You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 16. september 2020 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet - NYT pr. 1.1.2018
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Steen Stephansen, Torsten Nielsen
Fraværende Birgith B. Langballe, Jakob Ekberg, Martin Sanderhoff, Ulrik Wilbek
Bemærkninger I borgmester Ulrik Wilbeks fravær blev mødet ledet af 1. viceborgmester Per Møller Jensen

Sagsid.: 19/53672
Resume
Forligspartierne indgik den 9. september 2020 budgetforlig om budgettet for 2021 til 2024. Budgetforliget udgør nu budgetforslaget til byrådets 1. behandling.
Indstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,
 
1. at budgetforslaget oversendes til 2. behandling på byrådets møde den 7. oktober 2020.
Beslutning i Byrådet den 16-09-2020
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Ulrik Wilbek
Martin Sanderhoff
Birgith B. Langballe
Jakob Ekberg
Sagsfremstilling

Historik

Forligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgik den 9. september 2020 budgetforlig om budgettet for 2021 til 2024. Forligsteksten kan ses af bilag nr. 1.
 
Budgetforslaget består nu af det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 19. august 2020 (sag nr. 2), samt budgetforligets ændringer og tillægsbevillinger.
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED er inddraget løbende samt på byrådets temamøde den 17. juni 2020 og budgetseminaret den 31. august-1. september 2020. Budgetforslaget er sendt til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet samt Ungdomsrådet. Høringssvar fra rådene behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 30. september 2020.
 

Beskrivelse

Ændringer til basisbudgettet
 
Budgetforslaget består som nævnt af basisbudgettet korrigeret for ændringerne i budgetforliget, tillægsbevillinger og tekniske ændringer. Ændringerne til basisbudgettet ses af tabellen nedenfor.
 
Tabel 1. Ændringer til basisbudgettet
(i 1.000 kr.)
2021
2022
2023
2024
Budgetforlig (skatter)
3.100
3.200
4.900
6.700
Budgetforlig (drift)
26.806
27.536
24.636
19.636
Budgetforlig (anlæg)
7.597
-16.736
73.059
-8.665
I alt
37.503
14.000
102.595
17.671
 
De enkelte ændringer i budgetforliget kan ses af bilag nr. 2.
 
Præsentation af budgetforslaget
 
Budgetforslaget for 2021-2024 inkl. ovenfor beskrevne ændringer, ses af tabel 2 og 3.
 
Tabel 2. Resultatopgørelse for budget 2021-2024
(mio. kr.)           (minus = indtægter, plus = udgifter))
Opr. budget 2020
Foreløbigt regnskab 2020 pr. 30/4
Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
Budget 2024
Skatter og generelle tilskud
-6.127,9
-6.285,8
-6.458,7
-6.584,8
-6.710,7
-6.839,8
Serviceudgifter
4.473,4
4.503,1
4.490,7
4.447,2
4.423,1
4.423,0
Overførselsudgifter
1.510,9
1.647,8
1.695,9
1.708,9
1.707,5
1.717,0
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
124,4
250,3
391,2
Renter
6,1
5,9
6,2
7,1
8,1
10,3
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-137,4
-129,0
-265,8
-297,2
-321,7
-298,3
Anlægsudgifter (skattefinansieret)
85,1
160,9
234,0
269,6
308,5
215,6
Ældreboliger
0,0
-0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Alment boligbyggeri
10,2
13,4
13,0
10,0
17,0
9,0
Jordforsyning
-24,7
-29,7
4,5
2,3
0,4
-4,0
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
4,3
9,8
9,6
Nettoafdrag på gæld
42,0
41,9
56,0
60,5
66,8
68,2
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område
-24,8
56,7
41,7
49,5
80,8
0,1
Forsyningsområdet
4,5
10,4
-3,7
-4,0
-4,7
-5,6
Øvrige finansforskydninger
-15,3
-15,3
-13,0
-14,2
-14,2
-14,2
Samlet likviditetsvirkning
-35,6
51,8
25,0
31,2
61,9
-19,7
Budget og forventet regnskab 2020 er i 2020-priser. I budget 2021-2024 er udgifter i 2021-priser og indtægter i løbende priser.
 
 
Tabel 3. Likviditetsopgørelse for budget 2021-2024.
Likviditet (minus = kasseforbrug)
Opr. budget 2020
Foreløbigt regnskab 2020 pr. 30/4
Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
Budget 2024
Likvide aktiver primo
77,3
77,3
25,5
0,4
-30,8
-92,7
Samlet likviditetsvirkning
35,6
-51,8
-25,0
-31,2
-61,9
19,7
Likvide aktiver ultimo
112,9
25,5
0,4
-30,8
-92,7
-73,0
Gennemsnitlig likviditet
425,0
333,0
295,0
265,0
220,0
200,0
 
 
Nedenfor kommenteres hovedposterne i tabel 2 og 3. En mere detaljeret resultatopgørelse kan ses i bilag nr. 3. Budgetforslagets konsekvenser for de kommunale takster kan ses i bilag nr. 4.
 
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 265,8 mio. kr. i 2021, 297,2 mio. kr. i 2022, 321,7 mio. kr. i 2023 og 298,3 mio. kr. i 2024. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr. er opfyldt i alle årene.
 
Serviceudgifter
Serviceudgifterne udgør 4.490,7 mio. kr. i 2021 efter Viborg Kommunes egen definition af serviceudgifter. Efter økonomiaftalens definition er serviceudgifterne 56 mio. kr. under Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2021 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.
 
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne på 1.695,9 mio. kr. i 2021 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020. Det samlede budget på overførselsområdet overholder den politiske målsætning sat ifm. budgetlægningen for 2021-2024, dvs. at Viborg Kommunes andel af overførselsudgifterne på landsplan holder sig på niveauet fra regnskab 2018.
 
Anlægsudgifter
Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 234,0 mio. kr. i 2021, 269,6 mio. kr. i 2022, 308,5 mio. kr. i 2023 og 215,6 mio. kr. i 2024. Byrådets målsætning om et niveau på minimum 225 mio. kr. årligt er derved opfyldt hvert år med undtagelse af 2024. Oversigt over anlægsudgifterne på projektniveau kan ses som bilag nr. 5.
 
Lånoptagelse og afdrag på gæld
I 2021 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 32,4 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i budgettet, som kommunen har låneadgang til. Der afdrages 88,4 mio. kr. på kommunens gæld i 2021. Afdragene overstiger lånoptagelsen i hele budgetperioden, hvilket betyder, at kommunens gæld reduceres. 
 
Likviditet
Basisbudgettet har en negativ virkning for likviditeten i 2021, idet den faktiske likviditet reduceres fra 25,5 mio. kr. primo 2021 til 0,4 mio. kr. ultimo 2021. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 333,0 mio. kr. ultimo 2020 til 200 mio. kr. ultimo 2024. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt de alle årene.
 
Indtægtsprognose
Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien, er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2021 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2024 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2021.
 
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2021-2024 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning, som inkluderer følsomhedsanalyser.
 
Det er i budgetforslaget forudsat, at byrådet vælger statsgaranti.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Byrådets 1. behandling sker på mødet den 16. september 2020.
 
Der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet onsdag den 23. september 2020 kl. 12.00 og frist for fremsendelse af underændringsforslag tirsdag den 29. september 2020 kl. 12.00.
 
Ændringsforslag og underændringsforslag skal fremsendes til forvaltningen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag på mødet den 30. september 2020, inden de overgår til budgettets 2. behandling i byrådet den 7. oktober 2020.
 
Budgetforslaget er sendt i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet, Udsatterådet samt Ungdomsrådet. Høringssvar fra rådene behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 30. september 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag