You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 26. februar 2020 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2018-2021)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/36195

Resume

På baggrund af et ønske fra den siddende bestyrelse i KnowHowz A/S foreslås det, at Viborg Kommunes Erhvervs- og udviklingschef Anders Holm erstatter ét af de byrådsmedlemmer, der aktuelt er valgt til bestyrelsen for KnowHowz A/S.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
 1. at Byrådet til brug for den kommende generalforsamling i KnowHowz A/S indstiller, at følgende to personer vælges som medlem af bestyrelsen i KnowHowz A/S:
 
Erhvervs- og udviklingschef Anders Holm
 
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Følgende udpeges:
 
Byrådsmedlem Peter Juhl (C)
Erhvervs- og udviklingschef Anders Holm
 

Sagsfremstilling

Historik

KnowHowz A/S ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Hovedaktionærer i selskabet er Viborg Kommune (A-aktier) og Grundfos (B-aktier), og som følge af disse ejerforhold kan Viborg Kommune udpege 2 medlemmer direkte til bestyrelsen.

 
Selskabets formål er i henhold til de gældende vedtægter at fremme udvikling og videndeling samt udbud og gennemførelse uddannelsesmæssige aktiviteter, særligt med henblik på almen og erhvervsrettet videre- og efteruddannelse. Selskabet yder desuden bistand til iværksættervirksomheder, bl.a. gennem etablering af netværk til bestående virksomheder og gennem udlejning af lokaler.
 
På byrådets konstituerende møde den 13. december 2017 (sag nr. 68) blev Peter Juhl (C) og Kim Dongsgaard (V) på vegne af Viborg Kommune indstillet til bestyrelsen for KnowHowz A/S.

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Den siddende bestyrelse i KnowHowz A/S har på et bestyrelsesmøde den 26. november 2019 drøftet relevante kompetencer, som bør være til repræsenteret blandt bestyrelsesmedlemmerne.
 
I den forbindelse har bestyrelsen samtidigt truffet beslutning om, at foreslå Viborg Kommune at kommunen i forbindelse med indstilling af medlemmer til bestyrelsen i KnowHowz sikrer, at den til enhver tid siddende erhvervs- og udviklingschef i Viborg Kommune indstilles til bestyrelsen.
 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/5259

Resume

Byrådet nedsatte den 2. september 2015 et § 17, stk. 4 udvalg benævnt ”Invest in Viborg”. Udvalgets opgaver var især knyttet op på Viborg Kommunes samarbejde med Invest in Denmark. Samarbejdsaftalen udløb i april 2019 og det foreslås derfor, at § 17, stk. 4-udvalget ”Invest in Viborg” nedlægges.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at § 17, stk. 4-udvalget ”Invest in Viborg” nedlægges.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at § 17, stk. 4-udvalget ”Invest in Viborg” nedlægges.
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på møde den 2. september 2015 (sag nr. 5) at igangsætte en investeringsfremmeindsats på baggrund af Apples beslutning om at placere et datacenter i Viborg Kommune på 5 mio. kr. årligt.
 
På baggrund af denne beslutning indgik Viborg Kommune i 2016 en 3-årig samarbejdsaftale med Invest in Denmark, der udløb i april 2019. Ved samme lejlighed oprettede byrådet et §17 stk. 4-udvalg ”Invest in Viborg”, bestående af medlemmer af byrådet og repræsentanter fra erhvervslivet i tæt koordination med ledelsen af Invest in Denmark.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

§ 17, stk. 4-udvalget ”Invest in Viborg” havde som formål at tiltrække investeringer til Viborg Kommune og skulle desuden:
- Sikre udarbejdelsen af en investeringsfremmestrategi
- Sikre udmøntningen af investeringsfremmestrategien
- Udarbejde en årlig afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
Udvalget skulle herudover desuden løbende monitorere og drøfte lokale, regionale og nationale rammebetingelser for investeringsfremmeindsatsen.
 
Udvalget trådte sidst sammen den 7. december 2017.
 
Efter udløb af samarbejdsaftalen med Invest in Denmark i april 2019, har der ikke længere været hverken en indstationeret eller en udstationeret medarbejder, der har arbejdet med investeringsfremme for Viborg Kommune i regi af Invest in Denmark.
 
Den nu udløbne samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Invest in Denmark var udtryk for en forsøgsordning. Efter udløbet af aftalen har Invest in Denmark tilkendegivet, at man ikke længere ønsker at indgå individuelle aftaler om bistand til enkelte kommuner.
Imidlertid yder Invest in Denmark fortsat bistand til Viborg Kommunes investeringsfremmeaktiviteter på lige fod med bistanden til andre kommuner i overensstemmelse med den nye erhvervsfremmelov.
 
De tiloversblevne midler (0,5 mill. kr.), der har været på aftalen med Invest in Denmark, efter den udstationerede stilling i USA var vakant i en periode, har været anvendt til enkeltstående investeringsfremmeaktiviteter i USA.
 
Viborg Kommune forventer administrativt fortsat at opretholde ”Invest in Viborg” som brand, idet der er opnået en betydelig følgeskare for Invest in Viborgs aktiviteter på sociale medier som Twitter og LinkedIn.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/62156

Resume

I december 2018 godkendte Viborg Byråd organisering af den kommunale ungeindsats. I denne sag, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget gives en status for realiseringen heraf og plan for evaluering.
 
Sagen er behandlet med enslydende sagsfremstilling i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget på deres møder den 28. og 30. januar 2020.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orientering om status for den kommunale ungeindsats tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte organisering af den kommunale ungeindsats den 19. december 2018 (sag nr. 1) og modtog på plankonferencen i april 2019 en status herfor. Efterfølgende er Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 29. maj 2019 (sag nr. 12) samt Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget på sine møder den 4. juni 2019 (hhv. sag nr. 9 og sag nr. 6) præsenteret for realiseringen af elementerne i ungeindsatsen.

Inddragelse og høring

Relevante samarbejdspartnere og afdelinger i Viborg Kommune er involverede i realiseringen af den kommunale ungeindsats.

Beskrivelse

Baggrund
Fra den 1. august 2019 har kommunerne haft ansvaret for, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Byrådet har besluttet, at den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune omfatter alle unge mellem 15 og 30 år med behov for støtte fra flere forskellige afdelinger i kommunen.
 
Implementering af den kommunale ungeindsats
Afgørende for realiseringen af Viborg Kommunes ungeindsats er en fælles tilgang på tværs af fagområder og hurtig tilpasning af arbejdsgange og præcise udmeldinger, så retningen er tydelig for alle involverede.
 
De centrale elementer i Viborg Kommunes ungeindsats er:
 • den tværprofessionelle konference
 • målgruppebeskrivelsen
 • ungeguide-funktionen
 • den fælles uddannelses- og jobplan
 
En uddybning af elementerne og status i forbindelse hermed fremgår af bilag 1. Derudover præsenteres også evalueringskonceptet.
 
Fremtidigt fokusområde
Primo 2020 bliver der mulighed for samkøring af data på tværs af afdelinger med henblik på at identificere ungeforløb med behov for koordinering. Denne mulighed vil intensivere indsatsen med at identificere unge i målgruppen og visitere disse til ungekonferencen. Dette vil resultere i en markant tilgang af unge, der får tildelt ungeguide.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

For at sikre tilstrækkeligt datagrundlag forventes evaluering gennemført i løbet af efteråret 2020 og afsluttet med udgangen af 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

DUT-midlerne for ungeguideordningen udgjorde i 2019 340.000 kr. og i overslagsårerne udgør de 690.000 kr.
 
Midlerne anvendes til aflønning af ungekoordinator samt pulje til understøttelse af realiseringen af den kommunale ungeindsats, blandt andet i form af etablering og drift af ungeguidenetværket.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/23298

Resume

Lysningen - kommende skole, hal og mødested i Overlund - er under projektering. I sagen gøres der status på projekteringen, og der søges om bevilling til rådgivning m.v. i 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orientering om status på projektering af Lysningen tages til efterretning,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.779.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)” med rådighedsbeløb i 2020,
3. at udgiften på 10.779.000 kr. i 2020 finansieres med 8.136.000 kr. af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, og med 2.643.000 kr. af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2020 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2019.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-01-2020

1. Orientering om status på projektering af Lysningen blev taget til efterretning,
2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.779.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)” med rådighedsbeløb i 2020,
3. Udgiften på 10.779.000 kr. i 2020 finansieres med 8.136.000 kr. af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, og med 2.643.000 kr. af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2020 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2019.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at orientering om status på projektering af Lysningen tages til efterretning,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.779.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund
Skole og hal (Overlund rykker sammen)” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 10.779.000 kr. i 2020 finansieres med 8.136.000 kr. af det
rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, og med
2.643.000 kr. af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2019
til projektet, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2020 i forbindelse med
godkendelse af årsregnskabet for 2019.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 22. maj 2019 (lukket sag nr. 36), at Arkitema og SlothMøller med projektet ”Lysningen” blev udpeget som totalrådgiver vedrørende opførelse af ny skole og hal i Overlund.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I efteråret 2019 har Arkitema gennemført en række fokusgruppe- og dialogmøder med Overlund Skoles og Klub Toftens personale, foreninger omkring Overlund Hallen, FDF samt almindelige borgere. Dialogen har medført en række justeringer af Lysningens indretning i forhold til både Viborg Kommunes byggeprogram, der var grundlaget for arkitektkonkurrencen i foråret 2019, og Arkitemas konkurrenceforslag.
 
Af væsentlige justeringer kan følgende fremhæves:
 
 • Der opføres 12 i stedet for 10 hjemklasser til indskolingen.
 • Klub Toften forbliver på nuværende lokalitet, men koordineres organisatorisk med Lysningen.
 • Der disponeres med en multisal - evt. med motionsfaciliteter - på størrelse med en halv idrætshal. Den erstatter den ene af de to mindre idrætssale og finansieres med 50 procent af midler, som lokalsamfundet har indsamlet.
 • Tagterrasser begrænses til 1. sal.
 • Areal til rengøringsdepoter er øget i nødvendigt omfang.
 
Dispositionsforslaget, der forventes godkendt i styregruppen den 19. februar 2020, danner grundlag for den videre projektering i løbet af 2020 og efterfølgende EU-udbud med prækvalifikation (fagentreprise). Første spadestik til Lysningen forventes at kunne tages primo maj 2021.
 
Der søges om bevilling til honorering af totalrådgiver for den fortsatte projektering, jf. rateplanen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den samlede projektøkonomi på 211 mio. kr. (med budgettet for 2020-2023 prisfremskrevet til 217,79 mio. kr.) er placeret under Børne- og Ungdomsudvalget. Tidligere gjaldt det alene de 200 mio. kr. til Ny Overlund Skole, mens de 11 mio. kr. til renovering af Overlund Hallen var placeret under Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Byrådet har tidligere bevilliget i alt 6.077.000 kr. til projektet på følgende møder:

Juridiske og planmæssige forhold

Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte på mødet den 13. november 2019 (sag nr. 6) planlægning og idéfase for Lysningen.
 
De til projektet opkøbte ejendomme på Gl. Randersvej 25 og 47 overtages senest 1. februar 2020, hvorefter nedrivning vil findes sted.

Sagsid.: 18/4970

Resume

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. maj 2019 (sag nr. 8), at forslagene til indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i Rødkærsbro-området blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 28. maj til den 9. august 2019.
 
På baggrund af høringssvarene er indsatsplanerne rettet til og forelægges hermed til endelig godkendelse.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsplanerne for grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Højbjerg By Vandværk, Mammen By Vandværk, Rødkærsbro Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Tange Vandværk, Vindum Vandværk og Vinkel By Vandværk vedtages endeligt, som de nu foreligger.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-01-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsplanerne for grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Højbjerg By Vandværk, Mammen By Vandværk, Rødkærsbro Vandværk, Sdr. Rind Vandværk, Tange Vandværk, Vindum Vandværk og Vinkel By Vandværk vedtages endeligt, som de nu foreligger.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt og efter en konkret vurdering administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. maj 2019 (sag nr. 8), at forslagene til Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet Rødkærsbro-området blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 28. maj til 9. august 2019.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 28. maj til den 9. august 2019. I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde den 25. juni 2019 i Fælleshuset i Rødkærsbro.
 
Indsatsplanerne er efter høringsperioden og med de indarbejdede høringssvar skriftligt blevet fremsendt til Grundvandsforum. Der er ikke indkommet bemærkninger fra Grundvandsforum.
 
Efter vedtagelse af planen orienterer forvaltningen dem, der har indsendt høringssvar direkte, om Viborg Kommunes reaktion på høringssvarene.
 
 
Beskrivelse
Der er tidligere redegjort for regelgrundlag, formål og fagligt grundlag på Klima- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2019 (sag nr. 8).

Indkomne høringssvar

I høringsperioden er der kommet 10 høringssvar. I bilag 9 er svarene refereret sammen med Viborg Kommunes bemærkninger og ændringer i indsatsplanen.
 
De indsendte høringssvar er vedlagt i deres fulde ordlyd som bilag 10.

Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar

Miljøstyrelsen påpeger i sit høringssvar, at Viborg Kommune kun har udpeget ”Prioriteret område” for Rødkærsbro Vandværk. Det er korrekt, at Viborg Kommune kun har udpeget et prioriteret område for Rødkærsbro Vandværk. Dette skyldes, at den statslige kortlægning ikke har udgjort et tilstrækkeligt fagligt grundlag for at udpege prioriterede områder for de øvrige vandværkers indvindingsoplande.
 
Miljøstyrelsen påpeger, at der under ”Generelle indsatser – Indsatser for reduktion af pesticidbelastning” står anført at ”Indsatser, som følger af Tillægsaftale til aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, beskriver at erhvervsmæssige arealer, landbrugsjord og lignende som ligger inden for BNBO inden 2022 skal udlægges til sprøjtefrie arealer”.  Ifølge tillægsaftalen skal kommunen gennemgå alle BNBO på landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser. Teksten er ændret til, at kommunen ”gennemgår alle BNBO på landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser”.
 
Region Midt foreslår, at kommunen på linje med indsatsen ”Overvågning af nitratudvikling” foretager en vurdering og beskrivelse i forhold til indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i dette afsnit. Det foreslås, at der i tabellen med særlige indsatser tilføjes en retningslinje ved fund af miljøfremmede stoffer over analysemetodernes detektionsgrænse.
Viborg Kommune har under særlige indsatser tilføjet ”Indsats 1.2a Overvågning af pesticider og andre miljøfremmede stoffer”, hvis der er påvist et pesticid, nedbrydningsprodukt eller andet miljøfremmed stof over detektionsgrænsen.
 
Region Midt ønsker, at Viborg Kommune orienterer ved forhold, der kan betyde, at indsatsplanen skal revideres. Det kan f.eks. være tilfældet i forbindelse med den generelle indsats og resultater i forbindelse med "Overvågning". Viborg Kommune vil løbende orientere Region Midt, hvis indsatsplanerne revideres.
 
Hans De Neergaard stiller spørgsmål til troværdigheden af de afgrænsede indvindingsoplande, som Naturstyrelsen har beregnet til de pågældende vandværker. Det er Viborg Kommunes
opfattelse, at Naturstyrelsens/Miljøstyrelsens udpegninger for Rødkærsbro-området for nogle af oplandene er behæftet med nogen usikkerhed, og derfor er der for disse oplande ikke udlagt prioriterede områder inden for indsatsområderne.
 
Viborg Kommune har meddelt Miljøstyrelsen, at kommunen ønsker, at enkelte indvindings- oplande genberegnes ved først kommende lejlighed.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Efter endelig vedtagelse i byrådet vil der hvert 6. år ske en opdatering af indsats­planerne for Rødkærsbro-området.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske forhold
Forvaltningen skal udarbejde drikkevandsindsatsplaner for alle almene vandværker i Viborg kommune.
 
Indsatsplanerne er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og §13a og efter de retningslinjer, der fastlægges i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner - bekendtgørelse nr. 912 af 27.06.2016.
 
Retsvirkning – Vandforsyningslovens § 13c:
”Kommunalbestyrelsen lægger ved afgørelse af sager de retningslinjer til grund, der er givet i en indsatsplan vedtaget efter § 13.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen gennemfører indsatsplaner, som den har vedtaget efter § 13 og § 13 a.”
 
 
Planmæssige forhold
Drikkevandsindsatsplaner hører til kategorien af sektorplaner. Kommunens øvrige planer skal være i overensstemmelse med indsatsplanen.
 
Aftaler efter indsatsplanen skal godkendes af kommunen for at sikre, at de ikke strider imod indsatsplanen eller besværliggør gennemførelsen af den.
 
I de tilfælde hvor indsatsplanen berører forhold, der er omfattet af kommune- og lokalplaner, skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem indsats-, kommune- og lokalplaner, idet disse planer også skal være i overensstemmelse med de statslige vandplaner og ikke må besværliggøre gennemførelsen af vand-, natur- og indsatsplaner.
 
Bilag

Sagsid.: 18/52440

Resume

I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan er der blandt andet udpeget følgende risikoområder:
 • Hasselvænget, Hald Ege (nr. 30)
 • Vinkelvej/Horsdalvej, Vinkel (nr. 33)
 • Langgade, Sparkær (nr. 57)
 • Vrouevej, Vroue (nr. 65)
 
Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver gennemført en forundersøgelse af de fire risikoområder.
 
På baggrund af forundersøgelserne vurderes der ikke at være væsentlig risiko for oversvømmelse i to af områderne (nr. 57 og 65), mens der vurderes at være en betydelig oversvømmelsesrisiko i området i Hald Ege og Vinkel (nr. 30 og 33).
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen igangsætter udvidelsen af det planlagte bassin ved risikoområde nr. 33, Vinkelvej/Horsdalvej i Vinkel,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 33” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at udgiften på 100.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme”,
 
4. at yderligere tiltag i risikoområderne 30 og 33 afventer inddragelse af berørte grundejere,
 
5. at risikoområderne 57 og 65 afsluttes på baggrund af forundersøgelsen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-01-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen igangsætter udvidelsen af det planlagte bassin ved risikoområde nr. 33, Vinkelvej/Horsdalvej i Vinkel,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 33” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at udgiften på 100.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme”,
 
4. at yderligere tiltag i risikoområderne 30 og 33 afventer inddragelse af berørte grundejere, og
 
5. at risikoområderne 57 og 65 afsluttes på baggrund af forundersøgelsen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Den 25. januar 2017 (sag nr. 19) vedtog byrådet klimatilpasningsplan for Viborg Kommune. I denne er der udpeget en række fremtidige risikoområder, hvor vand på terræn kan forekomme i forbindelse med kraftige regnhændelser.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Områder

I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan (Kommuneplantillæg nr. 57 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune) er følgende 4 områder udpeget som risikoområder:
 • Nr. 30 – Hasselvænget i Hald Ege
 • Nr. 33 – Vinkelvej/Horsdalvej i Vinkel
 • Nr. 57 – Langgade i Sparkær
 • Nr. 65 – Vrouevej i Vroue
 
Områdernes placering kan ses i bilag 1.
 
Forvaltningen har igangsat undersøgelser af disse risikoområder med henblik på at vurdere og minimere risikoen for oversvømmelser. Resultatet af undersøgelserne fremgår af bilag 2 med tilhørende oversvømmelseskort i bilag 3.

Risikoområde nr. 30

Ved Hasselvænget i Hald Ege. Området er udpeget i klimatilpasningsplanen, da kortlægning viser risiko for oversvømmelse af ejendomme fra kloaksystemet. Der er siden kortlægningen gennemført et kloakprojekt i området, hvor ejendomme har haft muligheden for at træde ud af det fælleskloakerede kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand mod tilbagebetaling af del af tilslutningsbidraget (tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018, byrådsmødet den 15. december 2015, sag nr. 31). 77% af ejendommene har taget imod tilbuddet, og Energi Viborg har udskiftet pumpestation og etableret nyt rørbassin. Desuden er en del af vejvandet fra Niels Bugges Vej og Hasselvænget ført til nedsivning. Hald Ege Skole har fået etableret separatkloak, således at regnvand herfra nu er koblet på regnvandssystemet, som ligger i Egeskovvej.
 
Der er lavet en ny og opdateret beregning af oversvømmelsesrisikoen i området. De nye beregninger viser en mindre risiko for oversvømmelser end de beregninger, der er gennemført i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen. Forskellen mellem de to beregninger skyldes de udtrædne ejendomme samt opdatering af de bagvedliggende forudsætninger. Der er stadig risiko for oversvømmelse af bestemte ejendomme, dog i højere grad længere mod syd, krydset Hasselvænget og Birkevænget, i et område, som består af ældre separatkloak.  
 
Oversvømmelsesrisikoen kan mindskes ved at opdimensionere eksisterende regnvandsledning i Birkevænget og frakoble skybrudsregn fra Hald Ege skole.

Risikoområde nr. 33

Område i Vinkel, langs baghaver tilhørende boliger på Vinkelvej og Horsdalvej. En drænledning er koblet ind på regnvandsledningen øst for Vinkel. Kortlægning fra klimatilpasningsplanen viser oversvømmelse omkring denne drænledning og en gammel fællesledning i samme tracé. Fælleskloakken i Vinkel er planlagt omlagt via tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019 (byrådsmødet den 18. december 2019, sag nr. 6).
 
Der er lavet en ny og opdateret beregning af oversvømmelsesrisikoen i området baseret på de nye ledningsdimensioner og bassiner. De nye beregninger viser, at oversvømmelserne inden for selve risikoområdet er formindsket ved lave regnhændelser, men når det planlagte bassin øst for Vinkelvej 172 er fyldt op under skybrudssituationer, så sker der tilbagestuvning til drænledningen, med dertil følgende oversvømmelser. Derudover ses en større afstrømning langs Horsdalvej og over Sønderhøjvej, hvilket skyldes, at der i den nye model er indregnet overfladeafstrømning fra marker syd for Vinkel.
 
Oversvømmelsesrisikoen kan mindskes ved at udvide bassinet øst for Vinkelvej 172 fra 1.000m3 til 1.600m3. Beregning viser at der ved denne bassinstørrelse først sker opstuvning i drænledningen ved en nuværende 50 års hændelse, hvilket i år 2050 svarer til en 20 års hændelse.
 
Oversvømmelserne langs Horsdalvej og Sønderhøjvej kan mindskes ved at etablere forhøjninger og kantsten langs vejene.

Risikoområde nr. 57

Omkring Langgade i Sparkær, krydsene Borrisvej, Østervang og Smedevej. Kortlægning fra klimatilpasningsplanen viser oversvømmelse fra kloakken. En stor del af fælleskloakken er planlagt omlagt via tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2014-18 (byrådsmødet den 24. april 2019, sag nr. 4). 
 
Der er lavet en ny og opdateret beregning af oversvømmelsesrisikoen i området baseret på de nye ledningsdimensioner og bassiner. De nye beregninger viser, at oversvømmelserne i høj grad forsvinder, hvilket både skyldes, at ledningerne opdimensioneres i forbindelse med omlægning af kloakken, og at forudsætninger for beregningerne er tilpasset de faktiske forhold.

Risikoområde nr. 65

Vrouevej i Vroue. Kortlægning fra klimatilpasningsplanen viser oversvømmelse fra kloakken. En stor del af fælleskloakken er planlagt omlagt via tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019 (byrådsmødet den 18. december 2019, sag nr. 7). 
 
Der er lavet en ny og opdateret beregning af oversvømmelsesrisikoen i området baseret på de nye ledningsdimensioner. De nye beregninger viser, at oversvømmelserne i høj grad forsvinder, hvilket skyldes, at ledningerne opdimensioneres, og at de bagvedliggende forudsætninger for beregningerne er forbedrede.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af forundersøgelserne anbefaler forvaltningen følgende:

Risikoområde 30

Forundersøgelsens beregninger viser, at der ud over de allerede gennemførte tiltag stadig kan være en risiko for oversvømmelse af ejendomme i området. Forvaltningen har dog ikke kendskab til, i hvor høj grad kortlægningen stemmer overens med grundejernes oplevelser, da der ikke er modtaget henvendelser fra området.
 
På baggrund af ovenstående sammenholdt med omkostninger til tiltag på omkring 1 mio. kr. er det forvaltningens vurdering, at der skal ske en erfaringsindsamling fra de potentielt berørte grundejere, inden der træffes beslutning om udførelse af tiltag. Indsamlingen bør tage udgangspunkt i nyligt oplevede hændelser, grundet de netop udførte ændringer af kloaksystemet og private tilkoblinger.

Risikoområde nr. 33

Forundersøgelsens beregninger viser, at der kan ske oversvømmelse af bygninger på grund af tilbagestuvning fra det planlagte bassin øst for Vinkelvej 172. Omkostningerne til udvidelse af dette bassin er relativt begrænsede (100.000 kr.), da udvidelsen kan indarbejdes i forbindelse med spildevandsforsyningens anlægsarbejde. Forvaltningen har via kloakfornyelsesprojektet fået kendskab til, at området omkring drænledningen generelt opleves som værende vandlidende.
 
Derudover viser beregningerne, at der kan forekomme oversvømmelser langs Horsdalvej og Sønderhøjvej, primært på grund af afstrømmende overfladevand fra marker under skybrud. Forvaltningen har ikke kendskab til, om dette stemmer overens med oplevede hændelser.
 
På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at risikoen for tilbagestuvning i drænledningen bør formindskes ved etablering af et udvidet bassin, således at der også er plads til skybrudsvand.
 
I forhold til de kortlagte oversvømmelser langs Horsdalvej og Sønderhøjvej vurderer forvaltningen, at der skal ske en erfaringsindsamling fra de potentielt berørte grundejere, inden der træffes beslutning om udførelse af tiltag.

Risikoområde nr. 57 og 65

Forundersøgelsen viser, at der ikke er risiko for oversvømmelser i Sparkær eller Vroue efter kloakfornyelserne. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke bør iværksættes tiltag.
 

Alternativer

Der vurderes at være følgende alternativer:

Risikoområde nr. 30

Området kan sikres via alle foreslåede tiltag på nuværende grundlag uden at indhente lokale erfaringer. Omkostningerne anslås da til ca. 1 mio. kr.

Risikoområde nr. 33

Som alternativ kan der udføres alle foreslåede tiltag uden at indhente yderligere lokale erfaringer. Omkostningerne anslås da til i alt ca. 800.000 kr., hvor udvidelse af bassin anslås at udgøre 100.000 kr. heraf. 

Risikoområde nr. 57 og 65

Her er ingen indsats, og derfor vurderes der ikke at være alternativer.
 

Tidsperspektiv

Risikoområde nr. 33 – etablering af udvidet bassin i Vinkel, øst for Vinkelvej 172 kan ske i 2020 i forbindelse med kloakfornyelsesprojektet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Afslutning af risikoområderne 57 og 65 har ingen økonomiske konsekvenser.
 
Etablering af et udvidet bassin i Vinkel anslås til 100.000 kr. Udgifter ønskes finansieret via det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/1484

Resume

Som en del af Midtklyngen, har Viborg Kommune siden 2015 haft en velfungerende sundhedsvisitation. Blandt andet med baggrund i erfaringerne fra denne er der på regionsniveau udarbejdet en samarbejdsaftale omkring etablering af sundhedsvisitationer i alle klynger. Samarbejdsaftalen er udarbejdet som følge af Sundhedsaftalen 2019 til 2023. Sundhedsvisitationens opgave er at give borgeren et alternativ i forhold til en indlæggelse på hospitalet, ved at øge de praktiserende lægers kendskab til kommunernes tilbud på både det somatiske og det psykiatriske område.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2020

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Som følge af Sundhedsaftalen 2019-23 etableres nu sundhedsvisitationer i alle klynger. Dette bygger på projektet ”Det tværsektorielle Callcenter”, der blev gennemført i Midtklyngen fra 2015-17, og videreført igennem hospitalsvisitationen under navnet Sundhedsvisitation Midt. Der er derfor ikke tale om et nyt projekt for Midtklyngen og Viborg Kommune, men en udvidelse til de resterende klynger i Region Midtjylland, som rammesættes i en regional samarbejdsaftale.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Samarbejdsaftalen omkring etablering af sundhedsvisitationer i alle klynger er en del af udmøntningen af det prioriterede indsatsområde i sundhedsaftalen 2019-23 om ”Sammen om ældre borgere – først med fokus på akutområdet”.
Sundhedsvisitationerne skal sikre overblik og enkle indgange til akuttilbud i den enkelte klynge. Det gælder både akuttilbud til borgere med psykisk og somatisk sygdom. Sundhedsvisitationerne er primært et tilbud til vagtlæger, praktiserende læger og læger i præhospitalet. Ambitionen er, at det skal være let for lægen at vælge et relevant alternativ til indlæggelse, uanset i hvilken sektor alternativet findes.
Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag 1.
 
Sundhedsvisitationer placeres geografisk på hvert akuthospital, og har til formål at,
 • at alle borgere får den rette behandling (rette borger i rette seng)
 • sammenhæng i akutte forløb
 • at flest mulige borgere kan behandles i eget hjem eller i kommunale akuttilbud, hvis der ikke er behov for en akut indlæggelse
 • at målet om lighed i sundhed understøttes på tværs af psykiatri og somatik
 • at de samlede ressourcer anvendes bedst muligt
 
Der er flere kerneopgaver for den enkelte sundhedsvisitation. Set fra et kommunalt perspektiv er sundhedsvisitationen med til at vejlede de praktiserende læger og formidle kontakt mellem kommune og praktiserende læge til relevante kommunale tilbud vedrørende somatiske og psykiatriske sygdomme. Desuden skal sundhedsvisitationen visitere til akutte indlæggelser, tilbyde subakutte tider inden for de enkelte hospitalsspecialer, og hertil være behjælpelig med kontakten mellem den kommunale drift og de forskellige afdelinger på hospitalet.
 
Ved oprettelse af sundhedsvisitationer i alle klynger, som tager udgangspunkt i Midtklyngens model, har Regionsrådet bevilget midler til hospitalerne til bemanding og udvikling af de hospitalsvisitationer der allerede kendes på de fem akuthospitaler.
 
For Midtklyngen sker der ikke de store ændringer, da Sundhedsvisitationen allerede er en del af det tværsektorielle arbejde.
Der vil dog ske én markant ændring, idet fokus vil udvides fra kun at have omhandlet borgere med somatiske sygdomme, til også at omhandle borgere med psykiatriske sygdomme. Dette har man arbejdet på i længere tid i Midtklyngen, og de første borgere med en psykiatrisk sygdom er allerede blevet visiteret gennem Sundhedsvisitation Midt.   

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Samarbejdsaftalen forventes at træde i kraft den 1. marts 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hospitalerne er bevilget midler til at drive Sundhedsvisitationen, og der vil ikke være nogle omkostninger for kommunerne.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1415

Resume

Byrådet har afsat 100.000 kr. på anlægsbudgettet for 2020 til udarbejdelse af en forundersøgelse. Inden igangsætning af den, skal der meddeles en anlægsudgiftbeviling til forundersøgelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr., der finansieres ved frigivelse af et tilsvarende rådighedsløb på investeringsoversigten (konto 222112 Forundersøgelse af trinbræt i Sparkær).

Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr., der finansieres ved frigivelse af et tilsvarende rådighedsløb på investeringsoversigten (konto 222112 Forundersøgelse af trinbræt i Sparkær).

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet fik på sit møde den 30. august 2017 (sag nr. 26) præsenteret en analyse for en nærbane på togstrækningen mellem Bjerringbro og Skive. Byrådet besluttede på daværende tidspunkt, at Viborg Kommune fortsat aktivt arbejder for kortest mulig rejsetid mellem Viborg og Århus, herunder betydningen af evt. nyt togstop i Laurbjerg samt at den videre forbindelse til København optimeres, og at sagen oversendes til videre behandling i forbindelse med budgetlægning for 2018 og de følgende 3 overslagsår. I budgetforliget for budget 2020 blev der afsat 100.000 kr. på anlægsbudgettet til igangsætning af en forundersøgelse.

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en forundersøgelse med henblik på nærmere at afklare muligheder og forudsætninger for et togstop i Sparkær, herunder at få belyst, hvad der evt. måtte være af kommunale udgifter til en drift af ordningen.
 
Forvaltningen kan oplyse, at der i kontrakten med Arriva indgår en option for et togstop i Sparkær.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Analysen skal forelægge så betids, at den kan indgå i de videre budgetlægningsmæssige overvejelser for 2021 og de følgende overslagsår.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der skal gives en anlægsbevilling på 100.000 til udarbejdelse af forundersøgelsen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/735

Resume

Som en del af vejbetjeningen af de nye boligområder Taphede, nord og syd for Randersvej, skal det besluttes, hvorledes vejanlægget skal etableres og finansieres. Der er i helhedsplanen for Taphede lagt op til, at der skal etableres en rundkørsel som overordnet forbindelse mellem Randersvej og boligområder nord og syd herfor.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at det besluttes, om løsningsforslag 1, 2 eller 3 for rundkørsel skal etableres,
 
2. at finansieringen af vejanlægget sker ved frivillig aftale og kommunal bevilling, og
 
3. at principperne for fordeling af udgifterne til rundkørsel sker i forhold til antal forventede boligenheder.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at løsningsforslag 3 for rundkørsel skal etableres, 
 
2. at finansieringen af vejanlægget sker ved frivillig aftale og kommunal bevilling, og
 
3. at principperne for fordeling af udgifterne til rundkørsel sker i forhold til antal forventede boligenheder.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde den 11. december 2019 (sag nr. 29) et revideret forslag til nyt Kommuneplantillæg nr. 37 for etape 1 i Taphede, øst for Viborg by.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på samme møde (sag nr. 10) et idékatalog for de bæredygtige principper i Taphede som grundlag for den videre planlægning. Emne nr. 6 omhandler transport, herunder bæredygtige transportformer, såsom cyklisme, busser og evt. delebiler/-cykler.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 30. oktober 2019 (sag nr. 3) at igangsætte en lokalplan for en del af området nord for Randersvej til ca. 260 boliger (privat udstykning)
 

Inddragelse og høring

Revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 37 for etape 1, øst for Viborg by, er i høring frem til den 13. februar 2020. Der er afholdt borgermøde den 15. januar 2020.
 

Beskrivelse

I Helhedsplan for Taphede er vejbetjeningen af de fremtidige boligområder nord og syd for Randersvej planlagt udført fra en ny rundkørsel på Randersvej samt ny forbindelse til eksisterende rundkørsel på Tapdrupvej/Vinkelvej placering som vist på bilag 1.
 
Forslag til lokalplan 535 for Taphede Nord forventes behandlet i Teknisk Udvalg den 26. februar 2020. Der skal forud for dette tages stilling til udformning af vejbetjening af området.
 
På det aktuelle sted er Randersvej anlagt som 2-sporet vej, hvor der kører ca. 3.850 køretøjer i døgnet. På nordsiden af Randersvej er der anlagt dobbeltrettet cykelsti, som indgår i den Midtjyske cykelstjerne (Foulumruten). Der er i 2014 målt en cykeltrafik på 44. Dette må vurderes at være steget til 50-60 pr. døgn.
 
I forbindelse med miljørapport for Taphede er der lavet trafikmodelberegninger, der anslår den fremtidige trafik. I 2036 forventes trafikken på Randersvej uden udbygning af Taphede at udgøre ca. 4.600 køretøjer i døgnet.
 
Ved en fuld udbygning af Taphede vil det generere en stigning i trafikken på hhv. 30% øst for og 50% vest for ny rundkørsel (ca. 6-7.000 køretøjer i døgnet i 2036). Hvis der anlægges en Hærvejsmotorvej øst om Viborg vil trafikken på Randersvej stige til ca. 13-15.000 køretøjer i døgnet i 2036.
 
Der er ikke lavet beregninger for udviklingens betydning for cykeltrafik i området. Det må vurderes, at området nordøst for rundkørslen (ca. 50-75 boliger) og dele af området syd for Randersvej (ca. 1.200 boliger) vil generere cykeltrafik til ny rundkørsel på Randersvej. Omfanget herfra er dog usikkert.
 
Rundkørslen foreslås udført som en rundkørsel med 5 ben til betjening af hhv. 2 boligområder nord for Randersvej samt en hovedadgang til Taphedes boligområder syd for Randersvej.
 
Rundkørslen etableres med 1 spor, men forberedes for en fremtidig udbygning til 2 spor for så vidt angår rundkørslens ydre afgrænsning og placering af cykelstier. Eventuelle kanaliseringsheller på Randersvej etableres samtidig med etablering af 2 spor i rundkørslen. Ved en eventuel Hærvejsmotorvej øst for Viborg viser trafikmodelberegninger en ændring i trafikken, således at det vil være nødvendigt at udvide rundkørslen til 2 spor.
 
Med baggrund i trafikmodelberegninger er der lavet kapacitetsberegning for en rundkørsel med 1 spor. Denne viser ved fuldt udbygget Taphede en belastningsgrad på ca. 60% og en middelforsinkelse på 9 sek./køretøj. Det må vurderes, at rundkørslen derfor vil kunne give både god fremkommelighed og samtidig forsinkelse i passagen, således gennemkørende trafik påvirkes til at vælge rute nord om Viborg.

Princip for finansiering

Forvaltningen foreslår, at der tages afsæt i en model, hvor vejanlæg etableres af Viborg Kommune, men med bidrag fra private udstykkere i forhold til andelen af boliger. Kommunens rolle bliver således at koordinere og udføre vejanlæg med medfinansiering fra de private udstykkere, når de ønsker at slutte sig til.
 
Samme model blev anvendt i Arnbjerg og er i overensstemmelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 20. februar 2019 (sag nr. 29) med delt privat og kommunal byggemodning.
 
Rundkørslen på Randersvej foreslås etableret som en frivillig udbygningsaftale efter planlovens § 21b, hvor udgifter ligeledes fordeles i forhold til andel af boliger. En frivillig udbygningsaftale kan indgås, når en privat udstykker ønsker at fremrykke en planlægning.
 
Udgift til etablering af rundkørsel foreslås fordelt i forhold til antal forventede boliger. Det betyder, at udstykkere nordvest for rundkørslen (Thuesen & Vestergaard) vil få en udgift på 17,3%, svarende til 260 boliger ud af 1.500 boliger i alt i Taphede.

Rundkørsel

Forvaltningen har udarbejdet 3 mulige forslag til udformning af rundkørslen på Randersvej.
 
De forslåede løsninger er vist på vedhæftede bilag 2 - 4.
 
 1. Etablering af rundkørsel med cykelstier i terræn(Bilag 2).
  Rundkørslen laves med dobbeltrettede cykelstier omkring hele rundkørslen. Cykelstiens krydsning med rundkørslens ben udføres med tilbagetrukne støttepunkter for at øge trafiksikkerheden. Afstanden mellem krydsningspunkt og cirkulationsareal har en væsentlig betydning for cyklisters og bilisters reaktionstid for at erkende modparten. Løsningen med tilbagetrukne krydsningspunkter påvirker byggemulighederne i lokalplan nordvest for rundkørslen.
 
Anlægget koster i alt ca. 5.500.000 kr. ekskl. moms.
Den forventede indtægt fra frivillig aftale udgør 865.000 kr. Øvrige andel skal finansieres af Viborg Kommune (4.135.000 kr.)
 
 1. Etablering af rundkørsel med 2 cykelstitunneler langs Randersvej og 1 på tværs af Randersvej(bilag 3). Cykelstier etableres niveaufrit under Randersvej og forbindes via tunneller i en central cykelsti rundkørsel.
 
Løsningen tilgodeser cyklisters færden på langs og tværs af Randersvej, derudover mindsker det cyklisternes omvej ved rundkørslen. Ved drift af tunnellerne må det forventes, at overfladevand fra stier skal pumpes væk, med større driftsomkostninger til følge. Alle tunneller bør laves samtidig med rundkørslen, selvom sydlige ben først etableres senere.
 
Anlægget er anslået til at koste i alt ca. 11.600.000 kr. ekskl. moms.
Forventet indtægt fra frivillig aftale udgør 2.006.800 kr.
Øvrige andel skal finansieres af Viborg Kommune og udgør 9.593.200 kr.
 
 1. Etablering af rundkørsel, hvor eksisterende cykelsti på nordsiden af Randersvej udføres i terræn med 1 tunnel på tværs af Randersvej til stibetjening af boligområde syd for Randersvej(Bilag 4).
 
Randersvej må vurderes at være en barriere for især yngre bløde trafikanter. Etablering af tunnel på tværs af Randersvej tilgodeser cyklisters krydsningsmulighed.
Det må ligeledes her forventes, at der er større driftsomkostninger til denne løsning.
 
Anlægget koster i alt ca. 7.200.000 kr. ekskl. moms.
Forventet indtægt fra frivillig aftale udgør 1.245.600 kr. Øvrige andel skal finansieres af Viborg Kommune og udgør 5.954.400 kr.
 
 
Forvaltningen anbefaler model 3 med baggrund i antal cyklister, nuværende og fremtidige, samt udførte trafikmodeller, idet følgende forhold kan gøres gældende:
 • at der vælges en løsning med tunnel under Randersvej og krydsningsheller på nordlige ben,
 • at rundkørslen forberedes for 2 spor, for så vidt angår ydre begrænsning af cirkulationsareal og placering af cykelstier,
 • at stitunnel under Randersvej etableres i forbindelse med udbygning af områder syd for Randersvej.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Tidsplanen vil afhænge af tidsplanen for den private udbygning af boligområde nordøst for rundkørsel og indgåelse af frivillige aftaler for jorderhvervelse. Arbejdet forventes igangsat i 2020 og afsluttet i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Rundkørslen skal laves for at give adgang til det nye boligområde i det nordvestlige Taphede. Den valgte løsning finansieres delvis ved indgåelse af en frivillig udbygningsaftale. Efter etablering af rundkørslen er det ikke muligt at få bidrag fra øvrige private udstykkere til den udførte del af rundkørslen. Udbygningsaftalen vil derfor kun indeholde forhold, som er nødvendige på nuværende tidspunkt. Udgifter til anlægsarbejder i forbindelse etablering af nordøstligt ben og sydligt ben i rundkørslen samt evt. udvidelse af rundkørslen til 2 spor planlægges etableret ved brug af udbygningsaftaler med senere evt. private udstykkere.
 
Udgifter til primærvej syd for Randersvej forventes fordelt til udstykkerne syd for Randersvej, når disse anmoder om at udstykke. Princippet vil være, at kommunen ejer jorden til vejen og opkræver forholdsmæssigt bidrag for at blive tilsluttet vejen.
 
Udgift til etablering af rundkørsel foreslås som tidligere nævnt fordelt ift. antal forventede boliger. Det betyder, at udstykkere nordvest for rundkørslen (Thuesen & Vestergaard) vil få en udgift på 17,3% (af den del der etableres nu), svarende til 260 boliger ud af 1.500 boliger i alt i Taphede.
 
Udbygningsaftalen skal offentliggøres i forbindelse med, at der offentliggøres et lokalplanforslag og underskrives i forbindelse med den endelige lokalplan.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Trafikken fra Taphede og ind mod Viborg har ligeledes en betydning for Skaldehøjvej, hvor trafikken forventes at stige med 25%. Skaldehøjvej har i dag et bugtet forløb fra Randersvej og ca. 300 m mod nord. Herefter kommer der ca. 600 m lige/buet forløb frem til rundkørslen ved Hedevænget. I Lokalplan 163 for Skaldehøjvej er beskrevet, at der skal laves en rundkørsel ved Skaldehøjvejs tilslutning til Randersvej. Forvaltningen forventer i løbet af 2020 at fremlægge muligheder for Skaldehøjvej samt krydset mellem Skaldehøjvej og Randersvej.
 
Bilag

Sagsid.: 19/47173

Resume

Til realisering af handlingsplan for byggemodninger i 2020 søges der om anlægsbevillinger til byggemodning i Stoholm, Vridsted, Løvel og Viborg. De samlede anlægsbevillinger andrager 22.155.000 kr., der forventes anvendt i 2020 og 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
4. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 22.155.000 kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 17.705.000 kr. i 2020 og 4.450.000 kr. i 2021, og
 
5. at udgiften på i alt 22.155.000 kr. i 2020 og 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
4. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 22.155.000 kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 17.705.000 kr. i 2020 og 4.450.000 kr. i 2021, og
 
5. at udgiften på i alt 22.155.000 kr. i 2020 og 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg har på sit møde den 27. november 2019 (sag nr. 7) behandlet et forslag til handlingsplan for byggemodning i 2020 -2023.
 

Inddragelse og høring

De aktuelle lokalplaner har været i høring.
 

Beskrivelse

Til realisering af forslag til handlingsplanen foreslås følgende områder i Løvel, Stoholm, Vridsted og Viborg byggemodnet jf. bilag 1.
 
Stoholm:
På Bakkevej (LP 03B1201) i Stoholm, forslås byggemodnet 8 grunde til åben lav, bebyggelse i lokalplanens delområde I.
 
Vridsted:
På Præstetoften (LP 07B0501) i Vridsted, forslås byggemodnet 11 grunde til åben lav bebyggelse og 3 grunde til tæt lav bebyggelse, begge beliggende i lokalplanens delområde II.
 
Løvel:
På Speltvænget (LP 385) i Løvel, forslås byggemodnet 5 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde, beliggende i lokalplanens delområde II.
 
Viborg:
Ved Christianslundvej (LP 494) i Viborg, forslås byggemodnet i alt 55 grunde til åben lav bebyggelse og 2 grunde til tæt lav bebyggelse, fordelt på følgende veje Bakholt, Gravlund Jørgensborg, Rosenborg, Skovfryd og Skovlyst.
 
Den samlede byggemodningsudgift kan opgøres til:
 
Tabel 1. Anlægsudgiftsbevillinger. Beløb anført i kr.
 
Bevilling I alt
Rådighedsbeløb
Samlede omkostninger pr. grund, ekskl. jordkøb m.v.
2020
2021
Forslag til byggemodning
Boligområde Vest for Møgeltoft, Viborg
11.350.000   
8.000.000   
3.350.000   
250.000   
Bakkevej, Stoholm
1.550.000   
1.550.000   
 
195.000   
Speltvænget, Løvel
1.000.000   
1.000.000   
 
200.000   
Præstetoften, Vridsted
1.850.000   
750.000   
1.100.000   
165.000   
I alt
15.750.000   
11.300.000   
4.450.000   
 
 
Færdiggørelse i boligområder
Græsslåning af byggegrunde
600.000   
600.000   
 
 
Hedelyngen, Viborg
500.000   
500.000   
 
 
Tapdrupvænget, Tapdrup
300.000   
300.000   
 
 
Engvej, Tapdrup
245.000   
245.000   
 
 
Arnbjerg Fælled, Viborg
1.000.000   
1.000.000   
 
 
Skovhøjen, Viborg
1.160.000   
1.160.000   
 
 
Nørreballe, Viborg
225.000   
225.000   
 
 
Spangsbjerg Toft, Viborg
610.000   
610.000   
 
 
Palleshøje 5-33, Viborg
365.000   
365.000   
 
 
Hedeskrænten, Viborg
625.000   
625.000   
 
 
Krokusparken, Stoholm
625.000   
625.000   
 
 
Lyngvej, Viborg
150.000   
150.000   
 
 
I alt
6.405.000   
6.405.000   
 
 
 
 
Total
22.155.000   
17.705.000   
4.450.000   
 
 
 
Tabel 1 viser, at grundene som minimum skal sælges til de anførte omkostninger pr. grund, idet der også skal tages højde for Kommunens udgifter til køb af arealer til den pågældende byggemodning.
 
Byggemodningen planlægges udført i perioden fra januar 2020 til medio 2021 med forbehold for vejrliget hen over vinteren og køb af jord.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Anlægsarbejdet forventes udført i 2020 og 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Af det afsatte rådighedsbeløb på 40.250.000 kr. på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”, forventes dele af det resterende rådighedsbeløb afsat til eventuelle rundkørsler i forbindelse med eksisterende og nye boligområder på Randersvej øst for Viborg.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er endnu ikke rådighed over jord for så vidt angår den vestlig del af lokalplan 494, fra ultimo januar 2020. Afhængigt af tidspunkt for overtagelse af dele af matrikel 560hy Viborg Markjorder, kan dette have betydning for tidsplan for gennemførelse af lokalplanen.
 
Lokalplan 07B0501 gældende for Præstetoften i Vridsted er under revision, byggemodning opstartes forudsat lokalplanen bliver godkendt.
Bilag

Sagsid.: 19/53569

Resume

Teknisk Udvalg skal tage endelig stilling til projektet for etablering af en sideudvidelse af del af Hjarbækvej nord for Løgstrup frem til det nye friplejehjem, idet der er indgået en udbygningsaftale med friplejehjemmet vedrørende finansiering af en del af sideudvidelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 390.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af
Hjarbækvej, Løgstrup” med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 98.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af
Hjarbækvej, Løgstrup” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at nettoudgiften på 292.000 kr. i 2020 finansieres af driftskontoen for asfalt, og
 
4. at der træffes principbeslutning om ekspropriation af arealet, som er nødvendigt for udvidelsen. Hvis forvaltningen ikke kan indgå frivillig aftale med grundejerne, kan forvaltningen således iværksætte en ekspropriationsproces.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-01-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 390.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af
Hjarbækvej, Løgstrup” med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 98.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af
Hjarbækvej, Løgstrup” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at nettoudgiften på 292.000 kr. i 2020 finansieres af driftskontoen for asfalt, og
 
4. at der træffes principbeslutning om ekspropriation af arealet, som er nødvendigt for udvidelsen. Hvis forvaltningen ikke kan indgå frivillig aftale med grundejerne, kan forvaltningen således iværksætte en ekspropriationsproces.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg har på møde d. 31. januar 2019 (sag nr. 6) igangsat planlægningen for nyt friplejehjem på Hjarbækvej i Løgstrup. I den forbindelse blev det besluttet, at trafikforholdene på Hjarbækvej skal forbedres i form af udvidelse af en del af Hjarbækvej.

Inddragelse og høring

Ingen
 

Beskrivelse

På en strækning på ca. 225 meter som vist på bilag 1 udvides Hjarbækvej fra i dag ca. 4,7-5,0 meter til minimum 6 meters bredde.
 
Der er i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 523 indgået en frivillig udbygningsaftale med Friplejehjemmet Løgstrup om, at disse afholder 25 % af udgifterne til sideudvidelsen, dog maksimalt 97.500 kr. eksklusive moms. Herefter vil Viborg Kommune skulle afholde de resterende udgifter til sideudvidelsen.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Arbejdet udføres i 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det forventes at de afledte driftsudgifter kan indeholdes indenfor nuværende driftsbudget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/18443

Resume

Forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 har i perioden fra den 13. august til den 8. oktober 2019 været i offentlig høring. Formålet med tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum i kommuneplanen.
 
Der er i høringsperioden modtaget fire høringssvar. Høringssvarene handler om vejadgang til udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Løvskal, disponering af boligområde ved Ørum samt krav til redegørelse for retningslinje for Grønt Danmarkskort.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.
 

Forvaltningens bemærkninger

Der har ved en administrativ fejl været vedhæftet to forkerte bilag (bilag nr. 3 og nr. 4) ved byrådets og udvalgenes tidligere behandling af sagen i januar måned. Sagen skal derfor genbehandles af byrådet.
 
De korrekte bilag nr. 3 og 4 er vedlagt denne sag. Der er desuden vedlagt et nyt bilag nr. 5, som forklarer forskellen mellem de nye bilag og de tidligere udsendte.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer,
 
2. at arealet i byzone i Løvskal tilbageføres til landzone,
 
3. at arealet i byzone ved tilbageførsel til landzone forbliver i områdeklassificeringen, i forhold til jordforurening,
 
4. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer,
 
2. at arealet i byzone i Løvskal tilbageføres til landzone,
 
3. at arealet i byzone ved tilbageførsel til landzone forbliver i områdeklassificeringen, i forhold til jordforurening, og
 
4. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Torsten Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1). Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Formålet med tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum i kommuneplanen. Byrådet besluttede den 26. juni 2019 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune. Der har været afholdt lokale udviklingsworkshops, så alle interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og idéer til planlægningen. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslag til lokale udviklingsplaner, i dialog med de lokale udviklingsgrupper.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 13. august til den 8. oktober 2019. Der har ikke været afholdt borgermøde i løbet af høringsperioden.
 
Der er i høringsperioden kommet i alt fire høringssvar til planforslaget, som er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.
 
To høringssvar til den lokale udviklingsplan for Løvskal handler om vejadgangen til udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Løvskal. Kommunen har ingen hjemmel i vejlovgivningen til at tildele nye vejrettigheder og ekspropriere areal i landzone, og der skal derfor kunne indgås frivillig aftale med alle vejejere herom, hvilket forvaltningen ikke vurderer som sandsynligt,
ud fra høringssvarene. Forvaltningen foreslår imidlertid at holde fast i en udvidelse af landsbyafgrænsningen som kan udnyttes, hvis det på et senere tidspunkt gennem frivillig aftale bliver muligt at opnå vejadgang. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Ørum handler om krav til redegørelse for retningslinje for Grønt Danmarkskort. Forvaltningen foreslår, at planforslaget ændres, så dette høringssvar imødekommes.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Ørum handler om disponering af boligområde. Forvaltningen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Forslag til ændringer kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 4.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum.

Områdeklassificering

Arealer i byzone er som udgangspunkt klassificeret som et område med risiko for lettere forurenet jord jf. jordforureningsloven. Både by- og landzonearealer i Løvskal er dog klassificeret som et område med risiko for lettere forurenet jord. Dette skyldes bebyggelsens alder og anvendelse samt opfyld. Viborg Kommune vurderer derfor, at en zoneændring ikke vil indebære en ændring i klassificeringen. I praksis betyder dette, at der ikke sker en ændring i, hvordan ejere skal håndtere jord.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ejendomsskat kan stige på baggrund af arealudlæg i kommuneplanen, der giver umiddelbar ret til udnyttelse.
 
Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone sker ved en beslutning, der træffes af byrådet, og kan medføre krav om erstatning (jf. Planlovens § 46), godtgørelse for frigørelsesafgift (jf. Planlovens § 46 a) samt godtgørelse for grundskyld (jf. loven om kommunal ejendomsskat § 29 a).
 
Hvis byrådet fastholder udvidelsen af landsbyafgrænsningen ved Rosengren i Løvskal, afholdes fremtidige udgifter til byggemodning og forstærkning af eksisterende grusvej af Viborg Kommune.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanerne for Løvel, Løvskal og Ørum erstatter de tidligere byskitser, der på byrådets møde den 21. juni 2017 (sag nr. 4) er vedtaget som en del af Kommuneplan 2017-2029. Løvskal har ikke tidligere haft en byskitse.
 
Bilag

Sagsid.: 18/42268

Resume

Forslag til lokalplan nr. 513 tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 19. december 2019 – 13. februar 2020. Der er kommet 4 høringssvar. Høringssvarene handler især om stiforbindelser, bebyggelsens omfang og placering, skyggegener og manglende dialog med borgerne i området. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
 
Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på deres møder den 26. februar med nedenstående sagsfremstilling.

Indstilling

Beslutningerne fra hhv. Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil foreligge på byrådets møde.
 
 
Af dagsordenen til Teknisk Udvalg fremgår følgende indstilling:
 
”Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.”

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget traf følgende beslutninger på deres møder den 26. februar 2020:
 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Boligselskabet Viborg har ansøgt om at opføre etageboliger og punkthuse ved Skolevej og Tværvej og derved omdanne plejecenteret Overlundgården til et boligområde. 
 
Gældende planlægning giver kun mulighed for offentlige formål, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Byrådet besluttede den 18. december 2019 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

Inddragelse og høring

Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 513 samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 19. december 2019 til den 13. februar 2020. Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er i bilag nr. 3.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Hovedparten af høringssvarene omhandler stiforbindelser, bebyggelsens omfang og placering, skyggegener og manglende dialog med borgerne i området. Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i planforslagene. Se bilag nr. 4 for behandling af høringssvarene.

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 513
Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål og giver mulighed for etageboliger og punkthuse samt fælles udendørs opholdsarealer. Vejadgang sker fra Skolevej og Tværvej.
 
Lokalplanforslaget har til formål at ændre anvendelsen i området fra almen service til boligformål.
 
Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 31 til kommuneplanen, der justerer afgrænsningen på det eksisterende rammeområde VIBØ.A1.03 og udlægger et nyt rammeområde VIBØ.B3.03_T31, der ændrer anvendelsen fra almen service til boligformål i form af etageboliger.  

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da området ændrer anvendelse fra almen service til boligformål. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
Bilag

Sagsid.: 19/24116

Resume

På investeringsoversigten for 2020-2023 er der afsat rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i 2020 til brandsikring af plejecentre, herunder Møllehuset.
 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har bedt kommunerne om at gennemgå sikkerheden i de bygninger, hvor der bor ældre eller plejekrævende borgere. Ved gennemgangen af Viborg Kommunes pleje- og omsorgscentre har det vist sig, at der er behov for forbedring af brandsikkerheden på flere af disse.
 
Der søges om frigivelse af bevilling til brandsikring af plejecentre, herunder Møllehuset.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg forslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Brandsikring af plejecentre, herunder Møllehuset” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 3.200.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 28-01-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Brandsikring af plejecentre, herunder Møllehuset” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 3.200.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Ved en gennemgang af Viborg Kommunes bygninger, hvor der bor ældre og plejekrævende borgere, har der vist sig behov for udbedring af brandsikkerheden på flere af disse bygninger.
Afdækningen af behov for brandsikkerheden på de kommunale pleje- og omsorgscentre er nu gennemført, og der er påbegyndt og planlagt udbedringer på de plejecentre- og omsorgscentre, hvor der er konstateret behov herfor.
 
Herudover har brandgennemgangen afstedkommet en akut igangsat ombygning af det psykiatriske pleje- og omsorgscenter Møllehuset. Dette har betydet, at alle beboerne på Møllehuset er blevet flyttet til andre pleje- og omsorgscentre, primært Banebo. Udbedringen af brandsikkerheden i Møllehuset er nu færdiggjort og har bl.a. indbefattet: opsættelse af sprinklingsanlæg, udbedring af flugtveje og montering af nye branddøre. Beboerne er i januar 2020 vendt tilbage til Møllehuset.
 
Det er endnu uafklaret, om der skal etableres sprinkling på pleje- og omsorgscentrene Skovvænget i Bjerringbro og Toftegården i Møldrup. Der foregår en afklaring af dette mellem forvaltning og ekstern rådgiver (Ingeniørfirma).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Gennemgangen af brandsikkerheden på kommunens pleje- og omsorgscentre er udført af Midtjysk Brand og Redning og eksterne rådgivere samt understøttet af forvaltningen.
 
I forbindelse med gennemgangen af brandsikkerheden har forvaltningen lavet overslag på de kommunale anlægsudgifter til brandsikring af Møllehuset og øvrige pleje- og omsorgscentre på i alt 3,2 mio. kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udbedring af brandsikkerheden er enten allerede udbedret eller under udbedring de pågældende steder.

Økonomiske forhold og konsekvenser

I nedenstående er der lavet en oversigt over de berørte pleje- og omsorgscentre
 
Tabel 1. Oversigt i forbindelse med gennemgangen af brandsikkerheden
Bygninger:
Udgifter:
Møllehuset, Viborg:
- Sprinkling, udbedring af flugtveje og montering af nye branddøre
 
- ekstra brandvagter i fraflytningsperioden
- udgifter til genhusning af beboere
 
1.200.000
 
 
370.000
721.000
Skovvænget, Bjerringbro:
- Udskiftning af slangevender samt døre i brandvæg
 
- Udskiftning af vinduer, installering af fem nye slangevender, opdeling af flugtvejsgang, opdeling i mindre brandsektioner, ændring af brandplaner ved ABA-anlæg (afventer byggetilladelse)
 
- Sprinkling da dele af bygning er i 2 plan
(Endnu uafklaret. Der foregår en afklaring mellem forvaltningen og ekstern brandkonsulent)
 
132.000
 
 
475.000
 
 
 
 
 
-
 
 
Toftegården, Møldrup:
- Sprinkling da dele af bygning er i 2 plan (Endnu uafklaret. Der foregår en afklaring mellem forvaltningen og ekstern brandkonsulent)
 
-
Parkvænget 1-13, Frederiks:
- Udskiftning af diverse vinduer fra lejligheder til flugtvejsgang
 
36.000
Rådgivnings- og brandhonorarer:
- Midtjysk Brand & Redning, Sweco
og Rambøll
266.000
Anslåede udgifter i alt:
3.200.000
 
Som tidligere nævnt er det endnu ikke afklaret, om der skal etableres sprinkling på henholdsvis pleje- og omsorgscenter Toftegården og Skovvænget. Hvis det viser sig, at der skal sprinkles på disse to pleje- og omsorgscentre, vil der på et senere tidspunkt skulle tages stilling til finansieringen heraf.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/51095

Resume

Samarbejdsaftalen på stomiområdet har til formål at skabe mere sammenhængende forløb for borgere med stomi og optimere samarbejdet mellem involverede parter. Aftalen beskriver blandt andet hvem, der gør hvad, når en borger har fået anlagt stomi. Samarbejdsaftalen er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland og fremsendes med henblik på godkendelse i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen på stomiområdet godkendes, med forbehold for tiltrædelsestidspunkt samt overordnet økonomi for det fælles regionale udbud på stomiområdet.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 28-01-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen på stomiområdet godkendes, med forbehold for tiltrædelsestidspunkt samt overordnet økonomi for det fælles regionale udbud på stomiområdet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Sundhedsaftalen er opbygget således, at den gennem aftaleperioden vil blive suppleret af delaftaler på forskellige sygdomsområder. Samarbejdsaftalen på stomiområdet er en af disse delaftaler. Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem kommunale og regionale fagpersoner og er vedhæftet som bilag 1.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Samarbejdsaftalen på stomiområdet har til hensigt at skabe bedre kvalitet for borgere med stomi ved at optimere sammenhængende behandlingsforløb.
 
Der er ikke entydige officielle tal på, hvor mange stomiopererede, der er i Danmark. Tallene varierer fra ca. 10.000 til 17.000. Der er ca. 3.500 nye stomioprerede årligt, heraf er 30-50 procent midlertidige stomier. I Viborg Kommune er der aktuelt ca. 320 borgere med stomi.
 
Forløbet for en stomiopereret borger er ofte kendetegnet ved en række besøg på hospitalets stomiklinik. Efter operationen kan der være behov for hyppige skift af stomiprodukter, hvor der foretages sundhedsfaglige vurderinger af, hvilke stomiprodukter, der er bedst egnet til borgeren. Denne proces sker i tæt samarbejde mellem hospitalets læger og sygeplejersker og kommunens sygeplejersker og sagsbehandlere. Hospitalet er, som hovedregel, ansvarlig for levering af stomiprodukter frem til første kontrol. Herefter overgår ansvaret for levering til Viborg Kommune. Viborg Kommunes udgifter til stomiprodukter, i det forløbne år, har været på 7.6 mio. kr.
 
Mere ensartethed i sagsbehandlingen
I tillæg til samarbejdsaftalen er der udarbejdet fælles skemaer til ansøgning om stomiprodukter og ansøgning om ændringer af stomiprodukter. Det har til formål at gøre ansøgningsprocessen og sagsbehandlingen enklere og mere ensartet.
 
Fællesregionalt udbud
I arbejdet med at skabe et mere ensartet produktudvalg til gavn for stomiopererede borgere og personale, er der iværksat et tværsektorielt udbud. Udbuddet omfatter Region Midtjylland, Region Syddanmark og 41 kommuner. Det er forventningen, at en fællesregional rammeaftale vil medvirke til at optimere proces og økonomi på tværs af sektorer. Tidsplan og økonomi forbundet hermed er ikke endeligt afklaret.
 
Viborg kommune har, sammen med andre midtjyske kommuner, indgået en Rammeaftale på stomiområdet, som er gældende til den 31. marts. 2022. Viborg Kommune har option på at forlænge rammeaftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Den mulighed forventes udnyttet, hvis den fællesregionale aftale ikke er fordelagtig eller, at tidsplanen ikke holder.
 
Rammeaftalen indeholder aftale om indkøb af stomiprodukter, direkte levering til borgerne og konsulentbistand til både borgere og fagpersonale.
 
Viborg Kommune vil dermed tidligst kunne tilgå den nye fællesregionale rammeaftale 1. april 2022, hvilket Region Midtjylland er oplyst om.
 
Fælles koncept for kompetenceudvikling
I forbindelse med samarbejdsaftalen er der endvidere udarbejdet et koncept for kompetenceudvikling med henblik på ensartet basisniveau for læring og kompetenceudvikling. Konceptet er vedhæftet som bilag 2.
 
Telemedicin
Erfaringerne med telemedicin på sårområdet er så gode, at de kan overføres til borgere med stomi. Mange stomiopererede oplever ofte gener, der kan afhjælpes med kyndig rådgivning og instruktion. Det kan i mange tilfælde gøres ved hjælp af telemedicin. I tilknytning til samarbejdsaftalen er der udarbejdet en tillægsaftale om telemedicinsk behandling af stomipleje- og behandling, som tydeliggør de enkelte parters opgaver og ansvar. Aftalen er vedhæftet som bilag 3.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. februar 2020 og evalueres efter 1. maj 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Samarbejdsaftalen medfører ikke øgede udgifter, da den ikke flytter opgaver men skærper eksisterende sagsgange.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/21674

Resume

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Ørum Varmeværk om forhøjelse fra 14,1 mio. kr. til 16,5 mio. kr. af kommunegarantien for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende lån godkendes, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Ørum Varmeværk om forhøjelse fra 14,1 mio. kr. til 16,5 mio. kr.
af kommunegarantien for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende lån godkendes, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på
byggekreditten/lånet 31. december året forinden.
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, som kan ses i bilag nr. 1, at Ørum Varmeværk ønsker en udvidelse af kommunegarantien begrundet i, at der i forbindelse med kontraktudarbejdelsen og gennemgang af det kommende varmepumpeanlæg er foretaget yderligere støjdæmpende tiltag samt yderligere optimering af cop værdien (varmepumpens effektivitet). Desuden begrunder værket udvidelsen med, at priserne fra projektforslaget ikke har kunnet holde på grund af udbud og efterspørgsel på varmepumpeanlæg.
 
Værket har indhentet nye låneforslag fra Kommunekredit den 23. december 2019 med en rente på 0,22% pr. år på et fastforrentet 15-årigt lån og rente på byggekreditten på 0,00% pr. år.

Gældende lovgivning mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker.
 
Garantiprovision 
Garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti er beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden.
 

Øvrige forhold 

Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 31. oktober 2019 det oprindelige projekt jf. varmeforsyningsloven. De ændringer der begrunder behovet for udvidelsen af kommunegarantien kræver ikke fornyet projektgodkendelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 12/31250

Resume

Hærvejsprojektet var et turismedestinationsudviklingsprojekt, der blev afsluttet i juni 2015. Projektet har oparbejdet et merforbrug, der foreslås dækket via overskud på øvrige centrale konti under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at underskud vedr. hærvejsprojektet på 341.000 kr. finansieres jf. sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at underskud vedr. hærvejsprojektet på 341.000 kr. finansieres jf. sagsfremstillingen.
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune deltog i et 3-årigt turismedestinationsudviklingsprojekt omkring Hærvejen sammen med Ikast-Brande og Silkeborg kommuner i årene 2013-2015. Projektet var finansieret af Grøn Vækst/EU-midler (50%), Region Midtjylland (25%) og endelig de 3 deltagende kommuner (25%). Projektets samlede budget var på knap 4,5 mio. kr.
 
Ved projektets afslutning i juni 2015 blev der fremsendt udbetalingsanmodning til NaturErhverv (nu Projekttilskud/Landbrugsstyrelsen), der administrerede EU-midlerne på daværende tidspunkt.
 
Primo 2018 modtog Viborg Kommune NaturErhvervs udbetaling af tilskud, og det fremgik heraf, at NaturErhverv ikke fandt, at alle udgifter var tilskudsberettigede. NaturErhvervs vurdering var, at ca. 360.000 kr. af de afholdte projektudgifter ikke var tilskudsberettigede.
 
Denne afgørelse blev påklaget af Viborg Kommune primo 2018 til Projekttilskud/Landbrugsstyrelsen med anmodning om, at op til ca. 280.000 af de 360.000 kr. burde være tilskudsberettigede. Projekttilskud/Landbrugsstyrelsen har efter 2 års klagebehandling netop godkendt yderligere 7.000 kr. i tilskudsberettigede udgifter.
 
Ifm. med projektets afslutning er der bogført feriepengeforpligtelser for ca. 200.000 kr., der ikke var budgetteret.
 
Samlet set udviser projektet derfor pt. et underskud på 341.000 kr.
 
Finansieringen af underskuddet på 341.000 kr. kan finansieres via ikke-forbrugte midler ultimo 2019 vedr. det tidligere Udvalg for Uddannelse, Handel og Innovation på i alt 217.000 kr., som ved udvalgets nedlæggelse blev placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den resterende del af underskuddet på 124.000 kr. kan finansieres af ikke-forbrugte centrale midler ultimo 2019 til diverse tilskud til erhvervsfremme.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/30316

Resume

Den internationale afdeling (VpR International) på Viborg private Realskole har eksisteret siden 2010. Siden da har skolen oplevet en øget elevtilgang og som følge af dette et øget personale- og ledelsesbehov for at kunne levere et kvalitativt tilfredsstillende internationalt undervisningstilbud. For fremadrettet at kunne opretholde det nuværende niveau har VpR International behov for en årlig ressourcetilførsel på 2,65 millioner. De 450.000 kr. af forventedes oprindeligt finansieret via en øget forældrebetaling, men Viborg private Realskole har fundet en anden finansieringsløsning, idet skolen vurderer, at en øget forældrebetaling vil resultere i elevafgang.
 
De resterende 2,2 millioner forventes primært tilvejebragt gennem støtte fra det lokale erhvervsliv. Det foreslås, at Viborg Kommune i denne sammenhæng bidrager med et årligt tilskud på 200.000 kr. i 2020, 2021 og 2022 som bidrag til at sikre, at der ikke opstår et behov for en øget forældrebetaling.

Indstilling

Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der ydes et årligt tilskud på 200.000 kr. i årene 2020 - 2022 til den internationale afdeling på Viborg Private Realskole som bidrag til at sikre, at der ikke opstår et behov for en øget forældrebetaling,
 
2. at tilskuddet gives under forudsætning af at det samlede finansieringsbehov tilvejebringes, og
 
3. at udgiften finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ’Politisk organisation’.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der ydes et årligt tilskud på 200.000 kr. i årene 2020 - 2022 til den internationale
afdeling på Viborg Private Realskole,
 
2. at tilskuddet gives under forudsætning af at det samlede finansieringsbehov
tilvejebringes, og
 
3. at udgiften finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og
Erhvervsudvalgets politikområde ’Politisk organisation’.
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilligede på mødet den 4. september 2019 (sag nr. 21) et éngangsanlægstilskud på 300.000 kr. til Viborg private Realskole til opgradering af VpR Internationals faciliteter til de yngste og mellemste elever, som er de trin, der oplever størst elevtilgang.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg private Realskole åbnede i 2010 den internationale afdeling, VpR International, med støtte fra erhvervslivet. Etableringen af den internationale afdeling var en vigtig del af Viborg Kommunes vision fra 2009 om at kunne tilbyde børn af internationale forældre eller af forældre med et internationalt mindset et sammenhængende internationalt skoletilbud fra børnehave til ungdomsuddannelse. Målsætningen er at bidrage til at sikre, at lokale virksomheder og institutioner kan tiltrække og fastholde den nødvendige kvalificerede arbejdskraft inklusiv tiltrækning af højtkvalificerede internationale medarbejdere fra ind- og udland.
 
I 2015 åbnede Viborg Katedralskole en IB-linje (International Baccalaureate), og med etableringen af en internationale gruppe i børnehaven Bulderby i 2018 blev visionen om et sammenhængende internationalt tilbud en realitet.
 
Da VpR International startede i 2010 var det med et elevtal på ca. 25 elever, hvor den i dag har 75 – 80 elever. Denne udvikling og stigende søgning har også resulteret i en række udfordringer, som ikke eksisterede de første år. Kombinationen af flere elever og en stigning i antallet af elever med en regulær international baggrund betyder, at der er brug for flere og andre ressourcer. Større klasser og flere trin i samme klasse betyder, at der i dag er et stort behov for differentieret undervisning grundet aldersspændet i den enkelte klasse kombineret med elevernes forskellige kompetenceniveau og baggrunde. For at kunne imødekomme dette behov og sikre en kvalificeret og kvalitativ undervisning har man på VpR International øget antallet af lærere samt ansat en leder på fuldtid.
 
For at kunne opretholde det nuværende undervisnings- og medarbejderniveau og dermed fortsat sikre en god og holdbar international afdeling har Viborg private Realskole siden 2019 haft behov for en årlig ressourcetilførsel i størrelsesordenen 2,65 millioner, hvoraf de ca. 450.000 kr. forventedes at blive realiseret ved en forøgelse af forældrebetalingen på ca. 500 kr. pr. måned, og at de resterende 2,2 millioner skulle findes eksternt. Viborg private Realskole har dog besluttet ikke at øge forældrebetalingen som oprindeligt planlagt, men fundet en alternativ løsning i forhold til finansiering af de ca. 450.000 kr. Årsagen til dette er, at skolen vurderer, at en øget forældrebetaling vil resultere i, at nogle forældre af økonomiske årsager vil se sig nødsaget til at tage sine børn ud af skolen, og at skolen dermed vil ophøre med at være et reelt tilbud til alle. Som international skole udfylder VpR International en særlig rolle og et særligt behov for internationale borgere med børn bosat i Viborg Kommune, som ikke dækkes i folkeskoleregi.
 
Grundet støtte fra nogle få virksomheder lykkedes det i 2019 at tilvejebringe 2.050.000 millioner af de resterende 2,2 millioner. For årene 2020 og 2021 ligger der på nuværende tidspunkt tilsagn om en samlet støtte på henholdsvis 1.725.000 kr. i 2020 og 1.125.000 i 2021 fra Poul Due Jensens Fond, JP Group, AC Group, Bach Gruppen, Tefcold, Hedeselskabet, Gydevang Invest samt en anonym bidragsyder. Derudover arbejdes der i øjeblikket på en finansieringsplan for 2022 samt en mere langsigtet løsning.
 
I denne sammenhæng og med udgangspunktet i et fortsat ønske om at kunne tilbyde et tilgængeligt og reelt internationalt skoletilbud i Viborg Kommune foreslås det, at Viborg Kommune yder et årligt tilskud på 200.000 kr. i 2020, 2021 og 2022 som bidrag til, at VpR Internationals forældrebetaling ikke øges. Tilskuddet gives under forudsætning af bidraget fra erhvervslivet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I henhold til friskolelovens §23 kan der ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge.

Sagsid.: 20/4808

Resume

VIA University College åbnede i 2018 i Viborg en uddannelsesstation for softwareingeniører, der ønsker at specialisere sig i Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR). På baggrund af vigende optag fra grunduddannelsen i Horsens påtænker VIA University College og Viborg Kommune at søge om en komplet ingeniøruddannelse i Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet
 
1. at der bevilges 200.000 kr. i 2020 til gennemførelse af foranalyse, og
 
2. at bevillingen finansieres af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation” i 2020.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der bevilges 200.000 kr. i 2020 til gennemførelse af foranalyse, og
 
2. at bevillingen finansieres af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og
Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation” i 2020.
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 21. juni 2017 (lukket sag) at støtte oprettelsen af en IKT-ingeniøruddannelse på en såkaldt uddannelsesstation i Viborg. Det første hold ingeniørstuderende startede i 2018 og dimitterede i januar 2020.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Uddannelsen, der blev etableret i Viborg i 2018, giver softwareingeniørstuderende fra VIA University College i Horsens mulighed for at specialisere sig i VR og AR bl.a. gennem et samarbejde med EON Reality. De studerende indleder deres studie på VIA University Collge i Horsens fra 1. til 3. semester og specialiserer sig i Viborg i VR og AR fra 4. til 7. semester.
 
Det har vist sig udfordrende at flytte studerende fra Horsens til Viborg, når først de studerende har fået sig etableret der dels i et studiemiljø, dels med fritidsjob, venner, bolig m.v.
 
Pt. optages mellem 5 og 10 studerende pr. semester, hvilket ikke er rentabelt. En fremtidig ministeriel evaluering af uddannelsesstationer vil sandsynligvis få ministeriet til at trække godkendelsen af uddannelsesstationen tilbage.
 
VIA University College og Viborg Kommune påtænker derfor at ansøge om en helt ny komplet softwareingeniøruddannelse i Viborg, der skal være så unik og attraktiv, at den tiltrækker flere ansøgere, end der kan optages – med The Animation Workshop som forbillede.
 
Ansøgningen om en ny uddannelse skal indsendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet i september 2020, for at studiet kan optage studerende fra 2021 (evt. vinteren 2022). For at dette kan lade sig gøre, skal der inden medio maj 2020 udarbejdes en foranalyse med henblik på intern godkendelse i VIA Univeristy Collge. Denne foranalyse skal Viborg Kommune udarbejde i koordination med VIA Univeristy College, og dele af foranalysen forudsættes udarbejdet af ekstern konsulentvirksomhed for op til 200.000 kr.
 
Analysen skal afdække dels om erhvervslivet efterspørger de færdiguddannedes kompetencer, dels om der vil være basis for et tilstrækkeligt optag af studerende. I praksis består foranalysen af interviews og workshops i kombination med deskresearch, der blandt andet består af udarbejdelse af et statistisk datagrundlag. Opgaven er under tidspres, og særligt tilvejebringelse af et statistisk datagrundlag vil blive en opgave for den eksterne konsulentvirksomhed.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/53137

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 724 anmoder byrådet som tilsynsmyndighed om godkendelse af køb af fem andelsboliger, beliggende Skårupvej 24 A-E, Klejtrup (matr.nr. 3m, Klejtrup By, Klejtrup). Oversigtskort fremgår af bilag 1.
 
Der er tale om etablering af en såkaldt ustøttet almen boligafdeling ved køb af eksisterende privat ejendom, der er opført uden offentlig støtte.
 
Et sådant køb kan godkendes i medfør af sideaktivitetsbekendtgørelsens § 8, forudsat at der inden for maksimalt 10 år fra købet opnås balance mellem udgifter og indtægter i afdelingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet som tilsynsmyndighed imødekommer ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 724 om godkendelse af etablering af ustøttet almen boligafdeling ved køb af omtalte fem andelsboliger, beliggende på Skårupvej 24 A-E, Klejtrup, på de i sagsfremstillingen anførte forudsætninger og vilkår, med henblik på omdannelse til almene familieboliger.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet som tilsynsmyndighed imødekommer ansøgning fra Boligselskabet Sct.
Jørgen, Viborg, afd. 724 om godkendelse af etablering af ustøttet almen boligafdeling
ved køb af omtalte fem andelsboliger, beliggende på Skårupvej 24 A-E, Klejtrup, på de i
sagsfremstillingen anførte forudsætninger og vilkår, med henblik på omdannelse til
almene familieboliger.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Boligselskabet har taget initiativ til at erhverve de omtalte fem andelsboliger. Der foreligger ikke beslutninger i Viborg Kommune, som begrunder etablering af almene boliger på den aktuelle adresse.
 
Boligselskabet oplyser, at de er blevet kontaktet af den lille andelsboligforening med tilbud om at købe boligerne, da andelsboligforeningen er udfordret af, at der kun er få, der er interesserede i at erhverve en andelsbolig.
 
Andelsboligerne ligger i umiddelbar nærhed til andre af boligselskabets boliger. Boligselskabet vurderer, at boligerne passer fint ind i boligselskabets øvrige udbud af almene familieboliger i Klejtrup, og der forventes ikke at blive udlejningsproblemer.
 
Boligselskabet og andelsboligforeningen har indgået en aftale om købet. Købesummen er aftalt til 4.150.000 kr. De to andelshavere, der bor i afdelingen, overgår til at blive lejere hos boligselskabet. I den forbindelse godskriver boligselskabet dem hver for et indskud på 20.000 kr.
 
Finansiering
Boligselskabet oplyser, at købet finansieres ved optagelse af dels fastforrentet kreditforeningslån, dels variabelforrentet banklån. Boligselskabet har i en risikoanalyse af udviklingen af renteniveauet på banklånet vist, at forudsætningen om, at der inden for maksimalt 10 år fra købet opnås balance mellem udgifter og indtægter i afdelingen, er opfyldt, selv om renten skulle stige med op til 3,7 %-point.
 
Banken kræver, at boligselskabet via dispositionsfond indestår for eventuelt tab ved lejelejlighed og fraflytninger i afdelingen, samt for at ydelser på lånet til enhver tid betales.
 
Forvaltningen bemærker hertil, at det er hovedbestyrelsens ansvar, at dispositionsfonden anvendes til de forudsatte formål efter lovgivningen, og at boligselskabets revisor skal påse dette.
 
Huslejeniveau
Boligselskabet oplyser, at huslejen fastsættes til 774 kr./m²/år, og at der er økonomisk balance i afdelingen fra overtagelsestidspunktet. Budget for afdelingen fremgår af bilag nr. 2.
 
I Klejtrup har Boligselskabet Viborg Amt 3 familieboliger beliggende på Diget, hvor huslejeniveauet ligger på ca. 697 kr./m²/år jf. regnskaberne for 2018 og Lejerbo Randers har 11 familieboliger beliggende på Søparken, hvor huslejeniveauet ligger på ca. 894 kr./m²/år, jf. regnskaberne for 2018.
 
Lejeledighed
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at der pt. er venteliste til lignende boliger i området.
 
Forvaltningen bemærker, at ingen almene familieboliger er ledige i Klejtrup, derimod er tre ud af de fem andelsboliger tomme.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I forbindelse med godkendelsen skal boligerne mærkes som almene familieboliger, jf. almenboliglovens § 26, stk. 1.
 
Boligerne vil efter erhvervelsen have status af ustøttede almene boliger i en nyetableret almen boligafdeling og vil være omfattet af samme regler som støttet byggeri, herunder reglerne om beboerdemokrati, udlejning og anvisning, vedligeholdelse og henlæggelser m.v.
Bilag

Sagsid.: 19/42137

Resume

På afdelingsmødet den 10. september 2019 blev beboerne i afd. 41 (Liseborg Bakke) i Boligselskabet Viborg præsenteret for et forslag til budget for 2020, hvor huslejen pr. 1. januar 2020 vil stige 11 %. Oversigtskort fremgår af bilag 1.
 
Beboerne på afdelingsmødet forkastede forslaget til budget for 2020. Bestyrelsen for Boligselskabet Viborg har derfor indbragt tvisten om budgettet for byrådet, der i sin rolle som tilsynsmyndighed skal træffe den endelige afgørelse om budgettet.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at budget for 2020 i afd. 41 (Liseborg Bakke) under Boligselskabet Viborg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at budgettet for 2020 i afd. 41 (Liseborg Bakke) under Boligselskabet Viborg ikke kan godkendes under henvisning til huslejestigningen på 11%.
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Balancelejeprincippet
En almen boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvori der skal være balance mellem indtægter og udgifter (balancelejeprincippet). Der er mulighed for – med 3 måneders varsel – at hæve huslejen, hvis der er brug for at opnå balance. Huslejen stige, så meget det er nødvendigt, for at opnå balance.
Se bilag 2 for kortfattet beskrivelse af, hvordan huslejefastsættelsen sker i en almen boligafdeling.
 
 
Budgettvisten
Forklaringen på huslejestigningen er ifølge boligselskabet, at ejendomsskatten for 2017 og frem, der er baseret på SKATs ejendomsvurdering, er 6-7 gange højere, end hvad den almindelige praksis tidligere har været. Boligselskabet rettede i sommeren 2017 henvendelse til såvel Viborg Kommune som til Vurderingsmyndigheden ved SKAT med henblik på en forklaring, hvorefter boligselskabet den 1. maj 2019 valgte at klage til SKAT over ejendomsvurderingen. SKAT har medio 2019 meddelt boligselskabet, at de ikke kan oplyse, hvornår man forventer at have afgjort sagen. Boligselskabet har erfaring for, at der kan gå op til 5 år, før man modtager en afgørelse på en klage over vurderingen.
 
Beboerne i afdelingen anfører, at en huslejestigning på 11 % betyder, at der er beboere, der må flytte, ligesom beboerne finder, at det er urimeligt, at nuværende beboere kan være fraflyttet inden klagen til SKAT bliver afgjort, og at de dermed ikke får del i en eventuel tilbagebetaling af ejendomsskatten.
 
Boligselskabet anfører, at man først i budget for 2019 har kunnet tage højde for den forøgede ejendomsskat, idet der skal gå et ”fuldt budgetår på oprindeligt budget”, før der må ændres på ”oprindelige vilkår”. Boligselskabet og forvaltningen har sammen fundet ud af, at dette beror på en forkert tolkning af lovgivningen, og huslejestigningen kunne være indfaset over tid, i stedet for på én gang. Huslejen steg ikke i 2019, da afdelingen havde overskud på driften i tidligere år, hvilket gjorde det muligt at holde huslejen i ro til trods for den forøgede ejendomsskat, da dette overskud skulle afvikles over maksimalt 3 år.
 
Boligselskabet og afdelingsbestyrelsen har været i dialog om bl.a. et reduceret budget for 2020, hvor huslejen vil stige 8 %. Dette budget vil dog betyde, at huslejen vil stige igen i de kommende år, indtil en samlet stigning på 11 % er nået. Det har ikke været muligt for boligselskabet og afdelingsbestyrelsen at nå til enighed om en løsning på budgettvisten.
 
Boligselskabet har vurderet, at der er lav risiko for, at afdelingen fremover kommer til at stå med tomme boliger, da der til trods for huslejestigningen er tale om en attraktiv afdeling med en husleje, der ligger på niveau med huslejen for nybyggede almene familieboliger.
 
 
Etableringen af Liseborg Bakke
Afdelingen består af 56 almene familieboliger, der blev opført i 2015-16. Etape I og II med 40 boliger gik i drift i 2016, mens den sidste etape III gik i drift 1. maj 2017.
 
Beboerne i etape I og II godkender på afdelingsmødet den 8. september 2016 budgettet for 2017. Ejendomsskatten er budgetteret med beløbet 93.520 kr.
 
Boligselskabet modtager den 16. november 2016 opkrævning af ejendomsskatten for 2017, der er fastsat på baggrund af SKATs ejendomsvurdering for 2015. Skatten er opgjort til beløbet 673.907,13 kr.
 
Beboerne i etape I, II og III godkender på afdelingsmødet den 5. september 2017 budgettet for 2018. Ejendomsskatten er budgetteret med beløbet 93.520 kr.
 
Boligselskabet modtager den 15. november 2017 opkrævning af ejendomsskatten for 2018, der er fastsat på baggrund af SKATs ejendomsvurdering for 2016. Skatten er opgjort til beløbet 683.294,70 kr.
 
Boligselskabet indsender den 29. januar 2018 ansøgning om godkendelse af skema C, herunder den endelige husleje, for etape I, II og III. Ansøgningen er vedlagt budgetter, hvori ejendomsskatten er budgetteret med beløbet 95.136 kr.
 
baggrund af ansøgningerne meddeler Viborg Kommune den 1. marts 2018 administrativ godkendelse af skema C, herunder den endelige husleje, for etape I, II og III.
 
 
Forvaltningen bemærkninger til budgettvisten
Det fremgår af sagen, at afdelingens økonomi har været belastet af den høje ejendomsskat siden 2017, og at boligselskabet først i budget for 2019 tager højde for stigningen i ejendomsskatten.
 
Forvaltningen finder på den baggrund, at det er kritisabelt, dels at boligselskabet først tager højde for den forøgede ejendomsskat ved udarbejdelse af budget for 2019 for afdelingen (etape I, II og III), og dels at boligselskabet i 2018 indsender skema C-ansøgning, hvor ejendomsskatten er underbudgetteret.
 
Forvaltningen bemærker, at driftsudgifterne med andre ord har været underbudgetteret i 2017 og 2018, hvilket umiddelbart er kommet beboerne til gode i form af en lavere husleje.
 
Forvaltningen bemærker endvidere, at budget for 2020 er udarbejdet i henhold til balancelejeprincippet, hvorfor der ikke er grundlag for at kritisere, at ejendomsskatten er budgetteret med beløbet 700.000 kr., svarende til den forventede ejendomsskat for 2020.
 
Forvaltningen bemærker endeligt, at huslejen er på niveau med boligselskabets nyeste afdeling (afd. 46, Fritidsgården), hvor boligselskabet oplyser, at alle boliger er udlejet, og forvaltningen finder derfor ikke grundlag for at anfægte boligselskabets vurdering af risikoen for, at huslejestigningen vil medføre udlejningsproblemer i afdelingen.
 
Forvaltningen har haft overordnede drøftelser med boligselskabet om forskellige muligheder for at afbøde huslejestigningen. Det har bl.a. været drøftet, om ejendomsvurderingen og dermed ejendomsskatten vil være lavere, hvis lokalplanens bestemmelser om byggemulighed bliver ændret, så bestemmelserne svarer til den faktiske udnyttelse. Boligselskabets advokat har vurderet, at en sådan ændring af lokalplanen ikke har indflydelse på ejendomsvurderingen og dermed ejendomsskatten.
 
Boligselskabet har dog anmodet om, at lokalplanen bliver ændret for at sikre, at alle muligheder for reduktion af ejendomsskatten er afprøvet. Forvaltningen forbereder sag til Teknisk Udvalg til beslutning herom.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet skal efter almenboliglovens § 42 som tilsynsmyndighed træffe den endelige afgørelse om driftsbudget for en almen boligafdeling i drift, når der er tvist mellem en boligorganisations bestyrelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om godkendelse af budgettet.
 
Byrådet skal efter almenboliglovens § 164 som tilsynsmyndighed føre et generelt tilsyn med de almene boligorganisationer, og efter almenboliglovens § 165 kan der gives sådanne påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift.
 
Bilag

Sagsid.: 20/565

Resume

Boligselskabet Viborg anmoder byrådet som tilsynsmyndighed om godkendelse af overdragelse af serviceareal til boligafdelingen i afd. 54 (Tømmergården). Der er tale om 269 m² kælderlokaler, der siden efteråret 2018 er blevet anvendt som aktivitetslokaler for beboerne i boligafdelingen, der ligger i samme bebyggelse. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at overdragelse af servicearealet i afd. 80 til boligafdelingen i afd. 54 (Tømmergården) i Boligselskabet Viborg godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at overdragelse af servicearealet i afd. 80 til boligafdelingen i afd. 54 (Tømmergården) i Boligselskabet Viborg godkendes.
 

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

De omtalte kælderlokaler ligger i tilknytning til afd. 54 (Tømmergården), beliggende Møllegade/Randrupsvej i Viborg, der består af 55 almene ældreboliger.
 
Viborg Kommune har tidligere lejet kælderlokalerne og benyttet disse som distriktskontor for hjemmeplejen. Lejemålet blev opsagt pr. 1. marts 2018.
 
Beboerne i boligafdelingen besluttede på afdelingsmødet 5. september 2018, at lokalerne skulle overdrages til boligafdelingen, og at lokalerne skulle ombygges til aktivitetslokaler for beboerne. Ombygningen er finansieret ved en gennemsnitlig huslejestigning på 50 kr. pr. md pr. lejemål. Lokalerne er ombygget og ibrugtaget.
 
I forbindelse med boligselskabets ajourføring af stamdata hos Landsbyggefonden pr. 1. januar 2020 bliver boligselskabet opmærksom på, at man ikke har indhentet tilsynets godkendelse af overdragelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet godkendelse som tilsynsmyndighed indbefatter ikke, at byrådet samtidig tager stilling til, hvorvidt den omtalte ombygning og anvendelse af kælderlokalerne er i overensstemmelse med lovgivningen.
Bilag

Sagsid.: 20/2819

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Det bemærkes, at sagen vedrører både aktiviteter for den sidste del af 2019 samt kendte aktiviteter for 2020.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag