You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 22. juni 2022 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Aksel Rosager Johansen, Anders Bertel, Anders Jensen, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Eva Pinnerup, Frederik Houmann Thuesen, Johannes Vesterby, Katrine Fusager Rohde, Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Kurt Johansen, Lars Mogensen, Lise Bertelsen, Lone Kastberg, Mads Panny, Malena Møller Mortensen, Marianne Aaris Andersen, Marianne Gaardsdal, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Niels Jørgen Ottesen, Peter Juhl, Pia Viller Arendt, Sofie Ringgaard Schøning, Steffen Drejer, Stine Damborg, Stine Isaksen, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Leo Nørgaard
Bemærkninger

Sagsid.: 17/54761

Resume

Der er tidligere vedtaget ny spildevandsplan for Viborg Kommune med fire-års-intervaller.
 
For at sikre en fuldt opdateret spildevandsplan med tilhørende kortdel gennemføres spildevandsplanlægningen nu løbende.
 
Der er på Anlægsbudget 2022-2025 afsat midler til ”Løbende spildevandsplanlægning”. Da arbejdet med spildevandsplanlægningen har mere karakter af driftsudgifter end anlægsudgifter, foreslår forvaltningen, at bevillingen flyttes permanent til driftskontoen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning – Ramme” i 2022 og efterfølgende år nedsættes med 259.000 kr. i 2022 og 265.000 kr. årligt fra og med 2023, og at driftsbevillingen under politikområderet Administrativ organisation tilsvarende forhøjes i de samme år.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-06-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning – Ramme” i 2022 og efterfølgende år nedsættes med 259.000 kr. i 2022 og 265.000 kr. årligt fra og med 2023, og at driftsbevillingen under politikområderet Administrativ organisation tilsvarende forhøjes i de samme år.
 
Fraværende:
Lars Mogensen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Den 1. september 2021 vedtog byrådet bevilling for 2021 (link til sag nr. 8 i byrådet den 1. september 2021).
 
Den 22. april 2020 vedtog byrådet bevilling for 2020 (link til sag nr. 3 i byrådet den 22. april 2020).
 
Den 7. oktober 2020 vedtog byrådet ”Budgetforslag 2021-2024” (link til sag nr. 21 i byrådet den 7. oktober 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der blev tidligere udarbejdet en ny spildevandsplan for Viborg Kommune hvert fjerde år.
 
Digitale planværktøjer med tilhørende kortfunktioner har imidlertid gjort løbende spildevandsplanlægning mulig. Med løbende spildevandsplanlægning sikres, at både spildevandsplanens tekst- og kortdel opdateres løbende og efter behov. De digitale planværktøjer har samtidig gjort det nemmere for borgerne at få adgang til gældende og opdateret spildevandsplan.
 
På den baggrund er Viborg Kommune overgået til løbende spildevandsplanlægning.
 
Med den løbende spildevandsplanlægning er arbejdsbelastningen og udgifterne forbundet med spildevandsplanlægning jævnt fordelt over en årrække. I forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudget 2022-2025 er der derfor afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Rammen til formålet er i øjeblikket afsat på anlægsbudgettet. Da der er tale om en årlig ramme, som mere har præg af driftsudgifter end anlægsudgifter, foreslår forvaltningen, at rammen i 2022 (259.000 kr.) og efterfølgende år (265.000 kr.) overføres fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet under Administrativ organisation.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/16244

Resume

Opstillere af større vedvarende energianlæg skal ved idriftsættelse af anlæggene fremadrettet indbetale et engangsbeløb pr. opstillet MW til en grøn pulje, som skal oprettes og administreres af kommunen. Udvalget skal drøfte et udkast til administrationsgrundlag for grøn pulje.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet vedtager administrationsgrundlag for grøn pulje udløst af vedvarende energianlæg.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-06-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet vedtager administrationsgrundlag for grøn pulje udløst af vedvarende energianlæg, idet anvendelsen skal have fokus på den grønne omstilling.
 
Lars Mogensen var fraværende.
 
Fraværende:
Lars Mogensen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget drøftede den 3. juni 2021 (link til sag nr. 15 i Klima- og Miljøudvalget den 3. juni 2021) et oplæg til principper for administration af grøn pulje udløst af vedvarende energianlæg. 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ifølge lov om fremme af vedvarende energi skal opstillere af større vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker indbetale et beløb pr. opstillet MW til en grøn pulje i den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg.
 
Kommunen skal administrere grøn pulje, og byrådet skal fastlægge retningslinjer for ansøgningsproceduren for tilskud fra puljen.
 
Ifølge bekendtgørelsen om grøn pulje kan byrådet prioritere at give tilsagn om tilskud fra grøn pulje til følgende kommunale tiltag:
 1. Projekter nær naboer til vedvarende energianlæg.
 2. Projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen.
 3. Projekter fra naboer til vedvarende energianlæg.
 4. Projekter vedrørende tiltag i kommunen.
 
På baggrund af drøftelsen om principper for administration af grøn pulje i Klima- og Miljøudvalget den 3. juni 2021 har forvaltningen udarbejdet et udkast til administrationsgrundlag for grøn pulje i Viborg Kommune, som er i bilag 1. 
 
I udkastet er hovedprincippet for grøn pulje i Viborg Kommune, at midlerne primært skal gå til formål af almen interesse og til formål, som fremmer en grøn omstilling i kommunen.
 
I udkastet er der lagt op til, at grøn pulje søges fordelt efter en fordelingsnøgle med 60% til naboer og lokalområdet, 32% til en grøn fond og 8% til administration af puljen.
 
Udkastet til fordelingsnøglen baserer sig på, at forvaltningen vurderer, at det i forhold til puljens størrelse og ambitionsniveau kan være svært og tungt for naboer og lokalsamfund at udvikle, gennemføre og drifte projekter som f.eks. lokal skovrejsning, hegning og offentlige rekreative forbindelser uden inspiration og faglig bistand.
 
Derfor foreslår forvaltningen, at en 1/3 af grøn pulje anvendes til projekter, som koordineres af kommunen via en grøn fond. Forvaltningen foreslår at fastholde muligheden for at afsætte 8% af puljen til kommunens administration.
 
Der er i Taarup Sogn, som rummer det godkendte solcelleprojekt ved Kvosted, opstartet en LUP-proces. Her skal der for første gang laves en lokal udviklingsplan for et sogn og ikke alene en by. Det vil være naturligt at vurdere, om de ønsker, forslag og ideer, som bringes frem i LUP-processen, kan støttes af grøn pulje fra solcelleanlægget ved Kvosted. Borgere i Taarup Sogn har givet udtryk for, at de gerne vil i tidlig dialog omkring midlerne i grøn pulje, og at de, hvis det ønskes, gerne vil bistå med at kvalificere administrationsgrundlaget set med et borgerperspektiv. Områdets udviklingsgruppe har udtrykt ønske om inspiration til anvendelse af grøn pulje. Deres umiddelbare idéer til grønne tiltag er: Stier i landskab og natur, aktiviteter og faciliteter i naturen, cykelstier der understøtter mere ”grøn mobilitet” (når der ingen kollektiv transport er), energioptimering af forsamlingshus (energivinduer og aktivt solcelletag) og tilbageførsel til oprindelig stil, ladestander ved forsamlingshus.
 
I udkastet fremgår det desuden, at ansøgninger fra naboer og lokalsamfund samt forvaltningens forslag til projekter til grøn fond behandles i Klima- og Miljøudvalget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Det forventes, at de godkendte solcelleanlæg ved Kvosted og Stoholm står færdige ultimo 2022 eller i 2023. Kommunen skal oprette en grøn pulje, som opstillerne skal indbetale til senest 14 hverdage efter første producerede kilowatt-time. Hvis kommunen ikke har allokeret midlerne til projekter 3 år efter indbetaling, skal beløbet overføres til statskassen.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ifølge lov om fremme af vedvarende energi skal der ved opstilling af vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker oprettes en grøn pulje, hvortil opstiller skal betale:
1) 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller,
2) 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller,
3) 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg og
4) 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker.
 
Der er en foreløbig forventning om, at solcelleanlægget ved Kvosted vil udløse 3,6 mio. kr. til grøn pulje, og at solcelleanlægget ved Stoholm vil udløse 2,4 mio. kr. til grøn pulje.
 
Ifølge bekendtgørelsen om grøn pulje skal byrådet administrere midlerne i grøn pulje. 8 procent af de indbetalte midler fra en opstiller kan gå til kommunens administration af midlerne i grøn pulje, herunder til indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling af tilsagn om tilskud og udbetaling.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Grøn pulje skal fastlægges i overensstemmelse med lov om fremme af vedvarende energi samt bekendtgørelsen om grøn pulje.
 
Bilag

Sagsid.: 21/18069

Resume

Der foreligger nu forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et solcelleanlæg ved Uhrevej med tilhørende miljørapport. Forslag til planer med tilhørende miljørapporter foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 573 og tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde den 16. eller 17. august 2022 begge dage fra kl. 17.00-19.00 i Karup Kultur- og Forsamlingshus, Bredgade 15, 7470 Karup.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-06-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 573 og tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 17. august 2022 kl. 17.00-19.00 i Karup Kultur- og Forsamlingshus, Bredgade 15, 7470 Karup.
 
Lars Mogensen var fraværende.
 
Fraværende:
Lars Mogensen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 1. september 2021 (link til sag nr. 7 i byrådet den 1. september 2021) at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg ved Uhrevej syd for Kølvrå.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. januar 2022 (link til sag nr. 5 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. januar 2022) på baggrund af en idéfase at fortsætte planlægningen for solcelleanlægget ved Uhre og godkendte notat med behandling af høringssvar fra idéfasen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Plan- og projektområdet for et solcelleanlæg ved Uhrevej er i løbet af planprocessen blevet tilpasset, så det nu udgør i alt 283 hektar. Heraf kan der opsættes solceller på 274 hektar. Resten består af eksisterende vejarealer og arealer, som bl.a. skal udlægges til afskærmende beplantning. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Solcelleanlægget forventes at have en årlig produktion på ca. 258.000 MWh og at ville øge andelen af vedvarende energi i Viborg Kommune fra 28,3 % til 32,7 %.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017-2029 og et udkast til forslag til lokalplan nr. 573, der er i bilag 2.

Forslag til tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017-2029

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg.
 
Med kommuneplantillægget ophæves følgende i Kommuneplan 2017- 2029:
I retningslinje nr. 11 udtages et mindre område i udpegningen for værdifulde landskaber.
I retningslinje nr. 8 reduceres udpegningen af lokaliseringsmulighed for biogasanlæg og større husdyrbrug med et areal svarende til kommuneplanrammen for solcelleområdet.

Forslag til lokalplan nr. 573

Lokalplansforslagets formål er at udlægge området til et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg samt sikre en harmonisk ensartet opstilling af solcellerne og en afskærmende beplantning, så etableringen af anlægget tager mest muligt hensyn til omkringliggende landskab, natur og naboer.
 
Planforslaget sikrer desuden, at arealerne tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse eller henlægges som natur, når solcelleanlægget tages ud af drift, ligesom planen i solcelleanlæggets driftsperiode sikrer, at den økologiske forbindelse sikres og faunapassagen fortsat eksisterer på tværs af området.
 
Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Planforslaget fastlægger, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at projektet kan gennemføres.
 
Planforslaget fastslår, at der benyttes solceller på trackere, der opstilles i parallelle rækker i nord-sydliggående retning, som kan dreje efter solen.
 
Planforslaget giver desuden mulighed for etablering af en transformerstation centralt i planområdet med udendørs tekniske konstruktioner med en maksimal højde på 8,5 meter. Derudover kan der opsættes en lynafleder med en højde på op til 22 meter.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 16. august eller onsdag den 17. august 2022, begge dage fra kl. 17-19 i Karup Kultur- og Forsamlingshus.

Miljørapport

Der er udarbejdet en miljørapport for planerne og det konkrete ansøgte projekt, der er i bilag 3. Miljørapporten skal i høring samtidig med planforslagene.
 
I miljørapporterne for hhv. planerne og projektet fokuseres der i hovedtræk på:
 • Visuel påvirkning af landskabelig karakter
 • Energi og klima
 • Naturinteresser
 • Støj, vibrationer og refleksioner
 • Arealforbrug og arealanvendelse
 
I miljørapporterne vurderes det, at planerne og det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentligt negativ påvirkning af de undersøgte forhold. Planerne vil give mulighed for et solcelleanlæg, som bl.a. kan forandre landskabsoplevelsen og forholdene for naturen i området og give anledning til støj og vibrationer fra de tekniske installationer. Det vurderes dog samlet set, at planerne og projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning med de valgte afværgeforanstaltninger.
 
Afværgeforanstaltningerne er bl.a. fastlagt i planforslagenes rammer og bestemmelser og vil i det omfang, det ikke kan fastlægges i planerne, blive fastlagt som vilkår i den tilladelse til projektet, der skal gives i henhold til § 25 i miljøvurderingsloven (tidligere kaldet VVM-tilladelse). Udkast til tilladelse ses i bilag 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Klima- og Miljøudvalget videresender planforslagene og miljørapporterne til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene og miljørapporterne offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene og miljørapporterne med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene og miljørapporterne blive offentliggjort i perioden fra primo juli 2022 til medio september 2022. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i december 2022 med henblik på endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis planerne vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven (VVM-tilladelse). Udkast til tilladelse er vedhæftet som bilag 4.

Økonomiske ordninger til fremme af solcelleanlæg

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som skyldes solcelleanlæg.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes en grøn pulje, hvortil opstiller af solceller skal betale 40.000 kr. pr. opstillet MW. Det forventes, at der kan opstilles 258 MWp i planområdet ved Uhrevej, og det vil udløse 10,3 mio. kr. til grøn pulje. Kommunen skal administrere puljen, som kan anvendes bredt til kommunale tiltag.
 
Bilag

Sagsid.: 22/15810

Resume

Forvaltningen er i dialog med virksomheden BioCirc, som ønsker at etablere sig i Viborg Kommune med konceptet Viborg Go Green. BioCirc har udviklet et koncept for en fuld cirkulær bioøkonomisk klynge, som potentielt kan transformere Viborg Kommunes samlede energiforbrug til at være baseret på grønne energikilder indenfor 3-4 år efter myndighedsgodkendelse.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler byrådet,
 
1. at forvaltningen arbejder videre med og prioriterer en kommende ansøgning,
 
2. at forvaltningen går i videre dialog med BioCirc med henblik på at konkretisere omfang og placering af anlæggene og deres miljømæssige påvirkninger.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-06-2022

Klima- og Miljøudvalget anbefaler byrådet,
 
1. at forvaltningen arbejder videre med og prioriterer en kommende ansøgning, og
 
2. at forvaltningen går i videre dialog med BioCirc med henblik på at konkretisere omfang og placering af anlæggene og deres miljømæssige påvirkninger.
 
Lars Mogensen var fraværende.
 
Fraværende:
Lars Mogensen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget, med tilføjelse om, at der forinden endelig stillingtagen i sagen bl.a. gennemføres en analyse af Viborg Kommunes potentielle risici.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Aksel Rosager Johansen stillede ændringsforslag om, at der tilføjes følgende til Økonomi og Erhvervsudvalgets indstilling:
 
At mulighederne for lokalt medarbejderskab indgår i den videre dialog.
 
For ændringsforslaget stemte 29. Imod stemte 1 (Johannes Vesterby). Ændringsforslaget blev hermed vedtaget.
 
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes herefter med det af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt det af ændringsforslaget anførte tilføjelser.
 
Johannes Vesterby stemmer imod.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Anlægget

Virksomheden BioCirc har udviklet et koncept for en fuld cirkulær bioøkonomisk klynge, som angiveligt kan transformere Viborg Kommunes samlede energiforbrug til at være baseret på grønne energikilder indenfor 3-4 år efter myndighedsgodkendelser. Samtidig recirkuleres næringsstoffer og materialer, således at byggestenene i det cirkulære system er affaldsprodukter fra kommunens landbrug, virksomheder og borgere (bilag 1).
 
BioCircs cirkulære bioøkonomiske klynge vil være struktureret som en reel energiø. Dette muliggør fordelene ved sektorkobling, hvor princippet er, at output fra en proces bruges som input i en anden proces i et sammenhængende cirkulært system.
 
Projektet omfatter 16 vindmøller, 575 ha solceller og et industriområde på 20 ha, der rummer biogasanlæg, brintanlæg, pyrolyseanlæg og græsproteinanlæg.

Miljøvurdering, miljøkonsekvensvurdering og planlægning

Et anlæg som det skitserede vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, og der skal derfor gennemføres en miljøvurdering af det samlede projekt.
 
Etablering af anlægget kræver kommuneplantillæg og lokalplan.

Overskudsvarme

Den cirkulære bioøkonomiske klynge producerer meget store mængder overskudsvarme med høj temperatur. Overskudsvarmen tilbydes som udgangspunkt fjernvarmeselskaberne i Viborg Kommune uden afregning.

Græsprotein og biokul

En vigtig dimension i konceptet er fokus på forbedring af vandmiljøet i Limfjorden og Hjarbæk fjord. Etableringen af en græsproteinfabrik muliggør, at landbrugserhvervet i Viborg Kommune kan prioritere dyrkning af græs og dermed reducere udledningen af nærringstoffer til vandmiljøet markant.
 
Landbrugserhvervet i Viborg Kommune vil desuden kunne drage fordel af etableringen af et pyrolyseanlæg i fuld skala i den cirkulære bioøkonomiske klynge. CO2-binding via omdannelse af organiske restprodukter fra landbruget til biokul er udset til at være et vigtigt virkemiddel i den grønne omstilling af landbruget. Det vil Viborg Kommunes landbrugserhverv få adgang til.

Forvaltningens bemærkninger

Projektet Viborg Go Green har potentiale til at flytte Viborg Kommune op på den grønne dagsorden. Projektet er af en størrelse, som stiller krav om stor borgerinddragelse, ikke mindst i de berørte lokalområder, ligesom der bør arbejdes for, at projektet bliver attraktivt for berørte borgere via bl.a. kompenserende foranstaltninger samt adgang til billig varmeforsyning.
 
Endelig vil evt. etablering af BioCirc Fonden Viborg kunne fremme en positiv udvikling i det byggede miljø i hele Viborg Kommune.
 
Et anlæg som det beskrevne vil naturligvis medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne. Påvirkningerne kan dog ikke på det foreliggende grundlag vurderes nærmere.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

BioCirc oplyser, at de i forbindelse med etablering af anlægget ønsker at etablere en almennyttig fond. En del af overskuddet fra selskabet overføres til fonden, hvis formål vil være at opføre større anlægsaktiver, f.eks. sportshaller, parker osv., som overdrages til Viborg Kommune, og som gør det attraktivt at være borger og virksomhed i Viborg Kommune. Bestyrelsen for fonden tænkes valgt af det til enhver tid siddende byråd i Viborg Kommune.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/2832

Resume

Miljøministeriet har i december 2022 sendt forslag til vandområdeplaner for perioden 2021-2027 i 6 måneders offentlig høring. Det omfattende høringsmateriale kan ses på Miljøministeriets hjemmeside (link til høringsmaterialet på Miljøministeriets hjemmeside).
 
Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen har hver især udarbejdet et høringssvar. Desuden har Gudenåkomiteen i samarbejde med landbrugets organisationer udarbejdet et fælles høringssvar.
 
De enkelte høringssvar skal politisk behandles i oplandskommunerne, før høringssvarene sendes til Miljøministeriet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Gudenåkomitéens høringssvar godkendes,
 
2. at fælles høringssvar for Gudenåkomiteen og landbrugets organisationer godkendes,
 
3. at Limfjordsrådets høringssvar godkendes,
 
4. at Viborg Kommune, på baggrund af de meget store kvælstofreduktionskrav i oplandet til Hjarbæk Fjord og Viborg Kommunes igangværende projekt for fjorden, opfordrer miljøministeren til, at et af de kommende kystvandråd placeres i oplandet til Hjarbæk Fjord.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-06-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Gudenåkomitéens høringssvar godkendes,
 
2. at fælles høringssvar for Gudenåkomiteen og landbrugets organisationer godkendes,
 
3. at Limfjordsrådets høringssvar godkendes, og
 
4. at Viborg Kommune, på baggrund af de meget store kvælstofreduktionskrav i oplandet til Hjarbæk Fjord og Viborg Kommunes igangværende projekt for fjorden, opfordrer miljøministeren til, at et af de kommende kystvandråd placeres i oplandet til Hjarbæk Fjord.
 
Lars Mogensen var fraværende.
 
Fraværende:
Lars Mogensen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Den 28. marts 2019 er Klima- og Miljøudvalget orienteret om igangsætning af arbejdet med vandområdeplanerne for 2021-2027 med høring af arbejdsprogram for planerne (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget den 28. marts 2019). Den 4. juni 2020 er Klima- og Miljøudvalget orienteret om vandområdeplanernes basisanalyse, som er det faglige grundlag for fastsættelse af miljømål og indsatsprogram (sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget den 4. juni 2020).
 
 
 

Inddragelse og høring

Processen for vandområdeplaner for 2021-2027 blev indledt i 2019, hvor der blev nedsat vandråd for hvert af landets 23 hovedvandoplande. Vandrådene bestod af lokale interessenter, som rådgav kommunerne om, hvilke vandløbsindsatser der skulle foreslås som indsatser i vandområdeplanerne for 2021-2027. Kommunerne udarbejdede derefter forslag til indsatsprogram for vandløbenes fysiske tilstand, som i 2020 blev indsendt til Miljøstyrelsen efter politisk godkendelse i de enkelte kommuner. Staten har stort set indsat kommunernes og vandrådenes forslag til indsatsprogram i det forslag til vandområdeplaner, som er sendt i høring.
 
Miljøstyrelsen har 22. december 2021 sendt forslag til vandområdeplaner for 2021-2027 med tilhørende bekendtgørelser, vejledning og miljørapport i 6 måneders offentlig høring. Fristen for at afgive høringssvar er 22. juni 2022. Høringssvar skal gives på en internetbaseret løsning, hvor der kan indgives et generelt høringssvar, suppleret med høringssvar til specifikke emner og indsatser.
 
De 3 nævnte høringssvar er sendt til politisk behandling i kommunerne i oplandet med henblik på godkendelse af høringssvarene.
 

Beskrivelse

Baggrund

Vandområdeplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU’s vandrammedirektiv, som fastlægger bindende rammer for vandplanlægningen i medlemslandene. I Danmark er lovgrundlaget gennemført i Lov om vandplanlægning.
 
Vandområdeplanerne informerer om Statens planer på området, mens de bindende miljømål og indsatsprogrammer fastlægges i de tilhørende bekendtgørelser. Planerne omfatter en periode på seks år og udgør en samlet plan for et godt vandmiljø for vandløb, søer, kystvande og grundvand.
 
Danmark er inddelt i 4 vandområdedistrikter, som igen er opdelt i 23 hovedvandoplande. Der udarbejdes én vandområdeplan for hvert vandområdedistrikt. Viborg Kommune ligger i vandområdedistrikt Jylland og Fyn og indgår i to hovedvandoplande, Randers Fjord og Limfjorden. Et uddybende notat om vandområdeplanlægningen fremgår af bilag 1.
 
I forbindelse med projekter i regi af vandområdeplanerne vil berørte lodsejere altid blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne. Der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af omfanget af potentielle negative effekter, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.
 
Høringssvarene er overvejende af generel karakter suppleret af mere specifikke problemstillinger. Bemærkninger om faktuelle fejl i høringsmaterialet indgår ikke i vedlagte høringssvar, men indmeldes direkte i høringsværktøjet.

Foreslåede indsatser i Viborg Kommune

Planerne foreslår en række fysiske vandløbsindsatser (restaureringsindsatser). De foreslåede indsatser svarer stort set til de indsatser, der blev foreslået af vandråd og Viborg Kommune tilbage i 2020. En oversigt fremgår af bilag 2.
 
