You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 2. september 2020 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2018-2021)
Mødedeltagere Ulrik Wilbek, Per Møller Jensen, Mads Panny, Anders Bertel, Eva Pinnerup, Niels Dueholm, Mette Nielsen, Martin Sanderhoff, Birthe Harritz, Birgith B. Langballe, Kai O. Andersen, Elo Nielsen, Lone Langballe, Ove Kent Jørgensen, Flemming Gundersen, Claus Nielsen, Simon Højer, Peter Juhl, Nikolai Norup, Steen Stephansen, Torsten Nielsen, Allan Clifford Christensen, Åse Kubel Høeg, Michael Nøhr, Kurt Johansen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Anders Korsbæk Jensen, N. J. Ottesen, Claus Clausen
Fraværende Jakob Ekberg
Bemærkninger

Sagsid.: 20/28867

Resume

Foreningen FN17 Business, Inkubation & Akademi F.M.B.A. blev etableret ved stiftende generalforsamling 13. august 2020. Viborg Kommune yder tilskud til foreningens aktiviteter og det er derfor indskrevet i vedtægterne at Viborg Kommune har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen.
 

Indstilling

Borgmesteren foreslår,
 
1. at byrådet udpeger medlem til bestyrelsen for FN17 Business, Inkubation & Akademi F.M.B.A.

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Byrådet udpeger Carsten Stenrøjl til bestyrelsen for FN17 Business, Inkubation & Akademi F.M.B.A.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilligede i forbindelse med budgetforliget 2020-2023 2 mio. kr. til initiativet
Tilskud til etablering af et trænings- og elitecenter for FN's 17 verdensmål ved Agro Business Park.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Træningscentret for FNs verdensmål har siden fået navnet FN17 Business, Inkubation & Akademi
 
Viborg Kommune har medvirket i det videre arbejde med beskrivelse af indhold og aktiviteter i centret i 2019 og 2020. Dette er foregået i tæt samarbejde med organisationer og virksomheder.
 
Partnerskabet bag centret har besluttet, at etablering af en forening ville være den mest hensigtsmæssige juridiske konstruktion. Stifterne af foreningen er: Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum, Viborg Innovation Fond, Asmildkloster Landbrugsskole og VIBORGegnens Erhvervsråd.
Desuden har en række andre virksomheder og organisationer medvirket i processen. Disse er ikke officielle stiftere men vil i stedet indgå som medlemmer og yde økonomisk støtte til centrets etablering og virke. 
 
Som beskrevet i vedtægterne for foreningen er foreningens formål: Foreningen har til formål at virke for og fremme udbredelsen af FNs 17 Verdensmål blandt virksomheder, organisationer og myndigheder i Danmark gennem drift af et akademi, inkubationsaktiviteter, rådgivning og støtte til virksomheder, organisationer og myndigheder i Danmark samt samarbejde med erhvervsliv, uddannelses- og videninstitutioner og offentlige myndigheder i øvrigt.
 
Der er lavet en foreløbig webside, som fortæller kort om centrets aktiviteter: https://fn17.dk/
 
Ved den stiftende generalforsamling blev følgende bestyrelsesmedlemmer valgt:
Niels Egon Stilling, udpeget af Anders Brøndums velgørende Fond
Jørgen Hansen, på vegne af Viborg Innovation Fond
Henrik Hansen, på vegne af VIBORGegnens Erhvervsråd
Jacob Mogensen, på vegne af Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum
Lars Møgelbjerg Andersen, på vegne af Asmildkloster Landbrugsskole
 
Vedtægterne for foreningen FN17 Business, Inkubation & Akademi F.M.B.A. kan ses i bilag 1. Referat fra den stiftende generalforsamling kan ses i bilag 2.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet bevilligede i forbindelse med budgetforliget 2020-2023 2 mio. kr. til initiativet
Tilskud til etablering af et trænings- og elitecenter for FN's 17 verdensmål ved Agro Business Park.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 17/36373

Resume

Byrådet skal foretage indstilling af nyt medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg til erstatning for Gudrun Bjerregaard, der har anmodet om at udtræde af udvalget.

Indstilling

Borgmesterens indstilling vil foreligge på mødet.

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Det blev på mødet oplyst, at borgmesteren foreslår, at Carsten Mørkenborg indstilles som nyt medlem af Hjemmeværnets distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd.
 
 
Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

I henhold til hjemmeværnslovens § 9, stk. 2, skal der i hver kommune til forsvarsministeren indstilles et medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg.
 
Et distriktsudvalg består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges af forsvarsministeren efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.
 
Distriktsudvalget behandler ansøgninger om optagelse som frivillig i Hjemmeværnet fra alle ansøgere, som er bosiddende inden for det pågældende distriktsområde.
 
Medlemmerne af distriktsudvalget modtager diæter.
 
I forbindelse med byrådets konstituerende møde den 13. december 2017 blev Gudrun Bjerregaard indstillet til distriktsudvalget på vegne af Viborg Kommune for perioden 1. september 2018 til 31. august 2022.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Gudrun Bjerregaard har pga. sygdom anmodet om at udtræde af distriktsudvalget.
 
På baggrund af anmodningen skal byrådet foretage indstilling af nyt medlem af distriktsudvalget for den resterende periode frem til 31. august 2022.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/25710

Resume

Grundet den nye situation på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 har Beskæftigelsesudvalget ønsket at justere Beskæftigelsesplan 2020 i form af et tillæg til den oprindelige plan.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at justering af Beskæftigelsesplan 2020, i form af et tillæg til planen, godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11-08-2020

Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at justering af Beskæftigelsesplan 2020, i form af et tillæg til planen, godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 18. december 2019 (sag nr. 1) Beskæftigelsesplan 2020. Beskæftigelsesudvalget besluttede på ekstraordinært udvalgsmøde den 19. maj 2020, at der skulle laves en justering af Beskæftigelsesplan 2020 (sag nr. 2) grundet COVID-19. På et ekstraordinært udvalgsmøde den 24. juni 2020 (sag nr. 3) drøftede udvalget ønsker til fokusområder og indsatser i justering til Beskæftigelsesplan 2020.

Inddragelse og høring

Justering af Beskæftigelsesplan 2020 er sket med inddragelse af FagMED Arbejdsmarked, Integrationsrådet, de faglige organisationer og ViborgEgnens Erhvervsråd.

Beskrivelse

Forvaltningen har på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets drøftelser på mødet den 24. juni 2020 udarbejdet forslag til justering af Beskæftigelsesplan 2020 i form af et tillæg til planen. På mødet fik Beskæftigelsesudvalget endvidere forelagt en analyse af situationen på arbejdsmarkedet, som følge af COVID-19, samt en analyse af forventninger til arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i andet halvår af 2020. 
 
I tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 (bilag 1) lægges der op til en videreførelse af udvalgets fire fokusområder for 2020, nemlig en indsats over for sygemeldte, ledige unge, ledige borgere med ikke-vestlig baggrund samt et fokus på det rummelige arbejdsmarked og virksomhedssamarbejdet.
 
Derudover lægges der op til et nyt fokusområde vedrørende forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, herunder særligt de ledige, der er blevet ledige som følge af COVID-19. De forsikrede ledige og de jobparate på kontanthjælp skal hurtigt og målrettet hjælpes tilbage i beskæftigelse enten inden for samme branche eller i form af et brancheskifte. Dette skal medvirke til at reducere eller undgå alvorlige følgevirkninger af længerevarende ledighed. 
 
I tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 beskrives en række indsatser, som skal imødekomme udfordringerne på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen, der ses i lyset af COVID-19. Indsatserne, som går på tværs af fokusområderne, fordeler sig under følgende overskrifter:
 • Jobformidling og virksomhedsservice
 • Opkvalificering og efteruddannelse
 • Virksomhedsindsats: Ordinære timer frem for virksomhedspraktik
 • Tæt kontakt til aktivitetsparate og sygemeldte og dermed minimere risiko for marginalisering
 
Indsatserne udføres blandt andet i et samarbejde med relevante parter, fx ViborgEgnens Erhvervsråd, erhvervsuddannelserne og de faglige organisationer.
 
Sidst foreslås nye måleniveauer for de eksisterende mål i Beskæftigelsesplan 2020, der tager hensyn til den nye situation på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen. Derudover foreslås et nyt mål under fokusområdet vedrørende et rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejde, da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har besluttet ikke længere at opdatere det oprindelige mål. Det nye mål handler om at øge andelen af ledige, der har ordinære timer på virksomheder og samtidig modtager offentlig forsørgelse.
 
For at begrænse antallet af forskellige mål og derved kompleksiteten, foreslås det inden for fokusområdet integration, at det oprindelige mål i Beskæftigelsesplan 2020 om at øge andelen af ikke-vestlige kvinder, der opvisiteres eller får ordinære timer, erstattes af beskæftigelsesministermålet: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Der lægges op til dels at vise resultaterne for den samlede gruppe og dels særskilt for kvinderne, således at det særlige fokus på ikke-vestlige kvinder, i Beskæftigelsesplan 2020, fastholdes.
 
Slutteligt foreslås et nyt mål om at reducere andelen af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere.  

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/22321

Resume

Repræsentantskabet i Energnist godkendte på møde den 20. maj 2020 vedtægtsændringer som følge af Vejle Kommunes forslag om mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.
 
Vedtægtsændringer skal i henhold til selskabets vedtægter efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelserne i de 16 ejerkommuner samt af Ankestyrelsen.
Endvidere er der foreslået yderligere 2 mindre ændringer.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vedtægterne for Energnist ændres som foreslået i bilag 1.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vedtægterne for Energnist ændres som foreslået i bilag 1.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Energnist er et § 60-selskab, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af affaldsselskaberne TAS I/S og L90. Viborg Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S. De oprindelige vedtægter blev godkendt af byrådet den 17. december 2014 (sag nr. 23). Efterfølgende har byrådet på møder den 31. august 2016 (sag nr. 19), den 25. oktober 2017 (sag nr. 11) samt 30. januar 2019 (sag nr. 10) godkendt mindre ændringer af vedtægterne.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Vejle Kommune har anmodet om mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder. Vejle Kommune har fremsendt vedlagte skrivelser af 19. december 2018 og 12. juli 2019 med anmodning om fremsættelse af forslag til vedtægtsændring for at give mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.
 
På baggrund at dette er Energnist vedtægter blevet gennemgået med henblik på følgende tilretninger:
 • Medtagelse af suppleant for bestyrelsesmedlem, herunder valg af disse.
 • Ændring af Statsforvaltningen til Ankestyrelsen.
 • Fjernelse af beskrivelse af overgangsordninger i pkt. 11.1 og pkt. 11.3, da overgangsordningerne udløb 31. december 2017.
 
Repræsentantskabet i Energnist har på møde den 20. maj 2020 godkendt vedtægtsændringerne.
 
I henhold til selskabets vedtægter, pkt. 10.7, skal vedtægtsændringer godkendes af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne samt efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der anmodes om politisk behandling snarest muligt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/9920

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at boligområdet Taphede Nord kan optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret.
 
Tillægget vedtages parallelt med lokalplanen for området.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Forvaltningen oplyste på mødet, at området optages i spildevandsplanen på grund af Lokalplan 535, der udlægger området til boligformål. Der er klaget over kommunens afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanen. Klagen er ikke afgjort. 
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 27. marts 2020 til den 22. maj 2020.
 
Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan nr. 535, som giver mulig for udstykning af området til boliger, er der behov for at optage området i spildevandsplanen.
 
Forslag til lokalplanen har været i høring og er endeligt vedtaget den 24. juni 2020.
 
Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at området Taphede Nord ved Randersvej kan optages i kloakopland som planlagt separatkloak.
 
Oversigtskort med afgrænsning af kloakopland samt planlagte spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/21870

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i udvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at nyt boligområde (Taphede Nord) kan optages i spildevandsplanen.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af bassiner og wadier,
 • etablering af pumpestationer,
 • etablering af spildevands- og regnvandsledninger,
 • etablering af grøfter til afledning af regnvand.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/54831

Resume

Der skal som led i arbejdet med grøn omstilling og ansøgninger om store solcelleanlæg tages stilling til kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg og til to konkrete ansøgninger om etablering af solcelleanlæg ved hhv. Stoholm og Kvosted. Der skal også tages stilling til, om der skal indkaldes forslag til placering af flere solcelleanlæg i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen for en revision af kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg sættes i gang som beskrevet,
 
2. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Stoholm sættes i gang som beskrevet,
 
3. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Kvosted sættes i gang som beskrevet,
 
4. at forvaltningen på baggrund af screening for miljøkonsekvenser for solcelleanlægget ved Kvosted bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljøkonsekvensrapport,
 
5. at der indkaldes forslag til placering af solcelleanlæg som beskrevet,
 
6. at der afholdes borgermøde tirsdag den 22. september kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen eller tirsdag den 29. september kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen for en revision af kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg sættes i gang som beskrevet,
 
2. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Stoholm sættes i gang som beskrevet,
 
3. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Kvosted sættes i gang som beskrevet,
 
4. at forvaltningen på baggrund af screening for miljøkonsekvenser for solcelleanlægget ved Kvosted bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljøkonsekvensrapport,
 
5. at der indkaldes forslag til placering af solcelleanlæg som beskrevet, og
 
6. at der afholdes borgermøde tirsdag den 22. september kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 19. december 2018 (sag nr. 36) målsætningerne i  styringsmodellen, herunder at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 4. september 2019 (sag nr. 12) et katalog over indsatser for grøn omstilling, herunder en indsats for at fremme og planlægge for energianlæg som fx vindmøller, solceller og biogasanlæg.
 
Klima og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 30. januar (sag nr. 7) retningslinjer for større solenergianlæg i Viborg Kommune.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg

Forvaltningen vurderer, at et kommuneplantillæg for solenergianlæg med opdatering af retningslinjen og en udpegning af områder til solenergianlæg vil styrke muligheden for at foretage en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling af ansøgninger om solenergianlæg.
 
Fremskrivninger fra Energistyrelsen viser, at solcellers andel af den indenlandske elproduktion vil stige fra under 5% til over 10% frem mod 2030. I hele landet ses nu en del ansøgninger om store solcelleanlæg, og flere kommuner reviderer deres retningslinjer for solenergianlæg.
 
