You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 15:15

Mødested M5 på rådhuset
Udvalg Det Lokale Beskæftigelsesråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anni Hartung, Ghita Tougaard, Henning Laursen, Mette Selchau, Mogens Lindhard, Niels Jørgen Moeslund, Ryan Poulsen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Anders Kristian Kristensen, Jeanette Winther, Karsten Christiansen, Seynab Handulle, Svend Aage Møller
Bemærkninger

Sagsid.: 14/28944
Sagsfremstilling
Som det fremgår af vedlagte bilag 1, er der en samlet bevilling på kr. 1.156.514 inklusive overførslen fra tidligere år.

I alt er der disponeret kr. 1.052.915 i 2014, hvorefter der fortsat er kr. 103.599 til disposition resten af året.
Pr. 2. oktober 2014 er der udbetalt kr. 248.515.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28-10-2014
Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 14/64860
Sagsfremstilling
Mercantec søger Det Lokale Beskæftigelsesråd om støtte til finaledeltagelse for lokale folkeskoleklasser i Skills 2014-2015, der afvikles 9. januar 2015 i Bella Center. Der søges om tilskud på i alt 85.875 kr.
 
Finaledeltagerne findes gennem lokale kvalifikationsarrangementer, der afvikles i efteråret 2014. Vinderne herfra får muligheden for at deltage i finalearrangementet i Bella Center.
 
Baggrund:
Gennem flere år er der hvert år afholdt en landsdækkende konkurrence for erhvervsskoleelever, hvor der dystes i faglige færdigheder indenfor de enkelte fag. Konkurrencen har den overordnede titel ”Skills”.
 
I 2013 udviklede man et supplement til Skills, kaldet Skills-stafetten, hvor elever fra folkeskolerne fik mulighed for at prøve fagene på erhvervsskolerne af i en lignende konkurrence. Det Lokale Beskæftigelsesråd i Viborg støttede dengang den lokale udvikling af dette koncept. Målet er at udbrede kendskabet til indholdet i erhvervsuddannelserne og dermed også inspirere flere til at vælge disse.
 
Skills-stafetten afholdes i år for 8. klassetrin. Finalen afvikles sammen med erhvervsskolernes finale i Skills den 9. januar 2015.
 
Budgettet for ansøgningen
Det samlede budget for ansøgningen udgør 85.875 kr, der dækker transport, forplejning, lærerdeltagelse samt forberedelse for op til 55 personer (to klasser).
Indstilling
Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager stilling til det ansøgte.
Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28-10-2014
Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilger tilskud til DM i Skills for skoleelever med det ansøgte beløb.
 
Mette Selchau deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 14/64948
Sagsfremstilling
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2014 et forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere. Reformen bygger til dels på det arbejde, som blev gennemført i det såkaldte Carsten Koch-udvalg i 2013 og begyndelsen af 2014.
 
Reformen består af tre hovedelementer:
 • justeringer i organiseringen af understøtning og opfølgning på indsatsen
 • ændringer i selve indsatsen
 • ændringer i refusions- og kompensationssystemet (incitamentsstrukturen) 
Som en del af regeringens lovprogram for folketingsåret 2014/2015 er der udarbejdet lovforslag om de 2 første elementer, som har været i høring i første halvdel af oktober, mens ændringerne i refusions- og kompensationssystemet først er planlagt som lovforslag i januar 2015.
 
Der er dog også elementer i forliget, der ikke indgår i lovprogrammet, men som kan gennemføres administrativt, blot de nødvendige finanslovsbevillinger er til stede, f.eks. centralt udbudte efteruddannelsesforløb for jobkonsulenter og a-kassemedarbejdere.
 
Justering i organiseringen af understøtning og opfølgning på indsatsen
Lovforslaget, der vedrører organiseringen og understøtningen af indsatsen indeholder følgende hovedpunkter fra forliget:
 • nyt servicekoncept for virksomheder og koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner,
 • oprettelse af nationalt kontaktpunkt for virksomheder,
 • ændret organisering og partsinddragelse,
 • afbureaukratisering af arbejdsprocesser i kommunerne for så vidt angår beskæftigelsespolitiske mål og beskæftigelsesplaner, afskaffelse af organisatoriske bindinger,
 • afskaffelse af muligheden for at pålægge et jobcenter at bruge anden aktør, pligten for kommunen til at offentliggøre enhedsomkostninger og statens mulighed for at gennemføre statslige rammeudbud
 • afskaffelse af kvote- og sanktionssystemet for offentlige løntilskudspladser. 
Den mest synlige ændring er afskaffelsen af de nuværende lokale og regionale beskæftigelsesråd. Denne ændring sker sideløbende med en administrativ ændring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor de nuværende 4 beskæftigelsesregioner erstattes af 3 decentralt placerede afdelinger af styrelsen.
 
Beskæftigelsesrådene erstattes af en række regionale arbejdsmarkedsråd sammensat efter nogenlunde samme principper som de hidtidige regionale beskæftigelsesråd. Opgaverne bliver især at understøtte indsatsen på tværs af kommunerne, men også sikre samarbejdet og koordinationen med a-kasser, VEU-centre og regionale Vækstfora. Herudover skal rådene udmønte varslingsindsatsen ved større afskedigelser samt andre opgaver, der indtil nu har været varetaget af de regionale eller lokale beskæftigelsesråd (f.eks. dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med virksomhedspraktik og nytteindsats).
 
Som noget nyt inddrages de regionale kommunekontaktråd (KKR), der fremover skal drøfte tværkommunalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen.
 
En anden ændring er de årlige beskæftigelsesplaner, hvor de udmeldte ministermål fremover vil være vejledende og ikke obligatoriske for kommunerne at forholde sig til i beskæftigelsesplanerne. Endvidere formaliseres det, at beskæftigelsesplanerne fremover kan have et flerårigt sigte og ikke som hidtil, hvor alle mål skulle følge kalenderåret.
 
Ændringer i selve indsatsen
Lovforslaget, der vedrører ændringerne i selve indsatsen, indeholder følgende hovedpunkter fra forliget:
 • En individuel og tidlig indsats
 • Mulighed for et reelt uddannelsesløft
 • Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed
 • Virksomhedsservice og jobformidling for så vidt angår et styrket fokus herpå i jobcentrene
 • Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud
 • En særlig indsats for langtidsledige
 • Afbureaukratisering af arbejdsprocesser i kommunerne for så vidt angår, at strafrefusion ophæves, den ledige skal fremover kun have en plan, afbureaukratisering af offentligt løntilskud
 • En enkel og mere effektiv administration via digitalisering
 • Afskaffelse af G-dage 
Den mest markante ændring er afskaffelsen af pligten til aktivering senest hver 6. måned. Til gengæld fremrykkes det første aktiveringstilbud i forhold til hidtil, således at ledige under 30 år og over 50 år skal påbegynde aktiveringen seneste efter 3 måneders ledighed, mens øvrige skal påbegynde aktiveringen senest efter 6 måneders ledighed.
 
Efter første tilbud kan iværksættes yderligere tilbud, hvis og når jobcenteret vurderer, at der er behov for det. Den ledige har dog ikke længere en ret til mere end det første tilbud.
 
Samtidig indføres et mere intensiveret kontaktforløb, med hyppigere samtaler. Til gengæld vil en del af samtalerne være fælles mellem jobcenter og a-kasse.
Indstilling
Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28-10-2014
Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 14/49185
Sagsfremstilling
Det Lokale Beskæftigelsesråd berørte på møde 8. maj 2014 kort problematikken omkring det lokale partssamarbejde. Umiddelbart opfordrede man til at overveje i hvilken form det lokale arbejde kunne fortsættes og udbygges i samarbejde med byrådspolitikerne, hvis nedlæggelsen af de lokale beskæftigelsesråd skulle blive en realitet.
 
På rådets møde 19. august 2014 havde rådet en drøftelse af de muligheder, rådets medlemmer ser for det fremtidige lokale partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Viborg Kommune.
 
Det blev foreslået, at Det Lokale Beskæftigelsesråd udformer et samlet dokument til byrådets medlemmer omkring Rådets virksomhed siden kommunalreformen for at vise værdien af partssamarbejdet for den kommunale indsats.
 
Det blev ligeledes foreslået, at der i et fremtidigt partssamarbejde skulle skelnes mellem den direkte beskæftigelsesrettede indsats, og den mere socialt rettede indsats, som tidligere var de sociale koordinationsudvalgs kompetenceområde.
 
Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at parternes input skal give værdi for indsatsen, og at etableringen af faste råd eller nævn skal give værdi. Måske kunne den samme værdi opnås med andre samarbejdsformer.
Indstilling
Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter det fremtidige lokale partssamarbejde.
Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28-10-2014
Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede det fremtidige partssamarbejde.
 
Rådet besluttede at fremsende en henvendelse til Byrådet gennem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Rådet opfordrer i henvendelsen til et fortsat lokalt partssamarbejde under en eller anden form, herunder at der afsættes midler til partssamarbejdets udvikling og supplering af den kommunale beskæftigelsesindsats i lighed med den pulje, som Det Lokale Beskæftigelsesråd har haft til rådighed fra en særlig finanslovsbevilling.
 
Det tilrettede udkast til henvendelsen, samt oversigt over de LBR-finansierede aktiviteter i perioden 2007-2014 vedlægges som bilag.
Bilag

Sagsid.: 14/64920
Sagsfremstilling
Forvaltningen har opgjort aktuel status på Viborg Kommunes udmøntning af målene for Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder for 2014. Opgørelserne er lavet på baggrund af tal fra Jobindsats.dk, der samler data fra en række statslige og kommunale registre med oplysninger om overførselsindkomster, ledighed og beskæftigelsesforhold. Data opgøres månedligt og seneste opgørelse omfatter perioden frem til august/september 2014 – dog er målingen for ministermål 1 (uddannelsesgrad for unge) pt. suspenderet i Jobindsats.dk og målingen for ministermål 4 (samarbejdsgrad med virksomhederne) ikke opdateret for 2014.
 
Der er i materialet lavet en sammenligning med kommuner med sammenlignelige rammevilkår (”klyngen”), der også anvendes som reference i bl.a. den årlige Resultatrevision. Klyngen udgøres fra 2014 af kommunerne Albertslund, Billund, Faxe, Frederikssund, Herlev, Herning, Hvidovre, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Silkeborg, Sorø, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør, Vallensbæk/Ishøj, Vejle og Aarhus.
 
Uddannelsesgrad for unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør ikke længere dette ministermål, da de tekniske vanskeligheder ved at sammenkøre data fra uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet har vist sig at være en udfordring, som man ikke kan løse tilfredsstillende.
 
En indikation på, at indsatsen peger den rigtige vej er, at der i 1. halvår 2014 totalt er sket et fald på ca. 6 % i antallet af unge under 30 år på offentlige ydelser i Viborg Kommune. For A-dagpengemodtagerne i aldersgruppen er faldet på mere end 21 % og for sygedagpengemodtagerne på 9 %. Også antallet af kontanthjælps-/uddannelseshjælpsmodtagere i aldersgruppen er mindre end i 2013.
 
Tilgang til førtidspension
 
Målingen opgøres som antallet af ny tilkendte førtidspensioner i opgørelsesmåneden samt de foregående 11 måneder lagt sammen.
 
Efter det drastiske fald i målingen gennem 2013 er situationen nu ”normaliseret”, og der ses i 2014 en lille stigning i antallet af ny tilkendelser. Det var også forventet i forbindelse med målfastsættelsen, idet måltallet for 2014 er fastsat højere end for 2013. Årsagen til dette er, at de første ressourceforløb vil blive afsluttet i 2014, og en del af disse vil have førtidspension som konklusion på den indsats, der er foretaget i ressourceforløbet.
 
Også i de sammenlignelige kommuner er der sket en stabilisering – der er en vis variation kommunerne imellem, hvor nogle har en lille stigning som i Viborg, mens andre fortsat udviser et fald.
 
Langtidsledigheden
 
Langtidsledigheden opgøres som det antal ledige dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere (herunder de unge under 30 år med kompetencegivende uddannelse), som har været ledige mindst 80 % af tiden indenfor de foregående 52 uger fra opgørelsestidspunktet.
 
Det ses, at langtidsledigheden de seneste år har været faldende, og nu er et stykke under det niveau, der er målet for december 2014. Ligeledes ses det, at udviklingen noget gunstigere i Viborg end i klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår.
 
Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder
 
Samarbejdsgraden opgøres som andelen af virksomheder i kommunen med mindst 2 beskæftigede (f.eks. ejer og en ansat), som indenfor kalenderåret har samarbejdet med jobcentret om beskæftigelsesordninger som løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge med forudgående ledighed fleksjob osv. Der måles både på virksomheder, der samarbejder med jobcenter i samme kommune, og virksomheder der samarbejder med jobcentre i flere kommuner.
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke foretaget opdateringer af målingerne i 2014, og de seneste data er derfor de, der blev anvendt til Resultatrevision 2013, som Det Lokale Beskæftigelsesråd behandlede på mødet 8. maj.
Indstilling
Formandskabet for Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller,
 
at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager indstillingen til efterretning.
Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28-10-2014
Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.
Bilag