You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 21. september 2022 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Aksel Rosager Johansen, Anders Bertel, Anders Jensen, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Eva Pinnerup, Frederik Houmann Thuesen, Johannes Vesterby, Katrine Fusager Rohde, Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Kurt Johansen, Lars Mogensen, Leo Nørgaard, Lise Bertelsen, Lone Kastberg, Mads Panny, Malena Møller Mortensen, Marianne Aaris Andersen, Marianne Gaardsdal, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Niels Jørgen Ottesen, Peter Juhl, Pia Viller Arendt, Sofie Ringgaard Schøning, Steffen Drejer, Stine Damborg, Stine Isaksen, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/37999

Resume

Forligspartierne indgik den 2. september budgetforlig om budgettet for 2023 til 2026. Budgetforliget udgør nu budgetforslaget til byrådets 1. behandling.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,
 
1. at budgetforslaget oversendes til 2. behandling på byrådets møde den 12. oktober.

Beslutning i Byrådet den 21-09-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Aksel Rosager Johansen stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Alternativet indgik den 2. september 2022 budgetforlig om budgettet for 2023 til 2026. Forligsteksten kan ses af bilag nr. 1.
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED er løbende blevet inddraget. Hoved-Med har blandt andet deltaget i byrådets budgetkonference den 29.-30. august.
 
Budgetforslaget er sendt i høring hos Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ældrerådet, Viborg Ungdomsråd og Det Grønne råd.
Høringssvar fra rådene behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 5. oktober.
 

Beskrivelse

Budgetforslaget består af basisbudgettet korrigeret for ændringerne i budgetforliget, tillægsbevillinger på byrådets møde den 31. august og tekniske ændringer. Budgetforligets enkelte ændringer kan ses i bilag nr. 2.

Præsentation af budgetforslaget

Budgetforslaget for 2023 til 2026 inkl. ovenfor beskrevne ændringer, ses af tabel 1 og 2.
 
Tabel 1. Resultatopgørelse for budgetforslag 2023-2026
 
Regnskab 2021
Budget-opfølgning 2022
Budget 2023
Budget 2024
Budget 2025
Budget 2026
Skatter og generelle tilskud
-6.436,4
-6.549,3
-6.629,1
-6.897,2
-7.113,4
-7.297,1
Serviceudgifter
4.143,4
4.237,6
4.359,8
4.390,1
4.369,6
4.347,8
Overførselsudgifter
1.585,2
1.657,0
1.663,9
1.683,7
1.704,3
1.730,0
Kommunal medfinansiering
390,3
394,8
403,3
403,3
403,3
403,3
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
187,9
382,1
582,7
Renter
5,1
0,6
9,9
9,3
8,5
7,4
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-312,4
-259,3
-192,2
-222,9
-245,6
-226,0
Anlægsudgifter (skattefinansieret)
147,5
204,0
218,2
395,9
292,8
128,9
Alment boligbyggeri
-1,1
14,2
9,7
10,0
10,0
9,6
Jordforsyning
-116,5
14,8
-12,1
24,8
7,4
39,1
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
5,2
7,0
5,4
Nettoafdrag på gæld
64,2
336,0
2,0
33,4
84,1
81,1
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område
-218,2
309,6
25,6
246,5
155,7
38,1
Affaldsforsyning
-16,4
10,9
49,7
48,7
-16,4
-23,1
Øvrige finansforskydninger
-85,2
-119,5
-1,5
7,1
7,1
-1,9
Samlet likviditetsvirkning
-319,9
201,0
73,8
302,3
146,4
13,2
 
Regnskabstal er i årets priser. Budgetopfølgning 2022 er i 2022-priser. I budget 2023-2026 er udgifter i 2023-priser og indtægter i løbende priser.
 
 
Tabel 2. Likviditetsopgørelse for budget 2023-2026
Likviditet (minus = kasseforbrug)
Regnskab 2021
Budget-opfølgning 2022
Budget 2023
Budget 2024
Budget 2025
Budget 2026
Likvide aktiver primo
207,6
527,5
326,5
252,6
-49,7
-196,1
Samlet likviditetsvirkning
319,9
-201,0
-73,8
-302,3
-146,4
-13,2
Likvide aktiver ultimo
527,5
326,5
252,6
-49,7
-196,1
-209,2
Gennemsnitlig likviditet
792,0
890,0
690,0
490,0
265,0
185,0
 
Nedenfor kommenteres hovedposterne i tabel 1 og 2. En mere detaljeret resultatopgørelse kan ses i bilag nr. 3. Budgetforslagets konsekvenser for de kommunale takster kan ses i bilag nr. 4. En række af taksterne er på nuværende tidspunkt fremskrevet. De fremskrevne takster vil være beregnet til byrådets 2. behandling.

Skatter og generelle tilskud

Budgettet for skatter, tilskud og udligning er baseret på det statsgaranterede grundlag for 2023. Statsgarantien er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal den 1. januar 2023 i henhold til Danmarks Statistiks nyeste befolkningsprognose fra maj 2022. Der er heri indregnet 30.000 fordrevne ukrainere pr. 1. januar 2023, hvoraf 551 forventes at være i Viborg Kommune. I overslagsårene er indtægterne beregnet på baggrund af Viborg Kommunes nye befolkningsprognose, og udviklingen i udskrivningsgrundlaget er indarbejdet med KL’s skøn, der baserer sig på Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2023. Der er en væsentlig usikkerhed i både Viborg Kommunes nye befolkningsprognose og Danmarks Statistiks befolkningsprognose i forhold til forventet antal borgere fra Ukraine.
 
Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2023 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Der vil dog stadig ske en efterregulering af ejendomsskatter. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2026 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2023.
 
Det er i budgetforslaget forudsat, at byrådet vælger statsgaranti.
 
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgetforslag 2023-2026 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning, som inkluderer følsomhedsanalyser.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør 4.359,8 mio. kr. i 2023 efter Viborg Kommunes egen definition af serviceudgifter. Efter økonomiaftalens definition er serviceudgifterne 49,4 mio. kr. under Viborg Kommunes serviceramme. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2023 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne på 1.663,9 mio. kr. i 2023 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. april 2022.
Overførselsområdet er budgetlagt i henhold til de skøn, der indgår i Økonomiaftalen og således, at Viborg Kommunes andel af overførselsudgifter på landsplan udgør 1,80 pct.

Kommunal medfinansiering

Kommunernes medfinansiering af sundhedsudgifterne er en delvis finansiering af regionerne, hvor kommunerne betaler, når kommunens borgere behandles på sygehusene. Den kommunale medfinansiering udgør 403,3 mio. kr. i alle årene.

Resultat før anlæg og afdrag m.v.

Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 192,2 mio. kr. i 2023, 222,9 mio. kr. i 2024, 245,6 mio. kr. i 2025 og 226,0 mio. kr. i 2026. Byrådets målsætning er et overskud før anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr.

Anlægsudgifter

Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 218,2 mio. kr. i 2023, 395,9 mio. kr. i 2024, 292,8 mio. kr. i 2025 og 128,9 mio. kr. i 2026. Anlægsudgifterne i 2024 og 2025 ligger væsentligt over byrådets målsætning om et niveau på minimum 225 mio. kr. årligt.
 
Opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden indtægter, er de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 327,7 mio. kr. i 2023, hvilket ligger 23,1 mio. kr. over Viborg Kommunes vejledende andel af den statslige anlægsramme i 2023, der kan opgøres til 304,6 mio. kr.
 
Oversigt over anlægsudgifterne på projektniveau kan ses i bilag nr. 5.

Lånoptagelse og afdrag på gæld

I 2023 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 38,7 mio. kr. svarende til fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de udgifter i budgettet, som kommunen har låneadgang til. Det er udgifter til blandt andet byfornyelse og energiforbedringer.
 
Der forventes store anlægsudgifter på affaldsforsyningen i forbindelse med den nye klimaplan for en grøn affaldssektor. Dette resulterer i et stort negativt mellemregningsforhold mellem affaldsforsyningen og det skattefinansierede område, idet det skattefinansierede område lægger penge ud, indtil anlægsudgifterne på affaldsforsyningen finansieres via øgede takster. Dette negative mellemregningsforhold er låneberettiget og udgør 50 mio. kr. i 2023 og 38 mio. kr. i 2024. Lån vedrørende affaldsforsyningen skal afdrages i takt med, at mellemregnings-forholdet i de kommende år nedbringes via øgede takster.
 
Der afdrages 90,7 mio. kr. på kommunens gæld i 2023. Nettoafdrag i 2023 er 2 mio. kr. (90,7-38,7-50,0). Afdragene overstiger samlet set lånoptagelsen for budgetperioden, hvilket betyder, at kommunens gæld reduceres.

Likviditet

Budgetforslaget har en negativ virkning for likviditeten i 2023, idet den faktiske likviditet reduceres fra 326,5 mio. kr. primo 2023 til 252,6 mio. kr. ultimo 2023. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 890,0 mio. kr. ultimo 2022 til 185,0 mio. kr. ultimo 2026. Byrådet har en målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet den 27. september kl. 12.00 og frist for fremsendelse af underændringsforslag den 4. oktober kl. 12.00.
 
Ændringsforslag og underændringsforslag skal fremsendes til forvaltningen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag på mødet den 5. oktober, inden de overgår til budgettets 2. behandling i byrådet den 12. oktober.
 
Budgetforslaget er sendt i høring hos Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ældrerådet, Viborg Ungdomsråd og Det Grønne råd. Høringssvar fra rådene behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 5. oktober.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 15/58560

Resume

Ordningen med byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder en kortere periode har været stillet i bero pga. Corona-pandemien. Med denne sag lægges op til en beslutning om, hvorvidt ordningen skal genoptages i 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til byrådet tager stilling til,
 
1. om ordningen med byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder i uge 10 skal genoptages fra 2023.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-09-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ordningen med byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder i uge 10 genoptages fra 2023.
 

Beslutning i Byrådet den 21-09-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Ordningen om at følge en medarbejder blev besluttet i byrådet den 18. november 2015. Byrådet evaluerede ordningen 25. januar 2017.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Som supplement til eksempelvis udvalgenes institutionsbesøg godkendte byrådet i november 2015 en ordning, hvor de enkelte byrådsmedlemmer kan komme tættere på den daglige drift i Viborg Kommune ved at følge en medarbejder i en kortere periode (link til sag nr. 9 i byrådet 18. november 2015).
 
Ordningen blev evalueret i januar 2017 (link til sag nr. 8 i byrådet 25. januar 2017) og videreført i følgende form:
 
Der gives mulighed for, at byrådsmedlemmer som enkeltpersoner kan følge en medarbejder og få et indtryk af dennes dagligdag.
 
Uge 10 er udpeget som den uge, hvor byrådsmedlemmer har mulighed for at følge en medarbejder i en kortere periode.
 
Det typiske forløb vil være af én dags varighed, hvor et byrådsmedlem følger en medarbejder i en institution (f.eks. en skole eller et plejecenter) eller på rådhuset (f.eks. i visitation eller Borgerservice).
 
Under forløbet er byrådsmedlemmet omfattet af de regler, der er gældende for de pågældende medarbejdere på stedet.
 
Direktøren for det pågældende område modtager og koordinerer ønsker fra byrådsmedlemmer om at gøre brug af muligheden for at følge en medarbejder.
 
Når en medarbejder følges, ledsages byrådsmedlemmer ikke af repræsentanter fra medierne.
 
I januar udsender Stabs- og Byrådssekretariatet en mail om information om muligheden for at følge en medarbejder. Ønsket om at deltage stiles til direktøren for det ønskede område.
 
Ordningen har været stillet i bero de seneste par år pga. Corona-pandemien. Samtidig er der taget hul på en ny byrådsperiode. Det foreslås derfor at der tages stilling til, om ordningen med byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder i uge 10 skal genoptages fra 2023.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/1629

Resume

Boligselskabet Viborg søger om, at afdeling 19, Mogensgaarden fritages for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond for afviklede prioriteter af den oprindelige finansiering. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det godkendes at afdeling 19, Mogensgaarden i Boligselskabet Viborg fritages for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond for 1/3 af ydelserne vedrørende udamortiserede prioriteter af den oprindelige finansiering.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-09-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det godkendes at afdeling 19, Mogensgaarden i Boligselskabet Viborg fritages for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond for 1/3 af ydelserne vedrørende udamortiserede prioriteter af den oprindelige finansiering.
 

Beslutning i Byrådet den 21-09-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

På mødet den 8. august 1995 besluttede Viborg Kommunes Økonomiudvalg at anbefale til Landsbyggefonden, at afdeling 19, Hans Werrings Gård blev fuldt fritaget for indbetaling til Boligselskabet Viborgs dispositionsfond uden tidsbegrænsning for 2. prioritetslånet. Sag nr. 299 fra den 8. august 1995 fremgår af bilag nr. 2.
 
Landsbyggefonden godkendte efterfølgende fritagelsen med en tidsbegrænsning til og med 2004. Denne tidsbegrænsning blev senere forlænget til at gælde til og med 2019.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Dispositionsfondsforpligtigelse
I eksisterende almene afdelinger, hvor lånene af den oprindelige finansiering er færdigafdraget (udamortiserede), nedsættes lejen ikke. I stedet for lejenedsættelse foretages en indbetaling til boligorganisationens dispositionsfond. Af de midler, der indbetales til dispositionsfonden, overføres 2/3 af indbetalingerne til Landsbyggefonden.
 
Fritagelse for dispositionsfondsforpligtigelse
Boligselskabet Viborg søgte i december 2021 Landsbyggefonden om at forlænge fritagelsen for dispositionsfondsforpligtigelsen, der udløb i 2019.
 
Landsbyggefonden godkendte i januar 2022, at afdeling 19, nu Mogensgaarden, kan blive fritaget for dispositionsfondsforpligtigelsen uden tidsbegrænsning og med tilbagevirkende kraft til januar 2020. Den nye godkendelse fra Landsbyggefonden er dog for en 1/3 af dispositionsfondsforpligtigelsen, men omfatter også et lån, som blev udamortiseret i 2019. Landsbyggefonden har betinget den nye godkendelse af Kommunens stillingtagen.
 
Viborg Kommunes godkendelse fra 1995 for det første udamortiseret lån er uden tidsbegrænsning og kræver derfor ikke en ny godkendelse. Derimod har Viborg Kommune ikke tidligere godkendt en fritagelse fra dispositionsfondsforpligtigelsen for det lån, som blev udamortiseret i 2019.
 
Fritagelsen på 100 % af det første udamortiseret lån betød en besparelse for afdeling 19 på ca. 61.000 kr./år. Den nye fritagelse på 1/3 af to udamortiserede lån medfører en besparelse for afdeling 19 på ca. 71.500 kr./år.
 
Fritagelsen vil påvirke Boligselskabet Viborgs egenkapital, idet dispositionsfonden ikke modtager indbetaling fra de udamortiserede lån i afdeling 19, Mogensgaarden.
 
 
Afdeling 19, Mogensgaarden (Tidl. Hans Werrings Gård)
Hans Werrings Gård er bindingsværkshuse fra omkring år 1600 og blev fredet i 1979.
 
I 1984 købte Boligselskabet Viborg ejendommen ustøttet fra Sanerings- og Byfornyelsesselskabet af 1971 og betingede købet med, at ejendommen kunne ombygges fra 19 værelser til 5 lejligheder og 2 ungdomsboliger.
 
Boligselskabet begrunder behovet for fritagelsen for dispositionsfondsforpligtelsen med, at ejendommen er fredet og derfor bl.a. har øget drifts- og varmeudgifter. Da almene afdelinger er underlagt balancelejeprincippet vil huslejeniveauet i afdeling uden støtte blive væsentligt højere end sammenlignende lejemål og afdelingen vil derfor risikere tomgangsleje.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Fritagelsen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Fritagelsen har ingen konsekvens for Kommunens økonomi.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Af driftsbekendtgørelsens § 47 fremgår:
 
Ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen i almene boliger nedsættes lejen ikke og likvide midler, der fremkommer som følge heraf, overføres for almene boligafdelinger kontant til dispositionsfonden.
 
stk. 2 Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond, nybyggerifond eller til staten.
 
Bilag

Sagsid.: 22/18459

Resume

Af byrådets konstitueringsaftale fremgår det, at der i nuværende byrådsperiode skal arbejdes på et forstærket samarbejde med erhvervslivet gennem etablering af indikatorer m.v. Der skal i den forbindelse tages stilling til, om Viborg Kommune skal iværksætte analyse af erhvervsservice.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune igangsætter en analyse af erhvervsservice i både Viborg Kommune og Business Viborg.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-09-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune igangsætter en analyse af erhvervsservice i både Viborg Kommune og Business Viborg.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Beslutning i Byrådet den 21-09-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Stine Isaksen og Aksel Rosager Johansen stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Hvert år sammenligner Dansk Industri gennem undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima (fra 2022: Lokal Erhvervsvenlighed) danske kommuner på en række områder, der relaterer sig til indsatser og rammevilkår for erhvervslivet. Undersøgelsen afstedkommer en rangering af kommunerne.
 
I byrådets konstitueringsaftale fremgår det, at der skal arbejdes målrettet for et forstærket samarbejde mellem kommune og erhvervsliv bl. a. gennem etablering af indikatorer, redskaber, delmål og mål, så samarbejdet styrkes på relevante og målbare områder.
 
Der er allerede indgået aftale med Business Viborg om indsatsområder for 2022 og 2023, der imødekommer dele af byrådets ønske. Men disse indsatsområder kan suppleres af en undersøgelse af virksomhedernes vurdering af den erhvervsservice, som Viborg Kommune og Business Viborg tilbyder lokale virksomheder.
 
En analyse af erhvervsservice ved Viborg Kommune og Business Viborg foreslås i givet fald udarbejdet i samarbejde med en ekstern konsulentvirksomhed.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

En analyse af erhvervsservice kan igangsættes, når der er indgået aftale med ekstern konsulentvirksomhed om opgaven.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/1976

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 21-09-2022

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2021 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 22/16639

Resume

Der skal tages stilling til, om Viborg Kommune vil indgå i mageskifte af to arealer ved Gl. Århusvej med Regionshospitalet Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune og Region Midtjylland mageskifter to arealer ved Gl. Århusvej,
 
2. at anlægsudgiften på 32.000 kr. i 2022 – hvis tilbuddet accepteres af både by- og regionsrådet – afholdes af bevillingen givet til kontoen ”Vej til banegraven, Viborg Baneby.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-09-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune og Region Midtjylland mageskifter to arealer ved Gl. Århusvej, og
 
2. at anlægsudgiften på 32.000 kr. i 2022 – hvis tilbuddet accepteres af både by- og regionsrådet – afholdes af bevillingen givet til kontoen ”Vej til banegraven, Viborg Baneby.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Beslutning i Byrådet den 21-09-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Stine Damborg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Til brug for etablering af en ny minicyklotron (en type partikelaccelerator, der kan producere radioaktivt vand. Vandet kan anvendes til at undersøge hjertes blodforsyning) ønsker regionen at købe et areal på ca. 12 m2 af Viborg Kommune.
 
De 12 m2 er en del af matr.nr. 7000lg, Viborg Markjorder, og er beliggende ved Gl. Århusvej grænsende op til regionshospitalet, se bilag 1.
 
Viborg Kommune ønsker samtidigt at købe et areal på ca. 2.725 m2 ejet af regionen til brug for anlæg af en banebysti.
 
Arealet er en del af matr.nr. 99b, Viborg Markjorder, og er en baneskråning beliggende ved Gl. Århusvej og Banevejen, se bilag nr. 2.
 
Kommunen har tilbudt at mageskifte de to arealer ved en aftale om gensidig overdragelse af arealerne, hvor der ikke erlægges nogen købesum, se bilag nr. 3. Der sker således et skifte lige over.
 
Kommunen har indhentet en mæglervurdering, se bilag nr. 4.
 
Ejendomsmægleren har vurderet, at markedsprisen for de to arealer er:
-         Regionens areal på ca. 2.725 m2: 136.250 kr. (svarende til 50 kr. pr. m2).
-         Kommunens areal på ca. 12 m2: 5.000 kr.
 
Mægleren har foretaget vurderingen uden hensyntagen til, hvad henholdsvis arealafståelsen og arealerhvervelsen har af betydning for grundlaget for den bebyggelsesprocent, som fremgår af lokalplan nr. 352 for Regionshospitalet Viborg, og som regionshospitalet har mulighed for at udnytte.
 
Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af regionshospitalet som det eneste, og der vil således ikke være andre købere, for hvem byggeretten har en selvstændig værdi.
 
Omkostningerne vurderes skønsmæssigt at udgøre:
-         Mæglervurdering: 5.000 kr., ekskl. moms.
-         Landinspektør og behandling ved Geodatastyrelsen: 23.000 kr., ekskl. moms.
-         Tinglysning: 2 x 1.750 kr. = 3.500 kr.
I alt: 31.500 kr.
 
Kommunen afholder omkostningerne forbundet med handlen.

Alternativer.

Intet.
 

Tidsperspektiv

Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. oktober 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune kan undlade at sende arealet på de 12 m2 i offentligt udbud, da salget sker til regionen, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
 
Sagen forventes offentliggjort, hvis regionsrådet godkender aftalen om mageskifte ved regionsrådsmøde den 28. september 2022.
Bilag

Sagsid.: 22/18459

Resume

Valg af analysevirksomhed ifm. analyse af erhvervsservice i Viborg Kommune
 
Det indstilles, at der tages stilling til, om Viborg Kommune og Business Viborg skal indgå samarbejde med Iris Group om analyse af erhvervsservice i Viborg Kommune.

Indstilling

Under forudsætning af, at udvalget i anden sag på dagsordenen vedtager at indstille til byrådet, at Viborg Kommune igangsætter en analyse af erhvervsservice, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune indgår samarbejde med Iris Group om analyse af erhvervsservice i Viborg Kommune i 2022 og 2023, og
 
2. at udgiften på 228.000 kr. i 2022 og 158.000 kr. i 2023 i givet fald afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation” i hhv. 2022 og 2023.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-09-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune indgår samarbejde med Iris Group om analyse af erhvervsservice i Viborg Kommune i 2022 og 2023, og
 
2. at udgiften på 228.000 kr. i 2022 og 158.000 kr. i 2023 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation” i hhv. 2022 og 2023.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Beslutning i Byrådet den 21-09-2022

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Stine Isaksen og Aksel Rosager Johansen stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen og Business Viborg har med henblik på udarbejdelse af en analyse af erhvervsservice i Viborg Kommune rettet henvendelse til 3 konsulenthuse, der er blevet bedt om i et oplæg at svare på følgende:
 
1. Hvad anser den enkelte analysevirksomhed for at være de væsentligste erhvervsserviceindsatser og rammevilkår, som tilbydes virksomheder i Viborg Kommune, og som skal indgå i analysen?
 
2. Hvordan vil den enkelte analysevirksomhed tilgå opgaven herunder præsentation af analysedesign, datakilder, tidsplan, præsentationsformat m.v.?
 
3. Hvordan sikres der udviklingsperspektiv for analysen med respekt for at sikre kontinuitet og sammenlignelighed?
 
4. Hvordan sammensættes økonomi i en aftale mellem den enkelte analysevirksomhed og Viborg Kommune/Business Viborg i forskellige scenarier med en aftalelængde på op til 4 år?
 
5. Hvor og hvordan har den enkelte analysevirksomhed løst lignende opgaver?
 
På baggrund af skriftligt fremsendte tilbud og efterfølgende møder med de 3 konsulenthuse, har forvaltningen og Business Viborg vurderet, at det mest fordelagtige tilbud er fremsendt fra Iris Group, idet Iris Groups løsning i størst mulig grad tilgodeser de behov, som Viborg Kommune og Business Viborg har for at omsætte virksomhedernes vurdering af erhvervsservice til konkret handling. Tilbuddet fra Iris Group er vedlagt som bilag nr. 1.
 
Tilbuddet fra Iris Group indeholder en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Viborg Kommune og interviews med udvalgte virksomheder. På baggrund af dataanalyser og udarbejdelse af rapport afholdes derefter 2 workshops. Første workshop er med virksomheder og relevante aktører, der har fokus på udvikling og forbedring af lokale rammebetingelser. Anden workshop er for medarbejdere i hhv. Business Viborg og Viborg Kommune og har fokus på at omsætte undersøgelsens resultater til en styrkelse af den virksomhedsrettede betjening i hhv. Viborg Kommune og Business Viborg.
 
Indtil videre foreslås en aftale med Iris Group for 2022 og 2023. Forskel i pris mellem 2022 og 2023 har baggrund i højere opstartsomkostninger det første år. Det vil være en fordel, såfremt Viborg Kommune og Business Viborg også efter 2023 vælger at få gennemført en analyse af erhvervsservice baseret på bl. a. en spørgeskemaundersøgelse. Til gengæld vil det være muligt, at Viborg Kommune og Business Viborg fra og med 2024 vælger at gennemføre workshops uden bistand fra Iris Group, men alene lader Iris Group gennemføre spørgeskemaundersøgelsen. Dette vil nedbringe de årlige udgifter.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Som det fremgår af tilbuddet kan første gennemførelse af erhvervsserviceanalysen ske i 3. og 4. kvartal 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
 
Af udbudsmæssige hensyn forbliver bilaget lukket.

Sagsid.: 20/42163

Sagsfremstilling

 

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke ”Godkend”