You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 15. december 2021 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Aksel Rosager Johansen, Anders Bertel, Anders Jensen, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Eva Pinnerup, Frederik Houmann Thuesen, Johannes Vesterby, Katrine Fusager Rohde, Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Kurt Johansen, Lars Mogensen, Leo Nørgaard, Lise Bertelsen, Lone Kastberg, Mads Panny, Malena Møller Mortensen, Marianne Aaris Andersen, Marianne Gaardsdal, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Niels Jørgen Ottesen, Peter Juhl, Pia Viller Arendt, Sofie Ringgaard Schøning, Steffen Drejer, Stine Damborg Hust, Stine Isaksen, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/16998

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Det nyvalgte byråd er i medfør af § 6, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse indkaldt af Johannes Vesterby, der sammenlagt længst har været medlem dels af byrådet for den nye Viborg Kommune, dels af byrådene/kommunalbestyrelserne for sammenlægningskommunerne.
 
I henhold til valgbogen er nedennævnte valgt i den anførte rækkefølge til medlemmer af Byrådet for valgperioden 1. januar 2022 – 31. december 2025:
 
1
Ulrik Wilbek, Viborg
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
2
Mads Panny, Viborg
A
Socialdemokratiet
3
Torsten Nielsen
C
Det Konservative Folkeparti
4
Katrine Fusager Rohde, Viborg
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
5
Kim Dongsgaard, Rødkærsbro
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
6
Mette Nielsen, Klejtrup
A
Socialdemokratiet
7
Stine Damborg
C
Det Konservative Folkeparti
8
Lone Kastberg, Møldrup
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
9
Marianne Gaardsdal, Viborg
F
SF – Socialistisk Folkeparti
10
Eva Pinnerup, Viborg
A
Socialdemokratiet
11
Steffen Drejer
C
Det Konservative Folkeparti
12
Niels Jørgen Ottesen, Bjerringbro
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
13
Johannes Vesterby, Løvel
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
14
Anders Bertel, Frederiks
A
Socialdemokratiet
15
Sofie Ringgaard Schøning
C
Det Konservative Folkeparti
16
Lars Mogensen, Tjele
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
17
Martin Sanderhoff, Bjerringbro
A
Socialdemokratiet
18
Frederik Houmann Thuesen, Overlund
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
19
Lise Bertelsen
C
Det Konservative Folkeparti
20
Stine Isaksen, Viborg
Å
Alternativet
21
Kurt Johansen, Ulbjerg
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
22
Aksel Rosager Johansen
Ø
Enhedslisten - De Rød-Grønne
23
Birthe Harritz, Ørum
A
Socialdemokratiet
24
Peter Juhl
C
Det Konservative Folkeparti
25
Kurt Mosgaard, Mønsted
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
26
Pia Viller Arendt, Frederiks
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
27
Marianne Aaris Andersen, Viborg
A
Socialdemokratiet
28
Leo Nørgaard, Viborg
D
Nye Borgerlige
29
Malena Møller Mortensen
C
Det Konservative Folkeparti
30
Anders Jensen, Løgstrup
V
Venstre, Danmarks Liberale Parti
31
Birgith B. Langballe, Stoholm
A
Socialdemokratiet
 
Valget af borgmester (sag nr. 2) ledes i henhold til styrelseslovens § 6, stk. 2, af det byrådsmedlem, der har indkaldt til mødet (Johannes Vesterby).
 
De efterfølgende sager - herunder valg af Byrådets næstformænd (viceborgmestre) samt medlemmer til udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. - ledes i henhold til styrelseslovens § 6, stk. 4, af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet borgmestervalget.
 
Det bemærkes, at byrådsgrupperne A, C, F og V har anmeldt sig som valggruppe i forbindelse med udpegningen af medlemmer til de forskellige udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v., jf. styrelseslovens § 24, stk. 3.
 
Tilsvarende udgør liste Ø og Å én valggruppe, og endelig er liste D at betragte som en valggruppe.
 
Hvor andet ikke er anført i sagsfremstillingen, har de foretagne valg gyldighed for hele Byrådets funktionsperiode (1. januar 2022 – 31. december 2025).
 
Bortset fra valg til Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg, behøver Byrådets repræsentanter i udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. ikke at være byrådsmedlemmer, med mindre det direkte er anført i sagsfremstillingen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/11720

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Borgmester
 
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Ulrik Wilbek blev valgt som borgmester.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til § 1, stk. 2, i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune (i det følgende kaldet styrelsesvedtægten) – jf. § 6, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven) – vælger byrådet blandt sine medlemmer en borgmester.
 
Valget af borgmesteren ledes af det byrådsmedlem, der har indkaldt til det konstituerende byrådsmøde.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/11744

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
1. viceborgmester
2. viceborgmester
 
 
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Mads Panny blev valgt som 1. viceborgmester og Torsten Nielsen som 2. viceborgmester.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til § 1, stk. 2, i styrelsesvedtægten – jf. § 6, stk. 4 og 5, i styrelsesloven – vælger byrådet blandt sine medlemmer en 1. og en 2. viceborgmester.
 
Valget af 1. og 2. viceborgmester - samt de efterfølgende valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. - ledes af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det byrådsmedlem, der har ledet borgmestervalget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/20911

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Den hidtil gældende styrelsesvedtægt er senest ændret i tilknytning til konstitueringen af byrådet i december 2017.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Konstitueringsaftalen indgået den 19. november 2021 mellem Venstres byrådsgruppe, Socialdemokratiets byrådsgruppe, Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har nødvendiggjort nogle få ændringer i den hidtil gældende styrelsesvedtægt.
 
Det hidtil siddende byråd har ved møder den 1. december 2021 (sag nr. 1) og den 8. december 2021 (sag nr. 31) foretaget godkendelse af ny styrelsesvedtægt til ikrafttræden pr. 1. januar 2022.
 
De væsentligste ændringer i styrelsesvedtægten omfatter:
 • forhøjelse af antallet af medlemmer i Børne- og Ungdomsudvalget fra 5 til 7 medlemmer
 • størrelsen af vederlaget til næstformænd i udvalgene, til formanden for Børne- og Ungdomsudvalget samt til formanden for Fritidsrådet ændres
 
Herudover er der foretaget enkelte opdateringer og moderniseringer af beskrivelsen af de enkelte udvalgs opgaver ligesom der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/16999

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

1. og 2. viceborgmester
Det samlede vederlag til viceborgmestre kan maksimalt udgøre 10 % af borgmesterens vederlag. I den pr. 1. januar 2022 gældende styrelsesvedtægt er vederlaget fastsat til 5 % til hhv. 1. og 2. viceborgmester. 
 
Udvalgsformænd, næstformænd for udvalgene samt menige udvalgsmedlemmer
Summen af vederlag til udvalgsformænd (incl. formand for Børn- og Ungeudvalget samt Fritidsrådet), næstformændene for udvalgene samt de menige medlemmer af udvalgene er for Viborg Kommunes vedkommende efter lovgivningen maksimeret til 370 % af borgmesterens vederlag.
 
Ifølge styrelsesvedtægten er vederlaget til udvalgsformænd og næstformænd i udvalgene fastsat til henholdsvis 21,1 % til hver udvalgsformand og 6,8 % til hver næstformand.
 
 
De nærmere regler om formandsvederlag og udvalgsvederlag til medlemmer af byrådet fremgår af et notat af 5. november 2021 (bilag nr. 1).
 
I forhold til reglerne om byrådsmedlemmernes faste vederlag, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, tillægsvederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmer af byrådet er disse nærmere beskrevet i notat ligeledes af 5. november 2021 (bilag nr. 2). De i notatet omhandlede regler suppleres af de retningslinjer for vederlag og andre godtgørelser til byrådsmedlemmer, som blev fastsat af byrådet den 17. december 2014 (sag nr. 6). Retningslinjerne er opdateret med de aktuelle satser jf. bilag nr. 3.
 
Af notaterne fremgår det bl.a., at byrådsmedlemmernes vederlæggelse (formandsvederlag, udvalgsvederlag, fast vederlag/reduceret fast vederlag med tabt arbejdsfortjeneste) omfatter byrådsmedlemmernes deltagelse i møder i byrådet og i udvalgene samt i de organer (bestyrelser, råd, nævn mv.), hvortil de udpeges af byrådet.
 
Udgangspunktet er herefter, at Viborg Kommune ikke yder særskilt vederlag til de byrådsmedlemmer, der vælges til poster i de mange forskellige organer, der fremgår af de følgende sager på dagsordenen for mødet i dag.
 
Hvor intet andet er anført i sagsfremstillingen, ydes der således ikke særskilt vederlag fra Viborg Kommune for varetagelsen af de pågældende poster. Der ydes dog altid befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der af byrådet er valgt til ovennævnte hverv.
 
Noget andet er, at enkelte selskaber mv. selv yder vederlag/diæter for at sidde i selskabets bestyrelse, repræsentantskab og lignende til de af byrådet valgte repræsentanter (såvel byrådsmedlemmer som ikke-byrådsmedlemmer). I sådanne tilfælde er det i sagsfremstillingen - i det omfang, der har kunnet fremskaffes oplysning herom - anført, at der af selskabet mv. ydes vederlag/diæter.
 
Hvis selskabet mv. yder befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, ydes der naturligvis ikke også befordringsgodtgørelse for den samme befordring af Kommunen.
 
I en række tilfælde foretager byrådet valg af ikke-byrådsmedlemmer til bestyrelser og repræsentantskaber mv.
 
Sådanne af byrådet udpegede ikke-byrådsmedlemmer til diverse organer modtager ikke vederlag/diæter eller tabt arbejdsfortjeneste fra Viborg Kommune, medmindre byrådet træffer beslutning herom, jf. notat af 5. november 2021 vedrørende vederlag til ikke-byrådsmedlemmer, der af byrådet udpeges som repræsentant for byrådet i diverse selskaber mv. (bilag nr. 4).
 
Enkelte selskaber m.v. yder dog som ovenfor nævnt selv vederlag/diæter for at sidde i selskabets bestyrelse, repræsentantskab o. lign. til de af byrådet valgte repræsentanter (herunder også ikke-byrådsmedlemmer). I sådanne tilfælde er det i sagsfremstillingen - i det omfang, der har kunnet fremskaffes oplysning herom - anført, at der af selskabet mv. ydes vederlag/diæter.
 
Hvis selskabet mv. yder befordringsgodtgørelse til ikke-byrådsmedlemmer, ydes der naturligvis ikke også befordringsgodtgørelse for den samme befordring af Kommunen.
 
Energi Viborg A/S og datterselskaber
Hvad angår vederlag til bestyrelsen i Energi Viborg, har generalforsamlingen i Energi Viborg A/S på baggrund af byrådets indstilling den 6. oktober 2021 (sag nr. 15) godkendt følgende vederlag til medlemmerne af moderselskabets bestyrelse og medlemmerne af bestyrelserne i datterselskaberne:
 
Moderselskabet 
Formand
20,2 % af borgmestervederlaget
Næstformand
  8,0 % af borgmestervederlaget
Menige medlemmer, herunder medarbejderrepræsentanter
  3,0 % af borgmestervederlaget
 
Datterselskaberne
Formand
(fast vederlag uanset antallet af bestyrelsesposter i datterselskaberne)
  2,5 % af borgmestervederlaget
Næstformand og menige medlemmer.
herunder medarbejderrepræsentanter,
som også er medlem af moderselskabets
bestyrelse
(fast vederlag uanset antallet af bestyrelsesposter i datterselskaberne)
  2,5 % af borgmestervederlaget
Næstformand og menige medlemmer,
herunder medarbejderrepræsentanter,
som ikke også er medlem af modersel-
skabets bestyrelse
  1,5 % af borgmestervederlaget for hver   enkelt bestyrelsespost i datterselskaberne.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Reglerne om vederlæggelse af byrådsmedlemmerne findes i lov om kommunernes styrelse § 16 samt i vederlagsbekendtgørelsen jf. bktg. nr. 2001 af 28. oktober 2021.
 
Bilag

Sagsid.: 21/11746

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Borgmesteren (formand)
(A) Mads Panny        
(V) Kim Dongsgaard
(V) Kurt Mosgaard
(A) Mette Nielsen
(A) Martin Sanderhoff
(C) Torsten Nielsen
(C) Peter Juhl  
(C) Steffen Drejer
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlem
Borgmesteren (formand)
(A) Mads Panny        
(V) Kim Dongsgaard
(V) Kurt Mosgaard
(A) Mette Nielsen
(A) Martin Sanderhoff
(C) Torsten Nielsen
(C) Peter Juhl  
(C) Steffen Drejer
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til § 17 og § 18 i styrelsesloven skal der nedsættes et Økonomiudvalg, der i henhold til styrelsesvedtægtens § 10 benævnes Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Borgmesteren er født formand for udvalget. Derudover består udvalget af 8 af byrådets øvrige medlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 10. Ved valget regnes borgmesterens plads som den ene af de 9 pladser, jf. styrelseslovens § 25, stk. 2.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens §§ 10-12.
 
Med undtagelse af borgmesteren ydes der de øvrige medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udvalgsvederlag, jf. anden sag på mødet i dag.
 
Der skal således vælges 8 medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Udvalget vælger selv sin næstformand.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/11887

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
(V) Niels Jørgen Ottesen (formand)
(V) Anders Jensen
(A) Birthe Harritz (næstformand)
(A) Marianne Aaris Andersen
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
(V) Niels Jørgen Ottesen (formand)
(V) Anders Jensen
(A) Birthe Harritz (næstformand)
(A) Marianne Aaris Andersen
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) skal Byrådet nedsætte et Børn og Unge-udvalg.
 
Efter § 19 i samme lov består Børn og Unge-udvalget af
1) 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer,
2) 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og
3) 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode.
 
For hvert medlem vælges en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. Stedfortræderne for de medlemmer, der er valgt af Byrådet, vælges af de grupper i Byrådet, der har udpeget medlemmerne.
 
Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.
 
For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af udvalget henvises til andre sager på mødet i dag.
 
Der skal således udpeges 2 byrådsmedlemmer til Børn og Unge-udvalget. Der skal herudover udpeges 2 personlige stedfortrædere.
 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de 2 af Byrådet valgte medlemmer.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder for byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/11894

Indstilling

Det foreslås, at Byrådet som medlemmer til bestyrelsen for Energi Viborg A/S indstiller:
 
Medlemmer
(C) Peter Juhl (f)
(V) Lars Mogensen (nf)
(V) Kurt Johansen
(A) Birthe Harritz
(A) Martin Sanderhoff
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlemmer
(C) Peter Juhl (f)
(V) Lars Mogensen (nf)
(V) Kurt Johansen
(A) Birthe Harritz
(A) Martin Sanderhoff
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Energi Viborg er et forsyningsselskab med opgaver indenfor el-, vand- og varmeforsyning, rensning af spildevand samt drift af belysnings- og trafiksignalanlæg.
 
Viborg Kommune ejer hele aktiekapitalen i Energi Viborg A/S. Dette selskab er moderselskab for forskellige datterselskaber, hvor de beskrevne aktiviteter er placeret.
 
Ifølge §§ 6 og 9 i vedtægterne for Energi Viborg A/S skal der, senest 1 måned efter at en ny byrådsperiode er påbegyndt, afholdes generalforsamling i selskabet med henblik på udpegning af 5-9 medlemmer til bestyrelsen.
 
Hidtil har bestyrelsen bestået af 5 byrådsmedlemmer.
 
Vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for henholdsvis Energi Viborg A/S og for datterselskaberne i Energi Viborg A/S fremgår af anden sag på mødet i dag.
 
Byrådet kan på sit konstituerende møde udpege de personer, som det på ovennævnte generalforsamling i januar 2022 agter at indstille som medlemmer til selskabets bestyrelse for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen på generalforsamlingen i Energi Viborg A/S vil gælde for byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/11903

Indstilling

Det foreslås, at følgende indstilles som medlemmer af Skatteankenævnet Midtjylland:
 
Medlemmer
Suppleanter
(C) Simon Højer
(C) Peter Juhl
(C) Morten Frandsen
(C) Kirstine Hermansen
(O) Ove Kent Jørgensen
(V) Kurt Mosgaard
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlemmer
Suppleanter
(C) Simon Højer
(C) Peter Juhl
(C) Morten Frandsen
(C) Kirstine Hermansen
(O) Ove Kent Jørgensen
(V) Kurt Mosgaard
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til skatteforvaltningsloven har skatteministeren foretaget en nærmere inddeling af landet i skatteankenævnskredse og samtidigt bestemt, hvilke kommuner der har indstillingsret til pladserne i skatteankenævnene.
 
Viborg Kommune indgår i Skatteankenævn Midtjylland, der består af i alt 6 pladser, hvoraf Viborg Kommune skal foretage indstilling af 3 medlemmer samt 3 personlige suppleanter for disse medlemmer. Efterfølgende foretager skatteministeren udnævnelse af medlemmerne til Skatteankenævnet.
 
Skatteministeriet har henstillet til, at kommunerne ved indstillingen tilstræber, at medlemmerne udgør et bredt udsnit af befolkning, herunder mht. alders- og kønsfordeling.
 
Skatteankenævnet afgør klager over visse nærmere angivne kategorier af told- og skatteforvaltningers afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.
 
I henhold til forretningsordenen for skatteankenævnene, vurderingsankenævn mv. modtager medlemmerne et årligt vederlag på 10.000 kr., dog modtager formanden 60.000 kr. og næstformanden 40.000 kr. Derudover modtages et tillæg afhængigt af det årlige sagsantal varierende fra 9.900 kr. til 69.900 kr.
  
Byrådet skal således indstille 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter for medlemmerne til brug for skatteministerens udpegning af medlemmer af Skatteankenævn Midtjylland.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Funktionsperioden begynder den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2026.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/11914

Indstilling

Det foreslås, at følgende indstilles som medlemmer af Vurderingsankenævnet:
 
Medlemmer
(V) Ib Bjerregaard
(A) Martin Sanderhoff
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlemmer
(V) Ib Bjerregaard
(A) Martin Sanderhoff
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 8 har skatteministeren foretaget en nærmere inddeling af landet i vurderingsankenævnskredse og samtidigt bestemt, hvilke kommuner der har indstillingsret til pladserne i vurderingsankenævnene.
 
Viborg Kommune indgår i Vurderingsankenævn Midtjylland, der består af i alt 8 kommunale pladser, hvoraf Viborg Kommune skal foretage indstilling af 2 medlemmer. Efterfølgende foretager skatteministeren udnævnelse af medlemmerne til Vurderingsankenævnet.
 
Skatteministeriet har oplyst, at kommunerne ved indstillingerne skal lægge vægt på at de indstillede personer har teoretisk eller praktisk kendskab til ejendomsvurdering.
 
Vurderingsankenævnet afgør klager over told- og skatteforvaltningers afgørelser om vurdering af landets faste ejendomme samt afgørelser iht. ejendomsavance-beskatningsloven.
 
I henhold til forretningsordenen for vurderingsankenævn og skatte- og vurderingsankenævn modtager medlemmerne et årligt vederlag på 54.900 kr., dog modtager formanden 87.800 kr. og næstformanden 55.900 kr. 
 
Byrådet skal således indstille 2 medlemmer til brug for skatteministerens udpegning af Viborg Kommunes medlem af Vurderingsankenævn Midtjylland.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Funktionsperioden løber fra den 1. juli 2022 og indtil den 30. juni 2026.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/11909

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(C) Nikolai Norup (formand)
(D) Leo Nørgaard
(A) Marianne Aaris Andersen
(B) Lasse Christiansen
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlemmer
(C) Claus Nielsen (formand)
(D) Leo Nørgaard
(A) Marianne Aaris Andersen
(B) Lasse Christiansen
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Byrådet kan i henhold til § 10, stk. 3, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. nedsætte et bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til Byrådet.
 
Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og bestyrertilladelser og består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Byrådet, kan være medlemmer af nævnet.
 
 
Bevillingsnævnet i Viborg består udover politiets repræsentant af
 • 4 medlemmer udpeget af byrådet
 • en repræsentant fra branchens arbejdsgiverforening (Horesta) og
 • en repræsentant for branchens medarbejderside (3F).
 
Repræsentanterne for arbejdsgiver- og medarbejderside antages at opfylde lovgivningens krav om at der i bevillingsnævnet skal være et sagkyndigt medlem. Udpegningerne af repræsentanter fra arbejdsgiverforening og medarbejderside vil finde sted på et senere byrådsmøde på baggrund af indstillinger fra Horesta og 3F.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/17038

Indstilling

 Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
Personlig suppleant
(V) Lone Kastberg
(V) Kurt Johansen
(C) Malena Møller Mortensen
(C) Lise Bertelsen
(Ø) Aksel Rosager Johansen
(Å) Stine Isaksen
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlem
Personlig suppleant
(V) Lone Kastberg
(V) Kurt Johansen
(C) Malena Møller Mortensen
(C) Lise Bertelsen
(Ø) Aksel Rosager Johansen
(Å) Stine Isaksen
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Af § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår det, at Byrådet nedsætter et handicapråd. Ifølge samme bestemmelse rådgiver Handicaprådet Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
 
Handicaprådet har derimod ikke selvstændige beføjelser til at træffe beslutninger om tiltag, som Kommunen skal iværksætte, og Byrådet er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet.
 
Af vedtægterne for Handicaprådet i Viborg Kommune fremgår at rådet består af 14 medlemmer, hvoraf udpeges 7 medlemmer direkte af Byrådet, 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 1 medlem efter indstilling fra Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland.
 
Af de 7 medlemmer, som udpeges af Byrådet, er de 3 hidtil udpeget blandt Byrådets medlemmer og de 4 blandt kommunens embedsmænd.
 
For hvert medlem udpeges en suppleant.
 
Der skal således vælges 3 byrådsmedlemmer til Handicaprådet samt 3 personlige suppleanter.
 
Byrådet vil endvidere på et senere møde dels udpege 4 medlemmer fra Forvaltningen med personlige suppleanter og dels 7 medlemmer med personlige suppleanter efter indstilling fra handicaporganisationerne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/17089

Indstilling

 Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Suppleanter
(A) Mette Nielsen
(A) Marianne Aaris Andersen
(Å) Stine Isaksen
(Ø) Aksel Rosager Johansen
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlemmer
Suppleanter
(A) Mette Nielsen
(A) Marianne Aaris Andersen
(Å) Stine Isaksen
(Ø) Aksel Rosager Johansen
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til § 2, stk. 3, i vedtægterne for Integrationsrådet i Viborg Kommune skal Byrådet udpege 2 byrådsmedlemmer til Integrationsrådet.
 
Integrationsrådet er oprettet efter reglerne i kapitel 8 i integrationsloven.
 
Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Viborg Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund, samt medvirke til at integrationsindsatsen er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af Byrådet.
 
Integrationsrådet er sammensat som følger:
 • 8 medlemmer med hver sin personlige suppleant, der alle 16 vælges blandt de flygtninge og indvandrere fra 3. lande, der deltager på et offentligt møde,
 • 2 byrådsmedlemmer
 • 1 medlem indstilles af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe
 • 1 medlem indstilles fra boligselskaberne
 • 1 medlem indstilles af skolebestyrelserne
 • 1 medlem indstilles af Folkeoplysningsudvalget (nu Fritidsrådet)
 • 1 medlem indstilles af Erhvervsrådet
 • 1 medlem indstilles fra LO Viborg
 • 1 medlem indstilles af menighedsrådene 
 
Medlemmerne udover de 2 byrådsmedlemmer udpeges således senere.
 
I henhold til vedtægten udpeges en suppleant for hvert medlem af Integrationsrådet.  
  
Byrådet skal således udpege 2 byrådsmedlemmer til Integrationsrådet samt 2 personlige suppleanter.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/17108

Indstilling

 Det foreslås, at følgende indstilles til udpegning af Indenrigs- og Boligministeriet:
 
Formand
Suppleant
Bent Pedersen
Michael Bech Jørgensen
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende indstilles til udpegning af Indenrigs- og Boligministeriet:
 
Formand
Suppleant
Bent Pedersen
Michael Bech Jørgensen
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Huslejenævnet er en selvstændig myndighed, der træffer afgørelse om tvister mellem lejere og udlejere i det private udlejningsbyggeri, i det omfang nævnet er tillagt kompetence hertil i lejelovgivningen. Kommunen er pålagt at yde sekretariatsbistand til nævnet.
 
Nævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal være jurist og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.
 
De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Begge skal være kendt med huslejeforhold. Derudover skal byrådet udpege en social sagkyndig person, der skal rådgive nævnet i husordenssager, der er omfattet af lejelovens kap. XII A.
 
Byrådets udpegning af de to medlemmer til huslejenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant forventes at ske på byrådets møde i januar 2022.
 
Efter boligreguleringslovens § 36, stk. 2 beskikkes formanden og formandssuppleanten af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra byrådet.
 
På nuværende tidspunkt skal byrådet derfor afgive sin indstilling om beskikkelse af formand samt suppleant for formanden for huslejenævnet.
 
Den nuværende formand for såvel huslejenævnet som beboerklagenævnet ønsker ikke at fortsætte i nævnet.
 
Forvaltningen foreslår, at byrådet indstiller den nuværende formandssuppleant, Bent Pedersen, der er tidligere ekstern lektor i lejeret ved Aarhus Universitet, som formand i huslejenævnet for den kommende funktionsperiode.
 
Forvaltningen foreslår, at byrådet indstiller Michael Bech Jørgensen, der er sekretariatsleder og faglig chef ved Sekretariatet for bl.a. Husleje- og Beboerklagenævnene i Aarhus, som suppleant for formanden i huslejenævnet for den kommende funktionsperiode.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Formand, medlemmer og suppleanter for det fungerende huslejenævn er udpeget for perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2022.
 
Funktionsperioden for det kommende huslejenævn bliver 1. februar 2022 – 31. januar 2026.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Samtidig med byrådets udpegning af de to medlemmer til huslejenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant, som forventes at ske på byrådets møde i januar 2022, fastsætter byrådet størrelsen af vederlaget til nævnets medlemmer.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/20689

Indstilling

 Det foreslås, at følgende indstilles til udpegning af Indenrigs- og Boligministeriet:
 
Formand
Suppleant
Bent Pedersen
Michael Bech Jørgensen
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende indstilles til udpegning af Indenrigs- og Boligministeriet:
 
Formand
Suppleant
Bent Pedersen
Michael Bech Jørgensen
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beboerklagenævnet er en selvstændig myndighed, der træffer afgørelse om tvister mellem lejere og udlejere i det almene udlejningsbyggeri, i det omfang nævnet er tillagt kompetence hertil i den almene lejelovgivning. Kommunen er pålagt at yde sekretariatsbistand til nævnet.
 
Nævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal være jurist og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.
 
De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og almene boligorganisationer med boliger i kommunen. Begge skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Derudover skal byrådet udpege en social sagkyndig person, der skal rådgive nævnet i husordenssager, der er omfattet af almenlejelovens kap. 13.
 
Byrådets udpegning af de to medlemmer til beboerklagenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant forventes at ske på byrådets møde i januar 2022.
 
Efter almenlejelovens § 97, stk. 2 beskikkes formanden og formandssuppleanten af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra byrådet.
 
På nuværende tidspunkt skal byrådet derfor afgive sin indstilling om beskikkelse af formand samt suppleant for formanden for beboerklagenævnet.
 
Den nuværende formand for såvel huslejenævnet som beboerklagenævnet ønsker ikke at fortsætte i nævnet.
 
Forvaltningen foreslår, at byrådet indstiller den nuværende formandssuppleant, Bent Pedersen, der er tidligere ekstern lektor i lejeret ved Aarhus Universitet, som formand i beboerklagenævnet for den kommende funktionsperiode.
 
Forvaltningen foreslår, at byrådet indstiller Michael Bech Jørgensen, der er sekretariatsleder og faglig chef ved Sekretariatet for bl.a. Husleje- og Beboerklagenævnene i Aarhus, som suppleant for formanden i beboerklagenævnet for den kommende funktionsperiode.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Formand, medlemmer og suppleanter for det fungerende beboerklagenævn er udpeget for perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2022.
 
Funktionsperioden for det kommende beboerklagenævn bliver 1. februar 2022 – 31. januar 2026.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Samtidig med byrådets udpegning af de to medlemmer til beboerklagenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant, som forventes at ske på byrådets møde i januar 2022, fastsætter byrådet størrelsen af vederlaget til nævnets medlemmer.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/20782

Indstilling

 Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(F) Kai O. Andersen
(V) Carsten Mørkenborg
(A) Birthe Harritz
(K) Knud Gaarn-Larsen
(C) Kenny Schødt
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlemmer
(F) Kai O. Andersen
(V) Carsten Mørkenborg
(A) Birthe Harritz
(K) Knud Gaarn-Larsen
(C) Kenny Schødt
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

For hver landsretsnævningekreds vælges for et tidsrum af 4 år regnet fra en 1. januar et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninger eller domsmænd. Listerne over disse personer benævnes grundlister.
 
For landsretsnævningekreds dannes en nævninge- og domsmandsliste ved lodtrækning blandt de personer, der er opført på grundlisterne. På samme måde dannes en nævninge- og domsmandsliste for hver byret, der ligger i landsretsnævningekredsen.
 
De nærmere regler om udtagelse af personer til grundlisten er fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer. Det fremgår bl.a. heraf, at der til grundlisten udtages 1 person for hvert fulde antal af 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af de forskellige aldersklasser og af mænd og kvinder. Endvidere skal der tilstræbes en repræsentation af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.
 
Efter retsplejelovens § 72 foretages udtagelsen til grundlisten inden for hver kommune af et grundlisteudvalg på mindst 5 medlemmer, der udpeges af byrådet.
 
Grundlisteudvalget i Viborg Kommune har hidtil haft 5 medlemmer.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/22679

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(A) Eva Pinnerup
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlem
(A) Eva Pinnerup
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til § 5 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom nedsætter transportministeren ekspropriationskommissioner.
 
Efter lovens § 6, stk. 2, udpeger transportministeren 8 personer, der optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der optages på en liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionerne.
 
Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er kommissarius ved Statens Ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf 2 medlemmer fra den af ministeren udfærdigede liste og 2 medlemmer fra den kommunale liste.
 
Ekspropriationskommissionen træffer afgørelse om den nærmere gennemførelse og tilrettelæggelse af statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Kommissionen afgør tillige erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriationen. Det samme medlem bør ikke udpeges til Taksationskommissionen, der fungerer som ankeinstans.
 
Transportministeriet har i brev af 28. oktober 2021 oplyst personer, som byrådet udpeger, skal have indsigt i vurdering af ejendomme.
 
Medlemmer af ekspropriationskommissionen modtager 2.500 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse.
 
Der skal således udpeges 1 person til optagelse på listen over medlemmer til ekspropriationskommissionen.
 
 
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/22685

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(V) John Madsen
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlem
(V) John Madsen
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til § 7 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom nedsætter transportministeren en eller flere taksationskommissioner.
 
Det fremgår, at transportministeren udpeger 8 personer, der optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der optages på en liste over kommunale medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.
 
En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal være jurist, udnævnes af regeringen. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra den af ministeren udfærdigede liste og 2 medlemmer fra den kommunale liste.
 
Taksationskommissionen er administrativ ankeinstans i forhold til afgørelser om erstatningsspørgsmål, der er truffet af Ekspropriationskommissionen. Det samme medlem bør derfor ikke udpeges til begge kommissioner.
 
Transportministeriet har i brev af 28. oktober 2021 oplyst, at de personer, som byrådet udpeger, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.
 
Medlemmer af taksationskommissionen modtager 2.500 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse.
 
Der skal således udpeges 1 person til optagelse på listen over medlemmer til taksationskommissionen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/22808

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
(A) Mette Nielsen
(C) Bent Simonsen
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlemmer
(A) Mette Nielsen
(C) Bent Simonsen
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til vejlovens § 105 nedsætter transportministeren 3 taksationskommissioner og fastsætter deres forretningsområder. Viborg Kommune dækkes af Taksationskommissionen for Viborg, der tillige omfatter flere andre kommuner.
  
Taksationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med iværksættelse af ekspropriation til bl.a. offentlige vej- og stianlæg.
 
En taksationskommission består af 3 medlemmer. Transportministeren udnævner en formand, der skal være jurist. Formanden udtager til behandlingen af den enkelte taksationssag 2 medlemmer fra den kommunale liste.
 
Byrådet i hver kommune udpeger 2 personer, der for byrådets valgperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.
 
Transportministeriet har i brev af 28. oktober 2021 oplyst personer, som byrådet udpeger, skal have indsigt i vurdering af ejendomme.
 
De medlemmer, som deltager i behandlingen af en taksationskommissionssag, kan ikke deltage i Overtaksationskommissionens eventuelle behandling af sagen. Den samme person kan derfor ikke udpeges til begge hverv.
 
Medlemmer af taksationskommissionen modtager 2.500 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse.
 
Der skal således udpeges 2 personer til optagelse på listen over medlemmer til Taksationskommissionen for Viborg.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/22815

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(C) Jens Mortensen
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlem
(C) Jens Mortensen
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til vejlovens § 106 nedsætter transportministeren overtaksationskommissioner samt deres forretningsområder.
 
Der er nedsat 7 overtaksationskommissioner, herunder Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg.
 
Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg er administrativ ankeinstans i forhold til afgørelser af erstatningsspørgsmål, der træffes af Taksationskommissionen i forbindelse med iværksættelse af ekspropriation til bl.a. offentlige vej- og stianlæg.
 
En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Transportministeren udnævner en formand, der skal være jurist, og 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til behandlingen af den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra den kommunale liste.
 
Byrådet i hver kommune udpeger 1 person, der optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.
 
Transportministeriet har i brev af 28. oktober 2021 oplyst at personer, som byrådet udpeger, skal have indsigt i vurdering af ejendomme.
 
De medlemmer, som deltager i behandlingen af en taksationskommissionssag kan ikke deltage i Overtaksationskommissionens eventuelle behandling af sagen. Den samme person kan derfor ikke udpeges til begge hverv.
 
Medlemmer af overtaksationskommissionen modtager 2.500 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse. 
 
Der skal således udpeges 1 medlem til optagelse på listen over medlemmer til Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/22828

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
(V) Ulrik Wilbek
(V) Anders Jensen
(V) Johannes Vesterby
(V) Lars Mogensen
(V)  Katrine Fusager Rohde
(V) Pia Viller Arendt
(V)  Kim Dongsgaard
(V) Niels Jørgen Ottesen
(V) Kurt Mosgaard
(V) Kurt Johansen
(F) Marianne Gaardsdal
(V) Lone Kastberg
(A) Mads Panny
(A) Eva Pinnerup
(A) Mette Nielsen
(A) Martin Sanderhoff
(A) Marianne Aaris Andersen
(A) Birthe Harritz
(A) Anders Bertel
(A) Birgith Langballe
(C) Torsten Nielsen
(C) Stine Damborg
(C) Peter Juhl
(C) Lise Bertelsen
(C) Steffen Drejer
(C) Sofie Ringgaard Schøning
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
(V) Ulrik Wilbek
(V) Anders Jensen
(V) Johannes Vesterby
(V) Lars Mogensen
(V)  Katrine Fusager Rohde
(V) Pia Viller Arendt
(V)  Kim Dongsgaard
(V) Niels Jørgen Ottesen
(V) Kurt Mosgaard
(V) Kurt Johansen
(F) Marianne Gaardsdal
(V) Lone Kastberg
(A) Mads Panny
(A) Eva Pinnerup
(A) Mette Nielsen
(A) Martin Sanderhoff
(A) Marianne Aaris Andersen
(A) Birthe Harritz
(A) Anders Bertel
(A) Birgith Langballe
(C) Torsten Nielsen
(C) Stine Damborg
(C) Peter Juhl
(C) Lise Bertelsen
(C) Steffen Drejer
(C) Sofie Ringgaard Schøning
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Efter § 4, stk. 1, i KL’s love kan hver af KL’s medlemskommuner udpege 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Med cirka 97.000 indbyggere i Viborg Kommune svarer dette til 13 delegerede.
 
Samtidigt med udpegningen af delegerede vælger byrådet en personlig stedfortræder for hver af de delegerede.
 
Delegeretmødet er KL’s højeste myndighed og afvikles sammen med KL´s årlige kommunalpolitiske topmøde.
 
Som stemmeberettiget delegeret kan alene udpeges medlemmer af byrådet.
 
Byrådet skal således udpege 13 delegerede til KL’s delegeretmøde tillige med 13 personlige stedfortrædere.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/22887

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
Borgmesteren (født formand)
(V) Katrine Fusager Rohde
(V) Kim Dongsgaard
(V) Anders Jensen
(A) Mads Panny
(A) Martin Sanderhoff
(A) Mette Nielsen
(A) Anders Bertel
(C)Torsten Nielsen
(C) Peter Juhl
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
Borgmesteren (født formand)
(V) Katrine Fusager Rohde
(V) Kim Dongsgaard
(V) Anders Jensen
(A) Mads Panny
(A) Martin Sanderhoff
(A) Mette Nielsen
(A) Anders Bertel
(C)Torsten Nielsen
(C) Peter Juhl
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til folketingsvalglovens § 23 skal der for hver kommune vælges en valgbestyrelse. Der skal kun vælges 1 valgbestyrelse, selv om der er flere valgkredse i kommunen (Viborg Kommune består af 2 valgkredse).
 
Borgmesteren er født formand for valgbestyrelsen. Derudover består valgbestyrelsen af 4 andre medlemmer, jf. folketingsvalglovens § 25. Efter lovens § 26 skal byrådet blandt valgbestyrelsens medlemmer vælge en næstformand, der varetager formandshvervet i valgbestyrelsen, hvis formanden har forfald.
 
Valgbestyrelsen forbereder og leder folketingsvalg og forestår den endelige opgørelse af afstemningen, jf. herved lovens § 23.
 
Tilsvarende skal der i forbindelse med folkeafstemninger vælges en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen til folkeafstemninger vælges efter samme regler som ved folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens § 97. Valgbestyrelsen har samme opgaver som ved folketingsvalg, dog med de ændringer, der følger af afstemningens karakter.
 
Endelig skal der efter § 16 i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet vælges en valgbestyrelse i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet. Denne valgbestyrelse vælges efter samme regler som ved valg til Folketinget og har tilsvarende opgaver, som valgbestyrelsen har ved valg til Folketinget.
 
Til valgbestyrelsens medlemmer ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer, at der ikke ydes diæter til borgmesteren. Til de øvrige medlemmer af valgbestyrelsen ydes diæter, uanset at disse modtager fast vederlag m.v. for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.
 
Der skal således vælges 4 medlemmer til valgbestyrelserne ved folketingsvalg, heraf én som næstformand. Der skal herudover vælges i alt 5 personlige stedfortrædere. Der skal desuden vælges et tilsvarende antal medlemmer til valgbestyrelserne ved henholdsvis folkeafstemning samt valg til Europa-Parlamentet.
 
Det har hidtil været praksis, at de samme byrådsmedlemmer vælges til alle tre valgbestyrelser.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/22894

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
Borgmesteren (født formand)
(V) Katrine Fusager Rohde
(V) Kim Dongsgaard
(V) Anders Jensen
(A) Mads Panny
(A) Martin Sanderhoff
(A) Mette Nielsen
(A) Anders Bertel
(C) Torsten Nielsen
(C) Peter Juhl
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlemmer
Stedfortrædere
Borgmesteren (født formand)
(V) Katrine Fusager Rohde
(V) Kim Dongsgaard
(V) Anders Jensen
(A) Mads Panny
(A) Martin Sanderhoff
(A) Mette Nielsen
(A) Anders Bertel
(C) Torsten Nielsen
(C) Peter Juhl
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til den kommunale valglovs § 13 skal der for hver kommune vælges en valgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før valgdagen.
 
Valgbestyrelsen forbereder og leder det kommunale valg og forestår den endelige opgørelse af afstemningen, jf. den kommunale valglovs § 14.
 
Efter den kommunal valglovs § 14 er borgmesteren født formand for valgbestyrelsen. Derudover består valgbestyrelsen 4-6 medlemmer.
 
Der har i Viborg Kommune hidtil været i alt 5 medlemmer (incl. borgmesteren) i valgbestyrelsen ved kommunale valg.
 
Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand, der varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald. Den gruppe, der har valgt et medlem til Valgbestyrelsen, udpeger tillige en stedfortræder.
 
Til valgbestyrelsens medlemmer ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer, at der ikke ydes diæter til borgmesteren.  Til de øvrige medlemmer af valgbestyrelsen ydes diæter, uanset at disse modtager fast vederlag m.v. for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.
 
Der skal således udpeges 4-6 medlemmer til valgbestyrelsen, hvoraf én skal udpeges som næstformand. Der skal herudover vælges en personlig stedfortræder for hvert af valgbestyrelsens medlemmer, herunder borgmesteren.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/24546

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Brevstemmemodtagehold
(V) Ejvind Jakobsen
(V) Flemming Jørgensen
(C) Peter Ruby
(C) Martin Ditlevsen
(A) Else Thorsager Pedersen
(A) John Hansen
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Brevstemmemodtagehold
(V) Ejvind Jakobsen
(V) Flemming Jørgensen
(C) Peter Ruby
(C) Martin Ditlevsen
(A) Else Thorsager Pedersen
(A) John Hansen
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

 
Der skal udpeges personer til at modtage brevstemmer i bl.a. pleje- og ældreboliger. I henhold til hidtidig praksis i Viborg Kommune udpeges i alt 6 hold á 2 personer, hvoraf den ene fra hvert af de 6 hold er politisk udpeges.
 
Udpegningen er gældende for alle valghandlinger i form af EU-, Folketings-, Kommunevalg samt folkeafstemninger i byrådsperioden fra den 1. januar 2022 til 31. december 2025.
 
I lighed med hidtidig praksis som fastsat på Byrådets møde den 28. april 2010 forudsættes det, at borgmesteren er bemyndiget til at godkende fremtidige ændringer, hvis der ønskes udskiftninger blandt de udpegede brevstemmemodtagere.
  
Til de tilforordnede ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov, uanset om nogle af de politisk tilforordnede modtager fast vederlag m.v. for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem.
 
Der skal således udpeges 6 brevstemmemodtagere.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden. 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/24906

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(A) Mads Panny
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlem
(A) Mads Panny
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Den Vestdanske Filmpulje er en forening, som ifølge vedtægternes § 2a har til formål at yde støtte til produktion af film, TV- og multimedieproduktion i det vestdanske område med hovedvægten lagt på fiktionsfilm og –TV.
 
Som medlemmer kan ifølge § 4 optages interesserede vestdanske regioner, kommuner og formidlere af statslig filmstøtte.
 
Ifølge § 5 ledes foreningen af generalforsamlingen, som vælger op til 8 medlemmer af bestyrelsen, hvortil kommer en formand og næstformand. En repræsentant fra den største kommunale bidragyder er født formand for bestyrelsen, mens en repræsentant for den næststørste kommunale eller regionale bidragyder er født næstformand. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen i april måned i lige år.
 
Som næststørste bidragyder bestrider Viborg Kommune p.t. næstformandsposten.
 
Der skal udpeges 1 repræsentant til generalforsamlingen i Den Vestdanske Filmpulje. Da Viborg Kommune p.t. er næststørste bidragyder, må det forventes, at den af byrådet udpegede repræsentant umiddelbart vil indtage næstformandsposten i bestyrelsen. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/24650

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Formand
Medlem
(V) Claus Clausen
(A) Birgith Langballe
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Formand
Medlem
(V) Claus Clausen
(A) Birgith Langballe
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ifølge § 4, stk. 1, i vedtægterne for den selvejende institution Mønsted Kalkgruber udpeger Viborg Byråd 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution. Det ene medlem udpeges samtidigt som formand for bestyrelsen.
 
Byrådet besluttede på mødet den 1. september 2021 (sag nr. 26) en række ændringer for byrådets repræsentation i råd, nævn bestyrelser mv. – herunder at kun det ene udpegede medlem til bestyrelsen for Mønsted Kalkgruber skal være medlem af Viborg Byråd.
 
Bestyrelsen for Mønsted Kalkgruber er pt. i gang med at ændre vedtægterne for institutionen, så de afspejler byrådets trufne beslutning den 1. september om ændrede vilkår.
 
Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer. De resterende 3 medlemmer udpeges af henholdsvis VIBORGegnens Erhvervsråd (2 medlemmer) og Turistforeningen for Viborg & Omegn (1 medlem).
 
Institutionen har til formål at drive den samlede ejendom Mønsted Kalkgruber.
 
Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Mønsted Kalkgruber, hvoraf det ene medlem samtidig skal udpeges til formand for bestyrelsen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/25272

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(D) Leo Nørgaard
(F) Marianne Gaardsdal
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlem
(D) Leo Nørgaard
(F) Marianne Gaardsdal
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov benævnes i daglig tale ”særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse” og forkortes STU. STU-loven giver alle unge et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse.
 
Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
 
Bestyrelsen for STU nedsættes efter styrelsesreglerne i lov om specialundervisning for voksne, § 6 c. Ifølge bestemmelsen består bestyrelsen af 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer, 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere samt 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.
 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer efter lokalt behov.
 
Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for STU.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/25301

Indstilling

 

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(A) Martin Sanderhoff
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlem
(A) Martin Sanderhoff
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til § 4 i vedtægterne for Bjerringbro Gymnasium udpeges der 1 medlem til bestyrelsen af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
 
Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.
 
Når flere kommuner i forening skal udpege ét fælleskommunalt bestyrelsesmedlem, vil det normalt være kommunekontaktrådet (KKR), der udpeger det fælleskommunale medlem blandt dem, der er indstillet af de enkelte kommuner.
 
Ifølge forretningsordenen for KKR er det imidlertid præciseret, at KKR kun forestår udpegninger til de regionale nævn, udvalg, m.v., der dækker hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen. Der har KKR i en række tilfælde - hvor det ellers i centrale standardvedtægter fremgår, at "kommunerne (i regionen) i forening udpeger" - besluttet at overlade udpegelsen af kommunale repræsentanter til ikke-regionsdækkende institutioner til kommunerne i den pågældende institutions dækningsområde. Dette er blandt andet sket i forbindelse med udpegelse af bestyrelsesmedlemmer til almene gymnasier.
 
Det geografiske dækningsområde for Bjerringbro Gymnasium er primært Viborg Kommune, men også til dels Favrskov og Silkeborg kommuner.
 
Af vedtægternes § 6 fremgår, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.
 
Ifølge vedtægternes § 13 kan der ydes bestyrelsesmedlemmer særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Bjerringbro Gymnasium for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2026.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/25344

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(A) Eva Pinnerup
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlem
(A) Eva Pinnerup
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til § 4 i vedtægterne for Viborg Gymnasium udpeges der 1 medlem til bestyrelsen af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
 
Viborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.
 
Når flere kommuner i forening skal udpege ét fælleskommunalt bestyrelsesmedlem, vil det normalt være kommunekontaktrådet (KKR), der udpeger det fælleskommunale medlem blandt dem, der er indstillet af de enkelte kommuner.
 
Ifølge forretningsordenen for KKR er det imidlertid præciseret, at KKR kun forestår udpegninger til de regionale nævn, udvalg, m.v., der dækker hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen. Der har KKR i en række tilfælde - hvor det ellers i centrale standardvedtægter fremgår, at "kommunerne (i regionen) i forening udpeger" - besluttet at overlade udpegelsen af kommunale repræsentanter til ikke-regionsdækkende institutioner til kommunerne i den pågældende institutions dækningsområde. Dette er blandt andet sket i forbindelse med udpegelse af bestyrelsesmedlemmer til almene gymnasier.
 
Da det geografiske dækningsområde for Viborg Gymnasium primært er Viborg Kommune, vil det således være Viborg Byråd, der skal udpege det fælleskommunale medlem til bestyrelsen.
 
Af vedtægternes § 6 fremgår, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.
 
Ifølge vedtægternes § 13 kan der ydes bestyrelsesmedlemmer særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Viborg Gymnasium for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2026.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2026.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/25365

Indstilling

Det forslås, at der udpeges følgende:
 
Medlem
(V) Jacob Harritz
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlem
(V) Jacob Harritz
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til § 4 i vedtægterne for Viborg Katedralskole udpeges der 1 medlem til bestyrelsen af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
 
Viborg Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.
 
Når flere kommuner i forening skal udpege ét fælleskommunalt bestyrelsesmedlem, vil det normalt være kommunekontaktrådet (KKR), der udpeger det fælleskommunale medlem blandt dem, der er indstillet af de enkelte kommuner.
 
Ifølge forretningsordenen for KKR er det imidlertid præciseret, at KKR kun forestår udpegninger til de regionale nævn, udvalg, m.v., der dækker hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen. Der har KKR i en række tilfælde - hvor det ellers i centrale standardvedtægter fremgår, at "kommunerne (i regionen) i forening udpeger" - besluttet at overlade udpegelsen af kommunale repræsentanter til ikke-regionsdækkende institutioner til kommunerne i den pågældende institutions dækningsområde. Dette er blandt andet sket i forbindelse med udpegelse af bestyrelsesmedlemmer til almene gymnasier.
 
Da det geografiske dækningsområde for Viborg Katedralskole primært er Viborg Kommune, vil det således være Viborg Byråd, der skal udpege det fælleskommunale medlem til bestyrelsen.
 
Af vedtægternes § 6 fremgår, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.
 
Ifølge vedtægternes § 13 kan der ydes bestyrelsesmedlemmer særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
 
Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Viborg Katedralskole for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2026.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder for perioden 1. maj 2022 – 30. april 2026.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/25383

Indstilling

Det foreslås, at der udpeges følgende:
 
 
Medlem
(Ø) Pernille Henriette Fausbøl Diemar
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Følgende udpeges:
 
Medlem
(Ø) Pernille Henriette Fausbøl Diemar
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Social- og Sundhedsskolen Skive – Thisted – Viborg er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, som har til formål at udbyde grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
 
Social- og Sundhedsskolen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret.
 
Af de 9 bestyrelsesmedlemmer med stemmeret udpeges 1 medlem af Viborg og Skive Kommuner i forening.
 
Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.
 
Der kan ydes et særskilt vederlag for deltagelse i bestyrelsesarbejdet efter Undervisningsministeriets regler herom. Bestyrelsesmedlemmers rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
 
Skive Kommune har udpeget medlemmet til bestyrelsen i denne byrådsperiode, og det er derfor aftalt med Skive Kommune, at Viborg Byråd forestår udpegningen for den kommende periode.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/25409

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

VUC Skive-Viborg er oprettet som en selvejende institution og er omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter.
 
Ifølge § 4 i vedtægterne skal kommunalbestyrelserne i regionen i forening udpege 1 medlem til bestyrelsen. I praksis udpeges medlemmet af enten Viborg Kommune eller af Skive Kommune.
 
Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriets fastsatte regler herom. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
 
Viborg Kommune har foretaget udpegning til bestyrelsen i den seneste byrådsperiode, og det er derfor aftalt at byrådet i Skive foretager udpegning for den kommende periode.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til
kommunalbestyrelser har været afholdt.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/25521

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til § 5 i vedtægterne for Viborg Kommunes Fond til præmiering af gode og smukke bygninger m.v. kan der efter udgangen af hvert kalenderår foretages præmiering af:
 
 1. Gode og smukke bygninger opført i Viborg Kommune, og for hvilke der er givet ibrugtagningstilladelse eller sket færdigmelding i det sidst forløbne år
 2. Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger samt restaurering af eksisterende bygninger i Viborg Kommune
 3. Andre anlæg, som anses for at bidrage til Viborg Kommunes forskønnelse.
 
Efter § 7 i vedtægterne foretages bygningsbedømmelsen af en komité bestående af;
 
1. Borgmesteren (formand for komitéen)
2. Kultur- og Fritidsudvalgets formand
3. Teknisk Udvalgs formand
4. Den tekniske direktør (nu: direktøren for Teknik & Miljø)
5. To fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening
6. En kommunal arkitekt, som er sekretær for komitéen
 
Borgmesteren, Kulturudvalgets formand og Teknisk Udvalgs formand er således medlemmer af bedømmelseskomitéen i Viborg Kommunes Fond til præmiering af gode og smukke bygninger m.v.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Medlemskabet gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/25523

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På byrådets møde den 23. januar 2007 (sag nr. 98) blev det besluttet at etablere en Kunstkomité i Viborg Kommune. Komitéen har til opgave,
 
-
at erhverve kunst til anbringelse i det åbne "rum" - på pladser, i parker, på mure og gavle
-
at indkøbe kunst til kommunale institutioner
-
at søge midler fra staten og private fonde til erhvervelse af kunst
-
at godkende opsætning af skulpturer og anden udsmykning på offentlige steder.
 
Endvidere har kunstkomitéen ansvaret for Viborg Kommunes kunstsamling og ansvaret for udarbejdelse af retningslinjer for samlingens vedligeholdelse - såvel skulpturer som malerier og anden kunst.
 
Komitéen holder minimum 4 møder om året.
 
Komitéen er sammensat således:
 
-
borgmesteren (formand for komitéen)
-
formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
-
formanden for Teknisk Udvalg
-
en repræsentant fra Skovgaard Museet
-
en repræsentant fra kunstforeningerne
-
kulturdirektøren (nu: direktøren for Kultur & Udvikling)
-
teknisk direktør (nu: direktøren for Teknik & Miljø)
 
 
Borgmesteren, Kultur- og Fritidsudvalgets formand og Teknisk Udvalgs formand er således medlemmer af Kunstkomitéen i Viborg Kommune.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Medlemskabet gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/25584

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Kommunekontaktrådet (KKR) har ifølge KL´s love til formål:
 • At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i regionale spørgsmål
 • Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere
 • At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der går på tværs af kommunerne i regionen.
 
 
Af § 15 i KL´s vedtægter fremgår, at bl.a. KKR for Region Midtjylland består af:
 • borgmestrene fra KL´s medlemskommuner i regionen
 • et antal medlemmer, der vælges af og blandt de valgte kommunalbestyrelses- medlemmer inden for hvert enkelt parti ved valget den 16. november 2021 i kommunerne i regionen.
 
Af forretningsordenen for KKR fremgår, at 1. viceborgmesteren som udgangspunkt er stedfortræder for borgmesteren. Hvis 1. viceborgmesteren vælges som medlem af KKR af et politisk parti eller listesamarbejde, er 2. viceborgmesteren stedfortræder for borgmesteren.
 
Udpegningen af de øvrige medlemmer foretages direkte af partierne, på baggrund af en nærmere udmelding fra KL umiddelbart efter at de konstituerende møder har været afholdt i kommunerne.
 
Ifølge vedtægterne skal det i den forbindelse sikres, at der sker en forholdsmæssig fordeling af pladserne i kommunekontaktrådene mellem de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved kommunalvalget i alle medlemskommunerne i den pågældende region.
 
Borgmesteren er således født medlem af KKR, mens 1. viceborgmesteren som udgangspunkt er stedfortræder for borgmesteren.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder byrådsperioden.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/11507

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 11. maj 2021 (sag nr. 24) et foreløbigt udkast til politisk mødeplan for 2022 og besluttede, at udkastet skulle overgå til behandling i det nye byråd.
 
På baggrund af dette udkast og den nye udvalgsstruktur er der nu udarbejdet et forslag til mødeplan 2022 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene (bilag nr. 1). I udkastet er der taget hensyn til de udvalg, hvori der er sammenfald af medlemmer, så disse udvalg ikke holder møder samtidigt.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at forslag til mødeplan 2022 godkendes for så vidt angår byrådets møder.
 

Beslutning i Byrådet den 15-12-2021

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødeplanen indeholder de ordinære møder i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt fagudvalgene. Herudover indeholder planen også møder i de politiske partiers baggrundsgrupper (på mandage før møderne i fagudvalgene og i Økonomi- og Erhvervsudvalget).
 
I forhold til det udkast til mødeplan, som blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget i maj 2021 foreslås det, kan Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i februar flyttes til den 8. februar, og at byrådets møde i april flyttes til den 21. april. Begge ændringer fremgår at bilag nr. 1. Ændringerne skyldes sammenfald med mødeaktivitet i Kommunernes Landsforening.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplaner, men at der nødvendigvis skal ske en samlet koordinering.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Endelig oversigt over møderne i 2022 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og udvalgene vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2022. Dette sker forventeligt på deres møder i januar 2022.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag