You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 20. august 2014 kl. 16:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Folkeoplysningsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen, Gudrun Bjerregaard, Inge-Lise Sterup, Jørgen Mejlsø, Marius Kristensen, Niels Rohde Pedersen, Torben Vestergaard
Fraværende Anette Hørup Staun, Kjeld Bach, Palle Villumsen, Poul B. Andersen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/11900
Sagsfremstilling
1. Meddelelser fra formand, medlemmerne og administrationen
 
-
Møde 23-06-2014 med Bjerringbro If Gymnastik, Marianne Asp, og Viborg Idrætsråd, Preben Jensen, om kursustilskud til ”Kost og livsstilsvejledning”.
 
-
Møde 19-08-2014 med Bjerringbro Atletik og Motion, Kirsten Gade, om kursustilskud til ”Coaching og konfliktløsning”.
 
-
Fra sidste møde forelå spørgsmål vedr. lokaletilskudsansøgninger vedr. Dalgas Skydecenter og vedr. Karup Kølvrå Idrætsklub (KKIK). Forvaltningen orienterede med svar på de konkrete lokaletilskudsansøgninger.
 
 
2. Kursustilskud
Oversigt over udbetalinger og afslag 2014 vedlægges som bilag 1.
 
 
3. Start- og udviklingspuljen
Oversigt 2014 vedlægges som bilag 2.
 
 
4. Godkendelse af foreninger.
Kolle Bold Klub er blevet godkendt som ny forening. Foreningen, der er åben for alle, er stiftet af beboere på kollegiet vedr. Katedralskolen. Foreningens formål er at dyrke fodbold og med udgangspunkt i fælleskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen
 
Det Danske Spejderkorps, Sortebrødre Gruppe, Viborg, er blevet godkendt som ny forening.
 
 
5. Aktivitetstilskud 2014.
Aktivitetstilskud 2014 = 190 kr.
Alle indsendte ansøgninger er behandlet og aktivitetstilskud for 2014 er udbetalt.
Oversigt 2014 vedlægges som bilag 3.
 
 
6. Stikprøvekontrol af medlemstal.
Orientering på mødet.
 
-
Fremtidig fokus på, at foreninger, som udtages til kontrol, orienteres af kommunen, når stikprøvekontrol iværksættes, og at korrespondance vedr. evt. problemstillinger er direkte mellem forening og kommunen.
 
-
Revisionsrapporten vedlægges som bilag 4.
 
 
7. 2015-tema for folkeoplysningspolitikken
Forslag: Nye faciliteter.
 
-
Folkeoplysningsudvalget beslutter, at næste tema i forhold til folkeoplysningspolitikken er ”Nye faciliteter”.
 
 
8. Status på Conventus
Orientering om status
 
-
16. september 2014 afholdes orienteringsmøde for alle foreninger, og der arbejdes for, at alle foreninger lader sig registrere i systemet.
 
-
Pr. 1. november 2014 vil selvbetjeningsløsningen formentlig være i drift, således at kommunen kan opfylde centrale lovkrav om digitale selvbetjeningsløsninger for borgerne, som skal være i drift 1. december 2014.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-08-2014
 
Folkeoplysningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 14/29564
Sagsfremstilling
Sagen er senest behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 4. juni 2014 (sag nr. 6), hvor udvalget besluttede at udsætte afgørelsen om lokaletilskud til udvalgets møde i august 2014.
 
Forvaltningen har 21. maj 2014 godkendt foreningen Houlkær Løb & Motion. Foreningen er stiftet 3. oktober 2012. Allerede før stiftelsen af foreningen samledes man om at løbe. Således var der ca. 30 medlemmer i 2011. I dag er der omkring 100 medlemmer i foreningen. Medlemmerne kommer ikke kun fra Houlkær, men fra et stort opland.
Foreningens vedtægter vedlægges som bilag 1.
 
Man startede i Houlkær Hallen, men da muligheden for at samles her ophørte, fordi lokalet skulle anvendes til andet formål, besluttede foreningen at lede efter egne lokaler.
 
Klubben samler fortrinsvis voksne medlemmer. Børn kan også deltage, men de bliver ikke opkrævet kontingent.
 
Klubben indgik i september 2013 lejekontrakt med Vexa Ejendomme I ApS om at leje 60 kvm klublokale i Vexa Ejendommes domicil, Farvervej 5, Viborg. Dertil kommer ca. 50 kvm fællesarealer, der deles med firmaet Vexa Ejendomme (indgang, garderode, køkken, toilet/bad mv.)
 
Lejen udgør 48.000 kr. + moms = 60.000 kr. årligt.
Lejen dækker leje af klublokaler samt alle løbende driftsudgifter (el, vand, varme)
 
Klubben har 30. april 2014 indsendt ansøgning om lokaletilskud. Ansøgningen vedlægges som bilag 2. Lejekontrakten vedlægges som bilag 3.
 
Forvaltningen har besigtiget lokalerne. I forbindelse hermed oplyste foreningen, at lokaler skønnes anvendt ca. 12 timer om ugen. Foreningen oplyser, at den anvender lokalerne 600 timer årligt til egentlig foreningsbrug, hvor der er flere sammen. Dertil kommer 200 timer til spontane aktiviteter, enkeltmedlemmers brug mv. I alt 800 timer årligt.
 
Forvaltningen bemærker, at lejeprisen skønnes at være rimelig for det pågældende lejemål, men at lokalerne kunne anvendes bedre ved at flere foreninger kunne anvende lokalerne.
 
Lejen udgør ved 600 timer årligt 100 kr. pr. aktivitetstime, og ved 800 timer årligt udgør lejen 75 kr. pr. aktivitetstime.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at beslutning om lokaletilskud til Houlkær Løb & Motion udsættes til udvalgets møde i august 2014.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-06-2014
Indstillingen godkendt.
Sagsfremstilling
Forvaltningen bemærker, at der ikke umiddelbart findes egnede, ledige, kommunale lokaler at anvise.
 
Det foreslås derfor, at ansøgningen om lokaletilskud godkendes. Det vurderes, at bevillingen kan rummes i budgettet for 2015, såfremt det vedtages som foreslået af Folkeoplysningsudvalget.
 
Forvaltningen har på baggrund af Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen 4. juni 2014 rettet henvendelse til foreningen. Foreningens svar vedlægges som bilag 4.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at der godkendes lokaletilskud til Houlkær Løb & Motions leje af klublokaler på Farvervej 5, Viborg, efter de til enhver tid gældende regler til en lokaleudgift på 60.000 kr. (2015-priser) fra 1. januar 2015, svarende til for øjeblikket 73% af 60.000 kr. = 43.800 kr.,
at bevillingen forudsætter, at lokalerne vil kunne anvises til andre foreninger, hvis aktiviteter kan indpasses i Houlkær Løb & Motions foreningsaktiviteter i lokalerne.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-08-2014
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at der godkendes lokaletilskud til Houlkær Løb & Motions leje af klublokaler på Farvervej 5, Viborg, efter de til enhver tid gældende regler til en lokaleudgift på 60.000 kr. (2015-priser) fra 1. januar 2015, svarende til for øjeblikket 73% af 60.000 kr. = 43.800 kr.,
 
at bevillingen forudsætter, at lokalerne vil kunne anvises til andre foreninger, hvis aktiviteter kan indpasses i Houlkær Løb & Motions foreningsaktiviteter i lokalerne.
Bilag

Sagsid.: 14/41185
Sagsfremstilling
DBU har indført en ny måde at spille fodbold på for nogle årgange, således at de spiller et år mere 5-mandsfodbold, før de senere skal spille 7-mands.
 
Søndermarkens IK har derfor 35 drenge som ikke har nogle mål at træne på 2 gange om ugen.
 
Klubben råder over 6 sæt 5:5 mål, men har brug for 8 sæt.
 
Forespurgt, om træningen kunne lægges på to andre dage i ugen, oplyser klubben:
Vi har i dag 5 afdelinger som skal træne på 5:5 mands mål - og 2 af dem træner tirsdag og torsdag
- så det kan ikke lade sig gøre, og det har også været drøftet med trænerne, men der er ingen af de trænere som i dag træner mandag og onsdag, som kan flytte til tirsdag og torsdag, på grund af andre familiære forhold.
 
Klubben søger om dækning af 1 sæt 5:5 mål, der koster 4.500 kr. + moms.
Foreningen vil selv købe det andet sæt mål.
Ansøgningen vedlægges som bilag 1.
 
Klubben spiller på Liseborganlægget, hvor mål almindeligvis indkøbes af Liseborgcentret.
Målkontoen, hvor foreninger har mulighed for at søge om tildeling af mål på kommunale stadions, er opbrugt for i år.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til sagen.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-08-2014
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at der meddeles afslag på ansøgningen, idet det vurderes, at der ikke er tale om ny aktivitet jfr. retningslinier for start- og udviklingspuljen, og idet der ikke er flere midler på ”målkontoen” i 2014.
 
Det noteres, at Folkeoplysningsudvalget i forbindelse med behandling af budgetforslag 2015 har foreslået puljen forhøjet til 140.000 kr. fra 2015. Forslaget indgår i budgetforslag for 2015-2018.
Bilag

Sagsid.: 14/48555
Sagsfremstilling
Der har i den seneste tid været flere, forskellige henvendelser om sammenlægning af foreninger og om at ikke-folkeoplysende foreninger driver foreningsvirksomhed. Ofte for at gøre det enklere i lokalsamfundet.
Forvaltningen beder derfor Folkeoplysningsudvalget om at drøfte, hvad der skal til, for at det kan lade sig gøre og samtidig opretholde tilskud.
 
Aktuelt drejer det sig om en henvendelse fra Sjørup GF og Sjørup Borgerforening, der går i overvejelser om at opløse de nuværende foreninger og stifte en ny fælles forening, der rummer både idrætsforeningen, borgerforeningen og evt. forsamlingshuset. Simpelthen for at bruge færre personer på egentligt bestyrelsesarbejde, mens frivillige blot skal tage sig af den aktivitet, de interesserer sig for.
 
Sjørup har 281 indbyggere.
 
Der er udarbejdet et udkast til vedtægter for den nye forening. Udkastet vedlægges som bilag 1.
 
Sjørup Forsamlingshus får forsamlingshustilskud, ca. 17.000 kr. årligt.
 
Idrætsklubben får tilskud til vedligehold og drift af klubhuset. Om aktiviteterne i foreningen fortælles:
”Klubben havde i 2013 39 aktive medlemmer. Vi mødes hver mandag i klubhuset og løber herefter mellem 4 og 10 km i skoven. Efter løb får vi vand og kaffe i huset. En gang om året afholder vi Sjørup Skovløb, en volleyball turnering og en fiskekonkurrence.”
 
Ved klubhuset er der en fodboldbane, der dog ikke benyttes til fodbold. Således er det op til borgerforeningen selv at stå for klipning af banen. Banen benyttes dagligt af byens børn til fodbold og volleyball.
Klubhuset fik i 2013 4.700 kr. i lokaletilskud.
Foreningen lejer sig ikke ind i forsamlingshuset.
 
Foreningen modtager ikke andre tilskud.
 
Problemstilling:
Hvis den nye forening etableres som tænkt kommer den til at rumme både gymnastikforeningens folkeoplysende aktiviteter, borgerforeningens opgaver i Sjørup samt eventuelt forsamlingshusdrift.
 
 
Vi har samtidig en henvendelse fra Lindum Landsby Kulturhus, som har holdt møde med Lindum og omegns Idrætsforening. Her forestiller man sig en fælles hovedbestyrelse med repræsentanter for såvel idrætsforeningen som kulturhuset. Støtte til idrætsforeningen vil kunne modtages som nu i form af lokaletilskud til idrætsforeningens aktiviteter. Lindum Landsby Kulturhus skriver i sin henvendelse:
”Fordele: Vi skal ikke have så mange til at sidde i bestyrelsen, da de meninge medlemmer kan være gengangere fra begge bestyrelser. Det vil tillige være nemmere at få byen til at fungere som en socialt samlet gruppe, hvis vi kan afholde møder og planlægge byens aktiviteter samlet”.
 
Lindum har 158 indbyggere.
 
 
Folkeoplysningsudvalget har tidligere haft sager, hvor ansøgere ønskede at drive folkeoplysende virksomhed i en anden organisation end en selvstændig, folkeoplysende forening:
 
Løvskal-egnens Lokalråd driver forsamlingshuset Løvskalhus. Løvskal-egnens Lokalråd har til formål at fremme udviklingen og sammenholdet på Løvskalegnen. Rådet fungerer som borgerforening, når egnen skal repræsenteres. Derudover ville foreningen gerne selv stå for at drive de folkeoplysende aktiviteter i forsamlingshuset. Folkeoplysningsudvalget besluttede 20. september 2012, at foreningen ikke kunne godkendes på det foreliggende grundlag, bl.a. at foreningen ville skulle leje ud ”til sig selv”, når der afholdes folkeoplysende aktiviteter. Derudover er det et krav i folkeoplysningsloven, at et eventuelt overskud ved den folkeoplysende virksomhed ikke går til andre formål end den folkeoplysende virksomhed.
 
Skringstrup Kultur & Forsamlingshus fik af Folkeoplysningsudvalget 4. december 2013 afslag på at få lokaletilskud til forsamlingshusets linedance aktiviteter, da forsamlnigshuset ikke er en folkeoplysende forening.
 
Ifølge folkeoplysningsloven, § 3, skal den frie folkeoplysende virksomhed for at være tilskudsberettiget være etableret af en folkeoplysende forening med vedtægt.
 
Kulturudvalget godkendte 3. maj 2012, sag nr. 53, at Vridsted IF overtog driften af Vestfjendshallen ved en fusion. Et krav for at Vridsted IF fortsat kunne få lokaletilskud og hallen driftstilskud var, at der udarbejdes separate regnskaber. På denne måde fungerer Vridsted IF som ejer af Vestfjendshallen og samtidig primær bruger af hallen med synlig pengestrøm mellem de to regnskaber.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-08-2014
Folkeoplysningsudvalget drøftede sagen og besluttede, at den genoptages på udvalgets kommende temamøde, idet forvaltningen anmodes om til dette tema møde at udarbejde forslag til mulige modeller på området, inkl. beskrivelse af evt. problemstillinger m.v.