You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 26. juni 2019 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2018-2021)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/16527

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

Direktør Søren Aakjær oplyste indledningsvist, at merforbrug på ”Pulje daginstitutioner 2017 incl. etablering af køkkenfaciliteter” bl.a. skyldes uforudsete udgifter vedr. ombygningen samt inventar ved etablering af køkkenfaciliteter i 6 børnehuse. Dette giver en overskridelse på ca. 25.000 kr. pr. køkken.
 
Overskridelsen på ”Madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen.”
handler om ekstra understøttelse af gulvet i hjemkundskabslokalet på Vestfjendsskolen.
Betonunderlaget var revnet og ”slapt”, hvorfor en grundig reparation i etageadskillelsen var nødvendig.
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Børne- og Ungdomsudvalget er nu afsluttet.
 
Sted nr.
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
514732
Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af nye køkkener
2.077
2.073
-4
514744
Pulje daginstitutioner 2017 incl. etablering af køkkenfaciliteter
6.375
6.526
151
301613
Brattingborg Skolen (helhedsplaner)
5.313
5.298
-15
301630
Pulje Skoler 2017
3.900
3.809
-91
301639
Madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen
3.000
3.089
89
485501
Centralisering af tandplejen
23.101
23.099
-2
I alt
Afsluttede anlæg
43.766
43.894
128
 
Alle projekter alsluttes med mindre afvigelser.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/5277

Resume

Med afsæt i konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, har forvaltningen gennemført en analyse af udviklingen på autismeområdet i Viborg Kommune.
På dagens møde præsenteres en række anbefalinger og forslag om tiltag, som kan udvikle og styrke Viborg Kommunes indsats på autismeområdet, med henblik på beslutning om iværksættelse af fem tiltag inden for autismeområdet og proces vedrørende finansiering af tiltagene.
 

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at anbefalingerne i afrapporteringen fra analysen af autismeområdet drøftes, med henblik på beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med en autismespektrumforstyrrelse.
 
Hvis det besluttes, at der skal arbejde videre med de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med en autismespektrumforstyrrelse, indstiller direktøren for Børn & Unge til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
2. at udgiften til udmøntning af de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med en autismespektrumforstyrrelse, medtages i udvalgets budgethæfte som et driftsønske, med afsæt i fordelingen angivet i bilag 3, og at udvalget således samtidig drøfter anvisning af finansiering af udgiften inden for udvalgets egen budgetramme jf. spillereglerne for budgetprocessen for 2020-2023.
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede anbefalingerne i afrapporteringen fra analysen af autismeområdet og besluttede, at indstille til byrådet,
 
 1. at der arbejdes videre med en fælles tilgang og følgende anbefalinger:
 
 • Informationspakker om ASF
 • Informationsfilm om ASF
 • Fælles kompetenceudvikling vedr. ASF
 • Almenklasser forberedt til børn med ASF
 • Intensiveret botræningsforløb til unge med ASF
 
 1. at den endelige beslutning og finansieringen af anbefalingerne indgår i den videre budgetlægningsproces.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere, for så vidt angår forslaget om almenklasser forberedt til børn med ASF, at indstille til Byrådet,
 
 1. at en evt. oprettelse af klasser i alment forberedt til børn med ASF eller lignende skal ses som et led i en styrkelse af den forebyggende og tidlige indsats og som et led i en generel kompetenceopbygning på almenområdet
 2. at visitering til de nye klasser vil være ift. nye børn eller efter aftale med forældrene
 3. at såfremt der tages beslutning om etablering af klasser i alment forberedt til børn med ASF,
  • at der arbejdes videre med etablering af klasserne på henholdsvis Vestervang og Egeskov Skolen fra skoleåret 2020/21
  • at der på baggrund af erfaringerne fra de første klasser, skal tages stilling til, om der evt. skal oprettes yderligere klasser på andre skoler.
 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog endeligt,
 1. at der i forhold til de akutte kapacitetsudfordringer i A-klasserne på Vestervang, skal arbejdes videre med en model, hvor der hurtigst muligt etableres et parallelt tilbud på Egeskov Skolen. En konkret model og herunder finansieringen heraf forelægges Børne- og Ungdomsudvalget på et kommende møde.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Det blev på mødet oplyst, at sagen forinden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget er blevet behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.
 
Udvalget traf følgende beslutning (som er identisk med de første 2 ”at”-er i Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling til byrådet):
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede anbefalingerne i afrapporteringen fra analysen af autismeområdet og besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at der arbejdes videre med en fælles tilgang på autismeområdet og følgende anbefalinger:
 
 • Informationspakker om ASF
 • Informationsfilm om ASF
 • Fælles kompetenceudvikling vedr. ASF
 • Almenklasser forberedt til børn med ASF
 • Intensiveret botræningsforløb til unge med ASF
 
2. at den endelige beslutning og finansieringen af anbefalingerne indgår i den videre budgetlægningsproces.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler herefter indstillingerne fra henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingerne fra henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Kommissoriet for en analyse af udviklingen på autismeområdet i Viborg Kommune blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2018 (sag nr. 1) og Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. marts 2018 (sag nr. 1). Forvaltningen orienterede om resultaterne af analysens fase 1 på Børne- og Ungdomsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde den 16. august 2018 (sag nr. 1 og sag nr. 1). Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om status på analysen på udvalgenes møder hhv. den 29. januar 2019 (sag nr. 4) og den 31. januar 2019 (sag nr. 6).
 

Inddragelse og høring

Autismeanalysen er gennemført i to faser. Fase 1 blev afsluttet i august 2018 og afdækkede fakta om autismeområdet. I Fase 2 har seks arbejdsgrupper, bestående af ledere og medarbejdere fra Børn & Unge, Socialområdet og Arbejdsmarked udarbejdet forslag til, hvordan kommunens indsatser for børn, unge og voksne med autisme kan udvikles.
 
Som afsæt for arbejdsgruppernes proces blev der i oktober 2018 afholdt en temadag, hvor forskellige interessenter var inviteret til at producere de første konkrete forslag til udvikling af kommunens autismeindsatser. Efterfølgende har de seks arbejdsgrupper samt analysens styregruppe arbejdet videre med at kvalificere nogle af forslagene, samt udvikle yderligere forslag.
 
Den samlede afrapportering med forslag samt styregruppens indstilling til de to udvalg har været i høring i Handicaprådet, FællesMED Børn & Unge, FagMED Social og FagMED arbejdsmarked. Handicaprådet samt FagMED Social og Fag MED Arbejdsmarked forholder sig overvejende positivt til afrapporteringen. De tilkendegiver en anerkendelse af det gennemarbejdede materiale og den inddragende proces, mens Fælles MED Børn & Unge udtrykker skepsis.
 
Høringssvarene samt forvaltningens kommentering af disse fremgår af bilag 1.
 
I forbindelse med en eventuel udmøntning af forslaget om ”Spor 1” klasser vil berørte skolebestyrelser og MED udvalg blive inddraget i processen.
 

Beskrivelse

Det fremgår af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at byrådet ønsker at give autismeområdet et særligt fokus. Analysen af udviklingen på autismeområdet i Viborg Kommune er første konkrete udmøntning af konstitueringsaftalens særlige fokus på autismeområdet.
 
I afrapporteringen fra analysens fase 1 præsenterede forvaltningen fakta om autisme og data om udviklingen på autismeområdet. Fase 1 afdækkede en stigning i antallet af børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) både på landsplan og i Viborg Kommune. Stigningen er størst blandt børn og unge.
Afrapporteringen fra fase 1 fremgår af bilag 2 (sidste halvdel af dokumentet).
 
I afrapporteringen fra analysens fase 2 præsenterer forvaltningen en række forslag og anbefalinger om tiltag, som er udarbejdet med henblik på at udvikle og styrke kommunens indsats for børn, unge og voksne med ASF.
 
Afrapporteringens forslag og anbefalinger er udarbejdet med afsæt i følgende opdrag fra hhv. Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget:
 • Indsatser skal ligge så tæt på almenområdet som muligt
 • Borgere skal have mulighed for at mestre livet så selvstændigt som muligt
 • Der skal i arbejdet være fokus på forebyggende indsatser samt struktur.
 
Arbejdsgrupperne har haft til opgave at udvikle forslag, som retter sig specifikt mod ASF. En del af forslagene er dog også relevante for børn, unge og voksne med andre udfordringer eller diagnoser end ASF, og bør derfor ikke begrænses til denne målgruppe. Derfor indeholder afrapporteringen fem anbefalinger målrettet mennesker med autisme og yderligere otte forslag målrettet en bredere målgruppe.
 
Alle anbefalinger og forslag fra afrapporteringen fra fase 2 fremgår af bilag 2 (første halvdel af dokumentet).
 
Forvaltningen anbefaler, at der i første omgang arbejdes videre med og prioriteres midler til:
 • at skabe en fælles tilgang på autismeområdet, samt
 • at udmønte de fem anbefalinger målrettet mennesker med ASF.
 
Efterfølgende kan udmøntning af de øvrige forslag i afrapporteringen ske, når der træffes konkret politisk eller administrativ beslutning herom.
 

Anbefalinger målrettet mennesker med ASF

De fem anbefalinger målrettet mennesker med ASF er:
 • Informationspakker om ASF
 • Informationsfilm om ASF
 • Fælles kompetenceudvikling vedr. ASF
 • Spor 1 - almenklasser forberedt til børn med ASF
 • Intensiveret botræningsforløb til unge med ASF
 
Forslag målrettet en bredere målgruppe
De otte forslag, som retter sig mod en bredere målgruppe, er følgende:
 • Webbaseret katalog over tilbud i Viborg Kommune
 • Guide til overgangen fra ung til voksen
 • Fritidskoordinator på Socialområdet
 • Den åbne institution – institutionen som arena for fritid
 • Bredere anvendelse af Viborg Kommunes eksisterende tilbud
 • Enkeltintegration af unge med særlige behov i klubregi med støtte
 • Højere aktivitetstilskud til foreninger der understøtter børns og unges tilknytning til det organiserede idrætsliv
 • Virksomhedspraktik i kommunalt regi
 

Finansiering

Det fremgår af spillereglerne for budget 2020-2023, at fagudvalgene i udgangspunktet selv skal finansiere deres budgetudfordringer og nye initiativer, medmindre der udpeges nogle særlige formål, som byrådet finansierer via et skabt råderum. I forbindelse med at Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde budgetprocessen for 2020-2023 på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1), besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget kun at anerkende demografi som en særlig budgetudfordring, som Byrådet skal finde finansiering til.
 
Udmøntning af tiltagene i de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med ASF vil koste 5,725 mio. kr. i 2020 og 0,725 mio. kr. i de efterfølgende år. Det fremlagte forslag til økonomi vedr. ”Spor 1” tager udgangspunkt i, at der oprettes i alt to spor. Hvis der oprettes tre yderligere spor, så der i alt findes ét spor for hvert geografisk område i Børn & Unge, vil det koste yderligere 2 mio. kr. pr spor (i alt 6 mio. kr.) som en engangsudgift samt 150.000 til praksisnær vejledning pr. spor som en fast bevilling.
 
Oversigt over anbefalinger og forslag samt tilhørende økonomi (inkl. fordeling af udgifterne mellem de to fagudvalg) på de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med ASF, fremgår af bilag 3.
 

Input fra andre parter

Afrapporteringen fra autismeanalysens fase 2 blev i forbindelse med orienteringen om status i januar 2019 udskudt mhp. muligheden for faglige input fra det arbejde med autismeområdet, som pågår i hhv. DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) og Defactum.
Det har dog ikke være muligt at få disse input inden indeværende afrapportering, idet DASSOS i mellemtiden har sat autismearbejdet i bero, mens man bl.a. afventer resultatet af Viborg Kommunes analyse, og idet Defactums analyse vedrørende forebyggelse af skolemistrivsel og isolation blandt børn og unge med autisme først offentliggøres i september/oktober 2019.
 

Alternativer

Hvis forslaget om ”Spor 1”-klasser ikke vedtages, skal der i 2020 som minimum findes finansiering til lovliggørelse af de eksisterende pavilloner på Vestervang Skole. Lovliggørelse vil kræve, at pavillonerne opfylder bygningsreglementet anno 2020. Såfremt det besluttes, at pavillonerne til de 25-35 børn skal permanentgøres, vil prisen være ca. 8-10 mio. kr.
 
Tilladelsen til opstilling af de to pavilloner, der i dag huser dele af A-klasserne, udløber den 31. juli 2021.
 

Tidsperspektiv

Udmøntning af tiltagene i de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med ASF, kan påbegyndes umiddelbart efter afklaring af eventuel prioritering af midler til tiltagene.
 
Særligt for anbefalingen om ”Spor 1”-klasser gælder det, at indsatsen planlægges og medarbejdere kompetenceudvikles i skoleåret 2019-2020. Der arbejdes i skoleåret 2020-2021 med to pilotspor. Herefter kan der oprettes tre yderligere spor, så der i alt findes ét spor for hvert geografisk område i Børn & Unge. Oprettelsen af yderligere spor vil bero på en evaluering af de to pilotspor og på en analyse af behovet. Det forventes, at pavillonerne på Vestervang Skole kan fjernes i skoleåret 2021-2022.
 
Udmøntning af de øvrige forslag i afrapporteringen kan efterfølgende påbegyndes, når der træffes konkret politisk eller administrativ beslutning herom.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis forslaget om ”Spor 1”-klasser ikke vedtages, skal der i 2020 som minimum findes finansiering til lovliggørelse af de eksisterende pavilloner på Vestervang Skole (ca. 8-10 mio.kr.).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/62830

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Løgstrup ved Hovedgaden, Borgergade og Romlundvej kan omlægges til separatkloak.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-06-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. marts 2019 til den 29. april.
 
Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.
 
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Løgstrup kan omlægges til separatkloak. Det drejer sig om et område ved Hovedgaden, Borgergade og Romlundvej. 
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.
 
Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/58575

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Møldrup ved Ahornvej, Bygvænget, Havrevænget, Nybovænget, Nørregade, Skolegade, Rugvænget og Vestergade.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-06-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. marts 2019 til den 29. april.
 
Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.
 
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Møldrup kan omlægges til separatkloak. Det drejer sig om et område ved Ahornvej, Bygvænget, Havrevænget, Nybovænget, Nørregade, Skolegade, Rugvænget og Vestergade.
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.
 
Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/21371

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Spildevandsplan 2019 samt Tillæg nr. 1 og 2 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Spildevandsplan 2019 samt Tillæg nr. 1 og 2 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-06-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Spildevandsplan 2019 samt Tillæg nr. 1 og 2 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at planlagte bolig- og erhvervsområder kan forsynes med hensyn til spildevand. Tillæg nr. 1 og 2 danner grundlag for, at områder i Løgstrup og Møldrup kan omlægges fra fælles- til separatkloak.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i spildevandsplanerne, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2019 samt Tillæg nr. 1 og 2 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget spildevandsplanerne.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af pumpestationer
 • etablering af bassiner
 • etablering af spildevandsledninger
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget spildevandsplaner.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 16/15676

Resume

Vi forventer, at fremtiden byder på store udfordringen med håndtering af vores regnvand.
 
Klimaforandringerne forventes at skabe hyppigere og kraftigere nedbør, og investeringsbehovet til renovering og etablering af spildevandsanlæg forventes at stige kraftigt.
 
Plan for ”Fremtidens Regnvandshåndtering” fremlægges med henblik på endelig vedtagelse.
 
Planen relaterer til styringsmodellens temaer Bæredygtighed og Sundhed.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at plan for Fremtidens Regnvandshåndtering godkendes,
 
2. at bilag 2, ”behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-06-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at plan for Fremtidens Regnvandshåndtering godkendes, og
 
2. at bilag 2, ”behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg samt bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S havde den 1. juni 2016 fællesmøde om udfordringerne med håndtering af regnvand i Viborg Kommune. Det blev på mødet besluttet at igangsætte arbejdet med ”Fremtidens regnvandshåndtering” for at imødekomme udfordringerne i Viborg Kommune.
 
Byrådet har på møde den 22. november 2017 (sag nr. 6) behandlet status for arbejdet med Fremtidens Regnvandshåndtering og besluttet, at temaplan for ”Fremtidens regnvandshåndtering” udarbejdes med udgangspunkt i scenarie 2, der bl.a. gør det obligatorisk, at alle kommunens egne projekter skal screenes for at anvende alternative løsninger til håndteringen af regnvand.
 
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 31. januar 2019 (sag nr. 10) med henblik på offentlig høring. 
 
 

Inddragelse og høring

Plan for Fremtidens Regnvandshåndtering er udarbejdet i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S.
 
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. marts til den 1. april 2019.
 
Der er modtaget et høringssvar, som stiller forslag om kvantificering af miljøfordele og ulemper samt vejledning om lokal afledning af regnvand i forbindelse med byggeprojekter.
 
Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af planforslaget.
 
Høringssvarene samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S nedsat en styregruppe og projektgruppe, der har arbejdet med ”Fremtidens regnvandshåndtering”. Der har i dette arbejde været fokus på alternative metoder til håndtering af regnvand ved lokal afledning (LAR) i modsætning til den traditionelle håndtering af regnvand i rør. Ambitionen er at anvende LAR-løsninger strategisk, så problemer med oversvømmelse mindskes. Samtidig skal valg af løsninger ses i et samlet perspektiv, så LAR-anlæg kombineres med andre funktioner.
 

Forvaltningens bemærkninger

Øget lokal håndtering af regnvand vil have en række positive effekter som:
 • mindre belastning af kloaksystemer i forbindelse med kraftig regn
 • reduceret miljøbelastning af vandløb, søer og fjorde
 • mulighed for at kombinere regnvandshåndtering med andre funktioner som:
  • leg i forbindelse med institutioner
  • trafikdæmpning
  • forskønnelse og rekreative elementer
 
Lokal afledning af regnvand kan derfor skabe merværdi i forhold til en traditionel løsning.
 
Omvendt kan lokal afledning af regnvand øge:
 • problemer med stigende grundvandsstand
 • risiko for forurening af drikkevandsressourcen
 
Generelt har området desuden vist sig meget komplekst, da der er en lang række interesser, der skal tages hensyn til – eksempelvis økonomi, drift og ansvar for anlæg, der har flere funktioner. 
  
Selvom der både i Viborg Kommune og i resten af landet er etableret en række LAR-anlæg, er erfaringerne med etablering og særligt drift over en længere årrække stadig begrænsede. Alternative løsninger kræver derfor i mange tilfælde en højere grad af risikovillighed og koordinering, hvis potentialet for merværdi skal udnyttes.
 
Planforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående samt byrådets beslutning om, at implementering af fremtidssikret regnvandshåndtering skal ske frivilligt. Byrådet besluttede derudover, at kommunens egne projekter skal screenes i forhold til, om der kan anvendes alternative løsninger til håndtering af regnvand.  Der er i planforslaget derfor lagt vægt på at samle og gøre information, vejledning og tekniske anvisninger let tilgængelige. Derudover er der udarbejdet screeningsværktøjer for kommunens egne projekter.
 
Planforslaget er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Fremtidens Regnvandshåndtering. Planforslagets tekstdel fremgår desuden af bilag 3.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/3653

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Spildevandsplan 2019. Spildevandsplan 2019 danner grundlaget for den fremtidige planlægning og administration af spildevandsområdet i Viborg Kommune.
 
Planperioden for gældende spildevandsplan udløber med udgangen af 2018 men vil fortsat være gældende, til en ny spildevandsplan er endeligt vedtaget.
 
Planen relaterer til styringsmodellens temaer Bæredygtighed og Sundhed.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 
2. at bilag 2, ”behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-06-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt, og
 
2. at bilag 2, ”behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 
På møde den. 1. november 2018 behandlede udvalget temadrøftelsen ”Revision af spildevandsplan for Viborg Kommune” (sag nr. 8).
 
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 31. januar 2019 (sag nr. 9) med henblik på offentlig høring.
 
 

Inddragelse og høring

Der er inden udarbejdelse af planforslag afholdt fordebat angående revision af spildevandsplanen.
 
Planforslaget er udarbejdet i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S.
 
Planforslaget har være i offentlig høring fra den 4. marts til den 29. april 2019.
 
Der er modtaget to høringssvar. Det ene høringssvar vedrører ændring af det renseanlæg i Vesthimmerlands Kommune, som modtager spildevand fra den nordlige del af Viborg Kommune. Det andet høringssvar foreslår en større andel af spildevandet i kommunen samlet på Viborg Centralrenseanlæg. Derudover indeholder høringssvaret mere generelle bemærkninger angående miljøforhold og muligheder for at fremme lokal afledning af regnvand (LAR).
 
Spildevandsplanen er rettet i forhold til bemærkningen angående renseanlægget i Vesthimmerlands Kommune. Spildevandsplanen indeholder en strukturplan for omlægning og centralisering af renseanlægsstrukturen, og der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være grundlag for en yderligere centralisering af renseanlægsstrukturen. Det vurderes relevant at forbedre beskrivelsen af de miljømæssige konsekvenser af spildevandsplanlægningen samt yderligere fremme lokal afledning af regnvand.
 
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af planforslaget.
 
Høringssvarene samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.
 
 

Beskrivelse

Forslag til Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes på følgende link: Spildevandsplan 2019.
 
Tekstdelen til Spildevandsplan 2019 fremgår desuden af bilag 3. 
 
Spildevandsplan 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i følgende:
 

Visioner og mål

Forvaltningen og Energi Viborg Vand A/S foreslår i overensstemmelse med bemærkning modtaget i forbindelse med fordebatten samt høringen, at der er et fortsat og øget fokus på miljø og bæredygtighed i forbindelse med spildevandshåndteringen i Viborg Kommune.
 
Planforslagets afsnit ”Vision og mål” er derfor udarbejdet, så miljø- og bæredygtighed er blevet et af de afgørende elementer, når spildevandsprojekter og indsatser på spildevandsområdet planlægges i Viborg Kommune.
 

Vejledning

Spildevandsplanen er opdelt, så alt indhold af vejledende karakter er flyttet til en selvstændig fane i planportalen. Den vejledende del er derfor ikke en del af den politisk behandlede spildevandsplan. 
 
Derved kan den vejledende del gøres dynamisk, uden at det går ud over tilgængeligheden af de oplysninger, der har vejledende karakter.
 
Konkrete projekter
Spildevandsplan 2019 indeholder ingen konkrete projekter som omlægning af kloak, nedlæggelse af renseanlæg eller etablering af nye ledninger. I forbindelse med revisionen har det været et ønske, at konkrete projekter ikke tages med i hovedplanen, men udelukkende vedtages via tillæg.
 
I tillæg kan der ske en mere grundig behandling af de konkrete projekter, samtidig med at processen omkring vedtagelse bliver mere gennemskuelig for de berørte borgere.
 
I forbindelse med revisionen optages dog konkrete kloakoplande i spildevandsplanen. Det drejer sig om områder, der enten er optaget eller ved at blive optaget i kommuneplanen som bolig- eller erhvervsområder. I forhold til den videre planlægning af disse områder er det afgørende, at områderne optages som kloakopland i gældende spildevandsplan.  
 
De konkretet områder er beskrevet i afsnittet ”Nye Planlagte Kloakoplande” i hovedafsnittet ”Kloakoplande”.
 

Håndtering af spildevand

I Spildevandsplan 2019 fastholdes målsætningen fra Spildevandsplan 2014-2018 om, at hus- og industrispildevand skal håndteres centralt, mens tag- og overfladevand, så vidt det er muligt, håndteres decentralt.
 
Den nuværende strukturplan for renseanlæg i Viborg Kommune med 5-6 blivende anlæg fastholdes ligeledes. I løbet af seneste planperiode har der imidlertid vist sig behov for, at strukturplanen kan tilpasses på baggrund af ny viden, ny teknologi og nye behov for spildevandsrensning. Spildevandsplan 2019 åbner derfor mulighed for, at strukturplanen kan ændres og tilpasses via tillæg til spildevandsplanen.  
 
For at imødekomme udfordringer med øget nedbør er der i Spildevandsplan 2019 øget fokus på valg af klimarobuste løsninger, herunder lokal afledning af regnvand (LAR). Spildevandsplan 2019 sætter sammen med planen ”Fremtidens Regnvandshåndtering” rammerne for valg af løsninger, så udfordringer med øget nedbør imødekommes.
 

Separatkloakering

For at kunne håndtere udfordringer med øget nedbør er det helt afgørende, at princippet om, at fælleskloak skal omlægges til separatkloak i forbindelse med kloakrenovering, fastholdes.
 
Seneste planperiode har dog vist, at der kan være tilfælde, hvor det samlet set giver mest værdi at fastholde fælleskloakken. Derfor er der i Spildevandsplan 2019 åbnet mulighed for, at princippet i helt særlige tilfælde kan afviges. Det gælder eksempelvis i tilfælde, hvor udledning af separat regnvand ikke kan tillades på grund af krav i vandområdeplanerne. I konkrete tilfælde kan det betyde, at et område separatkloakeres, mens andre kloakoplande i samme by fortsat er fælleskloakerede.
 
Grundejer får fortsat en frist til omlægning af kloakken på egen grund på 3 måneder efter endt anlægsarbejde på hovedkloakken. Tidsfristen for grundejer kan dog tidligst være 24 måneder efter vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen. Denne tidsfrist giver i nogle tilfælde spildevandsforsyningen udfordringer med håndteringen af regnvand i overgangsperioden. Fra det nye spildevandssystem er etableret, til alle grundejere har omlagt på egen grund, kan der forekomme øget risiko for oversvømmelser samt overløb af opspædet spildevand til vandløb og søer. Af hensyn til grundejers økonomi og mulighed for at få udført arbejdet fastholdes tidsfristen på 24 måneder i Spildevandsplan 2019.
 

Det åbne land

Der er i Spildevandsplan 2019 fastsat renseklasser for spildevandsanlæg i konkrete afgrænsede områder i det åbne land i overensstemmelse med vandområdeplanerne. Disse renseklasser gælder for eksisterende og nye anlæg.
 
