You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 20. februar 2014 kl. 15:15

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Det Lokale Beskæftigelsesråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Kristian Kristensen, Anni Hartung, Claus Pedersen, Henning Laursen, Henrik Hansen, Mette Selchau, Mogens Lindhard, Ryan Poulsen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Ghita Tougaard, Karsten Christiansen, Niels Jørgen Moeslund, Per Yding Sørensen, Seynab Handulle
Bemærkninger Gert Boller deltog i stedet for Karsten Christiansen og Thorben Koed deltog i stedet for Ghita Tougaard

Sagsid.: 12/115195
Sagsfremstilling
Som det fremgår af vedlagte bilag 1 har der været en samlet bevilling i 2013 på kr. 1.729.570 og et forbrug på kr. 1.573.056. Der resterer derefter kr. 156.514 i uforbrugte midler.
 
Der har endnu ikke været et forbrug i 2014.
 
Der er udarbejdet midtvejsrapport for Jobrotation 2.0 (bilag 2)
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20-02-2014
Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.
 
Der blev forespurgt, om Jobrotation 2.0 skulle fortsætte uden styregruppe eller var nedlagt, da styregruppen angiveligt skulle have holdt sit sidste møde. Arbejdsmarkedschef Jette Lorenzen afklarer dette og melder tilbage.

Sagsid.: 14/8655
Sagsfremstilling
En lokal initiativgruppe i Skelhøje søger Det Lokale Beskæftigelsesråd om tilskud til opstart af den socialøkonomiske virksomhed ”Vores Købmand”. Der søges om tilskud op til 300.000 kr.
 
Projektet ”Vores Købmand” er et lokalt forankret initiativ, som en gruppe borgere i Skelhøje har taget med henblik på at sikre aktivitet i lokalområdet. Udgangspunktet er etableringen af en lokal dagligvareforretning suppleret med café-aktiviteter med henblik på at skabe både lokal omsætning samt omsætning baseret på gæstende turister.
 
”Vores Købmand” tænkes oprettet som socialøkonomisk virksomhed, der dels involverer en række frivillige aktører samlet i en forening, der står for driften, dels en række lokale investorer, der sikrer den nødvendige bygningsmasse til formålet. Det sociale aspekt indgår i form af, at der stilles en række stillinger til rådighed i form af fleksjob og løntilskudsjob til førtidspensionister.
 
I den vedlagte ansøgning (bilag 2) fremgår, at der ved en omsætning på ca. 5,5 mio. kr./år vil være et mindre overskud, og at initiativgruppen forventer at denne omsætning nås allerede det første år. Et eventuelt tilskud skal derfor ses som en form for ”starthjælp”, så der er sikret økonomisk dækning til de udgifter, der vil være i forbindelse med opstarten, og som ikke er dækket af aktuelle indtægter endnu.
 
I den vedlagte projektbeskrivelse (bilag 1) er der et budget for de første 3 måneder, inkl. erhvervelse og renovering af bygning. Her er kapitalbehovet 1.295.000 kr. Af disse har investorgruppen dækket 600.000 kr. til bygningen, foreningens egenkapital har dækket 55.000 kr., og medlemskontingenterne og fundraising parties forventes at bidrage med 50.000 kr.
 
Bortset fra køb og renovering af bygningen (der allerede er dækket ind) udgøres størstedelen af kapitalbehovet af udgifter til varelager samt den løbende drift i startfasen (løn, energiforbrug m.m.). En mindre del er investeringer i alarm og inventar.
 
Over for forvaltningen er det mundtligt oplyst, at der indrettes særlige medarbejderfaciliteter i forhold til forventningerne til behovet hos de medarbejdere, der ansættes på særlige vilkår, f.eks. hvilerum.
 
Af ansøgningen og projektbeskrivelsen fremgår ikke, hvornår projektet forventes igangsat. Det er til forvaltningen mundtligt oplyst, at udgangspunktet er 1. april 2014, men at dette er afhængigt af, at den nødvendige startkapital er til stede.
 
I forhold til etableringen af fleksjob og job med løntilskud til førtidspensionister har Jobcenter Viborg taget kontakt til initiativgruppen med henblik på at afklare gruppens forventninger til omfanget af ansættelser, samt forventninger til nødvendige kompetencer og støttemulighederne i forhold til den enkelte ansatte.
Indstilling
Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og tager stilling til det ansøgte.
Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20-02-2014
Det Lokale Beskæftigelsesråd har meget sympati for projektet, men finder at den aktuelle ansøgning økonomisk set har et driftsrettet fokus frem for et beskæftigelsesrettet fokus.
 
Derimod vil rådet gerne se på en understøtning af projektets beskæftigelsesmæssige indsats for borgere med særlige udfordringer på arbejdsmarkedet. Rådet opfordrer til, at initiativgruppen indsender en fornyet ansøgning med fokus på disse aspekter.
 
Det Lokale Beskæftigelsesråd bemyndiger formandskabet til at træffe endelig afgørelse, når en fornyet ansøgning foreligger.
Bilag

Sagsid.: 14/8944
Sagsfremstilling
Regeringen indgik i april 2013 forlig med Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en kontanthjælpsreform. Reformen er udmøntet i en række ændringer af lovgivningen på beskæftigelses- og socialområdet med virkning fra 1. januar 2014.
 
Forsørgelsesydelser
Det, der hidtil har været kendt som kontanthjælp, er fremover ændret til to forskellige ydelser:
 
Kontanthjælp: Ydelse til borgere uden anden forsørgelse, der er fyldt 30 år, eller som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse (egu) eller videregående uddannelse). Ydelsen er på hidtidigt kontanthjælpsniveau, dog vil unge under 30 med erhvervskompetencegivende uddannelse får den særlige ungesats, der hidtil har været for unge op til 25 år.
 
Uddannelseshjælp: Ydelse til borgere under 30 år uden anden forsørgelse, der ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ydelsen er på det hidtidige niveau for kontanthjælpens ungesats for unge op til 25 år.
 
For begge ydelsestyper findes forskellige satser eller tillæg afhængigt af forsørgerstatus m.m.
 
I forbindelse med reformen er den gensidige forsørgerpligt for ægtefæller udvidet til også at omfatte samlevende. Den gensidige forsørgerpligt indebærer, at kontant- eller uddannelseshjælpen vurderes i forhold til parrets samlede formue og ægtefællens/samleverens indtægt.
 
Visitation
Det hidtidige matchsystem er afskaffet, og erstattet af en visitation, hvor det vurderes, om borgeren er jobparat (kontanthjælpsmodtagere), uddannelsesparat (uddannelseshjælpsmodtagere) eller aktivitetsparat (begge ydelsesgrupper).
 
Jobparat: Kontanthjælpsmodtagere, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Disse skal stå til rådighed for job og være aktivt jobsøgende.
 
Uddannelsesparat: Uddannelseshjælpsmodtagere, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår.
 
Aktivitetsparat: Kontanthjælpsmodtagere, der ikke vurderes at kunne komme i job efter en kortere periode, samt uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke vurderes at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. I begge tilfælde kan årsagen enten være faglige, sociale og/eller helbredsmæssige problemer eller at borgeren bruger sin ret til fravær under graviditet, barsel eller adoption.
 
Alle uddannelseshjælpsmodtagere skal i forbindelse med den første visitationssamtale have et uddannelsespålæg.
 
Er der umiddelbart ingen barrierer i forhold til at påbegynde og gennemføre en uddannelse er man ”åbenlyst uddannelsesparat” og forventes at starte på uddannelse hurtigst muligt, samt at skaffe sig ordinært arbejde indtil uddannelsen starter.
 
For øvrige uddannelsesparate og for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere kan der iværksættes understøttende aktiviteter, og tidfrister i forhold til opfyldelsen af uddannelsespålægget sættes i forhold til dette.
 
Indsatser
 
Nytteindsats
Med kontanthjælpsreformen indføres et nyt redskab kaldet nytteindsats, som indebærer at borgeren arbejder for kontanthjælpen i en offentlig virksomhed (herunder organisationer, foreninger mv., der betragtes som offentlige i beskæftigelsesindsatsen i øvrigt), med samfundsnyttige opgaver, der ligger ud over det normerede niveau.
 
Nytteindsats følger de kendte regler for virksomhedspraktik. Men hvor virksomhedspraktik som udgangspunkt har et opkvalificerende sigte for en bred vifte af målgrupper, er nytteindsatsen målrettet jobparate og åbenlyst uddannelsesparate.
 
Nytteindsats skal iværksættes senest efter tre måneder for jobparate og én måned for åbenlyst uddannelsesparate, og kan have en varighed op til 13 uger. Nytteindsats kan etableres som enkeltpladser hos offentlige arbejdsgivere, eller som større projekter på tværs af flere arbejdspladser.
 
Virksomhedspraktik og job med løntilskud
Disse to redskaber fortsættes som hidtil, dog afkortes perioden for offentligt løntilskudsjob fra max. 12 til max. 6 måneder. Tilbuddene kan gives til jobparate og aktivitetsparate, samt uddannelsesparate, hvis det er relevant. Job med løntilskud kan ikke tilbydes til åbenlyst uddannelsesparate.
 
Mentorstøtte
Mentorstøtte kan gives til alle grupper, men er som udgangspunkt målrettet mod aktivitetsparate.
 
Læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser
Disse kan tilbydes til alle kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Særligt for uddannelseshjælpsmodtagere gælder, at alle med grundskolen som højeste gennemførte uddannelsesniveau skal testes for læse-, skrive- og regnefærdigheder, og skal tilbydes indsatsen, hvis de ikke kan læse, skrive eller regne.
 
Øvrig vejledning og opkvalificering
Vejledning og opkvalificering er som udgangspunkt målrettet aktivitetsparate samt uddannelsesparate. Alle målgrupper kan dog tilbydes indsatsen, hvis det skønnes relevant, men der er som udgangspunkt ikke statsrefusion på kommunens udgifter, hvis indsatsen tilbydes jobparate og åbenlyst uddannelsesparate.
 
Koordinerede sagsbehandler
Alle aktivitetsparate skal have tilbudt en koordinerende sagsbehandler umiddelbart efter de er visiteret aktivitetsparate. Den koordinerende sagsbehandler følger borgeren gennem hele forløbet indtil borgeren vurderes jobparat eller uddannelsesparat.
 
Kontanthjælpsreformen og Viborg Kommunes frikommuneforsøg
Bestemmelserne i lovgivningen som følger af kontanthjælpsreformen kolliderer i et vist omfang med en del af Viborg Kommunes frikommuneforsøg. Forvaltninger arbejder fortsat på at afklare præcist, hvilket omfang dette har, og hvilke dele af frikommuneforsøget, som Byrådet kan fastholde eller blive nødt til at afslutte.
 
Viborg Kommunes strategi for fremskaffelse af tilbud til nytteindsats (nyttejob)
Jobcenter Viborg har ved implementeringen af reformen taget udgangspunkt i den samme tilgang, som tidligere er anvendt til kommunale løntilskudsjob og virksomhedspraktikker.
 
De seneste år har der ikke været behov for alle de pladser, som var forudsat i tildelingen af kommunale løntilskudskvoter, og en del af disse kan derfor i stedet anvendes i nytteindsatsen. Dette tilgodeser også borgeren, der tilbydes indsatsen, idet der så ikke skal ”opfindes” mere eller mindre fantasifulde jobfunktioner, som ellers beskrevet i mediernes omtale af nyttejob.
 
Med henblik på fremskaffelsen af pladser, samt ledelsens og personalets forståelse af nyttejobs formål og funktion har jobcenteret deltaget i møder med relevante MED-udvalg, både lokalt og centralt i kommunen.
 
Det er Jobcenter Viborgs vurdering, at de ubenyttede løntilskudspladser vil kunne dække behovet for nyttejob.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning, og
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter Viborg Kommunes strategi for tilvejebringelse af nyttejob
Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20-02-2014
Orienteringen om kontanthjælpsreformen blev taget til efterretning
 
Under Det Lokale Beskæftigelsesråds drøftelse af Viborg Kommunes strategi for tilvejebringelse af nyttejob var der bl.a. disse synspunkter:
 
-       Præcisering af, at nyttejob skal være funktioner, der ligger ud over den normerede indsats på arbejdspladsen
 
-       Nyttejob bør ikke træde i stedet for virksomhedspraktik og løntilskudsjob
 
-       Problematisk, at drøftelsen ikke er sket før reformens ikrafttræden 1. januar 2014
 
-       Drøftelsen har afventet svar fra Indenrigsministeriet og Beskæftigelsesministeriet på nyttejobs status i forhold til det igangværende frikommuneforsøg.
 
-       Forslag fra LO til principper som kunne indarbejdes i strategien.
 
-       Principper vil være gældende også for øvrige offentlige arbejdsgivere.
 
Forslagene fra LO fremsendes og behandles af en arbejdsgruppe bestående af Ryan Poulsen, Anni Hartung, Anders Kristensen fra LBR, Jette Lorenzen og Lis Elgaard fra Jobcenter Viborg samt eventuelt Gitte Sørensen fra Personale og Organisation, Viborg Kommune. Arbejdsgruppen udarbejder oplæg til principper.
 
Der opfordres til at øvrige medlemmer af LBR indsender yderligere forslag til principper.
Bilag

Sagsid.: 13/84612
Sagsfremstilling
Dispensation i forhold til løntilskud til førtidspensionister
Efter ønske fra især socialøkonomiske virksomheder, iværksatte Beskæftigelsesministeren i perioden 1. oktober – 31. december 2013 en forsøgsordning, hvorefter de lokale beskæftigelsesråd kunne give tilladelse til at dispensere fra rimelighedskravet, når en privat eller offentlig virksomhed ønsker at ansætte flere førtidspensionister med løntilskud.
 
Beskæftigelsesministeren har primo 2014 forlænget forsøgsordningen til udgangen af 2014.
 
Forsøgsordningen er beskrevet i Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 9:
 
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre skal gennemføre forsøg, hvorefter det lokale beskæftigelsesråd ved ansættelse i offentlige og private virksomheder af personer, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6, efter ansøgning fra kommunen kan fravige kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 samt personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.
 
Stk. 2. Det er en betingelse for fravigelse i henhold til stk. 1, at virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.
 
Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:
1) § 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der i såvel private som offentlige virksomheder skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 samt personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.
2) § 70, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 og antallet af personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 maksimalt må udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.
3) § 70, stk. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter begrænsningen i bekendtgørelsens § 70, stk. 1, kan fraviges ved ansættelse i offentlige virksomheder af personer omfattet af § 1, nr. 6, når virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse, at virksomheden i den forbindelse skal redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet, samt at der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.
 
Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2013.
 
Rimelighedskravet indebærer, at en virksomhed kun må have et begrænset antal medarbejdere ansat på særlige vilkår i forhold til antallet af medarbejdere ansat på ordinære vilkår.
 
Det er kommunen, der skal udarbejde ansøgningen til rådet på baggrund af en redegørelse fra den relevante virksomhed, hvor denne skal godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til, at den pågældende borger kan opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Offentlige virksomheder havde allerede i den eksisterede lovgivning mulighed for at blive fritaget for rimelighedskravet. Det kunne ske administrativt ved vurdering i Jobcenteret uden involvering af Det Lokale Beskæftigelsesråd.
 
Det Lokale Beskæftigelsesråd bemyndigede på mødet 24. oktober 2013 formandskabet til at træffe afgørelse på rådets vegne, når der forelå ansøgninger, og efterfølgende orientere rådet på næste ordinære møde. Forvaltningen havde på dette tidspunkt forespørgsler fra flere virksomheder, der overvejede at søge dispensation.
 
Der er dog ikke i den forløbne periode indkommet ansøgninger.
 
Dispensation i forhold til nytteindsats
I forbindelse med kontanthjælpsreformen er en lignende ordning indført i forhold til den såkaldte nytteindsats. Der er tale om en permanent ændring i Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats og med en præcisering i Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 31. Ordlyden i bekendtgørelsen er således:
 
Det lokale beskæftigelsesråd i den kommune, hvor virksomheden er beliggende, kan efter ansøgning fra jobcenteret dispensere fra kravet i § 60, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvor mange personer der må være i nytteindsats i forhold til antallet af ordinært ansatte. Dette gælder dog ikke for opgaver, der omfatter visiterede ydelser efter lov om social service.
 
Stk. 2. Det skal af ansøgningen om dispensation fra rimelighedskravet fremgå:
1) Hvilke opgaver, der skal løses som nytteindsats.
2) Hvilke arbejdspladser, jf. § 60, stk. 4, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er omfattet af ansøgningen, herunder hvor mange personer, der i forvejen er i tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på berørte arbejdspladser.
3) At tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant på de af ansøgningen berørte arbejdspladser er blevet hørt samt resultatet af høringen.
4) Hvordan jobcenteret har forholdt sig til reglerne om konkurrenceforvridning.
 
Stk. 3. Jobcenteret skal i ansøgningen om dispensation dokumentere, at arbejdet på arbejdspladsen fortsat vil have et indhold, som giver den enkelte person, der deltager i nytteindsats, mulighed for en beskæftigelse for sin ydelse, hvor personen indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et arbejde, der gør nytte.
 
Stk. 4. Dispensationen gives som en afgørelse om forholdet mellem antallet af personer i nytteindsats og antallet af ordinært ansatte.
 
Stk. 5. Det lokale beskæftigelsesråd kan træffe afgørelse om dispensation med virkning for en periode på mellem 1 og 2 år.
 
Stk. 6. Det lokale beskæftigelsesråd er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst halvdelen af de udpegede medlemmer er til stede. Afgørelse om dispensation træffes ved enstemmighed.
 
Stk. 7. Det lokale beskæftigelsesråds afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
Ordningen adskiller sig fra ordningen i forhold til løntilskud til førtidspensionister ved, at der kan gives en generel dispensation til en arbejdsplads eller et projekt på tværs af arbejdspladser. Da der er tale om nyttejob, vil der alene være tale om kommunale arbejdspladser.
 
Det Lokale Beskæftigelsesråds afgørelse skal være i form af et tal for forholdet mellem ordinært ansatte og ansatte i nyttejob. Der skal således ikke tages stilling til den enkelte borgers deltagelse i nyttejob.
 
Det fremgår også, at mindst halvdelen af Det Lokale Beskæftigelsesråds medlemmer skal deltage i afgørelsen, og at denne skal være enstemmig.
Indstilling
Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning, og
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager stilling til, om formandskabet fortsat kan træffe afgørelse om dispensation for forholdstalskravet ved ansættelse af førtidspensionister med løntilskud på rådets vegne under forlængelsen af forsøget.
Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20-02-2014
Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orienteringen til efterretning.
 
Det Lokale Beskæftigelsesråd bemyndigede formandskabet til at træffe afgørelse om dispensation for forholdstalskravet ved ansættelse af førtidspensionister med løntilskud på rådets vegne under forlængelsen af forsøget.

Sagsid.: 13/98103
Sagsfremstilling
Det Lokale Beskæftigelsesråd fastlagde sin mødeplan for 2014 på rådets seneste møde den 11. december 2013. Der har dog efterfølgende vist sig et behov for at revidere mødeplanen, og finde alternative tidspunkter til møderne i august og oktober 2014.
 
Følgende datoer blev besluttet:
 
20. februar 2014
8. maj 2014
21. august 2014
23. oktober 2014
11. december 2014
 
Det foreslås at august-mødet i stedet placeres enten den 19. eller den 26. august og at oktober møde placeres enten den 28. eller den 30. oktober. På alle de foreslåede datoer er der tilgængelige lokaler.
 
Møderne starter som udgangspunkt kl. 15.15, og forventes at vare 2 timer.
Indstilling
Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd foreslår
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd fastsætter nye datoer for møderne i august og oktober
Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20-02-2014
Det Lokale Beskæftigelsesråds møder i august og oktober flyttes til henholdsvis den 19. august og 28. oktober.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har afsat tid til et fællesmøde med Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. maj 2014 kl. 13 – 15. Dette møde indkaldes for medlemmerne af det nye lokale beskæftigelsesråd, som forventes udpeget af Byrådet ultimo april.
 
Konstituerende møde for Det Lokale Beskæftigelsesråd med funktionsperioden 1. juni 2014 – 31. maj 2018 afholdes i umiddelbar forlængelse af mødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.