You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 20. november 2019 kl. 17:00

Mødested Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Udvalg Byrådet - NYT pr. 1.1.2018
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Robert Demény, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Lone Langballe, Mads Panny
Bemærkninger Der er efter aftale med borgmesteren den 19. november 2019 udsendt en tillægsdagsorden. Borgmesteren foreslog ved mødets start, at byrådet behandlede den udsendte tillægsdagsorden. Byrådet godkendte borgmesterens forslag.

Sagsid.: 17/35912
Resume
Der ønskes ændringer i de af Viborg Kommune udpegede repræsentanter fra den kommunale forvaltning til Handicaprådet.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
 
1. at sekretariatschef Lene Thomsen erstatter teamleder Charlotte Lomholdt, som medlem af Handicaprådet,
 
2. at dagtilbudschef Finn Terkelsen erstatter institutionsleder Trine Würtz Hansen, som suppleant for Lene Thomsen i Handicaprådet, og
 
3. at byggesagsbehandler Carsten Ballegaard Jensen erstatter arkitekt Peter Bertelsen, som suppleant for ingeniør Jesper Hoelgaard i Handicaprådet.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra borgmesteren godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Handicaprådet i Viborg Kommune er sammensat af repræsentanter for handicaporganisationerne samt henholdsvis 3 byrådsmedlemmer og 4 medlemmer fra den kommunale forvaltning.
 
Direktionen har på direktionsmøde den 4. januar 2018 (sag nr. 6) behandlet spørgsmålet om fastlæggelsen af niveauet for hvilke medlemmer, der udpeges fra den kommunale forvaltning.
 
I forlængelse heraf foretog byrådet på møde den 28. januar 2018 (sag nr. 3) udpegning af blandt andet de 4 medlemmer fra den kommunale forvaltning.
 
På mødet blev fra Børn & Unge bl.a. teamleder Charlotte Lomholdt udpeget som medlem af Handicaprådet med institutionsleder Trine Würtz Hansen som sin suppleant.
 
Samtidigt blev fra Teknik & Miljø udpeget ingeniør Jesper Hoelgaard som medlem af Handicaprådet med arkitekt Peter Bertelsen som suppleant.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Børn & Unge ønsker at deres fremtidige repræsentation i Handicaprådet foretages på chefniveau.
 
I forhold til forslaget om at udpege Carsten Ballegaard Jensen som ny suppleant for ingeniør Jesper Hoelgaard som repræsentant for Teknik og Miljø er baggrunden, at den hidtidige suppleant Peter Bertelsen er fratrådt sin stilling ved Viborg Kommune.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 17/35904
Resume
I forbindelse med konstitueringsaftalen indgået efter byrådsvalget i 2017 blev aftalt, at Ib Bjerregaard (V) pr. 1. januar 2020 skulle overtage posten som medlem af Vurderingsankenævnet fra Martin Sanderhoff (A). På den baggrund skal Byrådet nu foretage indstilling af Ib Bjerregaard som nyt medlem af Vurderingsankenævnet.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
 
at ejendomsmægler Ib Bjerregaard (V) indstilles som medlem af Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst i stedet for byrådsmedlem Martin Sanderhoff (A).
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra borgmesteren godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 13. december 2017 (sag nr. 20) blev Martin Sanderhoff (A) indstillet som Viborg Kommunes medlem af Vurderingsankenævnet med Anders Bertel (A) som suppleant.
 
Som led i konstitueringsaftalen blev samtidigt aftalt, at Ib Bjerregaard (V) pr. 1. januar 2020 skulle overtage posten som medlem af Vurderingsankenævnet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 8, stk. 1, har skatteministeren foretaget en inddeling af landet i vurderingsankenævnskredse og samtidigt bestemt, hvilke kommuner der har indstillingsret til pladserne i vurderingsankenævnene.
 
Viborg Kommune indgår i Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst, der består af i alt 5 pladser, hvoraf Viborg Kommune foretager indstilling af 1 medlem samt 1 personlig suppleant for medlemmet. Efterfølgende foretager skatteministeren udnævnelse af medlemmerne til Vurderingsankenævnet.
 
Skatteministeriet har i forbindelse med den oprindelig udpegning henstillet til, at kommunerne ved indstillingerne lægger vægt på at de indstillede personer har teoretisk eller praktisk kendskab til ejendomsvurdering.
 
Vurderingsankenævnet afgør klager over told- og skatteforvaltningers afgørelser om vurdering af landets faste ejendomme samt afgørelser iht. ejendomsavance-beskatningsloven.
 
Ankenævnsstrukturen på SKAT´s område er under omdannelse. Ifølge et lovforslag foreslås bl.a. en helt ny struktur for vurderingsankenævnene med ikrafttræden den 1. januar 2021.

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/29779
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. ”Det korrigerede budget” er det oprindelige budget tillagt diverse tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2018.
Indstilling
På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes.
 
Ligeledes på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2019 godkendes,
 
3. at der godkendes netto nedsættelse af driftsbevillinger og rådighedsbeløb i 2019 på 59.829.000 kr. jf. specifikationen i bilag nr. 4, og
 
4. at de 59.829.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2019.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Indstillingen fra Kommunaldirektøren godkendes for så vidt angår 1. ”at”.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2019 godkendes,
 
2. at der godkendes netto nedsættelse af driftsbevillinger og rådighedsbeløb i 2019 på
59.829.000 kr. jf. specifikationen i bilag nr. 4, og
 
3. at de 59.829.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2019.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 viste, at der var udsigt til en væsentlig overskridelse af den sanktionsbelagte serviceramme.
 
Der blev derfor udarbejdet en ekstraordinær prognose til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. juni 2019 (sag nr. 30) hvor udvalget besluttede en række tiltag for at begrænse forbruget i den resterende del af året.
 
Budgetopfølgningen pr. 30. juni viste – inkl. disse tiltag – en forventet merudgift på servicerammen på ca. 20 mio. kr.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2019 for Viborg Kommune opgjort pr. 30. september 2019.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskabsresultat og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).
 
Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (på driften på politikområde-niveau), men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i nedenstående tabel 1.
 
I bilag nr. 2 er de væsentligste hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
Som bilag nr. 3 er vedlagt oversigt over ansøgte omplaceringer af budgetbeløb mellem politikområder. Formelt set er der tale om bevillinger til de enkelte politikområder, men da de totalt set giver 0 kr., kan Økonomi- og Erhvervsudvalget godkende disse på byrådets vegne.
 
Tabel 1, resultatopgørelse
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
   Note nr.
 
 
 Oprindeligt
 
 Korrigeret
 
 30. sept.
I forhold til opr. budget (kol. 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
 
Skatter og generelle tilskud
-5.918,1
-5.918,1
-5.915,5
2,7
2,7
-9,1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
4.252,1
4.323,4
4.236,2
-15,9
-87,3
-39,0
2
Overførselsudgifter
1.469,8
1.465,8
1.452,3
-17,5
-13,5
-21,4
3
Driftsudgifter i alt
5.721,9
5.789,2
5.688,5
-33,5
-100,8
-60,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renter
11,1
-82,9
-87,7
-98,8
-4,7
-2,3
4
Resultat før anlæg og afdrag mv.
-185,1
-211,8
-314,6
-129,6
-102,8
-71,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
216,3
279,7
241,5
25,3
-38,2
10,6
5
Anlæg, jordforsyning
-28,5
13,3
-24,8
3,6
-38,2
-16,1
6
Anlæg, ældreboliger
0,0
-3,9
-3,1
-3,1
0,8
0,8
 
Alment boligbyggeri
44,8
56,0
41,7
-3,1
-14,3
-5,3
7
Nettoafdrag på gæld
33,2
32,8
27,3
-5,9
-5,5
-5,9
8
 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet likviditetsvirkn. af
det skattefinans. område
80,7
166,1
-32,1
 
 
 
-112,8
-198,2
-87,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
6,0
12,5
4,7
-1,3
-7,8
-1,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansforskydninger
5,4
81,8
81,8
76,4
0,0
1,2
 
Samlet likviditetsvirkning
(plus = kasseforbrug)
92,2
260,4
54,4
-37,7
-206,0
-88,1
 
 
Indtægter fra skatter og generelle tilskud
Indtægter fra skatter og tilskud under et forventes at balancere nogenlunde med budgettet (mindreindtægt på knap 3 mio. kr.).
 
Serviceudgifter
I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 87 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 15 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på ca. 72 mio. kr. Da der er overført 62 mio. kr. fra 2018, betyder det, at der ikke længere forventes forbrugt af de driftsbudgetter, der er overført fra 2018. Ved den seneste opfølgning (30. juni) var der forventet et forbrug af overførslerne på 30 mio. kr. (før indregning af virkningen af de tiltag Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2019. 
 
Der er således sket en forbedring af resultatet imellem de to opfølgninger på 39 mio. kr. Dette skal bl.a. ses i lyset af de tiltag om tilbageholdenhed med forbruget i resten af 2019, som Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2019
.
For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en merudgift på 9 mio. kr. i forhold til rammen. Ved indmeldingen pr. 30 juni blev der forventet en merudgift på 48 mio. kr. før de igangsatte tiltag. Disse blev skønnet til at give mindreudgifter på 25-30 mio. kr., så overskridelsen af servicerammen blev vurderet til ca. 20 mio. kr. Opfølgningen pr. 30. sept. viser med andre ord en yderligere forventet nedgang i forbruget.
 
