You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 21. april 2022 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Aksel Rosager Johansen, Anders Bertel, Anders Jensen, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Eva Pinnerup, Frederik Houmann Thuesen, Johannes Vesterby, Katrine Fusager Rohde, Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Kurt Johansen, Lars Mogensen, Leo Nørgaard, Lise Bertelsen, Lone Kastberg, Mads Panny, Malena Møller Mortensen, Marianne Aaris Andersen, Marianne Gaardsdal, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Niels Jørgen Ottesen, Peter Juhl, Pia Viller Arendt, Sofie Ringgaard Schøning, Steffen Drejer, Stine Damborg, Stine Isaksen, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/42816

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019.
 
Erhvervsområdet i Viborg Vest er allerede optaget i spildevandsplanen som ”separatkloak – planlagt”, tillægget danner grundlag for sikring af placering af ledninger, bassiner og pumpestationer inden for området.
 
Der er vedtaget lokalplan for området (Lokalplan 324 + Tillæg nr. 1).
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-03-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 21. december 2021 til den 15. februar 2022.
 
Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

Lokalpaln 324 + tillæg nr. 1 giver mulighed for udvidelse eksisterende erhvervsområde i Viborg Vest. Området er optaget i spildevandsplanen som ”separatkloak – planlagt” (kloakopland 245P og 246P)
 
Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for placering af ledningsanlæg, bassiner og pumpestationer inden for det planlagte kloakopland. 
 
Oversigtskort med afgrænsning af kloakopland samt planlagte spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019 (Nyt erhvervsområde Viborg Vest). Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/7480

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-03-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for at sikre spildevandsanlægs placering (spilde- og regnvandledninger, bassiner, pumpestationer) ved udvidelse af erhvervsområde i Viborg Vest.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • Etablering af spilde- og regnvandsledninger samt beskyttelsesbælter herom
 • Etablering af regnvandsbassiner til forsinkelse samt mulighed for afspærring ved evt. uheld
 • Etablering af pumpestationer til håndtering af spildevand
 
Inden området bliver fuldt udbygget med veje, vil det være nødvendigt at udlægge og tinglyse beskyttelsesbælter omkring de nye ledninger.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/28994

Resume

Forslag til lokalplan nr. 553 og tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 9. september – 4. november 2021. Der er kommet fire høringssvar. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at meddele en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-03-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes, og
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at meddele en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven.
 
Stine Isaksen stemte imod beslutningen grundet bekymring for påvirkning på lokalområdet samt usikkerhed på påvirkning af klima og natur.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget blev godkendt.
 
Stine Isaksen og Aksel Rosager Johansen stemte imod beslutningen grundet bekymring for påvirkning af lokalområdet samt usikkerhed for påvirkning af klima og natur.

Sagsfremstilling

Historik

Hærup Biogas ApS har ansøgt om at udvide sit eksisterende biogasanlæg på Herredsvejen 180A ved Klejtrup. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Byrådet besluttede i september (link til sag nr. 6 i byrådet den 1. september 2021) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 553 og forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport samt en miljøkonsekvensrapport i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Planforslagene, miljørapporten og miljøkonsekvensrapport fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 553 og forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport samt en miljøkonsekvensrapport har været i offentlig høring fra den 9. september til den 4. november 2021. Der er i høringsperioden kommet fire høringssvar til planforslagene og miljøvurderingerne. Høringssvarene er i bilag 3.
 
Borgermøde
Der blev afholdt borgermøde den 22. september 2021. Debatten drejede sig hovedsageligt om transport til og fra biogasanlægget, trafiksikkerhed på vejene i området og aftaleforhold mellem naboer og biogasanlæg.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse. Hovedparten af høringssvarene omhandler de trafikale forhold. Desuden handler de bl.a. om lugt- og støjpåvirkning.
 
Et høringssvar omhandler særligt en privatretlig aftale mellem naboer og biogasanlægget, som jf. høringssvaret ikke overholdes af biogasanlægget. Da der er tale om en privatretlig aftale, har forvaltningen ikke forholdt sig nærmere til den.
 
Et andet høringssvar omhandler særligt, hvordan den nuværende landbrugsdrift i området påvirker naturområder, medfører nedlæggelse af markvej og skader på gravhøje.
 
Forvaltningen vurderer, at disse forhold skal behandles for sig selv inden for de relevante lovområder og ikke indgå i behandlingen af den konkrete plansag.
 
Forvaltningen vurderer, at de forhold, som høringssvarene omhandler, kan reguleres på passende vis med vilkår i miljøgodkendelsen og VVM-tilladelsen til udvidelsen af biogasanlægget. Der er ikke nogen forslag i høringssvarene, som forvaltningen anbefaler imødekommet. Dermed giver høringssvarene ikke anledning til at ændre på planforslagene og
forvaltningen indstiller, at de vedtages endeligt uden ændringer.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et biogasanlæg. Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Forslag til lokalplan nr. 553

Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til biogasanlæg med tilhørende tanke, ensilagepladser, læssehal, kedel, gasmotor mv. samt sikre ny bebyggelse opføres i harmoni med eksisterende bebyggelse, og at der etableres beplantningsbælte og jordvolde ud imod det omgivende landskab. Dermed sikres hensyn til det omkringliggende landskab.

Miljørapport

Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planerne kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene. Miljørapporten og resultatet af den offentlige høring skal inddrages ved den endelige vedtagelse af planerne, og der er til formålet udarbejdet en sammenfattende redegørelse i bilag 5, som redegør for miljøhensyn, alternativer og overvågning, samt hvordan høringssvar er taget i betragtning i planerne.

Miljøkonsekvensvurdering

Det konkrete projekt for udvidelse af biogasanlægget medfører krav om en miljøkonsekvensrapport efter miljøvurderingsloven. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedrørende Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).
 
Ansøger har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som indeholder en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet. Rapporten har været i høring samtidigt med planforslagene, og den udgør sammen med ansøgningen og høringssvarene udgangspunktet for af træffe en § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) til det konkrete projekt. Udkastet til en § 25-tilladelse er i bilag 6.
Den fastlægger bl.a. vilkår om at undgå transport i morgenperioden med skoletrafik.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen og § 25-tilladelsen vil blive meddelt samtidig. Et udkast til miljøgodkendelsen er vedlagt til orientering i bilag 7. Den fastlægger bl.a. vilkår om, at transporter til og fra biogasanlægget kun må foregå i tidsrummet kl. 06 til kl. 23.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis planforslagene vedtages endeligt, offentliggøres planerne, og der meddeles § 25-tilladelse. Herefter indtræder en 4 ugers klagefrist.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udvidelsen af biogasanlægget vil medføre belastning af veje med forøgede transport-mængder, hvilket vil medføre øgede driftsudgifter til vejvedligehold.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et større teknisk anlæg i det åbne land. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/7334

Resume

I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 og budgetforliget 2022-2025 blev der godkendt en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling for 2022, og udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager forvaltningens orientering om status for forbruget i 2021 til efterretning,
 
2. at udvalget godkender det udarbejdede oplæg til anvendelsen af puljen i 2022 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” i 2022 og efterfølgende år nedsættes med 984.000 kr. i 2022, 1.006.000 kr. i 2023 og 980.000 kr. årligt fra og med 2024, og at driftsbevillingen under politikområdet Plan-, Natur- og Miljøområdet” tilsvarende forhøjes i de samme år,
 
4. at mindreudgiften på 1.218.000 kr. på anlægskontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov (2021)” i 2021 overføres til politikområdet ”Plan-, Natur- og Miljøområdet” i 2022.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-03-2022

Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at tage forvaltningens orientering om status for forbruget i 2021 til efterretning, og
 
2. at godkende det udarbejdede oplæg til anvendelsen af puljen i 2022 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” i 2022 og efterfølgende år nedsættes med 984.000 kr. i 2022, 1.006.000 kr. i 2023 og 980.000 kr. årligt fra og med 2024, og at driftsbevillingen under politikområdet Plan-, Natur- og Miljøområdet” tilsvarende forhøjes i de samme år, og
 
4. at mindreudgiften på 1.218.000 kr. på anlægskontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov (2021)” i 2021 overføres til politikområdet ”Plan-, Natur- og Miljøområdet” i 2022.
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet frigav på mødet den 21. marts 2018 (link til sag nr. 5 i byrådet den 21. marts 2018) en anlægsbevilling for 2018, på mødet den 20. marts 2019 (link til sag nr. 3 i byrådet den 20. marts 2019) en anlægsbevilling for 2019 og på mødet den 12. maj 2020 (link til sag nr. 5 i byrådet den 12. maj 2020) en anlægsbevilling for 2020.
 
Udvalget godkendte på mødet den 1. marts 2018 (link til sag nr. 1 i Klima- og Miljøudvalget den 1. marts 2018) følgende rammer for anvendelsen:
 • Fremme af lokalt foreslåede projekter inden for rammerne af ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”.
 • Medfinansiering af grønne partnerskaber.
 • Supplerende publikumstiltag ved større naturgenopretningsprojekter, fx. anlæg af P-pladser, borde/bænke, informationstavler og naturstier ved vådområdeprojekter.
 
Projekterne skal løbende forelægges udvalget til godkendelse.
 
Udvalget udsatte på mødet 26. april 2018 (link til sag nr. 17 i Klima- og Miljøudvalget den 26. april 2018) et bilag med forvaltningens konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2018. Udvalget godkendte på mødet den 21. juni 2018 (link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalget den 21. juni 2018 ) et supplement til listen. Udvalget godkendte på mødet den 27. februar 2019 (link til sag nr. 12 i Klima- og Miljøudvalget den 27. februar 2019) konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2019. Udvalget godkendte på mødet den 23. april 2020 (link til sag nr. 9 i Klima- og Miljøudvalget den 23. april 2020) konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2020.
 
Udvalget godkendte på mødet den 25. marts 2021 (link til sag nr. 4 i Klima- og Miljøudvalget den 25. marts 2021) konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2021. 
 

Inddragelse og høring

Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.
 

Beskrivelse

Byrådet har afsat en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 1.000.000 kr. hvert år i årene 2018-2021. I budget 2022-2025 er der afsat 984.000 kr. i årene 2022-2023 og 959.000 kr. i årene 2024-2025 til puljen til mindre anlægsbehov.
 
Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med en status over forbruget på de forskellige projekter i år 2021 og et forslag til anvendelsen af puljen i år 2022.
 
Budgettet er overdisponeret, da mange af de foreslåede projekter er samskabelsesprojekter, hvor det ikke altid er muligt at planlægge, igangsætte og afslutte projekter som forventet.
Der er et forventet forbrug til de foreslåede projekter i 2022 på 2.568.000 kr.
Den samlede bevilling udgør 2.202.000 kr.
 
Forvaltningen følger forbruget nøje og standser eller udskyder om nødvendigt projekter, så vi til enhver tid holder os inden for den bevilgede ramme. 

Status

 
Afsluttede projekter
 
Nr.
Titel
1.1
Partnerskabsprojekt om handicapvenligt sti- og broprojekt Bruunshåb
1.6
Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen
2.1
Omløbsstryg Bro Mølle
2.7
Fars Dam, Løvel
3.4
Samskabelsesprojekt Kalkstien i Fjends - realisering
3.6
Regulering af Flæskær Bæk
3.9
Toilet i Granada

Aktive projekter

 
Nr.
Titel
Søges realiseret 2022 (kr.)
1.2
Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystfiskerplatforme
196.000
1.4
Strand og ophold ved Viborg Sø Camping/Forstbotanisk Have i Viborg
502.000
1.5
Partnerskabsprojekt vedr. formidling og publikumsfaciliteter ved vådområdet Skals Å – Kølsen Enge
172.000
1.9
Samskabelsesprojekter afledt af lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter
50.000
2.6
Jordkøb Futdalen
100.000
3.1
Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro
95.000
3.5
Stiprojekt ved Velds Møllebæk-projekt
100.000
3.7
Stiprojekt ved Gørup Enge-vådområde projekt
200.000
I alt
1.415.000
 

Forslag til nye projekter samt ekstra bevilling til aktive projekter i 2022

Forvaltningen foreslår, at midler fra puljen bliver anvendt til følgende projekter og frigives til realisering i 2022.
Nr.
Titel
Søges godkendt, frigivet og realiseret 2022 (kr.)
4.1
Realisering af landskabsstrategien i Nørreådalen
500.000
4.2
Naturrum v. Jordbro Engsø
250.000
4.3
Sdr. Resen Naturpark, renovering af faciliteter + formidling
200.000
1.5
Partnerskabsprojekt vedr. formidling og publikumsfaciliteter ved vådområdet Skals Å – Kølsen Enge (ekstra bevilling)
200.000
I alt
 
1.150.000
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Se bilag 1, Notat om anvendelse af puljen i 2021 og 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Puljen til formålet er i øjeblikket afsat på anlægsbudgettet. Da der er tale om en årlig pulje, som mere har præg af driftsudgifter end anlægsudgifter, foreslå forvaltningen, at puljen i 2022 (984.000 kr.) og efterfølgende år (1.006.000 kr. i 2023 og 980.000 kr. i efterfølgende år (2023-priser)) overføres fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet under Klima- og Miljøudvalget.
Eventuelle ejendomshandler vil dog blive forelagt byrådet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/492

Resume

I 2020 og 2021 blev der frigivet en anlægsbevilling for en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet. Udvalget orienteres om tiltagene i 2020 og 2021. Udvalget skal tage stilling til den videre anvendelse af puljen, og der søges om at flytte bevillingen til driften.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender det udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2022.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet” i 2022 og efterfølgende år nedsættes med 493.000 kr. i 2022 og 504.000 kr. årligt fra og med 2023 (2023-priser), og at driftsbevillingen under politikområdet Plan-, natur- og Miljøområdet” tilsvarende forhøjes i de samme år,
 
3. at mindreudgiften på 159.000 kr. på anlægskontoen ”Pulje til initiativer, der
sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2021)” i 2021, overføres til politikområdet ”Plan-, natur- og Miljøområdet” i 2022.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 22-03-2022

Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at godkende det udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2022.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
2. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet” i 2022 og efterfølgende år nedsættes med 493.000 kr. i 2022 og 504.000 kr. årligt fra og med 2023 (2023-priser), og at driftsbevillingen under politikområdet Plan-, natur- og Miljøområdet” tilsvarende forhøjes i de samme år, og
 
3. at mindreudgiften på 159.000 kr. på anlægskontoen ”Pulje til initiativer, der
sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2021)” i 2021, overføres til politikområdet ”Plan-, natur- og Miljøområdet” i 2022.
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 25. marts 2021 (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget den 25. marts 2021 at godkende de udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2021 som grundlag for iværksættelse af projekter indenfor bevillingens rammer.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 26. marts 2020 (link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalget den 26. marts 2020) at godkende de udarbejdede forslag til anvendelse af puljen i 2020 som grundlag for iværksættelse af projekter indenfor bevillingens rammer.
 
Byrådet besluttede på sit møde den 22. april 2020 (link til sag nr. 4 i byrådet den 22. april 2020), at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (2020)”.
 

Inddragelse og høring

Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.
 
 

Beskrivelse

I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 blev der godkendt en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet inden for Klima- og Miljøudvalgets område.
 
Udvalget har vedtaget, at puljen bl.a. anvendes til følgende typer af projekter:
 • Fremme af lokalt foreslåede projekter, der er inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”, som udvalget vedtog på mødet den 30. januar 2020 (link til sag nr. 4 i Klima- og Miljøudvalget den 30. januar 2020).
 • Tværfagligt samarbejde om ændring af vedligeholdelse/udsåning med blomsterfrø på bynære græsarealer.
 • Rydning af arealer, med efterfølgende genopretning af naturtyperne overdrev og hede og habitatnaturtypen rigkær.
 • Øge kendskabet til artssammensætningen på beskyttede naturarealer og i skovene, hvilket giver et bedre administrationsgrundlag. Registreringer på beskyttede naturarealer styrker landmandens muligheder for at opnå tilskud til pleje, da informationerne indgår i beregning af HNV-score, som Landbrugsstyrelsens benytter ved prioritering af tilskud.
 • Supplerende tiltag, der opstår ad hoc, hvor det kan understøtte og forbedre biodiversiteten og levevilkår for insekter, bier og sommerfugle.

Forslag til anvendelsen af puljen i 2022

Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 652.000 kr. anvendes til nedenstående.
 
Projekter 2020 - 2022
Realiseret i 2020 (kr.)
Realiseret i 2021 (kr.)
Videreføres fra 2021 til 2022 (kr.)
Søges godkendt og frigivet i 2022 (kr.)
Spangbjergstien
11.200
 
 
 
Udarbejde Fokusplan i 2020 for gul stenbræk og blank sejlmos på arealer nær Hvidding høje
31.903
 
 
 
Skals Borgerforening - bypark i 2021 - udsåning af blomsterfrø
20.000
 
 
 
Etablering af blomsterbælter langs veje i Viborg
64.385
 
 
 
Etablering af insektvenlig beplantning ved Tinghallen
80.500
 
 
 
Administrationsbidrag alle projekter
7.900
 
 
 
Palleshøje (borgerhenvendelse)
Klokkelyngen friareal, i forbindelse med et samskabelsesprojekt med opstart i 2020
 
 
100.000
100.000
Biodiversitetstiltag egne arealer: Slet, afskrab, udsåning af blomsterfrø, fuglekasser, udlægning af blomsterløg, plantning af insektvenlige træer, udlæg af sten, dødt ved, veteranisering af træer, hegning af arealer til afgræsning mv.
 
349.604
 
300.000
Hegning og afgræsning af tidligere Nobilis-plantage i
Naturparken. Etablere vandpost. Etablere insektvold og dødt ved.
 
37.600
 
 
Understøtte grundejerforeninger og borgerforeninger, som ønsker at etablere biodiversitetstiltag på offentligt tilgængelige arealer
 
24.653
59.000
112.00
Samskabelsesprojekt med børnehave og VIA på kaserneområdet
 
52.301
 
 
Udvikling af nye slåningsmønstre på vejområder, bynære grønne områder og Energi Viborg arealer sammen med Park og Vej
 
139.286
 
140.000
Indmeldelse i foreningen ”Vild med Vilje”(engangsgebyr)
 
10.000
 
 
I alt
215.888
613.444
159.000
652.000
 
I bilag 1 (statusnotat) ses beskrivelse af afsluttede projekter for 2020-2021 samt nye projekter for 2022.
 
Forvaltningen følger forbruget nøje og standser eller udskyder om nødvendigt projekter, så forvaltningen til enhver tid holder sig inden for den bevilgede ramme. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projekterne forventes i videst mulige omfang afsluttet i 2022 eller videreført i 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Puljen til formålet er i øjeblikket afsat på anlægsbudgettet. Da der er tale om en årlig pulje, som mere har præg af driftsudgifter end anlægsudgifter, foreslår forvaltningen, at puljen i 2022 (493.000 kr.) og efterfølgende år (504.000 kr. årligt) overføres fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet under Klima- og Miljøudvalget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/55

Resume

Viborg Kommune har den 14. februar 2022 fået tilsagn om en statslig ramme på 3.534.456 kr. til Landsbyfornyelse 2022. Den statslige ramme kan bl.a. anvendes til områdefornyelse, nedrivning og facadeforskønnelse, jfr. byfornyelsesloven. For at få del i rammen, skal Kommunen medfinansiere 40%, svarende til 2.356.304 kr.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på møde den 24. februar 2022 (sag nr. 2) at reservere 2.356.000 kr. i kommunal medfinansiering til en anlægsbevilling til kontoen ”Nedrivning og renovering 2022”.
Det blev desuden besluttet, at der ikke afsættes budget til nye realiseringsplaner i 2022.
 
Der ansøges i denne sag om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af det afsatte rådighedsbeløb til puljen ”Nedrivning og renovering 2022”.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.890.000 kr. til kontoen ”Pulje til nedrivning og renovering 2022” med 3.882.000 kr. i rådighedsbeløb i 2022 og 2.008.000 kr. i rådighedsbeløb i 2023, og
 
 1. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.534.000 kr. til kontoen ”Pulje til nedrivning og renovering 2022” med 2.329.000 kr. i rådighedsbeløb i 2022 og 1.205.000 kr. i rådighedsbeløb i 2023, og
 
 1. at nettoudgiften på 2.356.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i 2022 og 2023 på kontoen ”Udvikling i mindre byer og landdistrikter”.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-03-2022

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.890.000 kr. til kontoen ”Pulje til nedrivning og renovering 2022” med 3.882.000 kr. i rådighedsbeløb i 2022 og 2.008.000 kr. i rådighedsbeløb i 2023, og
 
 1. der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.534.000 kr. til kontoen ”Pulje til nedrivning og renovering 2022” med 2.329.000 kr. i rådighedsbeløb i 2022 og 1.205.000 kr. i rådighedsbeløb i 2023, og
 
 1. nettoudgiften på 2.356.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i 2022 og 2023 på kontoen ”Udvikling i mindre byer og landdistrikter”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

På baggrund af beslutningen i Landdistriktsudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
 1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.890.000 kr. til kontoen ”Pulje til nedrivning og renovering 2022” med 3.882.000 kr. i rådighedsbeløb i 2022 og 2.008.000 kr. i rådighedsbeløb i 2023, og
 
 1. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.534.000 kr. til kontoen ”Pulje til nedrivning og renovering 2022” med 2.329.000 kr. i rådighedsbeløb i 2022 og 1.205.000 kr. i rådighedsbeløb i 2023, og
 
 1. at nettoudgiften på 2.356.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i 2022 og 2023 på kontoen ”Udvikling i mindre byer og landdistrikter”.
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede 10. august 2016 (sag nr. 9) at ansøge Ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-2020.
 
Indtil 2019 kunne den statslige ramme kun anvendes til nedrivning og renovering (”Pulje til Landsbyfornyelse”).
Rammen skal nu dække statstilskuddet både til nedrivning, renovering og eventuelle områdefornyelser. Landdistriktsudvalget har besluttet, at der i stedet for de traditionelle områdefornyelsesprojekter, arbejdes med realisering af de vedtagne udviklingsplaner.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 24. februar 2022 (sag nr. 2), at der ikke afsættes midler til nye realiseringsplaner i 2022.
I denne sag ansøges kun om frigivelse af de midler, som Udvalget afsatte til Pulje til nedrivning og renovering 2022, jfr. sag nr. 2 på mødet den 24. februar 2022.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Statens andel af puljen udgør 60% (3.534.000 kr.) og forudsætter en kommunal medfinansiering på 40% (2.356.000 kr.), hvilket giver et rådighedsbeløb på 5.890.000 kr. til Pulje til nedrivning og renovering 2022.
 
Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldingen.
 
Landdistriktsudvalget godkendte på mødet den 24. februar (sag nr. 5) kriterierne for ansøgninger om henholdsvis renovering og nedrivning – vedlagt i bilag 1 og 2.
 
Landdistriktsudvalget besluttede desuden på møde den 24. februar 2022 (sag nr. 2) at reservere 2.356.000 kr. i kommunal medfinansiering til en anlægsbevilling til kontoen ”Nedrivning og renovering 2022”.
 
Der ansøges i denne sag om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af det afsatte rådighedsbeløb til puljen ”Nedrivning og renovering 2022”.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forvaltningen vurderer ikke, at det er realistisk, at hele budgetbeløbet kan anvendes i indeværende år, da der efter udløb af ansøgningsfristen skal skrives kontrakter, indhentes tilbud, og arbejderne skal udføres.
Derfor foreslås det, at puljen for 2022 frigives med rådighedsbeløb i både 2022 og 2023.
 
Puljen for 2022 åbnes i løbet af marts måned med ansøgningsfrist 30. maj 2022. Det betyder, at ansøgerne kan få tilsagn/afslag inden sommerferien.
Der bliver en lidt kort ansøgningsperiode her i foråret, men til gengæld får de første ansøgere en hurtigere afgørelse og kan komme videre med deres projekter.
 
Desuden kan vi genåbne puljen allerede i august måned for nye ansøgninger.
Hvis de afsatte midler i 2022 er brugt, har vi – med denne sag – afsat yderligere midler i 2023, hvorfor der er mulighed for at lave et mere jævnt ”ansøgningsflow” henover året til denne pulje.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/26807

Resume

Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af dispositionsforslag for ombygningen af den tidligere Vestre Landsretsbygning, Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg, til fremtidig brug for ”Nyt Viborg Museum”, herunder godkendelse af budget og tidsplan.
Forvaltningen vil på mødet gennemgå dispositionsforslaget.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dispositionsforslag, tidsplan og budget for ”Nyt Viborg Museum” som beskrevet i sagen.
 
Herudover foreslår Direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Viborg – Museum, ombygning af tidl. Vestre Landsret” i 2022 forhøjes med 3.725.000 kr. med rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2022, og
 
3. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2022 til formålet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-03-2022

Kultur- og Fritidsudvalget godkender dispositionsforslag, tidsplan og budget for ”Nyt Viborg Museum” som beskrevet i sagen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Viborg – Museum, ombygning af tidl. Vestre Landsret” i 2022 forhøjes med 3.725.000 kr. med rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2022, og
 
2. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2022 til formålet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet disponerede i 2018 en anlægsramme på 32,1 mio. kr. i budgetårene 2019-2021 til renovering af den tidl. Vestre Landsret-bygning til brug for fremtidig ramme for ”Nyt Viborg Museum”.
 
Byrådet besluttede på deres møde i november 2018 (link til sag nr. 6 i Byrådet 21. november 2018), efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i oktober 2018 (link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalget 30. oktober 2018) følgende:
 
1. at der pr. 1. januar 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.250.000 kr. til kontoen ”Viborg Museum ombygning af tidligere Vestre Landsret”,
 
2. at udgiften på 3.250.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2019 til projektet.
 
 
Der blev på ovenstående baggrund afholdt rådgiverudbud og indgået kontrakt med Rønnow Arkitekter vedr. totalrådgivning på opgaven.
 
Byrådet besluttede på møde i december 2020 (link til sag nr. 12 i Byrådet 16. december 2020), at godkende den overordnede udviklingsstrategi for Domkirkekvarteret i Viborg.
 
Byrådet besluttede på møde i september 2021 (link til sag nr. 1 i Byrådet 15. september 2021) i forbindelse med indgåelse af budgetaftale for Viborg Kommune 2022-2025, at disponere 4.000.000 kr. i 2023, samt 6.000.000 kr. i 2024 til forbedret tilgængelighed i forbindelse med ”Nyt Viborg Museum”, samt renovering af varmeanlægget i den tidligere Vestre Landsrets-bygning, hvilket sammen med den fremskrevne budgetramme fra 2018 bringer projektets samlede anlægsramme op på 43 mio. kr.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

På baggrund af førnævnte politiske beslutninger om at afsætte i alt 43 mio kr til renovering af  tidligere Vestre Landsret-bygning til brug for fremtidig ramme for Nyt Viborg Museum blev rådgiveropgaven sendt i udbud, som blev vundet af et team bestående af Rønnow arkitekter og EKJ ingeniører, som herefter blev tilknyttet opgaven.
 
Sideløbende med planerne for etablering af Nyt Viborg Museum i den tidligere Vestre Landsret-bygning, har der været arbejdet med det samlede overordnede projekt for hele Domkirkekvarteret med bl.a. pladsomdannelse af Stænderpladsen, nye funktioner i det gamle rådhus på Stænderpladsen 2 (Velkomstcenter, Café og arealer til brug for bl.a. Skovgaard Museets publikumsaktiviteter), samt etablering af nyt parkeringshus.
 
Efter indgåelse af rådgiverkontrakten med Rønnow arkitekter har det, ifm. med ”synkroniseringen” af museumsprojektet med projektet for det samlede domkirkekvarter, været nødvendigt at afsøge og afklare evt. synergieffekter og samtænkning af funktioner for hele domkirkekvarteret. Rønnow arkitekter har, som en del af denne proces, bl.a. fået til opgave at se på mulighederne for etablering af en intern forbindelse mellem det Gl. Rådhus og Vestre Landsret via ”Sukkenes Bro”, muligheden for at indtænke adgangsforhold til evt. fremtidig særudstillingsbygning i Domkirkekvarteret, særlige udfordringer i forhold til planlægning af tilgængelighed, m.v.
 
Denne afklaring har været nødvendig for at træffe de rette beslutninger ift. indretningen af Vestre Landsret, så der ikke i projektet bliver lavet benspænd ift. den fremtidige udvikling af det samlede Domkirkeprojekt, såvel inde som ude. Afklaringen har desværre medført en markant forsinkelse af projektet, bl.a. fordi det har været nødvendigt at ændre hele den interne struktur i det fremtidige museumsflow, hvilket igen har medført en nytænkning og ændring af eksempelvis hovedindgangens placering og mulighed for at etablere handicap-faciliteter på en måde, der ikke ændrer bygningens markante og genkendelige ydre.
 
Rådgivers dispositionsforslag prioriterer en ambitiøs ombygning til publikumsrettede udstillingslokaler i stueetagen og 1. sal., håndtering af tilgængelighedsproblematikker, samt facadeistandsættelse af vinduer mm. på facaden mod Gråbrødre Kirkestræde/Stænderpladsen.
 
Der etableres således en ny hovedindgang ved den østlige sidefløj i niveau med forpladsen, en ny hovedtrappe indvendig i bygningen, samt elevator i umiddelbar tilknytning hertil. Denne del af projektet er estimeret til omkostninger for 6 mio. kr.
 
I forbindelse med ombygningen renoveres bygningens varmeanlæg. Denne del af projektet er estimeret til omkostninger for 4 mio. kr.
 
 
På baggrund af ovenstående disponering, er Viborg Museums administration efterfølgende flyttet til lokaler beliggende Sct. Mogens Gade 5, og der etableres i 2022 arkæologiske værkstedsfunktioner i tilknytning til museumsmagasinet på Tagtækkervej.
 
Projektet omfatter ikke en bearbejdning af forpladsen og etablering af omfangsdræn omkring bygningen. Dette bør indarbejdes i projektering og udførelse af pladsprojektet, eventuelt som et fremskudt delprojekt.
 
Der er på anlægsbudgettet for Teknisk Udvalg afsat midler til opførelse af et P-hus i Domkirkekvarteret i 2023 og 2024. Planerne for P-huset tager hensyn til, at der skal kunne være adgang til en evt. fremtidig særudstillingsbygning placeret på nord-øst siden af Vestre Landsrets bygning.
 
Det forelæggende dispositionsforslag tager hensyn til den fremtidige udvikling i Domkirkekvarteret i den forstand, at der er forberedt for adgang til en evt. fremtidig særudstillingsbygning, samt adgangsforbindelser fra museumsbygningen til det kommende p-hus. Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i Viborg Museums krav til publikumshåndtering, udstillingsflow og udstillingsdesign, samt kravet om niveaufri adgang for alle. Dispositionsforslaget muliggør således, at den historiske bygning både vil kunne tilbyde publikum moderne mørklagte udstillingsoplevelser med fokus på f.eks. lyssætning og animation, samt skabe visuelle forbindelser indefra bygningen til de historiske omgivelser sine steder, -i respekt for den historiske bygnings iboende arkitektoniske kvaliteter.
 
 
Rådgivers budgetoverslag baseret på dispositionsforslaget fremgår af sagens bilag nr. 7.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Ombygningsprojektets for- og hovedprojekt vil kunne være afsluttet medio oktober 2022. Herefter følger en udbudsperiode frem til december 2022. Byggeperioden på estimeret 220 dage vil betyde at bygningen kan afleveres til Viborg Museums ibrugtagelse i december 2023. Herefter følger en periode med estimeret 250 arbejdsdage med opbygningen af udstillingerne, som forventes afsluttet i december 2024.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er siden ombygningsprojektets start blevet frigivet 3.250.000 kr. fra anlægsprojektet ”Viborg Museum – Ombygning af tidl. Vestre Landsret”. Der er primo 2022 forbrugt 3.975.000 kr. på kontoen, hvilket resulterer i et merforbrug på tidligere givet bevilling på 725.000 kr. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. samt forhøjelse af bevilling på 3.725.000 kr. fra anlægsbudgettet 2022 til brug for dækning af udgifter i tilknytning til forprojekt, hovedprojekt og udbud, samt udligning af difference imellem forbrug og tidligere frigivne anlægsmidler i tilknytning til ombygningsprojektet.
Difference på bevilling og rådighedsbeløb skyldes alene merforbrug tidligere år, hvorfor rådighedsbeløb i 2022 er 725.000 kr. lavere end hvis der ikke havde været merforbrug.
 
Forvaltningen har som en del af dialogen med rådgiver ladet udarbejde en risikovurdering (bilag 8), som vurderer den økonomiske risiko på delelementer i det samlede ombygningsprojekt. De største risici er knyttet til risikoen for at der ikke er budgetlagt tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at imødekomme uforudsete udgifter, samt risikoen i forhold til prisudviklingen i bygge- og anlægsbranchen (ophedet marked, stigende energi – og råvarepriser). Risikovurderingen er blevet udarbejdet før Ukraine-krisen indtraf og udtrykker dermed ikke mulige negative effekter i den forbindelse. Den samlede risikoværdi er estimeret til 3.763.000 kr.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/19402

Resume

Byrådet ønsker at udvikle et areal mellem Pilevej og Hviddingvej i Hammershøj til boligformål. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 574 for et boligområde ved Pilevej i Hammershøj samt tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Der er desuden afholdt idéfase i perioden 9. september til 7. oktober 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 574 og tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
4. at der ikke afholdes borgermøde, og
 
5. at lokalplanområdet udtages af områdeklassificeringen.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-03-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 574 og tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, idet dog øvrige ændringer af kommuneplanen (reduktion af rammeområde) afventer processen omkring udarbejdelsen af Den Lokale Udviklingsplan.
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
4. at der ikke afholdes borgermøde, og
 
5. at lokalplanområdet udtages af områdeklassificeringen.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 25. august 2021 (link til sag nr. 22 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. august 2021) at igangsætte planlægningen.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.

Inddragelse og høring

Idéfase
Da lokalplanlægningen forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet via en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra 9. september til 7. oktober 2021 idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Hovedspørgsmålene var, hvordan området skal disponeres, herunder inddeling og anvendelse af området samt afvikling af bil- og cykeltrafik til og fra området. Desuden omhandlede idefasen områdets ønskede karakter og miljø samt særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser, som det ønskes at bevare med lokalplanen.
 
Der kom 6 høringssvar i idéfasen, som fremgår af bilag nr. 3. Forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til disse er i bilag nr. 4.
 
En del af høringssvarene peger på store mængder overfladevand inden for lokalplanområdet, støj fra det nærliggende erhvervsområde og ønsker om grønne områder til gavn for dyrelivet.  Disse forhold er indarbejdet i lokalplanforslaget.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 
Under idéfasen blev der afholdt borgermøde den 28. september 2021. Debatten drejede sig hovedsageligt om ovenstående emner. Desuden blev der udtrykt ønske om at skabe bedre trafikale forhold på Hviddingvej i form af hastighedsbegrænsninger og fældning af eksisterende beplantning langs vejen. Der blev på mødet generelt udtrykt et stort behov for nye boligområder i Hammershøj.

Beskrivelse

Eksisterende planforhold
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde HAMM.R1.02 i Kommuneplan 2017-2029. Planforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 574 og et udkast til forslag til tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 574
Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål og giver mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager. Vejadgang sker fra Pilevej.
 
Der er siden igangsætningen af planlægningen udarbejdet et støjnotat omhandlende håndtering af støj fra det nærliggende erhvervsområde. I den forbindelse foreslår forvaltningen at indarbejde støjafskærmning i lokalplanens disponering af området frem for den i igangsætningen foreslåede bufferzone. Herved sikres en bedre samlet udnyttelse af lokalplanområdet.
 
Lokalplanen sikrer, at en eksisterende stiforbindelse mellem Hviddingvej og Pilevej indarbejdes i den samlede disponering af området. Desuden friholdes eksisterende og fremtidige ledninger i området for bebyggelse, og der udlægges areal til håndtering af regnvand samt til støjafskærmning.
 
Lokalplanen udlægger areal til et fælles grønt opholdsareal samt til grønne friarealer, som skal beplantes med hjemmehørende arter i form af buske, uplejet græs og vilde urter.
 
Lokalplanens afgrænsning er siden igangsætningen blevet udvidet til også at omfatte en eksisterende ejendom, som ønskes overført til byzone. Lokalplanen indeholder bestemmelser for arealet, som svarer overens med de nuværende forhold.
 
Særlige forhold/bestemmelser
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser til sikring af grundvandet, herunder skærpede materialekrav og begrænsninger i forhold til nedsivning af overfladevand, da lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som samtidig er vurderet særligt sårbart.
 
Forslag til tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2017-2029
Tillægget medfører, at der udlægges et nyt rammeområde til boligformål (HAMM.B4.06). Rammeområdet erstatter det nuværende rammeområde HAMM.R1.02, som udlægger området til rekreativt område.
 
Tillægget medfører desuden en ændring i rammeområde HAMM.E1.01 hvad angår miljøklasser og en reducering af rammeområde HAMM.B4.05 med et areal svarende til det nye rammeområde HAMM.B4.06. Reduceringen foreslås, da der i forvejen er udlagt et meget stort areal til boligformål i Hammershøj set i forhold til den forventede befolkningsvækst. Der findes ikke planmæssige begrundelser for at øge arealet.
 
Rammeområderne HAMM.B4.06 og HAMM.R1.02 indeholder en særbestemmelse om særlige drikkevandsinteresser.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 
Arkitektur
Lokalplanen muliggør åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager, svarende til eksisterende bebyggelse i området samt byggemuligheder sikret i eksisterende lokalplaner i nærheden.
 
Jordforurening – områdeklassificering
Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.
 
En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring.
 
Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da borgermøde er afholdt i forbindelse med idefasen.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra ultimo april til ultimo juni 2022. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i september og oktober 2022 med henblik på endelig vedtagelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Museets forundersøgelser er færdiggjort siden planernes igangsætning, og området er nu frigivet. Derudover kan der forventes udgifter til byggemodning mm.

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der foretages større ændringer i kommuneplanens rammebestemmelser. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.
Bilag

Sagsid.: 20/7608

Resume

Forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 16. december 2021 – 10. februar 2022. Der er kommet 2 høringssvar. Høringssvarene handler primært om bebyggelsens omfang. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-03-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune ønsker at lave ny ensartet planlægning for de ni kolonihaveområder i kommunen.
 
Byrådet besluttede den 8. december 2021 (link til sag nr. 15 i byrådet d. 8. december 2021) at fremlægge forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Planforslaget fremgår af bilag nr. 1.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 16. december 2021 – 10. februar 2022. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslaget. Høringssvarene er i bilag nr. 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 3, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til disse.
 
Høringssvarene omhandler primært bekymringer vedr. kommuneplantillæggets rammer for bebyggelsesomfang samt et forslag om at ændre den maksimale bebyggelsesprocent fra 20 % til 15 %.
 
Forvaltningen vurderer, at der vil være mulighed for at reducere den mulige bebyggelsesmængde for de enkelte kolonihaveområder ud fra en konkret vurdering både ved lokalplanlægning samt gennem haveforeningernes egne vedtægter. Det vurderes derfor ikke, at der bør ske ændringer af de overordnede bygningsregulerende bestemmelser på kommuneplanniveau, hvorfor høringssvarene ikke imødekommes.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2029

Kommuneplantillægget ensarter rammebestemmelserne for alle rammer med kolonihaveområder i kommunen. Derudover justeres der i flere tilfælde på afgrænsningen af eksisterende rammer, ligesom der udlægges nye rammeområder med de ensartede rammebestemmelser. Alle kolonihaveområder planlægges overført til byzone ved fremtidig lokalplanlægning.
 
De ensartede rammebestemmelser for kolonihaveområderne bliver:
 
 • overførsel af de lokalplanområder, der i dag ligger i landzone, til byzone,
 • maks. etageantal på 1 etage,
 • maks. bygningshøjde på 4,5 meter,
 • maks. bebyggelsesprocent på 20 %, dog maks. samlet bebygget areal på 80 m², som omfatter kolonihavehus, overdækket terrasse og udhus. Udover det maksimalt bebyggede areal på 20 % eller 80 m² kan der opsættes drivhus på max. 13 m², pavillon på max. 10 m² og legehus på max. 5 m².
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Naturstyrelsen ejer kolonihaveområdet ved Kolbækvænget, derfor er en eventuel arkæologisk undersøgelse ikke en udgift for Viborg Kommune.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da der er tale om planmæssige ændringer for samtlige kolonihaveområder i kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.
Bilag

Sagsid.: 21/5118

Resume

Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 25. november 2021 til 20. januar 2022. Der er kommet to høringssvar, som behandles sammen med de syv høringssvar, som indkom i forbindelse med en tidligere offentlig høring. Høringssvarene handler især om indholdet i den lokale udviklingsplan, inddragelse i udviklingsplanens tilblivelse og samarbejde, Hjarbæks identitet og perspektivområde. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-03-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 18. marts 2020 (link til sag nr. 8 i byrådet den 18. marts 2020) at fremlægge forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 for lokale udviklingsplaner for Skals og Hjarbæk samt en udvidelse af landsbyafgrænsningen af Vorde i offentlig høring.
 
Byrådet besluttede efter den offentlige høring, at den del af planforslaget, som omhandlede Hjarbæk (og Vorde), skulle udsættes (link til sag nr. 14 i byrådet den 2. september 2020).
 
Byrådet besluttede den 10. november 2021 (link til sag nr. 14 i byrådet den 10. november 2021) at fremlægge forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 for en lokal udviklingsplan for Hjarbæk i offentlig høring.
 
Byrådet besluttede den 26. januar 2022 (link til sag nr. 14 i byrådet den 26. januar 2022) at godkende programmet for Realiseringsplan Hjarbæk med tilhørende finansieringsplan.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Planforslaget inkl. den lokale udviklingsplan fremgår af bilag nr. 2.
 

Inddragelse og høring

Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 2. april til 28. maj 2020. Der er i høringsperioden kommet syv høringssvar til planforslaget.
 
Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 25. november 2021 til 20. januar 2022. Der er i høringsperioden kommet to høringssvar til planforslaget.
 
Høringssvarene er i bilag nr. 3.
 
Borgermøde
Der blev ikke afholdt borgermøde i høringsperioderne.
 
På baggrund af høringssvarene fra den offentlige høring af tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029, afholdte Landdistriktsudvalget den 15. september 2020 åbent møde og den 7. oktober 2020 dialogmøde med deltagelse af en bred repræsentation af borgere som opfølgning på udkastet til den lokale udviklingsplan.
 
Et justeret forslag til lokal udviklingsplan blev aftalt på et dialogmøde den 10. juni 2021.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Flere af høringssvarene omhandler indholdet af den lokale udviklingsplan. Forvaltningen vurderer, at høringssvarene er imødekommet med det justerede forslag til lokal udviklingsplan, som senest har været i høring, samt Realiseringsplan Hjarbæk.
 
Flere af høringssvarene peger på, at udviklingsplanen ikke repræsenterer alles interesser, og at samarbejdet mellem byens foreninger er udfordret. Forvaltningen vurderer, at dialogmøder mellem byens repræsentanter og Landdistriktsudvalget samt en ny offentlig høring af kommuneplantillægget, at høringssvarene imødekommes.
 
De resterende høringssvar giver ikke anledning til ændringer i planforslaget.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde en lokal udviklingsplan for Hjarbæk i kommuneplanen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet skal virke for, at kommuneplanen omsættes til virkelighed. Kommuneplanen er ikke juridisk bindende for grundejere.
Bilag

Sagsid.: 22/6863

Resume

Viborg Kommune yder fra puljen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedringer” støtte til at forbedre eller sikre bevaringsværdige bygninger i Bjerringbro og Viborg samt bygninger omfattet af en bevarende lokalplan og bevaringsværdige bygninger, som indgår i en høj bygningskultur sammenhæng – udenfor Viborg og Bjerringbro.
 
Der er afsat midler på kommunens budget, som hermed søges frigivet, så der kan tildeles støtte til renoveringsarbejder til bevaringsværdige bygninger.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2020” forhøjes med 328.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
2. at er gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2022” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at udgiften på i alt 828.000 kr. i 2022 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2022 i forbindelse med Byrådets godkendelse af årsregnskabet for 2021.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-03-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2020” forhøjes med 328.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
2. at er gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2022” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at udgiften på i alt 828.000 kr. i 2022 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2022 i forbindelse med Byrådets godkendelse af årsregnskabet for 2021.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

På budgettet er der årligt afsat 481.000 kr. i årene 2022-2025 til ”Ramme til byfornyelse og boligforbedring”
 
Derudover forventes der overført i alt 1.080.000 kr. fra tidligere år på kontoen ”Ramme til byfornyelse og boligforbedring” ved godkendelse af regnskabet 2021.
 
Der er ved regnskabsafslutningen et merforbrug på 328.000 kr. på kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2020”. Dette merforbrug søges overført i forbindelse med regnskabsafslutningen og dækkes med denne bevilling.
 
Til rest på kontoen ”Ramme til byfornyelse og boligforbedring” vil være 733.000 kr.
Dette beløb kan søges frigivet senere, hvis der indkommer flere ansøgninger end årets afsatte budgetbeløb kan honorere.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Kommunen kan, jf. Byfornyelsesloven, godkende en byfornyelsesbeslutning for en given bygning og støtte et renoveringsprojekt med kontant støtte. I Viborg Kommune har der igennem mange år været tradition for at arbejde med byfornyelsesprojekter for at støtte op om de mange bevaringsværdige ejendomme i kommunen. Staten har indtil 2019 udmeldt en ramme, som kommunerne kunne ansøge om at få del i, men med lovændringen ultimo 2017 er det op til kommunerne selv at finansiere fra 2019.
 
Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 1. maj 2019 (link til sag nr. 11 i Teknisk Udvalg 1. maj 2019), at der fortsat skal tildeles støtte til renoveringsarbejder til bevaringsværdige bygninger.
 
Viborg Kommune har modtaget en del henvendelser om støtte til bevaringsværdige bygninger, som forvaltningen vurderer bør støttes. Med frigivelse af dette beløb til ”Den ordinære ramme” er det muligt at støtte disse renoveringsarbejder.
 
Forvaltningen fastlægger omfanget af de støtteberettigede arbejder og den kontante støttes størrelse.
 
Forvaltningen foreslår, at der frigives en anlægsudgiftsbevilling på 828.000 kr. til dækning af et merforbrug på 328.000 kr. i 2021 på ”Byfornyelse og boligforbedring 2020” samt 500.000 kr. til nye projekter i 2022. Udgiften finansieres af det afsatte beløb på kontoen ”Ramme til byfornyelse og boligforbedring”.
 
Retningslinjerne for tildeling af støtte fremgår af bilag 1. Teknisk Udvalg godkendte en tilretning på mødet den 25. marts 2020 (link til sag nr. 7 i Teknisk Udvalg 25. marts 2020). Bilaget er nu opdateret med redaktionelle tilretninger.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Puljen søges anvendt løbende over året ved konkrete henvendelser samt ved screening i forbindelse med byggesagsbehandling.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/3592

Resume

Ejer af ejendommen beliggende Stationsvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg har søgt om at nedrive huset. Huset er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig. Nedrivningen har været offentlig bekendtgjort, og der er i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse ikke kommet bemærkninger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at nedrivningen godkendes.
 
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-03-2022

Indstillingen blev godkendt.
 
Aksel Rosager Johansen stemmer imod beslutningen og begærer sagen behandlet i Byrådet.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Sagen videresendes til byrådet.
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Beslutningen i Teknisk Udvalg fastholdes.
 
Aksel Rosager Johansen og Stine Isaksen stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 

Inddragelse og høring

Inden kommunen kan give tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, skal den påtænkte nedrivning offentligt bekendtgøres med en frist på mindst 4 uger. Dette sker for at give mulighed for indsendelse af indsigelser, bemærkninger mv. til den videre behandling af sagen.
 
Nedrivningsanmeldelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra den 9. februar 2022 til og med den 16. marts 2022, se bilag 2. 
 
Høringssvar
Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.
 
 

Beskrivelse

Stuehus opført i 1877 ønskes nedrevet. Stuehuset har en bevaringsværdi 4 i Kommuneatlas.
 
Vurderingen af bevaringsværdierne er baseret på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Typisk vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi vægtes højest, men også miljømæssig værdi, originalitet og tilstand betragtes. Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9, og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen, hvor 1-3 regnes for høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi.
 
Stuehuset består af én længe med facade og tag i rød tegl. Bebyggelsen fremstår ikke væsentlig ombygget.
 
Nedrivningen af stuehuset begrundes med, at det fremstår i ringe stand med udtalt skimmelvækst, der fra ejers side ikke vurderes økonomisk rentabelt at udbedre. Boligen vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at bevare med henblik på ombygning til boligformål, se bilag 3.
 
Ejer ønsker i stedet at gøre plads til opførelse af 3 tæt-lav boliger og har forudgående være i dialog med Viborg kommune herom.
 
Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at der kan meddeles tilladelse til nedrivning. Bygningstilstanden er ringe, og bygningen vurderes ikke at kunne bidrage væsentligt til at løfte det fysiske miljø i området.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Ejer skal have modtaget kommunens tilbagemelding på, om der nedlægges forbud mod nedrivning senest 2 uger efter høringsfristens udløb.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis der nedlægges et forbud mod nedrivningen, kan ejeren under visse forudsætninger, som f.eks. væsentlig forringet afkastningsgrad, forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Bygningen er bevaringsværdig og sådan optaget i kommuneplanen og omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. I henhold til § 18 skal nedrivningen bekendtgøres offentligt, inden der træffes afgørelse om nedrivning. Derudover skal særlige interessenter orienteres særskilt om den offentlige bekendtgørelse.
 
En bygning, der er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen må i henhold til § 18 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger ikke nedrives, før nedrivningstilladelsen har været offentligt bekendtgjort og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen. Hvis Viborg kommune giver afslag til nedrivning af en bevaringsværdig bygning ved at nedlægge et såkaldt § 14 forbud jf. planloven, vil kommunen være forpligtet til at udarbejde en lokalplan, der bestemmer, at bygningen ikke må nedrives – en bevarende lokalplan. Inden for ét år efter, at forbuddet er nedlagt, skal forvaltningen have udarbejdet en ny lokalplan. Tidsfristen gælder fra der er truffet beslutning om at nedlægge et § 14 forbud.
 
Når der er udarbejdet en bevarende lokalplan med forbud mod nedrivning, og kommunen nægter tilladelse, kan ejeren jf. planlovens § 49 forlange, at kommunen overtager ejendommen mod erstatning.
 
 
Bilag

Sagsid.: 21/24708

Resume

Kommunens årsregnskab for 2021 skal i henhold til gældende regler aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet, så årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj 2022.
 
Som en del af årsregnskabet skal udvalget godkende omfanget af ikke forbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2021 til overførsel til 2022 og senere år jf. sagsfremstillingen med tilhørende bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes årsregnskab for 2021 godkendes til afgivelse til revisionen, og
 
2. at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. godkendes.
 
På baggrund af indstillinger fra fagudvalgene om overførsel af mer- og mindreforbrug indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
3. at serviceudgifterne i 2022 forøges i form af forhøjelse af driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt 97.010.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2022,
 
4. at budgetrammen i budget 2023 og overslagsår forhøjes med i alt 2.206.000 kr. på de anførte politikområder,
 
5. at politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdets driftsbevilling i 2022 nedsættes med 2.595.000 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering, der tillægges kassebeholdningen i 2022,
 
6. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 66.749.000 til 2022, der finansieres af kassebeholdningen i 2022, 
 
7. at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på 44.635.000 kr. indarbejdes i anlægsbudgettet i budget 2023-2026,
 
8. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende indskud i Landsbyggefonden på 8.313.000 kr. til 2022, der finansieres af kassebeholdningen i 2022, og
 
9. at der bevilges 1.564.000 kr. til administrativ organisation (det specialiserede børneområde) i 2022 finansieret af kassebeholdningen i 2022.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes årsregnskab for 2021 godkendes til afgivelse til revisionen, og
 
2. at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. godkendes.
 
På baggrund af indstillinger fra fagudvalgene om overførsel af mer- og mindreforbrug foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at serviceudgifterne i 2022 forøges i form af forhøjelse af driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt 91.010.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2022, idet den ansøgte overførsel på den decentrale del af politikområdet Ældreområdet reduceres med 6.000.000 kr.
 
4. at budgetrammen i budget 2023 og overslagsår forhøjes med i alt 2.206.000 kr. på de anførte politikområder,
 
5. at politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdets driftsbevilling i 2022 nedsættes med 2.595.000 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering, der tillægges kassebeholdningen i 2022,
 
6. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 66.749.000 til 2022, der finansieres af kassebeholdningen i 2022, 
 
7. at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på 44.635.000 kr. indarbejdes i anlægsbudgettet i budget 2023-2026,
 
8. at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende indskud i Landsbyggefonden på 8.313.000 kr. til 2022, der finansieres af kassebeholdningen i 2022.
 

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om regnskabsresultatet jf. link til sag nr. 15 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. marts 2022. Fagudvalgene er på møderne i uge 12 i marts 2022 orienteret om regnskabsresultatet for deres respektive områder.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Årsregnskab 2021

Viborg Kommune aflægger et udgiftsbaseret årsregnskab svarende til kravene i budget- og regnskabssystemet for kommuner. Årsregnskabet fremgår af bilag nr. 1.
 
Aktivitetsniveauet på serviceområderne har i 2021 i en vis grad været påvirket af corona pandemien, men ikke i samme grad som påvirkningen af 2020 regnskabet. Regnskabet for 2021 viser, at der fortsat er styr på økonomien og resultatet holder sig stort set inden for Byrådets målsætninger.
 
Regnskabet viser et overskud før anlæg, afdrag på lån mv. på 312 mio. kr., som er pænt over Byrådets målsætning om et overskud på mindst 250 mio. kr. Overskuddet fremkommer via indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket drifts- og overførselsudgifter samt renter, og skal finansiere anlægsaktiviteterne og afdrag på lån mv.
 
Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2021 kan sammenfattes således:

Resultatet af driften

Tabel 1
Mio. kr.
(minus = indtægter/over- skud)
 
Budget
 Regnskab
Afvigelse
Oprindeligt 2021
Korrigeret 2021
Regnskab 2021
I forhold til korr. budget
I forhold til opr. budget
Skatter og generelle tilskud
-6.459
-6.434
-6.437
-3
22
Serviceudgifter
4.491
4.645
4.534
-111
43
Overførselsudgifter 
1.696
1.610
1.585
-24
-111
Driftsudgifter i alt 
6.187
6.255
6.119
-135
-68
Renter
6
5
5
0
-1
Resultat før anlæg og afdrag på lån
 
-266
 
-175
 
-312
 
-139
 
-47
 
Udgifterne på serviceområderne - skoler, ældre, social-, familieområdet, dagtilbud, trafik m.fl. – har været 43 mio. kr. større end det oprindeligt budgetterede. Det skal ses i sammenhæng med, at social- og familieområdet har været udfordret i 2021 hvilket har medført, at der er tilført ekstra midler på 66 mio. kr. til disse områder i 2021.
 
Modsat så har udgifterne på overførselsområdet været 111 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. De lavere overførselsudgifter er bl.a. en følge af, at ledigheden i Viborg Kommune og på landsplan generelt har været lavere end forventet. Det betyder også, at kommunernes bloktilskud bliver reguleret i nedadgående retning, hvilket for Viborg Kommune allerede har medført en regulering på 39 mio. kr. i 2021 og der kan forventes en yderligere regulering på skønsmæssig 34 mio. kr. i 2022, så den samlede mindreudgift kan opgøres til 38 mio. kr. (111-39-34).
 
Med hensyn til forklaringer til forbrug og afvigelser mv. henvises generelt til selve årsregnskabet.
 
Anlægsudgifter
Anlægsniveauet er i 2021 under det normale niveau i forhold til de seneste år. Der er afholdt anlægsudgifter i 2021 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på netto 148 mio. kr. I forhold til det korrigerede anlægsbudget (oprindeligt budget inkl. overførsler fra 2020 til 2021) på 241 mio. kr. er der et mindreforbrug på 93 mio. kr.
 
Anlægsniveauet har i 2021 ikke helt kunnet leve op til byrådets målsætning om skattefinansierede anlægsudgifter på mindst 225 mio. kr.
 
Jordforsyningen
I 2021 gik det godt med at sælge kommunens bolig- og erhvervsgrunde. Der var budgetteret med at sælge grunde for 63 mio. kr., men der blev solgt for 151 mio. kr. Beløbet dækker over, at der er solgt 144 parcelhusgrunde og flere storparceller til tæt/lav bebyggelse svarende til 131 boenheder. Der er desuden solgt seks erhvervsgrunde på tilsammen 56.777 m2.
 
Finansiering
Finansieringen udgøres af skatter på -4.567 mio. kr. og generelle tilskud på netto -1.869 mio. kr. De generelle tilskud er mindre end oprindeligt budgetteret bl.a. på grund af ovennævnte regulering af bloktilskuddet på 39 mio. kr.
 
Likviditetsudvikling
Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen viser, at gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på de likvide konti udgør 792 mio. kr. pr. 31. december. Det er en stigning i forhold til sidste år og samtidig også højere end forventningerne i det oprindelige budget for 2021.
 
Byrådets målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet skal være over 200 mio. kr. er således fortsat opfyldt.
 
Anlægsregnskaber
For afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt regnskab, mens anlægsregnskaber under 2 mio. kr. kan aflægges som en del af årsregnskabet.
 
Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. fremgår af bilag nr. 2.
 
Udvikling i restancer
Viborg Kommune har pr. 31. december 2021 samlede restancer på 87 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,4 mio. kr. i forhold til 2020. Statens andel udgør 12 mio. kr. og kommunens  nettorestance udgør således 75 mio. kr.
 
Der foretages afskrivning af tilgodehavender, hvis Viborg Kommune eller SKAT ikke længere har mulighed for at opkræve restancerne. Der er i 2021 afskrevet 4,2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er statens andel, så kommunens nettotab er 3,7 mio. kr.
 
SKAT har i 2021 inddrevet og afregnet 8,4 mio. kr. til Viborg kommune, hvilket er det højeste beløb i flere år.
 
En yderligere uddybning af forklaringer til udviklingen i restancerne fremgår af bilag nr. 3.
 
Overførsler af drifts- og anlægsbeløb
Årsregnskabet med tilhørende noter er udarbejdet under forudsætning af, at overførslerne bliver godkendt som indstillet i sagen.
 
 • Med udgangspunkt i principperne for overførsel af over- og underskud på serviceudgifterne ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2021 på 99,2 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 110,9 mio. kr.
 •  
 • Der overføres et merforbrug på 2,6 mio. kr. på overførselsområdet vedrørende projekter med ekstern finansiering.
 
Herudover ansøges om:
 • overførsel af uforbrugte anlægsbeløb i 2021 på netto 111,4 mio. kr. inkl. Jordforsyningen og Forsyningsområdet (Revas) samt 
 • overførsel af mindreforbrug i 2021 på 8,3 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden.
 •  
Overførsel af driftsbevillinger (serviceudgifter)
De nuværende principper for overførsel af over- og underskud på driften til efterfølgende år blev godkendt i byrådet i 2012. Samme år godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget tilhørende administrationsgrundlag samt opdeling af budgettet på henholdsvis centrale og decentrale områder.
 
På decentrale områder er budgetansvaret uddelegeret til en leder af en decentral enhed eller afdeling, f.eks. en skole, og der er automatisk overførselsadgang for overskud op til 5% og underskud op til 3% af det korrigerede budget. Overførsel af overskud på mere end 5% kan ske efter ansøgning. Et eventuelt underskud på mere end 3% vil som udgangspunkt være et brud på beføjelserne. Hele underskuddet vil automatisk blive overført og skal være ledsaget af en handleplan for afviklingen af underskuddet.
 
På centrale områder ligger budgetansvaret i forvaltningen. Eksempler på centrale områder er myndighedsområder, udgifter til fælles IT-systemer og vedligeholdelse af veje. Overførsel af overskud på centrale områder sker altid kun efter ansøgning.
 
Med udgangspunkt heri indstilles der til overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger på serviceområderne i 2021 på 99,2 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 110,9 mio. kr.:
 
Tabel 2
Overførsler på serviceområderne i henhold til gældende principper og ansøgninger
Mio. kr.
Decentrale
Centrale
Puljer
Overføres i alt
Overføres ikke
Merforbrug decentrale
27,0
 
10,6
37,5
4,3
Mindreforbrug <5%
-60,9
 
-2,8
-63,7
-3,4
Mindreforbrug >5%
-18,7
 
 
-18,7
-2,5
Merforbrug centrale
 
11,1
 
11,1
-45,5
Mindreforbrug centrale
 
-65,4
 
-65,4
35,5
I alt
-52,6
-54,3
7,7
-99,2
-11,7
 
Puljer er projekter med ekstern finansiering, hvor der er forskydninger mellem årene i forhold til tidspunktet for modtagelse af puljemidlerne og afholdelsen af de tilhørende udgifter.
 
På Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet er der et merforbrug på 2,6 mio. kr. på tilsvarende puljer, som ligeledes overføres til 2022.
 
Flere områder under serviceudgifterne er ikke omfattet af principperne for overførsel. På disse områder har der i 2021 været et merforbrug på 14,4 mio. kr., som er indregnet i den samlede nettosum på -11,7 mio. kr., som ikke overføres jf. tabel 2. Væsentlige merforbrug ikke omfattet af overførsel er vintertjenesten med 10,6 mio. kr. og den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet med 3 mio. kr.
 
Til sammenligning med overførslen til drift i 2022 og efterfølgende år på 99,2 mio. kr. blev der overført 97,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 og efterfølgende år.
 
Opdelingen af driftsoverførslerne på de enkelte politikområder fremgår af i bilag nr. 4.
 
I bilag nr. 5 er driftsoverførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne politikområder nærmere specificeret.
 
Overførsel af anlægsbevillinger (rådighedsbeløb)
Det endelige regnskab for 2021 viser uforbrugte anlægsbeløb på netto 117,7 mio. kr. inkl. indskud i Landsbyggefonden. Forvaltningen har ud fra en gennemgang af de konkrete projekter vurderet behovet for overførsler til 119,7 mio. kr.
 
De samlede anlægsoverførsler fordeler sig således på hovedområder:
 
Tabel 3
Beløb i mio. kr.
(-=overskud)
Mindreudgift i 2021
Overføres til 2022
Overføres til budget 2023-2024
Overføres ikke
Skattefinansieret
-91,0
-52,7
-42,2
3,9
Jordforsyning
-12,7
-11,4
-2,5
1,2
Forsyningsvirksomhed (Revas)
-2,6
-2,6
0
0
Anlæg i alt
-106,3
-66,7
 -44,7
  5,1
Landsbyggefonden
-11,4
-8,3
0
-3,1
Total
-117,7
-75,0
-44,7
2,0
 
Der overføres således et større beløb end det samlede mindreforbrug, som kan henføres til merforbrug på anlægsprojekter afsluttet i 2021, som ikke kan overføres. Byrådet har løbende i 2021 behandlet og godkendt disse afsluttede anlægsprojekter og samtidig er der sat tiltag i værk i forhold til den fremadrettede håndtering af anlægsprojekter med merforbrug.
 
Til sammenligning med den samlede overførsel vedrørende anlæg og Landsbyggefonden på de 117,7 mio. kr. til 2022 og budget 2023-2026, blev der overført 86,6 mio. kr. fra 2020 til 2021 og budget 2022-2025.
 
Indskud i Landsbyggefonden indgår ikke som sådan i kommunens regnskab som ”anlægsarbejder”, men i Indenrigs- og boligministeriets bevillingsregler skal bevillinger til indskud i Landsbyggefonden behandles på samme måde som anlægsbevillinger. 
 
Specifikation af anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022 og budget 2023-2026 på udvalgs- og projektniveau fremgår af bilag nr. 6.
 
Udvalgenes indstillinger
Fagudvalgene har på deres møder i marts måned 2022 behandlet og anbefalet de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbevillinger for deres respektive områder.
 
Øvrige forhold – det specialiserede børneområde
Det specialiserede børneområde under politikområdet administrativ organisation havde i 2020 et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf de 1,7 mio. kr. svarende til 5% i forhold til det korrigerede budget blev overført til 2021 i regnskabssagen for 2020 og de resterende 1,6 mio. kr. blev lagt i kassen.
 
I forbindelse med Familieområdets generelle udfordringer i 2021 blev det efterfølgende aftalt, at det resterende mindreforbrug i 2020 på 1,6 mio. kr. ligeledes skal overføres, hvilket sker nu i forbindelse med regnskabssagen 2021. Beløbet vil i 2022 være medvirkende til at reducere et forventet merforbrug på administrativ organisation på det specialiserede børneområde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 15/21137

Resume

Viborg Kommunes revisionskontrakt med BDO udløber med revisionen af regnskabet for 2022.
Derfor har BDO fremsendt et tilbud om at indgå en ny 4-årig revisionskontrakt for perioden 2023-2026.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune indgår en ny 4-årig revisionskontrakt med BDO gældende for perioden 2023-2026.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at Viborg Kommune indgår en ny 4-årig revisionskontrakt med BDO gældende for perioden 2023-2026.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte ifølge link til sag nr. 6 på mødet den 18. november 2015 BDO som kommunens revisor for en 5-årig periode fra 2016-2020. Ifølge link til sag nr. 23 på mødet den 22. april 2020 godkendte byrådet udnyttelse af option på forlængelse af revisionsaftalen med BDO gældende for regnskabsår 2021 og 2022.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

BDO har fremsendt tilbud på en ny 4-årig revisionskontrakt med Viborg Kommune gældende for perioden 2023-2026 (revisionen af regnskaberne for 2023-2026).
 
Udbudsloven giver mulighed for at indgå kontrakt om kommunens revisionsydelser uden at skulle gennemføre et nyt udbud, hvis den forventede værdi af kontrakten i kontraktperioden ikke overstiger tærskelværdien for EU-udbud, som i 2022 er på 1.601.944 kr. Det fremsendte tilbud fra BDO ligger inden for denne tærskelværdi. Der henvises i øvrigt til vedlagte lukkede bilag.

Revisionens omfang

BDO påtager sig revisionsopgaven i henhold til den kommunale styrelseslovs § 42. Revisionen vil omfatte følgende hovedpunkter:
 
 • Revision af årsregnskabet, herunder de sociale regnskaber.
 
 • Uanmeldte eftersyn af beholdninger, som ud fra revisors risiko- og væsentlighedsvurdering er vigtige. Der foretages gennemgang af både centrale og decentrale enheders kasse- bilags- og afstemningskontrol. Der skal foretages mindst et årligt uanmeldt eftersyn.
   
 • Revisionen af opgørelser og indberetninger som p.t. er kendte, som i henhold til love m.v. skal forsynes med særskilt revisionspåtegning (F.eks. Sociale refusionsopgørelser, teateropgørelse, musikskole, Momsopgørelse, BOSS-INF).
   
 • Revision af IT-sikkerhed i form af revision af generelle it-kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen.
 • Løbende rådgivning i forbindelse med revisionen (vores paratviden).
 
 • Udarbejdelse af en revisionsplan før revisionens begyndelse.
   
 • Rapportering sker gennem påtegninger af regnskaber og specielle opgørelser og fremsendelse af revisionsberetninger til Byrådet.
 
Delberetning om revision i årets løb udarbejdes når/hvis, der måtte konstateres forhold, som kræver orientering af det politiske niveau (fx revisionsbemærkning).
 
Ovenstående oplistning er i overensstemmelse med den hidtidige aftale med BDO om omfang og rapportering af revisionen. Herudover deltager BDO på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet, hvor behandlingen af den afsluttende revisionsberetning for et regnskabsår finder sted.
 

Samarbejde med BDO

Det er forvaltningens vurdering, at der er etableret et godt og konstruktivt samarbejde med BDO, og at det derfor kan anbefales, at Viborg Kommune indgår en ny 4-årig kontrakt med BDO. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet. 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/24708

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i sagen tage stilling til, om kommunens langfristede gæld på 291 mio. kr. vedrørende indefrosne feriepenge i Lønmodtagernes Feriemidler fuldt ud skal indfries i 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
1. om den fulde gæld til Lønmodtagernes Feriemidler på 291 mio. kr. skal indfries i løbet af 2022.
 
Såfremt udvalget beslutter en fuldt ud indfrielse af gælden foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet, enten
 
2. at der gives en driftsbevilling i 2022 til afdrag på lån og renter på tilsammen 184.533.000 kr. finansieret af kassebeholdningen jf. alternativ 1 i tabel 1 i sagsfremstillingen, eller
 
3. at der gives en driftsbevilling i 2022 til afdrag på lån og renter på tilsammen 184.533.000 kr. finansieret af deponerede midler med 124.700.000 kr. og kassebeholdningen med 59.833.000 kr. jf. alternativ 2 i tabel 1 i sagsfremstillingen,
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om tidspunktet i 2022 for indfrielsen, og
 
5. at forvaltningen bemyndiges til at hæve bevillingen på de 184.533.000 kr. med den på nuværende tidspunkt ukendte indeksering (forrentning) af gælden fra 1. juni 2021 og frem til indfrielsestidspunktet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den fulde gæld til Lønmodtagernes Feriemidler på 291 mio. kr. skal indfries i løbet af 2022, og
 
2. at der gives en driftsbevilling i 2022 til afdrag på lån og renter på tilsammen 184.533.000 kr. finansieret af deponerede midler med 124.700.000 kr. og kassebeholdningen med 59.833.000 kr. jf. alternativ 2 i tabel 1 i sagsfremstillingen,
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om tidspunktet i 2022 for indfrielsen, og
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at hæve bevillingen på de 184.533.000 kr. med den på nuværende tidspunkt ukendte indeksering (forrentning) af gælden fra 1. juni 2021 og frem til indfrielsestidspunktet.
 

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eventuel indfrielse af den langfristede gæld vedrørende indefrosne feriepenge

I forbindelse med den nye ferielov i 2018 blev medarbejdernes optjente feriepenge i overgangsperioden indefrosset i Lønmodtagernes Feriemidler. De indefrosne feriepenge skal indbetales løbende i forbindelse med, at den enkelte medarbejder forlader arbejdsmarkedet.
Der er mulighed for at foretage løbende frivillige indbetalinger eller fuldt ud at indfri hele gælden.
 
Viborg kommunes gæld udgør 291 mio. kr. ved udgangen af 2021. Der er afsat 6 mio. kr. årligt i budgettet for 2022-2025 til løbende afdrag på gælden. I forbindelse med budgetforliget for 2022-2025 blev det besluttet at afsætte yderligere 100 mio. kr. i 2022 til delvis afvikling af gælden. Efter de budgetlagte afdrag i 2022 på de 106 mio. kr. vil der således være en restgæld på 185 mio. kr.
 
Det kan være gunstigt at indfri hele gælden nu set ud fra, at vi har en høj likviditet nu og indekseringen (forrentningen) af gælden er højere end det forventede afkast på den likvide beholdning. Indekseringen blev fastsat til 1,5 % årligt i perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 og til sammenligning har det gennemsnitlige afkast i regnskabsår 2021 på de aktivt forvaltede PM-aftaler udgjort 0,74%.
 
Med udgangspunkt i den generelle lønudvikling fastsætter Beskæftigelsesministeriet til maj satsen for indekseringen for den bagudrettede periode 1. juni 2021 til 31. maj 2022.
Den samlede gæld på 291 mio. kr. er således ikke på nuværende tidspunkt tilskrevet indeksering for perioden 1. juni 2021 og frem til en eventuel indfrielsesdato i 2022.
 
Den fremadrettede margin mellem indekseringsprocenten og størrelsen af afkastet på de aktivt forvaltede PM-aftaler vil være afhængig af dels den generelle lønudvikling og dels renteudviklingen. Forvaltningen vurderer, at det rentabilitetsmæssigt vil være fordelagtigt at indfri feriegælden.
 
Tidspunktet for indfrielsen er også gunstig set ud fra, at vi i de kommende år kan forvente flere indtægter, end vi må bruge i henhold til statens rammer for bruttoanlægsudgifter og serviceudgifter, da kommunerne under ét efter udligningsreformen bliver overfinansieret med 6,5 mia. kr. årligt.

Finansiering

Forvaltningen har ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om at anvende deponerede beløb i forbindelse med provenu fra salg af HMN Naturgas i henholdsvis 2018, 2019 og 2021 til yderligere afdrag på gælden. Ministeriet har den 14. januar 2022 godkendt, at Viborg kommune må anvende deponerede beløb på 125 mio. kr. til yderligere afdrag på gælden.
Den resterende gæld herefter på 60 mio. kr. vil kunne indfries ved forbrug direkte af kassebeholdningen.
 
Alternativet til at anvende deponeringen til delvis indfrielse vil være at finansiere hele indfrielsen på de 185 mio. kr. direkte via forbrug af kassebeholdningen. Deponeringen vil så
blive frigivet løbende over 10 år efter de gældende regler. De 2 alternativer er vist nedenfor i tabel 1.
 
Tabel 1
Indfrielse af gælden til Lønmodtagernes Feriemidler
1.000 kr.
Beløb alternativ 1
Beløb alternativ 2
Gæld ultimo 2021
290.475
290.475
Indbetaling jf. budget 2022
-105.942
-105.942
Gæld herefter
184.533
184.533
Indbetaling via træk på kassebeholdningen
-184.533
-59.833
Indbetaling via deponerede midler
0
-124.700
Gæld i alt herefter
0
0
 
Det vil også være muligt at kombinere de to finansieringsalternativer i forhold til at fordele de 184.533 tkr. anderledes mellem kassetræk og deponerede midler (dog max. de 124.700 tkr. via deponerede midler).
I bilag 1 er det nærmere illustreret, hvordan påvirkningen af den forventede gennemsnitlige likviditet vil være ved finansiering af indfrielsen efter de 2 alternativer i tabel 1.
 
Ved fuld indfrielse af gælden vil der skulle realiseres en andel af de likvide midler placeret i de aktive forvaltede PM-aftaler. Med baggrund i den seneste tids udvikling på pengemarkedet med stigende renter og faldende aktiekurser foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at afgøre tidspunktet for indfrielsen i løbet af 2022.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/8257

Resume

Regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2021 foreligger og viser et positivt driftsresultat på 243.000 kr. I henhold til samordningsaftalen skal regnskabet godkendes af byrådet.
 

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2021 godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2021 godkendes.
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Midtjysk Brand & Redning er stiftet ved en sammenlægning af beredskaberne i Silkeborg og Viborg til en fælles enhed, Midtjysk Brand & Redning, pr. 1. januar 2016.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Det samlede driftsresultat for Midtjysk Brand & Redning viser et positivt driftsresultat på 243.000 kr. I forhold til budgettet for 2021 viser regnskabet et forhøjet aktivitetsniveau, hvor der imidlertid er balance mellem indtægter og udgifter.
 
Udrykningsaktiviteten i 2021 viste et forhøjet niveau i forhold til det foregående år med deraf
forøgede personaleudgifter. På uddannelses- og øvelsesområdet var der
fortsat reduceret aktivitet som følge af Covid-19 restriktioner, der medførte, at der i
længerevarende perioder af året kun gennemførtes strengt nødvendige aktiviteter.
 
Driftsresultatet for 2021 er påvirket af salg af brandstationen i Karup med en salgspris på
570.000 kr. Midtjysk Brand & Redning driver fortsat beredskab fra brandstationen, men nu fra
lejemål indgået med køber af ejendommen.
 
Anlægsresultatet i årsregnskabet viser et merforbrug på 770.000 kr., som er anvendt til opførsel af kold hal i Silkeborg. Merforbruget i 2021 skyldes forsinkelse i byggeprocessen. Byggeriet var forventet færdigt i 2020, hvor hovedparten af bevillingen således også var forventet brugt. Forsinkelsen indebar udskydelse af afholdelse af udgifter til 2021. Der er herefter et restbeløb på 231.000 kr. til færdiggørelse af projektet i 2022.
 
Der henvises til bilag nr. 1-3 for henholdsvis årsregnskab, ledelsens regnskabserklæring og revisionsberetning.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Regnskabet for 2021 er godkendt på Beredskabskommissionens møde den 21. marts 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/37999

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter forvaltningens forslag til håndtering af prisstigninger på anlæg herunder skal der konkret tages stilling til afsættelse af pulje til at imødegå prisstigninger i 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at forvaltningens forslag til håndtering af forventede prisstigninger på anlæg i 2022 drøftes.
 
Kommunaldirektøren foreslår desuden, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der afsættes en anlægspulje på 25.000.000 kr. i 2022 til imødegåelse af stigende priser på anlægsarbejder,
 
3. at håndtering af stigende priser i 2023 og frem indgår i byrådets videre budgetlægning, og
 
4. at udgiften i 2022 på 25.000.000 kr. finansieres ved, at der afsættes en negativ anlægspulje på samme beløb under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der afsættes en anlægspulje på 25.000.000 kr. i 2022 til imødegåelse af stigende priser på anlægsarbejder,
 
3. at håndtering af stigende priser i 2023 og frem indgår i byrådets videre budgetlægning, og
 
4. at udgiften i 2022 på 25.000.000 kr. finansieres ved, at der afsættes en negativ anlægspulje på samme beløb under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. februar spillereglerne og den overordnet procesplan for årets budgetlægning (link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2022).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forslag til håndtering af forventede prisstigninger på anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 9. marts besluttet, at forvaltningen fremlægger forslag til håndtering af forventede prisstigninger på anlæg (link til sag nr. 16 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022).
 
I tabel 1 er anført 3 forslag til håndtering af forventede prisstigninger. For hvert forslag er opstillet fordele og ulemper.
 
Tabel 1. Forslag til håndtering af forventede prisstigninger
Nr.
Forslag
Fordele
Ulemper
1
Der afsættes en pulje på anlægsbudgettet til at imødekomme prisstigninger
-  Der reserveres et beløb til at imødekomme eventuelle prisstigninger
-  Der er reserveret finansiering for (dele af) evt. prisstigninger
-  Usikkerhed om størrelsen af puljen
-  hvordan undgås først-til-mølle tilgang? (kan det være anderledes?)
-  svært at kvalificere, om merudgifter er prisstigninger og ikke ændring af projekt
 
2
De største projekter, hvor der forventes prisstigninger på, tilføres på forhånd yderligere budget direkte til hvert enkelt projekt
-  Der bliver ikke udfordringer med ”først til mølle”, da budgettet på forhånd er fordelt.
-  vanskeligt at vurdere størrelsen af prisstigningerne
-  Det vil ikke være muligt at pege alle relevante projekter ud
 
3
Der tages stilling til prisstigninger for hvert enkelt projekt efterhånden som de opstår.
-  Prisstigninger håndteres i de enkelte tilfælde
-  Enkelt administrativt
-  Der reserveres ikke finansiering, før man positivt ved, om der er et behov på det enkelte projekt
 
-  Der er ikke afsat finansiering på anlægsbudgettet.
 
Forslag nr. 1-3 indeholder 3 forskellige tilgange til håndtering af prisstigninger. Forslag nr. 1 er, at der bliver afsat en generel pulje, mens forslag nr. 2 er, at der tilføres midler til de største projekter. Forslag nr. 3 er, at der ikke afsættes eller tilføres midler, men hvor der bliver taget stilling fra projekt til projekt.
 
Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje på 25.000.000 kr. i 2022 til imødegåelse af stigende priser på anlægsarbejder (forslag nr. 1). Puljen afsættes under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Anlægsprojekter, hvor der er behov for tilførsel af midler fra puljen, bliver løbende behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Direktionen vil gennemgå de konkrete projekter og behovet for tilførsel af midler, forud for behandling i fagudvalgene.
 
Stigende priser på anlægsarbejder må forventes også at være en udfordring i 2023. Projekter, der tilføres midler til stigende priser i 2022, og fortsætter i 2023, må forventes at have et behov for tilførsel af midler i 2023. Forvaltningen foreslår, at håndtering af stigende priser i 2023 og frem indgår i byrådets videre budgetlægning.
 
Forventede prisstigninger på drift
Det forventes, at der i 2022 kommer væsentlige stigninger på driftsudgifterne, primært til energi (opvarmning mv.). Størrelsen af merudgifterne er dog meget usikre og vil ramme institutionerne forskelligt. Direktionen arbejder på en model for evt. kompensation for stigende priser på driftsbudgettet i 2022, hvor der tages højde for de almindelige rammestyringsprincipper og den eventuelle kompensation fra staten.
 
Modellen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april.

 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/8909

Resume

Byrådet er forpligtet at fremlægge en strategi for den fysiske arealanvendelse og udvikling af kommunen – en planstrategi – inden første halvdel af byrådsperioden. Sagen lægger op til en igangsætning af en proces for en planstrategi for Viborg Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
 1. at indhold og proces for udarbejdelse af en planstrategi godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indhold og proces for udarbejdelse af en planstrategi godkendes.
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 23. september 2015 at vedtage Udviklingsstrategi 2015 (link til sag nr. 5 i byrådet den 23. september 2015). Planstrategien og Lokal Agenda 21 var integreret i udviklingsstrategien og lagde op til, at der i den efterfølgende kommuneplanlægning gennem en ”rullende planlægning” skulle være fokus på emnerne: Infrastruktur, Byudvikling, Landdistrikter, Områder til energiproduktion, Den grønne struktur og Områder til store oplevelser.
 
Byrådet besluttede den 19. december 2018 at vedtage Sammenhængsmodellen (link sag nr. 36 i byrådet den 19. december 2018).
 
Byrådet besluttede den 21. april 2021 at ændre tidsplanen for en planstrategi, så der i stedet kunne opnås et tids- og emnemæssigt sammenfald med drøftelse af Sammenhængsmodellen for den nuværende byrådsperiode (link til sag nr. 25 i byrådet den 21. april 2021).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget havde en indledende drøftelse af planstrategi på seminaret den 3.-4. februar 2022.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

En planstrategi skal jf. planloven indeholde byrådets vurdering af og strategi for den brede og langsigtede fysiske udvikling af kommunen samt beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Planstrategien følges op af en revision af kommuneplanen.
 
Planstrategien er sammen med kommuneplanen et stærkt værktøj til at anvise byrådets hensigt for prioriteringen af kommunens arealer – både i byerne og i det åbne land. Planstrategien og kommuneplanen skal udmønte byrådets visioner for den fysiske planlægning og strategiske anlægsbehov fra konstitueringsaftalen og Sammenhængsmodellen.
 
Planstrategi for Viborg Kommune
Forvaltningen foreslår, at tværgående pejlemærker ’grøn omstilling’ og ’vækst’ er afsættet for følgende fokusområder i en planstrategi og efterfølgende kommuneplanrevision:
 • By- og landdistriktsudvikling
 • Mobilitet
 • Erhverv
 • Det åbne land
 
Forvaltningen foreslår, at der indenfor hvert emne gives:
 • en vurdering af udviklingen i form af forudsætninger og oversigt over vedtaget planlægning,
 • en strategi for udviklingen, hvor konstitueringsaftalen og Sammenhængsmodellens visioner og målsætninger omsættes til handlinger i form af tema-tillæg til at understøtte disse.
 
Forvaltningen foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter emnerne på udvalgsmøder i løbet af første halvår 2022.
 
Forslag om revisionsbeslutning
I forbindelse med Udviklingsstrategi 2015 besluttede byrådet, at kommuneplanlægningen skal ske som ”rullende planlægning”. Dette indebærer, at revisionen af kommuneplanen samlet er:
1)     en ny kommuneplan, hvor der samles op på eventuelle fejl og mangler samt på ønsker.
2)     en række tillæg til kommuneplan for geografiske områder eller temaer med udgangspunkt i planstrategiens fokusområder.
 
Forvaltningen foreslår, at en planstrategi for Viborg Kommune viderefører den tidligere beslutning om ”rullende planlægning”.
 
Lokal Agenda 21
Den planlovspligtige strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling har traditionelt været integreret i udviklingsstrategiens afsnit om kommuneplanlægningen.
 
Forvaltningen vurderer, at planlovens krav til at fastlægge politiske målsætninger indenfor fem indsatsområder som en strategi for en bæredygtig udvikling i tilstrækkelig grad er opfyldt med Sammenhængsmodellen, DK2020-klimahandlingsplanen, kataloget for indsatser indenfor den grønne omstilling og ’grøn omstilling’ som et tværgående pejlemærke i planstrategien.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forslag til tidsplan for Planstrategi 2040
Temadrøftelser i Økonomi- og Erhvervsudvalget   1. halvår 2022
Godkendelse af forslag til Planstrategi 2040   2. halvår 2022
Offentlig høring af forslag til Planstrategi 2040  2. halvår 2022
Endelig vedtagelse og offentliggørelse af Planstrategi 2040  1. halvår 2023
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Realisering af Planstrategi 2040 og den efterfølgende kommuneplan kan kræve, at der prioriteres betydelige økonomiske midler i de kommende års budgetter.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen – en planstrategi. En planstrategi skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Det fremgår af planlovens § 23a.
 
En planstrategi er en forudsætning for at kunne vedtage en kommuneplan. En kommuneplan skal revideres hvert 4. år, men rækker 12 år ud i fremtiden. En kommuneplan er ikke bindende for borgere. Den forpligter derimod byrådet, idet byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen omsættes til virkelighed. Det fremgår af planlovens § 12.
 
Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede – Lokal Agenda 21 – indenfor følgende indsatsområder:
1)     mindskelse af miljøbelastningen,
2)     fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
3)     fremme af biologisk mangfoldighed,
4)     inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
5)     fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.
Det fremgår af planlovens § 33a.

Sagsid.: 19/2935

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 20. januar 2021 vision og anbefalinger for den særlige indsats i Karup Kølvrå, herunder at det videre arbejde skulle ske i samarbejde med lokalområdet og med udgangspunkt i fire temaer:
 Et center i Kølvrå med fokus på Sundhed & Trivsel
 Et center i Karup med fokus på Læring & Udvikling
 Fokus på sammenhængen mellem de to byområder
 En samlende fortælling om området, der skaber en fælles identitet.
 
Økonomi og Erhvervsudvalget godkendte den 25. august 2021 konkrete initiativer og projekter samt udgifter hertil.
 
De på anlægsbudgettet reserverede midler til den sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå ønskes nu bevilget.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.032.000 kroner til kontoen ”Den sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå” med rådighedsbeløb på 2.007.000 kroner i 2022 og 2.025.000 kroner i 2023 (i 2023 priser), og
 
2. at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for henholdsvis 2022 og 2023.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.032.000 kroner til kontoen ”Den sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå” med rådighedsbeløb på 2.007.000 kroner i 2022 og 2.025.000 kroner i 2023 (i 2023 priser), og
 
2. at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for henholdsvis 2022 og 2023.
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte i august 2020 (Link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. august 2020) projekt ”Sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå”, med henblik på at styrke udviklingen i Karup-Kølvrå. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 20. januar 2021 (Link til sag nr. 23 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. januar 2021) blev visionen for den særlige indsats i området godkendt, og fire nedsatte arbejdsgrupper gik i gang med at konkretisere initiativer og projekter. Arbejdet sker i et samarbejde mellem kommunen, Karup-Kølvrå Byforum og øvrige lokale kræfter.
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i august 2021 (Link til sag nr. 37 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. august 2021) konkrete initiativer og projekter, herunder udgifter.
 
 

Inddragelse og høring

Der er gennemført en udviklingsworkshop den 8. oktober 2020 som input til visionen til den særlige indsats i Karup-Kølvrå. I foråret 2021 har den af Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte vision været i høring med en opfordring til borgerne om at komme med yderligere forslag, ligesom borgerne blev opfordret til at melde sig som deltagere i de arbejdsgrupper, der skulle nedsættes til konkretisering af initiativer og projekter inden for de fire temaer.
 
 

Beskrivelse

Oversigt over projekterne og de forventede udgifter hertil i 2022 og 2023 (cirka 4 millioner kroner i alt) fremgår af bilag 1.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Initiativer og projekter gennemføres i perioden 2022 og 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er afsat 2.007.000 kroner i 2022 og 2.025.000 kroner i 2023 til projektet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/2530

Resume

Boligselskabet Viborg Amt søger om byrådets godkendelse til køb af grund samt tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A til at opføre afdeling 920, 12 almene familieboliger i Møldrup og godkendelse af huslejen for første driftsår. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til om de indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborg Amts køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg Amt til opførelse af 12 almene familieboliger i afdeling 920, beliggende på Jernbanegade i Møldrup, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 22.818.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 1.825.000 kr. til konto ”Afdeling 920, Jernbanegade, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2022,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet,
 
5. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt 950 kr./m²/år,
 
6. at det for dette og kommende projekter om opførelse af almene boliger præciseres, at de særlige vilkår om tilgængelighed som byrådet stiller til nye projekter, omfatter fælles adgangsforhold iht. § 48 i BR18, og
 
7. at 3 boliger, svarende til 25 %, opføres i henhold til ” Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborg Amts køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg Amt til opførelse af 12 almene familieboliger i afdeling 920, beliggende på Jernbanegade i Møldrup, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 22.818.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 1.825.000 kr. til konto ”Afdeling 920, Jernbanegade, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2022,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet,
 
5. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt 950 kr./m²/år,
 
6. at det for dette og kommende projekter om opførelse af almene boliger præciseres, at de særlige vilkår om tilgængelighed som byrådet stiller til nye projekter, omfatter fælles adgangsforhold iht. § 48 i BR18, og
 
7. at 3 boliger, svarende til 25 %, opføres i henhold til ” Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstillede til den videre budgetlægning på mødet den 17. juni 2020 (Link til sag nr. 34 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2020) at reservere en kvote til 14 almene familieboliger i Møldrup. Der blev ligeledes reserveret et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til kommunal grundkapital.  
 
Byrådet godkendte på mødet den 10. november 2021 forlængelse af tidsfristen for skema A i forbindelse med udmøntning af kvoter for budget 2021 (link til sag nr. 25 i Byrådet den 10. november 2021). Denne ansøgning er omfattet af ovennævnte fristforlængelse.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Grundkøb
Boligerne skal opføres på en grund, beliggende Jernbanegade 10 og 12A i Møldrup (matr.nr. 33e og 33d, V. Tostrup By, V. Tostrup), med et areal på 1.788 m². På grunden ligger eksisterende bygninger, som boligselskabet skal nedrive. Boligselskabet har indgået en betinget købsaftale med grundsælger. Købesummen er aftalt til 3.252.497 kr.
 
