You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 29. januar 2020 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2018-2021)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Ulrik Wilbek
Fraværende Torsten Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/35904

Resume

I forbindelse med, at der er foretaget ændring af ankenævnsstrukturen på SKAT´s område skal byrådet foretage indstilling af 3 medlemmer og personlige suppleanter til det nye Skatteankenævn Midtjylland samt 2 medlemmer til det nye Vurderingsankenævn Midtjylland.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
1. at følgende indstilles som medlemmer og suppleanter af Skatteankenævn Midtjylland samt som medlemmer af Vurderingsankenævn Midtjylland:
 
Skatteankenævn
Medlem
Suppleant
 1. Kirstine Skjødt Hermansen (C)
 1. Peter Juhl (C)
 1. Ove Kent Jørgensen (O)
 1. (V)
 1. (A)
 1. (A)
 
Vurderingsankenævn
Medlem
 1. Ib Bjerregaard (V)
 1. Martin Sanderhoff (A)
 
2. at Skatteankestyrelsens afvisning af at foretage ændring i Viborg Kommunes repræsentation i det nuværende Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

1. Følgende indstilles som medlemmer og suppleanter af Skatteankenævn Midtjylland samt som medlemmer af Vurderingsankenævn Midtjylland:
 
Skatteankenævn
Medlem
Suppleant
 1. Kirstine Skjødt Hermansen (C)
 1. Peter Juhl (C)
 1. Ove Kent Jørgensen (O)
 1. Anders Jensen (V)
 1. Per Møller Jensen (A)
 1. Kai O. Andersen (F)
 
Vurderingsankenævn
Medlem
 1. Ib Bjerregaard (V)
 1. Martin Sanderhoff (A)
 
2. Skatteankestyrelsens afvisning af at foretage ændring i Viborg Kommunes repræsentation i det nuværende Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst tages til efterretning.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune er i dag repræsenteret med 2 medlemmer og 2 suppleanter i det eksisterende Skatteankenævn Randers. Tilsvarende er Viborg Kommune repræsenteret med 1 medlem og 1 suppleant i det eksisterende Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Skatteankestyrelsen har ved brev af 19. december 2019 (jf. bilag nr. 1) til alle kommunalbestyrelser orientereret om etableringen af ny ankenævnsstruktur.
 
Det fremgår heraf at Viborg Kommune for fremtiden er omfattet af henholdsvis Skatteankenævn Midtjylland og Vurderingsankenævn Midtjylland.
 
Skatteankestyrelsen anmoder Viborg Kommune om senest den 31. januar 2020 at foretage indstilling af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Skatteankenævn Midtjylland samt 2 medlemmer til Vurderingsankenævn Midtjylland. Det fremgår, at der fremover ikke skal indstilles suppleanter for medlemmerne af Vurderingsankenævnet.
 
Den første funktionsperiode for de nye Skatteankenævn begynder den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022. I forhold til de nye Vurderingsankenævn begynder perioden den 1. januar 2021 og udløber den 30. juni 2022.
 
I relation til de nuværende nævn besluttede Byrådet i henhold til aftale indgået i forbindelse med den politiske konstituering på møde den 20. november 2019 (sag nr. 20), at indstille, at Ib Bjerregaard (V) pr. januar 2020 skulle overtage pladsen i det nuværende Vurderingsankenævn fra Martin Sanderhoff (A).
 
Skatteankestyrelsen har imidlertid afvist at imødekomme anmodningen med henvisning til, at en ændring i det eksisterende nævn forudsætter, at der foreligger en egentlig forfaldsgrund for både det nuværende medlem og dennes suppleant.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/42541

Resume

Forslag til lokalplan nr. 514 og tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring. Høringssvarene handler især om støj, visuel påvirkning af naboer og landskab samt vindmøllernes påvirkning af ejendomspriser og områdets bosætningskvalitet. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 7 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 6 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 7 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 6 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Dansk Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod ”1. og 3. at”.
 
Johannes Vesterby stemmer imod den samlede beslutning.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

SFP Wind Denmark ApS har søgt om tilladelse til at opstille 3 vindmøller ved Tolstrup.
 
Byrådet besluttede den 4. september 2019 (sag nr. 11) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 512 for vindmølleområde ved Tolstrup samt forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 12. september til den 7. november 2019.
 
Byrådet besluttede den 4. september 2019 (sag nr. 12) at godkende et katalog over indsatser for grøn omstilling i Viborg Kommune. Det indgår i kataloget, at Viborg Kommune som en del af den grønne omstilling vil arbejde for at fremme og planlægge for energianlæg som f.eks. vindmøller, solceller og biogasanlæg.
 
Den 13. november 2019 blev der indgået en aftale mellem Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om forbedrede vilkår for naboer til fremtidige vindmøller og solcelleanlæg. Aftalen sikrer også bedre forhold for de kommuner, der medvirker til opstillingen af vind- og solenergi.
 
Partierne har aftalt følgende nye ordninger for kommende vedvarende energianlæg: 
 • Køberetsordningen nedlægges og erstattes af en VE-bonusordning
 • Grøn Pulje til kommunerne
 • Salgsoption for naboer til vedvarende energianlæg
 • Udbedringer af den nuværende værditabsordning
 
Det forventes, at der fremsættes et lovforslag i februar 2020, som skal udmønte aftalen. Energistyrelsen har oplyst, at loven forventes vedtaget i maj 2020, og at den vil indeholde overgangsregler, så 1. juni 2020 bliver skæringsdato. Det betyder, at igangværende projekter behandles efter de nuværende ordninger, hvis der er givet byggetilladelse eller truffet afgørelse af taksationsmyndigheden inden 1. juni 2020.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag 2 og 3.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 512 for et vindmølleområde ved Tolstrup samt forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 12. september til den 7. november 2019. Der er i høringsperioden kommet 11 høringssvar til planforslagene og miljørapporten, som er i bilag 4. Heraf er der svar fra Silkeborg Kommune, Banedanmark og Danmarks Naturfredningsforening. Af de otte høringssvar fra privatpersoner er der to høringssvar, der støtter projektet, og seks indsigelser fra fire personer, som udtrykker modstand mod planlægningen. To af indsigelserne er med underskriftindsamlinger – henholdsvis 413 personlige underskrifter fra 192 adresser og 46 personlige underskrifter fra 32 adresser.
 
Et kort med oversigt over adresser for privatpersoner, der har afgivet høringssvar eller underskrift, fremgår af bilag 5. Kortet viser området, som ligger inden for 1.500 m fra lokalplanområdet.
 
Der blev afholdt borgermøde torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19-21 i Multisalen på Viborg Rådhus. Debatten på borgermødet drejede sig blandt andet om oplevelsen af Faldborgdalen, udsigt fra bolig, støj, påvirkning af mennesker og husdyrs helbred og trivsel og visualiseringer.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 6. Bilaget indeholder en emnevis inddeling af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Hovedparten af høringssvarene omhandler støj, visuel påvirkning af naboer og landskab samt vindmøllernes påvirkning af ejendomspriser og områdets bosætningskvalitet. Med undtagelse af høringssvaret fra Banedanmark vurderer forvaltningen, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i planforslagene eller ikke imødekommes.
 
Banedanmark foreslår, at der i lokalplanen tilføjes en bestemmelse om, at byggeri og anlægsarbejde i nærheden af jernbanen, eller hvor der er risiko for, at transporteret
materiel kan komme tættere på nærmeste skinne end 4 m samt ved ændring i terrænet, og grundvandsspejlet kan kræve tilladelse efter jernbanelovens § 24. Forvaltningen indstiller, at der tilføjes en sådan bestemmelse, hvormed høringssvaret imødekommes.
 
Forvaltningen forslår desuden to tilføjelser i kommuneplantillæggets redegørelsesdel. Det drejer sig om at kopiere tekst fra lokalplanforslagets beskrivelse af kommuneplanlægningen i Silkeborg Kommune samt at kopiere tekst fra miljørapportens vurdering af vindmøllernes påvirkning af landskabet set i sammenhæng med andre af nærtliggende vindmølleområder.
Desuden foreslår forvaltningen en tilføjelse til en lokalplanbestemmelse, som skal sikre nedlæggelse af en eksisterende bolig, der ligger nærmere end 4 gange møllernes totalhøjde.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 7.
 

Beskrivelse

Projektet vil resultere i en reduceret CO2-udledning. Vindmøllerne vil have en årlig elproduktion på ca. 36.000 MWh, der svarer til det årlige elforbrug i ca. 9.000 husstande. Ud fra kommunens energiregnskab for 2017 har forvaltningen beregnet, at en realisering af projektet vil betyde, at vindkraftproduktion i Viborg Kommune stiger fra 482 TJ til 612 TJ. Dermed stiger andelen af elforbruget i kommunen, som dækkes af vindmøller i kommunen fra 19,8 % til 25,1 %. Dermed stiger andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug i kommunen fra 24,3% til 24,9%. Byrådets sammenhængsmodel indeholder et mål om, at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35 % af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.

Forslag til lokalplan nr. 512

Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med tilhørende teknikanlæg, vejadgange, kran-/arbejdspladser, transformerstation mv. Vindmøllernes totalhøjde over terræn til vingespids i højeste position må være maks. 149,9 m, og vindmøllernes rotordiameter må være maks. 136 m. Vindmøllerne placeres på en ret linje i østvest-gående retning med samme indbyrdes afstand, og de skal have et ensartet udseende, ens rotordiameter og ens navhøjde over terræn.
 
Lokalplanforslaget har til formål at sikre, at der ved placering og udformning af vindmøllerne tages de fornødne hensyn til nabobebyggelse samt til de jordbrugsmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige interesser mv. Desuden fastlægger lokalplanforslaget, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at projektet kan gennemføres.

Forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 32 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde til tekniske anlæg og giver mulighed for opstilling af vindmøller med tilhørende tekniske anlæg. Derudover udlægges området som et vindmølleområde i kommuneplanen, og der ændres i kommuneplanens retningslinje for vindmøller. Ændringen medfører, at der særligt for vindmøllerne i planområdet må være en mindre indbyrdes afstand, hvilket for planområdet giver en optimal udnyttelse af områdets vindressourcer.

Miljørapport

Der er foretaget miljøvurderinger i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen af planforslagene og miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt er samlet i en miljørapport, der samlet belyser de miljømæssige konsekvenser ved opstilling af vindmøller ved Tolstrup. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
Der er kommet to bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningerne er i bilag 4. Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 8. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en § 25-tilladelse jf. miljøvurderingsloven. Et udkast til § 25-tilladelsen er i bilag 9.
 
Bilag

Sagsid.: 19/52367

Resume

Energi Viborg Vand A/S har den 2. december 2019 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets vandafledningstakster for 2020 ved legalitetskontrol.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vandafledningstakster for 2020 godkendes ved legalitetskontrol i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vandafledningstakster for 2020 godkendes ved legalitetskontrol i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Vandafledningstakster fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Energi Viborg Vand A/S har den 2. december 2019 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets vandafledningsbidrag for 2020 ved legalitetskontrol.

Regelgrundlag

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsynings­selskaber (betalingsloven) og af betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S, at selskabet én gang årligt fastsætter kubikmetertaksten for vandafledningsbidrag for spildevand.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, men skal lave en såkaldt legalitetskontrol af taksterne. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens kompetence er begrænset til at godkende eller afvise den indstillede takst.
 
Konkret skal takstfastsættelsen overholde: 
 • at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,
 • at taksten ikke overskrider selskabets indtægtsramme, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Takstfastsættelse

Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2019 sendt afgørelse om økonomiske rammer for 2020-2021 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 1). Af afgørelsen fremgår, at den økonomiske ramme for 2020 fastsættes til 160.681.487 kr. 
 
Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S har den 22. november 2019 vedtaget (bilag 2) et budget med en indtægt på 157.314.081 kr. inklusive tilslutningsbidrag. Selskabets budgetterede indtægter er således 3.367.406 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Taksten for vandafledningsbidraget for 2020 er fastsat til:

Takst 1:  38,00 kr. pr. m3 ekskl. moms (40,35 kr. pr. m3 i 2019)
Takst 2:  30,40 kr. pr. m3 ekskl. moms (32,28 kr. pr. m3 i 2019)
Takst 3:  15,20 kr. pr, m3 ekskl. moms (16,14 kr. pr. m3 i 2019)
 
I 2020 skal takst 2 og 3 fastsættes henholdsvis 20% og 60% lavere end takst 1. Takst 2 er aktuel ved den del af vandforbruget, der er over 500 m3, men under 20.000 m3. For den del af vandforbruget, der er over 20.000 m3, anvendes takst 3. De reducerede takster (takst 2 og takst 3) er fastsat i overensstemmelse med betalings­loven samt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflednings­bidraget. Taksterne gælder for erhverv, der er tilmeldt ordningen.
 
Set i forhold til 2019 vil takst 1 for 2020 medføre et fald på 2,35 kr. pr. m3 ekskl. moms. Det er et fald på knap 6 %, som vil betyde reduceret udgift på ca. 440 kr. inkl. moms for et parcelhus med et vandforbrug på 150 m3.
 
Energi Viborg Vand A/S opkræver ikke helt op til indtægtsrammen for 2020, men forventer at holde stabil takst i 2020 og 2021, så den samlede ramme for de to år overholdes. Årsagen til dette er, at der er forskel på indtægtsrammerne for 2020 og 2021 på grund af et engangstillæg til indtægtsrammen i 2020 på ca. 9 mio. kr.
 
Spildevandsforsyningens årsrapport for 2018 fremgår af bilag 3.

Forvaltningens vurdering

Vandafledningsbidraget for 2020 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt den fastsatte økonomiske ramme.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Betalingsvedtægt og vandafledningstakster gælder for 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/52831

Resume

Energi Viborg Vand A/S har den 29. november 2019 anmodet Viborg Kommune om at legalitetsgodkende selskabets takster for ledningsført vand for 2020.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster 2020 for godkendes.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-01-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster for 2020 godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik
Taksterne for ledningsført vand fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regelgrundlag

Forsyningssekretariatet har i oktober 2018 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2019-2020 til Energi Viborg Vand A/S. Den 9. september 2019 er der modtaget statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2020. Heraf fremgår, at indtægtsrammen for 2020 er fastsat til 44.170.680 kr. 
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten men skal lave en såkaldt legalitetskontrol af taksterne. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens kompetence er begrænset til at godkende eller afvise den indstillede takst.
 
Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.: 
 • Drift og indvinding
 • Administration
 • Henlæggelser til ny investeringer 

Takstfastsættelse

Selskabet budgetterer med en indtægt på 43.252.000 kr. inklusive tilslutningsbidrag mv. Selskabets budgetterede indtægter er således 918.680 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Takstbladet for Energi Viborg Vand indeholder, ud over takster for ledningsført vand og den faste afgift, bl.a. takster for tilslutning til Energi Viborg Vand A/S og den statslige vandafgift.
  
På baggrund af det lagte budget har Energi Viborg Vand A/S på sit bestyrelsesmøde den 22. november 2019 besluttet, at taksterne for ledningsført vand er uændrede i forhold til 2019.
 
Taksten for ejerboliger er: 
 • 4,80 kr./m3 ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand.
 
Alle takster fremgår af bilag 1.

Forvaltningens vurdering 

Forvaltningen vurderer, at taksterne for ledningsført vand for 2020 er fastsat i overensstemmelse med § 52a i Vandforsyningsloven. Det vurderes, at der med de takster, vandselskabet har fastsat, er dækning for de udgifter, der er forbundet med at drive et vandværk, og at den fastsatte indtægtsramme og princippet om, at økonomien i almene vandforsyninger skal hvile i sig selv, er overholdt.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Taksterne for ledningsført vand gælder for 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/7430

Resume

Susanne Abrahamsen og Henning Riis Vester, Korsbakken 36 i Rødding, har anmodet om igangsætning af planlægning for et nyt boligområde på ca. 3,6 ha nord for Korsbakken, Rødding. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, hvis der indgås udbygningsaftale med ansøger om etablering af venstresvingsbane og helleanlæg.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, hvis der indgås udbygningsaftale med ansøger om etablering af venstresvingsbane og helleanlæg, og
 
2. at omfartsvej nord om Korsbakken, Rødding, udgår af kommunens trafikplan.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, hvis der indgås udbygningsaftale med ansøger om etablering af venstresvingsbane og helleanlæg, og
 
2. at omfartsvej nord om Korsbakken, Rødding, udgår af kommunens trafikplan.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 27. november 2019 (sag nr. 10), at adgangsforhold til det nye boligområde nord for Korsbakken skal ske ved etablering af venstresvingsbane og krydsningshelle på Korsbakken.
 
Viborg Kommune vil fortsætte sideudvidelsen af Korsbakken i forbindelse med udbygning af boligområdet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ejerne af Korsbakken 36, Rødding, anmoder om igangsætning af planlægning for et nyt boligområde nord for Korsbakken. Ansøger ønsker en udvidelse på knap 8.600 m2 af rammeområde RØDD.B4.01, så området mellem rammeområdet og skoven øst for inddrages til boligområde.
 
Området ønskes anvendt til tæt-lav og åben-lav boliger, der ikke tænkes udformet som et traditionelt boligkvarter. Boligerne ønskes udformet af buestykker sammensat på forskellig vis, der integreres og bygges i landskabet, så det indgår som en del af terrænet. Bebyggelsen vil få en grad af bæredygtighed, hvor der bl.a. ønskes grønne tage på alle boliger og grønne permeable belægninger på veje og stier.
 
Ansøgning, kortbilag og illustration er i bilag 2.

Eksisterende forhold

Arealet anvendes i dag til mark og ligger i landzone.

Lokalplan

Det ansøgte område er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af det ansøgte kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Størstedelen af området, der ønskes lokalplanlagt, er i Kommuneplan 2017–2029 omfattet af rammeområde RØDD.B4.01, der udlægger arealet til blandet boligområde med åben-lav og tæt-lav byggelse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30% og 40% og med en max. byggehøjde på 8½ m og etageantal på max. 2. Afgrænsningen af rammeområde RØDD.B4.01 ses i bilag 3.
 
Ansøger ønsker udvidelse af rammeområdet mod øst. Den ønskede udvidelse ligger i det åbne land.
 
Realisering af det ansøgte kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg. Forvaltningen foreslår, at rammeområde RØDD.B4.01 udvides til at omfatte det ansøgte areal, og at den del af rammeområdet, der ligger vest for Sødalvej, udtages af rammeområdet, jf. bilag 4.
 
Forvaltningen vurderer, at ændringen af kommuneplanen ikke forudsætter, at der indkaldes ideer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, da den samlede udvidelse af rammeområde RØDD.B4.01 er på ca. 3.600 m2. Det vurderes at være en mindre ændring i kommuneplanens rammedel.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Udvidelse af rammeområdet mod øst (ca. 8.600 m2) og indskrænkelse af området mod vest (ca. 5.000 m2)
 • Anvendelse til tæt-lav boliger mod vest (ca. 20 boliger)
 • Anvendelse til åben-lav boliger mod øst (ca. 25 boliger)
 • Bebyggelse i op til 2 etager med en højde på 8½ m
 • Muliggøre opførelse af bueboliger og mere traditionelle boligtyper
 • Muliggøre af 2 udstykningsprincipper:
  • Mindre grunde med store fællesarealer
  • Mere traditionel boligudstykning
 • En vejadgang fra Korsbakken ved etablering af venstresvingsbane fra Rødding siden samt krydsningshelle
 • Forsinkelse af regnvand/overfladevand samt nedsivning (LAR)
 • Maksimal befæstelsesgrad på 40% for den enkelte matrikel
 • Bebyggelsen indarbejdes i det skrånende terræn og placeres bag afskærmende plantebælte langs Korsbakken og skovrejsningsområde øst for området

Trafik

For at øge trafiksikkerheden på Korsbakken besluttede Teknisk Udvalg den 27. november 2019 (sag nr. 10), at det nye boligområde vejforsynes med én adgang fra Korsbakken ved etablering af venstresvingsbane fra Rødding siden samt krydsningshelle. Der stilles desuden krav om etablering af oversigtsareal ved udkørsel fra nyt boligområde, jf. bilag 5.
 
På baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning den 27. november 2019 vil den viste omfartsvej nord om Korsbakken, Rødding, udgå af kommunens trafikplan.

Spildevandsplan

Området er optaget i spildevandsplanen som ”planlagt spildevandskloakeret med udledning af vejvand til recipient”. I henhold til planen skal regnvand fra de enkelte boliger nedsives på egen grund (LAR). I lokalplanen skal der fastsættes bestemmelse om forsinkelse af regnvand/overfladevand fra ejendomme. Det kan ske ved etablering af grøfter, regnbede, udformning af befæstelse (fx græsarmering), etablering af regnvandsbassin samt beplantning langs vej mod Korsbakken.
 
Det foreslås desuden, at der indsættes bestemmelse om fastsættelse af en max. befæstelsesgrad på 40% for den enkelte matrikel, for at så meget som muligt af nedbørsmængden kan nedsive i grunden.

Miljøscreening

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få en væsentlig virkning på miljøet.
 
På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 528 og forslag til kommuneplantillæg nr. 43.

Arkitektur

Områdets disponering tager udgangspunkt i de landskabelige forhold, der bliver en central del af bebyggelsens udtryk og funktion, hvor grønne forløb fører til den øst for beliggende skov.
Det nye boligområde integreres i det skrånende terræn, hvor den østlige del ligger i kote 48 m og den vestlige del i kote 35 m. Mod øst og syd vil området afgrænses af beplantningsbælte langs Korsbakken samt skov.
 

Alternativer

Da byggemetode, arkitektur m.v. er radikalt anderledes, har ejer oplyst, at det endnu ikke er afklaret, om konceptet er realiserbart. Det foreslås, at der udarbejdes et forslag til lokalplan, hvor bestemmelserne også giver mulighed for bebyggelse af mere traditionel karakter – både med hensyn til boligtyper og udstykning. Lokalplanforslaget vil dermed indeholde 2 forskellige udstykningsmuligheder.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse   Primo 2020
Offentlig høring   Medio 2020
Endelig vedtagelse   Medio 2020
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der vil være udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med sideudvidelsen af Korsbakken. Der skal udarbejdes en udbygningsaftale med ansøger om finansiering af venstresvingsbane og helleanlæg. Trafikanlægget vurderes at koste ca. 1,1 kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommene. Frafaldserklæring er i bilag 6.
 
Bilag

Sagsid.: 19/18443

Resume

Forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 har i perioden fra den 13. august til den 8. oktober 2019 været i offentlig høring. Formålet med tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum i kommuneplanen.
 
Der er i høringsperioden modtaget fire høringssvar. Høringssvarene handler om vejadgang til udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Løvskal, disponering af boligområde ved Ørum samt krav til redegørelse for retningslinje for Grønt Danmarkskort.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer,
 
2. at arealet i byzone i Løvskal tilbageføres til landzone,
 
3. at arealet i byzone ved tilbageførsel til landzone forbliver i områdeklassificeringen, i forhold til jordforurening,
 
4. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer,
 
2. at arealet i byzone i Løvskal tilbageføres til landzone,
 
3. at arealet i byzone ved tilbageførsel til landzone forbliver i områdeklassificeringen, i forhold til jordforurening, og
 
4. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1). Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Formålet med tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum i kommuneplanen. Byrådet besluttede den 26. juni 2019 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune. Der har været afholdt lokale udviklingsworkshops, så alle interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og idéer til planlægningen. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslag til lokale udviklingsplaner, i dialog med de lokale udviklingsgrupper.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 13. august til den 8. oktober 2019. Der har ikke været afholdt borgermøde i løbet af høringsperioden.
 
Der er i høringsperioden kommet i alt fire høringssvar til planforslaget, som er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.
 
To høringssvar til den lokale udviklingsplan for Løvskal handler om vejadgangen til udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Løvskal. Kommunen har ingen hjemmel i vejlovgivningen til at tildele nye vejrettigheder og ekspropriere areal i landzone, og der skal derfor kunne indgås frivillig aftale med alle vejejere herom, hvilket forvaltningen ikke vurderer som sandsynligt,
ud fra høringssvarene. Forvaltningen foreslår imidlertid at holde fast i en udvidelse af landsbyafgrænsningen som kan udnyttes, hvis det på et senere tidspunkt gennem frivillig aftale bliver muligt at opnå vejadgang. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Ørum handler om krav til redegørelse for retningslinje for Grønt Danmarkskort. Forvaltningen foreslår, at planforslaget ændres, så dette høringssvar imødekommes.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Ørum handler om disponering af boligområde. Forvaltningen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Forslag til ændringer kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 4.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum.

Områdeklassificering

Arealer i byzone er som udgangspunkt klassificeret som et område med risiko for lettere forurenet jord jf. jordforureningsloven. Både by- og landzonearealer i Løvskal er dog klassificeret som et område med risiko for lettere forurenet jord. Dette skyldes bebyggelsens alder og anvendelse samt opfyld. Viborg Kommune vurderer derfor, at en zoneændring ikke vil indebære en ændring i klassificeringen. I praksis betyder dette, at der ikke sker en ændring i, hvordan ejere skal håndtere jord.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ejendomsskat kan stige på baggrund af arealudlæg i kommuneplanen, der giver umiddelbar ret til udnyttelse.
 
Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone sker ved en beslutning, der træffes af byrådet, og kan medføre krav om erstatning (jf. Planlovens § 46), godtgørelse for frigørelsesafgift (jf. Planlovens § 46 a) samt godtgørelse for grundskyld (jf. loven om kommunal ejendomsskat § 29 a).
 
Hvis byrådet fastholder udvidelsen af landsbyafgrænsningen ved Rosengren i Løvskal, afholdes fremtidige udgifter til byggemodning og forstærkning af eksisterende grusvej af Viborg Kommune.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanerne for Løvel, Løvskal og Ørum erstatter de tidligere byskitser, der på byrådets møde den 21. juni 2017 (sag nr. 4) er vedtaget som en del af Kommuneplan 2017-2029. Løvskal har ikke tidligere haft en byskitse.
 
Bilag

Sagsid.: 18/13311

Resume

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke cykelstiprojekter der skal udføres. Hvis der er tale om skolevejsprojekter, forelægges projekterne for borgere i de pågældende områder for at høre, hvorvidt der er lokal opbakning til projekterne. Hvis der ikke kan skabes lokal opbakning til et skolevejsprojekt, udføres det ikke.
 
2. at et projekt for en etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro vurderes nærmere og forelægges udvalget på et senere møde.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
3. at rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier” forhøjes med 500.000 kr. i 2020 og 1.300.000 kr. i 2021,
 
4. at udgiften på 1.800.000 kr. i 2019 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Cykelstier 2018”,
 
5. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 3.599.000 kr. i 2020 og 1.300.000 i 2021,
 
6. at udgiften på 4.899.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier” med 3.599.000 kr. i 2020 og 1.300.000 kr. i 2021.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at cykelstiprojekter jf. tabel 1 udføres, og
 
2. at et projekt for en etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro  forelægges udvalget på et senere møde.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier” forhøjes med 500.000 kr. i 2020 og 1.300.000 kr. i 2021,
 
4. at udgiften på 1.800.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Cykelstier 2018”, idet det forudsættes, at det ikke-disponerede rådighedsbeløb overføres til 2020 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2019,
 
5. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 3.599.000 kr. i 2020 og 1.300.000 i 2021, og
 
6. at udgiften på 4.899.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier” med 3.599.000 kr. i 2020 og 1.300.000 kr. i 2021.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

På mødet 25. april 2018 (sag nr. 12) drøftede Teknisk Udvalg en metode til prioritering af cykelstier og godkendte forslag til vægtning af effektområder i modellen. Denne model var udgangspunktet for den seneste prioritering af cykelstier, som blev besluttet på møde i Teknisk Udvalg 30. maj 2018 (sag nr. 13).
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde 30. oktober 2019 (sag nr. 13) at ændre det tidligere prioriterede projekt i Rødkærsbro. Dette projekt er billigere end det oprindeligt besluttede projekt. Udvalget besluttede, at overskydende midler tilbageføres til puljen til cykelstier og fordeles i forbindelse med prioritering af midler til cykelstier.
 

Inddragelse og høring

Anlæg af en cykelsti kan betyde, at en skolevej ændrer status til ikke-trafikfarlig skolevej og dermed fratages det kommunale befordringstilbud til skolebørn. Forvaltningen foreslår derfor, at de projekter, udvalget prioriterer, og som kan ændre status i forhold til trafikfarlig skolevej, forelægges borgere i de pågældende områder for at sikre lokal opbakning til projekterne.
 

Beskrivelse

Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Til hjælp for prioritering af de mange projekter har forvaltningen sidste år indsat disse cykelstiprojekter i en prioriteringsmodel. Forvaltningen foreslår, at modellen igen anvendes som grundlag for prioritering.
 
På baggrund af temadrøftelsen i Teknisk Udvalg den 27. november 2019 (sag nr. 9) foreslår forvaltningen, at udvalget prioriterer følgende projekter:
 
Tabel 1 (beløb i kr.)
Projekt
2020
2021
I alt
Alhedestien, pulje til udvikling
1.000.000
 
1.000.000
Cykelparkeringshus - analyse
100.000
 
100.000
Farvervej, Viborg, cykelsti
1.800.000
300.000
2.100.000
Den Midtjyske Cykelstjerne, version 2.
Materiale til ansøgning til statspulje
250.000
 
250.000
Øvrige projekter til udpegning
449.000
1.000.000
1.449.000
I alt
3.599.000
1.300.000
4.899.000
 
Forvaltningen foreslår desuden, at indholdet af et projekt for en etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro vurderes nærmere og forelægges Teknisk Udvalg på et senere møde. Der er særskilt budget på 1,434 mio. kr. i 2020-21 til dette projekt.
 
Teknisk Udvalg har bedt forvaltningen om at komme med forslag til forbedring af forholdene for de bløde trafikanter på Baldersvej i Viborg. Forslag vil blive præsenteret på et kommende møde.
 
Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke yderligere cykelstiprojekter der skal udføres indenfor den økonomiske ramme på 1,499 mio. kr., der er anført i tabel 1 ovenfor. Alternativt fastholdes beløbet til prioritering senere.
 
Der henvises til Trafikplanens projekter for anlæg af cykelstier. En liste over disse fremgår af bilag 1.
 

Alternativer

Af bilag 2 fremgår en liste over ønsker til cykelstier, som er indsendt fra borgere eller angivet i borgerplaner. Mange af disse ønsker er ikke medtaget i Trafikplanen. Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter, om nogle af disse projekter skal vurderes nærmere og prioriteres til udførelse.
 
Forvaltningen er i gang med at udarbejde lokale udviklingsplaner for kommunens byer. I dette arbejde er der bl.a. fremkommet ønsker til cykelstier. Byrådet har 26. juni 2019 (sag nr. 19) vedtaget forslag til udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum. Disse har været i offentlig høring til 8. oktober 2019. Udviklingsplanerne forventes vedtaget endeligt ultimo januar 2020. I udviklingsplanerne er angivet, hvad byrådet vil arbejde for. I Løvskal er det bl.a. etablering af cykelsti mellem Løvskal, Skjern og Tindbæk. I Ørum er det bl.a., at Nørreåruten gøres sammenhængende i Ørum, og etablering af en kombineret cykel-/gangsti langs Burrehøjvej fra Foulum til den eksisterede dobbeltrettede sti langs nordsiden af rute 16. Der er ingen cykelstiprojekter på kommuneveje i udviklingsplanen for Løvel. Forvaltningen har indsat disse projekter i prioriteringsmodellen, så de kan indgå på lige fod med de øvrige projekter i modellen.
 
Det bemærkes dog, at udvalget på møde 1. maj 2019 (sag nr. 17) har truffet beslutning om anlæg af den nordligste af de manglende delstrækninger af Nørreåstien i Ørum.
 

Tidsperspektiv

Planlægning – herunder eventuel inddragelse af borgere – og projektering af tiltag sættes i gang primo 2020. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført medio 2020, således at anlægsarbejder kan udføres i efteråret 2020/2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er et bevilget men endnu ikke-disponeret beløb på 1,8 mio. kr. på kontoen ”Cykelstier 2018”.
 
På budgettet for 2020 er der afsat 3,099 mio. kr. til ”Pulje cykelstier”, og i 2020-21 er der i alt afsat 1,434 mio. kr. til ”etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro”.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/53737

Resume

I budgetforliget for budget 2020-23 blev der afsat en række bevillinger til forskellige formål på serviceområderne med finanslovsforbehold. Det vil sige, at Økonomi- og Erhvervsudvalget først når finansloven kendes, afgør om de afsatte bevillinger kan frigives til serviceområderne. Finansloven for 2020 blev vedtaget af Folketinget den 19. december 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at der tages stilling til, om de afsatte bevillinger jf. tabel 1, der foreløbigt er placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget på politikområdet, politik organisation, skal frigives til de tiltænkte politikområder, og
 
2. at der tages stilling til, om der på nuværende tidspunkt er grundlag for eventuelt at frigive yderligere midler til serviceområderne på baggrund af finansloven for 2020, jf. tabel 2.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet:
 
1. at de afsatte bevillinger jf. sagens tabel 1, frigives til de tiltænkte politikområder for så vidt angår ”ældreområdet demografi”, ”socialområdet” samt øvrige områder inkl. anlæg”. De afsatte bevillinger for så vidt angår ”skoler” og ”dagtilbud” frigives ikke før vilkårene for udmøntningen af finansloven for 2020 kendes, idet ”skoler” og ”dagtilbud” dog kan disponere over de i tabel 1 anførte midler, og
 
2. at der for nuværende ikke tages stilling til midlerne afsat i finansloven til serviceområderne, idet vilkårene for udmøntningen af disse endnu ikke kendes, jf. sagens tabel 2.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

I budgetforliget for budget 2020-23, der blev indgået den 10. oktober 2019, er der aftalt følgende omkring finanslovsforbeholdet.
 
”Det forventes, at den endelige finanslov tilfører Viborg Kommune i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. på serviceområderne, og at servicerammen hæves tilsvarende.
 
Af hensyn til at byrådet bevarer størst muligt handlerum afsættes derfor følgende puljer foreløbigt centralt under Økonomi- og Erhvervsudvalget indtil resultatet af finansloven for 2019 kendes:
• Skoler
• Dagtilbud
• Det nære sundhedsvæsen
• Klimainvesteringer
 
Når finansloven er vedtaget i Folketinget og konsekvenserne for kommunerne kendes, afgør Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvordan de afsatte midler udmøntes. Dette vil antageligt kunne ske i januar måned 2020.”

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Tabellen nedenfor viser de puljer, som byrådet har afsat i det vedtagne budget 2020-23 med finanslovsforbehold. I kolonnen yderst til høje er det angivet, om der i finansloven tildeles midler til kommunerne indenfor de pågældende områder.
 
Tabel 1. Bevillinger til serviceområderne foreløbigt placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget (politikområdet politisk organisation)
(i 1.000 kr.)
2020
2021
2022
2023
Bevillinger i finansloven
Skoler
12.300
11.025
4.525
4.525
 
Styrket indsats for ordblinde
3.000
4.100
4.100
4.100
Generelt løft af folkeskolen
Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser
2.000
275
275
275
Information om kompetenceudvikling vedr. børn med autismespektrumforstyrrelser
800
150
150
150
Pulje til skoler
6.500
6.500
0
0
 
Dagtilbud
5.000
5.000
5.000
5.000
Minimumsnormeringer i dagtilbud
Pulje til dagtilbud
5.000
5.000
5.000
5.000
Sundhedsområdet
1.500
1.500
1.500
1.500
 
Det nære sundhedsvæsen
1.500
1.500
1.500
1.500
 
Ældreområdet
7.494
7.494
7.494
7.494
Styrke omsorg og nærvær i ældreplejen
Demografi på ældre- og sundhedsområdet
7.494
7.494
7.494
7.494
Socialområdet
2.206
1.556
1.556
1.556
 
Demografi på socialområdet
1.106
1.106
1.106
1.106
 
Information og kompetenceudvikling vedr. personer med autismespektrumforstyrrelser
800
150
150
150
 
Gratis psykologhjælp til unge
300
300
300
300
 
Administrativ organisation
150
0
0
0
 
Udskiftning af kommunens bilflåde
150
0
0
0
 
Idræt og folkeoplysning
800
800
800
800
 
Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter
800
800
800
800
 
Anlæg
3.000
4.000
5.000
10.000
 
Energirenovering af kommunale bygninger (ØEU)
3.000
3.000
3.000
3.000
 
Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet (TU)
0
0
0
5.000
 
Pulje til grøn omstilling (ØEU)
0
1.000
2.000
2.000
 
Bevillinger med finanslovsforbehold i alt
32.450
31.375
25.875
30.875
 
 
De enkelte initiativer i finansloven for 2020 er beskrevet i notat om finanslovens betydning for Viborg Kommunes økonomi. Notatet kan ses som bilag nr. 1. Heri beskrives bl.a. de tre ovennævnte initiativer vedr. generelt løft af folkeskolen, minimumsnormeringer i dagtilbud og styrke omsorg og nærvær i ældreplejen samt øvrige initiativer med betydning for Viborg Kommune.
 
Hvordan fordeles finanslovsmidler til kommunerne?
 
På nuværende tidspunkt er det normalt, at de præcise vilkår for fordeling af finanslovsmidlerne til kommunerne ikke er fastlagt. Nogle initiativer kræver ny lovgivning, og i så fald vil midlerne i 2020 først blive tildelt kommunerne i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, der kendes i juni 2020. For andre initiativer vil de enkelte ministerier udmelde de nærmere kriterier til kommunerne. Det gælder eksempelvis nye puljer, som kommunerne kan ansøge om midler fra. Endeligt kan der for andre initiativer komme en supplerende tilskudsudmelding fra Social- og Indenrigsministeriet. Det vil med en vis sandsynlighed kunne ske tidligt på året i forhold til det generelle løft af folkeskolen, da det allerede indgår i finanslovsaftalen, at midlerne skal fordeles til kommunerne efter de enkelte kommuners elevtal.
 
Viborg Kommunes forventede indtægter vedr. finansloven for 2020
 
Tabel 2 viser Viborg Kommunes forventede indtægter ved de væsentligste nye initiativer på de kommunale serviceområder i finansloven for 2020. Viborg Kommunes indtægter er beregnet ud fra Viborg Kommunes befolkningsmæssige andel af hele befolkningen. Med hensyn til det generelle løft af folkeskolen er beregningen sket med udgangspunkt i elevtallet. For de øvrige nye initiativer er det endnu ikke udmeldt til kommunerne, hvilke fordelingsnøgler, der vil blive anvendt.
 
Tabel 2. Forventede midler til Viborg Kommune i finansloven for 2020
(i mio. kr.)
2020
2021
2022
2023
Status på vilkår for fordeling af midlerne
Skoler
 
 
 
 
 
Generelt løft af folkeskolen
5,0
7,0
10,0
15,0
Fordeles til kommunerne efter elevtal. Dog usikkerhed om præcis fordelingsnøgle.
Dagtilbud
 
 
 
 
 
Minimumsnormeringer i dagtilbud
8,3
10,0
13,3
20,0
Kriterier for udmøntning kendes ikke. Det kan fx være efter befolkningstal evt. antal 0-5-årige børn. Konkret model for minimumsnormeringer forhandles i Børne- og Undervisnings-ministeriet i 2020 med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/2021.
Ældreområdet
 
 
 
 
 
Omsorg og nærvær i ældreplejen
?
?
?
?
Pulje på 125 mio. kr. årligt på landsplan. Der udpeges forsøgskommuner efter ansøgning.
Socialområdet
 
 
 
 
 
Kvindekrisecentre
0,8
1,2
1,2
1,2
Udmøntningen af rammen drøftes i Social- og Indenrigsministeriet med aftalepartierne.
Familieområdet
 
 
 
 
 
Overvågning om natten i eget hjem til unge med svære handicap
0,5
1,0
1,0
1,0
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der nærmere skal afdække målgruppe og udgifter til tilbud om overvågning om natten.
Styrket efterværn til tidligere anbragte
?
?
?
?
Pulje efter ansøgning
Teknisk Udvalg
 
 
 
 
 
Cykelpulje
?
?
?
?
Pulje efter ansøgning
I alt
14,6
19,2
25,5
37,2
 
 
Tabellen viser, at Viborg Kommune kan forvente yderligere indtægter på 14,6 mio. kr. i 2020, 19,2 mio. kr. i 2021, 25,5 mio. kr. i 2022 og 37,2 mio. kr. i 2023. Derudover kan Viborg Kommune søge de nævnte puljer om tilskud. De er kun vedr. generelt løft af folkeskolen, hvor finanslovsaftalen beskriver en fordelingsnøgle for fordeling af midlerne til kommunerne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/12078

Resume

Byrådet godkendte på mødet den 22. maj 2019 (sag nr. 20) en kommunegaranti på 14 mio. kr. i forbindelse med Frederiks Varmeværks omstilling til biogas under forudsætning af projektets gennemførelse. Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt at overgå til biogas, hvorfor denne kommunegaranti annulleres.
 
Frederiks Varmeværk ansøger nu i stedet for om kommunegaranti på 7 mio. kr. til byggekredit og efterfølgende lån til udgifterne til allerede indkøbt biogasmotor og til udgifterne til at ombygge denne biogasmotor til naturgasmotor. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Frederiks Varmeværk godkendes,
 
2. at der til Frederiks Varmeværk a.m.b.a. stilles kommunegaranti for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende lån på 7 mio. kr. til investering i og ombygning af ny motor,
 
3. at den til Frederiks Varmeværk a.m.b.a. godkendte kommunegaranti på 14 mio. kr. på byrådets møde den 22. maj 2019 samtidig annulleres, og
 
4. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,60% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Frederiks Varmeværk godkendes,
 
2. at der til Frederiks Varmeværk a.m.b.a. stilles kommunegaranti for byggekredit i
anlægsfasen og efterfølgende lån på 7 mio. kr. til investering i og ombygning af ny
motor,
 
3. at den til Frederiks Varmeværk a.m.b.a. godkendte kommunegaranti på 14 mio. kr. på byrådets møde den 22. maj 2019 samtidig annulleres, og
 
4. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,60% pr. år af restgælden på
byggekreditten/lånet 31. december året forinden.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Varmeværket fik projektet til omstilling til biogas godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 3. januar 2019. På grund af lang leveringstid bestilte værket hurtigt herefter en ny biogasmotor og den ene af de 2 gamle naturgasmotorer blev fjernet og solgt.
 
Grønhøj Biogas - som skulle levere biogassen til varmeværket – kom senere i 2019 i økonomiske vanskeligheder og tæt på tvangsopløsning. Der blev derfor dannet et nyt selskab som overtog Grønhøj Biogas. Dette nye selskab ønsker ikke på nuværende tidspunkt at levere biogas til varmeværket.
 
Da det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at få leveret biogas har værket besluttet at lægge biogasudstyret på lager til eventuel senere brug og derfor ansøger varmeværket nu om kommunegaranti for lån til udgifterne til den allerede indkøbte biogasmotor og udgifterne til at ombygge motoren til naturgasmotor. De samlede udgifter er i ansøgningen opgjort til 7 mio. kr., som dels vedrører allerede afholdte udgifter til indkøbet af den nye motor og dels anslåede udgifter til ombygningen af motoren til naturgas mv.
 
På nuværende tidspunkt klarer værket sig med den ene af de 2 gamle naturgasmotorer sammen med to gaskedler, hvilket ikke er rentabelt og holdbart på længere sigt. Ved en gennemregning med de nyeste beregningsforsætninger, giver det en positiv samfundsøkonomi på ca. 2,6% at opgradere motoranlægget i forhold til ikke at ændre motoren.
 
Byggekredit og lån forventes optaget i Kommunekredit. Ifølge indhentet låneforslag fra Kommunekredit den 26. november 2019 udgør renten 0,31% pr. år på et fastforrentet 20-årigt lån.
 
Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste årsregnskaber mv. har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har i forvejen stillet 2 andre kommunegarantier for lån optaget af Frederiks Varmeværk i forbindelse med anlægsinvesteringer:
 
Årstal
Indfrielses år
Hovedstol (mio. kr.)
Restgæld (mio. kr.)
2013
2033
13,4
9,8
2015
2036
5,0
4,1
 
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af varmeværket ansøgte kommunegaranti for byggekredit og lån til projektet.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.

Garantiprovision 
På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 18) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,60% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden.

Øvrige forhold 
Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 3. januar 2019 (sag nr. 1) det oprindelige projekt for omstilling til biogas ved Frederiks Varmeværk. Forvaltningen har vurderet, at   ombygningen af biogasmotoren til naturgasmotor ikke kræver fornyet projektgodkendelse.

Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/2819

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Mødelisten blev godkendt.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Det bemærkes, at sagen vedrører både aktiviteter for den sidste del af 2019 samt kendte aktiviteter for 2020.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 18/3241

Resume

I forbindelse med det igangværende arbejde med at etablere en ny organisering af fjernvarmeforsyningen i Viborg foreslås det, at byrådet meddeler Energi Viborg mandat til at deltage i det videre arbejde med henblik på etablering af et nyt fjernvarmeselskab i Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune som eneaktionær i Energi Viborg A/S tilkendegiver, at man ønsker at selskabskoncernen deltager i det videre arbejde med henblik på realisering af den indgåede aftale som beskrevet i pressemeddelelsen af 13. juni 2019 jf. bilag nr. 1.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune som eneaktionær i Energi Viborg A/S tilkendegiver, at man ønsker at selskabskoncernen deltager i det videre arbejde med henblik på realisering af den indgåede aftale som beskrevet i pressemeddelelsen af 13. juni 2019 jf. bilag nr. 1.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen undlader at stemme.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med den for byrådsperioden 2018-21 indgåede politiske konstitueringsaftale på vegne af 30 af byrådets medlemmer repræsenterende partierne A, C, F, O og V blev det bl.a. aftalt, ”at der skal etableres en ny organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg, hvor Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme indgår i en ny organisering – gerne sammen med Overlund Fjernvarme og de to almene boligselskaber.”.
 
Viborg Kommune er eneaktionær af Energi Viborg A/S. Energi Viborg A/S er moderselskab for en række forsyningsselskaber, herunder Energi Viborg Kraftvarme A/S, der står for produktionen af varme.
 
Byrådet har på møde den 22. maj 2019 (sag nr. 23) godkendt en ejerstrategi for Energi Viborg koncernen.
 
Af ejerstrategiens afsnit 4 om styringsgrundlaget fremgår bl.a.:
 
”Viborg Kommune ønsker, at væsentlige overordnede beslutninger vedrørende Energi Viborg
koncernens forhold og udvikling godkendes endeligt af ejeren. Derfor skal bestyrelsen for Energi Viborg A/S sikre, at væsentlige beslutninger forelægges ejeren på selskabets årlige
generalforsamling eller ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.”

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På foranledning af Viborg Kommune udarbejdede advokatfirmaet Horten i december 2018 en redegørelse om mulighederne for en ny fremtidig struktur for fjernvarmeforsyningen i Viborg.
 
Redegørelsens konklusion var, at den mest hensigtsmæssige model for en ny struktur til realisering af konstitueringsaftalen vil være etablering af et nyt forbrugerejet a.m.b.a., der overtager de relevante aktiver, og herunder som udgangspunkt ved overtagelse af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S.
 
På baggrund af forhandlinger mellem repræsentanter for partierne bag konstitueringsaftalen og Viborg Fjernvarme, Overlund Fjernvarme samt Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen blev der i juni 2019 udsendt en pressemeddelelse om, at der mellem parterne var enighed om at søge følgende godkendt i de respektive besluttende organer (jf. bilag nr. 1):
 
”Al distribution og produktion af fjernvarme samles i et andelsselskab med begrænset ansvar, et såkaldt AMBA, hvor forbrugerne har den afgørende indflydelse.
 
I en overgangsperiode frem til 1. januar 2022 sammensættes en overgangs-bestyrelse på 14 medlemmer:
 
 • Viborg Kommune udpeger 7 medlemmer
 • Distributørerne udpeger 7 medlemmer
  • Viborg Fjernvarme udpeger 4 af distributørernes medlemmer
  • Overlund Fjernvarme udpeger 1 af distributørernes medlemmer
  • Boligselskabet Viborg udpeger 1 af distributørernes medlemmer
  • Boligselskabet Sct. Jørgen udpeger 1 af distributørernes medlemmer
 • Der nedsættes et formandskab bestående af en formand og 2 næstformænd.
 • Vigtige beslutninger i bestyrelsen, herunder om økonomiske forhold, investeringer og fremtidig varme-forsyning, kræver mindst 2/3 flertal i bestyrelsen.
 
Parterne er samtidig enige om, at arbejdet med nye vedtægter og overdragelsesdokumenter kan begynde nu. Målet er at behandle materialet i de relevante beslutningsfora inden årets udgang, herunder Viborg Byråd og Viborg Fjernvarmes generalforsamling.
 
I vedtægterne skal indarbejdes bestemmelsen om bestyrelsens sammensætning m.v. frem til 1. januar 2022.”
 
På baggrund af den i juni måned 2019 opnåede enighed mellem de involverede om etablering af et nyt selskab har repræsentanter fra Viborg Fjernvarme, Energi Viborg Kraftvarme A/S, Overlund Fjernvarme, Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen efterfølgende iværksat indledende undersøgelser af det nødvendige grundlag for etablering af et nyt selskab.
 
Forud for etablering af et nyt selskab skal der således udfærdiges forslag til vedtægter for et nyt selskab, overdragelsesdokumenter, åbningsbalance. Derudover skal der indhentes forskellige godkendelser hos andre myndigheder, herunder Energistyrelsen og SKAT.
 
På nuværende tidspunkt er forventningen, at endelige forslag til vedtægter samt øvrige nødvendige dokumenter vil foreligge i løbet af foråret 2020, hvorefter det skal behandles i de relevante besluttende organer. Overdragelse af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S vil således kunne ske efter den faktiske etablering af det nye selskab, forventeligt i 2. halvår af 2020.
 
En beslutning om afhændelse af et datterselskab som Energi Viborg Kraftvarme A/S vurderes at være en så væsentlig beslutning, at denne i lyset af den vedtagne ejerstrategi skal godkendes af byrådet. Med henblik på at give Energi Viborg A/S mandat til at indgå i det videre arbejde som grundlag for en senere afhændelse af Energi Viborg Kraftvarme A/S, forelægges sagen allerede på nuværende tidspunkt for byrådet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/35417

Resume

Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen eksproprierer Vingevej 15, Ørum jf. sagsfremstillingen, hvis der ikke kan indgås en aftale om køb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen eksproprierer Vingevej 15, Ørum jf. sagsfremstillingen, hvis der ikke
kan indgås en aftale om køb.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 2. oktober 2019 (sag nr. 18) vedtaget lokalplan nr. 506 for et område til offentlige formål i Ørum.
 
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at give mulighed for at opføre en børnehave i forlængelse af Ørum Skole ved Gl. Tjelevej i Ørum.
 
Formålet med lokalplanen er at udlægge området til offentlige formål i form af en ny børnehave i Ørum og mulighed for udvidelse af Ørum Skole.
 
Der er afsat penge i budgettet til projektet, og det skal snarest iværksættes.
 
Den nye børnehave skal ligge på en del af ejendommen, Vingevej 15.
 
Ejeren er indstillet på at sælge til kommunen, hvis det kan ske skattefrit (på ekspropriationslignende vilkår).
 
Dette forudsætter, at der er hjemmel til at ekspropriere, og det er der i planlovens § 47 sammenholdt med den vedtagne lokalplan for området.
 
Det skal herudover være nødvendigt at ekspropriere, og det aktuelle behov for børnehaven viser nødvendigheden.
 
Endelig skal kommunens vilje til at ekspropriere også være til stede, og den kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 
Kommunen har umiddelbart kun ret til at ekspropriere den del af ejendommen, der er i byzone – den del, som kommunen har behov for. Ejeren har dog tilkendegivet, at han i tilfælde af en ekspropriation af arealet i byzone, hvor ejendommens bygninger ligger, vil kræve resten af ejendommen medeksproprieret, fordi han ikke har interesse i eller mulighed for at beholde jorden uden bygninger. Dette kan og har ejeren krævet, og det foreslås derfor, at principbeslutningen om ekspropriation også omfatter resten af ejendommen. Denne del kan kommunen efterfølgende sælge eller udleje.
 
Det, der lægges op til principbeslutning om at ekspropriere, er således hele ejendommen, Vingevej 15.
 
Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/35062

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. 35 boliggrunde på Følfodvej i Arnbjerg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 35 parcelhusgrunde på Følfodvej i Arnbjerg fastsættes til mellem 850.000 kr. og 1.100.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Viborg Kommunes standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 35 parcelhusgrunde på Følfodvej i Arnbjerg fastsættes til
mellem 850.000 kr. og 1.100.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger,
kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Viborg Kommunes
standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I Arnbjerg er yderligere arealer ved at blive byggemodnet på Følfodvej. Det er det sidste store område i Arnbjerg. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 477. 
 
Mindstepriserne for de 35 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 850.000 kr. og 1.100.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for 36 øvrige parcelhusgrunde, som kommunen har til salg på Dunhammeren og Lobelievej, er mellem 825.000 kr. og 975.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Grundene udbydes senest i uge 6.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/25979

Resume

Salg af del af vejareal ved Klostermarken til sammenlægning med Vinkelvej 25 (bevillingssag)
 
Sagen lægger op til salg af del af vejareal ved Vinkelvej 25, som kommunen ikke har brug for.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger arealet ved Vinkelvej 25 for 48.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 48.000 kr. til kontoen ”Salg af del af vejareal ved Klostermarken til sammenlægning med Vinkelvej 25” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. til kontoen ”Salg af del af vejareal ved Klostermarken til sammenlægning med Vinkelvej 25” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at indtægten på 44.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger arealet ved Vinkelvej 25 for 48.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 48.000 kr. til kontoen ”Salg af del af vejareal ved Klostermarken til sammenlægning med Vinkelvej 25” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. til kontoen ”Salg af del af vejareal ved Klostermarken til sammenlægning med Vinkelvej 25” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at indtægten på 44.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ejerne af ejendommen, Vinkelvej 25, har spurgt, om de kan købe et tilgrænsende areal på ca. 240 m2 til sammenlægning med deres ejendom. Arealet, der matrikulært er en del af vejareal, er vist med mørk markering på skitsen i bilag nr. 1. Arealet henligger som rabat, og kommunen har ingen behov for det.
 
Der er indhentet en mæglervurdering – jf. bilag nr. 2 – der vurderer arealet til 48.000 kr. Mæglervurderingen har kostet 4.000 kr. ekskl. moms.
 
Ejerne af vinkelvej 25 har tilbudt at købe arealet for 48.000 kr. og betale omkostningerne i forbindelse med købet. 
 
Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 19/19631

Resume

Salg af ejendommen, Nygade 4, Møldrup (bevillingssag)
 
Sagen lægger op til salg af ejendommen, Nygade 4, Møldrup, som kommunen ikke har brug for.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ejendommen, Nygade 4, Møldrup, for 250.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Salg af ejendommen Nygade 4, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 65.000 kr. til kontoen ”Salg af ejendommen Nygade 4, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at indtægten på 185.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ejendommen, Nygade 4, Møldrup, for 250.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Salg af ejendommen Nygade 4, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 65.000 kr. til kontoen ”Salg af ejendommen Nygade 4, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at indtægten på 185.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ejendommen er senest anvendt til lokaler for jordemødre og lokale for håndværkere ved ombygninger på Toftegården. Ejendommen er sammatrikuleret med Toftegården og skal udstykkes i forbindelse med salg. Huset har været til salg via ejendomsmægler.
 
Mægleren havde på forhånd vurderet, at ejendommen kunne sælges for 350.000 kr. jf. salgsopstilling, bilag nr. 1.
 
Der er modtaget 4 bud på ejendommen. Det laveste var 70.000 kr., og det højeste var 250.000 kr.
 
Overtagelsesdagen er 1. marts 2020.
 
Omkostningerne til udstykning, mæglersalær, annoncering, energimærke m.v.  er ca. 65.000 kr. ekskl. moms.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv
Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 18/35417

Resume

Køb af ejendommen Vingevej 15, Ørum (bevillingssag)
 
I sagen lægges op til køb af ejendommen Vingevej 15 i Ørum til brug for opførelse af ny børnehave.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber ejendommen Vingevej 15 i Ørum for 3.200.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.226.000 kr. til kontoen ”Køb af ejendommen Vingevej 15, Ørum” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 3.226.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen køber ejendommen Vingevej 15 i Ørum for 3.200.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.226.000 kr. til kontoen ”Køb af ejendommen Vingevej 15, Ørum” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 3.226.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Som det fremgår af en af de foregående sager på mødet i dag om principbeslutning om ekspropriation, har kommunen behov for en del af ejendommen Vingevej 15 i Ørum. Da den pågældende del rummer ejendommens bygninger, vil ejeren kun sælge hele ejendommen.
 
Ejendommen er i alt 175.745 m2. Heraf er 34.535 m2 engareal, ca. 29.500 m2 er i kommuneplanens rammer udlagt til offentlige formål
 
Ejeren har tilbudt, at kommunen kan købe hele ejendommen for 3.200.000 kr. Omkostningerne betales af kommunen. Tinglysningsafgift er ca. 23.000 kr. Overtagelsesdagen er 1. januar 2020. Købesummen skal dog først betales, når der er tinglyst skøde. Ejeren kan blive boende vederlagsfrit til 1. maj 2020.
 
Ifølge mæglervurderingen (bilag nr. 1) kan jorden i landzone sættes til 1.900.000 kr. Mæglervurderingen har kostet 2.500 kr. ekskl. moms. Da værdien af den del af ejendommen (ca. 29.500 m2), der er omfattet af de nye kommuneplanrammer, i høj grad afhænger af udgiften til nedrivning af de udtjente bygninger, er der ikke mæglervurdering af denne del. Desuden har taksationskommissionen for nylig fastsat værdien af byzonejord (råjord) i Ørum til 65 kr. pr. m2. Med denne værdifastsættelse er jordværdien ca. 1.900.000 kr. Den samlede jordværdi er således ca. 3.800.000 kr., hvilket i forhold til den tilbudte pris betyder, at der er et beløb på ca. 600.000 kr. til rådighed til nedrivning af de udtjente bygninger. Det bemærkes endvidere, at den offentlige ejendomsvurdering af hele ejendommen er 3.550.000 kr.
 
Den samlede anlægsudgift inkl. tinglysningsafgift og mæglervurdering udgør (3.200.000 + 23.000 + 2.500 kr.) afrundet 3.226.000 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1230

Resume

Salg af areal ved Dalbergsgade, Viborg (bevillingssag)
 
Sagen omhandler salg af et areal på ca. 188 m2 ved Dalbergsgade 2c i Viborg til brug for byggeri.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 188 m2 ved Dalbergsgade 2c i Viborg for 676.800 kr. ekskl. moms, jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 677.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved Dalbergsgade” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 14.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved Dalbergsgade” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at indtægten på 663.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger ca. 188 m2 ved Dalbergsgade 2c i Viborg for 676.800 kr. ekskl. moms, jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 677.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved Dalbergsgade” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 14.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved Dalbergsgade” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at indtægten på 663.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ved Vesterbro Torv er en større renovering i gang, og der vil i den forbindelse blive opført nybyggeri i overensstemmelse med lokalplan nr. 358, der er gældende for området. Lokalplanen udlægger en byggemulighed på en del af den kommunale parkeringsplads ved Dalbergsgade, og ejeren af den tilgrænsende ejendom, Benny Tolstrup, ønsker at købe ca. 188 m2 til sammenlægning med sin ejendom, så han kan bygge i overensstemmelse med lokalplanen. Kortskitse fremgår af bilag nr. 1.
 
Der er indhentet en mæglervurdering, der vurderer arealet til 2.000 kr. ekskl. moms pr. m2 byggeret – svarende til i alt 676.800 kr. ekskl. moms. Vurderingen fremgår af bilag nr. 2. Selve vurderingen har kostet 4.000 kr. ekskl. moms.
 
Benny Tolstrup er indstillet på at betale de 676.800 kr. ekskl. moms. Omkostningerne ved handlen deles mellem parterne. Kommunens andel skønnes til 10.000 kr. ekskl. moms.
 
Udgift til mæglervurdering og kommunens omkostninger ved handlen udgør således (4.000 + 10.000 kr.) 14.000 kr.
 
Overtagelsesdag er efter nærmere aftale i 2020.
 
Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 20/1144

Resume

Salg af areal i Bjerringbro til Energi Viborg til regnvandsbassin (bevillingssag)
 
Sagen omhandler salg af et areal på 3.284 m2 ved Egekrattet 8 (Tusindfrydengen) i Bjerringbro til Energi Viborg til brug for regnvandsbassin.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger 3.284 m2 ved Egekrattet 8 (Tusindfrydengen) i Bjerringbro til Energi Viborg for 15 kr. pr. m2 ekskl. moms, jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 49.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Bjerringbro til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Bjerringbro til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at indtægten på 45.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger 3.284 m2 ved Egekrattet 8 (Tusindfrydengen) i Bjerringbro til Energi Viborg for 15 kr. pr. m2 ekskl. moms, jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 49.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Bjerringbro til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Bjerringbro til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at indtægten på 45.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Peter Juhl, Martin Sanderhoff og
Ove Kent Jørgensen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Til brug for et regnvandsbassin har Energi Viborg behov for at erhverve et kommunalt areal på 3.284 m2 ved Egekrattet 8 (Tusindfrydengen) i Bjerringbro. Skitse fremgår af bilag nr. 1. Kommunen har ingen anden anvendelse for arealet, der henligger som grønt område.
 
Der er indhentet en mæglervurdering, der vurderer arealet til 15 kr. pr. m2. Vurderingen fremgår af bilag nr. 2. Selve vurderingen har kostet 4.000 kr. ekskl. moms.
 
Energi Viborg er indstillet på at betale de 15 kr. pr. m2 – i alt 49.260 kr.
 
Energi Viborg betaler omkostningerne ved handlen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.


Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 20/1183

Resume

Salg af areal i Helledalen, Viborg til Energi Viborg til regnvandsbassin (bevillingssag)
 
Sagen omhandler salg af et areal på 5.108 m2 ved Hellevej 7c (Helledalen) i Viborg til Energi Viborg til brug for regnvandsbassin.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger 5.108 m2 ved Hellevej 7c (Helledalen) i Viborg til Energi Viborg for 15 kr. pr. m2, jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 77.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Helledalen til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Helledalen til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at indtægten på 73.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger 5.108 m2 ved Hellevej 7c (Helledalen) i Viborg til Energi Viborg for 15 kr. pr. m2, jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 77.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Helledalen til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Helledalen til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
4. at indtægten på 73.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Peter Juhl, Martin Sanderhoff og
Ove Kent Jørgensen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Til brug for et regnvandsbassin har Energi Viborg behov for at erhverve et kommunalt areal på 5.108 m2 ved Hellevej 7c (Helledalen) i Viborg. Skitse fremgår af bilag nr. 1. Kommunen har ingen anden anvendelse for arealet, der henligger som grønt område.
 
Der er indhentet en mæglervurdering, der vurderer arealet til 15 kr. pr. m2. Vurderingen fremgår af bilag nr. 2. Selve vurderingen har kostet 4.000 kr. ekskl. moms.
 
Energi Viborg er indstillet på at betale de 15 kr. pr. m2 – i alt 76.620 kr.
 
Energi Viborg betaler omkostningerne ved handlen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.
Bilag