For at kunne gennemføre en enkel og rationel myndighedsbehandling af ansøgninger om spildevandsanlæg er der i Spildevandsplan 2019 desuden fastsat en minimumsrenseklasse for øvrige områder i det åbne land. Der er kun krav til denne renseklasse ved etablering af nye anlæg. Kravet er fastsat for at sikre, at alle nye anlæg lever op til gældende standarder og krav om BAT (bedst tilgængelige teknik). Det bemærkes, at nedsivningsanlæg opfylder den højeste renseklasse, hvorfor krav til renseklasse kun vil være aktuelt for spildevandsanlæg med udledning.
 
 

Alternativer

Alternativet til revision af spildevandsplanen vil være fortsat at lade Spildevandsplan 2014-2018 være gældende. Mindre ændringer af spildevandsplanen vil med dette alternativ kunne vedtages som et tillæg. 
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/20314

Resume

Forvaltningen har gennemført forundersøgelser af en række af de risikoområder, der er udpeget i klimatilpasningsplanen. På baggrund af forundersøgelserne er risikoområderne enten afsluttet, eller der er iværksat tiltag, som skal reducere risikoen for oversvømmelser.
 
Forvaltningen vil igangsætte forundersøgelser for de risikoområder, der endnu ikke er undersøgt.
 
Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til forundersøgelserne.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter (2019-2020)” med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 og med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2020,
 
2. at udgiften på 300.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning” i 2019, og udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres, ved at der overføres 200.000 kr. fra samme konto fra 2019 til 2020.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-06-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter (2019-2020)” med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 og med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2020, og
 
2. at udgiften på 300.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning” i 2019, og udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres, ved at der overføres 200.000 kr. fra samme konto fra 2019 til 2020.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet bevilligede 800.000 kr. til forundersøgelser af risikoområder den 20. september 2017 (sag nr. 14). Der er gennemført forundersøgelser for det bevilligede beløb.   
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af ”Klimatilpasningsplan for Viborg Kommune” blev 77 risikoområder udpeget. Risikoområderne viser de områder, hvor der er relativt stor risiko for oversvømmelse sammenholdt med et forholdsvist højt værditab. Områderne er prioriteret efter oversvømmelsesrisiko og behov for klimasikring. Risikoområderne i kategori 1 og 2 fremgår af bilag 1. 
 
Der er gennemført en række forundersøgelser, ligesom der er iværksat tiltag, der skal forhindre oversvømmelse i flere risikoområder. De gennemførte tiltag fremgår ligeledes af bilag 1. 
 

Forvaltningens vurdering

For de risikoområder, hvor der ikke allerede er gennemført forundersøgelse, bør der igangsættes forundersøgelser for at kortlægge og konkretisere omfang af mulige oversvømmelser, indsatsmuligheder, økonomi og udgiftsfordeling. Dernæst vil følge en politisk stillingtagen til, om der skal igangsættes et realiseringsprojekt.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/19793

Resume

I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan er der blandt andet udpeget følgende risikoområder:
 • Islandsstien, Viborg (nr. 11)
 • Baneterræn, Viborg (nr. 16)
 • Romlundvej, Løgstrup (nr. 40)
 
Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver gennemført en forundersøgelse af de tre risikoområder (bilag 1).
 
På baggrund af forundersøgelserne vurderes der ikke at være væsentlig risiko for oversvømmelse i to af områderne (nr. 11 og 16), mens der vurderes at være en betydelig oversvømmelsesrisiko i området ved Romlundvej (nr. 40).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen igangsætter det planlagte tiltag for risikoområde nr. 40, Romlundvej i Løgstrup,
 
2. at der gives en anlægsbevilling på 36.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 40” med rådighedsbeløb i 2019,
 
3. at udgiften på 36.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”,
 
4. at risikoområderne 11, 16 og 40 afsluttes, når det planlagte tiltag er udført.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-06-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen igangsætter det planlagte tiltag for risikoområde nr. 40, Romlundvej i Løgstrup,
 
2. at der gives en anlægsbevilling på 36.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 40” med rådighedsbeløb i 2019,
 
3. at udgiften på 36.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”, og
 
4. at risikoområderne 11, 16 og 40 afsluttes, når det planlagte tiltag er udført.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Den 25. januar 2017 vedtog byrådet klimatilpasningsplan for Viborg Kommune (sag nr. 19). I denne er der udpeget en række fremtidige risikoområder, hvor vand på terræn kan forekomme i forbindelse med kraftige regnhændelser.
 
 
Inddragelse og høring
Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse af berørte ejendomme ved Islandsstien.
 
Spejdergruppen i Løgstrup har været inddraget i forhold til valg af løsning vedrørende risikoområde nr. 40.
 
 
Beskrivelse

Områder

I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan (Kommuneplantillæg nr. 57 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune) er følgende 3 områder udpeget som risikoområder:
 • Nr. 11 – Islandsstien
 • Nr. 16 – Baneterrænet i Viborg
 • Nr. 40 – Romlundvej i Løgstrup
 
Forvaltningen har igangsat undersøgelser af disse risikoområder med henblik på at vurdere og minimere risikoen for oversvømmelser.
 

Risikoområde nr. 11

Ved Islandsstien, Dannevang og Gotlandsvej umiddelbart syd for Jegstrupvej i Viborg. Der er tidligere registreret oversvømmelser i området på grund af nedbrud af pumpestation samt høj vandstand i grøfter og bassin. Der er efterfølgende etableret overvågning af pumpestation, så nedbrud ikke forekommer.
 
Der er lavet en ny og opdateret beregning af oversvømmelsesrisikoen i området. De nye beregninger viser en mindre risiko for oversvømmelser end de beregninger, der er gennemført i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen. Forskellen mellem de to beregninger skyldes, at de bagvedliggende forudsætninger er opdateret med nye og ændrede spildevandsanlæg.  
 
Oversvømmelsesrisikoen kan mindskes ved at udvide bassinet ved Islandsstien eller sikre høj vandføring i afledningsgrøften mod Blærb Sø (rensedam).
 

Risikoområde nr. 16

Baneterrænet vest for Viborg Station. Siden udarbejdelse af klimatilpasningsplanen er der sket store ændringer af kloakken i området. Det skyldes primært omlægninger i Viborg Baneby samt separatkloakering af Slesvigsgade og Fredensgade. Derudover planlægges nyt grønt område i Banebyen med to regnvandsbassiner, hvilket sammen med de øvrige tiltag samlet set mindsker tilstrømning af vand til baneterrænet.
 
Der er ikke registeret oversvømmelser i området.
 

Risikoområde nr. 40

Ved Romlundvej i Løgstrup. Beregninger viser, at der risiko for oversvømmelser på Romlundvej 27 (spejderhytten) på ca. 0,4 meter ved en 50-årshændelse.
 
Der er ikke registreret oversvømmelser ved spejderhytten.
 
Oversvømmelsesrisikoen ved spejderhytten kan mindskes ved at forhøje og forlænge eksisterende dige. Derved begrænses eventuel oversvømmelse til græsarealet mellem Romlundvej og diget. Alternativt kan oversvømmelser undgås ved at etablere et nyt bassin eller øge kapaciteten af regnvandsledningen fra området.
 

Forvaltningens vurdering

På baggrund af forundersøgelserne anbefaler forvaltningen følgende:
 

Risikoområde 11

Forundersøgelsens beregninger viser, at der på grund af allerede gennemførte tiltag ikke er en reel risiko for oversvømmelse af ejendomme i området. Udvidelse af eksisterende bassin eller sikring af høj vandføring i grøften mod Blærb Sø vil have en begrænset effekt på den maksimale vandstand ved en 50-årshændelse (ca. 6 cm).
 
På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at der ikke bør iværksættes tiltag i området. Området bør dog stadig være under observation, således at der kan iværksættes tiltag, hvis der mod forventning sker oversvømmelse i forbindelse fremtidige skybrud.
 

Risikoområde nr. 16

Forundersøgelsen viser, at der ikke er risiko for oversvømmelser. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke bør iværksættes tiltag.
 

Risikoområde nr. 40

Forundersøgelsen viser, at der er en reel risiko for oversvømmelse af spejderhytten. Det er forvaltningens vurdering, at spejderhytten bør sikres ved at forlænge og forhøje eksisterende dige mellem Romlundvej og Spejderhytte. 
 
 
Alternativer
Der vurderes at være følgende alternativer:
 
Risikoområde nr. 11
Området kan yderligere sikres ved at udvide bassinkapaciteten eller sikring af høj vandføring i grøft. Udgifterne til at udvide bassinkapaciteten (50-årshændelse) anslås til 1.900.000 kr., mens en sikring af høj vandføring i grøft anslås til mellem 200.000 og 300.000 kr. for en periode på 20 år.
 
Risikoområde nr. 16
Her er ingen indsats, og derfor vurderes der ikke at være alternativer.
 
Risikoområde nr. 40
Som alternativ til den foreslåede løsning kan der etableres bassin eller større regnvandsledning. Udgifter til etablering af bassin (50-årshændelse) anslås til 900.000 kr., mens udgifterne til en større regnvandsledning (50-årshændelse) anslås til 1.900.000 kr.
 
 
Tidsperspektiv
Risikoområde nr. 40 – dige ved spejderhytten på Romlundvej kan etableres i 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Afslutning og realisering af risikoområderne 11 og 16 har ingen økonomiske konsekvenser.
 
Etablering af dige ved spejderhytten på Romlundvej anslås til 36.000 kr. Udgifter ønskes finansieret via det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/2126

Resume

Brugerne af Liseborg Centret, Søndermarkens Idrætsklub, Viborg Lawn Tennis Klub og Viborg Squash Klub, har fremsendt forslag til helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteterne på centret, indeholdende:
 
1.     forslag om overdragelse af ejerskab for anlægget til brugerne
2.     forslag til indhold i aftale om overdragelse og fremtidig drift af Liseborg Centret.
3.     udbygningsplan for anlægget.
 
Brugerne er Søndermarkens Idrætsklub, Viborg Lawn Tennis Klub og Viborg Squash Klub.
 
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede henvendelsen på mødet 29. januar 2019, hvor udvalget besluttede, at det er indstillet på at overdrage ejerskabet for idrætscentret til brugerne på nærmere angivne vilkår (se beslutning fra mødet 29. januar 2019). Udvalget genoptog sagen på mødet 26. februar 2019, hvor udvalget besluttede, at beslutning fra mødet 29. januar 2019 fastholdes, dog således at salgsprisen ved overdragelse af ejendommen revurderes.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at udkast til vedtægt for den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” godkendes, som grundlag for den selvejende institution. Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at godkende den endelig vedtægt, 
 
2. at ejerskab for ejendommen Liseborgvej 37 – 39, Viborg, ”Liseborg Centret”, pr. 1. januar 2020 overdrages til den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” på de i sagen anførte vilkår. Endelig aftale godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2019, 
 
3. at der pr. 1. januar 2020 indgås driftsaftale om drift af ”Liseborg Centret” med den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” indenfor gældende rammer for driftsaftaler mellem selvejende idrætshaller og Viborg Kommune og indenfor den budgetramme, der er i budgettet for 2019 for Viborg Kommunes drift af Liseborg Centret, jfr. beskrivelsen i sagsfremstillingen og Viborg Kommunes årlige udgift til vedligehold og renovering af Liseborg Centret, som udgør 250.000 kr. pr. år. Endelig aftale godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2019, 
 
4. at den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” anmodes om, at arbejde videre med projekt for ud- og ombygning af ”Liseborg Centret”, idet Viborg Kommune bidrager til projektet med de i budgettet for 2019-2022 afsatte rådighedsbeløb, der i alt udgør 10,40 mio. kr. incl. det i pulje til investeringer i idrætshaller afsatte beløb. Når det endelige forslag til om- og udbygning af centret foreligger, genoptages sagen med henblik på frigivelse af rådighedsbeløb til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-06-2019

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at udkast til vedtægt for den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” godkendes, som grundlag for den selvejende institution. Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at godkende den endelige vedtægt, 
 
2. at ejerskab for ejendommen Liseborgvej 37 – 39, Viborg, ”Liseborg Centret”, pr. 1. januar 2020 overdrages til den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” på de i sagen anførte vilkår som bl.a. indebærer, at den selvejende institution overtager gæld på 1.335.000 kr. Gældsposten er rente- og afdragsfri i 10 år, hvorefter sagen genoptages. Endelig aftale godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2019, 
 
3. at der pr. 1. januar 2020 indgås driftsaftale om drift af ”Liseborg Centret” med den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” indenfor gældende rammer for driftsaftaler mellem selvejende idrætshaller og Viborg Kommune og indenfor den budgetramme, der er i budgettet for 2019 for Viborg Kommunes drift af Liseborg Centret på 1.302.000 kr., jfr. beskrivelsen i sagsfremstillingen og Viborg Kommunes årlige udgift til vedligehold og renovering af Liseborg Centret, som udgør 250.000 kr. pr. år. Endelig aftale godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2019, 
 
4. at finansiering af de i 3´”at” anførte 250.000 kr. er uafklaret,
 
5. at den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” anmodes om, at arbejde videre med projekt for ud- og ombygning af ”Liseborg Centret”, idet Viborg Kommune bidrager til projektet med de i budgettet for 2019-2022 afsatte rådighedsbeløb, der i alt udgør 10,40 mio. kr. incl. det i pulje til investeringer i idrætshaller afsatte beløb. Når det endelige forslag til om- og udbygning af centret foreligger, genoptages sagen med henblik på frigivelse af rådighedsbeløb til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget, med tilføjelse om, at Viborg Kommunes årlige udgift til vedligehold og renovering af Liseborg Centret på 250.000 kr. pr. år. ikke indgår i driftsaftalen, jf. det ”3. at” i indstillingen.
 
Eventuelt tilskud til vedligehold og renovering af Liseborg Centret finansiers i givet fald indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Liseborg Centret er oprindelig sammensat af en række delelementer/bygninger, hvor der var forskellige ejere på de enkelte bygninger:
 
 • Liseborg Hallen var ejet af en selvstændig selvejende institution
 • Tennishallen var ejet af Viborg Lawn Tennisforening
 • Liseborg Centret (cafe, klublokaler, omklædningsrum, fællesfaciliteter m.v.) var ejet af Viborg Sport (som senere blev til Viborg Idrætsråd).
 
Det samlede grundareal incl. udendørs baneanlæg til tennis, fodbold, håndbold, cricket m.v. samt arealer, hvorpå bygninger var opført, ejedes af Viborg Kommune.
 
I 2003 var økonomien i Liseborg Hallen meget anstrengt og bygningsejerne rettede henvendelse til Viborg Kommune med anmodning om, at Viborg Kommune overtog ejerskabet for hele anlægget og herunder restgæld på kreditforeningslån.
 
I marts 2004 godkendte Viborg Byråd en samlet plan, som bl.a. indebar, at Viborg Kommune overtog ejerskabet for Liseborg Hallen, Liseborg Centret og Tennishallen og herefter ejede og drev det samlede idrætscenter på Liseborg: ”Liseborg Centret”.
 
Liseborg Centret indgik herefter som et kommunalt idrætsanlæg ved kommunesammenlægningen og har således siden 2004 været drevet som et kommunalt idrætsanlæg.
 
Området er planmæssigt omfattet af Byplanvedtægt nr. 31, godkendt i Viborg Byråd 16. september 1969, og området er i denne byplanvedtægt udlagt til følgende formål: ”Området forbeholdes til offentlige formål (idrætsanlæg)”.
 
Brugerne på Liseborg (Søndermarkens Idrætsklub (SIK), Viborg Lawn Tennisforening (VLTF) og Viborg Squashklub (VS) har i de senere år arbejdet med udviklingsmulighederne for idrætsanlægget, idet byudviklingen omkring Liseborg Centret med et meget stort nyt boligområde, har betydet, at der er et stort pres på faciliteterne på Liseborg.
 
Dette blev senest bekræftet i Viborg Idrætsråds analyse af halfaciliteterne i Viborg Kommune, hvor det blev dokumenteret, at Liseborg-området er det område, hvor der er størst pres på faciliteterne. Det er således dokumenteret, at nuværende faciliteter ikke blot alle hverdage, men også i weekender anvendes fuldt ud af de lokale klubbers træning, primært på grund af den store vækst i medlemstal, og at foreningerne har en række ønsker om yderligere tid til træning m.v.
 
Der henvises til halanalysen, hvori det fremgår: 
”Halanalysen arbejder med 9 fleksibilitetsforventninger, der stiller meget høje krav til udnyttelsen af halfaciliteterne både hverdage og weekends – fx åbningstider, træningstid per hold og udøvere per træning. Fleksibilitetsforventningerne kobles til den indberettede brug af faciliteterne. Det giver et samlet billede af presset på alle faciliteter i kommunen og gør det muligt at sammenligne behov.
 
Liseborg har som den eneste facilitet en negativ ledig kapacitet, jf. fleksibilitetsforventninger. Den negative ledige kapacitet betyder bandt andet, at brugerforeningerne må træne mindre end standard, har overbelægning på mange aktiviteter og er nødt til at benytte flere andre haller. Liseborg er således som den eneste hal i halanalysen i rød zone.”   
 
 
Den 24. april 2018 afholdtes møde mellem brugerne af Liseborg Centret og Kultur- og Fritidsudvalget, hvor brugerne præsenterede deres foreløbige overvejelser i forhold til kommende helhedsplan for udvikling af det samlede idrætscenter, og det blev aftalt med Kultur- og Fritidsudvalget, at brugerne af anlægget skulle arbejde videre med udviklingsplanerne for centret.
 
 

Inddragelse og høring

Forslag til helhedsplan er udarbejdet i fællesskab af brugerne på Liseborg Centret.
Der er ikke formelle krav om inddragelse og høring i forhold til helhedsplanen.
Hvis evt. projekter forudsætter ændret planlægning indgår inddragelse og høring efter gældende regler og lovgivning. 
 
 

Beskrivelse

Brugerne af Liseborg Centret har fremsendt oplæg vedr. ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” af 9. januar 2019 (bilag 1).
Oplægget indeholder en samlet helhedsplan for udvikling af anlægget. De enkelte hovedpunkter i oplægget beskrives kort her:
 
Visionen (bilag 2):
Overordnet er visionen af videreudvikle sydbyens idrætsanlæg og dermed imødekomme bydelens meget store foreningsaktivitet.
 
Der peges i visionen på, at etablering af hal 2 (håndboldhal) er meget presserende, og herudover er det ambitionen af udvikle Liseborg-anlægget til det naturlige samlingspunkt for sydbyens beboere, uanset om man dyrker idræt, er tilskuer, deltager i fester eller blot skal have aftensmad efter børnenes eller egen træning. Den nye ambition er at være mødested for fællesskaber, både i allerede etablerede foreninger og i nye fællesskaber indenfor kultur og fritid. En ambition, der er i fin overensstemmelse med Byrådets nye sammenhængsmodel.
 
Det er samtidig ambitionen at skabe tidssvarende faciliteter indenfor den absolutte elite indenfor pigefodbold, håndbold (i 1. – 2. division) samt tennis og squash, og samtidig udnytte faciliteterne til bredden i fodbold, håndbold, tennis og squash og dermed skabe en fornuftig udnyttelse af anlægget og i forlængelse heraf en god driftsøkonomi. Samtidig vil man arbejde for, at der kommer nye brugere på anlægget, og her nævnes som eksempler: e-sport, ældreidræt samt evt. svømmeklub, hvis dette måtte være relevant.
 
Liseborg-anlægget foreslås overtaget af den selvejende institution, der i dag driver Finderuphøj Hallen, således at man får synergi ved samdrift af disse to anlæg i en juridisk enhed og samtidig kan understøtte udviklingen af volleyball og badminton i SIK´s regi, idet disse to idrætsgrene primært bruger Finderuphøj Hallen.
 
Masterplan (bilag 3), opdelt i faser:
Der er i samarbejde med ERIK Arkitekter udarbejdet en masterplan, som indeholder bud på, hvordan bygningsmassen kan forbedres og udvikles til gavn for brugerne. Masterplanen er som udgangspunkt opdelt i følgende 4 faser:
 
 1. Ny håndboldhal, nyt indgangsparti med ”rygrad og hjerte”, som binder hele anlægget sammen, ny tennishal, fitness-faciliteter m.m.
 2. 4 nye squashbaner.
 3. Udvidelse af parkeringsområde og oprydning på udenomsarealer
 4. Flytning af fodboldbaner til arealer bag Liseborg Centret.
 
Det anføres, at der i en samlet model for omflytning af baner, kan være mulighed for at frigøre arealer øst for centret til udstykning. Dette forudsætter dog også, at Viborg Kommune anskaffer nye arealer syd for centret, således at baneanlæg, som pt. er placeret på arealerne øst for centret, kan genetableres.
 
Overtagelse af Liseborg Centret.
Brugerne foreslår, at centret overtages af den selvejende institution. Prisen for overtagelse af ejerskabet aftales mellem parterne. 
I forhold til ansatte vil der være tale om virksomhedsoverdragelse.
 
Organisering og vedtægter.
Forslaget indebærer, at anlægget etableres i den nuværende selvejende institution Finderuphøj Hallen, som ændrer navn til ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter”. Vedtægt foreligger til godkendelse.
I forbindelse med vedtægternes ændring sikres, at der ikke kan være sammenfald mellem medlemmer af bestyrelserne i de foreninger, der anvender anlægget og bestyrelsen for anlægget.
 
Forvaltningen har sammen med brugerne udarbejdet følgende beslutningsgrundlag i sagen:
 
Godkendelse af vedtægt for den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og idrætscenter:
Forslag til vedtægt for den selvejende institution vedlægges sagen som bilag. Forvaltningen har ikke bemærkninger til forslaget, som foreslås godkendt.
 
Overdragelse af anlægget (skøde, lejeaftale m.m.):
Forslag til skøde med tegningsbilag vedlægges sagen som bilag.
Anlægget overdrages pr. 1. januar 2020 til den selvejende institution i den stand det har på overdragelsestidspunktet.
Prisen for overdragelsen fastsættes til 1.335.000 kr., svarende til summen af udgifterne til dækning af indfrielse af restlån i ejendommen på 1.250.000 kr. og udgifterne i forbindelse med handelen på 85.000 kr. i form af stempeludgifter til skøde og gældsbrev samt udgift til landinspektør.
 
Der indgås lejeaftale vedr. bygning på lejet grund, hvor Viborg Kommune udlejer areal vederlagsfrit til den selvejende institution i 30 år med udløb 31. dec. 2049.
Forslag til lejeaftale vedlægges sagen som bilag 7.
 
Driftsaftale mellem den selvejende institution og Viborg Kommune:
Pr. 1. januar 2020 indgås driftsaftale om drift af ”Liseborg Centret” med den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” indenfor gældende rammer for driftsaftaler mellem selvejende idrætshaller og Viborg Kommune og indenfor den budgetramme, der er i budgettet for 2019 for Viborg Kommunes drift af Liseborg Centret.
 
Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.
Viborg Kommune har tre ansatte medarbejdere på Liseborg Centret. Hvis det godkendes, at anlægget overdrages til den selvejende institution forudsættes, at disse medarbejdere virksomhedsoverdrages til den nye ejer af anlægget.
Forvaltningen har udarbejdet notat vedrørende medarbejderes retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Det vurderes, at det vil være muligt at overflytte medarbejdere til den nye organisation i forhold til lovgrundlag for virksomhedsoverdragelse og det forudsættes, at dette sker i forbindelse med overdragelse af anlægget til ny ejer.
Notat vedrørende medarbejderes retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse vedlægges sagen som bilag 9.
 
Beslutningsgrundlag, anlægsprojekt.
Projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan vedlægges sagen som bilag.
Projektet omfatter etape 1 i den ovenfor beskrevne ”Masterplan”.
Forvaltningen foreslår, at projektbeskrivelsen godkendes som grundlag for det videre arbejde med om- og udbygning af Liseborg Centret og at sagen genoptages, når der foreligger endeligt projekt med tidsplan, anlægsbudget og finansieringsmodel.
Det noteres i den forbindelse, at brugerne pt. forhandler finansieringsmodel med kreditforening.
 
 

Alternativer

Såfremt forslag til helhedsplan ikke godkendes i Byrådet videreføres driften af anlægget i kommunalt regi.
 
 

Tidsperspektiv

Til mødet her foreligger endelig detaljeret beslutningsgrundlag til behandling. Evt. indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget skal efterfølgende behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
I indstillingen foreslås, at de endelige aftaler om overdragelse og drift af ”Liseborg Centret” skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2019 jfr. beskrivelsen i sagen.
Evt. overdragelse af anlægget kan herefter formentlig effektueres 1. januar 2020.
Tidsplan for byggeprojekt er uafklaret, idet der kan være planmæssige problemstillinger, der har indvirkning herpå. Fra brugerside er der et klart ønske om, at realiseringen af projektet fremskyndes mest muligt.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Brugerne anfører i Masterplanen for projektet, som er opdelt i 4 faser, følgende:
 
1.
Ny håndboldhal, nyt indgangsparti med ”rygrad og hjerte”, som binder hele anlægget sammen, ny tennishal, fitness-faciliteter m.m.
Samlet anlægsudgift vurderet til 20,8 mio. kr. excl. moms.
 
 
 
Finansiering:
 
 
Egenfinansiering
1,25 mio. kr.
 
Lån
9,15 mio. kr.
 
Tilskud fra Viborg kommune
10,40 mio. kr.
 
 1. 4 nye squashbaner med budget på 2,5 mio. kr. 
 2. Udvidelse af parkeringsområde og oprydning på udenomsarealer.
 3. Flytning af fodboldbaner til arealer bag Liseborg Centret.
 
Det anføres, at der i en samlet model for omflytning af baner, kan være mulighed for at frigøre arealer øst for centret til udstykning. Dette forudsætter dog også, at Viborg Kommune anskaffer nye arealer syd for centret, hvor banerne kan genetableres.
 
Overtagelse af Liseborg Centret.
Brugerne foreslår, at centret overtages af den selvejende institution for 1 kr.
 
I forbindelse med overtagelsen anføres nogle forudsætninger, som skal opfyldes:
 
 • Viborg Kommunes tilskud fastlåses i de næste 10 år på niveau svarende til, hvad tilskuddet har været de seneste år, således at det er økonomisk neutralt for Viborg Kommune, når der indregnes sædvanlig pristalsregulering, idet forventningen er, at der kan skabes mere for de samme penge.
 • I forbindelse med etablering af nye faciliteter på anlægget (f.eks. ny idrætshal og ny tennishal) forudsættes, at der også ydes tilskud efter de til enhver tid gældende regler for tilskud til de selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.
 • ERIK Arkitekter har i juni 2018 prissat en række forestående vedligeholdelsesopgaver (bilag 4) og denne vurdering indgår i en samlet aftale med Viborg Kommune, som indeholder:
 
 • Årligt tilskud fra Viborg Kommune til vedligeholdelse og renovering på 250.000 kr. (pristalsreguleres). Beløbet svarer til den udgift Viborg Kommune i dag har i regi af Ejendomme & Energi.
 • Tilskud til drift via driftstilskud og lokaletilskud efter gældende retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune og indenfor den budgetramme, der er afsat til drift af Liseborg Centret i 2019.
 • Viborg Kommune må i den kommende 10 års periode i forbindelse med enkeltstående projekter (jfr. tilstandsnotat og prissætning heri) være opmærksom på, at der søges tilskud til større identificerede vedligeholdelsesopgaver, da dette er en forudsætning for overtagelse af anlægget (”ERIK´s” vurderede anlægspris er anført):
 • Nyt parketgulv i hal (760.000 kr.)
 • Ny overpap på hal (330.000 kr.)
 • Udskiftning af vinduer og døre (880.000 kr.)
 • Renovering af baderum og toiletter (2.400.000 kr.)
 • Belægning udearealer (350.000 kr.)
 
Forvaltningen bemærker følgende i forhold til masterplanen:
 
Anlægsbevilling til projektet
Fase 1 indeholder en samlet investering på anslået 20,8 mio. kr.
Heraf finansieres 10,4 mio. kr. af Viborg Kommune.
På Viborg Kommunes investeringsoversigt er afsat følgende rådighedsbeløb til forbedring af faciliteter på Liseborg Centret:
 
Ny idrætshal, jfr. indstilling fra Viborg Idrætsråd
6.250.000 kr.
Forbedring af faciliteterne ved Liseborg Centret
(2.113.000 kr. i 2019 og 2.000.000 kr. i 2020)
4.113.000 kr.
Samlet
10.363.000 kr.
 
Der er således sammenhæng mellem brugernes finansieringsmodel og det i Viborg Kommunes budget afsatte rådighedsbeløb.
 
Det bemærkes, at det i halanalysen alene er godkendt, at der ydes tilskud til ny håndboldhal, men at brugerne i deres forslag har vurderet, at der er stort behov for at skabe sammenhæng på anlægget, og den samlede plan giver mulighed for, at der også kan etableres en ny tennishal.
 
Der er ikke pt. afsat midler til fase 2 til 4 i Viborg Kommune budget, hvilket brugerne er bekendt med.
 
Overdragelse af Liseborg Centret
Der indgås en driftsaftale som indebærer, at de tilskud, der ydes til den nye selvejende institution, ikke overstiger den driftsudgift på 1.302.000 kr., som Viborg Kommune har budgetteret med i 2019 og som er på samme niveau, som tidligere år.
Driftsaftalen skal indgås på de samme vilkår, som er gældende for de ca. 20 andre selvejende idrætshaller, der i dag modtager driftstilskud og lokaletilskud fra Viborg Kommune jfr. den af Byrådet godkendte tilskudsmodel på området.
Det foreslåede ekstraordinære tilskud, som vedrører ekstra driftsudgifter vedr. omklædningsrum og bygninger m.v. kan indeholdes i budgetrammen for drift af Liseborgcentret.
 
Hertil kommer et årligt tilskud på 250.000 kr. til renoverings- og vedligeholdelses-opgaver. Opgaven med renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen afholdes i dag af Viborg Kommunes afdeling for Ejendomme & Energi (E&E). Den årlige udgift har i de forløbne år udgjort ca. 250.000 kr. pr. år.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at indgå en driftsaftale med nye brugere indenfor gældende tilskudsmodel for selvejende idrætshaller i Viborg Kommune og indenfor den samlede driftsramme fra Kultur- og Fritidsudvalget og det hidtil anvendte beløb til renovering og vedligehold af de nuværende faciliteter.
 
I forhold til forudsætningen om, at Viborg Kommune skal yde tilskud til en række specifikke renoveringsopgaver (gulv, vinduer, døre, renovering af baderum m.v.) vil det for andre selvejende idrætshaller være således, at de har mulighed for at søge tilskud til akutte, større renoveringsopgaver af denne karakter og Kultur- og Fritidsudvalget har haft den praksis, at udvalget støtter den slags ansøgninger med væsentlig medfinansiering. Det foreslås, at denne information gives til initiativtagerne, idet det tilkendegives, at der altid vil være mulighed for at søge renoveringstilskud til den slags opgaver hos Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Det bemærkes, at hvis der bygges ny håndboldhal, tennishal, flere squashbaner m.v., vil det betyde, at der må tilføres driftsmidler til Liseborg Centret (driftstilskud og lokaletilskud) jfr. retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.
 
Fastsættelse af pris for overdragelse af anlægget til brugerne samt forhold vedr. lånefinansiering
Brugerne foreslår i oplægget, at projektet delvist lånefinansieres via et lån på 9,15 mio. kr. og at der stilles kommunegaranti herfor.
Forvaltningen har tilkendegivet overfor brugerne, at det ikke kan forventes, at Byrådet vil godkende en kommunegaranti for lånet og har bedt om, at alternative muligheder undersøges.
Brugerne forhandler pt. med kreditforening om mulig løsning.
 
Endelig bemærkes, at da Viborg Kommune i 2004 overtog ejerskabet for Liseborg Centret fra brugerne overtog Viborg Kommune også en samlet gæld på ca. 11,3 mio. kr.
Viborg Kommune har i den forløbne periode afdraget og indfriet en del af denne gæld, således at der pt. henstår en gældsforpligtelse, der kan indfries for 1.335.000 kr., idet lånene er tinglyst på ejendommene.
De løbende afdrag til denne gældsforpligtelse er budgetteret og indgår i Viborg Kommunes samlede budget for renter og afdrag på gæld og såfremt lånene indfries, medfører dette en besparelse på konto for renter og afdrag.
 
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede denne problemstilling på mødet 30. april 2019 og udvalget tilkendegav, at der skal arbejdes videre med en model, hvor den selvejende institution ”Liseborg og Finderuphøj Kultur- og Idrætscenter” overtager den restgæld, som Viborg Kommune har på lån i centret, som udgør 1.250.000 kr. samt udgifter til omkostninger i forbindelse med en handel, som udgør 85.000 kr., i alt 1.335.000 kr. 
Forvaltningen foreslår, at denne gældspost overdrages til den selvejende institution i forbindelse og at gældsposten er rente- og afdragsfri i 10 år med en forudsætning om, at gælden indfries, hvis anlægget sælges/overdrages til anden side sammen med en forpligtelse til at ny ejer fortsat skal drive kultur- og idrætsanlæg på anlægget efter nærmere aftale med Viborg Kommune. Aftale kan evt. genforhandles efter 10 år.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der vil være planmæssige, juridiske og personalejuridiske problemstillinger i forbindelse med evt. overdragelse af anlægget og udbygningsplan i forlængelse heraf.
Disse afklares i 2. halvår 2019.
 
Bilag

Sagsid.: 18/27469

Resume

Inden programmet for områdefornyelsen i Frederiks endeligt godkendes af byrådet, skal det indsendes til orientering i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med byrådets beslutning om at gennemføre programmet.
 
Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under behandlingen af punktet.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at programmet for områdefornyelsen i Frederiks med tilhørende finansieringsplan godkendes.
 
2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til orientering.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-06-2019

I lyset af de nye forudsætninger for statslige tilskud til byfornyelse, udmeldt fra staten til kommunerne den 13. maj 2019, drøftedes henvendelsen fra tovholder for følgegruppen i Frederiks, og forvaltningens udkast til svar blev godkendt.
 
Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at programmet for områdefornyelsen i Frederiks med tilhørende finansieringsplan godkendes
 
2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til orientering.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 19. december 2018 (sag nr. 10), at der skal udarbejdes program for områdefornyelse i Frederiks inden for en budgetramme på 4.500.000 kr., hvoraf 742.038 kr. fra den udmeldte statslige byfornyelsesramme for 2018 anvendes som medfinansiering af områdefornyelsen. Den kommunale egenfinansiering vil hermed være på 3.757.962 kr.
På samme møde bevilligede Byrådet 500.000 kr. ud af den samlede budgetramme til udarbejdelse af program for områdefornyelsen i Frederiks. 
 
 

Inddragelse og høring

Med udgangspunkt i Byfornyelsesloven er der i samarbejde med borgerne i Frederiks og en lokalforankret følgegruppe udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Frederiks. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Frederiks ved et borgermøde den 8. april 2019 og anbefales af følgegruppen for områdefornyelsen i Frederiks.
 
 

Beskrivelse

Bag ansøgningen for områdefornyelsen i Frede­riks står et team af borgere. De har sørget for at inddrage byens øvrige borgere på tværs af målgrupper og alder. Med en vision om at gøre Frederiks til en sikker by at færdes i og et lokalsamfund hvor børn, unge, voksne og ældre mødes, udpeger dette områdefornyelsesprogram en række samlende og relevante nedslag, som ønskes realiseret med de 4,5 millioner kr., der er afsat til områdefornyelsen.
 
For at opfylde denne målsætning har programmet tre overordnede indsatsområder:
 
1. Torve, pladser, opholdsarealer mv.
 
1.1                      Centrum, del A: Belægning, beplantning, belysning mv.
 
2. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 
2.1  Centrum del B: Aktivitets- og opholdsskulpturer
 
3. Særlige trafikale foranstaltninger
 
3.1  Sløjfen (stisystem der giver mulighed for at komme rundt i hele Frederiks)
 
3.2 Syning v. skolen (forskønnelse af den nordlige indkørsel til Frederiks)
 
3.3 Rundkørsel (del forskønnelse af midtbyen)
 
3.4 Syning v. Johs. Jensensvej (forskønnelse af den sydlige indkørsel til Frederiks)
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

I forbindelse med Byfornyelsesloven er det et krav, at områdefornyelsen skal gennemføres inden for 5 år fra Byrådets godkendelse. Områdefornyelsen i Frederiks har man valgt at udføre på 4 år for at få en hurtigere afvikling.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Programmets samlede budget er på 4.500.000 mio. kr. jfr. dagsordenspunkt til Byrådet den 19. december 2018 (punkt 10), hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 3.757.962 kr.

 
742.038 kr. fra den udmeldte statslige byfornyelsesramme for 2018 anvendes som medfinansiering af områdefornyelsen i Frederiks.
 
Den kommunale medfinansiering vil blive finansieret fra kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” samt fra kontoen ”Byfornyelse mindre byer”.
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af programmet fremgår, at borgerne i Frederiks udover områdefornyelsen forventer at igangsætte supplerende initiativer finansieret af andre puljer inden for byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse samt søgning af diverse fonde.
 
Sag om bevilling vil blive forelagt Udvalget, når programmet har været til orientering i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Gennemførelsen af visse initiativer kræver godkendelse fra lodsejere. Endvidere vil flere af de forventede projekter kræve, at der udarbejdes borgerkontrakter i forhold til fremtidig drift og vedligehold.
 
Endelig vil det for visse initiativer være nødvendigt med afklaring af juridiske, planmæssige og myndighedsgodkendelser.
 
Bilag

Sagsid.: 19/21602

Resume

I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for en revideret driftsoverenskomst mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter. Den reviderede driftsoverenskomst giver mulighed for, at Viborg Krisecenter kan anvende Viborg Kommunes indkøbsaftaler.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den reviderede driftsoverenskomst mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den reviderede driftsoverenskomst mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Social- og sundhedsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at det i driftsoverenskomsten mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter ikke fremgår, at Viborg Krisecenter kan gøre brug af Viborg Kommunes indkøbsaftaler. Forvaltningen foreslår derfor, at driftsoverenskomsten mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter revideres. 
 
I bilag 1 ses forslag til revideret driftsoverenskomst, som indeholder følgende ændring:
 • Det er tilføjet, at der mellem Viborg Krisecenter og Viborg Kommune er indgået aftale om, at Viborg Krisecenter lever op til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, herunder benytter kommunens indkøbsaftaler (§12).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/19485

Resume

Bestyrelsen for Sindklubben Fristedet har i foråret 2019 ønsket ændringer i nuværende vedtægter. Ændringerne betyder, at bestyrelsen har mulighed for at supplere bestyrelsen med relevante kompetencer. Der etableres et brugerråd, og formanden for brugerrådet er medlem af bestyrelsen, men inddrages ikke i personalepolitiske sager.
 
Der er ikke ændret på klubbens overordnede formål og opgaver.
 
Vedtægtsændringer for klubben skal godkendes af Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1.  at forslag til nye vedtægter for Fristedet godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til nye vedtægter for Fristedet godkendes.
 
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Social- og sundhedsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Vedtægter og samarbejdsaftale for Sindklubben Fristedet er senest behandlet, af det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg den 19. januar 2017 (sag nr. 11).

 

Inddragelse og høring

Bestyrelsen har afholdt møde med brugerne af huset med henblik på en drøftelse af vedtægtsændringerne. Med ændringerne er der fokus på den fremadrettede dialog mellem ledelsen og brugerne af klubben.
 

Beskrivelse

Der har været et mangeårigt samarbejde mellem Viborg Kommune og den selvejende institution Sindklubben Fristedet.
 
Det er et uvisiteret samværstilbud for mennesker med psykiske og sociale problemer, som har lokaler på Fælledvej i Viborg midtby.
 
Viborg Kommune er repræsenteret med to medlemmer i bestyrelsen, formanden for Social- og Sundhedsudvalget Åse Kubel Høgh og leder af psykiatrien Jane Aslaug.
 
Sindklubben Fristedet finansieres delvist via tilskud fra puljen til Frivilligt Socialt Arbejde med 715.000 kr. som en fast årlig bevilling over tre år fra 2017-2019 (§ 18-midler). Udgiften til aflønning af lederen af Fristedet finansieres af Socialområdet med 400.000 kr.
 
Bestyrelsen har et ønske om at ændre vedtægterne for foreningens arbejde, og har derfor fremsendt et forslag til nye vedtægter, som skal politisk godkendes af Viborg Kommune.
 
De væsentlige ændringer i det nye forslag er:
 
 • Bestyrelsen har mulighed for at supplere bestyrelsen med relevante kompetencer
 • Etablering af et brugerråd
 • Formanden for brugerrådet er medlem af bestyrelsen, men inddrages ikke i personalepolitiske sager
 
Som bilag vedlægges gældende vedtægter for Sindklubben Fristedet (bilag 1) og forslag til nye vedtægter for Sindklubben Fristedet (bilag 2).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Vedtægtsændringerne får effekt efter byrådets godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Samarbejdsaftalen fra februar 2017 mellem Viborg Kommune og Fristedet nævner i § 11 stk. 2, at ændringer i vedtægterne kræver godkendelse af Viborg Kommune. Samarbejdsaftalen er indgået mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Fristedet.
Bilag

Sagsid.: 18/23372

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har, på baggrund af høringssvar fra regionens kommuner og øvrige høringsparter, udarbejdet den endelige version af ”Sundhedsaftalen for 2019-2023 – Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”. Social- og Sundhedsudvalget indstiller sundhedsaftalen til endelig godkendelse i byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at sundhedsaftalen godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet at sundhedsaftalen godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Social- og sundhedsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Sundhedsaftalen har fra januar til marts 2019 været i høring hos regionens 19 kommuner, interesseorganisationer, faglige organisationer og relevante uddannelsesinstitutioner. Se bilag 1.
 
Social- og Sundhedsudvalget har været det koordinerende udvalg i Viborg Kommune og indhentet kommentarer til høringsversionen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Høringsversionen er desuden drøftet med repræsentanter for Ældreråd og Handicapråd samt drøftet i respektive MED-udvalg.
 

Beskrivelse

Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af kommuner, praktiserende læger og hospitaler.
Sundhedsaftalen fungerer således som den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag 2.
 
Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, som vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden. Disse aftaler skal altid godkendes i byrådet og regionsrådet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Sundhedsaftalen træder i kraft 1. juli 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/7663

Resume

Forslag til lokalplan nr. 499 samt forslag til tillæg nr. 19 har i perioden den 3. december 2018 til den 28. januar 2019 været i offentlig høring. Der er modtaget 94 høringssvar. Høringssvarene er primært indsigelser mod den foreslåede planlægning langs Egeskovvej samt bekymring for trafik, grundvand, naturen samt institutioner i området.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 13 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag 8-12 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar,
 
3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller endvidere, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
4. at stamvejen inden for lokalplanområdet navngives Danehøje.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 13 nævnte ændringer, med den tilføjelse, at bebyggelsen må opføres i max. en etage og at bygningshøjden ændres til 6 meter,
 
2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag 8-12 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 
Teknisk Udvalg besluttede desuden,
 
4. at stamvejen inden for lokalplanområdet navngives Danehøje.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
 
Kai O. Andersen stemmer imod ”1., 2. og 3. at”, da planforslaget er i strid med nyligt vedtaget kommuneplan 2017-2023.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe, Mads Panny og Flemming Gundersen stemmer imod ”1., 2. og 3. at”, da planforslaget er i strid med nyligt vedtaget kommuneplan 2017-2023.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 21. november 2018 (sag nr. 8) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 499 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring fra den 3. december 2018 - 28. januar 2019.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene er i bilag 3. Miljørapporten er i bilag 4.
 
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 499 for et boligområde ved Egeskovvej 1 samt forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring. Der er i høringsperioden kommet 94 høringssvar til planforslagene og miljørapporten.
Høringssvarene er i bilag 2.
 
Hovedparten af høringssvarene er primært indsigelser mod den foreslåede planlægning langs Egeskovvej og omhandler:
 • Byvækst og befolkningstilvækst (rummelighed)
 • Trafik og trafikstøj
 • Grundvand
 • Natur
 • Skole og institutioner
   
Den 17. januar 2019 blev der afholdt et velbesøgt borgermøde om lokalplanforslag nr. 499 og nr. 509 på Viborg Rådhus. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsagelig om:
 • ændring af Kommuneplan 2017-2029 kort tid efter den er vedtaget,
 • manglende begrundelse for byudvikling,
 • forøgelse af trafikken på Egeskovvej og igennem Hald Ege med deraf trafikale udfordringer,
 • risiko for grundvandsforurening ved opførelse af boliger oven på vandindvindingsopland,
 • indskrænkning af den grønne korridor mellem Hald Ege og Viborg, hvor bebyggelse vil ødelægge områdets landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter,
 • hvorvidt der er ledig kapacitet i såvel børneinstitutioner i Hald Ege samt Hald Ege Skole og Søndre Skole.
 

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 7 med tilhørende udbydende besvarelser, der er i bilag 8-12. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til  byrådets svar til disse.
 
Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i lokalplanforslaget ved endelig vedtagelse af lokalplanen: 
 • at lokalplanen præciserer, at der max. må opføres 74 boliger, der indrettes med 1 bolig pr. ejendom,
 • at bebyggelse må opføres i max. 1½ etage (mod tidligere 2 etager). Der ændres ikke på den fastsatte byggehøjde på 8,5 m,
 • at lokalplanen fastlægger, at eksisterende egetræer langs Egeskovvej skal bevares, dog med forbehold for etablering af vejadgang. Når træerne ikke længere kan bevares, skal de erstattes med nye egetræer,
 • at kortbilag 2 ændres, så stamvej går helt op til skel til forslag til lokalplanområde nr. 509, idet vejen skal vejbetjene det nord for liggende forslag til lokalplanområde 509.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 13.
 
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 499

Forslag til lokalplan nr. 499 omfatter det ene af to ansøgte boligområder på østsiden af Egeskovvej. Planforslaget giver mulighed for tæt-lav bebyggelse i form af max. 74 enfamiliehuse ved Egeskovvej 1. Vejadgang til området sker fra en ny tilslutning til Egeskovvej. Denne stamvej muliggør vejbetjening til det nord for liggende ansøgte boligområde (lokalplanforslag nr. 509). Indenfor området udlægges rekreative grønne områder.
 
Lokalplanområdet respekterer den fastlagte beskyttelseszone på 100 m omkring fredede fortidsminder, idet ny bebyggelse, venstresvingsbane og vejtilslutning placeres uden for gravhøjenes beskyttelseslinjer.
 

Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 - 2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, for så vidt angår anvendelse. Derfor er udarbejdet et tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 - 2029, der ændrer rammeområdet fra rekreativt område til boligområder i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
 

Miljørapport

Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
Der er kommet 94 bemærkninger til planforslagene og miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningerne er i bilag 2. Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.
 

Vejnavn

Forvaltningen har spurgt Viborg Museum samt interesseret borger om forslag til vejnavn i det eventuelt kommende boligområde ved Egeskovvej, Viborg. Begge foreslår “Danehøje”, der er navnet på de gravhøje, der er beliggende imellem Kolbækvænget og det eventuelt nye boligområde.
 
Bygherre af areal omfattende forslag til lokalplan nr. 499 har foreslået området opkaldt “Nedenhøje”, og bygherre af det nord for liggende areal omfattende forslag til lokalplan nr. 509 har foreslået området opkaldt “Egeskoven”.
 
Da de 2 boligområder vejbetjenes af samme vej, kan vejen kun navngives med ét navn. Forvaltningen anbefaler vejen navngivet ”Danehøje”, så områdets stednavn sikres.
 

Skovbyggelinje

Miljø- og Fødevareministeriet har tilkendegivet, at Miljøstyrelsen på det foreliggende grundlag er indstillet på at reducere skovbyggelinjen for lokalplanområdet - dog med en mindre ændring i forhold til det ansøgte. Skovbyggelinjen reduceres til 30 m mod nordvest og 40 m mod sydvest fra skel ved skov. Miljø- og Fødevareministeriet skrivelse er i bilag 6.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage overføres til byzone, kan grundejeren inden 4 år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen. Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen. Frafaldserklæring er i bilag 14.
 

Udbygningsaftale

Underskrevet udbygningsaftale af ejer og Viborg Kommune er fremlagt med lokalplanen.
Der er ikke modtaget høringssvar til udbygningsaftalen. Vejanlæggene skal etableres inden igangsætning af byggemodning. Udbygningsaftale er i bilag 15.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen af det pågældende område ændres fra rekreativt formål til boligformål. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/31530

Resume

Forslag til lokalplan nr. 509 samt forslag til tillæg nr. 26 har i perioden den 3. december 2018 til den 28. januar 2019 været i offentlig høring. Der er modtaget 132 høringssvar. Høringssvarene er primært indsigelser mod den foreslåede planlægning langs Egeskovvej samt bekymring for trafik, grundvand, naturen samt institutioner i området.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 13 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag 8-12 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar,
 
3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller endvidere, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
4. at stamvejen inden for lokalplanområdet navngives som Danehøje.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 13 nævnte ændringer, med den tilføjelse, at bebyggelsen må opføres i max. en etage og at bygningshøjden ændres til 6 meter,
 
2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag 8-12 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 
Teknisk Udvalg besluttede desuden,
 
4. at stamvejen inden for lokalplanområdet navngives som Danehøje.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Kai O. Andersen stemmer imod ”1., 2. og 3. at”, da planforslaget er i strid med nyligt vedtaget kommuneplan 2017-2023.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe, Mads Panny og Flemming Gundersen stemmer imod ”1., 2. og 3. at”, da planforslaget er i strid med nyligt vedtaget kommuneplan 2017-2023.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 21. november 2018 (sag nr. 9) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 509 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring fra den 3. december 2018 - 28. januar 2019.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene er i bilag 3. Miljørapporten er i bilag 4.
 
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 509 for et boligområde ved Egeskovvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring. Der er i høringsperioden kommet 132 høringssvar til planforslagene og miljørapporten. Høringssvarene er i bilag 2.
 
Hovedparten af høringssvarene er primært indsigelser mod den foreslåede planlægning langs Egeskovvej og omhandler:
 • Byvækst og befolkningstilvækst (rummelighed)
 • Trafik og trafikstøj
 • Grundvand
 • Natur
 • Skole og institutioner
   
Den 17. januar 2019 blev der afholdt et velbesøgt borgermøde om lokalplanforslag nr. 499 og nr. 509 på Viborg Rådhus. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsagelig om:
 • ændring af Kommuneplan 2017-2029 kort tid efter, den er vedtaget,
 • manglende begrundelse for byudvikling,
 • forøgelse af trafikken på Egeskovvej og igennem Hald Ege med deraf trafikale udfordringer,
 • risiko for grundvandsforurening ved opførelse af boliger oven på vandindvindingsopland,
 • indskrænkning af den grønne korridor mellem Hald Ege og Viborg, hvor bebyggelse vil ødelægge områdets landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter,
 • hvorvidt der er ledig kapacitet i såvel børneinstitutioner i Hald Ege samt Hald Ege Skole og Søndre Skole.
 