Kommuneplan 2017 2029 indeholder retningslinje for placering af solenergianlæg, herunder solceller. Retningslinjen blev vedtaget den 30. april 2014 (sag nr. 8). Kommuneplanen indeholder en generel retningslinje for, hvor solenergianlæg ikke må placeres, men den indeholder ikke en konkret udpegning af arealer til solenergianlæg og forholder sig ikke konkret til større solenergianlæg.
 
Forvaltningen vurderer, at ansøgninger om store solcelleanlæg udfordrer den eksisterende kommuneplan og stiller andre krav til kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg. Forvaltningen foreslår, at der laves et kommuneplantillæg for solenergianlæg, som udpeger negative områder, hvor der ikke kan etableres solcelleanlæg, og neutrale områder, hvor der efter nærmere undersøgelser eventuelt kan etableres solcelleanlæg. De negative områder vil fx være områder, hvor udpegede natur- og landskabsinteresser prioriteres højere end energiproduktion.
 
Forvaltningen foreslår, at der desuden skal tages stilling til en revision af retningslinjen, så den i højere grad forholder sig til store solcelleanlæg. Der bør bl.a. tages stilling til, hvordan retningslinjen forholder sig til prioriteringen af solenergianlæg i forhold til andre arealinteresser (fx værdifuld landbrugsjord, grundvand, kystnærhed), til afstand til naboer, til størrelsen og udformningen af solenergianlæg, til landskabshældning og til tilslutning til transmissionsnet.

Konkrete ansøgninger om solcelleanlæg

Forvaltningen har modtaget ansøgninger om etablering af to solcelleanlæg hhv. nord for Stoholm og vest for Kvosted. Oversigtskort med de ansøgte områder er i bilag 1.

Ansøgning om opstilling af solceller nord for Stoholm

Better Energy har ansøgt om opstilling af et solcelleanlæg nord for Stoholm. Se ansøgningen i bilag 2. Planområdet udgør i alt 71 hektar og forventes at have en årlig produktion på ca. 63.000 MWh. Planområdet skal bl.a. omfatte solcellepaneler, som vil være antirefleksbehandlede og maks. 3 meter over terræn, afskærmende beplantningsbælter (5 meter brede), trådhegn, tekniske installationer, herunder ca. 80 transformere, der er maks. 3 meter høje, samt interne veje.
 
Der ligger 5 naboejendomme indenfor en afstand af 200 meter. Solcellerne placeres minimum 85 meter fra nærmeste bygning. Ansøger har orienteret naboerne om projektet, og ansøger oplyser, at to naboejendomme udtrykker bekymring over projektet. Anlægget skal overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved boliger.
 
Forvaltningen vurderer overordnet set, at planlægningen for det ansøgte solcelleanlæg kan igangsættes. Der bør dog udover naboforhold bl.a. være fokus på følgende forhold i en videre planlægning for projektet. Planområdets afgrænsning mod øst følger delvist afgrænsningen af habitatområdet for Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal. Planområdet grænser op til arealer, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt landskab, og der er et større terrænspring i den sydligste del af området. Hele planområdet er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landbrugsområde. Planområdet ligger i indflyvningszonen til Skive Lufthavn, og den nordlige halvdel af planområdet ligger inden for skovbyggelinje.

Ansøgning om opstilling af solceller vest for Kvosted

European Energy A/S har søgt om opstilling af et solcelleanlæg vest for Kvosted. Se ansøgningen i bilag 3. Planområdet udgør i alt 109 hektar og forventes at have en årlig produktion på ca. 107.000 MWh.
 
Planområdet skal bl.a. omfatte solcellepaneler, som vil være antirefleksbehandlede og maks. 3,95 meter over terræn. Der kan blive tale om paneler på faste stativer eller paneler på trackersystem, som kan dreje sig efter solen. Planområdet skal desuden omfatte afskærmende beplantningsbælter (6 meter brede), trådhegn, køreveje, containere til opbevaring, læskure til får, tekniske småbygninger med en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter samt én transformerstation med en bygningshøjde på 4,5 meter og et bygningsareal på op til 50 m2 og tilhørende udendørsanlæg på ca. 200 m2.
 
Der ligger 5 naboejendomme indenfor en afstand af 200 meter. Ansøger har orienteret naboerne om projektet. Anlægget skal overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved boliger.
 
Forvaltningen vurderer overordnet set, at planlægningen for det ansøgte solcelleanlæg kan igangsættes. Der bør dog udover naboforhold bl.a. være fokus på følgende forhold i en videre planlægning for projektet. Den nordøstligste halvdel af planområdet ligger inden for kystnærhedszonen, og dele af planområdet er udpeget som råstofgraveområde. Planområdet grænser op mod arealer, der er i kommuneplanen, er udpeget som værdifuldt landskab, og planområdet omfatter mindre, beskyttede naturtyper som sø, mose og hede og grænser mod øst op til engene ved Kvosted Bæk. Den vestlige del af planområdet ligger inden for sø- og åbeskyttelseslinjen ved Jordbro Å og Jordbro Engsø, og planområdet er i kommuneplanen udpeget som støjbelastet område pga. nærhed til skydebane og som lokaliseringsmulighed for større biogasanlæg. I kommuneplanen er der i øvrigt udpeget en uspecificeret reservation til støjende fritidsaktiviteter i det konkrete område.

Idéfase

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres én samlet indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering af det overordnede kommuneplantillæg og for de to konkrete solcelleprojekter ved Stoholm og Kvosted, og at der samtidigt indkaldes forslag til flere konkrete solcelleprojekter. Det er således en samlet idéfase forud for 3 kommuneplantillæg og 2 lokalplaner. 
 
Udkast til idéoplæg findes i bilag 4. Idéoplægget indeholder en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen og mulighederne for at komme med idéer og forslag.
 
Forvaltningen foreslår, at idéfasen fastsættes til 5 uger. Samtidigt høres berørte myndigheder.  Bemærkninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget. 
 
Det foreslås også, at der afholdes ét samlet borgermøde i idéfasen tirsdag den 22. september eller tirsdag den 29. september.

Økonomiske ordninger til fremme af solcelleanlæg

VE-loven indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som skyldes solcelleanlæg.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes i øvrigt en grøn pulje, hvor kommunerne får 30.000 kr. pr. opstillet MW i kommunen af den virksomhed, der opstiller projektet.
 

Alternativer

Der kan alternativt gennemføres en revision af kommuneplanens indhold for solceller og indkaldes forslag til placering af solceller i Viborg Kommune før planlægningen for de to konkrete projekter igangsættes.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Idéfase
Medio 2020
Borgermøde
Medio 2020
Behandling af indkomne idéer og forslag til planerne
Primo 2021
Planforslag til vedtagelse
Primo/medio 2021
Offentlig høring
Primo/medio 2021
Endelig vedtagelse
Medio 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

De to konkrete ansøgninger er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, så en realisering af solcelleanlæggene kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes lokalplaner for de ansøgte solcelleanlæg, da der er tale om en væsentlig ændring i det bestående miljø, og for at give naboer og interessenter mulighed for at få indflydelse på planlægningen. Anlæggene vil forblive i landzone.

Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Der skal gennemføres en screening af, om det overordnede kommuneplantillæg for solenergianlæg vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og om der i givet fald skal udarbejdes en miljørapport. 
 
Forvaltningen vurderer, at der skal laves en miljøvurdering af planerne for de ansøgte solcelleanlæg, da der er tale om store anlæg i den lokale skala.
 
Da solcelleanlæg er på miljøvurderingslovens bilag 2 (Industrianlæg til fremstilling af elektricitet), skal de konkrete projekter screenes for krav om miljøvurdering. Ansøger ved Stoholm har anmodet om, at projektet miljøkonsekvensvurderes, hvilket betyder, at der laves en miljøkonsekvensrapport for projektet uden forudgående vurdering af, om der er krav om det.
 
Bilag

Sagsid.: 20/14767

Resume

Wind Estate A/S har søgt om igangsætning af planlægning for tre vindmøller ved Daugbjerg. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2 og 3.
 
Udvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for vindmøller ved Daugbjerg. I så fald starter processen med indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet,
 
2. at der afholdes borgermøde den 30. september 2020 kl. 17 i forsamlingshuset i Daugbjerg. alternativt den 5. oktober 2020 kl. 17 samme sted.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, idet udvalget ønsker særligt fokus på konsekvenser for flagermus i området, under inddragelse af anerkendt universitet, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 30. september 2020 kl. 17 i forsamlingshuset i Daugbjerg.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
 
Dansk Folkepartis byrådsgruppe, Johannes Vesterby og Flemming Gundersen stemmer imod.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede fem konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller den 20. juni 2018 (sag nr. 12). Byrådet besluttede at igangsætte fordebat for projekterne ved Vinge og Tolstrup, mens projekterne ved Daugbjerg, Finderup og Dalgas Plantage afventer nærmere afklaring.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 19. december 2018 (sag nr. 36) målsætningerne i  styringsmodellen, herunder at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 4. september 2019 (sag nr. 12) et katalog over indsatser for grøn omstilling, herunder en indsats for at fremme og planlægge for energianlæg som fx vindmøller, solceller og biogasanlæg.
 
Klima- og Miljøudvalget blev den 4. juni 2020 (sag nr. 7) orienteret om, at forvaltningen har modtaget en opdateret ansøgning om igangsætning af planlægning for tre vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter placeret 1,2 km øst for Daubjerg.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er ansøgt om igangsætning af planlægning, så der kan opstilles tre vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 m. Møllerne ønskes placeret på en ret linje i en næsten nord-syd-gående retning. De ønskes opstillet på dyrkede marker, der ligger ca. 1,2 km øst for Daugbjerg og ca. 1,8 km vest for Mønsted. Området ligger nordøst for istidsaflejringen Daugbjerg Dås ca. 1,5 km fra nærmeste mølle. Projektet ligger ca. 7,5 km fra nærmeste kommunegrænse til Herning Kommune.
 
Projektet indebærer, at der etableres en adgangsvej fra området til Holstebrovej, som går forbi Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg. Hele vejforløbet er beliggende på areal tilhørende Søren Brogaard Christensen, hvormed Wind Estate A/S har lodsejeraftale. Desuden forventes der at blive behov for en transformerbygning i projektområdet.
 
Ansøgningen inkl. bilag med støj- og skyggeberegning og angivelse af vejadgang fremgår af bilag 2, og ansøgningsskema efter miljøvurderingsloven fremgår af bilag 3.
 
Ansøgningen redegør for, at krav til støj og skyggekast kan overholdes, samt at afstandskrav i forhold til nabobeboelser er overholdt. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at projektet ikke er i strid med bekendtgørelse om støj fra vindmøller og bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.
 
Vindmøllerne vil have en årlig elproduktion på ca. 37.500 MWh, hvilket svarer til det årlige elforbrug til apparater og lys i ca. 9.000 husstande. Ud fra kommunens energiregnskab for 2017 inklusiv tre nye vindmøller ved Tolstrup og 8 nye vindmøller ved Vinge har forvaltningen beregnet, at en realisering af projektet vil betyde, at vindkraftproduktion i Viborg Kommune stiger fra 950 TJ til 1.085 TJ. Dermed stiger andelen af elforbruget i kommunen, som dækkes af vindmøller i kommunen fra 39,0 % til 44,5 %. Dermed stiger andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug i kommunen fra 26,3 % til 26,9 %.

Kommuneplanens retningslinje om vindmøller

Kommuneplan 2017 2029 indeholder en retningslinje for vindmøller. Det ansøgte projekt afviger fra kommuneplanens retningslinje 4.5 om vindmøllers opstillingsmønster og indpasning i landskabet. Ifølge retningslinjen skal afstanden mellem vindmøller i samme område være ens og mellem 3 til 4 gange rotordiameteren. I det ansøgte projekts opstillingsforslag er vindmøllernes indbyrdes afstand på 340 m, og der foreslås en mølletype med en rotordiameter på 136 m. Dermed er afstanden mellem vindmøllerne 2,5 gange rotordiameteren, hvilket er i uoverensstemmelse med retningslinjen. Hvis det ansøgte projekt skal realiseres, skal retningslinje 4.5 fraviges i det nødvendige tillæg til Kommuneplan 2017-2029.
 
Det bemærkes, at retningslinjen tillader opstilling af vindmøller med en indbyrdes afstand på ca. 2,64 gange rotordiameteren i rammeområde 02.VM.06_T32 ved Tolstrup og med en indbyrdes afstand på ca. 2,66 gange rotordiameteren i rammeområde 06.VM.01_T29 ved Vinge. Ved videre planlægning skal ansøger udarbejde visualiseringer for at synliggøre, om der er visuelle udfordringer ved en afstand på 2,5 gange rotordiameteren.

Kommuneplanens retningslinjer om natur og landskab

Kommuneplanens retningslinjer om natur og landskab fastlægger en overordnet afvejning af interesser i planlægningen.
 
Jf. kommuneplanens retningslinje 11.1 må anlæg uden for de værdifulde landskaber, og de geologiske interesseområder ikke tillades placeret eller udformet, så de i væsentlig grad forringer de landskabelige og geologiske værdier i disse områder.
 
Området grænser op til et værdifuldt landskab ca. 100 m syd fra nærmeste vindmølle.
Desuden er der er værdifuldt landskab mod nord ca. 1 km fra den nærmeste vindmølle. De konkrete udpegninger af værdifulde landskaber er vist på kort på side 2 i bilag 1.
 
Den nordligste mølle er ca. 400 m fra et område nord for Holstebrovej, der er udpeget som et område af særlig geologisk interesse pga. kalklag, der er presset op til jordoverfladen. Den sydligste mølle er ca. 1,5 km fra et område af særlig geologisk interesse som et karakteristisk eksempel på et dødisområde.
 
Området ligger inden for skovrejsningsområde, hvor skovtilplantning ønskes fremmet jf. kommuneplanens retningslinje 9.
 
Området grænser op til naturområder og en økologisk forbindelseslinje jf. kommuneplanens retningslinje 10. Naturområderne er dels fredskov og dels beskyttet natur (§ 3-arealer).
Dele af området ligger inden for lavbundsareal, hvor projektet ikke må forhindre, at der kan gennemføres ændringer af vandstands- og afvandingsforholdene jf. kommuneplanens retningslinje 12.

Natura 2000-områder

Vindmølleprojektet ligger ca. 3,3 km fra Natura 2000-området Rosborg Sø, som ligger i den øvre ende af Mønsted Ådal.
 
Vindmølleprojektet placeres ca. 1 km sydøst for en del af Natura 2000 Habitatområdet Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal. Habitatområdet er vist på kort på side 1 i bilag 1. I området ligger de to gamle kalkgruber, der er væsentlige overvintringslokaliteter for flagermus.
 