Overførselsudgifter
Samlet forventet mindreudgift på ca. 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette er en forbedring på 21 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. juni.
 
Anlæg
Der forventes følgende mindreudgifter (netto) i forhold til det korrigerede budget:
 
Skattefinansieret
38 mio. kr.
Ældreboliger
-1 mio. kr.
Jordforsyning
38 mio. kr.
Forsyning
7 mio. kr.
I alt
82 mio. kr.
 
For anlæg under de skattefinansierede områder forventes der et merforbrug på ca. 25 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4) at der til hver af de 3 årlige budgetopfølgninger udarbejdes forventede tidsplaner for de største anlægsprojekter. Disse tidsplaner fremgår af bilag nr. 5.
 
Forsyning
Drift: Der forventes netto mindreudgifter på ca. 1 mio. kr.
Anlæg: Forventet mindreudgift på ca. 7 mio. kr.
 
Likviditet
Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et kassetræk på ca. 92 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om et kassetræk på 54 mio. kr. eller ca. 38 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.
 
Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 260 mio. kr. - såfremt hele budgettet blev udmøntet - bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på 206 mio. kr.
 
Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2019 med udgangen af året at ligge på ca. 387 mio. kr., hvilket er 167 mio. kr. mindre end ved årets start.
 
 
Byrådets økonomiske målsætninger
Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 315 mio. kr. opfylder byrådets målsætning om minimum 250 mio. kr.
 
Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på 242 mio. kr. ligger over byrådets målsætning om minimum 225 mio. kr.
 
Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på 387 mio. kr. med udgangen af 2019. For den gennemsnitlige likviditet er målsætningen på minimum 200 mio. kr. med udgangen af året, og målsætningen forventes dermed overholdt.
 
Alle tre økonomiske målsætninger vil hermed blive overholdt med det forventede regnskabsresultat.
 
Bevillingsansøgninger:
Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger til de områder, som ikke er omfattet af overførselsadgang. Som udgangspunkt søges bevillingerne på forskellen mellem det forventede forbrug og det korrigerede budget, så det endelige regnskabsresultatet vil ligge tættest muligt på budgettet med udgangen af året.
 
Herudover søges der bevillinger til det lov- og cirkulæreprogram, der er udsendt til budget 2020-2023, men som for en del af lovgivningen også har effekt i 2019. Virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres i de generelle tilskud.
 
Børne- og Ungdomsudvalget søger endvidere om (nedsættelse af) bevillig i forbindelse med det gennemførte udbud på rengøring, der samlet set giver en årlig mindreudgift.
 
De samlede bevillinger betyder en netto nedsættelse af bevillingerne med 59,8 mio. kr., som er foreslået tilført kassebeholdningen. I bilag nr. 4 kan ses en samlet oversigt over bevillingerne (for driftsbevillingerne på politikområdeniveau).
 
Der gøres opmærksom på, at byrådet på mødet den 9. oktober 2019 (sag nr. 15) besluttede at nedsætte alle driftsbevillingerne i 2019 med 9,6 mio. kr. på grund af lavere pris- og lønskøn. Denne nedsættelse af bevillingerne er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen (da budgettet er opgjort pr. 30. sept.). Alt andet lige vil det betyde, at mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget i det endelige regnskab vil blive mindre end vist i opfølgningen, da bevillingerne nedsætter budgettet. 
 
Indstillinger fra udvalgene:
Alle udvalg indstiller de foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse samt resultatet af deres respektive budgetopfølgninger til byrådets godkendelse - inkl. de bevillinger, der fremgår af bilag nr. 4, kolonne 1 og 2.
 
Herudover har Kultur- og Fritidsudvalget anført flg. i sin beslutning: ”At byrådets beslutning om at nedsætte budgetterne som følge af reducerede pris- og lønfremskrivninger jfr. KL´s vurdering vedr. selvejende institutioner indgår i regnskabsafslutningen, som overførsler til 2020, idet tilskud til disse reduceres med beløb svarende til overførsel af merforbrug, som ventes i størrelsesordenen ca. 0,2 %”.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/26130
Resume
Hammershøj Fjernvarmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån samt byggekredit i anlægsfasen på 7,5 mio. kr. til finansiering af udgifterne til et nyt varmepumpeanlæg.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om kommunegaranti fra Hammershøj Fjernvarmeværk godkendes, så der til Hammershøj Fjernvarmeværk stilles kommunegaranti for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende lån på 7,5 mio. kr. i forbindelse med investeringen i nyt varmepumpeanlæg, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånet 31. december året forinden.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om kommunegaranti fra Hammershøj Fjernvarmeværk godkendes, så
der til Hammershøj Fjernvarmeværk stilles kommunegaranti for byggekredit i
anlægsfasen og efterfølgende lån på 7,5 mio. kr. i forbindelse med investeringen i nyt
varmepumpeanlæg, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på
byggekreditten/lånet 31. december året forinden.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, som kan ses i bilag nr. 1, at Hammershøj Fjernvarmeværk ønsker at investere i en ny varmepumpe til produktion af fjernvarme.
 
Projektet omfatter etablering af en eldrevet luft/vand varmepumpe med en maksimal varmeydelse på 963 kW, luftkølere samt opførelse af en teknikbygning til anlægget.
Varmepumpeanlægget skal supplere eksisterende solvarmeanlæg.
 
Ifølge projektbeskrivelsen vil installation af en elektrisk varmepumpe være en god løsning for fjernvarmeforbrugerne i Hammershøj samt samfundet generelt. Både de selskabs-, forbruger-
og samfundsøkonomiske beregninger viser god økonomi.
 
Det fremgår ligeledes af ansøgningen, at kontraktsummen for anlægget udgør 7,6 mio. kr.
 
Byggekredit og lån forventes optaget i Kommunekredit. Ifølge indhentet låneforslag fra Kommunekredit i september 2019 udgør renten -0,11% pr. år på et fastforrentet 15-årigt lån og rentesatsen på byggekreditten udgør 0,00% pr. år.
 
Forvaltningens gennemgang af Fjernvarmeværkets seneste årsregnskaber og budgetter har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har i forvejen stillet en kommunegaranti for et lån optaget af Hammershøj Fjernvarmeværk i 2016 på 14 mio. kr. Pr. 29. oktober 2019 udgør restgælden 12,1 mio. kr.  

Gældende lovgivning mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af fjernvarmeværket ansøgte kommunegaranti for byggekredit og lån til projektet.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår desuden, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3. 

Garantiprovision 

På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 18) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. F.eks. vil der i 1. halvår 2020 blive opkrævet 0,55% af restgælden på byggekreditten/lånet pr. 31. december 2019, hvis byggekreditten/lånet optages inden årets udgang.
 

Øvrige forhold 

Forvaltningen har i henhold til bemyndigelse godkendt projektet efter Varmeforsyningsloven.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/17663
Resume
Skolebestyrelserne har tilkendegivet at de tager de reviderede styrelsesvedtægter samt bilag til efterretning.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes og
2. at den reviderede styrelsesvedtægt for ungdomsskolen godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-10-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,
 
1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes og
2. at den reviderede styrelsesvedtægt for ungdomsskolen godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at godkende de reviderede styrelsesvedtægter samt bilag til høring på udvalgsmøde den 13. august 2019 (sag nr. 7).

Inddragelse og høring

Skolebestyrelserne har haft udkastet til vedtægterne til udtalelse fra 14. august 2019 til 3. oktober 2019.

Beskrivelse

Skolebestyrelserne tog vedtægterne til efterretning og har ikke yderligere kommentarer.
Høringssvarene fremgår af bilag 4.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Styrelsesvedtægterne træder i kraft efter godkendelse i Byrådet den 20. november 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Følgende fremgår af folkeskoleloven omkring fastsættelse af styrelsesvedtægt for folkeskolen:
§ 41. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:
1) Skolebestyrelsernes sammensætning.
2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.
Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.”
 
Følgende fremgår af ungdomsskolelovens §8 omkring styrelsesvedtægten:
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.
Bilag

Sagsid.: 17/39631
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på forsyningsområdet, hvor udgifter beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-10-2019
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Klima- og Miljøudvalget er nu afsluttet.
 
Sted nr.
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
161211
Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation
9.739
9.744
5
166611
Komprimator ved omlastestation
3.500
2.429
-1.071
I alt
Afsluttet anlæg
13.239
12.173
-1.066
 
Der gøres opmærksom på, at en afvigelse mellem bevilling og forbrug ikke nødvendigvis er udtryk for, at der er et ikke-forbrugt rådighedsbeløb. Der er i nogle tilfælde overført ikke-forbrugte rådighedsbeløb til kassebeholdningen i forbindelse med overførsler mellem år.
 

Forklaring på afvigelser

 
Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation:
Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 5.000 kr. Merforbruget er indregnet i mellemværende med kommunen og medtages i takstberegningen.
 
Komprimator ved omlastestation:
Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.071.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er tillagt kassebeholdningen/mellemværende i forbindelse med regnskabsafslutning for 2016. Mindreforbruget skyldes en ændring i projekteringen som følge af ændrede behov.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 17/51527
Resume
Forslag til lokalplan nr. 487 samt forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 - 2029 har i perioden 17. jan. - 14. marts 2019 været i offentlig høring.
 
Der er i høringsperioden modtaget 77 høringssvar. Høringssvarene er primært indsigelser mod den foreslåede planlægning for fremtidigt boligområde ved Kolbækken i Hald Ege samt bekymring omkring trafikforhold og områdets natur.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om de indstiller til Byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de nævnte ændringer under afsnit i dagsorden ”Foreslåede ændringer i forhold til forslag til lokalplan nr. 487”
 
2. at bilag nr. 6 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag nr. 7 - 10 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar
 
3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller endvidere, at Teknisk Udvalg træffer beslutning om, hvorvidt veje i området skal navngives:
 1. Kolbæk Sletten
 2. Kolbæk Mark
 3. Kolbæk Parken
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de nævnte ændringer under afsnit i dagsorden ”Foreslåede ændringer i forhold til forslag til lokalplan nr. 487”, idet bebyggelsens etageantal fastholdes på 2 etager,
 
 
2. at bilag nr. 6 ”Notat med behandling af høringssvar” med tilhørende uddybende besvarelser i bilag nr. 7 - 10 sendes som svar til alle, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 
Teknisk Udvalg besluttede desuden,
 
4. at veje i området skal navngives Kolbæk Mark,
 
5. at muligheden for vejforbindelse mellem rute 26 og Koldingvej undersøges med henblik på afhjælpning af trafikale gener, og
 
6. at mulighed for støjafskærmning mellem Nonbo Enge og Vejlevej undersøges
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Robert Demény stemmer imod.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 19. december 2018 (sag nr. 13) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 487 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Forslag til lokalplan er i bilag 2, forslag til kommuneplantillæg er i bilag 3, og miljørapport er i bilag 4.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 487 for et boligområde ved Kolbækken i Hald Ege samt forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 – 2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring. Der er i høringsperioden modtaget 77 høringssvar til planforslagene og miljørapporten.
Høringssvarene er i bilag 5.
 
Høringssvarene omhandler primært:
 • indsigelse mod ændring af Kommuneplan 2017-2029 kort tid efter den er vedtaget,
 • manglende begrundelse for byvækst,
 • utilfredshed over, at de 4 lokalplaner ikke er behandlet som én samlet plan,
 • bekymring for øget trafikmængde og trafikstøj, herunder manglende trafikplan, der redegør for de trafikale udfordringer,
 • indskrænkning af områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter samt indvirkning på økologisk forbindelseslinje,
 • indsigelse med en massiv udnyttelse af arealet,
 • manglende sammenhængende grønne områder og stisystemer mellem eksisterende og nyt boligområde samt
 • bebyggelsens etageantal/bygningshøjde inden for lokalplanområdet.
 
Den 19. februar 2019 blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslag 487 med deltagelse af omkring 175 borgere. Debatten på mødet drejede sig hovedsagelig om ovenstående punkter.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 6, som indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til disse. Der er endvidere udarbejdet fire tilhørende uddybende notater, som fremgår i bilag 7 - 10.
 
Den 31. juli 2019 meddelte Planklagenævnet, at forslag til lokalplan nr. 487 er påklaget.
I klagen er der navnlig klaget over, at der planlægges anlagt en vej i et beskyttet naturområde og økologisk forbindelse.
 
Planklagenævnet har den 27. september 2019 truffet afgørelse i ovennævnte klagesag og meddelt, at Planklagenævnet har afvist at behandle klagen, da lokalplanforslaget ikke er endeligt vedtaget.
 
Forvaltningen har den 23. september 2019 holdt møde med de 2 bygherrer, hvor bl.a. følgende emner blev drøftet:
 
 • adgangsmuligheder fra de tilgrænsende boligområder til lokalplanforslagets delområde IV (naturområdet langs Kolbækken),
 • afstand til boligområdet Nonbo Krat og Nonbo Enge,
 • bebyggelsens tæthed og
 • nær-rekreative områder.
 
På baggrund af mødet har ejerne Poul Erik Hansen og Bach Gruppen A/S fremsendt besvarelse til ovennævnte punkter – jf. bilag nr. 11.
 

Foreslåede ændringer i forhold til forslag til lokalplan nr. 487

Forvaltningen foreslår følgende ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 487:
 • Der udtages 2 grunde til åben-lav boligbebyggelse nord-øst for Nonbo Enge nr. 22 og nr. 39. Arealet udlægges i stedet som grønt område.
 • Lokalplanens bestemmelser om boligantal ændres, så der maksimalt må opføres 132 boliger (mod tidligere 134 boliger). Der må indrettes 1 bolig pr. ejendom.
 • Lokalplanens bestemmelser om grundstørrelse i delområde II præciseres, så der angives en maksimal grundstørrelse på 550 m2. Grundene skal mindst være 250 m2. Det er dermed muligt i delområde II at minimere antallet af boliger, da det er muligt at udstykke større grunde.
 • Cykelsti forbindelse ind mod Nonbo Enge - vist på kortbilag 2 - udgår.
 • Matr. 1ag Nonbo, Dollerup - tilhørende Energi Viborg Vand A/S – kan anvendes som opholdsareal. Der må ikke opstilles legeredskaber, legehuse o.l. på arealet.
 • Lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens etageantal ændres, så der i delområde I og II kan opføres bebyggelse i maksimalt 1½ etage (mod tidligere 2 etager).
 • Det skal præciseres, at der skal opsættes 2 aflåselige bomme på den nord-sydgående del af Teglgårdsvej, så en del af det græsarmerede vejstykke kun kan anvendes til cykel- og gangtrafik med undtagelse af kørsel med Energi Viborg Vands A/S tilsynsbil.

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 487

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
Mod nordøst, nordvest og ved Kolbækken udlægges et større areal til naturområde.
Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af max. 134 boliger, hvoraf:
 • 35 grunde udstykkes som parcelhusgrunde
 • 99 grunde udstykkes i form af kædehuse, rækkehuse eller fritliggende parcelhuse på små grunde og/eller på storparceller.
 
Området opdeles i 4 delområder.
Delområde I udlægges til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse med en grundstørrelse på min. 700 m2. Bebyggelsesprocenten er max. 30, bygningshøjde max. 8½ m og etageantal max. 2.
Delområde II udlægges til tæt-lav bebyggelse i form af kædehuse, rækkehuse eller fritliggende parcelhuse på mindre grunde med en grundstørrelse på min. 250 m2. Bebyggelsesprocenten er max. 40%, bygningshøjde max. 8½ m og etageantal max. 2.
Delområde III udlægges til rekreative områder, grønne kiler og støjvold.
Delområde IV udlægges til naturområde og må ikke bebygges.
 
Derudover indeholder planforslaget emner som:
 • krav til udseende af facader, tagform og materialevalg, herunder farvevalg
 • regnvandshåndtering, idet tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund,
 • begrænsning af befæstede arealer max. 40% af den enkelte grunds areal af hensyn til nedsivning af overfladevand på egen grund,
 • udbygningsaftale omhandlende hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Koldingvej samt ny sti/ridesti fra krydset Egeskovvej/Koldingvej til Viborg Rideskole,
 
Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 – 2029
Lokalplanforslagets område er ikke optaget som en del af kommuneplanens rammer. Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 – 2029, der ændrer områdets anvendelse dels til boligformål (HALD.B4.05) og dels til rekreativt formål (HALD.R1.06).
 
Miljørapport
Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
De modtagne høringssvar er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering – jf. bilag 12. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

Vejnavn

Forvaltningen har modtaget forslag fra borger og fra den ene af områdets ejere om navngivning af det foreslåede boligområde ved Kolbækken.
 
Borger foreslår, at navnet ”Kolbæk” bør indgå i navngivning af områdets veje – fx ”Kolbæk Sletten” eller ”Kolbæk Mark”.
Ejer af den sydligste del af LP 487 foreslår ”Kolbæk Parken”.

Skovbyggelinje

Lokalplanområdet ligger under 300 meter fra Viborg Plantage og hele lokalplanområdet er - i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17 - omfattet af skovbyggelinjen.
Miljøstyrelsen er på det foreliggende grundlag indstillet på at reducere skovbyggelinjen for delområderne I – III, hvor der planlægges byggeri samt rekreative områder, grønne kiler og støjvold. Skovbyggelinjen vil kunne reduceres svarende til ca. 65 meter fra skoven - se bilag nr. 13. Viborg Kommune har i henvendelse til Miljøstyrelsen anmodet om en reduktion af skovbyggelinjen svarende til 30 m fra skoven.

Arkæologi

Viborg Museum har på foranledning af områdets ejere - foretaget en arkæologisk prøvegravning. Der er i den østlige del af lokalplanområdet fundet væsentlige fortidsminder i form af bebyggelse fra bronzealder og middelalder spredt i området – jf. kort med beskrivelse i bilag 14.
 
Fortidsminderne i disse områder skal enten bevares for eftertiden eller undersøges for bygherrens regning. Det er bygherren, der beslutter, om fortidsminderne skal bevares eller undersøges.

Trafik og trafiksikkerhed

Som følge af lokalplan nr. 487 vil følgende blive etableret:
 • omlægning af 2 busstoppesteder,
 • sti (ridesti) fra krydset Egeskovvej/Koldingvej til Viborg Rideskole,
 • 2 hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Koldingvej, hvor den ene etableres, hvor Alhedestien krydser Koldingvej,
 • Lukning af Kolbækvængets tilslutning til Vejlevej.
  Viborg Kommune har meddelt Vejdirektoratet, at kommunen vil følge den trafikale udvikling i krydset og ikke ønsker at ligge sig fast på en lukning til statsvejen ved eksempelvis en 50% udbygning af området. Vejdirektoratet har taget meddelelsen til efterretning.
 
Vejdirektoratet har endvidere meddelt, at den viste støjvold på det byggelinjepålagte areal skal fjernes eller tilbagerykkes uden udgift for Vejdirektoratet, såfremt det senere viser sig, at der er behov for vejudvidelse af statsvejen. Ejer af arealet har accepteret, at der tinglyses et fjernelsesvilkår, såfremt Vejlevej skal udvides.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune for så vidt angår:
 • omlægning af 2 busstoppesteder i krydset Koldingvej/Egeskovvej,
 • lukning til Vejlevej.
 
I øvrigt foreslås beplantningen på vestsiden af Koldingvej (lige nord for T-krydset ved Egeskovvej) beskåret, da beplantningen virker generende for biler, der kommer fra nord mod syd. Herved kan oversigtsforholdene forbedres.

Udbygningsaftale

Ejerne af lokalplanområde 487 har underskrevet udbygningsaftale om at finansiere en sti (ridesti) fra krydset Egeskovvej/Koldingvej til Viborg Rideskole samt etablere 2 hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Koldingvej i form af indsnævringer af kørebanen. Der er ikke modtaget høringssvar til udbygningsaftalen. Vejanlæggene skal etableres inden igangsætning af byggemodning.

Overtagelsespligt

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden 4 år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen. Grundejerne har underskrevet aftale, hvor de fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen af det pågældende område ændres fra rekreativt formål til boligformål.
Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.
Bilag

Sagsid.: 19/16527
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på Teknisk Udvalgs område, hvor bruttoudgifter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio.kr. eller mere.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2019
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes samme med dette.
 
Følgende anlæg under Teknisk Udvalg er nu afsluttet.
 
(Beløb i 1.000 kr.)
Stednr.
Anlægsprojekt
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
(+=merforbrug)
222016
Den Midtjyske Cykelstjerne
48.950
-11.952
44.772
-12.095
-4.178
-143
222077
Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del
2.245
2.200
-45
222080
Cykelsti Langs Løgstørvej
3.200
3.172
-28
222102
Stitunnel under Aarestrupvej
2.000
2.294
294
222109
Tilbagekøb af gadelys
4.500
4.500
0
223055
Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan
3.880
3.102
-778
223086
Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole
2.000
1.882
-118
223111
Fjernelse af P-dæk på Fischers Plads
2.000
2.259
259
002519-25
Komponisthøjen, Klejtrup
5.075
4.336
-739
002612-25
Skaldehøjvej, Viborg, 3. etape
3.500
3.729
229
002657
Nedrivning af Rosenvænget Skole
4.376
4.294
-82
I alt
Afsluttede anlægsprojekter
81.726
-11.952
76.540
-12.095
-5.186
-143
 
Der gøres opmærksom på, at en afvigelse mellem bevilling og forbrug ikke nødvendigvis er udtryk for, at der er et ikke-forbrugt rådighedsbeløb. Der er i nogle tilfælde overført ikke-forbrugte rådighedsbeløb til kassebeholdningen i forbindelse med overførsler mellem år.

Forklaringer på større afvigelser

 
222016:
Ved afslutning af anlægsprojektet ”Den Midtjyske Cykelstjerne” var der et ikke-forbrugt rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. Dette rådighedsbeløb blev anvendt til finansiering af projektet ”Færdiggørelse af Den Midtjyske Cykelstjerne”. Der blev i den forbindelse ikke foretaget en nedsættelse af anlægsudgiftsbevillingen til ”Den Midtjyske Cykelstjerne”, hvilket er årsagen til mindreforbruget. Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes, at der er modtaget et tilskud fra Friluftsrådet. Der har ikke været budgetteret med tilskuddet.
 
 
222102:
Merforbruget skyldes større udgifter til pumpestation og pumpeledning for stiafvanding end forudsat.
 
223055:
Der er et mindreforbrug på 778.000 kr., hvoraf 626.000 kr. er tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskab 2017. Det resterende mindreforbrug vedrører primært rundkørslen Agerlandsvej/Gl. Skivevej. Anlægsoverslaget har været udarbejdet på en forventet større rundkørsel, end der er udført. 
 
223086:
Mindreforbruget skyldes, at tilbuddet fra entreprenøren blev lavere end forventet.
 
223111:
Merforbruget skyldtes primært, at belægningen på P-dækket indeholdt meget zink, der skulle bortskaffes som farligt affald.
 
002519-25
Mindreforbruget skyldes billigere licitation.
 
002612-25
Merforbruget skyldes, at etablering af grønne områder og stier blev dyrere end oprindeligt budgetteret.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 19/3512
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Mødelisten blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

 
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/44476
Resume
Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler afsat til nedrivning af bygninger i Bjerringbro som et led i helhedsplanen om byfornyelse i Bjerringbro. Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2019-2020.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Erhvervs- og Økonomiudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.500.000 kr. til kontoen ”Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2019 og 2.500.000 kr. i 2020.
 
2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 og 2.500.000 i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.500.000 kr. til kontoen ”Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2019 og 2.500.000 kr. i 2020.
 
2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 og 2.500.000 i 2020 finansieres af det afsatte
rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Der er afsat 3.500.000 kr. på anlægsbudget 2019 til nedrivning af bygninger i Bjerringbro.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Nedrivningen beløber sig til 3.500.00 kr. De valgte ejendomme i Bjerringbro er:
 
 • Børnehaven, Skibelundvej 9
 • Børnehaven, Brogade 48
 • Forsamlingshuset, Skibelundvej 3
   
 
Da ejendommene har stået ubrugte igennem flere år, er det besluttet, at de skal nedrives som et led i at forny slidte og misligholdte steder i Bjerringbro. Dette skal give bedre mulighed for etablering og udvikling af samlingssteder og bidrage til en positiv oplevelse af byens forskellige områder.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Nedrivningen vil foregå i perioden 2019-2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/14843
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets anbefaling til Landsbyggefonden om tilsagn (skema A) til renovering af afdeling 8, Ellekonebakken i Viborg samt byrådets godkendelse til nedrivning af 28 familieboliger, kapitaltilførsel, kommunegaranti for både støttede og ustøttede realkreditlån samt godkendelse af den foreløbige husleje.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslå, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til nedrivning af 28 familieboliger i afdeling 8, Ellekonebakken, på betingelse af, at afdelingsmødet ligeledes godkender nedrivningen, videresendes til Boligstyrelsen med byrådets godkendelse,
 
2. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til renovering af 536 almene boliger i afdeling 8, Ellekonebakken i Viborg (Skema A), med en samlet anskaffelsessum på 485.590.000 kr., på betingelse af, at afdelingsmødet ligeledes godkender nedrivningen, videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
3. at der ydes kapitaltilførsel som lån til afdeling 8, Ellekonebakken i Viborg med i alt 760.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i pulje til kapitaltilførselssager,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 236.350.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
 
5. at byrådet giver tilsagn om 50 % kommunegaranti for ustøttede realkreditlån på 92.200.000 kr. til gruppe 2 arbejder, svarende til 46.100.000 kr.,
 
6. at byrådet giver tilsagn om 50 % kommunegaranti for ustøttede realkreditlån på 155.240.000 kr. til gruppe 3 arbejder, svarende til 77.620.000 kr.,
 
7. at afdeling 8, Ellekonebakken fritages for indbetaling til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs dispositionsfond for 1/3 af ydelserne vedrørende udamortiserede prioriteter af den oprindelige finansiering, og
 
8. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt for renoverede etageboliger 800 kr./m², for ikke-renoverede etageboliger 700 kr./m2, for rækkehuse 735 kr./m² og for ungdomsboliger 637 kr./m².
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til nedrivning af 28 familieboliger i
afdeling 8, Ellekonebakken godkendes og videresendes til Boligstyrelsen. Godkendelsen er betinget af, at afdelingsmødet ligeledes godkender helhedsplanen,
 
2. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til renovering af 536 almene
boliger i afdeling 8, Ellekonebakken i Viborg (Skema A), med en samlet anskaffelsessum
på 485.590.000 kr. videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling. Anbefalingen er betinget af, at afdelingsmødet ligeledes godkender helhedsplanen,
 
3. at der ydes kapitaltilførsel som lån til afdeling 8, Ellekonebakken i Viborg med i alt
760.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i pulje til kapitaltilførselssager,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede
realkreditlån indtil 236.350.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50 % regaranti fra
Landsbyggefonden,
 
5. at byrådet giver tilsagn om 50 % kommunegaranti for ustøttede realkreditlån på
92.200.000 kr. til gruppe 2 arbejder, svarende til 46.100.000 kr.,
 
6. at byrådet giver tilsagn om 50 % kommunegaranti for ustøttede realkreditlån på
155.240.000 kr. til gruppe 3 arbejder, svarende til 77.620.000 kr.,
 
7. at afdeling 8, Ellekonebakken fritages for indbetaling til Boligselskabet Sct. Jørgen,
Viborgs dispositionsfond for 1/3 af ydelserne vedrørende udamortiserede prioriteter af
den oprindelige finansiering, og
 
8. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt for renoverede
etageboliger 800 kr./m², for ikke-renoverede etageboliger 700 kr./m2, for rækkehuse
735 kr./m² og for ungdomsboliger 637 kr./m².
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling

Historik

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggjorde den 1. december 2018 en liste over udsatte boligområder i Danmark. Afdeling 8, Ellekonebakken i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og afdeling 12, Houlkærvænget i Boligselskabet Viborg fremgår af listen over udsatte boligområder. Et udsat boligområde er et alment boligområde med min. 1.000 beboere, der opfylder to af fire kriterier vedr. tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet, uddannelsesniveau og indkomst.
 
Afdeling 8, Ellekonebakken i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg fremgår desuden også på listen over ghettoer. En ghetto er et udsat boligområde, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50%.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. juni 2019 (sag nr. 48) godkendt kvotetildeling budget 2020 – nybyggeri og kapitaltilførsel. Kapitaltilførslen til denne sag finansieres via puljen til kapitaltilførselssager.
 
Inddragelse og høring
Det er en forudsætning for helhedsplanens gennemførelse, at afdelingsmødet i afdeling 8, Ellekonebakken godkender helhedsplanen herunder nedrivning af 28 familieboliger. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at afdelingsmødet den 18. september 2019 er blevet orienteret om helhedsplanen, men at den beboerdemokratiske proces endnu ikke er afsluttet.
 
Teknisk Udvalg er blevet orienteret om helhedsplanens foreløbige indhold på deres møde 18. september 2019 (sag nr. 13)

Beskrivelse

Afdeling 8, Ellekonebakken er beliggende på Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej på et højtliggende plateau syd for Banebyen i Viborg. Fra området er der udsigt over ådalene. Den primære vejadgang er fra Koldingvej via Ellekonedalen, der er omgivet af høje skrænter og beplantning. Afdelingen består af 526 familie- og 10 ungdomsboliger, i alt 536 boliger samt et fælleshus. Boligerne er opført fra 1967-1973 samt i 1990 som både etage og tæt-lavt byggeri i gule tegl. Den samlede bebyggelse fremstår med et varieret arkitektonisk udtryk og med store grønne områder mellem de enkelte boligejendomme. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Nedrivning
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om at nedrive 28 familieboliger på Guldstjernevej 14 – 22. Boligerne er alle beliggende i fire sammenbyggede etageejendomme.
 
De fire sammenbyggede etageejendomme er centralt beliggende i Ellekonebakken, hvor afdelingens øvrige ejendomme er beliggende på blinde boligveje. Placeringen er hvor Guldstjernevej krydser Ellekonedalen og en stibro over Indre Ringvej giver forbindelse til og fra sydbyen. Placeringen tæt på Indre Ringvej indebærer endvidere, at de 28 boliger er de mest belastede med trafikstøj. Netop den centrale beliggenhed gør det attraktivt at etablere nye udadvendte funktioner, som vil kunne åbne boligområdet op, skabe nyt mødested og tiltrække borgere, der ellers ikke ville færdes i Ellekonebakken.
 
Boligselskabet oplyser, at de ved almindelig fraflytning vil genudleje de 28 boliger på kortidskontrakter. Beboere der ikke er fraflyttet inden nedrivningen påbegyndes, vil blive tilbudt en tilsvarende bolig i afdelingen. Afdeling 8, Ellekonebakken har ca. 20% flyttefrekvens, og boligselskabet forventer derfor, at de vil kunne finde nye boliger til alle lejere inden nedrivningen påbegyndes. Hvis nogle beboere skulle ønske at flytte til en anden afdeling, er det også muligt i henhold de almindelige ventelisteregler med intern fortrinsret. Endvidere oplyser boligselskabet, at en nødvendig flytning ikke vil blive en økonomisk udgift for beboerne.
 
Byrådet skal som tilsyn godkende nedrivning af boligselskabets ejendom, jf. § 28 i almenboligloven. Boligstyrelsen skal efterfølgende godkende, at støttede boliger kan nedrives.
 
Renovering
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har udarbejdet en helhedsplan for Ellekonebakken, der indeholder både arbejder, som er støttet af Landsbyggefonden, og ustøttede vedligeholdelsesarbejder. Hovedelementerne i helhedsplanen er:
 • ombygning til tilgængelige boliger
 • udbedring af skimmelsvamp
 • sanering af miljøfremmede stoffer
 • forbedring af udearealer
 • nedrive fire sammenbyggede etageejendomme med 28 boliger
 • sammenlægning af boliger
 • åbne afdelingen op og etablere nye funktioner
 • efterisolering af facader
 • udskiftning af døre og vinduer
 
Endelig bliver det også muligt for beboerne at tilvælge nye køkkener via den kollektive råderet.
 
Helhedsplanen betyder, at afdeling 8, Ellekonebakken vil blive reduceret med samlet 60 familieboliger fra 526 til 466. Foruden de 28 boliger som vil blive nedrevet, vil 32 boliger blive nedlagt i forbindelse med ombygning til tilgængelige boliger. Af de 32 boliger er de 24 etværelseslejligheder. Boligselskabet oplyser, at der forsat vil være 18 stk. etværelseslejligheder i afdelingen efter renoveringen. De 10 ungdomsboliger forbliver uændret.
 
Grundfortællingen fremgår af bilag nr. 2
 
Støtte fra Landsbyggefonden
Efter almenboligloven har Landsbyggefonden mulighed for at give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån og yde særlig støtte som lån eller tilskud.
 
Renoveringen finansieres bl.a. ved lejeforhøjelser, kapitaltilførsel, brug af boligorganisationens trækningsret i Landsbyggefonden, driftsstøtte fra Landsbyggefonden samt fritagelse for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond..
 
Helhedsplanen for afdeling 8, Ellekonebakken er opdelt i støttede og ustøttede arbejder (arbejder som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser):
 
 
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Samlet
Opretning
112.000.000 kr.
 
 
Miljø
  13.400.000 kr.
 
 
Ombygning
  57.975.000 kr.
 
 
Tilgængelighed
  52.975.000 kr.
 
 
Forbedringer
 
106.000.000 kr.
 
Vedligeholdelse
 
143.240.000 kr.
 
I alt
236.350.000 kr.
249.240.000 kr.
485.590.000 kr.
 
Anlægsøkonomiens fordeling for støttede arbejder fremgår af bilag nr. 3 og for ustøttede arbejder af bilag nr. 4. 
 
Finansiering
Landsbyggefonden har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen.
 
Støttede realkreditlån (Gruppe 1)
236.350.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 2)
  92.200.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden
    5.000.000 kr.
Driftstilskud
Tilskud fra dispositionsfonden
    8.000.000 kr.
    2.000.000 kr.
Kapitaltilførsel
    3.800.000 kr.
Henlæggelser i afdeling 8
    8.000.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 3)
130.240.000 kr.
Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder
485.590.000 kr.
 
Fritagelse for indbetaling til dispositionsfond
Landsbyggefonden har I deres finansieringsskitse forudsat, at afdeling 8, Ellekonebakken fritages for indbetaling til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs dispositionsfond efter afvikling af oprindelige realkreditlån, hvilket er 1/3 af ydelsen vedrørende afviklede prioriteter af den oprindelige finansiering. Fritagelsen svarer til 1.425.000 kr./år.
 
Huslejeniveau
Huslejen i afdeling 8, Ellekonebakken er i dag inkl. vand, men vil efter renoveringen blive opgjort ekskl. vand.
 
Boligselskabet oplyser, at huslejen efter renoveringen vil blive differentieret i forhold til omfanget af renoveringen af de enkelte lejemål:
 • For renoverede etageboliger vil huslejen udgøre gennemsnitligt 800 kr./m²/år, hvilket er en stigning på 17%.
 • For ikke-renoverede etageboliger vil huslejen udgøre 700 kr./m2/år, hvilket er en stigning på 3,6%
 • For rækkehuse vil huslejen udgøre 735 kr./m²/år, hvilket er en stigning på 3,6%
 • For ungdomsboliger vil huslejen udgøre 637 kr./m²/år, hvilket er en stigning på 3,6%.
 
Et tilvalg af nyt køkken indebærer, at huslejen bliver tillagt yderligere 200 kr./måned.
 
Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at de vil søge om skema B (påbegyndelse af renovering) i 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenseapitaltilførsel

Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefonden udgøre 3.800.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 760.000 kr.
 
Det er en forudsætning for kapitaltilførslen at Landsbyggefonden, boligorganisationen samt det berørte realkreditinstitut også medvirker.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for Landsbyggefondens tilsagn, at kommunen garanterer for det støttede realkreditlån. Garantien omfatter den del af lånet, som har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
 
Værdiansættelsen sker efter en rentabilitetsberegning (markedsværdi), og er således uafhængig af de godkendte udgifter til arbejdernes udførelse. Det indebærer, at kommunen og Landsbyggefonden skal påtage sig garanti for hele lånet, hvis lånet placeres med en prioritet ud over 60%-grænsen.
 
For det støttede lån (gruppe 1 arbejder) forventes der et garantikrav på 100% af hovedstolen. Den kommunale garanti udgør 236.350.000 kr. (selvskyldnerkaution), dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%.
 
Til de ustøttede renoveringsarbejder (gruppe 2 arbejder) skal afdeling 8, Ellekonebakken optage et ustøttet lån på 92.200.000 kr. med en forventet kommunegaranti på 50%, svarende til 46.100.000 kr.
 
Afdeling 8, Ellekonebakken skal også optage et ustøttet lån på 155.240.000 kr. til finansiering af gruppe 3 arbejder med en forventet kommunegaranti på 50% svarende til 77.620.000 kr. Gruppe 3 arbejder er manglende vedligeholdelsesarbejder, som Landsbyggefonden ikke støtter.

Juridiske og planmæssige forhold

Ellekonebakken er omfattet af lokalplan 75, Område til boligformål ved Ellekonebakken. Forvaltningen vurderer, at renoveringen kan udføres indenfor lokalplanens bestemmelser.
Bilag

Sagsid.: 19/7595
Resume
Kvoter til nybyggeri for budget 2020 blev behandlet første gang i juni 2019. Der skal nu træffes beslutning om, hvilke projekter der skal afsættes grundkapital til i 2020, samt hvad der skal ske med den resterende del af den afsatte pulje på 9 mio. kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der i budget 2020 afsættes rådighedsbeløb til følgende tre projekter:
 
 • Rindsholm (BVA) til kommunal grundkapital på 0,3 mio. kr.,
 • Skals (BSJ) til kommunal grundkapital på 3,0 mio. kr. og
 • Bjerringbro (BSJ) til kommunal grundkapital på 3,2 mio. kr.,
 
i alt 6,5 mio. kr. med finansiering af den afsatte pulje på 9 mio. kr. til grundkapital i 2020, og
 
2. at det resterende del af den afsatte pulje på 2,5 mio. kr. (9,06,5 mio. kr.) tillægges kassebeholdningen i 2020.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der i budget 2020 afsættes rådighedsbeløb til følgende tre projekter:
 • Rindsholm (BVA) til kommunal grundkapital på 0,3 mio. kr.,
 • Skals (BSJ) til kommunal grundkapital på 3,0 mio. kr. og
 • Bjerringbro (BSJ) til kommunal grundkapital på 3,2 mio. kr.,
 
i alt 6,5 mio. kr. med finansiering af den afsatte pulje på 9 mio. kr. til grundkapital i
2020, og
 
2. at det resterende del af den afsatte pulje på 2,5 mio. kr. (9,0–6,5 mio. kr.) tillægges
kassebeholdningen i 2020.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på deres møde den 19. juni 2019 (sag nr. 48) ”Kvotetildeling budget 2020 – nybyggeri og kapitaltilførsel”. Af beslutningen fremgår det, at følgende tre projekter indgår i den videre budgetlægning:
 
 • Rindsholm (BVA), 2 boliger, med kommunal grundkapital på 0,3 mio. kr.
 • Skals (BSJ) 16 boliger, med kommunal grundkapital på 3,0 mio. kr.
 • Bjerringbro (BSJ), 19 boliger, med kommunal grundkapital på 3,2 mio. kr.
 
I forlængelse af budgetlægningen skal der træffes formel beslutning.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Nedenfor er en nærmere beskrivelse af de tre projekter:
 
Rindsholm (Boligselskabet Viborg Amt)
2 boliger som tæt-lav byggeri på Gl. Århusvej
Forvaltningen bemærker, at projektet er beliggende ved en eksisterende bebyggelse i Boligselskabet Viborg Amt, og at projektet vil være en huludfyldning.
Grundkapital 0,3 mio. kr. til 2 boliger.
 
Skals (BSJ)
16 boliger som tæt-lav byggeri på Skalma-grunden. Boligselskabet Sct. Jørgen oplyser, at halvdelen af boligerne vil blive målrettet plejekrævende seniorer.
Forvaltningen bemærker, at området er udlagt til erhvervsområde i kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes både et kommuneplantillæg samt en lokalplan for at gennemføre projektet.
Grundkapital 3,0 mio. kr. til 16 boliger.
 
Bjerringbro (BSJ)
19 etageboliger på slagterigrunden.  
Projektet vil understøtte en omdannelse af den sidste del af slagterigrunden.
Grundkapital 3,2 mio. kr. til 19 boliger.
 
Der er afsat 9 mio. kr. til nybyggeri i 2020. Hvis alle tre projekter, i alt 6,5 mio. kr., vedtages, vil den resterende del af det afsatte beløb til grundkapital i 2020, 2,5 mio. kr., kunne tilgå kassebeholdningen.
 
Der er i hvert overslagsår fra 2021, 2022 og 2023 afsat 9 mio. kr. til grundkapital. Der er ikke disponeret over det afsatte beløb i overslagsårene.
 
Udgifter til grundkapital belaster ikke anlægsrammen, da udgiften afholdes via finansforskydninger.
 
Status på projekter november 2019
Projekter, hvor byrådet har meddelt skema A i 2017 og frem, fremgår af bilag nr. 1. Når der er godkendt et skema A til projekterne, er Viborg Kommune forpligtet til at betale grundkapital. Ændringer i forhold til opfølgningen i juni 2019 er markeret med gult i oversigten i bilag nr. 1.
 
Der er givet grundkapital til 676 boliger med et beløb på ca. 109 mio. kr. i perioden 2017-2019. Boligerne er fordelt på 26 projekter, hvoraf 25 projekter har modtaget skema A. Af de 25 projekter med skema A har 11 projekter modtaget skema B. Projekter der har modtaget skema A bortfalder, hvis skema B ikke ansøges inden 15 måneder. Kommunen har ikke hjemmel til at forlænge denne frist.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der skal gives skema A inden udgangen af 2020, ellers bortfalder den tildelte kvote.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/25858
Resume
Viborg Kommune ejer ejendommen Vinkelvej 20 i Viborg, hvor Handelsskolen Viborg (Mercantec) i dag holder til. Lejeaftalen med Handelsskolen udløber ved udgangen af marts 2020, hvor skolen flytter til det nye Midtbyens Gymnasium i banebyen.
 
Viborg Kommune har fremover ikke brug for ejendommen til kommunale formål, hvorfor ejendommen forberedes til salg. Byrådet skal tage stilling til, om den i sagen skitserede udbudsproces og rammerne for planlægning kan godkendes.
Indstilling
Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udbudsprocessen tilrettelægges som beskrevet i sagsfremstillingen, og
 
2. at forvaltningen forbereder oplæg til fordebat forud for ændring af kommuneplan, som beskrevet i sagsfremstillingen med en ramme på 6 etager og en bebyggelsesprocent på 100.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Der blev indledningsvist gennemgået et volumenstudie (visualiseringer) over Vinkelvej 20. Materialet indgår i sagen som bilag 2, jf. sagsfremstillingen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet,
 
1. at udbudsprocessen tilrettelægges som beskrevet i sagsfremstillingen, og
 
2. at forvaltningen forbereder oplæg til fordebat forud for ændring af kommuneplan, som beskrevet i sagsfremstillingen med en ramme på 6 etager og en bebyggelsesprocent på 100.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Kommunen købte Vinkelvej 20 af Mercantec for 80 mio. kr. ved byrådsbeslutning den 20. maj 2015 (sag nr. 19). Det var i sagen forudsat, at skolen skulle erstatte Overlund Skole og Rosenvængets Skole.
 
Brugen af Vinkelvej 20 som skole blev ændret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021.
 
Byrådet vedtog den 29. januar 2014 (sag nr. 11) et tillæg til daværende Kommuneplan 2013-2025, foranlediget af Mercantecs ønske om bredere anvendelsesmuligheder af hensyn til salg af ejendommen. I tillægget blev Vinkelvej 20 udlagt til centerformål såsom almen service, boliger, hotel og restauration, liberale erhverv og mindre forlystelser. Indholdet i tillægget blev ophævet igen ved vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029.
 
Inddragelse og høring
Intet.

Beskrivelse

Handelsskolen Viborg (Mercantec) forventes at fraflytte Vinkelvej med udgangen af marts 2020. Viborg Kommune har ikke fremover brug for ejendommen til kommunale formål, hvorfor ejendommen forberedes til salg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Det kan ikke udelukkes, at der kan findes en køber, der kan anvende ejendommen nogenlunde som den er, og til nogenlunde tilsvarende formål. Men forvaltningen anser ikke sandsynligheden for at være stor, hvorfor der bør gives bredere anvendelsesmuligheder. Der har vist sig flere potentielle købere - alle med den hensigt at bruge ejendommen til boligformål.
 
Det er forvaltningens vurdering, at et salg vil forudsætte, at det er muligt at udnytte ejendommen mere intensivt, end den er nu. Dette ved både at øge bebyggelsesprocenten og ved at øge den tilladte højde for byggeri i området.
 
Med henblik på salg anser forvaltningen det derfor hensigtsmæssigt at give bredere anvendelsesmuligheder ud over almen service, såsom boliger og liberale erhverv o. lign.
Det er nødvendigt at fastlægge de fremtidige bygge- og anvendelsesmuligheder for ejendommen forud for et udbud, dvs. at definere indhold og omfang af fremtidig byggeret.
 
Forvaltningen har ladet udarbejde volumenstudier for tre scenarier med bebyggelsesprocent på henholdsvis ca. 70, 100 og 120 og højder på op til henholdsvis 4, 6 og 9 etager.
 
I første scenarie vil der kunne etableres ca. 250 boliger, i scenarie 2 ca. 300 og i scenarie 3 ca. 350 boliger. Visualiseringer kan ses i bilag nr. 2.
 
Forvaltningen vurderer på grundlag af det foreløbige materiale, at en bebyggelsesprocent på 120 og en højde på op til 9 etager er en massiv udnyttelse af området.
 
Forvaltningen foreslår, at der i en fordebat lægges op til, at der fremtidigt gives mulighed for byggeri op til 6 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 100. Forvaltningen foreslår, at der i fordebatten lægges op til, at fredskovsafgrænsningen og søbeskyttelseslinjen mod Søndersø respekteres.
 
Stort set hele grunden er omfattet af kirkebyggelinje, hvorfor byggeri over 8,5 meter kræver dispensation fra byrådet. En dispensation kan påklages.
 
Såfremt byrådet er sindet at bringe en ændret planlægning til fordebat på dette grundlag, foreslår forvaltningen, at der forud for udbuddet igangsættes en offentlig idéfase (fordebat). Efter fordebatten vil bemærkninger, udkast til kommuneplantillæg og forslag til udbudsbetingelser blive forelagt byrådet til politisk godkendelse inden udbud.
 
Det forventes, at ejendommen vil blive udbudt med overtagelse umiddelbart efter beslutning om salg. Salget kan dog betinges af senere godkendelse af en lokalplan. Det forventes også, at der vil blive lagt op til, at valg af køber vil ske ud fra en samlet vurdering af pris, indhold og udformning af projektet. Udbudsformen er tidligere benyttet bl.a. ved salg af ’Brofæstet’ i banebyen.
 
Udkast til tids- og procesplan
Igangsætning af ændret kommuneplanlægning Byrådet december 2019
Fordebat (4 uger) og behandling af høringssvar Byrådet marts 2020
Godkendelse af udbudsmateriale  Byrådet marts 2020
Udbud (8 uger)   April/maj 2020
Beslutning om salg   Byrådet juni 2020
 
Herefter udarbejdelse af forslag til lokalplan i samarbejde med køber.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der vil blive en driftsudgift i perioden fra Mercantec forlader ejendommen og til en ny ejer overtager.

Juridiske og planmæssige forhold

Ejendommen er i Kommuneplan 2017-2019 udlagt til almen service (uddannelsesinstitutioner og grundskoler, døgn- og daginstitutioner institutioner, administrative funktioner, mm.)
Der må bygges i maks. 2 etager med en maks. bygningshøjde på 12 m og maks. bebyggelsesprocent på 40%.
 
Vinkelvej er endvidere omfattet af lokalplan nr. 376 for almennyttige og rekreative formål ved Søndersøs østbred i Viborg. Ejendommen må kun anvendes til uddannelsesformål og ny bebyggelse må kun opføres inden for et nærmere angivet byggefelt i maks. 2½ etager og maks. bygningshøjde på 8,5 m. I byggefeltets sydøstlige del må der opføres byggeri i op til 12 meters højde. Da ejendommen er omfattet af kirkebyggelinjen for Asmild Kirke, vil byggeri over 8.5 m dog kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
 
Hvis der udover uddannelsesformål skal gives mulighed for boliger, liberale erhverv, mm. samt evt. øgede byggemuligheder vil det kræve, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Forvaltningen vurderer, at sådanne ændringer vil være af så væsentlig karakter, at der forud for planlægningen skal gennemføres en offentlig idéfase (fordebat).
Bilag

Sagsid.: 16/569
Resume
Sagen lægger op til fastsættelse af salgspris og øvrige salgsvilkår for et erhvervsareal ved Jørgens Alle 42 i Bjerringbro.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at prisen for det omhandlede erhvervsareal ved Jørgens Alle 42 fastsættes til 120 kr. pr. m². Ud over købesummen betales 62 kr. pr. m2 som godtgørelse af Viborg Kommunes udgift til betaling af kloaktilslutningsafgift. Begge beløb tillægges moms, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at prisen for det omhandlede erhvervsareal ved Jørgens Alle 42 fastsættes til 120 kr.
pr. m². Ud over købesummen betales 62 kr. pr. m2 som godtgørelse af Viborg
Kommunes udgift til betaling af kloaktilslutningsafgift. Begge beløb tillægges moms, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens
standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på sit møde den 2. oktober 2019 (sag nr. 19) lokalplan nr. 527, som bl.a. vedrører det i denne sag omhandlede areal.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Baggrunden for vedtagelsen af den nævnte lokalplan er at give mulighed for udvidelse af Gudenådalens Energiselskabs varmeværk i Bjerringbro.
 
Gudenådalens Energiselskab ønsker at købe den del af det nye lokalplanområde, som kommunen ejer. Der er tale om ca. 2.191 m2, jf. skitsen vedlagt som bilag nr. 1. Arealet er en del af en kommunal ejendom, som anvendes af BMX-klubben i Bjerringbro, og klubben har ingen indvendinger imod et salg af arealet.
 
Kommunen kan ifølge udbudsbekendtgørelsen ikke uden tilsynets godkendelse sælge det omhandlede areal uden offentligt udbud. Derfor lægges der med denne sag op til en prisfastsættelse med efterfølgende udbud.
 
Prisen foreslås fastsat til 120 kr. pr. m². Ud over købesummen betales 62 kr. pr. m2 som godtgørelse af Kommunens udgift til betaling af kloaktilslutningsafgift. Begge beløb tillægges moms. Dette svarer til pris og vilkår for erhvervsjord, som kommunen har til salg på Hedemølle Industrivej i Bjerringbro.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Arealet udbydes til salg senest i uge 48.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/35062
Resume
Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. 20 boliggrunde på Dunhammeren i Arnbjerg.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 20 parcelhusgrunde på Dunhammeren i Arnbjerg fastsættes til mellem 825.000 kr. og 975.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Viborg Kommunes standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 20 parcelhusgrunde på Dunhammeren i Arnbjerg fastsættes til mellem 825.000 kr. og 975.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger,
kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Viborg Kommunes
standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I Arnbjerg er yderligere arealer ved at blive byggemodnet på Dunhammeren. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 477. 
 
Mindstepriserne for de 20 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 825.000 kr. og 975.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitserne i bilag nr. 1.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for 11 øvrige parcelhusgrunde, som kommunen har til salg på Dunhammeren, er mellem 825.000 kr. og 950.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Grundene udbydes senest i uge 48.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/35062
Resume
Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. 5 boliggrunde på Lobelievej i Arnbjerg.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 5 parcelhusgrunde på Lobelievej i Arnbjerg fastsættes til mellem 825.000 kr. og 950.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 5 parcelhusgrunde på Lobelievej i Arnbjerg fastsættes til
mellem 825.000 kr. og 950.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger,
kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens
standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I Arnbjerg er yderligere arealer ved at blive byggemodnet på Lobelievej. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 477. 
 
Mindstepriserne for de 5 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 825.000 kr. og 950.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for kommunens øvrige parcelhusgrunde, i området, er mellem 825.000 kr. og 975.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Grundene udbydes senest i uge 48.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/43311
Resume
Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 6 parcelhusgrunde på Kalkstensvej i Mønsted.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 6 parcelhusgrunde på Kalkstensvej i Mønsted fastsættes til mellem 300.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 6 parcelhusgrunde på Kalkstensvej i Mønsted fastsættes til
mellem 350.000 kr. og 425.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger,
kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens
standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I Mønsted er boligområdet ved Kalkstensvej under lokalplan nr. 364 ved at blive yderligere byggemodnet. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindstepriserne for de 6 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 300.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.
 
Til sammenligning kan oplyses, at kommunen p.t. har 2 parcelhusgrunde til salg på Kalkstensvej. Mindstepriserne for disse grunde er 300.000 kr. Disse grunde ligger ud til Kalkværksvej lige som grundene, der i denne sag foreslås prissat til samme pris.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg senest i uge 48.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/46285
Resume
Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 13 parcelhusgrunde på Palleshøje.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 13 parcelhusgrunde på Palleshøje fastsættes til 700.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 13 parcelhusgrunde på Palleshøje fastsættes til 700.000 kr.
pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1,
og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens
standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I Viborg er boligområdet ved Palleshøje under lokalplan nr. 231 ved at blive yderligere byggemodnet. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindstepriserne for de 13 parcelhusgrunde foreslås fastsat til 700.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.
 
Til sammenligning kan oplyses, at kommunen p.t. har 2 parcelhusgrunde til salg på Palleshøje. Mindstepriserne for disse grunde er også 700.000 kr. 
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg senest i uge 48.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 14/28464
Resume
Prisfastsættelse af Randersvej 26, Hammershøj
Viborg Kommune har modtaget et tilbud om køb af en ubebygget grund på Randersvej 26, Hammershøj, for 80.000 kr. Der skal tages stilling til, om tilbuddet skal accepteres, eller om prisen på grunden i stedet skal fastsættes til en mindstepris på 175.000 kr. i overensstemmelse med en indhentet mæglervurdering.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tilbud om køb af ejendommen Randersvej 26, Hammershøj, for 80.000 kr. afvises, og
 
2. at mindsteprisen for grunden fastsættes til 175.000 kr. inkl. moms, men eksklusiv eventuelle yderligere tilslutningsafgifter, og
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tilbud om køb af ejendommen Randersvej 26, Hammershøj, for 80.000 kr. afvises,
 
2. at mindsteprisen for grunden fastsættes til 175.000 kr. inkl. moms, men eksklusiv eventuelle yderligere tilslutningsafgifter, og
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Kommune har gennem længere tid haft ejendommen Randersvej 26, Hammershøj, til salg på kommunens hjemmeside under rubrikken: ”Kommunale ejendomme til salg”. Der er tale om en ubebygget grund, idet kommunen i sin tid købte ejendommen med henblik på nedrivning af bygningerne. Købsprisen i 2011 var 250.000 kr. Hertil er kommet udgifter til nedrivning.
 
Der har ikke været stor interesse for ejendommen, men der er nu modtaget et tilbud om køb for 80.000 kr. Tilbuddet fremgår af bilag nr. 1.
 
En mæglervurdering fra 2018, der kan ses i bilag nr. 2, vurderer ejendommen til 175.000 kr.
 
Grunden ligger midt i byen, og planmæssigt er den udlagt til blandet bolig og erhverv. Da den tidligere har været bebygget, er der i et vist omfang tidligere betalt tilslutningsafgifter, som ikke skal betales igen. Yderligere afgifter vil dog kunne forekomme, hvis ny ejer f.eks. ønsker at bruge grunden til opførelse af mere end 1 bolig.
 
Viborg Kommune udbyder boliggrunde i Hammershøj til priser mellem 140.000 og 260.000 kr. Priserne er inkl. tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms, men ekskl. tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift.
 
På baggrund af mæglervurderingen og priserne på kommunens boliggrunde i byen vurderes markedsprisen på Randersvej 26 at være højere end 80.000 kr. Det bør ikke være umuligt at opnå en højere pris, også henset til beliggenheden og de vide anvendelsesmuligheder. Det foreslås derfor, at tilbuddet afvises, og at der samtidig sker en prisfastsættelse på min. 175.000 kr. Samtidig vil grunden fremadrettet blive opført til salg på hjemmesiden samme sted som boliggrundene.
 
Oversigtskort kan ses i bilag nr. 3.

Alternativer

Hvis det trods mæglervurderingen og det anførte om priserne på andre grunde i Hammershøj besluttes at acceptere tilbuddet på 80.000 kr., bør der gives
 
 • en anlægsindtægtsbevilling på 80.000 kr. til kontoen ”Salg af Randersvej 26, Hammershøj” med rådighedsbeløb i 2019, og
 •  
 • en anlægsudgiftsbevilling på 6.000 kr. til kontoen ”Salg af Randersvej 26, Hammershøj” med rådighedsbeløb i 2019.
 
Nettoindtægten på 74.000 kr. i 2019 kan i givet fald dels finansieres ved nedsættelse af det resterende afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål” med 19.000 kr. og dels ved at 55.000 kr. tillægges kassen.
 
Ifølge udbudsvilkårene deler køber og sælger udgiften til tinglysning, hvilket vil indebære en kommunal udgift på 1.070 kr. Der er afholdt en udgift på 5.000 kr. ekskl. moms til mæglervurdering.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/46560
Resume
Sagen vedrører køb af en ejerlejlighed i Klostertoften samt bevilling til ombygning.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber ejerlejlighed på projektstadiet for 250.000 kr. (inkl. moms) under forudsætning af godkendelse af salget af grundarealet.
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” forhøjes med 4.321.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.261.000 kr. i 2019 samt 3.060.000 i 2020.
 
3. at udgiften på 1.261.000 kr. i 2019 samt 3.060.000 kr. i 2020 finansieres af rådighedsbeløbet, som er afsat på kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften”, i det det forudsættes, at rådighedsbeløb på 900.000 kr. overføres til 2020 i forbindelse med årsregnskabet for 2019.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber ejerlejlighed på projektstadiet for 250.000 kr. (inkl. moms) under forudsætning af godkendelse af salget af grundarealet.
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” forhøjes med 4.321.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.261.000 kr. i 2019 samt 3.060.000 i 2020.
 
3. at udgiften på 1.261.000 kr. i 2019 samt 3.060.000 kr. i 2020 finansieres af rådighedsbeløbet, som er afsat på kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften”, i det det forudsættes, at rådighedsbeløb på 900.000 kr. overføres til 2020 i forbindelse med årsregnskabet for 2019.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-11-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 26. april 2018 (sag nr.5) at iværksætte anden etape af ombygningen på Rehabiliteringscenter Viborg.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Det daværende Socialudvalg besluttede på mødet den 18. juni 2013 (sag nr.7) at etablere ét samlet rehabiliteringscenter i Viborg fordelt på matriklerne Klosterhaven og Klostertoften. Beslutningen betød, at der var behov for omfattende renovering og ændringer i indretningen både på Klosterhaven og Klostertoften.
 
Formålet med renoveringen var at skabe bedre vilkår for borgere med behov for genoptræning og rehabilitering og dermed gøre borgerne så selvhjulpne som muligt.
 
Byrådet bevilligede 28. januar 2015 (sag nr. 27) i alt 6.500.000 kr. samt 816.000 kr. den 28. oktober 2015 (sag nr.13) til etablering af Rehabiliteringscenter Viborg. Første etape blev iværksat i 2015 i matriklen på Klosterhaven.
 
Efter færdiggørelsen af første etape på Klosterhaven er der 4.321.000 kroner på kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” til anden etape. Der er i 2019 afsat 1.261.000 kroner og 3.060.000 kroner i 2020.
 
I Klostertoften foregår størstedelen af den fysiske træning i atriummet. Der er udfordringer i forhold til opvarmning af atriummet, og det er ikke muligt at opdele områderne, som bruges til træning fra de områder, som bruges til almindeligt ophold. Det bevirker, at området i dag ikke skaber optimale diskretionshensyn.
 
Første fase af ombygningen på Klosterhaven blev iværksat i 2015 og bestod af etablering af større, men færre lejligheder, anskaffelse af nyt inventar samt udskiftning af vinduer på førstesalen.
 
Klostertoften er bygget således, at det centrale atrium teknisk set skal betegnes som udeareal, der blot er overdækket. Det betyder, at kravene til isolering, opvarmning og lys ikke er de samme som i resten af bygningen.
 
Køb af ejerlejlighed
Klostertoften er i dag opdelt i to ejerlejligheder, som begge ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen.
Denne sag lægger op til etablering af en tredje ejerlejlighed (på projektstadiet, da det bygningsmæssige først etableres af kommunen efterfølgende), som kommunen køber af boligselskabet for 250.000 kr. Prisen er godkendt af Vurderingsstyrelsen, der skal godkende prisen i et tilfælde som dette, hvor kommunen køber af boligselskabet. Normalt er det kommunen, der som tilsynsmyndighed godkender prisen, men det kan kommunen ikke, når kommunen samtidig er køber.
 
Grundarealet, som bliver en del af ejerlejlighed nr. tre, er på ca. 100 m2, og der planlægges bygget ca. 206 m2 i to etager.
 
I stueetagen etableres nye fælles opholdsrum med et anretterkøkken svarende til leve/bo køkkenerne på de øvrige plejecentre i Viborg Kommune. Det er hensigten, at beboerne kan spise i fællesskab og i øvrigt deltage i sociale begivenheder.
 
På første sal etableres et træningslokale samt to mindre behandlerrum, hvor der kan foretages individuel ergoterapeutisk- og fysioterapeutisk behandling. Desuden indrettes et træningskøkken med hæve/sænke funktion i det ene af rummene. Derudover vil der ske en mindre ombygning af de eksisterende servicearealer.
 
Boligselskabet betaler udstykningsomkostninger og tinglysningsafgift. Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2019 eller 2020.
 
I forbindelse med handlen skal der desuden vedtages en ændret ejerforeningsvedtægt. I stedet for at dele fællesudgifter efter fordelingstal, som er det normale, vil der blive lavet særlig aftale om fordeling af fremtidige vedligeholdelsesudgifter, da opdelingen er usædvanlig. Der vil også blive lavet særlig aftale om forsyningsforhold.
 
Projektering og udbud af anden etape på matriklen Klostertoften kan påbegyndes, når anlægsbevillingen og salg er godkendt i byrådet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
 
Nedenfor ses den overordnede tidsplan for byggeriet.
Periode
Proces
November 2019
Frigivelse af anlægsmidler
November/december 2019
Afklaring af byggesagsafdeling
December 2019 – februar 2020
Skitsering og projektering
Marts 2020
Udbud
April 2020
Orientering af fagudvalg
April-August 2020
Byggefase
September 2020
Aflevering
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Skemaet nedenfor viser budgetoverslaget på det samlede beløb i tusinde kroner.
Byggeposter
Beløb
Grundkøb og tilslutningsafgifter.
360.000 kr.
Håndværkerudgifter
-         Stueetage – opholdsstue + spisestue
-         Første sal – træning + behandlerrum
-         Grønvæg og andre tiltag i gårdhave
-         Mindre ombygning i servicearealer
3.180.000 kr.
Rådgivning
-         Projektering ekstern
-         Brand/statikercertificering
-         Geoteknik/landmåler m.m.
-         Intern bygherrerådgivning.
745.000 kr.
Øvrige omkostninger
-         Forbrug i byggeperiode
-         Tryk mm.
-         Rejsegilde
-         Buffer.
36.000 kr.
Byggeudgifter i alt ekskl. Moms.
4.321.000 kr.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Byrådet er ligeledes tilsynsmyndighed efter almenboligloven. En forudsætning for projektets gennemførelse er således at byrådet, som tilsynsmyndighed, kan godkende Boligselskabet Sct. Jørgens salg til Viborg Kommune. Denne del forventes at blive tilføjet til sagen i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalget behandling af sagen den 11. december 2019.