Projektet
Boligselskabet Viborg Amts afdeling 920 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 12 familieboliger beliggende på Jernbanegade og Tværgade i Møldrup.
 
Byggeriet opføres som en randbebyggelse på 2 og 3 etager med et samlet boligareal på 1074 m². Boligerne bliver fra to- til fireværelser med en gennemsnit størrelse på 89 m² (fra 78 m² - 99 m²). Depotrum bliver etableret i kælderen og parkering etableres i gårdrummet.
 
Facaderne bliver opført med skalmur af teglsten og tagetagen bliver opført med høj trempel beklædt med zink eller lignende. Tagkonstruktionen bliver sadeltag med betontagsten. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.
 
Særligt vilkår, tilgængelighed
Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2018 (Link til sag nr. 14 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10 oktober 2018), at stille særlige vilkår om at 10 % af boliger i nye projektet skal opfylde Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Forvaltningen foreslår, at de særlige vilkår for dette og kommende projekter om opførelse af almene boliger præciseres, at ovennævnte opfyldelse ligeledes skal ske for så vidt angår fælles adgangsveje, jf. § 48 i BR18, hvor det fremgå, at bygninger skal have adgangsforhold, der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme ind i dem fx med dørautomatik eller lignende.
 
Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at de vil opføre 1 bolig i stueplan i henhold til Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet godkendte på mødet den 14. april 2021 (link til sag nr. 29 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2021), at befolkningsprognosen for 2021-2036 er udgangspunkt for den generelle planlægning. Af bilaget (Notat – Befolkningsprognose for Viborg Kommune 2021-2036) fremgår det, at udviklingen for de ældste aldersgrupper er i stigning og især gruppen af de ældre borgere på 80 år og derover stiger markant.
 
Med baggrund i befolkningsprognosen og da afdeling 920, Jernbanegade bliver etableret med elevator vurderer forvaltningen, at 3 boliger svarende til 25 % kan opføres i henhold til ” ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: (1074 m² x 17.280 kr./m²) + (12 boliger * 356.020 kr./bolig) = 22.831.000 kr.
 
Anskaffelsessummen på 22.818.000 kr. holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum og et tilsagn er dermed muligt. Anlægsøkonomiens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
    456.000 kr.
Kommunal grundkapital (8 %)
  1.825.000 kr.
Realkreditlån (90 %)
20.536.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
22.817.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at den kommunale grundkapital udgør 8 %, svarende til 1.825.000 kr., idet boligerne gennemsnitlig er under 90 m². Den beregnede grundkapital er under det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen regaranterer staten for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Långiver har beregnet en foreløbig garantiprocent til 67,86 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 13.936.000 kr. (67,86 % af 20.536.000 kr.).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 950 kr./m² for første driftsår.
Boligselskabet har differentieret huslejen ved at alle lejemål betaler en basisudgift og først derefter beregnes der m²-leje. Det betyder at den årlige leje/m² bliver dyrere for de mindste lejligheder og billigere for de større lejligheder. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4
 
Til sammenligning har Boligselskabet Viborg Amts boliger på Vestergade i Møldrup et gennemsnitligt huslejeniveau på 779 kr./m²/år.
 
Byrådet godkendte på mødet den 10. november 2021 (link til sag nr. 23 i byrådet den 10. november 2021), at det gennemsnitlige huslejeniveau for helhedsplanen i Lejerbo, Randers’ afdeling 328, Møldrup fremadrettet bliver på 816 kr./m²/år og på mødet den 19. maj 2021 (link til sag nr. 16 i byrådet den 19. maj 2021), godkendte byrådet det gennemsnitlige huslejeniveau til 850 kr./m²/år for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs boliger i Stoholm.
 
Lejeledighed
Jernbanegade er beliggende i Møldrup, hvor en almen bolig er ledige. Oversigt over almene boliger i Møldrup fremgår af bilag nr. 5.
 
Pr. 1. marts 2023 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 1,57 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at de forventer at søge om skema B ultimo 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til den indeksering staten fremskriver maksimumsbeløbet med, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Anskaffelsessummen inkl. indekseringen skal kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb til grundkapital på 2.000.000 kr.
 
En forøgelse af anskaffelsessummen kan, udover en stigning i grundkapitalen, også give en forøgelse af den krævede kommunegaranti.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lokalplan nr. 565, Boligområde for Jernbanegade 10-12 i Møldrup, gælder for området.
 
 
I henhold til § 18 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger kan Kommunalbestyrelsen stille særlige vilkår, som det konkrete projekt måtte give anledning til.
 
Bilag

Sagsid.: 22/10681

Resume

Vi er Viborg ansøger på vegne af flere partnere om kommunalt tilskud til en række større og mindre aktiviteter i 2022, både centralt placeret i Viborg by og decentralt i Bjerringbro og handelsbyerne. Særligt større udendørs sommerkoncerter er understøttet markant af min. 275 virksomheder fra hele kommunen.
.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til den samlede ansøgning og de enkelte projekter, der er beskrevet heri, idet et tilskud til eventuelle projekter kan afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2022.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
1. at der bevilliges 250.000 kr. til køb af nye lyskæder, jf. sagsfremstillingen, og
2. at udgiften på 250.000 kr. afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2022.
 

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

I 2019 blev indført et nyt erhvervsfremmesystem, som bl.a. medførte en samling af de kommunale turismeindsatser i store destinationsselskaber. Det hidtidige kommunale tilskud til Visit Viborg på ca. 3 mio. kr. blev herefter fordelt med ca. 1,8 mio. kr. til ny samarbejdsaftale med VisitAarhus, mens det hidtidige Viborg Handelsforening omorganiserede sig til en større, stærkere og bredere funderet organisation ’Vi er Viborg’ med medlemmer fra både detail-, turisme- og kulturliv. Viborg Kommune besluttede i samme anledning at bevilge et generelt driftstilskud til Vi er Viborg på 1,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Bjerringbro Byforum modtager ligeledes årligt tilskud fra Viborg Kommune på 0,3 mio. kr. i perioden 2021-2023.
 
Efterfølgende har Viborg Kommune både politisk og administrativt støttet en række konkrete projekter fra Vi er Viborg; et særlig Corona-genstart-program modtog i netop 2021 2 mio. kr., og i årene 2021 - 2023 blev udvikling af ’Jul i Viborg’ som ny særlig signatur-event støttet med hhv. 0,6 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023. Herudover har Viborg Kommune i samarbejde med Viborg Innovationsfond og grundejerne omkring Nytorv finansieret opstilling og leje af Skyliner til Snapsting og ’Jul i Viborg’, hvilket svarer til et kontant tilskud til ’Jul i Viborg’ på ca. 430.000,- kr. årligt.
 
Viborg Kommune understøtter i øvrigt handelsbyerne i Viborg Kommune under Viborg Egnens Handelsråd med et årligt tilskud til opsætning af juletræer på 0,5 mio. kr. og et tilskud til sekretariatsbistand på 0,2 mio. kr. pr. år.
 
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Vi er Viborg har ansøgt om støtte til en række projekter i 2022. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1
 
Der ansøges bl. a. om støtte til større sommerkoncerter, som primært finansieres af min. 275 lokale erhvervsvirksomheder. Disse sommerkoncerter blev igangsat i 2. halvår 2021 og medførte et temmelig stort besøgstal i Viborg midtby, både lokalt og fra omegnskommuner. Koncerterne er gennem de mange virksomheder allerede finansieret for 1. halvår 2022, og der er ligeledes allerede indgået nye erhvervsaftaler for 2. halvår 2022 og frem, og som medfinansierer koncerterne med min. 1,6 mio. kr. Denne medfinansiering kan fuldt ud finansiere honorar til orkestrene samt betaling af lyd, lys og Koda. Til gengæld lægges der op til, at Vi er Viborg uden ekstra lønudgift koordinerer det store arbejde med de mange koncerter, herunder forestår ekstern markedsføring udenfor kommunegrænsen og alt vedr. praktisk håndtering af teknik, skilte, afspærring m.m. Disse to store opgaver medfører imidlertid ekstra udgifter i størrelsesordenen 250.000,- kr., som Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges om støtte til.
 
Herudover har Kultur- og Fritidsudvalget netop bevilget 300.000,- kr. til udskiftning af Viborg Kommunes nuværende mobilscene, som er mere end 20 år gammel og stærkt benyttet af lokale arrangører rundt i hele kommunen. Denne bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og gratis udlån af mobilscenen til de mange koncerter er en anden forudsætning i en samlet finansiering af de udendørs sommerkoncerter.
 
Herudover foreslås afsat hhv 150.000,- kr og 100.000,- kr til øvrige koncerter i både Viborg by og Bjerringbro, ligesom der søges om tilskud til generelle aktiviteter i handelsbyerne rundt i hele kommunen, i lighed med corona-året 2021. Forvaltningens vurdering er her, at det ovenfor nævnte generelle kommunale tilskud til Vi er Viborg og Bjerringbro Byforum til ordinære aktiviteter fint kan dække øvrige koncerter i de to byer. Endelig kan en afgørelse om eventuel støtte til handelsbyerne i Viborg Kommune oversendes til Landdistriktsudvalget.
 
Til ’Jul i Viborg’ 2022 ansøges udover førnævnte tilskud også 400.000,- kr til udvidelse af aktiviteterne, således at Sct. Mathias Port vil kunne overdækkes og dermed indgå langt mere aktivt i det samlede program, som supplement til det øvrige program på Nytorv og rundt i byen. Videre ansøges om tilskud på 250.000,-kr til indkøb af nye lyskæder til erstatning for de lyskæder, der blev beskadiget den 1. december 2021 under sammenbrud af Skyliner. Endelig foreslås også en gradvis udvidelse af antal salgsboder, idet ’Jul i Viborg’ helt som planlagt tiltrækker flere kommercielle aktører, der f.eks. vil leje salgsboder, ligesom der er stigning i antal busoperatører, der transporterer gæster til Viborg gennem særlige busrejser. Et forslag til disse kan ses som bilag nr. 2. Finansiering af nye salgsboder kan dog indgå i et projekt, hvortil der søges eksterne sponsorater til finansiering af indkøb og opsætning af nye salgsboder.
 
Samlet ansøges helt konkret om støtte på i alt 900.000,- kr.
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 22/8239

Resume

Salg af vejareal ved Marinus Svendsensvej, 8850 Bjerringbro (Bevillingssag).
Sagen lægger op til salg af en del af vejarealet Marinus Svendsensvej i Bjerringbro.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at en del af vejarealet Marinus Svendsensvej i Bjerringbro, sælges for 11.765 kr. ekskl. moms jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.000 kr. til kontoen ”Salg af del af vejarealet Marinus Svendsensvej” med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 12.000 kr. til kontoen ” Salg af del af vejarealet Marinus Svendsensvej” med rådighed i 2022,
 
4. at nettoindtægten på 7.000 kr. i 2022 finansieres ved nedsættelse af det afsatte på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at en del af vejarealet Marinus Svendsensvej i Bjerringbro, sælges for 11.765 kr. ekskl. moms jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.000 kr. til kontoen ”Salg af del af vejarealet Marinus Svendsensvej” med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 12.000 kr. til kontoen ” Salg af del af vejarealet Marinus Svendsensvej” med rådighed i 2022,
 
4. at nettoindtægten på 7.000 kr. i 2022 finansieres ved nedsættelse af det afsatte på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”. 
 
Fraværende:
Mads Panny

Beslutning i Byrådet den 21-04-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Grundfos, som ønsker at købe en del af vejarealet Marinus Svendsensvej, jf. bilag 1 og 2.
 
Grundfos ejer i forvejen matriklen op mod en del af vejarealet. De ønsker at erhverve vejarealet, så de kan flytte deres hegn ned til foden af skrænten. Hegnet skal stå på Grundfos’ egen jord, hvorved den visuelle indvirkning af hegnet vil blive mindsket. Derudover vurderes det, at risikoen for at komme for tæt på skel vil blive mindsket, ved evt. fremtidigt byggeri på Grundfos’ nuværende matrikel.
 
Arealet er ca. 905 m2.
 
Grundfos har fremsat et købstilbud på 13 kr. pr. m2, hvilket giver en samlet pris på 11.765 kr. for arealet.
Forvaltningen har til brug for vurdering af det indkomne tilbud indhentet en mæglervurdering, jf. bilag nr. 3. Mæglervurderingen lyder på 10 kr. pr. m2, hvilket giver en samlet pris på 9.050 kr. for arealet. Forvaltningen har afholdt en udgift på 5.000 kr. ekskl. moms til mæglervurderingen.
 
Der er indgået en betinget købsaftale med Grundfos på arealet. Købsaftalen er betinget af byrådets godkendelse i nærværende sag.
 
Udgifter til berigtigelse af handlen, herunder tinglysningsafgift og udstykning, afholdes af køber.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. maj 2022
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde. 
Bilag

Sagsid.: 20/42163

Sagsfremstilling

 

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke ”Godkend”