You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 18. december 2019 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet - NYT pr. 1.1.2018
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Kai O. Andersen, N. J. Ottesen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/25710
Resume
Sagen indebærer en endelig vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2020 i byrådet efter behandling i Beskæftigelsesudvalget.
 
Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af den forventede udvikling på arbejdsmarkedet. Grundlaget for planen er en fortsættelse af initiativer og prioriteringer fra 2018 og 2019 samt et enkelt nyt prioriteret område i 2020; integration.
 
Der lægges i Beskæftigelsesplanen således op til fire fokusområder: Unge, sygedagpenge, virksomhedssamarbejde og det rummelige arbejdsmarked samt integration. Inden for de enkelte fokusområder fastsættes mål, der løbende følges i Beskæftigelsesudvalget, herunder ministermål.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Beskæftigelsesplan 2020 vedtages.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-11-2019
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Beskæftigelsesplan 2020 vedtages.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede, at måltal 8 om ”at øge andelen af kvinder fra ikke-vestlige lande på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse”, der er i beskæftigelse gerne må være ambitiøst. Temaet dagsordenssættes på Beskæftigelsesudvalgets temamøde den 10. december 2019 med henblik på at vurdere indsatser og mål.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget behandlede første gang udkast til Beskæftigelsesplan 2020 på møde den 13. august 2019 (sag nr. 4). Efterfølgende drøftede udvalget udkast til Beskæftigelsesplanen og godkendte måltallene for 2020 på mødet den 29. oktober 2019 (sag nr. 4).

Inddragelse og høring

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet efter løbende input fra medarbejdere og ledere på arbejdsmarkedsområdet.

Beskrivelse

Udviklingen på arbejdsmarkedet
Efter flere år med stigende beskæftigelse, faldende ledighed og en stor jobomsætning er der tegn på, at udviklingen er ved at vende. En høj jobomsætning er udtryk for et sundt, fleksibelt arbejdsmarked og økonomisk optimisme. Jobomsætning er et mål for hvor mange, der starter i et nyt job – enten fra et andet job eller fra ledighed eller uddannelse.
 
Beskæftigelsen i Danmark er steget siden 2013 og stiger fortsat – dog i begrænset omfang. Ledigheden i Viborg Kommune er siden medio 2018 steget en smule, samtidig med at jobomsætningen er faldet.
 
Udfordringer
Ud over de udfordringer eventuelle ændringer i konjunkturerne på arbejdsmarkedet giver, er der fortsat et mismatch mellem efterspørgsel og udbud af arbejdskraft. Viborg Kommune har tillige – sammenlignet med landsplan – mange unge på offentlig forsørgelse. Det samme gælder i forhold til andelen af borgere generelt på permanent offentlig forsørgelse.
 
Investeringer og fokus på sygedagpengeområdet i 2019 har betydet, at der nu kan ses et fald i antallet af sygedagpengemodtagere og i udgifterne på området. Der lægges derfor op til, at fokus og indsats fastholdes i 2020.
 
Initiativer og fokus
Viborg Kommune har været omfattet af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet siden juli 2012. Frikommuneforsøget stopper ved udgangen af 2019.
 
Fra 1. januar 2020 træder ændringerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i kraft og samtidig er seks a-kasser (3F, Metalarbejderne, FOA, FTF, HK og Socialpædagogerne) udvalgt til at gennemføre forsøg, hvor a-kasserne overtager ansvaret for indsats og samtaler de første 3 måneder for alle nyledige medlemmer i de pågældende a-kasser.
 
Beskæftigelsesindsatsen i Viborg Kommune skal derfor fra 1. januar 2020 justeres, hvor specielt praksis i forhold til kontakten med ledige og sygemeldte ændres. Der er krav om afholdelse af flere samtaler med personligt fremmøde, som giver udfordringer i forhold til såvel personale- som lokalemæssige ressourcer.
 
Initiativer og fokus på unge, sygedagpengeområdet samt virksomhedssamarbejde og det rummelige arbejdsmarked, som blev besluttet i henholdsvis 2018 og 2019 fortsættes i 2020. Dette suppleres i 2020 med et fokus på integration og beskæftigelsen blandt borgere med ikke-vestlig baggrund, herunder særligt i forhold til kvinderne. Det skyldes, at der ses et markant beskæftigelsesgab mellem borgere med dansk baggrund og borgere med ikke-vestlig baggrund. Dette gælder ikke mindst for kvinderne.
 
For at imødegå udfordringerne med dels et mismatch mellem efterspørgsel og udbud af kvalificeret arbejdskraft samt det faktum, at Viborg Kommune har en høj andel af borgere på permanent offentlig forsørgelse, foreslår forvaltningen, at der i Beskæftigelsesplan 2020 sættes fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken via blandt andet revalidering. Revalidering er en hjælp til borgere med varig begrænset arbejdsevne og som ikke længere kan varetage job med de nuværende kompetencer.
 
Mål
I Beskæftigelsesplan 2020 foreslås i alt 11 mål, herunder tre ministermål. Det gælder for de første 8 mål, at Beskæftigelsesudvalget tidligere har besluttet måltal. Måltal for ministermålene udestår dog, hvorfor disse besluttes i forbindelse med den endelige vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2020.
 
Målene i Beskæftigelsesplan 2020 er som følger:
 
Overordnet
 1. Placering på Beskæftigelsesministeriets benchmarking af de 98 kommuner
 2. Andel fuldtidspersoner på midlertidige ydelser i forhold til befolkningen
 3. Andel fuldtidspersoner på permanente ydelser i forhold til befolkningen
Unge
 1. Andel unge (18-29årige) fuldtidspersoner på midlertidige ydelser i forhold til unge befolkningen. Samtidig vises det aktuelle antal i Viborg Kommune – ”kongenøgletallet”
Sygedagpenge
 1. Andel på sygedagpenge i forhold til befolkningen
 2. Andel på sygedagpenge og jobafklaring over 52 uger i forhold til målgruppen på ydelserne
Virksomhedssamarbejde og det rummelige arbejdsmarked
 1. Samarbejdsgraden med virksomheder
Integration
 1. Andel kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund med lønindkomst eller opvisiteret fra aktivitetsparat til jobparat i forhold til målgruppen på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.
Ministermål
 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (forslag til måltal: Færre end 22 % forgæves rekrutteringer i RAR Østjylland. Status er 22 % i RAR Østjylland (februar 2019)).
 2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (forslag til måltal: 41 %. Status er 35,9 % (august 2019)).
 3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (forslag til måltal: Flere end 33,3 % af de handicappede skal være i beskæftigelse. Status er 33,3 % på landsplan (2016)).
   
Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Beskæftigelsesplan 2020 behandles i byrådet den 18. december 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Beskæftigelsesplanens indsatser og måltal er fastsat i overensstemmelse med det vedtagne budget i Viborg Kommune.

Juridiske og planmæssige forhold

Det er et lovkrav, at byrådet inden den 31. december 2019 skal have vedtaget Beskæftigelsesplan 2020, herunder med de beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren.
Bilag

Sagsid.: 19/30143
Resume
Som en konsekvens af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, er det vedtaget, at kommunerne en gang årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. I et samarbejde mellem Børn & Ungeområdet samt Arbejdsmarkedsområdet har forvaltningen udarbejdet et oplæg til måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2020 samt foreløbige måltal for 2021-2022.
Indstilling
Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune i 2020 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Oplægget til måltallene er udarbejdet af forvaltningen i et samarbejde mellem Børn & Unge samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale (bilag nr. 1).
 
Forvaltningens oplæg med måltallene for 2020 har været til høring i Forum 100, et ledelsesnetværk for ungdomsuddannelser og forberedende uddannelser i Viborg Kommune, samt skoleområdet og arbejdsmarkedsområdet i Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har modtaget to høringssvar, som fremgår af bilag nr. 2.

Beskrivelse

Baggrund
Som en konsekvens af lovene om den kommunale ungeindsats til unge under 25 år, er der indført et nyt lovkrav om, at kommunalbestyrelsen en gang årligt fastsætter: ”[…] måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10.-klasseelever. Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.
 
Ligger kommunalbestyrelsens aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne på under 10 pct., udarbejder kommunen en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.
 
De aktuelle søgetal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammenholdt med måltallet, jf. stk. 1.” jf. Lov 547 af 5. maj 2019.
 
I lovforslagets forarbejder fremhæves det, at kommunernes socioøkonomiske forhold kan have betydning for elevernes valg af uddannelse. Derfor har forvaltningen afdækket dette i forbindelse med fastsættelsen af måltallene (bilag nr. 1).
 
De nationale målsætninger
På landsplan er der opsat følgende målsætninger, der relaterer sig til tallene for søgning til ungdomsuddannelserne:
 • 90 pct. af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030,
 • (Og andelen af unge op til 25 år, som ikke har en uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet, skal være halveret)
 • Mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 (min. 30 procent i 2025)
 • Mindst 50 pct. af de 30-årige skal have afsluttet en videregående uddannelse
 
Tidligere var målsætningen for ungdomsuddannelsesområdet, at 95 procent af en ungdomsårgang skulle opnå mindst en ungdomsuddannelse i 2015. Siden 2017 er målsætningen justeret til 90 %, men samtidig er der en målsætning om, at de resterende 10 % skal opnå erhvervskompetencer via bl.a. beskæftigelse.
 
Den aktuelle situation
I Viborg Kommune søgte 92 % ind på en ungdomsuddannelse pr. 15. marts 2019, herunder søgte 23,5 % en erhvervsuddannelse og 68,5 % en gymnasial uddannelse direkte efter 9. og 10. klasse.
 
I bilag nr. 1 fremgår udviklingen i søgningen til ungdomsuddannelserne for Viborg Kommune og på landsplan, ligesom der også redegøres for erhvervsstrukturen og arbejdsstyrken i Viborg Kommune. Forvaltningen har haft kontakt til det regionale arbejdsmarkedskontor Midt/Nord for at undersøge muligheden for at skaffe data over arbejdsstyrkens uddannelsessammensætning i Viborg by. Arbejdsmarkedskontoret oplyser, at det ikke er muligt at skaffe data på by-niveau, men alene kommune-niveau.
 
Sammenhængsmodellen
Flere af målsætningerne i Sammenhængsmodellen vedtaget af Viborg Byråd har relation til søgningen til ungdomsuddannelserne og dermed måltallene.
 
Det gælder især temaet Læring & Uddannelse, og målsætningen om, at 90 % af de unge skal have taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år.
 
Og det gælder temaet Vækst & Socialt ansvar, og målsætningen om, at forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov.
 
For at understøtte målene i Sammenhængsmodellen er der iværksat en række initiativer, som kan styrke andelen, der får en ungdomsuddannelse.
 
Blandt andet har Beskæftigelsesudvalget valgt unge på offentlig forsørgelse som et fokusområde for Beskæftigelsesplan 2019 og 2020. Udvalget har derfor foretaget en investering i en række indsatser, der skal klargøre unge til uddannelse eller job, således flere unge får en ungdomsuddannelse og restgruppen reduceres.
 
Der er blandt andet etableret nye klargørende og forberedende forløb, frivillige erhvervsmentorer, læringspartnerskab med ekstern leverandør om indsats for unge med komplekse problemstillinger, udvidet vejledning til uddannelsesparate unge, mentortilbud til psykisk sårbare unge kvinder samt virksomhedsrettet indsats for unge med autismespektrum-forstyrrelser.
 
I samarbejde mellem skoleområdet og arbejdsmarkedsområdet er der eksempelvis også taget initiativer til at styrke vejledningen samt undervisningen i det obligatoriske emne Uddannelse & Job i grundskolen, hvor elevernes uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet udvikles.
 
Derudover har Viborg Kommune etableret den kommunale ungeindsats, der skal sikre unge en sammenhængende, koordineret indsats, som skal gøre unge i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
 
Alle de igangsatte initiativer bidrager til realiseringen af målene i Sammenhængsmodellen og måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne. Forvaltningen følger løbende op på initiativerne og foretager evaluering. 
 
Forslag til måltal
Forvaltningen har lagt følgende vilkår til grund for de foreslåede måltal:
 • De unge skal vælge den rigtige ungdomsuddannelse
 • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Målgruppen uden uddannelse eller beskæftigelse skal reduceres
 • Den kommunale ungeindsats styrker den kommunale koordinering og indsats
 • De nationale målsætninger som rettesnor
 
På baggrund af de nationale målsætninger, den socioøkonomiske sammensætning og ovenstående målsætninger foreslår forvaltningen nedenstående måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2020.
 
Derudover har forvaltningen fremsat et udkast til foreløbige måltal for årene 2021-2022:
 
 
Måltal
Foreløbige måltal for årene 2021-2022
Nationalt måltal
 
2020
2021
2022
2025
Erhvervsuddannelser
 
25 %
26,5 %
28 %
30 %
Gymnasiale uddannelser
69 %
69 %
69,5 %
 
FGU og øvrige
 
2,6 %
2,6 %
2,0 %
 
Øvrigt
 
3,4 %
1,9 %
0,5 %
 
 
Måltallene forudsætter generelt en større stigning i andelen af unge på en ungdomsårgang, der søger en ungdomsuddannelse. Således er målet, at søgningen til ungdomsuddannelserne øges fra 92 % til 94 %.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Af lovbekendtgørelsen (BEK 1017 af 04/10/19) fremgår det, at opgørelsen af søgetal og fastsættelsen af måltallene vil skulle finde sted hvert år og senest i marts. Søge- og måltallene skal sammenholdes og offentliggøres senest i maj måned hvert år.
 
For måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2021 fremlægger forvaltningen en endelig sag til politisk behandling i efteråret 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Erfaringerne fra det første år med at fastsætte måltal kan betyde, at der kan komme justeringer i de kommende års fastsættelse af måltallene.
Bilag

Sagsid.: 12/38591
Resume
Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vision, mission og værdigrundlag for de boligsociale indsatser godkendes og
 
2. at ansøgning om prækvalifikation anbefales over for Landsbyggefonden.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte på sit møde den 22. februar 2017 (sag nr. 6) den nuværende boligsociale helhedsplan, som gælder for perioden 2017-2021.
 

Inddragelse og høring

Udkast til prækvalifikation er udarbejdet af Boligselskabernes Fællessekretariat med input fra relevante afdelinger i Viborg Kommune. Derudover er boligorganisationernes hovedbestyrelser orienteret.
 

Beskrivelse

Ramme og retning for boligsociale indsatser

Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan har defineret ramme og retning for de fælles boligsociale indsatser i form af følgende vision, mission og værdigrundlag: 
 
Vision
Vi vil skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder.
Mission
Vi vil skabe attraktive åbne boligområder, hvor mange gerne vil bo. Her skal der være stærk samhørighed, stor mangfoldighed og sunde fællesskaber. Alle skal tage del i det aktive hverdagsliv i lokalområdet og i det omkringliggende samfund.
 
Hjemmet er vores base og skal give børn og unge en sund og tryg opvækst. Vi vil skabe livsmuligheder hvor uddannelse og beskæftigelse er en selvfølge.
 
Boligområderne skal tiltrække initiativer og investeringer både fra offentlige, private og frivillige aktører. Kreative aktiviteter blomstrer og tiltrækker borgere fra hele Viborg og omegn.
 
Kort sagt: vi vil skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder.
Værdi-grundlag
Vi vil gennem engagement som bestyrelse forene de fælles ressourcer og skabe handling og synergi igennem vores forskelskraft.
 
De nuværende boligsociale indsatser koncentrerer sig om tre fokusområder: - uddannelse og beskæftigelse, - forebyggelse og forældreansvar, - tryghed og trivsel. Disse er beskrevet nærmere i den boligsociale helhedsplan for 2017-2021.

Sammenhæng med øvrige indsatser i Viborg Kommune

Ud fra ovennævnte rammer og bestyrelsens arbejde generelt vurderes de boligsociale indsatser at bidrage til realisering af målene i Viborg Byråds sammenhængsmodel, særligt målene:
 • En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøve hæves til 92 % i 2025
 • 90 % af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
 • Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025
 • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
 • Infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt i kommunen skal forbedres
 
Som følge af Ellekonebakkens kategorisering som ghetto i december 2018 har Viborg Kommune i samarbejde med relevante samarbejdspartnere desuden igangsat projekt med det formål at sikre positiv udvikling for borgerne i området. Ambitionen er desuden at udvikle og afprøve indsatser, som hvis de viser sig virksomme, kan udbredes til hele Viborg Kommune.

Prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan

Landsbyggefonden yder støtte til boligorganisationer til boligsociale indsatser i almene boligområder. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at boligorganisationerne har udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen.
 
Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats består af to faser. Først ansøgning om at blive prækvalificeret til støtte og, hvis denne godkendes, udarbejdelse af en boligsocial helhedsplan.
 
Både ansøgning om prækvalifikation og den endelige boligsociale helhedsplan skal være anbefalet af beliggenhedskommunen for at komme i betragtning. Ansøgning om prækvalifikation behandles derfor i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.
 
Boligorganisationernes udkast til ansøgning om prækvalifikation vedhæftes som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Landsbyggefonden godkender boligorganisationernes ansøgning om prækvalifikation fortsætter udarbejdelsen af den konkrete boligsociale helhedsplan. Hensigten er, at en ny boligsocial helhedsplan kan træde i kraft primo 2021 og dermed afløse den nuværende.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Et konkret og bindende budget udarbejdes først i forbindelse med den endelige helhedsplan og en kommunal anbefaling af en prækvalifikation er således ikke økonomisk bindende for kommunen. Viborg Kommunes medfinansiering anbefales drøftet på dagens udvalgsmøde.
 
Viborg Kommune er medfinansierende for den nuværende boligsociale helhedsplan med i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2017-2021 i form af udlånte medarbejdere og kontant bidrag. Børne- og Ungdomsudvalget og det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg bidrog hver med halvdelen af midlerne.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/44125
Resume
Kommunen gennemfører forundersøgelser og realiseringsprojekter inden for tilskudsordninger under den statslige vand- og naturplanlægning. Det omfatter primært vådområdeprojekter og vandløbsprojekter. Projekterne gennemføres inden for de bevillingsmæssige tilsagn, som Staten meddeler til de enkelte projekter. Via en rammebevilling afholder kommunen udgifterne, som efterfølgende refunderes af Staten.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 14.064.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandområdeplanprojekter (2020) med rådighedsbeløb på 2.096.000 kr. i 2020, 7.896.000 kr. i 2021 og 4.072.000 kr. i 2022
 
2. at udgiften på i alt 14.064.000 kr. i årene 2020 til 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6.050.000 kr. i 2020, på 7.050.000 kr. i 2021 og på 964.000 kr. i 2022 på kontoen ”Natura 2000 og vandområdeplanprojekter – ramme”,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 14.064.000 til kontoen ”Natura 2000 og vandområdeplanprojekter (2020) med rådighedsbeløb på 259.000 kr. i 2020, 889.000 kr. i 2021, 10.032.000 kr. i 2022 og på 2.884.000 kr. i 2023,
 
4. at indtægten på i alt 14.064.000 kr. i 2020 til 2023 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6.050.000 kr. i 2020, på 7.050.000 kr. i 2021 og på 964.000 kr. i 2022 på kontoen ”Natura 2000 og vandområdeplanprojekter – ramme”.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-11-2019
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 14.064.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandområdeplanprojekter (2020) med rådighedsbeløb på 2.096.000 kr. i 2020, 7.896.000 kr. i 2021 og 4.072.000 kr. i 2022,
 
2. at udgiften på i alt 14.064.000 kr. i årene 2020 til 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6.050.000 kr. i 2020, på 7.050.000 kr. i 2021 og på 964.000 kr. i 2022 på kontoen ”Natura 2000 og vandområdeplanprojekter – ramme”,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 14.064.000 til kontoen ”Natura 2000 og vandområdeplanprojekter (2020) med rådighedsbeløb på 259.000 kr. i 2020, 889.000 kr. i 2021, 10.032.000 kr. i 2022 og på 2.884.000 kr. i 2023, og
 
4. at indtægten på i alt 14.064.000 kr. i 2020 til 2023 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6.050.000 kr. i 2020, på 7.050.000 kr. i 2021 og på 964.000 kr. i 2022 på kontoen ”Natura 2000 og vandområdeplanprojekter – ramme”,
 
Herudover ønsker Klima- og Miljøudvalget, at der fortsat forudsættes lodsejerinvolvering til projekterne.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Seneste bevilling er givet en 29. november 2018 (sag nr. 6). Her godkendte byrådet en indstilling fra Klima- og Miljøudvalget om at give en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. for 2019.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Den overordnede styring af proces for vådområdeprojekterne med bl.a. prioritering og igangsætning af projekterne foretages i hhv. Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen i disses egenskab af vandoplandsstyregrupper. De enkelte kommuner prioriterer selv indsatsen indenfor kommunens grænser på øvrige områder, herunder for de vandløbsindsatser, som er udpeget til en indsats i de statslige vandområdeplaner, samt lavbundsprojekter.
 
Arbejdet med lavbundsprojekterne har hidtil været finansieret af kontoen ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning i bl.a. Nørreådalen”. Men da Staten nu administrerer lavbundsprojekterne sammen med vådområdeprojekterne efter retningslinjer i en fælles bekendtgørelse, er det mere rationelt også at inkludere lavbundsprojekterne i samme rammebevilling som vådområdeprojekterne.
 
I alle tilfælde er det den enkelte kommune, der er projektejer for de projekter, der geografisk ligger i kommunen. Administrationsmodellen for gennemførelse af indsatsen for næsten alle vand- og naturplanprojekter indebærer, at kommunen indledningsvist ansøger Staten om tilskud til gennemførelse af en forundersøgelse inden for en ansøgt økonomisk ramme. Hvis ansøgningen imødekommes, lægger kommunen ud for udgifterne, hvilket finansieres over anlægsbevillingen. Kommunens udgifter til forundersøgelsen søges herefter refunderet fra Staten og indgår på anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling, når forundersøgelsen er gennemført og regnskabet godkendt.
 
Hvis forundersøgelsen konkluderer, at en indsats vil medføre den ønskede forbedrende effekt, samt at de økonomiske omkostninger hertil vil stå i rimeligt forhold til effekten, skal kommunen søge om tilskud til realisering af et projekt. I lighed med forundersøgelsen lægger kommunen ud for anlægsudgifterne, og når realiseringen er gennemført, søges Staten om udbetaling af de afholdte udgifter inden for den økonomiske ramme og på baggrund af et godkendt regnskab. Indtægten tilgår anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling.
 
Tidsrammen for gennemførelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer kan variere fra omkring 2 år for de mindre projekter til flere (mange!) år for store, komplicerede vådområdeprojekter. På grund af denne tidsmæssige forskydning mellem kommunens påbegyndelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer har forvaltningen behov for at have et beløb til rådighed for finansiering af kommunens udlæg, indtil udlæggene refunderes af Staten.
 
Sørestaurering samt indsatsen på spildevandsområdet administreres ikke efter denne model.

Forventet opgaveomfang i 2020

For 2020 vil kommunens udlæg blive betydeligt større end foregående år. Det skyldes især, at realisering af to store vådområdeprojekter og et lavbundsprojekt igangsættes i 2020. Desuden igangsættes lidt flere vandløbsprojekter end tidligere år. De projekter som kommer på 2020-rammen er nævnt herunder.

Vådområder

 • Vådområde Korreborg Bæk (forundersøgelse) – Staten er ansøgt om tilskud i efteråret 2019
 • Fly Enge (supplerende forundersøgelse) – Staten ansøges om tilskud i foråret 2020
 • Jordbro Å ved Daugbjerg (realisering) – der er givet tilsagn om tilskud til realisering
 • Rævind Bæk (realisering) – Staten er ansøgt om tilskud i efteråret 2019

Vandløbsrestaureringsprojekter

 • Grundel Bæk, Middelhede Bæk (forundersøgelse) - Staten er ansøgt om tilskud i efteråret 2019
 • Åresvad Å (forundersøgelse) – Staten er ansøgt om tilskud i efteråret 2019
 • Fiskbæk Å (forundersøgelse) – Staten ansøges om tilskud i foråret 2020
 • Fiskbæk Møllebæk (forundersøgelse) – Staten ansøges om tilskud i foråret 2020
 • Dollerup Bæk (forundersøgelse) – Staten ansøges om tilskud i foråret 2020
 • Siggård Bæk (forundersøgelse) – Staten ansøges om tilskud i foråret 2020
 • Lund Bæk (realisering) – Staten er ansøgt om tilskud i efteråret 2019
 • Sejbæk (realisering) – Staten ansøges om tilskud i foråret 2020

Lavbundsprojekter

Skals Å-dalen ved Hærup Sø (realisering) – der er givet tilsagn om tilskud til realisering
 
Forvaltningen udarbejder årligt en samlet opgørelse over den hidtidige indsats, og de forventede aktiviteter i det kommende år. Seneste opgørelse er forelagt Klima- og Miljøudvalget den 27. februar 2019 (sag nr. 13).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Rammen forventes anvendt i 2019 – 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Når et vandplanprojekt har opnået tilsagn om tilskud til realisering, kan projektet som udgangspunkt gennemføres med fuld økonomisk kompensation til kommunen. Undtaget er budgetoverskridelser og projekter, der må opgives undervejs. Her kompenseres kommunen ikke for sine udgifter.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 18/15842
Resume
Klima- og Miljøudvalget skal beslutte, om lavning på Koldingvej, Viborg, og gågaden ved Trekanttorvet, Viborg, skal optages i kommunens Klimatilpasningsplan som risikoområde nr. 78 og 79.
 
Beslutningen danner grundlag for, at forundersøgelse af risikoområderne kan udføres.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at lavning på Koldingvej, Viborg, optages som risikoområde nr. 78 i Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan i kategorien 2019-2029,
 
2. at gågaden omkring Trekanttorvet, Viborg, optages som risikoområde nr. 79 i Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan i kategorien 2019-2029.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-11-2019
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at lavning på Koldingvej, Viborg, optages som risikoområde nr. 78 i Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan i kategorien 2019-2029, og
 
2. at gågaden omkring Trekanttorvet, Viborg, optages som risikoområde nr. 79 i Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan i kategorien 2019-2029.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan blev vedtaget den 25. januar 2017 (sag nr. 19).
Forundersøgelse af klimatilpasningsprojekter (bevillingssag) blev vedtaget den 26. juni 2019 (sag nr. 8).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Lavning på Koldingvej

På baggrund af henvendelse fra beboere på Koldingvej 19-21 og Lyngvej 18A, Viborg by, er en lavning på selve Koldingvej blevet screenet for risiko for oversvømmelse. Screeningen viser, at en strømningsvej går gennem de tre adresser, og at den fører overfladevand fra et område på ca. 32 ha, når kloakken er fuldløbende (bilag 1).
 
En forundersøgelse er i oktober 2019 blevet igangsat, selvom området på daværende tidspunkt ikke var optaget som risikoområde i kommunens Klimatilpasningsplan. Forundersøgelsen forventes afsluttet primo 2020. Der er tre overordnede årsager til, at området foreslås optaget som risikoområde:
 
1) I forbindelse med separatkloakering i området forventer spildevandsforsyningen Energi Viborg Vand A/S, at der skal udføres ledningsarbejde i Koldingvej allerede i indeværende år (2019). Forsyningen har besluttet at fremrykke sit ledningsarbejde på baggrund af nedenstående årsag nr. 2. Hvis problematikken kan løses via ændringer i selve Koldingvej, er det derfor vigtigt, at det kortlægges hurtigst muligt, således at det kan koordineres med forsyningens arbejde. Det er baggrunden for, at forundersøgelsen allerede er igangsat.
 
2) Henvendelse fra flere beboere på Koldingvej 19-23 om problemer med opstuvning af vand fra lavningen på Koldingvej, og at vandet strømmer ind til ejendommene, hvis risten stopper til, eller kapaciteten i kloakken er opbrugt. Problemerne opstår under kraftig regn og har været kendt i mange år, men blev oplevet særligt voldsomt under skybruddet i slutningen af juli i år. Vandet fra lavningen strømmer sandsynligvis videre gennem nye ejendomme på Lyngvej (tidligere grønt område), hvor beboere også har rapporteret om oversvømmelsesproblemer.
 
3) Screening viser (bilag 1), at en stor del af regnvandet stammer fra Ellekonebakken/-dalen, idet selve Ellekonedalen har stort fald ned mod Koldingvej. Boligblokkene er separatkloakerede, men når kapaciteten i kloakken er opbrugt, og vejriste ikke fanger regnvandet fra vejen, ender strømningsvejen i lavningen ved Koldingvej.
 
Den anden del af regnvandet stammer fra den del af oplandet, som er planlagt fornyet med nye regnvands- og spildevandsledninger og separatkloakeret, herunder selve Koldingvej (Tillæg nr. 26 til Viborg Kommunes Spildevandsplan 2014-2018).

Gågaden ved Trekanttorvet, Viborg

En henvendelse fra grundejer for bygningen Sct. Mathias Gade 50 beskriver, hvorledes overfladevand kan løbe ind fra gågaden under butiksdørene i forbindelse med kraftig regn. Desuden kan overfladevand trænge ind gennem den indendørs kloak.
 
På grund af trykket fra hovedkloakken er den foreløbige vurdering, at interne højvandslukker eller kontraventiler ikke kan løse problemerne. Det er senest sket under skybruddet sidst i juli, men er desuden oplevet i 2014. En screening viser (bilag 2), at når kloakken er fuldløbende og nedsivningskapaciteten er opbrugt, så strømmer overfladevandet i Sct. Mathias Gade og St. Sct. Peder Stræde umiddelbart midt i gågaden, men at strømningsvejen kan være så bred, at den reelt også kan løbe ind ad de indgange, der har niveaufri adgang. En forundersøgelse vil kunne afklare, hvor overfladevandet stammer fra, og hvad der kan gøres for at afhjælpe problemerne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forundersøgelserne er allerede bevilliget via kontoen ”Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter (2019-2020)”, som frigivet af byrådet 26. juni 2019 (sag nr. 8).
 
Yderligere omkostninger afventer resultatet af forundersøgelserne og evt. efterfølgende bevillingssag.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Med optagelsen af områderne som risikoområder i Klimatilpasningsplanen skabes det juridiske grundlag for kommunens finansiering af forundersøgelserne.
 
Et klimatilpasningsprojekt kan potentielt indtænkes i det igangværende arbejde med en positiv udvikling i Ellekonebakken og dermed understøtte sammenhængsmodellens mål om forøgelse af den generelle trivsel og livskvalitet og omfanget af frivillighed i Viborg Kommune.
 
Bilag

Sagsid.: 19/26337
Resume
Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at størstedelen af fælleskloakken i Vinkel kan omlægges til separatkloak.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt,
 
2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-11-2019
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt, og
 
2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 3. september til den 29. oktober 2019. Der er modtaget 2 høringssvar til planen.
 
I det ene høringssvar sættes der fokus på at sikre, at kommende udledning af tag- og overfladevand ikke forurener nedstrøms vandområde. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af tillægget, da det er i den kommende udledningstilladelse, at krav til rensning af regnvandet vil blive fastsat.
 
I det andet høringssvar ytres ønske om alternativ placering af stikledning over privat grund. Da den endelige løsning kan afklares med de berørte i forbindelse med projekteringsarbejdet, har høringssvaret ikke medført ændring af tillægget.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at størstedelen af fælleskloakken i Vinkel kan omlægges til separatkloak.
 
Adresser på følgende veje vil blive berørt:
 • Horsdalvej
 • Rindsbækvej
 • Sønderhedevej
 • Sønderhøjvej
 • Vigstrupvej
 • Vinkelvej
 
Regnvandet fra den østlige del af Vinkel afledes til et nyt forsinkelsesbassin på matr.nr. 9o Vinkel By, Vinkel. Det resterende regnvand samt udløb fra forsinkelsesbassinet afledes til en ny rensedam, der planlægges etableret ved det eksisterende spildevandsanlæg på matr.nr. 16k Vinkel By, Vinkel. Udledning af separat regnvand planlægges udledt via eksisterende separat regnvandsudløb til Hølken Bæk.

Overdragelse af ledning

I tillægget planlægges det, at en ledning, der fungerer som dræn, overdrages fra Energi
Viborg Vand A/S til de grunde, der har nytte af dræningen. Baggrunden for overdragelsen er, at Energi Viborg Vand i forbindelse med separatkloakeringsprojektet har gjort opmærksom på, at dræn- og regnvandsledningen er indtegnet i spildevandsplanens kort med forsyningsselskabet som ejer, selvom der ikke er koblet offentlige kloakoplande på ledningsstrækket. For at rette det juridiske ejerskab til de faktiske forhold vil ledningen derfor blive taget ud af spildevandsplanens kort med dette tillæg.

Restriktiv praksis for tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand

Boringer for Vinkel By Vandværk er beliggende i den sydlige del af Vinkel, Horsdalvej 17. Drikkevandet dannes i høj grad under Vinkel By, som beskrevet i sag om forslag til indsatsplan for Vinkel By Vandværk (se anden sag på dagsordenen).
 
For at beskytte drikkevandet skal de berørte grundejere forvente, at der vil gælde følgende restriktive praksis for nedsivningstilladelser:
 • Inden for indvindingsoplandet kan der kun gives tilladelse til nedsivning af regnvand i regnbed, og ikke i faskine.
 • Inden for det boringsnære beskyttelsesområde kan der ikke gives nedsivningstilladelse til regnvand.
 
Det bemærkes, at der ikke vil blive sat krav om, at eksisterende faskiner og regnbed skal ændres.

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye større ledninger, hvis området fortsat skal være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav,
 • Fra Vinkel afledes spildevand til Viborg Centralrenseanlæg i Bruunshåb via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlæg,
 • Geoteknisk undersøgelse af området har fundet, at der ikke er tilstrækkelig nedsivningsevne til at udpege kloakopland eller delstrækninger til udtræden med hensyn til tag- og overfladevand.
 • Det meste af det fælleskloakerede opland er beliggende inden for indvindingsområdet for Vinkel By Vandværk.
 • Energi Viborg Vand A/S har for det fælleskloakerede opland i Vinkel vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet. 
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande, bassiner og ledningsstræk fremgår af bilag 3.
 
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.  

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillæg for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.  

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af rørbassin og regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 
Ved overdragelse af drænledningen vil vedligeholdelsesforpligtigelsen overgå fra Energi Viborg Vand A/S til lodsejerne. Energi Viborg Vand A/S vil overdrage rørledningen i den stand, ledningen kan forventes at have, ud fra dens alder. Desuden vil Energi Viborg Vand ved overdragelsen sikre, at der er passage gennem ledningen. Der er derfor ikke omkostninger forbundet med selve overdragelsen, men den fremtidige vedligeholdelse skal betales af lodsejerne.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer, grundejere eller af hensyn til vandindvindingen.  
 

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.
 
Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/29413
Resume
Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Vroue kan omlægges til separatkloak.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt,
 
2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-11-2019
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt, og
 
2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 11. september 2019 til den 6. november 2019.
 
Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Vroue kan omlægges til separatkloak.
 
Adresser på følgende veje vil blive berørt:
 • Amstrupvej
 • V. Børstingvej
 • Vrouevej
 
Regnvand afledes til nyt bassin/rensedam, der planlægges etableret på matr.nr. 6a Vroue By, Vroue. Det rensede regnvand vil blive udledt til Vad Bæk.
 
I tillægget planlægges det, at en drænledning/grøft overdrages fra at være et spildevandsteknisk anlæg til at høre under vandløbsloven, da der efter separatkloakeringsprojektet kun vil løbe drænvand/vandløbsvand i dette forløb. For at rette det juridiske ejerskab til de faktiske forhold vil ledningen derfor blive taget ud af spildevandsplanens kort med dette tillæg. Drift og vedligehold vil efter tillæggets vedtagelse følge vandløbslovens regler, dvs. vandløbsmyndigheden er driftsansvarlig på den strækning, der tages ud af spildevandsplanen. At strækningen tages ud af spildevandsplanen, ændrer derfor ikke ret og pligt for private lodsejere.
 
Tillægget indeholder desuden en generel opdatering af kloakoplandenes afgrænsning i Vroue. 
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.
 
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
Energi Viborg Vand A/S har for det fælleskloakerede opland i Vroue vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye større ledninger, hvis området fortsat skal være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav,
 • Fra Vroue afledes spildevand til Trevad Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlæg.
 • Geoteknisk undersøgelse af området har fundet, at der ikke er tilstrækkelig nedsivningsevne til at udpege kloakopland eller delstrækninger til udtræden med hensyn til tag- og overfladevand.
 • Energi Viborg Vand A/S’ samlede udgifter til projektet ændres ikke afgørende, selvom ejendommene eventuelt håndterer tag- og overfladevand på egen grund. På den baggrund vurderer Energi Viborg Vand A/S, at der ikke er økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet. 

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer, og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.  

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillæg for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.  

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af rørbassin og regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejere eller grundejere.
 

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.
 
Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/47737
Resume
Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 6 og 8 til Spildevandsplan 2019.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 6 og 8 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-11-2019
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 6 og 8 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 6 og 8 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Vinkel og Vroue kan omlægges fra fælles- til separatkloak.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 6 og 8 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af bassin,
 • etablering af spildevandsledninger.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 19/16527
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på Klima- og Miljøudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskabet godkendes.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-11-2019
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskabet godkendes.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Klima- og Miljøudvalget er nu afsluttet.
 
Sted nr.
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
050020
Restaurering af Birke Sø
4.441
3.899
-542
I alt
Afsluttede anlæg
4.441
3.899
-542
 

Forklaring på afvigelse

Mindreforbruget skyldes, at omkostningerne til udspredning af det opgravede materiale fra Birkesø blev reduceret væsentligt. Materialet indeholdt så få næringsstoffer, at det ikke var nødvendigt at udsprede det på landbrugsjord.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 19/38308
Resume
Viborg Svømmehal, der blev taget i brug i 1998, renoveres og ombygges med nye forbedrede publikumsfaciliteter (wellness, rutsjebane m.v.)
Der søges om frigivelse af bevilling til del af projekt, der vedrører udskiftning af rutsjebane samt en række renoveringsopgaver.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.498.000 kr. til kontoen ”Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal” med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at udgiften på 5.498.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.498.000 kr. til kontoen ”Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal” med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at udgiften på 5.498.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kulturudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Svømmehal blev taget i brug i 1998.
Der er ikke foretaget ombygninger m.v. på svømmehallen siden den blev taget i brug.
 
Faciliteterne i Viborg Svømmehal har i hele perioden været målrettet offentlighedens brug af svømmehallen. Der er derfor mange tilbud til borgerne, mange forskellige bassiner med forskellige vandtemperaturer osv. og kun i meget begrænset omfang foreningsbrug af svømmehallen.
 
Svømmehallen har i dag en ugentlig åbningstid på 78 timer.
 
Svømmehallen har siden ibrugtagningen haft et samlet besøgstal på ca. 3.440.000 og det årlige besøgstal i den seneste 5-års periode har været:
 
År
Besøgstal
2018
118.780
2017
136.911
2016
138.569
2015
139.732
2014
154.638
 
Det højeste besøgstal i et enkelt år var i 2000 med et besøgstal på 187.978.
 
Svømmehallen har i den seneste periode været udfordret af meget kaotiske forhold, hvor gymnasiets byggeplads ligger helt op til svømmehallen med deraf følgende gener samt parkeringsforhold, der er noget problematiske på grund af byggerierne og dette afspejles formentlig i den registrerede nedgang i besøgstallet i 2018 og også i 2019, hvor besøgstallet ventes at ligge på samme niveau som i 2018 (ca. 120.000).
 
Viborg Svømmehal arbejder med at fastholde besøgstallet på et niveau på 140.000 og målet er at nå et niveau på 150-160.000 igen, men det er svært at skabe ny udvikling i eksisterende rammer og brugerne efterspørger nye faciliteter og tilbud, primært i forhold til wellness og aktivitet og leg.
 
Viborg Svømmehal fremstår i dag i generel god stand, men anlæggene er mere end 20 år gamle og det må forventes, at der løbende vil være udgifter til renovering og udskiftning af anlæg.
 
 

Inddragelse og høring

Udviklingen af nye faciliteter i svømmehallen er drøftet med brugere af hallen.
 
 

Beskrivelse

Projektet indebærer, at bevillingen primært investeres i forbedring og udbygning af faciliteterne i Viborg Svømmehal. Herudover indgår renovering af den eksisterende svømmehal i et begrænset omfang.
 
Nye faciliteter:
 
Ny rutsjebane
Viborg Svømmehal ønsker en aktivitet, som henvender sig udelukkende til børn og unge. Svømmehallen har en traditionel rutsjebane på 65 meter, som efter 20 år måske ikke er så attraktiv for vores gæster længere. Rutsjebanen er fra byggeriets start i 1998 og er ikke ændret eller renoveret siden 1998.
Placering af den nye rutsjebane bibeholdes, ligeledes ændres der ikke på forløbet på rutsjebanen.  Ændringen ligger i oplevelsen. Den nye rutsjebane bliver et lukket rør, hvor der monteres:
 
 • Vandfald og troperegn
 • Forskellige indvendige- og udvendige farver
 • Lyseffekter
 • Lydeffekter
 
Der vil være mulighed for at vælge mellem 3 forskellige temaer, inden man ”drøner” igennem den 65 meter lange rutsjebane.
 
Sauna & solterrasse
Der er de sidste mange år været fokus på wellness og velvære. Viborg Svømmehal har, i forbindelse med herre- og dameomklædning, saunafaciliteter. Ønsket om et fælles udendørs område for begge køn er stort og vil kunne etableres i området mod vest, hvor anlægget vil bestå af 
 • Solterrasse
 • Fælles sauna
 • Årstidsbassin
 • Boblebad
 •  
For at få adgang til det udendørs wellnessområde, vil der være en merbetaling på 25 kr. pr. person. Der forventes årligt 10.000 gæster, hvilket svarer til en merindtægt på 250.000 kr.
 
Den samlede anlægsudgift til rutsjebane og udendørs wellnesområde vurderes at beløbe sig til 8,6 mio. kr. Renoveringsopgaver finansieres med 1,9 mio. kr., og herudover bidrager Ejendomme & Energi med 840.000 kr., således at den samlede investering er på ca. 11,4 mio. kr. 
 
Renoveringen vedrører primært:
 • Renovering af dampspærre
 • Maling af stålkonstruktion (over bassinerne i hallen)
 • Udluftning af murkrone
 • Renovering af huldæk, baderum
 
 
Viborg Svømmehal afholder herudover indenfor driften udgifter til renovering og reparation af fliser og fuger i svømmehallen, renovering af bassinvægge m.v. og renoveringsopgaver i kælderen og på tekniske anlæg. Samlet udgift ca. 560.000 kr.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det med de nye faciliteter vil være muligt at skabe nyt kundegrundlag i Viborg Svømmehal, og vurderingen er, at der formentlig kan skabes et yderligere indtægtsgrundlag på ca. 250.000 kr.
 
Dette skal dog ses i sammenhæng med, at etableringen af en ny foreningssvømmehal med 50 meter bassin, formentlig vil medføre, at den foreningssvømning, der pt. afvikles i Viborg Svømmehal reduceres væsentligt. Det bemærkes, dog, at det er en forudsætning, at en ny svømmehal ikke har offentlig svømning og at Viborg Kommunes tilbud til borgerne om offentlig svømning fortsat er placeret i Viborg Svømmehal.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Tidsplan for projektet indebærer, at udskiftningen af rutsjebanen gennemføres i maj/juni 2020, mens wellnessområdet etableres i løbet af 2021.
I forbindelse med udskiftning af rutsjebane vil det være nødvendigt at lukke svømmehallen i op til 3 uger, og denne periode skal udnyttes til at få gennemført nogle af renoveringsopgaverne i hallen.
 
Den endelige tidsplan for etablering af wellnessområde vil foreligge i løbet af 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i budgettet for 2019-2022 afsat 10.498.000 kr. til formålet, som er fordelt med 5.498.000 kr. i 2020 og 5.000.000 kr. i 2020.
 
Anlægsudgiften til udskiftning af rutsjebane er vurderet til ca. 3,5 mio. kr. og det foreslås, at det samlede rådighedsbeløb for 2020 indstilles frigivet af Byrådet, således bevillingen dækker:
 
 • Udskiftning af rutsjebane
 • Renoveringsopgaver i svømmehallen
 • Planlægning og projektering af wellnessområde
 
Når det endelige projekt for etablering af wellnessområde foreligger i løbet af 2021, søges om frigivelse af den resterende del af rådighedsbeløbet.
 
Det bemærkes, at der vil være behov for at lukke svømmehallen for brug i en periode, og denne lukkeperiode vil medføre reducerede entreindtægter i Viborg Svømmehals drift.
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet, området er udlagt til svømmehal m.m.

Sagsid.: 18/27469
Resume
For at gennemføre projektering og anlæg i henholdt til program for områdefornyelsen i Frederiks, skal der ske en frigivelse af midlerne til projektet. Programmet er godkendt af byrådet på mødet 26. juni 2019. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har efterfølgende oplyst, at der ikke er bemærkninger til programmet.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” forhøjes med 4.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 770.000 kr. i 2020, 3.150.000 kr. i 2021 samt 80.000 kr. i 2022 (i 2020 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 742.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” med rådighedsbeløb på 742.000 kr. i 2022 (i 2020 priser),
 
3. at nettoudgiften på 3.258.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020-2023 til projektet.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-11-2019

Landdistriktsudvalget beslutter at indstille til Byrådet,

 

1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” forhøjes med 4.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 770.000 kr. i 2020, 3.150.000 kr. i 2021 samt 80.000 kr. i 2022 (i 2020 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 742.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” med rådighedsbeløb på 742.000 kr. i 2022 (i 2020 priser), og
 
3. at nettoudgiften på 3.258.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020-2023 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet 19. december 2018, (sag nr. 10), at der opstarter områdefornyelsen i Frederiks inden for en budgetramme på 4.500.000 kr., samt at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Frederiks” med rådighedsbeløb i 2019 til program og opstart af områdefornyelsen.
 
Byrådet godkendte på mødet 26. juni 2019, (sag nr. 11), program for områdefornyelsen i Frederiks med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat etableret ved statsstøtte på 742.038 kr. og kommunal egenfinansiering på 3.757.962 kr.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte 27. september 2019, at der ikke er bemærkninger til program for områdefornyelsen i Frederiks.
 
 

Inddragelse og høring

Følgegruppen for områdefornyelsen vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endeligt hovedprojekt, vil det på et borgermøde blive præsenteret for borgerne i Frederiks.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen igangsætter i år skitseprojektering af et af programmets delprojekter med henblik på realisering foråret 2020. Skitseprojektering af større projekter forventes igangsat i 2020 med henblik på etablering i årene 2020-2022.
 
For at sikre gennemførelsen af de planlagte projekter i områdefornyelse, er der i Viborg kommunes budget 2020-23 afsat 3.258.000 kr. med rådighedsbeløb på 770.000 kr. i 2020, 2.408.000 kr. i 2021 samt 80.000 kr. i 2022 (i 2020 priser). Derudover er der modtaget tilsagn om statsstøtte på 742.047 kr., der ligeledes skal bevilges til områdefornyelsen til anvendelse i 2021. Indtægten kommer i 2022, når områdefornyelsen er realiseret.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Projekter beskrevet i områdefornyelsesprogrammet vil blive gennemført i henhold til Byfornyelsesloven. Områdefornyelsen vil blive udført i perioden 2019-2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op, herunder myndighedsgodkendelser.

Sagsid.: 19/32274
Resume
Praksisplan for fysioterapi er en aftale mellem de praktiserende fysioterapeuter i regionen, Region Midtjylland og kommunerne. Praksisplanen indeholder blandt andet aftaler om samarbejde, kapacitet, kvalitet og økonomi. Praksisplanen fremsendes med henblik på godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at praksisplan for fysioterapi godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at praksisplan for fysioterapi godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

1. januar 2019 trådte de nye overenskomster for fysioterapi i praksissektoren i kraft, og i forlængelse af dette er der udarbejdet et forslag til en ny praksisplan for fysioterapi i den midtjyske region. Praksisplanen er vedhæftet som bilag 1.
 
Forslaget til ny praksisplan fortsætter linjen fra den nuværende praksisplan. Det betyder blandt andet, at det fastholdes, at der ikke må ske kapacitetsudvidelser på området, og at udgifterne skal nærme sig landsgennemsnittet.
 
Praksisplanen har været i høring blandt kommuner, hospitaler og faglige organisationer i perioden 9. maj - 1. september 2019.

Inddragelse og høring

Til opgaven har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Midtjylland, fysioterapeuter i regionen og kommunerne. Kommunerne har deltaget i arbejdet med repræsentanter fra Herning og Holstebro Kommuner samt KOSU-sekretariatet.

Beskrivelse

Praksisplanen er en fælles plan mellem region og kommuner, der giver mulighed for at sætte fokus på konkrete problemstillinger og ønsker i den midtjyske region. I forslaget til praksisplan lægges der op til, at region og kommuner sætter særligt fokus på:
 
 • At sikre en effektiv fysioterapi af høj kvalitet
 • At der ikke sker en udvidelse af kapaciteten
 • At udgifter pr. patient bringes ned på niveau med landsgennemsnittet
 • At styrke dialog, samarbejde og en sammenhængende sundhedsindsats på tværs af sektorer 
 
Forslaget til praksisplan indeholder i forlængelse heraf en række tiltag i forhold til økonomi, kapacitet, kvalitetsudvikling og samarbejde.
 
Kommunens og regionens ansvar
Ifølge overenskomsterne har Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner ansvaret for at planlægge og tilrettelægge kapaciteten af fysioterapi i praksissektoren. Regionen og kommunerne i regionen skal derfor udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.
 
Praksisplanen omfatter den fysioterapi, der gives i praksissektoren efter lægehenvisning. Det er vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi (der er et kommunalt myndighedsområde) samt almen fysioterapi og almen ridefysioterapi (der er et regionalt myndighedsområde). Region Midtjylland varetager administration og udbetalinger i forhold til hele området.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Praksisplanen for fysioterapi forventes at kunne træde i kraft 1. februar 2020. Praksisplanen revideres hvert andet år.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Med den nuværende overenskomst for fysioterapi i praksissektoren er der fra 1. januar 2019 indført en fast økonomisk ramme for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Den faste ramme gælder for de samlede udgifter på nationalt plan.
 
De nationale parter, herunder KL, følger løbende om rammen overholdes. Hvis udgifterne alligevel overstiger den aftalte ramme, vil der det efterfølgende år ske en modregning i fysioterapeuternes honorarer. Denne modregning sker fra nationalt hold. Overenskomsten giver mulighed for en samlet udgiftsvækst for vederlagsfri fysioterapi på op til 2,8 % i 2019 og 1,6 % i 2020 - under forudsætning af, at antallet af patienter mindst stiger tilsvarende. Vækstmuligheden udfases over overenskomstperioden. Der er nulvækst i 2021.
 
På samme måde er der aftalt en fast økonomisk ramme for vederlagsfri ridefysioterapi.
 
Forventningen er, at de faste økonomirammer vil betyde, at de samlede udgifter på nationalt plan vil stagnere. Men udgifterne kan godt stige i nogle dele af landet, hvis udgifterne falder tilsvarende andre steder.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/32280
Resume
Samarbejdsaftalen om kræftrehabilitering beskriver samarbejdet og opgavefordelingen mellem hospital, praktiserende læger og kommuner, når en borger er i behandling for kræft. Det regionale Sundhedskoordinationsudvalg har godkendt aftalen, som nu fremsendes til godkendelse i Regionsrådet samt kommunalbestyrelserne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen om kræftrehabilitering godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen om kræftrehabilitering godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Samarbejdsaftalen om kræftrehabilitering er udarbejdet på baggrund af Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft fra 2018. Samarbejdsaftalen konkretiserer forløbsprogrammets anbefalinger og skal læses i forlængelse af forløbsprogrammet. (Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag 1 og Forløbsprogrammet er vedhæftet som bilag 2).

Inddragelse og høring

Samarbejdsaftalen har været til høring på regionens hospitaler, kommuner, hos PLO-Midtjylland og hos Patientinddragelsesudvalget.

Beskrivelse

Udarbejdelsen af den ny samarbejdsaftale er sket i samarbejde mellem repræsentanter fra kommunerne, hospitalerne, almen praksis og Kræftens Bekæmpelse.
 
Det overordnede formål med samarbejdsaftalen er at skabe gode sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgeren, når behandlingen varetages af forskellige parter. Ligeledes skal den rehabiliterende indsats tage udgangspunkt i de behov og ønsker, som den enkelte borger har.
 
Den væsentligste nye ændring er, at der skal foretages en kommunal telefonopringning til borgeren tre til fire uger efter afsluttet hospitalsbehandling. Formålet er at informere om kommunens tilbud og spørge til eventuelle nyopståede behov.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Revidering af nærværende samarbejdsaftale forventes at ske først i næstkommende valgperiode.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/24299
Resume
Indstilling
Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede sagen første gang på sit møde den 29. oktober 2019 (sag nr. 3). Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen første gang på sit møde den 31. oktober 2019 (sag nr. 2)
 
På møderne udtrykte udvalgene ønske om, at forventningerne til de pårørende skal præciseres i Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har, efter behandlingen i udvalgene i oktober, sendt et nyt forslag til Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg til kommentering ved Handicaprådet og Ældrerådet.
 

Beskrivelse

På baggrund af udvalgenes ønske om, at forventningerne til de pårørende skal præciseres i Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020 har forvaltningen udarbejdet følgende præcisering i afsnit 1.2 (tilføjelse markeret med kursiv):
 
”Hvad forventer Viborg Kommune af dig og dine pårørende?
Vi har en forventning om, at du deltager aktivt og viser interesse for at klare dig selv, så længe som muligt.
 
Vi forventer, at du udfører de opgaver, som du selv kan, og at du samarbejder med os om at udføre de opgaver, som du har behov for hjælp til.
 
Vi forventer, at dine pårørende er en aktiv del af din dagligdag og hjælper dig, der hvor det er muligt.
 
Du kan med fordel også lave aftaler med dit netværk om, hvordan de bedst kan støtte dig, så de også kan arbejde målrettet på at fremme dine muligheder for at klare dig selv i videst muligt omfang.”
 
Ændringsforslaget er indarbejdet i det vedlagte udkast til Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2020.
 
Formuleringen har været sendt til kommentering i Ældrerådet og Handicaprådet. Rådenes kommentarer fremgår af bilagene. Ældrerådet og Handicaprådet tilkendegiver, at de ikke kan støtte op om den foreslåede ændring.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/48350
Resume
I Region Midtjyllands budget for 2019 blev der afsat 50 mio. kr. til et løft af den regionale psykiatri, heraf er 8 mio. kr. afsat til styrkelse og harmonisering af udgående teams i voksenpsykiatrien. Med den udgående ambulante aktivitet er der tydelige snitflader til Kommune og Almen Praksis. Rammepapiret indeholder 5 centrale principper for samarbejdet mellem parterne, som skal implementeres det første år fra ikrafttrædelsen 1. januar 2020.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at rammepapiret godkendes med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at rammepapiret godkendes med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020.
 
Social- og Sundhedsudvalget udtrykte anerkendelse af rammepapiret vedrørende udgående teams og glæder sig til at følge implementeringen af de 5 principper for samarbejdet mellem parterne.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Rammepapiret er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 30. oktober 2019. Det har været fremlagt for DASSOS og Sundhedsstyregruppen. Rammepapiret har ikke tidligere være behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, men Kommunaldirektørnetværket i de 19 kommuner i den midtjyske region (KD-net) er orienteret om papiret, og det bliver desuden fremlagt til godkendelse i KKR og praksisplanudvalget i november 2019.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Som en del af det regionale budgetforlig 2019 afsatte Region Midtjylland 50 mio. kr. til et løft af psykiatrien, heraf er 8 mio. kr. afsat til en styrkelse og harmonisering af den udgående ambulante aktivitet på tværs af regionen. Da den udgående ambulante aktivitet har tydelige
snitflader til kommunerne, er arbejdet forankret i regi af Alliancen om den nære psykiatri.
Rammepapiret beskriver rammerne for samarbejdet mellem de udgående regionale teams i voksenpsykiatrien, kommunerne og almen praksis, og bygger på en fælles ambition om at sikre det gode sammenhængende borgerforløb.
 
