You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 16. marts 2021 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2018-2021)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger Mødet afvikles som Teams-møde Martin Sanderhoff forlod mødet kl. 18.05 efter behandlingen af sagerne 1-9

Sagsid.: 20/7665

Resume

Byrådet traf den 24. juni 2020 beslutning om at anmode Energi Viborg A/S om, at igangsætte proces med afklaring af mulighederne for at overdrage selskabets to datterselskaber indenfor el-området (Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S). Sagen er senest behandlet af byrådet den 18. november 2020, hvor sagen blev udsat. Byrådet skal nu tage stilling til, hvor vidt der skal iværksættes et salg af Elnet Midt A/S, og i givet fald om Energi Viborg Strøm A/S samtidigt skal sælges eller om muligheden for at lade dette selskab indgå i en fusion med andre elhandelsselskaber skal undersøges.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet anbefaler Energi Viborg A/S at iværksætte en salgsproces i overensstemmelse med den tidligere valgte smalle proces med henblik på en afhændelse af Elnet Midt A/S.
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller som anført i ”1. at”, foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om
 
2. a) Energi Viborg Strøm A/S skal søges afhændet sammen med Elnet Midt A/S eller
b) ejerskabet til Energi Viborg Strøm A/S skal bevares uændret i Energi Viborg-koncernen eller
c) der skal iværksættes undersøgelse af mulighederne for at lade Energi Viborg Strøm A/S   indgå i en fusion med et andet el-handelsselskab.
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender ”1. at” og ”2. at”, foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
3. at byrådet afhængigt af stillingtagen punkt 1 og 2 bemyndiger Energi Viborg A/S til at indgå aftale med PWC, om salgsrådgivning baseret på en timebaseret afregning.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet anbefaler Energi Viborg A/S at iværksætte en salgsproces i overensstemmelse med den tidligere valgte smalle proces med henblik på en afhændelse af Elnet Midt A/S,
 
2. at Energi Viborg Strøm A/S søges afhændet sammen med Elnet Midt A/S,
 
3. at byrådet bemyndiger Energi Viborg A/S til at indgå aftale med PWC om salgsrådgivning baseret på en timebaseret afregning.
 
 
Per Møller Jensen, Eva Pinnerup, Niels Dueholm og Kai O. Andersen stemmer imod.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Den Socialdemokratiske byrådsgruppe, Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

 
Sagen har tidligere været behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. marts 2020 (sag nr. 25 – lukket sag) og i byrådet den 24. juni 2020 (sag nr. 24 – lukket sag).
 
Byrådet traf på mødet den 24. juni 2020 beslutning om,
 
”1. at byrådet overfor Energi Viborg A/S tilkendegiver, at man ønsker, at der igangsættes en proces med henblik på undersøgelse af mulighederne for at overdrage Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S, og
 
2. at model ”smal proces” vælges.”
 
Valget af en ”smal proces” indebærer, at en kommende salgsrådgiver vil forestå direkte kontakt til et begrænset antal af de mest oplagte købere.
 
Sagen er efterfølgende behandlet af byrådet den 7. oktober (sag nr. 29 – lukket sag) og har senest været behandlet i byrådet den 18. november 2020 (sag nr. 31– lukket sag), hvor der blev truffet beslutning om, at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henvisning til, at det på mødet blev oplyst, at der var tilgået nye oplysninger til sagen ligesom det blev besluttet at lade afholde et temamøde for byrådet om sagen. De nye oplysninger bestod i en henvendelse fra en mulig interesseret køber.
 
Dagsordenen fra byrådsmødet den 18. november 2020 med tilhørende underbilag vedlægges samlet som bilag nr. 1 (lukket bilag).
 
Den 27. januar 2020 blev der afviklet et temamøde for byrådet om sagen jf. bilag nr. 2 (lukket bilag)

Inddragelse og høring

I forlængelse af byrådets beslutning på mødet i dag vil der på ny være behov for at orientere de berørte medarbejdere i Energi Viborg-koncernen.

Beskrivelse

Den hidtidige politiske behandling af sagen har taget udgangspunkt i et scenarie, hvor et eventuelt salg af Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S foretages samlet. I forlængelse af  byrådets behandling af sagen den 18. november 2020 (sag nr. 31 – lukket sag) har forvaltningen vurderet på muligheden for i det videre forløb af behandle de to selskaber hver for sig. 
 
Det bemærkes, at Elnet Midts aktiviteter med netvirksomhed udgør en monopollignende virksomhed, og som sådan er underlagt en indgående regulering i lovgivningen. Aktiviteten i Energi Viborg Strøm A/S består derimod af elhandel, der finder sted på et frit og konkurrencepræget marked.
 
Rent juridisk er der ikke noget til hinder for, at behandlingen af selskaberne adskilles. Byrådet vil derfor - udover muligheden for at iværksætte et samlet salg af begge virksomheder - kunne vælge, at der kun iværksættes et salg af Elnet Midt A/S, mens Energi Viborgs ejerskab til Energi Viborg Strøm A/S fortsætter uændret.
 
En tredje mulighed i tilfælde af et særskilt salg af Elnet Midt A/S kunne være at undersøge mulighederne for at lade Energi Viborg Strøm A/S indgå i en fusion eller lignende med et andet elhandelsselskab.
 
Den anslåede salgsværdi fremgår af det tidligere modtagne tilbud om salgsrådgivning fra PWC jf. bilag. 1. I byrådets dagsorden fra den 18. november 2020 er samtidigt redegjort for mulighederne for at lade et provenu fra salget indestå i Energi Viborg A/S, herunder eventuelt til brug for grønne investeringer. En udlodning af beløbet fra Energi Viborg A/S til Viborg Kommune vil derimod medføre modregning i det kommunale statstilskud med en modregningsprocent på 60 %. Modregningsprocenten reduceres til 40 %, såfremt provenuet deponeres og herefter udloddes med 1/10 om året i en 10 årig periode.
 
Et eventuelt salg af elvirksomhederne vil have forskellige afledte effekter. En afhændelse af Elnet Midt A/S vil medføre, at Energi Viborg ikke længere kan drive gadelysaktiviteten i Viborg Kommune. Et salg af Energi Viborg Strøm A/S vil endvidere indebære, at Energi Viborgs nuværende ejerandel i Midtjysk Elhandel A/S som udgangspunkt vil skulle afhændes til Verdo A/S, der i henhold til ejeraftale har forkøbsret.
 
Blandt ulemperne ved eventuelt frasalg af elvirksomhederne kan nævnes synergitab for Energi Viborg og risiko for tab af lokale arbejdspladser i Energi Viborg koncernen. Derudover vil tabet af lokal indflydelse på el-handelsdelen også på mere generelt plan kunne have konsekvenser for lokale forbruger- og samfundsinteresser. I tilknytning til disse betragtninger kan også henvises til brev af 18. september 2020 fra Energi Viborgs bestyrelse jf. bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Fra eventuel igangsættelse af en salgsproces vil der forventeligt gå et halvt til et helt år, inden endelig overdragelse kan forventes at være gennemført.
 
Med udgangspunkt i de af PWC beskrevne faser i salgsprocessen er forventningen, at den første fase vil kunne være tilendebragt med henblik på at sagen på dette stadie forventeligt vil kunne forelægges til politisk behandling i slutningen af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/44722

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal træffe beslutning om rammerne for gennemførelsen af Grønne Sammen i 2021.
 
I 2021 når Grønne Sammen ud til 13.500 børn og unge samt deres forældre, og projektet rummer derfor et stort potentiale for at skabe et stærkere fokus på bæredygtighed.
Målet med Grønne Sammen er at gøre kommunen mere bæredygtig, mobilisere forståelsen af bæredygtighed samt øge samarbejdet på tværs af kommunen i tråd med målene i sammenhængsmodellen. Projektets ambition er at samle på tværs om en fælles dagsorden og mobilisere gode kræfter fra hele Viborg Kommune – herunder erhvervsliv, uddannelser institutioner, foreninger mv.
Projektet sammentænkes med Grøn omstilling, som er forankret i Klima og miljøudvalget.
 
Som en del af projektet vil det lokale erhvervsliv allerede i 2021 kunne inddrages. Det kan ske i samarbejde med Aarhus Universitet Foulum og Agro Business Park og det nyetablerede Verdensmål centret også i Foulum. Herudover søges samarbejde med ’Grøn Alliance’, som er et fælles netværk indenfor landbrug og hertil relaterede erhvervs- og uddannelsesområder, initieret af Asmild Landbrugsskole. Endelig forventes Erhvervsrådet at medvirke gennem projekt Energicheck i små og mellemstore virksomheder (ECSMV). Herigennem forventes et samlet program med gode oplæg og eksempler både fra og for erhvervslivet vedr. f.eks. omstilling til mere energieffektiv produktion, klimavenlige produkter etc.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
 1. rammen for gennemførelse af Grønne Sammen 2021 godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-02-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at rammen for gennemførelse af Grønne Sammen 2021 godkendes med en samlet økonomi på i alt 3 mio. kr.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget, med tilføjelse om den samlede økonomi for Grønne Sammen i 2021 i alt udgør 2 mio. kr.
 
Udgiften på 2 mio. kr. finansieres forskudsvis af kassebeholdningen, idet den endelige finansiering findes i den genetablerede udviklingspulje, jfr. sag nr. 1.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes med de af Økonomi- og Erhvervsudvalget nævnte tilføjelser.

Forvaltningens bemærkninger

Efter Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 23. februar er forvaltningen blev opmærksom på, at der er behov for en præcisering af den forventede samlede økonomi til projektet. Den samlede kommunale finansiering er på 3 mio. kr., som vil blive forsøgt suppleret op med fundraising og støtte fra erhvervslivet.
 
De 2 mio. som fremgår af bilaget: (Rammer for grønne sammen) skal finansiere deltagelsen af alle kommunale dagtilbud og skoler, og er indeholdt i de 3 mio. kr. nævnt ovenfor.
 

Sagsfremstilling

Historik

På baggrund af sprintforløbet om Sammenhængsmodellens tema om bæredygtighed besluttede direktionen den 21. november 2019 at gå videre med anbefalingen om at gennemføre en årlig emneuge – ”Grønne Sammen” – for alle skoler og dagtilbud med fokus på grøn omstilling.
 
Forvaltningen igangsatte Grønne Sammen i 2020 som et pilotprojekt i uge 36.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Afsæt i Sammenhængsmodellen
Som udløber af Sammenhængsmodellen blev der i efteråret 2019 gennemført et sprintforløb om temaet ”bæredygtighed”. Dette resulterede i 10 anbefalinger til, hvordan energiforbruget i kommunen kan nedbringes og/eller CO2-udledningen reduceres. Én af anbefalingerne var at gennemføre en årlig emneuge for alle skoler og dagtilbud med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.
 
Erfaringerne fra Grønne Sammen 2020
I uge 36 2020 deltog seks skoler, fire børnehuse og to dagplejere i Grønne Sammen. Der var stor opbakning til projektet fra de deltagende skoler og dagtilbud, fra lokale samarbejdspartnere, ligesom den lokale presse også viste interesse for projektet.
 
Ambitionerne for Grønne Sammen fremadrettet
Når Grønne Sammen i 2021 skal udbredes til hele kommunen gennem deltagelse fra alle skoler og dagtilbud, er der behov for bred forankring og opbakning fra hele Viborg Kommune, for at styrke projektets forandringspotentiale ind i dets todelte formål. Projektet vurderes særlig relevant for Klima- og Miljøudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget
 
Først og fremmes kan Grønne Sammen være med til at gøre hele Viborg Kommune mere bæredygtig og mobilisere forståelsen omkring bæredygtighed i tråd med målene i Sammenhængsmodellen og Grøn omstilling. Ved at målrette projektet til dagtilbud og skoler muliggøres det størst mulige grønne aftryk, da projektet når ud til 13.500 børn og unge samt deres forældre i 2021. Det rummer derfor et stort potentiale for at skabe opmærksomhed på bæredygtighed i kommunen, da projektet både kan bidrage med læringsoplevelser, der gør børnene nysgerrige, og skabe opmærksomhed, som gør borgerne opmærksomme på den grønne dagsorden.
 
Dernæst kan Grønne Sammen, som overskrift samle Viborg Kommune på tværs om en fælles dagsorden, der vil kunne profilere kommunen nationalt og internationalt på bæredygtighedsdagsordenen.  
 
Af bilag 1 fremgår et udkast til de overordnede rammer for afviklingen af Grønne Sammen 2021, herunder både indholdet af Grønne Sammen 2021, budgettet og organiseringen af projektet.
Af bilag 2 fremgår en evaluering af Grønne Sammen 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det anslåede budget for projektet i 2021 er ca. tre mio. kr. Forvaltningen vil arbejde for støtte fra fonde og erhvervsliv.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/55431

Resume

På investeringsoversigten 2021–2024 er der afsat 16.827.000 kr. i rådighedsbeløb til et nyt børnehus Søndergaard.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard” med rådighedsbeløb i 2021.
2. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2021 til projektet.
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-02-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard” med rådighedsbeløb i 2021.
2. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2021 til projektet.
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

På anlægsoversigten for 2021-2024 blev der afsat budget til opførelse af nyt børnehus Søndergaard.
De nuværende bygningsmæssige forhold er af ældre dato, og er ikke længere tidssvarende. Det er derfor ikke vurderet rentabel, at totalrenoverer bygningerne i det nødvendige omfang.
Den tidligere rideskole er ophørt, og der er ikke længere heste på matriklen. Derfor er der blevet mulighed for at opføre et helt nyt og selvstændigt Børnehus i forbindelse med de eksisterende bygninger og legeplads.
 
Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en lokalplan for området.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På investeringsoversigten 2021-2024 er der afsat rådighedsbeløb til nyt børnehus Søndergaard. Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb:
 
Årstal
Beløb
2021
8.398.000
2022
8.429.000
 
Der er i alt afsat 16.827.000 kr.
 
Det samlede rådighedsbeløb på 16.827.000 kr. er afsat med henblik på etablering af et nyt børnehus Søndergaard. Der er anslået en foreløbig fordeling af børnegrupperne til ca. 70 børnehavebørn og ca. 25 vuggestuebørn/specialbørn. Børnetallet tilpasses de resterende pasningsbehov i området. Børnehuset bliver samlet ca. 900 m2.
Den endelige fordeling af de forskellige børnetal, vil blive lavet ud fra en yderligere behovsanalyse for hele området som helhed.
 
På nuværende tidspunkt søges der om frigivelse af 2.000.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at foretage indledende tekniske undersøgelser samt indgåelse af aftale med en ekstern totalrådgiver.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan under forudsætning af vedtagelse af lokalplan mm.:
Valg af Totalrådgiver medio forår 2021.
Projektering frem til start efterår 2021.
Udbud/licitation frem til medio efterår 2021
Byggeperiode frem til slut efterår 2022
Endelig aflevering slut 2022/ start 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/39917

Resume

Det foreslås, at A-klasserne på Egeskovskolen udvides med 12 pladser, så der i alt bliver plads til 36 elever fra skoleåret 2021/2022. Denne udbygning vil være første led i at sikre tilstrækkelig undervisningskapacitet til elever med autisme, hvor der forventes at mangle kapacitet fra august 2021. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 vil der blive udarbejdet forslag til, hvordan der kan sikres tilstrækkelig kapacitet på længere sigt.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at der etableres ekstra 12 pladser i A-klasserne på Egeskovskolen
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til kontoen ”Udvidelse af A-klasserne på Egeskov” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 2.400.000 kr. i 2021 finansieres ved, at et tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane", overføres til 2021.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

1. Der etableres ekstra 12 pladser i A-klasserne på Egeskovskolen
 
2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til kontoen ”Udvidelse af A-klasserne på Egeskov” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. Udgiften på 2.400.000 kr. i 2021 finansieres ved, at et tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane", overføres til 2021.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

På baggrund af beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2021 indstiller Økonomi- og erhvervsudvalget til byrådet
 
1. at der etableres ekstra 12 pladser i A-klasserne på Egeskovskolen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til kontoen ”Udvidelse af A-klasserne på Egeskov” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 2.400.000 kr. i 2021 finansieres ved, at et tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane", overføres til 2021.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Egeskovskolens A-klasser med plads til 24 elever startede op ved begyndelsen af skoleåret 2019/20. Siden har byrådet i budgetforliget for 2020 vedtaget, at der oprettes almenklasser til 44 børn med autisme. Disse pladser indfases gradvist, så der startes med tre klasser (0., 1. og 2. klasse), der hver rummer fire elever med autisme i skoleåret 21/22.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Fra skoleåret 2022/2023 er det forventningen, at der vil mangle ca. 48 pladser til børn med autisme, idet Vestervang Skole må afgive sine midlertidige pavilloner, som maksimalt kan anvendes i 5 år, samtidigt med at der må forventes en fortsat stigning i antal visiterede elever. Der vil dog allerede mangle pladser fra næste skoleår, da Vestervang Skole vil være nødt til at stoppe optaget af nye elever for at undgå at skulle flytte elever, når pavillonerne bliver taget ned. For at sikre tilstrækkelig kapacitet ved starten af skoleåret 2021/2022 foreslås derfor, at der etableres yderligere plads til 12 elever på Egeskovskolen.
 
Følgende scenarie ligger til grund for at udbygge kapaciteten i A-klasserne, så den matcher udviklingen i det forventede elevtal.
 
 
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
Udgangskapacitet 20/21 (nu)
142
142
142
142
142
Afgang 10. klasse, Vestervang Skole, nedtrapning af kapacitetsudnyttelse ved ikke at optage elever i 21/22
 
-17
-
-
 
 
 
 
-
Nedtagning af pavilloner på Vestervang Skole
 
 
-34
-34
-34
Egeskovskolen, udbygning
12
12
(24)
(24)
(24)
Optrapning ASF i almen på Vestervangs
 
12
16
20
24
Udfordring til undersøgelse
 
11
24
20
16
Kapacitet i alt
154
160
172
172
172
Forventet elevtal
148
160
172
172
172
 
Den nuværende kapacitet i A-klasserne er ca. 142 pladser heraf 118 på Vestervang Skole og 24 på Egeskovskolen. Ved udgangen af 2020 forventes elevtallet at være ca. 148 elever, hvorfor det foreslås at lave en udbygning på Egeskovskolen snarest muligt.
 
Hvis den stigning, der er set i de seneste år fortsætter, vil elevtallet at stige med ca. 12 elever årligt, hvilket er indarbejde i scenariet ovenfor for de næste to skoleår. Hermed vil der kunne komme til at mangle pladser allerede i løbet af næste skoleår, selvom der udbygges med 12 pladser på Egeskovskolen. I skoleårene derefter er prognoserne meget usikre. Med udgangspunkt i hidtidige erfaringer kan man forvente yderligere stigninger. På den anden side er der også en forventning om, at andelen af elever med netop autismediagnose må stabilisere sig.
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2022 vil Forvaltningen udarbejde forslag til, hvordan der kan sikres tilstrækkelig kapacitet på længere sigt. Foreløbigt er det afdækket, at det vil være muligt at udbygge Egeskovskolen med yderligere 12 pladser fra skoleåret 22/23. Det vil ligeledes blive afdækket, om ASF i almen kan indfases hurtigere ligesom andre muligheder for at udbygge kapaciteten vil blive undersøgt.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Ombygningen foretages, så undervisningslokalerne står klar primo august 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsudgiften til udbygning af kapaciteten med 12 pladser i Egeskovskolens A-klasser vil være 2,4 mio. kr. i 2021.
 
Udgiften på 2,4 millioner indebærer udover klasselokaler, facade mv. også etablering af toiletter, ventilation og gangareal som forbereder en yderligere udvidelse med 12 elevpladser for en udgift på kun ca. 0,8 millioner. Hertil kommer udgifter til etablering af nyt musiklokale som erstatning det inddragede.
Udgiften foreslås finansieret ved overførsel af rådighedsbeløb og bevilling til opførelse af ny Rosenvænget Skole på 19,7 mio. kr. i 2020. Den samlede bevilling til Rosenvænget Skole er 60,4 mio. kr. Byggeriet er blevet billigere grundet et gunstigt udbud, og der vurderes at være et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., når de sidste arbejder afsluttes i foråret 2021. Den nye skole blev taget i brug ved skolestarten i august i år, og der resterer primært at blive færdiggjort legepladser.             
 
Driftsøkonomisk er udbygningen med 12 pladser økonomisk neutral, da midlerne automatisk flyttes fra almenområdet til specialområdet, jf. tildelingsmodellen.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/36516

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Frederiks kan omlægges til separatkloak.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-02-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 18. november 2020 til den 13. januar 2021. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
Der har i høringsperioden været afholdt møde med repræsentanter for borgerforeningen og idrætsforeningen angående placering og udformning af bassiner ved henholdsvis anlægget og idrætshallen. 
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Frederiks kan omlægges til separatkloak.
 
Adresser på følgende veje vil blive berørt:
 • Holbergsgade
 • Mejerigården
 • En del af Nørregade
 • Park Allé og Parkvænget
 • Skolen 3
 • Trehusevej 2A og 7
 • Aakjærsvej 1, 1A-B, 2 og 3
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til nyt nedsivningsbassin placeret på Parkalle 8 (matrikel nr. 1ba, Frederiks Præstegård, Frederiks).

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Området afleder spildevand til Karup Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget.
 • Området er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvorfor der ikke er valgt en løsning, hvor tag- og overfladevand nedsives lokalt. Nedsivningsbassinet placeres i periferien af OSD-området og vurderes ikke at udgøre en risiko for drikkevandsressourcen,
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Omlægningen af en del af fælleskloakken i Frederiks er i mindre grad fremskyndet i forhold til Perspektivplan for omlægning af fælleskloak. I perspektivplanen er en del af området planlagt omlagt i perioden 2023-2033. Projektet forventes gennemført i 2022 og 2023.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande, bassiner og pumpestationer fremgår af bilag 1.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Da området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser, er dette alternativ fravalgt.
 

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/2212

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-02-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at der kan etableres bassiner, pumpestationer og spildevandsledninger i forbindelse med separatkloakering i Frederiks.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger,
 • etablering af pumpestationer,
 • etablering af bassiner.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/5933

Resume

Sagen vedrører forslag om etablering af ny kunstgræsbane i Stoholm i 2021. Etableringen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der etableres ny kunstgræsbane med sand som infill i Stoholm. Banen etableres i 2021,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.590.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.190.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at nettoudgiften på 3.400.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner”, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbet fra 2020 overføres til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der etableres ny kunstgræsbane med sand som infill i Stoholm. Banen etableres i 2021,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.590.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.190.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbane i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at nettoudgiften på 3.400.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner”, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbet fra 2020 overføres til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Idrætsråd har gennemført analyse vedr. investeringer i bane- og lysanlæg og har i den forbindelse indstillet til Viborg Kommune, at der etableres ny kunstgræsbane i Stoholm.
 
Byrådet har i anlægsbudgettet for 2020 og 2021 afsat i alt 3.400.000 kr. til realisering af projektet, idet Byrådet har forudsat, at kunstgræsbanen etableres med organisk materiale som infill. Dette i modsætning til de kunstgræsbaner, der hidtil er etableret i Viborg Kommune, der alle har gummigranulat som infill.
 
Det forudsættes i forbindelse med projektet, at Stoholm IF bidrager med 25 % af anlægsudgiften. Herudover finansierer Stoholm IF selv nyt lysanlæg. 
 
 

Inddragelse og høring

Projektet realiseres i samarbejde med Stoholm Idrætsforening.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har iværksat et samarbejde med Stoholm IF Fodbolds bestyrelse, omkring projektering og realisering af ny kunstgræsbane i Stoholm. Der er nedsat en projektgruppe, bestående af bestyrelsesmedlemmer fra SIF Fodbold, forvaltningen og teknisk rådgiver.
 
Der har i gruppen foregået en løbende dialog omkring valg af banetype (miljøpåvirkning, kunstgræstype, spilleegenskaber, lysanlæg, osv.). I løbet af efteråret 2020 har der bl.a. været afholdt et tema møde i Stoholm Fritids- og Kulturcenter, og projektgruppen har besøgt to nyanlagte kunstgræsbaner med sand som infill i Silkeborg Kommune (Gødvad og Sejs) og forvaltningen har besøgt Struer Kommunes kunstgræsbane med kork som infill, som blev ibrugtaget i efteråret 2019.
 
For alle tre baner gælder således, at der er anvendt andre og mere miljøvenlige infill typer (sand og kork).
 
I forlængelse heraf har Stoholm IF tilkendegivet, at man ønsker, at en ny kunstgræsbane etableres med sand som infill, og det foreslås derfor, at banen etableres med dette infill.
 
Dette er i overensstemmelse med Byrådets beslutning om, at en kommende kunstgræsbane skal etableres med anden infill end gummigranulat, idet der ønskes valg af en mere miljøvenlig infill.
 
Kunstgræsbanen placeres i forbindelse med eksisterende fodboldbaner ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Søndergade 56, 7850 Stoholm. Det udpeget areal er beliggende vest for Fritids- og Kulturcenterets bygninger.
 
Kunstgræsbanen opbygges som en 11-mands bane med sand-dressed kunstgræstæppe. Under kunstgræstæppet ligges et stødabsorberende underlag (shockpad).  Der anvendes ikke gummigranulat som infill, og dermed reduceres tab af mikroplast partikler til omgivelserne.  De valgte materialer (græstæppe, skockpad, sand) er genanvendelige, når kunstgræstæppet skal skiftes (estimeret levetid: 10 år). Overfladevand drænes til enten LAR, opsamling eller spildevandsledning.
 
Den samlede finansieringsmodel for projektet ser således ud:
 
Viborg Kommune, bruttoanlægsbevilling
4.200.000
Lysanlæg
390.000
Bruttoanlægsudgift
4.590.000
Egenfinansiering, Stoholm IF:
 • Baneanlæg 25 %: 1.050.000
 • Lysanlæg 100 %: 390.000
-1.440.000
Fondsmoms af foreningsbidrag, max
250.000
Nettoanlægsudgiftsbevilling
3.400.000
 
Kunstgræsbanen bruges året rundt, sommer og vinter, og ønskes etableret med et 125 lux LED lysanlæg. Der opsættes i alt 8 projektører, fordelt på 6 master.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projektets tidsplan ser således ud:
 
Marts 2021
Projektering påbegyndes
Maj 2021
Udbud til indbudte leverandører
Juni 2021
Leverandør vælges
August 2021
Anlæg påbegyndes
Oktober/november 2021
Kunstgræsbane ibrugtages

 

 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det forudsættes, at projektet realiseres indenfor de givne anlægsrammer.
Driftsudgift til drift af kunstgræsbane afholdes indenfor driftsrammerne for banepleje, idet det noteres, at banen etableres på areal, hvor der pt. ligger en græsbane.
 
Det bemærkes, at beregning af den nøjagtige beregning af fondsmoms først kan laves, når det er afklaret, hvordan Stoholm IF har finansieret deres egenbetaling. Nogle fonde er fritaget for fradrag af fondsmoms, ligesom bidrag fra private kan være fritaget for betaling af fondsmoms. Det er forudsat, at Stoholm IF brutto bidrager med 1.440.000 kr. og det forudsættes, at såfremt der ikke afløftes fuld fondsmoms af dette beløb kan denne mindreudgift indregnes i det samlede anlægsbudget for projektet, når blot nettoanlægsrammen på 3.400.000 kr. overholdes. 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/5944

Resume

DBU har valgt Viborg Stadion som ”Nationalstadion” i perioden 2021-2024. I forbindelse hermed ligger forpligtelse for Viborg Kommune til at etablere hybridbane.
Banen på Viborg Stadion er nedslidt og skal renoveres og omlægges.
Sagen beskriver løsningsmodeller og anlægsøkonomi og tidsplan forbundet hermed.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på evt. fremsendelse af indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-02-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at banen på Viborg Stadion renoveres og omlægges til hybridgræsbane som foreslået i sagsfremstillingen i perioden maj til juli 2021 indenfor en samlet anlægsudgiftsramme på 5,3 mio. kr. og i forlængelse heraf at rullegræs til projektet reserveres hurtigst muligt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning, indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at banen på Viborg Stadion renoveres og omlægges til hybridgræsbane som foreslået i sagsfremstillingen i perioden maj til juli 2021 indenfor en samlet anlægsudgiftsramme på 5,3 mio. kr. og i forlængelse heraf at rullegræs til projektet reserveres hurtigst muligt,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5,3 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 5,3 mio. kr. forskudsvis finansieres af kassebeholdningen, idet den endelige finansiering findes i den genetablerede udviklingspulje, jfr. sag nr. 1.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Stadion blev etableret i 2003/2004. Banen på stadion blev omlagt i 2006 og har fungeret som kampbane for Viborg FF i hele perioden.
 
I længere perioder siden 2006 har kvindelandsholdet haft hjemmebane på Viborg Stadion og senest har der været en aftale om, at kvalifikationskampe til EM og VM siden 2016 er afviklet på Viborg Stadion.
 
I 2011 afvikledes kampe i forbindelse med U21 EM for herrer på Viborg Stadion og i 2015 afvikledes en herrelandskamp på Viborg Stadion.
 
Herudover er Viborg Stadion blevet brugt i forbindelse med Generation Handball og enkelte gange til andre arrangementer, herunder en enkelt koncert.
 
Banen er ikke omlagt siden 2006.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Banen på Viborg Stadion er nedslidt og skal renoveres og omlægges, så snart det er muligt at realisere projektet. I løbet af efteråret 2020 blev banens tilstand forringet, og udfordringer med græstæppe og afvanding medførte, at banen til de sidste kampe i november og december måned var i en meget dårlig tilstand.
 
