You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 15. september 2021 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/39647

Resume

Forligspartierne indgik den 1. september budgetforlig om budgettet for 2022 til 2025. Budgetforliget udgør nu budgetforslaget til byrådets 1. behandling.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,
 
1. at budgetforslaget oversendes til 2. behandling på byrådets møde den 6. oktober.

Beslutning i Byrådet den 15-09-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Forligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgik den 1. september budgetforlig om budgettet for 2022 til 2025. Forligsteksten kan ses i bilag nr. 1.
 
Budgetforslaget består nu af det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 18. august samt budgetforligets ændringer og tillægsbevillinger (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2021).
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED er inddraget løbende samt på byrådets temamøde den 21. juni og budgetkonferencen den 30. august-31. august.
 
Budgetforslaget er sendt i høring hos Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ældrerådet, Viborg Ungdomsråd og Det Grønne råd. Høringssvar fra rådene behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 29. september.
 

Beskrivelse

Budgetforslaget består af basisbudgettet korrigeret for ændringerne i budgetforliget, tillægsbevillinger på byrådets møde den 1. september og tekniske ændringer. Budgetforligets enkelte ændringer kan ses i bilag nr. 2.
 
Præsentation af budgetforslaget:
 
Budgetforslaget for 2022 til 2025 inkl. ovenfor beskrevne ændringer, ses af tabel 2 og 3.
 
Tabel 2. Resultatopgørelse for budget 2022-2025
Beløb i mio. kr. (minus = indtægter)
Regnskab 2020
Budget-opfølgning 2021
Budget 2022
Budget 2023
Budget 2024
Budget 2025
Skatter og generelle tilskud
-6.295,5
-6.432,6
-6.544,0
-6.665,3
-6.842,5
-7.004,4
Serviceudgifter
4.352,3
4.557,2
4.620,0
4.589,7
4.615,2
4.622,7
Overførselsudgifter
1.555,5
1.628,3
1.680,3
1.685,1
1.703,2
1.719,0
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
117,6
262,1
410,6
Renter
7,5
5,8
11,7
11,3
12,3
11,2
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-380,2
-241,4
-231,9
-261,6
-249,7
-240,9
Anlægsudgifter (skattefinansieret)
196,2
193,7
149,9
275,3
425,0
184,6
Alment boligbyggeri
8,1
10,0
13,0
10,0
14,0
9,0
Jordforsyning
-37,2
-90,8
4,2
-20,1
-9,2
-10,7
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
3,0
10,9
5,7
Nettoafdrag på gæld
43,7
54,8
154,3
-13,3
53,2
97,4
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område
-169,4
-73,8
89,4
-6,8
244,1
45,1
Affaldsforsyning
4,5
-10,2
15,6
78,3
20,8
-12,3
Øvrige finansforskydninger
34,7
-10,9
-8,5
-8,5
-9,9
-18,9
Samlet likviditetsvirkning
-130,2
-94,9
96,5
63,1
255,0
13,8
Regnskabstal er i årets priser. Budgetopfølgning 2021 er i 2021-priser. I budget 2022-2025 er udgifter i 2022-priser og indtægter i løbende priser.
 
 
Tabel 3. Likviditetsopgørelse for budget 2022-2025
Beløb i mio. kr. (minus = kasseforbrug)
Regnskab 2020
Budget-opfølgning 2021
Budget 2022
Budget 2023
Budget 2024
Budget 2025
Likvide aktiver primo
289,5
419,7
514,6
418,1
355,1
100,1
Samlet likviditetsvirkning
130,2
94,9
-96,5
-63,1
-255,0
-13,8
Likvide aktiver ultimo
419,7
514,6
418,1
355,1
100,1
86,2
Gennemsnitlig likviditet
481,0
700,0
580,0
500,0
340,0
205,0
 
 
Nedenfor kommenteres hovedposterne i tabel 2 og 3. En mere detaljeret resultatopgørelse kan ses i bilag nr. 3. Budgetforslagets konsekvenser for de kommunale takster kan ses i bilag nr. 4.
 
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 231,9 mio. kr. i 2022, 261,6 mio. kr. i 2023, 249,7 mio. kr. i 2024 og 240,9 mio. kr. i 2025. Byrådets målsætning er et overskud før anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr.
 
Serviceudgifter
Serviceudgifterne udgør 4.620,0 mio. kr. i 2022 efter Viborg Kommunes egen definition af serviceudgifter. Efter økonomiaftalens definition er serviceudgifterne 2,7 mio. kr. over Viborg Kommunes serviceramme. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2022 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.
 
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne på 1.680,3 mio. kr. i 2022 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den forventede konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021. Det samlede budget på overførselsområdet overholder den politiske målsætning sat ifm. budgetlægningen for 2019-2022, dvs. at Viborg Kommunes andel af overførselsudgifterne på landsplan holder sig på niveauet fra regnskab 2018 eller lavere.
 
Anlægsudgifter
Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 149,9 mio. kr. i 2022, 275,3 mio. kr. i 2023, 425,0 mio. kr. i 2024 og 184,6 mio. kr. i 2025. Anlægsudgifterne i 2023 og 2024 ligger væsentligt over Byrådets målsætning om et niveau på minimum 225 mio. kr. årligt. Det er derfor aftalt i budgetforliget, at der skal ske en prioritering af anlægsbudgettet for 2023 og 2024. Denne prioritering genoptages efter budgetvedtagelsen.
 
Opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden indtægter, er de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 336,2 mio. kr. i 2022, hvilket ligger 7,8 mio. kr. over Viborg Kommunes befolkningsmæssige andel af anlægsrammen i 2022, der kan opgøres til 328,4 mio. kr.
 
Oversigt over anlægsudgifterne på projektniveau kan ses i bilag nr. 5.
 
Lånoptagelse og afdrag på gæld
I 2022 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 37,0 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i budgettet, som kommunen har låneadgang til. Der afdrages 191,3 mio. kr. på kommunens gæld i 2022. Afdragene overstiger samlet set lånoptagelsen for budgetperioden, hvilket betyder, at kommunens gæld reduceres.
 
Likviditet
Budgetforslaget har en negativ virkning for likviditeten i 2022, idet den faktiske likviditet reduceres fra 514,6 mio. kr. primo 2022 til 418,1 mio. kr. ultimo 2022. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 700,0 mio. kr. ultimo 2021 til 205,0 mio. kr. ultimo 2025. Byrådet har en målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.
 
Indtægtsprognose
Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien, er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2022 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2025 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2022.
 
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2022-2025 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning, som inkluderer følsomhedsanalyser.
 
Det er i budgetforslaget forudsat, at byrådet vælger statsgaranti.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet den 21. september kl. 12.00 og frist for fremsendelse af underændringsforslag den 28. september kl. 12.00.
 
Ændringsforslag og underændringsforslag skal fremsendes til forvaltningen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag på mødet den 29. september, inden de overgår til budgettets 2. behandling i byrådet den 6. oktober.
 
Budgetforslaget er sendt i høring hos Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ældrerådet, Viborg Ungdomsråd og Det Grønne råd. Høringssvar fra rådene behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 29. september.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag