You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00

Mødested Viborg Rådhus M.1.4
Udvalg Folkeoplysningsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anette Hørup Staun, Ejner Bank Andreasen, Gudrun Bjerregaard, Inge-Lise Sterup, Jørgen Mejlsø, Kjeld Bach, Marius Kristensen, Niels Rohde Pedersen, Palle Villumsen, Poul B. Andersen
Fraværende Arne Augustinussen, Torben Vestergaard
Bemærkninger Ninna Frederiksen deltog i mødet som suppleant for Torben Vestergaard

Sagsid.: 14/11969
Sagsfremstilling
Ifølge styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget i Viborg Kommune, § 6, stk. 2, vælger Folkeoplysningsudvalget selv sin formand, evt. næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Styrelsesvedtægten er vedtaget af Byrådet 25. september 2013 (sag nr. 18). Styrelsesvedtægten vedlægges som bilag 1.
 
Indtil valg af formand har fundet sted, ledes mødet af det byrådsmedlem, der længst har været medlem af et byråd. Er der flere med samme anciennitet, udpeges den ældste (styrelsesvedtægten § 6, stk. 1). Ifølge denne bestemmelse ledes formandsvalget af byrådsmedlem Gudrun Bjerregaard.
 
Ved valg af formand anvendes reglerne i den kommunale styrelseslov om flertalsvalg.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget vælger formand.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-03-2014
Som suppleant for Torben Vestergaard deltog Ninna Frederiksen.
 
Marius Kristensen blev valgt med 10 stemmer.
2 stemmer var blanke

Sagsid.: 13/102864
Sagsfremstilling
Ifølge styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget (vedlagt som bilag til sag nr. 1), § 6, stk.  2, fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.
 
Kultur, Service & Events har udarbejdet et forslag til forretningsorden, der vedlægges som bilag 1 til denne sag.
 
Byrådets vedtagne delegationsplan, som der henvises til i forslaget til forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget, vedlægges som bilag 2 til denne sag.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at forslaget til forretningsorden (sagens bilag 1) godkendes.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-03-2014
Som suppleant for Torben Vestergaard deltog Ninna Frederiksen.
 
Folkeoplysningsudvalget besluttede,
 
at forslaget til forretningsorden (sagens bilag 1) godkendes, idet teksten ’4 hverdage’ ændres til ’5 dage’ i § 5 for at opnå overensstemmelse med styrelsesvedtægten, § 6, stk. 5.
Bilag

Sagsid.: 14/1224
Sagsfremstilling
Ifølge forretningsorden for Integrationsråd Viborg indstiller Folkeoplysningsudvalget et medlem til rådet.
 
Integrationsrådet har 16 medlemmer med bopæl i kommunen.
 
· 8 kandidater og 8 suppleanter der vælges blandt de flygtninge og indvandrere fra 3. lande, der
deltager på et offentligt møde. Byrådet fastsætter fordelingen grundlag af bilag 1
· 2 byrådsmedlemmer
· 1 medlem indstilles af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe
· 1 medlem indstilles af Det Lokale Beskæftigelsesråd
· 1 medlem indstilles af skolebestyrelserne
· 1 medlem indstilles af Folkeoplysningsudvalget
· 1 medlem indstilles af Erhvervsrådet
· 1 medlem indstilles af menighedsrådene
 
Integrationsrådet har til formål at medvirke til at Viborg Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund, samt medvirke til at Viborg Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.
 
Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
 
Som bilag 1 vedlægges forretningsorden for Integrationsråd Viborg.
 
I de seneste to valgperioder har Palle Villumsen været valgt som Folkeoplysningsudvalgets repræsentant i Integrationsrådet, mens Marius Kristensen har været suppleant.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget indstiller en repræsentant og en stedfortræder til Integrationsrådet Viborg.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 05-03-2014
Som suppleant for Torben Vestergaard deltog Ninna Frederiksen.
 
Folkeoplysningsudvalget besluttede,
 
at Palle Villumsen indstilles som medlem og
at Anette Staun indstilles som stedfortræder
Bilag