Det skal undersøges nærmere, om projektet kan påvirke bevaringsstatus for damflagermus, der er på udpegningsgrundlaget for sidstnævnte habitatområde. Foruden flagermus vurderes planlægningen ikke at kunne påvirke bevaringsstatus for øvrigt udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket.

Beskyttelse af grundvandet

Planområdet ligger inden for Område med særlig drikkevandsinteresse og indsatsområde. Det vurderes dog, at vindmøller ingen påvirkning har på grundvandet og drikkevandsinteresserne i området.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området pga. den topografiske placering og mange arkæologiske registreringer. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgifter til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler bygherren.

Ny planlægning

Området er ikke omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan. Desuden er det ikke udlagt som vindmølleområde i kommuneplanens retningslinje 4.1. Realisering af projektet kræver, at der vedtages et kommuneplantillæg og en lokalplan, som giver mulighed for, at området kan anvendes til vindmøller med tilhørende teknikbygninger, adgangsveje og kran-/arbejdspladser. Forvaltningen vurderer overordnet set, at planlægningen for de ansøgte vindmøller kan igangsættes.

Konsekvensvurdering af påvirkningen af flagermus

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10 må der ikke gives tilladelser eller vedtages planer m.v., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter såsom flagermus, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
 
Ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, hvis kommunen vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det i en konsekvensvurdering ikke kan afvises, at en plan eller et projekt skader udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område, kan planen eller projektet ikke vedtages.
 
Ansøger har fremsendt undersøgelser af flagermus i projektområdet udført af NIRAS i form af et skrivebordsstudie fra 20. september 2016 og en feltundersøgelse fra 7. marts 2017. Flagermusundersøgelserne fremgår af bilag 4 og 5. Med udgangspunkt i disse undersøgelser har forvaltningen tidligere vurderet, at vindmøllernes indflydelse på damflagermusens integritet skal undersøges yderligere, hvis der arbejdes videre med projektet. Det fremgik af sagsfremstillingen, da byrådet den 20. juni 2018 (sag nr. 12) behandlede vindmølleplaceringen ved Daugbjerg som én af fem konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller.
 
Forvaltningen vurderer, at det med den nuværende viden ikke kan afvises, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område H39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal, da vindmøllerne vil kunne påvirke bevaringsstatus for damflagermus, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Det er i den forbindelse uden betydning, at vindmøllerne ønskes placeret uden for Natura 2000-området. Det afgørende er, om planen eller projektet kan påvirke arter på udpegningsgrundlaget væsentligt.
 
Der skal derfor, gennem en konsekvensvurdering, foretages en nærmere undersøgelse af, om vindmøllerne kan have skadelige virkninger på bestanden af damflagermus og hindre disse i at opnå gunstig bevaringsstatus. Det drejer sig om undersøgelse af de specifikke udflyvningsruter fra kalkgruberne for at sikre, at vindmøllerne ikke påvirker en afgørende trækrute til og fra kalkgruberne. Forvaltningen vil pålægge ansøger at tilvejebringe disse oplysninger.

Miljøvurdering af planforslag

Ifølge miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 2, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planforslag medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger. Forvaltningen vurderer, at planforslagene skal miljøvurderes, da vindmøllerne, efter førnævnte væsentlighedsvurdering, vil kunne påvirke bevaringsstatus for flagermus, som er såkaldte bilag IV-arter.
 
Planforslagene skal således ledsages af en miljørapport, som kommunen skal udarbejde. Forvaltningen vil anmode ansøger om at bidrage til udarbejdelsen af miljørapporten.

Miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM)

Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 3j, om vindmøller i miljøvurderingsloven. Ansøger har anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering jf. lovens § 15, stk. 2, og ansøger skal derfor fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet jf. lovens § 20.
 
Projektets påvirkning af flagermus er et af de væsentlige emner, der skal belyses nærmere i en miljøkonsekvensrapport. Desuden forventer forvaltningen, at rapporten bl.a. skal omhandle den visuelle påvirkning af landskabet af den nærmeste gravhøj, af byer bl.a. Mønsted og Daugbjerg og kirker i nærheden, udsigten fra Daugbjerg Dås samt miljøkonsekvenser ved naboboliger i form af støj, skyggekast og reflekser.

Idéfase

Da der er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanen, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c. Inden udarbejdelse af miljøvurderingerne skal offentligheden og berørte myndigheder høres om afgrænsning af miljørapporten og miljøkonsekvensrapportens indhold, jf. miljøvurderingslovens § 32 og 35. Høringerne sker samtidig og med fælles idéoplæg.
 
Et udkast til idéoplæg til indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering fremgår af bilag 6. Idéoplægget indeholder en beskrivelse af projektet, det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Idéfasen foreslås fastsat til 6 uger. De indkomne bemærkninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget.
 
Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag afholdes et borgermøde den 30. september kl. 17 eller den 5. oktober kl. 17. Forvaltningen foreslår, at borgermødet holdes som et arrangement, hvor interesserede kan komme og stille spørgsmål til forvaltningen, ansøger og dennes rådgiver, og hvor de kan få en dialog med politikere efter indledende oplæg om projektet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan for projektet:
Idéfase
september/oktober 2020
Borgermøde 
september/oktober 2020
Behandling af indkomne idéer og forslag
ultimo 2020
Planforslag til vedtagelse
primo 2021
Offentlig høring
Primo/medio 2021
Endelig vedtagelse
medio 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven.
 
Bilag

Sagsid.: 19/55132

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2020

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Kultur- og Fritidsudvalget er nu afsluttet.
 
Stednr.
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
318525
Møldrup Hallen
2.748
2.387
-361
318583
Viborg Skøjtebane
2.650
2.652
2
318584
Hald Ege Hallen, om- og udbygning
10.557
10.654
97
318568
Game-streetcenter i Banebyen
28.700
-16.900
27.950
-16.175
-750
725
I alt
Afsluttede anlæg
44.655
-16.900
43.643
-16.175
-1.012
725
 
Overordnet er anlægsprojekterne realiseret som projekteret.
 
Forklaring på afvigelser:
 
318525: Møldrup Hallen viser et mindreforbrug på 361 t.kr. Mindreforbruget skyldes refusion af tilskudsmoms.
 
318584: Merforbrug vedrørende om- og tilbygning af Hald Ege Hallen skyldes ekstraordinære udgifter til Naturstyrelsen vedr. genetablering af areal med egekrat.
 
318568: Mindreforbrug vedrørende Game-streetcenter i Banebyen skyldes, at udgiften til konkurrencesekretariatet er afholdt direkte af Realdania, hvorfor vi heller ikke modtager den tilsvarende indtægt.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/2502

Resume

Viborg Kommune har den 20. februar 2020 fået tilsagn om en statslig ramme på 2.503.363 til Landsbyfornyelse 2020. Den statslige ramme kan bl.a. anvendes til områdefornyelse, nedrivning og facadeforskønnelse, jfr. byfornyelsesloven. For at få del i rammen, skal Kommunen medfinansiere 40%, svarende til 1.668.900 kr.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på møde den 2. juni 2020, sag nr. 1, at afsætte 1.172.000 kr. til Pulje til nedrivning og renovering 2020
Det blev desuden besluttet, at den resterende del af rammen skal anvendes til realiseringsplaner der vil på et senere tidspunkt blive fremsat en bevillingssag til udvalgets godkendelse.
 
Der ansøges i denne sag om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af en del af det afsatte rådighedsbeløb til Puljen til nedrivning og renovering af bygninger 2020.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.172.000 kr. til kontoen Pulje til nedrivning og renovering 2020 med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 703.000 kr. til kontoen Pulje til nedrivning og renovering 2020 med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at nettoudgiften på 469.000 kr. i 2021 finansieres af en del af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 11-08-2020

Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.172.000 kr. til kontoen Pulje til nedrivning og renovering 2020 med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 703.000 kr. til kontoen Pulje til nedrivning og renovering 2020 med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at nettoudgiften på 469.000 kr. i 2021 finansieres af en del af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede 10. august 2016, sag nr. 9, at ansøge Ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-2020.
 
Indtil 2019 kunne den statslige ramme kun anvendes til nedrivning og renovering (Pulje til Landsbyfornyelse).
Rammen skal nu dække statstilskuddet både til nedrivning, renovering og eventuelle områdefornyelser. Landdistriktsudvalget har besluttet, at der i stedet for de traditionelle områdefornyelsesprojekter, arbejdes med realisering af de vedtagne udviklingsplaner.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 2. juni 2020, sag nr. 1, at den resterende del af den statslige ramme 2.034.563 kr. skal anvendes til realiseringsplaner.
I denne sag ansøges kun om frigivelse af de midler, som Udvalget afsatte til Pulje til nedrivning og renovering 2020, jfr. sag nr. 1 på mødet den 2. juni 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Statens andel af puljen udgør 60% (703.200 kr.) og forudsætter en kommunal medfinansiering på 40% (468.800 kr.), hvilket giver et rådighedsbeløb på 1.172.000 kr. til Pulje til nedrivning og renovering 2020.
 
Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldingen. I bilag 1 og 2 fremgår kriterierne for ansøgninger om henholdsvis renovering og nedrivning.
 
Der er afsat 744.000 kr. netto til projektet i 2020, hvoraf der søges om udgiftsbevilling på 1.172.000 kr. i 2021 samt indtægtsbevilling på 703.000 kr. i 2021, hvilket kræver en nettofinansiering på 469.000 kr.
Disponering af det resterende budget vil blive udvalgsbehandlet senere på året.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Da det forventes, at puljen skal have en ansøgningsfrist på ca. 4 måneder og der herefter skal skrives kontrakter, indhentes tilbud, og arbejderne skal udføres, vurderes det ikke realistisk, at beløbet kan blive anvendt i indeværende år. Derfor ansøges om, at puljen for 2020 frigives med rådighedsbeløb i 2021.
Det er målet, at puljen for 2020 kan åbnes i løbet af efteråret med ansøgningsfrist primo 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/11196

Resume

Landdistriktsudvalget behandlede på sit møde 2. juni 2020 ansøgninger til den centrale pulje. Puljen var på 218.000 kr. samt restbeløb fra tilskudsmoms m.v. fra tidligere år.
Der var modtaget 27 ansøgninger med et ansøgt beløb på 1,4 mio. kr. Den største enkeltansøgning var fra Tostrup Forsamlingshus, som i dag ikke er i brug, da en større renovering har resulteret i, at den ene ydervæg har givet sig. I forlængelse heraf besluttede udvalget at anvende midler fra anlægsrammen til forsamlingshuse.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at projektet vedr. Tostrup Forsamlingshus godkendes som beskrevet i ansøgningen
 
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 407.000 kr. til kontoen mindre investeringer i forsamlingshuse, 2020 med rådighedsbeløb i 2020
 
3. at udgiften på 407.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Forsamlingshuse Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden. 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 11-08-2020

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at projektet vedr. Tostrup Forsamlingshus godkendes som beskrevet i ansøgningen
 
Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 407.000 kr. til kontoen mindre investeringer i forsamlingshuse, 2020 med rådighedsbeløb i 2020
 
3. at udgiften på 407.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Forsamlingshuse Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 2. juni 2020, sag 4, at imødekomme en ansøgning fra Tostrup Forsamlingshus med 300.000 kr. samt en række mindre tilskud til forsamlingshuse bl.a. til energi-investeringer, således at den afsatte driftsramme ville blive overskredet. Beslutningen var, at den resterende del til disse mindre investeringer reserveres fra anlægspuljen til forsamlingshuse.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Tostrup Forsamlingshus har indsendt beskrivelse og finansieringsplan for renovering af forsamlingshuset, som vil gøre forsamlingshuset sikkert og klar til brug igen. Derudover vedlægges regnskab for 2019. Samlet beløber projektet sig til 510.340 kr. excl. moms.
 
Af finansieringsplanen fremgår, at 50.000 kr. tilvejebringes ved sponsorater m.v., et lån udgør 75.000 kr. og dertil kommer frivilligt arbejde for ca. 85.000 kr. (til 100 kr. i timen). De 300.000 kr. forudsættes finansieret fra anlægspuljen til forsamlingshuse.
 
Derudover besluttede udvalget at øge rammen til mindre investeringer i bl.a. energitiltag. Der gives fra anlægspuljen således et tilskud på 36.850 kr. til etablering af et varmepumpeanlæg i Vridsted Forsamlingshus og et tilskud til lofter m.v. i Sdr. Rind og Rindsholm Forsamlingshus på 69.250 kr.
 
Den samlede udgift til de tre projekter i henholdsvis Tostrup Forsamlingshus, Vridsted Forsamlingshus samt Sdr. Rind og Rindsholm Forsamlingshus udgør i alt 407.000 kr.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægspuljen til forsamlingshuse består over de kommende år af samlet ca. 5,7 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er reserveret til projekt Knuden og 1,4 mio. kr. er reserveret til Karup Kultur- og Forsamlingshus. De øvrige midler har ikke tidligere været reserveret.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/40271

Resume

Forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 24. april til den 19. juni 2020.
 
Der er kommet 2 høringssvar. Høringssvarene handler især om trafikale forhold, indblik og bæredygtighed. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. november 2019 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen og idéfase.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. februar 2020 (sag nr.    10) at fortsætte planlægningen og svare på høringssvar fra idéfasen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. april 2020 (sag nr. 12) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 511 for Overlund Skole ved Gl. Randersvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 30 har der været 4 ugers idéfase i perioden fra den 21. november til den 19. december 2019, og der blev holdt et borgermøde den 2. december 2019 på Overlund Skole. Der kom 10 høringssvar.
 
Høringssvarene er behandlet i Teknisk Udvalg den 29. januar 2020 (sag nr. 7) og på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020 (sag nr. 10).

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 24. april til den 19. juni 2020. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Et høringssvar handler om den øgede trafik på Gl. Randersvej og placeringen af parkeringsarealer i lokalplanområdet samt de trafiksikkerhedsmæssige bekymringer vedrørende disse forhold. Forvaltningen vurderer, at de trafikale forhold håndteres efter vejloven i det sideløbende vejprojekt for området (omtalt under økonomiske forhold og konsekvenser).
 
