirkeskatten, som kan finansiere det udgiftsbudget, som de kirkelige myndigheder har fremlagt. Med det fremlagte budgetforslag er der økonomisk balance mellem udgifter og indtægter ved en uændret udskrivningsprocent på 0,93 procent. Herved forventes der ikke noget mellemregningsforhold mellem kommunekassen og de kirkelige myndigheder.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 12/3372
Resume
I denne sag skal det besluttes, om der skal ske ændringer i Viborg Kommunes finansielle politik i forhold til etiske investeringer og varigheden af stats- og realkreditinformationer.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet godkender at afsnittet om investeringsetik tilføjes i Principper for Økonomistyring i bilaget ”Finansiel Politik”,
 
2. at byrådet godkender at der tilføjes en varighedsbegrænsning på stats- og realkreditobligationer i Principper for Økonomistyring.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
3. om Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at Viborg Kommune skal udelukke investeringer i virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra fossile brændstoffer.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at afsnittet om investeringsetik tilføjes i Principper for Økonomistyring i bilaget ”Finansiel Politik”
 
2. at der tilføjes en varighedsbegrænsning på stats- og realkreditobligationer i Principper for Økonomistyring
 
3. at Viborg Kommune skal udelukke investeringer i virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra fossile brændstoffer.
Sagsfremstilling
Historik
Med baggrund i henvendelser fra medier og interesseorganisationer er der blevet sat fokus på kommunernes investeringer i fossile brændstoffer. Fokus er bl.a. på det signal, der sendes, når kommuner investerer i fossile brændstoffer, samtidig med at der generelt i samfundet er en strømning mod mere bæredygtige og klimavenlige investeringer.
 
I forbindelse med mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2016 (sag nr. 5) blev det senest drøftet om Viborg Kommune skulle undlade at investere i fossile brændstoffer. Det blev besluttet ikke at foretage ændringer i investeringsstrategien.
 
Viborg Kommunes investeringspolitik søger at afbalancere hensynet til at opnå en høj forrentning af kommunens likvide midler under hensyn til at minimere risikoen for tab på investeringer.
 
I henhold til styrelseslovens §44, kan kommuner placere midler i obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Det betyder bl.a. at Viborg Kommunes investeringer i aktier skal ske via aktieinvesteringsforeninger. På byrådsmødet den 21. maj 2014 (sag nr. 4) blev det besluttet at op til 10% af Viborg Kommunes investeringer i værdipapirer kunne placeres i aktier via investeringsforeninger.
 
Forvaltningen af Viborg Kommunes investeringer, sker gennem flere pengeinstitutter i en portefølje management aftale (PM-aftale). PM-forvalterne skal overholde de rammer der fremgår af Viborg Kommunes Finansielle Politik, som er godkendt af Viborg Byråd (bilag nr. 1). Viborg Kommune har i dag aftale om aktieinvesteringer med følgende PM-forvaltere: Danske Capital, Nordea Asset Management og Sydbank.
 
Viborg Kommunes aktieinvestering udgør pr. 31. juli 2018 ca. 23 mio. kr. ud af ca. 624 mio. kr., som udgør Viborg Kommunes samlede investeringer i værdipapirer.  Aktieinvesteringen på de ca. 23 mio. kr. er specificeret i bilag nr. 2.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Investeringsetik
For at få præcisere Viborg Kommunes etik i investeringer forslås det, at følgende afsnit om investeringsetik tilføjes i Viborg Kommunes Principper for Økonomistyring:
 
Viborg Kommunes investeringer skal ske inden for almindelige forventninger til etiske krav, herunder FN-konvention (UN Global Compact), der omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, børnearbejde mv.
 
Erhvervsstyrelsens nyeste vejledning om Ansvarlige Investeringer anbefaler, at alle investorer tager aktivt ejerskab (bilag).
 
Viborg Kommune investerer i aktier og erhvervsobligationer via investeringsforeninger og mulighederne for at udøve direkte aktivt ejerskab er derfor begrænset. Viborg Kommune stiller derfor krav til de benyttede PM-forvaltere, at de skal have tiltrådt UN PRI om ansvarlige investeringer og dermed aktivt ejerskab.
 
UN PRI er en betegnelse for seks FN-støttede principper omhandlende integration af ansvarlighed i investeringsbeslutninger. Udgangspunktet er, at gå i dialog med selskaber, som systematisk og/eller groft krænker de internationale konventioner, som er omfattet af UN Global Compact. At udføre aktivt ejerskab i henhold til UN PRI kræver mange administrative ressourcer både i forhold til kontakten til de virksomheder, der investeres i og øvrige aktionærer mv., samt opfølgning. Forvaltningen anbefaler derfor at der stilles krav om, at de PM-forvaltere, der forvalter kommunes midler, skal have tiltrådt UN PRI om ansvarlige investeringer og hermed udøver aktivt ejerskab.
 
De PM-forvaltere Viborg Kommune anvender i dag har alle tiltrådt UN PRI om ansvarlige investeringer
 
Varighed på Stats- og realkreditobligationer
Det foreslås samtidig, at der tilføjes følgende begrænsning af Viborg Kommunes investeringer i Stats- og realkreditobligationer i Principper for Økonomistyring:
 
Porteføljens gennemsnitlige korrigeret varighed skal være 0 til 5 år.
 
Varighed er et nøgletal for risikoen ved investering i obligationer. Varigheden er et udtryk for hvor meget kursen på en obligation eller portefølje stiger, hvis den effektive rente falder med 1 %. Varighed er samtidig et udtryk for hvor lang tid en investor i gennemsnit skal beholde obligationen, før investeringen er tilbagebetalt.
 
Den gennemsnitlige korrigeret varighed for Viborg Kommunes nuværende investeringer i stats- og realkreditobligationer er mellem 0 og 5 år.
 
Alternativer
I forhold til etiske investeringer er et alternativ til aktiv dialog med i selskaber, der investeres i, at der foretages et fravalg af bestemte typer af investeringer.
 
Et typisk fravalg er at udelukke virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen kommer fra fossile brændstoffer.
 
Den politiske kampagne AnsvarligFremtid, som har til formål at få kommunerne til at undlade investeringer i fossile brændstoffer, oplister 25 investeringsforeninger, der overholder deres retningslinjer om at maksimalt 5% af omsætningen må stamme fra fossile brændstoffer.
 
Yderligere fravalg af typer af investeringer kan medføre en reduktion i antallet af investeringsforeninger som Viborg Kommune kan investere i.
 
Der er i dag flere kommuner, der på den ene eller anden måde udelukker fossile brændstoffer fra deres investeringer. Ifølge AnsvarligFremtid har følgende 4 jyske kommuner udelukket investeringer i fossile brændstoffer: Aalborg, Skanderborg, Silkeborg og Fredericia.
 
Tidsperspektiv
For at sikre at en eventuel omlægning af Viborg Kommunes investeringer sker økonomisk mest fordelagtigt foreslår forvaltningen, at omlægningen sker over 12 måneder.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
De økonomiske konsekvenser kan ikke opgøres, da det fremtidige afkast ikke kendes.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/3533
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 18/39315
Resume
Byrådet har på bl.a. Plankonferencen samt i forbindelse med behandling af sager i 2018 vedrørende almene boliger drøftet og fastsat principper for almene boliger i Viborg Kommune. Denne sag samler disse principper og fremsætter forslag til fremadrettede principper og administrationsgrundlag for nye almene boliger.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at principper og administrationsgrundlag for nye almene boliger, som anført i sagsfremstillingen, godkendes.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført, med tilføjelse om at det 3. dot. i sagsfremstillingen formuleres som følger:
 • vil være proaktiv i byplanlægningen i hele Viborg Kommune i forhold til behov og placering af mindre boliger.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet havde på plankonferencen den 4. maj 2018 en drøftelse om almene boliger.
 
Byrådet afsætter hvert år midler i budgettet til grundkapital til nye almene boliger.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Status og lovgrundlag
Der er i alt ca. 600.000 almene boliger i Danmark, hvilket svarer til ca. 20 procent af den samlede boligmasse. I Viborg Kommune er ca. 19 % af alle boliger almene.
 
Det fremgår af almenboligloven, at
 • ”Almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold”.
 • ”Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard”.
 • ”Boligorganisationen skal ved udlejning af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet”.
 
Den almene boligsektor modtager grundkapital fra kommunen og løbende ydelsesstøtte fra staten.
 
Almene boligorganisationer kan opføre familieboliger på maksimalt 115 m².
 
Forslag til principper og administrationsgrundlag for almene boliger i Viborg Kommune
Viborg Kommune ønsker en almen boligsektor, der kombineret med det private boligmarked understøtter den strategiske byudvikling i kommunen og det boligsociale behov.

Viborg Kommune ønsker en tæt dialog og samarbejde med boligselskaberne.
 
Det betyder, at Viborg Kommune i sin administration af almenboligloven:
 • vil fremme en byudvikling med blandede boligformer (leje og eje).
 • vil prioritere mindre almene boliger til målgrupper med behov for en rimelig og betalbar husleje, hvorfor huslejeniveauet vægtes højt.
 • vil være proaktiv i byplanlægningen i forhold til behov og placering af mindre boliger.
 • i et forpligtende samarbejde med boligselskaberne vil medvirke til at finde løsninger for socialt udsatte og sårbare borgere.
 • vil årligt ud fra behov afsætte en økonomisk ramme til almene boliger. Rammen fordeles i samarbejde med boligselskaberne ud fra planmæssige behov, boligsociale behov samt konkrete projektønsker fra boligselskaberne.
 • som udgangspunkt udbyder alle storparceller i offentligt udbud. Dog kan det i særlige tilfælde forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget, om boligselskaberne kan købe uden udbud.
 • vil via budgetopfølgningerne følge anvendelsen af de afsatte beløb til almene boliger.
 • vil holde årlige møder med boligselskaberne – både politisk og administrativt.
 
Særlige vilkår
Byrådet vil til nye projekter stille særlige vilkår om, at 10 % af boligerne i projektet skal opfylde Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, og at alle projekter bliver screenet i henhold til Viborg Kommunes Arkitekturpolitik.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Principper og administrationsgrundlag gælder for tildeling af grundkapital for budget 2020 og fremefter. Budget 2020 behandles i 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Et lovforslag vedrørende ændringer omkring grundkapital for 2019 og 2020 forventes godkendt i efteråret 2018. Af lovforslaget fremgår det, at
 • grundkapitalen for ungdomsboliger og ældre-/ plejeboliger er 10%.
 • der for familieboliger indføres en differentieret model, hvor grundkapitalen er mellem 8 og 12%, afhængig af den gennemsnitlige størrelse i hvert enkelt projekt.
Kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest ved byggeri af store boliger. Af forslaget fremgår det, at ved familieboliger under 90 m² skal kommunerne indskyde 8% i grundkapital. For boliger mellem 90 og 104 m² skal kommunerne indskyde 10%. Og for boliger på 105 m² eller derover skal kommunerne indskyde 12% i grundkapital.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/47056
Resume
Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. boliggrunde i 4. etape i Arnbjerg - Åkanden og Dunhammeren.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 56 parcelhusgrunde i Arnbjerg - Åkanden og Dunhammeren - fastsættes til mellem 825.000 kr. og 1.575.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1 og 2, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I Arnbjerg er 4. etape ved at blive byggemodnet – Åkanden og Dunhammeren. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 477.
 
Mindstepriserne for de 56 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 825.000 kr. og 1.575.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitserne - bilag nr. 1 og 2.
 
På side 2 i bilag nr. 1 er der et oversigtskort, der viser beliggenheden i Arnbjergudstykningen, og der er 2 billeder fra en droneoptagelse, der viser noget om udsigten, der for nogle grundes vedkommende er stort set uhindret over søen og byen. Prisforslagene er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen. Endvidere er der taget hensyn til særlige byggelinjer, der sikrer, at der ikke bygges tæt på fordelingsvejen. Der er endvidere taget særlig hensyn til den unikke beliggenhed med udsigt.
 
I bilag nr. 2 er der også et oversigtskort, der viser beliggenheden i Arnbjergudstykningen.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde i 2. etape i Arnbjerg blev fastsat til mellem 800.000 kr. og 950.000 kr. Og mindstepriserne for parcelhusgrundene i 3. etape blev fastsat til mellem 825.000 kr. og 1.000.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Grundene på Dunhammeren udbydes i uge 43 og Åkanden i uge 45.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/11887
Resume
Byrådet godkendte på mødet den 20. december 2017 (sag nr. 20) en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2018 på 1.565.000 kr. til nedrivning af 5 ejendomme.
 
Der er lavet underhåndsbud jf. indkøbs- og udbudspolitikken, og laveste bud var på 3.356.000 kr.
Der skal på den baggrund tages stilling til, om der kan bevilges yderligere til nedrivning af ejendommene, samt eventuel nedrivning og salg af Søndersøparken 18.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at nedrivning af Søndersøparken 18 afventer, indtil afklaring af fremtidig plan for området foreligger,

2. at de øvrige bygninger nedrives, og anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”nedbrydning af bygninger i 2018” forhøjes med 873.000 kr. kr. med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 og det resterende beløb i 2019, og
 
3. at rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen med henvisning til det mulige salg af byggeretten på Søndersøparken 18.
 
Eller
 
4. at de, under afsnittet alternativer, beskrevne bygninger (Jernbanegade 10 og Brandstrupvej 39) nedrives indenfor den allerede bevilgede ramme.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at nedrivning af Søndersøparken 18 afventer, indtil afklaring af fremtidig plan for området foreligger,
 
2. at de øvrige bygninger nedrives, og anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”nedbrydning af bygninger i 2018” forhøjes med 873.000 kr. kr. med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 og det resterende beløb i 2019, og
 
3. at rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen med henvisning til det mulige salg af byggeretten på Søndersøparken 18.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 20. december 2017 (sag nr. 20) en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2018 på 1.565.000 kr. til nedrivning af 5 ejendomme.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Nedrivning af de følgende 5 ejendomme, som byrådet besluttede at bevilge midler til, beløber sig samlet til 3.356.000 kr.:
 • Skolen 2-4, Frederiks
 • Skolen 6, Frederiks
 • Brændstrupvej 39, Rødkærsbro
 • Søndersøparken 18, Viborg
 • Jernbanegade 10, Rødkærsbro
Siden sagen blev behandlet på byrådets møde i december har Region Midt igangsat en helhedsplan for området omkring Søndersøparken (se notat i bilag nr. 1).
 
Herudover er der kommet en henvendelse fra en interesseret køber. Forvaltningen er i gang med at behandle henvendelsen.
 
Forvaltningen anbefaler på den baggrund at afvente nedrivning og salg af Søndersøparken 18, hvis der med helhedsplanen viser sig muligheder for et salg af bygningen.
 
 
Alternativer
Hvis der ikke bevilges yderligere midler, kan nedrivning af følgende ejendomme prioriteres inden for rammen af den første anlægsudgiftsbevilling på 1.565.000 kr.
 
- Jernbanegade 10 (710.216 kr.)
- Brandstrupvej 39 (251.498 kr.)
 
Med rådgiverydelse beløber det sig til i alt: 1.161.714 kr.
Det resterende beløb på 403.286 vil indgå i en ny pulje til nedrivning af ejendomme.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/16734
Resume
Salg af ejendommen, Nørregade 8 G, Bjerringbro (bevillingssag)
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ejendommen, Nørregade 8 G, Bjerringbro, for 435.000 kr. jf. dagsordensteksten,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 435.000 kr. til kontoen ”Salg af Nørregade 8 G, Bjerringbro” med rådighed i 2018,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 69.000 kr. til kontoen ”Salg af Nørregade 8 G, Bjerringbro” med rådighed i 2018, og
 
4. at nettoindtægten på 366.000 kr. i 2018 tillægges kassen.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ejendommen har været anvendt til klinik/sundhedspleje, men anvendes ikke mere, og er derfor udbudt til salg via ejendomsmægler.
 
Mægleren havde på forhånd vurderet, at ejendommen kunne sælges for 700.000 kr. jf. salgsoplæg vedlagt som bilag nr. 1.
 
Der er modtaget 2 bud på ejendommen - et bud på 350.000 kr., der dog indeholder et forbehold, der ikke er i overensstemmelse med udbudsvilkårene – og et bud på 435.000 kr., hvor der ikke er forbehold i strid med udbudsvilkårene.
 
Mægleren bemærker i relation til forskellen på bud og vurdering i salgsoplæg:
 
”Buddenes størrelse skal ses i den betragtning, at der ikke er fremkommet købstilbud fra en køber som kan benytte ejendommen til den hidtidige anvendelse (Klinik) uden væsentlige ændringer og tilpasninger. Hvilket har en negativ indflydelse på buddenes størrelse.
 
Vi har netop solgt en nærtliggende ejendom, som kan og skal omdannes fra erhverv til bolig. Ejendommen blev solgt i samme prisniveau pr m2, som Nørregade 8G. Det nuværende marked for ”rene erhvervs ejendomme” i Bjerringbro er karakteriseret ved en lav efterspørgsel. Hvilket medfører lange liggetider.
 
Set i lyst af den begrænsede interesse i tilbudsperioden, vurderer vi at det umiddelbart ikke er sandsynligt at opnå en væsentlig højere pris ved udbud af ejendommen til en fast pris.”
 
Omkostningerne til mæglersalær og annoncering er ca. 65.000 kr. ekskl. moms.
 
Kommunens andel af tinglysningsafgift er ca. 4.000 kr.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 18/43412
Resume
Køb af del af Birkevej 5, Ørum, til regnvandsbassin (bevillingssag)
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber ca. 3.000 m2 af Birkevej 5, Ørum, for 112.500 kr. jf. dagsordensteksten,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 133.000 kr. til kontoen ”Køb af del af Birkevej 5, Ørum, til regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
3. at udgiften på 133.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på dets møde den 5. september 2018 (sag nr. 36) at ekspropriere et areal ved Veldsvej i Ørum under lokalplan nr. 464 til boligformål.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I lokalplanområde nr. 464, som der er eksproprieret areal til jf. ovennævnte, er der udlagt et grønt område, hvor der også er mulighed for at anlægge regnvandsbassin. Af tekniske grunde er det udlagte areal ikke egnet til regnvandsbassin, og der er derfor behov for at etablere det et andet sted, og det vil være hensigtsmæssigt på nabogrunden.
 
Naboen er villig til at sælge et areal på ca. 3.000 m2 for 100.000 kr., således at kommunen betaler omkostningerne til udstykning og tinglysning, der skønsmæssigt vil være 20.000 kr. Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2018.
 
Ud over købsprisen kræver sælger, at der fra køber refunderes 12.500 kr. til sælger, for den nyligt udførte asfaltering af Birkevej, der således forbinder arealet med Veldsvej, idet den fremtidige vejret til forsinkelsesbassinet bliver via Birkevej. Dette betragtes bevillingsmæssigt, som en del af købesummen.
 
Det indgår i øvrigt, at kommunen fra puljen ”Byforskønnelse mindre byer”, disponerer således, at omgivelserne for forsinkelsesbassinnet som skal etableres på det erhvervede areal, kan forskønnes efter etablering af bassinet. Der er reserveret midler til denne forskønnelse, idet arealet hidtil og også fremadrettet tillige vil fungere som offentlig park/grønt areal.
 
Arealet er vist med skravering på bilag nr. 1. Den del, som selve bassinet optager, er vist med dobbeltskravering. Oversigtskort, der viser placeringen i den sydvestlige del af Ørum vedlægges som bilag nr. 2 - det omhandlede areal er vist med skravering og området for lokalplan nr. 464 er vist med rød omkransning.
 
Ejerens prisforlangende svarer ca. til, at arealet til selve bassinet værdisættes til 50 kr. pr. m2 og det øvrige areal værdisættes til 15 kr. pr. m2. 50 kr. pr. m2 er den værdi, som råjord til boligformål efter kommunens opfattelse har i Ørum. Normalt placeres regnvandsbassin i selve boligområdet, som det også var hensigten i dette tilfælde. Regnvandsbassinet kan betragtes som en del af den nødvendige infrastruktur i det nye boligområde. 15 kr. pr. m2 er den omtrentlige værdi af landbrugsjord. Ejeren ønsker kun at afhænde hele det skraverede areal, så de ikke efterlades med areal på begge sider af bassinet.
 
Kommunen har fået arealet vurderet til 25.000 kr. jf. vedlagte mæglervurdering – bilag nr. 3. Udgiften til vurderingen er 3.000 kr. ekskl. moms.
 
Arealet skal efterfølgende overdrages til Energi Viborg A/S.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.


Bilag