You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 10. november 2021 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Lone Langballe, Stine Damborg Hust
Bemærkninger

Sagsid.: 20/50677

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskab godkendes
1. at de i sagen anførte anlægsregnskab godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-10-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskab godkendes

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Børne- og Ungdomsudvalget er nu afsluttet.
Afdeling
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
A20140011
Ny børnehave i Rødkærsbro
19.014
19.057
43
A20140041
Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny p-plads
3.570
3.573
3
A20000071
Om- og tilbygning af Søndre Skole (Helhedsplaner)
44.400
47.645
3.245
A20000111
Nyt autismetilbud på Egeskovskolen
2.600
3.090
490
I alt
Afsluttede anlæg
69.584
73.365
3.781
 
A20140011: Der har været et mindre merforbrug på projektet, og det kan forklares med, at der sker en prisfremskrivning af rådighedsbeløbene, når projektet løber over flere år.
 
A20000071: Langtidssygemelding af ekstern projektleder kort inden udsendelse af projektmateriale medførte forsinkelser på byggeriet og uforholdsmæssig mange udgifter til uforudsigelige udgifter, herunder ekstra myndighedskrav i forhold til brand. Derudover blev de uforudsete udgifter større end først antaget blandt andet vedr. større miljørenovering (asbest, pcb, bly mm.) Kloak og brønde var i dårligere stand. El- og fiberledningen i jorden var ikke retvisende på de tilgængelige tegninger.
 
A20000111: Udgifterne til håndværkere og rådgivning blev dyrere end forventet, blandt andet pga. målsætning om et meget kort projektforløb.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/22164

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Klejtrup kan omlægges til separatkloak.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14-10-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 21. juni 2021 til den 30. august 2021. Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Klejtrup kan omlægges til separatkloak.
 
Tillægget omfatter Skovbakken 6 og 8, Viborgvej 18-51, Klejtrup.
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til eksisterende rensedam på Sandstræde, hvorefter det rensede regnvand ledes til Klejtrup Møllebæk. 

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Området afleder spildevand til Bjerregrav Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget,
 • Stor andel af vejvand, som ikke umiddelbart kan nedsives grundet ringe nedsivningsforhold,
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Omlægningen af en del af fælleskloakken i Klejtrup er i mindre grad fremskyndet i forhold til perspektivplan for omlægning af fælleskloak. I perspektivplanen er en del af området planlagt omlagt i perioden 2023-2033. Projektet forventes gennemført i 2022.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 1.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019 (Klejtrup).
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak og etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. På grund af en stor andel af vejvand som ikke umiddelbart kan nedsives, og da der er mulighed for tilslutning til eksisterende separatsystem i Klejtup, er dette alternativ fravalgt.
 

Tidsperspektiv

Grundejer anbefales at omlægge intern kloak snarest muligt, efter anlægsarbejdet på hovedkloakken er afsluttet. Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Fristen for separering på egen grund sættes som udgangspunkt til senest tre måneder, efter at der er ført separatkloak frem til grundgrænsen. Såfremt separering ikke er gennemført inden for den fastsatte frist, vil kommunen meddele påbud om separering af kloakken. Uanset ovenstående frister er berørte grundejere dog sikret minimum 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til endelig frist for omlægning af kloak på egen grund. 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/31974

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14-10-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at dele af Viborgvej og Skovbakken i Klejtrup kan omlægges fra fælles- til separatkloak.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spilde- og regnvandsledninger
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/50677

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Klima- og Miljøudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskabet godkendes.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14-10-2021

Klima- og miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskabet godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Klima- og Miljøudvalget er nu afsluttet:
 
Afdelingsnr.
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
A80140011
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2015
6.615
-6.577
6.490
-5.906
-125
671
A80490011
Ny bro ved Kjællinghøl
4.300
 
4.254
-557
-46
-557
I alt
Afsluttede anlæg
10.915
-6.577
10.744
-6.463
-171
114

Forklaring på afvigelse

A80140011: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 125.000 kr. og en mindreindtægt på 671.000 kr., samlet set et merforbrug på 546.000 kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med projektet ”spærring i Grundel Bæk” har været et merforbrug på 324.000 kr. Der har været uforudsete udgifter til udbedringer af skader, som følge af de ekstraordinært store vandmængder i vandløbet i vinteren 2019/2020.. På trods af de ekstraordinære årsager til meromkostningerne, har det ikke være muligt at få udgifterne refunderet af staten.
 
Derudover er der typisk en afvigelse på udgifter til lønninger i forhold til det tilskud, kommunen har modtaget fra Staten.
 
A80490011: Der har været et samlet netto-mindreforbrug på projektet. Det skyldes, at Viborg Kommune har modtaget en erstatning i forbindelse med voldgiftssag omkring den gamle Kjællinghøl bro. Erstatningen er bogført under anlægsbevillingen, og da det på bevillingstidspunktet var usikkert, om der ville blive givet erstatning, blev der ikke søgt en indtægtsbevilling hertil. Afvigelsen i forhold til bevillingen svarende ca. til den samlede erstatning.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/30228

Resume

Forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 27. maj – 29. juli 2021. Der er kommet 3 høringssvar. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget for solenergianlæg.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt med den nævnte ændring,
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14-10-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt med den nævnte ændring, og
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Der forventes en multifunktionel anvendelse af områderne. Forslaget justeres i forhold hertil.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 19. maj 2021 (link til sag nr. 4 i byrådet den 19. maj 2021) at fremlægge forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. Parallelt med kommuneplantillægget for solenergianlæg foregår planlægningen af to konkrete solcelleprojekter ved Stoholm og Kvosted.
 
Planforslaget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 27. maj – 29. juli 2021. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslaget. Høringssvarene er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 3, som indeholder forvaltningens vurdering og forslag til Byrådets svar til disse.
 
Høringssvarene handler om følgende emner:
 1. Solcelleanlæggenes visuelle påvirkning af kirker
 2. Ændringsforslag til udpegning af negative områder for store solcelleanlæg ved Karup
 3. Friholdelse af vejbyggelinjer, vejplanlinjer samt nærområder til eksisterende og planlagte faunapassager på statsvejnettet
 
Forvaltningen vurderer, at forslaget til kommuneplantillægget allerede varetager det hensyn til kirkerne, som Viborg Stift bemærker.
 
Forvaltningen vurderer, at hvis der gives mulighed for den foreslåede ændring ved Karup i udpegningsgrundlaget for store solcelleanlæg, vil flere andre arealer kunne ønskes ændret, og det vil stride mod det principielle udpegningsgrundlag. Forvaltningen vurderer i øvrigt, at det er unødvendigt at foretage den foreslåede ændring, da retningslinje 13.1.3 giver mulighed for, at der med en særlig planlægningsmæssig begrundelse kan planlægges for store solcelleanlæg i negative områder.
 
Forvaltningen foreslår, at Vejdirektoratets høringssvar om faunapassager ved statsveje medfører følgende tilføjelse til redegørelsen til retningslinje 13.1.11 for store solcelleanlæg og til redegørelsen til retningslinje 13.2.9 for store solvarmeanlæg:
Nærområder til eksisterende og planlagte faunapassager på statsvejnettet skal friholdes for solcelleanlæg/solvarmeanlæg. Nærområdets afgrænsning foretages på baggrund af en konkret vurdering.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017 – 2029

Forvaltningen vurderer, at planforslaget kan vedtages med ovenstående tilføjelse.
 
Forvaltningen vurderer, at tilføjelsen ikke udgør en væsentlig ændring af planforslaget, og at ændringen dermed ikke giver anledning til en fornyet høring af planforslaget.
 
Der skal i den kommende tid tages stilling til planlægning for flere konkrete ansøgninger om etablering af solcelleanlæg. Retningslinjen for solenergianlæg er grundlag for behandling af ansøgningerne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis planforslaget vedtages af byrådet, vil planen blive offentliggjort med en klagefrist på 4 uger.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da planen fastlægger retningslinjerne for placering af solenergianlæg i hele kommunen. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/24337

Resume

I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan er et område ved Løgstruphallen (nr. 39) udpeget som risikoområde.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen igangsætter klimatilpasning af Løgstruphallen (risikoområde nr. 39),
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 345.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 39” med rådighedsbeløb på 95.000 kr. i 2021 og på 250.000 kr. i 2022 (i 2022-priser),
 
3. at udgiften på 95.000 kr. i 2021 og udgiften på 250.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning – Ramme” i 2021,
 
4. at risikoområderne 61, 62, 63, 64 og 78 afsluttes på baggrund af forundersøgelse og allerede gennemførte tiltag.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14-10-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningen igangsætter klimatilpasning af Løgstruphallen (risikoområde nr. 39),
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 345.000 kr. til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 39” med rådighedsbeløb på 95.000 kr. i 2021 og på 250.000 kr. i 2022 (i 2022-priser),
 
3. at udgiften på 95.000 kr. i 2021 og udgiften på 250.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning – Ramme” i 2021, og
 
4. at risikoområderne 61, 62, 63, 64 og 78 afsluttes på baggrund af forundersøgelse og allerede gennemførte tiltag.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Den 25. januar 2017 (link til sag nr. 19 i byrådet den 25. januar 2017) vedtog byrådet klimatilpasningsplan for Viborg Kommune. I denne er der udpeget en række fremtidige risikoområder, hvor vand på terræn kan forekomme i forbindelse med kraftige regnhændelser.
 

Inddragelse og høring

Repræsentanter for Løgstruphallen har været inddraget i forbindelse med afklaring af risiko for oversvømmelser samt valg af løsning til klimatilpasning af området.
 

Beskrivelse

Et område ved Løgstruphallen er udpeget som risikoområde i Viborg Kommunes klimatilpasningsplan.
 
Områdets placering kan ses i bilag 1.
 
Forvaltningen har igangsat en undersøgelse af området med henblik på at vurdere og minimere risikoen for oversvømmelser. Undersøgelserne viser, at der er behov for en indsats i området. Resultaterne fremgår af rapporten ”Forundersøgelse af 6 risikoområder udpeget i Viborg Kommunes klimatilpasningsplan”. Undersøgelsesrapporten kan ses i bilag 2.
 
Udover risikoområdet i Løgstrup (nr. 39), er følgende risikoområder undersøgt:
 • Stoholm, Liljevej (nr. 61)
 • Sjørup, Moselund (nr. 62)
 • Sjørup, Vestre Skivevej (nr. 63)
 • Sjørup, Markvænget (nr. 64)
 • Viborg, Koldingvej (nr. 78)
 
Udover indsatsen i risikoområde 39 er der gennemført en indsats på Koldingvej (nr. 78).
 
Beregningerne viser, at der er tilstrækkelig kapacitet i kloaksystemet ved Koldingvej, men at vandet ikke ledes væk fra vejen på grund af få vejbrønde, som nemt stopper til. I forbindelse med et kloakprojekt i området er der etableret ekstra vejbrønde i risikoområdet på Koldingvej. De nye vejbrønde er designet, så risikoen for tilstopning er mindre.
 
Med hensyn til de øvrige risikoområde, er der ikke vurderet behov for en indsats. 

Risikoområde 39

I forbindelse med skybrud oversvømmes parkeringspladsen ved Løgstruphallen. I enkelte tilfælde er vandet steget så kraftigt, at regnvand løber ind ad hallens hovedindgang og ind i fitnesscenteret. 
 
Årsagen til oversvømmelser skyldes dels vand fra Vordevej og dels vand fra hallens egne arealer. Det har derudover vist sig, at en faskine til nedsivning af ”hverdagsregn” fra parkeringsarealer og en del af hallens tagflader er etableret forkert, så faskinen har haft en meget begrænset kapacitet. Faskinen vil blive udbedret, men da faskinen skal håndtere ”hverdagsregn”, finansieres udbedringen ikke som en del af klimatilpasningsprojektet.
 
Oversvømmelsesrisikoen kan fjernes ved en kombination af flere løsninger:
 • Vandet fra Vordevej kan tilbageholdes ved etablering af en simpel asfaltforhøjning langs vejen,
 • Afledningen fra parkeringspladsen kan øges med en grøft, som leder regnvand ned mod de bagvedliggende boldbaner,
 • Regnbede ved indgang og fitnesscenter kan sikre, at regnvand ikke løber ind i bygningerne.
 
På baggrund af beregninger og oplevede hændelser i sommeren 2021 er det forvaltningens vurdering, at ovenstående tiltag vil sikre hallens bygninger mod oversvømmelse. Udbedringen af faskinen vil samtidig sikre, at ”hverdagsregn” ledes væk fra parkeringspladsen.   

Alternativer

Der vurderes ikke at være oplagte alternativer til klimasikring af risikoområde nr. 39.
 

Tidsperspektiv

Klimatilpasningen af Løgstruphallen forventes udført i løbet af foråret 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Afslutningen af risikoområderne 61, 62, 63 og 64 har ingen økonomiske konsekvenser.
 
Udgifter til etablering af ekstra rendestensbrønde på Kolding var begrænset. Udgifterne er afholdt.
 
Etablering af klimasikring af risikoområde 39 anslås samlet til 345.000 kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/12271

Resume

Forvaltningen skal gennem kommunens drikkevandsindsatsplaner sikre vigtige og fremtidige grundvandsforekomster i Viborg Kommune. Nordøst for Bjerringbro ligger en af kommunes vigtige grundvandsressourcer, som forsyner Bjerringbro Fællesvandværk med ca. 700.000 m3/år vand. Området er i dag domineret af landbrugsdrift med en høj kvælstofbelastning, og grundvandsmagasinet er sårbart og derfor udpeget af Naturstyrelsen som indsatsområde mht. nitrat.
 
På den baggrund vil Naturstyrelsen, Grundfos, Bjerringbro Fællesvandværk og Viborg Kommune sammen finansiere skovrejsning med i alt ca. 100 ha fredskov, som skal sikre rent drikkevand til borgerne i Bjerringbro-området. Skovrejsningen vil også binde CO2 og bidrage til målsætningen om at reducere kommunens samlede CO2-udledning. Udvalget skal tage stilling til Viborg Kommunes deltagelse i og medfinansiering af projektet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det vedlagte udkast til samarbejdsaftale godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder” med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2022 og hvert af overslagsårene 2023, 2024 og 2025,
 
3. at den årlige udgift på 300.000 kr. i 2022 og hvert af overslagsårene finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder”.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14-10-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det vedlagte udkast til samarbejdsaftale godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder” med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2022 og hvert af overslagsårene 2023, 2024 og 2025, og
 
3. at den årlige udgift på 300.000 kr. i 2022 og hvert af overslagsårene finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder”.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Martin Sanderhoff deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

 
Den 26. marts 2020 (link til sag nr. 12 i Klima- og Miljøudvalget den 26. marts 2020) besluttede Klima- og Miljøudvalget, at ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder”  bl.a. anvendes til  ”Støtte til beplantning/skovrejsning i drikkevandsindsatsområder”.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 

Beskrivelse

Bjerringbro Fællesvandværk er kommunens næststørste vandværk og en central vandforsyning, som i fremtiden naturligt vil kunne forsyne en række mindre vandværker i Bjerringbro-området. 
 
Indvindingsoplandet til Bjerringbro Fællesvandværk er af Naturstyrelsen udpeget som indsatsområde mht. nitrat. Indvindingsoplandet er velafgrænset, således at det vand, som siver ned i jorden inden for indvindingsoplandet, med stor sikkerhed strømmer mod indvindingsboringerne ved Sdr. Tulstrup. På den baggrund ønsker Bjerringbro Fællesvandværk at fremtidssikre sit største kildefelt gennem etablering af ca. 100 ha fredskov inden for indvindingsoplandet.
 
Staten har på finansloven afsat midler til at fremme den nationale skovrejsning på landsplan. Naturstyrelsen og forvaltningen har gennem længere tid været i dialog om mulige skovrejsningsområder i Viborg Kommune, og her blev området ved Bjerringbro-Sdr. Tulstrup vurderet og fundet egnet til at etablere bynær skov og beskytte vigtige grundvands-ressourcer.
 
Skovrejsningsprojektet gennemføres ved, at Naturstyrelsen erhverver jord/ejendomme inden for projektområdet, når dette er muligt, og indretter og driver disse som fredskovspligtige arealer. Målet er at skabe et arealmæssigt sammenhængende natur- og skovområde for områdets beboere bestående af både skov og lysåben natur.
 
Skovrejsningen gennemføres over en årrække, når ejendomme kommer til salg i projektområdet (se bilag 1).

Drikkevandsindsatsplanen

Det beskrevne projekt er i fuld overensstemmelse med den vedtagne dikkevandsindsatsplan for området.
 
Det kan tilføjes, at vandforsyningslovens § 26 giver adgang til at ekspropriere ejendomme for at beskytte drikkevandsinteresser. Viborg Kommune har dog på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at ekspropriere ejendomme inden for projektområdet, da indsatsplanens grænser for, hvornår en indsats skal igangsættes, endnu ikke er overskredet ved Bjerringbro Fællesvandværk.

Finansiering

Projektet finansieres af Naturstyrelsen, Grundfos, Bjerringbro Fællesvandværk og Viborg Kommune med henholdsvis, 40%, 20%, 20% og 20%, med en samlet beløbsramme på i alt 15 mio. kr. Naturstyrelsen har i samarbejde med de 3 ovenstående parter udarbejdet en ”Samarbejdsaftale om etablering af bynær og grundvandsbeskyttende fredskov” (se bilag 2).
 
Der er for Viborg Kommunes vedkommende tale om en årlig udgift på 300.000 kr. over de kommende 10 år, som på nuværende tidspunkt kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder”.
 
Bjerringbro Fællesvandværk, Grundfos og Viborg Kommunes bidrag opspares fra 2022 på en konto i Naturstyrelsen, og efterhånden som det bliver muligt at erhverve ejendomme inden for projektområdet, til midlerne løbende blive forbrugt.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektet er i første omgang berammet til at forløbe over 10 år (2022-2032), men kan forlænges, hvis der er behov herfor og samarbejdspartnerne bliver enige om dette.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis det ikke er muligt at opkøbe ejendomme inden for projektområdet, vil midler indbetalt til Statens pulje blive tilbagebetalt til henholdsvis Viborg Kommune, Grundfos og Bjerringbro Fællesvandværk.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Aftalen træder i kraft ved underskrift af alle parter og løber i 10 år, eller indtil parterne er enige om, at formålet med aftalen er udtømt. Projektområde, tidsplan mv. genforhandles efter behov, dog ikke oftere end hvert femte år.
 
Et mindre delområde af projektområdet er udlagt i Kommuneplan som ”skovrejsning ikke ønsket”. Områderne med skovrejsning uønsket er udpeget overvejende pga. landskabelige interesser. Det præciseres i samarbejdsaftalen, at de aktuelle arealer udlægges til lysåben natur.
 
Bilag

Sagsid.: 15/75170

Resume

I forbindelse med anlægsprojektet ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen” søges frigivet midler til projektarbejdet i 2021-2023.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender forvaltningens forslag til anvendelse af puljen.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen” forhøjes med 4.583.000 kr. med et rådighedsbeløb på 1.710.000 i 2021, 1.750.000 kr. i 2022 og 1.123.000 kr. i 2023 (i 2022-priser),
 
3. at udgiften på i alt 4.583.000 kr. i årene 2021 til 2023 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet på 3.113.000 kr. i 2021 og på 1.470.000 kr. i 2022 (i 2022-priser).
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14-10-2021

Klima- og Miljøudvalget godkendte forvaltningens forslag til anvendelse af puljen.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen” forhøjes med 4.583.000 kr. med et rådighedsbeløb på 1.710.000 i 2021, 1.750.000 kr. i 2022 og 1.123.000 kr. i 2023 (i 2022-priser), og
 
2. at udgiften på i alt 4.583.000 kr. i årene 2021 til 2023 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet på 3.113.000 kr. i 2021 og på 1.470.000 kr. i 2022 (i 2022-priser).
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde 8. januar 2015 (link til sag nr. 17 i Klima- og Miljøudvalget den 8. januar 2015), at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for et naturgenopretningsprojekt i Nørreådalen, finansieret af LIFE-midler.
 
Der er på anlægsbudgettet for 2017-2020 afsat 2.030.000 kr. i hvert af årene 2017-2019 (i 2017-niveau) til udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning, bl.a. i Nørreådalen.
 
Som opfølgning på dette besluttede Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 1. september 2016 (link til sag nr. 6 i Klima- og Miljøudvalget den 1. september 2016) at frigive 1.500.000 kr. til udarbejdelse af ansøgninger om tilskud til forundersøgelse og realisering af lavbundsprojekter og vådområdeprojekter, projektforberedende aktiviteter knyttet til EU-LIFE-IP-projektet, og udarbejdelse af et oplæg til en helhedsplan for Nørreådalen.
 
Sagen blev videresendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget og godkendt af byrådet den 21. september 2016 (link til sag nr. 13 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. september 2016).
 
Viborg Kommune indgår som partner i ansøgning til EU-kommissionen og EU-LIFE-IP-projektet ”Landmanden som naturforvalter”. Det samlede budget til LIFE-IP-projektet er på ca. 125 mio. kr., hvoraf EU-finansieringen er 60% op til 75 mio. kr. Viborg Kommunes bidrag til projektet beløber sig maksimalt til 3,3 mio.kr. Byrådet godkendte den 22. marts 2017 (link til sag nr. 10 i byrådet den 22. marts 2017) indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget om at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.580.000 kr. til kontoen ”udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen” med rådighedsbeløb i 2018.
 
Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status for EU LIFE IP-projektet Landmanden som Naturforvalter på møde 26. november 2020 (link til sag nr. 12 i Klima- og Miljøudvalget den 26. november 2020). LIFE IP-projektet bidrager økonomisk til f.eks. komplementære projekter som Landskabsstrategi for Nørreådalen samt et område, hvor der er ansøgt om multifunktionel jordfordeling.
 
Som indsats for biodiversitet i Nørreådalen besluttede Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 25. februar 2021 (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget den 25. februar 2021), at der, i forbindelse med det igangværende projekt Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO), arbejdes videre med muligheden for erhvervelse af arealer i  Nørreådalen. Dette for at beskytte og bevare biodiversiteten, herunder de sjældne og truede planter gul stenbræk og blank sejlmos.
 
I perioden 2016-2019 er der anvendt midler til forundersøgelse af lavbund Skals Å ved Hærup Sø, udarbejdelse af LIFE IP Natureman ansøgning, udarbejdelse af en plejeplan for areal i forbindelse med videresalg af delområde fra vådområde Heltzen i Nørreådalen samt opstart af Regional Landskabsstrategi for Nørreådalen (tidl. nævnt som helhedsplan).
 
I 2020 er der brugt midler til inddragelse af lodsejere, oplysning og temamøder samt udarbejdelse af Regional Landskabsstrategi for Nørreådalen, i samarbejde med Københavns Universitet.
 
I 2021 er benyttet midler til en lokalstrategi for område beliggende syd for Ørum og Kvorning. Området, hvortil der er givet tilsagn om multifunktionel jordfordeling (MUFJO) samt Viborg kommunes forpligtigelse i LIFE IP Natureman.
 

Inddragelse og høring

Der er i forbindelse med de under historikken beskrevne projekter og i forbindelse med gennemførelse af vådområde- og lavbundsprojekter sket en omfattende inddragelse af lodsejere og lokalsamfund.
 

Beskrivelse

I forlængelse af Klima- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 25. februar 2021 (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget den 25. februar 2021), foreslår forvaltningen, at budgettet i 2021 afsættes til opkøb af areal i Nørreådalen. Formålet er at beskytte og bevare biodiversitet, herunder de sjældne og truede planter gul stenbræk og blank sejlmos. Muligheden er opstået pga. en multifunktionel jordfordeling i Nørreådalen.
 
I 2022 samt 2023 foreslås, at budgettet afsættes til dels at dække den resterende kommunale medfinansiering, dels at understøtte igangværende og nye initiativer, der lever op til visioner og målsætninger i de kommende Landskabsstrategier for Nørreådalen. Efter politisk behandling af Landskabsstrategierne vil der være mulighed for at realisere prioriterede projekter indenfor områderne: Natur, landbrug, vand og miljø, friluftsliv, leve- og besøgssted samt formidling.
 
Konkrete eksempler kunne være: Etablering og mærkning af stier, hegning af naturarealer, hydrologiske, botaniske og tekniske undersøgelser af Nørreåen, samt en øget formidlingsindsats af Nørreådalen som helhed.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/35188

Resume

Forslag om forbedring af tilgængelighed for handicappede på tilskuerafsnit på Viborg Stadion med forslag om fremrykning af anlægsinvestering til 2022.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det i sagen beskrevne forslag til forbedring af tilgængelighed for handicappede på Viborg Stadion godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.400.000 kr. til kontoen ”Viborg Stadion, opgradering af faciliteter” med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 1.400.000 kr. i 2022 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Viborg Stadion, opgradering af faciliteter” på overslagsåret 2023 (i Budget 2022-2025) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2023-2026.
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-10-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det i sagen beskrevne forslag til forbedring af tilgængelighed for handicappede på Viborg Stadion godkendes, idet brugerne involveres yderligere i den endelige udformning,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.400.000 kr. til kontoen ”Viborg Stadion, opgradering af faciliteter” med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 1.400.000 kr. i 2022 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Viborg Stadion, opgradering af faciliteter” på overslagsåret 2023 (i budget 2022-2025) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2023-2026.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Stadion er etableret i 2002 og opgraderet i forbindelse med U-21 EM i fodbold i 2011.
Faciliteterne for kørestolsbrugere er etableret i 2002.
 
 

Inddragelse og høring

Løsningsforslag drøftes med brugere og med Viborg FF, der lejer Viborg Stadion til superligakampe.
 

Beskrivelse

Der er behov for at opgradere faciliteterne for kørestolsbrugere m.fl. på Viborg Stadion, idet den nuværende placering på repos er for trang og der er ikke nok plads til handicaphjælpere m.fl., ligesom udsynet kan være begrænset.
 
Derfor er der i samarbejde med brugere og Viborg FF udarbejdet forslag til ny placering af publikumsafsnit for kørestolsbrugere i stadions syd-østlige hjørne, hvor der er bedre plads og bedre udsyn. Det bemærkes, at forslaget fortsat finjusteres sammen med brugere og VFF.
 
Forslaget er udarbejdet af ERIK arkitekter og den samlede anlægsudgift er vurderet til 1.275.000 kr. Hertil kommer udgifter til evt. finjustering, således at den samlede anlægsudgift vurderes til 1.400.000 kr.
 
Opgraderingen er også på sigt en forudsætning i forhold til afvikling af kampe på UEFA-niveau på Viborg Stadion.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet realiseres inden sæsonstart i februar 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet har i forbindelse med 1. behandling af budgetforslag 2022-2025 afsat 2.500.000 kr. til opgradering af Viborg Stadion i 2023.
Det foreslås, at 1.400.000 kr. heraf fremrykkes til 2022.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 14/76802

Resume

Byrådet skal tage stilling til anmodning fra Viborg FF A/S om en forlængelse i 5 år af den eksisterende aftale om Viborg FF/s ret til at disponere over navneretten til Viborg Stadion.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den eksisterende aftale mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S, hvorefter Viborg FF A/S har ret til at disponere over navneretten til Viborg Stadion, herunder fortsat på vilkår om, at ”Viborg” indgår i navnet, forlænges for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2026.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-10-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den eksisterende aftale mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S, hvorefter Viborg FF A/S har ret til at disponere over navneretten til Viborg Stadion, herunder fortsat på vilkår om, at ”Viborg” indgår i navnet, forlænges for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2026.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet traf oprindeligt på møde 1. september 2010 beslutning om at indgå aftale med Viborg FF A/S om fodboldklubbens ret til mod betaling at disponere over navneretten til Viborg Stadion. 
 
På møde i september 2016 (link til sag nr. 4 i byrådet 21. september 2016) besluttede byrådet at forlænge den indgåede aftale for perioden frem til den 31. december 2021.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Den eksisterende aftale ml. Viborg Kommune og Viborg FF vedr. navneretten er indgået på vilkår om, at ordet ”Viborg” skal indgå i navnet på Viborg Stadion, og at vederlaget for dispositionsretten på baggrund af en indhentet vurdering er fastsat til 150.000 kr., hvis Viborg FF spiller i superligaen, og 75.000 kr., hvis Viborg FF spiller i 1. division.
 
Ifølge aftalens vilkår reguleres vederlaget iht. nettoprisindeksregulering i overensstemmelse med principperne herfor i de underliggende lejeraftaler mv. om Viborg FF´s brug af stadion.
 
Aktuelt udgør det årlige vederlag således 152.250 kr. 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 14/17559

Resume

Byrådet skal tage stilling til en anmodning modtaget fra Viborg HK ApS om en forlængelse i 5 år af den eksisterende aftale om Viborg HK´s ret til at disponere om navneretten til Viborg Stadionhal.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den eksisterende aftale mellem Viborg Kommune og Viborg HK ApS, hvorefter Viborg HK ApS har ret til at disponere over navneretten til Viborg Stadionhal, herunder fortsat på vilkår om at ”Viborg” fortsat indgår i navnet, forlænges for perioden 17. april 2022 til 16. april 2027,
 
2. at vederlaget for dispositionsretten efter forlængelsen fremadrettet reguleres en gang årligt iht. udviklingen i nettoprisindekset.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-10-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den eksisterende aftale mellem Viborg Kommune og Viborg HK ApS, hvorefter Viborg HK ApS har ret til at disponere over navneretten til Viborg Stadionhal, herunder fortsat på vilkår om at ”Viborg” fortsat indgår i navnet, forlænges for perioden 17. april 2022 til 16. april 2027,
 
2. at vederlaget for dispositionsretten efter forlængelsen fremadrettet reguleres en gang årligt iht. udviklingen i nettoprisindekset.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
 
Flemming Gundersen stemmer imod.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

På møde i april 2017 (link til sag nr. 7 i byrådet 19. april 2017) traf byrådet beslutning om at indgå en årig aftale med Viborg HK om at klubben i en 5 årige periode fik adgang til at disponere over retten til at disponere over navnet til Viborg Stadionhal.
 
I forbindelse med sagens behandling var der indhentet et notat fra advokatfirmaet Horten. Af notatet fremgik bl.a. en anbefaling om, at kommunen skulle sikre sig at aftalen blev indgået på markedsvilkår. I overensstemmelse med denne anbefaling var der samtidigt indhentet en vurdering af værdien af navneretten til Viborg Stadionhal.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Den i 2017 indgåede aftale ml. Viborg Kommune og Viborg HK om Viborg HK´s ret til at disponere over navnet til Viborg Stadionhal er indgået på vilkår om, at ordet ”Viborg” fortsat skal indgå i navnet på Viborg Stadionhal, og at vederlaget for dispositionsretten på baggrund af indhentet vurdering fastsættes til 75.000 kr. årligt.
 
Aftalen blev indgået for en 5-årig periode.
 
Viborg HK ApS har ved henvendelse af 23. september 2021 anmodet om, at aftalen forlænges for en 5-årig periode med virkning fra den 17. april 2022.
 
 
Forvaltningen bemærker, at anbefalingerne i det tidligere indhentede advokatnotat fortsat må anses for gældende. Henset til at vederlaget hidtil ikke er reguleret foreslås det dog, at der med virkning for en ny aftaleperiode fremadrettet foretages en årlig indeksregulering af vederlaget i overensstemmelse med sædvanlige vilkår herfor.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/24444

Resume

Byrådet skal, ifølge folkeoplysningsloven, fastsætte rammerne for brugernes indflydelse på folkeoplysningen i Viborg Kommune. Det foreslås at fortsætte med et Fritidsråd. Det nuværende Fritidsråd erstattede i valgperioden 2018-22 det tidligere Folkeoplysningsudvalg.
Fritidsrådet skal sætte retning for, inddrage og udvikle Folkeoplysningen i Viborg Kommune, for eksempel ved afholdelse af åbne temamøder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Fritidsrådet indstiller,
 
2. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
3. at Fritidsrådet fortsætter i sin nuværende form, så det sammensættes og får kompetence som beskrevet i denne sag og denne sags bilag 1,
 
4. at Fritidsrådet tildeles kompetence som anført i delegationsplanen (bilag 2),
 
5. at forvaltningen står for gennemførelse af valg til Fritidsrådet som beskrevet i sagen samt indkaldelse til konstituerende møde,
 
6. at spørgsmål om Fritidsrådets valg, kompetence og virkemåde afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget,
 
7. at Byrådet udpeger 2 medlemmer til Fritidsrådet, og
 
8. at evt. aflønning af formanden for Fritidsrådet sker ifølge bestemmelserne i kommunens styrelsesvedtægt.

Beslutning i Fritidsrådet den 23-09-2021

Fritidsrådet indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at Fritidsrådet fortsætter i sin nuværende form, så det sammensættes og får kompetence som beskrevet i denne sag og denne sags bilag 1,
 
3. at Fritidsrådet tildeles kompetence som anført i delegationsplanen (bilag 2),
 
4. at forvaltningen står for gennemførelse af valg til Fritidsrådet som beskrevet i sagen samt indkaldelse til konstituerende møde,
 
5. at spørgsmål om Fritidsrådets valg, kompetence og virkemåde afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget,
 
6. at Byrådet udpeger 2 medlemmer til Fritidsrådet, og
 
7. at evt. aflønning af formanden for Fritidsrådet sker ifølge bestemmelserne i kommunens styrelsesvedtægt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-10-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Fritidsrådet fortsætter i sin nuværende form, så det sammensættes og får kompetence som beskrevet i denne sag og denne sags bilag 1,
 
2. at Fritidsrådet tildeles kompetence som anført i delegationsplanen (bilag 2),
 
3. at forvaltningen står for gennemførelse af valg til Fritidsrådet som beskrevet i sagen samt indkaldelse til konstituerende møde,
 
4. at spørgsmål om Fritidsrådets valg, kompetence og virkemåde afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget,
 
5. at Byrådet udpeger 2 medlemmer til Fritidsrådet, og
 
6. at evt. aflønning af formanden for Fritidsrådet sker ifølge bestemmelserne i kommunens styrelsesvedtægt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i marts 2018, (link til sag nr. 9 i byrådet 21. marts 2018), at nedsætte et Fritidsråd med repræsentanter for de organisationer/foreninger, der er i berøring med området samt med repræsentation valgt af Byrådet.
 
Fritidsrådet har fungeret i valgperioden 2018-2021. Før dette var der nedsat et folkeoplysningsudvalg.
 
I henhold til folkeoplysningsloven, § 35, skal der i kommunen være et udvalg.
Se nærmere under afsnittet Juridiske og planmæssige forhold for nugældende lovgrundlag.
 

Inddragelse og høring

Fritidsrådet har i september 2019, (link til sag nr. 4 i Fritidsrådet 12. september 2019), og i februar 2020, (link til sag nr. 6 i Fritidsrådet 20. februar 2020), evalueret sit arbejde. Ligeledes har Kultur- og Fritidsudvalget i april 2020, (link til sag nr. 12 i Kultur- og Fritidsudvalget 21. april 2020), evalueret Fritidsrådet, og det blev besluttet, at Fritidsrådet skulle fortsætte valgperioden 2018-21 ud.
 
 

Beskrivelse

Det foreslås, at Fritidsrådet fortsætter i nuværende form i forhold til sammensætning, kompetence og arbejdsform.
 
Fritidsrådet afholder temamøder for og i fællesskab med foreninger, relevante organisationer og enkeltpersoner.
Fritidsrådet nedsættes i h.t. folkeoplysningslovens § 35 (se afsnittet Juridiske og planmæssige forhold) og er høringspart overfor Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til
 
1) folkeoplysningspolitikken i kommunen,
2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed,
3) kommunens tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed.
 
Forslag til delegationsplan for Fritidsrådet er vedlagt som bilag 2. Forvaltningen administrerer tilskud jf. folkeoplysningsloven og vedtagne retningslinjer.
 
Fritidsrådet skal kunne agere fleksibelt og nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til at arbejde med forskellige temaer. Personer uden for Fritidsrådet med særlig kompetence og interesse kan inddrages i arbejdsgrupperne.
 
Fritidsrådet har i valgperioden 2018-2021 arbejdet med følgende temaer:
 
 • Folkeoplysningens Hus
 • Foreningsudvikling
 • Senioraktivitet
 • Frivillighed
 • Tilskudsordninger/IT/bæredygtighed
 
Mulige temaer i den kommende valgperiode, som kan understøtte Byrådets sammenhængsmodel:
 
 • Øge omfanget af frivillige
 • Fysisk aktivitet
 • Outdoor aktiviteter med kobling til foreningslivet, flere medlemmer i foreningerne.
 • Unge og idræt i tæt samspil med eksempelvis uddannelsesinstitutionerne
 • Senioraktiviteter
 • Færre ensomme
 • Unge og ensomhed
 • Flere skal være medlem af en lokal forening
 • Foreningsudvikling, så foreningerne er på forkant med udviklingen og tilpasser sig brugernes/medlemmernes behov og forventninger.
 

Rådets sammensætning

Medlemmerne udpeges fra følgende organisationer/Byrådet:
 
1 repræsentant fra uniformerede korps/juniorklubber/øvrige foreninger
2 repræsentanter fra idræt
2 repræsentanter fra voksenundervisning
1 repræsentant fra handicapidrætsforeninger
1 repræsentant for de selvorganiserede indenfor fritids- og idrætsområdet
2 repræsentanter udpeget af Byrådet
I alt 9 medlemmer
 
Der vælges et tilsvarende antal suppleanter eller flere.
 

Valgmøde

Hvis der findes organiserede samråd, står disse for afholdelsen af valget inden for deres gruppe. Foreninger, der opfylder betingelserne for at deltage i valget, men ikke er medlem af samrådet, kan deltage på samme vilkår.
Forvaltningen står for afholdelsen af valg inden for grupper, der ikke har et organiseret samråd.
 
Der findes i øjeblikket følgende organiserede samråd:
Idræt: Viborg Idrætsråd
Voksenundervisning: Viborg Folkeoplysnings Samråd
Uniformerede korps: Børne- og Ungdomsforeningernes samråd
 
Valget i alle grupper afholdes samtidig på et valgmøde arrangeret af forvaltningen.
 
Hver aktiv, godkendt, folkeoplysende forening (med selvstændige vedtægter) kan deltage i valget og møde op med op til to personer.
 
Valggrupperne opfordres til at tage hensyn til spredning på køn, geografi, alder, etnicitet og forskellige interesser inden for gruppen.
 
Valgproceduren besluttes inden for hver valggruppe.
 
På valgmødet indstiller hver valggruppe et antal kandidater (medlemmer og suppleanter). Der kan indstilles flere kandidater end antallet af pladser inden for valggruppen. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter Fritidsrådets sammensætning.
 
Hvis en plads i rådet ikke kan besættes på grund af manglende kandidater, bortfalder denne plads, med mindre Kultur- og Fritidsudvalget udpeger en repræsentant.
 
Valgperioden følger Byrådets valgperiode.
 

Formandskab

Ved rådets første møde udpeges en formand og en næstformand.
 
Formanden leder forhandlinger og afstemninger samt drager omsorg for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.
 
I særlige tilfælde kan formandskabet eller et udpeget forretningsudvalg afgøre indkomne sager af hastende karakter. Ligeledes kan det besluttes, at mindre sager kan afgøres af formanden eller et nedsat forretningsudvalg.
 
Eventuel aflønning af formanden for Fritidsrådet sker ifølge bestemmelserne i kommunens styrelsesvedtægt, der fastsættes af byrådet. I byrådsperioden 2018-2021 har formandsvederlaget udgjort 5,5% af borgmesterens vederlag.
 

Øvrige forhold

Forvaltningen er sekretariat for Fritidsrådet.
Rådet holder normalt op til fire årlige møder. Dagsorden med bilag udsendes inden mødet. Fritidsrådet beslutter selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine mødedatoer for et år ad gangen.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Valgperioden 2022-25.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifterne til Fritidsrådet afholdes af kommunalbestyrelsen, jf. Folkeoplysningsloven, § 40, stk. 1.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

I henhold til folkeoplysningsloven, § 35, skal kommunen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver.
 
Kapitel 3 i loven handler om, at kommunen skal fastsætte og fordele en beløbsramme til a) folkeoplysende voksenundervisning, b) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, og c) udviklingsarbejde inden for lovens område.
 
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages, jf. ovenfor, i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af
 
1) folkeoplysningspolitikken i kommunen,
2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed,
3) kommunens tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed.
 
Ved brugerinddragelse forstås lovens brugere, dvs. de foreninger, aftenskoler m.v., som kan opnå tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningslovens regler.
Ligeledes vil selvorganiserede grupper i princippet skulle inddrages. Det forudsætter dog, at de er organiseret på en sådan måde, at det er muligt at identificere en repræsentation for denne del af den folkeoplysende virksomhed.
 
Generelt har kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 33, stk. 1, kompetencen til at træffe beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter folkeoplysningsloven, der ikke er henlagt til anden myndighed.
Bilag

Sagsid.: 21/21975

Resume

De Frivilliges Hus og Borgerhuset Stationen sammenlægges pr. 1. januar 2022 til én selvejende institution, der favner både kulturel og social frivillighed under navnet De Frivilliges Hus – Stationen. Sagen er behandlet med enslydende sagsfremstilling i hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde,
 
1. at bygningsdrift af Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg overdrages fra politikområdet Kultur til politikområdet Social,
 
2. at virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Borgerhuset Stationen til De Frivilliges Hus – Stationen tages til orientering, og
 
3. at de reviderede vedtægter for De Frivilliges Hus – Stationen tages til orientering
 
Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller herefter til byrådet,
 
4. at driftsbevillingen på politikområdet Social forøges med 500.000 kr. i 2022 og frem til dækning af udgifter til løn og bygningsdrift i De Frivilliges Hus - Stationen, og at udgiften finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet Kultur.
 
 
Social- og Sundhedsudvalget udtrykte stor tilfredshed med sammenlægningen af De Frivilliges Hus og Stationen og følger den fortsatte udvikling med stor interesse.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at der med fordel kan være et årligt møde mellem bestyrelsen for De Frivilliges Hus – Stationen, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Repræsentantskabet i De Frivilliges Hus godkendte på årsmødet 22. september 2021 en sammenlægning med Borgerhuset Stationen. De to selvejende institutioner sammenlægges dermed pr. 1. januar 2022 til én selvejende institution under navnet De Frivilliges Hus – Stationen. Der vil i forbindelse med sammenlægningen blive virksomhedsoverdraget medarbejdere fra Borgerhuset Stationen til De Frivilliges Hus – Stationen, herunder medarbejdere indenfor det rummelige arbejdsmarked.
 
I forbindelse med sammenlægningen er der endvidere udarbejdet reviderede vedtægter, der bl.a. afspejler, at De Frivilliges Hus – Stationen favner både kulturel og social frivillighed. Vedtægterne vil være gældende fra 01. januar 2022, hvorefter frivillige kulturelle foreninger kan blive medlem af De frivilliges Hus – Stationen.
 
Efter gensidig aftale mellem repræsentanter fra De Frivilliges Hus og Borgerhuset Stationen vil der i perioden fra vedtægternes ikrafttræden, 01. januar 2022 til årsmødet i maj 2022 være en overgangsbestyrelse, der er indvalgt på baggrund af de eksisterende vedtægter for De Frivilliges Hus. Viborg Kommune vil fra maj 2022 have to repræsentanter i bestyrelsen for De Frivilliges Hus – Stationen. Ét medlem er administrativt udpeget af forvaltningen indenfor direktørområdet Social, Sundhed & Omsorg, og ét medlem er administrativt udpeget af forvaltningen indenfor direktørområdet Kultur & Udvikling. De to bestyrelsesmedlemmer fra Viborg Kommune vil ikke have stemmeret.
 
Der er igangsat en ansættelsesproces af en daglig leder af De Frivilliges Hus – Stationen. Stillingen forventes besat pr. 1. januar 2022.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I forbindelse med sammenlægningen af De Frivilliges Hus og Borgerhuset Stationen overdrages bygningsdriften af Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg fra politikområdet Kultur til politikområdet Social pr. 1. januar 2022.
 
I forbindelse med overdragelse fra politikområdet Kultur til politikområdet Social omplaceres 500.000 kr. til dækning af udgifter til løn og bygningsdrift i De frivilliges Hus – Stationen. Under forudsætning af godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal der efterfølgende ske endelig godkendelse af Byrådet. Hvis omplaceringen godkendes af fagudvalgene, vil bevillingssagen blive fremsat umiddelbart herefter.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/5118

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. Der foreligger nu et nyt udkast til forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 – udviklingsplan for Hjarbæk, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 15. september 2021 at udsætte behandlingen af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har, som en del af budgetforliget for 2018 og overslagsårene, besluttet at styrke planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
 
Igangsætning af planlægningen for Hjarbæk blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 28. august 2019 (link til sag nr. 17 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. august 2019).
 
Byrådet besluttede at sende forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 i høring i 8 uger (link til sag nr. 8 i byrådet den 18. marts 2020).
 
Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 og lokale udviklingsplaner for Skals, Hjarbæk og Vorde var i høring i perioden 2. april til 28. maj 2020. I høringsperioden kom 10 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Hjarbæk. Disse høringssvar vil blive behandlet sammen med de høringssvar, der må blive indsendt under den offentlige høring af det nye forslag til tillæg nr. 80 for Hjarbæk.
 
Byrådet besluttede efter den offentlige høring, at den del af planforslaget, som omhandlede Hjarbæk (og Vorde), skulle udsættes (link til sag nr. 14 i byrådet den 2. september 2020).
Der har efterfølgende været dialog med repræsentanter fra lokalområdet, som har resulteret i enkelte justeringer i forhold til det oprindelige forslag til udviklingsplanen for Hjarbæk.
Det justerede forslag til den lokale udviklingsplan er drøftet på fællesmøde mellem Teknisk Udvalg og Landdistriktsudvalget den 27. september 2021.
 
En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde den 26. juni 2019 (link til sag nr. 19 i byrådet 26. juni 2019).
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med Sammenhængsmodellen.
 
Der har i Hjarbæk været tale om en kombination af møder, som borgerne har afholdt selv, og møder med deltagelse af politikere og forvaltning. Indholdet af den lokale udviklingsplan blev drøftet på dialogmøde den 10. juni 2021 med tilslutning fra en bred repræsentation af borgere såvel som Landdistriktsudvalgets medlemmer og repræsentanter fra forvaltningen.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. Forslag til tillæg nr. 80 er i bilag 1 og i den digitale kommuneplan (link til tillæg). Forslag til udviklingsplan for Hjarbæk er i bilag 2 og i den digitale kommuneplan (link til udviklingsplan).

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen.
 
Forslag til udviklingsplan for Hjarbæk
Hjarbæk har 226 (tal fra 2020) indbyggere og ligger i landzone. Dertil kommer to større sommerhusområder hhv. nord og syd for landsbyen samt en campingplads.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Hjarbæk har taget udgangspunkt i et stort forarbejde i lokalsamfundet, herunder flere offentlige borgermøder. Dette forarbejde har resulteret i en borgerplan, som er blevet udarbejdet i regi af den lokale borgerforening i løbet af foråret 2019, og som efterfølgende er indarbejdet i forslaget til den lokale udviklingsplan. Et justeret forslag til udviklingsplan blev aftalt på dialogmøde den 10. juni 2021.
 
Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Hjarbæk:
 • Planen justerer afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder HJAR.C2.01 og HJAR.R1.02 med ca. 3.400 m2. Arealerne ligger i dag indenfor afgrænsningen af Hjarbæk (HJAR.C2.01), men den rekreative funktion og sammenhæng til øvrige rekreative funktioner ønskes fremmet ved at lade arealerne indgå i det rekreative rammeområde langs fjorden mellem havnen og sommerhusområdet.
 • Planen udvider afgrænsningen (rammeområde HJAR.C2.01) mod det åbne land med ca. 500 m2 ved Hjarbækvej 29a-c og 1.700 m2 ved Hjarbækvej 18. Der er tale om en konsekvensrettelse ved Hjarbækvej 29a-c, så afgrænsningen afspejler de faktiske forhold og ejendomsgrænser. Ved Hjarbækvej 18 giver udvidelsen mulighed for udstykning af to regulære boliggrunde som en huludfyldning i eksisterende husrække.
 • Planen udlægger et perspektivområde som fremtidigt boligområde øst for byen og syd for Bavnevej.
 
Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Hjarbæk har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 
For at understøtte Hjarbæks udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • at gennemføre en realiseringsplan for dele af udviklingsplanens emner
 • at tilvejebringe en samlet plan for havnens udvikling
 • at sikre muligheder for byens fremtidige udvikling ved at udlægge et nyt perspektivområde
 • en opgradering af strandområdet
 • at styrke naturområderne i tilknytning til strandengene, herunder etablering af kogræsserlaug.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der i forbindelse med udviklingsplanens udarbejdelse har været dialog med bysamfundet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra ultimo november 2021 til primo januar 2022. Høringssvar vil - sammen med de 10 høringssvar fra det tidligere forslag til tillæg nr. 50 for Hjarbæk - efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i marts 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De tiltag, der er nævnt under ”Byrådet vil arbejde for”, vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag, der i den lokale udviklingsplan er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hjarbæk har ikke tidligere haft en byskitse.
 
Kommuneplanen er ikke juridisk bindende for ejerne.
 
Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelser og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planforslaget omfatter et helt bysamfund. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/2060

Resume

Quattro Arkitekter søger - på vegne af ejendomsselskabet Ll. Sct. Mikkels Gade 4 ApS - om ny planlægning, der muliggør opførelse af et 16 etagers højhus på areal mellem Gl. Århusvej og Søndersø i Viborg. Se oversigtskort i bilag 1.
 
Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017–2029 samt miljørapport, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til tillæg nr. 57 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde tirsdag den 14. december 2021 kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til tillæg nr. 57 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde tirsdag den 14. december 2021 kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Kai O. Andersen stemmer imod.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 24. juni 2020 (link til sag nr. 7 i byrådet 24. juni 2020) at igangsætte planlægningen for projekt ”Viborg View”.

Inddragelse og høring - Idéfase

Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til Kommuneplan 2017-2029 har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en offentlig idéfase i perioden 2. juli - 1. oktober 2020.
 
Der blev i idéfasen afholdt borgermøde den 17. september 2020 på Viborg Rådhus.
 
Under idéfasen modtog kommunen 12 høringssvar, der primært omhandlede den ansøgte bebyggelses etageantal, højde, visuel påvirkning af naboområder, øget trafik i området og hensyn til den påtænkte helikopterlandingsplads på Regionshospitalet i Viborg.
 
Byrådet besluttede den 24. februar 2021, i forbindelse med behandling af de modtagne høringssvar i idéfasen, at planlægningen skal fortsætte på det givne grundlag (link til sag nr. 4 i byrådet den 24. februar 2021).
 

Beskrivelse

Quattro Arkitekter har på vegne af ejendomsselskabet Ll. Sct. Mikkels Gade 4 ApS anmodet om igangsætning af ny planlægning for højhusbebyggelsen Viborg View på Brøndumsvej 15-17, Viborg.
 
Bygherre ønsker at opføre bebyggelse i op til 16 etager, med en max. bygningshøjde på 57 m på Brøndumsvej 15-17, Viborg.
 
Bygningen ønskes anvendt til boliger, ikke generende erhverv i miljøklasse 1-2 som fx restaurant, café, hotel, service, kontorerhverv, klinikker o.lign.
 
Boligerne ønskes etableret i de øverste 14-15 etager, mens der ønskes mulighed for liberalt erhverv på alle etager.
 
Byggemuligheden (bruttoetagearealet) er på max. 10.500 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på max. 250 %.
 
Der etableres parkeringspladser under den østligste del af bygningen samt i et parkeringsanlæg i niveau 0 til 1 - umiddelbart nord for bygningen og øst for punkthuset Brøndumsvej 19. Parkeringsanlæggene anlægges med opholdsarealer på taget.
 
Vejadgang til bygningens boliger, liberale erhverv og eventuelt restaurant sker fra Gl. Århusvej via Brøndumsvej.

Eksisterende planforhold

Området ligger i rammeområde VIBM.C1.16_T74 i Kommuneplan 2017 – 2029.
 
Området er omfattet af lokalplan nr. 200, delområde V, hvor anvendelsen fastlægges til boliger og liberale erhverv så som kontorer, klinikker og lignende. Bebyggelse kan opføres i 4 og 6 etager. Bebyggelsesprocenten er max. 100 %.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme og gældende lokalplan. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017 – 2029, og der er - i samarbejde med konsulentfirma og dialog med ejendomsselskabet - udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 541 samt en tilhørende miljørapport til planforslagene.

Forslag til tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017 – 2029

Med kommuneplanforslaget ændres en del af det eksisterende rammeområde VIBM.C1.16_T74, idet der udlægges et nyt rammeområde til centerformål (VIBM.C1.25_57). Endvidere justeres afgrænsningen af rammeområde VIBM.R1.01_T57.
 
Det nye rammeområde VIBM.C1.25_57 udlægges som et af kommuneplanens C1-rammeområder, hvilket betyder, at der inden for rammeområdet kan lokalplanlægges for almen service, boliger, liberale erhverv, hotel og restauration.
 
Med forslaget ændres:
 • bebyggelsesprocenten fra 100 % til 250 % og
 • etageantal fra 8 etager til 16 etager, og
 • bygningshøjde fra 32 m til 57 m
i forhold til det eksisterende rammeområde.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 57 er i bilag 2.

Særbestemmelse om arkitektur

Der fastlægges desuden følgende særbestemmelser for rammeområdet:
 • Ny bebyggelse skal placeres vinkelret på søkanten, så der skabes en sammenhæng fra Gl. Århusvej til Søndersø med kig og stiforbindelse.
 • Bygningen skal nedtrappes mod Søndersø, hvorved bygningens markante udtryk fremstår en smule mindre ved søen.
 • I forbindelse med lokalplanlægningen skal det sikres, at facader og udearealer bearbejdes med materialer og udformes, så de fremstår imødekommende og som en helhed.
 • Hvor det er muligt, skal regnvand enten nyttiggøres, indgå rekreativt indenfor området eller afledes lokalt.

Forslag til lokalplan nr. 541

Forslag til lokalplan er i bilag 3.
 
Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for blandet bolig- og erhvervsformål. Erhverv må kun etableres som ikke generende erhverv i miljøklasse 1-2 som fx restaurant, hotel, service, kontorerhverv, klinikker o. lign samt rekreative formål, parkeringsanlæg, tekniske anlæg og LAR anlæg, sådan at bæredygtighedshensyn tilgodeses.
 
Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres med publikumsorienterede funktioner mod omgivelserne i stueetagen.
 
Lokalplanområdet ligger umiddelbart uden for søbeskyttelseslinjen, men inden for værdifuldt bevaringsværdigt geologisk område, hvor landskabet har stor oplevelsesmæssig betydning.
 
Lokalplanen sikrer, at byggeriet skal opføres med en forholdsvis smal og høj 16 etagers facade mod Gl. Århusvej og en langstrakt bygningskrop mellem Gl. Århusvej og stien ved Søndersøparken. Bygningen aftrappes til 12 etager mod Søndersø. Den nederste del af bebyggelsen fremstår hovedsagelig med glaspartier, så byggeriet fremstår ”åbent” og i aktivt samspil med omgivelserne. Der skal endvidere etableres en mindre pladsdannelse foran bebyggelsen mod Gl. Århusvej. De øvrige etager udføres i teglsten i en blanding af lyse og mørke nuancer, jf. bilag 4.

Støj

En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener, jf. planlovens § 15 a, stk. 1. Det kan ske i overensstemmelse med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. jf. § 15, stk. 2, nr. 13, 23 og 26.
 
Med ”støjbelastede arealer” menes arealer, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj og virksomhedsstøj er fastlagt. Såfremt den pågældende anvendelse ikke kan overholde støjkrav, kan det fx forebygges ved etablering af afskærmningsforanstaltninger.
Hvorvidt kravet i Planlovens § 15a herved er opfyldt, er et retligt spørgsmål, som kan påklages til Planklagenævnet.
 
Der kan i visse situationer være mulighed for at benytte lempede støjkrav ved trafikstøj og virksomhedsstøj. De lempede krav skal ses i sammenhæng med muligheden for at stille krav om isolering mod støj af ny boligbebyggelse. Denne bestemmelse kan anvendes, når der er tale om eksisterende boligområder eller områder til blandede byfunktioner. Viborg View defineres som område til blandede byfunktioner, der ud over boliger må rumme erhverv i miljøklasse 1-2 som fx restaurant, hotel, service, kontorerhverv, klinikker o. lign.
 
Bygherres rådgiver har udarbejdet et notat med vurdering af, hvordan Viborg View bliver påvirket af trafikstøj. Vurderingen fremgår af miljørapporten, der er i bilag 9.
 
Støjundersøgelserne viser, at en del af bebyggelsens facader samt udearealer bliver belastet af trafikstøj, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det vurderes dog, at det er muligt at anvende facadeløsninger og andre støjreducerende tiltag, som sikrer et godt lydniveau både indendørs og udendørs, så de lempede støjkrav kan overholdes.
Forvaltningen er enige i denne vurdering.
 
Bygherres rådgiver har også udarbejdet et notat med vurdering af, hvordan Viborg View vil blive påvirket med støj fra helikopterflyvning til en HEMS-plads på Regionshospitalet (Helicopter Emergency Medical Service). Beregning viser, at der vil være ca. 130 helikopter-ankomster om året. Langt hovedparten af flyvningerne foregår i dagtimerne, nogle få i aftentimerne og 1-2 i nattetimerne pr. år. Notat er i bilag 5.
 
Beregningerne viser, at Viborg View udsættes for støj, der overstiger det gennemsnitlige, vægtede støjniveau på 50 dB, og det vurderes, at de mest udsatte facader kan blive udsat for et gennemsnitligt, vægtet støjniveau på op til 52 dB. Beregningerne viser desuden, at Viborg View ved helikopterflyvning om natten kan blive udsat for maksimale støjniveauer, der overstiger den maskimale grænseværdi på 80 dB. Det vurderes, at niveauerne kan være op til 87 dB på de mest udsatte facader. De vejledende støjgrænser for støj fra helikopterflyvning er dermed overskredet for Viborg View.
 
Bygherres rådgiver foreslår, at der ved håndtering af støj fra helikpoter benyttes de lempede støjkrav (der er gældende for støj fra veje, jernbaner og virksomhede), da det er bygherres rådgivers vurdering, at disse principper også kan anvendes for støj fra helikopterflyvning. Det vurderes, at det er muligt at anvende facadeløsninger og andre støjreducerende tiltag, som sikrer et godt lydniveau både indendørs og udendørs, så de lempede støjkrav kan overholdes.
Bygherres rådgiver foreslår desuden, at der kan ses bort fra de maksimale støjniveauer om natten, fordi de vil forekomme meget sjældent, i gennemsnit 1-2 gange om året.
 
Forvaltningen gør opmærksom på, at det ikke fremgår af vejledning om støj fra flyvepladser, at der kan anvendes de lempede støjkrav ved støj fra helikopter. Rådgiver kan ikke henvise til lignende projekter, og at der således ikke findes præcedens for rådgivers vurdering.

Opholdsarealer

I henhold til kommuneplanens bestemmelser for etageboligbyggeri skal der etableres 15% opholdsareal af grundarealet. Opholdsarealer etableres på terræn, tagterrasser og private altaner. Grundarealet er samlet set ca. 5.500 m2 for hele planområdet. Der skal således findes ca. 825 m2 opholdsareal på terræn, tagterrasser og private altaner. Bygherre vurderer, at 825 m2 er et forholdsmæssigt stort areal, som skal overdækkes, og at det vil komme til at præge området og bebyggelse væsentligt. Derfor foreslår bygherre, at areal, som overdækkes, reduceres til 10% svarende til min. 400 m2, hvor der kan skabes forskellige områder med ly, læ og skygge, uden at det vil blive for dominerende. Der er udarbejdet visualisering visende overdækninger af opholdsareal på terræn for 825 m2 og min. 400 m2, jf. bilag 6.
 
Grundens udnyttelse til bebyggelse er høj, og det er derfor forvaltningens vurdering, at krav om etablering af opholdsareal svarende til 15% af grundarealet bør fastholdes. Krav om etablering af opholdsareal svarende til 15% af områdets grundareal er en standard bestemmelse i kommuneplanen.
 
De vejledende grænseværdier (for trafikstøj og støj fra helikopter) skal overholdes på opholdsarealerne, og det kan derfor være nødvendigt at overdække dele af opholdsarealerne.
 
Bygherre foreslår, at der i en byggetilladelse for Viborg View fastsættes et betinget vilkår om, at der skal ske overdækning af de relevante udendørsarealer, når der er fastsat dato for etablering af helipad. Advokatfirmaet Haugaard/Bradd har for ejendomsselskabet Ll. Sct. Mikkelsgade 4 udarbejdet et notat omhandlende håndtering af byggesag mv. – jf. bilag 7.
 
Forvaltningen kan anbefale, at overdækning af opholdsarealer først etableres, når helipad på Regionshospitalet skal etableres. Dette sker ved vilkår i byggetilladelsen samt tinglysning heraf.

Trafik

Vejadgang til og fra lokalplanområdet sker fra Brøndumsvej. Der er udarbejdet et trafiknotat, der er i bilag 8. Beregningerne viser, at trafikafviklingen i krydset kan afvikles tilfredsstillende på nuværende tidspunkt. Det er forvaltningens vurdering, at projektets påvirkning af de tilstødende kryds vil være marginal, da projektet genererer en begrænset trafikmængde.
 
Forvaltningen gør dog opmærksomheden på, at den trafikale situation i området ved Søndersøparken ikke er holdbar på sigt som følge af en stigning i trafikken samt yderligere udbygning i området. Det vil derfor på sigt være nødvendigt med trafikale tiltag i området ved Søndersøparken for at afhjælpe problemet. Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, skal belyses nærmere og forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt.

Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af kravet om miljøvurdering. Der er udarbejdet en miljørapport, som er i bilag 9.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
 • Visuel indvirkning af højhus i Viborgs byprofil
 • Landskab
 • Vindturbulens
 • Skygge- og indbliksgener
 • Overfladevand
 • Trafikafvikling
 • Vejtrafikstøj
 • Helikopterstøj.
 
Miljørapporten har dels beskrevet og i visse tilfælde medført bestemmelser i lokalplanen i forhold til:
 • visuel indvirkning og vindturbulens, som har medført bestemmelser om opbrydning af bygningens form og facadeudtryk,
 • skyggegener, der vil være størst i middagsperioden i forhold til nabobebyggelsen Riegel Søpark, Brøndumsvej 19,
 • indbliksgener til den nord for liggende nabobebyggelse. Afstanden er ca. 35 m, og indblik vurderes at være begrænset i forhold til nærliggende boliger.
 • overfladevand, idet der skal etableres regnvandsløsninger, som kan forsinke eller reducere udledningen til Søndersø,
 • støj. Rapporten har medført særlige bestemmelser i lokalplanen ift. trafik- og helikopterstøj, herunder betingelser for ibrugtagning.
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 9. december eller 16. december 2021 kl. 17-19 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra ultimo november 2021 til ultimo januar 2022. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk primo 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med, at der på sigt skal laves en trafikal løsning for området, så trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt i området ved Søndersøparken.
 
Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, og de deraf følgende økonomiske konsekvenser, skal belyses nærmere og forelægges til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ejerforhold

Lokalplanområdet er ejet af Region Midt. Der er lavet en forhåndstilkendegivelse af, at investorgruppen køber grunden, og at der sker et mageskifte med ejendommen Ll. Sankt Mikkelsgade 4, såfremt der foreligger en godkendt lokalplan for projekt Viborg View.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/24973

Resume

Forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 1. juli 2021 til den 26. august 2021. Der er i høringsperioden ikke kommet høringssvar til planforslaget.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017–2029 vedtages endeligt uden ændringer.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017–2029 vedtages endeligt uden ændringer.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har, som en del af budgetforliget for 2018 og overslagsårene, besluttet at styrke planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
 
Byrådet besluttede den 22. juni 2021 at fremlægge forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring i 8 uger (link til sag nr. 24 i byrådet den 22. juni 2021).
 
Kommuneplantillægget og den lokale udviklingsplan fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslaget til den lokale udviklingsplan i dialog med den lokale udviklingsgruppe.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 1. juli 2021 til den 26. august 2021.
 
Der er i høringsperioden ikke kommet høringssvar til planforslaget.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget foreslås vedtaget uændret.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Sparkær. Tillægget udgør samtidig det planmæssige grundlag for at kunne etablere et togstop ved en eksisterende jernbane.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da tillægget omfatter et bysamfund. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/27803

Resume

Forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 1. juli til 30. august 2021. Der er kommet 4 høringssvar. Høringssvarene handler om bebyggelsens omfang og udseende, den fremtidige placering af Center for Mestring, parkering, trafik og støj. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt uden ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-10-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt uden ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Region Midtjylland ønsker at opføre et nyt byggeri til regionspsykiatrien på et areal mellem Ll. Sct. Mikkels Gade og Søndersøparken i Viborg. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Byrådet besluttede den 22. juni 2021 (link til sag nr. 23 i byrådet den 22. juni 2021) at fremlægge forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget og miljørapporten er i bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 1. juli til den 30. august 2021. Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslaget og miljørapporten. Høringssvarene er i bilag 3.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde den 12. august 2021. Debatten drejede sig hovedsageligt om den fremtidige placering af Center for Mestring og trafik i området.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Et af høringssvarene kommer fra Viborg Stiftsøvrighed, der ønsker, at der i den fremtidige bebyggelses skala og proportionering tages hensyn til omgivelserne. Forvaltningen er enig i dette, men vurderer, at der først skal tages nærmere stilling til byggeriets udformning i forbindelse med den fremtidige arkitektkonkurrence og efterfølgende lokalplanlægning.
 
Forvaltningen har desuden kontaktet Viborg Stiftsøvrighed for at indlede en dialog om de fremsendte bemærkninger og den videre planlægning af projektet.
 
Et andet høringssvar omhandler den trafikale situation i området. Forvaltningen er enig i, at den trafikale situation ikke er holdbar på sigt, hvilket også påpeges i miljørapporten, og at der skal laves trafikale tiltag i området for at afhjælpe problemet.
 
Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, skal belyses nærmere i forbindelse med kommende lokalplanlægning af området. Dette vil derfor blive forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt, og inden der vedtages en lokalplan for området.
 
De øvrige bemærkninger omhandler den fremtidige placering af Center for Mestring, parkering og støj/vibrationer.
 
Forvaltningen vurderer ikke, at nogle af de fremsendte bemærkninger giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde (VIBM.A1.09_T74) som et af kommuneplanens A1-rammeområder. Det betyder, at der indenfor rammeområdet kan lokalplanplanlægges for offentlige formål som f.eks. hospital, sundhedsvæsen, lægeklinik, administration, kulturelle formål mv.
 
For rammeområdet ændres bebyggelsesprocenten fra 60 % til 150 %, mens maks. etageantal (8 etager) og maks. bygningshøjde (32 m) bibeholdes fra det eksisterende rammeområde.

Særbestemmelser om arkitektur

På grund af planlægningens omfang og centrale placering ved Søndersø er projektet arkitekturscreenet på et overordnet niveau ved kommuneplanlægning og skal igen arkitekturscreenes på et mere detaljeret niveau ved lokalplanlægning.
 
Der fastlægges følgende særbestemmelser for rammeområdet:
 • Ny bebyggelse skal placeres vinkelret på søkanten, så der skabes en sammenhæng fra Ll. Sct. Mikkels Gade mod Søndersø med kig gennem området og med stiforbindelser.
 • Bebyggelsen skal nedtrappes mod Søndersø, så den nærmest søen fremstår i maks. 3 etager. Dette for at mindske indvirkningen ved de rekreative områder ved søen og for at skabe en nedtrappende overgang til den lavere bebyggelse ved søen.
 • Der må kun etableres punktvis højere bebyggelse langs Ll. Sct. Mikkels Gade, så bebyggelsen ikke fremstår som en høj mur i området. Fordeling af maks. etageantal præciseres i kommende lokalplanlægning.
 • I forbindelse med lokalplanlægning skal det sikres, at facader og udearealer bearbejdes med materialer og udformning, så de opleves imødekommende og i en menneskelig skala.

Særbestemmelse om klimatilpasning

En større del af rammeområdet er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
Der fastlægges derfor en særbestemmelse om, at klimatilpasningstiltag og risiko for oversvømmelse tænkes ind i nyt byggeri.

Miljørapport

Til planforslaget blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslaget.
 
Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslaget og miljørapporten. Høringssvarene er i bilag 3. De bemærkninger, der omhandler miljørapporten, er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med kommuneplantillægget.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport.
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. miljøkonsekvensvurderinger (VVM).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med, at der på sigt skal laves en trafikal løsning for området, så trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, jf. det der er belyst i miljørapporten.
 
Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, og de deraf følgende økonomiske konsekvenser, skal belyses nærmere i forbindelse med kommende lokalplanlægning af området. Dette vil derfor blive forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt, og inden der vedtages en lokalplan for området.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en større ændring af kommuneplanen. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/25736

Resume

Alle udvalgene udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. ”Det korrigerede budget” er det oprindelige budget tillagt diverse tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2020.

Indstilling

På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes,
 
2. at udgifterne afholdt til styrket erhvervsservice i Teknik og Miljø i 2021 gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen for 2021 og at merudgiften til disse udgifter ikke overføres til 2022 (se bilag 2, side 2) og
 
3. at problemstilling vedr. forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. i Viborg Svømmehal som følge af manglende billetindtægter i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. på grund af lukning i perioden januar til maj 2021 (Covid-19-restriktioner) drøftes jfr. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgningssag.
 
 
Ligeledes på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren desuden, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
4. at budgetopfølgningen opgjort pr. 30. sept. 2021 godkendes,
 
5. at der godkendes samlet netto nedsættelse af drifts-udgiftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) på 80.392.000 kr. i 2021 specificeret som vist i bilag nr. 4,
 
6. at de samlede netto mindreudgifter på 80.392.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2021,
 
7. at der gives en lånebevilling på 32.400.000 kr. til kontoen ”nye lån” med rådighedsbeløb i 2021 og
 
8. at indtægten på 32.400.000 kr. i 2021 finansieres af det på budgettet afsatte rådighedsbeløb.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

1. de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes,
 
2. udgifterne afholdt til styrket erhvervsservice i Teknik og Miljø i 2021 gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen for 2021. Merudgiften til disse udgifter ikke overføres til 2022 (se bilag 2, side 2)
 
3. problemstilling vedr. forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. i Viborg Svømmehal som følge af manglende billetindtægter i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. på grund af lukning i perioden januar til maj 2021 (Covid-19-restriktioner) drøftes jfr. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgningssag.
 
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
4. at budgetopfølgningen opgjort pr. 30. sept. 2021 godkendes,
 
5. at der godkendes samlet netto nedsættelse af drifts-udgiftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) på 80.392.000 kr. i 2021 specificeret som vist i bilag nr. 4,
 
6. at de samlede netto mindreudgifter på 80.392.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2021,
 
7. at der gives en lånebevilling på 32.400.000 kr. til kontoen ”nye lån” med rådighedsbeløb i 2021 og
 
8. at indtægten på 32.400.000 kr. i 2021 finansieres af det på budgettet afsatte rådighedsbeløb.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2021 for Viborg Kommune opgjort pr. 30. sept. 2021.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskabsresultat og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).
 
Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (på driften på politikområde-niveau), men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i nedenstående tabel 1.
 
Efter resultatopgørelsen i tabel 1 herunder er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kort beskrevet.
For at se yderligere kommentarer til resultatopgørelsen henvises til bilag 2, hvor de væsentligste af resultatopgørelsens poster er kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
Som bilag nr. 3 er vedlagt oversigt over ansøgte omplaceringer af budgetbeløb mellem politikområder. Formelt set er der tale om bevillinger til de enkelte politikområder, men da de totalt set giver 0 kr., kan Økonomi- og Erhvervsudvalget godkende disse på byrådets vegne.
 
 
Corona-udgifter
Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL indgået aftale om kommunernes kompensation for Corona-udgifter i 2021 og Viborg Kommunes forholdsmæssige andel udgør ca. 15 mio. kr. Direktionen har vurderet de væsentligste områder, der forventes at komme merudgifter på og kommet med forslag til, at der gives tillægsbevillinger til disse områder. Størrelsen af foreslåede tillægsbevillinger udgør 18,5 mio. kr. Der er ikke i det nuværende budget indregnet merudgifter til Corona. Specifikation af udgifterne pr. politikområde kan ses af bilag 4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1, resultatopgørelse 2021
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg. / merindt.
Note nr.
 
Oprindeligt
Korrigeret
30. sept.
I forhold til opr. budget (kol. 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
 
Skatter og generelle tilskud
-6.459
-6.459
-6.434
25
25
1
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
4.491
4.555
4.562
71
6
2
Overførselsudgifter
1.696
1.693
1.610
-86
-84
3
Driftsudgifter i alt
6.187
6.248
6.171
-15
-77
 
 
 
 
 
 
 
 
Renter
6
30
29
22
-1
 
Resultat før anlæg og afdrag mv.
-266
-180
-234
32
-54
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
234
252
178
-56
-74
4
Anlæg, jordforsyning
5
-8
-109
-113
-101
5
Anlæg, ældreboliger
0
0
0
0
0
 
Alment boligbyggeri
12
20
2
-10
-17
6
Nettoafdrag på gæld
56
56
55
-1
-1
7
 
 
 
 
 
 
 
Samlet likviditetsvirkn. af
det skattefinans. område
40
139
-108
-148
-247
 
 
 
 
 
 
 
 
Affaldsforsyning
-4
-1
-17
-13
-16
8
 
 
 
 
 
 
 
Finansforskydninger
-13
-34
-41
-28
-7
9
Samlet likviditetsvirkning
(plus = kasseforbrug)
24
104
-166
-190
-270
 
 
 
Helt overordnet
Det forventede resultat på driften bærer præg at et relativt stort forbrug på serviceudgifterne, som dog primært skyldes familieområdet og socialområdet.
 
Familieområdet har et forventet merforbrug på 47,9 mio. kr. med hovedparten (41,7 mio. kr.) liggende centralt, og resultatet er forværret sammenholdt med budgetopfølgningen per 30. juni. Merudgiften skyldes væsentlig flere anbringelser end forudsat samt markant forøgede udgifter til forebyggelse.
 
Socialområdets forventede merforbrug på 18 mio. kr. har været forventet året igennem, og skyldes primært flere borger med mere komplekse behov, og i mindre omfang en generel tilgang af borgere til området.  
 
På overførselsområdet forventes der et meget stort mindreforbrug i forhold til budgettet (ca. 84 mio. kr.
 
På anlægsbudgettet forventes der ligeledes meget store mindreudgifter på grund af forsinkelser i en række projekter samt meget store merindtægter fra grundsalg.
 
Samlet set betyder det på bundlinjen, at der kan tillægges kassebeholdningen et meget stort beløb, hvor der i det oprindelige budget var forventet et kasseforbrug.
 
 
Indtægter fra skatter og generelle tilskud
Indtægter fra skatter og tilskud under et forventes at give en mindreindtægt på ca. 25 mio. kr. i forhold til budgettet.
 
En stor del af afvigelsen på tilskud og udligning består af en mindreindtægt på 55 mio. kr. bestående af forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet på overførselsområdet på 39 mio. kr. og forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 med 16 mio. kr.
 
Ovenstående skal ses i sammenhæng med politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet under Beskæftigelsesudvalget, hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 84 mio. kr.
Herudover forventes der under tilskud og udligning merindtægter på i alt ca. 31 mio. kr.  mio. kr., som vedrører en række forhold, der er specificeret i bilag 2, side 1.
 
 
Serviceudgifter
I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der ca. balance i forhold til det korrigerede budget. I budgettet er indeholdt en budgetbuffer på 15 mio. kr. Når budgettet inkl. bufferen forventes at balancere med det forventede forbrug, er bufferen således brugt. 
 
 
For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en merudgift på ca. 38 mio. kr. i forhold til rammen.
 
 
Overførselsudgifter
Samlet forventes der en mindreudgift på ca. 84 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører de permanente forsørgelsesydelser.
 
 
Anlæg
Der forventes følgende mindreudgifter (netto) i forhold til det korrigerede budget:
 
Tabel 2, forventede afvigelser på anlæg
Skattefinansieret
   74 mio. kr.
Ældreboliger
     0 mio. kr.
Jordforsyning
 101 mio. kr.
Forsyning
     4 mio. kr.
I alt, netto
179 mio. kr.
 
For anlæg under de skattefinansierede områder forventes der et mindreforbrug på netto ca. 56 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
 
Forsyning
Drift: Der forventes netto merindtægt på ca. 12 mio. kr.
Anlæg: Forventet mindreudgift på ca. 4 mio. kr.
 
 
Likviditet
Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et forbrug af kassebeholdningen på ca. 24 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat i stedet blive tale om en kasseforøgelse på 166 mio. kr. Dette er 68 mio. kr. mere end forventet ved den seneste opfølgning pr. 30. juni eller en forbedring på ca. 190 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret.
 
 
Ved årets start var den gennemsnitlige likviditet målt dag for dag gennem det seneste år på ca. 480 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i 2021 forventes at være stigende til ca. 760 mio.
 
Byrådets økonomiske målsætninger
Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 234 mio. kr. er tæt på byrådets målsætning om minimum 250 mio. kr.
 
Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på 178 mio. kr. ligger under byrådets målsætning om minimum 225 mio. kr. Der gøres dog opmærksom på, at der er tale om nettotal og at budgettet for 2021 indeholder en række indtægtsbeløb fra ejendomshandler og tilskud, som trækker ned i nettotallet.
 
Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være stigende i forhold til det, regnskabet viste i 2020 (480 mio. kr.). For den gennemsnitlige likviditet er målsætningen på minimum 200 mio. kr. med udgangen af året og målsætningen forventes dermed overholdt.
 
 
Bevillingsansøgninger:
I denne sidste budgetopfølgning pr. 30. sept. søges der bl.a. bevillinger til de forventede afvigelser på de områder, hvor der ikke er overførselsadgang (indtægter fra skatter og tilskud / overførselsudgifter / grundsalg mv.). Normalt er der overførselsadgang på familieområdet og socialområdet, men med de økonomiske udfordringer, der i øjeblikket er på de 2 politikområder, forudsættes det, at de store merforbrug, der forventes, ikke overføres til 2022. Det er derfor foreslået, at der forventede merforbrug tillægsbevilges i år.
 
I bilag nr. 4 er specificeret de driftsbevillinger / rådighedsbeløb (anlæg), der søges i sagen.
 
 
Indstillinger fra udvalgene:
Alle udvalg indstiller de foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse samt resultatet af deres respektive budgetopfølgninger til byrådets godkendelse.
 
Herudover har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet flg.:
”at problemstilling vedr. forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. i Viborg Svømmehal som følge af manglende billetindtægter i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. på grund af lukning i perioden januar til maj 2021 (covid 19-restriktioner) medsendes til behandling af budgetopfølgningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget”.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/50677

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor
udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der
administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende
bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal
anlægsregnskaberne godkendes særskilt af byrådet. Hvis udgifterne beløber sig til under 2
mio.kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger på anlæg på Økonomi- og Erhvervsudvalgets
område:
 
Afdelingsnr.
Anlægsprojekt
Bevilling (1.000 kr.)
Forbrug (1.000 kr.)
Afvigelse
A19210064
Salg af grund til ungdoms- boliger i Houlkær til Boligselskabet Viborg
-3.350
18
-3.350
55
37
 
A10380001
Salg af Skabermøllevej 40, Viborg
-2.226
55
-2.226
66
11
A19210134
Køb af ejendommen Holstebrovej 89, Viborg
3.128
 
3.145
17
A10280011
Salg af Reberbanen 27, Viborg
-2.280
98
-2.180
1
3
A10120011
Køb af ejendommen Rughavevej 56, Viborg
4.500
4.500
0
A19210065
Salg af areal til Middagshøjvej til Sct. Jørgen til Ungdomsboliger
-4.300
20
 
-4.397
56
-61
A10240011
Salg af kiosk, Banegårdspladsen 6, Viborg
-2.200
93
-2.200
116
23
A10040011
De 5 Hald’er
4.118
4.118
0
I alt
Afsluttede anlæg
-14.356
12.030
-14.353
12.057
3
27
(+ = merforbrug/mindreindtægt)
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/16792

Resume

På baggrund af en henvendelse fra Ankestyrelsen godkendte byrådet den 22. juni 2021 en udtalelse til Ankestyrelsen angående kommunens praksis vedr. ibrugtagningstilladelser i byggesager. Ankestyrelsen har ved brev af 2. september 2021 anmodet om supplerende oplysninger i sagen. Byrådet skal tage stilling til, om det udarbejdede svarudkast til Ankestyrelsen kan godkendes.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det udarbejdede udkast til supplerende svarbrev til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det udarbejdede udkast til supplerende svarbrev til Ankestyrelsen godkendes.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Ved brev af 13. april 2021 rettede Ankestyrelsen henvendelse til Viborg Kommune med henvisning til, at Ankestyrelsen fra en journalist havde modtaget henvendelser vedrørende kommunens behandling af sager om ibrugtagningstilladelser efter byggeloven.
 
Ankestyrelsen anmodede om en udtalelse fra Viborg Kommune, der skulle bruges til at vurdere, om Ankestyrelsen fandt anledning til at rejse en egentlig tilsynssag mod kommunen. 
 
Sagen blev behandlet på byrådsmødet juni 2021 (link til sag nr. 25 i byrådet den 22. juni 2021), hvor byrådet foretog godkendelse af svarbrev til Ankestyrelsen. 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ankestyrelsen har ved brev af 2. september 2021 (bilag nr. 1) fremsendt en supplerende høring til Viborg Kommune. Som det fremgår af henvendelsen skal også den supplerende udtalelse bruges til at vurdere, om der er anledning til at rejse en egentlig tilsynssag.
 
Viborg Kommunes svarbrev af indeholdt bl.a. en beskrivelse af de i Byggeri konstaterede udforinger med, at der var sket ibrugtagning af nogle byggerier uden ibrugtagningstilladelse.
 
Med nærmere henvisning til disse oplysninger i kommunens tidligere svar anmoder Ankestyrelsen nu Viborg Kommune om, ”at redegøre for arbejdet med opfølgningen på lovliggørelsen af de ovennævnte byggerier, herunder for den aktuelle status og hvornår kommunen forventer, at byggerierne er lovliggjorte.”
 
Det bemærkes, at Ankestyrelsen i forhold til den i brevet af 2. september 2021 fastsatte svarfrist har meddelt fristforlængelse til 15. november 2021.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til svarbrev til Ankestyrelsen jf. bilag nr. 2.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/35308

Resume

Der skal tages stilling til en ansøgning om et kommunalt tilskud i forbindelse med Klejtrups byjubilæum.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. om ansøgningen til et kommunalt tilskud til aktiviteter i forbindelse med Klejtrups 800-års jubilæum helt eller delvis imødekommes
 
2. at udgiften i givet fald i 2022 finansieres af det afsatte driftsbudget på Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter i forbindelse med Klejtrups 800-års jubilæum delvis imødekommes ud fra de tidligere godkendte retningslinjer med 36.600 kr., og
 
2. at udgiften i 2022 finansieres af det afsatte driftsbudget på Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Klejtrup By kan i 2022 fejre 800-års jubilæum. I den forbindelse er der nedsat et jubilæumsudvalg, som koordinerer de forskellige aktiviteter. Jubilæumsudvalget v. Jon Pugholm har den 28. september 2021 på vegne af foreningerne i Klejtrup sendt en ansøgning om støtte fra Viborg Kommune på 100.000 kr. Målet er at skaffe 300.000-400.000 kr. til forskellige aktiviteter i jubilæumsåret. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 14. december 2016 retningslinjer for kommunens tilskud i forbindelse med byjubilæer.
 
Af retningslinjerne fremgår,  
 
 • At byer og landsbyer i Viborg Kommune kan søge om tilskud til markering af byjubilæum på følgende mærkedage: 100 år, 150 år, 200 år osv., altså med 50 års interval.,
 • I forbindelse med bevilling af tilskudsbeløb til markering af byjubilæer anvendes en model med 40 kr. pr. indbygger for alle byer og landsbyer,
 • at tilskud til byjubilæer finansieres inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget, og 
 • at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender fremtidige ansøgninger.
 
Klejtrup By havde pr. 1. januar 2021 915 indbyggere. Med et tilskud pr. indbygger på 40 kr. giver det et samlet tilskud på 36.600 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/15419

Resume

Resultaterne på den gennemførte Borgermåling 2021 og opfølgningen på Sammenhængsmodellens øvrige mål forelægger nu. Der lægges derfor op til en drøftelse af status for arbejdet med at opfylde Sammenhængsmodellens målsætninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at borgerundersøgelsens resultater og opfølgningen på Sammenhængsmodellens mål drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at borgerundersøgelsens resultater og opfølgningen på Sammenhængsmodellens mål drøftes og tages til efterretning.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Borgerundersøgelsens resultater og opfølgningen på Sammenhængsmodellens mål blev taget til efterretning.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

For at fastlægge et udgangspunkt – en såkaldt baseline – for målene i Sammenhængsmodellen, blev der i august og september 2019 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i Viborg Kommune. Spørgeskemaet fastlagte baseline for de otte målsætninger i Sammenhængsmodellen, hvor der ikke på forhånd var et tilgængeligt datagrundlag. For de øvrige 13 af målsætningerne eksisterer der registerbaseret data (f.eks. befolkningstal).
 
Det er hensigten, at der hvert år gennemføres en opfølgende måling med de samme spørgsmål, så det er muligt at vurdere om man kommer nærmere de fastsatte mål.
 
Byrådet godkendte den 1. september 2021 (sag nr. 29) processen for gennemførelsen af Borgermåling 2021.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Borgerundersøgelsens dataindsamling fandt sted fra den 7. til den 24. september 2021. I alt 1.738 borgere svarede på alle spørgsmålene i undersøgelsen, hvilket giver en pæn svarprocent på 39 %. Resultaterne fremgår af rapporten i bilag nr. 1.
 
Af resultaterne kan der blandt andet fremhæves:
 • Generelt er der få forskydninger fra 2019 til 2021
 • 8 % - eller ca. 6.500 personer ud af kommunens borgere – led i 2019 af ”svær ensomhed” – dette er det samme i 2021. Corona-nedlukningen har således ikke ændret dette tal. Det er stadig de unge som er mest ensomme.
 • I 2019 havde 44 % af kommunens borgere det seneste år udført frivilligt arbejde – dette var i 2021 faldet til 35 %.
 • Antallet af rygere ligger stabilt omkring 12 % daglige rygere – der er den mindste andel af daglige rygere i aldersgruppen 16-24 år.
 • 59 % er tilfredse eller meget tilfreds med udbuddet af events og større begivenheder i Viborg Kommune mod 66 % i 2019 (Sammenhængsmodellens målsætning er 80 %). Dette skyldes formentlig stadig konsekvenserne af Corona-nedlukningen.
 • På en skala fra 0 til 100, hvor nul er ingen oplevet sammenhæng og 100 er sammenhæng på alle områder scorer borgerne Viborg Kommune til 57,9 mod 56,3 i 2019.
 
Med resultaterne fra borgerundersøgelsen er der nu resultater for ”år 2”, som kan sammenlignes med den baseline, der blev fastlagt i 2019. Den samlede opfølgning fremgår af bilag nr. 2.
 
Alle resultater og indikatorer er samlet på en side på viborg.dk og sammenkoblet med visning af data i Business Intelligence (BI). Her bliver tal løbende opdateret – nogle månedligt og andre årligt.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Det nye byråd vil i 1. halvår af 2022 drøfte og eventuelt justere Sammenhængsmodellen målsætninger.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/34765

Resume

Lejerbo Randers søger om byrådets anbefaling til Landsbyggefonden, om godkendelse til at påbegynde renovering og nedrivning i afdeling 328, Møldrup (skema B) og den foreløbige husleje. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Lejerbo Randers om godkendelse til renovering af almene boliger i afdeling 328, Møldrup (skema B) med en samlet anlægsøkonomi på 19.186.000 kr., og under forudsætning af at Bolig- og Planstyrelsen godkender nedrivning af boliger, videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling, og
 
2.  at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt 816 kr./m2/år.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Efter dagsordenens udsendelse har forvaltningen modtaget godkendelse fra Bolig- og Planstyrelsen af nedrivning af boliger.
 
På baggrund af dette indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Lejerbo Randers om godkendelse til renovering af almene boliger i afdeling 328, Møldrup (skema B) med en samlet anlægsøkonomi på 19.186.000 kr. videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling, og
 
2.  at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt 816 kr./m2/år.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 18. marts 2020 (link til sag nr. 18 i byrådet 18. marts 2020) at anbefale ansøgning om tilsagn til renovering af 82 almene boliger og nedrivning i afdeling 328, Møldrup med en anslået anlægsøkonomi på 19.723.000 kr. til Landsbyggefonden under forudsætning af, at bygningsafsnit 6 (Borgergade i Aalestrup) sælges.  
 
På baggrund af byrådets anbefaling har Landsbyggefonden den 20. april 2020 meddelt tilsagn om støtte (skema A).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Efter tilsagnet (skema A) har Lejerbo Randers haft helhedsplanen i licitation og Bolig- og Planstyrelsen har godkendt nedrivning af boligerne i Klejtrup og Møldrup. Derudover har Vesthimmerlands Kommune godkendt salg af bygningsafsnit 6 (Borgergade i Aalestrup).
 
Anlægsøkonomiens fordeling
Renoveringsprojektet har været udbudt i begrænset hovedentreprise.
 
Anlægsøkonomien for renoveringen i afdeling 328, Møldrup er ved skema B på 19.186.000 kr. hvilket er 537.000 kr. lavere end den budgetteret anlægsøkonomi ved skema A, som var på 19.723.000 kr. (19.723.000 kr. – 19.186.000 kr.).
 
Helhedsplanen for afdeling 328, Møldrup er opdelt i støttede og ustøttede arbejder.
 
De støttede arbejder kaldes også gruppe 1-arbejder og finansieres fuldt ud med støttede lån. De ustøttede arbejder er opdelt i gruppe 2 og gruppe 3, hvor gruppe 2 hovedsageligt er forbedringsarbejder og gruppe 3 er vedligeholdelsesarbejder, som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser:
 
 
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Samlet
Opretning
2.901.000 kr.
 
 
Ombygning
   753.000 kr.
 
 
Tilgængelighed
   932.000 kr.
 
 
Forbedringer
 
 14.600.000 kr.
 
I alt
4.586.000 kr.
 14.600.000 kr.
19.186.000 kr.
 
Finansiering
Renoveringen finansieres ved støttede og ustøttede realkreditlån samt kapitaltilførsel som lån.
 
Landsbyggefonden har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen:
 
Støttede realkreditlån (Gruppe 1)
  4.586.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 2)
10.000.000 kr.
Kapitaltilførsel
  1.000.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 3)
  3.600.000 kr.
Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder
19.186.000 kr.
 
Det lavere licitationsresultat på 537.000 kr. er fordelt med en reduktion på 107.000 kr. på det støttede lån og en reduktion på 430.000 kr. på det ustøttede realkreditlån til gruppe 3 arbejder.
 
Huslejeniveau
Lejerbo oplyser, at den foreløbige gennemsnitlige husleje i afdeling 328, Møldrup, bliver reduceret i forhold til den nuværende leje, men at huslejeniveauet dog vil stige i forhold til huslejeniveauet, som blev godkendte ved skema A.
 
I henhold til regnskabet for 2020 er den gennemsnitlige husleje 926 kr./m²/år. Lejerbo oplyser, at den foreløbige gennemsnitlige husleje efter renoveringen vil udgøre 816 kr./m²/år, hvilket er 38 kr./m²/år mere end huslejeniveauet på 778 kr./m²/år, som blev godkendt ved skema A.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Lejerbo oplyser, at renoveringen vil blive gennemført i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kapitaltilførsel
Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefonden udgøre 1.000.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 200.000 kr., som blev godkendt ved skema A.
 
Kommunegaranti
For det støttede lån (gruppe 1 arbejder) forventes der et garantikrav på 100% af hovedstolen. Ved en garantiprocent på 100 udgør den kommunale garanti 4.586.000 kr. (selvskyldnerkaution), dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%.
 
Til de ustøttede renoveringsarbejder (gruppe 2 og gruppe 3 arbejder) skal afdeling 328, Møldrup optage ustøttede lån på henholdsvis 10.000.000 kr. og 3.600.000 kr. med en forventet kommunegaranti på 100%, svarende til i alt 13.600.000 kr. (10.000.000 + 3.600.000 kr.). 
 
Alle 3 lån blev godkendt ved skema A, men på grund af den lavere anlægsøkonomi er to af lånene (det støttede lån (gruppe 1-arbejder) og det ene ustøttede lån (gruppe 3-arbejder)) og den deraf kommunale garanti også blevet lavere. Det ustøttede lån til gruppe 2 arbejder er uændret i forhold til godkendelsen ved skema A.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Bemyndigelse skema C
Byrådet besluttede på mødet den 5. november 2008 (Link til sag nr. 307 i byrådet den 5. november 2008) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema C og den endelig husleje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af byrådet godkendte skema B.
 
 
Bilag

Sagsid.: 21/15484

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets anbefaling til Landsbyggefonden, om godkendelse til at påbegynde renovering af afdeling 825, Ældreboliger Fjends (skema B). Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om godkendelse til renovering af 50 almene boliger i afdeling 825, Ældreboliger Fjends (skema B) med en samlet anlægsøkonomi på 28.220.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
2. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 12.127.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50% regaranti fra Landsbyggefonden, og
 
3. at byrådet giver tilsagn om 100% kommunal garanti for ustøttede realkreditlån på 4.299.000 kr. til gruppe 3 arbejder.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om godkendelse til renovering af 50 almene boliger i afdeling 825, Ældreboliger Fjends (skema B) med en samlet anlægsøkonomi på 28.220.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
2. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 12.127.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50% regaranti fra Landsbyggefonden, og
 
3. at byrådet giver tilsagn om 100% kommunal garanti for ustøttede realkreditlån på 4.299.000 kr. til gruppe 3 arbejder.
 
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 18. november 2020 (link til sag nr. 23 i byrådet 18. november 2020) at anbefale ansøgning om tilsagn til renovering af 50 almene boliger i afdeling 825, Ældreboliger Fjends med en anslået anlægsøkonomi på 21.540.000 kr. til Landsbyggefonden.  
 
På baggrund af byrådets anbefaling har Landsbyggefonden den 2. december 2020 meddelt tilsagn om støtte (skema A).
 

Inddragelse og høring

Den reviderede helhedsplan blev godkendt af afdelingsmødet den 12. august 2021.
 

Beskrivelse

I henhold til Grøn Boligaftale 2020 er Landsbyggefondens tilsagn betinget af, at renoveringen skal gennemføre en grøn screening. På baggrund af screeningen har Landsbyggefonden godkendt, at det støttede lån bliver øget med 378.000 kr. til etablering af varmepumper i bebyggelsen i Sparkær.
 
Efter tilsagnet (skema A) har Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg udvidet helhedsplanen til også at omfatte sokkelaffugter i Sparkær samt separatkloakering i Sjørup og sammen med de i øjeblikket høje håndværkerpriser er licitationsresultatet blevet højere end det var budgetteret til ved skema A. Den samlede anlægsøkonomi for renoveringen ved skema B er dermed steget i forhold til anlægsøkonomien ved skema A.
 
Boligselskabet har været i dialog med Landsbyggefonden om besparelser i projektet.
 
Anlægsøkonomiens fordeling
Boligselskabet har haft projektet udbudt i begrænset fagentreprise.
 
Anlægsøkonomien for renoveringen i afdeling 825, Ældreboliger Fjends er ved skema B på 28.220.000 kr. hvilket er 6.680.000 kr. højere end den budgetteret anlægsøkonomi ved skema A, som var på 21.540.000 kr. (28.220.000 kr. – 21.540.000 kr.).
 
Helhedsplanen for afdeling 825, Ældreboliger Fjends er opdelt i støttede og ustøttede arbejder.
De støttede arbejder kaldes også gruppe 1-arbejder og finansieres fuldt ud med støttede lån. De ustøttede arbejder er opdelt i gruppe 2 og gruppe 3, hvor gruppe 2 hovedsageligt er forbedringsarbejder og gruppe 3 er vedligeholdelsesarbejder, som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser:
 
 
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Samlet
Opretning
 7.096.000 kr.
 
 
Ombygning
 2.541.000 kr.
 
 
Tilgængelighed
 2.490.000 kr.
 
 
Forbedringer
 
  7.284.000 kr.
 
Vedligeholdelse
 
  8.809.000 kr.
 
I alt
12.127.000 kr.
16.093.000 kr.
28.220.000 kr.
 
Finansiering
Renoveringen finansieres ved støttede og ustøttede realkreditlån, kapitaltilførsel som lån, afdelingens henlæggelser og brug af boligorganisationens trækningsretsmidler i Landsbyggefonden.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyste ved skema A, at de ikke ville anvender midler fra afdelingens henlæggelser til finansiering af helhedsplanen, da det ikke er alle boliger i afdelingen, som er omfattet af helhedsplanen. Boligselskabet oplyser til skema B, at de har revurderet anvendelsen af afdelingens henlæggelser, da vedligeholdelsesbehovet for de renoverede boliger i en overgang vil være mindre samt at der i forbindelse med helhedsplanen bliver gennemført kloakseparering ved Sjørup Plejecenter - et arbejde, som efterfølgende skulle havde være finansieret af henlæggelserne. 
 
Landsbyggefonden har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen:
 
Støttede realkreditlån (Gruppe 1)
12.127.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 2)
  8.980.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden
     520.000 kr.
Kapitaltilførsel
     500.000 kr.
Henlæggelser fra afdeling 825
  1.794.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 3)
  4.299.000 kr.
Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder
28.220.000 kr.
 
Stigningen af den samlede anlægsøkonomi på 6.680.000 kr. er fordelt med en stigning på 4.851.000 kr. på det støttede lån, en stigning på 35.000 kr. på det ustøttede lån til gruppe 3 arbejder samt 1.794.000 kr. fra afdelingens henlæggelser.
 
Huslejeniveau
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at selvom anlægsøkonomien er steget vil den foreløbige gennemsnitlige husleje i afdeling 825, Ældreboliger Fjends, ikke bliver ændret i forhold til den, som blev godkendt ved skema A. En stigning af det støttede lån påvirker ikke huslejen og en stigning på 35.000 kr. på det ustøttede lån til gruppe 3-arbejderne, vil ikke overstige den forventede driftsbesparelse, som helhedsplanen vil medføre.
 
Den gennemsnitlige husleje i afdeling 825, Ældreboliger Fjends er i dag 1.050 kr./m²/år og det fremtidige gennemsnitlige huslejeniveau vil blive 1.065 kr./m²/år, hvilket svarer til en stigning på ca. 1,4 %.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet forventer, at renoveringen begynder ultimo 2021 og varer i ca. 2 år.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kapitaltilførsel
Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefonden udgøre 500.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 100.000 kr., som blev godkendt ved skema A.
 
Kommunegaranti
For det støttede lån (gruppe 1 arbejder) forventes der et garantikrav på 100% af hovedstolen. Ved en garantiprocent på 100 udgør den kommunale garanti 12.127.000 kr. (selvskyldnerkaution), dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%, hvilket er 4.851.000 kr. højere end godkendt ved Skema A.
 
Til de ustøttede renoveringsarbejder (gruppe 2 og gruppe 3 arbejder) skal afdeling 825, Ældreboliger Fjends optage ustøttede lån på henholdsvis 8.980.000 kr. og 4.299.000 kr. med en forventet kommunegaranti på 100%, svarende til i alt 13.279.000 kr. (8.980.000 + 4.299.000 kr.), hvilket er 35.000 kr. højere end godkendt ved Skema A.
 
 
Alle 3 lån blev godkendt ved skema A, men på grund af den højere anlægsøkonomi er to af lånene (det støttede lån (gruppe 1-arbejder) og det ene ustøttede lån (gruppe 3-arbejder)) og den deraf kommunale garanti også blevet højere. Da der er 100% kommunegaranti, stiger garantien med hhv. 4.851.000 kr. og 35.000 kr.
 
Det ustøttede lån til gruppe 2-arbejder er uændret i forhold til godkendelsen ved skema A.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Bemyndigelse skema C
Byrådet besluttede på mødet den 5. november 2008 (Link til sag nr. 307 i byrådet den 5. november 2008) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema C og den endelig husleje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af byrådet godkendte skema B.
 
Bilag

Sagsid.: 20/27480

Resume

Regeringen samt en række andre partier indgik den 19. maj 2020 en Grøn boligaftale, hvor der er afsat 30 mia. kr. i perioden 2021 – 2026 til afskaffelse af Landsbyggefondens venteliste til renoveringsprojekter og samtidig gøre den almene sektor i Danmark til en af verdens grønneste. Der skal i 2021 på landsplan igangsættes renoveringsprojekter for 6,4 mia. kr. Udnyttelse af puljen forudsætter at projekterne godkendes i indeværende år. Forvaltningen har derfor prioriteret disse projekter.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tidsfristen for indsendelse af skema A i forbindelse med kvoter til almene boliger for budget 2021 forlænges til den 30. april 2022,
 
2. at tidsfristen for indsendelse af skema A til kvoten vedrørende Vestervang Torv 10
forlænges til den 30. april 2022 (Kvoten indgår i aftalen med boligselskabet Viborg i
forbindelse med overtagelsen af Overlundgården), og
 
3. at der overføres 8 mio. kr. fra budget 2021 til budget 2022 til kvoter til de berørte projekter (ekskl. Stoholm).

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tidsfristen for indsendelse af skema A i forbindelse med kvoter til almene boliger for budget 2021 forlænges til den 30. april 2022,
 
2. at tidsfristen for indsendelse af skema A til kvoten vedrørende Vestervang Torv 10
forlænges til den 30. april 2022 (Kvoten indgår i aftalen med boligselskabet Viborg i
forbindelse med overtagelsen af Overlundgården), og
 
3. at der overføres 8 mio. kr. fra budget 2021 til budget 2022 til kvoter til de berørte projekter (ekskl. Stoholm).
 
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik
 

Grøn boligaftale 2020
Regeringen samt en række andre partier indgik den 19. maj 2020 en Grøn boligaftale 2020, hvor der er afsat i alt 30 mia. kr. i perioden 2021 – 2026. Heraf er der i 2021 afsat 6,4 mia. kr. Derudover fremgår der i aftalen om Grøn boligaftale 2020, at aftalen dels skal understøtte at ventelisten i Landsbyggefonden til renoveringsprojekter i den almene boligsektor afvikles, og at der skabes incitament til at energirenoverer.
 
Tidsrammen for at få del i midlerne fra Grøn boligaftale 2020 er senest udgangen 2021. Inden da skal byrådet anbefale og Landsbyggefonden godkende projekterne.   
 
Kvoter til nybyggeri
 
Af sagerne fremgår det, at der skal gives skema A inden udgangen af 2021, ellers bortfalder den tildelte kvote.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

 
Status på helhedsplaner vedrørende Grøn boligaftale 2020:
Forvaltningen har modtaget ansøgning om to helhedsplaner/renoveringsplaner primo oktober til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet i december.
 
Status på skema A sager vedrørende kvoter til budget 2021:
 •  
 • Ørum (Boligselskabet Sct. Jørgen), 7 boliger, kvoten udgør 1,3 mio. kr.
  Byrådet godkendte den 21. april 2021, at Boligselskabet Sct. Jørgen køber Østergade 3 i Ørum
 • Mønsted (Boligselskabet Viborg Amt), 8 boliger, kvoten udgør 1,6 mio. kr.
  Grundene bliver prissat primo 2022
 • Stoholm (Boligselskabet Sct. Jørgen), 10 boliger, kvoten udgør 2,0 mio. kr. Både skema A og skema B er meddelt til dette projekt.
 • Møldrup (Boligselskabet Viborg Amt), 14 boliger, kvoten udgør 2,0 mio. kr.
  Lokalplanen forventes godkendt i november 2021
 • Sparkær (Boligselskabet Viborg Amt), 4 boliger, kvoten udgør 0,8 mio. kr.
  Grundene bliver prissat i november 2021.

   
 • Vestervang Torv (Boligselskabet Viborg), 10 boliger, kvoten udgør 2,3 mio. kr. (Kvoten indgår i aftalen med BoligViborg i forbindelse med overtagelsen af Overlundgården).
 
Af ovennævnte projekter er der alene modtaget ansøgning om skema A på projektet i Stoholm. For dette projekt er både skema A og B godkendt.
 
Set i lyset af de ekstraordinære projekter, som følge af Grøn boligaftale 2020 og de manglende grundkøb samt lokalplan foreslår forvaltningen, at fristen for indsendelse af skema A til nybyggerisagerne forlænges.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det fremgår af Støttebekendtgørelses §§ 19 og 21, at der skal foreligge en godkendt lokalplan og at tilsagnsmodtageren skal have skøde på ejendommen inden skema A kan meddeles.
 
§ 19. Det nødvendige plangrundlag skal være tilvejebragt og planen registreret i Plandata.dk, før tilsagn kan gives.
§ 21. Tilsagnsmodtageren skal have skøde på ejendommen og skal stå som debitor for de lån, som optages til finansiering af byggeriet.
 

Sagsid.: 21/33783

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. 3 parcelhusgrunde og 4 storparceller på Billingevej i Sparkær.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 3 parcelhusgrunde på Billingevej i Sparkær fastsættes til mellem 350.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms,
 
2. at mindsteprisen for de 4 storparceller til tæt/lav byggeri fastsættes til mellem 400.000 kr. og 625.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger og moms, men eksklusiv kloaktilslutningsafgift, jf. bilag nr. 1, og
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 3 parcelhusgrunde på Billingevej i Sparkær fastsættes til mellem 350.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms,
 
2. at mindsteprisen for de 4 storparceller til tæt/lav byggeri fastsættes til mellem 400.000 kr. og 625.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger og moms, men eksklusiv kloaktilslutningsafgift, jf. bilag nr. 1, og
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I Sparkær er sidste etape af boligområdet på Billingevej under lokalplan nr. 04.B.06.02 ved at blive byggemodnet. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindstepriserne for de 3 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 350.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1 - grundene markeret med rødt.
 
Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for kommunens 11 parcelhusgrunde på Præstetoften i Vridsted blev fastsat til mellem 300.000 og 375.000 kr.
 
Mindstepriserne for de 4 storparceller til tæt/lav byggeri fastsættes til mellem 400.000 kr. og 625.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger og moms, men eksklusiv kloaktilslutningsafgift, jf. bilag nr. 1 – grundene markeret med blåt.
 
Der er indhentet en mæglervurdering til brug for prisfastsættelsen (bilag nr. 3). De fire storparceller er alle vurderet til 236 kr. pr. m2.
Ud fra dette har forvaltningen fastsat priserne på de fire storparceller til følgende:
-         Forvaltningen har fastsat prisen på Billingevej 13 til 625.000 kr. svarende til 236 kr. pr. m2.
-         Forvaltningen har fastsat prisen på Billingevej 17 til 400.000 kr. svarende til 229 kr. pr. m2.
-         Forvaltningen har fastsat prisen på Billingevej 19 til 425.000 kr. svarende til 247 kr. pr. m2.
-         Forvaltningen har fastsat prisen på Billingevej 21 til 525.000 kr. svarende til 235 kr. pr. m2.
Priserne er af forvaltningen fastsat ud fra udformningen af de fire storparceller.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes senest i uge 46.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/37464

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 12 parcelhusgrunde på Flagermusvej i Mønsted.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 12 parcelhusgrunde på Flagermusvej i Mønsted fastsættes til mellem 300.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 12 parcelhusgrunde på Flagermusvej i Mønsted fastsættes til mellem 300.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I Mønsted er boligområdet på Flagermusvej under lokalplan nr. 364 + tillæg nr. 1 ved at blive byggemodnet med 12 byggegrunde. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindstepriserne for de 12 byggegrunde foreslås fastsat til mellem 300.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.
 
Til sammenligning kan oplyses, at kommunen i 2019 prisfastsatte 6 byggegrunde på Kalkstensvej i Mønsted. Mindsteprisen for disse grunde blev fastsat til mellem 300.000 kr. og 375.000 kr. De nye grunde vurderes at være tilsvarende beliggende.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg senest i uge 47.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/2584

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Mødelisten blev godkendt.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Sagsid.: 21/38352

Resume

Business Viborg har til Viborg Kommune fremsendt ansøgning om medfinansiering af Digitaliserings Center Viborg i perioden 2022-2024 med i alt 5 mio. kr. Centret skal understøtte digitalisering af forretnings- og produktionsprocesser i lokale virksomheder.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at Viborg Kommune medfinansierer Digitaliserings Center Viborg med 5 mio. kr. i perioden 2022-2024, under forudsætning af, at den resterende finansiering af den samlede udgift på 15 mio. kr. i 2022-2024 tilvejebringes som forudsat i ansøgningen,
 
2. at Viborg Kommune i givet fald bevilger 3 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024, og
 
3. at bevillingerne på 3 mio. kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation” i hhv. 2022, 2023 og 2024.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune medfinansierer Digitaliserings Center Viborg med 5 mio. kr. i perioden 2022-2024, under forudsætning af, at den resterende finansiering af den samlede udgift på 15 mio. kr. i 2022-2024 tilvejebringes som forudsat i ansøgningen,
 
2. at Viborg Kommune i givet fald bevilger 3 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024, og
 
3. at bevillingerne på 3 mio. kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation” i hhv. 2022, 2023 og 2024.
 
 
Kai O. Andersen stemmer imod.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Business Viborg har fremsendt ansøgning til Viborg kommune om medfinansiering på 5 mio. kr. i perioden 2022-2024 til Digitaliserings Center Viborg. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1 og et uddybende oplæg om projektet som bilag nr. 2.
 
Det fremgår af ansøgningen, at en af de større udfordringer for erhvervslivet er digitalisering af forretnings- og produktionsprocesser. Særligt små og mellemstore virksomheder er udfordrede, hvilket blandet andet skyldes konkurrencen om digitale kompetencer, manglende overblik over hvilke investeringer, virksomhederne skal foretage, og ikke mindst fordi digitaliseringsinvesteringer kan være uoverskuelige for særligt mindre virksomheder.
 
Ifølge ansøgningen er der en række tilskudsordninger, der kan dække dele af virksomhedernes digitaliseringsinvesteringer. Dermed afhjælper de en konkret problemstilling, men løser ikke ovenstående udfordringer. På samme tid giver tilskudsordningerne heller ikke mulighed for at virksomheder deler viden og erfaringer, og de giver heller ikke anledning til, at virksomheder i fællesskab gennemfører digitaliseringsinvesteringer.
 
På denne baggrund foreslår Business Viborg, at der oprettes en digitaliseringsenhed under Business Viborg – Digitaliserings Center Viborg. Enheden etableres foreløbigt for perioden 2022-2024, og den forventes finansieret som følger:
 
Finansieringsbudget: Digitaliserings Center Viborg (2022-2024)
Viborg Kommune
5 mio. kr.
Business Viborg
2 mio. kr.
Lokale virksomheder
4 mio. kr.
Nationale puljer og fonde
4 mio. kr.
I alt
15 mio. kr.
 
Digitaliserings Center Viborg skal bl. a. bestå af et bredt udbud af digitale teknologier, tilknyttede ressourcer med teknologiske og digitale kompetencer, adgang til forsknings- og udviklingsprojekter samt kvartalsvise fremtidslaboratorier.
 
For at styrke centret skal partnerkredsen bag finansieringen af Digitaliserings Center Viborg suppleres med endnu flere lokale virksomheder, samarbejde med f. eks. VIA og Aarhus - og Aalborg Universitet samt nationale klynger med fokus på blandt andet produktionsteknologier m.v.
 
Ifølge ansøgningen vil deltagende virksomheders udbytte være adgangen til nyeste teknologi og kompetencer ift. at gennemføre digitaliseringsinvesteringer og ikke mindst et fællesskab med andre virksomheder, hvor viden deles, og hvor virksomheder i fællesskab kan gennemføre digitaliseringsinvesteringer.
 
Digitaliseringsinvesteringer kan bidrage til at gøre det lokale erhvervsliv mere konkurrencedygtigt og skabe grundlag for flere lokale arbejdspladser. Digitaliserings Center Viborg kan også give Viborg Kommune en styrket konkurrenceposition ift. at tiltrække flere relevante uddannelser indenfor området, og endelig vil centret også kunne skabe synergi med Viborgs visuelle miljø, da en række digitaliseringsteknologier kræver kreative, visuelle kompetencer.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/23018

Resume

Eventuelt køb af Møgelkjærvej 8, Viborg.
Viborg Kommune er i dialog med ejeren om eventuelt køb af en del af landbrugsejendommen Møgelkærvej 8, Viborg. Et eventuelt køb vil omfatte ejendommens bygninger inklusive ca. 7,3 ha jord. Formålet med investeringen er primært byudvikling, sekundært klimasikring og etablering af bynært, rekreativt naturområde i sammenhæng med bydelen.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune køber del af ejendommen Møgelkjærvej 8, 8800 Viborg, matr.nr. 560fh, Viborg Markjorder,
 
2. at der i tilfælde af beslutning om køb gives en anlægsudgiftsbevilling på 11.000.000 kr. til kontoen ”Køb af Møgelkjærvej 8, Viborg” med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at der i tilfælde af køb gives en anlægsudgiftsbevilling på 121.000 kr. til kontoen ”Køb af Møgelkjærvej 8, Viborg” med rådighed i 2022,
 
4. at nettoudgiften i tilfælde af køb på 11.121.000 kr. i 2022 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på ”Nye jordkøb”,
 
5. at der arbejdes videre med udvikling af et klimasikringssikringsprojekt og et bynært, rekreativt område

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune køber del af ejendommen Møgelkjærvej 8, 8800 Viborg, matr.nr. 560fh, Viborg Markjorder,
 
2. at der i tilfælde af beslutning om køb gives en anlægsudgiftsbevilling på 11.000.000 kr. til kontoen ”Køb af Møgelkjærvej 8, Viborg” med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at der i tilfælde af køb gives en anlægsudgiftsbevilling på 121.000 kr. til kontoen ”Køb af Møgelkjærvej 8, Viborg” med rådighed i 2022,
 
4. at nettoudgiften i tilfælde af køb på 11.121.000 kr. i 2022 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på ”Nye jordkøb”,
 
5. at der arbejdes videre med udvikling af et klimasikringssikringsprojekt og et bynært, rekreativt område.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har i de seneste ca. 15 år udstykket nye boligområder i Liseborg vest for Viborg by. Kommunen opkøbte i perioden 2001-2003 ca. 80 hektar i området.
Her er efterfølgende blevet opført ca. 500 boliger, som sammen med ca. 300 privat opførte boliger udgør en nyere bydel i Liseborg/Møgelkær – se strukturplan for Viborg Vestby i bilag 1.
 
Landbrugsejendommen Møgelkærvej 8 har primært jord syd for Liseborgvej. Disse arealer ligger lavt og er vandlidende pga. høj grundvandsstand i hele Faldborgdalen. Der blev derfor ikke eksproprieret større arealer fra Møgelkærvej 8 i forbindelse med byudviklingen.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har gennem længere tid været i tæt dialog med ejer af Møgelkærvej 8, Viborg.
Forvaltningen har i en tilsvarende periode været i dialog med repræsentanter for beboerne i området, som er generet af den nærliggende landbrugsdrift.

Beskrivelse

Landbrugsejendommen Møgelkærvej 8 har produktionsbygninger placeret længst mod nord, umiddelbart syd for Liseborgvej.
Boligområderne nord for er stort set bebygget. Senest har kommunen udstykket Møgelkjær Vest, som nu er sat til salg. Hermed er hele det oprindeligt planlagte område færdigudstykket.
 
Formålet med yderligere planlægning, opkøb og udstykning i området er primært at tilvejebringe en udstykning til tæt-lav boligbebyggelse, og dermed naturligt afslutte det samlede område, og sekundært at klimasikre området og skabe et bynært, rekreativt naturområde med skov og sø.
 
Der er gennemført flere jordbundsundersøgelser i området i perioden 2003-2014. Da Møgelkærvej 8 ligger tæt på en højmose, som ikke tåler påvirkning fra dræning, og der er tale om et stort sammenhængende grundvandsspejl, er det svært at udnytte landbrugets arealer til at bygge på – bortset fra de arealer, der allerede er bebygget i dag.
 
Kommunen har af samme grund aflyst planlægning ved Kærvej 1-2 længere mod øst og givet afslag til private, der har ønsket at byggemodne arealer syd for Liseborgvej.
 
Boliger
Boligområdet Møgelkjær søges udvidet mod syd gennem opkøb af en del af landbrugsejendommen Møgelkærvej 8, Viborg, matr. nr. 560fh, Viborg Markjorder. Det drejer sig om ca. 1,2 ha, hvorpå de nuværende bygninger er placeret samt ca. 6 ha landbrugsjord.
 
Forvaltningen vurderer, at der er grundlag for at planlægge for boligudstykning på de ca. 1,2 ha af ejendommen, som i dag er bebygget. Den foreløbigt skitserede bebyggelsesplan indeholder 13 dobbelthuse og 3 rækkehuse - i alt 29 tæt-lav boliger, der er placeret omkring et fælles grønt fri- og opholdsareal. Hver bolig er i 2 etager og har et boligareal på ca. 135 kvm. Hver grund udgør ca. 220 kvm.
 
Området kan trafikbetjenes via den nord-syd gående del af Møgelkjærvej - med 2 adgangsveje ind til bebyggelsen.
 
Klimasikring
For at klimasikre lavtliggende dele af boligområdet Møgelkær søges opkøbet udnyttet til at etablere en større sø i området. Søen skal om muligt sikre, at grundvandsstanden fastholdes på sit nuværende niveau. Uden en langsigtet klimaløsning må det forventes, at grundvandsspejlet løbende vil stige i området, og det vil i de kommende år og årtier blive en tiltagende udfordring for mange af boligerne i området.
 
Detailprojektering af sø og klimaløsning vil kræve mere dybdegående analyser af potentialer og begrænsninger i området i samarbejde med Energi Viborg Vand. Men det er vigtigt at vise rettidig omhu, da beskyttet natur i området betyder, at vi som udgangspunkt ikke på et senere tidspunkt kan gennemføre grundvandssænkning i området. Der foregår p.t. nationalpolitiske drøftelser omkring klimasikring, som forventes at give forsyningsselskaber og/eller kommuner hjemmel til at klimasikre boligområder mod højtstående grundvand.
 
Natur og rekreation
Etablering af bynært naturområde er interessant, da der er grundlag for, at rigtig mange omboende borgere vil benytte området rekreativt.
Der er i forvejen beskyttet mose og sø på den relevante matrikel. Og der er tilsvarende beskyttet natur på de tilgrænsende matrikler mod hhv. vest og syd.
Ejendommen er mod øst placeret op ad en kommunal ejendom, der er bortforpagtet og i omdrift. De to ejendomme er interessante i sammenhæng som bynær skov og fælledgræs i kombination med en sø.
 
Der er tale om fornuftig jord til skovrejsning. Med naturindholdet i fokus kan man arbejde med en tæt kratskov af pil, el og birk med enkelte lommer af egentlige højstammede ask og egetræer. Ejendommen ligger i nærheden af Hærvejsstien og Danerlyng Plantage, men uden nogen direkte sammenhæng. Der kan opnås en sammenhæng over de kommunalt ejede arealer med et rekreativt stiforløb via Kærvej og grundejerforeningen Hesteengen.
 
Afholdelse af udgifter
Forvaltningen har samlet afholdt en udgift på 13.000 kr. til mæglervurderingerne.
 
Hvis købet gennemføres, skal der betales tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften er 1.750 kr. + 0,6 % af købesummen. Køber kommunen ejendommen for 11 mio. kr. giver det en tinglysningsafgift på 67.750 kr.
 
Ved gennemførelse af købet skal ejendommen derudover udstykkes fra den resterende landbrugsjord. Udgiften hertil er foreløbigt anslået til 40.000 kr.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Ved køb kan ejendommen overtages pr. 1. juli 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den samlede projektøkonomi omfatter udgifter til opkøb af ejendom, nedrivning af eksisterende ejendomme og anlæg samt byggemodning. Hertil kommer detailprojektering og etablering af langsigtet klimasikring af området og detailprojektering og etablering af natur og rekreative elementer, såsom skov og stisystem. Der forventes et salg af byggemodnet storparcel med mulighed for etablering af ca. 30 tæt-lav boliger på ca. 10 mio.kr.
 
Opkøb af ejendom  11 mio. kr.
Nedrivning   1 mio. kr.
Byggemodning  6 mio. kr.
 
Klimasikring   4 mio. kr.
Rekreation og natur  1 mio. kr.
I alt   23 mio. kr.
 
Salg af storparcel  10 mio. kr.
 
Efter forhandlinger forlanger ejer en mindstepris på 11 mio. kr.
Hvis kommunen køber ejendommen, vil der være tale om køb af en fuldt funktionsdygtig ejendom. Købesummen pålægges derfor ikke moms. Sælger er dog usikker på, om sælger kan blive pålagt at betale moms i forbindelse med salget.
 
Udgifter og indtægter i øvrigt skal tages med forbehold, da der er tale om kvalificerede skøn baseret på erfaring med byggemodning og salg af lignende parceller. Tilsvarende er udgifter til klimasikring behæftet med usikkerhed, da detailprojektering vil kræve yderligere forundersøgelser af potentialet for klimatilpasning og afledning af vand. Udgifter til rekreation og natur kan i høj grad tilpasses denne del af projektets ambitionsniveau.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunen kan købe fast ejendom, når det sker til et sagligt og lovligt kommunalt formål, og der handles økonomisk forsvarligt.
 
Det er som udgangspunkt en lovlig kommunal opgave at købe jord til byggemodning og sikre rekreative områder til borgerne.
 
Kravet om økonomisk forsvarlighed indebærer det, at der ikke må opkøbes med henblik på byggemodning, hvis indtægten ved det efterfølgende grundsalg ikke kan forventes at dække udgiften til køb og byggemodning.
 
Derudover må kommunen som udgangspunkt højest betale markedsprisen ved køb af fast ejendom. Hvis kommunen betaler mere end markedsprisen, vil det kunne indebære en ulovlig begunstigelse af enkeltpersoner.
 
Forvaltningen har i forbindelse med forhandlingerne med ejer af ejendommen indhentet to mæglervurderinger. Den ene mæglervurdering lyder på 4.800.000 (bilag nr. 3), mens den anden mæglervurdering (bilag nr. 4) er delt i to:
 
1) En vurdering på baggrund af den landbrugsmæssige værdi, som mægler vurderer til 5.480.000.
Heraf vurderes 6 ha landbrugsjord til 840.000 kr., svarende til 14 kr. pr. m2, produktionsanlægget vurderes til 2.240.000 kr., gyllebeholderen vurderes at have en restværdi på 250.000 kr., maskinhuset vurderes til 150.000 kr. og stuehuset vurderes til 2.000.000 kr.
 
2) En vurdering på baggrund af udstykningsværdien, som mægler vurderer til 7.500.000 kr.
I denne vurdering ligger en vurdering af 6 ha jord til klimaudvikling til 1.200.000 kr., svarende til 20 kr. pr. m2, 1,2 ha der kan bruges til byggejord til 2.400.000 kr., svarende til 200 kr. pr. m2, stuehuset vurderes til 2.000.000 kr., da mægler forudsætter, at stuehuset kan blive stående, opkøb af produktionsret vurderes til 2.500.000 kr. Derudover modregner mægler en udgift på 600.000 til nedrivning af driftsbygningerne.
 
Forskellen på de to vurderinger er, at den første vurdering, er en vurdering af, hvad markedsprisen ville være, hvis en køber, der er interesseret i driftsbygningerne og driftsmulighederne skulle købe ejendommen.
Den anden vurdering, er en vurdering af værdien af ejendommen, for en køber, som er interesseret i at udstykke byggegrunde på de 1,2 ha, samt i øvrigt at rive driftsbygningerne ned og udnytte de 6 ha landbrugsjord til klimasikring.
 
Det bemærkes, at ejendommen søges købt dels med henblik på byggemodning og dels med henblik på at klimasikre området og skabe et bynært, rekreativt naturområde med skov og sø.
 
Køber kommunen til den af sælger krævede pris kan det have afsmittende effekt på kommunens fremtidige køb af landbrugsjord til f.eks. byudvikling, idet prisen for både landbrugsjord og landbrugsjord til byudvikling i dette tilfælde vil være højere, end hvad kommunen tidligere har givet. Hidtil har prisen på jord til byudviklingsformål ligget omkring 120-130 kr. pr. m2 og prisen på landbrugsjord på omkring 15 kr. pr. m2.
Det følger af mæglervurderingen med baggrund i den landbrugsmæssige værdi, at markedsprisen for alle bygningerne samt de ca. 1,3 ha jord, der er under bygningerne er 4.640.000 kr. Køber kommunen ejendommen for 11 mio. kr., vil det betyde, at de resterende 6 ha landbrugsjord købes for 6.360.000 kr., hvilket svarer til en pris på 106 kr. pr. m2. De 6 ha landbrugsjord kan på baggrund af forvaltningens undersøgelser bruges til klimasikring og rekreativt område. Derimod kan de 6 ha ikke bruges til byudvikling. Der er dermed tale om landbrugsjord, som normalt koster omkring 15 kr. pr. m2.
 
Planmæssige forhold
Arealet ligger i landzone og er ikke omfattet af lokalplan.
Ca 2,8 hektar af det areal, der påtænkes købt fra Møgelkærvej 8 er udlagt til almene formål i kommuneplanen (rammeområde VIBSV.A1.05). Området var tænkt som mulighed for udvidelse af Region Midts eksisterende institutioner på Liseborgvej 61 og 63. Områdets karakter gør dog området mindre eget til byggeri som beskrevet ovenfor.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 21/32228

Resume

Salg af erhvervsareal ved Kirkebækvej 128, Viborg (bevillingssag).
Sagen lægger op til salg af erhvervsgrunden ved Kirkebækvej 128, Viborg

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at erhvervsgrunden ved Kirkebækvej 128, Viborg, sælges for 15.085.500 kr. ekskl. moms jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 15.085.500 kr. til kontoen ”Salg af Kirkebækvej 128, Viborg” med rådighed i 2023,
 
3. at nettoindtægten på 15.085.500 kr. i 2023 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 i overslagsår 2023 på kontoen ”Grundsalg, Boligformål”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at erhvervsgrunden ved Kirkebækvej 128, Viborg, sælges for 15.085.500 kr. ekskl. moms jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 15.085.500 kr. til kontoen ”Salg af Kirkebækvej 128, Viborg” med rådighed i 2023,
 
3. at nettoindtægten på 15.085.500 kr. i 2023 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 i overslagsår 2023 på kontoen ”Grundsalg, Boligformål”.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Beslutning i Byrådet den 10-11-2021

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Stine Damborg Hust
Lone Langballe

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet den 1. september 2021 (link til sag nr. 24 i Byrådet den 1. september 2021), at udbyde en del af matr.nr. 485l og del af 486a, Viborg Markjorder, til salg på standardvilkår og betinget af en lokalplans vedtagelse.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har opsagt de lejeaftaler, der er på ejendommen med henblik på, at bygningerne nedrives.
 
Forvaltningen har efterfølgende haft i alt ca. 56.500 m2 af en del af matr.nr. 485l og del af 486a, Viborg Markjorder i offentligt udbud. På baggrund af udbuddet er der kommet ét købstilbud på 15.085.500 kr. inkl. tilslutning og ekskl. moms, svarende til 267 kr. pr. m2 ekskl. moms. 
Ved salg af erhvervsarealer er det besluttet, at Viborg Kommune yder en storkøbsrabat, som er afhængig af arealets størrelse. Det indkomne købstilbud svarer til en pris med storkøbsrabat på 289 kr. pr. m2 ekskl. moms.
 
Forvaltningen foreslår, at grunden sælges på kommunens standardvilkår, men dog med følgende tilføjelser:
-         Overtagelsesdagen er fastsat til tidligst den 1. februar 2023. Overtagelsesdagen fastsættes sammen med køber.
-         Salget er betinget af lokalplanens endelige vedtagelse.
-         Køber skal bidrage til udarbejdelse af lokalplanen. Overtagelsesdagen indtræder tidligst, når lokalplanen er vedtaget og grunden er byggemodnet.
 
Til sammenligning kan oplyses, at Viborg Kommune tidligere har solgt Lundborgvej 12 for en gennemsnitlig pris på 338,74 kr. pr. m2, inkl. kloakbidrag og ekskl. moms.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Købsaftale er betinget af lokalplanens endelige vedtagelse. Salget vil derfor blive gennemført og overdraget, når lokalplanen er endelig godkendt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.
Bilag