Projektet skal i givet fald realiseres i perioden fra ultimo maj til ultimo juli, da det er den eneste mulige periode med vækst i græsset, hvor Viborg FF ikke spiller kampe på stadion.
 
På mødet 9. december 2020 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Viborg Kommune afgiver bud på at fortsætte som ”Nationalstadion” for kvindelandsholdet i fodbold i en ny periode, og 5. februar 2021 meddelte DBU Viborg Kommune, at Viborg Stadion er valgt som ”Nationalstadion” for perioden fra 2021 til 2024.
 
I dette bud er anført, at Viborg Kommune forpligter sig til at etablere en hybridbane enten på Viborg Stadion eller som træningsfacilitet på et andet baneanlæg. En hybridbane er en græsbane, som isyes ca. 5 % kunstgræs. Dermed skabes en stærkere og bedre bane, der også kan sikre en god bane i ydersæsonen, hvor græsset ikke gror.
 
Forvaltningen har på baggrund heraf undersøgt muligheden for at etablere hybridbane på Viborg Stadion og til sagen foreligger notat, der beskriver en mulig løsning samt forslag til tidsplan og anlægsøkonomi.
 
Hybridbane på Viborg Stadion:

Løsningsmodel

Der fjernes græs og vækstlag i 15-20 cm’s dybde og vandingsanlæg m.v. efterses og opgraderes. Derefter etableres nyt vækstlag, der udlægges rullegræs og til sidst isyes hybridgræs.
Denne løsningsmodel vurderes at være den optimale i forhold til den tidsramme, der er for projektet, og modellen er senest anvendt på Aalborg Stadion, hvor der blev etableret hybridbane i sommeren 2020 og hvor medarbejdere fra Viborg Stadion havde mulighed for at følge processen og efterfølgende har haft mulighed for at følge plejeprocessen m.v.

Anlægsøkonomi

Den samlede anlægsøkonomi er af rådgivende ingeniør SlothMøller a/s og hortonom Asbjørn Nyholt vurderet til 5.300.000 kr.
Anlægsøkonomien er beskrevet i bilag til sagen.

Tidsplan

Forslag til mulig tidsplan for projektet i 2021 indebærer, at forundersøgelser igangsættes 1. marts 2021 og at banen vil være klar til ibrugtagning til sæsonstart, der ligger omkring 20. juli 2021. Selve anlægsarbejdet udføres i perioden fra ultimo maj til medio juli.
En særlig problemstilling i forhold til tidsplanen vedrører rullegræsset, da det er nødvendigt at reservere rullegræs hos leverandøren senest 1. marts 2021, hvis man skal være sikker på, at græsset er til rådighed denne sommer.
 
Alternativt kan banen etableres på træningsanlægget på Kirkebækvej/Rughavevej, hvor Viborg FF gerne ser, at der etableres hybridbane i Bananparken (Rughavevej).
 
Det vil her være muligt at realisere et projekt med en hybridbane og anlægsøkonomi og tidsplan vurderes således:

Løsningsmodel

Der etableres en bane fra bunden af, som opbygges med vandingsanlæg og formentlig også varmeanlæg. Hybridbaneløsningen vil svare til den, der er beskrevet på Viborg Stadion.
Hvis banen etableres i Bananparken skal der etableres lysanlæg.

Anlægsøkonomi

Hvis banen etableres i Bananparken er det vurderingen, at merudgiften i forhold til etableringen af banen på stadion vil være 4-5 mio. kr. Hvis banen etableres på en eksisterende lysbane, kan anlægsudgiften reduceres med 600-800.000 kr.

Tidsplan

Etablering af lysanlæg i Bananparken vil formentlig kræve justering af plangrundlaget for området og dette må undersøges nærmere.
Anlægsperioden vil formentlig være mindst 6 måneder, da der skal etableres de fornødne tekniske installationer til varme-, vandings- og lysanlæg.
 
Herudover bemærkes, at såfremt hybridbane etableres på Kirkebækvej, vil der fortsat være behov for at renovere og omlægge banen på Viborg Stadion. Denne renovering vil ud fra det overslag, som er angivet af SlothMøller beløbe sig til ca. 3 mio. kr.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Renovering af Viborg Stadion kan kun ske i sommerperioden. I 2021 er tidsrammen fra ultimo maj til medio juli.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke i budgettet for 2021-2024 afsat rådighedsbeløb til projektet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ved etablering af hybridbane med lysanlæg på arealerne i Bananparken på Rughavevej vil der være behov for en nærmere vurdering i forhold til nugældende plangrundlag.
Bilag

Sagsid.: 16/50970

Resume

Landdistriktsudvalget behandlede på sit møde i september en ansøgning fra Karup Kultur- og Forsamlingshus om fastholdelse af tilskud til et projekt, der var reduceret i forhold til den oprindelige reservation. Udvalget besluttede at fastholde reservationen på 1,4 mio. kr., men tilkendegav, at projektet forventes samtænkt med den igangsatte proces vedrørende den sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå. Udvalget ønskede at drøfte ansøgningen igen primo 2021. I forlængelse heraf og Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling den 20. januar 2021 af vision og anbefalinger for indsatsen i Karup-Kølvrå genoptages sagen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Karup Kultur- og Forsamlingshus” forhøjes med 1.400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021.

2.  at udgiften på 1.400.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Forsamlingshus – Anlægspuljen herunder Bruunshåb, Karup og Knuden”. 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-02-2021

Landdistriktsudvalget beslutter at indstille til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Karup Kultur- og Forsamlingshus” forhøjes med 1.400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021.

2.  at udgiften på 1.400.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Forsamlingshus – Anlægspuljen herunder Bruunshåb, Karup og Knuden”. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har behandlet ansøgningen om fastholdelse af tilskud i september, link til sag nr. 1 i landdistriktsudvalget den 15. september 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde i september at fastholde reservationen på 1,4 mio. kr., men ønskede at sikre, at dette ikke ville komme til at stride mod den igangsatte proces i Karup-Kølvrå.
 
Det oplæg Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på sit møde 20. januar 2021 fastlægger fire temaer for det videre arbejde, bilag 1. Det fremgår heraf, at det ene tema er et center for læring og udvikling i Karup, som tager udgangspunkt i en arbejdsdeling mellem de forskellige mødesteder i området, hvor forsamlingshuset er hele områdets samlingssted, når der er fest og socialt samvær på programmet.
 
Et andet tema er de unge, trivsel og sundhed med fokus på bevægelse samt den kommunale service, som tager sit udgangspunkt i Kølvrå og bl.a. den gamle skole. Oplægget afspejler et fokus på arbejdsdeling mellem mødesteder, herunder også de etablerede interessebaserede som fx hallen. Der er således lagt en overordnet retning for arbejdet, som fastholder en central rolle til forsamlingshuset.
 
Som det fremgik af sagsfremstillingen i september, består det tilpassede projekt af en
renovering af huset, primært køkken og badeværelser, og en ny indgang for samlet 2.375.000 kr. Netop disse elementer anses for afgørende, da huset er det eneste i området med et stort køkken og mulighed for at samle op til 150 mennesker og standen af disse centrale elementer er meget dårlig. Desuden vil det betyde en væsentlig energioptimering i huset. Den oprindelige ansøgning (bilag 2) og plan (bilag 3) vedlægges.
 
Ansøger har siden september arbejdet videre med praktiske forhold og har bl.a. fået lavet en brandplan. Der er en lille ændring i projektet vedrørende den ene af kældrene (den ældste) som fyldes op i stedet for at istandsættelse. Der er modtaget byggetilladelse, og ansøger er klar til at lave endelige aftaler med håndværkere og begynde renoveringen.
 
Finansieringsplanen for det reviderede projekt er:
 
Egen finansiering (indsamlet lokalt)
650.000 kr.
Tilsagn LAG
200.000 kr.
LOA (endnu ikke endeligt)
75.000 kr.
Overført tilsagn fra tidligere centrale pulje
50.000 kr.
Viborg Kommune, anlægspulje
1.400.000 kr.
I alt
2.375.000 kr.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Ansøger afventer pt. frigivelsen af de reserverede midler og byggetilladelse. Derefter igangsættes renoveringen, da det er en fordel af gennemføre denne, mens der stadig er begrænset aktivitet som følge af corona-situationen.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/13323

Resume

Viborg Kommune har modtaget tilsagn om støtte i 2021 til forbedring af cykelparkerings­forholdene ved de to stationer i Viborg – rutebilstationen og banegården. Detailprojektering skal sættes i gang snarest, da arbejderne skal udføres i 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at udvalget indstiller til byrådet:
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. til kontoen ”Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at der gives en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 4.000.000 kr. samt indtægten på 2.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2021 til projektet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet:
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. til kontoen ”Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at der gives en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 4.000.000 kr. samt indtægten på 2.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2021 til projektet.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Efter dagsordenens udsendelse er forvaltningen blevet opmærksom på, at der til sagen mangler et bilag ”Meddelelser om tilsagn – Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik – 1. ansøgningsrunde” fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen af 8. oktober 2020.
 
Bilaget vedlægges sagen som nyt bilag nr. 2.
 
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes herefter.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Sagsfremstilling

Historik

Sagen blev drøftet på udvalgets møde den 12. august 2020 (link til sag nr. 17 i Teknisk Udvalg den 12. august 2020), hvor det blev besluttet, at forvaltningens forslag til cykelpuljeansøgning godkendes og fremsendes til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.

Inddragelse og høring

I forbindelse med projektering inddrages den lokale afdeling af Cyklistforbundet.

Beskrivelse

Kommunen har modtaget tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 2,0 mio. kr. til ”Viborg Station - Fremtidens cykelparkering”. Ansøgningen er vist i bilag 1.
 
De enkelte tiltag, der er præsenteret i ansøgningen, skal nu detailprojekteres. Projekt omfatter etablering af ca. 375 nye cykelparkeringspladser på Viborg Station, hvoraf størstedelen overdækkes, og hvor fremtidens sikrede cykelparkering introduceres til både ladcykler og elcykler. Cykelparkeringen suppleres med mulighed for opladning og opbevaring af tasker, hjelme mm.
 
Projektet kan anvendes som nationalt referenceprojekt for etablering af innovativ cykelparkering ved tog- og busstationer.
 
Projektforslaget fremsendes til godkendelse i Teknisk Udvalg til mødet i maj 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Cykelparkeringspladserne etableres i løbet af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I investeringsoversigten for 2021 er der afsat 4,0 mio. kr. til yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg.
 
Det er en betingelse for at modtage tilskuddet fra staten, at Kommunen er medfinansierende med 50%.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/7536

Resume

Møldrup Varmeværk ansøger om at få kommunegarantien fra 2019 i forbindelse med investering i et nyt varmepumpeanlæg forhøjet med 1,5 mio. kr. fra 12 mio. kr. til 13,5 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Møldrup Varmeværk godkendes,
 
2. at kommunegarantien til Møldrup Varmeværk A.m.b.a. forhøjes med 1,5 mio. kr. fra 12 mio. kr. til 13,5 mio. kr., og
 
3. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Møldrup Varmeværk godkendes,
 
2. at kommunegarantien til Møldrup Varmeværk A.m.b.a. forhøjes med 1,5 mio. kr. fra 12 mio. kr. til 13,5 mio. kr., og
 
3. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte i 2019 (Link til sag nr. 12 fra byrådets møde den 24. april 2019) en kommunegaranti til Møldrup Varmeværk på 12 mio. kr. i forbindelse med lån til investering i et nyt varmepumpeanlæg.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Møldrup Varmeværk har fremsendt ansøgning om forhøjelse af kommunegarantien i forbindelse med lån til investeringen i varmepumpeanlæg. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.
 
Det fremgår af ansøgningen, at byggeriet af varmepumpeanlægget er færdigt, og at det kører tilfredsstillende. Byggeriet er dog blevet 1,5 mio. kr. dyrere, bl.a. fordi køb af grund ikke var medregnet som en del af udgifterne til projektet. Samtidig har bestyrelsen valgt at få opført et velfærdsrum i forbindelse med varmepumpeanlægget og på grund af regnefejl i projektet har det været nødvendigt at forbedre elinstallationen for at kunne udnytte varmepumper og energioptagere maximalt.
 
Forøgelsen af låneoptagelsen og dermed kommunegarantien er godkendt på varmeværkets bestyrelsesmøde den 27. januar 2021.
 
Det fremgår af låneforslag fra Kommunekredit af 27. januar 2021, at der kan optages et 15 årigt fastforrentet lån på 13,5 mio. kr. til 0% i rente.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/30835

Resume

Byrådet har afsat 6.093.000 kr. i budget 2020 – 2022 til gennemførelse af ”Helhedsplan for Bjerringbro”. Byrådet har tidligere godkendt en principiel fordeling af midlerne på indsatser fra helhedsplanen.
 
Formålet med nærværende sag er at give anlægsbevilling til projektet ”Byfornyelse på Sønderbro” og overføre projektet til Teknisk Udvalg.
 
Et oversigtskort over Bjerringbro med projektets placering ses i bilag nr 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.231.000 til kontoen ”Byfornyelse på Sønderbro i Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.231.000 kr. i 2021,
 
2. at udgiften i 2021 finansieres med henholdsvis 300.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Gennemførsel af helhedsplan for byfornyelse i Bjerringbro”, samt midlertidigt med 1.931.000 kr. fra kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro” på overslagsåret 2022 nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2022-2025,
 
3. at projektet ”Byfornyelse på Sønderbro i Bjerringbro” overføres til Teknisk Udvalg.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.231.000 til kontoen ”Byfornyelse på Sønderbro i Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.231.000 kr. i 2021,
 
2. at udgiften i 2021 finansieres med henholdsvis 300.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Gennemførsel af helhedsplan for byfornyelse i Bjerringbro”, samt midlertidigt med 1.931.000 kr. fra kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro” på overslagsåret 2022 nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2022-2025,
 
3. at projektet ”Byfornyelse på Sønderbro i Bjerringbro” overføres til Teknisk Udvalg.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes dog således, at 2. ”at” ændres som anført i afsnittet ”Forvaltningens bemærkninger.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Forvaltningens bemærkninger

I finansieringen i indstillingens punkt 2 er der fejlagtigt anført et forkert budgetår. Hele rådighedsbeløbet til projektet er til stede i 2021. Det foreslås derfor, at formuleringen af indstillingens punkt 2 ændres til flg.:
 
”2. at udgiften på 2.231.000 kr. finansieres af det i 2021 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro”.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den i februar 2019 (link til sag nr. 25 i byrådet den 27. februar 2019) Helhedsplanen for Bjerringbro.
 
Byrådet godkendte efterfølgende på mødet i oktober 2019 (link til sag nr. 20 i byrådet den 9. oktober 2019) en principiel fordeling af de midler, Byrådet har afsat til gennemførelse af helhedsplanen, på 4 af helhedsplanens indsatser. Herunder blev 2.231.000 kr. reserveret til byfornyelse på Sønderbro i 2021 - 2022.
 
Byrådet har siden på mødet i april 2020 (link til sag nr. 18 i byrådet den 22. april 2020) besluttet at fremrykke anlægsprojektet, så det realiseres i 2020 – 2021. Der blev på investeringsoversigten afsat 300.000 kr. til projektet i 2020 og 1.931.000 kr. i 2021.
 

Inddragelse og høring

Forslaget om byfornyelse omkring butikkerne på Sønderbro i Bjerringbro indgår i Helhedsplan for Bjerringbro. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Bjerringbro Byforum, Bjerringbrorådet og Viborg Kommune. De samme parter har efterfølgende lavet en fælles prioritering af hvilke af helhedsplanens projekter, der foreslås realiseres for de midler, byrådet har afsat hertil.
 
Skitserne for byfornyelse af Sønderbro er efterfølgende bearbejdet i samarbejde med den lokale følgegruppe og præsenteret for butiksejere/-lejere i området.
 

Beskrivelse

Forslaget om byfornyelse på Sønderbro omfatter etablering af en belægning og belysning, der forskønner og skaber visuel sammenhæng mellem butikkerne øst og vest for Brogade og forbedrer muligheder for ophold i området.
 
Realisering af projektet, som det er vist i skitserne i helhedsplanen, blev vurderet til at kunne realiseres for ca. 3,55 mio. kr. Projektet er efterfølgende bearbejdet, så det nu vurderes at kunne realiseres for det afsatte beløb.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Anlægsprojektet planlægges realiseret i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/2501

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg af bionaturgasledning mellem M/R-station beliggende Århusvej 32A, 8840 Rødkærsbro og opgraderingsanlæg placeret ved Grauballegaard Biogas, Allingvej 13, 8632 Lemming (Silkeborg Kommune). Byrådet skal tage stilling til den del, der anlægges i Viborg Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere rettigheder til etablering af den beskrevne bionaturgasledning mellem M/R-station beliggende Århusvej 32A, 8840 Rødkærsbro, og opgraderingsanlæg placeret ved Grauballegaard Biogas, Allingvej 13, 8632 Lemming (Silkeborg Kommune) for den del, der anlægges i Viborg Kommune, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere rettigheder til etablering af den beskrevne bionaturgasledning mellem M/R-station beliggende Århusvej 32A, 8840 Rødkærsbro, og opgraderingsanlæg placeret ved Grauballegaard Biogas, Allingvej 13, 8632 Lemming (Silkeborg Kommune) for den del, der anlægges i Viborg Kommune, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Grauballegaard Biogas, Allingvej 13, 8632 Lemming (Silkeborg Kommune) skal tilsluttes naturgasnettet. Evida Nord A/S har derfor udarbejdet et projektforslag for etablering af en bionaturgasledning fra biogasanlægget til nærmeste M/R-station beliggende Århusvej 32A 8840 Rødkærsbro (Viborg Kommune). I den forbindelse anmoder Evida Nord A/S byrådet om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt. Anmodningen samt projektbeskrivelse ses i bilag nr. 1.
 
Bionaturgasledningen er ca. 13 km lang, hvoraf ca. 4 km anlægges i Viborg Kommune. Ledningstracéet i Viborg Kommune kan ses i bilag nr. 2. Projektet forudsætter anlæg af ledninger over et betydeligt antal ejendomme. Dette indebærer 18 matrikler i Viborg Kommune fordelt på 14 lodsejere.
Evida Nord A/S oplyser, at det er hensigten at benytte frivillige forlig, men for at sikre projektets fremdrift ønskes der mulighed for, at retten til anlæg af ledninger og pålæg af servitutter mv. kan sikres ved ekspropriation. Ekspropriation skal foretages af Viborg Kommune og proceduren indledes ved, at der træffes principbeslutning om ekspropriation.
 
Principbeslutningen om ekspropriationshensigt er desuden en forudsætning for, at erstatninger for servitutter mv. anerkendes som skattefrie. Dette gælder også ved aftaler indgået ved frivillige forlig med lodsejerne, da den enkelte lodsejer skal kunne godtgøre over for Skat, at kommunen rent faktisk har viljen til at ekspropriere, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale. Dette kan lodsejerne i praksis dokumentere ved en byrådsbeslutning herom.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektet ønskes realiseret i foråret 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hjemlen til ekspropriation findes i varmeforsyningsloven § 16.
 
Proceduren er den, der er beskrevet i lov om offentlige veje.
Bilag

Sagsid.: 20/1449

Resume

Sagen vedrører godkendelse af projektet vedr. etablering af gangbro mellem Tinghallen og sydbygningen/”Foyeren” på Viborg Stadion.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det som bilag til sagen vedhæftede projekt for etablering af gangbro mellem Tinghallen og sydbygningen/”foyeren” på Viborg Stadion godkendes med en samlet anlægsudgift på 4,0 mio. kr., idet det samtidig godkendes, at der indgås kontrakt med Bach Gruppen a/s om løsning af entreprenøropgaven i forbindelse med projektet,
 
2. at anlægsudgiften finansieres af det til delprojektet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det som bilag til sagen vedhæftede projekt for etablering af gangbro mellem Tinghallen og sydbygningen/”foyeren” på Viborg Stadion godkendes med en samlet anlægsudgift på 4,0 mio. kr., idet det samtidig godkendes, at der indgås kontrakt med Bach Gruppen a/s om løsning af entreprenøropgaven i forbindelse med projektet,
 
2. at anlægsudgiften finansieres af det til delprojektet afsatte rådighedsbeløb.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Sagsfremstilling

Historik

Den samlede sag vedr. om- og udbygning af Tinghallen blev senest behandlet på mødet i marts 2020 (link til sag nr. 19 i byrådet 18. marts 2020). Denne sag indeholdt en samlet plan for færdiggørelse af projektet efter Dansk Halbyggeri a/s´ konkurs i januar 2020.
 
Sagen blev sidst behandlet i byrådet i december 2020 (link til sag nr. 24 i byrådet 16. december 2020), hvor byrådet besluttede,
 
1. at byggeriet af Tinghallen færdiggøres nu med etablering af gangbro, idet der til etableringen afsættes yderligere 2 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at merudgiften i 2021 finansieres af kassebeholdningen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Byrådet godkendte på mødet 16. december 2020, at projektet færdiggøres med etablering af gangbroen mellem Tinghallen og Viborg Stadion. Gangbroen etableres med en bredde på 3,6 meter og indenfor en samlet anlægsudgiftsramme på 4,0 mio. kr.
 
Forvaltningen har i forlængelse heraf arbejdet videre med projektet og der foreligger nu forslag til løsning udarbejdet af eksterne rådgivere fra Harritslev Arkitekter og Norconsult. Løsningens arkitektoniske udtryk er i overensstemmelse med det oprindeligt godkendte projekt og forslaget betyder, at det visuelle udtryk fra den nye Tinghallen videreføres ud i gangbroen. Herudover arbejdes med en kunstnerisk bearbejdning gennem belysning m.v., således, at Viborg Kommunes styrkeposition på animationsområdet også fortælles gennem gangbroen.
Løsningsforslaget er vedlagt sagen som bilag. Det bemærkes dog, at projektet justeres således, at de tre støttepunkter under broen får ensartet udtryk med to ben under hvert støttepunkt.
 
Der foreligger tilsagn fra Bach Gruppen a/s om, at man gerne vil løse opgaven for Viborg Kommune. Det bemærkes i den sammenhæng, at Bach Gruppen a/s ejer de lokaliteter, som gangbroen sammenkobles med på stadionsiden og det vurderes derfor, at være fordelagtigt, at indgå aftale om opgavens løsning med Bach Gruppen.
 
Forvaltningen foreslår, at det som bilag til sagen skitserede projekt godkendes, og at der indgås kontrakt med Bach Gruppen a/s om opgavens løsningen indenfor en samlet anlægsbudgetramme på 4,0 mio. kr. incl. rådgivning og tilsyn.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Den i sagen beskrevne løsning indebærer, at gangbroen mellem Tinghallen og sydbygningen/”foyeren” på Viborg Stadion etableres, således at den forventes færdig til juli 2021. 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Denne del af det samlede projekt finansieres ved forbrug af 2,0 mio. kr. fra anlægsudgiftsbevillingen til projektet samt 2,0 mio. kr. jfr. byrådets beslutning på mødet i december 2020 (link til sag nr. 24 i byrådet 16. december 2020).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Efter udbudslovens § 8, stk. 2, kan Viborg Kommune tildele en delkontrakt via delydelsesreglen uden at følge reglerne i udbudslovens afsnit II eller III. Værdien af en delkontrakt må dog ikke overstige 7.447.900 kr. (1 mio. €) for bygge og anlægsarbejder. Herudover må den samlede værdi af de kontrakter, der tildeles uden udbud, ikke være højere end 20 % af værdien af de samlede byggeudgifter, som har været udbudt i EU-udbud. 
 
Anvendes delydelsesreglen til at indgå bygge- og anlægskontrakter, er disse delkontrakter fritaget for udbudspligt efter tilbudsloven, jf. tilbudslovens § 1, stk. 3. Det betyder, at hvis delydelsesreglen anvendes til tildeling af en sådan kontrakt, er den som udgangspunkt fuldstændigt undtaget fra alle udbudsregler og dermed kun reguleret af kommunens egne interne retningslinjer og beslutninger. 
 
Delydelsesreglen kan anvendes, vis det vurderes mest hensigtsmæssigt i forhold til det specifikke bygge og anlægsarbejde.
 
Etablering af gangbro til 4. mio. kr. i forbindelse med om- og udbygningen af Tinghallen vil således kunne indgås indenfor den her beskrevne ramme, idet der foreligger ekstern rådgivers vurdering af, at anlægsudgiften er på markedsvilkår.  
 
Det forudsættes, at opgaven løses i henhold til kontrakt på helt normale kontraktlige vilkår (incl. indholdsbeskrivelse, dokumentation, overholdelse af arbejdsklausuler, tidsplan og aftaler om økonomi). Kontrakten udfærdiges af Norconsult og godkendes hos Viborg Kommune. 
 
Bilag

Sagsid.: 21/5764

Resume

Udsatterådet har fremsat ønske om, at rådets medlemmer fremover bliver vederlagt med diæter. Byrådet skal tage stilling til, om der skal ydes diæter mv. til Udsatterådet.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet, enten
 
1. at Udsatterådets medlemmer ydes befordringsgodtgørelse og evt. anden udgiftsgodtgørelse, men ikke diæter mv.
 
eller
 
2. at Udsatterådets medlemmer udover befordringsgodtgørelse mv. fremover også ydes diæter mv. for mødedeltagelsen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Udsatterådets medlemmer ydes befordringsgodtgørelse og evt. anden udgiftsgodtgørelse, men ikke diæter mv.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Sagsfremstilling

Historik

Økonomiudvalget behandlede på møde i februar 2008 (link til sag nr. 73 i byrådet den 27. februar 2008) en henvendelse fra det daværende Klageråd for Hjemmehjælp om fastsættelse af diæter og udgiftsgodtgørelse, herunder befordringsgodtgørelse til medlemmerne.
 
På baggrund af henvendelsen blev der truffet beslutning om, at der til medlemmerne af dels Klagerådet for Hjemmehjælp, men også til Folkeoplysningsudvalget fremover skulle ydes befordringsgodtgørelse, men ikke vederlag i form af diæter mv.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Det af Viborg Byråd nedsatte Udsatteråd har fremsat ønske om, at rådets medlemmer fremover skal modtage diæter for mødedeltagelse i Udsatterådet.
 
Om regelgrundlaget for vederlæggelse i råd og nævn i kommunalt regi kan oplyses, at der for visse kommunale råd er særlige regler, der indebærer, at kommunen skal udbetale diæter, eventuelt tabt arbejdsfortjeneste mv.  Dette gælder eksempelvis for Ældreråd og Handicapråd.
 
I forhold til andre råd i Viborg Kommune, hvor medlemmerne er udpeget direkte af byrådet,  herunder Udsatterådet, Integrationsrådet og Fritidsrådet, er der hjemmel til, at byrådet kan beslutte, at medlemmerne af de pågældende råd ydes diæter mv.
 
Diætsatsen udgør i 2021 435 kr. for deltagelse i møder op til 4 timer, og dobbelttakst hvis mødets varighed overstiger 4 timer.
 
Nedenfor følger en nærmere gennemgang af regelgrundlaget for vederlæggelse af medlemmerne i en række råd og udvalg, hvor byrådet foretager udpegning af medlemmer.
 
Udsatterådet
Udsatterådet er nedsat af byrådet i Viborg, og reguleret af de i den forbindelse af byrådet fastsatte rammer, herunder de af byrådet vedtagne vedtægter.
 
Da medlemmerne er udpeget af byrådet betyder det, at medlemmerne er omfattet af styrelseslovens § 16 a. Af bestemmelsen følger, at byrådet kan beslutte, at medlemmerne skal have diæter og tabt arbejdsfortjeneste. Derimod har medlemmerne under alle omstændigheder krav på at få udgiftsgodtgørelse, herunder befordringsgodtgørelse.
 
Handicaprådet
Det forudsættes i § 32, stk. 3, i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, at de medlemmer af Handicaprådet, der er udpeget efter indstilling fra handicaporganisationerne, har krav på at modtage diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse, herunder befordringsgodtgørelse.
 
Det bemærkes, at de medlemmer af Handicaprådet, som er ansat ved kommunen, ikke modtager særskilt honorering, da det i styrelsesloven er forudsat, at offentligt ansatte ikke skal modtage en sådan honorering for varetagelse af hverv, der udføres som led i pågældendes arbejde.
 
Ældrerådet
Det følger af retssikkerhedslovens § 31, stk. 3, at kommunen skal udbetale diæter, erstatning
for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter § 16 a i styrelsesloven til Ældrerådets medlemmer i forbindelse med deltagelsen i Ældrerådets møder.
 
Fritidsrådet (tidligere Folkeoplysningsudvalg)
Det følger af folkeoplysningslovens § 40, stk. 2, at byrådet kan beslutte, at der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i overensstemmelse med reglerne i styrelsesloven for deltagelse i møder i Fritidsrådet.
 
Integrationsrådet
Der er ikke i integrationsloven fastsat nærmere regler vedrørende diæter m.v. til medlemmerne af rådet. De medlemmer, der ikke er medlem af byrådet, og som ikke er ansat i kommunen, er omfattet af styrelseslovens § 16 a, fordi de udpeges af byrådet, jf. integrationslovens § 42, stk. 3.
 
Dette betyder, at byrådet kan beslutte, at de pågældende medlemmerne skal have diæter og tabt arbejdsfortjeneste. Medlemmerne har dog krav på at få tilkendt udgiftsgodtgørelse.
 
Generelt om byrådsmedlemmer
Særligt for de tilfælde, hvor byrådsmedlemmer er medlem af de omhandlede råd og nævn  bemærkes, at udgangspunktet i forhold til byrådsmedlemmer er at der ikke kan fastsættes særskilt vederlag for deltagelse heri, men at byrådsmedlemmerne dog modtager udgiftsgodtgørelse i form af befordringsgodtgørelse mv. Der henvises i det hele til oversigten over reglerne vedrørende diæter, udgiftsgodtgørelser mv. til de omhandlede råd og nævn jf. den som bilag nr. 1 vedlagte oversigt.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/45992

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til Viborg Kommunes fremtidige involvering i udvikling af lystfiskerturisme.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget
indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune bevilger 228.000 kr. årligt til erhvervsfremmeindsatser indenfor lystfiskeri i Gudenåen, Karup Å og Limfjorden i 2021, 2022 og 2023, under forudsætning af tilsvarende bevillinger fra Herning, Randers og Favrskov Kommuner,
 
2. at projekterne herefter forudsættes drevet videre i privat regi, understøttet af Visit Aarhus, men uden yderligere medfinansiering fra Viborg Kommune,
 
3. at Viborg Kommune bevilger 220.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023 til udsætning af smolt i Gudenåen under forudsætning af tilsvarende bevillinger fra Randers og Favrskov Kommuner, og
 
4. at bevillingerne på samlet 448.000 kr. årligt (228.000 kr. og 220.000 kr.) i 2021, 2022 og 2023 i givet fald finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune bevilger 228.000 kr. årligt til erhvervsfremmeindsatser indenfor lystfiskeri i Gudenåen, Karup Å og Limfjorden i 2021, 2022 og 2023, under forudsætning af tilsvarende bevillinger fra Herning, Randers og Favrskov Kommuner,
 
2. at det understreges, at projekterne herefter forudsættes drevet videre i privat regi, understøttet af Visit Aarhus, uden yderligere medfinansiering fra Viborg Kommune,
 
3. at Viborg Kommune bevilger 220.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023 til udsætning af smolt i Gudenåen under forudsætning af tilsvarende bevillinger fra Randers og Favrskov Kommuner, og
 
4. at bevillingerne på samlet 448.000 kr. årligt (228.000 kr. og 220.000 kr.) i 2021, 2022 og 2023 finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Sagsfremstilling

Historik

Herning Kommune har afsat midler til drift og anlæg til en fortsættelse af Riverfisher projektet, og de har derfor rettet henvendelse til Viborg Kommune om fortsat deltagelse i erhvervsturismeprojekt Riverfisher, herunder perspektivet i at inddrage Gudenåen som en del af projektet. Favrskov Kommune har afsat midler til at indgå i samarbejdet. Randers Kommune forventes at behandle sagen politisk i marts måned.

Inddragelse og høring

Bjerringbro Sportsfiskerforening har tilkendegivet, at de er interesserede i at indgå i et samarbejde med Riverfisher.

Beskrivelse

Indenfor turisme er der en stigende bevidsthed i værdien af special interest målgrupper som f.eks. lystfiskere. De kendetegnes ved at bruge mange penge på at udøve deres hobby ofte sammen med andre ligesindede.
 
Danmark er ved at udvikle sig en attraktiv destination for lystfiskere, og Visit Danmark har igangsat en kampagne for at få flere lystfiskere til Danmark.
 
Hidtidige aktiviteter
Viborg Kommune bruger i samarbejde med kommunerne Randers og Favrskov hvert år hver 220.000 kr. på udsætning af smolt (lakseyngel). Udsætninger af smolt er en forudsætning for, at der er laks i Gudenåen.
 
Viborg Kommune har desuden i en 6-årig periode (fra 2015) årligt bidraget med 67.000 kr. til Havørred Limfjorden og bevilgede ultimo 2017 550.000 kr. for at komme med i Riverfisher med Karup Å frem til 2019. Projektet blev forlænget med tilskud fra regionale midler og gennem en udjævning af aktiviteterne frem til 2020.
 
Resultater
En evaluering af Riverfisher viser at andelen af udenlandske lystfiskeres køb af fiskekort siden projektets start i 2016 er steget fra 3% til 20%. Antallet af solgte fiskekort ved åerne steg fra ca. 5.700 til ca. 7.000 alene fra 2016-2018. Desuden er der siden Viborg Kommunes indtræden i projektet investeret ca. 20 mio. kr. i private og offentlige faciliteter rettet mod havørredfiskeriet langs Karup Å. Alene i Viborg Kommune har 2 private aktører efter eget udsagn siden 2017 investeret ca. 10 mio. i faciliteter og fiskevande med direkte relation til Riverfisher projektet.
 
Som målepunkt på Havørred Limfjorden ses, at trafikken på Havørred Limfjordens hjemmeside er steget fra 5.000 til 70.000 besøgende pr. år siden 2018. Hertil kommer at Havørred Limfjorden har modtaget ca. 1,9 mio. kr. fra puljer og fonde til at udvikle lystfiskeriet og lave fiskepleje i Limfjorden i den kommende budgetperiode på 3 år.
 
 
Udviklingsmuligheder
Ifølge en effektundersøgelse (Kvistgaard og Hird i samarbejde med Realise, Samfundsøkonomiske effekter af lystfiskerturismen ved Karup Å og Skjern Å, 2018) lavet på Skjern Å og Karup Å har projektet bevirket en omsætningsvækst ved Karup Å, der kan omregnes til ca. 6,5 mio. kr. pr. år siden 2018. Internt i Riverfisher opereres der i den næste treårige fase med en årlig gennemsnitlig omsætningsvækst på Karup Å over 3 år på ca. 20 %. Hvis Gudenåens attraktion som fiskevand sidestilles med Karup Å og Skjern Å vil omsætningsvæksten på Gudenåen efter forvaltningens skøn i et forsigtigt 20 % vækstscenarie være mellem 15 mio. og 20 mio. kr. over 3 år.  Den økonomiske vækst ved Riverfisher vil primært gavne lokal beskæftigelse og omsætning i Bjerringbro og Karup området.
 
Fra nationalt hold har der siden 2010 været lavet 3 perspektivundersøgelser over dansk lystfiskeri. I alle tre undersøgelser vurderes der at være et potentiale for Danmark.        
 
Der er på den baggrund et potentiale i at få Gudenåen med ind i under en professionel lystfiskerturismeindsats, specielt med henblik på at øge antallet af internationale lystfiskerturister ved åen. Dette kan ske ved en 3-årig opbygningsperiode gennem uddannelse af guides og erhvervsaktører, kortbeskrivelser, artikelskrivning mm.  Dette forudsætter, at støtten til udsætning af smolt fastholdes.
 
Det vurderes desuden, at et fortsat engagement i Havørred i Limfjorden i en ny treårig periode 2021-2023 også vil understøtte Riverfisher aktiviteten i Karup Å.
 
Økonomi
Riverfisher, Gudenåen:    90.000 kr. pr. år
 
Smoltudsætning, Gudenåen:   220.000 kr. pr. år 
 
Riverfisher Karup Å:     50.000 kr. pr. år
 
Havørred Limfjorden:     88.000 kr. pr. år.
 
Total:     448.000 kr. årligt
 
Til sammenligning er der fra 2017 til 2020, anvendt knap 475.000 kr. årligt, uden Gudenåen.
 
I løbet af projektet afsøges det med visit-organisationerne, om aktiviteterne, med undtagelse af smoltudsætningerne, vil kunne fortsætte f.eks med finansiering fra private og de nationale turismepuljer.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/31267

Resume

Boligselskabet Viborg søger om byrådets godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) til 17 almene familieboliger i afdeling 50, Overlundgården II i Viborg samt den foreløbige årlige husleje. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at skema B til et reduceret projekt i afdeling 50, Boligselskabet Viborg beliggende på Tværvej i Viborg, godkendes
 
2. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 955 kr./m² for første driftsår.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at skema B til et reduceret projekt i afdeling 50, Boligselskabet Viborg beliggende på Tværvej i Viborg, godkendes
 
2. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 955 kr./m² for første driftsår.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 21. juni 2017 (Link til sag nr. 32 i byrådet den 26. juni 2019) en ansøgning fra Boligselskabet Viborgs afdeling 50 om tilsagn (skema A) til 21 almene familieboliger beliggende på Tværvej i Viborg med en anslået samlet anskaffelsessum på 31.224.000 kr. samt en foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 890 kr./m².

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forvaltningen har vurderet, at projektet ved skema B er væsentligt ændret i forhold til det projekt, som byrådet godkendte ved skema A. Forvaltningen lægger derfor sagen op til politisk behandling jf. nedenfor under juridiske og planmæssige forhold.
 
Projektet ved skema A omfattede tre etagebygninger med 21 boliger på i alt 1.640 m² inkl. fællesarealer. Projektet ved skema B omfatter to etagebygninger med 17 boliger på i alt 1.495 m² inkl. fællesarealer. 13 af de 17 boliger, svarende til ca. 76 % opfylder kravet til Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og i offentlig støttet byggeri”. Tegninger af projektet fremgår af bilag nr. 2
 
De konkrete ændringer af projektet ved skema B består i:
 • at en bygning på to etager med fire boliger udgår,
 • at anskaffelsessummen pr. m² stiger med 1.368 kr. (fra 19.039 kr./m2 til 20.407 kr./m2),
 • at den foreløbige årlige husleje for første driftsår stiger med 65 kr./m2 (fra 890 kr./m2/år til 955 kr./m²/år).
 
 
Anskaffelsessum og finansiering
Anskaffelsessummen på 30.508.000 kr. ved skema B er lavere end anskaffelsessummen, der blev godkendt ved skema A på 31.224.000 kr. Forskellen er på 716.000 kr. (31.224.000 kr. – 30.508.000 kr.)
 
Anskaffelsessummen pr. m² er steget i forhold til anskaffelsessummen pr. m² ved skema A. Den højere anskaffelsessum pr. m² holder sig fortsat under den maksimale udgiftsramme for almene boliger, som er på 20.660 kr./m². Anlægsøkonomien fremgår af bilag nr. 3.
 
Stigningen er forårsaget af, at kapitaludgifterne er steget på grund af den højere anskaffelsessum pr. m², at der er kommet krav om indbetaling til boligselskabets dispositionsfond og at forbrugsudgifterne er steget.
 
 
Husleje
Den foreløbige årlige husleje på 955 kr./m²/år er steget med 65 kr./m²/år i forhold til den, som byrådet godkendte ved skema A på 890 kr./m²/år.
 
Huslejen uden forbrugsudgifter for en bolig på 60 m² vil ca. blive 4.775 kr./måned og for en lejlighed på 100 m² bliver huslejen uden forbrugsudgifter ca. 7.958 kr./måned. Driftsbudgettets fordeling på kapital-, drifts- og forbrugsudgifter fremgår af bilag nr. 4.
 
Alternativer
Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet forventer, at boligerne er klar til indflytning primo 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Gebyrindtægten på 2,5 promille af anskaffelsessummen til dækning af kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 76.000 kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lokalplan
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 513, Boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg, som blev vedtaget den 6. januar 2021 og offentliggjort den 18. januar 2021.
 
Bemyndigelse Skema B
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (Link til sag nr. 6 i byrådet den 17. maj 2017) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema B under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig indenfor rammerne af skema A samt at der ikke er væsentlige ændringer i projektet i forhold til det, som blev godkendt ved skema A.
 
Bemyndigelse skema C
Byrådet besluttede på mødet den 5. november 2008 (Link til sag nr. 307 i byrådet den 5. november 2008) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema C og den endelig husleje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af byrådet godkendte skema B.
 
Bilag

Sagsid.: 19/48464

Resume

Boligselskabet Viborg, afd. 60 og 86 (beliggende i Viborgs østlige del), anmoder byrådet som tilsynsmyndighed om godkendelse af salg af en byggeret til Viborg Kommune.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborg, afd. 60 og 86, meddeles godkendelse af salg af den under sagsfremstillingen omtalte byggeret, under forudsætning af, at udtalelse fra Landsbyggefonden ikke giver anledning til yderligere bemærkninger, og
 
2. at Boligselskabet Viborg, afd. 60 og 86, meddeles vedståelse af de tidligere stillede kommunale garantier på de eksisterende lån i afdelingerne.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborg, afd. 60 og 86, meddeles godkendelse af salg af den under sagsfremstillingen omtalte byggeret, under forudsætning af, at udtalelse fra Landsbyggefonden ikke giver anledning til yderligere bemærkninger, og
 
2. at Boligselskabet Viborg, afd. 60 og 86, meddeles vedståelse af de tidligere stillede kommunale garantier på de eksisterende lån i afdelingerne.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd har på sit møde 24. februar 2021 (lukket sag) besluttet at købe omtalte byggeret med henblik på opførelse af to tilbygninger til levebo-miljøer på pleje- og omsorgscenter Kildehaven, som skal indeholde køkken- og spisefaciliteter hvor madlavning sker tæt på beboerne.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Hovedbestyrelsen i Boligselskabet Viborg, har på sit møde den 19. november 2020 godkendt, at boligselskabet sælger en byggeret til en ejerlejlighed til Viborg Kommune for en pris, der svarer til den vurdering af handelsprisen, der er indhentet hos Skat (Vurderingsstyrelsen). Inddragelse af Skat (Vurderingsstyrelsen) sker, fordi kommunen både er køber af byggeretten og tilsynsmyndighed i forhold til boligselskabets salg.
 
Boligselskabet har indhentet udtalelse dels fra Nykredit, dels fra Udbetaling Danmark, der oplyser, at salget ikke medfører krav om nedbringelse af de eksisterende lån i afd. 60 og 86, dog skal boligselskabet indhente Viborg Kommunes vedståelse af de tidligere stillede kommunale garantier på de eksisterende lån i afdelingerne.
 
Boligselskabet har ligeledes anmodet Landsbyggefonden om en udtalelse, idet Landbyggefonden har udstedt et lån i ejendommen. Boligselskabet har endnu ikke modtaget en sådan udtalelse.
 
Forvaltningen bemærker, at salget kan godkendes under forudsætning af, at udtalelse fra Landsbyggefonden ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
 
Forvaltningen har derudover ingen bemærkninger til salget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I forbindelse med handlen vil der blive fastsat en ejerforeningsvedtægt under hensyntagen til Viborg Kommunes indtræden i ejerforeningen.

Sagsid.: 20/12979

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår for en boliggrund på Nybrovej 1, Ravnstrup.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for boliggrunden på Nybrovej 1 fastsættes til 250.000 kr. inkl. moms men ekskl. kloaktilslutningsafgift, jf. bilag 1,

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde jf. dog begrænsning af hæveadgang som beskrevet under sagsfremstillingen,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 250.000 kr. til ”Salg af areal ved Nybrovej 1, Ravnstrup” med rådighed i 2021,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til ”Salg af areal ved Nybrovej 1, Ravnstrup” med rådighed i 2021, og
 
5. at nettobeløbet på 200.000 kr. i 2021 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, boligformål”. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for boliggrunden på Nybrovej 1 fastsættes til 250.000 kr. inkl. moms men ekskl. kloaktilslutningsafgift, jf. bilag 1,
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde jf. dog begrænsning af hæveadgang som beskrevet under sagsfremstillingen,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 250.000 kr. til ”Salg af areal ved Nybrovej 1, Ravnstrup” med rådighed i 2021,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til ”Salg af areal ved Nybrovej 1, Ravnstrup” med rådighed i 2021, og
 
5. at nettobeløbet på 200.000 kr. i 2021 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, boligformål”.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Sagsfremstilling

Historik

Sagen om Nybrovej 1, Ravnstrup, blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget i april 2020 (link til sag nr. 36 i økonomi- og erhvervsudvalget 15. april 2020). Økonomi- og Erhvervsudvalget fulgte den daværende indstilling om fastsættelse af pris og vilkår for salg af grunden. I tiden mellem mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådets møde den 22. april 2020 (link til sag nr. 28 i byrådet 22. april 2020) modtog Viborg Kommune en indsigelse fra en borgergruppe, der repræsenterer Udviklingsgruppen i Ravnstrup, Ravnstrup og Omegns Borgerforening og Ravnstrup Forsamlingshus. I indsigelsen oplyste borgergruppen, at den havde deltaget i en proces sammen med repræsentanter for Landdistrikterne om udvikling bl.a. i Ravnstrup. Borgergruppen var opmærksom på grunden som et grønt område, der giver mulighed for passage langs Nybrovej, med stor betydning for lokale gåruter og stiforbindelser med adgang til og over åen. Borgergruppen fremsatte samtidig ønsker om yderligere udvikling af området til gavn for borgerne, i form af rekreative faciliteter.
På baggrund af denne indsigelse valgte byrådet ikke at behandle sagen på mødet den 22. april 2020, og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om fastsættelse af pris og vilkår for salg af grunden bortfaldt. 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har udarbejdet et kompromisforslag, som er godkendt af borgergruppen.  
 
 

Beskrivelse

Ravnsbjerg gl. skole er nedrevet og grunden kan ifølge planlægningen bruges til bolig. Grunden er 6.318 m2, og er vist på kortskitsen, jf. bilag 1, som det blå område. Sagen her omhandler salg af den østlige del af grunden, ca. 2.100 m2. Ved salg af den østlige del, skal grunden udstykkes. Det nye skel vil herefter ca. placeres ved den lodrette gule streg på kortskitsen. Derudover vil der blive etableret en trampesti, som på kortskitsen er vist med den stiplede gule linje.
 
Grunden ligger naturskønt ned til en å, men der kan være problemer med høj grundvandsstand og dårlig bæreevne, og der skal bl.a. respekteres en kloakledning, der løber over grunden. Dette indebærer i praksis, at man formentligt må påregne at skulle bygge på samme sted, som den gamle skole lå, hvilket var tæt ved vejen. Af denne årsag foreslås en begrænset hæveadgang for køber, hvorved handlen kun kan hæves på grund af manglende bæreevne, hvis der bygges på det sted, hvor den gamle skole lå.
 
Mindsteprisen svarer til den pris, der blev indstillet i den oprindelige sag til trods for, at det areal, der nu indstilles solgt, er ca. 4.218 m2 mindre end oprindeligt. Dette skyldes, at der nu er udarbejdet et kompromisforslag til imødekommelse af borgergruppens ønsker. Forslaget indebærer en opdeling af matriklen i en østlig og en vestlig del, hvor den østlige del frasælges som boliggrund, og den vestlige del beholdes som kommunal ejendom, der sikrer borgernes fortsatte færdsel i området og en eventuel fremtidig etablering af rekreative faciliteter. Såfremt den østlige del sælges, vil der være udgifter forbundet hermed i form at ca. 25.000 kr. til udstykning af grunden samt ca. 25.000 kr. til etablering af en trampesti.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 

Alternativer

Grunden kan sælges i sin oprindelige størrelse, men dette vil ikke imødekomme den lokale borgergruppes ønsker.
 

Tidsperspektiv

Umiddelbart efter byrådets godkendelse udbydes grunden til salg.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/4153

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 8 parcelhusgrunde på Kløvervænget i Stoholm.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 8 parcelhusgrunde på Kløvervænget fastsættes til henholdsvis 350.000 og 400.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 8 parcelhusgrunde på Kløvervænget fastsættes til henholdsvis 400.000 og 450.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Stoholm er boligområdet ved Kløvervænget ved Bakkevej under lokalplan nr.  03.B.12.01 byggemodnet. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindstepriserne for de 8 parcelhusgrunde foreslås fastsat til henholdsvis 350.000 kr. og 400.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.
 
Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.
 
Til sammenligning er andre kommunale grunde på Dalvænget i Stoholm udbudt til priser mellem 280.000 kr. og 320.000 kr. I øvrigt svarer prisniveauet til priserne på kommunale grunde i Frederiks og Ørum. 
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Det bemærkes, at det i forbindelse med budgetforlig 2021-2024 er afsat midler til ny skole i Stoholm by og i forbindelse med Stoholm Kultur- og Idrætscenter. Dvs. forventelig i området øst for grundenes placering. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg i ugen efter byrådets godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/2584

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2021

Mødelisten blev godkendt.
Fraværende:
Martin Sanderhoff

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisterne (bilag nr. 1 og 2) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag

Sagsid.: 20/41996

Sagsfremstilling

 

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.
 
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”