Samarbejdet mellem region, almen praksis og kommuner bygger på fem principper, som kort er beskrevet herunder. Principperne er yderligere uddybet i bilag 1.
 
 • Gensidig samarbejds- og informationspligt: Princippet indebærer at parterne tidligt i processen er opmærksomme på hinanden som samarbejdspart.
 • Kort reaktionstid: Der er enighed om, at der skal være skabt kontakt til relevante parter inden for 2-3 arbejdsdage.
 • Tilgængelighed: Der tilbydes en enkelt indgang samt intern koordinering i egen organisation i forhold til den første kontakt om en borger.
 • Relationsdannelse: Høj kvalitet i samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis er essentielt for at kunne gøre en forskel for borgerne.
 • Rådgivning og sparring: Almen praksis og kommunerne kan have brug for specialiseret ekspertise og rådgivning fra det udgående team, i forhold til at sikre borgeren det bedste forløb.

Målgruppen

Målgruppen for de regionale udgående teams i psykiatrien er borgere på 18 år og derover. Det er borgere, der bor i eget hjem, men som har behov for behandling i behandlingspsykiatrien uanset borgerens diagnose. Borgere, der er udadreagerende og med en øget selvmordsrisiko, er ikke målgruppen for de regionale udgående teams.

Det udgående team

Et udgående team kan rykke ind i borgerens hjem og foretage behandling heri. Hensigten er at skabe hurtig og tæt kontakt ved behov, og dermed forebygge en indlæggelse eller fremme tidligere udskrivelse.
 
Det udgående team er hjemmehørende i regionspsykiatrien, og rykker ud med personale herfra. Ser man fra kommunal side et behov for, at en borger får behandling fra det udgående team, kan dette ske ved, at borgeren henvises gennem sin egen praktiserende læge.

Implementering

Rammepapiret træder i kraft den 1. januar 2020. Det første år er et testår, hvor de enkelte parter aftaler, hvordan de fem principper implementeres, specielt med fokus på kommunikation og opbygning af relationer. Teståret skal ligeledes bruges til at få den interne kommunale organisering på plads, specielt så man kan imødekomme princippet omkring kort reaktionstid og tilgængelighed.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/30982
Resume
Viborg Kommune har solgt en del af ”Brofæstet” i Viborg Baneby til AP Pension på baggrund af et indsendt projektforslag.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 534, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Udkast til lokalplanforslag er i bilag 2.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet
 
1. at forslag til lokalplan nr. 534 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet
 
1. at forslag til lokalplan nr. 534 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 18. september 2019 (sag nr. 1) at igangsætte planlægningen for ”Brofæstet” i Viborg Baneby.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring

Borgermøde

Der blev afholdt et orienterende borgermøde om bygherres projektforslag den 2. oktober 2019. Kommentarerne til projektforslaget drejede sig hovedsageligt om ønsker om en sænkelse af etageantal øst for Hærvejsbroen, hvor den nye bebyggelse vil ligge i tilknytning til det eksisterende villaområde på Middagshøjvej.
 
Forvaltningen har været i dialog med bygherre om projektet, og bygherre gør opmærksom på, at et lavere etageantal øst for Hærvejsbroen vil kræve en større bearbejdning af projektet for at få det samlede antal kvadratmeter, parkering, brandredning osv. til at gå op. Bygherre har derfor ønsket at fastholde mulighederne fra projektforslaget i det lokalplanforslag, der nu fremlægges.
 
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har solgt en del af ”Brofæstet” i Viborg Baneby til AP Pension på baggrund af et indsendt projektforslag.

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 470. Lokalplanen er en rammelokalplan for den del, der omhandler ”Brofæstet”, da man på daværende tidspunkt ikke kendte de konkrete principper for den kommende bebyggelse, vejføring osv. Realisering af AP Pensions projektforslag kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde VIBM.C1.17, der udlægger området til bycenter og giver mulighed for bebyggelse i 3-8 etager og en bebyggelsesprocent på højst 175 % samt rammeområde VIBM.D1, der giver mulighed for både dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker inden for området.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Der er udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 534, der er i bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 534

Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål såsom boliger, Hærvejsbro, liberale erhverv, almen service, fitnesscenter, mindre butikker på højst 500 m2, restauranter, hoteller og lignende.
 
Bebyggelsens omfang:
 • Maks. 11.000 m² bruttoetageareal (undtaget herfra er hævet terrassedæk, Hærvejsbroen, mindre skure o.lign.).
 • Etageantal: 2-7 etager (varieres inden for området).
 
Trafik og parkering:
 • Maks. 1 vejadgang fra Middagshøjvej og maks. 1 vejadgang (samt en udkørsel for brandredning) fra Vilhelm Ehlerts Alle.
 • Viborg Kommunes generelle parkeringsnorm gælder for området med mulighed for reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.
 
Arkitektur:
Projektets arkitektur er screenet ud fra arkitekturpolitikken, og på den baggrund er nedenstående principper indarbejdet i lokalplanen. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området. Bygherre er enig i principperne.
 
Lokalplanforslaget sikrer,
 • At bygningsfacader udføres i tegl for at sikre sammenhæng til den omkringliggende bebyggelse (gymnasium, svømmehal, remisen, stationsbygningen, villaer mv.).
 • At bebyggelsen udformes med variationer i etageantal (fra 2 til 7 etager), frem- og tilbagerykninger i facaderne og variationer i arkitektonisk udtryk mv. for at understøtte, at området opleves varieret og opholdsvenligt.
 • At bebyggelsen disponeres, så den gives den højeste tæthed og det højeste etageantal mod nord, hvor den ligger i tilknytning til banen og det kommende gymnasium, mens skalaen trappes ned mod Middagshøjvej, hvor den vil ligge i tilknytning til lavere boligbebyggelser.
 • At bebyggelsen ”rammer” gadeniveau mod Middagshøjvej og her får indbydende facader med indgange til bebyggelsen, mens den mod Vilhelm Ehlerts Alle kan være mere åben og fx stå på søjler, så der gives adgang til et parkeringsareal i stueplan.
 • At der skal etableres et fælles udeopholdsareal i 1. sals niveau (et indskudt dæk), der er offentligt tilgængeligt, som kobles til Hærvejsbroen. Opholdsarealet skal have et grønt og indbydende udtryk, og der skal være forbindelse til de omkringliggende bebyggelser.
 • Café/butik: Der skal etableres publikumsorienterede funktioner (cafe, butik eller lignende) i stueplan ved den sydlige del af Hærvejsbroen for at sikre et aktivt byrum, når man ankommer til området via Hærvejen.
 
Bæredygtighed:
Der skal arbejdes med bæredygtige tiltag som fx begrønning af bygningers facader og/eller tage, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), beplantning og lignende. Dette i overensstemmelse med den overordnede vision for Viborg Baneby samt øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby.
 
Bygherre har desuden oplyst, at byggeriet vil blive svanemærket.

Trafikstøj

Der er i forbindelse med helhedsplan for Brofæstet udarbejdet et støjnotat, der viser, at bebyggelse mod Vilhelm Ehlerts Alle skal etableres med støjdæmpende foranstaltninger, og at udendørs opholdsarealer skal placeres i tilpas afstand fra vejen eller skal afskærmes af bebyggelse eller lignende for at kunne overholde miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Dette sikres overholdt med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og da der har været afholdt et orienterende borgermøde om projektforslaget.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og Byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 4 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra den 20. december 2019 til den 17. januar 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i februar/marts 2020 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune får en indtægt i forbindelse med salg af arealet. Viborg Kommune har haft udgifter ved anlæg af ”Hærvejsbroen”, og der forventes ligeledes mindre udgifter i forbindelse med, at tilstødende vejanlæg og ”Hærvejsbroen” skal tilpasses i forhold til projektet (fortov, adgange mv.).
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/62634
Resume
Der er konstateret vandindtrængning i betonkonstruktionen på parkeringsanlægget ved Tingvej, hvilket skaber behov for renovering for at sikre anlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.750.000 kr. til kontoen ”Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 3.750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.750.000 kr. til kontoen ”Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 3.750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har i anlægsbudgettet for 2020 afsat 3.750.000 kr. til renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej. Baggrunden herfor er, at der ved en grundig undersøgelse er konstateret vandindtrængning gennem dele af betonkonstruktionen. Undersøgelsen viser, at der er behov for en omfattende renovering for at sikre parkeringsanlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader.
 

Inddragelse og høring

Under udførelsen vil det blive sikret, at så mange parkeringspladser som muligt er tilgængelige. Behov for større inddragelse af parkeringspladser koordineres med de omkringliggende interessenter. Parkeringsanlægget er en central plads for de mange aktiviteter, der foregår i området omkring Tinghallen, Stadion og nærliggende arbejdspladser.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har fået udarbejdet en grundig undersøgelsesrapport af parkeringsdækkets tilstand. Rapporten indeholder en række anbefalende tiltag for at sikre parkeringsanlægget mod mere alvorlige skader. Med udgangspunkt i de anbefalende tiltag udarbejdes et projektmateriale til renovering af parkeringsanlægget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektering, udbud og anlægsarbejde udføres i 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 17/6308
Resume
Byrådet har i budgettet for 2020 afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 3.025.000 kr. til arbejder afledt af trafikplanen og 5.050.000 kr. til forbedring af vejnettet. Som en del af trafikplanen for Viborg Kommune er der lavet en plan for indsatsen indenfor trafiksikkerhed. Der skal således tages stilling til frigivelse af anlægsbevillinger til de angivne projekter.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at de beskrevne projekter godkendes,
 
2. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 7.775.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021,
 
3. at udgiften på 8.075.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis kontoen ”Arbejder afledt af trafikplanen” med 3.025.000 kr. og kontoen ”Pulje til forbedring af vejnettet” med 5.050.000 kr., og
 
4. at udgiften på 1.450.000 kr. i 2020 til forstærkning af vej ved sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej finansieres af driftskonto til forstærkninger af veje, og
 
5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til trafiksikkerhedsprojekter, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-11-2019
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at de beskrevne projekter godkendes,
 
2. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 7.775.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021,
 
3. at udgiften på 8.075.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis kontoen ”Arbejder afledt af trafikplanen” med 3.025.000 kr. og kontoen ”Pulje til forbedring af vejnettet” med 5.050.000 kr.,
 
4. at udgiften på 1.450.000 kr. i 2020 til forstærkning af vej ved sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej finansieres af driftskonto til forstærkninger af veje, og
 
5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til trafiksikkerhedsprojekter, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet den 20. december 2017 (sag nr. 38). I trafikplanen er beskrevet forslag til projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.
 
På Teknisk Udvalgs møde den 27. februar 2019 (sag nr. 11) blev det besluttet at prioritere forslagene angivet i trafikplanen til realisering i 2019-2020 således at følgende projekter prioriteres:
 
 • Sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej (ca. 5.5 km lang strækning)
 • Anlæg af rundkørsel på Fabrikvej i Viborg
 • Ombygning af krydset Rindsholmvej-Tostrupvej
 • Skolernes nærområder, fysiske ændringer mv.
 
Sidstnævnte projekt er under udførelse i 2019 og færdiggøres i 2020.
 

Inddragelse og høring

Forslag til trafikplan for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med den 12. oktober 2017. Høringssvar m.v. fremgår af bilag til mødet i byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38).
 
Borgerforeningen i Gammelstrup og borgerforeningen i Stoholm har siden ytret ønske om, at der etableres dobbeltrettet fællessti langs Birkesøvej i Gammelstrup by i forlængelse af den etablerede sti langs Birkesøvej til Birkesø af hensyn til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Der er ikke fortov på Birkesøvej i Gammelstrup by.
 

Beskrivelse

 
På bilag 1 fremgår en komplet oversigt over projekternes lokation.

Vedrørende sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej

Birkesøvej og Gammelstrupvej mellem Lundgårdsvej og Skivevej (rute 26) foreslås udvidet fra dens nuværende bredde på ca. 4,7 m til 6,0 m. Vejen afdækkes med et forstærkningslag i hele vejbredden for at kunne klare den øgede trafikbelastning, der er sket på vejen i tidens løb, se bilag 4 for oversigtsplan.
 
I Gammelstrup by foreslås der etableret en 2,5 m dobbeltrettet sti langs Birkesøvej. Stien anlægges fra den nyetablerede sti ved byskiltet og frem til den eksisterende sti bag om kirken. Strækningen er 250 meter lang, og stien foreslås anlagt af hensyn til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, da trafikbelastningen på Birkesøvej må forventes forøget som følge af vejens udvidelse, ligesom flere virksomheder/aktiviteter i området har genereret mere tung trafik.
 
Den samlede anlægsudgift til sideudvidelse af 5,5 km vej af Birkesøvej og Gammelstrupvej er beregnet til 3.750.000 kr., medens forstærkning af eksisterende vej udgør 1.450.000 kr. Etablering af dobbeltrettet sti i Gammelstrup by udgør 275.000 kr. Anlægsudgiften beløber sig til 4.025.000 kr., idet udgiften på 1.450.000 kr. foreslås afholdt af driftskonto til forstærkninger af veje.

Vedrørende anlæg af rundkørsel på Fabrikvej i Viborg

Den skitserede rundkørsel, der fremgår på bilag 3, er projekteret, således at gående og cyklister til og fra Fabrikvej og Gl. Skivevej føres i eget tracé via en fællessti udenom rundkørslens kørebane. Det er den mest trafiksikre løsning i forhold til alternativet, hvor cyklister deler vejbane med bilerne. Der etableres helleanlæg som støttepunkter i alle 4 vejgrene, som gør det muligt for de bløde trafikanter at passere sikkert.
 
Rundkørslen er ikke projekteret med gennemfart for modulvogntog, idet forvaltningen har vurderet, at der ikke bliver behov for denne type trafik på denne strækning. De tilstødende signalkryds og kryds giver heller ikke mulighed for, at modulvogntog kan passere.   
 
I rundkørslens midterø foreslås en beplantning med buske og træer, der belyses med uplight belysning tilsvarende det etablerede ved Agerlandsvej i 2018. Af hensyn til trafiksikkerheden hæves terrænet i midterøen over kørebanen, så der ikke er gennemsyn.
 
Vedrørende ombygning af krydset Rindsholmvej-Tostrupvej
I krydsets nordvestlige hjørne ligger der en gravhøj, som mindsker oversigten fra Tostrupvej mod nord. Vigepligten i krydset ændres, således at køretøjer på Rindsholmvej gives vigepligt, hvorved oversigten i krydset forbedres. Rindsholmvej syd for Tostrupvej fortsættes ca. 35m mod øst, så krydset ændres til to vigepligtsregulerede T-kryds.
Anlægsudgiften er beregnet til 700.000 kr.

Vedrørende sideudvidelse af Vrouevej

Forvaltningen foreslår desuden, at Vrouevej mellem Vroue og Vridsted – en strækning på 1,3 km - bliver sideudvidet med 0,5 m i begge vejsider fra dens nuværende bredde på 4,7 m til 5,7 m, se bilag 5 for oversigtsplan. I forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Vrouevej er der taget højde for den planlagte sideudvidelse, hvorfor der ikke påregnes at skulle erhverves jord til formålet.
Anlægsudgiften er beregnet til 650.000 kr.
 
 
Tabel 1 Anlægsudgiftsbevillinger, i kr.
 
Projekt
2020
2021
I alt
Rundkørsel på Fabrikvej
2.400.000
300.000
2.700.000
Sideudvidelse af Birkesøvej - Gammelstrupvej
4.025.000
 
4.025.000
Ombygning af krydset Rindsholmvej-Tostrupvej
  700.000
 
700.000
Sideudvidelse af Vrouevej
  650.000
 
650.000
I alt                                             
7.775.000
 
300.000
8.075.000
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektering af de prioriterede projekter er igangsat i 2019 og planlægges udført i 2020, undtagen rundkørslen på Fabrikvej, der færdiggøres med slidlag og afmærkning i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at udgifter til afledt drift kan afholdes indenfor nuværende budget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ekspropriation
Det forventes, at der skal erhverves arealer til nedenstående projekter.
 • Etablering af rundkørsel på Fabrikvej
 • Sideudvidelse af Birkesøvej og Gammelstrupvej
 • Ombygning af krydset Rindsholmvej-Tostrupvej
 
Omfanget af arealerhvervelse til de angivne projekter fremgår af bilag 2. 
 
Kommunen kan i henhold til vejlovens § 96 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.
 
Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og kommunen, vil der også være skattefrihed, når kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
 
Nærværende vedrørende ekspropriation har til formål at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne. Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter, vil forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.
 
Bilag

Sagsid.: 18/42268
Resume
Boligselskabet Viborg ønsker at omdanne det eksisterende plejecenter, Overlundgården, til boliger samt bygge nye boliger i området. 
 
Projektet kan ikke opføres indenfor den gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der har være afholdt idéfase fra den 28. november 2019 til den 12. december 2019.
 
Der foreligger nu et udkast til lokalplan nr. 513 samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i høring.
 
Teknisk Udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på ekstraordinære møder den 18. december med nedenstående sagsfremstilling:
Indstilling
Af dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalget fremgår følgende indstilling til udvalget:
 
 
Af dagsordenen til Teknisk Udvalg fremgår følgende indstilling til udvalget:
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 513 og tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.”
 
 
Teknisk Udvalgs beslutning vil foreligge på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.
 
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget vil foreligge på byrådets møde.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
 
Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget traf følgende beslutninger på deres møder den 18. december 2019:
 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 513 og tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.”
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
N. J. Ottesen
Kai O. Andersen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 22. maj 2019 (sag nr. 13) at endelig vedtage lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Tværvej og Skolevej i Viborg samt kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029. Planerne blev påklaget i Planklagenævnet af nærliggende naboer. 
 
Planklagenævnet vurderede den 15. november 2019, at anvendelsesændringen fra offentligt formål til boligformål ved Overlundgården ikke kan karakteriseres som en mindre ændring, der er undtaget kravet om forudgående offentlighed. Grundet denne mangel på idefase forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 ophæver Planklagenævnet kommuneplantillægget. Dette medfører, at lokalplan nr. 513 også ophæves, da denne plan ellers strider mod kommuneplanen.
 
Forvaltningen har igangsat planlægningen for ny lokalplan nr. 513 samt nyt tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanens rammebestemmelser, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra den 28. november 2019 til den 12. december 2019 idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Hovedspørgsmålene var, om der er særlige forhold i området, som kommunen skal tage højde for i sin planlægning, samt hvordan ombygningen af plejecenteret kan tilpasse sig i området i Overlund bedst muligt.
 
Der kom 6 høringssvar i idéfasen (se bilag 3). Emnerne for høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag 4.
 
Høringssvarene er delt op i 6 emner:
 1. Omdannelse til grønt rekreativt område i stedet for boliger
 2. Etablering af boliger i ét plan
 3. Bebyggelsens placering og omfang
 4. Skyggegener
 5. Manglende borgermøde samt kort idefase
 6. Gener ved parkeringsplads og trafikale forhold
 7. Bevaring af træer på Tværvej
 
Flere af høringssvarene peger på, at placeringen af bebyggelsen (blok D) er uheldig pga. indbliks- og udbliksgener for naboerne. Forvaltningen vurderer, at den kommende planlægning bør stræbe efter, at byggefelter for bebyggelsen etableres i forlængelse af eksisterende bebyggelse samt 5 m fra skel for at mindske gener til nabobebyggelse. Derudover anbefaler forvaltningen, at den kommende planlægning fastlægger, at terrænet max må reguleres med +/- 0,75 m i forhold til eksisterende terræn indtil 1 m fra skel.
 
Flere af høringssvarene peger på, at tidsfristen for idefasen har været for kort, samt at der burde holdes et borgermøde. Forvaltningen vurderer, at tidsfristen på 2 uger for idefasen er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om forudgående høring.
 
 

Beskrivelse

Boligselskabet Viborg ønsker at opføre etageboliger og punkthuse ved Skolevej og Tværvej og derved omdanne plejecenteret Overlundgården til et boligområde. Det skitserede projekt er i bilag 2.
 
Nuværende forhold
Området er beliggende i Overlund, Viborg, og grænser op til udbyggede villakvarterer og Overlund Hallens sportsbaner samt Overlund skole. 
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 114, der udlægger området til offentlige formål (herunder ældrecenter).
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBØ.A1.03 – Viborg Øst, som er udlagt til almen service i Kommuneplan 2017-2029.
 
Realisering af det ansøgte kræver, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 513 og et udkast til forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 5.
 
Forslag til lokalplan nr. 513
Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål og giver mulighed for etagtebyggeri og punkthuse samt fælles udendørs opholdsarealer. Vejadgang sker fra Skolevej og Tværvej.
 
Området opdeles i 2 delområder.
 
Delområde I udlægges til boligformål i form af etageboliger og punkthuse. Der er fastlagt byggefelter indenfor delområde I. Bebyggelsesprocenten for området er fastlagt til 50 %. Bebyggelsen kan opføres i 2-3 etager med en bygningshøjde på maks. 15 m. 
 
Delområde II udlægges til parkeringsareal.
 
Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029
Med forslaget udlægges ny ramme for området, hvori anvendelsen overgår fra almen service til boligformål. De øvrige rammebestemmelser ændres ikke.
 
Arkitektur
Forvaltningen anbefaler, at nedenstående principper indarbejdes i lokalplanen. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området.
 • Det fastlægges i lokalplanforslaget, hvor på grunden der kan være henholdsvis 2 og 3 etager i forhold til nabohensyn, solforhold osv.
 • Ny bebyggelse skal opføres med facader af tegl eller tegllignende for at tilpasse sig eksisterende bebyggelse i området.
 • Ny bebyggelse skal opføres med saddeltag, pyramidetag eller valmet tag for at tilpasse sig eksisterende bebyggelse i området.
 
Bindinger
Gennem byggefelt 1a og 1b (nord) er der tinglyste kloakledninger, som bygherre skal sikre eller omlægge inden anlægsarbejdets start.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da det vurderes, at borgerne igennem idefasen og senere den offentlige høring på 8 uger har god mulighed for at udtrykke deres forslag, ideer og bemærkninger til planlægningen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og nyrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 19. december 2019 til den 13. februar 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk primo 2020 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da området ændrer anvendelse fra almen service til boligformål. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
Bilag

Sagsid.: 19/16527
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor bruttoudgifterne – og indtægterne for de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne- og indtægterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Økonomi- og Erhvervsudvalget kan nu afsluttes:
 
(Hele 1.000 kr.)
Stednr.
Anlægsprojekt
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
(+=merbrug)
002628
*) Salg af grunde, Hedeskrænten, LP 407, Viborg
-8.122
68
-8.122
90
 
22
002632
Salg af grunde, Fristruphøjvej, LP 417, Viborg
-3.663
18
-3.663
19
 
1
002666
Køb af Søndersøvej 88 A og del af Søndersøvej 94A, Viborg
 
26.535
 
26.551
 
16
013758
Salg af ejendommen Teglskjær 6-8, Viborg
-2.505
96
-2.505
86
 
-10
I alt
 
-14.290
26.717
-14.290
26.746
 
29
 
Der bliver på samme møde givet rådighedsbeløb, samt forhøjelse af bevilling til projektet markeret med *). Dette er indarbejdet i beløbene i oversigten, så området, hvor der ikke er flere grunde til salg, kan afsluttes i år.
 
Alternativer
Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/3512
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Mødelisten blev godkendt.
Fraværende:
N. J. Ottesen
Kai O. Andersen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/50410
Resume
Viborg Kommune forbereder salg af ejendommen Vinkelvej 20 i Viborg. Byrådet ønsker at ændre gældende planlægning, så der, udover almene formål, gives mulighed for boliger, liberale erhverv m.m., samt gives øgede byggemuligheder. Da dette vil medføre en væsentlig ændring af kommuneplanen, skal der gennemføres en offentlig fordebat om den kommende planlægning. Byrådet skal tage stilling til et oplæg hertil.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at idéoplægget til fordebatten godkendes med henblik på offentlig høring i 4 uger, og
 
2. at det videre arbejde med udbudsmaterialet sættes i gang som beskrevet
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at idéoplægget til fordebatten godkendes med henblik på offentlig høring i 4 uger, og
 
2. at det videre arbejde med udbudsmaterialet sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
 
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet den 20. november 2019 (sag nr. 13), at forvaltningen skal udarbejde oplæg til fordebat forud for ændring af kommuneplanen med en ramme på 6 etager og en bebyggelsesprocent på 100. Byrådet besluttede desuden, at udbudsprocessen tilrettelægges som beskrevet i den tilhørende sagsfremstilling.
 
Byrådet vedtog den 29. januar 2014 (sag nr. 11) et tillæg til daværende Kommuneplan 2013-2025, foranlediget af Mercantecs ønske om bredere anvendelsesmuligheder af hensyn til salg af ejendommen. I tillægget blev Vinkelvej 20 udlagt til centerformål såsom almen service, boliger, hotel og restauration, liberale erhverv og mindre forlystelser. Indholdet i tillægget blev ophævet igen ved vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Ejendommen Vinkelvej 20 består bl.a. af en langsgående hovedbygning fra 1971. Bygningen er opført i brune tegl og fremstår i 2 etager mod Søndersø og i 1 etage mod parkeringspladsen mod øst. På parkarealet vest for hovedbygningen er der senere opført to større tilbygninger, også i 2 etager. Det samlede bygningsareal er ca. 11.000 m2.
 
Ejendommen ligger i et område med almene funktioner og rekreative formål langs den østlige side af Søndersø. Nord for ejendommen ligger Asmild Kirke og mod syd er der direkte adgang til Nordisk Park. Længere mod syd ligger Gymnastik- og Idrætshøjskolen, Forstbotanisk Have, vandrerhjem, campingplads og Sønder Mølle. Ejendommen er ligger desuden inden for Viborg Naturpark og grænser op til naturområdet Klostermarken øst for. Mod vest grænser ejendommen op til fredskov ned mod Søndersø.
 
Byrådet ønsker, at det kommende forslag til kommuneplantillæg skal indeholde en ramme på 6 etager og en bebyggelsesprocent på 100 %.
 
Ved en bebyggelsesprocent på 100 % af det grundareal, der ikke er omfattet af søbeskyttelseslinjen, vil der kunne etableres op til ca. 30.000 m2 byggeri i alt på ejendommen. Dette vil f.eks. med en gennemsnitlig boligstørrelse på 90 m2 give op til ca. 330 boliger med et anslået parkeringskrav på mellem 410 og 495 p-pladser. Der er i dag ca. 270 p-pladser på ejendommen.
 
På byrådsmødet den 20. november blev foreløbige volumenstudier af forskellige maksimale etageantal med forskellige bebyggelsesprocenter forelagt. Visualisering af scenarie 02 med en mulig bebyggelse på op til 6 etager og et bygningsomfang på ca. 30.000 m2 er bearbejdet ift. terræn og beplantning og fremgår af bilag nr. 1. Visualiseringen foreslås lagt på hjemmesiden sammen med oplægget til fordebat.
 
Fordebat
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlæg-ningen samt hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag nr. 2.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Efter idéfasen vil bemærkninger og høringssvar blive forelagt Byrådet til politisk godkendelse sammen med vedtagelse af et forslag til kommuneplanlæg. Forslaget til kommuneplantillæg forventes derefter sendt i offentlig høring i 8 uger, samtidig med udbudsperioden.
Udarbejdelse af forslag til lokalplan vil senere ske i samarbejde med køber af Vinkelvej 20. 
 
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 
 • Planområdet afgrænses som vist i idéoplægget, bilag 2
 
 • Området udlægges til centerformål såsom almen service, boliger, hotel og restauration, liberale erhverv og mindre forlystelser
 
 • Eksisterende bygninger på grunden kan rives ned
 
 • En byggemulighed på ca. 30.000 m2 (svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 100 % af det grundareal, der ikke er omfattet af søbeskyttelseslinjen)
 
 • Byggeri må opføres i maks. 6 etager med en bygningshøjde på maks. 25 m.
 
Forvaltningen foreslår med udgangspunkt i Arkitekturpolitikken desuden, at der i udbuddet bl.a. fastsættes følgende vilkår til projektforslaget, som efterfølgende vil indgå i lokalplanlægningen:
 
 • at bebyggelsesplan og facader udformes med en høj arkitektonisk kvalitet
 
 • at bygningskroppe i form og facadeudtryk varieres og tilpasses terrænet
 
 • at bebyggelsesplanen disponeres, så der opnås gode, fælles opholdsarealer i det fri
 
 • at stiforbindelse mellem Nordisk Park og Klosterhaven og Asmild Kirke bevares/ eventuelt omlægges langs fredskovbrynet
 
 • at der etableres et forareal med træbeplantning mod Vinkelvej og Klostermarken, så bebyggelsen tilpasses den grønne karakter langs Vinkelvej
 
 • at bæredygtighedshensyn tilgodeses f.eks. i form af lokal regnvandshåndtering, ”grønne” tage og facader, beplantning, mv.
 
 
 
Udbud
Forvaltningen vil sideløbende med den offentlige idéfase udarbejde et udkast til udbudsmateriale. Udbudsmaterialet forventes forelagt Byrådet på samme møde som behandlingen af indkomne høringssvar i fordebatten og vedtagelse af et forslag til kommuneplantillæg. I udbudsbeskrivelsen indarbejdes de forventede fremtidige bygge- og anvendelsesmuligheder i forhold til fremtidig planlægning, og det konkrete grundareal afgrænses. Forvaltningen foreslår, at grundarealet tilpasses fredskovsafgrænsning, offentlig stiforbindelse og eventuelt til de fremtidige vejadgange.
 
Det forventes, at ejendommen vil blive udbudt som udbud med overtagelse umiddelbart efter beslutning om salg. Køber kan dog kræve tilbageskødning, hvis den efterfølgende lokalplan ikke bliver godkendt. Det forventes også, at der vil blive lagt op til, at valg af køber vil ske ud fra en samlet vurdering af pris, indhold og udformning af et projektforslag. Udbudsformen er tidligere benyttet bl.a. ved salg af ’Brofæstet’ i Banebyen.
 
Eksisterende planforhold
Vinkelvej 20 er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til almen service (uddannelsesinstitutioner og grundskoler, døgn- og daginstitutioner institutioner, administrative funktioner, mm.)
Der må bygges i maks. 2 etager med en maks. bygningshøjde på 12 m og maks. bebyggelsesprocent på 40%.
 
Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplan nr. 376 for almennyttige og rekreative formål ved Søndersøs østbred i Viborg. Ejendommen må kun anvendes til uddannelsesformål og ny bebyggelse må kun opføres inden for et nærmere angivet byggefelt i maks. 2½ etager og maks. bygningshøjde på 8,5 m. I byggefeltets sydøstlige del må der opføres byggeri i op til 12 meters højde.
 
De foreliggende ønsker til fremtidig anvendelse og omfang er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning.
 
Beskyttelseslinjer
Ejendommen er omfattet af kirkebyggelinjen for Asmild Kirke. Byggeri over 8.5 meters højde inden for 300 m vil kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
 
Den nordlige del af ejendommen er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje for Jacobs Brønd ved Asmild kirke. Tilstandsændringer (herunder byggeri, beplantning og anlæg) inden for 100 m vil kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
 
En del af ejendommen er omfattet af en reduceret søbeskyttelseslinje for Søndersø. Der må ikke opføres byggeri inden for den reducerede søbeskyttelseslinie.
 
En del af ejendommen, herunder parkeringspladsen er omfattet af skovbyggelinjen for Klostermarken. Skovbyggelinjen kan søges ophævet i forbindelse med ny lokalplanlægning.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Igangsætning af ændret kommuneplanlægning Byrådet december 2019
Fordebat (4 uger) og behandling af høringssvar Byrådet marts 2020
Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg
og godkendelse af udbudsmateriale  Byrådet marts 2020
Offentlig høring af forslag til kommune-
plantillæg og udbudsperiode (8 uger)  Marts/maj 2020
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og
beslutning om salg   Byrådet juni 2020
 
Herefter udarbejdes forslag til lokalplan i samarbejde med køber.

Økonomiske forhold og konsekvenser

I forbindelse med den videre planlægning afklares, om der vil være behov for omlægning af omgivende veje og stier, mv. for ejendommen. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil i så fald indgå i byrådets behandling af det konkrete forslag til lokalplan.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer af ejendommens anvendelse og udnyttelse er af så væsentlig karakter, at der forud for ny kommuneplanlægning og lokalplanlægning skal gennemføres en offentlig idéfase (fordebat) i henhold til Planloven.
Bilag

Sagsid.: 16/56529
Resume
Bjerringbro Cross Klub ønsker at etablere motocrossbane på ejendommen Bjerring Hede 43. Klubben og Viborg Idrætsråd ønsker en afklaring af retningslinjerne for det nært liggende støjfri område.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommuneplanens retningslinje 5 og 10 ændres for så vidt angår udpegningen af det støjfri område ved Vindum Skov og den økologiske forbindelseslinje langs Langdal Bæk med henblik på at forberede en planlægning af en motorbane på ejendommen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Efter dagsordenens udsendelse har forvaltningen den 10. december 2019 modtaget en henvendelse fra formanden for Bjerringbro Cross Club Søren Sørensen, der fremsender følgende:
 
 • ”Henvendelse vedr. sag 28 – Ændring af Kommuneplanen – Motocrossbane (11-12-2019)”, skrivelse fra Søren Sørensen, (vedlægges sagen som nyt bilag 4)
 • ”Naturen får stille- og friluftszoner”, -natur og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, (vedlægges sagen som nyt bilag 5)
 • ”udkast til helhedsplan for Hanner Bakker”, Ålborg Kommune, (vedlægges sagen som nyt bilag 6)
 • ”Stilleområde og hovedvej A12 A13”, (vedlægges sagen som nyt bilag 7)
 
 
Efter dagsordenens udsendelse har forvaltningen den 10. december 2019 modtaget en henvendelse fra Sportschef i Viborg Idrætsråd Morten Erfurt:
 
 • ”Anmodning om afklaring af retningslinjer for stilleområde”, dateret 6. september 2019, (vedlægges sagen som nyt bilag 8)
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet,
 
1. at kommuneplanens retningslinje 5 og 10 ikke ændres for så vidt angår udpegningen af det støjfri område ved Vindum Skov og den økologiske forbindelseslinje langs Langdal Bæk.
 
Indstillingen begrundes i, at etablering motocrossbanen strider mod kommuneplanens stilleområde og den økologiske forbindelseslinje.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Efter dagsordenens udsendelse har forvaltningen den 17. december 2019 modtaget en henvendelse fra formanden for Bjerringbro Cross Club Søren Sørensen, der fremsender følgende:
 
 • ”Henvendelse By. sag 23”, skrivelse fra Bjerringbro Cross Club v/Søren Sørensen, (vedlægges sagen som nyt bilag 9)
Bilag til Søren Sørensens henvendelse til politikerne”, (vedlægges sagen som nyt bilag 10)
 
Byrådet besluttede herefter at godkende indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
 
Michael Nøhr, Kim Dongsgaard, Anders Korsbæk Jensen og Mette Nielsen stemmer imod.
 
Kim Dongsgaard begrunder sit standpunkt med, at han ikke finder sagen tilstrækkelig belyst til, at der kan træffes en objektiv beslutning
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på sit møde, den 26. juni 2019 (sag nr. 39), at der ikke ønskes indgået nogen ny betinget købsaftale vedr. ejendommene Bjerring Hede 41 og 43.
 

Inddragelse og høring

Der har været holdt flere møder med Bjerringbro Cross Klub og Viborg Idrætsråd om ønsket om at etablere motorbane.
 

Beskrivelse

Bjerringbro Cross Klub har i flere år ledt efter en egnet lokalitet til etablering af en motocrossbane.
 
Motocrossklubben har tidligere arbejdet for at etablere en motocrossbane på Bjerrevej 92 i Fårup, øst for Rødkærsbro. Denne placering er imidlertid opgivet på grund af miljøkrav og økonomi.
 
Bjerringbro Cross Klub fik herefter mulighed for at erhverve Bjerring Hede 41 og 43 til anlæggelse af klubbens fremtidige motocrossbane (se bilag nr. 1). Klubben ønskede, at kommunen skulle købe ejendommene. Kommunen ønskede ikke at erhverve ejendommene, før der var sikkerhed for, at der kan etableres den ønskede motocrossbane.
 
På denne baggrund købte en privat investor ejendommene, idet der samtidig blev indgået en betinget købsaftale med kommunen.
 
Viborg Kommune har den 15. april 2019 modtaget et notat fra Sweco om støjforholdene omkring det ønskede motocrossanlæg.
 
Idet vilkårene i den betingede købsaftale ikke var opfyldt, besluttede Byrådet den 26. juni 2019 ikke at ville købe ejendommene.
 
Bjerringbro Motocross Klub har i forlængelse af møde med forvaltningen den 4. september 2019 anmodet om afklaring af retningslinjer for støjfri områder.
 
Såfremt projektet ønskes fremmet, skal der indsendes en ansøgning om VVM-anmeldelse og miljøgodkendelse.
 
Støjforhold
Støjnotatet er udarbejdet af Sweco, der er rådgiver for Bjerringbro Motocross Klub.
 
Af notatet fremgår det, at støjniveauet, beregnet på grundlag af et fastsat aktivitetsniveau på 2 træningsdage om ugen, i visse punkter i det støjfri område, er beregnet til 45 dB(A) i dagtimerne og 40 dB(A) i aftentimerne (se bilag nr. 3).
 
Til sammenligning skal nævnes, at de vejledende støjgrænser for støjbelastning fra virksomheder til boligområder er 45/40/35 dB(A) gældende i perioderne dag/aften/nat.
 
I notatet er det endvidere sandsynliggjort, at støjniveauet ved ovennævnte aktivitetsniveau kan overholde de vejledende værdier ved nærmeste boliger.
 
Støjfri områder
I kommuneplanen er udlagt støjfri områder (se bilag nr. 2). Ifølge retningslinje 5 i Kommuneplan 2017 – 2029 for støjfri områder gælder:
 
… Disse områder skal friholdes for støjende aktiviteter, og der må ikke i deres nærhed etableres aktiviteter, som påvirker området med støj.”
 
Formålet er at sikre, at der, i et samfund med stadig mere støj i omgivelserne, kan tilbydes befolkningen områder med fred og ro. Det fremgår af redegørelsen, at:
 
Disse områder skal friholdes for støjende aktiviteter, og der må ikke i deres nærhed etableres aktiviteter, som påvirker området med støj.”
 
Såfremt motocrossbanen ønskes gennemført som ønsket, skal udpegning af det støjfri område enten udgå af kommuneplanen eller revurderes med hensyn til afgrænsning.
 
Økologisk forbindelseslinje
I kommuneplanen er udlagt økologiske forbindelseslinjer (se bilag nr. 2). Ifølge retningslinje 10 i Kommuneplan 2017 – 2019 for økologiske forbindelseslinjer gælder:
Anlægsarbejder og byggeri tillades ikke i naturområder og økologiske forbindelseslinjer, hvis det indebærer en forringelse af de naturmæssige værdier, der ligger til grund for udpegningen, herunder forringer muligheden for at skabe nye eller udvide eksisterende økologiske forbindelseslinjer.
Anlægsarbejder eller byggeri, der isoleret set medfører forringelse af de værdier, som ligger til grund for udpegningen af økologiske forbindelseslinjer og naturområder, tillades kun undtagelsesvist, og kun hvis projektet også indebærer tiltag, der opvejer forringelsen. Tiltagene skal kunne forbedre levevilkårene for det naturlige dyre- og planteliv.”
Økologiske forbindelseslinjer skal fungere som levesteder og spredningsveje for planter og dyr.
 
Den pågældende økologiske forbindelse fungerer som en vigtig forbindelse for flere dyrearter mellem Gudenåen og Nørreåen.  Den økologiske forbindelse fremstår i dag meget fredfyldt uden væsentlig aktivitet.
 
En aktivitet som motocrossbane på tværs af den økologiske forbindelse vil have stor betydning for spredningen af dyrearter i området.
 
Spredningslinjen kan muligvis flyttes mod vest, men i så fald med en væsentlig forringet effekt.
 
Såfremt motocrossbanen ønskes gennemført som ønsket, skal udpegning af den økologiske spredningslinje revurderes med hensyn til afgrænsning.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/52122
Resume
 
Den fælles markedsføringsstrategi blev godkendt af byrådet i marts 2014 (sag nr. 5). Der blev senere bevilget ekstra 2 mio. kr. for hhv. 2017, 2018 og 2019. Dette beløb skulle modsvares af samme beløb fra samarbejdsparterne med henblik på at give markedsføringen ekstra effekt, idet aktiviteterne skal understøtte den fælles markedsføringsstrategi og samtidig sikre markedsføring ud over kommunegrænsen. Denne ordning har kørt lige siden.
 
Bevillingen til denne ekstra markedsføringsindsats udløber med udgangen af 2019, og Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om der skal gives en ny bevilling på 2 mio. kr. årligt, gældende for tre år.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslaget til fælles markedsføringsplan for Viborg Kommune i 2020 godkendes, og
 
2. at der bevilges 2 mio. kr. årligt i årene 2020, 2021 og 2022 til fælles markedsføringsplan til politikområdet politisk organisation, og
 
3. at udgiften på 2 mio. kr. pr. år til fælles markedsføringsplan finansieres af en tilsvarende nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” (byrådets udviklingspulje) i 2020, 2021 og 2022, og
 
4. at bevillingen til markedsføringspuljen i 2019 nedsættes med 500.000 kr., som tilføres udviklingspuljen i 2020.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslaget til fælles markedsføringsplan for Viborg Kommune i 2020 godkendes,
 
2. at der bevilges 2 mio. kr. årligt i årene 2020, 2021 og 2022 til fælles markedsføringsplan til politikområdet politisk organisation,
 
3. at udgiften på 2 mio. kr. pr. år til fælles markedsføringsplan finansieres af en tilsvarende nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” (byrådets udviklingspulje) i 2020, 2021 og 2022, og
 
4. at bevillingen til markedsføringspuljen i 2019 nedsættes med 500.000 kr., som tilføres udviklingspuljen i 2020.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
 
Flemming Gundersen undlader at stemme.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

I 2014 vedtog Viborg Byråd en skærpet markedsføringsstrategi, hvor der blev afsat yderligere 2 mio. kr. til arbejdet under forudsætning af, at eksterne parter bidrog med samme beløb. Denne ordning har kørt lige siden.
 
Der er i de foregående år gennemført en lang række fælles markedsføringsaktiviteter med de i resumeet nævnte samarbejdspartnere. Aktiviteterne er sket med både delvis økonomisk finansiering fra markedsføringspuljen, og medgået arbejdskraft fra forvaltningen.
 
Erfaringen med fælles markedsføringsstrategi indikerer, at samarbejdet er effektfuldt og af parterne ønskes styrket år for år. Hvert år har der således været ønske om samarbejde om langt flere aktiviteter, end budgettet har givet mulighed for. Det har medført, at de årlige planer hvert år er blevet justeret således at budgettet kunne overholdes, og i nogle tilfælde har samarbejdsparternes finansieringsandel oversteget 50%.
 
Aktiviteterne er blevet tilrettelagt ud fra følgende principper:
 • Aktiviteterne skal understøtte den fælles markedsføringsstrategi.
 • Finansiering skal ske med minimum 50% finansiering fra samarbejdspartnerne
 • Markedsføringen skal række ud over kommunegrænsen.
Markedsføringspuljen har således ført til en langt stærkere markedsføring end det ellers ville have været muligt, og dermed været med til at opbygge og styrke Viborg Kommunes image, samt har tiltrukket gæster til arrangementer og store events i kommunen.
 
Markedsføringspuljen har i de forgangne år været med til at gennemføre omfattende brandingkampagner for Bjerringbro og Rødkærsbro, og derudover har markedsføringspuljen blandt meget andet deltaget i markedsføringen af store events som Snapsting, Jul i Viborg, Viborg Animation Festival, Generation Handball og kvindelandsholdets kvalifikationskampe i fodbold. Markedsføringspuljen har også deltaget i at afholde premierer og aktiviteter i forbindelse med de foreløbig to julefilm, der er optaget i Viborg Kommune, og senest WulffMorgenthalers animationsfilm ”Mugge og vejfesten”. Derudover er der gennemført en række aktiviteter i samarbejde med lokale attraktioner.
 
Endvidere har markedsføringspuljen også bidraget til udvikling og markedsføring af Karriereby Viborg, og der er planlagt mange aktiviteter herunder i 2020.
 

Inddragelse og høring

Markedsføringsplanen er sammensat i samarbejde med Viborg Egnens Handelsråd, VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Uddannelsesråd, animationsmiljøet, Turistforeningen for Viborg og Omegn, Tinghallen og kulturinstitutionerne.
 
Alle samarbejdspartnere er indstillet på at samarbejde om markedsføringsaktiviteterne, og at de finansierer minimum 50% selv.
 

Beskrivelse

Arbejdet med branding og markedsføring af det geografiske område Viborg Kommune vil i 2020 bestå af samarbejde om en række direkte markedsføringsaktiviteter. Forslaget til planen for 2020 (se bilag nr. 1) er udarbejdet i samarbejde med de tidligere nævnte parter og ud fra de tidligere nævnte principper.
 
På to områder er planen anderledes end de tidligere år. Det skyldes bl.a. nedlæggelsen af VisitViborg, som har medført et mindre aktivitetsniveau på turismeområdet end tidligere, da samarbejdet med VisitAarhus endnu er i sin vorden. Aktiviteterne på dette område er dog aftalt med Turistforeningen for Viborg og Omegn. En anden forskel fra tidligere er, at der er et væsentligt forøget aktivitetsniveau på uddannelsesområdet som følge af lanceringen af Karriereby Viborg-samarbejdet.
 
Ambitionen med den samlede plan er, at parterne fremstår som en koordineret og samlet enhed.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Aktiviteterne i forslaget til fælles markedsføringsplan gennemføres i samarbejde med de nævnte samarbejdsparter og dækker kalenderåret 2020.
 
Der ønskes en bevilling til markedsføringspuljen, som gælder for minimum tre år. Forvaltningen vil ved udgangen af hvert af disse år fremlægge en fælles markedsføringsplan for det kommende år for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Finansieringen af de fælles markedsføringsaktiviteter ønskes finansieret af en byrådsbevilling på 2 mio. kr. årligt for årene 2020, 2021 og 2022, som modsvares af mere end 2 mio. kr. fra samarbejdspartnerne.
Viborg Kommunes finansieringsandel vil i 2020 udgøre 50% af det samlede beløb, og bidraget fra samarbejdspartnerne udgør de øvrige 50%. Forvaltningen foreslår, at bevillingen for 2020 udgøres af 1,5 mio. kr. fra Udviklingspuljen samt overførsel af markedsføringspuljens mindreforbrug i 2019, som bl.a. skyldes mindre aktivitetsniveau end forventet hos VisitViborg og udskydelsen af julefilmen ”Julemandens Datter 2” til 2020.
 
Dertil kommer 569.000 kr. fra den oprindelige bevilling til markedsføring af Viborg Kommune.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/38050
Resume
Sammenhængsmodellens tema ”Vækst og socialt ansvar” indeholder en målsætning om, at befolkningstallet i Viborg Kommune skal vokse med mindst 0,5% (svarende til ca. 500 indbyggere) hvert år.
 
Da udviklingenp.t. liggerunder denne målsætning, ønsker Viborg Kommune at igangsætte en indsats med henblik på at styrke væksten i befolkningstallet gennem dels en målrettet tilflytningsindsats og/eller en øget indsats med henblik på at mindske fraflytningen.
 
Indsatsen skal være databåret, og målrettes de målgrupper, hvor potentialet er størst. For at ramme de rigtige målgrupper og dermed den rigtige indsats foreslås det, at indsatsen indledes med en analyse (herunder dybdeinterviews af nøglepersoner samt fokusgruppeinterviews) af nye og potentielle tilflyttere samt fx ejendomsmæglere og boligselskaber. Desuden spørges der ind til Viborg Kommunes image i de kommuner, der kommer flest tilflyttere fra, med henblik på at afdække potentielle målgrupper. Analysen ønskes gennemført med ekstern bistand fra kommunikationsbureauet Publico, som tidligere har hjulpet flere andre kommuner med lignende opgaver.
 
Efterfølgende præsenteres Økonomi- og Erhvervsudvalget for et beslutningsgrundlag i løbet af foråret 2020, og ud fra dette planlægges næste fase.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsen sættes i gang som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at der til politikområde ”politisk organisation” bevilges 240.000 kr. i 2020 til fase 1 i en indsats, der skal øge nettotilflytningen til Viborg Kommune, og
 
3. at udgiften på 240.000 kr. til indsatsen finansieres af en tilsvarende nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” (byrådets udviklingspulje) i 2020.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsen sættes i gang som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at der til politikområde ”politisk organisation” bevilges 240.000 kr. i 2020 til fase 1 i en indsats, der skal øge nettotilflytningen til Viborg Kommune, og
 
3. at udgiften på 240.000 kr. til indsatsen finansieres af en tilsvarende nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” (byrådets udviklingspulje) i 2020.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har en positiv befolkningstilvækst, og sådan har det været i mange år. Ligeledes viser befolkningsprognosen 2019-2034 for Viborg Kommune, at der fortsat frem mod 2034 vil være positiv befolkningstilvækst, om end den er mindre end tidligere antaget. Befolkningstilvæksten i Viborg Kommune estimeres til at være højere end gennemsnittet for hele landet.
 
Imidlertid ligger befolkningstilvæksten p.t. lidt under byrådets målsætning, som er beskrevet i sammenhængsmodellen. Det skyldes dels, at der har været færre fødsler i Viborg Kommune, og at der er kommet færre flygtninge end forudset. Se bilag nr. 1.
 
I den mellemkommunale tilflytning har der de seneste 12 år været en negativ flyttebalance – og de seneste to år har der været et mere markant underskud på mere end 300 indbyggere. Bruttotallene viser, at tilflytningen fra andre kommuner har ligget konstant de seneste år, mens fraflytningen har været stigende. Det er netop den mellemkommunale flytning man har mulighed for at påvirke, og derfor vil indsatsen rette sig mod denne.
 

Inddragelse og høring

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forvaltningen samt ViborgEgnens Erhvervsråd har arbejdet med dette i løbet af efteråret.
 

Beskrivelse

Der har tidligere – i 2010 – været gennemført en egentlig pendler-kampagne, hvor Viborg Kommune, sammen med en række af de store virksomheder i kommunen, gjorde en indsats for at få virksomhedernes pendlere til at flytte til Viborg Kommune. Dette var baseret på en antagelse om, at mindre transporttid til jobbet er en væsentlig faktor i beslutningen om, hvor folk bosætter sig.
 
Til den kommende indsats foreslår arbejdsgruppen, at der anvendes en analytisk og databaseret tilgang. Kommunikationsbureauet Publico har tidligere hjulpet blandt andre Horsens Kommune, Syddjurs Kommune og Vejen Kommune m.fl. med at lave analyser der viser, hvilke målgrupper der er flytbare, og hvad disse målgrupper efterspørger, og sammenholdt dette med, hvad de enkelte kommuner tilbyder.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Samarbejdet med Publico (fase 1) startes op umiddelbart efter nytår. Dybdeinterviews og tilflytteranalyse gennemføres i løbet af januar/februar. Herefter gennemføres imageundersøgelse og fokusgrupper i løbet af marts/april. Der konkluderes på arbejdet i april/maj.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Analysearbejdet i fase 1 koster 240.000 kr. Når resultatet af fase 1 foreligger, vurderes det hvilken indsats der skal igangsættes i fase 2, herunder økonomi og evt. ekstern samarbejdspartner.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/52420
Resume
Open Workshop Filmtalent er en del af The Animation Workshop. Det Danske Filminstitut støtter årligt Open Workshop Filmtalent med kr. 1,5 mio. Som en del af Filmaftalen for perioden 2019-2023 vil dette beløb øges til kr. 1,9 mio., såfremt Viborg kommune tilsvarende øger den obligatoriske kommunale medfinansiering. Filmaftalen 2019-2023 tilskriver, at den årlige kommunale medfinansiering udgør minimum kr. 1,2 mio. til hvert filmværksted. Hvis Viborg Kommunes bidrag ikke udgør min. 1,2 mio. kr., bortfalder støtten fra Det Danske Filminstitut.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget
indstiller til byrådet,
 
1. at den allerede givne bevilling på 800.000 kr. årligt forøges med 400.000 kr. til i alt 1,2 mio. kr. årligt til medfinansiering af filmværkstedet Open Workshop Filmtalent hos The Animation Workshop i 2020-2023,
 
2. at merudgiften finansieres af driftsbeløbet afsat i 2020-2023 til Udviklingspuljen under Økonomi og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”, og
 
3. at bevillingen genvurderes senest i 2023.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den allerede givne bevilling på 800.000 kr. årligt forøges med 400.000 kr. til i alt 1,2 mio. kr. årligt til medfinansiering af filmværkstedet Open Workshop Filmtalent hos The Animation Workshop i 2020-2023,
 
2. at merudgiften finansieres af driftsbeløbet afsat i 2020-2023 til Udviklingspuljen under Økonomi og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”, og
 
3. at bevillingen genvurderes senest i 2023.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

 
Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Det Danske Filminstitut støtter årligt Open Workshop Filmtalent på The Animation Workshop med kr. 1,5 mio. Som en del af Filmaftalen for perioden 2019-2023 vil dette beløb øges til kr. 1,9 mio., såfremt Viborg kommune tilsvarende øger den obligatoriske kommunale medfinansiering til kr. 1,2 mio. Hvis Viborg Kommunes bidrag ikke udgør min. 1,2 mio. kr., bortfalder støtten fra Det Danske Filminstitut.
 
Der er i Danmark fire centre for filmtalent, nemlig Filmværkstedet i København, Århus Filmværksted, Odense Filmværksted og The Animation Workshop i Viborg (Open Workshop Filmtalent), som alle modtager et årligt støttebeløb fra Filmtalent. Open Workshop Filmtalent i Viborg er det eneste sted i Danmark, der støtter talentudviklingen specifikt indenfor animationsområdet og modtager årligt 1,5 mio. kr. i støtte fra Filmtalent. Dette beløb vil stige med kr. 400.000 som følge af den nye Filmaftale. 
Kravet om kommunal medfinansiering på mindst kr. 1,2 mio. årligt pr. værksted træder i kraft fra 2020.
 
Afsnittet i Filmaftalen lyder som følger (aftalens side 4):
 
”Det unge filmtalent
Unge i hele landet skal have mulighed for at prøve kræfter med filmproduktion med hjælp af professionel vejledning og adgang til produktionsudstyr. Det Danske Filminstitut yder støtte til filmværksteder for unge filmtalenter gennem Filmtalent. Der stilles krav om, at der skal være kommunal medfinansiering fra en eller flere kommuner på minimum 1,2 mio. kr. årligt for hvert filmværksted. Det samlede statslige ramme for tilskud til filmværkstederne fordeles af Filmtalent og er på 12 mio. kr. årligt. Kravet om kommunal medfinansiering træder i kraft fra 2020”.
 
Se nærmere om Filmaftalen og Filmtalent i bilag nr. 1.
 
Viborg Kommune har indtil 2018 ydet en medfinansiering på kr. 1 mio., hvorefter beløbet blev reduceret til kr. 800.000 kr. i forbindelse med effektiviseringer af budget 2019-2022. Såfremt den økonomiske støtte fra Det Danske Filminstitut skal øges til kr. 1,9 mio. årligt, mangler der årligt kr. 400.000 fra 2020 og frem i kommunal medfinansiering for at leve op til mindstekravet.
 
Open Workshop Filmtalent er et filmværksted og et kunstner residency, som hvert år huser, støtter og udvikler over 120 unge danske og internationale filmtalenter og spirende professionelle indenfor animation og animationsrelaterede medier. Open Workshop Filmtalent har herigennem et stærkt netværk med andre internationale miljøer, og siden opstarten i 1999 er der skabt bemærkelsesværdige projekter på Open Workshop Filmtalent i Viborg, som også har høstet stor international anerkendelse. Som eksempel kan nævnes mobilspillet Subway Surfers fra virksomheden Sybo, som er verdens mest downloadede spil samt flere kortfilm, som dels er Oscar nomineret (Love af Réka Bucsi) og Oscar shortlisted (Egg af Martina Scarpelli).
 

Alternativer

Hvis Viborg Kommune ikke øger den årlige medfinansiering med 400.000 kr. vil det ikke længere være muligt at oppebære den årlige støtte fra Det Danske Filminstitut på 1,5 mio. (som forventes at stige med yderligere 400.000 kr. fra 2020 og frem). Open Workshop Filmtalent på The Animation Workshop vil ikke kunne fortsætte uden den årlige medfinansiering fra Filmtalent under Det Danske Filminstitut. 
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Open Workshop Filmtalent på The Animation Workshop vil have adgang til øget tilskud fra Det Danske Filminstitut på kr. 1,9 mio. årligt, såfremt Viborg Kommune øger den obligatoriske kommunale medfinansiering med kr. 400.000 årligt, fra kr. 800.000 årligt til kr. 1,2 mio. årligt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/41734
Resume
Den nuværende samarbejds- og partnerskabsaftale med Viborgegnens Erhvervsråd (VER) er blevet forlænget med sammenlagt 3 år pga. reformen af erhvervsfremmeloven. Den nye lov om erhvervsfremme har flyttet opgaver fra kommunerne til de nye fælles erhvervshuse og staten, hvilket har givet en reduktion i resultatkontraktens opgaver og økonomi. Den nye resultatkontrakt mellem VER og Viborg Kommune er på 4 år. Pga. kommunernes ejerskab af erhvervshusene og den øgede koncentration af erhvervsserviceydelser i erhvervshusene er der i højere grad lagt vægt på det strategiske samarbejde med Viborg Kommune, bl.a. ved at VER skal afsætte ressourcer til Karriereby Viborg. Dertil kommer en forventet sammenlægning af CFI og VER, som i praksis vil betyde at VER overtager CFI’s organisation og opgaver med tilhørende bevilling og resultatmål.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi og erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at resultatkontrakten med Viborgegnens Erhvervsråd godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi og erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at resultatkontrakten med Viborgegnens Erhvervsråd godkendes.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune og Viborgegnens Erhvervsråd indgik sidst en aftale for 2013-16. På grund af den varslede erhvervsfremmereform og den efterfølgende implementering i løbet af 2019 blev det besluttet at forlænge aftalen over to omgange.
 
Den nye lov om erhvervsfremme flyttede pr. 1. januar 2019 en stor del af vejledningen og erhvervsservicen over til de nye Erhvervshuse, som kommunerne ved samme lejlighed fik øget indflydelse på, herunder et krav om at indgå resultatkontrakter mellem de enkelte Kommunekontaktråd (KKR) og det regionale erhvervshus. Det er samtidig lovens intention, at der ikke må være overlap mellem de statslige, regionale og kommunale ydelser medmindre det sker i tæt koordination mellem enhederne. Ovennævnte forhold har i den foreliggende resultatkontrakt betydet en reduktion i både økonomi og opgaver som VER skal løse for Viborg kommune. Samtidig har CFI og VER indledt drøftelser der skal føre til en sammenlægning af de to organisationer. I praksis nedlægges fonden bag CFI og VER integrerer CFI’s organisation og opgaver ind i sin egen organisation, og VER overtager samtidig CFI’s mål og bevillinger fra Viborg Kommune i resten af kontraktperioden (indtil 2021).
 
Der er derudover blevet lagt øget vægt på samarbejdet med Viborg Kommune, særligt omkring markedsføring, tiltrækning af investeringer og på uddannelsesområdet. Hvad angår sidstnævnte forpligter VER sig at afsætte et årsværk.
 
Resultatkontrakten er gældende fra 2020 til 2023. Ifølge KKR Midtjylland er målene i Resultatkontrakten mellem dem og Erhvervshus Midtjylland stadig under udvikling. For Viborg Kommune er det derfor væsentligt, at aftalen løbende kan tilpasses både kommunens behov og KKRs resultatkontrakt.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Aftalen er gældende fra 2020 til 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/51851
Resume
Et nyt IT-valgsystem muliggør færre tilfordnede ved fremtidige valg, og det er dermed også muligt at mindske antallet af politisk udpegede tilfordnede.
 
Almennyttige organisationer har traditionelt fået tilladelse til indsamlinger på afstemningsstederne, hvilket i visse tilfælde giver nogle udfordringer.
 
Begge forhold forelægges til drøftelse med henblik på fastlæggelse af fremtidig praksis.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der ved fremtidige valg ikke længere sker udpegning af 30 politisk tilforordnede, og
 
2. at der ved fremtidige valg gives afslag på ansøgninger om indsamlinger, herunder også salg af lodsedler mv., til almennyttige formål.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der ved fremtidige valg ikke længere sker udpegning af 30 politisk tilforordnede, og
 
2. at der ved fremtidige valg gives afslag på ansøgninger om indsamlinger, herunder også salg af lodsedler mv., til almennyttige formål, i det omfang der vil være personer fysisk til stede.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 20. november 2013, at der skulle ske en justering for udpegning af tilforordnede, således at der fremover skulle udpeges 30 politisk tilforordnede vælgere, som i tilfælde af afbud skulle erstattes af administrative medhjælpere.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

 
Udpegning af politisk tilforordnede
Samtlige danske kommuner skal ibrugtage et nyt IT-valgsystem. Det nye system indeholder digitale valglister. Med digitale valglister skabes et hurtigere flow ved valgbordene, fordi afkrydsningen i papirlister afløses af en scanning af valgkortet. Det giver mulighed for flere vælgere pr. bord og dermed en nedskæring af antallet af valgborde, hvilket også medfører behov for færre tilforordnede.
 
Indtil nu har der været op til ca. 1500 vælgere pr. bord. Tallet forventes justeret i opadgående retning, i første omgang til 2000, dog således, at afstemningssteder med under 2000 vælgere fortsat vil have 2 valgborde. Dette vil indebære en besparelse på 7 borde, svarende til 28 tilforordnede. På sigt forventes det muligt at reducere antallet af borde og dermed antallet af tilforordnede yderligere.
 
I dag sker der politisk udpegning af i alt 145 personer som henholdsvis valgstyrerformænd (17), valgstyrere (68), valgstyrer-suppleanter (30) og politisk tilforordnede (30). Der har været udfordringer i forhold til afbud og manglende tilbagemeldinger inden tidsfristens udløb. En opgørelse foretaget efter forårets Europaparlamentsvalg viser 42 afbud ud af de 145 politisk udpegede, svarende til 29 %. Derudover var der ca. 30 %, der ikke svarede inden tidsfristens udløb.
 
Da der vil være behov for færre tilforordnede efter indførelsen af det kommende IT-valgsystem, foreslås det, at det drøftes, om der fortsat ønskes udpegning af 30 politisk tilordnede. Valgstyrerformænd, valgstyrere og valgstyrersuppleanter vil således fortsat være politisk udpegede. 
 
Indsamlinger
Siden dannelsen af den nye Viborg Kommune i 2007 har der været tradition for, at almennyttige organisationer har kunnet foretage indsamlinger i forbindelse med valghandlinger. Eventuelle spørgsmål knyttet til modtagne ansøgninger om indsamling i tilknytning til valg er i praksis håndteret i Valgbestyrelsen.
 
Ved det seneste Folketingsvalg blev der således meddelt indsamlingstilladelse til SOS Børnebyerne og Red Barnet, ligesom Lions fik tilladelse til at indsamle gamle briller.
 
Indsamlingerne rejser forskellige problemstillinger i lyset af, at disse ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning ikke må forstyrre valghandlingen, herunder vælgernes adgang til afstemningslokalet. Endvidere er det efter vejledningen afgørende, at vælgerne ikke udsættes for valgagitation eller anden holdningsmæssig påvirkning.
 
I Viborg Kommune har indsamlingerne givet anledning til forskellige problemstillinger. På enkelte afstemningssteder har nogle vælgere beklaget sig over tilstedeværelsen af indsamlere fra de almennyttige organisationer, herunder bl.a. med henvisning til at vælgerne kan opleve et pres i forhold til at støtte en eller flere organisationer.
 
De fysiske rammer på visse afstemningssteder gør det endvidere vanskeligt at anvise et egnet sted til at foretage indsamling indendørs, uden at dette karambolerer med forudsætningerne i ministeriets valgvejledning om, dels at indsamlingerne skal foregå udenfor afstemningslokalet, og dels at vælgerne uforstyrret kan komme ind og ud af afstemningslokalet.
 
Mange kommuner tillader traditionelt indsamlinger i forbindelse med valghandlinger. En række kommuner har dog truffet principielle beslutninger om at ansøgninger om indsamlinger ved valghandlinger ikke imødekommes. I Jylland gælder det bl.a. gælder Hjørring, Vejle, Varde, Tønder, Fanø og Morsø kommuner.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Vejledning nr. 9041 af 31. januar 2018 om afholdelse af folketingsvalg indeholder i afsnit 7.7. bl.a. en beskrivelse af regelgrundlaget for indsamlinger mv. på afstemningssteder. Tilsvarende findes i vejledninger til øvrige typer af valghandlinger. Uddrag af vejledningen findes i bilag nr. 1.
Bilag

Sagsid.: 17/35947
Resume
Med henblik på at frigøre timer i Stabs- og Byrådssekretariatet til at løfte opgaver foranlediget af de nye databeskyttelsesregler (GDPR) foreslås det, at formanden for huslejenævnet og beboerklagenævnet pr. 1. januar 2020 mod en forhøjelse af vederlaget overtager opgaven med at udarbejde nævnenes afgørelser. Opgaven er hidtil varetaget af Stabs- og Byrådssekretariatet.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vederlaget til formanden for huslejenævnet pr. 1. januar 2020 forhøjes med et beløb på 19.000 kr. årligt, og
 
2. at vederlaget til formanden for beboerklagenævnet pr. 1. januar 2020 forhøjes med et beløb på 6.000 kr. årligt. 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vederlaget til formanden for huslejenævnet pr. 1. januar 2020 forhøjes med et beløb på 19.000 kr. årligt, og
 
2. at vederlaget til formanden for beboerklagenævnet pr. 1. januar 2020 forhøjes med et beløb på 6.000 kr. årligt.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Datatilsynet var på besigtigelse i Viborg Kommune i november 2018. I den efterfølgende udtalelse til Viborg Kommune blev der meddelt alvorlig kritik. Denne sag er senest behandlet i byrådet den 9. oktober 2019 (sag nr. 17), og heri beskrives bl.a., at der i lyset af de nye databeskyttelsesregler er behov for at prioritere yderligere ressourcer i forvaltningen for at kunne leve op til det kontrolniveau, som er blevet pålagt af Datatilsynet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Indførelsen de nye databeskyttelsesregler (GDPR) pr. 25. maj 2018 har medført et væsentligt forøget behov for juridisk rådgivning på dette område. Datatilsynets udtalelse til Viborg Kommune har synliggjort væsentligheden af en opprioritering af opgaven. Der arbejdes med flere initiativer der kan give mulighed for at målrette flere juridiske medarbejdertimer for at imødegå behovet for juridisk rådgivning vedr. databeskyttelsesreglerne.
 
Som et led i dette arbejde foreslås det at ændre opgavefordelingen ml. dels sekretariatsfunktionen i huslejenævn- og beboerklagenævnet, der varetages af Stabs- og Byrådssekretariatet og dels formanden for de to nævn.
 
Vederlaget til formanden blev på byrådets møde den 24. januar 2018 (sag nr. 6 og sag nr. 7) fastsat til henholdsvis 54.000 kr. i huslejenævnet og 12.000 kr. i beboerklagenævnet. 
 
Viborg Kommune skal efter boligreguleringslovens § 38 bl.a. stille de fornødne lokaler til rådighed for nævnet og sørge for nødvendig medhjælp til dette. Ved nødvendig medhjælp forstås især sekretærbistand i forbindelse med sagernes forberedelse og afgørelse.
 
I Viborg Kommune har sekretariatet hidtil bistået nævnet med udarbejdelse af udkast til afgørelser i alle sager. I stort set alle Viborgs nabokommuner er det imidlertid den udpegede formand for henholdsvis huslejenævnet og beboerklagenævnet, som selv udfærdiger afgørelserne. Til gengæld ligger det gennemsnitlige formandsvederlag pr. sag højere i nabokommunerne.
 
Forvaltningen har været i dialog med den nuværende formand for nævnene i Viborg, som har tilkendegivet at han mod en forhøjelse af det samlede vederlag i de to nævn på i alt 25.000 kr. vil være indstillet på at påtage sig opgaven med også at udarbejde de endelige afgørelser. En forhøjelse af vederlagene med i alt 25.000 kr. vil indebære, at formandens vederlag pr. sag herefter vil ligge på samme niveau som i nabokommunerne. 
 
Det er forvaltningens vurdering at en ændring af arbejdsgangen i nævnene i Viborg Kommune, hvorefter det overlades til formanden at forestå udarbejdelsen af afgørelserne, vil kunne frigøre i ressourcer i Stabs- og Byrådssekretariatet i et omfang, der samlet set gør det fordelagtigt at honorere formanden for også at udarbejde afgørelsen.
 
Den foreslåede ændring vil således umiddelbart kunne indgå som en del af en løsning af det forøgede behov efter juridisk bistand vedrørende de komplekse og omfattende databeskyttelsesregler.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Den foreslåede ændring af arbejdsgangen i nævnene kan træde i kraft pr. 1. januar 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forøgelsen af formandsvederlaget til henholdsvis formanden for huslejenævnet og formanden for beboerklagenævnet udgør i alt 25.000 kr. årligt. Merudgiften vil kunne afholdes indenfor huslejenævnets og beboerklagenævnets nuværende budgetramme. 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/44917
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, anmoder byrådet som tilsynsmyndighed om godkendelse af salg af en byggeret på et areal i en atriumgård, beliggende i en fælles ejerlejlighedsejendom, hvor boligselskabets afd. 57 og afd. 58 hver især ejer en ejerlejlighed.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 57 og 58, meddeles godkendelse af salg af den under sagsfremstillingen omtalte ejerlejlighed på projektstadiet, under forudsætning af, at udtalelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke giver anledning til yderligere bemærkninger, og
 
2. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 57 og 58, meddeles vedståelse af de tidligere stillede kommunale garantier på de eksisterende lån i afdelingerne.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 57 og 58, meddeles godkendelse af salg af den under sagsfremstillingen omtalte ejerlejlighed på projektstadiet, under forudsætning af, at udtalelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke giver anledning til yderligere bemærkninger, og
 
2. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 57 og 58, meddeles vedståelse af de tidligere stillede kommunale garantier på de eksisterende lån i afdelingerne.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 20. november 2019 (sag nr. 21) kommunes køb af en ejerlejlighed i Klostertoften og bevilling til ombygning.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommunen skal som tilsynsmyndighed for de almene boligselskaber godkende salget med henblik på så vidt muligt at sikre, at købet ikke medfører tab for boligselskabet.
 
Sker salget, som i dette tilfælde, til en kommune, skal ejendommen vurderes af
vurderingsmyndigheden (SKAT). Overdragelsessummen må omregnet til kontantværdi ikke være lavere end den af vurderingsmyndigheden ansatte værdi. Denne bestemmelse er gældende, fordi kommunen indtager en dobbeltrolle som køber og tilsynsmyndighed.
 
Boligselskabet henviser til, at SKAT den 13. august 2019 har fremsendt en vurdering, hvoraf det fremgår, at handelsprisen for omtalte byggeret ansættes til 250.000 kr.
 
Ifølge købsaftale af 19. september 2019 sælger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 57 og 58 til Viborg Kommune retten til at nyoprette en ejerlejlighed nr. 3 af matr.nr. 104c, Viborg Markjorder.
 
Hovedbestyrelsen i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har på sit møde den 28. oktober 2019 godkendt, at afd. 57 og afd. 58 sælger omtalte byggeret til Viborg Kommune for 250.000 kr. i henhold til betingelser i købsaftalen.
 
Boligselskabet har indhentet udtalelse fra Nykredit, der oplyser, at salget ikke medfører krav om nedbringelse af de eksisterende lån i afd. 57 og afd. 58, dog skal boligselskabet indhente Viborg Kommunes vedståelse af de tidligere stillede kommunale garantier på de eksisterende lån i afdelingerne.
 
Boligselskabet har ligeledes indhentet udtalelse fra dels Udbetaling Danmark, der oplyser, at salget ikke medfører ændring i støtten til eksisterende lån i afd. 57 og afd. 58, dels fra Landsbyggefonden.
 
Udtalelsen fra Udbetaling Danmark og Landsbyggefonden er fremsat på betingelse af, at boligselskabet ligeledes indhenter udtalelse/godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Boligselskabet har endnu ikke modtaget svar fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 
Forvaltningen bemærker, at salget kan godkendes under forudsætning af, at udtalelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
 
Forvaltningen har derudover ingen bemærkninger til salget.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I forbindelse med handlen skal der desuden vedtages en ændret ejerforeningsvedtægt. I stedet for at dele fællesudgifter efter fordelingstal, som er det normale, vil der blive lavet særlig aftale om fordeling af fremtidige vedligeholdelsesudgifter, da opdelingen er usædvanlig. Der vil også blive lavet særlig aftale om forsyningsforhold.

Sagsid.: 19/10761
Resume
Boligselskabet Viborg ønsker at etablere et individuelt familieboligbofællesskab i 15-20 almene familieboliger i afdeling 23 (Solgården). Afdelingen består i alt af 54 almene familieboliger.
 
Boligselskabet Viborg og Viborg Kommune skal indgå aftale om, hvordan udlejning af ledige boliger i et boligbofællesskab skal finde sted.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at 15-20 almene familieboliger i Boligselskabet Viborg, afd. 23 (Solgården), fremover udlejes som familieboligbofællesskab, som beskrevet under sagsfremstillingen, og
 
2. at Viborg Kommune og Boligselskabet Viborg indgår aftale om venteliste- og udlejningsregler for udlejning af ledige familieboliger i ovennævnte almene familieboligbofællesskab, som fremgår af bilag nr. 1.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at 15-20 almene familieboliger i Boligselskabet Viborg, afd. 23 (Solgården), fremover udlejes som familieboligbofællesskab, som beskrevet under sagsfremstillingen, og
 
2. at Viborg Kommune og Boligselskabet Viborg indgår aftale om venteliste- og udlejningsregler for udlejning af ledige familieboliger i ovennævnte almene familieboligbofællesskab, som fremgår af bilag nr. 1.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på sit møde 20. december 2017 (sag nr. 46) besluttet at opsige aftalen med Boligselskabet Viborg om kommunens anvisningsret til boligerne i afdeling 23 (Solgården), således at kommunens anvisningsret ophører pr. 1. januar 2020.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Baggrund

Lokalforeningerne i Ligeværd, LEV, ADHD og SIND Ungdom i Viborg driver i fællesskab ”Skottenborg 41”, der er café, klub og værested for unge med særlige behov og unge med psykiske-sociale udfordringer, som er visiteret af foreningerne. Fællesskabet er etableret pr. 1. august 2018 og ”Skottenborg 41” åbnede for målgruppen i foråret 2019.
 
Havredal Praktiske Uddannelser administrerer fællesskabet og har indgået aftale med Boligselskabet Viborg om leje af de lokaler, hvori ”Skottenborg 41” drives. Lokalerne udgør ca. 2/3 af fælleslokalerne for beboerne i Boligselskabet Viborg, afd. 23 (Solgården).
 
Der er således tale om delvis udlejning af fælleslokaler til andre formål end aktiviteter for beboerne, hvilket er muligt, forudsat udlejningen sker tidsbegrænset med en maksimal løbetid på fire år. Der kan ske genudlejning til samme lejer med en tilsvarende tidsbegrænsning.

Etablering af familieboligbofællesskab

Boligselskabet ønsker i tilknytning hertil at etablere et alment familieboligbofællesskab for målgruppen til ”Skottenborg 41”, dvs. unge med særlige behov og unge med psykiske-sociale udfordringer. Udlejningen af boligerne i boligbofællesskabet sker på permanente lejekontrakter, hvilket betyder at beboeren ikke kan opsiges pga. alder eller hvis beboeren ikke længere modtager kommunal visiteret støtte.
 
Dette boligbofællesskab skal bestå af 15-20 boliger ud af de i alt 54 boliger i afdeling 23 (Solgården). Boligerne har eget køkken og bad. Boligselskabet ønsker, at det skal være fleksibelt, hvilke boliger der på et givent tidspunkt indgår i bofællesskabet. I praksis vil boligselskabets administration på tidspunktet for udlejning af ledige boliger i afdelingen således beslutte, om den pågældende bolig skal være med i eller udgå af boligbofællesskabet.
 
Et alment boligbofællesskab er kendetegnet ved, at ledige boliger i boligbofællesskab udlejes efter venteliste- og udlejningsregler, der er aftalt mellem kommunen og boligselskabet. Der er i lovgivningen lagt op til, at den konkrete aftale kan tilrettelægges under hensyntagende til det pågældende boligbofællesskab, herunder at beboerne i boligbofællesskabet kan få indflydelse på beboersammensætningen i boligbofællesskabet.
 
Boligselskabets administration vurderer, at etableringen af dette boligbofællesskab ikke vil give udfordringer i relation til udlejning af de øvrige boliger i afdelingen, der udlejes efter den almindelige venteliste.
 
Hovedbestyrelsen i Boligselskabet Viborg har ad flere omgange og senest på sit møde 21. november 2019 godkendt etablering af boligbofællesskabet, herunder venteliste- og udlejningsreglerne, som fremgår af bilag nr. 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Boligselskabet Viborg om anvisning af ledige almene familieboliger efter almenboliglovens §§ 59 og 60 er i henhold til udlejningsaftalen ikke gældende for omtalte boligbofællesskab. Der er således ikke mulighed for kommunal anvisning af boligerne i boligbofællesskabet, ligesom der ikke er mulighed for at give fx pendlere fortrinsret til boligerne i boligbofællesskabet.
 
Omtalte boligbofællesskab er et såkaldt individuelt familieboligbofællesskab, der som minimum skal bestå af fem boliger. Herudover skal bofællesskabet indeholde et fællesareal, som kan benyttes af lejerne i bofællesskabet.
 
Senest samtidig med byrådets beslutning om, at almene familieboliger skal udlejes som familieboligbofællesskab skal der indgås aftale med boligselskabet om, hvorledes udlejningen skal finde sted.
 
Almenboligloven indeholder ingen krav til en aftale om udlejning, men det er en forudsætning, at aftalen ikke tilsidesætter boligsociale hensyn.
 
Overordnet skal det tilstræbes, at bofællesskabet er levedygtigt og uden udlejningsproblemer. Udlejningskriterierne bør derfor være af en vis generel karakter for ikke at begrænse målgruppen unødigt. Derudover skal kriterierne være enkle og letforståelige.
Bilag

Sagsid.: 19/45476
Resume
I investeringsoversigten for 2019 er der afsat rådighedsbeløb til salg af bolig- og erhvervsgrunde. Det faktisk antal solgte bolig- og erhvervsgrunde i 2019 er gjort op, og der skal til disse søges frigivelse af rådighedsbeløb samt bevilling. Da der løbende gennem året sker salg af grunde, laves opgørelsen over nødvendige rådighedsbeløb samt bevillinger sidst på året for samtlige udstykningsområder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives anlægsindtægtsbevilling på i alt 66.188.000 kr. med rådighedsbeløb på 69.099.000 kr. i 2019, og
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 445.000 kr. med rådighedsbeløb på 445.000 kr. i 2019,
 
3. at nettoindtægten på 68.654.000 kr. i 2019 finansieres ved, at det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Salg af erhvervsgrunde” nedsættes med 1.510.000 kr.  og ”Salg af boliggrunde” nedsættes med 67.144.000 kr., og at det resterende beløb på (70.100.000 – 68.654.000) 1.446.000 kr. finansieres ved kasseforbrug.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives anlægsindtægtsbevilling på i alt 66.188.000 kr. med rådighedsbeløb på 69.099.000 kr. i 2019, og
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 445.000 kr. med rådighedsbeløb på 445.000 kr. i 2019,
 
3. at nettoindtægten på 68.654.000 kr. i 2019 finansieres ved, at det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Salg af erhvervsgrunde” nedsættes med 1.510.000 kr.  og ”Salg af boliggrunde” nedsættes med 67.144.000 kr., og at det resterende beløb på (70.100.000 – 68.654.000) 1.446.000 kr. finansieres ved kasseforbrug.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

På det oprindelige budget for 2019 var der afsat indtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde på i alt 76.150.000 kr. fordelt med 71.150.000 kr. til boliggrunde og 5.000.000 kr. til erhvervsgrunde.
  
Der er i 2019 frigivet bevillinger på henholdsvis 4.310.000 kr. til salg af Middagshøjvej til Boligselskabet Sct. Jørgen til ungdomsboliger, og 15.820.000 kr. til salg af grund ved Middagshøjvej 48 – brofæstet – alt 20.130.000 kr. Herudover er rådighedsbeløbet på 3.332.000 kr. givet i 2018 til salg af grund til ungdomsboliger i Houlkær overført til 2019.
 
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 er det oprindelige budget til boligformål forhøjet med 17.570.000 kr. og det oprindelige budget til erhvervsformål forhøjet med 1.355.000 (finansieret af kassebeholdningen).
 
Af budgettet til salg af erhvervsgrunde er der frigivet 4.845.000 kr. til finansiering af bevillinger til andre formål (salg af diverse arealer og ejendomme) i 2019.
 
Det korrigerede budget for det samlede grundsalg udgør herefter (76.150.000 kr. – 17.570.000 kr. + 1.355.000 kr. - 20.130.000 + 3.332.000 – 4.845.000 kr.) 73.432.000 kr.
 
Tabel 1
(1.000 kr.)
Oprindeligt budget
Budgetændringer i året
Korrigeret budget
Boliggrunde
71.150
772
71.922
Erhvervsgrunde
5.000
-3.490
1.510
I alt
76.150
-2.718
73.432
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har lavet en opgørelse over det faktiske grundsalg for 2019 (indtil ultimo november måned).
 
Der er i sagen medtaget de nødvendige rådighedsbeløb og bevillinger til det salg, der indtil nu er sket med overtagelse i 2019, og hvor bevilling ikke allerede er givet.
 
Der er i 2019 solgt bolig- og erhvervsgrunde for 72.431.000 kr., heraf er der afsat rådighedsbeløb på 3.332.000 kr. Den resterende indtægt på 69.099.000 kr. søges der rådighedsbeløb til i denne sag.
 
Der er forskel på størrelsen af bevillinger og rådighedsbeløb, fordi de 2 beløb ikke altid gives samtidig. Rådighedsbeløbet gives til et bestemt budgetår, hvor bevillingen kan dække en længere periode (f.eks. kan der være givet bevillinger til salg af grunde i et helt udstykningsområde, hvor rådighedsbeløbene gives i det enkelte budgetår, efterhånden som grundene sælges). Til de grunde, der er solgt i 2019 mangler der således at blive givet bevilling for 66.188.000 kr.
 
Boligrunde
Forudsætningerne for det oprindelige budget var, at der skulle sælges ca. 220 boliggrunde, og at salget skete som en blanding af parcelhusgrunde og grunde til opførsel af tæt/lavt byggeri. Der er i 2019 solgt i alt 154 boliggrunde.
 
Der er solgt 83 parcelhusgrunde samt 3 storparceller fordelt på 3 områder med overtagelse i 2019. Storparcellerne er solgt til en samlet indtægt på 12.416.000 kr.
 
Der forventes ikke solgt flere boliggrunde med overtagelse i den resterende del af 2019, idet handler, der er indgået så sent på året, typisk sker med overtagelse i det nye år (og derved først regnes med i salget i 2020).
 
Salget af kommunale byggegrunde til boligformål fordeler sig på en række udstykningsområder, som fremgår af nedenstående tabel 2:
 
Tabel 2
Område:
Parcelhusgrunde
Palleshøje (Viborg)
3
Arnbjerg 1. etape (Viborg)
1
Arnbjerg 2. etape (Viborg)
43
Rosenvænget (Viborg)
3
Hindbærkrattet
6
Krokusparken (Stoholm)
1
Klokkelyngen (karup)
1
Solvænget (Frederiks)
1
Nørreballe (Skals)
2
Skovbærvej (Rødkærsbro)
1
Egelundsparken (Ørum)
1
Fyrrevej (Ørum)
7
Bag Højen (Ørum)
1
Rugvænget (Ørum)
1
Komponisthøjen (Klejtrup)
2
Dunhammervej (Rødding)
1
Præstetoften (Vridsted)
4
Tapdrupvænget (Tapdrup)
1
Rishøjen (Bjerregrav)
2
Fælledparken (Vejrumbro)
1
I alt parcelhusgrunde
83
Arnbjerg, Sivet (Viborg)
1) 12
Arnbjerg, Brudelys (Viborg)
2) 50
Hvedevænget (Løvel)
3) 9
I alt antal boliger
154
 
1) Salg af 1 storparcel til H. M. Huse til opførsel af 12 boliger. 
2) Salg af 1 storparcel til Mariendal Ejendomme til opførsel af 50 boliger. 
3) Salg af 1 storparcel til Boligselskabet Sct. Jørgen til opførsel af 9 tæt/lav boliger.
 
Der har der været tildelt reduktion i salgspris på i alt 148.000 kr. vedrørende 1 grund på Tapdrupvænget og 1 grund på Rosenvænget, som følge af dårlige jordforhold på grundene.
 
Erhvervsgrunde
Der er på nuværende tidspunkt solgt tre erhvervsgrund for netto 1.509.000 kr., en på Karupsgårdvej i Ørum, og to på Ågade i Karup. De solgte arealer udgør i alt 14.498 m2.
 
Det økonomiske resultat (bolig- og erhvervsgrunde)
Nedenstående tabel 3 viser budgetbeløbene og det faktiske salg i 2019 (bolig og erhverv), hvortil der i sagen søges rådighedsbeløb.
 
Tabel 3
(1.000 kr.)
Opr. budget 
2019
Korr. budget 2019
Salg af grunde i året
Mer/
mindre- indtægt
Af salget er bevilling/
rådigheds-beløb frigivet
Salg af grunde – endnu ikke frigivet
Budget
– endnu ikke frigivet
 
 
 
 
 
 
Boligformål
71.150
71.922
70.922
1.000
3.332
67.590
68.590
Erhvervsformål
5.000
1.510
1.509
1
0
1.509
1.510
I alt
76.150
73.432
72.431
1.001
3.332
69.099
70.100
Udgift til admin. bidrag
0
0
-445
-445
0
-445
0
I alt
 76.150
73.432
71.986
556
3.332
*68.654
70.100
* Rådighedsbeløb, som frigives i denne sag (68.654.000 kr.)
 
I forbindelse med grundsalg registreres der et internt administrationsgebyr pr. solgte grund (til bl.a. skødeskrivning). Udgiften registreres under grundsalget, og udgør 445.000 kr. i 2019.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 17/37205
Resume
I forbindelse med salg af 2 parcelhusgrunde på Rosenvænget og 1 på Tapdrupvænget har der vist sig dårlige bundforhold. I sagen lægges der op fastsættelse af nye priser for grundene.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om det kan indstille til byrådet,
 
1. at grundprisen for Rosenvænget 20 fastsættes til 800.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsafgift,
 
2. at grundprisen for Rosenvænget 36 fastsættes til 725.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsafgift,
 
3. at grundprisen for Tapdrupvænget 3 fastsættes til 395.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsafgift, og
 
4. at vilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde, dog således, at der ikke er mulighed for at hæve handlen på grund af bundforholdene.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at grundprisen for Rosenvænget 20 fastsættes til 800.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsafgift,
 
2. at grundprisen for Rosenvænget 36 fastsættes til 725.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsafgift,
 
3. at grundprisen for Tapdrupvænget 3 fastsættes til 395.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsafgift, og
 
4. at vilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde, dog således, at der ikke er mulighed for at hæve handlen på grund af bundforholdene.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Efter salg af Rosenvænget 20 har køber konstateret dårlige bundforhold og har som følge heraf hævet handlen. Det er på baggrund af de foreliggende oplysninger om forholdene forvaltningens opfattelse, at merudgiften ved et byggeri på grunden på grund af de dårlige bundforhold kan sættes til 150.000 kr. inkl. moms. Beløbet er baseret på byggeri af et størrelsesmæssigt gennemsnitligt hus. Det foreslås, at salgsprisen fastsættes til 800.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. Dette svarer til den oprindeligt fastsatte pris (950.000 kr.) med fradrag af den ovennævnte skønnede merudgift på grund af bundforholdene.
 
I forbindelse med salg af Rosenvænget 36 (men inden underskrift af købsaftale) har køber konstateret dårlige bundforhold og ønsker ikke at købe grunden til den annoncerede pris. Det er på baggrund af de foreliggende oplysninger om forholdene forvaltningens opfattelse, at merudgiften ved et byggeri på grunden på grund af de dårlige bundforhold kan sættes til 175.000 kr. inkl. moms. Beløbet er baseret på byggeri af et størrelsesmæssigt gennemsnitligt hus. Det foreslås, at salgsprisen fastsættes til 725.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. Dette svarer til den oprindeligt fastsatte pris (900.000 kr.) med fradrag af den ovennævnte skønnede merudgift på grund af bundforholdene.
 
Efter salg af Tapdrupvænget 3 har køber konstateret dårlige bundforhold og har som følge heraf hævet handlen. Det er på baggrund af de foreliggende oplysninger om forholdene forvaltningens opfattelse, at merudgiften ved et byggeri på grunden på grund af de dårlige bundforhold kan sættes til 55.000 kr. inkl. moms. Beløbet er baseret på byggeri af et størrelsesmæssigt gennemsnitligt hus. Det foreslås, at salgsprisen fastsættes til 395.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. Dette svarer til den oprindeligt fastsatte pris (450.000 kr.) med fradrag af den ovennævnte skønnede merudgift på grund af bundforholdene.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde, dog således, at der ikke er mulighed for at hæve handlen på grund af de bundforhold, der er baggrund for prisnedsættelsen. I forbindelse med nyt salg af grunden, bliver der naturligvis oplyst loyalt om bundforholdene.
  

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene forventes udbudt til salg senest i uge 2.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/51248
Resume
Med henblik på fortsat salg af bolig- og erhvervsgrunde fastsætter byrådet årligt grundpriser og øvrige salgsvilkår for det følgende år. Med denne sag fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2020.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2020, der skal indstilles til byrådets godkendelse.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at grundene fortsat udbydes med en på forhånd fastsat minimumspris.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-12-2019
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at priser på boliggrunde i 2020 fastsættes som anført i bilag nr. 1,
 
2. at priser på erhvervsgrunde i 2020 fastsættes som anført i bilag nr. 2,
 
3. at øvrige salgsvilkår for 2020 er som beskrevet i bilag nr. 3, og
 
4. at grundene fortsat udbydes med en på forhånd fastsat minimumspris.
Beslutning i Byrådet den 18-12-2019
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Kai O. Andersen
N. J. Ottesen
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Priser og vilkår
Grundpriserne er i Viborg Kommune fastsat til de mindstepriser, som fremgår af oversigterne i bilag nr. 1 vedr. boliggrunde og bilag nr. 2 vedr. erhvervsgrunde.
 
De øvrige salgsvilkår fremgår af bilag nr. 3.
 
Udbudsmåder
Kommunens salg af grunde sker i henhold til udbudsbekendtgørelsen, hvilket indebærer, at der er følgende muligheder:
 
Byrådet har hidtil fastsat minimumspriser, som grunden så er udbudt til. Denne metode muliggør, at kommunen umiddelbart kan sælge til højestbydende (hvis buddet opfylder minimumsprisen), når fristen er udløbet.
 
Byrådet kan også fastsætte en fast pris. Såfremt grundene udbydes med fast pris, kan der alligevel gives overbud. I så fald kan kommunen ikke umiddelbart sælge til højeste bud, men skal først give alle, der har budt, mulighed for at komme med et nyt bud.
 
Byrådet kan også undlade at fastsætte priser og udbyde med opfordring til at afgive et bud. I så fald kan der først indgås en handel efter byrådsgodkendelse af de enkelte salg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag