You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 21. april 2021 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Jakob Ekberg
Bemærkninger

Sagsid.: 21/14536

Resume

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning har Folketingets Epidemiudvalg med ikrafttræden 12. april 2021 vedtaget en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik. Herudover gives den enkelte kommune også en mulighed for at lukke lokalt ned ved eventuelle smitteudbrud.
 
På denne baggrund skal byrådet beslutte, hvordan beslutningskompetencen fastlægges i tilfælde af behov for nedlukning på kommune- eller sogneniveau.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at borgmesteren bemyndiges til at træffe beslutning om nedlukning af institutioner m.v. i tilfælde af, at kriterierne for en automatisk nedlukning er opfyldt, og
 
2. at den lokale beslutningskompetence med mulighed for nedlukning, når kriterierne herfor er opfyldt, og det skønnes nødvendigt, tillægges borgmesteren med baggrund i drøftelse med byrådspartiernes gruppeformænd, med efterfølgende orientering af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Den 22. marts blev Folketingets partier, undtaget Ny Borgerlige, enige om en rammeaftale om planen for genåbningen af Danmark.
 
 
Af aftalen fremgår det blandt andet at
”… hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på en automatik er et afgørende redskab i epidemikontrollen. Ved lokale udbrud skal myndighederne iværksætte tiltag og restriktioner, der både sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud men samtidig også den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område sådan, at smitten bringes under kontrol.
 
Og
”…det kommunale niveau som supplement til de beføjelser de statslige myndigheder har i dag skal have bedre muligheder for at iværksætte tiltag og restriktioner lokalt. Det betyder, at kommunerne skal have øgede beføjelser til f.eks. at lukke kommunale institutioner mv., når der sker en lokal stigning i smitten

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Med dette udgangspunkt er der lavet en model for automatisk nedlukning af henholdsvis kommunen og sogne.
 
Modellen indebærer:
 
 • Lukning af kommuner med en incidens (tilfælde pr. 100.000 borgere den seneste uge) på 200 eller derover.
 • Lukning af sogne hvor følgende tre betingelser er opfyldt:
  • Incidens på 400 eller derover
  • Minimum 20 smittetilfælde
  • En positivprocent på 2 %
 
I disse to automatiske modeller vil byrådet skulle påbyde:
 • At grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i sognet/kommunen lukkes. Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.
 • At lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, i sognet/kommunen lukkes. Dette omfatter både statslige, kommunale og private tilbud på Kulturministeriets område.
 
Der etableres nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil være undtaget. Derudover vil efterskoler, kosttilbud mv. samt folkehøjskoler være undtaget for nedlukning. Elever vil dog kraftigt blive opfordret til at blive på skolen under den lokale nedlukning.
 
Kommunen skal offentliggøre deres påbud.
 
Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område, og sundhedsmyndighederne vil stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper.
 
Derudover vil sundhedsmyndighederne opfordre til, at:
• Indbyggere i sognet ser så få personer som muligt.
• Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra.
• Private arbejdsgivere lader medarbejdere så vidt muligt arbejde hjemmefra.
• Små børn passes hjemme.
• Dagtilbud opdeler børn i faste, mindre grupper mv.
• Indbyggere i området lader sig teste for COVID-19
 
Herudover vil ressortminister i givet fald også anmode Epidemikommissionen og forelægge
Epidemiudvalget en anmodning om at iværksætte en række tiltag, som fx lukning af videregående uddannelse, liberale serviceerhverv, udvalgsvarebutikker m.v.
 
Nedlukning af sogne skal ophæves af byrådet, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 hver dag i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 2 procent hver dag i en uge i træk.
 
Nedlukning af kommuner skal ophæves af byrådet, når kommunen 7 dage i træk har været under incidens på 200.
 
Udover den automatiske nedlukning får byrådet som noget nyt mulighed for at lukke følgende, hvis incidensgrænsen overstiger 100 (testkorrigeret) pr. 100.000 borgere, og smitteforebyggende hensyn tilsiger hurtig handling, som ikke kan afvente Styrelsen for Patientsikkerhed:
 
 • Dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven
 • Grundskoler
 • SFO og klubtilbud
 • Ungdoms og voksenuddannelsesinstitutioner
 • Lokaler og lokaliteter på, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.
 
Disse nedlukninger ophæves:
 • når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at der er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller
 • når kommunen er under den ovenfor nævnte incidensgrænse i en uge i træk
 
Det er således ikke kommunalbestyrelserne, der kan selv kan ophæve evt. nedlukninger igen.
 
Krisestaben for Covid-19 i Viborg Kommune vil dagligt modtage opgørelser af smitten fordelt på sogne, og kan derfor løbende overvåge situationen.
 
Med baggrund i ovenstående skal byrådet således fastlægge, hvem der tillægges beslutningskompetence i forhold til henholdsvis den automatiske nedlukning samt den model, hvor der gives mulighed for et lukke ned.
 
Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at træffe beslutning om nedlukning af institutioner mv. i tilfælde af kriterierne for en automatisk nedlukning er opfyldt.
Det foreslås videre, at den lokale beslutningskompetence med mulighed for nedlukning, når kriterierne herfor er opfyldt, og det skønnes nødvendigt, tillægges borgmesteren med baggrund i drøftelse med byrådspartiernes gruppeformænd.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Ordningen trådte i kraft tirsdag den 13. april 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/19169

Resume

Byrådet besluttede i 2018 en prioritering for behandling af ansøgninger til vindmølleprojekter i Viborg Kommune. De aftalte vindmølleprojekter er behandlet eller under behandling. Et projekt er uafklaret. Der er indkommet to nye ansøgninger. Der lægges op til, at der tages stilling til den videre proces og tidsplan, herunder evt. planlægning i form af nyt kommuneplantillæg (mål og retningslinjer mv.) og/eller konkrete projekter.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget til byrådet indstiller forslag til
 
1. proces og tidsplan for den videre vindmølleplanlægning, jf. de i sagsfremstillingen beskrevne alternativer.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg (mål, retningslinjer mv.)  i 2021. Når forslaget til kommuneplantillæg er vedtaget og sendt i høring, tages der stilling til igangsætning af enkeltprojekt(er).
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
 
Dansk Folkepartis byrådsgruppe undlader stemme.
 
Johannes Vesterby stemmer imod.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede i 2018 fem konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller (link til sag nr. 12 i byrådet 20. juni 2018). Byrådet besluttede at igangsætte fordebat for projekterne ved Vinge og Tolstrup, mens projekterne ved Daugbjerg, Finderup og Dalgas Plantage afventer nærmere afklaring.
 
Byrådet godkendte i 2018 (link til sag nr. 36 i byrådet 19. december 2018) målsætningerne i sammenhængsmodellen, herunder at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
 
Byrådet godkendte i 2019 (link til sag nr. 12 i byrådet 4. september 2019) et katalog over indsatser for grøn omstilling, herunder en indsats for at fremme og planlægge for energianlæg som fx vindmøller, solceller og biogasanlæg.
 
Klima- og Miljøudvalget blev i juni (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget 4. juni 2020) orienteret om status på vindmølleprojekterne ved Daugbjerg, Finderup og Dalgas Plantage.
 
Byrådet besluttede i september (link til sag nr. 8 i byrådet 2. september 2020) at igangsætte planlægning for vindmøller ved Daugbjerg.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

For at nå målsætningen om 35% vedvarende energi i kommunens energisystem er det nødvendigt at omstille energiproduktionen til i højere grad at være baseret på vedvarende energikilder, samtidig med at der er fokus på at reducere det samlede energiforbrug.
Det fremgår af kataloget over indsatser for grøn omstilling, at Viborg Kommune vil øge mængden af vedvarende energi og derfor vil arbejde for at fremme og planlægge for energianlæg som f.eks. vindmøller, solceller og biogasanlæg.

Kommuneplanens retningslinje for vindmøller og status 2021

Byrådet vedtog i 2011 en vindmølleplan som en del af kommuneplanen, hvor der blev udlagt 10 vindmølleområder, som indgik i den efterfølgende kommuneplan 2013-2025. Efterfølgende blev to vindmølleområder (Romlund og Batum) fjernet ved vedtagelsen af den gældende kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanen udlægger nu 8 vindmølleområder samt yderligere 2 vindmølleområder (Tolstrup og Vinge), som byrådet vedtog som kommuneplantillæg.
 
Kommunens seneste planlægning for vindmøller er foregået ved, at byrådet besluttede, hvilke vindmølleansøgninger der kunne arbejdes videre med og i hvilken rækkefølge. I perioden 2013-2015 modtog kommunen 12 ansøgninger om opstilling af store vindmøller uden for de udlagte vindmølleområder. Byrådet besluttede i februar 2016, at forvaltningen skulle arbejde videre med udgangspunkt i konkret sagsbehandling af de ansøgte projekter og dermed ikke arbejde videre med udpegning af potentielle vindmølleområder.
 
Byrådet har i forlængelse af beslutningen i juni 2018 vedtaget lokalplaner for vindmølleområderne i Vinge og Tolstrup samt igangsat planlægning for et vindmølleprojekt ved Daubjerg. Der er herudover modtaget ansøgninger om to konkrete projekter ved Sundstrup/Nørre Rind og Hvidding/Skals Å på henholdsvis 7 og 5 vindmøller.
 
Der skal tages stilling til, om byrådet i den videre planlægning ønsker en samlet kommuneplanlægning for vindmøller eller behandling af enkeltansøgninger - samt tidsplan for planlægningen. Følgende muligheder kunne overvejes:
 
 • Udarbejdelse af kommuneplantillæg (mål, retningslinjer mv.) i 2021. Lokalplanlægning for projekter i 2022.
 • Planlægning for enkeltprojekt(er) i 2021/2022 – kommuneplantillæg og lokalplaner.
 • Samlet kommuneplantillæg udarbejdes i 2022 – herefter lokalplanlægning for projekter i 2022/2023.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 18/7334

Resume

I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling for 2021, og udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager forvaltningens orientering om status for forbruget i 2020 til efterretning,
 
2. at udvalget godkender det udarbejdede oplæg til anvendelsen af puljen i 2021 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.193.000 kr til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2021” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at udgiften på 2.193.000 kr. i 2021 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 975.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 1.218.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2020” i 2020, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og Miljøudvalget besluttede
 
1. at tage forvaltningens orientering om status for forbruget i 2020 til efterretning,
 
2. at godkende det udarbejdede oplæg til anvendelsen af puljen i 2021 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.193.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2021” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 2.193.000 kr. i 2021 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 975.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 1.218.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2020” i 2020, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet frigav på mødet den 21. marts 2018 (link til sag nr. 5 på byrådets møde den 21. marts 2018) en anlægsbevilling for 2018 og på mødet den 20. marts 2019 (link til sag nr. 3 på byrådets møde den. 20 marts 2019) en anlægsbevilling for 2019 og på mødet den 12. maj 2020 (link til sag nr. 5 på byrådets møde den. 12. maj 2020) en anlægsbevilling for 2020.
 
Udvalget godkendte på mødet den 1. marts 2018 (link til sag nr. 1 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2018) følgende rammer for anvendelsen:
 • Fremme af lokalt foreslåede projekter inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”.
 • Medfinansiering af grønne partnerskaber.
 • Supplerende publikumstiltag ved større naturgenopretningsprojekter, fx. anlæg af P-pladser, borde/bænke, informationstavler og naturstier ved vådområdeprojekter.
 
Projekterne skal løbende forelægges udvalget til godkendelse.
 
Udvalget udsatte på mødet 26. april 2018 (link til sag nr. 17 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 26. april 2018) et bilag med forvaltningens konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2018. Udvalget godkendte på mødet den 21. juni 2018 (link til sag nr. 11 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2018 ) et supplement til listen. Udvalget godkendte på mødet den 27. februar 2019 (link til sag nr. 12 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 27. februar 2019) konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2019. Udvalget godkendte på mødet den 23. april 2020 (link til sag nr. 9 på Klima- og Miljøudvalgets møde den. 23. april 2020) konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2020.
 

Inddragelse og høring

Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.
 

Beskrivelse

Byrådet har afsat en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 1.000.000 kr. hvert år i årene 2018-2021. I budget 2021-2024 er der afsat 975.000 kr. i årene 2021-2023 og 950.000 kr. i 2024 til puljen til mindre anlægsbehov.
 
Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med en status over forbruget på de forskellige projekter i år 2020 og et forslag til anvendelsen af puljen i år 2021.
 
Budgettet er overdisponeret, da mange af de foreslåede projekter er samskabelsesprojekter, hvor det ikke altid er muligt at planlægge, igangsætte og afslutte projekter som forventet.
Der er et forventet forbrug til de foreslåede projekter i 2021 på 2.459.000 kr.
Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 2.193.000 kr.
 
Forvaltningen følger forbruget nøje og standser eller udskyder om nødvendigt projekter, så vi til enhver tid holder os inden for den bevilgede ramme. 

Status

Afsluttede projekter i 2020

 
Nr.
Titel
1.3
Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle
1.7
Opholdsplatform ved ”Frirum Kokilden” ved Viborg Nørresø
1.8
Viborg Naturpark. Forundersøgelse af mulighed for etablering af Dyrepark
2.2
Renovering af stisystem Nørremølle Enge
2.3
Jordkøb og skovrejsning ved Undallslund (projektet opgives)
2.4
Forundersøgelse ny strand ved Spejderklinten Ulbjerg
2.5
Renovering af indgangspartiet ved Daugbjerg Kalkgruber
3.2
Sti + fugletårn i Brandstrup Mose (projektet ønskes opgivet)

 

Aktive projekter

 
Nr.
Titel
Søges realiseret 2021 (kr.)
1.1
Partnerskabsprojekt om handicapvenligt sti- og broprojekt Bruunshåb
364.000
1.2
Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystfiskerplatforme
196.000
1.4
Strand og ophold ved Viborg Sø Camping/Forstbotanisk Have i Viborg
252.000
1.5
Partnerskabsprojekt vedr. formidling og publikumsfaciliteter ved vådområdet Skals Å – Kølsen Enge
200.000
1.6
Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen
109.000
1.9
Samskabelsesprojekter afledt af lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter
50.000
2.1
Omløbsstryg Bro Mølle
0
2.6
Jordkøb Futdalen
100.000
2.7*
Fars Dam
108.237
3.1
Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro
300.000
3.3
Forundersøgelse, genslyngning Klejtrup Bæk
50.000
3.4
Samskabelsesprojekt Kalkstien i Fjends – realisering
40.000
3.5
Stiprojekt ved Velds Møllebæk-projekt
100.000
I alt
1.819.237
*2.7 Fars Dam finansieres af overskydende midler fra projektet 1.2 Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystfiskerplatforme.
 

Forslag til nye projekter samt ekstra beløb til aktive projekter 2021

forvaltningen foreslår, at midler fra puljen bliver anvendt til følgende projekter og frigives til realisering i 2021.
Nr.
Titel
Søges godkendt og frigivet 2021 (kr.)
1.4
Søplan, Strand og ophold v. Viborg Sø Camping (ekstra beløb)
250.000
3.6
Regulering af Flæskær Bæk
40.000
3.7
Stiprojekt ved Gørup Enge-vådområde projekt
200.000
3.9
Toilet i Granada
150.000
I alt
 
640.000
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Se tabeller med projektlister.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/492

Resume

I 2020 blev der frigivet en anlægsbevilling for en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet. Udvalget orienteres om tiltagene i 2020. Udvalget skal tage stilling til den videre anvendelse af puljen, og der skal frigives en anlægsbevilling 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender det udarbejdede forslag til anvendelse af en del af puljen i 2021 som grundlag for støtte af borgerdrevne biodiversitetsprojekter på offentlig tilgængelige arealer,
 
2. at udvalget godkender, at henvendelser behandles med udgangpunkt i, at Viborg Kommune giver 50% tilskud til initiativet.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 772.000 kr. til kontoen ”Pulje til initiativer, der
sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2021)” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at udgiften på 772.000 kr. i 2021 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 488.000 kr. på kontoen ”Pulje til initiativer, der sikre bier, bestøvning og biodiversitet” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 284.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning mv. 2020” i 2020, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-03-2021

Klima- og Miljøudvalget besluttede
 
1. at godkende det udarbejdede forslag til anvendelse af en del af puljen i 2021 som grundlag for støtte af borgerdrevne biodiversitetsprojekter på offentlig tilgængelige arealer,
 
2. at godkende, at henvendelser behandles med udgangspunkt i, at Viborg Kommune giver 50% tilskud til initiativet.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 772.000 kr. til kontoen ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2021)” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 772.000 kr. i 2021 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 488.000 kr. på kontoen ”Pulje til initiativer, der sikre bier, bestøvning og biodiversitet” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 284.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning mv. 2020” i 2020, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 26. marts 2020 (link til sag nr. 11 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 26. marts 2020) at godkende de udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2020 som grundlag for iværksættelse af projekter indenfor bevillingens rammer.
 
Byrådet besluttede på sit møde den 22. april 2020 (link til sag nr. 4 på byrådets møde den 22. april 2020) at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2020)”.
 

Inddragelse og høring

Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.
 

Beskrivelse

I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 blev der godkendt en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet inden for Klima- og Miljøudvalgets område.
 
Udvalget har vedtaget, at puljen bl.a. anvendes til følgende typer af projekter:
 
 • Fremme af lokalt foreslåede projekter, der er inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”, som udvalget vedtog på mødet den 30. januar 2020 (link til sag nr. 4 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. januar 2020).
 • Tværfagligt samarbejde om ændring af vedligeholdelse/udsåning med blomsterfrø på bynære græsarealer.
 • Rydning af arealer, med efterfølgende genopretning af naturtyperne overdrev og hede og habitatnaturtypen rigkær.
 • Øge kendskabet til artssammensætningen på beskyttede naturarealer og i skovene, hvilket giver et bedre administrationsgrundlag. Registreringer på beskyttede naturarealer styrker landmandens muligheder for at opnå tilskud til pleje, da informationerne indgår i beregning af HNV-score, som Landbrugsstyrelsens benytter ved prioritering af tilskud.
 • Supplerende tiltag, der opstår ad hoc, hvor det kan understøtte og forbedre biodiversiteten og levevilkår for insekter, bier og sommerfugle.

Forslag til anvendelse af en del af puljen i 2021 som grundlag for støtte af borgerdrevne samskabelsesprojekter på offentlig tilgængelige arealer

Forvaltningen har pt. flere henvendelser fra grundejerforeninger og borgerforeninger, som ønsker biodiversitetstiltag på offentligt tilgængelige arealer. Forvaltningen foreslår, at henvendelser behandles med udgangspunkt i, at Viborg Kommune giver 50% tilskud til initiativet. 

Forslag til anvendelsen af puljen i 2021

Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 488.000 kr. anvendes til nedenstående.
 
Projekter 2020 - 2021
Realiseret i 2020 (kr.)
Videreføres fra 2020 til 2021(kr.)
Søges godkendt og frigivet i 2021(kr.)
Spangbjergstien
11.200
 
 
Udarbejde Fokusplan i 2020 for gul
stenbræk og blank sejlmos, på arealer nær Hvidding høje. Efterfølgende i 2021 få lavet skånsom rydning (borgerhenvendelse)
31.903
 
 
Skals Borgerforening - bypark i 2021 -udsåning af blomsterfrø
20.000
 
 
Etablering af blomsterbælter langs veje i Viborg
64.385
 
 
Etablering af insektvenlig beplantning ved Tinghallen
80.500
 
 
Administrationsbidrag alle projekter
7.900
 
 
Palleshøje (borgerhenvendelse)
Klokkelyngen friareal, i forbindelse med et samskabelsesprojekt med opstart i 2020
 
89.000
11.000
Biodiversitetstiltag egne Arealer: Slet, afskrab, udsåning af blomsterfrø, udlægning af blomsterløg, plantning af insektvenlig træer, udlæg af sten, dødt ved og veteranisering af træer.
 
50.000
100.000
Hegning og afgræsning af tidligere Nobilis-plantage i
Naturparken. Etablere vandpost. Etablere insektvold og dødt ved.
 
75.000
 
Daugbjerg - tilgroet hedeareal ryddes og heden genetableres
 
70.000
 
Understøtte grundejerforeninger og borgerforeninger, som ønsker at etablere biodiversitetstiltag på offentligt tilgængelige arealer
 
 
200.000
Genskabelse af overdrev vha. afskrælning og hegning ved Spangsbjerg i Naturparken
 
 
50.000
Samskabelsesprojekt med børnehave og VIA på kaserneområdet
 
 
50.000
Sparringsprojekt med Energi Viborg-
Udvikling af nyt slåningsmønstre på deres arealer
 
 
20.000
Udvikling af nyt slåningsmønstre på vejområder samt bynære grønne områder sammen med Park og Vej
 
 
75.000
Indmeldelse i foreningen ”Vild med Vilje”(engangsgebyr)
 
 
10.000
I alt
215.888
284.000
516.000

Bilag 1: Statusnotat med beskrivelse af afsluttede projekter for 2020 samt nye projekter for 2021.

 
Budgettet er overdisponeret, da mange af de foreslåede projekter er samskabelsesprojekter, hvor det ikke altid er muligt at planlægge, igangsætte og afslutte projekter som forventet.
Der er et anslået forbrug til de foreslåede projekter i 2021 på 800.000 kr.
Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 772.000 kr.
 
Forvaltningen følger forbruget nøje og standser eller udskyder om nødvendigt projekter, så vi til enhver tid holder os inden for den bevilgede ramme. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projekterne forventes i videst muligt omfang afsluttet i 2021 eller videreført i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/2246

Resume

Frigivelse af anlægssum til Kulturtorvet i Gudenåhuset, hvilket er en del af helhedsplanen for byfornyelse i Bjerringbro.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet Kulturtorvet i Gudenåhusets foyer (del af helhedsplan for Bjerringbro) etableres i 2021,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.100.000 kr. til kontoen ”Kulturparken Bjerringbro (Ord & Vand)” med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.600.000 kr. til kontoen ”Kulturparken Bjerringbro (Ord & Vand)” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at nettoudgiften på 500.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” Gennemførelse af helhedsplanen for byfornyelse i Bjerringbro”

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet Kulturtorvet i Gudenåhusets foyer (del af helhedsplan for Bjerringbro) etableres i 2021,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.100.000 kr. til kontoen ”Kulturparken Bjerringbro (Ord & Vand)” med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.600.000 kr. til kontoen ”Kulturparken Bjerringbro (Ord & Vand)” med rådighedsbeløb i 2021,
 
4. at nettoudgiften på 500.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” Gennemførelse af helhedsplanen for byfornyelse i Bjerringbro”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

 
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 5.893.000 kr. i anlægsbudgettet for 2020–2023 til gennemførelse af helhedsplanen for Bjerringbro. En del af helhedsplanen omhandler Kulturtorvet i Gudenåhuset, hvilket i praksis er en ombygning af Gudenåhusets foyer. Dette er planlagt til realisering i 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Forslaget om Kulturtorvet i Gudenåhuset er rejst af følgegruppen for Helhedsplanen for Bjerringbro. Gudenåhusets brugergruppe er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af skitseforslaget omkring hvilke aktiviteter og behov, som Kulturtorvet skal indfri.
 
 

Beskrivelse

I forbindelse med helhedsplanen for Bjerringbro har Teknik & Miljø udarbejdet et skitseforslag og overslag for Kulturtorvet i Gudenåhuset, som i praksis er en ombygning af Gudenåhusets foyer. Ombygningen vil gøre foyeren til et bedre opholds- og aktivitetsrum og forbedre overgangen til Niels Due Jensens Plads. Ombygningen af foyeren vurderes at koste cirka 2,4 mio. kr. (inkl. fondsmoms)
 
Byrådet har 09. oktober 2019 afsat 500.000 kr. i medfinansiering til realisering af projektet. Foreningen Bjerringbro Elværk har givet mundtligt tilsagn om, at foreningens tilskud på 1,5 mio. kr. til det ikke-realiserede projekt ”kulturparken”, kan overgå til dette projekt, hvilket i mellemtiden er forhøjet med 200.000 til i alt 1,7 mio kr. Netto efter afløftning af fondsmoms svarer dette beløb til 1,4 mio. kr. Der er derudover søgt ekstern finansiering til den resterende del af projektet fra Lokale- og Anlægsfonden. Heraf afløftes ikke fondsmoms.
 
Ombygningen af foyeren kan påbegyndes i starten af 2021 og forventes af være færdiggjort i løbet af 2021.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Helhedsplanens delprojekt omkring Kulturtorvet var oprindeligt planlagt til udarbejdelse af projektforslag i 2020 og 2021 samt realisering i 2021 og 2022, hvorfor det bevilgede beløb var delt over 2021 og 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Overordnet budget og finansiering:
 
Den samlede anlægssum er beregnet til 2,1 mio. kr. Dertil kommer udgift til fondsmoms i forbindelse med tilskud fra Elværksfonden, som udgør 300.000 kr. Altså en samlet brutto anlægsudgift på 2,4 mio. kr.
 
Finansiering:
Etablering af Kulturtorvet i Gudenåhusets foyer
(del af helhedsplan for Bjerringbro) 
Beløb i hele tusinde kr.
 
 
Brutto
beløb i alt
Netto
Beløb i alt
Elværksfonden
1.700
1.400
Lokale- og anlægsfonden
200
200
Medfinansiering Viborg Kommune
Afsatte midler til gennemførelse af helhedsplanen for Bjerringbro
500
500
Samlet beløb:
2.400
2.100
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/14107

Resume

Den erhvervsdrivende fond Viborg Teater søger om garanti for banklån på 2 mio. kr. i perioden 1. september 2021 til 30. juni 2022 i forbindelse med, at Viborg Teater renoveres for 17,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at ansøgningen fra den erhvervsdrivende fond Viborg Teater godkendes, således at der stilles kommunegaranti for et banklån på max. 2 mio. kr. gældende i en afgrænset periode fra 1. september 2021 til 30. juni 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at ansøgningen fra den erhvervsdrivende fond Viborg Teater godkendes således, at der stilles kommunegaranti for et banklån på max. 2 mio. kr. gældende i en afgrænset periode fra 1. september 2021 til 30. juni 2022.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

På baggrund af Kultur- og Fritudsudvalgets beslutning indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra den erhvervsdrivende fond Viborg Teater godkendes således, at der stilles kommunegaranti for et banklån på max. 2 mio. kr. gældende i en afgrænset periode fra 1. september 2021 til 30. juni 2022.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilgede på mødet i april 2019 (link til sag nr. 7 i Byrådet 24. april 2019) 4.148.000 kr. til renovering af Viborg Teaters scenetårn med udskiftning af scenetårnets teknik.
 
Byrådet besluttede i forlængelse heraf at anmode Viborg foreningen Viborg Teater om at arbejde videre med projektet for renovering af teatrets bygninger og inventar i øvrigt, idet dette projekt søges finansieret via eksterne fondsbidrag m.v.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Viborg Teater, som er en erhvervsdrivende fond, ejer og driver Viborg Teater.
Viborg Teater har i forlængelse af Byrådets beslutning på mødet 24. april 2019 arbejdet videre med projektet for renovering af teaterbygningen og dens inventar og i brev af 4. marts 2021 orienterer Viborg Teater om status for projektet. Af brevet fremgår, atViborg Teater står over for en større renovering i 2021. Renoveringen forventes påbegyndt primo maj 2021 og afsluttet ultimo oktober 2021, men da teatret er en fredet bygning skal den samlede renovering godkendes af Slots- og kulturstyrelsen. Denne proces er i fuld gang via renoverings­projektets arkitekter, C.F. Møller Architects i Aarhus. Det samlede renoveringsprojekt er budget­teret til 17, 5 millioner kr. Teatrets bestyrelse har søgt private fonde om støtte til projektet og har fået tilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (10 mio. kr.), Augustinus Fonden (5 mio. kr.) og Anders Brøndums Velgørende Fond (2,5 mio. kr.).
 
De forskellige renoveringsopgaver udbydes i fagentrepriser med bemærkning om, at opgaven kan ændres såfremt beløbsrammen ikke er overholdt. Renoveringsopgaven består af nogle restau­reringsopgaver samt bl.a. fornyelse af indgangsparti, fornyelse af stole mv i teatersalen og på balkoner, fornyelse af toiletter (herunder etablering af handicaptoilet, opmaling over alt i huset, fornyelse af garderober og belysning i foyerer samt fornyelse af skuespil-faciliteterne.
 
Projektet styres af en projektgruppe med 2 arkitekter fra C.F. Møller Architects og lokalt med teatrets formand Uffe Steffensen og medlem af bestyrelsen Lars Munkøe.
 
Projektmidlerne udbetales ratevis og sidste rate på 10 procent af Louis-Hansen Fondens bevilling udbetales når projektet er afsluttet og der foreligger et regnskab. Sammenholdt at refusion af moms jo sker bagud betyder det, at Viborg Teater har et likviditetsproblem sidst i projektet på op mod 2 mio. kr. indtil projektet helt er afsluttet og regnskab udarbejdet. Af vedlagte likviditets­budget er ­pro­blemet anskueliggjort. Der kan naturligvis opstå variationer med hensyn til, hvornår fakturaer udstedes/forfalder, men der er behov for en gardering i perioden.
 
Vi har drøftet sagen med teatrets bank, Nordea, der har tilbudt at stille en kreditfacilitet på op til 2 mio. kr. til rådighed i nogle måneder frem til årets udgang, men under forudsætning af, at der af Viborg Kommune gives en garantistillelse for beløbet, idet teatret ingen mulighed har for selv at stille sikkerhed. Vi ansøger således Viborg Kommune om garantistillelse på 2 mio. kr. over for Nordea.”
 
Den erhvervsdrivende fond Viborg Teater søger således Viborg Kommune om en garantistillelse for banklån på 2 mio. kr. Perioden for garantien ønskes fra 1. september 2021 til 30. juni 2022.
 
Forvaltningen bemærker, at det i forbindelse med drøftelserne med Viborg Teater var forventet, at der kunne blive en manko, som Viborg Teater ville søge dækket via anlægstilskud fra Viborg Kommune, men det er lykkedes for teatret at tilvejebringe en samlet fondsfinansiering på 17,5 mio., hvilket betyder, at der ikke søges anlægstilskud hos Viborg Kommune.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet gennemføres i perioden maj til oktober 2021. De sidste fondsbidrag kan dog først søges udbetaling, når projektet er afsluttet og der foreligger godkendt byggeregnskab. Det er derfor vurderingen, at sagen først afsluttes i 1. halvår 2022 og derfor søges om, at garantien gælder frem til 30. juni 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/469

Resume

Det foreslås, at Viborg Kommune og DGI Midtjylland i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2023 indgår en aftale, hvor DGI Midtjylland og Viborg kommune i fællesskab vil definere og løse opgaver med udgangspunkt i målene i Viborg Kommunes sammenhængsmodel, DGI’s Fokusområder og fælles vision Bevæg dig for livet.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til aftale mellem DGI Midtjylland og Viborg Kommune med henblik på, at udvalget kan fremsende sagen til Byrådet med udvalgets indstilling.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det til sagen vedlagte forslag til samskabelsesaftale mellem DGI Midtjylland og Viborg Kommune godkendes, idet aftalen understøtter Byrådets sammenhængsmodel indenfor både Kultur- og Fritidsudvalgets og andre udvalgs politikområder.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har i en årrække haft samarbejde med DGI Midtjylland om en række projekter. Det handler om udvikling af events, projekter, foreningsudvikling m.m.
Herudover har Viborg Kommune i en årrække samarbejdet med DGI om DGI-Hærvejsløbet og om udvikling af Viborg som målby for den store cykelevent.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Det foreslås, at Viborg Kommune og DGI Midtjylland for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2023 indgår en aftale (bilag 1), hvor DGI Midtjylland løser aftalte opgaver defineret af Viborg Kommune med udgangspunkt i målene i Viborg Kommunes sammenhængsmodel.  Rammen for aftalen omfatter hele Viborg Kommune og dermed flere forvaltningsområder, samråd og udvalg, herunder Fritidsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Over en treårig periode vil der være forskellige temaer/opgaver, som vil have fokus. Samarbejdsaftalen bygger på en overordnet mission om at få flere fysiske aktive og flere i forening. Aktuelle projekter og arbejdsopgaver drøftes løbende.
 
DGI Midtjylland bidrager med relevante konsulenter, som kan løse de opgaver, der i perioden arbejdes med.
 
Forslag til fokusområder 2021:
 
 • Sunde seniorer - Vi vil højne den fysiske og mentale sundhed i Viborg Kommune, samt give seniorerne mulighed for at indgå i sunde fællesskaber. Hvordan får vi flere aktive seniorer (60+)?
 • Viborg Kommune i bevægelse - Vi vil skabe små og mellemstore foreningsbaserede events, så flere har mulighed for at indgå i sunde fællesskaber og deltage i gode oplevelser. Kampagnen ”Danmark i bevægelse” bliver pejlemærke og Viborg Kommune vil i samarbejde med foreninger lave events i løbet af hele året, hvor foreninger/andre udbyder aktiviteter. Der lægges vægt på at det er forskelligartede aktiviteter, så der er et medlemskab for alle og at det er let at komme i gang. Foreningerne skal være klar til at modtage nye medlemmer efter afholdte events. Det kan både være for børn, seniorer, hele familien eller lokalområdet.
 • Foreningsudvikling og nye foreningsaktiviteter - Vi ønsker at få flere til at blive medlem af en lokalforankret forening. Det kan vi gøre ved at styrke foreningerne med foreningsudviklingsforløb. En særlig prioriteret indsats er at udvikle nye foreningstilbud i samarbejde med foreningerne, for at nå flere målgrupper og få flere aktive.
   
Inden hvert års afslutning afholdes et evalueringsmøde, som initieres af Viborg Kommune. På mødet evalueres årets indsatser og nye mål for det kommende år planlægges. Planlægnings- og afklaringsmøder afholdes løbende ved behov.
 
Ved aftalens ophør udarbejder DGI et kort evalueringsnotat over periodens aktiviteter og leverancer.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Aftalen er gældende fra 1. januar 2021 – 31. december 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Finansieringen af aftalen omfatter bidrag fra både DGI Landsplan, landsdelsforeningen og Viborg Kommune.
Den samlede budgetramme for aftalen udgør 500.000 kr. årligt. DGI bidrager med 250.000 kr. og Viborg Kommune bidrager via konkrete projekter med 250.000 kr. Viborg Kommunes bidrag tilvejebringes fra flere forvaltningsområder, da aftalen på en række områder kan understøtte sammenhængsmodellens mål.
Indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område bidrages via konkrete projekter og udviklingsmidler og i et tæt samarbejde med Fritidsrådet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/50118

Resume

Der skal træffes beslutning om hvilke puljer, der skal oprettes i 2021, og hvilke beløb, der skal stilles til rådighed for de enkelte puljer samt til nedrivning og renovering.
 
Beslutningen herom skal ses i sammenhæng med sagerne 1, 2 og 3 på dagsordenen. 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 10.372.000 kr. i 2021,
 
2. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 4.458.000 kr. i 2021
 
3. at nettoudgiften på 5.914.000 kr. i 2021 finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 jf. tabel 2.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 09-03-2021

Landdistriktsudvalget beslutter at indstille til byrådet,
 
1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt, som anført i tabel 3 jf. nedenfor med rådighedsbeløb på 10.372.000 kr. i 2021,
 
2. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger som anført i tabel 3 jf. nedenfor med rådighedsbeløb på 3.658.000 kr. i 2021
 
3. at nettoudgiften på 6.714.000 kr. i 2021 finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 jf. tabel 4.
 
Tabel 3
 
Anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2021
Anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb i 2021
Sum (kommunale midler)
Pulje til nedrivning og renovering
4.572.000
-3.658.000
914.000
Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter
5.000.000
 
5.000.000
Pulje til vedligeholdelse af arealer
300.000
 
300.000
Pulje til samtænke byforskønnelse
500.000
 
500.000
Sum
10.372.000
-3.658.000
6.714.000
 
 
Tabel 4
Finansiering
Rådighedsbeløb 2021
Finansiering
Rådighedsbeløb efter finansiering
Byfornyelse, mindre byer
6.309.000
800.000
5.509.000
Borgerdrevne udviklingsplaner
5.000.000
5.000.000
0
Nedrivning og renovering
1.000.000
914.000
86.000
Ikke budgetlagt statstilskud 2021
4.458.000
3.658.000
800.000
Sum
16.767.000
10.372.000
6.395.000
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Historikken for sagen kan ses i sammenhæng med historikken for sag 1.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen foreslår på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser og det oplæg, som udvalget blev præsenteret for på mødet den 23. februar 2021, at midlerne overordnet fordeles imellem følgende 4 indsatser, jf. også sag 3:
 
 • Midler til nedrivning og renovering
 • Midler til puljer
 • Midler til realiseringsplaner – vedtagne og kommende
 • Midler til nyskabende tiltag
 
Denne sag omhandler puljerne og midler til nedrivning og renovering nærmere.
 

Midler til nedrivning og renovering

Udvalget har tidligere tilkendegivet, at indsatsen omkring nedrivning og renovering er væsentlig og ønskes styrket. Forvaltningen foreslår at afsætte hele den statslige ramme til landsbyfornyelse 2021 hertil. Med en kommunal medfinansiering på 20 %, bliver puljen samlet på 5.573.000 kr. Kommunen kan opnå den høje statslige medfinansiering på 80 % af puljen, hvis midlerne disponeres på konkrete projekter i år. I henhold til de udmeldte kriterier for rammen, falder den statslige medfinansiering til 60% for midler, der først disponeres efter årsskiftet 2021 - 2022.
 

Midler til puljer, primært pulje til realisering af lokale udviklingsplaner

Udvalget har de forudgående år haft 3 nedenstående puljer. Forvaltningen foreslår at videreføre disse puljer med samlet 4,8 mio. kr., fordelt på:
 
 • pulje til vedligeholdelse af arealer: 300.000 kr.
 • pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter: 4.000.000 kr.
 • pulje til at understøtte samtænkning i anlægsprojekter: 500.000 kr.
 
Midlerne for de 2 førstnævnte puljer fordeles af udvalget efter ansøgning fra lokale borgerforeninger og lignende aktører. Midler til at understøtte samtænkning i anlægsprojekter fordeles af forvaltningen. 
 
Forvaltningen foreslår på baggrund af det økonomiske overblik, og de tidligere drøftelser, at udvalget godkender de foreslåede bevillinger til puljer jf. nedenstående tabel, med de i tabel 2 angivne finansieringskilder.
 
Tabel 1 - Foreslåede bevillinger til puljer:
 
 
Anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2021
Anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb i 2021
Sum (kommunale midler)
Pulje til nedrivning og renovering
5.572.000
-4.458.000
1.114.000
Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter
4.000.000
 
4.000.000
Pulje til vedligeholdelse af arealer
300.000
 
300.000
Pulje til samtænke byforskønnelse
500.000
 
500.000
Sum
10.372.000
-4.458.000
5.914.000
 
 
Tabel 2 - Finansieringskilder til puljer:
 
Finansiering
Rådighedsbeløb 2021
Nettofinansiering
Rådighedsbeløb efter finansiering
Byfornyelse, mindre byer
6.309.000
2.914.000
3.395.000
Borgerdrevne udviklingsplaner
5.000.000
2.000.000
3.000.000
Nedrivning og renovering
1.000.000
1.000.000
0
Ikke budgetlagt statstilskud 2021
4.458.000
4.458.000
0
Sum
16.767.000
10.372.000
6.395.000
 
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/5227

Resume

De midtjyske kommuner, Almen Praksis og Region Midtjylland har udarbejdet en ny samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse. Samarbejdsaftalen er en tillægsaftale til Sundhedsaftalen, som blev indgået i 2019. Social- og Sundhedsudvalget drøfter samarbejdsaftalen, og eventuelle kommentarer fra Ældre- og Aktivitetsudvalget, med henblik på endelig godkendelse i byrådet.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Sundhedsaftalens stærke fokus på værdier og visioner for samarbejdet mellem parterne, har tydeliggjort behovet for en ny samarbejdsaftale omkring indlæggelse og udskrivning. Derfor er der udarbejdet en ny samarbejdsaftale, som bygger videre på det gode samarbejde og de gode erfaringer med indlæggelse og udskrivelse, der allerede er imellem Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommune. En aftale, der i højere grad bygger på værdier fremfor nedskrevne aftaler.
 
Den værdibaserede tilgang er en væsentlig ændring i forhold til de eksisterende aftaler om indlæggelse og udskrivelse. Samarbejdsaftalen lægger op til, at faste tidsfrister fjernes, hvorved fokus flyttes fra et fast antal forberedelsesdage til funktionsevnen hos borgeren, og spørgsmålet: Hvad skal der til for, at borgeren kan komme hjem med det funktionsniveau, som borgeren har? Det forventes at give mere fleksible rammer for samarbejdet og dermed bedre muligheder for at skabe sammenhængende forløb for borgerne.
 
Samarbejdsaftalen indeholder tre delelementer:
 • Seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om den gode indlæggelse og udskrivelse.
 • Flowdiagram, som et redskab i kommunikation og samarbejde vedrørende det gode indlæggelses- og udskrivelsesforløb på tværs af sektorer.
 • Overvejelser vedrørende implementering af og opfølgning på aftalen.
 
Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse er vedhæftet som bilag.
 

Principper for samarbejdet om den gode indlæggelse og udskrivelse

Seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om den gode indlæggelse og udskrivelse udgør omdrejningspunktet i samarbejdsaftalen.
 
De seks samarbejdsprincipper er:
 
1. Inddragelse af borgeren og de pårørende.
 
2. Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren.
 
3. Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen.
 
4. Videndeling og realistiske oplysninger.
 
5. Relationsdannelse, gensidig tillid og dialog.
 
6. Fælles forberedelsestid.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Planen for implementeringsstart er justeret på baggrund af udviklingen i COVID-19 situationen. Forventet implementeringsstart er den 1. juni 2021. De første tre måneder efter implementeringsstart bruges til at orientere om aftalen og til at forberede overgang til det nye samarbejde. I denne fase bredes informationsmaterialet ud i klyngerne. Ibrugtagning af de nye samarbejdsprincipper er 1. september 2021. Aftalens første år er afsat til implementering.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/32227

Resume

Forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 7. januar 2021 til den 4. februar 2021. Formålet med tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Låstrup i kommuneplanen.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt, og
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt, og
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

 
Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget (link til sag nr. 4 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 om ”Procedure for kommuneplantillæg i forbindelse med lokale udviklingsplaner”).
 
Formålet med tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Låstrup i kommuneplanen. Byrådet besluttede den 16. december 2020 at fremlægge forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring i 4 uger. (link til sag nr. 15 på byrådets møde den 16. december 2020 om ”Forslag til kommuneplantillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplan for Låstrup”).
 
Kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslaget til den lokale udviklingsplan i dialog med den lokale udviklingsgruppe.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 7. januar 2021 til den 4. februar 2021.
 
Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslaget. Høringssvaret handler om, at byrådet som en del af udviklingsplanen bl.a. vil arbejde for at revurdere den gældende lokalplan nr. B-113 for et boligområde ved Låstrupbakken. På grund af udsigt ønsker indsiger at bevare en bygningsfri zone, som i dag er fastlagt i den gældende lokalplans §6, stk. 3, ligesom der henstilles til, at en evt. ændring af den gældende lokalplan tager hensyn til bygningshøjde og tagmaterialer.
 
Høringssvaret til planforslaget er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret til planforslaget er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.
 
Det fremgår af udviklingsplanen for Låstrup, at byrådet for at understøtte Låstrups udvikling vil arbejde for bl.a. at revurdere den gældende lokalplan nr. B-113 for et boligområde ved Låstrupbakken. Planforslaget ændrer ikke i sig selv den gældende lokalplanlægning og regulerer ikke på bebyggelsens placering, omfang og udseende. Bemærkningerne vil i stedet indgå i det forestående arbejde med revurdering af den gældende lokalplan nr. B-113. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget foreslås vedtaget uændret.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Låstrup.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/52382

Resume

Forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 7. januar 2021 til den 4. februar 2021. Formålet med tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Vammen i kommuneplanen.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

 
Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget (link til sag nr. 4 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 om ”Procedure for kommuneplantillæg i forbindelse med lokale udviklingsplaner”).
 
Formålet med tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Vammen i kommuneplanen. Byrådet besluttede den 16. december 2020 at fremlægge forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring i 4 uger. (Link til sag nr. 16 på Byrådets møde den 16. december 2020 om ”Forslag til kommuneplantillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplan for Vammen”).
 
Kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslaget til den lokale udviklingsplan i dialog med den lokale udviklingsgruppe.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 7. januar 2021 til den 4. februar 2021.
 
Der er i høringsperioden ikke kommet nogen høringssvar til planforslaget.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget foreslås vedtaget uændret.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Vammen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/36361

Resume

Der er beskrevet projektforslag, tidsplan og anlægsøkonomi for faciliteter til etablering af trinbræt i Sparkær. Det forventes, at der kan stoppe tog i Sparkær fra december 2022. I 2021 kan myndighedsbehandling og projektering af trinbrættet opstartes, hvorefter det kan anlægges i 2022.
 
I forhold til det afsatte budget på 7 mio. kr. i budget 2021 mangler der finansiering på 2.940.000 kr. til realisering af det beskrevne projekt.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
1. finansieringen af det fremlagte projekt, der kræver en ekstra bevilling på 2.940.000 kr., enten ved at projektet udsættes til der ved budgetlægningen for 2022-2025 er fundet ekstra midler, eller anmoder om at Økonomi- og Erhvervsudvalget afsætter det manglende beløb i 2022.
 
Afhængig af drøftelsen foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at det fremlagte projektforslag for trinbrættet i Sparkær godkendes,
 
3. at den fremlagte tidsplan for anlæg af togstop i Sparkær godkendes,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.940.000 kr. til kontoen ”Trinbræt i Sparkær”, hvoraf de 7.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb på kontoen ”Trinbræt i Sparkær”, der er afsat i anlægsbudget 2021 og
 
5. at der på anlægsbudgettet for 2022-2025 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 2.940.000 kr. i 2022.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at det fremlagte projektforslag for trinbrættet i Sparkær godkendes,
 
2. at den fremlagte tidsplan for anlæg af togstop i Sparkær godkendes,
 
 
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.635.000 kr. til kontoen ”Trinbræt i Sparkær”, med rådighedsbeløb på 2.132.000 kr. i 2021 og rådighedsbeløb på 7.503.000 kr. i 2022,
 
4. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 195.000 kr. til kontoen ”Trinbræt i Sparkær”, med rådighedsbeløb i 2022,
 
5. at udgiften på 2.132.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Trinbræt i Sparkær” og at det resterende rådighedsbeløb på kontoen i 2021 på 4.368.000 kr. overføres til 2022, og
 
6. at der på anlægsbudgettet for 2022-2025 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 2.940.000 kr. i 2022.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på møde 7. oktober 2020 (link til sag nr. 21 i byrådet 7. oktober 2020) afsat 7 mio. kr. i 2021 til etablering af trinbrættet i Sparkær.
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde 25. november 2020 (link til sag nr. 10 i Teknisk Udvalg 25. november 2020) at bevilge 500.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.
 

Inddragelse og høring

Toggruppen i Sparkær er inddraget ift. udformningen af projektforslaget, inden det fremlægges for Teknisk Udvalg.
 
Toggruppen har haft følgende bemærkninger til projektforslaget:
 
 1. At det undersøges, om der kan etableres adgang for gående fra pladsareal fra øst på hjørnet af Sparkær Mosevej og Langgade og dermed ikke kun adgang fra forpladsen til trinbrættet.
 2. At der indtænkes bedst mulige vendemuligheder for biler, som skal afsætte passagerer af/på ved toget.
 3. At perronen rykkes mod øst for at komme nærmere pladsen mod øst.
 
Ad. 1. Forvaltningen vurderer, at dette skal undersøges og afklares med Banedanmark. Forvaltningen har været i dialog med ejeren af Sparkær Mosevej 1, som vil blive berørt af dette. Ejeren er indforstået med at etablere en gående adgang fra pladsen, såfremt der bliver skærmet mod indblik med f.eks. plankeværk.
 
Ad. 2. Forvaltningen vurderer, at den viste udformning af parkeringsarealet er i overensstemmelse med den forventede mængde trafik til og fra p-pladsen. Men forvaltningen vil ifm. detailprojekteringen undersøge, om der kan etableres bedre udformning af parkeringsarealet end det skitserede. 
 
Ad 3. Forvaltningen vurderer, at dette er muligt ud fra dialog med rådgiver på opgaven. Dette undersøges nærmere i den videre proces.
 
Desuden har Toggruppen haft bemærkninger til tidsplanen, som vedlægges dagsorden. Toggruppen hæfter sig især ved, at der i tidligere notat fra Banedanmark er beskrevet, at de vurderer, at trinbrættet godt kan etableres i 2021 og togstop fra 2022. 
 
Husstande i Sparkær by og opland vil bidrage med 157.800 kr. Bidraget ønskes øremærket til indkøb af grund til forplads, beplantning, venteskur og cykelstativer. Toggruppen har allerede indgået aftale med ejeren af Sparkær Mosevej 3A-E om køb af dele af grunden. Desuden vil frivillige i byen hjælpe med at anlægge det af forpladsen, som vurderes muligt.
 

Beskrivelse

Projektet består af både et vejprojekt og et baneprojekt. Viborg Kommune er bygherre på begge projekter.
 
Banedanmark udpeger en 3. parts projektleder, som bistår Viborg Kommune i processen med detailprojektering, myndighedsgodkendelse og anlæg af baneprojektet. Viborg Kommune skal betale alle udgifter til både anlæg og myndighedsgodkendelse af baneprojektet. 3. parts projektlederen hjælper også med processen med DSB og Arriva.

Togstop

Togstoppet skal indpasses i den nye signalstyring på strækningen, også kaldet SignalProgrammet (SP), for at toget rent fysisk kan stoppe i Sparkær. Udrulningen og etablering af det samlede SP program er under gennemførelse i 2021.
 
Desuden skal togstoppet med ind i køreplanen hos Arriva. Køreplanerne ved Arriva kører fra december til december.

SignalProgrammet (SP)

Banedanmark er i fuld gang med at skifte signalerne på strækningen mellem Langå, Struer og Holstebro ud med et nyt digitalt signalsystem, der flytter signalerne væk fra skinnerne og ind i togenes førerrum. Det vil forventeligt give færre signalfejl og flere tog til tiden.
 
I forbindelse med udrulningen af signalsystemet udskifter Banedanmark blandt andet bomanlæggene ved jernbaneoverkørslerne og installerer det sidste udstyr i sporene.
 
Der skal i marts/april 2021 tages stilling til, om der skal indarbejdes et topstop i Sparkær i 2022. Topstoppet vil herefter blive indarbejdet i SP-programmet for 2022. Bliver programmet ikke indlagt nu, vil togstoppet i Sparkær først kunne implementeres sammen med eventuelle andre programændringer på strækningen forventeligt i 2023 eller 2024. Desuden vil udgiften til programændringen stige betragteligt, da togstoppet i Sparkær skal betale hele programændringen. Lige nu kan togstoppet komme med i SP til en markant lavere pris, da det kan indarbejdes sammen med ændringer på resten af strækningen. En udskydelse af projektet vil dermed medføre en prisforøgelse af projektet.

Fysiske rammer

Der etableres en perron i 90 meters længde og som standardperron i 3 meters bredde. Den får aptering, herunder infotavler, læskure med mere ifølge krav fra DSB og Banedanmark. Længden af perronen er mindre end, hvad man normalt anlægger som standard ved Banedanmark, men de 90 meter vurderes tilstrækkeligt til togstoppet i Sparkær. Det vil kræve en dispensation at få lov til at anlægge perronen i 90 meters længde, hvilket vurderes realistisk.
 
I tilknytning til perronen etableres en p-plads med 8 p-pladser og 1 handicapparkeringsplads samt ankomstområde med cykelparkering. Der indtænkes grønne LAR-bede og forskønnende beplantning samt afskærmende volde mod naboejendommene.

Anlægsøkonomi

I det vedlagte anlægsoverslag fra Atkins summeres det samlede projekt sammen til 9,94 mio. kr. Der er i budgetforliget for 2021 samlet afsat 7 mio. kr. til projektet.
 
Arbejder
Udgift
Toggruppen egenarbejder
Forberende arbejder, rydning og jordarbejder
349.650 kr. 
-37.500 kr.
Anlæg af P-plads inkl. belysning og beplantning
1.586.640 kr.
 
Perron inkl. aptering
3.037.221 kr.
 
Tværgående omkostninger (rådgivning, projektering, byggeledelse, udgift til indarbejdelse i SP , CSM og Nobo proces samt administrationsbidrag og honorar til 3. parts projektleder)
3.126.112 kr.
 
Arealerhvervelse inkl. landinspektør
100.000 kr.
 
Korrektionstillæg (uforudsete udgifter) 25% (perron) og 20% (forplads)
1.935.384 kr.
 
Egenfinansiering Sparkær
 
-157.800 kr.
Samlet
10.135.384 kr.
-195.300 kr.
Samlet efter egenfinansiering og egenarbejder
9.939.708 kr.
 
Allerede bevilget 25.11.2020
500.000 kr.
 
Ønsket bevilget i 2021 til projektering og myndighedsproces
2.132.000 kr.
 
Ønsket bevilget/indarbejdet i budget 2022 til anlæg af forplads og trinbræt
7.308.000 kr.
 
 
Se udspecificeret anlægsbudget i bilag 2.
 
Der er tidligere beregnet på 2 skitseprojekter, der afviger lidt fra projektforslaget. Skitseprojekterne fremgår af møde i Teknisk Udvalg 24. juni 2020 (link til sag nr. 2 i Teknisk Udvalg 24. juni 2020). Skitseprojekterne blev vurderet til 9,1-10,9 mio. kr. Der var indarbejdet et korrektionstillæg på 50 % og 35 % for tværgående omkostninger. Til gengæld var udgifterne til rådgiver, myndighedsproces og administrationsbidrag ikke indarbejdet direkte, da de var tænkt indeholdt i korrektionstillægget. Det vil sige, at skitseprojekterne og projektforslaget ligger indenfor samme prisniveau.
 
Der er på investeringsoversigten for 2021 afsat 7.000.000 kr. til projektet, hvilket giver en manglende finansiering på 2.940.000 kr. for at kunne finansiere projektet fuldt ud.
 
I henhold til byrådets økonomistyringsprincipper skal udvalget anvise finansiering af merudgiften på 2.940.000 kr. Det anses ikke for muligt, at anvise finansiering fra andre anlægsprojekter indenfor udvalgets område og heller ikke af reducere i projektet. Derfor foreslås, at udvalget enten indstiller til byrådet, at projektet udsættes til der ved budgetlægningen for 2022-2025 er fundet de ekstra midler, eller anmoder om at Økonomi- og Erhvervsudvalget afsætter det manglende beløb i 2022. Alternativt at projektet ikke genemføres.

Sammenhængsmodellen

I forhold til sammenhængsmodellen er der i projektet fokus på bæredygtighedstiltag i form af implementering af LAR bede til håndtering af regnvand.
 
Ligeledes vil togstop kunne medføre en befolkningstilvækst i Sparkær som en mere attraktiv by.
 
Infrastukturen i Viborg Kommune forbedres også ved etablering af et togstop i Sparkær.
 
Forarbejdet og gennemførelsen af togstoppet i Sparkær er borgerdrevet, så projektet har en god indvirkning på frivillighed i Viborg Kommune.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tidsplanen er vist i bilag 1. Det fremgår, at det er muligt at projektere og udbyde opgaven i 2021 og anlægge i 2022. Anlægsarbejderne tilpasses til de sporspærringer, som indlægges og fastlægges i samarbejde med Banedanmark. På nuværende tidspunkt vurderer Banedanmark, at der kan gives sporspærringer enten i påsken 2022 eller i sommeren 2022.
 
Banedanmark melder på nuværende tidspunkt, at det er muligt at komme med i køreplanen fra december 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes, at drift og vedligehold kan indeholdes under nuværende driftsbudget, idet perronen overgår til Banedanmark.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune vil i forbindelse med arbejdet skulle arealerhverve jord af naboejendommen. Forvaltningen vurderer ikke, at kommunen har hjemmel til at ekspropriere via planloven eller vejloven. Viborg Kommune kan anmode transportministeriet om bemyndigelse til at ekspropriere efter jernbaneloven. Forvaltningen vil forespørge Transportministeriet, da det er væsentligt at afklare, dels hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om arealerhvervelsen, men også fordi en købesum vil være skattefri, hvis købet sker på ekspropriationslignende vilkår. Det er altså nødvendigt at afklare, uanset om der indgås aftale om køb eller om der eksproprieres. Efter afklaring med Transportministeriet vil en ekspropriation kunne igangsættes.
 
Størstedelen af det areal som trinbrættet omfatter, er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til boligformål med mulighed for mindre tekniske anlæg i kommuneplanramme SPAR.B4.02. Den resterende del (området omkring eksisterende bane) er ikke udlagt i kommuneplanen.
 
Området er ikke omfattet af en lokalplan. Forvaltningen vurderer, at etablering af et trinbræt ikke vil være lokalplanpligtigt.
 
Forvaltningen vurderer, at etablering af et trinbræt forudsætter en ændring af kommuneplanen, der udlægger hele anlægget i en selvstændig ramme til teknisk anlæg. Forud for udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg skal byrådet indkalde idéer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23c. Idéfasen er afholdt i februar 2021.
 
Ændring af eksisterende kommuneplanramme med boligformål til teknisk anlæg forventes at blive en del af det kommuneplantillæg, som indarbejder en lokal udviklingsplan (LUP) for Sparkær i Kommuneplan 2017-2029.
 
Den lokale udviklingsplan for Sparkær blev igangsat af Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 19. februar 2020 (link til sag nr. 9 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. februar 2020). Behandlingen af planforslaget sker i en særskilt politisk behandling.
 
Bilag

Sagsid.: 17/6308

Resume

På budgettet i 2021 er afsat 2,955 mio. kr. til ”arbejder afledt af trafikplan”. Der er tidligere meddelt en bevilling til forberedende arbejder afledt af trafikplan, hvoraf 0,167 mio. kr. ikke er disponeret.
 
Teknisk Udvalg har under et tidligere punkt på dette møde haft en temadrøftelse om arbejder afledt af trafikplanen. Der vil på et senere møde blive truffet beslutning om, hvilke projekter der skal søges realiseret. For at kunne komme hurtigere i gang med disse projekter søges allerede nu bevilling til en pulje til disse projekter.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan” forhøjes med 167.000 kr. i 2021,
 
2. at udgiften på 167.000 kr. i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Forberedende arbejder afledt af trafikplan”, idet det forudsættes, at beløbet på 167.000 overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger med rådighedsbeløb på 3.122.000 kr. i 2021,
 
4. at udgiften på 3.122.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan”.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan” forhøjes med 167.000 kr. i 2021,
 
2. at udgiften på 167.000 kr. i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Forberedende arbejder afledt af trafikplan”, idet det forudsættes, at beløbet på 167.000 overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger med rådighedsbeløb på 3.122.000 kr. i 2021, og
 
4. at udgiften på 3.122.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan”.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet 20. december 2017 (link til sag nr. 38 i byrådet 20. december 2017). I Trafikplanen er beskrevet forslag til projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.
 
Nogle af projekterne er udført eller under udførelse.
 
Teknisk Udvalg har under et tidligere punkt på dette møde haft en temadrøftelse om arbejder afledt af Trafikplanen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.
 
De projekter, der endnu ikke er udført eller besluttet at gennemføre, eller som ikke har særskilt post i anlægsbudgettet, fremgår af bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Prioritering af projekter foretages på kommende møde i Teknisk Udvalg. Planlægning og projektering af tiltag sættes i gang i foråret 2021. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført medio 2021, således anlægsarbejder kan udføres i 2021-2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I budgettet er afsat i alt 11,784 mio. kr. til arbejder afledt af trafikplanen for perioden 2021-2024. Der er også et bevilget men ikke-disponeret beløb på 0,167 mio. kr. i 2021.
 
Konto / Budget pr. år (kr.)
2021
2022
2023
2024
Arbejder afledt af trafikplan
2.955.000
2.966.000
2.966.000
2.921.000
Tidligere bevilget
167.000
 
 
 
I alt
3.122.000
2.966.000
2.966.000
2.921.000
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/13311

Resume

Som en del af Trafikplanen for Viborg Kommune er der lavet en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Der er tidligere meddelt en anlægsbevilling til cykelstier, hvoraf 1,373 mio. kr. ikke er disponeret. På budgettet for 2021 er der afsat 4,004 mio. kr. til ”pulje cykelstier”.
 
Teknisk Udvalg har under et tidligere punkt på dette møde haft en temadrøftelse om prioritering af cykelstier. Der vil på et senere møde blive truffet beslutning om, hvilke projekter der skal søges realiseret i 2021. For at kunne komme hurtigere i gang med disse projekter søges allerede nu bevilling til en pulje til disse projekter.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje cykelstier” forhøjes med 1.373.000 kr. i 2021,
 
2. at udgiften på 1.373.000 kr. i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Cykelstier, øvrige projekter til udpegning”, idet det forudsættes, at beløbet på 411.000 overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger med rådighedsbeløb på 5.377.000 kr. i 2021,
 
4. at udgiften på 5.377.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje cykelstier” forhøjes med 1.373.000 kr. i 2021,
 
2. at udgiften på 1.373.000 kr. i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Cykelstier, øvrige projekter til udpegning”, idet det forudsættes, at beløbet på 411.000 overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger med rådighedsbeløb på 5.377.000 kr. i 2021, og
 
4. at udgiften på 5.377.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Teknisk Udvalg har under et tidligere punkt på dette møde haft en temadrøftelse om prioritering af cykelstier. Der vil på møde i april 2021 blive fremlagt forslag til prioritering af cykelstiprojekterne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Prioritering af cykelstiprojekter foretages på kommende møde i Teknisk Udvalg. Planlægning – herunder eventuel inddragelse af borgere – og projektering af tiltag sættes i gang i foråret 2021. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført medio 2021, således anlægsarbejder kan udføres i efteråret 2021 eller i starten af 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er et bevilget men endnu ikke-disponeret beløb på 1,373 mio. kr. på kontoen ”Cykelstier, øvrige projekter til udpegning”, idet man forudsætter at 411.000 kr. overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020.
 
På budgettet for 2021 er der afsat 4,004 mio. kr. til ”Pulje cykelstier”.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/7830

Resume

Byrådet har i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 4.924.000 kr. til forbedring af vejnettet. Udvalget drøfter principper for anvendelse af pulje med henblik på prioritering af projekter på kommende møde.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter principper for anvendelse af puljen, med henblik på prioritering af projekter kommende møde,
 
2. at udvalget drøfter behovet for ekstra driftsmidler til renovering/fornyelse af fortov og vejbrønde i forbindelse med kloakfornyelsesprojekter, og
 
3. at udfordringen indgår som en del af det videre arbejde med udvalgets budgetlægning for 2022-2025.
 
Direktøren for Teknik & Miljø forslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
4.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.924.000 kr. til kontoen ”Pulje til forbedring af vejnettet” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
5. at udgiften på 4.924.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg drøfter principper for anvendelse af puljen, med henblik på prioritering af projekter på kommende møde. Udvalget drøftede desuden behovet for ekstra driftsmidler til renovering/fornyelse af fortov og vejbrønde i forbindelse med kloakfornyelsesprojekter og besluttede,
 
1. at udfordringen indgår som en del af det videre arbejde med udvalgets budgetlægning for 2022-2025.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
2.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.924.000 kr. til kontoen ”Pulje til forbedring af vejnettet” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3 . at udgiften på 4.924.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

I Trafikplanen for Viborg Kommune er der angivet, at kommunen har mange smalle kommuneveje, som giver udfordringer med hensyn til opkørte vejrabatter og knækkede asfaltkanter, når modkørende og især tunge køretøjer skal passere hinanden og derved er nødsaget til at køre ud i rabatten. Trafiksikkerheden er ligeledes forringet ved bakketoppe og vejsving, og for cyklisterne skaber det utryghed at cykle på smalle veje.
 
Trafikplanen foreslår desuden mindre forbedringen af bygennemfartsveje i form af byporte/helleanlæg.
 
På baggrund heraf har byrådet afsat en pulje til forbedring af vejnettet, herunder sideudvidelse af smalle kommuneveje m.m.
 

Inddragelse og høring

Forsyningsselskaber vil blive orienteret om evt. planlagte sideudvidelser af veje af hensyn til eventuel flytning af deres ledningsanlæg i vejrabatten.
 
Beskrivelse
Forvaltningen foreslår, at den afsatte pulje på 4.924.000 kr. til forbedring af vejnettet i 2021 disponeres til følgende formål:
 
 1. Sideudvidelser
 2. Byporte og helleanlæg
 3. Renovering og fornyelse af fortov i forbindelse med Energi Viborg Spildevands kloakfornyelsesprojekter
 4. Renovering og fornyelse af vejbrønde i forbindelse med Energi Viborg Spildevands kloakfornyelsesprojekter
 
 
Ad. 1. Sideudvidelser
Sideudvidelser på landet foreslås, så bredden af vejen bliver 5-6 m svarende til den aktuelle trafikbelastning. Enkelte steder vil lokale bakketoppe desuden kunne udjævnes af hensyn til trafiksikkerheden. Gældende for de veje, som kan foreslås udvidet, er, at asfaltbelægningen trænger til at blive fornyet, hvorfor vejene bør udvides forinden. Udgifterne til fornyelse af vejene med forstærkningslag eller slidlag afholdes af driftsbudgettet i 2021.
 
Ad. 2. Byporte og helleanlæg
Byport/helleanlæg kan etableres ved byzonetavlen, og give en hastighedsnedsættelse effekt gennem byer.

Ad. 3 og 4. Renovering/fornyelse af fortov og vejbrønde ifm. kloakfornyelsesprojekter.

Energi Viborg Spildevand udfører for tiden flere kloakfornyelsesprojekter rundt om i kommunens byer, hvor Viborg Kommune bliver udfordret på driftsbudgettet med hensyn til fornyelse af nedslidt og defekt fortovsbelægning samt fornyelse af gamle vejbrønde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Alle projekter vil blive udført i løbet af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Sideudvidelse af veje vil medføre, at ekstra udgifter til kanttilfylding med grus samt udbedring af kantskader vil blive begrænset fremover.
 
Fremadrettet vil der være udfordringer med hensyn til renovering/fornyelse af fortov og vejbrønde i forbindelse med Energi Viborg Spildevands kloakfornyelsesprojekter.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/41204

Resume

Viborg Kommune har solgt et areal til erhvervsbyggeri ved Asmild Centervej. Det er derfor nødvendigt at udstykke og byggemodne arealet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at byggemodningen godkendes, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Erhvervsbyggemodning af Asmild Centervej” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 2.500.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning - Erhvervsgrunde”.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at byggemodningen godkendes, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Erhvervsbyggemodning af Asmild Centervej” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 2.500.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning - Erhvervsgrunde”.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk udvalg har på sit møde den 24. februar 2021 (link til sag nr. 4 i Teknisk Udvalg 24. februar 2021) behandlet ny lokalplan for centererhverv ved Asmild Centervej.
 

Inddragelse og høring

Gældende lokalplan 529 har været i høring.
 

Beskrivelse

Til realisering af lokalplan og klargøring af solgte erhvervsgrund, foreslås området byggemodnet. Arealet er vist i bilag 1.
 
Lokalplanen dækker et område på i alt 58.000 m2 og foreslås udstykket i 2 grunde til erhverv på ca. hhv. 35.000 m2 og 11.000 m2. Resterende areal udlægges til grønt for areal og vejanlæg.
 
Byrådet har i 2018 vedtaget en styringsmodel Sammenhængsmodellen, der danner grundlag for de målsætninger, der skal indarbejdes i projekterne. Nærværende projekt indeholdes i temaet ”vækst og socialt ansvar”.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Byggemodningen forventes gennemført i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/14897

Resume

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv. skal kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet, så årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj det følgende år.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes årsregnskab for 2020 godkendes til afgivelse til revisionen,
 
2. at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. godkendes, og
 
3. at udstykningsregnskaberne for de i bilag nr. 3 oplistede afsluttede udstykninger godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes årsregnskab for 2020 godkendes til afgivelse til revisionen,
 
2. at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. godkendes, og
 
3. at udstykningsregnskaberne for de i bilag nr. 3 oplistede afsluttede udstykninger godkendes.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om regnskabsresultatet på mødet i marts (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. marts 2021). Fagudvalgene er på møderne i uge 12 i marts 2021 orienteret om regnskabsresultatet for deres respektive områder.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Kommune aflægger et udgiftsbaseret årsregnskab svarende til kravene i budget- og regnskabssystemet for kommuner. Årsregnskabet fremgår af bilag nr. 1.
 
Overførsler af drifts- og anlægsbeløb
Overførsler af ikke forbrugte bevillinger i 2020 behandles i en særskilt sag på dagens møde. Årsregnskabet med tilhørende noter er udarbejdet under forudsætning af, at overførslerne bliver godkendt som indstillet i sagen.
 
Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2020 kan sammenfattes således:
 
Regnskabsresultat
Årsregnskabet for 2020 er påvirket af Corona-pandemien, som har medført et lavere aktivitetsniveau på alle serviceområder. Regnskabet viser, at der på trods af Corona-pandemien fortsat er styr på økonomien, og Viborg Kommune leverer igen et resultat, som holder sig inden for byrådets målsætninger.
 
Der er et overskud før anlæg og afdrag på lån mv. på 380 mio. kr., hvilket er væsentligt over byrådets målsætning om et overskud på 250 mio. kr. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 135 mio. kr.
 
Resultatet før anlæg og afdrag på lån mv. er kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og renter, og som bl.a. skal finansiere kommunens anlægsudgifter og afdrag på lån.

Resultatet af driften

 
Mio. kr.
(minus = indtægter/over- skud)
 
Budget
 Regnskab
Afvigelse
Oprindeligt 2020
Korrigeret 2020
Regnskab 2020
I forhold til korr. budget
I forhold til opr. budget
Skatter og generelle tilskud
-6.128
-6.270
-6.296
-26
-168
Serviceudgifter
4.473
4.534
4.352
-182
-121
Overførselsud-gifter 
1.513
1.569
1.555
-14
42
Driftsudgifter i alt 
5.986
6.103
5.907
-196
-79
Renter
6
9
8
-1
2
Resultat før anlæg og afdrag på lån
 
 
-136
 
 
-158
 
 
-380
 
 
-223
 
 
-244
 
Det lave aktivitetsniveau har betydet, at der på serviceområderne skoler, ældre-, social-, familieområdet, dagtilbud, trafik m.fl. i år kun er realiseret 98,5% af budgetterne mod normalt omkring 100%.
 
Med hensyn til forklaringer til forbrug og afvigelser mv. henvises generelt til selve årsregnskabet.
 
Anlægsudgifter
Anlægsniveauet er i 2020 på et normalt niveau i forhold til de seneste år. Der er afholdt anlægsudgifter i 2020 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på 196 mio. kr. I forhold til det korrigerede anlægsbudget (oprindeligt budget inkl. overførsler fra 2019 til 2020) på 276 mio. kr. er der et mindreforbrug på 80 mio. kr.
 
Anlægsniveauet lever næsten op til byrådets målsætning om anlægsudgifter på mindst 225 mio. kr.
 
Finansiering
Finansieringen udgøres af skatter på -4.560 mio. kr. og generelle tilskud på netto -1.736 mio. kr. De generelle tilskud er større end oprindeligt budgetteret på grund af kompensationer fra staten som følge af Corona-pandemien, hvoraf det dog kan forventes, at en større andel skal tilbagebetales til staten.
 
Likviditetsudvikling
Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen viser, at gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på de likvide konti udgør 481 mio. kr. pr. 31. december. Det er en stigning på 30 mio. kr. i forhold til sidste år og samtidig også højere end forventningerne i det oprindelige budget for 2020.
 
Byrådets målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet skal være over 200 mio. kr. er således fortsat opfyldt.
 
 
Anlægsregnskaber
For afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt regnskab, mens anlægsregnskaber under 2 mio. kr. kan aflægges som en del af årsregnskabet.
 
Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. fremgår af bilag nr. 2.
 
Der er herudover udarbejdet regnskaber for afsluttede udstykningsområder. En del af de afsluttede områder vedrører udstykninger tilbage fra de tidligere kommuner, der i dag er en del af Viborg Kommune. Udstykningsregnskaberne fremgår af bilag nr. 3.
 
Udvikling i restancer
Viborg Kommune har pr. 31. december 2020 samlede restancer på 79,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,9 mio. kr. i forhold til 2019. Af den samlede restance på 79,6 mio. kr. er 12,3 mio. kr. statens andel, hvilket giver en nettorestance på 67,3 mio. kr.
 
Der foretages afskrivning af tilgodehavender, hvis Viborg Kommune eller SKAT ikke længere har mulighed for at opkræve restancerne. Der er i 2020 afskrevet 3,7 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. er statens andel, så kommunens nettotab er 3,1 mio. kr.
 
I januar 2017 vedtog folketinget en ny lov, der gav kommunerne retten til inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale krav tilbage fra SKAT, heriblandt ejendomsskat. Dette har betydet, at Viborg kommune selv har haft opgaven med at opkræve restancerne vedrørende ejendomsskat siden februar 2017. Det har resulteret i, at restancen på ejendomsskat er faldet med 2 mio. kr. fra 2016 til 2020.
 
En uddybende forklaring af udviklingen i restancerne fremgår af bilag nr. 4.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/14897

Resume

Med udgangspunkt i principperne for overførsel af over- og underskud på serviceudgifterne ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2020 på 97,3 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 181,9 mio. kr.
 
Herudover ansøges om:
 • overførsel af merforbrug på 1,1 mio. kr. på overførselsområdet vedrørende projekter med ekstern finansiering,
 • overførsel af uforbrugte anlægsbeløb i 2020 på netto 75,8 mio. kr. inkl. Jordforsyningen og Revas ud af det samlede mindreforbrug i 2020 på 83,3 mio. kr. samt 
 • overførsel af mindreforbrug i 2020 på 10,8 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden ud af et samlet mindreforbrug på 16,7 mio. kr.

Indstilling

På baggrund af indstillinger fra fagudvalgene foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at serviceudgifterne i 2021 forøges i form af forhøjelse af driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt 88.164.000 kr., jf. oversigten i tabel 1, der finansieres af kassebeholdningen i 2021,
 
2. at politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdets driftsbevilling i 2021 nedsættes med 1.074.000 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering, der tillægges kassebeholdningen i 2021,
 
3. at budgetrammen i budget 2022 og overslagsår forhøjes med i alt 9.164.000 kr. på de anførte politikområder, jf. tabel 1,
 
4. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 38.667.000 til 2021 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2021, 
 
5. at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på 37.084.000 kr. jf. tabel 3 indarbejdes i anlægsbudgettet i budget 2022-2025,
 
6. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende indskud i Landsbyggefonden på 10.813.000 kr. til 2021 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2021,
 
7. at Børne- og Ungdomsudvalgets bemærkning om, ”at familieområdet i 2021 skal kompenseres i forhold til at sikre en styrket indsats på familieområdet, der skal afhjælpe en stigende efterspørgsel på hjælp, bl.a. som en afledt effekt af corona-situationen – jf. udvalgets forslag til budget 2022 om en merbevilling på familieområdet”, tages til efterretning, og
 
8. at Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning om, at udvalget ”udtrykte bekymring for udviklingen på det centrale område og følger udviklingen på det decentrale område med stor opmærksomhed” ligeledes tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at serviceudgifterne i 2021 forøges i form af forhøjelse af driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt 88.164.000 kr., jf. oversigten i tabel 1, der finansieres af kassebeholdningen i 2021,
 
2. at politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdets driftsbevilling i 2021 nedsættes med 1.074.000 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering, der tillægges kassebeholdningen i 2021,
 
3. at budgetrammen i budget 2022 og overslagsår forhøjes med i alt 9.164.000 kr. på de anførte politikområder, jf. tabel 1,
 
4. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 38.667.000 til 2021 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2021,
 
5. at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på 37.084.000 kr. jf. tabel 3 indarbejdes i anlægsbudgettet i budget 2022-2025,
 
6. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende indskud i Landsbyggefonden på 10.813.000 kr. til 2021 jf. tabel 3, der finansieres af kassebeholdningen i 2021,
 
7. at Børne- og Ungdomsudvalgets bemærkning om, ”at familieområdet i 2021 skal kompenseres i forhold til at sikre en styrket indsats på familieområdet, der skal afhjælpe en stigende efterspørgsel på hjælp, bl.a. som en afledt effekt af corona-situationen – jf. udvalgets forslag til budget 2022 om en merbevilling på familieområdet”, tages til efterretning, og
 
8. at Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning om, at udvalget ”udtrykte bekymring for udviklingen på det centrale område og følger udviklingen på det decentrale område med stor opmærksomhed” ligeledes tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Overførsel af driftsbevillinger (serviceudgifter)
De nuværende principper for overførsel af over- og underskud på driften til efterfølgende år blev godkendt i byrådet i 2012. Samme år godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget tilhørende administrationsgrundlag samt opdeling af budgettet på henholdsvis centrale og decentrale områder.
 
På decentrale områder er budgetansvaret uddelegeret til en leder af en decentral enhed eller afdeling, f.eks. en skole, og der er automatisk overførselsadgang for overskud op til 5% og underskud op til 3% af det korrigerede budget. Overførsel af overskud på mere end 5% kan ske efter ansøgning. Et eventuelt underskud på mere end 3% vil som udgangspunkt være et brud på beføjelserne. Hele underskuddet vil automatisk blive overført og skal være ledsaget af en handleplan for afviklingen af underskuddet.
 
På centrale områder ligger budgetansvaret i forvaltningen. Eksempler på centrale områder er myndighedsområder, udgifter til fælles IT-systemer og vedligeholdelse af veje. Eventuel overførsel af overskud på centrale områder sker altid kun efter ansøgning.
 
Det uventede store mindreforbrug i regnskab 2020 på 181,9 mio. kr. har sat økonomistyringsprincipperne under pres. Derfor har forvaltningen opfordret driftsområderne til at være tilbageholdende med at søge mindreforbrug overført. Det har været nødvendigt at reducere overførslerne til et normalt niveau ved at stramme op på praksis, men fortsat indenfor de gældende principper.
 
Med udgangspunkt heri indstilles der til overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2020 på 97,3 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 181,9 mio. kr. Budgetbufferen i 2020 på 40 mio. kr. er ikke brugt og udgør derfor en del af det mindreforbrug som ikke overføres.
 
De ansøgte overførsler foreslås overført til enten 2021 eller efterfølgende år jf. nedenstående tabel 1 fordelt pr. politikområde:
 
Tabel 1
Beløb i 1.000 kr. (- = overskud)
Afvigelse i regnskab
Overføres til 2021
Overføres til 2022 - 2025
Overføres ikke
 
 
 
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget
-74.599
-23.027
 
-51.572
Administrativ organisation
-15.289
-8.371
 
-6.918
Politisk organisation
-47.101
-3.833
 
-43.268
Beredskab og ejendomme
-12.209
-10.823
 
-1.386
Børne - og Ungdomsudvalget
-44.908
-36.829
-2.522
-5.557
Dagtilbud
-10.183
-8.602
 
-1.581
Skoler og klubber
-36.275
-26.211
-2.522
-7.542
Familieområdet
1.550
-2.016
 
3.566
Ældre- og Aktivitetsudvalget
-18.879
-7.854
 
-11.025
Ældreområdet
-18.879
-7.854
 
-11.025
Social- og Sundhedsudvalget
-340
-5.410
 
5.070
Socialområdet
1.265
-2.367
 
3.632
Sundhedsområdet
-1.605
-3.043
 
1.438
Beskæftigelsesudvalget
-17.208
-2.077
 
-15.131
Beskæftigelsestilbud
-17.208
-2.077
 
-15.131
Kultur- og Fritidsudvalget
-11.985
-9.914
 
-2.071
Folkeoplysning og Idrætsanlæg
-6.518
-5.672
 
-846
Kultur
-5.467
-4.242
 
-1.225
Teknisk Udvalg
-12.551
-2.058
-6.642
-3.851
Grønne områder
-563
-563
 
0
Trafikområdet
-11.988
-1.495
-6.642
-3.851
Klima- & Miljøudvalget
-914
-914
 
0
Plan-, natur- og miljøområdet
-914
-914
 
0
Landdistriktsudvalget
-481
-80
 
-401
Landdistrikter
-481
-80
 
-401
Serviceudgifter I alt
-181.866
-88.164
-9.164
-84.538
 
I de samlede netto overførsler på 88,2 mio. kr. til 2021 indgår et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende puljer (projekter med ekstern finansiering), hvor der er forskydninger mellem årene i forhold til tidspunktet for modtagelse af puljemidlerne og afholdelsen af de tilhørende udgifter.
 
På Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. på tilsvarende puljer, som ligeledes overføres til 2021.
 
Flere områder under serviceudgifterne er ikke omfattet af principperne for overførsel. I nedenstående tabel 2 er vist regnskabsresultat for disse områder, som udgør en del af den samlede afvigelser, der ikke overføres.
 
Tabel 2
Beløb i 1.000 kr. (- = overskud)
Afvigelse i regnskab
Ældreboliger, over-/underskud i de enkelte afdelinger
-1.452
Kommunale udlejningsboliger
90
Kultur, arkæologiske udgravninger
252
Sundhedsområdet, den kommunale medfinansiering
2.574
Vintertjenesten
-6.013
Beredskabet
325
I alt
-4.224
 
Overførslen til drift i 2021 og efterfølgende år udgør ifølge tabel 1 97,3 mio. kr. Til sammenligning blev der overført 67,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 og efterfølgende år.
 
I bilag nr. 1 er overførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne politikområder specificeret og af bilag nr. 2 kan ses en specifikation af driftsoverførslerne på alle politikområder.
 
Overførsel af anlægsbevillinger (rådighedsbeløb)
Det endelige regnskab for 2020 viser uforbrugte anlægsbeløb på netto 99,9 mio. kr. inkl. indskud i Landsbyggefonden. Forvaltningen har ud fra en gennemgang af de konkrete projekter vurderet behovet for overførsler til 86,6 mio. kr.
 
De samlede overførsler til anlægsprojekterne fordeler sig således på hovedområder:
 
Tabel 3
Beløb i 1.000 kr.
(-=overskud)
Mindreudgift i 2020
Overføres til 2021
Overføres til budget 2022-2025
Overføres ikke
Skattefinansieret
-80.205
-42.647
-30.726
-6.832
Jordforsyning
4.872
6.489
-1.032
-585
Forsyningsvirksomhed (Revas)
-7.942
-2.509
-5.326
-107
Anlæg i alt
-83.275
-38.667
 -37.084
  -7.524
Landsbyggefonden
-16.662
-10.813
0
-5.849
Total
-99.937
-49.480
-37.084
-13.373
 
Beløb der ikke overføres under skattefinansieret anlæg vedrører flere forskellige projekter henhørende under forskellige udvalg og kan hovedsagelig henføres til afsluttede projekter.
 
Til sammenligning med den samlede overførsel vedrørende anlæg og Landsbyggefonden på de 86,6 mio. kr. til 2021 og budget 2022-2025, blev der overført 100,6 mio. kr. fra 2019 til 2020 og budget 2021-2024.
 
Indskud i Landsbyggefonden indgår ikke som sådan i kommunens regnskab som ”anlægsarbejder”, men i Social- og Indenrigsministeriets bevillingsregler skal bevillinger til indskud i Landsbyggefonden behandles på samme måde som anlægsbevillinger. 
 
Specifikation af anlægsoverførslerne fra 2020 til 2021 og budget 2022-2025 på udvalgs- og projektniveau fremgår af bilag nr. 3.
 
Udvalgenes indstillinger
Fagudvalgene har på deres møder i marts måned 2020 behandlet og anbefalet de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbevillinger for deres respektive områder.

Herudover er der truffet følgende yderligere beslutning i fagudvalgene

 
Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget, med den bemærkning, at familieområdet i 2021 skal kompenseres i forhold til at sikre en styrket indsats på familieområdet, der skal afhjælpe en stigende efterspørgsel på hjælp, bl.a. som en afledt effekt af corona-situationen – jf. udvalgets forslag til budget 2022 om en merbevilling på familieområdet.
 
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget udtrykte bekymring for udviklingen på det centrale område og følger udviklingen på det decentrale område med stor opmærksomhed.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/53672

Resume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. marts 2021 (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. marts 2021) blev behovet for at have midler til rådighed til indsatser i 2021 drøftet. Udvalget anmodede Forvaltningen om til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i dag om at udarbejde forslag til finansiering af en pulje på minimum 20 mio. kr. til aktiviteter m.v.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvor stort et beløb, udvalget vil indstille til byrådet, at puljen etableres med.
 
Kommunaldirektøren indstiller herudover, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
2. om udvalget vil indstille til byrådet, at puljen finansieres via kassebeholdningen med henvisning til, at de ikke-overførte mindreforbrug i 2020 har forbedret den likviditetsmæssige stilling, eller
 
3. om udvalget vil indstille til byrådet, at puljen finansieres af en tilsvarende reduktion af de overførte driftsudgifter fra 2020 til 2021 i forhold til kommunaldirektørens indstilling i sagen på dagens møde om overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2020, eller
 
4. om udvalget vil indstille til byrådet, at puljen finansieres ved en generel reduktion af serviceudgifterne i 2021, eller
 
5. om udvalget vil indstille til byrådet, at puljen finansieres ved en kombination af 2.-4. ”om”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Idet Økonomi- og Erhvervsudvalget konstaterer, at der allerede nu i 2021 er et coronarelateret mindre forbrug i driftsudgifterne; eksempelvis til møder, der afholdes virtuelt; til befordring; til kurser samt ved overgangen til ny ferielov, indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet:
 
1. at puljen finansieres ved en generel reduktion af serviceudgifterne i 2021, som anvist i bilag 1.
 
 
Kai O. Andersen stemmer imod, idet han anbefaler, at puljen finansieres via kassebeholdningen

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe stillede følgende ændringsforslag: Puljen finansieres via kassebeholdningen med henvisning til, at de ikke-overførte mindreforbrug i 2020 har forbedret den likviditetsmæssige stilling.
 
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemte for ændringsforslaget, (3 stemmer)
 
Imod stemte Venstres, Den Socialdemokratiske, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper, (27 stemmer).
 
Ændringsforslaget blev hermed forkastet.
 
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev herefter godkendt.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik på mødet den 10. marts 2021 en foreløbig orientering om regnskabsresultatet for 2020.
 
Udvalget ønsker, at der på baggrund af regnskab 2020 afsættes minimum 20 mio. kr. til etablering af en pulje i 2021 til aktiviteter m.v., og udvalget anmodede forvaltningen om til mødet i dag at komme med forslag til finansiering heraf.

Inddragelse og høring

Sagen blev drøftet i Hoved-MED den 6. april 2021. En udtalelse fra medarbejdersiden er i bilag nr. 2.

Beskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker at etablere en pulje i 2021 til aktiviteter mv.
 
Byrådet har allerede den 16. marts 2021 givet to tillægsbevillinger i 2021 på i alt 7,3 mio. kr. med forskudsvis finansiering fra kassebeholdningen, idet den endelige finansiering forventes at være den nye pulje (link til sag nr. 2 i Byrådet den 16. marts 2021) og (link til sag nr. 8 i Byrådet den 16. marts 2021).
 
Puljen kan finansieres på flere forskellige måder.

Finansiering via mindreforbrug i 2020

Til udvalgets dagsorden til mødet i dag er et punkt om overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2020. Regnskabet for 2020 viser mindreforbrug på serviceudgifterne på 181,9 mio. kr., og kommunaldirektøren indstiller, at 97,3 mio. kr. overføres til kommende år. De resterende mindreudgifter på 84,7 mio. kr. er uforbrugte budgetbeløb, som ikke bruges på et senere tidspunkt. Kommunens likviditetsmæssige stilling forbedres derfor med dette beløb i forhold til det tidligere forventede.
 
Puljen kan derfor finansieres via kassebeholdningen med henvisning til, at de ikke-overførte mindreforbrug i 2020 har forbedret den likviditetsmæssige stilling.

Reducere overførsel af ikke forbrugte driftsbevilling i 2020 yderligere i forhold til kommunaldirektørens indstilling

Som nævnt ovenfor indstiller kommunaldirektøren i sagen om overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2020, at der overføres driftsudgifter på 97,3 mio. kr. til kommende år. Det vil styrke kommunens likviditetsmæssige stilling, hvis dette beløb reduceres.
 
Puljen kan derfor helt eller delvist finansieres ved at reducere de overførte driftsudgifter i forhold til kommunaldirektørens indstilling.

En generel reduktion af serviceudgifterne i 2021

Puljen kan finansieres ved at gennemføre generelle budgetreduktioner i 2021 på serviceområderne. Da det ikke er muligt på kort sigt at reducere den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedssystemet, bør denne budgetpost holdes ude af en eventuel budgetreduktion. Socialområdet og Familieområdet er under særligt økonomisk pres, og det kan overvejes også at holde disse to politikområder ude.
 
Det fremgår af regnskab 2020, at Corona-situationen har resulteret i betydelige mindreforbrug på grund af et lavere aktivitetsniveau. Det må ligeledes forventes, at aktivitetsniveauet i 2021 vil være lavere end normalt, da Corona-restriktionerne fortsat gælder i starten af året. Det er derfor muligt, at en budgetreduktion kan realiseres alene via den lavere aktivitet på grund af Corona-situationen.
 
Tabel 1: Beregningsgrundlag for en evt. generel reduktion
 
Mio. kr.
Serviceudgifter i 2021
(efter Viborg Kommunes egen definition)
4.490,7
÷Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
387,9
÷Socialområdet
470,9
÷Familieområdet
315,0
Resterende serviceudgifter
3.316,9

0,5% af de resterende serviceudgifter er 16,6 mio. kr.
En reduktion på 20 mio. kr. svarer til 0,6% af de resterende serviceudgifter.
 
I bilag nr. 1 er en oversigt over, hvordan en budgetreduktion på 20 efter disse principper fordeles på politikområder.

En kombination af de ovennævnte finansieringsforslag

Puljen kan finansieres ved en kombination af ovennævnte forslag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/9266

Resume

Regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2020 foreligger og viser et overskud på 901.000 kr. I henhold til samordningsaftalen skal regnskabet godkendes af byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2020 godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2020 godkendes.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Midtjysk Brand & Redning er stiftet ved en sammenlægning af beredskaberne i Silkeborg og Viborg til en fælles enhed, Midtjysk Brand & Redning, pr. 1. januar 2016.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Det samlede driftsresultat for Midtjysk Brand & Redning viser et positivt årsresultat på 901.000 kr. Den primære årsag til regnskabsresultatet for 2020 er reduceret udrykningsaktivitet, manglende afholdelse af øvelser samt reducerede uddannelsesaktiviteter. Den reducerede øvelses- og uddannelsesaktivitet er direkte foranlediget af de restriktioner, der har været bragt i anvendelse som følge af covid-19-situationen. De reducerede udrykningsaktiviteter tilskrives ligeledes covid-19-situationen med flere hjemmearbejdende, nedlukning af institutioner og virksomheder m.m.
 
Anlægsområdet viser et positivt resultat på 1.001.000 kr. som skyldes et uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsbevilling til opførsel af kold hal i Silkeborg. Byggeriet var forventet færdigt i 2020, men det er pt. sat i bero som følge af manglende overholdelse af lokalplan.
 
Samlet er regnskab 2020 i sagens natur påvirket ekstraordinært af covid-19-situationen.
Det er på nuværende tidspunkt ikke udmeldt fra Beredskabsstyrelsen, om ikke-afholdte aktiviteter på uddannelses- og øvelsesområdet skal indhentes i 2021, hvilket i givet fald vil påvirke regnskabet for 2021 på omkostningssiden. 
 
Der henvises til bilag nr. 1 og 2 for henholdsvis årsregnskab og revisionsberetning.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Regnskabet for 2020 er godkendt på Beredskabskommissionens møde den 8. marts 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/12304

Resume

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ansøgning fra Energi Viborg Vand A/S om kommunegaranti for et lån på 17,1 mio. kr.
 
Lånet optages til delvis finansiering af investeringer foretaget i 2020 på Bjerringbro Renseanlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Energi Viborg Vand A/S (EVV) godkendes,
 
2. at der til EVV stilles kommunegaranti for et lån på 17,1 mio. kr. i forbindelse med investeringer i Bjerringbro Renseanlæg i 2020, og
 
3. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Energi Viborg Vand A/S (EVV) godkendes,
 
2. at der til EVV stilles kommunegaranti for et lån på 17,1 mio. kr. i forbindelse med investeringer i Bjerringbro Renseanlæg i 2020, og
 
3. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Allan Clifford, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff og Ove Kent Jørgensen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Energi Viborg Vand A/S (EVV) har fremsendt ansøgning om kommunegaranti til et lån på 17,1 mio. kr. i forbindelse med investeringer i Bjerringbro Renseanlæg i 2020. Ansøgningen er i bilag nr. 1.
 
Det fremgår af ansøgningen, at renoveringen har omfattet etablering af ny bygning indeholdende indløbspumpestation, forbehandlingsriste, sandfang samt containere for bortskaffelse af sand og ristegods. De samlede omkostninger i projektet er
opgjort til 30,6 mio. kr., hvoraf de 11,5 mio. kr. investeret i 2019 er optaget som lån hos Jyske Realkredit. Resten er finansieret over vandafledningstaksterne.
 
Generelt
EVV har ifølge ansøgningen indhentet lånetilbud hos Kommunekredit, Nordea og Jyske Bank, og vurderet, at Kommunekredit har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vurderingen af tilbud har indgået kriterier vedrørende lånets samlede omkostninger, løbetid, rentestruktur samt konverteringsmuligheder.
 
Ifølge ansøgningen vurderes det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra de nævnte kriterier at være et 40-årigt lån med fast rente i 30 år. Der er den 9. februar 2021 indhentet vejledende låneberegning fra Kommunekredit. Heraf fremgår at renten på et 40 årigt lån med fast rente i 30 år udgør 0,61%.
 
Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste årsregnskaber og budgetter mv. har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Viborg Kommune har i øjeblikket ikke stillet andre kommunegarantier overfor EVV.

 
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af vandselskaber til formål omfattet af § 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomisk forhold. 
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til vandselskaber med en løbetid på op til 40 år.
 
Kommunegaranti for lån henregnes ikke til kommunens låntagning, når der er tale om
investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, der optages af forsyningsselskaber i henhold til § 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
 
Garantiprovision 
På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 18) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti til EVV beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2022 blive opkrævet 0,55% af restgælden på lånet pr. 31. december 2021.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/6349

Resume

I forbindelse med at HMN Naturgas solgte distributionsnettet til Energinet og blev omdannet til Evida, blev medarbejderne virksomhedsoverdraget til Evida. Evida-koncernen består af aktieselskaber, og ifølge lovgivningen kan tjenestemandsforpligtelser ikke overdrages til et aktieselskab. Evida har derfor bedt Viborg Kommune om at overtage pensionsforpligtelsen for tjenestemændene, idet Evida i givet fald betaler den beregnede værdi af pensionsforpligtelsen via en 100% genforsikring i Sampension.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune overtager pensionsforpligtelserne vedrørende Evidas tjenestemænd, under forudsætning af at Evida sikrer 100% genforsikring i Sampension, og
 
2. at Viborg Kommune skal opkræve et éngangsbeløb på 200.000 kr. fra Evida som betaling for de administrative opgaver vedrørende tjenestemandspensionerne.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune overtager pensionsforpligtelserne vedrørende Evidas tjenestemænd, under forudsætning af at Evida sikrer 100% genforsikring i Sampension, og
 
2. at Viborg Kommune skal opkræve et éngangsbeløb på 200.000 kr. fra Evida som betaling for de administrative opgaver vedrørende tjenestemandspensionerne.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I forbindelse med at HMN Naturgas solgte distributionsnettet til Energinet blev alle medarbejdere virksomhedsoverdraget. Det er dog ikke muligt at virksomhedsoverdrage HMN Naturgas’ pensionerede tjenestemænd, da lovgivningen ikke giver mulighed for at overdrage forpligtelser vedrørende tjenestemandspension til et aktieselskab.
 
HMN har 10 tjenestemandspensionister i aldersgruppen 71 – 103 år, der årligt modtager 2,5 mio. kr. i tjenestemandspension.
 
Hvis Viborg Kommune overtager administrationen og forpligtelsen vedrørende de 10 pensionsmodtagere, vil Evida som udgangspunkt holde Viborg Kommune skadesløs. Det vil være oplagt, at Evida i denne forbindelse betaler for en 100% genforsikring i Sampension, som også står for den delvise genforsikring af Viborg Kommunes egne tjenestemænd.
 
Udgiften til genforsikring af Evidas tjenestemænd er opgjort til et éngangsbeløb på ca. 33,9 mio. kr. Den forventede restlevetid er et afgørende element for denne beregning, og Sampensions opgørelse bygger på forventede restlevetider i intervallet 1 – 16 år og med en gennemsnitlig restlevetid på 8,25 år.
 
Viborg Kommune vil i givet fald står for udbetaling af de løbende pensioner til de 10 pensionsmodtagere, besvarelse af diverse forespørgsler og øvrige administration. Evida er derfor indstillet på at betale Viborg Kommune for de estimerede administrationsomkostninger i pensionsordningernes løbetid.

Genforsikring af tjenestemænd

Ved genforsikring af tjenestemandspension står Viborg Kommune fortsat for de løbende pensionsudbetalinger til pensionsmodtagerne, men Viborg Kommune modtager løbende en betaling fra Sampension. Ved en 100% genforsikring modtager Viborg Kommune som udgangspunkt løbende indtægter fra Sampension, som fuldt ud finansierer pensionsudbetalingerne. Ved genforsikring overtager Sampension de væsentligste økonomiske risici, men ikke alle risici jf. tabel 1. Ved overtagelse af Evidas tjenestemænd vil Viborg Kommune påtage sig den samme risiko for de 10 pensionsmodtagere, som kommunen i forvejen har vedrørende sine egne genforsikrede tjenestemænd.
 
Tabel 1: Økonomiske risici vedrørende genforsikrede tjenestemandspensioner
Risiko
Beskrivelse
Hvem bærer risikoen?
Pensionsmodtagerne levetid
De 10 pensionsmodtagere modtager pension i resten af deres levetid, og ægtefæller modtager under visse betingelser ægtefællepension i deres levetid.
 
Dette er den absolut største økonomiske risiko.
Ved en 100% afdækning overtager Sampension denne risiko.
 
Genforsikringen er dog formelt set ugaranteret, men Viborg Kommune indgår i et risikofællesskab sammen med Sampensions øvrige genforsikrede arbejdsgivere. Det betyder, at der ved en væsentlig ændring i Sampensions investeringsafkast eller en væsentlig ændring i levetiden for den samlede portefølje af genforsikrede tjenestemænd kan opstå risiko for, at Sampensions løbende betaling til kommuner mv. bliver reduceret.
Lønudviklingen
(og dermed også udvikling i pensions-betalingerne)
Der er her tale om tjenestemænd, der er gået på pension. Individuelle lønstigninger er derfor ikke relevante.
 
Pensionsudbetalingerne reguleres løbende med den generelle lønudvikling.
Ved genforsikring af pensionsforpligtelsen indskyder Evida samtidigt et beløb på en bonuskonto. Bonuskontoen anvendes til finansiering af de løbende pensionsstigninger.
 
Viborg Kommune bærer risikoen for, at der er penge nok på bonuskontoen til at betale for kommende pensionsstigninger vedrørende de 10 pensionsmodtagere.
 
Sampension opgør indskuddet på bonuskontoen på baggrund af en aktuarmæssig forventet restlevetid, den forventede lønudvikling (=pensionsudvikling) samt det forventede afkast af Sampensions investeringer.
 
Behovet for indskud på bonuskontoen beregnes på et forsigtigt fastsat beregningsgrundlag, og Viborg Kommune kan både opnå tab (utilstrækkelig dækning på bonuskontoen) og gevinst (positiv saldo på bonuskontoen ved ophør af pensionsforpligtelsen)
Afkastet af Sampensions investeringer
Sampensions investeringsstrategi er fælles for de forsikrede arbejdsgivere. Der er stor sammenhæng mellem inflationen og udviklingen i pensionsudbetalingerne (lønudviklingen). En relativ stor del af Sampensions investeringer er placeret i indeksobligationer, hvilket giver en stor robusthed i forhold til den fremtidige inflationsudvikling og dermed også udvikling i pensionsbetalingerne.
Viborg Kommune bærer risikoen for, at der er penge nok på bonuskontoen til at betale for kommende pensionsstigninger vedrørende de 10 pensionsmodtagere, jf. ovenfor.
 
 
 

Evidas betaling til Viborg Kommune for administrationsomkostninger

Som nævnt ovenfor vil Viborg Kommune ved overtagelse af Evidas tjenestemandspension-forpligtelse overtage opgaverne vedrørende de løbende pensionsudbetalinger, besvarelse af diverse forespørgsler og øvrige administrationsopgaver. Evida er derfor indstillet på at betale Viborg Kommune for de estimerede administrationsomkostninger i pensionsordningernes løbetid.
 
Det er vanskeligt at estimere administrationsomkostningerne. Det vil alene bero på et skøn og kan f.eks. fastsættes til en éngangsbetaling på 200.000 kr. Viborg Kommune sender en regning til Evida, og beløbet indtægtsføres på politikområdet Administrativ Organisation.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/50410

Resume

Byrådet satte den igangsatte nye planlægning for og udbud af Vinkelvej 20 i Viborg i bero i efteråret 2020. Forvaltningen har efterfølgende afsøgt alternative muligheder for ejendommens fremtidige anvendelse og udnyttelse, som hermed forelægges med henblik på at kunne danne grundlag for et forslag til kommuneplantillæg og udbud af ejendommen.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at et forslag til kommuneplantillæg udarbejdes som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at det videre arbejde med udbudsmaterialet udføres som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder med den foreslåede afgrænsning af grundarealet, og
 
3. at udgifter til rådgiverbistand og eventuelle nødvendige anlægsarbejder i forbindelse med salget fratrækkes salgsindtægten

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at et forslag til kommuneplantillæg udarbejdes som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at det videre arbejde med udbudsmaterialet udføres som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder med den foreslåede afgrænsning af grundarealet, og
 
3. at udgifter til rådgiverbistand og eventuelle nødvendige anlægsarbejder i forbindelse med salget fratrækkes salgsindtægten

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet besluttede på mødet den 7. oktober 2020 (link til sag nr. 23 i byrådet 7. oktober 2020) at sætte planlægning for og udbud af Vinkelvej 20 i bero. Forvaltningen blev anmodet om at afsøge alternative muligheder for ejendommens fremtidige anvendelse og udnyttelse og herefter at forelægge en ny proces for planlægning for og udbud af ejendommen for byrådet.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt en offentlig fordebat (idéfase) fra den 19. december 2019 til den 30. januar 2020. Der indkom 34 forslag, idéer og bemærkninger. Høringssvarene vil blive behandlet i forbindelse med fremlæggelse af et forslag til kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har i afsøgningen af alternative muligheder for ejendommens udnyttelse været i dialog med Viborg Stiftsøvrighed om reducerede rammer for et nyt byggeri.
 
Forvaltningen har desuden på baggrund af de alternative muligheder for ejendommens udnyttelse været i dialog med flere interesserede købere. 

Beskrivelse

Det oprindelige oplæg til fordebatten om ny planlægning for Vinkelvej tog bl.a. udgangspunkt i en byggemulighed på ca. 30.000 m2 i op til 6 etager. Viborg Stiftsøvrighed fremsendte, efter opfølgende dialog med forvaltningen, konsulentudtalelser, der tilkendegav, at et byggeri på op til 30.000 m2 i op til 6 etager på det bestemteste måtte frarådes.
 
Vinkelvej 20 er omfattet af kirkebyggelinjen for Asmild Kirke. Der må ikke opføres byggeri med en højde over 8.5 m inden for 300 m fra kirken. Byggeri over 8.5 meters højde vil kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Viborg Stiftsøvrighed er myndighed ift. at varetage nationale hensyn til kirker og deres omgivelser og kan nedlægge veto mod et planforslag. 
 
Forvaltningen vurderede, at tilkendegivelsen fra Viborg Stiftsøvrighed ville medføre et veto mod et konkret forslag til kommuneplantillæg med det foreslåede rammeindhold.

Ny planlægning

I afsøgningen af alternative muligheder for ejendommens fremtidige anvendelse og udnyttelse har forvaltningen været i dialog med Stiftsøvrigheden om et reduceret planoplæg ift. tilpasning til kirken.
 
Forvaltningen foreslår, at et forslag til kommuneplantillæg tager udgangspunkt i følgende:
 
Planområdet afgrænses som vist i udkast til nye kommuneplanrammer, se bilag nr. 1.
 
Området udlægges til centerformål i miljøklasse 1-3 såsom boliger, almen service, liberale erhverv, hotel og restauration.
 
Eksisterende bygninger på grunden kan rives ned eller ombygges til nye formål.
 
En byggemulighed på ca. 17–19.000 m2 (svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 50-60 %).
 
Et etageantal på 1½ - 3½ etager med en bygningshøjde på op til 12 – 15 m. Bebyggelsen foreslås trappet ned, så bebyggelsen er lavest nærmest Asmild Kirke og højest på den mellemste og lavere liggende del af grunden.

Miljøvurdering

Forvaltningen vurderer, at den ændrede planlægning vil være omfattet af krav om miljøvurdering. Planforslaget skal derfor ledsages af en miljørapport, der er i høring samtidig med planforslaget.

Udbud

Forvaltningen vil sideløbende med udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg udarbejde et udkast til udbudsmateriale. Udbudsmaterialet forventes forelagt byrådet til godkendelse på samme møde som vedtagelse af et forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring.
 
Ejendommen foreslås udbudt som et projektudbud på baggrund af indholdet af kommuneplantillægget, eventuel med en afgrænsning af anvendelsesmulighederne, samt indholdet af efterfølgende lokalplan, herunder ift. arkitekturpolitik.
 
I et projektudbud skal tilbudsgiver sammen med sit tilbud levere et skitseforslag, der viser hvordan tilbudsgiver ønsker at udvikle ejendommen. Forvaltningen foreslår, at udbudsperioden fastsættes til 10 uger ekskl. sommerferie for at give tilbudsgiver tid til at udarbejde sit forslag. Valg af køber foreslås at ske ud fra en samlet vurdering af pris, indhold og udformning af et skitseforslag. Købsaftalen vil være betinget af, at der efterfølgende godkendes en lokalplan, der gør det muligt at realisere købers projekt.  Projektudbudsformen er tidligere benyttet bl.a. ved salg af ’Brofæstet’ i Banebyen.
 
Forvaltningen foreslår, at det konkrete grundareal, der sættes til salg, tilpasses fredskov, søbeskyttelseslinje, offentlig stiforbindelse og de fremtidige vejadgange. Den endelige afgrænsning fastlægges ved landinspektøropmåling i samarbejde med køber. Den eksisterende ejendomsmatrikel er ca. 35.000 m2 og forslag til udstykning er ca. 32.000 m2. Forslag til grundafgrænsning ses i bilag 2.
 
I udbudsbeskrivelsen indarbejdes de forventede fremtidige bygge- og anvendelsesmuligheder, som fremgår af forslaget til kommuneplantillæg. Forvaltningen foreslår desuden med udgangspunkt i Arkitekturpolitikken, at der fastsættes vilkår til projektforslaget, som efterfølgende vil indgå i lokalplanlægningen (eksempler):
 
at bebyggelsesplan og facader udformes med en høj arkitektonisk kvalitet
 
at bygningskroppe i form og facadeudtryk fremstår som en homogen enhed og tilpasses terræn og landskab
 
at bebyggelsesplanen disponeres, så der opnås gode, fælles opholdsarealer i det fri
 
at stiforbindelsen mellem Nordisk Park og Klosterhaven og Asmild Kirke bevares og omlægges langs fredskovbrynet
 
at der etableres et forareal med træbeplantning langs Vinkelvej og Klostermarken, så bebyggelsen tilpasses den grønne karakter langs Vinkelvej
 
at bæredygtighedshensyn tilgodeses f.eks. i form af lokal regnvandshåndtering, ”grønne” tage og facader, beplantning eller andre forslag fra tilbudsgiver

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægning og udbud:
 • Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg, herunder behandling af høringssvar fra fordebatten, juni 2021
 • Godkendelse af udbudsmateriale, juni 2021
 • Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg, juli-august 2021
 • Udbudsperiode, juli-september 2021
 • Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg, december 2021
 • Beslutning om salg, december 2021
 
Herefter udarbejdes forslag til lokalplan i samarbejde med køber.

Økonomiske forhold og konsekvenser

I forbindelse med den videre planlægning afklares, om der vil være behov for omlægning af omgivende veje og stier, mv. for ejendommen. Der må desuden forventes udgifter til ekstern rådgiver til håndtering af udbuddet. Udgifterne foreslås fratrukket salgsindtægten og vil i givet fald indgå i byrådets godkendelse af ejendomssalget.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen har tidligere vurderet, at ændringerne af ejendommens anvendelse og udnyttelse er af så væsentlig karakter, at der forud for ny kommuneplanlægning skulle gennemføres en offentlig idéfase (fordebat) i henhold til Planloven. Fordebatten er afholdt.
Bilag

Sagsid.: 20/24593

Resume

Byrådet skal indenfor den første halvdel af byrådsperioden fremlægge en strategi for den fysiske arealanvendelse og udvikling af kommunen – en planstrategi. Planstrategien tager bl.a. stilling til evt. revision af Kommuneplanen (fuld revision, delvis revision eller genvedtagelse).
I denne sag tages stilling til ændret tidsplan for udarbejdelse af ny Planstrategi.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tidsplanen for udarbejdelse af ny Planstrategi ændres, så tidsplanen tilpasses drøftelse af Sammenhængsmodellen i 2022.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tidsplanen for udarbejdelse af ny Planstrategi ændres, så tidsplanen tilpasses drøftelse af Sammenhængsmodellen i 2022.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Flemming Gundersen undlader at stemme.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 26. august 2020 (link til sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2020) at godkende indhold og proces for udarbejdelse af planstrategi, herunder at planstrategien for Viborg Kommune skal tage sit afsæt i følgende seks fokusområder:
 • Byudvikling og mobilitet
 • Detailhandel
 • Erhverv
 • Grøn omstilling
 • Landdistrikter
 • Natur
 
Byrådet havde den 18. november 2020 en temadrøftelse af fokusområderne Byudvikling og mobilitet samt Erhverv forud for det ordinære byrådsmøde.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Byrådet skal indenfor den første halvdel af byrådsperioden fremlægge en strategi for den fysiske arealanvendelse og udvikling af kommunen – en planstrategi. Planstrategien tager bl.a. stilling til det byrådsperiodens evt. revision af Kommuneplanen (fuld revision, delvis revision eller genvedtagelse).
 
I indeværende byrådsperiode har fokus været på udarbejdelse og implementering af Sammenhængsmodellen samt en rullende kommuneplanlægning (via kommuneplantillæg).
 
Sammenhængsmodellen har således været byrådets overordnede strategi for udviklingen af kommunen og dermed erstattet Planstrategien. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede dog den 26. august 2020 (link til sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2020) at godkende indhold og proces for udarbejdelse af ny planstrategi. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til ny planstrategi – som er planlagt vedtaget i foråret 2021 med efterfølgende høringsperiode og endelig vedtagelse i efteråret 2021 – vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at der ikke er sammenhæng mellem det besluttende byråd og det byråd, der skal udmønte strategien. Hertil kommer at en tværgående sammenhæng mellem en drøftelse af Sammenhængsmodellen – forventelig primo 2022 (nyt byråd) – og udarbejdelse af ny Planstrategi (den fysiske planlægning) vurderes meget hensigtsmæssigt.
 
Det anbefales derfor, at udarbejdelsen af kommende Planstrategi udsættes til 2022 og følger arbejdet med Sammenhængsmodellen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen – en planstrategi. En planstrategi skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Det fremgår af planlovens § 23a. Der er ikke detaljerede retningslinjer for udformning og indhold. Sammenhængsmodellen har i denne byrådsperiode fastsat den overordnede strategi for Viborg Kommune.
 
En planstrategi er en forudsætning for at kunne vedtage en kommuneplan. En kommuneplan skal revideres hvert 4. år. En kommuneplan er ikke bindende for borgere. Den forpligter derimod byrådet, idet byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen omsættes til virkelighed. Det fremgår af planlovens § 12.
 
Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede – Lokal Agenda 21.
 

Sagsid.: 21/10227

Resume

Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg har fremsendt fælles revideret ansøgning til Viborg Kommune om tiltag, der modvirker de negative effekter af Corona-pandemien. Sagen genoptages dermed til fornyet drøftelse.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune imødekommer ansøgningen fra Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg om finansiering af tiltag, der afbøder Corona-effekter i bymidterne i Bjerringbro og Viborg (i alt 2.000.000 kr.),
 
2. at udgiften finansieres af puljen på mindst 20 mio. kr. til aktiviteter mv. i 2021 jf. særskilt sag nr. 20 på dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde, og
 
3. at operationalisering af detailhandelsredegørelsens anbefalinger drøftes på kommende møde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune imødekommer ansøgningen fra Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg om finansiering af tiltag, der afbøder Corona-effekter i bymidterne i Bjerringbro og Viborg (i alt 2.000.000 kr.),
 
2. at der gives tilskud til medlemsbyerne i ViborgEgnens Handelsråd på i alt 0,250 mio. kr. til afbødning af Corona-effekter
 
3. at udgiften finansieres af puljen på 20 mio. kr. til aktiviteter mv. i 2021 jf. særskilt sag nr. 20 på dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde, og
 
4. at operationalisering af detailhandelsredegørelsens anbefalinger drøftes på kommende møde.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Sagen blev senest drøftet på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2021, (link til tillægsreferat, sag nr. 1 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 10. marts 2021).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På baggrund af mødet den 10. marts 2021 afholdt repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsudvalget og hhv. Vi er Viborg og Bjerringbro Byforum dialogmøde den 15. marts 2021. På baggrund af dialogmødet er der fremsendt en revideret ansøgning, der kan ses som bilag nr. 1.
 
I den reviderede ansøgning ansøger Vi er Viborg og Bjerringbro Byforum om finansiering af dels udsmykning af gågaderne i Bjerringbro og Viborg (500.000 kr.), dels om indretning af byrum i de to bymidter (700.000 kr.) samt om finansiering af aktiviteter og underholdning i de to byer (800.000 kr.) blandt andet i samarbejde med Viborg Kultur- & Idrætsfond.
 
Udgiften foreslås finansieret af puljen på mindst 20 mio. kr. til aktiviteter mv. i 2021 jf. særskilt sag på dagens møde.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/37759

Resume

Der skal tages stilling til udkast til retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sexisme. Udkastet er lavet ud fra byrådets drøftelse på temamødet den 24. februar 2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udkast til retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sexisme godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udkast til retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sexisme godkendes.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

 
1. at der skal formuleres retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sexisme i byrådets interne samarbejde og i mødet med embedsmænd, borgere og samarbejdspartnere, og
 
2. at processen indledes med et temamøde for byrådet.
 
Temamødet blev holdt forud for byrådsmødet den 24. februar 2021.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På baggrund af gruppedrøftelserne på byrådets temamøde i februar er der nu lavet et udkast til retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sexisme i hvervet som byrådsmedlem i Viborg Kommune.
 
Udkast til retningslinjer kan ses som bilag nr. 1.
 
KLs inspirationsmateriale, der også indgik som bilag i sagen til byrådet den 18. november og i forbindelse med det efterfølgende temamøde, kan ses som bilag nr. 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/1322

Resume

Byrådet godkendte 16. december 2020, at Viborg Kommune indgår i stiftelsen af Viborg Visuals som forening. På den baggrund fremlægges nu forslag til vedtægter for foreningen Viborg Visuals samt budget for 2021 og 2022. Materialet er udarbejdet i tæt samarbejde med VIA University Colleges ledelse og Viborgegnens Erhvervsråd og efterfølgende godkendt af bestyrelsen for VIA University College.
 
Viborg Visuals’ formål er at understøtte intern udvikling ved at sikre samspil og synergi mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsvirksomheder, offentlige organisationer og kulturinstitutioner i Viborg Kommune mht. større eksternt salg. Foreningen forventes i sig selv at styrke Viborg Kommunes samlede satsning på det digitale visuelle område, og den konstruktive udviklingsproces mellem stifterne forventes herudover at kunne sikre endnu større politisk og strategisk opmærksomhed regionalt og nationalt og dermed allokere flere eksterne ressourcer.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune sammen med VIA University College og VIBORGegnens Erhvervsråd stifter Viborg Visuals som forening,
 
2. at vedtægter samt udkast til budget 2021 & 2022 godkendes og
 
3. at Viborg Kommunes tilskud på 1,4 mio. kr. i 2021 og 2022 finansieres af det allerede afsatte beløb til Arsenalet (1,1 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022) samt omprioriterede midler fra Animationsstrategien 2018-2021 på 0,9 mio. kr.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune sammen med VIA University College og VIBORGegnens Erhvervsråd stifter Viborg Visuals som forening,
 
2. at vedtægter samt udkast til budget 2021 & 2022 godkendes og
 
3. at Viborg Kommunes tilskud på 1,4 mio. kr. i 2021 og 2022 finansieres af det allerede afsatte beløb til Arsenalet (1,1 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022) samt omprioriterede midler fra Animationsstrategien 2018-2021 på 0,9 mio. kr.
 

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet besluttede i juni 2020 (link til sag nr. 17 i byrådet d. 24. juni 2020) en udvidelse af Animationsstrategien til en flerstrenget Viborg Visuals-strategi samt at der i samarbejde med Vision Denmark, VIA University College og VIBORGegnens Erhvervsråd arbejdedes videre på etablering af Viborg Visuals. Samtidig blev det besluttet, at sagen igen behandles, når en endelig beskrivelse af organisation, økonomi, opgaveindhold, strategi mm. var udarbejdet.
Byrådet besluttede endvidere i december 2020 (link til sag nr. 2 i byrådet d. 16. december 2020), at Viborg Kommune indgår i stiftelsen af Viborg Visuals som forening – og ikke som forventet en erhvervsdrivende fond - samt at Viborg Visuals og Viborg UNESCO Creative City i første omgang håndteres som ét fælles projekt. Det vil sige, at Viborg Kommunes indsats som UNESCO Creative City skal koncentreres indenfor det visuelle kreative område og dermed fuldt ud understøtte den videre udvikling af Viborg Visuals.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Vedtægter for foreningen Viborg Visuals, direktøropslag, baggrundsnotat samt budget for 2021 og 2022 er færdigudarbejdede i samarbejde med VIA University Colleges øverste ledelse samt VIBORGegnens Erhvervsråd. Vedtægter samt budget for 2021 og 2022 fremgår af bilag 1 og 2.
 
De første erfaringer med tiltrækning af strategiske partnerskaber
Selvom Viborg Visuals endnu ikke er stiftet og f.eks. det opsøgende salgsarbejde ikke igangsat, er der allerede erfaringer med, at et styrket fokus på det visuelle område og Viborgs UNESCO-status har foranlediget tiltrækning af strategiske partnerskaber med bl.a. nationale aktører. Som eksempel;
 
 • Viborg Kommune har indgået en fælles animationsstrategi med Hospitalsenhed Midt og med Novo Nordisk som sponsor og projektpartner med visionen om at bruge Viborgs visuelle styrkeposition til at skabe værdi for borgere og patienter.
 
 • I forbindelse med Danmarks Indsamlingen udviklede bl.a. Viborg Kulturskole, The Animation Workshop og Viborg Kommune et tegneprojekt for børn kaldet #Tegnhåb. UNESCO sendte gennem sit hovedkontor i Paris projektet rundt i hele verden og en række danske ambassader gik også ind i projektet under navnet #DrawwithDenmark. Efterfølgende er det lykkedes at indgå aftale med Statens Museum for Kunst, der påsken over har vist en helt særlig Viborg-udstilling, hvor udvalgte tegninger blev projiceret op på museets store glaspartier.
 
 • UNESCO-hovedkvarteret i Paris har desuden vist interesse i at inddrage Viborgs globale tegnekampagne i forbindelse med den årlige General Konference på tværs af 193 nationer i november 2021.
 
 • København Kommune er i 2023 udnævnt til ’Capital of Architecture’ (lidt ligesom Aarhus var europæisk kulturhovedstad i 2017) og har i den forbindelse inviteret til nærmere samarbejde, inspireret af Viborg Kommunes belysning af bygninger og Animationsfestivalens flerårige satsning indenfor arkitektur og animation.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Stiftelsen af Viborg Visuals og bevillingen til aktiviteter i 2021 og 2022 er dels sikret gennem Viborg Kommunes tilskud til Arsenalet samt bevilling afsat til Animationsstrategien 2018-2021. Der er i budgettet for Viborg Visuals budgetteret med et tilskud fra Viborg Kommune på 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.
 
Viborg Kommune har siden 2011 givet en årlig bevilling til Arsenalet til medfinansiering af konkrete udviklingsaktiviteter, der understøtter lokale virksomheder og iværksættere. I forbindelse med budgetforlig 2019-2022 blev det årlige tilskud til Arsenalet forlænget med en gradvis reducering over perioden (1,7 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022).
 
Viborg Kommunes tilskud til Arsenalet foreslås overført til Viborg Visuals i 2021 og 2022, idet Arsenalet fremover alene skal kunne finansieres gennem huslejeindtægter. Alle udviklingsaktiviteter varetages således fremover i Viborg Visuals, hvorfor Viborg Kommunes bevilling til Arsenalet overføres til Viborg Visuals med en årlig finansiering på 1,1 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022. Den resterende del på 0,9 mio. kr. til den fremtidige drift af Viborg Visuals finansieres af midler fra Animationsstrategien 2018-2021.
 
Animationsstrategien blev første gang igangsat i 2014-2017 og fornyet for perioden 2018-2021 med et årligt budget på 4,4 mio. kr. Byrådet besluttede på møde d. 24. juni 2020 (sag nr. 17), at den positive udvikling indenfor kommunens visuelle styrkeposition affødte en udvidelse af animationsstrategien til en flerstrenget Viborg Visuals strategi. Viborgs UNESCO-udnævnelse som Creative City indenfor Media Arts gav bl.a. anledning til at fremrykke denne ændring fremfor at afvente udløbet af Animationsstrategiens nuværende periode. Den fire-årige periode udløber med udgangen af 2021, og en fortsættelse af en Viborg Visuals strategi udover 2021 og 2022 forudsætter derfor en forlængelse i perioden 2022-2025. Dette forhold vil blive rejst ved budgetlægningen for 2022-25 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i maj måned.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/11059

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen har i 2019 indgået betinget aftale om køb af matr.nr. 8s, Ørum By, Ørum, beliggende Østergade 3, Ørum, hvor boligselskabet har planer om nybyggeri af 7 almene familieboliger. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Boligselskabet ansøger nu byrådet som tilsynsmyndighed i henhold til almenboligloven om godkendelse til købet. Boligselskabet forventer senere på året at indsende ansøgning om tilsagn om støtte (skema A) til etablering af boliger på grunden.
 

Indstilling

 Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgens køb af matr.nr. 8s, Ørum By, Ørum, beliggende Østergade 3, Ørum som anført i sagsfremstillingen godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgens køb af matr.nr. 8s, Ørum By, Ørum, beliggende Østergade 3, Ørum som anført i sagsfremstillingen godkendes.
 
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på sit møde den 7. oktober 2020 (Link til sag nr. 26 på byrådets møde den 7. oktober 2020) reserveret en kvote til 7 almene familieboliger i Ørum på Østergade 3. Byrådet reserverede ligeledes et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til kommunal grundkapital.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Boligselskabet Sct. Jørgen har i 2019 købt matr.nr. 8s, Ørum By, Ørum, beliggende Østergade 3, Ørum, hvor den tidligere korn- og foderstofcentral i Ørum har haft til huse. Der ligger fortsat bygninger på grunden.
 
Købet er bl.a. betinget af, at boligselskabets udgift til nedrivning af bygningerne på grunden maksimalt bliver 215.000 kr. ekskl. moms, samt at boligselskabet kan opnå tilladelse til opførelse af minimum 600 m² boligbyggeri på grunden.
 
Prisen er aftalt til 1,15 mio. kr. inkl. eventuel moms. Tillagt nedrivningsomkostning udgør prisen ca. 1,42 mio. kr. Hertil kommer tinglysnings- og tilslutningsudgifter.
 
Østergade 3 ligger centralt i Ørum by og umiddelbart vest for bytorvet i Ørum. Lokalplanen fra 2009 stiller en række krav til nybyggeri på grunden af hensyn til udnyttelse af torvet.
 
Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre 600 m² boligbyggeri på grunden, da der på grunden er udlagt et byggefelt på ca. 375 m², hvorpå der kun må opføres bygning i 2 etager. I stueetagen må der ikke etableres boliger, men erhvervsbyggeri i form af butikker, restaurationer, liberale erhverv, offentlig og privat service – hvilket boligselskabet ikke må opføre.
 
For at skabe mulighed for, at der kan opføres 600 m² boligbyggeri, er Boligselskabet Sct. Jørgen i dialog med den private ejer af naboejendommen. En mulighed vil være, at boligselskabet opfører noget af det planlagte boligbyggeri på nabogrunden til gengæld for at den private ejer af naboejendommen overtager byggeretten til erhverv i stueetagen på Østergade 3. Boligselskabet vil senere søge om at de to ejendomme lægges sammen.
 
Dialogen er ikke mundet ud i en konkret aftale, men udgangspunktet er, at boligselskabets udgift til grundkøbet ikke må blive højere end de omtalte 1,15 mio. kr.

Alternativer

Alternativt vil der eventuelt være mulighed for at ændre lokalplanen, så boligselskabet kan etablere boliger i stueetagen mod torvet på Østergade 3.

Tidsperspektiv

Boligselskabet forventer senere på året at indsende ansøgning om tilsagn om støtte (skema A) til nybyggeri af 7 almene familieboliger på grunden.
 
Hvis det påtænkte byggeri kræver lokalplanændring, kan der først gives tilsagn om støtte (skema A), når lokalplanen er ændret.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådets godkendelse til købet sker som tilsynsmyndighed efter almenboligloven og er ikke samtidig et bindende tilsagn om støtte til det påtænkte byggeri, ligesom der ikke er tale om tilladelse efter plan- og byggelovgivningen til nedrivning eller til det påtænkte byggeri.
Bilag

Sagsid.: 21/2584

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Mødelisten blev godkendt.
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 
Bilag

Sagsid.: 17/22912

Resume

Viborg Kommune har vundet DBU´s udbud som nationalstadion for kvindelandsholdet i fodbold for perioden 2021-2024. Forslag til aftale mellem DBU og Viborg Kommune foreligger til mødet til behandling.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til aftale mellem DBU og Viborg Kommune om ”Nationalstadion” for kvindelandsholdet i fodbold for perioden 2021-2024 med henblik på fremsendelse af aftale til godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til aftale mellem DBU og Viborg Kommune om ”Nationalstadion” for kvindelandsholdet i fodbold for perioden 2021-2024 godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
 
Fraværende:
Jakob Ekberg

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet 16. december 2020, at Viborg Kommune afgiver bud på ny aftale for perioden 2021 til 2024 med DBU om, at Energi Viborg Arena skal være ”nationalstadion” for kvindelandsholdet i fodbold inkl. en forpligtelse til at etablere en hybridfodboldbane.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

DBU har 5. februar 2021 udsendt pressemeddelelse, hvori det bekendtgøres, at kvinde-a-landsholdet i fodbold i perioden frem til 2024 fortsat har base og hjemmebane i Viborg. Det anføres, at Viborg Kommune vinder udbuddet på stærke sportslige rammer for afvikling af landskampe og landsholdets forberedelser samt for den gode fanoplevelse og at Viborg Kommune vinder foran flere virkelig stærke bud.
 
I pressemeddelelsen anføres, at DBU-formand Jesper Møller ser frem til at bygge videre på det stærke samarbejde og Velfærdsalliancen med Viborg Kommune:
 
”Først og fremmest glæder jeg mig over, at vi har modtaget flere rigtig gode bud på at blive Kvindelandsholdets hjemmebane. Det er et godt bevis på, at Kvindelandsholdet både underholder og spiller flot fodbold, men også at dansk fodbold har nogle fantastiske samarbejdspartnere rundt om i landets kommuner. Vi glæder os til at fortsætte det stærke samarbejde med Viborg Kommune, der skaber folkefest til landskampene og viser et utroligt engagement i at udbrede pige- og kvindefodbolden i Danmark, ” siger Jesper Møller.
 
Forvaltningen har 22. februar 2021 afholdt forhandlingsmøde med repræsentanter for DBU og på baggrund heraf er aftalt, at forslag til aftale fremsendes til Viborg Kommune, således at den kan behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 23. marts 2021 med henblik på fremsendelse til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet på møderne i april måned.
 
Forslag til aftale foreligger ikke i endelig udgave ved udsendelse af dagsordenen til mødet og eftersendes derfor til Kultur- og Fritidsudvalget inden mødet.
 
Sagen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at udvalget træffer beslutning om indstilling til Byrådet. Sagen ønskes behandlet således, at aftalen kan godkendes af parterne i april måned 2021.
 
 
Det kan herudover oplyses, at Viborg Kommune er i dialog med DBU om, at Viborg Stadion kan indgå som et af de stadions, hvor et kommende europamesterskab for kvinder kan afvikles i 2025.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Aftalen indgås i april 2021. Kampene i den første kvalifikationsrunde afvikles i 2021 og 2022 og de første terminer i perioden september til november 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I budgettet for 2021 er afsat 619.000 kr. til dækning af Viborg Kommunes udgifter i forbindelse med landskampene.
 
Der afholdes i foråret 2021 workshop med DBU om udvikling af landskampene på Viborg Stadion og i forlængelse heraf afklares evt. budgetmæssige udfordringer i forhold til driftsrammen for afvikling af landskampene.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.