Indsatsen vedr. søer handler om at mindske tilførslen af fosfor til søerne. Der er ikke foreslået indsatser i søer eller i søoplande i Viborg Kommune.
 
Det bemærkes særskilt, at Tange Sø/Tangeværket ikke er udpeget til indsats i forslag til Vandområdeplan 2021-2027. Det fremgår af forslaget, at ”Der er derfor ikke fastlagt en konkret indsats rettet mod spærringen ved Tangeværket i vandområdeplanen. Udbyttet af arbejdsgruppens arbejde, herunder gruppens vurderinger af de eksisterende løsningsforslag, vil blive inddraget i ovenstående udviklingsinitiativer frem mod 2024, hvor der vil blive taget stilling til det resterende indsatsbehov……”.
 
Indsatser vedr. punktkilder handler om at reducere udledningen fra punktkilder (spildevand, industri, dambrug). Der er foreslået en indsats ved et regnbetinget udløb ved Vindelsbækken ved Rødkærsbro. Energi Viborg Vand har allerede etableret et forsinkelsesbassin i 2012 på lokaliteten, og det vil bero på en nærmere vurdering, om der er behov for yderligere indsats. Der er ikke foreslået øvrige indsatser ved punktkilder i Viborg Kommune.
 
Indsatsen vedr. kystvande handler primært om at mindske tilførslen af kvælstof til kystvande. Den foreslåede kvælstofindsats er ikke fordelt på kommuner, men på oplande til de marine vandområder. Der er et stort indsatsbehov for nogle af de vandområder som berører Viborg Kommune, især Hjarbæk Fjord og den indre del af Limfjorden. Af bilag 3 fremgår beregning af fordelt indsatsbehov 2027 på deloplande fordelt på foreslåede virkemidler.

Høringssvar fra Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen består af politiske repræsentanter fra 7 kommuner i oplandet til Randers Fjord. I hele oplandet er der 13 kommuner, der tilsammen fungerer som vandoplandsstyregruppe, således at formand og næstformand for Gudenåkomitéen også er formand og næstformand for vandoplandsstyregruppen.
 
Høringssvaret fokuserer primært på de aspekter af vandområdeplanerne, der vedrører kommunernes arbejde med at gennemføre den kollektive indsats for reduktion af næringsstofpåvirkningen af søer og kystvande, og indsatsen med restaurering af vandløb.
 
De væsentligste punkter i Gudenåkomitéens høringssvar fremgår af bilag 4.
 
Gudenåkomiteens høringssvar fremgår af bilag 5.

Høringssvar fra Gudenåkomitéen og landbrugets organisationer

Siden 2017 har Gudenåkomitéen som vandoplandsstyregruppe gennem et årligt møde haft en tæt dialog med landbrugets organisationer i oplandet til Randers Fjord om den kollektive indsats (primært vådområder). I 2021 blev den landsdækkende organisation Bæredygtigt Landbrug også inddraget i dette dialogforum. Efter ønske fra landbrugets organisationer er der, udover komitéens eget svar, også udarbejdet et fælles høringssvar til udkast til vandområdeplaner fra Gudenåkomitéen som vandoplandsstyregruppe og de sammenlagt 10 landbrugsorganisationer.
 
Høringssvaret fokuserer på det lokale samarbejde om at gennemføre vandområdeplanernes målsætninger for den kollektive indsats for reduktion af næringsstofpåvirkningen af søer og kystvande.
 
I det fælles høringssvar fra Gudenåkomitéen/VOS Randers Fjord og landbrugets organisationer understreges det, at landbruget og kommunerne er klar til at løse opgaven med de kollektive virkemidler sammen, og at det er vigtigt med en samlet planlægning af virkemidlernes anvendelse og placering i oplandet.
 
De væsentligste punkter i høringssvaret fra Gudenåkomitéen/VOS Randers Fjord og landbrugets organisationer fremgår af bilag 4.
 
Høringssvar fra Gudenåkomitéen og landbrugets organisationer fremgår af bilag 6.

Høringssvar fra Limfjordsrådet

Limfjordsrådet består af politiske repræsentanter fra 18 kommuner i oplandet til Limfjorden.
I samarbejdet koordineres bl.a. gennemførelsen af de kommunale vandplanindsatser i oplandet til Limfjorden.
 
Høringssvaret fokuserer overvejende på de aspekter af vandområdeplanerne, der vedrører kommunernes arbejde med at gennemføre den kollektive indsats for reduktion af næringsstofpåvirkningen af søer og kystvande, og indsatsen med restaurering af vandløb.
 
De væsentligste punkter i Limfjordsrådets høringssvar fremgår af bilag 7.
 
Limfjordsrådets høringssvar er inddelt i et politisk høringssvar suppleret af et uddybende teknisk høringssvar. Det samlede høringssvar fremgår af bilag 8.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens er enig i de synspunkter, der indgår i de udarbejdede høringssvar.
 
Af Limfjordsrådets politiske høringssvar fremgår, at Rådet forventer, at et af de kommende tre kystvandråd placeres i oplandet til Limfjorden. Limfjordsrådet har desuden på sit seneste møde peget på, at et sådant kystvandråd med udgangspunkt i Viborg Kommunes igangværende projekt for Hjarbæk Fjord, med fordel kan placeres her.  
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Fristen for at afgive høringssvar er 22. juni 2022. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2022, således at planens indsatser kan gennemføres i perioden 2023-2027.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Alle udgifter til gennemførelse af statens vandområdeplaner, undtagen udgifter indenfor det takstfinansierede område, afholdes som udgangspunkt af staten og midler fra EU.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunerne er forpligtede til at gennemføre de vandløbsrestaureringsindsatser indenfor kommunegrænsen, der fastlægges i indsatsprogrammet. Målene for den kollektive indsats for reduktion af tilførslen af næringsstoffer til søer og kystvande forpligter ikke den enkelte kommune direkte, men er en fælles forpligtelse for alle oplandets kommuner. Den kollektive indsats er baseret på frivillighed for lodsejerne.
 
Bilag

Sagsid.: 18/18405

Resume

De tre kommuner Favrskov, Viborg og Randers har udarbejdet et forslag til regional landskabsstrategi ”Nørreådalens fremtid”. Dvs. en tværkommunal strategi, der dækker hele ådalen gennem Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Der er desuden udarbejdet en lokal landskabsstrategi for Nørreådalen omkring Ø.
 
Strategierne har fokus på landskabet og emner som: Landbrug, natur, kulturhistorie, friluftsliv og vandets betydning. De indeholder en vision for ådalens fremtid, målsætninger og projektforslag.
 
Klima- og Miljøudvalget skal godkende forslagene med henblik på udsendelse i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til regional landskabsstrategi ”Nørreådalens fremtid” godkendes og sendes i høring efter behandling i Favrskov, Randers og Viborg kommuner,
 
2. at forslag til lokal landskabsstrategi for Nørreådalen omkring Ø godkendes og sendes i høring,
 
3. at der på baggrund af screening for miljø- og sundhedskonsekvenser træffes afgørelse om, at planlægningen ikke kræver yderligere miljøvurdering.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-06-2022

Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til regional landskabsstrategi ”Nørreådalens fremtid” godkendes og sendes i høring efter behandling i Favrskov, Randers og Viborg kommuner,
 
2. at forslag til lokal landskabsstrategi for Nørreådalen omkring Ø godkendes og sendes i høring, og
 
3. at der på baggrund af screening for miljø- og sundhedskonsekvenser træffes afgørelse om, at planlægningen ikke kræver yderligere miljøvurdering.
 
Lars Mogensen var fraværende.
 
Fraværende:
Lars Mogensen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har den 21. september 2016 (link til sag nr. 13 i byrådet den 21. september 2016) frigivet midler til en landskabsstrategi (ådalsplan).
 
Den 22. marts 2017 (link til sag nr. 10 i byrådet den 22. marts 2017) frigav byrådet midler til Life-IP projektet: Landmanden som naturforvalter, som landskabsstrategien er et komplementærprojekt til.
 
Klima- og Miljøudvalget blev den 15. august 2019 (link til sag nr. 12 i Klima- og Miljøudvalget den 15. august 2019) orienteret om forvaltningens indledende arbejde med projektet Landskabsstrategi Nørreådalen. 
 
Klima- og Miljøudvalget blev den 31. oktober 2019 (link sag nr. 8 i Klima- og Miljøudvalget den 31. oktober 2019) orienteret om resultater fra en interviewundersøgelse af landmænd og lodsejere i Nørreådalen. Resultatet var en positiv interesse for at deltage i udarbejdelsen af en landskabsstrategi.
 
Klima- og Miljøudvalget godkendte den 31. oktober 2019 (link til sag nr. 9 i Klima- og Miljøudvalget den 31. oktober 2019), at forvaltningen påbegynder en proces omkring udarbejdelse af landskabsstrategien, samt at dette indgår i forskningsprojektet ”Regionale landskabsstrategier”.
 
Klima- og Miljøudvalget blev i april 2020 orienteret om Landskabsstrategi Nørreådalen den 23. april 2020 (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget 23. april 2020) vedr. projektets indhold samt proces og arrangementer i 2020. Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om status for Landskabsstrategi Nørreådalen 26. november 2020 (link til sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget den 26. november 2020). Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Hjemmesiden Viborg.dk/norreaadalen.dk (Regional Landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid - Viborg Kommune) informerer løbende om projektets status og arrangementer.
 

Inddragelse og høring

Strategien er et resultat af en meget bred inddragelsesproces lavet af en strategigruppe, som har arbejdet tæt sammen. Strategigruppen består af lokale jordejere, landmænd, foreninger, interesseorganisationer og andre ildsjæle – samt repræsentanter fra de tre kommuner. 
 
Strategigruppens forslag blev præsenteret på et meget velbesøgt offentligt møde den 29. september 2021 i Løvskalhus.
 

Beskrivelse

Favrskov, Randers og Viborg kommuner er nu klar med et forslag til en regional landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid (bilag 1).
 
Nørreådalen er en våd ådal med mange udfordringer f.eks. i forhold til klimaforandringer. Gennem de sidste par år har lokalbefolkning og mange andre med interesse for Nørreådalen sat fokus på ådalens kvaliteter og udfordringer.
 
Ca. 200 landmænd i de tre kommuner er blevet interviewet, der er holdt foredrag, morgenkaffemøder og workshops. Det store arbejde er nu mundet ud i et forslag til en regional landskabsstrategi ”Nørreådalens fremtid”, dvs. en tværkommunal strategi, der dækker hele ådalen, gennem Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Strategien er blevet til i en strategigruppe, der består af lokale jordejere, landmænd, foreninger, interesseorganisationer og andre ildsjæle – samt repræsentanter fra de tre kommuner
 
Strategien tager udgangspunkt i en vision, der kombinerer en jordnær tilgang til livet i ådalen med udsyn og vingefang og ambitionen om at udvikle ådalen til et sammenhængende område af national og international betydning. Visionen er overliggeren for en række mål og projekter, der dækker emner som landbrugets udviklingsmuligheder med en åben ådal præget af græsning; udvikling af naturværdierne; fælles forståelse af vandets strømningsveje, understøttet af konkrete analyser; friluftsliv, stier og rekreative muligheder og formidling.
 
Københavns Universitet har faciliteret hele processen og udarbejdet sammenskrivningen af strategigruppens arbejde. Viborg Kommune har haft den kommunale projektledelse på vegne af de tre kommuner.

Lokal landskabsstrategi for Nørreådalen omkring Ø

Den lokale strategi (bilag 2) er udarbejdet som et supplement til den regionale strategi for hele Nørreådalen. Området er overvejende sammen­faldende med det område, hvor Viborg Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen gennemfører en multifunktionel jordforde­ling (MUFJO) igangsat i 2021. Den lokale strategi skal understøtte den regionale strategi med et højere de­taljeringsniveau for det lokale landskab og er i den sammenhæng også et vigtigt arbejdsredskab for Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere.

Succes og gode erfaringer

Som professor Jørgen Primdahl, der har stået i spidsen for Københavns Universitets arbejde, formulerer det, så har alle medlemmer af grupperne ikke været enige i alt, hvad der står i strategierne, men alle har nikket til helheden.
 
For at komme dertil har det været en afgørende forudsætning, at vi startede med helt grundlæggende at spørge lodsejerne. Dels om en række faktuelle forhold på deres bedrifter, dels om deres syn på og oplevelse af ådalen. De følte sig hørt, og det var afgørende for deres videre deltagelse i processen.
 
Københavns Universitets rolle som neutral facilitator med stor troværdighed var vigtig. Det er også en erfaring, at samarbejde betaler sig. Det gælder både i forhold til samarbejdet med lodsejere, lokalsamfund og interesseorganisationer, og samarbejdet på tværs af kommunale myndigheder og statslige styrelser.
 
Det er imidlertid også afgørende, at omfattende inddragelsesprocesser som denne ikke sætter de konkrete projektaktiviteter på stand by. Dialogen skaber gode muligheder for sideløbende at realisere diverse projekter. Eksempelvis er der i Viborg Kommune af kommunen og Naturstyrelsen pt. realiseret eller planlagt realiseret vådområder og lavbunds- og klimalavbundsprojekter på i alt 1220 ha i ådalen. Projekter, som vil fjerne 52 t kvælstof/år og knap 15.000 t CO2 ækvivalenter/år, og projekter på yderligere 400-500 ha er i støbeskeen.
 
Endelig viser projektet, at en proces som denne kan ses som den gode måde at drive kommunal landdistriktsudvikling på, og at vi her skal have blik for de lidt større regionale sammenhænge og linjer i landskaberne.

Realisering af strategierne

Det kan være et mål at opbygge et partnerskab eller netværk som omdrejningspunkter for et langsigtet samarbejde.  Partnerskabet skal både besidde en høj grad af legitimitet og være håndtérbart i forhold til den offentlige forvaltning.
 
Mulighederne for med fondsstøtte at opbygge et sådant partnerskab, et ”landskabsråd” for Nørreådalen, med udgangspunkt i de eksisterende strategigrupper, undersøges pt. i samarbejde med Københavns Universitet. Partnerskabet skal i sit arbejde tage udgangspunkt i de mål, planer og prioriterede projekter, som udgør kernen i landskabsstrategierne.
 
Et gennemarbejdet forslag forelægges i forbindelse med den endelige vedtagelse af landskabsstrategierne.

Miljøvurdering

De to strategier vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer/programmer (bilag 3 og 4). Det begrundes med, at strategierne ikke fastlægger anlægsarbejder, der er optaget i miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, og med at strategierne på sit overordnede detaljeringsniveau ikke giver anledning til en væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Det vurderes, at flere af strategiernes prioriterede projekter måske kan medføre en positiv påvirkning på bl.a. rekreative forhold og sundhed, men det kan ikke vurderes på baggrund af strategiernes detaljeringsniveau og kan først afklares ved en nærmere konkretisering af de enkelte projekter.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Efter den politiske behandling i de 3 kommuner sendes forslaget til regional landskabsstrategi ”Nørreådalens fremtid” og lokal landskabsstrategi for Nørreådalen omkring Ø i offentlig høring frem til 29. august 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Eventuelle udgifter til realisering af strategiernes prioriterede projekter besluttes konkret i forhold til de enkelte projekter.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 22/4513

Resume

Kallestrupgaard har ønske om at anlægge en skovbegravelsesplads i en skov på deres ejendom.
 
Da anlæggelse af begravelsespladser er et offentligt reguleret anliggende, er det er en forudsætning, at skovbegravelsespladsen anlægges som en kommunal begravelsesplads (kun med urnenedsættelser), og at der opnås tilladelse fra Kirkeministeriet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udvalget godkender, at der arbejdes videre med aftaler og vedtægter om etablering af en kommunal skovbegravelsesplads på Kallestrupgaard,
 
2. at kommunen indgår aftale med Kallestrupgaard og Skovbegravelse ApS om forpagtning, drift og administration, som forelægges byrådet til godkendelse, inden der ansøges om Kirkeministeriets tilladelse.
 
3. at skovbegravelsespladsen indarbejdes i den kommende kommuneplanrevision.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-06-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udvalget godkender, at der arbejdes videre med aftaler og vedtægter om etablering af en kommunal skovbegravelsesplads på Kallestrupgaard,
 
2. at kommunen indgår aftale med Kallestrupgaard og Skovbegravelse ApS om forpagtning, drift og administration, som forelægges byrådet til godkendelse, inden der ansøges om Kirkeministeriets tilladelse, og
 
3. at skovbegravelsespladsen indarbejdes i den kommende kommuneplanrevision.
 
Lars Mogensen var fraværende.
 
Fraværende:
Lars Mogensen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Kallestrupgård ønsker at udlægge et skovområde på deres ejendom til en kommunal skovbegravelsesplads. Kallestrupgaard ligger i den nordlige del af Viborg Kommune ca. 2 km syd for Gl. Hvam. Se kortbilag 1.
 
Skovarealet udgør ca. 1,8 ha og består af 100 år gamle bøgetræer. Det vurderes, at der på arealet vil være plads til ca. 1800 begravelsespladser. Kallestrupgaard har mulighed for at udlægge areal til flere skovbegravelsespladser, hvis der skulle blive behov for det.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Anlæggelse af en offentlig, borgerlig begravelsesplads kan ske på privat jord, men under forudsætning af at der er tale om en kommunal skovbegravelsesplads. Det vil således være Viborg Kommune, der overfor Kirkeministeriet er ansvarlig for begravelsespladsen.
 
Kirkeministeriet kan, med lov om begravelse og ligbrænding fra 2008, tillade anlæg af kommunale begravelsespladser, herunder i skove, uden at der i den forbindelse stilles krav om opførelse af kapel, når der alene skal ske urnenedsættelser på begravelsespladsen.
 
Ansvaret for drift og vedligeholdelse af en skovbegravelsesplads vil således påhvile kommunen, der fastsætter betalingen for benyttelse af begravelsespladsen.
 
Kommunen kan udlicitere den daglige drift. Kirkeministeriet skal godkende en indgået aftale med vedtægter om bestyrelse, tilsyn, benyttelse m.m.
 
En kommunal begravelsesplads vil være et tilbud til alle, hvad enten man er medlem af folkekirken eller ej. Der vil være tale om uindviet jord.
 
Etablering af en skovbegravelsesplads på Kallestrupgaard vil betyde, at der skal indgås aftale med Viborg Kommune om at forpagte skovarealet (vederlagsfrit), og at Viborg Kommune udliciterer etablering, drift og administration til Kallestrupgaard (vederlagsfrit).
 
Kallestrupgaard samarbejder med firmaet Skovbegravelse ApS om udarbejdelse af aftaler og vedtægter. Skovbegravelse ApS har erfaring med administration af skovbegravelsespladser i privat skov 13 steder i landet, 3 mere er undervejs, og der er dialog i gang om etablering af flere. Se kortbilag 2 med placeringer af skovbegravelsespladser i Danmark. Der er ingen skovbegravelsespladser tæt på Viborg Kommune. Nærmeste tilbud er Clausholm Skovbegravelsesplads øst for Randers og Hostrup Skovbegravelsesplads i Salling.
 
En oversigt over de aftaler, der skal indgås parterne imellem, fremgår af bilag 3.
 
Skovbegravelse ApS udarbejder de vedtægter, som skal godkendes af Kirkeministeriet. Vedtægterne vil blive forelagt udvalget og byrådet til godkendelse.
 
Aftalerne tinglyses i nødvendigt omfang, så de også gælder for eventuelle nye ejere af skovbegravelsespladsen.
 
For at kunne opretholde et længerevarende forretningsgrundlag, honorere reservationsønsker på gravpladser samt give borgerne sikkerhed for langvarig drift, ønsker Kallestrupgaard, at forpagtningsaftalen og driftsaftalen bliver uopsigelig fra kommunens side, og med en opsigelse på 10 år fra Kallestrupgaards side, svarende til gravpladsernes fredningsperiode. Alternativt kan der indgås aftale med kommunen om en opsigelsesperiode på 100 år.
 
Skovarealet ved Kallestrupgaard ligger med gode adgangsforhold og parkeringsmuligheder. Det vil blive plejet med sigte på en ”naturlig” skov, så man ikke har oplevelsen af at træde ind på en kirkegård. Urnepladserne vil blive anlagt omkring udvalgte træer, og de vil blive markeret med en diskret mindeplade. Der vil som udgangspunkt ikke være mulighed for at lægge blomster ved gravpladserne. Det anviste areal vurderes at kunne optage ca. 1800 pladser.
 
Taksten for urnenedsættelse skal godkendes af kommunen. Øvrige skovbegravelsespladser, der administreres af Skovbegravelse ApS opererer med en takst på 5.900 kr. for én urne i en periode på 10 år (fredningsperioden). Takstreguleringer skal godkendes af kommunen.
 
Det kan oplyses, at medlemmer af folkekirken ikke betaler for jordleje af begravelsespladser på Viborg Kirkegård – kun for drift. Et urnegravsted er således ofte gratis, hvis de pårørende selv vedligeholder gravstedet, alt afhængig af typen af gravsted. Der kan laves forskellige driftsaftaler for vedligeholdelse af gravsteder med kirkegården. F.eks. er det på Viborg Kirkegård obligatorisk at betale for vedligeholdelse et græsurnested, der koster 6.120 kr. for 10 år. Er man ikke medlem af folkekirken koster det 3.200 kr. at erhverve et urnegravsted på Viborg Kirkegård.
 

Alternativer

Kommunen kan afslå at indgå aftale om etablering af en kommunal skovbegravelsesplads.
 
Personer, der ikke ønsker at blive begravet på en traditionel kirkegård kan i dag søge om tilladelse til at få spredt sin aske over åbent hav. Under visse betingelser kan der gives tilladelse til urnenedsættelse på privat ejendom, hvis ejendommen er mindst 5000 m2 og ejes af den afdødes slægt.
 
Det skal bemærkes, at kommunen tidligere har modtaget henvendelser fra borgere med forespørgsler om mulighed for alternativer til traditionelle begravelsespladser, både ud fra et ønske om at blive begravet på uindviet jord (borgerligt), og fordi der er et stigende ønske om at blive begravet i naturnære omgivelser.
 

Tidsperspektiv

Etableringen af en skovbegravelsesplads ved Kallestrupgaard vil forudsætte byrådets godkendelse af aftaler og vedtægter, landzonetilladelse og en tilladelse fra Kirkeministeriet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlæg af skovbegravelsen medfører ingen omkostninger for kommunen bortset fra udgiften til et årligt tilsyn. Udgiften til et årligt tilsyn kan afholdes inden for driftsrammen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er ingen miljø- eller naturmæssige forhold, der hindrer skovbegravelse på det nævnte skovareal, og der kræves ikke dispensation fra Skovloven.
 
Der skal gives landzonetilladelse til at udlægge et skovområde til kommunal begravelsesplads. Forvaltningen anbefaler, at arealets anvendelse efterfølgende udlægges i kommuneplanrammen for Almen service med en særbestemmelse som skovgravplads.
 
Bilag

Sagsid.: 20/14954

Resume

Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter søger om frigivelse af kommunal medfinansiering af etablering af nyt værksted / depot.

Indstilling

Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det godkendes, at der ydes anlægstilskud på 1.000.000 kr. til kommunal medfinansiering til etablering af nyt værksted / depot,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Bjerringbro Idrætspark, værksted” med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på finansieringsoversigten for 2022 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det godkendes, at der ydes anlægstilskud på 1.000.000 kr. til kommunal medfinansiering til etablering af nyt værksted / depot,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Bjerringbro Idrætspark, værksted” med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på finansieringsoversigten for 2022 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Bjerringbro Idrætsparks nuværende værksted / depot faciliteter til udendørs afdeling vedr. pasning af stadion mv., ligger på Viborg Kommunes område. Der er et ønske fra kommunal side om, at den selvejende institution finder andet sted.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter har på nuværende tidspunkt værkstedsfaciliteter til deres udendørsafdeling vedr. pasning af stadion med fodboldbaner, parkeringsplads, tennisbaner samt vedligehold af udendørsarealer i parken, ved anlægget. De nuværende faciliteter ligger således på Viborg Kommunes område. De nuværende faciliteter er ikke optimale ift. arbejdsmiljø mv., og der er fra kommunal side et ønske om, at faciliteterne flyttes til en anden placering. Centret ønsker at opføre værkstedet ved hallen, og har valgt et område i forlængelse af svømmehallen og hal 2.
 
Byggeansøgningen er godkendt af Viborg Kommune, og licitation over projektet er afsluttet. Anlægssummen lyder på 2.092.097 kr. Af finansieringsplanen fremgår det, at Bjerringbro Elværks Fond bidrager med 1.000.000 kr. Af Viborg Kommunes godkendte anlægsbudget i 2021 fremgår et anlægstilskud på tilsvarende beløb. Dette søges nu frigivet.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Anlægsprojektet realiseres i 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I investeringsoversigten for perioden 2021 til 2024 afsat 1.000.000 kr. til formålet. Beløbet blev i forbindelse med Byrådets godkendelse af overførsler fra 2021 til 2022 overført til budget 2022.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Den selvejende institution har sørget for myndigheds godkendelser.
Bilag

Sagsid.: 19/14107

Resume

Den Erhvervsdrivende Fond Viborg Teater søgte i april 2021 om garanti for banklån på 2 mio. kr. i perioden 1. september 2021 til 30. juni 2022 i forbindelse med at Viborg Teater renoveres for 20,1 mio. kr. På grund af ekstraordinære udgifter og en forsinkelse i projektet, søger Den Erhvervsdrivende Fond Viborg Teater nu om garantiforlængelse, således at garantien er gældende til 1. marts 2023.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi – og Erhvervsudvalget,
 
1. at ansøgningen fra Den Erhvervsdrivende Fond Viborg Teater godkendes således, at kommunegarantien for et banklån på max. 2 mio. forlænges til 1. marts 2023.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Den Erhvervsdrivende Fond Viborg Teater godkendes således, at kommunegarantien for et banklån på max. 2 mio. forlænges til 1. marts 2023.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilgede på mødet i april 2019 (link til sag nr. 7 i Byrådet 24. april 2019) 4.148.000 kr. til renovering af Viborg Teaters scenetårn med udskiftning af scenetårnets teknik.
 
Byrådet besluttede i forlængelse heraf at anmode Viborg foreningen Viborg Teater om at arbejde videre med projektet for renovering af teatrets bygninger og inventar i øvrigt, idet projektet søges finansieret via eksterne fondsbidrag m.v. Dette er lykkes, og der er ikke søgt om yderligere kommunalt tilskud dertil.
 
Den Erhvervsdrivende Fond Viborg Teater søgte om kortvarig garanti for banklån i forbindelse med renoveringen. Dette godkendte Byrådet på mødet i april 2021 (link til sag nr. 6 i Byrådet 21. april 2021).
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Fonden Viborg Teater har i forlængelse af Byrådets beslutning på mødet 24. april 2019 arbejdet videre med projektet for renovering af teaterbygningen, og arbejdet gik i gang i maj måned 2021.
 
Renoveringsopgaven består af nogle restau­reringsopgaver samt bl.a. fornyelse af indgangsparti, fornyelse af stole mv. i teatersalen og på balkoner, fornyelse af toiletter (herunder etablering af handicaptoilet), opmaling over alt i huset, fornyelse af garderober og belysning i foyerer, samt fornyelse af skuespil-faciliteterne.
 
Restaureringen var oprindeligt budgetteret til en udgift på 17,5 mio. kr., hvortil der var givet tilsagn fra tre fonde: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinusfonden og Anders Brøndums Velgørende Fond. Det var forventningen, at projektet ville være afsluttet senest september 2021, men tidligt i forløbet blev det konstateret, at der tidligere har været anvendt maling med indhold af tungmetaller. Denne afrensning var dels meget udgiftstung, og delt meget tidskrævende, hvilket har betydet, at projektet er blevet forsinket, og man forventer først at blive færdige i oktober måned 2022.
 
Et revideret budget viste, at der var behov for tilførsel af yderligere 2,6 mio. kr. til projektet. Denne merudgift er finansieret af fondene.
 
Projektmidlerne udbetales ratevis, og sidste rate på 10 procent af Louis-Hansen Fondens bevilling udbetales, når projektet er afsluttet og der foreligger et regnskab. Sammenholdt, at refusion af moms jo sker bagud, betyder det, at Viborg Teater har et likviditetsproblem sidst i projektet på op mod 2 mio. kr. indtil projektet helt er afsluttet og regnskab udarbejdet. Der kan naturligvis opstå variationer med hensyn til, hvornår fakturaer udstedes/forfalder, men der er behov for en gardering i perioden.
 
Da projektet er forsinket, søges der således om garantiforlængelse i forhold til kommunegarantien for et banklån på max. 2 mio. kr. Der søges om forlængelse til 1. marts 2023, hvor man forventer at byggeriet er endeligt afsluttet, regnskabet er revideret og godkendt af fondene, således at samtlige fondsbidrag er modtaget.
 
Projektet styres af en projektgruppe med 2 arkitekter fra C.F. Møller Architects og lokalt med teatrets formand Uffe Steffensen, og medlem af bestyrelsen Lars Munkøe.
 
Forvaltningen bemærker, at det i forbindelse med drøftelserne med Viborg Teater var forventet, at der kunne blive en manko, som Viborg Teater ville søge dækket via anlægstilskud fra Viborg Kommune, men det er lykkedes for teatret at tilvejebringe en samlet fondsfinansiering på 20,1 mio. (inkl. de ekstraordinære udgifter, der er påløbet ved afrensning af maling mv.). Det betyder, at der ikke søges anlægstilskud hos Viborg Kommune.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet gennemføres i 2022, og forventes afsluttet i 2022. De sidste fondsbidrag kan dog først søges til udbetaling, når projektet er afsluttet, og der foreligger godkendt byggeregnskab. Det er derfor vurderingen, at sagen først afsluttes 1. kvartal af 2023, og derfor søges garantien forlænget til 1.  marts 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/22038

Resume

Forvaltningen foreslår, at der planlægges for et større areal til boligformål i Bjerregrav end tidligere besluttet. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanlægning. Derfor skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Udkast til projektskitse er i bilag 2. Idéoplæg er bilag 3.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. marts 2019 (link til sag nr. 13 i byrådet 13. marts 2019) at vedtage kommuneplantillæg nr. 16 for byudvikling i oplandsbyer (Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup).   
 
Teknisk Udvalg besluttede den 8. december 2021 (link til sag nr. 1 i Teknisk udvalg d. 8. december 2021) at igangsætte lokalplan nr. 551 for et boligområde ved Herredsvejen i Bjerregrav.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen vil inddrage borgerforeningen med henblik på dialog om projektskitsen for området.
 

Beskrivelse

Planområdet ligger i landzone, i den vestlige del af Bjerregrav. Området anvendes i dag til landbrugsdrift.

Projektforslaget

Området ønskes udlagt til blandet boligområde i form af åben-lav og tæt-lav boliger med tilhørende opholdsareal og vej. Udkast til projektskitse er i bilag 2.  
 
En del af området er omfattet af kommuneplanramme BGRA.B4.02_T16, som udlægger området til boligformål. Et større areal i planområdets sydlige del kan ikke bebygges grundet højt grundvandsniveau og dårlige jordbundsforhold, hvorfor det foreslås at planområdet udvides mod vest med ca. 1,9 ha, hvilket er naturligt i forhold til områdets disponering. Udover dette areal, medtages der i lokalplanen 4 tæt-lav grunde beliggende sydfra Herredsvejen, som vil overføres til byzone. Dermed vil det samlede lokalplanområde omfatte ca. 5 ha.

Eksisterende planforhold
Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 delvist udlagt til boligformål.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, hvad angår afgrænsningen. Området er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinje nr. 8: Landbrug og fiskeri, der udpeger området som værdifuldt landbrugsområde. Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, hvad angår anvendelse.
 
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Idéfase
Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag nr. 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da tillægget medfører en mindre udvidelse af en eksisterende kommuneplanramme uden ændringer af rammens bestemmelser.
 
Kommuneplantillægget udvider rummeligheden til boliger i Bjerregrav med ca. 1,9 ha.

Principper for planlægningen

 • Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Planområdet overføres til byzone
 • Lokalplanen inddeler området i 4 delområder: delområde I til åben-lav boliger, delområde II til tæt-lav boliger, delområde III til grønne arealer/fælles opholdsarealer og delområde IV til eksisterende tæt-lav boliger som overføres til byzone.
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30% af den enkelte ejendom for åben-lav boliger og 40% for tæt-lav boliger
 • Bebyggelsen må etableres i maks. 1½ etage med en bygningshøjde på maks. 8,5 m
 • Det nye boligområde får vejadgang fra Herredsvejen.
 
I forbindelse med den videre planlægning kan der ske en bearbejdning og tilpasning af projektforslaget.

LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

På grund af områdets faldende terræn og fremtidige befæstelsesniveau er det nødvendigt at etablere et regnvandsbassin. Det skal undersøges nærmere, om det er muligt at lave et regnvandsbassin på arealet markeret med lyseblå skravering på bilag 2. Hvis det viser sig, at bassinet ikke kan etableres inden for lokalplanområdet pga. grundvandets høje niveau og terrænforhold, skal regnvandsbassinet placeres uden for lokalplanområdet. En præcis placering samt håndtering af overfladevand fastlægges i den videre proces. 

Beskyttelseslinje til gravhøj

Et mindre areal i den nordlige del af planområdet er omfattet af 100 m beskyttelseslinje til gravhøje. Lokalplanen vil fastlægge, at dette areal skal friholdes for byggeri eller anlæg, der kan påvirke fortidsmindet.

Arkæologi

Viborg Museum har foretaget en undersøgelse af arkæologiske fortidsminder i planområdet. Undersøgelsen har vist, at der er to områder med et samlet areal på ca. 1.700 m2, som indeholder fortidsminder af væsentlig betydning. De to arealer kan ses på bilag 2. Det er forvaltningens vurdering, at arealerne skal udgraves for at sikre en bedre udnyttelse af området. 

Jordbundsforhold

Området indeholder et mose-/vådområde i den sydvestlige del af arealet. Dette område kan ikke anvendes til boliger. Undersøgelser viser desuden, at grundvandet står højt i planområdets sydlige del, hvorfor arealet ikke kan udstykkes til byggegrunde.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget er blevet screenet for miljøpåvirkning. Grundet planernes afgrænsning og indhold, har forvaltningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Idéfase   Medio 2022
Planforslag til vedtagelse  Ultimo 2022
Offentlig høring  Ultimo 2022
Endelig vedtagelse  Primo 2023
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

 
Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage den del af ejendommen, der er omfattet af planlægningen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejeren om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager grunden.
I den indledende dialog har ejeren oplyst, at ejer ikke ønsker at sælge arealet til Viborg Kommune. Ekspropriation af området kan dermed være nødvendigt ved realisering af lokalplanen/kommunale udstykning af området.

Byggemodning

Der forventes udgifter for Viborg Kommune, for så vidt angår:
 • Ekspropriation af jord
 • Byggemodning af området, inklusiv udgravning af arkæologiske fund på ca. 1700 m2 areal. Budget for udgravning forventes at beløbe sig til ca. 215.000 kr.
 •  

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/37213

Resume

Padel Club Viborg Aps har ansøgt om at ejendommen Livøvej 28 permanent kan anvendes til liberalt erhverv, såsom padel tennis. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der er afholdt idéfase i perioden 3. februar til 17. februar 2021.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 582 samt forslag til tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 582 og tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde,
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 582 og tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

I 2020 blev der givet en 3-årig midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 81, til at der kan etableres padel tennis i hal 1 i den eksisterende bygning på Livøvej 28. I 2021 blev der yderligere dispenseret, så der også kan etableres padel tennis i hal 2 i den eksisterende bygning.              
 
Padel Club Viborg Aps har ansøgt om at ejendommen Livøvej 28 permanent kan anvendes til liberalt erhverv. Ansøgning er i bilag nr. 2.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. januar 2022 (link til sag nr. 14 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2022) at igangsætte planlægningen.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Da lokalplanlægningen forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra 3. februar til 17. februar idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Hovedspørgsmålene var, hvordan området skal anvendes, hvordan bil- og cykeltrafik til og fra området kan afvikles, om områdets eksisterende karakter og miljø skal bevares, samt om der er særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser.
 
Der kom 2 høringssvar i idéfasen, som fremgår af bilag nr. 3. Forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til disse er i bilag nr. 4.
 
Et af høringssvarene foreslår, at det kunne være fordelagtigt at anlægge cykelsti til området. Forvaltningen vurderer, at grundet lokalplanområdets placering i et erhvervsområde, hvor den nuværende vejstruktur er udformet med henblik på vejbetjening af erhverv, samt lokalplanens mindre størrelse, gør det svært at planlægge for og anlægge et sammenhængende cykelsti-netværk. Forvaltningen foreslår dog, at der i lokalplanen tilføjes bestemmelser om, at der åbnes op for, at der kan etableres cykelsti i det grønne forareal, således det bliver muligt at planlægge for et sammenhængende cykelstinetværk i området på sigt.
 
Derudover er der kommet en bemærkning om, at området er placeret i et værdifuldt geologisk område.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold
Området er omfattet af lokalplan nr. 81, der udlægger området til erhvervsformål, såsom lettere industri, værksteder, lager- og servicevirksomheder, engroshandel, entreprenør- og oplagsvirksomheder m.v. samt detailhandel i tilknytning hertil. Endvidere må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstige 40%, og intet punkt af en bygning må være højere end 10 m over det omgivne terræn.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBV.E2.01 i Kommuneplan 2017-2029.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 582 og et udkast til forslag til tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 5.
 
Forslag til lokalplan nr. 582
Lokalplanforslaget udlægger området til centerområde og giver mulighed for:
 
 • Anvendelsen fastlægges til centerområde, såsom: liberale erhverv, forlystelser, engroshandel, mindre produktion og værksted i tilknytning til øvrige funktioner samt mindre tekniske anlæg og lignende.
 • At der ikke må udstykkes grunde mindre end 2.500 m2 og at ingen grunde må udstykkes med mindre facadelængde end 35 m.
 • Bygningerne skal placere sig indenfor byggefelt der placere sig med henholdsvis 8 m til Jegindøvej vejskel samt 5 m til Livøvej vejskel og naboskel.
 • Vejadgange skal fortsat ske fra Livøvej og Jegindøvej.
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 60%.
 • Bebyggelse må etableres i maks. 2 etager og med en bygningshøjde på maks. 10 m.
 • Der skal etableres en sammenhængende lavere beplantning (fx hæk eller buske) omkring parkeringsarealer, der sikrer, at der sker en afskærmning af lys fra bilister på parkeringspladsen.
 

Forslag til tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget ændres afgræsningen af rammeområde VIBV.C1.01_T68 og VIBV.E2.01, således at planområdet kommer til at ligge i rammeområde VIBV.C1.01_T91.
 
Desuden ændres definitionen for liberale erhverv i kommuneplanen 2017-2029, således at der i forlængelse af fitnesscentre/motionscentre tilføjes ”og lignende indendørs fritidsaktiviteter”.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Arkitektur

Området er placeret i et erhvervsområde, som er karakteriseret af store bygnings-volumener og inaktive facader. Planlægningen ændrer anvendelsen til centerområde, hvorfor der forventeligt vil opstå en anden aktivitet i området. Derfor stilles der i lokalplanen krav om, at der etableres 20% vinduer i facaden, samt at der etableres opholdsareal til liberalt erhverv. Lokalplanen giver dog fortsat mulighed for, at der kan bygges store bygnings-voluminer. 

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da området på nuværende tidspunkt anvendes midlertidigt til liberalt erhverv, vil anvendelsen af området ikke ændres markant.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra ultimo juni 2022 til ultimo august 2022. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i november 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da områdets anvendelse ændres fra et erhvervsområde til et centerområde. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/2060

Resume

Forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017 – 2029 med tilhørende miljørapport har i perioden fra den 18. november 2021 til den 13. januar 2022 været i offentlig høring. Der er modtaget 24 høringssvar til planforslagene i perioden.
Der blev afholdt borgermøde om planlægningen den 14. december 2021.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplan nr. 541 og tillæg nr. 57.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes. 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes. 
 
Aksel Rosager Johansen stemte imod beslutningen, idet han finder, at højden ikke harmonerer med området og pga. manglende sikring af arkitekturen.
 
Endvidere stemte Martin Sanderhoff imod beslutningen.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Mads Panny, Mette Nielsen og Martin Sanderhoff stemmer imod.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

 
Forslaget til Lokalplan 541 for centerområde mellem GL. Århusvej og Søndersø og Kommuneplantillæg nr. 57 skaber grundlag for etablering af Viborg View – et højhus på op til 16 etager.
 
Forslaget vil negativt påvirke en bred vifte af forhold omkring Søndersø og den historiske bykerne.
 
Det foreslås derfor, at beslutningen gøres betinget af resultatet af en bindende folkeafstemning, der skal afholdes i løbet af efteråret 2022.
 
For ændringsforslaget stemte 3 (Marianne Gaardsdal, Stine Isaksen og Aksel Rosager Johansen).
 
Imod stemte 27 (den socialdemokratiske byrådsgruppe, Venstres byrådsgruppe og Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe).
 
Ændringsforslaget blev hermed forkastet.
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg blev herefter godkendt idet Venstres byrådsgruppe og den konservative byrådsgruppe (i alt 19) stemte for indstillingen
 
Den Socialdemokratiske byrådsgruppe, Marianne Gaardsdal, Stine Isaksen og Aksel Rosager Johansen (i alt 11) stemte imod.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Quattro Arkitekter søger - på vegne af ejendomsselskabet Ll. Sct. Mikkels Gade 4 ApS - om ny planlægning, der muliggør opførelse af et 16 etagers højhus på et areal mellem Gl. Århusvej og Søndersø i Viborg.
 
Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til kommuneplantillæg nr. 57 med tilhørende miljørapport er i bilag 2.
 
Byrådet besluttede den 24. juni 2020 (link til sag nr. 7 i byrådet 24. juni 2020) at igangsætte planlægningen for projektet ”Viborg View”.
 
Byrådet besluttede den 24. februar 2021, i forbindelse med behandling af de modtagne høringssvar i idéfasen, at planlægningen skulle fortsætte på det givne grundlag (link til sag nr. 4 i byrådet den 24. februar 2021).
 
Et flertal i Byrådet besluttede den 10. november 2021 (link til sag nr. 15 i byrådet den 10. november 2021) at sende forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til kommuneplantillæg nr. 57 i offentlig høring i 8 uger.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til kommuneplantillæg nr. 57 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 18. november 2021 til den 13. januar 2022. Der er i høringsperioden kommet 24 høringssvar til planforslagene og miljørapporten. Høringssvarene er i bilag nr. 3.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde den 14. december 2021, hvor 43 borgere deltog. Debatten på borgermødet drejede sig især om:
 • Bebyggelsens proportioner
 • Skyggepåvirkning og påvirkning af udsigt fra naboejendom
 • Parkeringsdæk og terrænforhold samt overdækkede opholdsarealer på p-dæk.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til disse.
 
Høringssvarene omhandler primært:
 
 1. Fasthold den gældende planlægning for området i henhold til lokalplan 200, delområde V
 2. Bebyggelses omfang og udseende, bæredygtighed samt arkitektur
 3. Hensynet til etablering af helipad på Regionshospitalet
 4. Trafik, trafikstøj og parkeringsdæk
 5. Skyggegener for omkringboende samt manglende samspil med eksisterende bebyggelser
 6. Særlige forhold og kvaliteter i området – søbeskyttelseslinje / bevaringsværdigt landskab
 7. Hvilke interesser og hensyn varetages i denne sag.
 
Forvaltningen og bygherre har været i dialog med repræsentanter fra naboerne på Brøndumsvej 19 ift. deres bemærkninger til lokalplanforslaget angående parkeringsdækkets påvirkning af deres søudsigt. Der er efterfølgende foretaget ændringer i projektet (inden for byggefelt E). Forvaltningen foreslår på den baggrund, at disse ændringer indarbejdes i lokalplanen, herunder at byggemuligheden ændres fra 1 etage i maks. 6 meters højde til 1 etage i maks. 3 meters højde inden for byggefelt E.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 5.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017 - 2029

Med kommuneforslaget ændres en del af det eksisterende rammeområde VIBM.C1.16_T74, idet der udlægges et nyt rammeområde til centerformål (VIBM.C1.25_57). Endvidere justeres afgrænsningen af rammeområde VIBM.R1.01_T57.
 
Det nye rammeområde VIBM.C1.25_T57 udlægges som et af kommuneplanens C1-rammeområder, hvilket betyder, at der inden for rammeområdet kan lokalplanlægges for almen service, boliger, liberale erhverv, hotel og restauration.
 
Med forslaget ændres
 • bebyggelsesprocenten fra 60% til 250%
 • etageantal fra 8 etager til 16 etager
 • bygningshøjde fra 32 m til 57 m
i forhold til det eksisterende rammeområde.
 
Der fastlægges desuden følgende særbestemmelser om arkitektur for rammeområdet:
 
Ny bebyggelse skal placeres vinkelret på søen, så der skabes sammenhæng fra Ll. Sct.
Mikkels Gade / Gl. Århusvej til Søndersø med kig og stiforbindelse. Bygningen skal nedtrappes mod Søndersø, hvorved bygningens markante udtryk fremstår en smule mindre ved søen.
I forbindelse med lokalplanlægningen skal det sikres, at facader og udearealer bearbejdes med materialer og udformes, så de fremstår imødekommende og som en helhed.
 
Forslag til lokalplan nr. 541
Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for blandet bolig- og erhvervsformål. Erhverv må kun etableres som ikke generende erhverv i miljøklasse 1-2 som fx restaurant, hotel service, kontorerhverv, klinikker o. lign samt rekreative formål, parkeringsanlæg, tekniske anlæg og LAR anlæg (Lokal Afledning af Regnvand).
 
Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres publikumsorienterede funktioner mod omgivelserne i stueetagen.
 
Lokalplanen sikrer, at byggeriet skal opføres med en forholdvis smal og høj 16 etagers facade mod Gl. Århusvej og en langstrakt bygningskrop mellem Gl. Århusvej og stien ved Søndersøparken. Bygningen aftrappes til 12 etager mod Søndersø. Den nederste del af bebyggelsen skal hovedsagelig fremstå med glaspartier, så byggeriet fremstår ”åbent” og i aktivt samspil med omgivelserne. Der skal endvidere etableres en mindre pladsdannelse foran bebyggelsen mod Gl. Århusvej. De øvrige etager udføres i teglsten i en blanding af lyse og mørke nuancer.
 
Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser for støj, opholdsarealer og trafik.
 
Miljørapport
Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planerne kunne medføre. Miljørapporten behandler følgende emner:
 • visuel indvirkning af højhus i Viborgs byprofil
 • landskab
 • skyggegener
 • trafikafvikling
 • vejtrafikstøj
 • helikopterstøj
 • vindturbulens
 • overfladevand
 
Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
Der er ikke kommet bemærkninger til selve miljørapporten i høringsperioden, men de indkomne høringssvar omhandler emner, der er miljøvurderet. Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag nr. 6. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med, at der på sigt skal laves en trafikal løsning for området, så trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt i området ved Søndersøparken. Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, og de deraf følgende økonomiske konsekvenser skal belyses nærmere. De vil blive forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt.

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet. 
Bilag

Sagsid.: 22/14658

Resume

Sideløbende med arbejdet med miljøkonsekvensvurdering af en midtjysk motorvej i linjeføringer øst og vest om Viborg skal forbindelser til det kommunale vejnet vurderes, herunder hvor det vil være optimalt at få over- eller underføringer af veje og stier.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Motorvej – planlægning af kommunal infrastruktur” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023, og
 
2. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” VVM og anlæg af østlig omfartsvej” i 2024.
 
Det bemærkes, at indstillingen lægger op til en fremrykning af rådighedsbeløb fra 2024 til 2022 og 2023.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Motorvej – planlægning af kommunal infrastruktur” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023, og
 
2. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” VVM og anlæg af østlig omfartsvej” i 2024.
 
Det bemærkes, at indstillingen lægger op til en fremrykning af rådighedsbeløb fra 2024 til 2022 og 2023.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Stine Isaksen stemte imod.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik
På mødet 27. april 2022 (link til sag nr. 14 i Teknisk Udvalg 27. april 2022) tog Teknisk Udvalg en orientering om Midtjysk Motorvej til efterretning. Orienteringen handlede om forundersøgelsen fra 2020 vedrørende ny motorvej Give – Viborg - Hobro, ”Infrastrukturaftale 2035” fra 2021, kommissorium for miljøkonsekvensvurdering fra 2022 og tidsplan for det kommende anlæg af midtjysk motorvej fra Løvel til Klode Mølle.
 

Inddragelse og høring
Intet.
 

Beskrivelse
I forbindelse med arbejdet med en miljøkonsekvensvurdering og skitseprojektering af en midtjysk motorvej i linjeføringer øst og vest om Viborg skal der også være fokus på samspillet med det øvrige vejnet, herunder hvor det vil være optimalt at få over- eller underføringer af kommunale veje og stier.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes midler til en opdatering af trafikmodellen for Viborg Kommune. Opdateringen skal ske i det omfang, det måtte være nødvendigt for at kunne give et kvalificeret bud på, hvilke trafikale konsekvenser en motorvej med en given placering og tilslutninger vil få på det kommunale vejnet.
 
Herefter skal der udarbejdes et bud på nødvendige investeringer i kommunal infrastruktur. Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til konsulenthjælp til vurdering af disse kommunale projekter.
 
 
Alternativer
Intet.
 

Tidsperspektiv
Vejdirektoratet har primo 2022 igangsat arbejdet med miljøkonsekvensvurderingen af motorvejen, og den forventes afsluttet i 2024. Herefter udarbejdes en indstilling om linjeføring og anlægslov i 2025. Anlægsprojektet forventes igangsat i 2026 med detailprojektering.
 
Derfor bør de beskrevne kommunale aktiviteter igangsættes snarest. 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser
Der kommer et endnu ukendt behov for at tilpasse og udbygge infrastrukturen på kommuneveje og stier i forbindelse med anlæg af motorvejen.
 

Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 

Sagsid.: 18/41908

Resume

Som led i realisering af Lysningen (Overlund Skole mm.) igangsættes forundersøgelser og projektering af trafikale forbedringer i området omkring Lysningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at der arbejdes videre med enkeltrettede cykelstier langs Gl. Randersvej.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Yderl. trafiksikker skolevej for Lysningen i Overlund” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
3. at udgiften på i alt 500.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2022

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at der arbejdes videre med enkeltrettede cykelstier langs Gl. Randersvej.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Yderl. trafiksikker skolevej for Lysningen i Overlund” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
3. at udgiften på i alt 500.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

På mødet den 15. april 2020 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget (link til sag nr. 15 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. april 2020) en overordnet skitse- og trafikplan for området omkring Lysningen (ny skole, hal og mødested) i Overlund som grundlag for den videre planlægning.
 
Hovedelementerne i skitseforslaget var følgende:
 
 1. Det skal ved planlægningen sikres, at der fortsat er parkeringsmuligheder for personer med ærinde til Overlund Børnecenter på Toftegårdsvej.
 2. Der udføres trafikforbedrende tiltag langs Gl. Randersvej, så der etableres sikre forbindelser for cyklister og gående på hele strækningen (inkl. de manglende 500 meter fra rundkørslen ved Klostermarken til Spangsbjerg Allé).
 3. Foran Lysningen vil forplads og vejforløb blive tænkt sammen med adskilte, smalle vejbaner, midterhelle for krydsende bløde trafikanter samt øvrige hastigheds­begrænsende tiltag.
 4. Tværvej lukkes syd for tidligere Overlundgården.
 5. Eksisterende tunnel under Randersvej forbedres med en østgående rampe syd for Randersvej.
 6. Evt. længdeparkering langs vej til instituationer øst for ny skole (Gl.Randersvej 51A-B).
 
 
På mødet den 1. september 2021 (link til sag nr. 38 i Byrådet 1. september 2021) godkendte byrådet licitationsresultatet for bygning af ny skole og hal i Overlund.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har fået COWI til at undersøge mulige stiløsninger langs Gl. Randersvej for at belyse hovedelement 2 og 3, så der sikres sammenhæng med byggeriet. Der er undersøgt:
 
 • Enkeltrettede stier (cykelsti og fortov)
 • Dobbeltrettede fællessti
 
Plantegninger og tværsnit fremgår af bilag 1-4.
 
Fælles for løsningerne foreslås der etableret et nyt krydsningspunkt med en 2 m bred støttehelle på Gl. Randersvej centralt foran forpladsen til skolen. Torontoanlægget flyttes til denne krydsning. Der foreslås endvidere etableret bump på Gl. Randersvej for at markere skoleområdet.
 
Den dobbeltrettede fællessti giver problemer i alle krydsninger mellem stien og sidevejene mod syd, og det vil formodentlig være nødvendigt at pålægge cykeltrafikken vigepligt, da det vil være vanskeligt at opfylde kravene til oversigt fra sidevejene. Stien vil desuden komme til at passere en række indkørsler til private ejendomme, hvor bilister vil skulle orientere sig mod cykeltrafik i begge retninger og biltrafikken samtidig, hvilket kan medføre en ringere trafiksikkerhed i denne løsning.
 
Ved rundkørslen er pladsforholdene begrænsede. Det kan ved etablering af den dobbeltrettede cykelsti være nødvendigt at nedrive en carport ved ejendommen Gl. Randersvej 16A for at få plads til stien, og adgangsforholdene til ejendommen vil indebære bakkemanøvrer på stien, hvilket som følge af oversigtsforholdene vil være trafikfarligt.
 
I løsningen med enkeltrettede stier må det forventes, at der ved rundkørslen ved Klostervej vil være cyklister i vestgående retning, som kører mod færdselsretningen i rundkørslen for at nå stien ved Klostervej. Lignende udfordringer ses også i den nuværende situation. Det må dog forventes, at cyklister, der foretager denne manøvre, vil være opmærksomme på biltrafikken.
 
Det vil ved begge løsninger være behov for arealerhvervelser og etablering af støttemure ved højtliggende ejendomme mod syd.
 
COWI vurderer, at en løsning med enkeltrettede stier vil være den mest hensigtsmæssige.
 
Med etablering af stier omkring Lysningen og stierne langs Gl. Randersvej vil der være et sammenhængende stinet i Overlund/Asmild-området. Oversigtskort med stier findes i bilag 5.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Efter planen kan Lysningen ibrugtages medio 2024. De skitserede trafikløsninger skal etableres forud for ibrugtagningen.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Økonomi til de skitserede trafikmæssige tiltag er overslagsmæssigt vurderet at koste i alt ca. 7,3 mio. kr.:
 
 • 5,5 mio. kr. for delvis omlægning af og trafiksikkerhed på Gl. Randersvej
 • 0,7 mio. kr. for ændring af vejprofil på Gl. Randersvej ved forplads ud for skolen
 • 0,2 mio. kr. for lukning af Tværvej i den sydelige del
 • 0,7 mio. kr. til en ny rampe ved tunnel under Randersvej
 • 0,2 mio. kr. til evt. længdeparkering langs institutionsvej
 
Byrådet besluttede med budgetforliget for 2022-2025 at afsætte ca. 7,3 mio. kr. til trafikale tiltag ved Lysningen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Etablering af cykelstier og omlægning af Gl. Randersvej kan ikke udføres indenfor det nuværende vejareal. Der bliver derfor behov for arealerhvervelse fra ejendommene langs vejstrækningen. Arealerne kan erhverves med hjemmel i vejloven.
 
Vejlukninger skal ifølge vejloven i høring.
 
De skitserede vejløsninger kræver ikke ny planlægning.
Bilag

Sagsid.: 18/13311

Resume

I efteråret 2021 har Staten meddelt tilskud til 3 cykelstiprojekter i Viborg Kommune. Bevillingssagen skal opdateres med en indtægtsbevilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger jf. tabel 2 på 10.932.000 kr. med rådighedsbeløb på 7.654.000 kr. i 2022 og 3.278.000 kr. i 2023,
 
2. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger jf. tabel 2 på 5.466.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.188.000 kr. i 2022 og 3.278.000 kr. i 2023, og
 
3. at nettoudgiften på 5.466.000 kr. finansieres ved nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 3 i 2022.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger jf. tabel 2 på 10.932.000 kr. med rådighedsbeløb på 7.654.000 kr. i 2022 og 3.278.000 kr. i 2023,
 
2. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger jf. tabel 2 på 5.466.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.188.000 kr. i 2022 og 3.278.000 kr. i 2023, og
 
3. at nettoudgiften på 5.466.000 kr. finansieres ved nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 3 i 2022.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på møde 21. april 2021 bevilget 5,377 mio. kr. til ”Pulje cykelstier” (link til sag nr. 15 i byrådet 21. april 2021) og 4,924 mio. kr. til ”Pulje til forbedring af vejnettet” (link til sag nr. 16 i byrådet 21. april 2021).
 
På mødet 28. april 2021 (link til sag nr. 10 i Teknisk Udvalg 28. april 2021) prioriterede Teknisk Udvalg hvilke projekter, der skulle komme til udførelse. Teknisk Udvalg besluttede også, at projekterne skulle gennemføres for de bevilgede midler i ”Pulje cykelstier” og de fleste af midlerne i ”Pulje til forbedring af vejnettet”. Til tre af projekterne forudsattes tilskud fra Statens Cykelpulje 2021, og dermed indgik anlægsoverslaget med 50% i det kommunale budget. Efterfølgende er anlægsoverslagene kvalificeret i forbindelse med skrivning af ansøgning. I efteråret 2021 blev der meddelt tilskud fra Staten til de tre ansøgte projekter. 
 
Teknisk Udvalg har på mødet 10. november 2021 (link til sag nr. 16 i Teknisk Udvalg 10. november 2021) besluttet at dække en merudgift til cykelstier på Gl. Skivevej med 888.000 kr. på kontoen ”Cykelstier 2021”.
 
Teknisk Udvalg har på mødet 23. marts 2022 godkendt en ændring af projektet på Baldersvej (link til sag nr. 17 i Teknisk Udvalg 23. marts 2022). Hermed er anlægsoverslaget til dette projekt reduceret med ca. 400.000 kr.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Efter Teknisk Udvalg prioriterede projekterne, er anlægsoverslagene blevet kvalificeret i forbindelse med skrivning af ansøgning til Statens Cykelpulje.

Der er i efteråret 2021 givet 50% tilskud fra Staten til de tre ansøgte projekter, som fremgår af tabel 1. Det oprindelige anlægsoverslag (50%) fra sagsfremstillingen til mødet i Teknisk Udvalg 28. april 2021 er også indsat i tabellen. Indtægten forventes fordelt i 2022 og 2023, som angivet i tabellen.
 
Oversigt over bevillinger og finansiering fremgår af tabel 2 og 3.

Alle prioriterede projekter kan etableres indenfor den samlede bevilling til cykelstier, arbejder afledt af trafikplan og forbedring af vejnettet.
 
 
Tabel 1
Projekter med tilskud
(mio. kr.)
Anlægsoverslag 50% - fra sagsfremstillingen 28. april 2021
Anlægsoverslag 50% -
endeligt tilskud fra Staten
Indtægt 2022
Indtægt 2023
Søndre Ringvej, Viborg
- stibro fra Liseborg-området til Finderuphøj Skole
1,575
2,615
0,250
2,365
Brogade, Bjerringbro
- enkeltrettet cykelsti mellem Stærkærvej og Asavej
1,250
1,738
1,738
0
Nørreåstien, Ørum
- banesti mellem Veldshusevej og Vestervang
1,250
1,1125
0,200
0,913
I alt
4,075
5,4655
2,188
3,278
 
Tabel 2
Bevillinger
(mio. kr.)
Udgiftsbevilling
Indtægtsbevilling
Projekt
2022
2023
I alt
2022
2023
I alt
Stibro Søndre Ringvej, Viborg
3,978
1,252
5,230
-0,250
-2,365
-2,615
Cykelsti Brogade, Bjerringbro
3,476
0
3,476
-1,738
0              
-1,738
Cykelsti Nørreåstien, Ørum
0,200
 2,026
2,226
-0,200
-0,913
-1,113
I alt
7,654
3,278
10,932
-2,188
-3,278
-5,466
 
Tabel 3
Finansiering
(mio. kr.)
Ikke-disponeret rest-rådighedsbeløb
Projekt
2022
Cykelstier 2021
0,589
Forbedring af vejnettet
4,774
Arbejder afledt af Trafikplan – skoler
0,103
I alt
5,466
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektering af de tre projekter er i gang. Projektet på Brogade i Bjerringbro forventes afsluttet i 2022, mens de to øvrige forventes afsluttet i 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes et mindreforbrug på kontoen ”Pulje til forbedring af vejnettet” og ”Arbejder afledt af trafikplan” i 2021. Der har været afsat midler til skolevejsprojekter og en sort plet, og der forventes et mindreforbrug på disse projekter på ca. 692.000 kr., som foreslås anvendt til finansiering af cykelstiprojekterne.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/13391

Resume

Byrådet har i budgettet for 2022 afsat et rådighedsbeløb på 1.004.000 kr. til etablering af fællessti på Tostrupvej mellem Skovstien og Kløverstien. Vejen sideudvides på strækningen. Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at det beskrevet projekt i bilag 2 godkendes.
 
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.004.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Tostrupvej samt etabl. af fællessti” med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 1.004.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet, og
 
4. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlende matrikler, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2022

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at godkende det beskrevet projekt i bilag 2.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.004.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Tostrupvej samt etabl. af fællessti” med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 1.004.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet, og
 
4. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlende matrikler, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har i budgettet for 2022 afsat penge til etablering fællessti på Tostrupvej mellem Skovstien og Kløverstien.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har afholdt møde med repræsentanter for Birgittelyst Grundejerforening, hvor ønsket om etablering af fællessti blev fremsat.
 

Beskrivelse

På nordsiden af Tostrupvej mellem Skovstien og Kløverstien foreslås der etableret fællessti med en bredde på 2,5 m (minimumsbredde for fællessti) og ca. 200 meter i længden, som giver adgang for gående/cyklende og forbinder eksisterende sti vest for Skovstien. Ved etablering af fællessti vil kørebanen på delstrækningen skulle forskydes mod syd for at give plads til stien. Fællesstien vil give en sikker adgangsvej for cyklister og gående.
 
På strækningen er der aktuelt intet fortov eller tilsvarende til sikker passage mellem de to sideveje for gående/cyklister. I praksis færdes gående aktuelt i rabatten af vejen på delstrækningen. Internt i boligområdet mellem de to sideveje er der ikke en stiforbindelse, som forbinder områderne, og det har ikke været muligt at skabe denne.
 
Tostrupvej er den primære vej i Birgittelyst, hvor der vil være en vis gennemkørende trafik. Vejen er pga. bredden ikke velegnet til supplerende trafik i kanten af vejen. Skitseforslag for projektet fremgår af bilag 2.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Etablering af fællesstien og sideudvidelsen forventes udført i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at udgifter til afledt drift kan afholdes indenfor nuværende budget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det forventes, at der skal erhverves areal til etablering af fællesstien på Tostrupvej mellem Skovstien og Kløverstien, som følge af etablering og flytning af vejen. Omfanget af arealerhvervelse til projekt fremgår af bilag 3.
 
Kommunen kan i henhold til vejlovens § 96 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.
 
Hvis det lykkes at indgå en frivillig aftale mellem lodsejer og kommunen inden ekspropriationens udførelse, vil aftalen efter ekspropriationsbeslutningen også kunne gennemføres skattefrit (ekspropriationslignende vilkår). Skat kræver overfor den enkelte ejer, at kommunens evne og vilje til at ekspropriere areal dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
 
Nærværende vedrørende ekspropriation har til formål at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne. Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte projekt, vil forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser.
Bilag

Sagsid.: 21/43713

Resume

I Helhedsplanen for Bjerringbro indgår Åpromenaden som et forslag til en ny bypark ved
Gudenåen. Bjerringbro Elværksfond har valgt at tilføre projektet yderligere 1.000.000 kr.
På den baggrund er der behov for, at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med et tilsvarende beløb fraregnet fondsmoms.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 825.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 825.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 825.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 825.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 27. februar 2019 (link til sag nr. 25 i byrådet den 27. februar 2019) helhedsplanen for Bjerringbro.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 2. oktober 2019 en bevillingssag (link til sag nr. 28 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. oktober  2019) helhedsplan for Bjerringbro – principiel fordeling af kommunale midler på planens indsatser.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 26. august 2020 lokalplan 526 for området
 
Teknisk Udvalg er orienteret om projektforslaget d. 16. september 2020(link til sag nr. 8 i Teknisk Udvalg den 16. september 2020).
 
Byrådet godkendte 22. juni 2021 anlægsudgiftsbevilling (link til sag nr. 26 i byrådet den 22. juni 2021).
 
 

Inddragelse og høring

Forslaget om at etablere Åpromenaden er rejst af følgegruppen under Bjerringbro Byforum i
forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplan for Bjerringbro. I forbindelse med forberedelserne til projektet er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Bjerringbro Byforum samt andre interessenter.
 
 

Beskrivelse

I Helhedsplanen for Bjerringbro indgår forslag om at etablere en ny bypark, Åpromenaden, ved
Gudenåen. Projektet var i udbud i sommeren 2021 og licitationen endte ca. 2.500.000 kr. over budget. Derudover havde Viborg Kommunes rådgiver, WSP, forsømt at medtage to poster i udbuddet. 

Finansiering

Forvaltningen har søgt og fået tilskud på 2.500.000 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens
forsøgspulje 2018 til realisering af projektet. Der skal ikke betales fondsmoms af det statslige
tilskud. Tilskuddet udbetales efter projektets afslutning.
 
Forvaltningen har også søgt og fået tilskud på samlet 3.795.000 kr. fra Bjerringbro Elværksfond. Beløbet er fratrukket fondsmoms på 17,5 %. Tilskuddet skal bruges til opbygning af området samt bygninger og ”omveje” (stier, der binder området sammen på tværs). Beløbet udbetales efter projektets afslutning. Endvidere har Kultur- og Fritidsudvalget bevilliget 250.000 kr. til brug for en sauna.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Jordarbejdet er afsluttet. Projektets næste etaper afventer en endelig plan for finansiering.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/18805

Resume

Med Helhedsplanen for Skals har byrådet besluttet, at Pleje- og Omsorgscenter Kildedalcentret skal afvikles over tid. Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit seneste møde, om de nært liggende syv almene ældreboliger (Ejstrupvej 18D-K) skal nedlægges over tid eller renoveres.
Drøftelsen genoptages på dagens møde.
 
Spørgsmålet har været sendt i høring i Viborg Kommunes Ældreråd. Ældrerådet bakker op om en eventuel nedlæggelse af ældreboligerne.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at Ældrerådets høringssvar tages til efterretning.
 
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at de almene ældreboliger (Ejstrupvej 18D-K) ved Kildedalcentret i Skals nedlægges som almene boliger, når de sidste beboere er fraflyttet.
 
Såfremt det besluttes at indstille til byrådet, at ældreboligerne på Ejstrupvej 18D-K nedlægges indstiller direktøren for Social, Sundhed & Omsorg til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
3. at beboere, der vælger at flytte fra ældreboligerne, vil kunne få dækket dokumenterede flytteudgifter samt dokumenterede udgifter til gardiner, badeforhæng, flytning af telefon mv. på op til i alt 12.000 kr., og
 
4. at Viborg Kommune finansierer beboernes indskud til en anden lejebolig i Viborg Kommune under forudsætning af, at et eventuelt restindskud fra den nuværende bolig overføres til kommunen som modregning, således at restindskuddet udgør en del af det samlede indskud til beboerens nye bolig, og
 
5. at visitation af nye beboere til ældreboligerne på Ejstrupvej 18D-K ophører.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 31-05-2022

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog Ældrerådets høringssvar til efterretning.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

2. at de almene ældreboliger (Ejstrupvej 18D-K) ved Kildedalcentret i Skals nedlægges som almene boliger, når de sidste beboere er fraflyttet.
 
Ældre og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om, at der på sigt etableres yderligere minimum otte tryghedsboliger på Skalma-grunden i Skals
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede,
 
 • at beboere, der vælger at flytte fra ældreboligerne på Ejstrupvej 18D-K, vil kunne få dækket dokumenterede flytteudgifter samt dokumenterede udgifter til gardiner, badeforhæng, flytning af telefon mv. på op til i alt 12.000 kr., og
 
 • at Viborg Kommune finansierer beboernes indskud til en anden lejebolig i Viborg Kommune under forudsætning af, at et eventuelt restindskud fra den nuværende bolig overføres til kommunen som modregning, således at restindskuddet udgør en del af det samlede indskud til beboerens nye bolig, og
 
 • at visitation af nye beboere til ældreboligerne på Ejstrupvej 18D-K ophører.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede ældreboligerne ved Kildedalcentret på sit møde den 26. april 2022 (link til punkt 5 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 26. april 2022.)
 

Inddragelse og høring

Viborg Kommunes Ældreråd har udarbejdet det vedhæftede høringssvar. Når Ældre- og Aktivitetsudvalget har taget stilling til ældreboligernes fremtid, vil der blive afholdt et orienteringsmøde for beboerne i ældreboliger og deres pårørende.
 

Beskrivelse

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit seneste møde en eventuel nedlæggelse af de almene ældreboliger på Ejstrupvej 18D-K i Skals og besluttede at sende spørgsmålet i høring i Viborg Kommunes Ældreråd.
 
Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag. Ældrerådet bakker op om en eventuel nedlæggelse af ældreboligerne ud fra økonomiske og sundhedsmæssige begrundelser. Ældrerådet bemærker desuden, at de tilslutter sig udvalgets forslag om etablering af op til 16 tryghedsboliger i tilknytning til fællesarealerne på Skalma-grunden.

Forslag

Der er peget på to mulige scenarier for ældreboligerne på Ejstrupvej 18D-K:
 • Nedlæggelse af ældreboligerne
 • Renovering af ældreboligerne
 
Det foreslås, at ældreboligerne nedlægges. Baggrunden herfor er:
 • Der opføres nye seniorvenlige boliger i Skals
 • En renovering af ældreboligerne vil medføre en højere husleje for beboerne samt forventeligt en lang periode, hvor beboerne må genhuses
 • Ældreboligernes nærhed til plejeboligerne på Kildedalcentret har været et stort aktiv for beboerne. Denne nærhed forsvinder og dermed er det usikkert, om boligerne fortsat vil være attraktive
 
Kommunen har ikke mulighed for at opsige de nuværende beboeres lejemål og derfor har alle de nuværende beboere mulighed for at blive boende i ældreboligerne. Hvis byrådet træffer endelig beslutning om nedlæggelse af boligerne, vil der ikke blive visiteret nye beboere til ledige boliger. Det må derfor forventes, at afviklingen af boligerne vil ske over en længere periode.
 
Viborg Kommune vil være behjælpelig med at finde en anden ældrebolig, hvis nogle af beboerne ønsker at fraflytte ældreboligerne på Ejstrupvej 18D-K. Viborg Kommune vil efter byrådets behandling af sagen afholde et orienteringsmøde for beboerne i ældreboligerne. 

Dækning af udgifter til flytning

Kommunen yder tilskud til dækning af flytteudgifter og udgifter til etablering i ny bolig til lejere, som ønsker at flytte fra plejeboligerne i Kildedalcentret. Det foreslås, at Viborg Kommune yder et tilsvarende tilskud til beboerne i ældreboligerne, hvis de ønsker at flytte til en anden bolig i Viborg Kommune.
 
Dermed får beboerne i ældreboligerne tilbud om:
 • Dækning af dokumenterede flytteudgifter samt dokumenterede udgifter til gardiner, badeforhæng, flytning af telefon mv. op til i alt 12.000 kr.
 • Dækning af beboernes indskud til indflytning i en anden lejebolig. Dette under forudsætning af, at et eventuelt restindskud fra den nuværende ældrebolig overføres til kommunen som modregning, således at restindskuddet udgør en del af det samlede indskud til beboerens nye bolig.

Vurdering af udgifter forbundet med tilskudsordningen

Kommunens udgift til tilskudsordningen afhænger af, hvor mange beboere, der ønsker at flytte, og hvor de flytter til. Der er aktuelt syv beboere i ældreboligerne.
 
På baggrund af tidligere erfaringer anslås det, at den gennemsnitlige udgift pr beboer vil være 10.000 kr. til dækning af flytteudgifter og 20.000 kr. til finansiering af indskud.
 
Såfremt de 7 tilbageværende beboere vælger at flytte vil kommunens samlede udgift være 210.000 kr. Kommunens udgift til dækning af flytteudgifter og borgerens etablering i ny bolig indgår som én post i den samlede plan for afviklingen af Kildedalscenteret. Udvalget drøfter den samlede plan for afviklingen af Kildedalscenteret på et senere møde.
 
Samlet økonomi
I helhedsplanen for Skals er der ikke afsat finansiering til udgifter vedrørende afvikling af ældreboligerne.
 
Der er pt. ikke optaget lån i ældreboligerne. Ud over en evt. nedrivning af ældreboligerne er der udgifter til beboernes fraflytning samt udgifter til tomgangsleje i den periode, hvor ældreboligerne nedlægges over tid. En ældrebolig koster 65.400 kr. pr. år i tomgangsleje. Det er uvist, hvor lang en periode der vil stå tomme ældreboliger, frem til den sidste ældrebolig er tom.
 
Derudover er der udgifter til det fortsatte bidrag til Landsbyggefonden og kommunens henlæggelsesfond indtil bygningerne er solgt eller nedrevet. Bidraget udgør 220.000 kr. årligt.
 
Der er endnu ikke taget stilling til, hvorledes nedlæggelsen over tid skal finansieres.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Når tilskuddene til indskud og flytning er udbetalt i overensstemmelse med de vilkår, der er aftalt, vil kommunen ikke kræve beløbet tilbagebetalt. Herefter vil udgifter til husleje og eventuelle udgifter til istandsættelse ved fraflytning (ud over det der dækkes af indskuddet) påhvile beboeren. Beboere der vælger at flytte til en bolig med en højere husleje, kan søge boligstøtte via Udbetaling Danmark.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det fremgår af den tidligere fremlagte sag om ældreboligerne, at ældreboligerne, sammen med plejeboligerne på Kildedalcentret og to ældreboliger i Ulbjerg udgør en kommunal boligafdeling. Såfremt ældreboligerne på Ejstrupvej 16D-K udgår af afdelingen, vil det være hensigtsmæssigt at de to ældreboliger i Ulbjerg sammenlægges med en anden afdeling for at sikre en effektiv drift (undgå huslejestigning). En sammenlægning skal besluttes af de relevante afdelingsmøder.
Bilag

Sagsid.: 21/24710

Resume

Byrådet skal endeligt godkende årsregnskabet for 2021 herunder revisionsberetning 9 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2021.
 
Herudover har BDO tidligere på året fremsendt revisionsberetning nr. 8 (tiltrædelsesberetning) som følge af, at der pr. 1. januar 2022 er valgt nyt byråd.
 
Jan Hansen og Ida Jensen fra BDO møder kl. 8.30 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tiltrædelsesberetning nr. 8 om samarbejdet med BDO mv. godkendes, og
 
2. at revisionsberetning nr. 9 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2021 tages til efterretning, og
 
3. at årsregnskabet for 2021 hermed endeligt godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

BDO Revision deltog ikke i gennemgangen af revisionsberetningen, men inviteres til deltagelse i mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet,
 
1. at tiltrædelsesberetning nr. 8 om samarbejdet med BDO mv. godkendes,
 
2. at revisionsberetning nr. 9 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2021 tages til efterretning, og
 
3. at årsregnskabet for 2021 hermed endeligt godkendes.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Årsregnskabet for 2021 blev jf. link til sag nr. 13 på byrådets møde den 21. april 2022 godkendt til afgivelse til revisionen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tiltrædelsesberetning nr. 8

BDO har den 27. januar 2022 fremsendt tiltrædelsesberetning nr. 8 jf. bilag nr. 1. Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til byrådets medlemmer. 
Beretningen omhandler revisionsaftalen, som er indgået med BDO og er identisk med den oprindelige tiltrædelsesberetning, som BDO fremsendte ved tiltrædelsen i 2016. Det er normal praksis, at beretningen genfremsendes i forbindelse med valg af nyt byråd.
Beretningen fastlægger overordnet fordelingen af opgaver og ansvar mellem Viborg Kommune og revisionen. Endvidere er der beskrivelse af revisionens omfang og tilrettelæggelse mv.
Det er ligeledes beskrevet, hvordan revisionen rapporterer til byrådet om den udførte revision.
Den politiske behandling har afventet behandlingen af revisionsberetningen vedrørende årsregnskab 2021.
 

Revisionsberetning nr. 9 vedrørende årsregnskab 2021 

BDO har 7. juni 2022 fremsendt revisionsberetning nr. 9 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2021, jf. bilag nr. 2. Revisionsberetningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer.
 
Ingen revisionsbemærkninger
Af beretningens afsnit 2.1.1 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen i øvrigt

Revisionen konkluderer i revisionspåtegningen til årsregnskabet, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Revisionen har på enkelte områder anført kommentarer og anbefalinger i konklusionen. Forvaltningen har taget disse kommentarer og anbefalinger til efterretning og planlagt iværksættelse af fremadrettede tiltag i det omfang, der er behov for det.

Rettelser til årsregnskabet 

I forhold til byrådets behandling af årsregnskabet for 2021 den 21. april 2022 er der foretaget enkelte korrektioner af tallene i noterne til årsregnskabet samt enkelte tekstmæssige korrektioner. Korrektionerne har ingen betydning for regnskabsresultatet herunder resultatopgørelsen og balancen.
 
Årsregnskabet med de indarbejdede korrektioner fremgår af bilag nr. 3.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/1543

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 8. december 2021 (link til sag nr. 26 i byrådet den 8. december 2021), at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger. Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger reduceres fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2022 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget tillagt overførsler fra 2021 og øvrige tillægsbevillinger, som byrådet har godkendt.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at de i bilag nr. 3 foreslåede omplaceringer mellem politikområderne godkendes.
 
Herudover foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 godkendes, og
 
3. at stillingtagen til håndtering af stigende energiudgifter afventer økonomiaftalen mellem regeringen og KL og udmelding fra KL om evt. yderligere pris- og lønregulering af kommunernes budgetter.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 godkendes, og
 
2. at stillingtagen til håndtering af stigende energiudgifter afventer økonomiaftalen mellem regeringen og KL og udmelding fra KL om evt. yderligere pris- og lønregulering af kommunernes budgetter.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Budgetopfølgningen har været forelagt Hoved-MED på mødet den 8. juni 2022.
Hoved-MED har taget sagen til efterretning.
 

Beskrivelse

Som bilag nr. 1 er vedlagt en resultatopgørelse, der viser det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.
 
I vedlagte bilag nr. 2 er vedlagt en kort beskrivelse af resultatet af budgetopfølgningen på nogle af resultatopgørelsens hovedposter.
 
Herunder er specielle udfordringer beskrevet:
 
 
Energiudgifter
I budgetopfølgningen er indregnet forventede energiudgifter i forhold til de senest kendte priser fra varmeværker mv.
 
Når man ser på de samlede forventede energiudgifter i 2022, overstiger de væsentligt udgifterne i regnskabet for 2021. På flere af de energiforbrugende områder er der i 2021 dog et ”unormalt” lavt forbrug, da flere institutioner mv. har været lukket ned i perioder af både 2020 og 2021 på grund af Corona.
 
Det seneste år med et ”normalt” forbrug er 2019. Sammenligner man med udgifterne til energiforbrug i 2019 og prisfremskriver disse udgifter til niveauet i det oprindelige budget 2022, er der totalt set tale om en merudgift på i runde tal ca. 20 mio. kr. i forhold til forventningerne til 2022 (i 2022 prisniveau).
 
Når der inden sommerferien indgås økonomiaftale mellem regeringen og KL, forventes der samtidig udmeldt nye pris- og lønskøn som vil ændre kommunens bloktilskud og serviceramme. Når denne regulering kendes, vil der blive taget stilling til evt. fordeling af budget til merudgifter til energi.
 
 
Pris- og lønskøn
Som nævnt har KL i starten af marts udmeldt nye pris- og lønskøn. Samlet medfører dette merudgifter på ca. 21 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf energiudgifter udgør de ca. 5 mio. kr.
Det foreslås, at man afventer at søge tillægsbevillinger til de pris- og lønstigninger, der er meldt ud i starten af marts (de 21 mio. kr.), til der bliver udmeldt nye pris- og lønskøn til juni i forbindelse med økonomiaftalen. I givet fald forventes det at kunne være på Økonomi- og Erhvervsudvalgets august-møde, dette vil kunne behandles.
 
Der gøres opmærksom på, at såfremt disse tillægsbevillinger gives, vil det forbedre resultatet i budgetopfølgningen, herunder overholdelse af den statslige serviceramme. Det må forventes, at servicerammen opjusteres med nogenlunde samme beløb, som de nye PL-skøn medfører i stigning for Viborg Kommunes udgifter.
 
Fordrevne fra Ukraine
Som udgangspunkt er der under serviceudgifterne kun indregnet relativt få udgifter til fordrevne fra Ukraine i budgetopfølgningen (6 mio. kr. under beskæftigelsestilbud).
 
Der er fortsat usikkerhed om antallet af fordrevne. Byrådet har den 18. maj vedtaget tildelingsmodel til skoler og dagtilbud i forbindelse med modtagelse af ukrainske børn. Finansministeren har primo april udtalt, at kommunerne får dækket deres nettomerudgifter til fordrevne ukrainere af staten.
 
 
RESULTATET AF BUDGETOPFØLGNINGEN
Herunder er der gjort kort status på resultatet af budgetopfølgningen. I vedlagte bilag nr. 1 vises en resultatopgørelse med tal-delen og i bilag nr. 2 er der anført kommentarer til de største afvigelser imellem det forventede regnskabsresultat og det korrigerede budget:
 
I bilag nr. 3 er vedlagt forslag til omplacering af budgetbeløb imellem politikområderne.
Der er reelt tale om bevillinger (da bevillingsniveauet ligger på politikområde-niveau), men da disse bevillinger netto giver 0 kr., kan de godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Serviceudgifter:
Serviceudgifterne viser et forventet resultat, der er ca. 85 mio. kr. MINDRE end korrigeret budget. Når man tager højde for den budgetlagte bufferpulje på 15 mio. kr., forventes der ikke brugt af de totale overførsler fra 2021 på serviceområderne. ”Bufferpuljen” er en budgetpost, der afsættes, uden at der efterfølgende bogføres forbrug direkte på puljen, så man på den måde muliggør, at der alt andet lige kan afvikles en tilsvarende del af de overførte beløb fra 2021, uden at det medfører overskridelse af den statslige serviceramme.
 
De 2 problemområder (familieområdet og socialområdet):
Familieområdet viser ca. 10 mio. kr. i MINDREudgift og socialområdet viser ca. 10 mio. kr. i forventet MERudgift. Der gøres opmærksom på, at budgettet for disse 2 områder blev løftet med hhv. 40 mio. kr. (familieområdet) og 20 mio. kr. (socialområdet) i forbindelse med budgetforliget for 2022. Se endvidere uddybende bemærkninger i bilag 2.
 
Statsrammen for serviceudgifter:
Den umiddelbare beregning af de forventede udgifter og statsrammen viser et merforbrug på 16 mio. kr., men det må forventes, at når rammen løftes med virkningen af PL-stigningen, som pr. marts er beregnet til ca. 21 mio. kr., vil statsrammen kunne overholdes.
 
Overførselsudgifter:
Der forventes mindreudgifter på overførselsområdet på ca. 21 mio. kr.
 
 
Anlægsudgifter skattefinansieret:
Umiddelbart viser anlægsudgifterne på det skattefinansierede område, at der ikke afholdes ca. 41 mio. kr. af det korrigerede budget – dvs. inkl. overførslerne fra 2021. De 41 mio. kr. er et nettotal (udgifter fratrukket indtægter) og da der er relativt store anlægsindtægter indregnet i tallene, ser afvigelserne noget anderledes ud, hvis man ser udgifter og indtægter hver for sig (se bilag 2).
Der gøres opmærksom på, at der i det oprindelige budget er afsat en uspecificeret indtægt til salg af ejendomme på 50 mio. kr. Det er i det forventede forbrug forudsat, at disse indtægter realiseres.
 
Anlæg, jordforsyning
De meget store indtægter fra grundsalg på jordforsyningen i regnskab 2021 forventes IKKE at fortsætte i 2022.
 
Det samlede brutto-anlægsbudget
Samlet brutto-anlægsbudget ekskl. forsyning (dvs. det beløb, der belaster rammen) udgør 537 mio. kr. og inkl. forsyning 584 mio. kr.
 
Rammen (oprindeligt budget) i 2022 udgør 313 mio. kr.
Forventet forbrug under anlægsrammen udgør 421 mio. kr., eller et merforbrug på rammen på 108 mio. kr.
 
 
Likviditetstræk:
Bundlinjen i resultatopgørelsen viser, at vi forventer at trækker 103 mio. kr. mere på kassebeholdningen end oprindeligt budgetteret, dvs. i alt 201 mio. kr.
 
I forhold til det korrigerede budget er der tale om flg. forventede afvigelser (mio. kr. - = mindreudgifter):
 
Mio. kr.
Skatter og generelle tilskud
-5
Serviceudgifter
-85
Overførselsudgifter
-21
Renter
-16
Skattefinans. anlæg
-40
Jordforsyning
-9
Indskud i Landsbyggefonden
-15
Lån
2
Affaldsforsyning
-7
 
 
Sum
-196
 
Bevillinger:
Der er ikke lagt op til, at der søges bevillinger i sagen med budgetopfølgningen denne gang. Nye PL-skøn pr. marts 2022 udgør som tidligere nævnt ca. 21 mio. kr. på serviceudgifterne. Der lægges op til, at der afventes at søge tillægsbevillinger hertil, til de forventede nye pris- og lønskøn medio juni kendes.
 
De politiske målsætninger:
Byrådet har godkendt 3 økonomiske målsætninger:
 
Overskud før anlæg og afdrag på lån mv.:
Overskuddet forventes at udgøre 259 mio. kr. (mål = min. 250 mio. kr.)
 
Skattefinansieret anlæg:
Nettoudgifterne forventes at udgøre 204 mio. kr. (mål = min. 225 mio. kr.).
Der er tale om nettobeløb dvs. udgifter fratrukket indtægter. Der indgår rigtig mange anlægsindtægter i budgettet, hvorfor man måske fremover bør overveje en anden beregning af denne målsætning, da indtægterne forstyrrer og gør, at der skal gennemføres rigtig mange anlægsprojekter for at nå målsætningen.
 
Gennemsnitlig likviditet ult. 2022:
Målsætningen er min. 200 mio. kr. og med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitligt likviditet med udgangen af 2022 at være på ca. 860 mio. kr.
 
Indstillinger fra udvalgene:
Alle udvalg indstiller de foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse samt resultatet af deres respektive budgetopfølgninger til byrådets godkendelse.
 
Herudover har Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 3. juni 2022 besluttet flg.: ”Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om den økonomiske handleplan for afvikling af merudgifter afledt af kapacitetsreduktionen på Forsorgscenter Viborg i forbindelse med ombygningen til efterretning. Udvalget har en særlig opmærksomhed på de økonomiske udfordringer på socialområdet i 2022 og i særdeleshed de kommende år. Udvalget vil løbende drøfte forvaltningens forslag til handlemuligheder.”
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Regeringen og KL forventes at indgå økonomiaftale medio juni, hvor det bl.a. forventes, at pris- og lønskønnene for kommunernes budgetter i både 2022 og 2023 vil blive reguleret. Evt. bevillinger på de enkelte politikområder vil blive forelagt til godkendelse efter sommerferien.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/14646

Resume

Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån samt byggekredit i anlægsfasen på 20,1 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med etablering af gade- og stikledninger til konvertering af 344 bygninger i den nordvestlige del af Stoholm by fra primært olie og naturgas til fjernvarme.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om kommunegaranti fra Stoholm Fjernvarmeværk godkendes, så der stilles kommunegaranti for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende lån på 20,1 mio. kr. i forbindelse med konverteringsprojekt i den nordvestlige del af Stoholm by, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om kommunegaranti fra Stoholm Fjernvarmeværk godkendes, så der stilles kommunegaranti for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende lån på 20,1 mio. kr. i forbindelse med konverteringsprojekt i den nordvestlige del af Stoholm by, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, som kan ses i bilag nr. 1, at Stoholm Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti til lån i forbindelse med et projekt der omhandler konvertering af 344 individuelt forsynede bygninger i den nordvestlige del af Stoholm by. Varmeforsyningen i konverteringsområdet består i dag primært af naturgas og olie, samt mindre andele biomasse og elvarme.
 
Ved konvertering til fjernvarme vil bygningerne blive forsynet af et varmeproduktionsanlæg bestående af en luft til vand varmepumpe, en træpille kedel, gasmotorer samt gaskedel i stedet for den individuelt baserede naturgasvarme mv.
 
Udgifterne til etablering af projektets gade- og stikledninger udgør ifølge ansøgningen 20,1 mio. kr. i perioden 2021-2024. Ifølge ansøgningen er der et samfundsøkonomisk overskud ved konverteringen.
 
Lånet forventes optaget i Kommunekredit. Ifølge indhentet låneforslag på 20,1 mio. kr. fra Kommunekredit i maj 2022 udgør renten 2,09% pr. år på et fastforrentet 30-årigt lån.
 
Forvaltningens gennemgang af fjernvarmeværkets seneste årsregnskaber og budgetter har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti for 4 lån optaget af Stoholm Fjernvarmeværk. Heraf er de 2 lån optaget i 2013 (8,7 mio. kr.) og de 2 andre lån i 2021 (13 mio. kr.). Restgælden på disse 4 lån udgør 16,7 mio. kr.  

Gældende lovgivning mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af fjernvarmeværket ansøgte kommunegaranti for lån til projektet.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår desuden, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3. 

Garantiprovision 

På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet i april 2018 (link til sag nr. 18 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. april 2018) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 2018 så er baggrunden for beregningen af en individuel garantiprovision EU-kommissionens meddelelse fra 2018 om statsstøtte i form af garantier, hvoraf fremgår at garantiprocenten ikke kan ligge under 0,4% for garantistillelse for selskaber. Den individuelle procentsats for forsyningsselskaberne beregnes ud fra en kreditvurdering af selskabet kombineret med en vurdering af selve projektet og øvrige andre individuelle forhold.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. F.eks. vil der i 1. halvår 2023 blive opkrævet 0,55% af restgælden på lånet pr. 31. december 2022.
 

Øvrige forhold

Ifølge varmeforsyningsloven skal kommunen godkende projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg.
Projektet er godkendt jf. link til sag nr. 3 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 25. marts 2021. Det fremgår af sagen, at godkendelsen er betinget af, at der efterfølgende opnås tilsagn om tilskud i henhold til BEK nr. 2306 af 18. december 2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet. Energistyrelse har i brev af 2. juli 2021 oplyst, at Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. den 1. juli 2021 modtog tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen til projektet.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/1976

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

 
Mødelisten blev godkendt.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2021 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Sagsid.: 19/50410

Resume

Forslag til tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 1. juli – 9. september 2021. Der er kommet 1 høringssvar i form af en indsigelse (”veto”) fra Bolig og Planstyrelsen på vegne af Kirkeministeriet. Indsigelsen er efterfølgende frafaldet under forudsætning af, at aftalte ændringsforslag vil indgå i den endeligt vedtagne plan. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget med tilhørende sammenfattende miljøredegørelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag nr. 4 viste ændringer
 
2. at Bolig- og Erhvervsstyrelsen orienteres om, at byrådet har vedtaget kommuneplantillægget med de aftalte ændringer
 
3. at den sammenfattende miljøredegørelse i bilag nr. 6 godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag nr. 4 viste ændringer,
 
2. at Bolig- og Erhvervsstyrelsen orienteres om, at byrådet har vedtaget kommuneplantillægget med de aftalte ændringer, og
 
3. at den sammenfattende miljøredegørelse i bilag nr. 6 godkendes.
 
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet besluttede den 22. juni 2022 (link til sag nr. 32 i byrådet den 22. juni 2022) at fremlægge forslag til tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Planforslaget og miljørapporten fremgår af bilag nr. 2.

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 1. juli – 9. september 2021. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar (”veto”) fra Bolig- og Planstyrelsen til planforslaget. Der er ikke kommet høringssvar til miljørapporten. Indsigelsen er i bilag nr. 3.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde den 16. august 2021. Debatten drejede sig hovedsageligt om den kommende bebyggelses udformning og indpasning i landskabet.

Forvaltningens bemærkninger

Bolig- og Planstyrelsen har på vegne af Kirkeministeriet fremsendt indsigelse mod forslaget begrundet i, at forslaget vurderes at være i strid med bl.a. nationale interesser i at bevare kulturarv. Kirkeministeriets indsigelse er indgivet på baggrund af henvendelse fra Viborg Stiftsøvrighed.
 
Indsigelsen har den virkning, at planforslaget først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, og indsigelsen er frafaldet skriftligt.
 
Forvaltningen igangsatte straks efter en dialog med Viborg Stiftsøvrighed med henblik på mulig tilpasning af planforslaget, så indsigelsen kan frafaldes og planforslaget kan vedtages.
 
I dialogen er aftalt følgende forslag til ændringer og justeringer af planforslaget (her i kort form):
 • præcisering af bygningshøjder, herunder for byggeri med sadeltag
 • begrænsning af bygningshøjden i forhold til rygningshøjden på Asmild Kirke
 • krav til placering og udformning af tekniske anlæg over tag, samt trappe/elevatortårne
 • krav til opholdsarealer øges, så de svarer til kommuneplanens almindelige bestemmelser
 • krav til bearbejdning af mellemrum mellem bygninger
 • krav til bebyggelsens farver og materialevalg
 • krav til eventuel støjafskærmning
 
Der er kun ændringsforslag til rammeområde VIBØ.C1.05_T56 (Vinkelvej 20). Forslag til ændringer og justeringer til kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 4.
 
Bolig- og Planstyrelsen har herefter frafaldet indsigelsen under forudsætning af, at de aftalte ændringer kommer til at indgå i den endeligt vedtagne plan.
 
Bolig og Planstyrelsens betingede frafald af indsigelse fremgår af bilag nr. 5.

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017-2029

Der blev udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med følgende hovedindhold:
 • Der udlægges et nyt rammeområde til centerformål (blandet bolig og erhverv), såsom almen service, boliger, liberale erhverv, kulturelle institutioner, hotel og restauration.
 • Maksimal bebyggelsesprocent på 55%. Maksimalt etageantal på 4 med en maksimal bygningshøjde på 13 m. Ved byggeri i 4 tager (3½ etager med høj trempel) med saddeltag på min. 40 gr. er maksimal højde dog 15 m.
 • Der skal udlægges opholdsareal svarende til mindst 10% af bebyggelsens bruttoetageareal, heraf 5% som fælles opholdsareal.
 • Det skal i den videre planlægning sikres, at ny bebyggelse tilpasses landskabet og hensynet til Asmild Kirke i den videre planlægning.
 • Der skal i lokalplanlægningen sikres foranstaltninger, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes.
 • Afgrænsningerne til de tilstødende rammeområder justeres. Der ændres ikke i bestemmelserne herfor.
 • Udpegningen af værdifuldt landskab, retningslinje 11, justeres så den passer bedre med de faktiske forhold.

Miljørapport

Til planforslaget blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslaget.
 
Der er ikke kommet bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden. Indsigelsen til planforslaget er inddraget i den sammenfattende miljøredegørelse, som ses i bilag nr. 6. Redegørelsen offentliggøres sammen med kommuneplantillægget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da kommuneplantillægget danner grundlag for udbud af den kommunale ejendom Vinkelvej 20 i Viborg. Endelig vedtagelse skal derfor ske i Byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 17/25761

Resume

På baggrund af drøftelserne på byrådets plankonference og efterfølgende drøftelse i Klima- og Miljøudvalget samt i Social- og Sundhedsudvalget er der udarbejdet forslag til justering af Sammenhængsmodellens målsætninger med henblik på godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Sammenhængsmodellens justerede målsætninger godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Sammenhængsmodellens justerede målsætninger godkendes.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommunes Sammenhængsmodel blev godkendt af byrådet den 19. december 2018 (link til sag nr. 36 i byrådet den 19. december 2018).
 
Det nuværende byråd drøftede Sammenhængsmodellen og eventuelle justeringer af målsætningerne på temamødet den 1. februar 2022 samt på byrådets plankonference den 7.-8. april 2022.
 
På plankonferencen blev de enkelte temaer og målsætninger gennemgået og der blev peget på konkrete formuleringer. Herudover blev det aftalt, at målsætningen omkring klima under temaet ”Bæredygtighed” skulle drøftes i Klima- og Miljøudvalget, og at målsætningerne under temaet ”Sundhed” skulle drøftes yderligere i Social- og Sundhedsudvalget.
 
Klima- og Miljøudvalget drøftede og godkendte efterfølgende på deres møde den 26. april 2022 (link til sag nr. 10 i Klima- og Miljøudvalget den 26. april 2022) forslag til klimaplan, herunder skærpede målsætninger i forhold til klima. Disse afspejles i Sammenhængsmodellens tema vedr. bæredygtighed.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede på møde den 3. juni 2022 (link til sag nr. 4 i Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2022) de udfordringer, som ’Hvordan har du det? 2021’ viser i relation til målsætningerne i Sammenhængsmodellen.
 
Målsætningerne under temaet ”Sundhed” fastholdes, men Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der skal være et særligt fokus på snus, mental trivsel og rusmidler, idet der skal udarbejdes konkrete indikatorer.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

På baggrund af drøftelser i byrådet og udvalgene – beskrevet ovenfor – er der udarbejdet et forslag til en justering af målsætningerne i Sammenhængsmodellen. Disse fremgår af bilag nr. 1.
 
Konkret videreføres de fleste af Sammenhængsmodellens hidtidige målsætninger – således er målsætningerne under temaerne ”Oplevelser & Fællesskaber”, ”Vækst & Socialt ansvar” samt ”Sundhed” uændrede.
 
Under temaet ”Læring og Uddannelse” ændres målsætningen ”En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøven hæves til 92 % i 2025.” til ”Andelen af eleverne i 9. klasse som opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøven hæves til 92 % i 2025.”. Dette skyldes, at ”uddannelsesparathed” ikke længere er en del af lovgivningen fremadrettet og begrebet udgår fra 2023. Herudover tilføjes en ny målsætning til: ”Vi ønsker at højne sprogkundskab og social trivsel blandt de 0-6-årige”.
 
Under temaet ”Bæredygtighed” skærpes – som nævnt ovenfor – målsætningen vedr. klima, så der nu foreslås følgende:
 
Viborg Kommune som geografisk område skal i 2030:
- have reduceret drivhusgasudledningerne med 70 % i forhold til 1990.
- have mindst 70 % af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
- genanvende minimum 60 % af husholdningsaffaldet.
 
Viborg Kommune som organisation skal i 2030:
- have reduceret drivhusgasudledningerne fra driften af Viborg Kommune med mindst 70 % i forhold til 2019.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Sammenhængsmodellens målsætninger er gældende indtil byrådet måtte ønske andet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/16826

Resume

Viborg Kommunes nuværende resultatkontrakt med VisitAarhus forløber fra 2020-2022. Sagen vedrører indgåelse af ny partnerskabsaftale for 2023-2026.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet
 
1. at Viborg Kommune indgår ny partnerskabsaftale med VisitAarhus for 2023-2026, og
 
2. at merudgiften ift. eksisterende partnerskabsaftale på 0,7 mio./år i 2023-2026 finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at Viborg Kommune indgår ny partnerskabsaftale med VisitAarhus for 2023-2026, og
 
2. at merudgiften ift. eksisterende partnerskabsaftale på 0,7 mio./år i 2023-2026 finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Stine Isaksen og Aksel Rosager Johansen stemte imod.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

KL og Regeringen aftalte ifm. Økonomiaftalen for 2019, at den kommunale turismefremmeindsats inden udgangen af 2020 skulle konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skulle varetage turismefremmeindsatsen. På denne baggrund indgik Viborg Kommune sammen med 7 andre kommuner aftale med VisitAarhus om turismefremmeindsats for 2020-2022.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Byrådet besluttede på møde den 9. oktober 2019, (link til sag nr. 29 i byrådet den 9. oktober 2019), at indgå en resultatkontrakt med VisitAarhus for 2020-2022. Med aftalen forpligtede Viborg Kommune sig til at betale VisitAarhus 1,8 mio. kr./år for at lade VisitAarhus varetage turismefremmeindsatsen i Viborg Kommune. I aftalen er der anført en række resultatmål, men Covid-19-pandemien har umuliggjort, at målene kunne indfris som forventet.
 
Udgiften på 1,8 mio. kr. er/var væsentligt lavere end det bidrag på 3 mio. kr., som Viborg Kommune før 2020 ydede til VisitViborg. Samtidig er udgiften på 1,8 mio. kr. lavere end hvad andre sammenlignelige kommuner betaler VisitAarhus for at yde turismefremmeindsats for.
 
Efter forhandling foreligger der nu et forslag til ny partnerskabsaftale for 2023-2026. Forslaget kan ses som bilag nr. 1.
 
I forslag til partnerskabsaftale er der som hovedmål anført, at antallet af overnatninger i Viborg skal stige med 4% om året, og at væksten i turismeomsætning som minimum skal svare til landsgennemsnittet.
 
I forslag til ny partnerskabsaftale med VisitAarhus er der i forhold til nuværende aftale tilføjet en række merydelser, herunder at VisitAarhus:
 
-         Fra 1. januar 2023 overtager ansvaret for gæsteservice i Viborg Kommune. Det vil med andre ord sige, at der etableres mobil turistinformation i højsæsonen på centrale placeringer i Viborg Kommune. VisitAarhus ansætter lokale guider, der på christianiacykel servicerer gæsterne, følger deres færden og kan være til stede ved events i byen.
-         Etablerer samarbejde med en lokal turistaktør, så der hele året er et centralt sted i Viborg, hvor der kan hentes brochurer, lokale materialer og kort.  VisitAarhus sørger desuden for, at gæsterne kan få turistinformation på telefon og mail.
-         Afholder inspirationsmøder og står for opkvalificering af det personale, hos Viborg Kommunes turismeerhverv, som har kontakt med gæsterne. Helt konkret lærer personalet mere om nærværende værtskab, destinationskendskab og forståelse for forskellige målgruppers behov.
-         Er ansvarlig for oplæring af frontpersonalet i det nye velkomstcenter, når Viborg Museum åbner (forventeligt ultimo 2024). Velkomstcenteret udgør herefter en stationær turistinformation, mens VisitAarhus fortsat leverer den mobile gæsteservice.
-         Samarbejder med erhvervsturismevirksomhederne i Viborg Kommune om tiltrækning af møder og konferencer. VisitAarhus afdækker potentialet for møder og konferencer indenfor Viborgs styrkepositioner, fx animation. Der er særligt fokus på erhvervsturismen i forlængelse af opgraderingen af Tinghallen og investeringen i ny overnatningskapacitet i Viborg. 
-         Opbygger et nyt online univers for Viborg med afsæt i kernefortællingen og der optages nyt video- og billedmateriale fra området. Billedmateriale og tekst kan frit benyttes af turismevirksomhederne i Viborg Kommune. 
-         Samarbejder med Hærvejssekretariatet samt understøtter og udnytter det turismemæssige potentiale i Hærvejen samt i lystfiskersamarbejdet Riverfisher.
-         Bidrager til projektudvikling i Gudenåsamarbejdet og kommunikerer Gudenåen som et naturmæssigt fyrtårn i Aarhusregionen.
-         Samarbejder om tiltrækning af investeringer i kapacitet og bidrag til strategiske stedsudviklingsprojekter som fx Domkirkekvarteret og De fem Halder.
 
Merydelserne medfører, at udgifterne forbundet med partnerskabsaftalen stiger. Således forpligter Viborg Kommune sig til, under forudsætning af at nuværende forslag til partnerskabsaftale 2023-2026 godkendes, at betale VisitAarhus 2,5 mio./år i hvert af de 4 år, som partnerskabsaftalen dækker.
 
For at sikre sammenhæng mellem aktiviteterne i VisitAarhus og udviklingen ved de lokale turistaktører, er VisitAarhus repræsenteret i det lokale destinationsudvalg, som sekretariatsbetjenes gennem Vi er Viborg. Dette destinationsudvalg har fokus på dels gennem samarbejde at samle de lokale turistaktører dels at sikre, at de turister, som VisitAarhus gennem markedsføring m.v. får til at vælge Viborg Kommune som destination, i videst mulige omfang besøger mange lokale turistaktører i Viborg Kommune mhp. at sikre høj omsætning for hver turist, der besøger Viborg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/11507

Resume

Der lægges op til en godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets og byrådets mødeplan for 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at forslag til mødeplan 2023 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder og under forudsætning af, at byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for byrådet i 2023.
 
Endvidere foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at forslag til mødeplan 2023 godkendes for så vidt angår byrådets møder.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes for så vidt angår 1. ”at”.
 
Herefter indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at forslag til mødeplan 2023 godkendes for så vidt angår byrådets møder.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2023 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder begynder kl. 08.30 og afholdes i mødelokale M5 på rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Udover de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadage, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og byrådets juleafslutning m.m.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Endelig oversigt over møderne i 2023 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2023. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/35188

Resume

I forbindelse med afvikling af fodboldkampe på Viborg Stadion i UEFA-regi (det europæiske fodboldforbund), stilles krav om opgradering af lysanlægget på Viborg Stadion, idet det nuværende lysniveau (som måles i lux) ikke opfylder UEFA´s krav til europæiske kampe i Viborg FF´s regi og til kvalifikationskampe for kvindelandsholdet.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at stadionlyset på Viborg Stadion opgraderes snarest muligt, så det kan opfylde krav til lysstyrke, som stilles af UEFA (det europæiske fodboldforbund) i forbindelse med landskampe og kampe i Conference League,
 
2. at udgiften på op til 2.400.000 kr. forskudsvist finansieres af kassebeholdningen, idet VFF via forhøjelse af lejebetalingen for leje af stadion betaler udgiften over de kommende 10 år, og
 
3. at Viborg FF a/s´ endelige finansiering via forhøjelse af lejebetalingen indgår i budgetlægningen for 2023-2026.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at stadionlyset på Viborg Stadion opgraderes snarest muligt, så det kan opfylde krav til lysstyrke, som stilles af UEFA (det europæiske fodboldforbund) i forbindelse med landskampe og kampe i Conference League,
 
2. at udgiften på op til 2.400.000 kr. forskudsvist finansieres af kassebeholdningen, idet VFF via forhøjelse af lejebetalingen for leje af stadion betaler udgiften over de kommende 10 år, og
 
3. at Viborg FF a/s´ endelige finansiering via forhøjelse af lejebetalingen indgår i budgetlægningen for 2023-2026.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Stadion blev bygget i perioden 2003-2006, og det eksisterende lysanlæg blev etableret i forbindelse med byggeriet. Stadions lysanlæg blev opgraderet, da U21 EM afviklede 4 kampe på Viborg Stadion i 2011.
 
Efterfølgende er lyset på stadion ikke opgraderet.
 

Inddragelse og høring

Det i sagen beskrevne forslag er udarbejdet i samarbejde med Viborg FF a/s.
 

Beskrivelse

Viborg Stadion ejes af Viborg Kommune og lejes ud til Viborg FF a/s, som spiller superligakampe på stadion. Viborg FF har i sæsonen 2021/2022 kvalificeret sig til at spille kampe i UEFA´s Conference League, hvor holdet indtræder i kvalifikationen til gruppespillet i turneringen medio juli 2022. Hvis Viborg FF kvalificerer sig til dette gruppespil, afvikles det i efteråret 2022.
 
Kvindelandsholdet har i perioden til og med 2025 hjemmebane på Viborg Stadion i henhold til aftale mellem DBU og Viborg Kommune om Viborg Stadion som ”Nationalstadion” for kvindelandsholdet.
 
Dette betyder, at der afvikles kampe i UEFA´s regi på Viborg Stadion og i den forbindelse stiller UEFA en række krav til de stadions, hvor kampene afvikles. Viborg Stadion opfylder næsten alle krav fra UEFA. Der er dog en væsentlig problemstilling i forhold til stadions lysanlæg, der ikke opfylder kravene til lysstyrke på alle dele af banen.
 
Det betyder, at fremtidige landskampe, formentlig fra 2023, og kampe i Conference League fra og med 3. kvalifikationsrunde, som Viborg FF kan være kvalificeret til at spille kampe i primo august 2022, ikke kan afvikles på Viborg Stadion med det eksisterende lysanlæg.
 
UEFA stiller krav om et lysanlæg på ”level B-niveau” i forbindelse med de nævnte kampe.
Dette indebærer, at der skal være et lysniveau på 1400 lux på banen, og for at kunne opnå dette niveau, skal der opsættes ekstra projektører under tribunerne på stadion.
 
Det forventes, at UEFA i forbindelse med ny TV aftale, som ventes tidligst i 2024, vil skærpe kravet til stadionlys, således at kravet øges til ”level A-niveau”, som forudsætter et lysniveau på 1500 lux på banen. Derfor skal opgradering medføre, at stadionlyset opgraderes til dette niveau, således at løsningen fremtidssikres i en årrække.
 
Opgraderingen til ”level B-niveau” indebærer, at der ophænges 48 projektører under tribunetagene på Viborg Stadion. Forvaltningen har kontaktet teknisk rådgiver for vurdering af stadions tribunetags bæreevne, hvis der monteres projektører under tribunetaget, og det er vurderingen, at der i den nuværende konstruktion kan monteres op til det dobbelte antal nye projektører med de tilbudte dimensioner under tribunerne indenfor rammen for tagets bæreevne.
 
En lysmåling efter etableringen af de nye projektører vil formentlig vise et lux-niveau, som er højere end 1400 lux og som kan være i nærheden af ”level A-niveau”, som er min. 1500 lux.
Når de nye projektører er monteret, rekvireres ny lysmåling og hvis der mangler lysstyrke for at opnå ”level A-niveau” vil der være mulighed for at øge lysstyrken ved udskiftning af pærerne i masternes projektører og vurderingen er, at der dermed kan opnås 1500 lux.
 
Der er indhentet tilbud på projektørerne under tribunetaget, evt. suppleret med udskiftning af nogle pærer. Projektører under tribunetaget koster ca. 1,9 mio. kr. og hvis der skal suppleres med nye pærer i masterne, er beløbsrammen 400.000 kr. Endelig er der udgifter til teknisk rådgivning m.v. på 100.000 kr. således, at den samlede beløbsramme for opgradering af lysanlægget beløber sig på op til 2.400.000 kr., idet det bemærkes, at udskiftning af pærer i masterne kun realiseres, hvis det er nødvendigt for at opnå ”level A-niveau”.
 
I forhold til opgraderingens finansiering er aftalt med Viborg FF a/s, at udgiften til opgradering af lysanlægget finansieres af Viborg FF a/s via forhøjet lejebetaling i en 10-årig aftale.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet ønskes realiseret hurtigst muligt, men der vil være leveringstid på nye projektører, og derfor vil et opgraderet anlæg tidligst være klar til brug i løbet af september måned 2022.
 
På baggrund af udmelding fra DBU forventes, at UEFA vil være indstillet på at dispensere for kravet i en kortere periode, hvis Viborg Kommune og Viborg FF a/s kan dokumentere, at projektet er igangsat og realiseres indenfor en kortere tidshorisont.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Efter aftale med Viborg FF a/s foreslås en model, hvor Viborg Kommune gennemfører opgraderingen af lysanlægget og hvor udgiften finansieres via lejeforhøjelse over en 10-årig periode.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 22/8743

Resume

Viborg Rådhus er i 2011 opført med tre store ovenlysvinduer på 5. etage. Der er gennem de seneste år oplevet utætheder i og ved ovenlysvinduerne, som bl.a. har medført, at der er dryppet vand ind på gulvene. Samtidig oplever medarbejdere i specifikke områder under ovenlysvinduerne et stort og generende kuldenedfald.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der indgås aftale med en rådgiver, som kan projektere, udbyde og styre entreprenørarbejdet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”renovering af ovenlys i Viborg Rådhus” med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2022 og 2.500.000 kr. i 2023, og
 
3. at udgiften på 2.800.000 kr. finansieres af budget i 2022 afsat til indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med kapitaltilførselssager.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der indgås aftale med en rådgiver, som kan projektere, udbyde og styre entreprenørarbejdet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”renovering af ovenlys i Viborg Rådhus” med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2022 og 2.500.000 kr. i 2023, og
 
3. at udgiften på 2.800.000 kr. finansieres af budget i 2022 afsat til indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med kapitaltilførselssager.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

På baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet, har forvaltningen de seneste år samarbejdet med Ingeniørfirmaet WSP Danmark A/S (tidligere Orbicon) om at forbedre indeklimaet i Viborg Rådhus. Der opleves dog fortsat udfordringer med kuldenedfald fra rådhusets tre ovenlysvinduer over atriet.
 
Kuldenedfaldet forårsager indberetninger og klager fra medarbejderne. Især medarbejdere, som sidder tæt på reposset på 2. sal samt medarbejdere på 4. sal, fryser pga. kuldenedfald, særligt i perioder hvor temperaturen udenfor er lav.
 
Derudover er ovenlysvinduerne utætte, hvilket gør, at der trænger vand ind i huset, som drypper ned på trægulvet på reposset på 2. sal og i atriets stueplan. Hermed er der risiko for, at personale og borgere kan falde på de våde klinker og trægulv, samt at gulve m.v. med tiden går i stykker.

Inddragelse og høring

Indeklima, herunder også udfordringen med kuldenedfald har været behandlet i diverse MED-udvalg, herunder Fælles-MED Rådhuset, som er MED udvalget for rådhuset. Der er enighed i de forskellige udvalg om udfordringen med kuldenedfald er så stor, at den bør løses.
 
Fra Arbejdstilsynets side er der gennem de seneste år oplevet stort fokus på indeklimaet på rådhuset.

Beskrivelse

For at komme videre med afhjælpning vedrørende kuldenedfaldet og utæthederne omkring ovenlyset, og da der er tale om et teknisk kompliceret projekt, ønskes der indgået aftale med en rådgiver, som kan projektere, udbyde og styre entreprenørarbejdet forbundet med løsningen af ovenstående.
 
Udover sikring af kuldenedfaldet er der i projektet medtaget en løsning på at skaffe bedre adgang til lofter, vægge og ovenlys, hvilket hidtil har været problematisk og forbundet med store omkostninger.
 
Arbejdet vil kræve opstilling af stillads i Atriet fra stueplan op til alle tre ovenlysvinduer. Det vil derfor være formålstjenligt at foretage dette arbejde i eksempelvis sommerferieperioden, hvor der ikke er mange borgere og personale i rådhuset. Ligeledes vil arbejdet medføre, at der i perioder kan være nødvendigt med midlertidig afdækning af ovenlys, hvis der skal ske åbninger ifm. udførslen. Det vil også være en fordel at foretage dette i sommerperioden.
 
I forbindelse med arbejdet med ovenlyset, vil der også blive foretaget en nødvendig reparation af inddækning over murkronerne.

Alternativer

Der er i undersøgelserne ikke fundet andre egnede løsninger på problematikken.

Tidsperspektiv

August - september 2022 – udbud af rådgiverydelser
Oktober 2022 – marts 2023 – projektering
April 2023 – udbud entreprenørydelser
juni - august 2023 udførsel

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det foreslås, at udgiften finansieres af kontoen til indskud i Landsbyggefonden afsat til kapitaltilførselssager, da der er ledigt restbeløb, der ikke er disponeret.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 21/33316

Resume

Boligselskaberne har i henhold til principper og administrationsgrundlag for almene boliger i Viborg Kommune fremsendt ønsker til nybyggeri af almene boliger. Boligselskaberne har fremsendt ønsker for 24,6 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til byrådet tager stilling til, hvilke projekter der skal tages med i den videre budgetlægning, idet byrådets endelige godkendelse sker ved vedtagelse af budgettet for 2023-2026.
 
Kommunaldirektøren foreslår herudover, at Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at forslag til justering af praksis jf. sagsfremstillingen godkendes,
 
3. at tidsfristen for indsendelse af skema A på allerede tildelte kvoter forlænges til udgangen af 2023, jf. sagsfremstillingen,
 
4. at der overføres grundkapital i alt 3,7 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023 jf. sagsfremstillingen,
 
5. at de 9 mio. kr. afsat til grundkapital i 2023 tilføres kassen,
 
6. at budgettet til grundkapital til 30 boliger i forbindelse med Skals helhedsplan på 5 mio. kr. overføres fra budget 2022 til budget 2024 ifm. den igangværende budgetlægning for 2023-2026 og
 
7. at budgettet til kapitaltilførsler 2,6 mio. kr. overføres fra budget 2022 til budget 2024 (1,0 mio. kr.), budget 2025 (1,0 mio. kr.) og budget 2026 (0,6 mio. kr.).

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Følgende projekter tages med i den videre budgetlægning, idet byrådets endelige godkendelse sker ved vedtagelse af budgettet for 2023-2026:
 
 
Antal
Beløb
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
 
 
Frederiks
16
kr.3.300.000
Viborg College (ungdomsboliger)
9
kr.1.200.000
Boligselskabet Viborg Amt
 
 
Rindsholm
2
kr.350.000
Boligselskabet Viborg
 
 
Løgstrup etape 1
13
kr.1.875.000
Løvel
7
kr.1.600.000
I alt
47
kr.8.325.000
 
 
Herudover indstiller Økonomi og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at forslag til justering af praksis jf. sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at tidsfristen for indsendelse af skema A på allerede tildelte kvoter forlænges til udgangen af 2023, jf. sagsfremstillingen,
 
3. at der overføres grundkapital i alt 3,7 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023 jf. sagsfremstillingen,
 
4. at de 9 mio. kr. afsat til grundkapital i 2023 tilføres kassen,
 
5. at budgettet til grundkapital til 30 boliger i forbindelse med Skals helhedsplan på 5 mio. kr. overføres fra budget 2022 til budget 2023 ifm. den igangværende budgetlægning for 2023-2026, og
 
6. at budgettet til kapitaltilførsler 2,6 mio. kr. overføres fra budget 2022 til budget 2024 (1,0 mio. kr.), budget 2025 (1,0 mio. kr.) og budget 2026 (0,6 mio. kr.).
 
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Seneste kvotetildeling til nybyggeri blev behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2021 (link til sag nr. 46 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni 2021) og af byrådet den 22. juni 2021 (link til sag nr. 40 på byrådets møde den 22. juni 2021). Der blev i budget 2022 afsat i alt 9,2 mio. kr. til nybyggeri.
 
Der er i budgettet hvert år afsat 9 mio. kr. til grundkapital.

Inddragelse og høring

Forvaltningen har den 19. april 2022 afholdt møde med repræsentanter fra boligselskaberne med hjemsted i Viborg Kommune, hvor boligselskabernes ønsker til kvoter til nybyggeri blev gennemgået. De repræsenterede boligselskaber var Boligselskabet Sct. Jørgen (BSJ), Boligselskabet Viborg (BV) og Boligselskabet Viborg Amt (BVA).
Ansøgningsskemaer til kvoteønsker fremgår af bilag nr. 1.

Beskrivelse

Principper og administrationsgrundlag
Byrådet godkendte på mødet den 10. oktober 2018 (link til sag nr. 14 på byrådets møde den 10. oktober 2018) principper og administrationsgrundlag for almene boliger i Viborg Kommune.
 
Det fremgår blandt andet, at Viborg Kommune i sin administration af almenboligloven:
 • vil fremme en byudvikling med blandede boligformer (leje og eje),
 • vil prioritere mindre almene boliger til målgrupper med behov for en rimelig og betalbar husleje, hvorfor huslejeniveauet vægtes højt,
 • vil være proaktiv i byplanlægningen i hele Viborg Kommune i forhold til behov og placering af mindre boliger,
 • vil årligt ud fra behov afsætte en økonomisk ramme til almene boliger. Rammen fordeles i samarbejde med boligselskaberne ud fra planmæssige behov, boligsociale behov samt konkrete projektønsker fra boligselskaberne.

Grundkapital 

For ungdoms-, ældre- og plejeboliger er grundkapitalen 10%. For familieboliger er der indført en differentieret model, hvor grundkapitalen er mellem 8 og 12%, afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse i hvert enkelt projekt. Kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest ved byggeri af store boliger. Ved familieboliger under 90 m² skal kommunerne indskyde 8% i grundkapital. For boliger mellem 90 og 104 m² skal kommunerne indskyde 10%. Og for boliger på 105 m² eller derover skal kommunerne indskyde 12%.
 
Der blev den 19. maj 2020 indgået Grøn boligaftale 2020. I aftalen fremgår det, ”at parterne er enige om at forlænge den kommunale grundkapital på det nuværende niveau frem til 2026. Det giver et incitament til at opføre mindre, almene boliger, og det giver kommunerne en lang og stabil planlægningshorisont”.
 
Budgetlægning af grundkapital
Grundkapital er finansforskydninger i regnskabsmæssig forstand. Historisk set har det vist sig, at overførslerne af uforbrugte midler til grundkapital mellem årene har været store, da grundkapitalen ikke når at blive opkrævet i det år, hvor beløbet er budgetlagt. Ønsket om en mere realistisk budgetlægning af grundkapital gør, at der fra 2022 anbefales en justering af praksis, således at kvoterne (grundkapital) tildeles i budget 2024, og ikke ud fra den tidligere praksis, hvor det ville have været budget 2023. Denne justering af praksis vil, udover at det giver en mere realistisk budgetlægning, også gøre at boligselskaberne får mulighed for at få søgt skema A på allerede tildelte kvoter. På grund af både ”Grøn boligaftale” (fremme af renoveringsprojekter) og det nuværende prisniveau i byggebranchen er der et større efterslæb.
 
De 9 mio. kr. i budget 2023 foreslås tilført kassen.
 
Som anført ovenfor, er der flere kvoter, der blev tildelt ved sidste års budgetlægning, som ikke når at få skema A (tilsagn) i 2022. Forvaltningen foreslår derfor, at den nye praksis også gælder for disse projekter, således at der gives frist til skema A til udgangen af 2023 for allerede tildelte kvoter.
 
I forlængelse heraf foreslås det, at den budgetlagte grundkapital flyttes fra 2022 til 2023 for følgende kvoter, i alt 3,7 mio. kr.:
 
 • Viborg Vestby – Vestervang Torv (Boligselskabet Viborg), 10 boliger, kvoten udgør 2,3 mio. kr.
 • Ulbjerg (Boligselskabet Viborg Amt), 4 boliger, kvoten udgør 0,8 mio. kr.
 • Bjerregrav (Boligselskabet Viborg Amt), 4 boliger, kvoten udgør 0,6 mio. kr.
 
Boligselskabernes ønsker - nybyggeri
Af tabel 1 fremgår en oversigt over boligselskabernes ønsker til kvoter til nybyggeri samt størrelse på grundkapitalen for hvert enkelt projekt. De indkomne ønsker er alle familieboliger. Boligselskaberne har indsendt ønsker for samlet 24,6 mio. kr. Boligselskaberne har prioriteret deres ønsker, hvilket fremgår af tabel 1.
 
De projekter der tildeles kvote i budget 2024 skal have modtaget skema A (tilsagn) inden udgangen af 2024, ellers bortfalder den tildelte kvote.
 
Tabel 1
Projekt
Boliger
 
Grund-kapital
Priori-tering
 
Antal
Størrelse
Type
Husleje
Mio. kr.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
 
 
 
 
 
Bjerringbro, etape 2
21
13 stk. < 90 m²
8 stk. mellem 90 - 104 m²
 
4-5 etager
900 kr./m2/år
4,2
3
Frederiks
16
4 stk. < 90 m²
12 stk. mellem 90 - 104 m²
tæt-lav
900  kr./m2/år
3,3
2
Taphede
15
3 stk. < 90 m²
12 stk. mellem 90 - 104 m²
tæt-lav
950 kr./m2/år
3,3
1
Stoholm
15
6 stk. < 90 m²
9 stk. mellem 90 - 104 m²
tæt-lav
900 kr./m2/år
3,1
4
Boligselskabet Viborg Amt
 
 
 
 
 
Rindsholm
2
2 stk. < 90 m²
tæt-lav
910 kr./m2/år
0,35
1
Tapdrup
14
4 stk. < 90 m²
6 stk. mellem 90 - 105 m²                    4 stk. > 105 m²
tæt-lav
910 kr./m2/år
3,4
2
BoligViborg
 
 
 
 
 
 
Tapdrup
10
10 stk. < 90 m²
tæt-lav
920 kr./m2/år
1,6
2
Løgstrup
26
26 stk. < 90 m²
tæt-lav
918 kr./m2/år
3,75
3
Løvel
7
3 stk. < 90 m²
4 stk. > 105 m²
tæt-lav
920 kr./m2/år
1,6
1
 
126
 
 
 
24,6
 
 
En kort gennemgang af de enkelte projekter samt forvaltningens bemærkninger fremgår
af bilag nr. 2.
 
Kapitaltilførsler til renoveringssager
I forbindelse med fysiske helhedsplaner (store renoveringsprojekter) i almene boligafdelinger udarbejder Landsbyggefonden de konkrete finansieringsskitser til gennemførelse af helhedsplanerne. Et af de tiltag som Landsbyggefonden bringer i anvendelse til finansiering af de fysiske helhedsplaner, er kapitaltilførsler. Landsbyggefonden yder 40% af kapitaltilførslen betinget af, at boligorganisationen selv bidrager med 20%, realkreditinstituttet og beliggenhedskommunen hver bidrager med 20%.
 
I Viborg Kommune er der i budget 2022-2026 afsat 6,4 mio. kr. i en pulje til Viborg Kommunes andel af kapitaltilførselssager.
 
Budget
2022
2023
2024
2025
2026
Total
(1.000 kr.)
5.413
1.000
0
0
0
6.413
 
I anden sag på dagens møde anvendes der 2,8 mio. kr. af ovenstående pulje på 6,4 mio. kr. til finansiering af renovering og vedligehold af ovenlys i Viborg Rådhus. Puljen til kapitaltilførselssager udgør herefter 3,6 mio. kr.
 
På grund af de store forskydninger der er mellem, at renoveringsprojekterne bliver godkendt, til at selve kapitaltilførslen udbetales foreslås det, at de resterende 2,6 mio. kr. i budget 2022 flyttes til budget 2024 (1,0 mio. kr.), budget 2025 (1,0 mio. kr.) og budget 2026 (0,6 mio. kr.), så budgetterne til kapitaltilførsler fremadrettet er som anført i nedenstående tabel:
 
Budget
2022
2023
2024
2025
2026
Total
(1.000 kr.)
0
1.000
1.000
1.000
613
3.613

Af bilag nr. 3 fremgår de kapitaltilførselssager, som boligselskaberne forventer at gennemføre. I lighed med tidligere år vurderes der på nuværende tidspunkt at være tilstrækkelige midler i puljen til at imødekomme udgifterne til kapitaltilførsler i budgetperioden.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I forbindelse med helhedsplanen for Skals er der i 2022 afsat 5 mio. kr. til grundkapital til 30 almene og særlige boliger for livet (almene familieboliger). (Link til sag nr. 14 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 6. oktober 2021). Seneste behandling af sagen var i Ældre- og Aktivitetsudvalget (Link til sag nr. 5 i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26. april 2022). Af sagen fremgår det, at ovenstående 30 boliger forventes opført i de kommende år og det må derfor forventes, at grundkapitalen på 5 mio. kr. tidligst skal udbetales i 2024. De 5 mio. kr. foreslås derfor flyttet fra budget 2022 til budget 2024.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/36710

Resume

Lejerbo, Herning søger om huslejeforhøjelse i afdeling 461, Alhedeparken/Ravnsbjergparken/ Skelhøje til gennemførelse af kollektiv råderetsarbejder. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Lejerbo, Hernings ansøgning om huslejestigning på op til 20 % for 21 lejemål i afdeling 461, Alhedeparken/Ravnsbjergparken/Skelhøje, godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Lejerbo, Hernings ansøgning om huslejestigning på op til 20 % for 21 lejemål i afdeling 461, Alhedeparken/Ravnsbjergparken/Skelhøje, godkendes.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Afdeling 461, Alhedeparken/Ravnsbjergparken/Skelhøje består af 21 tæt-lave familieboliger lokaliseret med 10 boliger i Frederiks og 11 boliger i Skelhøje. Boligerne er opført henholdsvis i begyndelsen af 1990erne og i begyndelsen af år 2000.
 
Beboerne i afdelingen godkendte på ordinært afdelingsmøde den 11. januar 2018 muligheden for at udskifte køkkener, badeværelser og skabe som kollektive råderetsarbejder.
 
Beslutningen fra afdelingsmødet er efterfølgende godkendt af organisationsbestyrelsen den 25. november 2020.
 
Den enkelte lejer vælger
Det er den enkelte lejer, som vælger, om den pågældende vil benytte sig af muligheden for at få foretaget et eller flere af de omtalte kollektive råderetsarbejder. I så fald skal lejeren betale en huslejeforhøjelse. Huslejestigningen gennemføres i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet, når forbedringsarbejderne er færdige.
 
Lejerne i afdeling 461 har mulighed for at tilvælge udskiftning af et eller flere af følgende arbejder: køkkener, badeværelser og skabe.
 
Finansiering og låneoptagelse
Forbedringsarbejder finansieres ved lånoptagelse, jf. almenboliglovens § 37b og vedligeholdelsesarbejder finansiering ved brug af afdelingens henlæggelser.
 
Lejerbo, Herning har oplyst, at forbedrings- og vedligeholdelsesarbejderne i afdeling 461 bliver finansieret med et lån af afdelingens egne midler på 2.179.000 kr. som bliver afdrages over 10 år jf. driftsbekendtgørelsens § 51 stk. 5 samt med 210.000 kr. fra afdelingens henlæggelseskonto.
 
Huslejeforhøjelse
Huslejeforhøjelse større end 5% kræver byrådets godkendelse, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3 og driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4. Et tilvalg af køkken vil medføre en huslejestigning større end 5 %.
 
Lejerbo, Herning har oplyst en månedlige beløbsramme pr. tilvalg: Køkken vil koste 519 kr., badeværelse vil koste 173 kr. og skabe vil koste 173 kr.
 
Huslejekonsekvensen for den billigste og dyreste bolig i afdeling 461:
 
 
Nuværende månedlig husleje
Fremtidig månedlig husleje
Huslejestigning i procent
Billigste bolig
(3-værelses)
4.413 kr.
 
 
Med køkken (519 kr.)
 
4.932 kr.
11,76 %
Med enten badeværelse eller skabe (173 kr.)
 
4.586 kr.
3,92 %
Med både køkken, badeværelse og skabe
(865 kr.)
 
5.278 kr.
19,60 %
Dyreste bolig
(4-værelses)
6.004 kr.
 
 
Med køkken (519 kr.)
 
6.523 kr.
8,64 %
Med enten badeværelse eller skabe
(173 kr.)
 
6.177 kr.
2,88 %
Med både køkken, badeværelse og skabe
(865 kr.)
 
6.869 kr.
14,41 %
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forbedrings- og vedligeholdelsesarbejderne forventes igangsat efter byrådets godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/12427

Resume

Boligselskabet Viborg søger om at fravige byggeriets aftalegrundlag AB 18 i forbindelse med sine renoveringsprojekter i afdeling 5 - Digterparken I, afdeling 7 – Digterparken II og afdeling 9 – Digterparken IV. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborgs ansøgning om fravigelser fra AB 18 som anført i sagsfremstillingen godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborgs ansøgning om fravigelser fra AB 18 som anført i sagsfremstillingen godkendes.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 16. december 2020 skema A til renovering i afdeling 7, Digterparken II (Link til sag nr. 30 i Byrådet den 16. december 2020).
 
Byrådet godkendte på mødet den 8. december 2021 skema A til renovering i afdeling 5, Digterparken I (Link til sag nr. 34 i Byrådet den 8. december 2021).
 
Byrådet godkendte ligeledes på mødet den 8. december 2021 skema A til renovering i afdeling 9, Digterparken IV (Link til sag nr. 35 i Byrådet den 8. december 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

AB18 er et standardiseret sæt aftalevilkår ved indgåelse af kontrakter om udførelse af bygge- og anlægsarbejder og rådgivning i tilslutning hertil. Disse standardvilkår kaldes "Almindelige betingelser", i daglig tale kaldet AB. AB18 erstattede per 1. januar 2019 de tidligere standardvilkår.
 
BL (Danmarks Almene Boliger) og Dansk Byggeri har indgået en aftale med fravigelser fra AB18, som de to foreninger er enige om er velbegrundede. Fravigelserne fastholder ansvarsforholdet mellem entreprenøren og bygherren. Aftale mellem BL og Dansk Byggeri fremgår af bilag nr. 2.
 
Boligselskabet Viborg søger om godkendelse til at fravige AB18 for sine renoveringsprojekter i afdeling 5 - Digterparken I, afdeling 7 – Digterparken II og afdeling 9 – Digterparken IV. Boligselskabet oplyser, at fravigelserne bl.a. vil lette deres sagsbehandling, øge deres sikkerhed samt giver tid til, at kommunen og Landsbyggefonden har mulighed for at sagsbehandle ansøgningerne.
 
AB18 fravigelserne vil blive vedlagt udbudsmaterialet til byggesagerne, således de indgår i aftalegrundlaget for den kommende udførelse af renoveringsprojekterne.
 
Boligselskabets ansøgte fravigelser fra AB18 er alle omfattet af aftalen mellem BL og Dansk Byggeri. Ansøgning med fravigelser og begrundelse fremgår af bilag nr. 3.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Fravigelserne vil gælde fra godkendelsestidspunktet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I henhold til støttebekendtgørelsens § 30 stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen stille som betingelse, at tilsagnsmodtageren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.
 
Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser.
 
Bilag

Sagsid.: 22/14654

Resume

Viborg Kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen har tidligere indgået udlejningsaftale om fortrinsret for unge studerende til boligselskabets almene familieboliger i afd. 138, Brolandingen. Placeringen af afdelingen fremgår af bilag nr. 1.
 
Sådan en udlejningsaftale skal i henhold til almenboligloven tages op til revision minimum hvert 4. år. Aftalen udløber til december i år. Boligselskabet ansøger om forlængelse af aftalen for yderligere 4 år.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udlejningsaftale med fortrinsret for unge studerende til de 9 familieboliger i Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 138 (Brolandingen), forlænges for en ny 4-års periode.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udlejningsaftale med fortrinsret for unge studerende til de 9 familieboliger i Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 138 (Brolandingen), forlænges for en ny 4-års periode.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 19. december 2018 aftale med boligselskabet om, at de 9 familieboliger i afd. 138 (Brolandingen I) forbeholdes unge under uddannelse (Link til sag nr. 34 i Byrådet den 19. december 2018).
 

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Generelt om udlejning af almene boliger

Udlejning af almene familieboliger sker som udgangspunkt til de boligsøgende, der i længst tid har været optaget på en venteliste hos boligselskabet. I tilknytning til den almindelige ventelister, har nogle boligsøgende særlige fortrinsrettigheder. Det er typisk personer, som afgiver en anden bolig i boligselskabet.
 
Ovennævnte udgangspunkt for udlejning af ledige almene familieboliger kan i et vist omfang fraviges, sådan at udlejning af specifikke boliger skal ske efter særlige kriterier, som aftales mellem boligselskabet og kommunen.

Udlejningsaftale til afdelingen

I forbindelse med etableringen af afdelingen, blev der i boligselskabets indledende markedsanalysen identificeret et behov for, at der i tilknytning til ungdomsboligerne kunne etableres nogle få boliger, der var lidt større end grænsen på 50 m2 for ungdomsboliger.
 
Byrådet godkendte således i 2018, at afdelingen skulle bestå af 56 almene ungdomsboliger og 9 almene familieboliger, og at familieboligerne ligesom ungdomsboligerne skulle målrettes studerende.
 
Den nuværende aftale løber frem til december 2022.
 
Boligselskabet foreslår, at Viborg Kommune og boligselskabet forlænger udlejningsaftalen for en ny 4-års periode, dvs. frem til december 2026, idet man ønsker at fastholde en beboersammensætning med unge studerende, herunder at der skal være mulighed for at tilbyde lidt større boliger til studerende, der fx har et barn eller studerende par, som ønsker at bo sammen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den udlejning af boliger i afdelingen, som boligselskabet står for i henhold til udlejningsaftalen, involverer ikke kommunen. Der er således ikke tale om kommunal anvisning, og kommunen hæfter således ikke for tomgangsleje eller istandsættelse ved fraflytning.

Juridiske og planmæssige forhold

En udlejningsaftale (også benævnt anvisningsaftale) om udlejning af almene familie efter særlige kriterier i henhold til almenboliglovens § 60 skal offentliggøres af kommunen, og aftalen skal i henhold til almenboligloven tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.
 
Kommunen kan ikke foretage kommunal anvisning efter almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2 samt § 63 til de boliger, der er omfattet af en udlejningsaftale om udlejning efter særlige kriterier i henhold til almenboliglovens § 60.
Bilag

Sagsid.: 22/14653

Resume

Viborg Kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen har tidligere indgået aftaler om fortrinsret til boligsøgende på 50 år eller derover til almene familieboliger i tre af boligselskabets afdelinger. Placeringen af disse tre afdelinger fremgår af bilag nr. 1.1, 1.2 og 1.3.
 
Sådanne udlejningsaftaler skal i henhold til almenboligloven tages op til revision minimum hvert 4. år, hvilket dog ikke tidligere er sket. Boligselskabet ansøger om indgåelse af nye aftaler, der indholdsmæssigt svarer til de tidligere aftaler.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der indgås udlejningsaftale som anført i bilag 2.1 vedrørende de 14 familieboliger i Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 30 (Egebo I),
 
2. at der indgås udlejningsaftale som anført i bilag 2.2 vedrørende de 9 familieboliger i Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 39 (Asmild Huse), og
 
3. at der indgås udlejningsaftale som anført i bilag 2.3 vedrørende de 79 familieboliger i Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 131 (Banebyen I).

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der indgås udlejningsaftale som anført i bilag 2.1 vedrørende de 14 familieboliger i Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 30 (Egebo I),
 
2. at der indgås udlejningsaftale som anført i bilag 2.2 vedrørende de 9 familieboliger i Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 39 (Asmild Huse), og
 
3. at der indgås udlejningsaftale som anført i bilag 2.3 vedrørende de 79 familieboliger i Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 131 (Banebyen I).
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 20. august 1998 aftale med boligselskabet om, at de 14 familieboliger i afd. 30 (Egebo I) forbeholdes personer over 50 år (Sag nr. 217 i byrådet den 20. august 1998).
 
Byrådet godkendte på mødet den 20. august 1998 aftale med boligselskabet om, at de 9 familieboliger i afd. 39 (Asmild Huse) forbeholdes personer over 50 år (Sag nr. 216 i byrådet den 20. august 1998).
 
Byrådet godkendte på mødet den 21. februar 2018, at de 79 familieboliger i afd. 131 (Banebyen I) forbeholdes personer over 50 år (Link til sag nr. 26 i Byrådet den 21. februar 2018). Bemærk at afdelingen i forannævnte sag er benævnt afd. 133, mens der retteligt er tale om afd. 131.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Generelt om udlejning af almene boliger

Udlejning af almene familieboliger sker som udgangspunkt til de boligsøgende, der i længst tid har været optaget på en venteliste hos boligselskabet. I tilknytning til den almindelige ventelister, har nogle boligsøgende særlige fortrinsrettigheder. Det er typisk personer, som afgiver en anden bolig i boligselskabet.
 
Ovennævnte udgangspunkt for udlejning af ledige almene familieboliger kan i et vist omfang fraviges, sådan at udlejning af specifikke boliger skal ske efter særlige kriterier, som aftales mellem boligselskabet og kommunen.

Udlejningsaftaler til de tre afdelinger

I forbindelse med etablering af de ovennævnte tre afdelinger i hhv. 1998 og 2018 blev der indgået udlejningsaftaler mellem Viborg Kommune og boligselskabet, der gav boligsøgende på 50 år eller derover fortrinsret til boligerne. Aftalerne har ikke efterfølgende været taget op til revision.
 
Boligselskabet foreslår, at Viborg Kommune og boligselskabet indgår nye udlejningsaftaler, som fremgår af bilag nr. 2.1, 2.2. og 2.3.
 
Boligselskabet henviser til, at der i 2019 på nationalt plan blev afsat penge til handlingsplanen ”Det gode ældreliv”. Planen anbefaler bl.a. at styrke information og udbrede ”forskellige boformer, der fremmer et godt ældreliv, herunder seniorbofællesskaber, der understøtter meningsfulde fællesskaber, trivsel og sund aldring”.
 
Boligselskabet ønsker at understøtte dette arbejde, hvorfor der i de pågældende afdelinger fortsat ønskes mulighed for at målrette udlejningen mod seniorer og derved fastholde de allerede etablerede seniorbofællesskaber, som fungerer efter hensigten.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den udlejning af boliger i afdelingerne, som boligselskabet står for i henhold til udlejningsaftalen, involverer ikke kommunen. Der er således ikke tale om kommunal anvisning, og kommunen hæfter således ikke for tomgangsleje eller istandsættelse ved fraflytning.

Juridiske og planmæssige forhold

Almene boligafdelinger, hvortil boligsøgende på 50 år eller derover har fortrinsret i henhold til en udlejningsaftale, der er indgået efter almenboliglovens § 60, omtales ofte som almene seniorbofællesskaber. Formelt set er der tale om et uformelt bofællesskab, idet beboerne i disse fællesskaber ikke har indflydelse på, hvem der kan flytte ind. Beboerne i de formelle almene bofællesskaber i henhold til almenboligloven vil ofte blive inddraget i proceduren for
udlejning og kan derved få indflydelse på, hvem der kan flytte ind.
 
En udlejningsaftale (også benævnt anvisningsaftale) om udlejning af almene familie efter særlige kriterier i henhold til almenboliglovens § 60 skal offentliggøres af kommunen, og aftalen skal i henhold til almenboligloven tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.
 
Kommunen kan ikke foretage kommunal anvisning efter almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2 samt § 63 til de boliger, der er omfattet af en udlejningsaftale om udlejning efter særlige kriterier i henhold til almenboliglovens § 60.
Bilag

Sagsid.: 22/7393

Resume

Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af Arnbjerg Alle 5, 8800 Viborg, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af Arnbjerg Alle 5, 8800 Viborg, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 3. september 2014 (link til sag nr. 27 i byrådet den 3. september 2014) lokalplan nr. 421 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd.
 

Inddragelse og høring

Der er forud for nærværende sag afholdt flere møder med grundejer.
 

Beskrivelse

Beholdningen af kommunale byggegrunde i Viborg by
Viborg by er fra 2006 til 2021 vokset med næsten 6.000 indbyggere svarende til 16,4 %, hvilket er over dobbelt så meget som i hele landet. Viborg Kommune er som helhed i samme periode vokset med 6,8 %. I Viborg by forventes en befolkningstilvækst på over 3.000 indbyggere de næste 12 år.
 
I perioden 2006-2020 er Viborg by vokset med ca. 400 personer/år i gennemsnit, svarende til en årlig tilvækst på 1,1%.  Der er opført over 200 nye boliger pr. år i Viborg by i samme periode.
 
De primære byudviklingsområder i Viborg by er i banebyen (Viborg C) og i Arnbjerg, syd for Viborg samt færdiggørelse af arealer i Viborg Vestby.
 
I Viborg Baneby opføres primært etageboliger.
 
I Arnbjerg er over halvdelen af områdets 840 boliger ved at være realiseret. Her har kommunen udstykket 244 grunde i perioden 2017-2020, hvoraf 220 er solgt og der resterer 24 parcelhusgrunde.
 
Kommunens beholdning af grunde i Viborg by er:
-          63 parcelhusgrunde: 24 i Arnbjerg, 3 i Palleshøje og 36 i Viborg vestby
-          38 tæt-lav bebyggelse (storparceller): 38 i Arnbjerg, 0 på Asmild Mark og 0 i Møgelkær
-          140 etageboliger i Arnbjerg. Disse forventes dog omlagt via ny planlægning til ca. 25 parcelhusgrunde samt 1 storparcel på ca. 1 ha til tæt-lav bebyggelse eller etageboliger
 
Kommunens beholdning af parcelhusgrunde i Viborg by strækker ca. 1-2 år frem.
 
Der er en del private byggemodninger på vej i Viborg by – hovedparten af disse er dog til tæt-lav bebyggelse eller etageboliger.
 
Ud over byggegrunde i Viborg by, er der en udstykning med 30 kommunale byggegrunde på vej i Taphede. Disse forventes klar til salg i 2023.
 
Nye byggegrunde i Arnbjerg
Viborg Kommune ejer nogle af arealerne inden for området, hvor kommunen ønsker lokalplan nr. 421 realiseret. Den resterende del er privatejet.
Ejer af Arnbjerg Alle 5 ønsker kun at realisere en lille del af lokalplanen i form af tre byggegrunde.
Da grundejer ikke ønsker at realisere den resterende del af lokalplanen, er grundejer indstillet på at sælge arealerne til Viborg Kommune, hvis det kan ske på ekspropriationslignende vilkår.
 
Salg til kommunen forudsætter, at der er hjemmel til at ekspropriere. Hjemlen findes i planlovens § 47, som foreskriver følgende betingelser:
-         Byrådet skal have vedtaget en gyldig og byggeretsgivende lokalplan. Betingelsen er opfyldt, da lokalplan nr. 421 er vedtaget.
-         Ejer kan og vil ikke virkeliggøre en lokalplan. Ejerne af Arnbjerg Alle 5 ønsker ikke at virkeliggøre lokalplanen.
-         Det skal være nødvendigt at ekspropriere. Det aktuelle behov for boliggrunde i området baseret på det hidtidige salg, befolkningsudvikling og intentioner i byggemodningshandleplanen viser nødvendigheden for at ekspropriere en del af ejendommen.
-         Byrådets vilje til at ekspropriere skal være til stede. Denne kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 
Dermed er det forvaltningens vurdering, at der er hjemmel til at ekspropriere de pågældende arealer, såfremt det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/30875

Resume

Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af Sparkær Mosevej 3A, 8800 Viborg, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer en del af Sparkær Mosevej 3A, 8800 Viborg, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 21. april 2021 (link til sag nr. 13 i byrådet den 21. april 2021) projektforslaget for etablering af trinbrættet i Sparkær.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har brug for at erhverve et areal fra Sparkær Mosevej 3A, (matrikel nr. 26, Sparkær By, Nr. Borris) for at kunne anlægge trinbrættet i Sparkær.
 
Ejeren af ejendommen er indstillet på at sælge arealet, såfremt det kan ske på ekspropriationslignende vilkår. Dette er muligt, hvis kommunen har hjemmel til at ekspropriere arealet.
 
Hjemlen til at ekspropriere arealet findes i vejlovens § 96, som foreskriver, at der kan eksproprieres til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.
Det vurderes, at betingelserne i § 96 er opfyldt, da det er nødvendigt at etablere trinbrættet, hvis toget skal kunne stoppe i Sparkær, og da etablering af togstoppet sker af samfundsmæssige hensyn.
 
Derudover er det en betingelse for ekspropriation, at byrådet skal være indstillet på at ekspropriere. Denne er betingelse er ligeledes opfyldt, hvis nærværende indstilling godkendes.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/8559

Resume

Køb af jord ved Søndermarksvej 27, 8830 Tjele (bevillingssag)
Sagen handler om fastsættelse af vilkår i købsaftale vedrørende jordkøb ved Søndermarksvej 27, 8830 Tjele.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kommunen køber ca. 480 m2 fra Søndermarksvej 27, Ørum, for ca. 9.600 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 33.000 kr. til kontoen ”Køb af en del af Søndermarksvej 27, Ørum” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
3. at udgiften på 33.000 kr. i 2022 finansieres ved nedsættelse af driftsbevillingen under Klima- og Miljøudvalgets politikområde ”Plan, natur- og Miljøområdet”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kommunen køber ca. 480 m2 fra Søndermarksvej 27, Ørum, for ca. 9.600 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 33.000 kr. til kontoen ”Køb af en del af Søndermarksvej 27, Ørum” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
3. at udgiften på 33.000 kr. i 2022 finansieres ved nedsættelse af driftsbevillingen under Klima- og Miljøudvalgets politikområde ”Plan, natur- og Miljøområdet”.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet den 13. april 2016 (link til sag nr. 27 i byrådet den 13. april 2016) at købe et skovareal ved Ørum med henblik på at fastholde og udbygge den rekreative brug af skoven.
Byrådet godkendte på mødet den 21. april 2022 (link til sag nr. 4 i byrådet den 21. april 2022) anvendelse af puljemidler til jordkøb i Futdalen. 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

For at sikre adgangen til skoven er det nødvendigt at erhverve ca. 480 m2 fra Søndermarksvej 27 (matr. nr. 3c, Ørum By, Ørum.), jf. bilag 1 og 2.
 
Forvaltningen har forhandlet med grundejer om køb af de ca. 480 m2.
Til brug for forhandlingerne har forvaltningen indhentet en mæglervurdering, jf. bilag 3. Mæglervurderingen lyder på 25 kr. pr. m2. Mæglervurderingen har kostet 5.000 kr. ekskl. moms.
Ejendomsmægleren tilkendegiver, at vurderingen for landbrugsjorden er 15 kr. pr. m2, men ejendomsmægler tillægger det i vurderingen betydning, at grundejer vil blive påført en gene fra trafikken fra den nye vej.
 
På baggrund af mæglervurderingen har forvaltningen tilbudt grundejeren 15 kr. pr. m2, i alt ca. 7.200 kr., da det svarer til, hvad kommunen normalt giver for landbrugsjord.
Som kompensation for genen fra trafikken har forvaltningen derudover tilbudt grundejer en ulempeerstatning på 2.400 kr.
Samlet har forvaltningen tilbud grundejer 9.600 kr.
 
Grundejer har accepteret tilbuddet.
 
Efter byrådets stillingtagen vil der blive udarbejdet en købsaftale. Overtagelsesdagen vil blive fastsat til den 1. september 2022. Derudover vil det fremgå, at kommunen afholder udgifter forbundet med handlen. Tinglysningsafgiften er ca. 1.808 kr. Udgiften til udstykning af det samlede areal er ca. 16.000 kr. ekskl. moms.
De samlede udgifter forbundet med handlen er derfor ca. 23.000 kr. ekskl. moms (afrundet)
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arealet forventes overtaget den 1. september 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 21/35581

Resume

Salg af Tinggade 3, 8830 Tjele (bevillingssag)
Ejendommen Tinggade 3 i Løvel har været udbudt til salg. Der er modtaget ét tilbud på ejendommen. Der skal tages stilling til salg og afholdelse af udgifter forbundet med salget.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune sælger Tinggade 3, Løvel, for 620.000 kr.,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 620.000 kr. til kontoen ”Salg af Tinggade 3, Løvel” med rådighed i 2022,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 77.000 kr. til kontoen ”Salg af Tinggade 3, Løvel” med rådighed i 2022,
 
4. at nettoindtægten på 543.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Salg af ejendomme”. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune sælger Tinggade 3, Løvel, for 620.000 kr.,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 620.000 kr. til kontoen ”Salg af Tinggade 3, Løvel” med rådighed i 2022,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 77.000 kr. til kontoen ”Salg af Tinggade 3, Løvel” med rådighed i 2022,
 
4. at nettoindtægten på 543.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Salg af ejendomme”. 
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tinggade 3 i Løvel (matr. nr. 27h, Løvel By, Løvel), jf. bilag 1, har været udbudt til salg via ejendomsmægler til en vejledende pris på 695.000 kr. Der er indkommet ét tilbud på 620.000 kr., jf. bilag nr. 2.
 
Ejendommen Tinggade 3 står tom. Ejendommen har tidligere været udlejet til beboelse.
 
I forbindelse med salget af ejendommen har der været en udgift til udarbejdelse af energimærke på 5.300 kr. ekskl. moms og en udgift til udarbejdelse af elinstallationsrapport og tilstandsrapport på 6.825 kr. ekskl. moms. Der er udgifter til mægler og markedsføring på 64.610 kr. ekskl. moms, jf. bilag nr. 3. I alt er der udgifter for 77.000 kr. (afrundet). Tinglysningsafgiften betales af køber.
 

Alternativer

Såfremt det fremsatte tilbud ikke accepteres, vil ejendommen forblive udbudt til salg.
 
 

Tidsperspektiv

Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. juli 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunen er ved salg af fast ejendom forpligtet til at sælge til markedspris. Sælges der til under markedspris vil det være udtryk for en ulovlig begunstigelse af enkeltpersoner.
 
Det er ejendomsmæglerens vurdering, at det fremsatte købstilbud matcher markedsværdien i det nuværende marked.
 
Ejendomsmæglerens vurdering bunder i følgende betragtninger:
-          Ejendommen har været udbudt siden december 2021
-          I udbudsperioden har der alene været 4 fremvisninger på ejendommen på trods af intens markedsføring. I samme periode er der opnået et tidligere købstilbud på kr. 650.000 - et købstilbud som køber desværre ikke kunne få finansieret.
-          Siden vurdering af ejendommen i november 2021 har vi modtaget byggetekniske rapporter på ejendommen. Indholdet af disse rapporter påvirker naturligvis prissætningen af ejendommen, idet de indeholder viden, som ikke forelå på vurderingstidspunktet, og som har stor relevans for køber. Herunder specielt at der er skimmelvækst i boligen.
 
Sælges ejendommen for 620.000 kr. er det derfor vurderingen, at dette vil være udtryk for markedsprisen på nuværende tidspunkt, og et afslag på 75.000 kr. vil derfor ikke være en ulovlig begunstigelse af tilbudsgiver.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 22/7393

Resume

Køb af del af Arnbjerg Alle 5, 8800 Viborg (bevillingssag)
Sagen handler om fastsættelse af vilkår i købsaftale vedr. en del af Arnbjerg Alle 5 i Arnbjerg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kommunen køber en del af ejendommen Arnbjerg Alle 5, 8800 Viborg, for ca. 6.075.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.151.000 kr. til kontoen ”Køb af en del af Arnbjerg Alle 5, Arnbjerg” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
3. at udgiften på 6.151.000 kr. i 2022 dels finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb” med 4.344.000 kr. og dels ved, at restbeløbet på 1.807.000 kr. forskudsvis finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kommunen køber en del af ejendommen Arnbjerg Alle 5, 8800 Viborg, for ca. 6.075.000 kr. jf. sagsfremstillingen,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.151.000 kr. til kontoen ”Køb af en del af Arnbjerg Alle 5, Arnbjerg” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
3. at udgiften på 6.151.000 kr. i 2022 dels finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb” med 4.344.000 kr. og dels ved, at restbeløbet på 1.807.000 kr. forskudsvis finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Der er forud for nærværende sag afholdt flere møder med grundejer.
 

Beskrivelse

Som det fremgår af en af de tidligere sager på dagsordenen om principbeslutning om ekspropriation i Arnbjerg, har forvaltningen været i dialog med ejeren af Arnbjerg Alle 5, 8800 Viborg, med henblik på realisering af lokalplan nr. 421 for et boligområde i Arnbjerg.
 
Grundejer ønsker kun at realisere en lille del af lokalplanen i form af tre byggegrunde, og de ønsker derfor at sælge en del af ejendommen til kommunen på ekspropriationslignende vilkår, jf. kortet i bilag nr. 1.
De arealer, som grundejer ønsker at sælge til kommunen, er en del af matr. nr. 1d, Søgårde, Asmild, og udgør i alt ca. 27.000 m2.
 
Til brug for forhandlingerne med grundejer har forvaltningen indhentet to mæglervurderinger, jf. bilag nr. 2 og 3. Udgiften til mæglervurderingerne er på 15.000 kr. ekskl. moms.
Den første mæglervurdering (bilag nr. 2) lyder på følgende:
-         270 kr. pr. m2 for arealer til brug for åben-lav bebyggelse,
-         260 kr. pr. m2 for arealer til brug for tæt-lav bebyggelse,
-         39 kr. pr. m2 for arealer udlagt til grønt område og
-         0 kr. for areal udlagt til vej.
Den anden mæglervurdering (bilag nr. 3) lyder på følgende:
-         250 kr. pr. m2 for arealer til brug for åben-lav bebyggelse,
-         235 kr. pr. m2 for arealer til brug for tæt-lav bebyggelse,
-         40 kr. pr. m2 for arealer udlagt til grønt område og
-         40 kr. pr. m2 for areal udlagt til vej.
 
Forvaltningen har på baggrund af de indhentede mæglervurderinger fremsat et tilbud på 225 kr. pr. m2 for alle ca. 27.000 m2. I alt ca. 6.075.000 kr.
Ud over mæglervurderingerne er der ved fremsættelse af tilbuddet lagt vægt på arealernes beliggenhed i form at, at der er tale om et etableret område, som er tæt ved Viborg Bymidte og indkøb, og da enkelte af grundene har mulighed for udsigt. Det fremsatte tilbud er betinget af byrådets godkendelse.
 
Grundejer har accepteret tilbuddet.
 
Efter byrådets stillingtagen vil der blive udarbejdet en købsaftale. Overtagelsesdagen vil blive fastsat til den 1. juli 2022.
Derudover vil det fremgå, at kommunen afholder udgifter forbundet med handlen. Tinglysningsafgiften er ca. 38.200 kr.  Udgiften til udstykning af arealerne er ca. 23.000 kr. ekskl. moms.
De samlede udgifter forbundet med handlen (mæglervurderinger, tinglysningsafgift og udstykning) er derfor ca. 76.000 kr. ekskl. moms (afrundet).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arealet forventes overtaget den 1. juli 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde. 
Bilag

Sagsid.: 21/30875

Resume

Køb af jord til trinbræt ved togstop i Sparkær
Sagen omhandler køb af en del af Sparkær Mosevej 3A, 8800 Viborg, og en del af Sparkær Mosevej 3F, 8800 Viborg

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kommunen køber 520 m2 fra Sparkær Mosevej 3A, 8800 Viborg, for 70.000 kr., jf. sagsfremstillingen,
 
2. at Kommunen køber 445 m2 fra Sparkær Mosevej 3F, 8800 Viborg, for 13.000 kr., jf. sagsfremstillingen og
 
3. at den samlede udgift på 92.000 kr. (købspriser + udgifter forbundet med handlerne) i 2022 finansieres af rådighedsbeløbet på kontoen ”Trinbræt i Sparkær”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kommunen køber 520 m2 fra Sparkær Mosevej 3A, 8800 Viborg, for 70.000 kr., jf. sagsfremstillingen,
 
2. at Kommunen køber 445 m2 fra Sparkær Mosevej 3F, 8800 Viborg, for 13.000 kr., jf. sagsfremstillingen, og
 
3. at den samlede udgift på 92.000 kr. (købspriser + udgifter forbundet med handlerne) i 2022 finansieres af rådighedsbeløbet på kontoen ”Trinbræt i Sparkær”.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 21. april 2021 (link til sag nr. 13 i byrådet den 21. april 2021) projektforslaget for etablering af trinbrættet i Sparkær.
På samme møde godkendte byrådet, at der blev givet en anlægsindtægtsbevilling på 195.000 kr. De 195.000 kr. udgør en donation fra borgerne i Sparkær i form af dels forberedende arbejder, rydning og jordarbejder på arealet ved Sparkær Mosevej 3A til en værdi af 37.500 kr. og dels en indsamling af kontante midler på 157.800 kr. Donationen fra borgerne i Sparkær er blandt andet øremærket til køb af arealet ved Sparkær Mosevej 3A.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har været i dialog med de to berørte grundejere vedrørende nærværende købssag.
 

Beskrivelse

Som det fremgår af en af de tidligere sager på dagsordenen om principbeslutning om ekspropriation i Sparkær, har kommunen brug for at erhverve et areal fra ejendommen Sparkær Mosevej 3A til brug for etablering af et trinbræt i Sparkær.
Kommunen har derudover brug for at erhverve et areal fra Sparkær Mosevej 3F til brug for etablering af trinbrættet i Sparkær.
 
For at etablere trinbrættet er det nødvendigt at erhverve ca. 520 m2 fra Sparkær Mosevej 3A samt ca. 445 m2 fra Sparkær Mosevej 3F, jf. bilag 1.
 
Sparkær Mosevej 3A:
Ejeren af Sparkær Mosevej 3A er indstillet på at sælge arealet til kommunen, såfremt det kan ske på ekspropriationslignende vilkår.
Til brug for forhandlingerne med grundejeren om køb af de ca. 520 m2 har forvaltningen indhentet en mæglervurdering, jf. bilag 2. Mæglervurderingen lyder på 78.000 kr. svarende til 150 kr. pr. m2. Mæglervurderingen har kostet 5.000 kr.
 
Den borgerdrevne toggruppe i Sparkær har tilbudt grundejeren 70.000 kr. svarende til 135 kr. pr. m2.
Grundejeren har accepteret dette tilbud.
Det fremsatte tilbud er i overensstemmelse med mæglervurderingen, og forvaltningen indstiller derfor til, at arealet købes for den aftalte pris.
 
Sparkær Mosevej 3F:
Sparkær Mosevej 3F ejes af Banedanmark. Banedanmark er indstillet på at sælge et areal på ca. 445 m2 til kommunen.
Til brug for forhandlingerne har Banedanmark indhentet en mæglervurdering, jf. bilag 3. Mæglervurderingen lyder på 13.350 kr. svarende til 30 kr. pr. m2. Banedanmark har på baggrund af mæglervurderingen tilbudt, at Viborg Kommune kan købe arealet for 13.350 kr.
 
Såfremt byrådet godkender indstillingen, vil der blive udarbejdet en købsaftale på hver af de to arealer. Forvaltningen forventer, at overtagelsesdagen bliver den 1. juli 2022. Overtagelsesdagen fastsættes dog efter nærmere aftale med grundejer. Derudover vil det fremgå, at kommunen afholder udgifter forbundet med handlen. Tinglysningsafgiften udgør ca. 4.000 kr. for de to arealer.
De samlede udgifter forbundet med handlerne (mæglervurdering og tinglysningsafgift) er derfor ca. 9.000 kr. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arealerne forventes overtaget den 1. juli 2022. Overtagelsesdagen fastsættes dog efter nærmere aftale med grundejerne.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Køb af arealet ved Sparkær Mosevej 3A og udgifterne forbundet med dette jordkøb finansieres af den donation, som Viborg Kommune har modtaget fra borgerne i Sparkær.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunen kan lovligt modtage en donation i form af penge eller aktiver, såfremt kommunens eventuelle modydelse er sagligt begrundet.
I nærværende sag er kommunens modydelse etablering af trinbrættet i Sparkær. Idet der er tale om en gave til brug for varetagelse af en kommunal opgave, og som kommer lokalsamfundet til gode, er modtagelsen af donationen sagligt begrundet.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.  
Bilag

Sagsid.: 20/23767

Resume

Indstilling af salg af Vinkelvej 20, 8800 Viborg
Ejendommen Vinkelvej 20, 8800 Viborg, har været (gen)udbudt til salg. Der er modtaget ét tilbud på ejendommen. Tilbudsgiver har efterfølgende trukket sig fra forhandlingerne. Byrådet skal tage stilling til, om salget af ejendommen skal sættes i bero.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at salget af Vinkelvej 20 i Viborg sættes i bero indtil videre.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at salget af Vinkelvej 20 i Viborg sættes i bero indtil videre.
Fraværende:
Kurt Mosgaard

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Leo Nørgaard

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 21. april 2021 (link til sag nr. 24 i byrådet den 21. april 2021) at udbyde Vinkelvej 20 til salg. Byrådet godkendte den 22. juni 2021 (link til sag nr. 33 i byrådet den 22. juni 2021) udbudsvilkårene, hvorefter ejendommen blev udbudt som et projektudbud på baggrund af et forslag til kommuneplantillæg nr. 56 Viborg Øst til Kommuneplan 2017-2029, samt ønsker til udformning af projektforslaget med udgangspunkt i Viborg Kommunes Arkitekturpolitik.
 
Ved udbudsfristens udløb 25. november 2021 var der modtaget ét tilbud. Efter endt udløb af tilbudsfristen den 25. november 2021 modtog forvaltningen et nyt tilbud. På baggrund af det nye tilbud besluttede byrådet den 15. marts 2022 (lukket dagsorden) at udsende ejendommen Vinkelvej 20 i et nyt udbud.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Vinkelvej 20 har været genudbudt. Den nye tilbudsfrist udløb den 1. april 2022. Inden fristens udløb modtog Viborg Kommune ét tilbud. Der har siden udbuddets afslutning pågået forhandlinger med denne tilbudsgiver. Tilbudsgiver har afslutningsvist valgt at trække sig fra forhandlingerne med henvisning til det givne marked med prisstigninger, leveringsproblemer og renteuro.
 

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Region Midt har lejet parkeringspladsen og dele af bygningen Vinkelvej 20 til Covid Test- og vaccinationscenter Viborg frem til udgangen af 2022. Regionen har mulighed for at opsige aftalen med 1 måneds varsel.
 
Der vil herefter være en driftsudgift indtil ejendommen overtages af en ny ejer eller overgår til anden anvendelse.

Juridiske og planmæssige forhold

Ejendommen Vinkelvej 20 blev udbudt salg under forudsætning af byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56 Viborg Øst (inkl. ændringsforslag) til Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplantillægget behandles i anden sag på samme møde som denne sag.

Sagsid.: 20/42163

Beslutning i Byrådet den 22-06-2022

 
Fraværende:
Leo Nørgaard