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 7 med tilhørende udbydende besvarelser, der er i bilag 8-12. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i lokalplanforslaget ved endelig vedtagelse af lokalplanen:
 • at bebyggelse må opføres i max. 1½ etage (mod tidligere 2 etager). Der ændres ikke på byggehøjden på max. 8,5 m,
 • at lokalplanen fastlægger, at eksisterende egetræer langs Egeskovvej skal bevares, dog med forbehold for etablering af vejadgang. Når træerne ikke længere kan bevares, skal de erstattes med nye egetræer,
 • at det tilføjes, at den i henhold til udbygningsaftalen nævnte venstresvingsbane samt hastighedsbegrænsende tiltag langs Egeskovvej skal etableres, inden igangsætning af byggemodning.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 509

Lokalplanforslaget nr. 509 omfatter det ene af to ansøgte boligområder på østsiden af Egeskovvej. Planforslaget giver mulighed for tæt-lav bebyggelse i form af max. 52 enfamiliehuse ved Egeskovvej. Vejadgang til området sker fra en ny tilslutning til Egeskovvej. Denne stamvej muliggør vejbetjening fra det syd for liggende ansøgte boligområde (lokalplanforslag nr. 499). Indenfor området udlægges rekreative grønne områder.
 
Lokalplanområdet respekterer den fastlagte beskyttelseszone på 100 m omkring fredede fortidsminder, idet ny bebyggelse placeres uden for gravhøjenes beskyttelseslinjer.
 

Forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029 for så vidt angår anvendelse. Derfor er udarbejdet et tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029, der ændrer rammeområdet fra rekreativt område til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
 

Miljørapport

Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
Der er kommet 132 bemærkninger til planforslagene og miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningerne er i bilag 2. Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.
 

Vejnavn

Forvaltningen har spurgt Viborg Museum samt interesseret borger om forslag til vejnavn i det eventuelt kommende boligområde ved Egeskovvej, Viborg. Begge foreslår “Danehøje”, der er navnet på de gravhøje, der er beliggende imellem Kolbækvænget og det eventuelt nye boligområde.
 
Bygherre af areal omfattende forslag til lokalplan nr. 509 har foreslået området opkaldt “Egeskoven”, og bygherre af det syd for liggende areal omfattende forslag til lokalplan nr. 499 har foreslået området opkaldt “Nedenhøje”.
 
Da de 2 boligområder vejbetjenes af samme vej, kan vejen kun navngives med ét navn. Forvaltningen anbefaler vejen navngivet ”Danehøje”, så områdets stednavn kan sikres.
 

Skovbyggelinje

Miljø- og Fødevareministeriet har tilkendegivet, at Miljøstyrelsen på det foreliggende grundlag er indstillet på at reducere skovbyggelinjen for lokalplanområdet, idet skovbyggelinjen reduceres til 30 m mod nordvest fra skel ved skov. Miljø- og Fødevareministeriets skrivelse er i bilag 6.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden 4 år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen. Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen. Frafaldserklæring er i bilag 14.
 

Udbygningsaftale

Underskrevet udbygningsaftale af ejer og Viborg Kommune er fremlagt med lokalplanen.
Der er ikke modtaget høringssvar til udbygningsaftalen. Vejanlæggene skal etableres inden igangsætning af byggemodning. Udbygningsaftale er i bilag 15.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen af det pågældende område ændres fra rekreativt formål til boligformål. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/45576

Resume

Benjamin Justesen ønsker at opføre i alt 8 boliger i form af rækkehusbebyggelse på en del af sin ejendom Kolbækvænget 14, Viborg. Forslag til lokalplan nr. 516 og forslag til kommuneplantillæg 33 har i perioden den 7. marts til den 2. maj 2019 været i offentlig høring.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillæg.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt,
 
2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt,
 
2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Dansk Folkepartis byrådsgruppe, Flemming Gundersen og Mads Panny stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 27. februar 2019 (sag nr. 20) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 516 og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 i offentlig høring fra den 7. marts - 2. maj 2019.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Planforslagene fremgår af bilag 3.
 
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar, der er i bilag 2.
 
Naboen til planområdet er imod ændring af anvendelsesbestemmelser i Kommuneplan 2017 - 2029 for så vidt angår alle 4 planforslag (516, 499, 509 og 487), der giver mulighed for opførelse af 268 boliger mellem Hald Ege og Viborg. Området ændres fuldstændigt med udsigt til mange boliger og en væsentlig forøgelse af trafik og støj. Det betyder endvidere værdiforringelse af deres ejendom.
 
Der har ikke været afholdt borgermøde.
 

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret er behandlet i bilag 5.
Bilaget indeholder resume af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar.
 
Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til at ændre på beslutning om, at området udlægges til boligformål.
 
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 516

Lokalplanforslaget omfatter den østlige del af ejendommen Kolbækvænget 14, Viborg, hvilket er et areal på ca. 4.700 m2. Lokalplanen giver mulighed for at opføre max. 8 boliger som sammenhængende rækkehusbebyggelse. Vejadgangen sker fra Kolbækvænget.
 

Forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen i Kommuneplan 2017 - 2029. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017 – 2029, der ændrer en mindre del af rammeområde VIBSV.R1.06 fra rekreativt område til rammeområde VIBSV.B4.15_T33, der udlægger rammeområdet til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
 

Miljørapport

Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
Der er ikke kommet bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningen til planforslagene omhandler ikke forhold, der er behandlet i miljørapporten. Den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering er i bilag 4. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.
 

Skovbyggelinje

Miljø- og Fødevareministeriet har tilkendegivet, at Miljøstyrelsen på det foreliggende grundlag er indstillet på at reducere skovbyggelinjen for lokalplanområdet.
Skrivelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet er i bilag 6.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen. Der er indgået en skriftlig aftale med grundejer, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
Frafaldserklæring er i bilag 7.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen skifter fra rekreativt formål til boligformål. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/47393

Resume

Forslag til lokalplan nr. 518 samt forslag til tillæg nr. 35 har i perioden den 7. marts til den 2. maj 2019 været i offentlig høring. Høringssvarene handler især om vejadgang samt bekymring for landbrugets udvidelsesmuligheder.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 27. februar 2019 (sag nr. 21) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 518 for erhvervsområde ved Foulum samt forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 7. marts til den 2. maj 2019.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2, og miljørapporten fremgår af bilag 3.
 
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 518 for erhvervsområde ved Foulum samt forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 7. marts til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslagene og miljørapporten. Høringsvarene, der er fra Vejdirektoratet og Agri Nord på vegne af Overlundvej 8, er i bilag 4.
 
Der har ikke været afholdt borgermøde i den offentlige høring.
 

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 5. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Vejdirektoratet bemærker, at lokalplanens § 5.1 skal præciseres, så det fremgår, at Blichersvej (den sydlige del) lukkes og nedlægges ved realisering af bebyggelsen. En mindre del af Blichers Allés sydlige del kan efter nærmere aftale med Vejdirektoratet bevares som sekundær vejadgang.
 
Forvaltningen indstiller, at § 5.1 om vejadgang præciseres, hvormed høringssvaret imødekommes.
 
Agri Nord (på vegne af Overlundvej 8) ønsker overordnet ikke, at Viborg Kommune godkender lokalplanforslag nr. 518, da planforslaget vil begrænse landbrugets udviklingsmuligheder.
 
Sekundært foreslår Agri Nord, at:
 • planområdet mindskes, så afstanden til Overlundvej 8 bliver større,
 • der stilles klare vilkår om afskærmende beplantning, som skal være etableret inden et år efter lokalplanens vedtagelse.
 
Forvaltningen har fået foretaget nye lugtberegninger for at få kortlagt hvilke udvidelsesmuligheder, der er for Overlundvej 8, hvis erhvervsområdet udvides. Den nye lugtberegning indeholder en potentiel udvidelse af Overlundvej 8 med en stald på ca. 2.000 m2. Beregningerne viser, at lugtgeneafstanden er overholdt ved denne udvidelse. Den potentielle udvidelse kan opstalde ca. 222 køer. Det er forvaltningens vurdering, at det er en væsentlig udvidelse i forhold til det nuværende dyrehold.
 
På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at planerne vil medføre en mindre påvirkning af eksisterende omkringliggende husdyrbrugs drifts- og udviklingsmuligheder. Forvaltningen anbefaler derfor, at områdets afgrænsning fastholdes, hvormed høringssvaret ikke imødekommes.
 
Lokalplanen udlægger areal til beplantningsbælter der skal afskærme datahallerne. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er etableret grønne forarealer og beplantningsbælter. Det er ikke muligt i lokalplanen at stille vilkår om, at beplantningsbælterne skal være etableret inden for et år. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanens bestemmelser om beplantningsbælte fastholdes.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag. 6.
 
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 518

Lokalplanforslaget udlægger området til erhvervsområde i form af datacenter inden for miljøklasse 3-5 og giver mulighed for at udvide det eksisterende datacenter ved Foulum med datahaller.
 
Vejadgang sker fra Blichers Allé i nord, således at den primære vejadgang bliver via det eksisterende datacenters arealer. Endvidere fastlægges en sekundær vejadgang fra Overlundvej med hensyn til service, brand o.l., hvis der kan opnås aftale med Vejdirektoratet.
 

Forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 35 til kommuneplanen, der udvider afgrænsningen af det eksisterende rammeområde FOUL.E2.01 mod syd, så hele planområdet for lokalplan nr. 518 omfattes af rammebestemmelserne.
 

Miljørapport

Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
Der er kommet én bemærkning til miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningen, der omhandler fejl i lugtberegning fra Overlundvej 8, er i bilag 4. Bemærkningen er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 7. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planerne har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/18443

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive. Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så det indgår i et større projekt, der har til formål at udvikle en ny type borgerdrevne lokale udviklingsplaner for mindre byer og landsbyer i Viborg Kommune i overensstemmelse med Landdistriktsudvalgets opgave med at styrke udviklingen i landdistrikterne og herigennem styrke og udvikle det lokale demokrati og borgerinddragelse.
 
Der foreligger nu udkast til lokale udviklingsplaner for de første tre byer – Løvel, Løvskal og Ørum. De lokale udviklingsplaner, som formelt har karakter af kommuneplantillæg og vil indgå i kommuneplanen, udgør samtidig forslag til kommuneplantillæg nr. 47, som denne sagsbeskrivelse lægger op til en vedtagelse af.
 
De lokale udviklingsplaner kommer til at afløse de nuværende byskitser og borgerplaner.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
4. at der ikke afholdes yderligere borgermøder.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
4. at der ikke afholdes yderligere borgermøder.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 
Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. Her formuleres ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen. hvor udviklingen i et lokalområde ses i to spor:
-         Byens fysik, som handler om bygninger, byrum, omgivelser og trafikale forhold, og
-         Byens liv, som handler om aktører og aktiviteter, hvor lokalområdet i høj grad selv har og tager en rolle i forhold til den lokale sammenhængskraft og samarbejder med andre lokalsamfund, organisering og aktiviteter.
 
De lokale udviklingsplaner har formelt karakter af kommuneplantillæg og vil indgå i kommuneplanen. De lokale udviklingsplaner vil samtidig erstatte arbejdet med borgerplaner og indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Det blev samtidig besluttet at igangsætte planlægningen for de fire første byer, Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum. Planlægningen for Mønsted er i mellemtiden blevet udsat, da en ansøgning om områdefornyelse blev imødekommet (Landdistriktsudvalgets møde den 26. februar 2019,  sag nr. 5). Arbejdet med den lokale udviklingsplan for Mønsted koordineres med den programskrivning, der skal ske i forbindelse med områdefornyelsen, og afventer derfor, at dette arbejde igangsættes i løbet af 2. halvår 2019.
 
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune. Der arbejdes med udgangspunkt i en proces der i hovedtræk forløber således:
 
 • For hvert lokalsamfund nedsættes en lokal udviklingsgruppe, som repræsenterer en bred sammensætning af lokale aktører, eksempelvis den lokale borger-/kulturforening, idrætsforening og skolebestyrelse. Blandt udviklingsgruppens medlemmer udpeges en kontaktperson, som er det primære bindeled til Viborg Kommune.
 •  
 • Der afholdes en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i hver af de deltagende landsbyer, så alle interesserede har mulighed for at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.
 •  
 • Med udgangspunkt i den lokale udviklingsworkshop og efterfølgende udviklingsdialog med den lokale udviklingsgruppe udarbejder forvaltningen forslagene til de lokale udviklingsplaner.
 
Der tages højde for lokale forhold og ønsker til procesforløbet, som kan betyde tilpasninger af et standard-procesforløb.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning og gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv styrkes et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen.
 
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende og har formelt karakter af tillæg til kommuneplanen. og gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum. Udviklingsplanerne for Løvel, Løvskal og Ørum erstatter de tidligere byskitser. Løvskal har ikke tidligere haft en byskitse.
 

De lokale udviklingsplaners indhold og opbygning

I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Udviklingsplanerne er i langt højere grad end de gældende byskitser udarbejdet i samarbejde med lokale kræfter. Udviklingsplanerne er derfor en blanding af arealudlæg og konkrete initiativer/projekter.
 
Udviklingsplanerne findes på kommunens hjemmeside (link til kommuneplanens ”Byer og rammer”) og er opbygget i tre ”lag”:
 
 • 1. lag: Status
  Startsiden indleder, som det første lag, med en beskrivelse af hver by, som den er i dag: En kortillustration viser med ikoner, hvad der findes i byen af faciliteter og almen service, og en figur viser et lille ”signalement” af byen. En kort indledende tekst under overskriften ”Byens Liv” opsummerer borgernes udsagn om den by, de bor i. Herefter beskrives ”Byens struktur” og ”Byens omgivelser” i tekst, suppleret med udvalgte illustrationer i sidens højre margin. Nederst på siden indsættes en billedkarrusel med 5-7 fotos fra lokalsamfundet, som er udvalgt af borgerne selv.
   
 • 2. lag: Udviklingsplan
  Næste side viser den ønskede udvikling for byen: På siden ses øverst en kortillustration, der i oversigtsform viser den blanding af arealudlæg og konkrete initiativer/projekter, som udviklingsplanen består af. Under kortillustrationen er der indsat en tekstboks med 3-6 overordnede ”pejlemærker”, der er centrale for den ønskede udvikling.

  Herefter beskrives byens ønskede udvikling i et tekstafsnit, der, med udgangspunkt i indkomne forslag og ønsker, afspejler den dialog, der har været mellem borgere og kommune. Under denne tekst indsættes en tekstboks med de delelementer af byens udvikling, som byrådet vil arbejde for at prioritere. Nederst på siden er der indsat et ”rullegardin”, der viser de initiativer, som borgerne selv vil arbejde for at realisere. Disse projekter er borgernes egne og indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering.
   
 • 3. lag: Rammer
  Med de nye udviklingsplaner er der tilsigtet en større direkte sammenhæng med kommuneplanens rammeområder. Udviklingsplanens 3. lag består derfor af et ”vindue”, hvor der er zoomet direkte ind på et kortudsnit af den pågældende by.
 

Om forvaltningens plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen. Lokalplanerne er gennemgået dels for unødigt restriktive bestemmelser, og dels for antal dispensationer i forbindelse med byggesagsbehandling.
 

Miljøscreening

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029.
 

Forslag til udviklingsplan for Løvel

Løvel har cirka 780 indbyggere og er beliggende i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Løvel har taget udgangspunkt i et stort forarbejde, der allerede havde fundet sted i lokalsamfundet. Dette forarbejde er indarbejdet i forslaget til den lokale udviklingsplan.
 
For at sikre at alle interesserede har fået mulighed for at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen, blev der afholdt en lokal udviklingsworkshop i Løvel den 17. december 2018. Her deltog omkring 20 repræsentanter for forskellige borgergrupper, foreninger og siddende arbejdsgrupper.
 
Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er efterfølgende udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Løvel. (Link til udviklingsplanen for Løvel.)
 

Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning:

 • For at sikre området ved ”Fars Dam” som rekreativt område udlægges et nyt R1-rammeområde (LØVL.R1.04_T47).
 • Som konsekvens af udlægning af det nye R1-rammeområde tilrettes tilstødende rammeområder. Der henvises til forslag til kommuneplantillæg nr. 47 for detaljeret beskrivelse.
 • Både borgere og forvaltning peger på et eventuelt behov for en revurdering af den gældende lokalplan nr. 385 - Boligområde ved Gl. Røddingvej, med henblik på at fremme grundsalget.
 • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Løvel har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 

Forslag til udviklingsplan for Løvskal

Løvskal har cirka 170 indbyggere og er en afgrænset landsby beliggende i landzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Løvskal har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Løvskal, som blev afholdt den 19. september 2018. I workshoppen deltog ca. 25 borgere, svarende til godt 15% af byens indbyggere.
 
Forslaget til den lokale udviklingsplan for Løvskal er efterfølgende udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Løvskal. (Link til udviklingsplanen for Løvskal.)
 

Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning:

 • Aflysning af lokalplan B.501/503-2 for et område til boligformål beliggende ved Rosengren og Lausdal i Løvskal by
 • Tilbageførsel til landzone fra byzone af det areal, der i dag er udlagt i lokalplan B.501/503-2. Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone sker ved en beslutning, der træffes af byrådet, i forbindelse med den endelige vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 47.
 • Udvidelse af landsbyafgrænsningen med en mindre del af det areal, der i dag er udlagt i lokalplan B.501/503-2.
 • Der er ingen øvrige lokalplaner i Løvskal.
 

Forslag til udviklingsplan for Ørum

Ørum har cirka 1.500 indbyggere og er beliggende i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Ørum har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Løvskal, som blev afholdt den 8. oktober 2018. I workshoppen deltog ca. 60 borgere, svarende til godt 4% af byens indbyggere.
 
Forslaget til den lokale udviklingsplan for Løvskal er efterfølgende udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Løvskal. (Link til udviklingsplanen for Ørum.)
 

Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning:

 • For at udlægge nye arealer til boligformål i den nordlige del af byen udvides eksisterende B4-rammeområde (ØRUM.B4.03) med et areal ved Vingevej i tilknytning til skolen.
 • Som konsekvens af udvidelsen af B4-rammeområdet reduceres det tilstødende rammeområde ØRUM.A1.01. Forvaltningen gør opmærksom på, at sideløbende med udviklingsplanen for Ørum planlægges der samtidig for muligheden for at etablere en ny daginstitution i tilknytning til skolen. På nærværende møde behandles derfor forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-2029, der også justerer afgrænsningen af ØRUM.A1.01. Nærværende forslag til justering af ØRUM.A1.01 er ikke i strid med forslag til kommuneplantillæg nr. 42. Der henvises til forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og 47 for detaljeret beskrivelse.
 • For at sikre området ved ”Futdalen” som et rekreativt bynært naturområde udlægges et nyt R1-rammeområde (ØRUM.R1.03_T47).
 • Udviklingsplanen peger på en styrkelse af området omkring Ørum Torv, herunder en eventuel justering af den gældende planlægning for området (lokalplan nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby), hvis udviklingen gør det nødvendigt.
 • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Ørum har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 47 sendes i offentlig høring efter sommerferien og forventes vedtaget i løbet af efteråret 2019.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ejendomsskat kan stige på baggrund af arealudlæg i kommuneplanen, der giver umiddelbar ret til udnyttelse.
 
Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone sker ved en beslutning, der træffes af byrådet, og kan medføre krav om erstatning (jf. Planlovens § 46), godtgørelse for frigørelsesafgift (jf. Planlovens § 46 a) samt godtgørelse for grundskyld (jf. loven om kommunal ejendomsskat § 29 A).
 

 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er i forvejen udarbejdet byskitser for henholdsvis Løvel, Mønsted og Ørum. Disse er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, som byrådet vedtog den 21. juni 2017 (sag nr. 4).
 
Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.
 
Bilag

Sagsid.: 18/53646

Resume

Som del af Helhedsplan for Bjerringbro indgår fornyelse af Niels Due Jensens Plads, der
er beliggende i den centrale del af Bjerringbro. Grundfos har tilkendegivet, at de vil yde sponsorat til gennemførelse af en fornyelse af Niels Due Jensens Plads.
På mødet fremlægges skitseprojektet for den nye udformning af Niels Due Jensens Plads.
 
I forbindelse med omdannelsen af parkeringspladserne i området er der også forslag om at
indføre tidsbegrænset parkering på nogle af pladserne for at sikre fornøden udskiftning på de
pladser, der ligger nærmest butikkerne.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at det beskrevne projekt godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 17.738.000 kr. til kontoen ” Realisering af Niels Due Jensens Plads” med rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. i 2019, 10.738.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 500.000 kr. i 2021 (2019-priser), og
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 17.738.000 kr. til kontoen ”Realisering af Niels Due Jensens Plads” med rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. i 2019, 10.738.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 500.000 kr. i 2021 (2019-priser).
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at det beskrevne projekt godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 17.738.000 kr. til kontoen ” Realisering af Niels Due Jensens Plads” med rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. i 2019, 10.738.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 500.000 kr. i 2021 (2019-priser), og
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 17.738.000 kr. til kontoen ”Realisering af Niels Due Jensens Plads” med rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. i 2019, 10.738.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 500.000 kr. i 2021 (2019-priser).
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede, som del af konstitueringsaftalen 2018 – 2021, at udarbejde en
proces for planens udarbejdelse og besluttede at nedsætte Bjerringbrorådet.
 
Sagen vedrørende helhedsplan for Bjerringbro er senest forelagt for Økonomi- og
Erhvervsudvalget på mødet den 14. november 2018 (sag nr. 28), hvor udvalget blev orienteret
om status på planens udarbejdelse.
 
Ideen om at omdanne Niels Due Jensens Plads udspringer af Helhedsplanen for Bjerringbro.
Planen blev af Økonomi- og Erhvervsudvalget indstillet til godkendelse i byrådet den 20.
februar 2019 (sag nr. 28).
 

Inddragelse og høring

Den nye indretning af Niels Due Jensens Plads (NDJP) har været forelagt på borgermøde i
Bjerringbro sammen med helhedsplan for Bjerringbro den 21. februar 2019. Indretningen har
ligeledes været forelagt følgegruppen i Bjerringbro.
 
Indretning har endvidere været fremlagt for Niels Due Jensen og repræsentanter for Grundfos i forhold til deres sponsorat og godkendelse af projektet. Grundfos vil fortsat løbende blive inddraget i det videre arbejde med pladsen, hvor der etableredes en styregruppe med repræsentanter fra Grundfos og Viborg Kommune.
 
Følgegruppen under Byforum har undervejs været inddraget i planlægningen af pladsen.
 
Der har været afholdt møde med de erhvervsdrivende i området, hvor projektet er fremlagt.
På dette møde blev det bl.a. tilkendegivet, at den nye udformning ikke må hindre, at der er
nære parkeringspladser nærmest butikkerne, hvilket den nye udformning af pladsen ikke forventes at hindre.
 
 

Beskrivelse

Niels Due Jensens Plads er i dag omgivet af parkering, beplantning og dårlige stiforbindelser. Pladsen skal omdannes til en langstrakt park, der forbinder Bjerringbros gågade, Storegade og kulturhuset Gudenåhuset.
 
Et af hovedelementerne i parken bliver vand, ligesom Bjerringbro og Grundfos er det med henholdsvis Gudenåen og pumper. Derudover bliver det et område, hvor der er noget at opleve for alle aldre, og som lægger op til ophold og leg.
 
Centralt i parken anlægges en overdækket scene, som kan anvendes til arrangementer, samlingssted og i det daglige også som madpakkehus. I scenen indbygges et springvand som et ”tæppefald” – en væg af vand, der falder fra scenens tag.
 
På pladsen foran scenen etableres et smukt belyst springvand, som også udfordrer børn til leg. Desuden anlægges et vandløb med rislende vand langs en del af parken.
Disse springvandsdele i parken sponsoreres af Grundfos og forventes at have en værdi på 3.500.000 kr.
 
Den gennemgående sti og den nye plads omkranses af formede bakker med områder til ophold og leg.
 
Der findes en nærmere beskrivelse samt illustrationer i vedlagte bilag 1 for Niels Due Jensens
Plads. Der er også vedlagt et trafiknotat i bilag 2, som beskriver nogle af de forhold, som ønskes arbejdet videre med og implementeret i en ny indretning af p-pladser mv.
 
Den nuværende kunst i byparken forsøges genplaceret andet steds i Bjerringbro, hvilket kunstkomiteen tager stilling til.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Der arbejdes på, at projektering og udbud udføres i perioden frem til og med august 2019, og anlæg forventes påbegyndt i september/oktober 2019. Færdiggørelse afhænger af den endelige udformning af sti og tekniske anlæg, men der arbejdes hen imod en afslutning af projektet i juli/august 2020 og med en forventet etapevis indvielse i foråret 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsudgiften til Niels Due Jensens Plads afholdes som et sponsorat fra Grundfos. Det forventes synliggjort ved pladsens scene, at Grundfos har sponsoreret pladsens nye udformning. Grundfos forventer fremadrettet at anvende Niels Due Jensens Plads til markedsføring i forbindelse med præsentation af springvand, pumper og anlæg for fremtidige kunder. Derudover ønsker Grundfos at investere i Bjerringbro for at sikre byen er en attraktiv by, der er med til at sikre fastholdelse samt tiltrækning af kvalificerede medarbejdere til byens virksomheder
 
Det samlede anlægsbudget ses i bilag 3.
 
Efter licitation på anlægsopgaven og projektets forventede endelige økonomi kendes, vil der i projektets styregruppe blive taget endelig stilling til projektets endelige udformning.
 
Ved færdiggørelsen af anlægget overtager Viborg Kommune det etablerede anlæg og dermed
drift og vedligeholdelse af anlægget.
 
Driftsudgiften til at drive springvandet forventes at udgøre ca. 90.000 kr. årligt, hvor
udgiften til nuværende springvand i byparken lægger på ca. 15.000 kr. årligt. Denne øgede driftsudgift (netto 75.000 kr.) vil kræve en forøgelse af driftsbudgettet. Denne udgift indgår i den igangværende budgetlægning for 2020 og de følgende år. Udgiften finansieres indenfor udvalgets driftsbudget. Udgifter til drift af den resterende del af parken ventes ikke at medføre øgede driftsudgifter.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/47905

Resume

P-dækket på Fischers Plads blev nedrevet i efteråret 2018, da det var i så dårlig tilstand, at der var risiko for et uvarslet brud i konstruktionen. Byrådet skal tage stilling til, hvad der fremover skal ske med p-pladsen.
 
Oversigtskort er vist i bilag 1.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om det kan indstilles til byrådet,
 
1. at der arbejdes videre med genetablering af p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk (scenarie 3), og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt, og
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.800.000 kr. til kontoen ”Fischers Plads i Viborg” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 17.800.000 kr. i 2020,
 
3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og
 
4. at udgiften på 17.800.000 kr. i 2020 delvis finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på basisanlægsbudgettet for 2020-2023 på kontoen ” Renovering af p-pladser i Viborg Midtby” (6.000.000 kr.), samt ved fremrykning af rådighedsbeløbet på 3.000.000 kr. fra 2021 til 2020 og ved forbrug af kassebeholdningen på 8.800.000 kr.
 
eller
 
5. at der arbejdes videre med et eller flere af de øvrige scenarier.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Teknisk Udvalg ønsker en løsning, der giver mindst mulig gene for borgere og handelslivet i en ombygningsfase.
 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der arbejdes videre med genetablering af p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk (scenarie 3), og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt,
 
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.800.000 kr. til kontoen ”Fischers Plads i Viborg” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 17.800.000 kr. i 2020,
 
4. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og
 
5. at udgiften på 17.800.000 kr. i 2020 delvis finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på basisanlægsbudgettet for 2020-2023 på kontoen ” Renovering af p-pladser i Viborg Midtby” (6.000.000 kr.), samt ved fremrykning af rådighedsbeløbet på 3.000.000 kr. fra 2021 til 2020 og ved forbrug af kassebeholdningen på 8.800.000 kr.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 22. september 2018 (sag nr. 1), at p-dækket på Fischers Plads skulle nedrives. Beslutningen blev truffet på baggrund af teknisk gennemgang fra to rådgivere. Gennemgangen viste, at nedbrydningen af betonbjælkerne havde nået et niveau, hvor der var risiko for et uvarslet svigt af konstruktionen.
 
Nedrivningen af dækket blev foretaget i efteråret 2018. Parkeringspladsen er nu i en tilstand, hvor der er opsat et midlertidigt sikkerhedshegn langs øverste dæk mod syd, mens søjlerne og fundamenterne fra det gamle p-dæk er bibeholdt på det nederste dæk.
 
Byrådet besluttede på mødet den 5. september 2018 (sag nr. 14), at der arbejdes videre med evt. salg af byggeretter til finansiering af renoveringsbehovet for Fischers Plads og Preislers Plads.
 
Forvaltningen vurderede dengang i samråd med rådgiver, at indtægten fra salg af en byggeret i tilknytning til Fischers Plads (ved Sct. Jørgens Vej) ville kunne bidrage positivt, dog i begrænset omfang, til finansiering af renovering af p-pladsen.

 

 

Inddragelse og høring

Der er løbende afholdt møder med Viborg Handel og Sct. Mathias Centret igennem processen.
 
 

Beskrivelse

Før nedrivning af p-dækket var der 285 p-pladser og 2 handicap-pladser på de 2 p-dæk.
Efter nedrivning er der 145 p-pladser og 2 hcp-pladser (det nederste dæk). Der er dermed fjernet 140 p-pladser i forbindelse med nedrivningen.
 
På den resterende del af Fischers Plads (på terræn) er der 92 p-pladser og 5 handicap-pladser. I området er der derudover 74 p-pladser i kælderen under Sct. Mathias Centeret og 69 p-pladser ved Sct. Jørgens Vej.
 
De fjernede parkeringspladser mangler specielt om eftermiddagen, lørdage og under julehandlen. Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at p-pladserne genetableres.
 
Forvaltningen har undersøgt følgende muligheder:
 
 1. Ikke at genetablere p-dækket
 2. Genetablere p-dækket uden forberedelse for endnu et p-dæk
 3. Genetablere p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk
 4. Genetablere p-dækket og udvide med endnu et p-dæk
 5. En fiktiv byggeret til boliger og erhverv på Fischers Plads
 
Rådgivere har undersøgt tilstanden af fundamenter, søjler og vægge fra det gamle p-dæk, gennemføre undersøgelser af jordbunden under det gamle p-dæk samt beregne pris for løsning 1-4. Dette er beskrevet i bilag 2.
 

Ad. 1. Ikke at genetablere p-dækket

Denne løsning er beskrevet detaljeret i bilag 2 som scenarie 6.
 
Hvis p-dækket på Fischers Plads ikke skal genetableres, bør søjlerne fjernes på nederste dæk, og der bør etableres et permanent værn langs øverste dæk mod syd. Den resterende del af dæk, bjælker og søjler foran apoteket i Sct. Mathias Centret bibeholdes. Dette har dog meget begrænset restlevetid.
 

Ad. 2. Genetablere p-dækket uden forberedelse for endnu et p-dæk

I denne løsning genetableres p-dækket. Løsningen er beskrevet i bilag 2 som scenarie 1.
 
De eksisterende betonsøjler og betonsættevægge kan ikke genanvendes. Der skal monteres nye søjler, ny betonstøttevægge og afstives med vinger på den eksisterende betonmur ind mod øverste p-dæk. Montering af vingerne medfører omfattende udgravnings­arbejde, der påvirker det øverste p-dæk. De eksisterende fundamenter genanvendes, men der skal også laves nye fundamenter. De eksisterende fundamenter kan ikke bære endnu et p-dæk.
 
Det oprindelige parkeringshus er bygget op med 2,4 m brede parkeringsbåse. I dag anbefaler vejreglerne parkeringsbåse med en bredde på 2,5 m. I denne løsning vil det ikke være muligt at forøge parkeringsbåsene med 10 cm., da fundamenterne genanvendes.
 

Ad. 3. Genetablere p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk

I denne løsning genetableres p-dækket, og der forberedes for endnu et p-dæk. Løsningen er beskrevet i bilag 2 som scenarie 2.
 
De eksisterende betonsøjler og betonsættevægge kan ikke genanvendes. Der skal etableres nye fundamenter, nye søjler, ny betonstøttevægge (blandt andet midt i p-huset) og afstives med vinger på den eksisterende betonmur ind mod øverste p-dæk. Montering af vingerne medfører omfattende udgravningsarbejde, der påvirker det øverste p-dæk.
 
Parkeringsbåse kan få den ønskede bredde på 2,5 m. Konsekvensen er, at der bliver færre antal p-pladser, end der var før.
 
Der skal etableres 3 trappetårne, da etablering af et ekstra nyt p-dæk ikke ligger i umiddelbar forbindelse med omkringliggende terræn. I trappetårnet mod Sct. Mathias Centret etableres med elevator. Trappetårnene vil indgå i byggeriets overordnede stabilitet. I denne løsning vil der kun blive bygget kernen til trappetårnene til niveau 0-1, og der vil ikke blive indsat trapper og elevator.
 

Ad. 4. Genetablere p-dækket og udvide med endnu et p-dæk

I denne løsning genetableres p-dækket, og der anlægges endnu et p-dæk ovenpå. Løsningen er beskrevet i bilag 2 som scenarie 3.
 
De eksisterende betonsøjler og betonsættevægge kan ikke genanvendes. Der skal etableres nye fundamenter, nye søjler, ny betonstøttevægge (blandt andet midt i p-huset) og afstives med vinger på den eksisterende betonmur ind mod øverste p-dæk. Montering af vingerne medfører omfattende udgravningsarbejde, der påvirker det øverste p-dæk.
 
Parkeringsbåse kan få den ønskede bredde på 2,5 m. Konsekvensen er, at der bliver færre antal p-pladser, end der var før.
 
Der skal etableres 3 trappetårne, da etablering af et ekstra nyt p-dæk ikke ligger i umiddelbar forbindelse med omkringliggende terræn. I trappetårnet mod Sct. Mathias Centret etableres elevator.
 
Der er ikke gennemført trafikanalyse af konsekvenserne ved et ekstra p-dæk. Dette skal også ses i sammenhæng med det eventuelle højhusbyggeri i Dumpen, der også skaber mere trafik i midtbyen.
 

Ad. 5. Byggeret til boliger og erhverv på Fischers Plads

Forvaltningen har været i dialog med ejerne af Sct. Mathias Centeret om en udvidelsesmulighed på Fischers Plads. Ejerne har siden valgt ikke at gå videre med et projekt, da det ikke vurderedes økonomisk rentabelt. Forvaltningen er derudover blevet kontaktet af andre potentielle investorer, som dog ikke har medført konkrete projekter.
 
Forvaltningen har i stedet i samarbejde med en rådgiver vurderet en fiktiv byggeret til boliger og erhverv på 5.500 m2.
 
Forvaltningen har taget udgangspunkt i, at en eventuel byggeret på Fischers Plads bør disponeres, så byggeriet bidrager positivt til udviklingen af Viborg midtby og til bymiljøet ved Fischers Plads. Bygningsskalaen bør tilpasses omgivelserne, og stueetagen bør have aktive facader med direkte adgang fra Fischers Plads til gavn for bylivet omkring pladsen. Byggeretten er derfor tænkt placeret direkte oven på Fischers Plads og i maks. 5 etager.  
 
Placeringen vil medføre, at de p-pladser, der skal etableres som følge af byggeretten, samt de p-pladser, der pga. byggeretten ikke kan retableres på Fischers Plads (niveau 1), skal opføres i et nyt p-hus ved Sct. Jørgens Vej/St. Sct. Peder Stræde, hvis muligt. Der er i eksemplet forudsat i alt ca. 96 p-pladser.
 
Rådgivernes beregninger har efterfølgende vist, at et byggeri på 5 etager oven på Fischers Plads vil medføre, at hele p-kælderen skal henføres til høj konsekvensklasse. Dette medfører yderligere søjler, bjælker, tværgående vægge, mv. Konsekvensen er, at der bliver færre p-pladser end forudsat i det fiktive byggeretseksempel. Løsningen er beskrevet i bilag 2 som scenarie 5.
 
 

Alternativer

I stedet for en byggeret ovenpå Fischers Plads kan en byggemulighed ved Sct. Jørgens Vej med udgangspunkt i kommuneplanens Helhedsplan for Fischers Plads undersøges nærmere. I helhedsplanen forudsættes dog en lukning af St. Sct. Peder Stræde, som bør revurderes i forhold til den trafikale udvikling siden planens tilblivelse. Lukningen kan betyde, at muligheden for indretning af parkeringspladser begrænses.
 
 

Tidsperspektiv

Ikke genetablering af p-dækket

Forvaltningen vurderer, at det vil tage ca. 9 måneder at få gennemført udbud og anlæg. Der vil være mindre afspærring af dele af Fischers Plads under byggefasen.
 

Genetablering af p-dækket med eller uden yderligere ét p-dæk

Forvaltningen vurderer, at det vil tage ca. 15 måneder med genetablering af p-dækket, og ca. 18 måneder med genetablering af p-dækket og udvidelse med endnu et dæk. Der er pt. stor efterspørgsel efter betonelementer, hvilket betyder lange leverancetider. Der vil være afspærring af dele af Fischers Plads under byggefasen.
 

Byggeret til boliger og erhverv på Fischers Plads

Forvaltningen vurderer, at det vil tage ca. 3-5 år (36-60 mdr.) at udvikle og realisere den fiktive byggeret. Adgangen til parkering på Fischers Plads og ved Sct. Jørgens Vej vil være helt eller delvist afspærret i 2-3 år under byggefasen.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Genetablering af P-dæk
I anlægsbudgettet for 2019 er der henholdsvis 6 mio. kr. og 3 mio. kr. i 2020 og 2021.
 
Der er herunder opstillet økonomi og konsekvenser ved løsning med og uden nyt p-dæk:
 
 
Ad. 1
Ikke nyt p-dæk
Ad. 2
P-dæk uden forberedelse for endnu et p-dæk
Ad. 3
P-dæk med forberedelse for endnu et p-dæk
Ad. 4
P-dæk og udvide med endnu et p-dæk
Ad. 5
P-dæk med forberedelse for byggeret
Økonomi
0,9 mio. kr.
17,3 mio. kr.
18,8 mio. kr.
30,7 mio. kr.
Ikke kalkuleret*
Antal p-pladser
145 + 2 HC
278 + 4 HC
260 + 4 HC
385 + 4 HC
196 + 3 HC
Bredde af p-båse
2,4 m
2,4 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
*Tillægsomkostningerne antages at være i størrelsesordenen 4-5 mio. kr. ift. Ad 3.
 
Der var som tidligere nævnt 285 p-pladser på de 2 p-dæk, før P-dækket blev nedrevet.
 
Forvaltningen anbefaler, at der vælges løsningen med P-dæk med forberedelse for endnu et p-dæk til 18,8 mio. kr., da man for en relativt lille merpris får et helt nyt p-hus på nye fundamenter med den anbefalede bredde af p-båse og mulighed for udvidelse med et p-dæk, hvis det ønskes.
 

Byggeret til boliger og erhverv på Fischers Plads

Det er forbundet med stor usikkerhed at estimere en byggerets salgsværdi på Fischers Plads, og værdien vil være afhængig af ”timing” og investorinteresse. Fx vil en bolighusleje på 1000 kr./m2/år vil give et negativt nettoresultat, mens en bolighusleje på 1100 kr./m2/år vil give et lille positivt nettoresultat, hvis byggeomkostningerne er de samme.
Estimeringen af den fiktive byggeret ses i bilag 3 (lukket bilag).
 
I byggeretsvurderingen er der ikke taget højde for tillægsomkostninger i forbindelse med øgede konstruktionskrav til p-kælderen.
 
Samlet set vurderer forvaltningen, at salg af en byggeret af det beskrevne omfang ikke vil give et væsentligt økonomisk bidrag til finansiering af p-dækket på Fischers Plads.
 
Hvis der skal arbejdes videre med en byggeret i forbindelse med genetablering af p-dækket af byplanmæssige grunde, vil der være behov for rådgiverbistand til skitsering, trafikanalyse og udbudsrådgivning. Forvaltningen estimerer, at udgiften hertil vil andrage ca. 350.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Fischers Plads er omfattet af lokalplan nr. 111A fra 1997 og Kommuneplan 2017 – 2029 Helhedsplan for Fischers Plads. Helhedsplanen er ikke omsat til en lokalplan.
 
Genetablering af det nedrevne p-dæk, samt eventuel etablering af et ekstra p-dæk ovenpå vil være i overensstemmelse med gældende lokalplan.
 
En byggeret til boliger og erhverv ovenpå Fischers Plads er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplanens Helhedsplan for Fischers Plads. Det vil derfor kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen for at gennemføre projektet.
 
Bilag

Sagsid.: 17/30220

Resume

På baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning om revision af ”Gågaderegulativ – Viborg” for afsnittet ”Torve/Nytorv” skal Teknisk Udvalg tage stilling til, om gågaderegulativet skal revideres på en række punkter.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til, om gågaderegulativet skal revideres på følgende områder:
 1. Opstilling af baldakiner på del af Nytorv, herunder om der skal tillades reklamer på baldakinens frise med restaurantens navn og anden reklame.
 2. Opsætning af blomsterkasser på del af Nytorv.
 3. Ændrede bestemmelser for opsætning af parasoller på del af Nytorv.
 4. Nærmere bestemmelser for opsætning af læskærme på del af Nytorv.
 5. Ledelinjer på del af Nytorv.
 6. Ændret frist for varsel til at rydde torvene (fra 3 uger til 6 uger).
 7. Dispensation efter konkret bedømmelse i Teknisk Udvalg.
 
2. at ændringerne af gågaderegulativet fremsendes til godkendelse i byrådet,
 
3. at ændringerne fremsendes til godkendelse hos politiet efter godkendelse i byrådet, og
 
4. at ændringerne af gågaderegulativet træder i kraft den 1. i måneden efter politiets godkendelse.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at følgende ændringer indarbejdes i gågaderegulativet:
 
 1. Det tillades at opstille baldakiner på del af Nytorv, herunder tillades det at have reklamer på baldakinens frise med restaurantens navn og anden reklame.
 2. Det tillades at opsætte blomsterkasser på del af Nytorv efter tilladelse af Teknisk Udvalg.
 3. Det tillades at opsætte sorte parasoller i alle former i størrelser fra 3-7 meter i vingefang på del af Nytorv.
 4. Det tillades at påsætte reklamer på opsatte læskærme på del af Nytorv, som dækker op til 20 % af læskærmen.
 5. Det tillades at stille ude-serveringsudstyr på den nordlige ledelinje langs bygningerne på Nytorv.
 6. At varslet for de ude-serverende restaurationer til at rydde torvene fastholdes på 3 uger.
 7. At der indsættes en bestemmelse om, at Teknisk Udvalg efter ansøgning kan give dispensation fra gågaderegulativet, for så vidt angår udeservering.
 
2. at ændringerne fremsendes til godkendelse hos politiet efter godkendelse i byrådet.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg traf 1. maj 2019 (sag nr. 13) beslutning om, at der skal foretages en revision af afsnittet ”Torve/Nytorv” i gågaderegulativet, og at forvaltningen skal fremlægge et forslag til revision på næstkommende møde for Teknisk Udvalg.
 
 

Inddragelse og høring


Restaurationerne på Nytorv
Forvaltningen har indbudt restaurationerne på Nytorv til dialog omkring revisionen af gågaderegulativet for Nytorv. Følgende restaurationer var inviteret til mødet:
 
 • Kafe Kjelds, Nytorv 9 (deltog i mødet)
 • Under Torvet, Nytorv 17 (deltog i mødet)
 • Restaurant Kehlet, Nytorv 12 (deltog ikke i mødet)
 • Nytorv 11, Nytorv 11 (deltog i mødet)
 • Brasseriet Viborg, Vestergade 17 (deltog ikke i mødet)
 
Referat fra mødet er vedlagt som bilag 1.
 
Tilgængelighedens By
Der har været afholdt møde med Tilgængelighedens By. Referat af mødet er vedlagt som bilag 2.
 

Beskrivelse

 
Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til følgende ændringer til gågaderegulativet:
 

Baldakiner på Nytorv

Om gågaderegulativet skal ændres, så det tillades at opsætte sorte baldakiner på Nytorv, og hvorvidt det skal tillades at have reklamer på baldakinens frise. Ændringen vil i givet fald betyde, at det tillades opsætning af faste baldakiner efter gågaderegulativet, men tilladelse efter anden lovgivning kan være nødvendig udover nærværende tilladelse.
 

Blomsterkasser på Nytorv

Om der skal indsættes bestemmelse i gågaderegulativet, således det kan tillades opstillet blomsterkasser på Nytorv, på samme vilkår som øvrigt inventar.
 

Parasoller på Nytorv

Om at bestemmelsen om at parasoller på Nytorv skal være kvadratiske, fjernes, og den tilladte størrelse af parasoller ændres fra et vingefang på 4-7 meter til et vingefang på 3-7 meter.
 

Læskærme på Nytorv – materiale

Om der skal tilføjes bestemmelse om, at læskærme skal være af et materiale, som ikke splintres, hvis læskærmen vælter, for eksempel hærdet glas.
 
Om der skal indsættes bestemmelse om, at der kan sættes reklamer på læskærmene, så længe disse fremtræder som overvejende transparente, ved at alene 20 % af læskærmen må dækkes af reklamer.
 

Ledelinjer på Nytorv

Om hvorvidt bestemmelsen om, at der skal være fri passage på 75 cm på begge sider langs ledelinjerne på Nytorv, fjernes fra regulativet for så vidt angår ledelinjerne langs bygningerne på torvet, idet disse ikke fungerer hensigtsmæssigt, når der foretages udeservering på torvet. Eksempelvis kan gæsterne på restaurationerne komme til at rykke bord, stol eller stille tasker udover ledelinjen. Svagtseende og blinde kan i givet fald fortsat navigere på torvet ved at følge de øvrige ledelinjer på torvet.
 
Tidsfrist for fjernelse af udstyr i forbindelse med udeservering
Om fristen for at vige for større og specielle arrangementer/events skal ændres fra 3 uger til 6 uger.
 

Dispensation efter konkret bedømmelse i Teknisk Udvalg

Om der skal indsættes en bestemmelse i gågaderegulativet, som giver mulighed for, at der kan søges om dispensation fra gågaderegulativet, for så vidt angår udeservering, til for eksempel at opstille genstande, som ellers ikke er tilladt i henhold til regulativet. Ansøgningerne om dispensation vil blive forelagt Teknisk Udvalg, som tager stilling til, om ansøgningerne kan imødekommes i det konkrete tilfælde.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/14118

Resume

Byrådet har igangsat et planlægningsarbejde vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg. Teknisk Udvalg har det seneste halve år haft 4 temadrøftelser vedrørende arbejdet. Der gives hermed en afrapportering på arbejdet, og der skal tages stilling til den videre proces. Der er i budgetforliget afsat midler til en VVM-undersøgelse og en evt. påbegyndelse af en østlig omfartsvej.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om det kan indstilles til byrådet,
 
1. at der på det foreliggende grundlag ikke udarbejdes en VVM-redegørelse, men at Viborg Kommune fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om udbygningen af rute 26 til Århus, herunder nyt tilslutningsanlæg, eller
 
2. at der igangsættes udarbejdelse af en VVM-redegørelse.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der på det foreliggende grundlag ikke udarbejdes en VVM-redegørelse, men at Viborg Kommune fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om udbygningen af rute 26 til Århus, herunder nyt tilslutningsanlæg.
 
Udvalget vil løbende følge udviklingen i forhold til udbygningen af rute 26 og optage sagen på oktober-mødet.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har 16. maj 2018 (sag nr. 13) givet anlægsbevilling til igangsætning af planlægningsarbejdet vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg. Teknisk Udvalg er på møderne 31. oktober 2018 (sag nr. 17), 28. november 2018 (sag nr. 15), 9. januar 2019 (sag nr. 9) og 27. marts 2019 (sag nr. 13) blevet orienteret om og har drøftet de foreløbige planlægningsarbejder.
 
 

Inddragelse og høring

Intet på nuværende tidspunkt.
 
 

Beskrivelse

Trafikken til/fra den østlige del af Viborg by via Hans Tausens Alle er i perioder væsentlig udfordret. Udviklingen af nyt boligområde ved Taphede forventes at ville forøge trafikmængden. Der er derfor et behov for at undersøge alternativer for afvikling af trafikken. Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder således et projekt for etablering af en østlig omfartsvej ved Viborg. Der er nu udarbejdet en rapport om planlægningsundersøgelsen, som vedlægges som bilag 1. I det følgende gives et kort sammendrag af dele af indholdet i rapporten.

Baggrund for planlægningsundersøgelsen
Trafikken til/fra den østlige del af Viborg by via Hans Tausens Alle i perioder væsentlig udfordret, ligesom forbindelserne mellem den østlige del af Viborg og Rute 26 ikke er optimale. Der sker en fortsat byudvikling i det østlige Viborg, som med det nuværende vejnet vil resultere i en øget trafik dels via Hans Tausens Alle og dels gennem Bruunshåb og Rindsholm. Disse forhold har gjort det nødvendigt at undersøge, hvordan den fremtidige overordnede vejstruktur i området kan se ud.
 
Trafikplanen for Viborg Kommune beskriver et tiltag om etablering af en ny østlig omfartsvej, der kan forbinde Rute 16 (Randersvej) med Rute 26 (Århusvej). Vejen tænkes realiseret som en forlængelse af Tapdrupvej, øst om Bruunshåb og med tilslutning til Rute 26 i et rampeanlæg.
 
Der har således været gennemført en planlægningsundersøgelse, hvor behovet og mulige linjeføringer for en omfartsvej øst om Viborg er undersøgt.
 
Omfartsvejens funktion
En omfartsvej skal tilgodese borgerne i Viborg og skal derved ikke være en ringvej, som skal anvendes til gennemkørsel for tung trafik på regionalt og nationalt niveau. På grund af de mange hensyn til landskabets naturmæssige værdier og terrænforholdene etableres omfartsvejen til en skiltet hastighed af 70 km/t, da vejens kurver ved denne hastighed kan være mindre, end hvis hastigheden er 80 km/t.
 

Analyse af korridor for placering af omfartsvej

Landskabet øst for Viborg er meget kuperet at etablere en vej igennem, og området har relativ stor naturmæssig værdi. Viborg Naturpark ligger i den nordlige del af området, så der skal sikres tilgængelighed for gående og cyklister. Omfartsvejen er placeret, så den påvirker færrest muligt beskyttede naturområder. Området er også præget af mange historiske fund, der er fredede fortidsminder og risiko for forekomst af ukendte fortidsminder. Der er i planlægningsundersøgelsen forsøgt at tage hensyn til ejendomme, der berøres. Det vil være nødvendigt at ekspropriere ejendomme og etablere foranstaltninger til at reducere støjgener.
 

Linjebeskrivelse

Der er undersøgt flere linjeføringer, hvor nogle er sorteret fra. Denne frasortering skyldes f.eks. uforholdsmæssigt store anlægsudgifter, uforholdsmæssigt store indgreb i naturen og den rekreative værdi, støjgener og tilstedeværelsen af fortidsminder.
 
Der er udvalgt 2 linjer, som er undersøgt nærmere. Disse kan opdeles i delstrækninger, som kan kombineres, så der bliver flere forslag. Linjerne tager udgangspunkt i rute 26 ved Rindsholm, hvor der i forbindelse med VVM-redegørelsen for udbygning af Rute 26 er skitseret et rampeanlæg. Dette rampeanlæg m.v. forudsættes anlagt af Staten. Herfra går linjerne øst om Bruunshåb, krydser Vinkelvej, rammer Nørreåstien og følger denne på en strækning. Herefter krydser linjerne Vibækvej, går op gennem Viborg Naturpark og tilsluttes Tapdrupvej ved Spangsbjerg. Tapdrupvejs østlige del tilsluttes linjerne i et trebenet kryds. Linjerne fremgår af oversigtskortet i bilag 2.
 
Linjerne forløber oven i Nørreåstien på en strækning. Der vil derfor være behov for at etablere en ny cykelsti ved siden af omfartsvejen eller flytte sti-trafikanter til den eksisterende Vibækvej, der vil få en anden funktion og dermed mindre trafik. Herudover etableres der stibroer og tunneller til sikring af tilgængeligheden for fodgængere og cyklister i området.
 
Trafikale forhold
Anlæg af nye veje flytter trafik fra eksisterende veje. Der er derfor gennemført beregninger af forventede trafikmængder på eksisterende og nye veje. Disse beregninger er gennemført for alle tre etaper af en østlige omfartsvej, både individuelt og i kombination.

I basismodellen for år 2036, hvor vejnettet er som i dag i området, forventes der at køre 16.200 biler i døgnet på Hans Tausens Alle over søerne, hvilket er en stigning på ca. 2.000 biler i forhold til i dag.
 
Der forventes at køre ca. 5.000 biler gennem Bruunshåb og Rindsholm hvert døgn. I forhold til i dag er det en fordobling, som skyldes den generelle trafikudvikling og udviklingen af et nyt boligområde ved Taphede.
 
Ved en fuldt udbygget omfartsvej forventes der i 2036 at køre omkring 15.850 biler på Hans Tausens Alle, hvilket er en beskeden reduktion i forhold til basismodellen.
 
Trafikken på Bruunshåbvej i Bruunshåb reduceres til 1.200 biler, da der ikke længere er forbindelse mod syd til Rindsholm. Trafikken gennem Rindsholm bliver også halveret, da et nyt tilslutningsanlæg til rute 26 erstatter den nuværende udkørsel til rute 26 ved Rindsholm Kro.

På omfartsvejen forventes knap 8.000 biler i døgnet på den sydlige del og godt 3.000 på den nordlige del. Flyttes tilslutningen fra Taphede-bydelen længere mod vest end det, der er lagt op til i helhedsplanen for Taphede, vil trafikmængden på den nordlige del af omfartsvejen blive større.
 
Der er også gennemført beregninger af forventede trafikmængder på eksisterende og nye veje med udgangspunkt i, at der også etableres en Hærvejsmotorvej øst for Viborg. Disse beregninger viser generelt, at trafikken ikke falder på en østlig omfartsvej. Det skyldes bl.a., at trafikken på omfartsvejen i høj grad er af lokal karakter, og at en aflastning på omfartsvejen vil blive opvejet af et generelt stigende trafikniveau som følge af en motorvej ved Viborg.
 
For yderligere information om beregnede trafikmængder henvises til bilag 1.
 

Anbefaling fra forvaltningen

Forvaltningen finder ikke, at der på det foreliggende grundlag er behov for at gennemføre anlægget af en omfartsvej. Aflastningen af Hans Tausens Alle vil være relativ begrænset. Dele af strækningen – eller andre trafiksikkerhedsmæssige tiltag - kan være aktuelle at anlægge for at aflaste Bruunshåb og Rindsholm. Et væsentligt element i dette er dog, at Staten etablerer et nyt tilslutningsanlæg m.v., som er en del af udbygningen af rute 26.
 
Forvaltningen anbefaler at udsætte udarbejdelsen af en VVM-redegørelse, og at Viborg Kommune fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om udbygning af rute 26 og mulighederne for at få etableret tilslutningsanlægget ved rute 26.
 
Et tilslutningsanlæg er en forudsætning for, at der med dele af omfartsvejen kan flyttes trafik fra både Rindsholm og Bruunshåb.
 

Alternativer

Omfartsvejen kan etableres i etaper.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsoverslaget for hele omfartsvejen udgør ca. 212 mio. kr. ekskl. moms, men det er muligt at opdele vejanlægget i etaper. Etapeopdeling og anlægsoverslag for de enkelte etaper fremgår af bilag 3.

 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet på nuværende tidspunkt.
 
Bilag

Sagsid.: 17/29055

Resume

I 2018 blev projektet med etablering af aktivitetspladsen/skøjtebaneanlægget på Borgvold sat i bero og licitationen for anlægsarbejdet aflyst. Årsagen var, at de afgivne tilbud var højere end forventet og noget højere end det afsatte budget.
 
Udvalget skal tage stilling til, om projektet skal søges realiseret i 2019 ved at øge anlægsbudgettet bl.a. via en omfordeling af anlægsmidler.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Borgvold – anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret” forhøjes med 660.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og
 
2. at udgiften på 660.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs” med 410.000 kr. og nettobevillingen til politikområdet Kultur (drift) nedsættes med 250.000 kr., idet det forudsættes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 4. juni 2019 godkender finansieringen. 
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Borgvold – anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret” forhøjes med 660.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og
 
2. at udgiften på 660.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs” med 410.000 kr. og nettobevillingen til politikområdet Kultur (drift) nedsættes med 250.000 kr., idet det forudsættes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 4. juni 2019 godkender finansieringen. 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra henholdsvis Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra henholdsvis Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Forvaltningens bemærkninger

Sagen er behandlet i Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget med enslydende sagsfremstilling. På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2019 besluttede udvalget følgende:
 
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at godkende projektet med finansieringsplan, hvor nettobevillingen til politikområdet Kultur (drift) nedsættes med 250.000 kr. i 2019.
 
Udvalgets beslutning fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, således at den indgår i den samlede sag vedr. sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet (sagen behandles også i Teknisk Udvalg).

Sagsfremstilling

Historik

På møde i Teknisk Udvalg den 30. maj 2018 (sag nr. 11) blev udvalget forelagt et projektforslag for etablering af ”skøjtebanepladsen” på Borgvold med oplæg til tre scenarier med forskellige løsningsmuligheder og økonomier.
 
Udvalget besluttede, at pladsens skulle anlægges med en fast belægning i asfalt (scenarie 2).
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Status

Ved afholdt licitation på skøjtebaneprojektet på Borgvold i august 2018 var de afgivne tilbud højere end kalkuleret. Der blev efterfølgende indledt forhandlinger med de billigste tilbudsgivere om en tilretning af projektet. I den forbindelse opstod der usikkerhed om holdbarheden af den anviste løsning på opbygningen af banen. 
 
Da etableringen af skøjtebaneanlægget for vinteren 2018/2019 var nært forestående, og med usikkerheder om anbefaling af underlag var det ikke muligt at nå en anlæggelse af fast underlag tids nok til skøjtebanens åbning 1. december 2018. Forvaltningen valgte derfor at aflyse licitationen og omprojektere anlægget.
 
I 2018 blev skøjtebanen således etableret på den midlertidige anlagte grusplads ligesom det foregående år.
 

Nyt skitseprojekt

På den baggrund er opbygningen af underlag og fordele/ulemper ved forskellige belægningstyper blevet gransket.
 
Der er herefter lavet en tilretning af projektet og et nyt overslag. Se skitseprojekt, bilag 1, med forslag til, hvordan pladsen kan opbygges til brug for både vinter- og sommeraktiviteter. Forslaget er en støbt betonkant omkring skøjtebanens grundareal, der beklædes med træ, og ved hjørnerne udføres forskellige former for platforme til ophold og leg.
 
Da banen om sommeren bl. a. skal kunne bruges til boldspil, er den projekteret med en asfaltbelægning. Om vinteren kan belægningen anvendes som underlag for skøjtebaneopbygningen, hvor køleslanger rulles ud ovenpå asfalten, og hvorpå der opbygges en isplade i perioden 1. december til 1. marts.
 
Det er en forudsætning for opnåelse af miljøtilladelsen til etablering af skøjtebanen, at der anlægges en tæt bund. Det er derfor et vilkår, at der bruges ressourcer på opbygning, isolering, fast bund og afgrænsning ved etablering af selve pladsen, så den kan godkendes til skøjtebane. Afgrænsningen i form af faste siddekanter er med til at understøtte pladsens funktion som aktivitetsplads sommer og vinter. Trækonstruktionen skjuler samtidig de rør, der skal forsyne de slanger, som rulles ud, når skøjtebanen er i funktion.
 

Økonomi

 
Bygherreoverslag
 
Jord- og belægningsarbejde (bund og asfalt)
507.000 kr.
Betonskørt og vandtæt membran
527.000 kr.
Sædevarme
66.000 kr.
Kantbelysning i bander
50.000 kr.
Tømrerarbejde, bander
590.000 kr.
Ekstra isolering under asfalt
50.000 kr.
Rådgivning 2018
235.000 kr.
Rådgivning 2019
150.000 kr.
I alt
2.175.000 kr.
 
Opstribning af banen, opstilling af nye armaturer med belysning, mål og net m.m. forventes ikke at kunne afholdes af det anviste budget, men vil være poster, som løbende kan etableres for driftsmidler fra ”Parker og grønne områder” og evt. med bidrag fra Kultur og Udvikling.
 
Der er i 2018 afholdt udgifter til rådgivere til udvikling af idé og skitsering, tekniske beskrivelser af opbygning af underlag og kanter, udarbejdelse af udbudsmateriale m.m.
 
Der er på anlægskontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs” afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. I forbindelse med opførelsen af det nye byggeri på sØnæs med café, yogastudio og udlejningslokaler vil der blive opført offentlige toiletter, som finansieres af investor. Det er derfor ikke aktuelt at reservere kommunale midler til denne post. Der vil dog være behov for at afsætte et mindre rådighedsbeløb til regulering af grusparkeringspladsen ved det nye byggeri på sØnæs, som forventes at andrage max. 90.000 kr. 
 
Budget
 
Rådighedsbeløb
1.515.000 kr.
Overført overskud, drift, Kultur og Udvikling
250.000 kr.
Overførte anlægsmidler
410.000 kr.
I alt
2.175.000 kr.
 
 

Alternativer

Det vil være muligt at forsimple banderne, så der etableres færre eller ingen opholdshjørner. Derved vil der kunne findes en besparelse på op til ca. 450.000 kr. Ved at fjerne belysning og sædevarme i banderne/siddekanterne forventes det, at der kan findes en besparelse på ca. 116.000 kr.
 
Disse dele vil – ad årer – kunne søgt finansieret via driftsmidler, ligesom udgifterne til opstribning, net, mål m.m., der ikke er med i entreprisen.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet forventes udbudt inden sommerferien 2019 med henblik på anlæggelse i medio august til ultimo oktober 2019.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Etableringen af en fast belagt plads med træbander/opholdsmøbel forventes at give øgede driftsudgifter til politikområdet ”Parker og grønne områder”, som vil blive afholdt af driftsbudgettet. Driftsudgifterne for politikområde ”Kultur” forventes at blive reduceret med en fast belagt plads, fordi der ikke skal bruges ressourcer på at reetablere arealet med græs hvert forår, og fordi det forventes, at omkostningerne til indfrysningen af banen reduceres.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er i forbindelse med projektforslaget i 2018 søgt og givet dispensation fra søbeskyttelseslinien og fortidsmindebeskyttelseslinien.
 
Der skal gives en byggetilladelse samt en miljøtilladelse til anlæg af skøjtebanen grundet brug af frysemiddel (glycol).
 
Der er lavet en støjvurdering af anlægget (skøjtebane om vinteren og multibane om sommeren), og det vurderes, at anlægget vil kunne overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved den nærmeste nabobolig ved begge driftsformer.
 
Bilag

Sagsid.: 19/25156

Resume

Der er udarbejdet budgetforslag for 2020 samt efterfølgende tre overslagsår. Budgetrammen
udgøres grundlæggende af 178 kr. per indbygger i 2020-priser i de to ejerkommuner samt af indtægter fra sideaktiviteter.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at budget 2020 godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at budget 2020 godkendes.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Beredskabskommissionens beslutning den 22. juni 2018 om effektivisering på 1 % af driftsbudgettet fra 2020 og frem er indarbejdet i budgetrammen med henblik på løbende effektivisering.
 
Beredskabskommissionen har den 3. juni 2019 godkendt budgettet for 2020 og anbefalet til byrådets godkendelse.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beredskabskommissionen udarbejder i henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning hvert år budgetforslag for det kommende år samt tre budgetoverslagsår. Godkendt budgetforslag fremsendes efterfølgende til ejerkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse.
 
Budgetforslag 2020 med overslagsår fremgår af bilag nr. 1 og er indarbejdet i Viborg Kommunes budgetforslag.
 
Det bemærkes, at idet der er tale om et fælleskommunalt interessentselskab, så skal de to ejerkommuner (Viborg og Silkeborg) godkende budgettet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/15462

Resume

Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån samt byggekredit i anlægsfasen på op til 27 mio. kr. til finansiering af udgifterne til et nyt varmepumpeanlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Stoholm Fjernvarmeværk godkendes, således at der til Stoholm Fjernvarmeværk stilles kommunegaranti for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende lån på op til 27 mio. kr. i forbindelse med investeringen i nyt varmepumpeanlæg, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Stoholm Fjernvarmeværk godkendes, således at der til Stoholm Fjernvarmeværk stilles kommunegaranti for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende
lån på op til 27 mio. kr. i forbindelse med investeringen i nyt varmepumpeanlæg, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på
byggekreditten/lånet 31. december året forinden.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, som kan ses i bilag nr. 1, at Stoholm Fjernvarmeværk ønsker at investere i en ny varmepumpe med en effekt på 2.500-3.500 KW til produktion af fjernvarme. Investeringen vil forbedre drifts- og forbrugerøkonomien, samt reducere miljøbelastningen for værket.
 
Det fremgår ligeledes af ansøgningen, at der for nyligt er afholdt licitation og indkommet 4 tilbud. Tilbudspriserne varierer med det dyreste tilbud på 27 mio. kr. Ifølge ansøgningen er det dyreste tilbud umiddelbart også det mest effektive og giver dermed den største besparelse. Der pågår fortsat de endelige forhandlinger, hvorfor beløbet kan blive anderledes.
 
Fjernvarmeværket har fået tilsagn om støtte til etablering af anlægget på 2,4 mio. kr. og herudover bidrager anlægget med energibesparelser med en salgsværdi på 2,8 – 3,4 mio. kr. Disse støtteindtægter modtages først, når anlægget sættes i drift, hvorfor kapitalbehovet i anlægsfasen er den fulde investering.
 
Byggekredit og lån forventes optaget i Kommunekredit. Ifølge indhentet låneforslag fra Kommunekredit den 23. maj 2019 udgør renten 1,07% pr. år på et fastforrentet 30-årigt lån og rentesatsen på byggekreditten udgør 0,00% pr. år.
 
Forvaltningens gennemgang af Fjernvarmeværkets seneste årsregnskaber og budgetter har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har i forvejen stillet 2 andre kommunegarantier for lån optaget af Stoholm Fjernvarmeværk i forbindelse med anlægsinvesteringer:
 
Årstal
Indfrielses år
Hovedstol (mio. kr.)
Restgæld (mio. kr.)
2010
2029
4,0
2,6
2010
2029
4,7
3,1
  

Gældende lovgivning mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af fjernvarmeværket ansøgte kommunegaranti for byggekredit og lån til projektet.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.
 

Garantiprovision 

På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 18) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2020 blive opkrævet 0,55% af restgælden på byggekreditten/lånet pr. 31. december 2019 såfremt byggekreditten/lånet optages inden årets udgang.
 

Øvrige forhold 

Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 28. marts 2019 (sag nr. 1) godkendt projektet jf. varmeforsyningsloven.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/59964

Resume

Vinkel Bys Vandværk I/S har ansøgt om kommunegaranti for lån på 1,5 mio. kr., som skal optages til renovering af vandværket. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Vinkel Bys Vandværk godkendes, således at der til Vinkel Bys Vandværk stilles kommunegaranti for lån på 1,5 mio. kr. i forbindelse med renovering af vandværket, og
 
3. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Vinkel Bys Vandværk godkendes, således at der til Vinkel Bys
Vandværk stilles kommunegaranti for lån på 1,5 mio. kr. i forbindelse med renovering af
vandværket, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på
lånet 31. december året forinden.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Vandværkets trykfiltre, hydrofortanke og udpumpningspumper mv. fra 1984 er ved at være gennemtærede, hvorfor en renovering af hele vandbehandlingsanlægget er påkrævet. Renoveringen forventes ifølge prisoverslag at koste knap 2,5 mio. kr.
 
Som en andel af finansieringen har vandværket på generalforsamlingen i oktober 2018 besluttet at optage et lån på 1,5 mio. kr. i Kommunekredit. Ifølge indhentet låneforslag forventes lånet afviklet over 20 år. Viborg Kommune har ikke stillet garanti for andre lån til Vinkel Bys Vandværk.
 
Forvaltningens gennemgang af vandværkets seneste årsregnskaber og budgetter har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af vandselskaber i forbindelse med indvinding og distribution af brugsvand.
 
Kommunen kan således stille den af vandværket ansøgte kommunegaranti for lån til renoveringen og får ingen indflydelse på kommunens låneramme.
 
Garantiprovision 
Reglerne for beregning af garantiprovision som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 18) betyder, at der skal opkræves garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Med baggrund i principperne er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2020 blive opkrævet 0,55% af restgælden på lånet pr. 31. december 2019.
 
Øvrige forhold 
Forvaltningen har i 2018 givet tilladelse til at etablere et nyt vandbehandlingsanlæg på Vinkel Bys Vandværk. Tilladelsen fremgår af bilag nr. 2.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/5493

Resume

HMN Naturgas I/S (HMN) indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret pr. 29. marts 2019.
 
På bestyrelsesmødet den 8. april 2019 samt på repræsentantskabsmødet den 29. april 2019 blev det besluttet at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1,4 mia. kr.
 
Viborg Kommunes andel af provenuet udgør 93.982.000 kr. Der er 2 alternativer for udbetaling af provenuet.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune vælger alternativ 2 med deponering i 2019 af 80 pct. af provenuet svarende til 75.186.000 kr.,
 
2. at der gives en driftsindtægtsbevilling til bevillingen ”renter” i 2019 på 93.982.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2019 til deponering af de 80 pct. svarende til 75.186.000 kr.,
 
4. at modregningen af de 20 pct. i bloktilskuddet i 2020 svarende til 18.796.000 kr. indarbejdes i budgetlægningen for 2020-2023,
 
5. at frigivelse af deponeringen svarende til 7.518.600 kr. pr. år indarbejdes i budgetlægningen for 2020-2023, og
 
6. at forvaltningen bemyndiges til at korrigere beløbene i at’erne 3-5, når der foreligger afgørelse om, hvor stort et beløb af provenuet der kan holdes uden for beregningen af modregning og deponering.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune vælger alternativ 2 med deponering i 2019 af 80 pct. af
provenuet svarende til 75.186.000 kr.,
 
2. at der gives en driftsindtægtsbevilling til bevillingen ”renter” i 2019 på 93.982.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2019 til deponering af de 80 pct. svarende til 75.186.000 kr.,
 
4. at modregningen af de 20 pct. i bloktilskuddet i 2020 svarende til 18.796.000 kr.
indarbejdes i budgetlægningen for 2020-2023,
 
5. at frigivelse af deponeringen svarende til 7.518.600 kr. pr. år indarbejdes i
budgetlægningen for 2020-2023, og
 
6. at forvaltningen bemyndiges til at korrigere beløbene i at’erne 3-5, når der foreligger
afgørelse om, hvor stort et beløb af provenuet der kan holdes uden for beregningen af
modregning og deponering.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Generelt

Udbetaling af provenuet på 93.982.000 kr. er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven. Reglerne er nærmere beskrevet i henholdsvis brev fra HMN af 23. maj 2019 og notat fra KL af 23. maj 2019 (bilag nr. 1 og 2). 
 
Det betyder grundlæggende, at en kommune, der modtager et ”nettoprovenu” ved udlodning, enten skal betale 60 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) eller skal betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse af 1/10 af deponeringen årligt.
 

Alternativer

Der er således følgende 2 alternativer for Viborg Kommune:
 
Alternativ 1:
Viborg Kommune modtager i 2019 det fulde provenu, hvoraf de 40 pct. svarende til 37.593.000 kr. forbliver i Viborg Kommune. De resterende 60 pct. svarende til 56.389.000 kr. afregnes til staten via bloktilskuddet i 2020.
 
Alternativ 2:
Viborg kommune modtager i 2019 det fulde provenu, hvoraf de 80 pct. svarende til 75.186.000 kr. deponeres i 2019. Beløbet frigives herefter med 1/10 svarende til 7.518.600 kr. i hvert af årene 2020-2029. De resterende 20 pct. svarende til 18.796.000 kr. afregnes til staten via bloktilskuddet i 2020.
 
Forvaltningen anbefaler alternativ 2, der set over 10 år giver et merprovenu til Viborg Kommune på 37.593.000 kr. (75.186.000 – 37.593.000).
 

Opgørelse af nettoprovenuet til beregning af modregningen

Det fremgår ar brevet fra HMN og KL’s notat, at nettoprovenuet som danner grundlag for modregningen opgøres som det udloddede beløb med fradrag af eventuelt indskudskapital
indeholdt heri. Indskudskapital skal i den forbindelse forstås som det oprindelige kapitalindskud med tillæg af forrentning efter naturgasforsyningsloven.
 
Da udlodningen indeholder indskudskapital, som skal holdes uden for modregning, er der behov for en opgørelse heraf. HMN vil i forbindelse med udlodningen søge Forsyningstilsynets forhåndsgodkendelse af hver enkel kommunes andel af indskudskapital til brug for kommunernes anmeldelser af nettoprovenu i 2020. HMN vil orientere interessentkommunerne om resultatet af disse drøftelser i god tid inden anmeldelsen i 2020.
 
Indtil denne afklaring foreligger, bør den enkelte kommune foretage deponering på baggrund af det fulde udlodningsbeløb – 80% deponering. Deponeringen vil kunne reduceres, når afklaring af indskudskapitalens størrelse foreligger. Det fremgår af oversigt over ejerandele og udlodning af provenu pr. kommune jf. bilag 3, at forventet andel af udlodning, som kan holdes uden for modregning for Viborg Kommune udgør 26 mio. kr.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/15419

Resume

Der er udarbejdet et forslag til spørgeramme for den baseline-survey, som skal gennemføres i august-september 2019. Denne forelægges til godkendelse. Samtidig drøftes kommunikationen i forbindelse med lanceringen af spørgeskemaundersøgelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at spørgerammen godkendes.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på eventuel indstilling til byrådet,
 
2. at kommunikationen i forbindelse med lanceringen af spørgeskemaundersøgelsen drøftes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at spørgerammen godkendes.
 
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede herudover kommunikationen i forbindelse med lanceringen af spørgeskemaundersøgelsen.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

 

Historik

Byrådet godkendte på deres møde den 22. maj 2019 (sag nr. 27) tids- og aktivitetsplan for spørgeskemaundersøgelse og etablering af baseline for Sammenhængsmodellen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Sammenhængsmodellen indeholder 21 målsætninger, som byrådet løbende skal kunne følge op på. Der skal derfor etableres en såkaldt ”baseline” eller et nulpunkt, hvorfra realiseringen af de enkelte mål følges. For 13 af målsætningerne eksisterer der registerbaseret data (fx befolkningstal), mens der for 8 af målsætningerne er behov for at spørge borgerne i Viborg Kommune direkte. Det handler blandt andet om spørgsmål vedr. sundhed eller tilfredsheden med events og større begivenheder i Viborg Kommune.
 
Udover de 21 konkrete målsætninger skal der også måles på Sammenhængsmodellens overskrift ”Sammenhæng for borgerne”.
 
På denne baggrund er der i samarbejde med Lotte Bøgh Andersen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet udarbejdet en spørgeramme, som indeholder spørgsmål der kan danne grundlag for baseline for de 8 målsætninger samt oplevelsen af ”sammenhæng for borgerne”.
 
Spørgerammen kan ses i bilag nr. 1 eller som det opsatte spørgeskema ved hjælp af dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=EH82931JSK9P
 
I forbindelse med lancering af spørgeskemaundersøgelsen til august vil der være en oplagt mulighed for, at byrådet aktivt kan være med til at øge kendskabet til Sammenhængsmodellen hos kommunens borgere og samtidig skabe en opmærksomhed, der kan øge svarprocenten for undersøgelsen. Omfanget af kommunikation drøftes derfor forud for lancering af spørgeskemaundersøgelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Spørgeskemaundersøgelsen lanceres efter planen den 20. august 2019 og afsluttes tre uger efter.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/59664

Resume

En initiativgruppe arbejder for etablering af en fond, der skal bevare og udvikle Danske Soldaters Mindelund beliggende ved Rindsholm Kro. Initiativgruppen har rettet henvendelse til Viborg Kommune med forespørgsel om, hvorvidt kommunen dels vil være stifter af fonden og dels efter stiftelsen udpege et bestyrelsesmedlem til fonden.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune giver tilsagn om, at man vil foretage udpegning af et bestyrelsesmedlem til fonden efter dennes stiftelse, og
 
2. at Viborg Kommune ikke indgår som stifter af ”Den almennyttige fond Danske Soldaters Mindelund”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune giver tilsagn om, at man vil foretage udpegning af et
bestyrelsesmedlem til fonden efter dennes stiftelse,
 
2. at byrådsmedlem Anders Bertel udpeges til bestyrelsen,
 
3. at Viborg Kommune ikke indgår som stifter af ”Den almennyttige fond Danske
Soldaters Mindelund”.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

I tilknytning til Rindsholm Kro har de nuværende ejere af kroen i løbet af de sidste cirka 15 år og i samarbejde med bl.a. repræsentanter for forsvaret etableret ”Danske Soldaters Mindelund”, herunder til minde om danskere, som har været udsendt i verden.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

En initiativgruppe bestående af personer med forskellig tilknytning til forsvaret arbejder for at sikre den fremadrettede bevarelse af mindelunden ved Rindsholm Kro. I finansloven for 2019 er der i den anledning afsat et beløb på 2 mio. kr. til Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro.
 
Initiativgruppen har rettet henvendelse til Viborg Kommune med forespørgsel om, hvorvidt Viborg Kommune vil være stifter af fonden, samt om Viborg Kommune vil foretage udpegning af et bestyrelsesmedlem til fonden.  
 
Initiativgruppens har fået udarbejdet et forslag til vedtægter for ”Den almennyttige fond danske soldaters mindelund” jf. bilag nr. 1.
 
Af udkast til vedtægterne fremgår af formålsbestemmelsen i § 2:
”Fondens formål er at bevare og udvikle Mindelunden, som er placeret ved Rindsholm Kro i Viborg Kommune og skabt på initiativ af ejerne (evt. deres navne) af denne kro.
Fonden kan eje værdipapirer og fast ejendom.
Fonden kan uddele mindre legater til de afdødes efterladte og/eller personer, der er blevet såret under tjenesten samt til foreninger/selskaber, der også støtter danske veteraner - alt efter bestyrelsens skøn.
Skulle det ikke være muligt at opretholde placeringen af Mindelunden ved Rindsholm Kro, kan den placeres et andet sted i eller ved Viborg.”
 
Af § 3 fremgår bl.a. videre, om Mindelundens bevarelse og udvikling:
”Fondens formål ”at bevare og udvikle Mindelunden” kan ske på en af følgende tre måder:
 1. Erhvervelse af Mindelunden med tilhørende grundareal og bygninger (dog ikke krobygningerne, jf. nedenfor under pkt. c).
 2. Leje af Mindelunden med tilhørende grundareal og bygninger (dog ikke krobygningerne, jf. nedenfor under pkt. c). Det er dog en forudsætning, at lejeaftalen mindst er på 50 år, samt at aftalen med tilhørende deklarationsrids tinglyses servitutstiftende på hovedparcellen med fonden som den påtaleberettigede.
 3. Fonden kan stå som stifter af og også eje anparterne i et anpartsselskab, der har til formål at eje, men ikke drive Rindsholm Kro, idet kroen i så fald skal være bortforpagtet. Kroen skal i denne situation være en bygning på en lejet grund, der er en del af Mindelunden.
Anpartskapitalen, der kan tages af fondens bundne midler, kan højst udgøre 150.000 kr. og anparterne skal være en del af den bundne kapital. Det er endvidere en forudsætning, at anpartsselskabets bestyrelse udpeges af fondens bestyrelse, samt at anparterne ikke må være omsættelige.”
 
Om bestyrelsens sammensætning indeholder udkastet til vedtægter bl.a. følgende afsnit i § 8:
”Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der alle skal være myndige og have bopæl her i landet. De efterfølgende myndigheder og foreninger udpeger hvert et medlem:
-          Landsforeningen Danmarks Veteraner.
-          Formanden for Støtteforeningen.
-          Forsvaret.
-          Hjemmeværnet.
-          Politiet.
-          Beredskabsstyrelsen.
-          Viborg Kommune.
-          De militære fagforeninger.
-          Det niende medlem udpeges af de ovennævnte otte bestyrelsesmedlemmer.”
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

De juridiske muligheder for kommuners engagement i fonde afhænger af, hvilke opgaver fonden varetager. Hvis en fond udelukkende varetager opgaver, som kommunen selv kan varetage, vil kommunen lovligt kunne yde såvel anlægs- som driftsstøtte ligesom kommunen i denne situation også vil kunne deltage i stiftelsen af fonden.
 
Hvis derimod fonden både varetager aktiviteter som kommunen selv ville kunne varetage i kommunalt regi, men herudover også har andre ikke lovlige kommunale aktiviteter, vil kommunen som udgangspunkt alene kunne yde øremærket driftsstøtte til de aktiviteter som kommunen vil kunne varetage.
 
På den baggrund er det den juridiske vurdering, at Viborg Kommune ikke lovligt kan deltage som stifter af ”Den almennyttige fond danske soldaters mindelund”. Begrundelsen er at fonden ifølge udkast til vedtægter som delformål har, at uddele mindre legater også til enkeltpersoner, hvilket ikke er en lovlig kommunal aktivitet jf. § 2 i vedtægtsudkastet.
 
Dertil kommer, at det er tvivlsomt om en eventuel konstruktion med fondens mulige ejerskab (via et Aps) til kroen incl. mindeparken vil kunne anses for en lovlig kommunal aktivitet jf. § 3 c i vedtægtsudkastet.
 
Viborg Kommune kan derimod godt vælge at foretage udpegning af et bestyrelsesmedlem til den påtænkte fond uanset at fonden også varetager ikke-kommunale opgaver jf. § 68 a i lov om kommuners styrelse.
 
Bestemmelsen har følgende indhold: ”Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for et selskab, en forening, en fond m.v., der varetager opgaver, som kommunen selv kan løse, uanset at selskabet, foreningen, fonden m.v. også varetager opgaver, som kommunen ikke selv kan løse, såfremt kommunen har en interesse i den virksomhed, der udøves af selskabet, foreningen, fonden m.v. Kommunalbestyrelsen må ikke udpege et flertal af medlemmerne i en sådan bestyrelse.”
 
 
Bilag

Sagsid.: 19/25859

Resume

Der skal i sagen tages stilling til Naturvidenskabernes Hus ansøgning om 0,5 mio. kr. årligt til støtte til driften i årene 2020-22.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der ydes et tilskud til Naturvidenskabernes Hus på 500.000 kr. årligt i 2020, 2021 og 2022, og
 
2. at tilskuddet på 500.000 kr. årligt i 2020, 2021 og 2022 finansieres af driftsmidlerne afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der ydes et tilskud til Naturvidenskabernes Hus på 500.000 kr. årligt i 2020, 2021
og 2022, og
 
2. at tilskuddet på 500.000 kr. årligt i 2020, 2021 og 2022 finansieres af driftsmidlerne
afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk
organisation”.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet bevilligede på mødet den 31. august 2016 (sag nr. 34) et driftstilskud på 1 mio. kr. årligt i årene 2017, 2018 og 2019 til Naturvidenskabernes Hus.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Naturvidenskabernes Hus er et udviklings- og besøgscenter. Huset blev bygget i 2009 på baggrund af et samarbejde mellem erhvervslivet, kommunen, private fonde samt uddannelsesinstitutioner på forskellige niveauer.
 
Viborg Kommune har støttet huset med 1 mio. kr. årligt siden etableringen. I forbindelse med de senere ansøgninger har det været en betingelse, at Naturvidenskabernes Hus skulle arbejde på at gøre sig mere uafhængig af driftsstøtte.
 
Huset har de sidste par år øget sin omsætning med 80% og nærmer sig 20 mio. kr., hvilket både skyldes, at staten i en kortere periode har besluttet sig for at give et driftslignende tilskud, samt at huset har været dygtigt til at tiltrække sig fondsmidler inden for STEM dagsordenen (science, technology, engineering, mathematics).
 
Naturvidenskabernes Hus mangler stadig finansiering af nødvendig overhead til driften og søger derfor om et driftstilskud på 0,5 mio. kr. i perioden 2020-22. Der forhandles tilsvarende med Poul Due Jensens Fond om et tilsvarende driftstilskud for 2020-22. Ifølge den konstituerede leder forventes forhandlinger afsluttet i august.
 
Ansøgningen samt en beskrivelse af de tre programmer, som Naturvidenskabernes Hus arbejder med, kan ses i bilag nr. 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/42344

Resume

Boligselskabet Viborg søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A til at opføre afdeling 50, 21 almene familieboliger på Tværvej og Skolevej i Overlund samt godkendelse af huslejen for første driftsår. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det godkendes, at Boligselskabet Viborg, afdeling 52, overdrager det nødvendige grundareal til Boligselskabet Viborg, afdeling 50, som anført i sagsfremstillingen,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg til opførelse af 21 almene familieboliger i afdeling 50, beliggende på Tværvej og Skolevej i Overlund, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 31.224.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 2.498.000 kr. til konto ”Afdeling 50, Overlundgården II” med rådighedsbeløb i 2019,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunegaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 890 kr./m² for første driftsår godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det godkendes, at Boligselskabet Viborg, afdeling 52, overdrager det nødvendige
grundareal til Boligselskabet Viborg, afdeling 50, som anført i sagsfremstillingen,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg til
opførelse af 21 almene familieboliger i afdeling 50, beliggende på Tværvej og Skolevej i
Overlund, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 31.224.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 2.498.000 kr. til
konto ”Afdeling 50, Overlundgården II” med rådighedsbeløb i 2019,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunegaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 890 kr./m² for første driftsår godkendes.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 5. september 2018 (sag nr. 28) at sælge ejerlejlighed nr. 1 i Overlundgården til Boligselskabet Viborg, samt at boligselskabet kan etablerer nye almene familieboliger ved Overlundgården.
 
Efterfølgende på samme møde (sag nr. 29) reserverede byrådet et rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til grundkapital til 21 almene familieboliger på Tværvej og Skolevej, Overlundgården.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Grundkøb
De nye 21 almene familieboliger opføres som fortætning af den eksisterende afdeling 52, Overlundgården. Opførelsen af disse boliger forudsætter således, at det nødvendige grundareal udmatrikuleres og overdrages fra afdeling 52 til den nye afdeling 50, der skal forestå byggeriet.
 
Boligselskabet har iværksat udmatrikuleringen. Senest på tidspunktet for meddelelse af skema B skal afdeling 50 have tinglyst adkomst til grundarealet.
 
Grundudgiften, dvs. købesum tillagt tinglysningsomkostninger og tilslutningsafgifter mv., er i henhold til skema A på 5,059 mio. kr., hvilket svarer til ca. 16 % af den samlede anskaffelsessum. 
 
Projekt
Boligselskabet Viborgs afdeling 50, Overlundgården II søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A til at opføre 21 familieboliger beliggende på Tværvej og Skolevej i Overlund.
 
Boligerne opføres i 3 nye bygninger i henholdsvis to og tre etager med et samlet areal på 1.640 m² inkl. fælleslokale. Udformningen af de nye bygninger tilpasses det eksisterende byggeri (Overlundgården).
 
De eksisterende boliger på Overlundgården er tomme og vil blive ombygget, hovedparten af servicearealet vil blive nedrevet, mens kælderen vil blive bevaret. Depotrum til boligerne bliver placeret i det eksisterende byggeri. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.
 
Boligernes størrelse og antal værelser er fordelt således, se også bilag nr. 4:
 • 2 stk. toværelses på 55 m²
 • 2 stk. toværelses på 62 m²
 • 9 stk. toværelses på 80 m²
 • 8 stk. treværelses på 80 m²
 
Boligselskabet oplyser, at mindst 11 boliger, svarende til 50 % vil opfylde Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og i offentlig støttet byggeri”. Projektet er screenet i henhold til Viborg Kommunes arkitekturpolitik.
 
Når byggeriet af afdeling 50, Overlundgården II og ombygningen af afdeling 52, Overlundgården er afsluttet, vil Boligselskabet Viborg lægge de to afdelinger sammen til afdeling 52, Overlundgården.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 1.640 m² x 20.200 kr./m² = 33.128.000 kr.
 
Anskaffelsessummen på 31.224.000 kr. holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)       624.000 kr.
Kommunalt grundkapital (8 %)   2.498.000 kr.
Realkreditlån (90 %)              28.102.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %) 31.224.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 2.498.000 kr., hvilket svarer til det afsatte rådighedsbeløb på 2.500.000 kr.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen regaranterer staten for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 890 kr./m² for første driftsår. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.
 
Lejeledighed
Tværvej og Skolevej er beliggende i Overlund, hvor ingen almene boliger pr. 1. maj 2019 er ledige. Oversigt over almene boliger i Overlund fremgår af bilag nr. 5.
 
Pr. 1. maj 2019 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,53 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i ultimo 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Projektet er omfattet af lokalplan nr. 513, Boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Bemyndigelse Skema B
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 6) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema B under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig indenfor rammerne af skema A samt at der ikke er væsentlige ændringer i projektet i forhold til det, som blev godkendt ved skema A.
 
Bemyndigelse skema C
Forvaltningen vil i henhold til byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende byggeregnskabet, skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af byrådet godkendte skema B.
Bilag

Sagsid.: 19/14867

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 326 anmoder byrådet som tilsynsmyndighed om godkendelse af køb af ejerlejlighed, beliggende på Anlægget 3A i Bjerringbro, der rummer 11 boliglejemål. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har givet bud på ejendommen i april 2018 og søgt om byrådets godkendelse i marts 2019.
 
Der er tale om etablering af en såkaldt ustøttet almen boligafdeling ved køb af eksisterende privat ejendom, der er opført uden offentlig støtte.
 
Et sådant køb kan godkendes i medfør af sideaktivitetsbekendtgørelsens § 8, forudsat at der inden for maksimalt 10 år fra købet opnås balance mellem udgifter og indtægter i afdelingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 26, stk. 1, og sideaktivitetsbekendtgørelsens § 8 imødekommer ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 326 om godkendelse af etablering af ustøttet almen boligafdeling ved køb af omtalte ejerlejlighed, beliggende på Anlægget 3A i Bjerringbro, på de i sagsfremstillingen anførte forudsætninger og vilkår, med henblik på omdannelse til almene familieboliger.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 26, stk. 1, og
sideaktivitetsbekendtgørelsens § 8 imødekommer ansøgning fra Boligselskabet Sct.
Jørgen, Viborg, afd. 326 om godkendelse af etablering af ustøttet almen boligafdeling
ved køb af omtalte ejerlejlighed, beliggende på Anlægget 3A i Bjerringbro, på de i
sagsfremstillingen anførte forudsætninger og vilkår, med henblik på omdannelse til
almene familieboliger.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Andelsboligforeningen Møllehusene II, der er beliggende Anlægget 3A i Bjerringbro, har i forbindelse med frivillig opløsning udbudt sin ejendom til salg (ejerlejlighed nr. 1, matr.nr. 10hn, Bjerring By, Bjerringbro).
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, der har udført administration for andelsboligforeningen, har 4. april 2018 budt 11,75 mio. kr. for ejendommen, som rummer 11 boliger fordelt med to på 87 m², otte på 105 m² samt én på 162 m². Advokaten har 11. april 2018 accepteret boligselskabets bud på ejendommen.
 
Boligselskabet har selv taget initiativ til at erhverve ejerlejligheden, idet der ikke foreligger politiske eller administrative beslutninger i Viborg Kommune, som begrunder etablering af almene boliger på den aktuelle adresse. Et køb skal således være begrundet i en antagelse om, at der skønnes at være et behov for almene boliger i Bjerringbro ud over de planlagte.
 
På dagens møde behandler byrådet ligeledes en sag om ”Tildeling af kvoter til nye almene boliger for budget 2020”. Af denne sag fremgår det, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg også søger om kvote til etablering af 38 nye familieboliger på Slagterigrunden i Bjerringbro.
 
Finansiering
Boligselskabet oplyser, at købet finansieres ved optagelse af dels fastforrentet kreditforeningslån, dels variabelforrentet banklån. Boligselskabet har i en risikoanalyse af udviklingen af renteniveauet på banklånet vist, at forudsætningen om, at der inden for maksimalt 10 år fra købet opnås balance mellem udgifter og indtægter i afdelingen, er opfyldt, selv om renten skulle stige med op til 3,2 %-point.
 
Banken kræver, at boligselskabet via dispositionsfond indestår for eventuelt tab ved lejelejlighed og fraflytninger i afdelingen, samt for at ydelser på lånet til enhver tid betales.
 
Forvaltningen bemærker hertil, at det er hovedbestyrelsens ansvar, at dispositionsfonden anvendes til de forudsatte formål efter lovgivningen, og at boligselskabets revisor skal påse dette.
 
Huslejeniveau
Boligselskabet oplyser, at huslejen fastsættes til 816 kr./m²/år, og at der er økonomisk balance i afdelingen fra overtagelsestidspunktet. Budget for afdelingen fremgår af bilag nr. 2.
 
I Bjerringbro Andelsboligforening spænder huslejeniveauet fra 555 kr./m²/år til 813 kr./m²/år for familieboliger, jf. regnskaberne for 2017.
 
I Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg spænder huslejeniveauet fra 753 kr./m²/år til 875 kr./m²/år for familieboliger i Bjerringbro, jf. regnskaberne for 2017 samt nye tilsagn fra 2018.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har oplyst, at de ikke forventer at huslejeniveauet bliver differentieret. Det betyder, at boligen på 162 m² får en månedlig husleje på 11.016 kr. uden forbrugsudgifter.
 
Til ejerforeningens 14 boliger hører også 5 carporte, hvor der er en særskilt venteliste. Ved leje af en carport skal udgiften til denne tillægges den almindelige husleje.
 
Lejeledighed
Boligselskabet oplyser, at alle boliger er udlejet i Bjerringbro, og at man ikke fremover forventer udlejningsvanskeligheder, da der i dag er venteliste til lignende boliger i Bjerringbro.
 
I Bjerringbro er der i alt ca. 3.700 boliger, hvoraf 2.914 er private, 594 er almene familie- og ungdomsboliger og 192 er almene ældreboliger.
 
De almene familie og ungdomsboliger udgør 16 % af boligmassen i Bjerringbro og med de almene ældreboliger udgør de almene boliger samlet 21 % af boligmassen i Bjerringbro.
 
Boligselskaberne har pr. 1. maj 2019 indberettet 1 almen bolig i tomgangsleje i Bjerringbro. Ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed er 0,53 pr. 1. maj 2019, jf. boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Oversigt over almene familie- og ungdomsboliger i Bjerringbro fremgår af bilag nr. 3.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Advokaten har i sin opfordring til at give bud på ejendommen fastsat overtagelsesdato til 1. juli 2018. Boligselskabet har i sit bud af 4. april 2018 taget forbehold for byrådets godkendelse af købet. Boligselskabets ansøgning om godkendelse er modtaget 19. marts 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I forbindelse med godkendelsen skal boligerne mærkes som almene familieboliger, jf. almenboliglovens § 26, stk. 1.
 
Boligerne vil efter erhvervelsen have status af ustøttede almene boliger i en nyetableret almen boligafdeling og vil være omfattet af samme regler som støttet byggeri, herunder reglerne om beboerdemokrati, udlejning og anvisning, vedligeholdelse og henlæggelser m.v.
 
Andelshaverne har ønsket pr. overtagelsesdagen at blive almene lejere på sædvanlige vilkår.
 
Lov om almene boliger præciserer, at almene boliger ikke må have luksuspræg og skal være udstyret og indrettet således, at de opfylder de boligsøgendes rimelige krav til boliger af den pågældende art. En enkelt bolig har 2 badeværelser og er på 162 m². Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at en sådan bolig ikke er i strid med reglerne for en ustøttet boligafdeling. En bolig af den størrelse vil modsat ikke kunne etableres som en ny almen familiebolig, hvor maksimumstørrelsen er 115 m².
Bilag

Sagsid.: 16/64911

Resume

Ved salget af hotelgrunden blev der medsolgt areal, som der ikke tidligere var betalt kloaktilslutningsbidrag for, og det skal nu betales, og det søges der bevilling til.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 155.000 kr. til kontoen ”Salg af del af Tinghallen areal – Banko-hallen og del af parkeringsplads til hotel” med rådighed i 2019, og
 
2. at udgiften på 155.000 kr. i 2019 finansieres ved forhøjelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 155.000 kr. til kontoen ”Salg af del af
Tinghallen areal – Banko-hallen og del af parkeringsplads til hotel” med rådighed i 2019, og
 
2. at udgiften på 155.000 kr. i 2019 finansieres ved forhøjelse af rådighedsbeløbet på
kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 17. maj 2017 (sag nr. 21) at sælge en grund ved Tinghallen til opførelse af et nyt hotel. Ifølge salgsvilkårene var kloaktilslutningsafgift inkluderet i købesummen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Grunden, som kommunen solgte til opførelse af et nyt hotel, bestod dels af grundarealet, hvor bankocentret var beliggende, dels af parkerings-/vejareal. Energi Viborg opkræver nu kloaktilslutningsbidrag for den del af grunden, der var parkerings-/vejareal, fordi der ikke tidligere er betalt kloaktilslutningsbidrag for den del. Der er tale om 3 standardbidrag på i alt ca. 155.000 kr. ekskl. moms
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 18/57007

Resume

I sagen lægges op til en bevilling til betaling til BaneDanmark af en del af salgsprisen ved salg af grund til opførelse af ungdomsboliger.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives negativ indtægtsbevilling på 1.220.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved Middagshøjvej til Boligselskabet Sct. Jørgen” med rådighed i 2019, og
 
2. at udgiften på 1.220.000 kr. i 2019 finansieres ved forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb til kontoen ”Grundsalg, boligformål”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives negativ indtægtsbevilling på 1.220.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved
Middagshøjvej til Boligselskabet Sct. Jørgen” med rådighed i 2019, og
 
2. at udgiften på 1.220.000 kr. i 2019 finansieres ved forhøjelse af det afsatte
rådighedsbeløb til kontoen ”Grundsalg, boligformål”.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 19. december 2018 (sag nr. 40) at sælge en grund til ungdomsboliger ved brofæstet i Banebyen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ca. halvdelen af grunden er erhvervet af BaneDanmark, og det var i den forbindelse et vilkår, at såfremt grunden videresælges helt eller delvist af Viborg Kommune inden 10 år fra den aftalte overtagelsesdato for en højere salgspris end den kontante købspris, så forpligter Viborg
Kommune sig til at udbetale halvdelen af differencen mellem købsprisen og den højere
videresalgspris, til Banedanmark. Det beløb, som kommunen i henhold til dette vilkår skal
betale til BaneDanmark er på ca. 1.220.000 kr.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 17/37203

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. de sidste parcelhusgrunde på Skabermøllevej, Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 10 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Skabermøllevej fastsættes til mellem 800.000 kr. og 950.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 10 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Skabermøllevej fastsættes til
mellem 800.000 kr. og 950.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger,
kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens
standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Arnbjerg er byggemodningen af de sidste parcelhusgrunde på Skabermøllevej ved at blive udført. Vedrørende disse grunde er det først nu, hvor kommunen har erhvervet naboejendommen, at opgaven med afledning af regnvand har kunnet løses. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 421. 
 
Mindstepriserne for de 10 grunde foreslås fastsat til mellem 800.000 kr. og 950.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen - bilag nr. 1. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.
 
Til sammenligning kan oplyses, at kommunen p.t. har 17 grunde til salg på Skabermøllevej til mindstepriser på mellem 800.000 kr. og 900.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg senest i uge 33.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/3512

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 18/55083

Resume

På mødet den 21. november 2018 (sag nr. 19) besluttede byrådet at bevilge i alt 2 mio. kr. til udviklings- og produktionsstøtte i forbindelse med indspilning af julefilmen ”Julemandens Datter 2” med premiere i 2019. Heraf er de 200.000 kr. i udviklingsstøtte afholdt i 2018, mens de resterende 1,8 mio. kr. i produktionsstøtte skulle afholdes i 2019, når filmens fulde finansiering var på plads. Det hele under forudsætning af, at hele filmen optages i Viborg Kommune.
 
Udover udviklings- og produktionsstøtte til selve filmen blev der afsat 250.000 kr. til at skabe oplevelser for borgere og gæster i Viborg Kommune.
Men da filmens endelige finansiering først kom på plads i marts 2019, var de to skuespillere til hovedrollerne allerede engageret til andre opgaver. Derfor kan de sidste optagelser først gennemføres i efteråret 2019, og dermed er Deluca Film nødt til at udsætte premieren til november 2020.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at udsættelsen af julefilmen ”Julemandens Datter 2” til 2020 godkendes,
 
2. at den resterende produktionsstøtte på 1,8 mio. udbetales i 2020, og
 
3. at bevillingen på 250.000 kr. til at skabe oplevelser for borgere og gæster i Viborg Kommune i forbindelse med filmen fastholdes, men flyttes til udbetaling i 2020.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har tidligere ydet tilskud til to julefilm: ”Emma & Julemanden” i 2015 og ”Julemandens Datter” i 2018. På sit møde den 21. november 2018 (sag nr. 19) besluttede byrådet at bevilge 2 mio. kr. til indspilningen af en ny julefilm, ”Julemandens Datter 2”, samt yderligere 250.000 kr. til at skabe oplevelser for borgere og gæster i Viborg Kommune i forbindelse med filmen.
I april 2019 blev forvaltningen gjort bekendt med, at Deluca Film havde været nødt til at ændre i produktionsplanen, da hovedrolleskuespillerne var engageret til andre sider i den periode, hvor optagelserne oprindeligt var planlagt til. Dermed kan Deluca Film ikke nå at færdigproducere filmen til premiere i 2019. Premieren er i stedet rykket til november 2020.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

1.januar 2019 trådte det nye filmforlig i kraft. Forliget medfører en ny finansieringsform, som har forsinket Deluca Film i forhold til den oprindelige for-produktionsplan.
Dette betød, at Deluca Film ikke har været i stand til at indgå bindende kontrakter med de enkelte skuespillere, men udelukkende har kunnet sikre sig optioner på disse. 
Da bevillingen fra Filminstituttet blev givet i starten af marts måned og filmens samlede finansiering derved endeligt var sikret, erfarede Deluca Film, at filmens ene hovedrolleskuespiller, Martin Buch, havde set sig nødsaget til indgå aftale til anden side i maj, mens den anden hovedrolleskuespiller, Mia Lyhne, har forpligtet sig til optagelser på en ny Klovn-film i juli/august/september. Derfor har Deluca Film nu lagt en ny produktionsplan, hvor filmen optages af to omgange. Den første del af filmen optages i løbet af de sidste uger i juni måned 2019, mens de resterende optagelser afvikles henover ca. 4-5 uger i oktober/november 2019. 
Dermed kan filmen ikke færdigproduceres til premiere i november 2019, og Deluca Film ser sig derfor nødsaget til at udskyde premieren til 2020.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Filmens premiere udsættes fra november 2019 til november 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune har allerede afregnet 200.000 kr. i risikovillig produktionsstøtte.
Ifølge kontrakten med Deluca Film (bilag nr. 1) skal Viborg Kommune yde yderligere 1,8 mio. kr. i produktionsstøtte på betingelse af, at filmens fulde finansiering er på plads og filmen produceres. Finansieringen kom på plads i marts 2019, og produktionen går i gang i juni 2019.
 
Betalingen af de 1,8 mio. kr. i produktionsstøtte kan udskydes til 2020, så den falder i året for filmens premiere.
 
Derudover bevilgede byrådet 250.000 kr. til at skabe oplevelser for borgere og gæster i Viborg Kommune i forbindelse med filmen. Denne bevilling kan ligeledes udskydes til 2020, så den hænger sammen med filmens premiere.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/20853

Resume

Sagen lægger op til afgørelse af, hvorledes kommunen skal forholde sig til et evt. køb af de omhandlede ejendomme.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at økonomi- og erhvervsudvalget tager stilling til,
 
1. om kommunen skal konstatere, at betingelserne ikke er opfyldt, og at den betingede købsaftale således ikke fører til et køb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-05-2019

Der er den 13. maj 2019 udsendt et notat ang. sagsforløbet til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Notatet vedlægges i referatet som nyt bilag 1.
 
Sagen oversendes til byrådet.
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 22-05-2019

Sagen udsættes, idet forholdene omkring den udløbne betingede købsaftale vedr. ejendommene Bjerring Hede 41 og 43 skal afklares nærmere.

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Der ønskes ikke indgået nogen ny betinget købsaftale vedr. ejendommene Bjerring Hede 41 og 43.
 
Kim Donsgaard stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 25) en betinget købsaftale vedr. ejendommene Bjerring Hede 41 og 43.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Bjerringbro Cross Klub har i flere år ledt efter en egnet lokalitet til etablering af en motocrossbane.
 
Motocrossklubben har tidligere arbejdet for at etablere en motocrossbane på Bjerrevej 92 i Fårup, øst for Rødkærsbro. Denne placering er imidlertid opgivet på grund af miljøkrav og økonomi.
 
Bjerringbro Cross Klub fik herefter mulighed for at erhverve Bjerring Hede 41 + 43 til anlæggelse af klubbens fremtidige motocrossbane. Det ansås ikke som usandsynligt, at der kunne etableres motocrossbane det pågældende sted. Klubben ønskede, at kommunen skulle købe ejendommene. Kommunen ønskede ikke at erhverve ejendommene, før der var sikkerhed for, at der kan etableres den ønskede motocrossbane.
 
På denne baggrund købte en privat investor ejendommene, idet der samtidig blev indgået en betinget købsaftale med kommunen, hvoraf det bl.a. fremgår:
 
”Overtagelsesdagen fastsattes til den 1. i måneden efter, at alle kommuneplaner og
lokalplaner for etablering af motocrossbane med tilhørende byggeri og anlæg er endeligt
vedtaget, og at alle begunstigende myndighedsafgørelser til etablering af en
motocrossbane med tilhørende byggeri og anlæg er meddelt, samt at eventuelle klager
over planer eller myndighedsafgørelser er behandlet af de respektive klageinstanser,
uden at det har medført væsentlige ændringer af projektet, og at eventuelle
anlagte søgsmål til prøvelse af planer eller myndighedsafgørelser ikke har medført
væsentlige ændringer i projektet.
 
Købet er betinget af, at de ovennævnte forhold, i forbindelse med fastsættelse af
overtagelsesdagen, er afklaret senest 24 mdr. efter byrådets godkendelse af købsaftalen.”
 
På møde den 23. juni 2016 mellem Bjerringbro Cross Klub og forvaltningen blev det aftalt, at klubben får udarbejdet en støjkortlægning for projektet. Såfremt kortlægningen fører til, at projektet kan fremmes, skal der indsendes en ansøgning om VVM-anmeldelse og miljøgodkendelse. På mødet blev det desuden oplyst, at planprocessen kan igangsættes, hvis støjkortlægningen viser det muligt.
 
Forvaltningen har den 15. april 2019 modtaget et notat om støjforholdene omkring det ønskede motocrossanlæg. Der er dog behov for yderligere oplysninger om især forudsætningerne og aktiviteterne, der er grundlag for notatet.
 
Byrådet godkendte den betingede købsaftale på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 25), så ifølge ovennævnte bestemmelse i købsaftalen, skal de nævnte afgørelser og tilladelser være meddelt senest den 17. maj 2019, hvilket ikke er muligt.
 
Kommunen har herefter muligheden for at konstatere, at betingelserne ikke er opfyldt, og at den betingede købsaftale således ikke fører til et køb.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den samlede anlægsudgift er ca. 4 mio. kr. og finansieringsplanen indebærer, at Viborg
Kommune bidrager med i alt 2.800.000 kr., hvis projektet gennemføres i overensstemmelse
med det nuværende forslag.
 
Der er på investeringsoversigten for 2020 afsat et beløb på 2.900.000 kr. (2020-priser). Herudover var afsat 80.000 kr., der allerede er udbetalt til brug for støjundersøgelser.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/61320

Resume

Teknisk Udvalg skal, efter afsluttet høringsperiode, tage endelig stilling til, om der skal opkræves vejbidrag i forbindelse med ændret infrastruktur til Karup Kartoffelmelfabrik A.M.B.A., Åhusevej, Karup.

Indstilling

Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på møder den 26. juni 2019. Af sagsfremstillingen fremgår følgende indstillinger til udvalgene:
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at det besluttes at opkræve vejbidrag til vejudvidelsen af Åhusevej,
  
2. at Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A. pålægges at betale 100 % af vejbidraget til vejudvidelsen af Åhusevej,
    
3. at udgiften for vejudvidelsen forfalder efter udvidelsen er anlagt,
 
4. at der samtidig med beslutning om pålæg af vejbidrag træffes principbeslutning om ekspropriation af arealet, som er nødvendigt for udvidelsen. Hvis forvaltningen ikke kan indgå frivillig aftale med grundejerne, kan forvaltningen således iværksætte en ekspropriationsproces,
 
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.800.000 kr. til kontoen ” Sideudvidelse af Åhusevej, Karup” med rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. i 2019 og 450.000 kr. i 2020,
 
6. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.800.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Åhusevej, Karup” med rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. i 2020, og
 
7. at nettoudgiften i 2019 på 1.350.000 kr. midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, og nettoindtægten på 1.350.000 kr. (1.800.000 kr. - 450.000 kr.) indarbejdes i det budgetforslag for 2020-2023, der er under udarbejdelse.
 
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalgets vil foreligge til mødet.

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget traf følgende beslutninger på deres møder:
 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at det besluttes at opkræve vejbidrag til vejudvidelsen af Åhusevej,
 
2. at Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A. pålægges at betale 100 % af vejbidraget til
vejudvidelsen af Åhusevej,
 
3. at udgiften for vejudvidelsen forfalder efter udvidelsen er anlagt,
 
4. at der samtidig med beslutning om pålæg af vejbidrag træffes principbeslutning om
ekspropriation af arealet, som er nødvendigt for udvidelsen. Hvis forvaltningen ikke kan indgå frivillig aftale med grundejerne, kan forvaltningen således iværksætte en
ekspropriationsproces,
 
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.800.000 kr. til kontoen ” Sideudvidelse af Åhusevej, Karup” med rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. i 2019 og 450.000 kr. i 2020,
 
6. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.800.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Åhusevej, Karup” med rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. i 2020, og
 
7. at nettoudgiften i 2019 på 1.350.000 kr. midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, og nettoindtægten på 1.350.000 kr. (1.800.000 kr. - 450.000 kr.) indarbejdes i det budgetforslag for 2020-2023, der er under udarbejdelse.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg traf den 1. maj 2019 (sag nr. 15), påtænkt beslutning om opkrævning af vejbidrag fra Karup Kartoffelmelfabrikken A.M.B.A i forbindelse med sideudvidelsen af Åhusevej. Forvaltningen har efterfølgende sendt den påtænkte beslutning i høring, og høringsperioden er afsluttet. Byrådet tiltrådte den påtænkte beslutning i sit møde den 22. maj 2019 (sag nr. 17).
 

Inddragelse og høring

Følgende er blevet hørt om Teknisk Udvalgs påtænkte beslutning om pålæg af vejbidrag:
 
 • Karup Kartoffelmelfabrik A.M.B.A.
 • N1 A/S
 • KMC INTERNATIONAL A/S
 • Energi Viborg Spildevand
 
Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden, som forløb i perioden 15. maj 2019 til 12. juni 2019.
 

Beskrivelse

Omdannelsen af området, der er omfattet af lokalplan nr. 483 til et erhvervsområde, kræver, at områdets infrastruktur ændres, herunder skal kørebanen udvides og forstærkes.
 
I lokalplan nr. 483 fremgår det af miljøredegørelsen, at der bør etableres en dobbeltrettet cykelsti, så cyklister adskilles fra den tunge trafik. Cykelstien blev ikke medtaget i lokalplanens bestemmelser. Udgifterne til anlæg af den dobbeltrettede cykelsti udgør 1,5 mio. kr.
 
Forvaltningen foreslår, at etableringen af den dobbeltrettede cykelsti ikke indgår i vejbidraget og i øvrigt afventer trafikudviklingen i området, og at behovet for cykelstien vurderes, når vejudvidelsen og lokalplanen er realiseret.
 
For at mindske konsekvenserne af den øgede trafikbelastning på Åhusevej skal kørebanen udvides fra de i dag ca. 5 m til en vejbredde på 7 m fra rundkørslen ved Herningvej til kartoffelmelsfabrikkens indkørsel – en strækning på ca. 1.000 m. Vejudvidelsen på 2 meter forventes udført i nordsiden af vejen. Vejen skal også forstærkes og forsynes med vejafvanding.
 
Forvaltningen foreslår, at Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A. pålægges at betale vejbidrag, for så vidt angår udvidelsen af kørebanen incl. vejafvanding. Der pålægges altså ikke vejbidrag for forstærkning af eksisterende vej.
 
Forvaltningen foreslår, at Kartoffelmelsfabrikken A.M.B.A. pålægges at betale udgifterne til udvidelsen af kørebanen incl. vejafvanding, dog undtaget de udgifter, der ikke kan kræves som vejbidrag, som i denne sammenhæng vil være erhvervelse af areal til udbygningen. Forvaltningen anslår, at vejudvidelsen incl. vejafvanding vil beløbe sig til 1,8 mio. kr. ekskl. moms. Udgifterne til forstærkning af den eksisterende vej beløber sig til 0,65 mio. kr.
 
Der kan opkræves vejbidrag fra de ejendomme, der støder op til den offentlige vej, og som har adgang til vejen. Følgende har ejendom, der støder op til den offentlige vej:
 
 • Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A.
 • KMC INTERNATIONAL A/S
 • ENERGI VIBORG VAND A/S
 • N1 A/S
 
Ejendommen matr.nr. 3a, Karup By, Karup, tilhørende KMC INTERNATIONAL A/S, er beliggende langs vejen, men har ikke direkte adgang til Åhusevej, hvilket udelukker, at der kan opkræves vejbidrag fra ejendommen. I øvrigt er KMC INTERNATIONAL A/S et datterselskab til Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A. med samme direktion og bestyrelse.
 
På ejendommen matr.nr. 3ao, Karup By, Karup, tilhørende N1 A/S er der opført et teknisk anlæg. Trafikken til ejendommen er begrænset og vil forventeligt ikke blive forøget efter udvidelsen af vejen.
 
På ejendommen matr.nr. 2n, Karup By, Karup, tilhørende ENERGI VIBORG VAND A/S, er der opført et rensningsanlæg. Trafikken til ejendommen er begrænset og vil forventeligt ikke blive forøget efter udvidelsen af vejen.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at hele vejbidraget pålægges Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A., idet virksomheden ejer de ejendomme, som fremtidigt forventes at benytte vejen meget intensivt, mens de øvrige tilstødende grundejere kun i meget begrænset omfang forventes at benytte vejen.
 
Forvaltningen foreslår endvidere, at vejbidraget betales, umiddelbart efter at vejudvidelsen er anlagt.
 
Byrådet skal træffe endelig beslutning, om der skal opkræves vejbidrag.
 
Forvaltningen foreslår, at der med vedtagelse af en eventuel beslutning om pålæg af vejbidrag samtidig træffes principbeslutning om ekspropriation af det nødvendige areal til brug for sideudvidelsen. Principbeslutningen vil indebære, at forvaltningen har ”politisk mandat” til at iværksætte en ekspropriationsproces, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med grundejerne om salg af areal til brug for sideudvidelsen. En eventuelt endelig beslutning om ekspropriation vil i givet fald blive behandles politisk.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Sideudvidelsen planlægges gennemført, således at den er udført primo september måned 2019, hvor idriftssætning af Kartoffelmelsfabrikkens udvidelse opstartes. Asfaltslidlaget vil dog først blive udført i 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det bemærkes, at finansiering af udgiftsbevillingen forudsætter midlertidigt forbrug af kassebeholdningen i 2019.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/19060

Resume

Salg af areal til Energi Viborg til regnvandsbassin (bevillingssag)
 
I sagen lægges op til godkendelse af salg af et areal til Energi Viborg til brug for et regnvandsbassin.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 4.200 m2 af ejendommen Skolegade 27, Møldrup til Energi Viborg for 15 kr. pr. m2,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 63.000 kr. til kontoen ”Salg af et areal til Energi, Viborg til brug for et regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2019,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. til kontoen ”Salg af et areal til Energi Viborg til brug for et regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2019, og
 
4. at nettoindtægten på 59.000 kr. i 2019 tillægges kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 4.200 m2 af ejendommen Skolegade 27, Møldrup til Energi Viborg for 15 kr. pr. m2,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 63.000 kr. til kontoen ”Salg af et areal til Energi, Viborg til brug for et regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2019,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. til kontoen ”Salg af et areal til Energi Viborg til brug for et regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2019, og
 
4. at nettoindtægten på 59.000 kr. i 2019 tillægges kassebeholdningen.
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Peter Juhl, Martin Sanderhoff og
Ove Kent Jørgensen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Energi Viborg har behov for at etablere et regnvandsbassin i Møldrup på en del af kommunens ejendom, Skolegade 27. Arealet er vist med skravering på bilag nr. 1. Det pågældende areal, der er ca. 4.200 m2, fremgår af Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019, som også behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i dag. Salget forudsætter således, at tillægget spildevandsplanen godkendes.
 
Energi Viborg har tilbudt at købe arealet for 15 kr. pr. m2 (svarende til i alt ca. 63.000 kr.), idet de anfører, at arealet i lokalplanen er udlagt til sports- og idrætsformål og ifølge Skats vurdering fra 2018 er vurderet til 12 kr. pr. m2. Energi Viborg betaler for udstykningen. Overtagelsen er efter nærmere aftale i 2019. De tilbudte 15 kr. pr. m2 svarer nogenlunde til prisen på landbrugsjord.
 
Der er indhentet mæglervurdering, der vurderer arealet til 35 kr. pr. m2 (svarende til i alt ca. 147.000 kr.). Vurderingen har kostet 4.000 kr. ekskl. moms. Vurderingen fremgår af bilag nr. 2.
 
Forvaltningen bemærker, at der ikke kan peges på relevante handler til sammenligning, da der ikke er et normalt marked for jord til sports- og idrætsformål. Det bemærkes endvidere, at vi normalt regner med en råjordspris på 50 kr. pr. m2 ved køb af jord til boligformål i byer som Møldrup.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 17/57540

Resume

Ændret overtagelsesdag og ændret pris vedr. salg af Kærvej 11G, Skals (bevillingssag)
I sagen lægges op til beslutning om yderligere udskydelse af overtagelsesdagen i forbindelse med kommunens salg af Kærvej 11G, Skals. Som følge af udskydelsen lægges også op til en reduktion af prisen.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at overtagelsesdagen ved salget af Kærvej 11G, Skals ændres til 1. august 2022,
 
2. at salgsprisen reduceres med yderligere 250.000 kr., så den bliver 3.475.000 kr.,
 
3. at anlægsindtægtsbevillingen og rådighedsbeløbet på kontoen ” Salg af Kærhuset (børnehave) til Skals Efterskole” nedsættes med 250.000 kr. (til 3.475.000 kr.), og rådighedsbeløbet (indtægt) på 3.475.000 kr. flyttes fra 2021 til 2022 på det anlægsbudget for 2020-2023, som er under udarbejdelse.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at overtagelsesdagen ved salget af Kærvej 11G, Skals ændres til 1. august 2022,
 
2. at salgsprisen reduceres med yderligere 250.000 kr., så den bliver 3.475.000 kr.,
 
3. at anlægsindtægtsbevillingen og rådighedsbeløbet på kontoen ” Salg af Kærhuset (børnehave) til Skals Efterskole” nedsættes med 250.000 kr. (til 3.475.000 kr.), og rådighedsbeløbet (indtægt) på 3.475.000 kr. flyttes fra 2021 til 2022 på det anlægsbudget for 2020-2023, som er under udarbejdelse.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet besluttede på dets møde den 19. december 2018 (sag nr. 39) at ændre overtagelsesdag og pris vedr. salget af Kærvej 11G til Skals Efterskole.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommunen havde i 2017 planer om at udbygge børnehuset Kærhuset på Kærvej 11G i Skals. Børnehuset ligger lige op ad Skals Efterskole, og efterskolen ønskede at købe børnehuset af hensyn til fremtidig udvidelse.
 
På denne foranledning blev det vurderet, at kommunen ville være bedre stillet med opførelse af et nyt børnehus i stedet for at beholde og udvide Kærhuset. Derfor blev der indgået aftale om salg for 3.975.000 kr. og med overtagelsesdag den 1. august 2020.
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2019 valgte byrådet at udskyde byggeriet, mens det bliver undersøgt nærmere, hvor den nye institution bedst placeres.
 
Skals Efterskole var indforstået med en udskydelse af overtagelsesdagen til 1. august 2021 mod en reduktion i købsprisen på 250.000 kr., så prisen blev 3.725.000 kr. Størrelsen på afslaget svarer til den skønnede lejeværdi i et år.
 
Byrådet besluttede på dets møde den 30. januar 2019 (sag nr. 6) at sammenlægge projekterne Nyt børnehus i Skals og renovering af Skals Skole til ét projekt. Dette får den konsekvens, at byggeriet samlet overstiger tærskelværdien for EU-udbud. Ved denne form for udbud er der en række tidsfrister, der skal overholdes. Det betyder, at en indflytning i det nye børnehus først kan lade sig gøre i sommeren 2022.
 
Ved et planlagt salg af Kærhuset til Skals Efterskole den 1. august 2021 vil der således skulle foretages en genhusning af såvel vuggestuebørn som børnehavebørn i et år.
 
Skals Efterskole er indforstået med en yderligere udskydelse af overtagelsesdatoen til den 1. august 2022 mod en reduktionspris i købsprisen på 250.000 kr., så prisen bliver 3.475.000 kr.
 
Det er en del af aftalen, at der sker en gennemgang af huset i forhold til vedligeholdelse frem til overtagelsesdatoen. Gennemgangen sker ved Viborg Kommunes Ejendomme og Energi og repræsentanter for Skals Efterskole. På baggrund af denne gennemgang udarbejdes en vedligeholdelsesplan – særligt i forhold til klimaskærmen. Planen følges op i god tid, inden efterskolen overtager bygningen.

 

Alternativer

At der skal findes egnede lokaler til genhusning af ca. 60 børnehavebørn og ca. 15 vuggestuebørn i et år.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

Sagsid.: 19/16539

Resume

Salg af vejareal ved Åbrinken 5, Stoholm (bevillingssag)
Sagen lægger op til beslutning om salg af mindre vejareal til sammenlægning med naboejendommen.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 150 m2 ved Åbrinken 5 for 40 kr. pr. m2 ekskl. moms og jf. vilkårene i sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 6.000 kr. til kontoen ”Salg af vejareal ved Åbrinken 5, Stoholm” med rådighedsbeløb i 2019,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000 kr. til kontoen ” Salg af vejareal ved Åbrinken 5, Stoholm” med rådighedsbeløb i 2019, og
 
4. at indtægten på 3.000 kr. i 2019 tillægges kassen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 150 m2 ved Åbrinken 5 for 40 kr. pr. m2 ekskl. moms og jf. vilkårene i sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 6.000 kr. til kontoen ”Salg af vejareal ved Åbrinken 5, Stoholm” med rådighedsbeløb i 2019,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000 kr. til kontoen ” Salg af vejareal ved Åbrinken 5, Stoholm” med rådighedsbeløb i 2019, og
 
4. at indtægten på 3.000 kr. i 2019 tillægges kassen.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ejeren af ejendommen, Åbrinken 5, Stoholm, har behov for en udvidelse af sin værkstedsvirksomhed og har i den anledning spurgt, om han kan købe ca. 150 m2 af det kommunale vejareal, der grænser op til ejendommen. Arealet er vist med skravering på kortskitsen vedlagt som bilag nr. 1. Lokalplanen muliggør den omhandlede anvendelse.
 
Ejeren af Åbrinken 5 har tilbudt at købe arealet for 40 kr. pr. m2 (svarende til i alt ca. 6.000 kr.) ekskl. moms, og han vil betale handelsomkostninger, herunder udstykningsomkostninger. Han henviser til, at kommunen har erhvervsjord til salg i Stoholm for samme pris, og at der ikke bliver tale om nogen betaling for kloaktilslutning i denne sag.
 
Kommunens behov for arealet består alene i, at der skal være en vendeplads for enden af vejen. Køberen er indstillet på – som et led i en handel – at lave ekstra/ny belægning, så der også efter et salg af arealet er en velfungerende vendeplads.
 
Der er lavet en mæglervurdering af arealet, der vurderer værdien til 25.000 kr. ekskl. moms – hvor køber betaler alle omkostninger. Mæglervurderingen har kostet 3.000 kr. ekskl. moms.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 19/11182

Resume

Salg af grund ved Middagshøjvej 48 – brofæstet (bevillingssag)
I sagen lægges op til salg af en udbudt grund ved brofæstet, Middagshøjvej 48.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger den udbudte grund ved brofæstet for 16.320.000 kr. ekskl. moms,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 16.320.000 kr. til kontoen ”Salg af grund ved Middagshøjvej 48, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ” Salg af grund ved Middagshøjvej 48, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og
 
4. at nettoindtægten på 15.820.000 kr. i 2019, finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, boligformål”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-06-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger den udbudte grund ved brofæstet for 16.320.000 kr. ekskl. moms,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 16.320.000 kr. til kontoen ”Salg af grund ved Middagshøjvej 48, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ” Salg af grund ved Middagshøjvej 48, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og
 
4. at nettoindtægten på 15.820.000 kr. i 2019, finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, boligformål”.
 

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 20. marts 2019 (sag nr. 13) udbudsbetingelser for salg af grund ved brofæstet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune ejer en grund ved ”Brofæstet” umiddelbart syd for banen i Viborg Baneby.
Grunden har nu været udbudt på betingelser vedtaget af byrådet, jf. ovennævnte sag, hvor købsaftale og øvrigt salgsmateriale kan ses.
 
Blandt udbudsvilkårene kan særligt fremhæves:
 • at der lægges op til, at valg af køber både sker ud fra pris og projekt, idet bydere skal redegøre for deres påtænkte projekt, som så vil danne grundlag for en lokalplan. Størrelsen af grunden og den særlige beliggenhed lige ved Hærvejsbroen gør det ønskeligt, at kommunen kan lægge vægt på, at der kommer et attraktivt byggeri,
 • at der stilles krav om, at køber etablerer et fælles og offentlig tilgængeligt udeopholdsareal (i 1. sals højde), der skaber forbindelse til Hærvejsbroen,
 • at køber i forbindelse med aftalens indgåelse forudbetaler 1 mio. kr. (resten af købesummen betales ved overtagelsen – når der er vedtaget en lokalplan – hvilket forventes i 2020),
 • at der er særlige bestemmelser om byggepligt og bod ved overtrædelse (byggeri skal igangsættes senest 12 måneder efter overtagelsesdagen – altså forventeligt i 2021. Byggeri skal være afsluttet senest 36 måneder efter overtagelsesdagen – altså forventeligt i 2023).
 
Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud var der indkommet 1 bud på 16.320.000 kr. ekskl. moms. Buddet er fra AP Ejendomme A/S (datterselskab af AP Pension). AP Ejendomme A/S’s projekt vedlægges som bilag nr. 1.
 
Der har efterfølgende været afholdt møde med budgiver, hvor der er redegjort nærmere for projektet, og tvivlspunkter er blevet afklaret.
 
Med hensyn til projekt er det forvaltningens opfattelse, at det opfylder udbudsbetingelserne og de visioner, der er for grunden.
 
Da udbuddet er sket både på pris og projekt, er der ikke indhentet mæglervurdering.
 
Kommunen skal betale udstykningsomkostningerne, som skønsmæssigt er på 50.000 kr. Tinglysningsafgiften deles mellem parterne. Kommunens andel er ca. 50.000 kr.
 
Kommunen har i forbindelse med udbuddet benyttet sig af ekstern sagkyndig bistand. Udgifterne hertil er ca. 100.000 kr.
 
En del af grunden er erhvervet af Banedanmark, og det var i den forbindelse et vilkår, at såfremt grunden videresælges helt eller delvist af Viborg Kommune inden 10 år fra den aftalte overtagelsesdato for en højere salgspris end den kontante købspris, så forpligter Viborg Kommune sig til at udbetale halvdelen af differencen mellem købsprisen og den højere videresalgspris, til Banedanmark. Det beløb, som kommunen i henhold til dette vilkår skal betale til Banedanmark, er på ca. 300.000 kr.
 
Der kan senere blive tale om opkrævning af supplerende kloaktilslutningsbidrag til Energi Viborg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag