You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 21. november 2018 kl. 17:00

Mødested Viften i Gudenåhuset
Udvalg Byrådet - NYT pr. 1.1.2018
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Jensen, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen
Bemærkninger Afbud fra Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby og N. J. Ottesen

Sagsid.: 18/57622
Resume
Efter omdannelse af Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum til Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum skal Viborg Kommune iht. vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond foretage udpegning af 2 medlemmer af bestyrelsen.
Indstilling
Borgmesteren indstiller til byrådet, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer:
(A) Niels Dueholm
(V) Jakob Harritz
 
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra borgmesteren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum blev stiftet i 1999 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Tjele Kommune, Viborg Kommune, og Viborg Amt.
 
I 2017 blev der truffet beslutning om at Det Selvejende Forvaltningssubjekt skulle omdannes til en erhvervsdrivende fond. Byrådet behandlede omdannelsen på byrådsmødet den 21. juni 2017 (sag nr. 7).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ifølge pkt. 5 i vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum
består fondens bestyrelse af op til 7 medlemmer, hvoraf Viborg Kommune foretager udpegning af 2 medlemmer.
 
Vedtægterne indeholder ingen bestemmelse om, at der skal udpeges suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for den resterende del af byrådsperioden.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/28493
Resume
I sagen lægges der med udgangspunkt i indkomne høringssvar op til beslutning om forslag til justerede skoledistrikter i Viborg syd- og østby med henblik på indstilling til byrådet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at boligkvarteret Taphede deles mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så området nord for Randersvej tilgår Houlkærskolen, jf. bilag nr. 2, og
 
2. at boligkvarteret Arnbjerg deles mellem Søndre Skoles og Møllehøjskolens distrikter i
henhold til bilag nr. 2.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at boligkvarteret Taphede deles mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så området nord for Randersvej tilgår Houlkærskolen, jf. bilag nr. 2, og
 
2. at boligkvarteret Arnbjerg deles mellem Søndre Skoles og Møllehøjskolens distrikter i
henhold til bilag nr. 2.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 14. august 2018 (sag nr. 3), at sende forslag til nye skoledistriktsgrænser i Arnbjerg og Taphede i høring hos skolebestyrelserne på Houlkærskolen, Overlund Skole, Møllehøjskolen og Søndre Skole.
 
Inddragelse og høring
Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger til forslaget om nye skoledistriktsgrænser fra de fire berørte skolebestyrelser. Høringssvarene kan ses i bilag nr. 1.
 
Beskrivelse
Med udgangspunkt i den kommende opførelse af Ny Overlund Skole og kapaciteten på eksisterende skoler i den østlige og sydlige del af Viborg, har forvaltningen udarbejdet et forslag til nye skoledistriktsgrænser, der berører bydelene Arnbjerg og Taphede. Forslaget kan ses i bilag nr. 2.
 
Med forslaget udnyttes ledig bygningskapacitet på Søndre Skole, ligesom Overlund Skole ifølge prognoserne ikke vil overstige 750 elever før i 2030/2031.
 
I høringssvarene fra de fire berørte skoler gøres primært følgende gældende:
 
Søndre Skole
Bestyrelsen bakker op om den foreslåede deling af Arnbjerg, der vil udnytte skolens fysiske rammer bedre, skabe et mere balanceret elevgrundlag og forbedre skolens økonomiske råderum.
 
Møllehøjskolen
Bestyrelsen ønsker sit nuværende skoledistrikt bevaret og Arnbjerg udelt. Udvikling af skolens pædagogiske principper og sammenhængskraften i kultur- og fritidslivet vil blive truet ved en deling. En beslutning om nye skoledistrikter foreslås at afvente en strategi for skolerne i Viborg vestby.
 
Overlund Skole
Bestyrelsen bakker om op den foreslåede deling af Taphede med ønsket om, at det nuværende skoledistrikt tillige bevares intakt. Der er ingen bemærkninger til delingen af Arnbjerg.
 
Houlkærskolen
Bestyrelsen bakker op om den foreslåede deling af Taphede, idet den gør opmærksom på, at kapaciteten p.t. er overudnyttet, og der evt. kan forudses ønsker om skolesøgning fra elever syd for Randersvej pga. den kortere afstand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
En justering af skoledistrikterne vil kunne have virkning fra indskrivningen til skoleåret 2019-2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er ikke afsat midler til evt. forbedring af adgangsvejene mellem Arnbjerg og Søndre Skole.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen
Bilag

Sagsid.: 18/49160
Resume
På investeringsoversigten for 2019-2022 er der afsat 25,7 mio. kr. i rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg. Børnehuset placeres i udkanten af Arnbjerg mod Bruunshåb.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ”Nyt børnehus i     Arnbjerg” med rådighedsbeløb på 1.550.000 kr. 2019
 
2. at udgiften på 1.550.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet
 
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ”Nyt børnehus i Arnbjerg” med rådighedsbeløb på 1.550.000 kr. 2019
 
2. at udgiften på 1.550.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet
 
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver
Sagsfremstilling
Historik
På anlægsoversigten for 2018 – 2021 blev der afsat budget til etablering af nyt børnehus i Arnbjerg. I forbindelse med budgetforlig vedr. budget 2019 – 2022 for Viborg Kommune blev det besluttet at fremrykke etableringen af nyt børnehus i Arnbjerg.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På investeringsoversigten 2019 – 2022 er der afsat rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg. Institutionen skal være beliggende i området mod Bruunshåb.
 
Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb:
 
År 2019
År 2020
År 2021
4.260.000
10.000.000
11.500.000
 
Der i alt afsat 25.760.000 kr.
 
Det samlede rådighedsbeløb på 25.760.000 kr. er afsat med henblik på at etablere nyt børnehus i Arnbjerg. Der bliver plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Børnehaven bliver på ca. 1.500 m2.
 
På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 1.550.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at foretage indledende undersøgelser samt indgå aftale med en ekstern rådgiver.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/2485
Resume
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 22 marts 2018 (sag nr. 7), at forslagene til indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i Hammershøj-Rødding-Ørum-området blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 23. april til 20. juli 2018.
 
På baggrund af høringssvarene er indsatsplanerne rettet til og forelægges hermed til endelig godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsplanerne for grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Foulum, Hammershøj, Hvidding, Kvorning, Lindum, Rødding, Sjørring, Tindbæk, Vammen, Vejrumbro, Vorning og Ørum Vandværk vedtages endeligt, som de nu foreligger.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-11-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsplanerne for grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Foulum, Hammershøj, Hvidding, Kvorning, Lindum, Rødding, Sjørring, Tindbæk, Vammen, Vejrumbro, Vorning og Ørum Vandværk vedtages endeligt, som de nu foreligger.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt og efter en konkret vurdering administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 22. marts 2018 (sag nr. 7), at forslagene til Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i Hammershøj-Rødding-Ørum-området blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 23. april 2018 til den 20. juli 2018.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. april 2018 til den 20. juli 2018. I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde den 20. juni 2018 i Tjelecenteret i Ørum.
 
Indsatsplanerne er efter høringsperioden og med de indarbejdede høringssvar skriftligt blevet fremsendt til Grundvandsforum. Der er ikke indkommet bemærkninger fra Grundvandsforum.
 
Efter vedtagelse af planen orienterer forvaltningen dem, der har indsendt høringssvar, direkte om Viborg Kommunes reaktion på høringssvarene.
 
 
Beskrivelse
Der er tidligere redegjort for regelgrundlag, formål og fagligt grundlag (Klima- og Miljøudvalget den 22. marts 2018, sag nr. 7).
 
Indkomne høringssvar
I høringsperioden er der kommet 11 høringssvar. I bilag 5 er svarene refereret sammen med Viborg Kommunes bemærkninger og ændringer i indsatsplanen.
 
De indsendte høringssvar er vedlagt i deres fulde ordlyd som bilag 15.
 
Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar
For flere vandværkers indvindingsoplande gælder, at de både ligger inden for og uden for de af Staten udpegede indsatsområder. Høringssvaret fra Miljøstyrelsen påpeger, at det tydeligt bør fremgå af planen, hvilket område indsatsen gælder for. Flere steder i indsatsplanerne står der angivet ”Indvindingsoplandet/Indsatsområdet”, og dette skal præciseres.
 
Samtidig påpeger Miljøstyrelsen, at der for vandværkerne Vammen og Tindbæk Vandværk ikke er udpeget noget indsatsområde.
 
Viborg Kommune udarbejder indsatsplaner for alle almene vandforsyninger i kommunen, og for de vandværker, hvor der ikke er udpeget noget indsatsområde, udpeger kommunen dette efter § 13a i Vandforsyningsloven. Viborg Kommune vil præcisere områdeafgrænsningerne ”Indvindingsoplandet/Indsatsområdet” nærmere i nærværende planer.
 
Region Midt bemærker, at Viborg Kommune ikke har udarbejdet indsatser for Ørum Vandværks reserveboring. Region Midt forslår, at reserveboringen gennemgås for mulige punktkilder. Viborg Kommune har ikke udarbejdet indsatsplan for Ørum Vandværks boring DGU-nr. 57. 746, da Naturstyrelsen ikke har udpeget indvindings­opland/ind­satsområde for boringen.
 
Region Midt bemærker, at der ved Ørum Vandværk er fund af stoffet trichloroethylene (TCE), som er et kloreret opløsningsmiddel. Viborg Kommune nævner, at der skal foretages TV-inspektion på boringen for at afdække evt. lækager i og omkring boringen. Region Midt nævner, at der allerede er foretaget TV-inspektion og andre tiltag ved boringen, så en evt. TCE-forurening fra overfladen ikke når ned til indvindingsmagasinet. Viborg Kommune har rettet dette i indsatsplanen for Ørum Vandværk.
 
 
Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14) besluttet, at der administreres efter ”Ny-Viborg model”, hvor der administreres efter en alarmværdi på 10 mg/l ift. nitrat i grundvandet (se bilag 7). Der er fordele forbundet ved at vælge en alarmværdi ved 10 mg/l. Ved at vælge 10 mg/l vil kommunen og vandværket have tid til at reagere så tidligt, at vandkvaliteten ikke forringes yderligere. Samtidig vil berørte lodsejere tidligt i processen blive direkte økonomisk kompenseret i forbindelse med jordkøb eller dyrkningsaftaler finansieret af vandværket inden for indsatsområdet. 
 
 
Viborg Kommune har ikke planlagt forebyggende indsatser imod pesticider men igangsætter først en indsats, hvis det kan påvises, at pesticider kan trænge ned til grundvandet. Det er vigtigt, at indsatsen sker i tide, og derfor skal der ske en indsats allerede ved koncentrationer over 0,01 µg/l.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Efter endelig vedtagelse i byrådet vil der hvert. 6. år ske en opdatering af indsats­planerne for Hammershøj-Rødding-Ørum-området.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske forhold
Forvaltningen skal udarbejde drikkevandsindsatsplaner for alle almene vandværker i Viborg Kommune.
 
Indsatsplanerne er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og §13a og efter de retningslinjer, der fastlægges i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner - bekendtgørelse nr. 912 af 27.06.2016.
 
Retsvirkning – Vandforsyningslovens § 13c:
”Kommunalbestyrelsen lægger ved afgørelse af sager de retningslinjer til grund, der er givet i en indsatsplan vedtaget efter § 13.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen gennemfører indsatsplaner, som den har vedtaget efter § 13 og § 13 a.”
 
 
Planmæssige forhold
Drikkevandsindsatsplaner hører til kategorien af sektorplaner. Kommunens øvrige planer skal være i overensstemmelse med indsatsplanen.
 
Aftaler efter indsatsplanen skal godkendes af kommunen for at sikre, at de ikke strider imod indsatsplanen eller besværliggør gennemførelsen af den.
 
I de tilfælde hvor indsatsplanen berører forhold, der er omfattet af kommune- og lokalplaner, skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem indsats-, kommune- og lokalplaner, idet disse planer også skal være i overensstemmelse med de statslige vandplaner og ikke må besværliggøre gennemførelsen af vand-, natur- og indsatsplaner.
Bilag

Sagsid.: 18/41105
Resume
Indstilling
Direktøren forslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet tager forvaltningens vurdering til efterretning og drøfter, om der skal indledes en dialog med de berørte kommuner og/eller Gudenåkomiteen om dette eller andre løsningsforslag, der kan indgå i Statens forberedende arbejde til vandområdeplaner for perioden 2021-2027, eller
 
2. at det fremsendte forslag til forbedring af fiskepassagen ved Tangeværket fremsendes til Staten med opfordring til, at der snarest muligt træffes afgørelse i sagen med henblik på den videre udvikling af området.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Byrådet tilkendegiver herudover, at borgmesteren sideløbende indgår i dialog med de berørte
kommuners borgmestre.
 
Flemming Gundersen undlader at stemme.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Udvalget tilkendegiver herudover, at borgmesteren sideløbende indgår i dialog med de berørte kommuners borgmestre
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-11-2018
 
1. at det fremsendte forslag til forbedring af fiskepassagen ved Tangeværket fremsendes til Staten med opfordring til, at der snarest muligt træffes afgørelse i sagen med henblik på den videre udvikling af området.
 
Kai O. Andersen kunne ikke medvirke til beslutningen.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget og byrådet har bl.a. i forbindelse med behandling af Statens vandområdeplaner flere gange behandlet spørgsmål i tilknytning til Tangeværket og Gudenåens forløb ved Tange Sø. Senest i forbindelse behandling af udkastet til ny ”Tangelov” besluttede byrådet den 25. september 2013 (sag nr. 14) bl.a., at:
 
”…
· Tange Sø bevares i sin nuværende form
· En løsning skal sikre de rekreative interesser for flest mulige af borgerne omkring søen, herunder specielt borgerne i Ans og Tange by.
…… foreslår Byrådet, at følgende punkter indgår i Statens overvejelser i forbindelse med fastlæggelsen af de endelige krav til faunapassage ved Tangeværket:
At det er en grundlæggende forudsætning for Viborg Kommune, at Tange Sø ønskes bevaret i sin nuværende form og omfang
At Byrådet vurderer, at de mange forskellige interesser ikke nødvendigvis udelukker hinanden
At Byrådet anbefaler, i den videre proces, at tilstræbe en både-og-løsning, som tilgodeser flest mulige interesser.
At Staten i det videre arbejde også inddrager de bemærkninger og den viden, Viborg Kommune har genereret under borgerinddragelsen."
 
Tangeværkets beliggenhed fremgår af bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
For at sikre grundejers opbakning til løsningen har foreningen forelagt forslaget for Gudenåcentralens bestyrelse.
 
På den baggrund har bestyrelsesformand for An/S Gudenaacentralen, Jens-Ove Simonsen, med et brev (bilag 2) bl.a. tilkendegivet at: ”….med baggrund i ovenstående kan An/S Gudenaacentralen tilslutte sig den skitserede løsning som et brugbart kompromis, der både tager hensyn til de samfundsmæssige forpligtelser i forhold til naturbeskyttelsen og de mange interesser, der er knyttet til sø, værk og naturområdet omkring Gudenaacentralen.
 
Såfremt der konstateres politisk opbakning til at arbejde videre i denne retning, stiller An/S Gudenaacentralen sig naturligvis til rådighed for nærmere drøftelser.”
 
 
Beskrivelse
Baggrund
Opstemningsanlægget ved Tangeværket og dets konsekvenser for bl.a. fiskebestanden i Gudenåen har i årtier været genstand for stor offentlig debat.
 
Regelgrundlag - Vandrammedirektiv og miljømål
 
Generelt om spærringer i form af opstemninger af vandløb hedder det:
”Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte spærringer i vandløb. Hvor opstemninger bibeholdes af fx kulturhistoriske eller andre samfundsmæssige hensyn, sikres passagen eksempelvis ved etablering af ’naturlignende stryg’ i selve vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig vandgennemstrømning ”.
 
I det generelle høringsnotat til vandplanlægningen tilkendegives, at:
”Styrelsen for vand og Naturforvaltning kan endeligt oplyse, at der er fastsat operationelle mål for god/høj økologisk tilstand for fisk og kontinuitet, jf. ’Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021’ samt ’Dansk Fiskeriindeksfor vandløb’ (Århus Universitet, 2014).”
 
I de operationelle mål angives følgende forudsætninger, for at der ikke er tale om en spærring:
Der vurderes generelt at være tale om en spærring, hvor følgende krav ikke er opfyldt:
· Som udgangspunkt bør vandløbsbunden være ubrudt uden menneskeskabte niveauspring (styrt m.v.) og med et fald så tæt på det naturlige i vandløbet som muligt.
· Allerede anlagte omløbsstryg uden om opstemninger skal være udført, så:
stryget er udført naturlignende med et fald, der så vidt muligt svarer til det naturlige for stryg i vandløbet.
opstemningen ikke medfører en stuvezone med væsentlige morfologiske ændringer (strøm, dybde, substratforhold) på længere strækninger af vandløbet.
kravene til vandindtag opfylder Faunapassageudvalgets anbefalinger (bl.a. bør den samlede reduktion af vandføringen i passagen i forhold til vandføringen i vandløbet opstrøms passagen som udgangspunkt ikke overstige 50 % af vandløbets medianminimumsvandføring (Qmm). Samtidig skal der i vandløbet altid opretholdes en minimumsvandføring på 50 % af Qmm.).”
 
Det kan tilføjes, at Staten i den gældende 2015-2021 vandområdeplan lægger op til at prioritere en lokal løsning og bl.a. skriver:
”Der er mange og ofte modstridende interesser i en eventuel løsning af det brud på kontinuitet i Gudenå, der sker ved Tangeværket. Vurderingen af en eventuel indsats ved Tangeværket er foreløbigt udskudt, idet resultaterne af et lokalt arbejde for at beskrive løsningsforslag afventes.”
 
I det lokale høringsnotat for vandområde Jylland Fyn, hvor Staten kommenterer høringssvarene, efter at vandområdeplanerne var i offentlig høring, anføres desuden:
”Der vil i forbindelse med offentliggørelse af indsatsprogrammet i vandområdeplanen for perioden 2015-2021 blive taget stilling til, hvilke indsatser der skal indgå i indsatsprogrammet for perioden. For spærringen ved Tangeværket har kommunerne i oplandet indledt et samarbejde for at finde løsningsforslag. Dette arbejde vil sammen med det fremsendte materiale indgå i vurderingen, da det prioriteres at en kommende løsning har bred lokal opbakning.”
 
Tidligere undersøgelser og løsningsforslag
I 2002- udarbejdede COWI en rapport for Miljøministeriet, der fremlægger og vurderer en række løsningsforslag. Desuden har Gudenåcentralen og Danmarks Naturfredningsforening i henholdsvis 2006 og 2007 fremlagt og vurderet en række løsningsforslag
 
I 2016 gennemførte Rambøll for Randers, Favrskov, Silkeborg og Viborg kommuner en fornyet undersøgelse af mulighederne for indretning af en faunapassage. Undersøgelsen tog udgangspunkt i en række forudsætninger, herunder bl.a. Viborg Kommunes beslutning om bevarelse af Tange Sø, uanset valg af løsningsmulighed.
 
Rambølls rapport præsenterer og vurderer 5 løsningsforslag og konkluderer bl.a., at et langt omløbsstryg med stor vandføring og en vandfordeling mellem Tange Sø og det nye forløb kunne sikre levedygtige bestande af laks og havørred mellem Tangeværket og Silkeborg, opfyldelse af vandrammedirektivets miljømål, god miljøtilstand i Tange Sø, og at kvælstoftilførslen til Randers Fjord ikke øges. Tangeværket ville ikke kunne opretholdes i rentabel kommerciel drift.
 
Senest har Foreningen til bevarelse af Tange Sø ladet udarbejde et forslag til faunapassage med udgangspunkt i de forudsætninger, som foreningen anser for afgørende, herunder at Tangeværket skal forblive i rentabel drift. Forslaget er vedlagt i bilag 3.
 
På et møde den 10. september 2018 præsenterede repræsentanter for Gudenåcentralen og Foreningen til bevarelse af Tange Sø forslaget for Viborg Kommune v/borgmester Ulrik Wilbek og formand for Klima- og Miljøudvalget, Stine Damborg Hust.  
 
Foreningen til bevarelse af Tange Søs fornyede vurdering af mulighederne for en bedre faunapassage ved Tangeværket
Forslaget er stilet til borgmester Ulrik Wilbek, med ønske om: ”at præsentere dig og Viborg Kommune for denne løsning – og derefter indgå en dialog med jer om muligheden for at udforme en kommunal anbefaling af en sådan løsning til staten, der i sidste ende kommer til at afgøre det årtier lange spørgsmål”.
 
 
Løsningen sikrer, at Tangeværket kan bevares i rentabel kommerciel drift, og i rapporten konkluderes bl.a.:
 
”Med en vandføring på 1.500 l/s vil Tangestryget betyde fri passage for alle fiskearter i begge retninger…… Alle Gudenåens fiskearter vil kunne passere i dette omløb, der kommer til at ligne den nederste del af Tange å, hvor laksen har gydt naturligt i de seneste år. Omløbet vil kunne benyttes som gyde- og opvækstområde for laks, ørred, lampretter og formentlig også for helt.
 
I forbindelse med forslag om et kort omløbsstryg har det været fremført, at dette ikke ville kunne skabe mulighed for en naturligt selvreproducerende havørredbestand opstrøms Tangeværket. Men argumentet holder ikke, fordi havørred ikke er en selvstændig art. Kravene i vandrammedirektivet går udelukkende på arter. Ørreden er som art ikke truet af Tange Sø og vandkraftværk, og der er i Gudenåen masser af bæredygtige og selvreproducerende ørredbestande både ovenfor og nedenfor vandkraftværket.
 
Den oprindelige Gudenålaks er uddød, og selvom der i dag igen sker gydning af udsatte laks, er genetablering af en bæredygtig, selvreproducerende laksestamme ikke umiddelbart forestående. Laksebestanden opretholdes af massive årlige udsætninger af ungfisk der genetisk stammer fra Storåen. På trods af en vis naturlig reproduktion i de mindre tilløb omkring Bjerringbro og i tilløbene ovenfor Tange Sø må det stadig vurderes som sandsynligt, at laksen vil forsvinde hvis udsætningerne stopper. Der ér naturlig gydning i Gudenåens hovedløb, men yngeloverlevelsen er meget dårlig. Udsætningerne af laks skal derfor fortsættes.
 
Med vandføring som i Tange Å og nye skråtstillede ledegitre vil Tangestryget kunne forbedre kontinuiteten i Gudenåen markant, og bidrage til øget naturlig reproduktion af laks, ørred, lampretter og helt. I forhold til Gudenåens uforstyrrede, oprindelige fiskesamfund, vil der fortsat kunne ses ændringer i artssammensætning og -tæthed, men disse vurderes at være så små, at løsningen vil kunne leve op til miljøkravene i vandrammedirektivet.” 
 
Forvaltningens bemærkninger
I vedlagte bilag 4 har forvaltningen foretaget en nøjere gennemgang af det fremsendte forslag og sammenlignet det med et andet forslag til et kort omløb udarbejdet af Rambøll i 2016.
 
· det vil medføre fiskemæssige forbedringer,
· der kan etableres gydebestande af laks og havørred i selve stryget, hvis de rette forhold sikres,
· det kan ikke forventes, at et kort omløb vil give naturlige bestande af laks og havørred, af betydende størrelse, opstrøms Tangeværket,
· Tangeværket kan, afhængigt af vandtilførslen til stryget, opretholdes i kommerciel drift.
 
Den afgørende forskel mellem de to rapporter ligger i tolkningen af, hvad der skal til for at opfylde kravene i miljølovgivningen, mere specifikt, hvad der skal til for at leve op til vandrammedirektivets begreb: ”Kontinuitet i vandløbssystemet”.
 
 
Der er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvilke krav der i medfør af vandrammedirektivet, skal stilles ved anlæg som Tangeværket. Senest formulerer Miljøstyrelsen, på baggrund af en forespørgsel fra Viborg Kommune i forbindelse med behandlingen af Tangeværkets ansøgning om et varmeprojekt, selv status i forhold til Tangeværket på denne måde:
 
”I de nugældende vandområdeplaner for perioden 2015-2021 er Tangeværket registeret som en spærring for kontinuiteten i dele af gudenåsystemet, som forhindrer målopfyldelse. Fristen for de berørte vandløbstrækningers målopfyldelse er forlænget til den kommende planperiode 2021-2027 og stillingtagen til en indsats, der skal sikre målopfyldelse, er udskudt til den planperiode af tekniske årsager.
Forslag til vandområdeplaner for perioden 2021-2027 offentliggøres senest den 22. december 2020 efter beslutning af ministeren. Først på dette tidspunkt vil der være taget foreløbig stilling til den spærring, som Tangeværket udgør. De endelige planer forventes offentliggjort ultimo 2021.
Der er således ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om indsatser i den kommende planperiode 2021-2027, herunder en indsats ved Tange Sø, der skal sikre kontinuiteten i gudenåsystemet. Det kan i midlertidigt ikke afvises, at en indsats, der skal sikre målopfyldelse, vil udgøre en passageløsning med den konsekvens, at der ikke længere ledes vand ind i Tangeværkets turbiner i samme omfang som på nuværende tidspunkt, hvorved den påtænkte investering ikke vil kunne udnyttes som forudsat.  Erstatningsspørgsmål i den forbindelse er ikke afklaret.”
 
Det kan på den baggrund ikke udelukkes, at den præsenterede løsning vil kunne honorere de krav, der i medfør af vandområdeplanerne vil blive stillet til spærringen ved Tangeværket.
 
 
Alternativer
Der er siden 2002 i en række rapporter rekvireret af bl.a. Miljøministeriet og senest i Rambølls rapport fra 2016 præsenteret en række forslag til lange og mellemlange stryg med en stor vandføring.
 
Sådanne løsninger vil bl.a. reducere dødeligheden for små laksefisk på vej til havet og muliggøre etablering af naturlige bestande af laks og havørred opstrøms Tangeværket.
 
Løsningerne vil ikke gøre det muligt for Tangeværket at fortsætte i rentabel kommerciel drift.
 
 
Tidsperspektiv
Senest den 22. december 2020 offentliggøres forslag til vandområdeplaner for perioden 2021-2027 med forventet endelig vedtagelse ultimo 2021. Disse planer forventes at indeholde de krav, der skal stilles til en passageløsning ved Tangeværket.
 
Miljøministeriet skriver som nævnt ovenfor, at ”…det prioriteres at en kommende løsning har bred lokal opbakning.” For at et evt. lokalt løsningsforslag kan indgå i ministeriets forberedende arbejde, vurderes at det bør drøftes med ministeriet i løbet af 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Fastlæggelse af miljømål for vandområderne og den indsats, der skal gøres for at nå miljømålene, samt finansieringen af indsatsen er en statsopgave.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/51411
Resume
Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler disponeret til renovering af den tidligere Vestre Landsret bygning beliggende Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg.
 
Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2019 på 3.250.000 kr. afsat i investeringsoversigten for 2019-2022.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der pr. 1. januar 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.250.000 kr. til kontoen ”Viborg Museum ombygning af tidligere Vestre Landsret”,
 
2. at udgiften på 3.250.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der pr. 1. januar 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.250.000 kr. til kontoen ”Viborg Museum ombygning af tidligere Vestre Landsret”,
 
2. at udgiften på 3.250.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har købt den tidligere Vestre Landsret bygning beliggende Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg til fremtidig anvendelse som ”Nyt Viborg Museum”.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Der ansøges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb disponeret til anlægsprojektet i 2019 på 3.250.000 kr.
Frigivelsen af rådighedsbeløbet er en forudsætning for at kunne indgå kontrakt med totalrådgiver.
Den samlede renovering af ejendommen Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg er budgetteret til 32.100.000 kr. inklusive ovenstående udgift på 3.250.000 kr.
De 32.100.000 kr. er afsat på investeringsoversigten for 2019-2022.
Den afsatte udgift er forudsat finansieret ved salg af ejendomme, bl.a. Museumsbygningen på Hjultorvet og to villaer på Riddersgade.
 
Udover de budgetterede udgifter til bygningsrenoveringen er der i investeringsoversigten for 2019-2022 disponeret 25.000.000 kr. til fremstilling af ny basisudstilling i ”Nyt Viborg Museum”. Udgiften til udstillinger forudsættes finansieret af fondsbidrag, hvoraf 2/3 allerede er sikret på nuværende tidspunkt.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Anlægsbevillingen anvendes i forhold til følgende udgiftsposter:
 
Rådgivning
2.250.000 kr.
Forundersøgelser
500.000 kr.
Øvrige omkostninger
500.000 kr.
 
Rådgivning dækker over totalrådgivning, geoteknik, miljøundersøgelser samt intern rådgivning. Forundersøgelser og øvrige omkostninger vedrører f.eks. mindre bygningsindretning, installationsgennemgang, mødeaktiviteter, samt diverse flytteomkostninger.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/40425
Resume
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 27. juni 2018 en samarbejdsaftale vedrørende rygestopindsatser med anbefaling om, at regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser i regionen tiltræder aftalen. På dagens møde behandler Social- og Sundhedsudvalget samarbejdsaftale vedrørende rygestopindsats med henblik på at indstille til byrådet, at samarbejdsaftalen godkendes.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsats godkendes.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
 
1. at samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsats godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med Sundhedsaftalen 2015-2018 blev det aftalt at styrke den systematiske indsats for at mindske tobaksforbruget. Indsatsen består i at øge rekrutteringen af rygere til rygestopindsatserne og sikre rygerne rådgivning om rygestop og relevant henvisning til rygestopforløb. Samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsatser følger op på denne aftale.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Samarbejdsaftale vedrørende rygestopindsatser er vedlagt som bilag 1.
 
Målgruppen for rygestopindsatsen er borgere over 14 år, som har kontakt til et hospital i Region Midtjylland.
 
Samarbejdsaftalen forpligter parterne på:
 
 
Viborg Kommune har i det seneste år haft et samarbejde med hospitalerne om rygestopindsatser. Samarbejdet omfatter borgere, der er i kontakt med et hospital og som ønsker at stoppe med at ryge. Samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsatser er en formalisering af dette samarbejde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Sundhedskoordinationsudvalget anbefaler, at regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser tiltræder aftalen, således alle hospitaler og kommuner har godkendt og igangsat implementering af aftalen den 1. januar 2019, samt at aftalen er implementeret med udgangen af 1. kvartal 2019.
 
Samarbejdsaftalen monitoreres kvartalsvist det første år, indsatsen løber og halvårligt det efterfølgende år. Herefter vurderes det, hvorvidt indsatsen fortsat skal monitoreres.
 
Evalueringen foretages primo 2020. Der vil i forbindelse med evalueringen også blive fulgt op på, hvilke omkostninger kommunerne har haft i forbindelse med indsatsen.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgifter forbundet med Viborg Kommunes hidtidige samarbejde med hospitalerne om rygestopindsatser er afholdt indenfor det nuværende budget.
 
Forvaltningen vurderer, at udgifter til rygestopindsatser, der følger af samarbejdsaftalen, kan afholdes indenfor det nuværende budget forudsat, at der ikke sker en væsentlig stigning i antallet af borgere, hospitalerne henviser til rygestop i Viborg Kommune.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/7663
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018, at der kan igangsættes en planproces for boligudvikling ved Egeskovvej. Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Ansøgning fra Laban Arkitekter på vegne af ejeren af Egeskovvej 1, Viborg fremgår af bilag nr. 2.
 
Projektmateriale for ny bebyggelse med arbejdstitlen ”Nedenhøje” fremgår af bilag nr. 3.
 
Projektmaterialet ligger til grund for det udarbejdede forslag til lokalplan nr. 499.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 499 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde den 14. januar 2019 kl. 17.00 eller den 17. januar 2019 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, og
 
3. at området udgår af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Kai. O. Andersen undlader at stemme.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-10-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 499 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde den 17. januar 2019 kl. 17.15 i Multisalen på Viborg Rådhus, og
 
3. at området udgår af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.
Sagsfremstilling
Historik
Planforslagene er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om byudvikling ved Egeskovvej (ejendommen Egeskovvej 1, Viborg).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018 i sag om byudviklingsområder ved Egeskovvej (sag nr. 8), at:
· område 2 (lokalplanområde 509) og område 3 (lokalplanområde 499) skal vejbetjenes af én ny vejadgang fra Egeskovvej, såfremt aktuelt
· at der udarbejdes plangrundlag for område 2 og 3 med etageantal på max. 2 etager
· at beskyttelseslinjerne om gravhøjene respekteres.
 
 
Inddragelse og høring
Byrådet indkaldte til fordebat i perioden den 25. januar – 21. februar 2018, og der blev holdt borgermøde den 07.02. 2018. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsagelig om:
· trafik og vejadgang
· udsigt og landskab
· gravhøjenes beskyttelse.
 
På baggrund af debatten og de modtagne høringssvar traf Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutningen, som nævnt under afsnittet ”Historik”.
 
 
Beskrivelse
Området ligger på østsiden af Egeskovvej (matr. nr. 1d, Viborg Markjorder). Arealet er ca. 7 ha. På ejendommen findes en enkelt bolig, som ejer bebor. Resten af arealet er tilplantet med nåletræer.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet er delvist omfattet af rammeområde VIBSV.R1.01 i Kommuneplan 2017 – 2029, der udlægger arealet til rekreativt grønt område. Den resterende del (ca. 1/3) er ikke omfattet af kommuneplanramme.
 
Lokalplanforslag nr. 499 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029 for så vidt angår anvendelsen. Derfor har forvaltningen udarbejdet et tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 – 2029, der indeholder nye ramme- og anvendelsesbestemmelser for området.
 
Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 – 2029
Med forslag til kommuneplantillæg nr. 19 ændres:
rammeområde VIBSV.R1.01 fra rekreativt område til rammeområde VIBSV.B4.10_T19, der udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Den del af ejendommen, som ligger i landzone, bliver også omfattet af rammeområde VIBSV.B4.10_T19.
For åben-lav boliger gælder følgende:
bebyggelsesprocenten maks. 30%, byggehøjde maks. 8½, etageantal maks. 2.
For tæt-lav boliger gælder følgende:
Bebyggelsesprocenten maks. 45%, byggehøjde maks. 8½ m, etageantal maks. 2.
 
Forslag til tillæg nr. 19 er vedhæftet bagerst i forslag til lokalplan nr. 499. Se bilag nr. 4.
 
Forslag til lokalplan nr. 499
Forvaltningen har i samarbejde med Geopartner, Viborg udarbejdet forslag til lokalplan nr. 499, der er i bilag 4.
 
Lokalplanområdet afgrænses mod nord-vest af Viborg Plantage og Egeskovvej, mod nord af landbrugsjord (kommende boligområde lokalplan nr. 509), mod øst af Alhedestien samt Kolonihaveforeningen Solvang og mod syd af fredskov.
 
Området opdeles i 3 delområder.
Delområde I udlægges til tæt-lav boligbebyggelse.
Bygningshøjden må være maks. 8½ m, etageantallet maks. 2 og bebyggelsesprocenten maks. 45%. Såfremt delområde I udstykkes som storparcel, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30% for ejendommen som helhed.
Delområde II udlægges til fælles grønne fri- og opholdsarealer.
Delområde III udlægges til rekreative grønne områder, hvor der ikke må bygges, anlægges vej eller etableres ny beplantning.
 
Planområdet vejbetjenes fra en tilslutning til Egeskovvej.
I periferien af lokalplanområdets nord-vestlige del ligger 3 gravhøje. Naturbeskyttelseslovens § 18 fastlægger en beskyttelseszone på 100 m omkring fredede fortidsminder, som bl.a. skal sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne.
I lokalplanområdet respekteres de fastlagte beskyttelseszoner, så ny bebyggelse placeres uden for gravhøjenes beskyttelseslinjer.
 
Bebyggelsesplanen viser, at området kan indeholde op til 74 ”gårdhavehuse” / enfamiliehuse.
 
Arkitekturpolitik
Der er bestemmelser for bebyggelsens maksimale bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocent, materialevalg samt farver. Gårdhavehusene forventes at få et ensartet udtryk. Tage udføres med en taghældning mellem 0 - 30°. Det er ikke tilladt at opføre huse med hel- og halvvalmede tage.
 
Skovbyggelinje
Området er omfattet af 300 m skovbyggelinje mod Viborg Plantage. I forbindelse med lokalplanforslagets høringsperiode vil Viborg Kommune ansøge Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen til 30 m langs lokalplanområdet.
 
Drikkevandsinteresser
Planområdet ligger delvist inden for indvindingsoplandet til Viborg Vand A/S. Indvindingsoplandet er udpeget af Naturstyrelsen som indsatsområde, da oplandet er sårbart pga. et ringe ler dækkende lag, hvorfor der er risiko for indvirkning i forhold til beskyttelse af drikkevandsressourcen.
 
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser til grundvandets beskyttelse, idet tag- og overfladevand fra beboelse og vejarealer – inden for det særlig følsomme vandindvindingsområde – ikke må nedsives.
 
Indenfor indvindingsoplandet skal veje og parkeringspladser etableres med fast belægning, og åbne render og grøfter skal etableres med tæt membran.
 
Derudover er befæstelsesgraden for området fastsat til maks. 40%, hvilket medvirker til at sikre et grønt udtryk i området. Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til lokal håndtering af regnvand udenfor indvindingsoplandet til almene vandværker. Anlæggene kan etableres som lavninger, regnvandsbede, bassiner, åben grøft mv. Eventuelle bassiner skal etableres som natur sø, således at eventuelle anlæg bidrager positivt til området.
 
Trafiksikkerhed
Der etableres venstresvingsbane på Egeskovvej i forbindelse med adgangsvej til lokalplanområdet. Adgangsvejen skal også fungere som adgangsvej til det nord for kommende boligområde (lokalplanområde nr. 509). Politiet er indstillet på, at hastigheden sænkes til 50 km/t - såfremt der etableres lokale hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af eksempelvis 2 indsnævringer af Egeskovvej på strækningen ved de kommende boligområder.
 
Udbygningsaftale
Viborg Kommune indgår i forbindelse med en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. 499 en udbygningsaftale med bygherre – jf. planlovens § 21b. Udbygningsaftalen fastlægger, at bygherre finansierer venstresvingsbane i forbindelse med adgangsvej til området og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Egeskovvej.
Udbygningsaftalen skal underskrives af grundejer og Viborg Kommune inden lokalplan nr. 509 vedtages endeligt. Udkast til udbygningsaftale er i bilag nr. 5.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgift til arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.
 
Jordforurening - områdeklassificering
Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.
 
En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring. Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
Miljørapport
Forvaltningen har på baggrund af screening (forundersøgelse) og en scoping (nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der forventes påvirket) vurderet, at lokalplanen vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, der er i bilag nr. 6.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
· påvirkning af landskabet
· trafikstøj og trafikale forhold
· indvindingsopland
· kulturarv og arkæologiske forhold
· fredskov og skovbyggelinje.
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 14. januar 2019 kl. 17.00 eller den 17. januar 2018 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 29. november 2018 – den 23. januar 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i marts/april måned 2019 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen. Frafaldserklæring er i bilag nr. 7.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen af det pågældende område ændres fra rekreativt formål til boligformål. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.
Bilag

Sagsid.: 18/31530
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018, at der kan igangsættes en planproces for boligudvikling ved Egeskovvej. Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Ansøgning fra Philipsen Gruppen fremgår af bilag nr. 2.
 
Projektmateriale for ny bebyggelse på ejendommen Koldingvej 162, Viborg med arbejdstitlen ”Egeskoven” fremgår af bilag nr. 3.
 
Projektmaterialet ligger til grund for det udarbejdede forslag til lokalplan nr. 509.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 509 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

2. at der afholdes borgermøde den 14. januar 2019 kl. 17.00 eller den 17. januar 2019 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, og
 
3. at området udgår af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Kai. O. Andersen undlader at stemme.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-10-2018
Der var ved udsendelse af dagsorden udsendt forkert bilag 6, udvalget har modtaget det korrekte bilag på mail. Dette vedhæftes ligeledes referatet og rettes i den videre behandling af sagen.
 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 509 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
2. at der afholdes borgermøde den 17. januar 2019 kl. 17.15 i Multisalen på Viborg Rådhus, og
 
3. at området udgår af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.
Sagsfremstilling
Historik
Planforslagene er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om byudvikling ved Egeskovvej (ejendommen Koldingvej 162, Viborg).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018 i sag om byudviklingsområder ved Egeskovvej (sag nr. 8), at:
· område 2 (lokalplanområde 509) og område 3 (lokalplanområde 499) skal vejbetjenes af én ny vejadgang fra Egeskovvej, såfremt aktuelt
· at der udarbejdes plangrundlag for område 2 og 3 med etageantal på max. 2 etager
· at beskyttelseslinjerne om gravhøjene respekteres.
 
 
Inddragelse og høring
Byrådet indkaldte til fordebat i perioden den 25. januar 2018– 21. februar 2018, og der blev holdt borgermøde den 7. februar 2018. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsagelig om:
· trafik og vejadgang
· udsigt og landskab
· gravhøjenes beskyttelse.
 
På baggrund af debatten og de modtagne høringssvar traf Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutningen, som nævnt under afsnittet ”Historik”.
 
 
Beskrivelse
Området ligger på østsiden af Egeskovvej (matr. nr. 1b og 1i, Viborg Markjorder), Koldingvej 162, Viborg. Arealet er ca. 6 ha. Ejer bebor ejendommen, der ligger på hjørnet af Egeskovvej og Koldingvej. Resten af ejendommens areal udlejes til Viborg Rideskole til afgræsning for heste.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBSV.R1.01 i Kommuneplan 2017 – 2029, der udlægger arealet til rekreativt grønt område. Lokalplanforslag nr. 509 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029 for så vidt angår anvendelsen. Derfor har forvaltningen udarbejdet et tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 – 2029, der indeholder nye ramme- og anvendelsesbestemmelser for området.
 
Forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 – 2029
Med forslag til kommuneplantillæg nr. 26 ændres:
rammeområde VIBSV.R1.01 fra rekreativt område til rammeområde VIBSV.B4.11_T26, der udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
For åben-lav boliger gælder følgende:
bebyggelsesprocenten maks. 30%, byggehøjde maks. 8½ m, etageantal maks. 2.
For tæt-lav boliger gælder følgende:
bebyggelsesprocenten maks. 45%, byggehøjde maks. 8½ m, etageantal maks. 2.
 
Forslag til tillæg 26 er vedhæftet bagerst i forslag til lokalplan nr. 509. (Se bilag nr. 4).
 
Forslag til lokalplan nr. 509
Forvaltningen har i samarbejde med ERIK Arkitekter, Viborg udarbejdet forslag til lokalplan nr. 509, der er i bilag nr. 4.
 
Lokalplanområdet afgrænses af Viborg Plantage og Egeskovvej mod nord-vest, boliger ved Egeskovvej/Koldingvej mod nord-øst, Alhedestien mod øst og skov mod syd (fremtidigt boligområde på matr. 1d, Viborg Markjorder).
 
Området opdeles i 4 delområder.
Delområde I udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. Grunde udstykkes i mindre grunde med en størrelse på mindst 250 m2 og maks. 400 m2. Der skal etableres 1½ p-plads pr. bolig, hvor mindst 1 p-plads anlægges ved den enkelte bolig.
Bebyggelsesprocenten må maks. være 45%, bygningshøjden maks. 8½ m og etageantallet maks. 2.
Delområde II udlægges til fælles grønne fri- og opholdsarealer samt fælleshus for bebyggelsen.
Delområde III udlægges til rekreative grønne områder, hvor der ikke må bygges, anlægges vej eller etableres ny beplantning.
Delområde IV udlægges til stamvej med cykel- og gangsti samt boligveje med fortov i den ene side. Der etableres fælles parkering ved ankomsten til bebyggelsen - på begge sider af stamvejen.
 
Planområdet vejbetjenes fra en tilslutning til Egeskovvej via lokalplanområde nr. 499, der ligger syd for dette lokalplanområde.
 
I periferien af lokalplanområdet ligger flere gravhøje. Naturbeskyttelseslovens § 18 fastlægger en beskyttelseszone på 100 m omkring fredede fortidsminder, som bl.a. skal sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. I lokalplanområdet respekteres de fastlagte beskyttelseszoner, så ny bebyggelse placeres uden for gravhøjenes beskyttelseslinjer.
 
Bebyggelsesplanen er udformet på baggrund af gravhøjenes beskyttelseszoner, idet placering af boliger og vejanlæg etableres som cirkelslag, der har centrum i 3 gravhøje.
 
Lokalplanområdet kan indeholde op til 52 rækkehuse med forskellige boligstørrelser, der fremkommer ved, at husene kan opføres i enten 1 eller 2 etager. I den eksisterende bolig, Koldingvej 162 gives mulighed for, at der kan indrettes fælleshus for bebyggelsens beboere.
 
Arkitekturpolitik
Der er bestemmelser for bebyggelsens maksimale bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocent, materialevalg samt farver og boligerne vil få et nogenlunde ensartet udtryk. Tage udføres med en taghældning mellem 0 - 30°. Det er ikke tilladt at opføre huse med hel- og halvvalmede tage.
 
Skovbyggelinje
Området er omfattet af 300 m skovbyggelinje mod Viborg Plantage. I forbindelse med lokalplanforslagets høringsperiode vil Viborg Kommune ansøge Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen til 30 m langs lokalplanområdet.
 
Drikkevandsinteresser
Planområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Området er udpeget som følsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde med hensyn til nitrat (IO). Projektområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Viborg Vandværk Syd, og der er udlagt et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring de aktive indvindingsboringer.
 
Tag- og overfladevand skal nedsives jf. Spildevandsplanen. Da området er sårbart i forhold til grundvandsressourcen, er det væsentlig, at der tages en række forholdsregler ved nedsivning.
 
Lokalplanen skal sikre, at der ikke sker nedsivning på egen grund, men via nedsivningsbassiner. Render, grøfter og parkeringsarealer etableres med tæt bund, og evt. spild af olie og andre miljøfremmede stoffer fra vejvand - opsamles via tekniske foranstaltninger (til sandfang/brønd med dykket overløb og olieudskiller før vandet ledes til nedsivningsbassin).
 
Afledning til nedsivningsbassiner må ikke omfatte andre former for vand end regnvand (tag- og overfladevand). Befæstede arealer i lokalplanområdet må ikke anvendes til aktiviteter, hvor der afledes stoffer, der kan være til skade for grundvandet. Evt. tekniske foranstaltninger til reduktion af forurening vil blive meddelt i efterfølgende spildevandstilladelse.
 
Nedsivningsbassiner skal etableres så langt fra boringer som muligt. Indenfor lokalplanområdet er dette i den sydlige del af området. Området stiger imidlertid mod sydvest. Det kan derfor blive nødvendigt med terrænregulering for at kunne etablere nedsivningsbassiner.
 
Derudover er befæstelsesgraden for området fastsat til maks. 40%, hvilket medvirker til at sikre et grønt udtryk i området. Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til lokal håndtering af regnvand. Anlæggene kan etableres som lavninger, regnvandsbede, bassiner, åben grøft mv.
 
Trafiksikkerhed
Der etableres venstresvingsbane på Egeskovvej i forbindelse med en fælles adgangsvej til de 2 planområder (nr. 499 og 509). Politiet er indstillet på, at hastigheden sænkes til 50 km/t – såfremt der etableres lokale hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af eksempelvis 2 indsnævringer af Egeskovvej på strækningen ved de kommende boligområder.
 
Udbygningsaftale
Viborg Kommune indgår i forbindelse med en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 509 en udbygningsaftale med bygherre - jf. planlovens § 21b. Udbygningsaftalen fastlægger, at bygherre finansierer venstresvingsbane i forbindelse med adgangsvej til området og hastighedsdæmpende foranstaltning på Egeskovvej. Udbygningsaftale skal underskrives af grundejer og Viborg Kommune inden endelig vedtagelse af lokalplan nr. 509.
Udkast til udbygningsaftale er i bilag nr. 5.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.
Udgift til arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.
 
Jordforurening – områdeklassificering
Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.
En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring. Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
Miljørapport
Forvaltningen har på baggrund af screening (forundersøgelse) og en scoping (nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der forventes påvirket) vurderet, at lokalplanen vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, der er i bilag nr. 6.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
· påvirkning af landskabet
· trafikstøj og trafikale forhold
· indvindingsopland
· kulturarv og arkæologiske forhold
· fredskov og skovbyggelinje.
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 14. januar 2019 kl.17.00 eller den 17. januar 2019 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene med indstilling om, at planforslagene offentliggøres til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, og Byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 29. november 2018 – den 23. januar 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i marts/april 2019 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen. Frafaldserklæring er i bilag nr. 7.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen af det pågældende område ændres fra rekreativt formål til boligformål. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.
Bilag

Sagsid.: 17/42364
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at det besluttes at ekspropriere de i dagsordenspunktet nævnte arealer til ombygning af vejtilslutningen Odinvej / Nørregade, Stoholm, og
 
2. at det besluttes at imødekomme grundejer og lade busskuret udgå af projektet, hvorved arealet, der eksproprieres fra matr.nr. 1bi reduceres til ca. 271 m2.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-10-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at det besluttes at ekspropriere de i dagsordenspunktet nævnte arealer til ombygning af vejtilslutningen Odinvej / Nørregade, Stoholm, og
 
2. at det besluttes at imødekomme grundejer og lade busskuret udgå af projektet, hvorved arealet, der eksproprieres fra matr.nr. 1bi reduceres til ca. 271 m2.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg har den 3. januar 2018 (sag nr. 12) besluttet at ombygge vejtilslutningen Odinvej/Nørregade i Stoholm. Byrådet har den 24. januar 2018 (sag nr. 21) besluttet at igangsætte ekspropriation.
 
 
Inddragelse og høring
Der har været afholdt åstedsforretning den 9. august 2018, referat findes i bilag 1. Bemærkningerne på mødet giver anledningen til den foreslåede forandring af projektet. Der har efterfølgende været en høringsperiode på 4 uger med høringsfrist den 10. september 2018. Der er ikke kommet høringssvar ind i høringsperioden.
 
Beskrivelse
Stoholm har en klassisk vejstruktur, hvor trafikken mødes i midten af byen i krydset Nørregade, Søndergade, Vestergade og Østergade. En vigtig del af den besluttede områdefornyelse af Stoholm er at flytte en del af trafikken ud af bymidten. Særligt den tunge trafik igennem byen og igennem byens centrale handelsgade er uhensigtsmæssig. Det er specielt vejforløbet Vestergade-Østergade, der giver en del gennemkørende trafik og heraf en del tung trafik.
 
Ombygningen af T-krydset Odinvej/Nørregade (se placering på oversigtskort bilag 2 og udformning på kort i bilag 3) er den første og mest centrale brik i at flytte især tung trafik fra Vestergade-Østergade forløbet mod nord til forløbet Odinvej-Nørregade-Dornen-Skalmstrupvej. Udover at lette bymidten for tung trafik er ombygningen en forudsætning for store del af den områdefornyelse i Stoholm, som borgere i Stoholm og Viborg Kommune samarbejder om at give byen, og særlig bymidten. Vejtilslutningen Odinvej/Nørregade er desuden også en del af de i trafikplanen beskrevne vejomlægninger i den nordlige del af Stoholm.
 
Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96. Nødvendigheden fremgår af ovenstående, og det er tidsmæssigt aktuelt, idet projektet er besluttet og påtænktes gennemført nu. Midlerne er tillige afsat til i anlægsbudgettet.
 
Ombygningen kræver dispensation fra lokalplan nr. 03.C.01.15 § 9. Ombygningen medfører et større arealbehov til vej end det nuværende og kommer ind på matr.nr. 1bi og 1hl. Disse er ikke udlagt til vej, og der kræves derfor dispensation. Dispensationen er meddelt den 30. oktober 2017.
 
Det foreslås at lade busskur udgå af projektet og ekspropriationen, da de 13 m2 har stor betydning for grundejerens udnyttelse af restejendommen til bebyggelse. Der er busskur på modsatte side af vejen, så det er muligt at søge ly her.
 
Der skal eksproprieres henholdsvis 271 m2 (284 m2 hvis inkl. busskur) og 6 m2 fra matr.nr. 1bi og 1hl, Stoholm, Feldingbjerg, som vist på bilag 3 og anført i fortegnelse i bilag 4. Det præcise areal opgøres, når anlægget er udført.
 
Det er ikke lykkedes at indgå frivilligt aftale med af matr.nr. 1bi.
 
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Vejforlægningen forventes igangsat i 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
En ekspropriation vil medføre en udgift til arealerhvervelse af de eksproprierede arealer. Udgiften hertil kendes først ifm. taksationsforretning, hvorfor der ikke kan oplyses en forventet udgift til ekspropriation. 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/50785
Resume
Der ansøges om forhøjelse af rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til byggemodning af området ved Midtbyens Gymnasium, svømmehallen og Banegården i Viborg.   
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløb (indtægt) i 2018 på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” nedsættes med 1.200.000 kr.,
 
2. at rådighedsbeløb (udgift) i 2018 og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” nedsættes tilsvarende med 1.200.000 kr.
 
3. at rådighedsbeløbet i 2019 på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og   Banebro, Banebyen” forhøjes med kr. 2.200.000 kr.,
 
4. at udgiften på 2.200.000 kr. i 2019 finansieres ved dels en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” med 1.000.000 kr. i 2019 og dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgrunde” med 1.200.000 kr. i 2019,
 
5. at anlægsudgiftsbevillingen til Kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” forhøjes med kr. 8.530.000 kr. med rådighedsbeløb på kr. 2.500.000 kr. i 2018 og 6.030.000 kr. i 2019,
 
6. at udgiften på 2.500.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen”,
 
7. at udgiften på 6.030.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen”, idet der overføres 2.800.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2018 til 2019, og 
 
8. at forvaltningen indenfor de økonomiske rammer bemyndiges til, at godkende licitationsresultatet og indgå kontrakter med den vindende entreprenør.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-10-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløb (indtægt) i 2018 på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” nedsættes med 1.200.000 kr.,
 
2. at rådighedsbeløb (udgift) i 2018 og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” nedsættes tilsvarende med 1.200.000 kr.
 
3. at rådighedsbeløbet i 2019 på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” forhøjes med kr. 2.200.000 kr.,
 
4. at udgiften på 2.200.000 kr. i 2019 finansieres ved dels en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” med 1.000.000 kr. i 2019 og dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgrunde” med 1.200.000 kr. i 2019,
 
5. at anlægsudgiftsbevillingen til Kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” forhøjes med kr. 8.530.000 kr. med rådighedsbeløb på kr. 2.500.000 kr. i 2018 og 6.030.000 kr. i 2019,
 
6. at udgiften på 2.500.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen”,
 
7. at udgiften på 6.030.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen”, idet der overføres 2.800.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2018 til 2019, og
 
8. at forvaltningen indenfor de økonomiske rammer bemyndiges til, at godkende licitationsresultatet og indgå kontrakter med den vindende entreprenør.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har tidligere behandlet indstillinger vedrørende frigivelse af bevillinger den 20. maj 2015 (Sag nr. 17),  13. april 2016 (Sag nr. 22) og 25. januar 2017 (Sag nr. 25).
 
Inddragelse og høring
Hærvejsbroen, gymnasium inklusive parkeringsetage og byggemodning har i de seneste år været genstand for flere offentlige møder, dialoger og høringer. Herunder bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan for projektet og endelig vedtagelse i Byrådet den 25. januar 2017 (Sag nr. 22).
 
Projektet har desuden haft tilknyttet uafhængig tilgængelighedsrevisor, og projektet har været drøftet med ældre- og handicapråd samt cyklistforbundet.
 
Beskrivelse
Der er afsat kr. 18.230.000 på konto ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen”. Disse er i budgettet forudsat anvendt til byggemodning af sokkelgrund for gymnasiet og omkringliggende arealer, herunder:
 
· Terræntilpasning af gymnasiets sokkelgrund til projektets gennemførelse (byggegrubeafgrænsning mod vejanlæg) samt færdiggørelse af terræn / belægninger op mod Erhvervsgymnasiet jf. principaftalen
· Byggemodning til opførelse af gymnasium
· Evt. oprensning af kendt jordforurening vest for svømmehallen
· Omlægning af Banegårdspladsen (vej langs svømmehallens vestlige ende)
· Tilpasning af Banegårds Allé som tilkørsel til Banegårdspladsen
· Midlertidig og permanent flytning af tidsbegrænsede parkeringspladser
· Midlertidig og permanent flytning af cykelparkeringsanlæg ved stationen inkl. aflåst parkeringsområde og skur
· Tilpasning af vej/plads vest for stationsbygningen til fremtidig anvendelse
· Tilpasning af sti- og cykel- og parkeringsanlæg i de tilstødende offentlige arealer til at modsvare områdets nye brugsmønstre
 
Der er i alt tidligere bevilget 10.700.000 kr. Af disse er der pr. 31. december 2017 forbrugt 8.712.000 kr. Der forventes yderligere et forbrug i 2018 på 2.500.000 kr.
 
Der forventes et samlet forbrug på sagen på 19.230.000 kr. Merforbruget begrundes med uforudsete udgifter til jordudskiftning samt udgift til byggemodning af brofæstet for senere grundsalgsudbud.
 
Den samlede forhøjelse af rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved dels en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” med 1.000.000 kr. i 2019 og dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgrunde” med 1.200.000 kr. i 2019.
 
Etablering af parkeringspladser ved Mercantec er under udførelse. Parkeringspladserne ibrugtages samtidig med gymnasiet i efteråret 2019. Allerede nu, hvor 80% af entreprenørarbejdet vedr. parkeringsetagen er udført, kan det dog konstateres, at der vil blive realiseret et mindreforbrug på minimum 1.000.000 kr. i 2019. Samtidig foreslås den resterende finansiering ske ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgrunde”
Såfremt ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb imødekommes ansøges ligeledes om frigivelse af kr. 8.530.000.
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Udførelsen af resterende anlægsarbejder er planlagt til at pågå i perioden februar 2019 – december 2019.
 
En eventuel yderligere forsinkelse af gymnasiebyggeriet vil dog kunne have en afsmittende virkning på byggemodningsarbejderne.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Anlægsudgiftsbevilling (i 1.000 kr.)
 
Der søges om frigivelse af en anlægsudgiftsbevilling på kr. 8.530.000
 
Samlet
2016-2017
2018
2019
Samlet rådighedsbeløb, jf. investeringsoversigten
18.230
8.712
6.500
3.018
Reduktion af rådighedsbeløb, jf. indstillingen
-1.200
 
-1.200
 
Forhøjelse af rådighedsbeløb, jf. indstillingen
2.200
 
0
0
2.200
 
Overførsel af rådighedsbeløb
0
 
-2.800
2.800
I alt
19.230
8.712
2.500
8.018
Tidligere bevillinger
10.700
8.712
0
1.988
Bevilling
8.530
0
2.500
6.030
 
Anlægsindtægtsindtægtsbevilling (i 1.000 kr.)
Der er budgetteret med en indtægt på 1.200.000 kr. vedrørende betaling af tilslutningsafgifter. Det har været forudsat at Viborg Kommune afholdt udgifter til tilslutningsafgifter for parkering og gymnasier, og at Kommunen efterfølgende fik en indtægt fra Mercantec svarende til deres andel heraf som forventedes at udgøre den samlede udgift.
Det er imidlertid blevet håndteret således, at Mercantec har betalt udgiften.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/25396
Resume
Forvaltningen har udarbejdet udkast til nye skriftlige kontrakter med kommunens private leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Udkastene har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet og forelægges nu til endelig godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen om dialogmøde med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning,
2. at leverandørkontrakterne godkendes, og
 
3. at eventuel revision af Mad- og Måltidspolitikken afventer byrådets vedtagelse af ny styringsmodel.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Formanden for Ældre- og Aktivitetsudvalget Lone Langballe stillede følgende ændringsforslag:
Leverandørernes økologiprocent skal ved udgangen af 2019 udgøre minimum 30% i henhold til leverandørkontrakterne. Der stilles herefter ikke krav om øget økologiprocent på 60% i 2020.
 
Byrådet godkendte ændringsforslaget.
 
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod, idet de ønsker, at kravet om, at leverandørernes økologi-procent skal være minimum 60% ved udgangen af 2020, fastholdes.
 
Flemming Gundersen undlader at stemme.
Forvaltningens bemærkninger
Grundet procedurefejl på byrådsmødet den 10. oktober 2018 genoptages sagen på byrådsmøde den 21. november 2018.
 
Efter behandlingen den 10. oktober er der udarbejdet et notat fra BDO vedr. de økonomiske konsekvenser ved forøgelse af økologiprocent fra 30 til 60. Notatet vil ligge som nyt bilag nr. 4.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodede på sit møde den 14. november om et uddybende notat vedr. de budgetmæssige konsekvenser samt de økonomiske konsekvenser for den enkelte borger. Bilag eftersendes og vil blive vedlagt referatet som nyt bilag nr. 5.
Beslutning i Byrådet den 10-10-2018
Grundet procedurefejl i forbindelse med afstemningen genfremsættes sagen igen i byrådet på mødet den 21. november.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
 
Kai O. Andersen stemmer imod, idet han ønsker, at kravet om at leverandørernes økologi-procent skal være minimum 30% ved udgangen af 2019 og 60% vedudgangen af 2020 fastholdes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om dialogmøde med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at eventuel revision af Mad- og Måltidspolitikken afventer byrådets vedtagelse af ny styringsmodel.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte leverandørkontrakterne vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte leverandørkontrakten vedrørende madservice under forudsætning af, at byrådet godkender, at kravet om økologiprocent udgår.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af leverandørkontrakten vedrørende madservice, at indstille til byrådet,
 
1. at kravet om, at leverandørens økologi-procent skal være min. 30% ved udgangen af 2019 og 60% ved udgangen af 2020 udgår.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit møde den 14. august 2018 (sag nr. 4) udkast til nye leverandørkontrakter for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Udvalget besluttede på mødet at sende kontrakterne i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Inddragelse og høring
Udkastene til leverandørkontrakter har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Høringen er gennemført som et dialogmøde med deltagelse af repræsentanter fra begge råd.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har afholdt et dialogmøde med 4 repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet. På mødet fremlagde forvaltningen indholdet i de 3 kontrakter og baggrunden for kontrakterne.
Efterfølgende drøftedes kontrakterne og rådene godkendte udkastene til kontrakter på personlig pleje og praktisk hjælp uden yderligere kommentarer.
 
I forhold til kontraktudkastet drøftedes spørgsmålet om krav til anvendelsen af økologi. Her peger rådene på, at det vil være problematisk hvis prisen, som borgerne betaler, stiger på baggrund af kravet om højere økologiprocenter. I øvrigt drøftedes det hvorvidt et parameter som for eksempel, hvor varerne kommer fra (Danmark eller udlandet) også burde vægtes, idet dette for nogle borgere kan være en vigtig parameter.
 
Drøftelse vedrørende krav i udkast til kontrakt om levering af madservice
På udvalgets seneste møde drøftedes kravet om anvendelse af økologiske råvarer i tilberedningen af den mad, der leveres til modtagere af madservice.
Af udkastet til leverandørkontrakt vedr. madservice fremgår på s. 10:
 
8.2 Økologi
Leverandøren skal have fokus på økologi og bæredygtighed. Leverandørens økologi-procent skal således være min. 30% ved udgangen af kalenderåret 2019 samt være min. 60% ved udgangen af kalenderåret 2020.
 
Kravet er indarbejdet i kontrakten på baggrund af en målsætning i Viborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik. På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet foreslås det, at kravet udgår af kontrakten. Målsætningen om anvendelse af økologi er godkendt i byrådet, og derfor skal byrådet godkende forslaget.
 
På seneste møde bad udvalget forvaltningen om at udarbejde en sag vedrørende revision af Viborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik. Det foreslås, at revision af politikken afventer afklaringen af kommunens fremtidige styringsmodel.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/41654
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2018 er vist.
 
Det forventede regnskabsresultat på udvalgets områder viser følgende afvigelser:
 
Område
Beløb
Kommentarer til afvigelserne
Drift
-62,0
Budgetbuffer og centrale områder mv.
Anlæg
51,7
Inkl. jordforsyningen
Renter
0,0
Finansiering
54,1
Generelle tilskud og skatter
Afdrag på lån
-1,3
Afdrag på lån
Finansforskydninger
-2,3
Indskud i Landsbyggefonden mv.
(Mio. kr., - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt)
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, herunder omplaceringer af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 3.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet til godkendelse via sagen ”Budgetopfølgning pr. 30. september 2018, alle områder”,
 
2. at bevillingerne i budget 2018 netto forøges med 104.523.000 kr. (specifikationen af bevillingerne kan ses i bilag nr. 2), og
 
3. at netto merudgiften/mindreindtægten i 2018 på 104.523.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Sagen tages af dagsordenen og behandles i stedet under sag nr. 14.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 2.-3. ”at”.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I de efterfølgende tabeller er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (30. juni 2018). 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
 
Drift
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
*FVR = forventet regnskab
Oprindeligt
Korrigeret
30. september
Til oprindeligt budget (kol 1)
Til korr.budget (kol. 2)
*FVR 30.6 og 30.9 (minus = mindreudg pr. 30.9)
 
1
2
3
4
5
6
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Politisk Organisation
71,4
71,3
51,1
-20,3
-20,2
-3,2
Administrativ Organisation
439,4
474,0
433,4
-6,0
-40,6
5,9
Beredskab og Ejendomme
65,5
68,7
67,5
2,1
-1,2
0,2
Serviceudgifter i alt
576,2
614,0
552,0
-24,2
-62,0
2,9
 
På driften forventes der mindreudgifter på udvalgets tre politikområder målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2018.
 
 
Anlæg
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
*FVR = forventet regnskab
Oprindeligt
Korrigeret
30. september
Til oprindeligt budget (kol 1)
Til korr. budget (kol. 2)
*FVR 30.6 og 30.9 (minus = mindreudg pr. 30.9)
 
1
2
3
4
5
6
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
-1,1
-8,1
-8,3
-7,2
-0,3
0,3
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg, jordforsyning
-76,1
-89,8
-38,1
38,0
51,7
60,5
Anlæg i alt
-77,2
-101,8
-50,4
26,9
51,4
60,8
 
 
Finansiering mv.
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
*FVR = forventet regnskab
Oprindeligt
Korrigeret
30. september
Til oprindeligt budget (kol 1)
Til korr. budget (kol. 2)
*FVR 30.6 og 30.9 (minus = mindreudg pr. 30.9)
 
1
2
3
4
5
 
Finansiering mv.
 
 
 
 
 
 
Renter, netto
8,8
-58,4
-58,4
-67,2
0,0
0,4
Alment boligbyggeri
36,4
72,6
62,6
26,2
-10,0
6,2
Øvrige finansforskydninger
5,4
59,7
72,1
66,7
12,4
4,2
Afdrag på lån
81,1
82,9
81,6
0,5
-1,3
-1,0
Optagelse af lån
-47,3
-47,3
-47,3
0,0
0,0
0,0
Tilskud og udligning
-1.537,5
-1.537,5
-1.478,0
59,5
59,5
-4,9
Skatter
-4.319,9
-4.319,9
-4.325,2
-5,4
-5,4
0,0
Finansiering mv. i alt
-5.773,0
-5.747,9
-5.692,6
80,2
55,3
4,9
 
 
 
 
 
 
 
Drift, anlæg, finansiering i alt
-5.274,0
-5.235,7
-5.191,1
82,9
44,7
68,6
 
 
I bilag nr. 1. er der detaljeret redegjort for afvigelserne.
 
Bevillinger
Der er i bilag nr. 2 redegjort for de områder under Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor der søges om bevilling i forbindelse med budgetopfølgningen.
 
Flytning af budget mellem politikområder
Omplaceringer af budgetbeløb mellem udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 3.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/41143
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. pr. 31. marts, 30. juni og 30. sept. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.
 
I forhold til den seneste opfølgning (pr. 30. juni) er det især under driften på overførselsudgifterne samt på anlægsudgifterne, der er større ændringer i skønnet for årsresultatet.
 
Der er styr på serviceudgifterne, idet de holder sig inden for det korrigerede budget.
 
Med det forventede regnskabsresultat vil byrådets 3 overordnede økonomiske målsætninger blive indfriet. De 3 økonomiske målsætninger er niveauet for hhv. den gennemsnitlige likviditet, overskud før anlæg og afdrag mv. samt det skattefinansierede anlægsniveau. For alle 3 målsætninger gælder for 2018, at de som minimum skal udgøre 200 mio. kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår efter indstilling fra udvalgene,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de i bilag nr. 6 indstillede omplaceringer mellem politikområderne.
 
Endvidere foreslår kommunaldirektøren, ligeledes efter indstilling fra udvalgene, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018 godkendes, herunder
 
3. at der gives tillægsbevillinger på i alt 86.580.000 kr. (nettoudgift) i 2018 samt 640.000 kr. i 2019 jfr. specifikation i bilag nr. 5,
 
4. at udgiften på 86.580.000 kr. i 2018 og 640.000 kr. i 2019 finansieres af kassebeholdningen,
 
5. at der gives en lånebevilling på 47.300.000 kr. med rådighedsbeløb (indtægt) i 2018, og
 
6. at indtægten på 47.300.000 kr. i 2018 finansieres af det på budgettet for 2018 afsatte rådighedsbeløb til hjemtagelse af nye lån.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 2.-6. ”at”.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2018 for Viborg Kommune.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget tillagt evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).
 
Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (på driften på politikområde-niveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i nedenstående tabel 1.
 
I bilag nr. 2 er de væsentligste hovedposter i resultatopgørelse kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
Tabel 1, resultatopgørelse pr. 30. sept. 2018
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
Note
 nr.
 
Oprindeligt
Korrigeret
 30. sept.
I forhold til opr. budget (kol. 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
 
1
2
3
4
5
6
 
Skatter og generelle tilskud
-5.857,3
-5.857,3
-5.803,2
54,1
54,1
-4,9
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
4.187,2
4.300,1
4.195,0
7,7
-105,1
-9,0
2
Overførselsudgifter
1.433,1
1.432,6
1.400,7
-32,4
-31,9
-21,3
3
Driftsudgifter i alt
5.620,4
5.732,7
5.595,6
-24,7
-137,0
-30,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renter
8,8
-58,4
-58,4
-67,2
0,0
0,4
 
Resultat før anlæg og
afdrag mv.
-228,2
-183,1
-266,0
-37,8
-82,9
-34,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
209,7
326,1
250,4
40,7
-75,8
35,8
4
Anlæg, jordforsyning
-17,3
-21,3
5,7
23,0
27,0
60,0
5
Alment boligbyggeri
36,4
72,6
62,6
26,2
-10,0
6,2
6
Nettoafdrag på gæld
33,8
35,6
34,3
0,5
-1,3
-1,0
7
Samlet likviditetsvirkn. af
det skattefinans. område
34,4
226,0
83,0
48,6
-143,0
62,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
34,7
41,6
48,3
13,5
6,7
-1,4
8
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansforskydninger
5,4
59,7
72,1
66,7
12,3
4,2
9
Samlet likviditetsvirkning
(plus = kasseforbrug)
74,5
327,2
203,3
128,8
-123,9
65,1
 
 
 
GENERELT OM DET OVERORDNEDE RESULTAT
Herunder er det overordnede forventede resultat kort kommenteret, og i bilag nr. 2 er som nævnt vedlagt mere uddybende noter til hovedposterne.
 
Indtægter fra skatter og generelle tilskud
 
På grund af store negative efterreguleringer af bloktilskud, beskæftigelsestilskud og kommunal medfinansiering på sundhedsområdet forventes indtægter fra skatter og tilskud under et at blive 54 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.
 
Serviceudgifter
 
I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på 105 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 15 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på ca. 90 mio. kr. Da der er overført 105 mio. kr. fra 2017, betyder det, at der forventes forbrugt (105-90) 15 mio. kr. af de driftsbudgetter, der er overført fra 2017.
 
For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en merudgift på 11 mio. kr. i forhold til Viborg Kommunes andel af rammen. Det forventes dog ikke at udløse sanktioner, idet KL i øjeblikket forventer, at serviceudgifterne for alle landets kommuners regnskaber under et vil ende tæt på rammen, men dog under.
 
Overførselsudgifter
 
Samlet forventet mindreudgift på ca. 32 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
 
Anlæg
 
Der forventes følgende mindreudgifter (netto) i forhold til det korrigerede budget:
 
Skattefinansieret
ca.   76 mio. kr.
Jordforsyning
ca. -27 mio. kr.
Forsyning
ca.    4 mio. kr.
I alt
ca.  53 mio. kr.
 
For anlæg under de skattefinansierede områder forventes der et merforbrug på ca. 41 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes primært tilførte bevillinger, der er finansieret via kasseforbrug (bl.a. fremrykning af betaling for servicearealer på Banebo på 36 mio. kr. og nedrivning af betondæk på Fischers Plads (1 mio. kr.).
 
Ved opfølgningen pr. 30. juni 2018 var det samlede mindreforbrug til anlæg skønnet til 115 mio. kr. Når dette beløb nu alene skønnes til 53 mio. kr., skyldes det primært forventede merudgifter til jordkøb (24 mio. kr.) og mindreindtægter fra grundsalg (36 mio. kr.) i forhold til opfølgningen pr. 30. juni.
Forventningerne til et lavere (netto-) mindreforbrug på anlæg er således ikke et udtryk for, at der nu forventes gennemført flere egentlige anlægsarbejder end forventet pr. 30. juni.
 
Som bilag nr. 3 vedlægges oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter.
 
Som bilag nr. 4 vedlægges oversigt over salg af byggegrunde med overtagelse i 2018.
 
Forsyning
 
Drift, forsyning: Der forventes netto merudgifter på knap 11 mio. kr. Merudgifterne vedrører bl.a. udbud på kørsel i forbindelse med de nye indsamlingsordninger, der er blevet dyrere end forventet. Merudgifter på forsyningsområdet vil indgå i beregning af de fremtidige takster.
 
Anlæg, forsyning: Forventet mindreudgift på ca. 4 mio. kr.
 
Likviditet
 
Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et kassetræk på ca. 75 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om et kassetræk på 203 mio. kr. eller ca. 128 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.
 
Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 327 mio. kr. - såfremt hele budgettet blev udmøntet - bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på 124 mio. kr.
 
Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2018 med udgangen af året at ligge på ca. 530 mio. kr., hvilket er 29 mio. kr. mindre end ved årets start.
 
Kompensation for statens ekstraordinære afskrivning af restancer
 
KL har meddelt kommunerne, at gældsstyrelsen i løbet af efteråret 2018 foretager ekstraordinære afskrivninger på offentlige restancer og at det er aftalt med Regeringen, at kommunerne sammenlagt kompenseres 214 mio. kr. i den forbindelse – Viborg Kommunes forholdsmæssige andel udgør ca. 1,4 mio. kr., men da den endelige kompensation afhænger af de faktiske afskrivninger i kommunerne, kendes Viborg Kommunes endelige kompensation ikke endnu. Da beløbet ikke kendes, er der ikke taget højde for denne kompensation i budgetopfølgningen.
 
Byrådets økonomiske målsætninger
 
Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 266 mio. kr. opfylder byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.
 
Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på 250 mio. kr. ligger over byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.
 
Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på 530 mio. kr. med udgangen af 2018. Også her er målsætningen på min. 200 mio. kr.
 
Alle 3 økonomiske målsætninger vil således blive overholdt med det forventede regnskabsresultat.
 
Tillægsbevillinger
 
Ved denne budgetopfølgning søges der som udgangspunkt tillægsbevillinger til de forventede afvigelser på områder, der ikke har overførselsadgang. Endvidere søger Klima- og Miljøudvalget på forsyningsområdet tillægsbevillinger til følgende 2 anlægsprojekter på forsyningsområdet:
 
”Nye dagrenovationsbeholdere m/tags” med rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2018 og ”Obligatorisk kommunal dagrenovation” (med rådighedsbeløb på 640.000 kr. i 2019).
I bilag nr. 5 kan ses en nærmere begrundelse for disse 2 bevillingsansøgninger.
 
Bevillingerne i sagen udgør i alt ca. 87 mio. kr. i 2018 og 640.000 kr. i 2019, der er foreslået finansieret af kassebeholdningen. En specifikation af bevillingerne kan ses i bilag nr. 5.
 
Herudover er der i bilag nr. 6 medtaget en række omflytninger af budgetter mellem politikområderne, som totalt set udgør 0 kr.
 
Indstillinger fra udvalgene
 
Alle udvalg indstiller de foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse samt deres respektive budgetopfølgninger inkl. de i sagen medtagne tillægsbevillinger til byrådets godkendelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/50252
Resume
Rødkærsbro Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti for et lån på 2,1 mio. kr. til finansiering af udgifterne ved investering i ca. 600 nye energimålere.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der stilles kommunegaranti for Rødkærsbro Fjernvarmeværks lån på 2,1 mio. kr. i Kommunekredit i forbindelse med investering i ca. 600 nye energimålere, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ansøgningen
Det fremgår af ansøgningen, at Fjernvarmeværket ønsker at investere i ca. 600 nye energimålere med lækagekontrol. Baggrunden for udskiftningen er, at det nuværende netværk til hjemtagelse af forbrugerdata ikke vil blive serviceret af leverandøren fremadrettet og samtidig har der i forsyningsområdet været et stigende antal lækager.
 
Udgifterne til investeringen i de nye målere og netværksløsningen forventes ifølge indhentet tilbud at udgøre 1,5 mio. kr. og udskiftning og installation mv. 0,6 mio. kr. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.
 
Lånet forventes optaget i Kommunekredit som et 10-årigt fast forrentet lån. Den 17. oktober 2018 udgør renten 0,75% p.a. ifølge låneforslag fra Kommunekredit af samme dato.
 
Forvaltningens gennemgang af Fjernvarmeværkets seneste årsregnskaber og budgetter har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har i forvejen stillet 3 andre kommunegarantier for lån optaget af Rødkærsbro Fjernvarmeværk i forbindelse med anlægsinvesteringer:
 
Årstal
Indfrielses år
Hovedstol (mio. kr.)
Restgæld (mio. kr.)
2010
2020
3,5
0,6
2011
2021
3,5
1,2
2017
2027
12,0
10,3
 
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af Fjernvarmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på 2,1 mio. kr.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.
 
Garantiprovision
På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 18) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2019 blive opkrævet 0,55% af restgælden på lånet pr. 31. december 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/39619
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at nettobevillingen til politikområdet Beredskab og Ejendomme forhøjes med 188.000 kr. i 2019 til finansiering af udgifterne til etablering af koncept for håndtering af masseskader, og
 
2. at merudgiften på 188.000 kr. i 2019 finansieres af mindreforbrug i 2018 på centrale konti inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Beredskabskommissionen drøftede sagen ”Koncept for håndtering af masseskader” på deres møde den 25. september 2018 (sag nr. 4).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Beredskabskommissionen har indstillet til de to ejerkommuners Økonomi- og Erhvervsudvalg, at der gives en tillægsbevilling i 2019 til etablering af koncept for håndtering af masseskader under Midtjysk Brand & Redning.
 
Etableringsudgiften til indkøb af materiel og uddannelse af personel udgør 366.000 kr. i 2019. Andelen udregnes i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar 2018 i henholdsvis Silkeborg og Viborg Kommune. Viborgs andel af 366.000 kr. udgør 188.000 kr.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Beredskabskommissionen besluttede, at efterfølgende driftsudgifter skal rummes inden for Midtjysk Brand og Rednings budget.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/51819
Resume
I sagen skal det besluttes, om byggeriet af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen skal udbydes i fagentreprise eller totalentreprise.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at projektet ”Overlund rykker sammen” benytter fagentreprise til opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen,
 
eller
 
2. at Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik fraviges, så projektet ”Overlund rykker sammen” kan benytte totalentreprise til opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at projektet ”Overlund rykker sammen” benytter fagentreprise til opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet traf på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 5) principbeslutning om, at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Hovedreglen i Indkøbs- og Udbudspolitikken er, at Viborg Kommune udbyder bygge- og anlægsopgaver i offentlig licitation og fagentreprise, og at anden udbudsform kun kan anvendes efter konkret politisk beslutning i det enkelte projekt.
 
I projektet ”Overlund rykker sammen” har Viborg Kommunes rådgiver, ERIK arkitekter, fra starten af projektet anbefalet at benytte totalentreprise med det formål at holde budget og tidsplan.
 
Anbefalingen fra ERIK arkitekter er styrket i de seneste måneder, hvor byggeprogrammet er blevet udarbejdet. Dette hænger sammen med den fortsatte og styrkede højkonjunktur i byggeriet, som medfører, at mange licitationsresultater overskrider de afsatte budgetter. Dette problem oplever kommunerne lige nu, og tilsvarende gælder f.eks. for de store fonde.
 
Derfor arbejdes der overalt med særlige udbudsformer, der forsøger at håndtere denne økonomiske udfordring. Vil Viborg Kommune på samme tid både tilstræbe en kreativ bygningsløsning på sammenkoblingen af skole, idræt og civilsamfund og overholde det afsatte budget på i alt 211 mio. kr., vurderes det af afgørende betydning, at udbuddet foretages som totalentreprise og dermed tidlig fastlåsning af prisen.
 
Dialog med et par af de større fonde – Realdania og Lokale og Anlægsfonden – har gjort det klart, at projektet ”Overlund rykker sammen” i en dansk sammenhæng er innovativt idet der søges nye rumlige løsninger til en helt ny form for samarbejde mellem skole, idræt og civilsamfund.
 
Ved at gennemføre arkitektkonkurrencen som en idékonkurrence, hvor vinderen bliver totalrådgiver i den efterfølgende realisering af byggeriet, kan der i højere grad lægges vægt på nyskabende løsninger. I en efterfølgende konkretisering af det vindende projekt i samarbejde med de kommende brugere, lægges der op til gennemførelse af licitation i totalentreprise, som tidligt låser prisen for byggeriet fast – men altså på et grundlag, der sikrer innovative løsninger og brugerinvolvering.
 
Totalentreprise er også benyttet i projekter som GAME Street Mekka og Viborg Sport og Event.
 
Fagentreprise, som i højere grad tilgodeser mindre og/eller lokale håndværkere er tidligere benyttet ved større byggerier i Viborg Kommune, f.eks. opførelsen af rådhuset. Dette har dog været byggerier med mere kendte og afprøvede løsninger, ligesom de er foretaget i situationer med lavkonjunktur.
 
Rådgivers vurdering er, at de samlede udgifter til rådgivning ved udbud i totalentreprise og fagentreprise er nogenlunde tilsvarende.
 
Samlet set er vurderingen, at sandsynligheden for at holde projektets økonomi og tidsplan og samtidig få nyskabende bygningsmæssige løsninger på bordet i dette konkrete projekt er markant større ved at benytte totalentreprise.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Med totalentreprise er det rådgivers vurdering, at indflytning i den nye bygning vil kunne ske som planlagt i 2022, formentlig i det tidlige efterår.
 
Med fagentreprise vil dels nye bestemmelser i ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB grundlaget), dels øget risiko for lang leveringstid på byggematerialer betyde, at det nye byggeri næppe vil kunne indflyttes i 2022, men først i løbet af 2023.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ved benyttelse af fagentreprise vil allerede udarbejdet udbudsmateriale skulle omskrives. ERIK arkitekter har således givet bud på rådgivning i den indledende fase på baggrund af byrådets beslutning om mulighed for fravigelse af Indkøbs- og Udbudspolitikken.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/3533
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt byrådet på alle møder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Mødelisten blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 18/55083
Resume
Viborg Kommune har givet økonomisk støtte til de to julefilm, ”Emma & Julemanden” (2015) og ”Julemandens Datter” (2018). Begge er optaget i Viborg Kommune. Som opfølgning på den seneste ønsker produktionsselskabet Deluca Film at optage en ny film, ”Julemandens Datter 2”, som skal have premiere i 2019.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune indgår i et projekt om en spillefilm (Julemandens Datter 2) med premiere i 2019,
 
2. at Viborg Kommune i givet fald yder risikovillig udviklingsstøtte på 200.000 kr. samt produktionsstøtte til filmen på 1,8 mio. kr.
 
3. at udgiften på 200.000 kr. til udviklingsstøtte afholdes i 2018 og udgiften på 1,8 mio. kr. i produktionsstøtte afholdes i 2019, og finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i henholdsvis 2018 og 2019,
 
4. at der herudover bevilges 250.000 kr. til at skabe oplevelser for borgere og turister i forlængelse af filmen, såfremt der indgås en aftale om samarbejde om en efterfølger til ”Emma & Julemanden”, og
 
5. at udgiften på 250.000 kr. i 2019 finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.      
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført med tilføjelse om,
 
1. at alle optagelser af filmen foregår i Viborg Kommune.
Sagsfremstilling
Historik
I 2015 havde spillefilmen ”Emma & Julemanden” premiere. Filmen var optaget i Viborg Kommune samt i Hjørring Kommune. Viborg Kommune støttede filmen med 500.000 kr. i risikovillig udviklingsstøtte (finansieret sammen med ViborgEgnens Handelsråd og Turistforeningen for Viborg og Omegn), samt 1 mio. kr. i produktionsstøtte. Filmen solgte ca. 200.000 billetter i biografen, og er senere blevet vist flere gange på TV2. Derudover er den udkommet på diverse streamingtjenester, samt på DVD og BluRay.
 
I november 2018 var der premiere på endnu en julefilm (”Julemandens Datter”), som også er optaget i Viborg Kommune. Den er støttet af Viborg Kommune med 2 mio. kr. Herudover har Viborgegnens Handelsråd bidraget med yderligere aktiviteter til en værdi på mellem 100.000 og 200.000 kr. Det forventes at den ligeledes sælger 200.000 billetter i biografen, samt bliver vist på TV2 flere gange. Derudover er filmen solgt til Norge, hvor den også vil blive sat op i biograferne. Som den foregående film vil denne også udkomme på streamingtjenester, samt på DVD og BluRay. Det vil ske i løbet af foråret 2019.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har i de senere år – sammen med Viborgegnens Handelsråd – arbejdet med at profilere Viborg som Danmarks hyggeligste juleby, blandt andet via det meget velbesøgte julemarked på Nytorv. De to hidtidige julefilm har været med til at understøtte dette, og det er forvaltningens vurdering, at endnu en julefilm vil udbrede kendskabet til Viborg som juleby, og dermed udbygge denne opfattelse i hele landet.
 
Som det var tilfældet med ”Emma og Julemanden” har Deluca Film også i forbindelse med produktionen af ”Julemandens Datter” været meget begejstret for samarbejdet med Viborg Kommune og de øvrige samarbejdspartnere i kommunen. Derfor har de endnu en gang rettet henvendelse til Viborg Kommune, da de ønsker at producere en efterfølger til ”Julemandens Datter”, som skal have premiere i 2019.
 
Forvaltningen er bekendt med, at Deluca Film også er i dialog med andre kommuner (bl.a. Skive Kommune) om denne film. På den baggrund blev Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde den 12. september 2018 under ” Meddelelser og gensidig orientering” orienteret om henvendelsen fra Deluca Film.
 
Viborgegnens Handelsråd udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet, og kan mærke en stor begejstring og stolthed hos deres medlemmer for endnu en gang at være med i et julefilmsprojekt. Derfor vil Viborgegnens Handelsråd også bakke op om endnu en julefilm, og indgå i arbejdet med yderligere aktiviteter til en værdi af 200.000 – 250.000 kr. (evt. i samarbejde med Turistforeningen for Viborg og Omegn), såfremt Viborg Kommune bevilger penge til filmen.
 
I bilag nr. 1 findes prospektet på den nye film. Heraf fremgår det, at Deluca Film ønsker en investering fra Viborg Kommune i efterfølgeren til ”Julemandens Datter” på 200.000 kr. i risikovillig udviklingsstøtte, samt yderligere 1,8 mio. kr. i produktionsstøtte, som dog kun skal udbetales, hvis filmen produceres. Endvidere foreslår forvaltningen at der afsættes 250.000 kr. til at sikre størst mulig markedsføringsmæssig effekt og skabe oplevelser for borgere og turister i forbindelse med filmen. Disse penge bruges naturligvis også kun, hvis filmen realiseres.
 
På baggrund af den første julefilm (Emma & Julemanden) blev der lavet en række analyser, som viste, at Viborg Kommunes engagement i filmen var en rigtig god investering, som har genereret en økonomisk effekt, som er minimum fire og helt op til 18 gange så stor som investeringen (afhængig af, hvordan eksponeringen af Viborg i filmen opgøres). Alene medieomtalen havde en værdi af godt 10 mio. kr., og gav god brandingeffekt over hele landet (se bilag nr. 2).
 
Der har ikke været muligt at lave tilsvarende analyser på ”Julemandens Datter” endnu. Deluca Film dog har oplyst, at deres forbrug i Viborg Kommune under optagelserne til ”Julemandens Datter” (til blandt andet ophold, forplejning og div. materialer) er på ca. 2,8 mio. kr. De øvrige analyser kommer, når filmen er taget af plakaten i biograferne. Estimaterne fra Det Danske Filminstitut siger, at den kommer til at sælge 200.000 billetter, altså på samme niveau som ”Emma & Julemanden”.
 
Deluca Film har overfor forvaltningen tilkendegivet, at de så vidt muligt vil placere en del af postproduktionen i Viborg, hvis der indgås aftale med Viborg Kommune – f.eks. animationerne til filmen. Det afhænger af virksomhedernes konkurrencedygtighed på både pris og kvalitet.
 
Ligeledes vil Deluca Film undersøge, om f.eks. animations- og AR/VR-miljøet, samt større, kendte lokale virksomheder og forskningsmiljøer i Viborg Kommune kan indgå i filmens handling. Dog forbeholder de sig som altid den kunstneriske frihed i forhold til manuskriptet.
 
Deluca Film forventer, at ”Julemandens Datter 2” vil blive solgt til Norge, på samme måde som ”Julemandens Datter” er blevet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Filmen skal optages i begyndelsen af 2019, og have premiere i efteråret 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Økonomien i projektet kan opdeles i tre delmængder:
 
  • En pulje på 200.000 kr., som er risikovillig udviklingsstøtte. Dvs. pengene skal betales til Deluca Film, uanset om filmen realiseres eller ej.
  • En pulje på 1,8 mio. kr., som er produktionsstøtte. Pengene skal kun udbetales såfremt filmen bliver produceret.
  • En pulje på 250.000 kr., som afsættes til at skabe oplevelser for borgere og gæster i Viborg Kommune. Det er f.eks. til udstilling af kulisser, rekvisitter mv, samt til markedsføring og premierearrangement. Disse penge bruges naturligvis også kun, såfremt filmen realiseres.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/55522
Resume
Der skal i sagen tages stilling til, om Viborg Kommune skal medfinansiere gennemførelse af konferencen ’Circular Bioeconomy Days 2019’ den 25.-27. juni 2019 med 100.000 kr.
 
Konferencen planlægges af Aarhus Universitet i samarbejde med SEGES (del af Landbrug & Fødevarer), Region Midtjylland, Inbiom, Agro Business Park og Viborg Kommune.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune bevilger 100.000 kr. i 2019 til afholdelse af konferencen ’Circular Bioeconomy Days 2019’,
 
2. at bevillingen finansieres af driftsbeløbet afsat i 2019 til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”, og
 
3. at bevillingen gives under forudsætning af at konferencen ’Circular Bioeconomy Days 2019’ gennemføres.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Aarhus Universitet planlægger i samarbejde med SEGES, Region Midtjylland, Inbiom, Agro Business Park og Viborg Kommune afholdelse af konferencen ’Circular Bioeconomy Days 2019’ 25.-27. juni 2019. Konferencen foregår i Foulum. Konferencens formål er at:
  • markedsføre og styrke regionens position som førende inden for den cirkulære bioøkonomi, både inden for forskning, innovation, iværksætteri og virksomhedsudvikling,
  • sætte den cirkulære bioøkonomi endnu tydeligere på den politiske dagsorden,
  • vise, at den cirkulære bioøkonomi allerede i dag skaber vækst og arbejdspladser, samt synliggøre det store potentiale for yderligere vækst,
  • bidrage til etablering af nye samarbejder både på tværs af forskning og mellem forskning og virksomheder.
Cirkulær bioøkonomi handler kort fortalt om at erstatte brugen af fossile brændsler som olie og gas med naturens egne biologiske ressourcer. F.eks. kan græs, kløver, alger, halm og muslinger anvendes til at skabe energi, protein, materialer og medicin.
 
Konferencen forventes at tiltrække ca. 200 forskere, virksomheder, beslutningstagere og investorer fra ind- og udland.
 
Sideløbende med konferencens 3. dag afholdes i Foulum den danske del af den internationale konkurrence ’BISC-E: Biobased Innovation Student Challenge Europe’. Konkurrencen er for studerende på universiteter, professionshøjskoler (bl.a. VIA University College) og erhvervsakademier. De studerende dyster om den bedste ’biobaserede’ forretningsidé, produkt eller koncept. Vinderne går videre til en europæisk finale.
 
Invitation til konferencen og det foreløbige program kan ses i bilag nr. 1.
 
Konferencen ’Circular Bioeconomy Days 2019’ markedsføres sammen med European Bioeconomy Venture Forum som afholdes i Agro Business Park og på Viborg Rådhus 19.-20. juni 2019. Viborg Kommune bevilligede i 2017 250.000 kr. en årlig medfinansiering på 250.000 kr. til afholdelse af European Bioeconomy Venture Forum i 2018, 2019 og 2020. European Bioeconomy Venture Forum samler iværksættere, virksomheder og investorer fra hele Europa.
 
Regionen og Foulum som centrum for den cirkulære bioøkonomi
Region Midtjylland og særligt Foulum har igennem de seneste år manifesteret sig som førende indenfor den for den cirkulære bioøkonomi. Allerede i 2014 udpegede EU Region Midtjylland som en af Europas ’bioeconomy frontrunners’.
Aarhus Universitet åbnede medio 2017 sit helt nye Center for Cirkulær Bioøkonomi i Foulum og der er de seneste år investeret i en række nye forsøgs- og forskningsanlæg i Foulum med fokus på den cirkulære bioøkonomi – næste skud på stammen bliver et bioraffineringsanlæg, der forventes klar til indvielse tæt på ’Circular Bioeconomy Days 2019’.
 
Apple indvier primo 2019 deres første etape af verdens største datacenter i Foulum, og Apple har foreløbig investeret 25 mio. kr. i et biogas-samarbejde med Aarhus Universitet i Foulum.
 
Agro Business Park er med virkning fra december 2018 desuden udpeget som operatør for hele to nationale innovationsnetværk – Danish Food Innovation og Innovationsnetværket for Bioressourcer (Inbiom). Agro Business Park har udviklet sig til at være en væsentlig national og international aktør inden for fødevarer og bioøkonomi. Agro Business Park arbejder med innovation, forretningsudvikling og kapitalfremskaffelse i samarbejde med iværksættere, virksomheder, forskningsmiljøer.
 
Region Midtjylland rummer desuden en række virksomheder som allerede omsætter den cirkulære bioøkonomi til forretning.
 
Circular Bioeconomy Days 2019 skal bidrage til at markedsføre og styrke regionens position som førende inden for den cirkulære bioøkonomi, både inden for forskning, innovation, iværksætteri og virksomhedsudvikling.
 
Circular Bioeconomy Days 2019 og Viborg Byråds udviklingsstrategi
Viborg Byråd har i sin udviklingsstrategi udpeget ’Grøn teknologi og bæredygtig produktion’ som et af de tre områder, der især skal være i fokus for udviklingen af Viborg Kommune, og dermed også et af de tre områder, der i særlig grad skal prioriteres i forbindelse med anvendelsen af kommunens udviklingsressourcer.
 
Afholdelse af ’Circular Bioeconomy Days’ vil bidrage til tre af de opstillede målsætninger i udviklingsstrategien inden for grøn teknologi og bæredygtig produktion;
  • Understøtte et styrket samarbejde mellem vidensinstitutioner og virksomheder inden for grøn teknologi og bæredygtig produktion.
  • Bidrage aktivt til udvikling af Foulum-områdets attraktivitet for forskning og nye virksomheder fra ind- og udland.
  • Samarbejde om konkrete projekter, initiativer og forsøg, der kan bidrage til nye bæredygtige løsninger, teknologier og viden som kan omsættes til vækst og arbejdspladser.
Kobling til Snapsting
Circular Bioeconomy Days afholdes i Snapstings-ugen. Derfor er det oplagt at lave en eller flere aktiviteter, der gør den cirkulære bioøkonomi håndgribelig, relevant og nærværende for borgerne. De konkrete rammer og indhold diskuteres med de øvrige samarbejdspartnere. Asmildkloster Landbrugsskole har desuden vist interesse for at indgå i denne del.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Afholdelsen af Circular Bioeconomy Days er i første omgang kun planlagt til at foregå i 2019. I samarbejdet mellem Aarhus Universitet, SEGES, Region Midtjylland, Inbiom, Agro Business Park og Viborg Kommune overvejes det, hvorvidt konferencen kan gøres til en årligt tilbagevendende konference med skiftende temaer indenfor den cirkulære bioøkonomi.  Dette afhænger også af, hvorledes konferencen i 2019 forløber.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det foreslås, at Viborg Kommune medfinansierer afholdelse af konferencen med 100.000 kr. i 2019. Region Midtjylland har bevilliget 200.000 kr. i alt til gennemførelse af selve konferencen og 40.000 kr. til BISC-E: Biobased Innovation Student Challenge Europe. Innovationsnetværket Inbiom medfinansierer konferencen med 150.000 kr. Aarhus Universitet afholder den største andel af udgifterne til konferencen med ca. 300.000-400.000 kr. (afhænger af deltagerantal). Derudover budgetteres med deltagergebyr.
 
Et samlet budget for konferencen kan ses i bilag nr. 2.
 
Der samarbejdes med VisitViborg omkring ophold for konferencens deltagere. Afholdelse af konferencen vil i sig selv skabe hotelovernatninger og relateret omsætning i Viborg. Det forventes, at konferencen vil styrke Foulum og Viborgs position som centrum for den cirkulære bioøkonomi, som allerede i dag tiltrækker besøgende og samarbejdspartnere fra hele verden – og dermed også overnatninger og relateret omsætning.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/45052
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget kan indstille byrådet,
 
1. at restaurationsplanen med tilhørende vilkårskatalog godkendes.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Midt- og Vestjyllands Politi har formuleret en restaurationsplan med information til restaurationsbranchen om tilladelse til udskænkning af alkohol, åbningstider m.m. Restaurationsplanen har betydning for de restauranter, der har alkoholbevilling.
 
Restaurationsplanen er tiltrådt af bevillingsnævnet, som byrådet har nedsat til at meddele alkoholbevillinger. Da byrådet som udgangspunkt er bevillingsmyndighed og er klageinstans i forhold til bevillingssager, forelægges restaurationsplanen med tilhørende vilkårskatalog (hhv. bilag nr. 1 og nr. 2) til godkendelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/7923
Resume
Der er afsat 83,3 mio. kr. til alment byggeri i budget 2018 og budget 2019 (kvoteår 2017 og 2018). Herudover er der i budget 2018 afsat 1,9 mio. kr. til ”små boliger forbeholdt flygtninge og socialt udsatte”.
 
Nedenstående tabel viser udgiftsrammen til nybyggeri i budgettet i perioden 2015 til 2019:
 
Budget i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
2019
i alt
Udgiftsramme, kvoteprogram
9,5
22,1
21,2
29,7
30,4
112,9
Yderligere kvoter
 
 
7,3
1,9
 
9,2
Fremrykkede kvoter
 
 
 
 
23,2
23,2
Udgiftsramme i alt
9,5
22,1
28,5
31,6
53,6
145,3
 
Der er efterfølgende givet grundkapital til 36 boliger i Viborg Baneby, 21 boliger i Overlund, 10 boliger på Vestervang samt 7 ekstra boliger i Arnbjerg. Grundkapital til disse boliger er fundet indenfor ovenstående udgiftsramme i budget 2018 og 2019 på grund af udgåede projekter. Herudover er der i den seneste opfølgning tilført kassebeholdningen 9,7 mio. kr. vedrørende udgåede projekter.
 
I forlængelse af budget 2018-2021 udarbejdes der fremadrettet en opfølgning på realisering af boligprogrammet. Dette er den tredje opfølgning i 2018.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at status på projekterne tages til efterretning og
 
2. at de 4,8 mio. kr. (3,2 mio. kr. + 1,6 mio. kr.), jf. sagsfremstillingen vedrørende udgåede projekter, tilføres kassen.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Med baggrund i Kvotetildeling – nybyggeri og kapitaltilførsel (budget 2018-2021) som blev behandlet af byrådet den 30. august 2017 (sag nr. 9) blev der i budget 2018-2021 afsat i alt 83,3 mio. kr. til alment byggeri, fordelt på kvoteår 2017 (budget 2018) 29,7 mio. kr., kvoteår 2018 (budget 2019) 30,4 mio. kr. samt fremrykning af projekter til kvoteår 2018 (budget 2019) 23,2 mio. kr.
 
I forlængelse af budget 2018-2021 udarbejder forvaltningen fremadrettet en opfølgning på realisering af boligprogrammet hvert kvartal. Der er forud for denne sag udarbejdet opfølgningssager pr. marts og august 2018, som blev behandlet på byrådets møde hhv. den 18. april 2018 (sag nr. 16) og den 5. september 2018 (sag nr. 29).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Den kommunale grundkapital til alment byggeri har været nedsat fra 14 til 10% i perioden 2012-2018. Udgangspunktet var således, at procenten fra 2019 og frem igen var 14%. I økonomiforhandlingerne for kommunernes økonomi for 2019 er grundkapital dog aftalt til gennemsnitligt 10%.
 
Grundkapitalen er 10% i 2019 og 2020 for ungdomsboliger og ældre-/ plejeboliger. For familieboliger indføres en differentieret model, hvor grundkapitalen er mellem 8 og 12%, afhængig af den gennemsnitlige størrelse i hvert enkelt projekt. Kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest ved byggeri af store boliger. Af aftalen fremgår det, at ved familieboliger under 90 m² skal kommunerne indskyde 8% i grundkapital. For boliger mellem 90 og 104 m² skal kommunerne indskyde 10%. Og for boliger på 105 m² eller derover skal kommunerne indskyde 12% i grundkapital.
 
Lovforslaget vedrørende ændringerne omkring grundkapital forventes godkendt i efteråret 2018.
 
Status fra Boligselskaberne november 2018
Forvaltningen har anmodet boligselskaberne om en skriftlig status på projekterne svarende til de 83,3 mio. kr. Af bilag nr. 1 fremgår projekterne med en status på hvert enkelt projekt. Herudover fremgår status for to kvoter fra tidligere år, som endnu ikke er anvendt. Status i denne sammenhæng vurderes ud fra følgende: er grundkøb på plads, er lokalplan på plads og kan skema A godkendes af byrådet inden udgangen af 2018.
 
Af bilag nr. 1 fremgår 24 projekter, i alt 83,3 mio. kr., hvortil der er givet kvote enten i budget 2018 eller 2019. Af nedenstående tabel fremgår antallet af projekter fordelt på status:
 
Nov.
2018
Aug. 2018
Farve
Beskrivelse
6
6
 
Skema A er godkendt
8
1
 
Skema A forventes godkendt inden udgangen af 2018
2
 
10
 
Skema A forventes godkendt inden udgangen af 2018, men der mangler pt. grundkøb og/eller lokalplan
8
5
 
Projekter der ikke får skema A i 2018
24
22
 
To projekter er blevet opdelt i 2 etaper, hvorfor der sker en stigning
 
Nedenfor er der en kort beskrivelse af de projekter, der er markeret med gult eller rødt. Efter hvert projekt er anført, hvilket boligselskab der har kvote til projektet. Boligselskabet Viborg (BV), Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg (BSJ) og Boligselskabet Viborg Amt (BVA).
 
Projekter hvor grundkøb og/eller lokalplan mangler (gul):
 
Ungdomsboliger i Viborg Baneby, etape 1 (BSJ)
Lokalplan og grundkøb er ikke på plads. Grundkøbet kan blive behandlet sammen med skema A. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018
 
Løvel, Hvedevænget (BVA)
Grundkøb er ikke på plads. Grundkøb kan blive behandlet sammen med skema A. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Projekter der ikke får skema A i 2018 (rød):
 
Vammen (BSJ)
Projektet udgår på nuværende tidspunkt, da alene Haugårdsvej 2 bebygges i denne omgang. Hertil anvendes kvote fra tidligere år.
 
Hammershøj (BSJ)
Projektet udgår, da lokalplan og grundkøb ikke falder på plads i 2018.
 
Tapdrup (BVA)
Projektet udgår, da der ikke kan erhverves en grund.
 
Viborg Vestby, Agerlandsvej (BV)
Projektet udgår, da der ikke kan erhverves en grund.
 
Asmild Mark (BV)
Projektet udgår, da der ikke kan erhverves en grund.
 
Hald Ege, Koldbæk/Nonbo – del I + II (BV)
Projektet udgår, da der ikke kan gives skema A inden udgangen af 2018, idet det kræver en vedtaget lokalplan. Lokalplanen forventes godkendt i 2019.
 
Rødding (BSJ)
Projektet udgår, da det ikke er muligt at afklare ejer- og planforhold inden udgangen af 2018.
 
Skals (BSJ)
Projektet udgår, da der ikke kan opnås en samlet løsning i forhold til det oprindeligt planlagte projekt.
 
Der udgår projekter svarende til i alt 98 boliger (19,6 mio. kr. i grundkapital ud af de 83,3 mio. kr.). Af de 19,6 mio. kr. er 16,4 mio. kr. anvendt til andre kvoter samt tilgået kassebeholdningen ved seneste opfølgning i august 2018. Der er således yderligere 3,2 mio. kr. som ved denne opfølgning kan tilgå kassebeholdningen. Hertil kommer at projektet på Hindbærkrattet i Bjerringbro reduceres med 8 boliger, svarende til grundkapital 1,6 mio. kr. I alt kan der tilføres kassebeholdningen 4,8 mio. kr.
 
Sagsbehandling af skema-sager
Byrådet har på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 6) bemyndiget forvaltningen til administrativt at godkende skema B, når der ikke er væsentlige ændringer af projektet mellem skema A og skema B.
 
Da flere af de ovennævnte projekter har mindre belyste ansøgninger ved skema A, forventer forvaltningen, at de vil blive forelagt byrådet igen til en skema B godkendelse.
 
Fremtidig praksis for nye almene boliger i Viborg Kommune
Byrådet har på mødet den 10. oktober 2018 (sag nr. 14) behandlet principper og administrationsgrundlag for nye almene boliger i Viborg Kommune. Principperne og administrationsgrundlaget betyder bl.a., at Viborg Kommune vil være proaktive i byplanlægningen i hele Viborg Kommune i forhold til behov og placering af mindre boliger og samtidig i samarbejde med boligselskaberne understøtte det boligsociale behov samt vægte huslejeniveauet højt.
 
Den fremtidige praksis for tildeling af grundkapital tager udgangspunkt i de vedtagne principper og administrationsgrundlaget. Der vil årligt blive afsat en økonomisk ramme til almene boliger. Rammen fordeles i samarbejde med boligselskaberne ud fra planmæssige behov, boligsociale behov samt konkrete projektønsker fra boligselskaberne. Rammen til nye almene boliger er i budget 2020 afsat til 9 mio. kr.
 
Viborg Kommune afholder primo 2019 et møde med boligselskaberne i Viborg Kommune omkring tildeling af grundkapital for budget 2020.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/32831
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets godkendelse til køb af grund samt tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 831, 10 almene familieboliger i Stoholm, og godkendelse af den foreløbige husleje for første driftsår. Den nye afdeling 831 etableres ved, at den eksisterende afdeling 827 frasælger en del af deres grund. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 10 almene familieboliger i afdeling 831, beliggende på Liselund i Stoholm, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 19.906.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 1.991.000 kr. til konto ”Afdeling 831, Liselund II” med rådighedsbeløb i 2019,
 
4. at der gives tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 843 kr./m² for første driftsår godkendes.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret en kvote til 10 almene familieboliger i Stoholm. Der blev ligeledes reserveret et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til kommunal grundkapital. 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Grundkøb
Den nye afdeling 831 overtager en ubebygget grund på 11.206 m². Der er tale om en grund, der udstykkes og overdrages fra boligselskabets afdeling 827 - en afdeling af tidligere Fjends Boligselskab, som i 2007 købte en grund på 17.812 m² af daværende Fjends Kommune for 1.245.860 kr.
 
Købesummen er aftalt til 755.860 kr., svarende til forskellen mellem ovennævnte købesum på 1.245.860 kr. og den købesum på 490.000 kr., der indgik ved etableringen af omtalte afdeling 827.
 
Ifølge boligselskabet er der således tale om, at boligselskabet i forbindelse med fusionen med Fjends Boligselskab overtog et udlæg på 755.860 kr. vedrørende det oprindelige grundkøb, hvilket nu udlignes uden gevinst eller tab.
 
Efter opførelse af det projekt, der beskrives nedenfor, resterer et areal, som fortsat vil henligge som naturområde/friareal med græs, som beboerne i afdeling 831 kan benytte. Boligselskabet har ingen aktuelle planer for udnyttelse af det resterende areal, men anfører, at der på et senere tidspunkt eventuelt kunne opføres yderligere 10 almene familieboliger på arealet.
 
Ud fra en samlet vurdering, herunder af købesummen, har forvaltningen ingen bemærkninger til grundkøbet. Købsaftalen fremgår af bilag nr. 2.
 
Projekt
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs afdeling 831 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 10 familieboliger beliggende på Liselund i Stoholm.
 
Byggeriet opføres som tæt/lav byggeri i et plan, i form af 5 dobbelthuse med et samlet areal på 1.006 m² for hele bebyggelsen. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 3.
 
Boligernes størrelse og antal værelser er fordelt således, se også bilag nr. 5:
· 4 stk. fireværelses på 97 m²
· 6 stk. fireværelses på 103 m²
 
Hver bolig får egen have med terrasse, depotrum og parkeringsplads. Derudover etableres der også en fælles parkeringsplads i bebyggelsen.
 
Boligselskabet oplyser, at alle boliger opfylder Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 1.006 m² x 19.730 kr./m² = 19.848.000 kr.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har afsat 341.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 19.906.000 kr. inklusive indeksering af entreprisesummen holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum (19.848.000 + 341.000 = 20.189.000 kr.), og et tilsagn er dermed muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 4.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
    398.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
1.991.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
17.517.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
19.906.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at den kommunale grundkapital udgør 1.991.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen regaranterer staten for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 843 kr./m² for første driftsår. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 5
 
Huslejen i den eksisterende afdeling, Liselund I er 775 kr./m².  Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at afdelingerne sammenlægges efter opførelse af Liselund II, og at huslejen herefter bliver harmoniseret.
 
Lejeledighed
Liselund II er beliggende i Stoholm, hvor ingen almene boliger er ledige. Oversigt over almene boliger i Stoholm fremgår af bilag nr. 6.
 
Pr. 1. oktober 2018 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,23 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 5.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning ultimo 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Anskaffelsessummen inkl. indekseringen skal kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 03.B.12.01 for nyt boligområde i Stoholm. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.
Bilag

Sagsid.: 17/62413
Resume
Boligselskabet Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 69, 24 almene ungdomsboliger i Viborg, og godkendelse af den foreløbige husleje for første driftsår. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg til opførelse af 24 almene ungdomsboliger i afdeling 69, Camp East beliggende på Houlkær Centervej i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 22.168.000 kr.,
 
2. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 2.217.000 kr. til konto ”Afdeling 69, Camp East” med rådighedsbeløb i 2019,
 
3. at der gives tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet,
 
4. at staten godtgøres 20 % af ungdomsboligbidraget svarende til 34.334 kr./år i 2018-priser, og
 
5. at den foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 930 kr./m² for første driftsår godkendes.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret en kvote til 25 almene ungdomsboliger i Houlkær i Viborg. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 2.875.000 kr. til kommunal grundkapital.
 
Byrådet godkendte på mødet den 5. september 2018 (sag nr. 35), at Boligselskabet Viborg køber en grund beliggende på Houlkær Centervej i Viborg.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Viborgs afdeling 69 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 24 ungdomsboliger beliggende i Houlkær, Viborg.
 
Ungdomsboligerne bliver opført som etagebyggeri med murede facader og vandret tagkonstruktion. Projektet får et samlet areal på 933 m², som bliver fordelt på to bygninger, der begge bliver op til tre etager.
 
Fælles udendørsarealer bliver etableret både som tagterrasse på den ene bygning samt på terræn. Derudover bliver der etableret et fælles indendørslokale og vaskeri i stueetagen i den anden bygning.
 
Boligselskabet Viborg etablerer parkeringspladser på terræn, mens cykelparkering og depotrum bliver placeret i kælderen af bygningen med tagterrassen. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.
 
Boligernes størrelse og antal værelser er fordelt således, se også bilag nr. 4:
· 10 stk. etværelses på 33 m²
· 6 stk. etværelses på 36 m²
· 3 stk. etværelses på 44 m²
· 5 stk. toværelses på 50 m²
 
Boligselskabet Viborg etablerer tre etværelseslejligheder som tilgængelige i overensstemmelse med kravet om, at 10 % af boligerne skal opføres i henhold til Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Arkitekturscreening i henhold til Viborg Kommunes arkitekturpolitik foretages mellem skema A og skema B.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 933 m² x 23.770 kr./m² = 22.177.000 kr.
 
Boligselskabet Viborg har afsat 90.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 22.078.000 kr. inklusive indeksering af entreprisesummen holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er dermed muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
    443.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
2.217.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
19.508.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
22.168.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at den kommunale grundkapital udgør 2.217.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb på 2.875.000 kr.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen regaranterer staten for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 930 kr./m² for første driftsår, efter fradrag af ungdomsboligbidrag på 184 kr./m². Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4.
 
Lejeledighed
Houlkær er beliggende i Viborg Øst, hvor ingen almene boliger pr. 1. oktober 2018 er ledige.
 
På nuværende tidspunkt er der et projekt med 20 familieboliger på Fristruphøjvej under projektering i Houlkær.
 
Pr. 1. oktober 2018 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,23 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet. Oversigt over almene boliger i Houlkær, Viborg fremgår af bilag nr. 5.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i ultimo 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Anskaffelsessummen inkl. indekseringen skal kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb på 2.875.000 kr.
 
Kommunen giver på statens vegne tilsagn om ungdomsboligbidraget, som ydes så længe boligen bebos af den berettigede personkreds. Kommunen skal godtgøre staten 20 % af udgifterne til ungdomsboligbidraget svarende til 34.334 kr. årligt i 2018-priser.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 194, Centerområde ved Houlkær. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.
Bilag

Sagsid.: 18/55305
Resume
Indstilling
 
1. at mindsteprisen for storparceller på Hvedevænget fastsættes til 280 kr. pr. m2 ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsbidrag, og

2. at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I Løvel har Viborg Kommune udstykket og udbudt 6 parcelhusgrunde på Speltvænget – omfattet af lokalplan nr. 385.
 
Nord for disse grunde er der udlagt areal til storparceller, og på baggrund af forespørgsel fra Boligselskabet Viborg Amt, der ønsker at opføre 9 boliger, er det besluttet at byggemodne areal til storparcellerne, og med denne sag lægges der endvidere op til prisfastsættelse med efterfølgende udbud.
 
Boligselskabet har kvote til 17 boliger i Løvel i budgettet for 2019. De 8 planlægges opført på en grund på Gl. Røddingvej/Tinggade, og de resterende 9 planlægges opført på Hvedevænget. På mødet i december forelægges en sag om godkendelse af skema A.
 
Storparcellerne kan evt. udstykkes som vist i bilag nr. 1, men andre udstykningsmuligheder kan også komme på tale.
 
Kommunen har fået lavet en mæglervurdering (bilag nr. 2), der vurderer arealet til 280 kr. pr. m2 ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsafgift.
 
Øvrige salgsvilkår foreslås fastsat i overensstemmelse med Viborg Kommunes standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Parcellerne forventes udbudt til salg i uge 48.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/22908
Resume
Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen eksproprierer Søndersøvej 88A og del af 94A, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune er i gang med at byggemodne den nordligste del af Arnbjergområdet, og salget af grundene er i gang. Baseret på det hidtidige salg i Arnbjerg, har kommunen behov for at gå videre med opkøb af jord til byggemodning, så efterspørgslen efter boliggrunde fortsat kan imødekommes.
 
Det resterende areal i Arnbjergområdet hører til ejendommene Søndersøvej 88A og 94A, og kommunen har været i kontakt med ejeren.
 
Ejeren har ikke tænkt sig at byggemodne selv. Ejeren er dog indstillet på at sælge til kommunen, hvis det kan ske skattefrit (på ekspropriationslignende vilkår).
 
Dette forudsætter, at der er hjemmel til at ekspropriere, og det er der i planlovens § 47 sammenholdt med den vedtagne lokalplan for området.
 
Det skal herudover være nødvendigt at ekspropriere, og det aktuelle behov for boliggrunde i området baseret på det hidtidige salg viser nødvendigheden.
 
Endelig skal kommunens vilje til at ekspropriere også være til stede, og den kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 
Kommunen har umiddelbart kun ret til at ekspropriere den del af ejendommene, der er i byzone – den del, som kommunen har behov for. Ejeren har dog tilkendegivet, at han i tilfælde af en ekspropriation af arealet i byzone vil kræve arealet i landzone medeksproprieret, fordi det ellers vil ligge bygningsløst adskilt fra den nye bolig, der fremover ligger midt i det nye boligområde. Dette kan ejeren kræve, og det foreslås derfor, at principbeslutningen om ekspropriation også omfatter landzonearealet.
 
Det, der lægges op til principbeslutning om at ekspropriere, er således Søndersøvej 88A (matr.nr. 1ah, Dalsgård, Asmild) og del af ejendommen Søndersøvej 94A (matr.nr. 32, Ll. Asmild, Asmild, matr.nr. 31, Ll. Asmild, Asmild, matr.nr. 1au, Dalsgård, Asmild og ca. 291.580 m2 af matr.nr. 1i, Dalsgård, Asmild), jf. kortskitsen vedlagt som bilag nr. 1.
 
Ejeren beholder en parcel på ca. 2.500 m2, hvor der for nogle år siden er opført en ny beboelsesbygning for ejendommen. Resten overtages af kommunen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/55133
Resume
Salg af areal ved Vestermarksvej til sammenlægning med naboejendom
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger 403 m2 ved Vestermarksvej til sammenlægning med Vestermarksvej 1 for 232 kr. pr. m2 (i alt 93.000 kr.) inkl. kloaktilslutningsbidrag jf. sagsfremstillingen.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ejeren af erhvervsejendommen, Vestermarksvej 1, Åbo A/S, har spurgt, om de kan købe kommunens tilgrænsende areal, matr.nr. 560bbu, Viborg markjorder. Arealet på 403 m2 er vist med skravering på bilag nr. 1. Kommunens areal er omfattet af lokalplan nr. 227 – lige som nabogrunden.
 
Baggrunden, for at arealet ikke oprindeligt er solgt sammen med Vestermarksvej 1, som blev solgt af kommunen, er, at der på daværende tidspunkt var et teknisk anlæg på arealet. Nu har kommunen imidlertid ikke længere behov for arealet.
 
Det er under forbehold af byrådets godkendelse aftalt, at Åbo A/S kan købe arealet for 232 kr. pr. m2 (i alt 93.000 kr.) hvilket svarer til prisen for kommunens erhvervsjord i området i øvrigt. Køber sørger for og betaler for udstykning.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Bevillinger medtages ved årets udgang i en samlet sag om bevillinger til salg af bolig- og erhvervsgrunde i kommunen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Da arealet er under 2.000 m2 og ikke særskilt kan bebygges, kan det sælges uden offentligt udbud.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 18/51904
Resume
Køb af del af Gl. Randersvej 23c (bevillingssag)
I sagen skal der tages stilling til, om kommunen skal acceptere et salgstilbud på en del af ejendommen, Gl. Randersvej 23c, der skal bruges i forbindelse med etablering af Ny Overlund Skole.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber ca. 500 m2 af ejendommen Gl. Randersvej 23c for 250.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 274.000 kr. til kontoen ”Køb af del af Randersvej 23c, Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
3. at udgiften på 274.000 kr. i 2018 finansieres af provenu ved salg af eksisterende Overlund Skole.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 29. august 2018 (lukket sag nr. 52), at indlede forhandlinger med grundejerne på Gl. Randersvej 23, 25 og 47 med henblik på opkøb af deres ejendomme.
 
Byrådet besluttede på mødet den 5. september 2018 (lukket sag nr. 40), at køb af de 3 ejendomme finansieres af provenu ved salg af eksisterende Overlund Skole.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 blev det besluttet, at etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen skal ske inden for den geografiske afgrænsning af Gl. Randersvej, Tværvej og Toftegårdsvej.
 
I forberedelsen af byggeprogrammet er det af hensyn til sikring af hensigtsmæssige adgangsveje vurderet af potentielt stor betydning at sikre Gl. Randersvej 25 og en del af Gl. Randersvej 23 som en del af projektområdet. Ligeledes bør Gl. Randersvej 47 af hensyn til sammenhængene i området indgå i projektet.
 
Byggeprogrammet, som udarbejdes af Viborg Kommunes rådgiver, ERIK arkitekter, danner grundlag for arkitektkonkurrencen i foråret 2019. Byggeprogrammet forventes offentliggjort medio december i forbindelse med udbuddet vedr. prækvalifikation til arkitektkonkurrencen. Heri beskrives det område, som de bydende arkitekter kan placere en ny skole i. Det er derfor afgørende, at der foreligger godkendte købsaftaler med de berørte ejere, når udbudsmaterialet offentliggøres.
 
Der er forhandlet med ejeren af Gl. Randersvej 23c, og han vil kun sælge en del af ejendommen – ca. 500 m2 (vist med skravering på bilag nr. 1), og han tilbyder, at kommunen kan købe de ca. 500 m2 for 250.000 kr. Arealet er ubebygget. Kommunen har fået lavet en mæglervurdering (bilag nr. 2), der vurderer ejendommens værdi til 200.000 kr., såfremt den nye skole ligger i området og 250.000 kr. som forholdene er i dag. Mæglervurderingen har kostet 5.000 kr. ekskl. moms.
 
Overtagelsesdagen er 31. december 2018. Kommunen betaler omkostningerne i forbindelse med handlen (tinglysningsafgift på ca. 4.000 kr. og udstykningsomkostninger på skønsmæssigt 15.000 kr. ekskl. moms), og kommunen ekspederer handlen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kommuneplanens rammer for de tre ejendomme skal ændres, for at de kan anvendes til skoleformål. De to ejendomme på Gl. Randersvej 23 og 25 ligger i dag i et boligområde uden lokalplan. Ejendommen på Gl. Randersvej 47 ligger i et grønt område og indgår i lokalplan 62A til rekreativt område/boldbaner.
 
Arbejdet med at ændre kommuneplanen kan naturligt ske samtidig med, at der udarbejdes nyt kommuneplantillæg og lokalplan for Ny Overlund Skole.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 18/51903
Resume
I sagen skal der tages stilling til, om kommunen skal acceptere et salgstilbud på en ejendom, Gl. Randersvej 25, der skal bruges i forbindelse med etablering af Ny Overlund Skole.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber ejendommen Gl. Randersvej 25 for 1.300.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.315.000 kr. til kontoen ”Køb af Randersvej 25, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og
 
3. at udgiften på 1.315.000 kr. i 2019 finansieres af provenu ved salg af eksisterende Overlund Skole.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 29. august 2018 (lukket sag nr. 52), at indlede forhandlinger med grundejerne på Gl. Randersvej 23, 25 og 47 med henblik på opkøb af deres ejendomme.
 
Byrådet besluttede på mødet den 5. september 2018 (lukket sag nr. 40), at køb af de 3 ejendomme finansieres af provenu ved salg af eksisterende Overlund Skole.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 blev det besluttet, at etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen skal ske inden for den geografiske afgrænsning af Gl. Randersvej, Tværvej og Toftegårdsvej.
 
I forberedelsen af byggeprogrammet er det af hensyn til sikring af hensigtsmæssige adgangsveje vurderet af potentielt stor betydning at sikre Gl. Randersvej 25 og en del af Gl. Randersvej 23 som en del af projektområdet. Ligeledes bør Gl. Randersvej 47 af hensyn til sammenhængene i området indgå i projektet.
 
Byggeprogrammet, som udarbejdes af Viborg Kommunes rådgiver, ERIK arkitekter, danner grundlag for arkitektkonkurrencen i foråret 2019. Byggeprogrammet forventes offentliggjort medio december i forbindelse med udbuddet vedr. prækvalifikation til arkitektkonkurrencen. Heri beskrives det område, som de bydende arkitekter kan placere en ny skole i. Det er derfor afgørende, at der foreligger godkendte købsaftaler med de berørte ejere, når udbudsmaterialet offentliggøres.
 
Der er forhandlet med ejeren af Gl. Randersvej 25 (vist med skravering på bilag nr. 1), og han tilbyder, at kommunen kan købe ejendommen for 1.300.000 kr. Kommunen har fået lavet en mæglervurdering (bilag nr. 2), der vurderer ejendommens værdi til 1.000.000 kr., såfremt den nye skole ligger i området og 1.250.000 kr. som forholdene er i dag. Mæglervurderingen har kostet 5.000 kr. ekskl. moms.
 
Overtagelsesdagen er senest 1. april 2020. Sælger kan forlange en tidligere overtagelse. Kommunen betaler omkostningerne i forbindelse med handlen (tinglysningsafgift på ca. 10.000 kr.), og kommunen ekspederer handlen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kommuneplanens rammer for de tre ejendomme skal ændres, for at de kan anvendes til skoleformål. De to ejendomme på Gl. Randersvej 23 og 25 ligger i dag i et boligområde uden lokalplan. Ejendommen på Gl. Randersvej 47 ligger i et grønt område og indgår i lokalplan 62A til rekreativt område/boldbaner.
 
Arbejdet med at ændre kommuneplanen kan naturligt ske samtidig med, at der udarbejdes nyt kommuneplantillæg og lokalplan for Ny Overlund Skole.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 18/51901
Resume
Køb af Gl. Randersvej 47 (bevillingssag)
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber ejendommen Gl. Randersvej 47 for 3.350.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.377.000 kr. til kontoen ”Køb af Randersvej 47, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og
 
3. at udgiften på 3.377.000 kr. i 2019 finansieres af provenu ved salg af eksisterende Overlund Skole.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 29. august 2018 (lukket sag nr. 52), at indlede forhandlinger med grundejerne på Gl. Randersvej 23, 25 og 47 med henblik på opkøb af deres ejendomme.
 
Byrådet besluttede på mødet den 5. september 2018 (lukket sag nr. 40), at køb af de 3 ejendomme finansieres af provenu ved salg af eksisterende Overlund Skole.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 blev det besluttet, at etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen skal ske inden for den geografiske afgrænsning af Gl. Randersvej, Tværvej og Toftegårdsvej.
 
I forberedelsen af byggeprogrammet er det af hensyn til sikring af hensigtsmæssige adgangsveje vurderet af potentielt stor betydning at sikre Gl. Randersvej 25 og en del af Gl. Randersvej 23 som en del af projektområdet. Ligeledes bør Gl. Randersvej 47 af hensyn til sammenhængene i området indgå i projektet.
 
Byggeprogrammet, som udarbejdes af Viborg Kommunes rådgiver, ERIK arkitekter, danner grundlag for arkitektkonkurrencen i foråret 2019. Byggeprogrammet forventes offentliggjort medio december i forbindelse med udbuddet vedr. prækvalifikation til arkitektkonkurrencen. Heri beskrives det område, som de bydende arkitekter kan placere en ny skole i. Det er derfor afgørende, at der foreligger godkendte købsaftaler med de berørte ejere, når udbudsmaterialet offentliggøres.
 
Der er forhandlet med ejeren af Gl. Randersvej 47 (vist med skravering på bilag nr. 1), og han tilbyder, at kommunen kan købe ejendommen for 3.350.000 kr. Kommunen har fået lavet en mæglervurdering (bilag nr. 2), der vurderer ejendommens værdi til 3.000.000 kr., såfremt den nye skole ligger i området og 3.350.000 kr. som forholdene er i dag. Mæglervurderingen har kostet 5.000 kr. ekskl. moms.
 
Overtagelsesdagen er senest 1. april 2020. Sælger kan forlange en tidligere overtagelse. Kommunen betaler omkostningerne i forbindelse med handlen (tinglysningsafgift på ca. 22.000 kr.), og kommunen ekspederer handlen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kommuneplanens rammer for de tre ejendomme skal ændres, for at de kan anvendes til skoleformål. De to ejendomme på Gl. Randersvej 23 og 25 ligger i dag i et boligområde uden lokalplan. Ejendommen på Gl. Randersvej 47 ligger i et grønt område og indgår i lokalplan 62A til rekreativt område/boldbaner.
 
Arbejdet med at ændre kommuneplanen kan naturligt ske samtidig med, at der udarbejdes nyt kommuneplantillæg og lokalplan for Ny Overlund Skole.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 18/22908
Resume
Køb af Søndersøvej 88A og del af Søndersøvej 94A (bevillingssag)
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber Søndersøvej 88A og del af ejendommen, Søndersøvej 94A for 26.350.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 26.535.000 kr. til kontoen ”Køb Søndersøvej 88A og del af Søndersøvej 94A, Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
3. at udgiften på 26.535.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Som det fremgår af en af de foregående sager på mødet i dag om principbeslutning om ekspropriation, har kommunen behov for Søndersøvej 88A (matr.nr. 1ah, Dalsgård, Asmild) (ubebygget) og del af ejendommen Søndersøvej 94A (matr.nr. 32, Ll. Asmild, Asmild, matr.nr. 31, Ll. Asmild, Asmild, matr.nr. 1au, Dalsgård, Asmild og ca. 291.580 m2 af matr.nr. 1i, Dalsgård, Asmild (med gamle nedrivningsmodne bygninger) – jf. kortskitsen i bilag nr. 1. Ejeren beholder en parcel på ca. 2.500 m2, hvor der for nogle år siden er opført en ny beboelsesbygning for ejendommen – resten overtages af kommunen.
 
Ca. 201.000 m2 ligger i byzone, ca. 206.000 m2 ligger i landzone – heraf ca. 50.000 m2, der er engarealer øst for Bruunshåb.
 
Ejeren har tilbudt, at kommunen kan købe ejendommen for 26.350.000 kr. ekskl. moms. Omkostningerne betales af kommunen. Tinglysningsafgift er ca. 160.000 kr. Udstykningsomkostninger er ca. 20.000 kr. Overtagelse sker 31. december 2018.
 
Ifølge mæglervurderingen (bilag nr. 2) kan jorden i landzone sættes til 2.125.000 kr. Mæglervurderingen har kostet 5.000 kr. ekskl. moms. De ca. 201.000m2 i byzone kan sættes til 125 kr. pr. m2 eller 25.125.000 kr. jf. tidligere handler i området og mæglervurdering, som blev indhentet i den anledning (bilag nr. 3). Den samlede værdi skulle efter det foreliggende således være ca. 27.250.000 kr., men værdien af byzonejorden forringes af, at der bliver en udgift til nedrivning af de gamle bygninger. Den tilbudte pris er således stort set svarende til vurderingerne.
 
Alternativer
Såfremt der træffes principbeslutning om ekspropriation i den anden sag vedr. Søndersøvej 88A og del af 94A på mødet i dag, og det ikke besluttes at købe Søndersøvej 88A og 94A på de nævnte vilkår, skal vilkårene enten genforhandles, eller der bør indledes ekspropriation med efterfølgende taksationssag.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 18/39751
Resume
I sagen lægges der op til godkendelse af forslag til ansættelse af ny direktør for Børn & Unge pr. 1. januar 2019.
Indstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.
 
Sagen behandles på ekstraordinært møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2018, og udvalgets indstilling kan derfor ikke udsendes sammen med dagsordenen til byrådets møde. Baggrunden herfor er, at der afholdes 2. samtalerunde den 19. november 2018.
Beslutning i Byrådet den 21-11-2018
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 20. august 2018 (sag nr. 3), at opslå den ledige stilling som direktør for Børn & Unge med virkning fra 1. januar 2019.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget udpegede på mødet den 12. september 2018 (sag nr. 5) politiske repræsentanter til indstillingsudvalget.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Nuværende direktør for Børn & Unge, Hans Henrik Gaardsøe, fratræder sin stilling med udgangen af 2018.
 
Den ledige stilling som direktør for Børn & Unge har været i opslag i perioden den 5. oktober – 25. oktober 2018. Der indkom i alt 27 ansøgninger.
 
Første samtalerunde med 7 kandidater blev gennemført den 7. november 2018. Indstillingsudvalget gennemfører anden samtalerunde med 3 kandidater den 19. november 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.