Et andet høringssvar omhandler DGNB-certificering af projektet samt biodiversitet i skolens uderum. Forvaltningen vurderer, at både DGNB-certificering og den konkrete programmering og indretning af skolens uderum er en del af projekteringen af projektet, mens lokalplanen primært har til formål at muliggøre tiltagene. Forslag om vild natur og skolehaver er tilføjet i lokalplanen, hvormed høringssvaret imødekommes delvist.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 511

Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål og giver mulighed for skole, idrætshal, fritidstilbud og lignende. Vejadgang sker fra Gl. Randersvej.
 
Der defineres to sammenhængende byggefelter i en afstand af 25 og 70 meter til vejskel mod Gl. Randersvej, hvor der kan bygges i op til henholdsvis 4 etager/20 meter og 5 etager/25 meters højde. Mod adgangsvejen mod øst har byggefelterne ligeledes en afstand på 25 meter, mens der til den øvrige lokalplanafgrænsning skal holdes en afstand på 10 meter.
 
Der kan indenfor byggefelterne etableres et bruttoetageareal på op til 24.000 m² svarende til ca. 55 % for området som helhed.
 
Principper for vejadgange samt stiforbindelser i lokalplanområdet fremgår af lokalplanforslaget, ligesom krav til parkering er defineret. Desuden skal planen sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken og trafiksikkerheden i området. Dette sker ved krav om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gl. Randersvej samt krav om stiforbindelser til og fra området.
 
Derudover planlægges der sideløbende med lokalplanprocessen trafikale tiltag i området. Disse er behandlet som en separat sag og nævnt under Økonomiske forhold og konsekvenser.

Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget udlægges et nyt rammeområde, VIBØ.A1.07_T30, hvor der kan planlægges for offentlige formål som f.eks. skole, SFO, idrætshal mv. Bebyggelsen kan opføres i op til 5 etager og 25 meters højde, mens bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 60 %.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udover udgifter til etablering af skole og hal er der udgifter for Viborg Kommune til trafikale ændringer i området så som:
 • forlængelse af dobbeltrettet fællessti på Gl. Randersvej fra Spangsbjerg Alle til Klostermarken,
 • etablering af rampe øst for tunnelen under Randersvej mellem Skolevej og Tværvej,
 • etablering af hastighedsdæmpende forareal med helleanlæg på Gl. Randersvej umiddelbart foran skolen, og
 • etablering af vejbump på Gl. Randersvej henholdsvis øst og vest for skolens forareal.
 
Skitse- og trafikplan for området er behandlet separat i Teknisk Udvalg den 25. marts 2020 (sag nr. 11) og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2020 (sag nr. 15).
 
De trafikale tiltag i området indgår i oplæg til Budget 2021-2024 vedtaget i Teknisk Udvalg den 24. juni 2020 (sag nr. 3).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen.
 
Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
Bilag

Sagsid.: 19/45907

Resume

Forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020. Formålet med tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted i kommuneplanen.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget for den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Frederiks, mens den del af planforslaget, som omhandler Mønsted, udsættes.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Mønsted, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 2029 vedtages endeligt, og
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Mønsted, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 2029 vedtages endeligt, idet udvalget efterfølgende vil se på behov og muligheder for udlæg af yderligere erhvervsområde i området nord for Trehusevej, og
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1). Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Formålet med tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted i kommuneplanen. Byrådet besluttede den 18. marts 2020 (sag nr. 9) at fremlægge forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Udviklingsplanerne for Frederiks og Mønsted har det til fælles, at de er udarbejdet på baggrund af det forarbejde, herunder offentlige borgermøder, som har fundet sted forud for de områdefornyelser, der gennemføres i løbet af 2020-2022 i de to byer.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslagene til lokale udviklingsplaner i dialog med de lokale udviklingsgrupper.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020. Der var oprindeligt planlagt afholdelse af offentlige borgermøder i både Frederiks og Mønsted i løbet af høringsperioden, men det var på grund af COVID-19-situationen ikke muligt.
 
Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Frederiks. Høringssvarene handler om afgrænsning af bymidten i Frederiks og om erhvervsområde og zoneforhold nord for Trehusevej.
 
Der er i høringsperioden kommet 9 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Mønsted. Høringssvarene omhandler især den del af planforslaget, som omdanner en del af kommuneplanens rammer for et boligområde til en ramme med rekreativt formål, herunder mulighed for etablering af et regnvandsbassin. Et af høringssvarene er således en underskriftindsamling med 150 underskrifter imod placering af et klimatilpasningsprojekt. Der er afholdt dialogmøde om denne del af planens indhold med de borgere, som har sendt et høringssvar og/eller er en del af initiativgruppen til underskriftsindsamlingen. Den videre planlægning af regnvandsbassinet afventer en endelig beregning fra Energi Viborg om behovet for bassinet, herunder mulighed for en alternativ placering.
 
Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at planforslaget for Frederiks vedtages, mens den del af planforslaget der omhandler Mønsted udsættes.
 
Høringssvarene til planforslaget er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene til den del af planforslaget, som omhandler Frederiks, er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Frederiks er en bekymring om monopol på dagligvarehandel som følge af udvidelsen af kommuneplanens afgrænsning af bymidten i Frederiks. Den justerede afgrænsning af bymidten i Frederiks gør det muligt for en eksisterende dagligvarebutik at udvide, men udelukker ikke, at andre butikker kan etableres. Eksempelvis er lokalplan nr. 493, som blandt andet giver mulighed for etablering af dagligvare- og udvalgsvarebutikker med et samlet butiksareal på op til 1200 m2, uudnyttet.
Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Frederiks handler om udlæg af erhvervsområde, herunder ændring af zoneforhold, på arealet nord for Trehusevej, og henviser til, at det beregnede arealbehov i Kommuneplan 2017-2029 viser, at der ikke er behov for nyt areal til hverken boliger eller erhverv i planperioden. Det fremgår som en del af udviklingsplanen, at byrådet vil arbejde for at igangsætte nærmere planlægning for fremtidig udnyttelse af erhvervsområdet nord for Trehusevej. Arealet er i dag beliggende i landzone og udlagt som erhvervsområde FRED.E2.02 og erhvervsområde FRED.E2.01 i kommuneplanen. Planforslaget ændrer således ikke den allerede gældende planlægning, ligesom et område kun kan overføres fra landzone til byzone ved lokalplanlægning ikke ved kommuneplanlægning. Idet arealet allerede i dag er udlagt som erhvervsområde, er der ikke tale om nye udlæg, jf. det beregnede arealbehov i Kommuneplan 2017-2029. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget for Frederiks vedtages uændret, mens den del af planforslaget, der omhandler Mønsted, helt udgår indtil videre.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner Frederiks og Mønsted.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Frederiks erstatter den tidligere byskitse, der på byrådets møde den 21. juni 2017 (sag nr. 4) er vedtaget som en del af Kommuneplan 2017-2029.
Bilag

Sagsid.: 19/27660

Resume

Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020. Formålet med tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Hjarbæk og Skals samt en udvidelse af landsbyafgrænsningen af Vorde i kommuneplanen.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget for den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Skals, mens den del af planforslaget, som omhandler Hjarbæk samt udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde, udsættes.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Hjarbæk og Vorde, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 2029 vedtages endeligt, og
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Hjarbæk og Vorde, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 2029 vedtages endeligt, og
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1). Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Formålet med tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Skals og Hjarbæk i kommuneplanen samt at udvide landsbyafgrænsningen af Vorde. Byrådet besluttede den 18. marts 2020 (sag nr. 8) at fremlægge forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Forslag til kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Skals har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Skals samt videre bearbejdning af de indkomne ideer i en række lokalt nedsatte arbejdsgrupper.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Hjarbæk har taget udgangspunkt i et lokalt forankret forarbejde, herunder offentlige borgermøder. Dette forarbejde har resulteret i en borgerplan, som er blevet udarbejdet i regi af den lokale borgerforening i løbet af foråret 2019.
 
Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslagene til lokale udviklingsplaner i løbende dialog med de lokale udviklingsgrupper i Skals og Hjarbæk.
 
Forslaget om udvidelse af landsbyafgrænsningen af Vorde beror på en konkret ansøgning.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020.
 
Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Skals. Høringssvarene handler om bebyggelsens højde på Skalma-grunden, implementeringen af udviklingsplanen for Skals, et ønske om arealudvidelse af Skals Naturpark.
 
Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde. Høringssvaret handler om en tidligere fremsendt ansøgning om justering af kommuneplanens rammer.
 
Der er i høringsperioden kommet 10 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Hjarbæk. Landdistriktsudvalget har på sit møde den 2. juni 2020 (sag nr. 1) behandlet en sag om Anvendelse af budget for udmeldt statslig ramme for Landsbyfornyelse 2020, hvor udvalget kunne træffe beslutning om, hvorvidt Hjarbæk skulle udvælges til realiseringsplan. Landdistriktsudvalget besluttede på mødet at udskyde stillingtagen til realiseringsplan for Hjarbæk, da det er oplevelsen, at den interne uenighed i byen er for stor. Stillingtagen til realiseringsplan for Hjarbæk vil afvente et politisk, åbent møde med byen med henblik på en efterfølgende proces med det formål at søge at opnå enighed. Udvalget lægger vægt på en stor grad af enighed for at udløse midler. Mødet afholdes, når det er muligt i forhold til corona-situationen.
 
Forvaltningen foreslår, at planforslaget for Skals vedtages, mens den del af planforslaget der omhandler Hjarbæk og Vorde udsættes.
 
Høringssvarene til planforslaget er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene til den del af planforslaget som omhandler Skals er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Skals handler om et ønske om, at der kun bygges i et plan på Skalma-grunden. For den mest bynære del af Skalma-grunden ændres rammebestemmelserne ikke med planforslaget, mens det nye rammeområde syd herfor udlægges til blandet boligformål (åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse) med
maksimalt 2 etager og maksimal højde på 8,5 m. Hvis planerne om at opføre boliger på arealet skal realiseres, kræver det en lokalplan. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Skals kvitterer for samarbejdet og fremfører endvidere synspunkter og konkrete forslag til det videre arbejde med implementeringen af udviklingsplanen. Kommuneplanen medfører ikke handlepligt, men forpligter byrådet til at fremme tiltag, som er i overensstemmelse med planen. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Skals er et synspunkt om, at Nørreballe bør kobles bedre sammen med resten af byen ved at gøre et areal, beliggende mellem Nørreballe og Vestervænget, til en del af den kommende Skals Naturpark. Der er tale om et areal, som ikke ejes af Viborg Kommune. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde handler om tidligere fremsendt ansøgning om justering af kommuneplanens rammer. Høringssvaret henviser dels til lokalplan 318, gældende for et areal i Løgstrup by, og dels til et konkret udstykningsforslag til yderligere 5-6 grunde udenfor landsbyafgrænsningen af Vorde. Forvaltningen foreslår, at en konkret ansøgning herom bør indgå i en samlet vurdering af behovet for udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde, og at planforslaget derfor udsættes.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget for Skals vedtages uændret, mens den del af planforslaget der omhandler Hjarbæk og Vorde helt udgår indtil videre.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner Skals og Hjarbæk samt at udvide landsbyafgrænsningen af Vorde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Skals erstatter den tidligere byskitse, der på byrådets møde den 21. juni 2017 (sag nr. 4) er vedtaget som en del af Kommuneplan 2017-2029.
 
Bilag

Sagsid.: 19/24703

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har udarbejdet et forslag til en fysisk helhedsplan for Ellekonebakken, hvori der - udover renovering af boligafdelingen indgår forslag til byudviklings- og infrastrukturtiltag såvel inden for som uden for boligafdelingens grundareal. En række af disse delprojekter forudsætter Viborg Kommunes medvirken, dels som myndighed og dels som potentiel bygherre.
 
I denne sag orienteres om de enkelte delprojekter i planen. Hvor det er muligt estimeres økonomiske overslag over forventede udgifter for Viborg Kommune. Orienteringen kan i givet fald indgå i den videre budgetlægning. I sagen fremlægges desuden forslag til beslutning om Viborg Kommunes deltagelse i en forundersøgelse af et Hærvejshus.
 
Det konkrete indhold i forslaget til fysisk helhedsplan er ikke administrativt og politisk behandlet i Viborg Kommune. Forslaget skal godkendes af Boligselskabet Sct. Jørgens afdeling 8, Ellekonebakken inden planen kan forelægges Viborg Byråd, jf. lov om almene boliger.
 
Denne sagsfremstilling behandles (som orienteringssag) indledningsvis i Teknisk Udvalg og videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet for så vidt angår den samlede Helhedsplan for Ellekonebakken. Sagsfremstillingen omhandlende (beslutningssag) kommunens konkrete deltagelse i en forundersøgelse vedrørende Hærvejshus behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Derfor nedenstående opdelte indstilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen tages til efterretning og videresendes til budgetbehandling for Budget 2021-2024.
 
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune skal indgå i et samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen om en ansøgning om støtte til en forundersøgelse om etablering af et Hærvejshus, herunder
 
2. at Viborg Kommune yder 200.000 kr. i medfinansiering til forundersøgelsen, og
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af driftsbeløbet afsat til ghetto-puljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Administrativ organisation. 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen tages til efterretning og videresendes til budgetbehandling for Budget 2021-2024.
 
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune skal indgå i et samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen om en ansøgning om støtte til en forundersøgelse om etablering af et Hærvejshus, herunder
 
2. at Viborg Kommune yder 200.000 kr. i medfinansiering til forundersøgelsen, og
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af driftsbeløbet afsat til ghetto-puljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Administrativ organisation. 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune skal indgå i et samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen om en ansøgning om støtte til en forundersøgelse om etablering af et Hærvejshus, herunder
 
2. at Viborg Kommune yder 200.000 kr. i medfinansiering til forundersøgelsen, og
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af driftsbeløbet afsat til ghetto-puljen
under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Administrativ organisation.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra hhv. Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg blev mundtligt orienteret om det foreløbige indhold i den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken på mødet den 18. september 2019 (sag nr. 13)
 
Byrådet gav på mødet den 20. november 2019 (sag nr. 11) tilsagn til skema A (renovering) på betingelse af afdelingsmødets (senere) godkendelse af den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken, herunder nedrivning af 28 boliger.

Inddragelse og høring

Den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken har løbende været drøftet i den tværgående projektgruppe for Ellekonebakken det gode liv i fællesskab.
 
Den 19. februar 2020 afholdtes et orienteringsmøde for kommunens forvaltning og eksterne interessenter omkring Ellekonebakken med status på den fysiske helhedsplan og på prøvehandling med ny kommunal organisering og etablering af myndigheds- og indsatsteam for Ellekonebakken.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er i gang med at tilrettelægge en beboerdemokratisk proces med henblik på godkendelse af den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken på et afdelingsmøde medio september 2020. Et forslag til fysisk helhedsplan skal godkendes af afdelingen inden planen kan forelægges Viborg Byråd, jf. lov om almene boliger.

Beskrivelse

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er i dialog med Landsbyggefonden og Viborg Kommune om en fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ellekonebakken. Boligselskabet ønsker med planen at skabe en blandet og attraktiv bydel, at åbne Ellekonebakken op for den omkringliggende by, og at skabe tilgængelighed og fællesskaber mellem områdets beboere.
 
Arbejdet med helhedsplanen blev udløst af, at afdeling 8, Ellekonebakken i 2018 blev udpeget som ghetto. Ellekonebakken er i 2019 efter ét år kommet af ghettolisten. Formålet med helhedsplanen er nu at undgå, at Ellekonebakken kommer på ghettolisten igen og risikere at blive der i 4 fortløbende år og dermed komme på den hårde ghettoliste (som reglerne er pt.)
 
Forslag til Helhedsplan Ellekonebakken binder byen sammen fremgår af bilag nr. 1. Boligselskabet har udarbejdet en oversigt over planens forslag til henholdsvis ny infrastruktur og nye funktioner (destinationer) i området i og omkring Ellekonebakken. Af oversigten fremgår desuden Boligselskabets forslag til samarbejdspartnere og finansiering. Oversigten fremgår af bilag nr. 2.
 
Hærvejshus
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ønsker at bygge et Hærvejshus som et nyt bydelshus i Viborg Sydby placeret på Ellekonebakken. Hærvejshuset skal bidrage til at understøtte den igangværende og ambitiøse omdannelse, der har til formål at gentænke og forandre Ellekonebakken.
 
Visionen er at styrke bydelens sammenhæng med byen og skabe en blandet bydel både socialt og fysisk hvor beboere og besøgende mødes på tværs af kulturelle, økonomiske og sociale skel.
 
Forvaltningen vurderer, at indsatsen i området kræver en stærk koordineret, tværgående og nærværende indsat fra kommune og boligselskab. For Viborg Kommune vil en fremskudt indsats i et evt. Hærvejshus kunne styrke, dels medarbejdernes kendskab til området og dets beboere, dels styrke relationen og tilliden mellem medarbejdere og beboere.  
 
Der er udarbejdet oplæg til ansøgning til Realdania vedrørende støtte til udarbejdelse af en forundersøgelse af et Hærvejshus. Der er et ønske om, at forvaltningen i Viborg Kommune involveres, og at Viborg Kommune støtter med ¼ af budgettet til en forundersøgelse: kr. 200.000. Boligselskabets andel: kr. 200.000. Realdania ansøges at bidrage med kr. 400.000. 
Forundersøgelsen skal danne grundlag for en beslutning om, om der skal etableres et Hærvejshus.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer at igangsætte projektering og udbud af renoveringsdelen oktober 2020 med henblik på realisering i årene 2022-2025. Det er en forudsætning, at helhedsplanen forinden er godkendt på Ellekonebakkens afdelingsmøde. Nedrivningen af 28 boliger skal desuden godkendes af Boligministeriet.
 
Boligselskabet ønsker, at den nødvendige kommune- og lokalplanlægning for helhedsplanens øvrige byudviklings- og infrastrukturtiltag igangsættes, når afdelingsmødets godkendelse af helhedsplanen foreligger.
 
Forud for igangsætning af planlægningen er det nødvendigt, at der er taget politisk stilling til, hvilke projekter i helhedsplanen, der skal indgå i planlægningen, samt til behovet for finansiering. Efter afdelingens godkendelse af helhedsplanen forventer forvaltningen at forelægge en sag for Byrådet, hvor det konkrete indhold af planlægningen afklares.
 
En endeligt vedtaget lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg forventes at kunne foreligge ca. et år efter politisk igangsætning med forbehold for behov for miljørapport eller andet, der kan forlænge behandlingstiden.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at indsende ansøgning til Realdania om støtte til forundersøgelse af et Hærvejshus så snart, der foreligger en politisk beslutning om Viborg Kommunes deltagelse heri. Den endelige forundersøgelse forventes at kunne foreligge til politisk behandling ca. 6 mdr. herefter.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Landsbyggefonden har givet tilsagn på ca. 486 mio. kr. til renovering af Ellekonebakken. Viborg Kommune bidrager med ca. 760.000 kr., som finansieres via puljen til kapitaltilførselssager. Landsbyggefonden har derudover bevilliget ca. 27 mio. kr. til anlæg af interne stier og torvearealer mv. på Boligselskabets grundareal.
 
Der er ikke afsat midler i kommunens budget til hel eller delvis medfinansiering af de foreslåede byudviklings- og infrastrukturtiltag. En oversigt over delprojekter, der må forventes at medføre kommunale udgifter til anlæg og/eller drift, fremgår af bilag nr. 3. Estimerede økonomiske overslag fremgår, hvor det er muligt. De væsentligste kommunale delprojekter omfatter:
 • Ny stibro X over Indre Ringvej. Overslag: 7 -12 mio. kr.
 • Ny vejadgang fra rundkørsel ved Indre Ringvej til Guldstjernevej. Overslag: 10-17 mio. kr.
 • Ny stiforbindelse fra stibro ved Ellekonebakken til Banebyen: Overslag: 10-14 mio. kr.
 
Finansieringen af forundersøgelsen af et Hærvejshus foreslås fordelt med kr. 200.000 til Boligselskabet Sct. Jørgen og kr. 200.000 til Viborg Kommune. Realdania ansøges at bidrage med kr. 400.000. Forslag til finansiering af en eventuel efterfølgende realisering af et Hærvejshus vil indgå i forundersøgelsen.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at den del af helhedsplanen for Ellekonebakken, der omhandler renovering af boliger og udearealer, kan ske inden for gældende planlægning. Flere af de øvrige foreslåede nye funktioner og infrastrukturelementer er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Det vil derfor forudsætte, at der udarbejdes en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for at kunne realisere forslagene om f.eks. dagligvarebutik, hærvejs-/bydelshus, outdooraktiviteter i grusgraven, eventuelle nye boliger i området, ny vejadgang fra Indre Ringvej mv.
 
Viborg Kommune ejer en del af det areal, hvor der foreslås etableret en dagligvarebutik samt hele det areal, hvor der foreslås placeret et hærvejs-/bydelshus og pulspark. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ejer en del af det areal, hvor der foreslås etableret ny vejadgang fra rundkørslen på Indre Ringvej. Udbudsforhold og fremtidige ejerforhold vedr. grundarealer skal undersøges nærmere.
Bilag

Sagsid.: 20/19714

Resume

Der er konstateret vandindtrængning i betonkonstruktionen på parkeringsanlægget på Preislers Plads, hvilket skaber behov for renovering for at sikre anlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader. På budgettet for 2020 og 2021 er der afsat midler til renoveringen. Der søges nu om anlægsudgiftsbevilling med henblik på at igangsætte de indledende arbejder i indeværende år.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 17.734.000 kr. til kontoen Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg med rådighedsbeløb på 1.013.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 16.721.000 kr. i 2021, og
 
2. at udgiften på 17.734.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 17.734.000 kr. til kontoen Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg med rådighedsbeløb på 1.013.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 16.721.000 kr. i 2021, og
 
2. at udgiften på 17.734.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har den 22. april 2020 (sag nr. 18), besluttet at fremrykke projektet vedrørende renovering af Preisler Plads. Baggrunden herfor er, at byrådet ønsker at understøtte det lokale erhvervsliv i forbindelse med Corona-krisen. Årsagen til det planlagte renoveringsprojekt er, at der tidligere ved en grundig undersøgelse blev konstateret vandindtrængning gennem dele af betonkonstruktionen. Undersøgelsen viser, at der er behov for en omfattende renovering for at sikre parkeringsanlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader.
 

Inddragelse og høring

Under udførelsen vil det blive sikret, at så mange parkeringspladser som muligt er tilgængelige. Behov for større inddragelse af parkeringspladser koordineres med de omkringliggende interessenter. Parkeringsanlægget er en central plads for de mange aktiviteter, der foregår i området omkring midtbyen. Arbejdet med renovering påbegyndes først, når det nye parkeringsanlæg på Fischers Plads er åbnet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har fået udarbejdet en grundig undersøgelsesrapport af parkeringsdækkets tilstand. Rapporten indeholder en række anbefalende tiltag for at sikre parkeringsanlægget mod mere alvorlige skader. Med udgangspunkt i de anbefalede tiltag udarbejdes et projektmateriale til renovering af parkeringsanlægget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Det er planlagt, at der gennemføres et rådgiverudbud i august 2020 med forbehold for byrådets endelige godkendelse og de videre arbejder efter følgende tidsplan:
Rådgiverkontrakt  september 2020
Forundersøgelser  september oktober 2020
Projektering   november 2020 januar 2021
Entreprenørudbud februar 2021
Licitation  marts 2021
Anlægsperiode april september 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Til projektet er der afsat 17.734.000 kr. på kontoen Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg. I 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.013.000 kr. og et resterende rådighedsbeløb på 16.721.000 kr. i 2021.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/27749

Resume

Forvaltningen har, som den økonomiske del af tilsynet, gennemgået regnskaberne mv. for 2018 for de almene boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjem.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskaberne for 2018 for de anførte boligorganisationer, selvejende institutioner og
friplejehjem tages til efterretning på baggrund af forvaltningens bemærkninger.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskaberne for 2018 for de anførte boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjem tages til efterretning på baggrund af forvaltningens bemærkninger.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
 
Åse Kubel Høeg og Anders Korsbæk Jensen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tilsynets omfang 
Tilsynet har omfattet følgende enheder:
 • Bjerringbro Andelsboligforening
 • Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
 • Boligselskabet Viborg
 • Boligselskabet Viborg Amt
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er administrator for Bjerringbro Andelsboligforening.
 
Herudover har tilsynet omfattet enkelte afdelinger beliggende i Viborg Kommune, hvor boligorganisationen har hjemsted i en anden kommune.
 
Ud over boligorganisationerne har tilsynet omfattet en gennemgang af årsregnskabet for 2018 og den dertil hørende revisionsprotokol for følgende:
 • Den selvejende institution Merkurkollegiet (regnskab 1. august 2018 31. juli 2019)
 • Den selvejende almene ældreboliginstitution Tulipanen
 • Seniorbofællesskabet Egely
 • Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården
 • Klejtrup Friplejehjem
 • Friplejehjem, Bofællesskabet Hjertebo
 • Frederiks Friplejehjem
 
Tilsynets udførelse
Tilsynet med boligorganisationerne er udført som en del af det årlige styringsdialogmøde med de enkelte boligorganisationer. Styringsdialogmødet omfatter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg også Bjerringbro Andelsboligforening og for Boligselskabet Viborg også Merkurkollegiet. Grundlaget for styringsdialogmøderne er bl.a. boligorganisationernes udarbejdede styringsrapporter, regnskaber samt dokumentationsmateriale i øvrigt.
 
Referaterne fra styringsdialogmøderne offentliggøres på kommunens hjemmeside, jævnfør Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 164, stk. 2.  
 
Nedenfor fremgår forvaltningens bemærkninger til regnskabsgennemgangen.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
I forbindelse med gennemgangen af regnskabet fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg (BSJ) er der konstateret nogle opmærksomhedspunkter. I den forbindelse blev der afholdt et regnskabsmøde med BSJ, hvor opmærksomhedspunkterne blev drøftet.
 
På mødet blev det aftalt, at BSJ skulle følge op på nedennævnte punkter:
 
 1. Regnskab
  BSJ sender en kort redegørelse vedr. regnskab 2018 herunder forklaringer til *egenkapitalen, disponibel dispositionsfond og mellemregninger samt udviklingen for de kommende år.
   
  Viborg Kommune har som aftalt modtaget BSJs redegørelse for regnskab 2018.
 
 1. Ved udgangen af 2018 udgjorde mellemregningerne 98 mio. kr.
  BSJ oplyser, at udlæg via mellemregninger primært består af udlån til byggesager til BSJ`s afdelinger. Det er BSJ`s målsætning, at ved udgangen af 2021 er mellemregningerne nedbragt til maksimalt 50 mio. kr.

  Kommentar i revisionsprotokollatet fra BSJ`s revisor: Vi har ikke konstateret risiko for tab. Vi anbefaler nedbringelse af hovedselskabets udlån.
   
 2. BSJ`s disponible dispositionsfond ligger på et markant lavere niveau end landsgennemsnittet og samtidig ligger den under Landsbyggefondens udmeldte niveau pr. lejemålsenhed. 
  BSJ mener ikke niveauet er kritisk, men har en målsætning om at hæve niveauet. BSJ`s bestyrelse har fastsat at niveauet for den disponible dispositionsfond bør ligge på 60% af Landsbyggefondens udmeldte niveau. BSJ vil fortsat følge udviklingen af niveauet af den disponible dispositionsfond tæt.

  Kommentar i revisionsprotokollatet fra BSJ`s revisor: Ingen væsentlige bemærkninger.
 
 
 1. Byggeregnskaber
  Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg sikrer sig, at Viborg Kommune har modtaget byggeregnskaberne vedr. afdeling 116, Nytorv og 801, Østervang/Østerled i Rødkærsbro inden 1. juli 2020.

  Byggeregnskabet for afdeling 801, Østervang/Østerled i Rødkærsbro er modtaget, men byggeregnskabet for afdeling 116, Nytorv mangler fortsat.
 
 1. Ustøttede afdelinger
  Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser at alle ustøttede afdelinger er eller har været i balance med undtagelse af Karnapgården.
  Viborg Kommune har efter mødet modtaget et nyt budget 2020 for Karnapgården.

  Viborg Kommune behandler i øjeblikket budgettet for 2020 vedrørende Karnapgården. Der er sendt spørgsmål til BSJ, som der afventes svar på.
   
Viborg Kommune følger løbende op på ovenstående tre punkter bl.a. i forbindelse med gennemgang af de kommende regnskaber.

*Egenkapitalen består af den disponible dispositionsfond og arbejdskapitalen. Den disponible dispositionsfond er redegjort for under punkt 1b.

Den selvejende institution Merkurkollegiet
Boligselskabet Viborg er administrator for Merkurkollegiet (MK).
 
Der har den 30. april 2020 været et møde med deltagere fra Merkurkollegiet, Boligselskabet Viborg og Viborg Kommune, hvor Merkurkollegiets økonomiske situation blev drøftet.
 
På mødet blev følgende drøftet:
 
 1. Udlejning
  Merkurkollegiet har billige boliger og disse er pt. fuldt ud udlejet
   
 2. Renovering
  Der er behov for, at tag og vinduer bliver udskiftet, og af hensyn til huslejeniveauet er der ikke henlagt tilstrækkelig til vedligeholdelse. MK oplyser samtidig, at det ikke er muligt at optage et realkreditlån, da kollegiet er finansieret med et indexlån, som først udløber i 2036, og at udskiftningen af tag og vinduer derfor kræver ekstern finansiering.
   
 3. Ansøgning om ekstern finansiering og plan for genopretning
  På mødet blev det aftalt, at MK sender en konkret ansøgning og en plan for genopretning af økonomien. Ansøgningen skal omfatte en realistisk vurdering af udlejningssituationen, og der skal indregnes passende henlæggelser til den fremtidige vedligeholdelse af ejendommen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/53737

Resume

Børne- og Undervisningsministeriet har 12. juni 2020 udmeldt vilkårene for udmøntning af midler til et generelt løft af folkeskolen. For Viborg Kommune betyder det en ekstra tildeling på 5,4 mio. kr. i 2020. Det er dog aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet, og at eventuelle frabedte beløb vil blive fordelt forholdsmæssigt til de øvrige kommuner. Da svarfristen for ansøgning var den 24. juni 2020, har Viborg Kommune allerede ansøgt om midlerne.
 
I budgetforliget for budget 2020-2023 blev der afsat 12,3 mio. kr. til forskellige formål på skoleområdet med finanslovsforbehold. Der ønskes taget stilling til, hvad der skal ske med dette finanslovsforbehold i 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at bevillingen vedr. politikområdet skoler og klubber forhøjes med 6.918.000 kr. i 2020, som finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen vedr. politisk organisation, idet skoleområdet særskilt tilføres 5,4 mio. kr. fra staten via finansloven, og
 
2. at politikområde politisk organisation nedsættes med det resterende beløb med finanslovsforbehold på 5.382.000 kr., som tillægges kassebeholdningen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at bevillingen vedr. politikområdet skoler og klubber forhøjes med 6.918.000 kr. i
2020, som finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen vedr. politisk
organisation, idet skoleområdet særskilt tilføres 5,4 mio. kr. fra staten via finansloven,
og
 
2. at politikområde politisk organisation nedsættes med det resterende beløb med
finanslovsforbehold på 5.382.000 kr., som tillægges kassebeholdningen.

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede på mødet den 29. januar 2020 (sag nr. 8) frigivelse af bevillinger i budget 2020 med finanslovsforbehold. Her blev det blandt andet besluttet, at de afsatte bevillinger for så vidt angår skoler ikke frigives, før vilkårene for udmøntningen af finansloven for 2020 kendes, idet skoler dog kan disponere over de 12,3 mio. kr., som byrådet har afsat i det vedtagne budget 2020-23 med finanslovsforbehold.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regeringen har 2. juni 2020 sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020 til generelt løft af folkeskolen. I alt fordeles 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023.
 
Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling, efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.
Tildelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder for eksempel også specialskoler.
 
Det fremgår af aftalen af 2. juni 2020, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet. Eventuelle tilskud, som kommunerne frasiger sig, fordeles forud for den endelige tilskudsudmelding forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen. Tilskuddet svarer til 5,4 mio. kr. i 2020 for Viborg Kommune, og der stilles krav om revideret regnskabsaflæggelse og kommunalbestyrelsens bekræftelse på, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på folkeskoleområdet, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.
 
Da svarfristen for ansøgning var den 24. juni 2020, har Viborg Kommune allerede ansøgt om midlerne, og fået tilsagn om tildeling.
 
Byrådet behandlede på mødet den 29. januar 2020 (sag nr. 8) frigivelse af bevillinger i budget 2020 med finanslovsforbehold. Her blev det bl.a. besluttet, at det i budgetforliget afsatte beløb på 12,3 mio. kr. vedrørende skoler, ikke frigives bevillingsmæssigt, før vilkårene for udmøntningen af finansloven for 2020 kendes, idet skoler dog kan disponere over de 12,3 mio. kr.
 
Tabel 1. Bevillinger afsat på skoleområdet i det vedtagne budget 2020-2023 med finanslovsforbehold.
(i 1.000 kr.)
2020
2021
2022
2023
Skoler
12.300
11.025
4.525
4.525
Styrket indsats for ordblinde
3.000
4.100
4.100
4.100
Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser
2.000
275
275
275
Information om kompetenceudvikling vedr. børn med autismespektrumforstyrrelser
800
150
150
150
Pulje til skoler
6.500
6.500
0
0
 
 
Som følge af byrådets beslutning om, at skoleområdet kan disponere over de 12,3 mio. kr., har skolerne allerede fået tilført 5,1 mio. kr. af de 6,5 mio. kr. og indgår dermed i deres økonomi for 2020. Ligeledes er midlerne til styrket indsats for ordblinde fordelt til skolerne. Endvidere har Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 2. juni 2020 (sag nr. 5) godkendt planen for oprettelse af almenklasser på Vestervang Skole til børn med autismespektrumforstyrrelser.
 
Der lægges derfor op til, at der i denne sag tages bevillingsmæssig stilling til de afsatte midler med finanslovsforbehold på 12,3 mio. kr.
 
 
Tabel 2. Bevilling foreslået afsat på skoleområdet i budget 2020 efter justering for statslig pulje til generelt løft af folkeskolen
(i 1.000 kr.)
2020
Afsat til Skoler i budget 2020-2023
12.300
Statslige pulje til generelt løft af folkeskolen
5.382
Ny bevilling til politikområde skoler og klubber
6.918
 
Det bemærkes, at den enkelte kommunes tildeling genberegnes hvert år baseret på forrige skoleårs elevtal. Der tages stilling til kommende år ifm. den igangværende budgetlægning for 2021-2024 i en anden sag på mødet i dag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/27255

Resume

Turistforeningen for Viborg & Omegn vil opdatere foreningens vedtægter forud for foreningens forventede opløsning pr. 31. december 2020. Foreningen er fremadrettet interesseret i at indgå i foreningen Vi er Viborg, der bl. a. fokuserer på gæsteservice og værtsskab ved både handels- og turismevirksomheder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vedtægtsændringerne for Turistforeningen for Viborg & Omegn godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vedtægtsændringerne for Turistforeningen for Viborg & Omegn godkendes.

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regeringen og KL aftalte ifm. Aftale om kommunernes økonomi 2019 at turismefremmeindsatsen i Danmark senest med udgangen af 2020 blev konsolideret i 15-25 destinationsselskaber. Denne aftale medførte, at Viborg Kommune indgik aftale med VisitAarhus om, at VisitAarhus fra og med 1. januar 2020 skulle varetage turismefremmeindsatsen i Viborg Kommune.
 
Dette indebærer, at VisitAarhus varetager national og international markedsføring af Viborg Kommune, mens Viborg Kommune er ansvarlig for at levere gæsteservice til besøgende turister m.m. Gæsteservice varetages i 2020 af Vi er Viborg fra adressen Nytorv 3 i Viborg.
 
Turismefremmeindsatsen blev frem til 31. december 2019 varetaget af
Turistforeningen for Viborg & Omegn. Pr. denne dato lukkede Turistforeningen for Viborg & Omegn sine aktiviteter i VisitViborg, men fortsatte herefter som forening, der kunne repræsentere turistaktører i Viborg Kommune.
 
Bestyrelsen i Turistforeningen for Viborg & Omegn har besluttet sig for at anmode generalforsamlingen om, at foreningen nedlægger sig selv pr. 31. december 2020, idet foreningen fremadrettet vil indgå i Vi er Viborg, der jo bl. a. har fokus på gæsteservice og værtsskab ved både detailhandels- og turismevirksomheder. Denne beslutning kan gennemføres ved den kommende generalforsamling, der afholdes 24. august 2020 Indkaldelse kan ses som bilag nr. 1.
 
Generalforsamlingen skal bl. a. drøfte forslag til ændringer af vedtægter. Dette skyldes dels redaktionelle ændringer som følge af, at VisitViborg ikke længere har aktiviteter. Dels skyldes det ønsket om, at foreningens formue ved opløsning tilgår Vi er Viborg. Der er planlagt et udvalg under Vi er Viborg, der primært arbejder med turismeudviklende aktiviteter. Det er Turistforeningen for Viborg & Omegns ønske, at foreningens formue overgår til dette udvalgs administration. I de gældende vedtægter overgår foreningens formue ved foreningens opløsning til Viborg Kommune. Forslag til nye vedtægter (og formuleringen af gældende vedtægter) kan ses som bilag nr. 2.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/36709

Resume

Byrådet skal endeligt godkende årsregnskabet for 2019 herunder revisionsberetningen vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2019.
 
Jan Hansen og Ida Jensen fra BDO møder kl. 12.00 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at revisionsberetning nr. 6 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2019 tages til efterretning, og
 
2. at årsregnskabet for 2019 hermed godkendes endeligt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at revisionsberetning nr. 6 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af
årsregnskabet for 2019 tages til efterretning, og
 
2. at årsregnskabet for 2019 hermed godkendes endeligt.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2020 (sag nr. 16) Viborg Kommunes årsregnskab for 2019 til afgivelse til revisionen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Revisionsberetningen

BDO har den 11. juni 2020 fremsendt revisionsberetning nr. 6 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2019, jf. bilag nr. 1. Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til byrådets medlemmer.
 
Af beretningens afsnit 1.3.2 fremgår det, at den udførte revision ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 
Revisionen har i enkelte afsnit i konklusionen angivet anbefalinger. Forvaltningen har gennemgået disse anbefalinger og resultatet heraf fremgår af bilag nr. 2.

Forvaltningsrevision

Det er et krav, at revisor udover den årlige finansielle revision også udfører forvaltningsrevision. Formålet med forvaltningsrevisionen er at sikre, at de offentlige midler anvendes på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Der er i revisionsaftalen med BDO inkluderet gennemgang af et emne under forvaltningsrevisionen pr. år.
 
BDO orienterer på mødet nærmere om forvaltningsrevision i 2020. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/23413

Resume

Midtjysk Brand & Redning har behov for permanent lagerkapacitet ved brandstationen i
Silkeborg. Der ønskes opført en kold hal i umiddelbar tilknytning til brandstationen som erstatning for nuværende lejeløsning, der ikke kan videreføres.
 
Beredskabskommissionen har behandlet emnet på sit møde den 8. juni 2020 (sag nr. 4) og indstiller til Silkeborg og Viborg Kommuner, at der gives en tillægsbevilling til finansiering af opførelsen af lagerhallen.
 

Indstilling

Med baggrund i indstillingen fra Beredskabskommissionen foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en tillægsbevilling til Midtjysk Brand & Redning i 2020 til opførelse af en kold lagerhal således, at Viborg Kommune bevilliger 812.000 kr., jf. ejerfordelingen i samordningsaftalen og baseret på indbyggertallene pr. 1.1.2020 (Silkeborg Kommune bevilliger 788.000 kr.),
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 812.000 kr. til kontoen Lagerhal, Midtjysk Brand & Redning med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 812.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Nye jordkøb.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en tillægsbevilling til Midtjysk Brand & Redning i 2020 til opførelse af en
kold lagerhal således, at Viborg Kommune bevilliger 812.000 kr., jf. ejerfordelingen i
samordningsaftalen og baseret på indbyggertallene pr. 1.1.2020 (Silkeborg Kommune
bevilliger 788.000 kr.),
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 812.000 kr. til kontoen Lagerhal, Midtjysk
Brand & Redning med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 812.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Nye jordkøb.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nedenstående beskrivelse af sagen fremgår af sagsfremstillingen til Beredskabskommissionens møde den 8. juni 2020:
 
På mødet i Beredskabskommissionen den 2. marts 2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes finansieringsforslag indeholdende beregning af reducerede omkostninger ved ophør af løbende transport af varer til og fra nuværende fjernlager.
 
Midtjysk Brand & Redning har et større lagerbehov i forbindelse med værkstedsdriften på
brandstationen i Silkeborg særligt til opbevaring af vinter/sommerdæk til Silkeborg Kommunes vognpark som serviceres hos Midtjysk Brand & Redning.
 
I de senere år har der været en aftale med Teknisk Skole om leje af lagerplads i naboejendommen. Denne kan ikke videreføres, da lokalerne nu er nedrevet. P.t. er der indgået
aftale om leje af containere som midlertidig løsning hvilket ikke er en holdbar løsning i
forhold til arbejdsmiljø og i forhold til det udtryk det giver for de kommende naboer på
Birkeskrænten.
 
Muligheden for at indgå andre lejemål er afsøgt, men har vist sig at være ufordelagtigt på
grund af for høje lejepriser i lokalområdet (nuværende markedsniveau 135.000 årligt) og for
stor afstand til værkstedsfaciliteterne.
 
Der er derfor behov for en permanent løsning i form af en kold hal i umiddelbar nærhed af
brandstationen - vest for værkstedsområderne og mellem brandstation og de nuværende
Teknisk Skoles bygninger.
 
Der er indhentet tilbud på opførelse af hal fra 3 tilbudsgivere. Laveste tilbudspris er 1.460.000
kr. hvortil der skal tillægges 10% til uforudsete udgifter svarende til i alt ca. 1.600.000 kr.
 
Der er undersøgt en finansieringsløsning via leasing, da Midtjysk Brand & Rednings budget til
bygningsvedligehold udgør i alt 193.000 kr. årligt i 2021, og skal dække alt vedligeholdelsesarbejde på de to hovedstationer og 5 deltidsstationer, hvilket er et meget lavt
niveau.
 
Samtidig indeholder den investeringsplan, der blev vedtaget i forbindelse med Midtjysk Brand & Rednings dannelse, alene køretøjer, og dermed ikke andre anlæg, herunder bygninger.
 
Efter rådgivning fra økonomiafdelingen i administrationskommunen kan en leasingløsning ikke
anbefales, da den vil påvirke ejerkommunernes låneramme. Der anbefales fra økonomiafdelingen i stedet en éngangsbevilling, alternativt fordelt over en årrække, forudsat
at likviditetssituationen muliggør det.
 
Sidstnævnte er imidlertid ikke realistisk pga. det nuværende budgetbeløb til bygningsområdet,
jf. ovenstående. Derfor foreslås en éngangsbevilling fra ejerkommunerne efter gældende
fordelingsnøgle.
 
Prisen ved opførelse af egen hal skal ses i forhold til den anførte markedslejepris på 135.000
kr. årligt. En lejeordning vil på 12 år koste det samme som en permanent løsning, der
forventes at have en levetid på 30 år.
 
En permanent løsning vurderes fremadrettet at medføre sparede lønomkostninger på 70.000
kr. årligt som følge af reduceret transport af varer til hidtidigt fjernlager. De sparede
ressourcer kan i stedet anvendes til forbedret bygningsvedligehold.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det er indstillet, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af kontoen til nye jordkøb. Der er i budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 oplyst, at der forventes køb af jord i 2020 for 20 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/15419

Resume

Der er udarbejdet en overordnet plan for gennemførelse af Borgermåling 2020 i forbindelse med opfølgning på målene i Sammenhængsmodellen. Denne undersøgelse vil være den første måling (år 1) efter baseline-undersøgelsen, der blev gennem ført i august-september 2019. Der lægges op til en godkendelse af den overordnede proces.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at borgerundersøgelsen 2020 gennemføres som beskrevet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at borgerundersøgelsen 2020 gennemføres som beskrevet.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

For at fastlægge et udgangspunkt en såkaldt baseline for målene i Sammenhængsmodellen blev der i august og september 2019 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i Viborg Kommune. Spørgeskemaet fastlagte baseline for de ni målsætninger i Sammenhængsmodellen, hvor der ikke på forhånd var et tilgængeligt datagrundlag.
 
Byrådet godkendte på mødet den 9. oktober 2019 (sag nr. 22) den fastlagte baseline og at borgermålingens resultater indgår i det videre arbejde i udvalgene og forvaltningen med indsatser der understøtter sammenhængsmodellens målsætninger.
 
Rapporten for sidste års undersøgelse kan ses i bilag nr. 1 og den samlede spørgeramme fremgår af bilag nr. 2.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Det er hensigten, at der hvert år gennemføres en opfølgende måling med de samme spørgsmål, så det er muligt at vurdere om man kommer nærmere de fastsatte mål. Det er således hensigten at gennemføre borgermålingen for år 1 på samme tidspunkt som sidste år det vil sige september 2020.
 
Spørgeskemaet vil i lighed med sidste år blive udsendt til cirka 4.000 tilfældigt udvalgte borgere i Viborg Kommune, som vil modtage en invitation via deres e-boks.
 
For at sikre, at der er sammenlignelighed over tid, så genanvendes spørgsmålene fra baseline-målingen.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Den overordnede tidsplan for borgerundersøgelsen 2020 vil se således ud:
 
8. september 2020: Udsendelse af invitationsbreve til deltagelse i borgerundersøgelsen
 
8.-23. september 2020: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen
 
24. september primo oktober 2020: Data- og rapportbearbejdning
 
11. november 2020: Behandling af resultater og år 1-måling af Sammenhængsmodellens mål i Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
15. november 2020: Behandling af resultater og år 1-måling af Sammenhængsmodellens mål i byrådet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/26791

Resume

På et møde i maj 2019 med deltagelse af bl.a. rektor for Aarhus Universitet og borgmester for Viborg Kommune besluttede man at igangsætte en proces med henblik på at formulere en samarbejdsaftale mellem parterne. Man besluttede samtidig at en samarbejdsaftale i første omgang skulle fokusere på Foulum og jura. Der foreligger nu forslag til en samarbejdsaftale.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Viborg Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Viborg Kommune
godkendes.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Efter en dialog og en række møder mellem repræsentanter fra Aarhus Universitet og Viborg Kommune, samt eksterne aktører foreligger der nu et samlet udkast til samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen består af en rammeaftale, der angår generelle forhold, samt afsnit for hhv. Foulum og jura.
 
For hver af de to områder Foulum og jura er der beskrevet en række konkrete indsatser med tilhørende målsætninger. Den konkrete udformning og gennemførelse af samarbejdet indenfor hver af de konkrete indsatsområder varetages af arbejdsgrupper med deltagelse af AU, VK og eventuelle øvrige samarbejdspartnere. Der er udpeget kontaktpersoner fra begge parter til disse arbejdsgrupper. Repræsentanter fra Aarhus Universitet og Viborg Kommune har valgt at fokusere samarbejdet på følgende områder:
 
Foulum, herunder;
 • Visions- og udviklingsplan for Foulum-området
 • Tiltrækning af investeringer og virksomheder til Foulum
 • Samarbejde om bioøkonomi
 • Samarbejde om bæredygtig arealforvaltning og grøn omstilling
 • Samarbejde om lavbundsjorde og ådale
 • Internationale medarbejdere og studerende i Foulum
 
Jura, herunder;
 • Fortælling om juraklyngen i Viborg
 • Jurastuderende på studieture i Viborg
 • Professionalisering af mødet med jurastuderende karrierearrangementer mv.
 • Fortsættelse og udbygning af eksisterende samarbejde
 • Grøn international konference
 
Flere af indsatserne vil kræve yderligere dialog indenfor arbejdsgrupperne. Det er ikke intentionen, at samtlige indsatser igangsættes samtidigt. De enkelte indsatser vil blive igangsat efter indstilling fra de enkelte arbejdsgrupper.
 
Det forventes, at samarbejdsaftalen kan bidrage til målsætningerne i sammenhængsmodellen, herunder særligt målsætningerne om bæredygtighed, befolkningsvækst og antal arbejdspladser.
 
En styregruppe er overordnet ansvarlig for samarbejdsaftalen. Aarhus Universitet har udpeget dekan på fakultetet Technical Sciences og leder af erhvervsstaben som medlemmer af styregruppen. Fra Viborg Kommune er kommunaldirektøren, direktør for Teknik & Miljø og direktør for Kultur & Udvikling udpeget som medlemmer af styregruppen. 
 
I rammeaftalen indgår desuden, at rektor for Aarhus Universitet og borgmester for Viborg Kommune holder et årligt møde, hvor der gøres status på samarbejdet og aktuelle emner drøftes.
 
Forslag til samarbejdsaftale er godkendt af ledelsen på Aarhus Universitet.
 
Forslag til samarbejdsaftalens rammeaftale kan ses i bilag nr. 1. Forslag til samarbejdsaftale omkring Foulum kan ses i bilag 2. Forslag til samarbejdsaftale omkring jura kan ses i bilag 3.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Samarbejdsaftalen træder i kraft når Viborg Kommune har godkendt den. Det er indskrevet i aftalen (rammeaftalen), at aftalen er gældende indtil én, eller begge parter ønsker den justeret. Aftalen evalueres hvert andet år, første gang i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Begge parter forpligter sig i samarbejdsaftalen til at afsætte ressourcer og personer til gennemførelse af samarbejdet. Det er forventningen at en del af indsatserne kan gennemføres uden ekstra ressourcer, mens andre vil kræve et større personressourceforbrug og/eller egentlige bevillinger fra begge parter. Der vil også, når muligt, blive søgt eksterne midler til gennemførelse at de enkelte indsatser. Der er ikke angivet estimat for forventet ressourceforbrug til hver af indsatsområderne. Det er en opgave for arbejdsgrupperne at indstille dette overfor styregruppen.
 
Indsatser som ikke kræver ekstra ressourcer, eller ekstra bevillinger vil blive igangsat uden yderligere behandling. Indsatser som kræver at der bevilliges midler hertil, vil blive forelagt til  politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I samarbejdsaftalens del om Foulum indgår indsatsområdet Visions- og udviklingsplan for Foulum-området. Dette arbejde kan måske indebære forslag til en justering af gældende lokalplanforhold i og omkring Aarhus Universitets afdeling i Foulum.
Bilag

Sagsid.: 19/54193

Resume

Alle offentlige myndigheder skal hvert 3. år indberette en redegørelse om ligestilling til ministeriet for ligestilling.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1.  at ligestillingsredegørelsen godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ligestillingsredegørelsen godkendes.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune var i en periode fritaget for indsendelse af ligestillingsredegørelser i forbindelse med frikommuneforsøget. Forpligtelsen genindtrådte fra redegørelsen indsendt i 2017.
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøftede redegørelsens afsnit om personaleområdet den 9. juni 2020. Hoved-MED godkendte redegørelsen med følgende bemærkning:
 
Hoved-MED ønsker på baggrund af redegørelsen i efteråret 2020 at drøfte evt. initiativer i forbindelse med kønsmæssig ligestilling.
 

Beskrivelse

Alle offentlige myndigheder skal i henhold til ligestillingsloven hvert 3. år indberette en redegørelse om ligestilling til ministeriet for ligestilling. Denne redegørelse dækker perioden 1. november 2017 31. maj 2020.
 
Redegørelsen udarbejdes i form af et indberetningsskema. Forslag til svar på spørgsmålene er vedlagt som bilag.
 
Redegørelsen handler hovedsageligt om ligestilling på personaleområdet. Dette års redegørelse indeholder derudover et særligt afsnit om beskæftigelsesindsatsen for indvandrere fra ikke-vestlige lande, som er besvaret af Jobcenter Viborg.
 
Fristen for indsendelse er 1. september 2020.
 
Redegørelsen skal ifølge loven godkendes i byrådet forinden indsendelse.
 

Alternativer

Ingen.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ingen.
Bilag

Sagsid.: 19/50945

Resume

Boligselskabet Viborg Amt søger om byrådets godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) til 8 almene familieboliger i afdeling 916, Gl. Røddingvej i Løvel samt godkendelse af den foreløbige husleje for første driftsår. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anskaffelsessum for byggeriets påbegyndelse (skema B) på 16.232.000 kr. til afdeling 916, Gl. Røddingvej i Boligselskabet Viborg Amt beliggende på Gl. Røddingvej i Løvel, godkendes,
 
2. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på yderligere 23.000 kr. til konto Afdeling 916, Gl. Røddingvej, som finansieres af uforbrugte midler fra tidligere projekter,
 
3. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 885 kr./m² for første driftsår og 125 kr./md. for carportene.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anskaffelsessum for byggeriets påbegyndelse (skema B) på 16.232.000 kr. til
afdeling 916, Gl. Røddingvej i Boligselskabet Viborg Amt beliggende på Gl. Røddingvej i
Løvel, godkendes,
 
2. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på yderligere 23.000 kr. til konto Afdeling 916, Gl. Røddingvej, som finansieres af uforbrugte midler fra tidligere projekter,
 
3. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 885
kr./m² for første driftsår og 125 kr./md. for carportene.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 19. december 2018 (sag nr. 27) en ansøgning om tilsagn (skema A) fra Boligselskabet Viborg Amts afdeling 916, Gl. Røddingvej til 8 almene familieboliger, i alt 800 m² beliggende på Gl. Røddingvej i Løvel med en anslået samlet anskaffelsessum på 15.779.000 kr.. Byrådet godkendte ligeledes den foreløbige årlige gennemsnitlig husleje på 848 kr./m² for boligerne for første driftsår samt 125 kr./md. for carportene.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at der ikke er sket ændringer i projektet siden skema A. Projektet opføres som åben lav bebyggelse i et plan med 8 familieboliger. Alle boliger opføres med carporte og redskabsskure i tilknytning til boligen. 4 boliger bliver på 97 m2 og 4 boliger bliver på 103 m2. Tegningsmateriale fremgår af bilag nr. 2.
 
Entrepriseudgifterne er ved skema B steget med 10 % i forhold til de budgetterede ved skema A. De øget entrepriseudgifter betyder, at den samlede anskaffelsessum er steget med 453.000 kr. svarende til ca. 3% fra 15.779.000 kr. ved skema A til 16.232.000 kr. ved skema B.
 
Huslejeniveauet er på grund af den højere anskaffelsessum ved skema B steget med 37 kr./m²/år svarende til ca. 4% fra 848 kr./m²/år ved skema A til 885 kr./m²/år ved skema B.
Til sammenligning har Boligselskabet Viborg Amts seneste projekter i Løvel fået godkendt følgende endelige huslejeniveauer for første driftsår:
 • Afdeling 315, Tinggade (2017): 754 kr./m²/år
 • Afdeling 915, Kløvermarken (2020): 840 kr./m²/år
 
Boligselskabet Viborg Amt oplyser følgende fordeling af huslejer for første driftsår:
 • 4 stk. 3-værelses bolig på 97 m²: 7.230 kr./måned
 • 4 stk. 4-værelses bolig på 103 m²: 7.525 kr./måned
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 800 m² x 20.290 kr./m² = 16.232.000 kr.
Anskaffelsessummen på 16.232.000 kr. holder sig på den maksimale tilladte anskaffelsessum og en godkendelse er dermed muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således: 
Beboerindskud (2 %)
    325.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
  1.623.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
14.284.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
16.232.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at den kommunale grundkapital udgør 1.623.000 kr. hvilket er 23.000 kr. mere end det afsatte rådighedsbeløb på 1.600.000 kr., og 45.000 kr. højere end ved skema A.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet oplyser, at de forventer indflytning medio 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 40.000 kr.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 68,29%, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 9.755.000 kr. (68,29% af 14.284.000 kr.).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lokalplan
Lokalplan nr. 539, Boligområde ved Gl. Røddingvej og Tinggade i Løvel blev vedtaget i maj 2020 og er udarbejdet til projektet.
 
Bemyndigelse Skema B
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 6) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema B under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig indenfor rammerne af skema A, samt at der ikke er væsentlige ændringer i projektet i forhold til det, som blev godkendt ved skema A.
 
Bemyndigelse skema C
Forvaltningen vil i henhold til byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende byggeregnskabet, skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af byrådet godkendte skema B.
 
Bilag

Sagsid.: 19/55880

Resume

Boligselskabet Viborg Amt søger om byrådets godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) til 9 almene familieboliger i afdeling 918, Hvedemarken samt godkendelse af den foreløbige husleje for første driftsår. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anskaffelsessum for byggeriets påbegyndelse (skema B) på 18.565.000 kr. til afdeling 918, Hvedemarken i Boligselskabet Viborg Amt beliggende på Hvedevænget i Løvel, godkendes,
 
2. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på yderligere 57.000 kr. til konto Afdeling 918, Hvedevænget, som finansieres af uforbrugte midler fra tidligere projekter,
 
3. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 885 kr./m² for første driftsår og 125 kr./md. for carportene.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anskaffelsessum for byggeriets påbegyndelse (skema B) på 18.565.000 kr. til
afdeling 918, Hvedemarken i Boligselskabet Viborg Amt beliggende på Hvedevænget i
Løvel, godkendes,
 
2. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på yderligere 57.000 kr. til konto Afdeling 918, Hvedevænget, som finansieres af uforbrugte midler fra tidligere projekter,
 
3. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 885
kr./m² for første driftsår og 125 kr./md. for carportene.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 19. december 2018 (sag nr. 28) en ansøgning om tilsagn (skema A) fra Boligselskabet Viborg Amts afdeling 918, Hvedemarken til 9 almene familieboliger, i alt 945 m² beliggende på Hvedevænget i Løvel med en anslået samlet anskaffelsessum på 18.000.000 kr.. Byrådet godkendte ligeledes den foreløbige årlige gennemsnitlig husleje på 843 kr./m² for boligerne for første driftsår samt 125 kr./md. for carportene.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at projektet siden skema A er reduceret med 30 m², således de nu bygger 915 m2 i stedet for 945 m² som oplyst ved skema A.
 
Projektet opføres som tæt-lav bebyggelse i et plan med 9 familieboliger. Alle boliger opføres med carporte og redskabsskure i tilknytning til boligen. Ved skema A var alle 9 boliger på 105 m2, men ved skema B har boligselskabet reduceret 3 boliger med 10 m2, således de nu opfører 3 boliger på 95 m2 og 6 boliger på 105 m2. Tegningsmateriale fremgår af bilag nr. 2.
 
Selvom projektet er blevet reduceret med 30 m², er entrepriseudgifterne ved skema B steget med 9 % i forhold til de budgetterede ved skema A. De øget entrepriseudgifter betyder, at den samlede anskaffelsessum er steget med 565.000 kr. svarende til ca. 3% fra 18.000.000 kr. ved skema A til 18.565.000 kr. ved skema B.
 
Huslejeniveauet er på grund af den højere anskaffelsessum ved skema B steget med 42 kr./m²/år svarende til ca. 5% fra 843 kr./m²/år ved skema A til 885 kr./m²/år ved skema B.
Til sammenligning har Boligselskabet Viborg Amts seneste projekter i Løvel fået godkendt følgende endelige huslejeniveauer for første driftsår:
 
 • Afdeling 315, Tinggade (2017): 754 kr./m2/år
 • Afdeling 915, Kløvermarken (2020): 840 kr./m2/år
 
Boligselskabet Viborg Amt oplyser følgende fordeling af huslejer for første driftsår:
 • 3 stk. 3-værelses bolig på 95 m²: 7.175 kr./måned
 • 6 stk. 4-værelses bolig på 105 m²: 7.660 kr./måned
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 915 m² x 20.290 kr./m² = 18.565.000 kr.
 
Anskaffelsessummen på 18.565.000 kr. holder sig på den maksimale tilladte anskaffelsessum og en godkendelse er dermed muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
     371.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
  1.857.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
16.337.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
18.565.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at den kommunale grundkapital udgør 1.857.000 kr., hvilket er 57.000 kr. mere end det tidligere afsatte rådighedsbeløb på 1.800.000 kr.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet oplyser, at de forventer indflytning medio 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 46.000 kr.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 67,31%, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 10.996.000 kr. (67,31% af 16.337.000 kr.).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lokalplan
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 385, Boligområde ved Gl. Røddingvej i Løvel. Projektet er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
 
Bemyndigelse Skema B
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 6) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema B under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig indenfor rammerne af skema A, samt at der ikke er væsentlige ændringer i projektet i forhold til det, som blev godkendt ved skema A.
 
Bemyndigelse skema C
Forvaltningen vil i henhold til byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende byggeregnskabet, skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af byrådet godkendte skema B.
 
Bilag

Sagsid.: 20/2819

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Det bemærkes, at sagen vedrører både aktiviteter for den sidste del af 2019 samt kendte aktiviteter for 2020.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 
Bilag

Sagsid.: 20/9053

Resume

Evt. mageskifte med Bach Gruppen ved Palleshøje
Der skal tages stilling til, om Viborg Kommune vil indgå i mageskifte af 2 arealer ved Palleshøje 43 med Bach Gruppen.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Bach Gruppens tilbud om mageskifte af 2 arealer ved Palleshøje accepteres,
 
2. at der hvis tilbuddet accepteres gives en anlægsindtægtsbevilling på 50.000 kr. til kontoen Mageskifte, Palleshøje 43, Viborg med rådighed i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 14.000 kr. til kontoen Mageskifte, Palleshøje 43, Viborg med rådighed i 2020,
 
4. at anlægsudgiftsbevillingen bortfalder delvist, hvis tilbuddet afvises, således, at der i stedet gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000 kr. til kontoen Mageskifte, Palleshøje 43, Viborg
 
5. at finansieringen sker ved nedsættelse af de afsatte rådighedsbeløb på kontoen Salg af grunde, boligformål i 2020.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Bach Gruppens tilbud om mageskifte af 2 arealer ved Palleshøje accepteres,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 50.000 kr. til kontoen Mageskifte, Palleshøje 43, Viborg med rådighed i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 14.000 kr. til kontoen Mageskifte, Palleshøje 43, Viborg med rådighed i 2020, og
 
4. at finansieringen sker ved nedsættelse af de afsatte rådighedsbeløb på kontoen Salg af grunde, boligformål i 2020.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ved ejendommen Palleshøje 43 er der i lokalplan 231, tillæg nr. 2 (se bilag nr. 1) udlagt et areal til tæt-lav boligbebyggelse. Ejendommen, Palleshøje 43, ejes af Bach Byg A/S. Den udgør næsten hele området for lokalplantillægget. Dog mangler der ca. 650 m2 (vist med lodret skravering på bilag nr. 2), som kommunen ejer. Dette areal kan ikke selvstændigt bebygges. Hvis de to arealer lægges sammen, giver det Bach Gruppen mulighed for øget bebyggelse.
 
Omvendt ejer Bach Gruppen ca. 320 m2 (vist med vandret skravering på bilag nr. 2), der er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Hvis de ca. 320 m2 lægges sammen med et tilgrænsende kommunalt ejet areal, får kommunen mulighed for at lave en parcelhusgrund.
 
Bach Gruppen har tilbudt at mageskifte de to arealer således, at Bach Gruppen betaler kommunen 50.000 kr. Omkostningerne (skønsmæssigt i alt 20.000 kr.) deles mellem parterne.
 
Kommunen har indhentet en mæglervurdering, der kan ses som bilag nr. 3. Vurderingen har kostet 4.000 kr. ekskl. moms. Mægleren vurderer Bach Gruppens ca. 320 m2 til 365.000 kr. og kommunens ca. 650 m2 til 490.000 kr. Kommunens areal vurderes således at være 125.000 kr. mere værd end Bach Gruppens areal. Beløbet udgør med andre ord det beløb, som efter mæglerens vurdering er den markedspris, Bach Gruppen bør betale ved et mageskifte.
 
Ifølge lokalplanen skal grundene til tæt-lav bebyggelse være mindst 400 m2. Bach Gruppen har lavet et forslag til en udstykningsplan, som vil betyde, at der bliver to restarealer på hhv. 166 m2 og 390 m2. Et mageskifte med tilførsel af kommunens ca. 650 m2 muliggør dermed to ekstra byggegrunde.
 
Mæglervurderingen er lavet på baggrund af forslaget til udstykningsplan og bygger dermed på den forudsætning, at Bach Gruppen får 2 ekstra grunde til tæt-lav bebyggelse. Hertil har Bach Gruppen anført, at de (uden mageskifte) kan ændre udstykningsplanen, så det ene restareal bliver min. 400 m2. Derved får de reelt kun 1 grund ud af mageskiftet.
 
Mægler oplyser, at dette vil kunne medføre en lavere vurdering af kommunens areal. Der vil dog være tale om en marginal ændring, fordi Bach Gruppen fortsat får mulighed for 1 ekstra grund, og fordi tilførslen af det øvrige areal medfører øget værdi for Bach Gruppens øvrige udstykning.
 
Det er forvaltningens vurdering, at Bach Gruppen ikke er indstillet på at betale et højere beløb.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det kommunale areal kan sælges uden offentligt udbud, fordi det er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 20/27852

Resume

Forholdsmæssigt afslag i forbindelse med salg af Skovbærvej 20, Rødkærsbro, som følge af jordbundsforholdene på grunden
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at køber får et forholdsmæssigt afslag på 15.000 kr. ekskl. moms som følge af jordbundsforholdene på grunden,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 15.000 kr. til kontoen Afslag i forbindelse med salg af grund på Skovbærvej 20, Rødkærsbro med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 15.000 kr. i 2020 finansieres ved forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Grundsalg, boligformål.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at køber får et forholdsmæssigt afslag på 15.000 kr. ekskl. moms som følge af jordbundsforholdene på grunden,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 15.000 kr. til kontoen Afslag i forbindelse med salg af grund på Skovbærvej 20, Rødkærsbro med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 15.000 kr. i 2020 finansieres ved forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Grundsalg, boligformål.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Skovbærvej 20, Rødkærsbro er en del af en udstykning, som byrådet prisfastsatte i 2006. Efterfølgende blev prisen på grunden reduceret i forbindelse med en byrådsbeslutning den 21. december 2016 om generelt at reducere priserne på byggegrunde uden for Viborg by med 20 %. Den har siden været udbudt til 260.000 kr.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har solgt grunden til køber for 260.000 kr. til overtagelse den 1. juni 2020.
 
Købsaftalen indeholder kommunens standardvilkår om jordbundsforhold. Ifølge disse fraskriver kommunen sig ansvaret for jordbundsforholdene og opfordrer køber til at rette henvendelse til sagkyndige med henblik på eventuelle undersøgelser af forholdene. Køber kan træde tilbage fra handlen, hvis det inden 8 uger efter overtagelsen dokumenteres, at der kræves speciel fundering/pilotering til parcellens bebyggelse. Det er en forudsætning, at parcellen tilbageleveres i samme stand som ved købsaftalens indgåelse.
 
I praksis giver kommunen også mulighed for at få et afslag i købesummen i stedet for at hæve handlen.
 
Den 24. juni 2020 modtog kommunen en geoteknisk rapport og et funderingstilbud fra køber.
 
 
 
Ifølge funderingstilbuddet vil køber få en ekstraudgift til fundering på 163.208 kr. inkl. moms. Ekstraudgift skal i denne sammenhæng forstås som en udgift udover den funderingsudgift, byggefirmaet havde inkluderet i det oprindelige tilbud til køber.
 
Ifølge rapporten ligger det bæredygtige lag på Skovbærvej 20 1,15 1,20 m under terræn. Grunden ligger i en mindre slugt, hvor terrænet falder ca. 1,0 m mod sydøst. Aflejring af muld i slugten anses for at være årsagen til, at muldlaget på grunden er så dybt. Derudover har køber selv valgt at hæve fundamentet med ca. 1,0 m over terræn på den sydøstlige del af boligen, hvilket i sig selv medfører ekstra sandindbygning.
 
Det generelle krav til frostfri funderingsdybde er 0,9 meter under fremtidigt terræn, dog 1,2 meter for fritstående konstruktioner. Imidlertid vælger nogle typehusfirmaer at udarbejde tilbud, hvor funderingsudgiften ikke omfatter fundering til en dybde på 0,9/1,2 meter. Det, der for køber kommer til at fremstå som en ekstra funderingsudgift, er altså ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er et behov for speciel fundering/pilotering i de kommunale standardvilkårs forstand.
 
Når forvaltningen vurderer, om der er behov for speciel fundering, tages udgangspunkt i et maksimalt bebygget areal på 200 m2 og en funderingsdybde på en meter. Kun udgiften til udskiftning af jord indgår, mens udgifter til f.eks. afgravning eller opfyldning af en skrånende grund eller til hævning af grund og fundament ikke medtages. Ekstraudgifterne skal beløbe sig til mere end 5 % af købesummen.
 
Forvaltningens beregninger på den baggrund viser, at køber under forbehold for byrådets godkendelse bør have et forholdsmæssigt afslag på 18.750 kr. inkl. moms. Køber har accepteret dette.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.
 

Sagsid.: 20/14845

Resume

Salg af Gl. Vagt, Ll. Sct. Hans Gade 20
 
Viborg Kommune har haft ejendommen Ll. Sct. Hans Gade 20 (Gl. Vagt) udbudt til salg, og der skal tages stilling til de indkomne bud.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune sælger Ll. Sct. Hans Gade 20, 8800 Viborg til højstbydende for 1.550.000 kr. på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen Salg af Ll. Sct. Hans Gade 20, Viborg med rådighed i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 97.000 kr. til kontoen Salg af Ll. Sct. Hans Gade 20, Viborg med rådighed i 2020,
 
4. at driftsbevillingen til politikområdet Kommunale ejendomme forhøjes med 39.000 kr. i 2020, og
 
5. at nettoindtægten på 1.414.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på kontoen Grundsalg, boligformål.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune sælger Ll. Sct. Hans Gade 20, 8800 Viborg til højstbydende for 1.550.000 kr. på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen Salg af Ll. Sct. Hans Gade 20, Viborg med rådighed i 2020,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 97.000 kr. til kontoen Salg af Ll. Sct. Hans Gade 20, Viborg med rådighed i 2020,
 
4. at driftsbevillingen til politikområdet Kommunale ejendomme forhøjes med 39.000 kr. i 2020, og
 
5. at nettoindtægten på 1.414.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på kontoen Grundsalg, boligformål.
 

Beslutning i Byrådet den 02-09-2020

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Gl. Vagt i Ll. Sct. Hans Gade 20 har været udbudt til salg. Den fredede bygning er på 324 m2 og har tidligere været anvendt til kontorer.
 
Der er indkommet to bud. Det højeste er på 1.550.000 kr. Mæglers vurdering er, at dette svarer til markedsprisen på anslået 1.500.000 kr. 
 
Overtagelsesdagen er fastsat til den første i måneden efter kommunens accept af købstilbuddet. Køber afholder udgiften til tinglysning.
 
I forbindelse med salget skal der ske udstykning på sokkelgrund. Kommunen afholder den anslåede udgift på 40.000 kr.
 
Forvaltningen har i liggeperioden afholdt udgifter på 39.341 kr.
 
Mæglersalær og annonceringsudgifter udgør 56.500 kr.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/55240

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på Godkend.