You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 4. februar 2015 kl. 16:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Folkeoplysningsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anette Hørup Staun, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen, Gudrun Bjerregaard, Inge-Lise Sterup, Jørgen Mejlsø, Kjeld Bach, Marius Kristensen, Palle Villumsen, Poul B. Andersen, Torben Vestergaard
Fraværende Niels Rohde Pedersen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/73202
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser fra formand, medlemmerne og administrationen
 
2.
Kursustilskud
Kursusoversigt 2014 vedlagt som bilag 1
 
3.
Start og udviklingspuljen
Oversigt over ansøgninger 2014 vedlægges som bilag 2
 
4. 
Tilskud til handicapforeninger 2015
Oversigt over budget 2015 vedlægges som bilag 3
 
5.
Karup Å Golfklub – nye klublokaler
Klubben har med en foreløbig ansøgning kontaktet Viborg kommune om tilskud til klublokaler. Klubben har fået mulighed for at leje et hus på ca. 160 m2 beliggende ved Hessellund SøCamping fra 1. april 2015.
Huset kan lejes for kr. 6000,- pr. måned og er inkl. renovation, ejendomsskatter og vand, men eksklusiv el/varme og forsikring.
Forvaltningen har 26/1-2015 været ude og besigtige lokalerne og vil efter udvalgsmødet 4/2-2015 anmode klubben om endelig ansøgning, lejeaftale mv.
 
 
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-02-2015
Orientering taget til efterretning.

Sagsid.: 15/6073
Sagsfremstilling
Det nye Folkeoplysningsudvalg har nu fungeret i ca. 1 år og har fortsat 3 års arbejdsperiode foran sig.
 
For at sikre, at dette arbejde gennemføres så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt, foreslår forvaltningen, at udvalget evaluerer:
 
  • Forvaltningens betjening af udvalget og samspillet mellem det administrative og det politiske niveau. Dette både op til møderne, det vil sige i sagsfremstillingerne, på selve møderne og imellem møderne.
 
  • Udvalgets eget arbejde, herunder mødeafvikling, den politiske behandling af dagsordenen. Herudover også f.eks. aktivitetsniveau både på og imellem møderne.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-02-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at der er behov for løbende vurdering af hvilke punkter, der skal behandles under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering” og hvilke punkter, der skal behandles som selvstændige sager,
 
at der skal sættes fokus på arbejdet med folkeoplysningspolitikken og det tema, der er besluttet for 2015, som vedrører ”Nye faciliteter”, og
 
at udvalget gerne holder udvalgsmøderne udenfor Rådhuset eventuelt i forbindelse med besigtigelse af anlæg, møder med foreninger, samråd m.fl.

Sagsid.: 14/18398
Sagsfremstilling
Det af Byrådet vedtagne budget for 2015 på Folkeoplysningsområdet vedlægges som bilag 1.
 
Forvaltningen kan i forlængelse heraf oplyse, at der forventes et mindreforbrug i 2014 og at der pt. også forventes mindreforbrug på lokaletilskud i 2015, og at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 17. juni 2014 derfor besluttede, at anvende i alt 747.000 kr. på følgende:
 
Finansiering af merudgift på til pasning af kunstgræsbaner, hvor der afsættes 397.000 kr. i 2015, og til finansiering af fremskrivning af lokaletilskud for foreninger, som har ”loft” over deres lokaletilskud, således at lokaletilskud for foreninger, der har et godkendt maksimum på deres lokaletilskud får dette maksimum fremskrevet fra og med 2015. Det er vurderet, at dette vil medføre en merudgift på 350.000 kr.
 
I budgettet er tilskuddene til mål på banerne endvidere forhøjet.
 
Herudover indebærer budgetrammerne, at tilskud på folkeoplysningsområdet kan fastholdes på 2014-nvieau.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at budget 2015 på Folkeoplysningsområdet tages til efterretning, og
 
at Folkeoplysningsudvalget beslutter, at udvalget fremover behandler det af Byrådet godkendte budget for det kommende år på udvalgets december-møde.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-02-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at budget 2015 på Folkeoplysningsområdet godkendes, og
 
at forvaltningen til næste møde udarbejder forslag budgetprocedure i udvalget med virkning fra budgetlægningen for perioden 2016-2019, idet denne koordineres med Byrådets budgetprocedure, herunder Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning.
Bilag

Sagsid.: 14/75832
Sagsfremstilling
Forvaltningen har 1. december 2014 modtaget en ansøgning fra Bjerringbro Cross Klub om økonomisk tilskud i forbindelse med klubbens kritiske og baneløse situation. Bjerringbro Cross Klub har de sidste 10-11 år været uden fast tilholdssted, og i perioden indtil nyt baneprojekt i Fårup bliver realiseret i løbet af 2016, ansøger Bjerringbro Cross Klub om et tilskud på 46.000 kr. til øgede aktivitetsomkostninger, heraf udgør vintertræning på indendørs anlæg 9.000 kr., svarende til et lokaletilskud på 6.570 kr.
 
I ansøgningen fremgår det af oversigten over de tiltag, der vil være fokus på frem til udgangen af 2015, at aktiviteterne har en betydelig grad af socialt karakter. Dette ser Bjerringbro Cross Klub som en meget vigtig faktor for netop at fastholde medlemmerne, som alle har bidraget med en stor arbejdsindsats i forbindelse med projektet i Fårup.
 
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i møde 17. juni 2014, sag nr. 2, forslag til anlægsbudget samt forslag til investeringsoversigt for perioden 2015 -2018, og på baggrund af udvalgets indledende drøftelse af nye anlægsønsker på de tidligere møder og de indkomne forslag til anlægsinvesteringer, kan peges på en række projekter, som kan indgå i forbindelse med behandlingen af forslag til investeringsoversigt 2015 – 2018, bl.a.:
 
”Bjerringbro Cross Klub søger om anlægstilskud til anlæg af motocrossanlæg i Fårup. Samlet anlægssum på 1.736.000 kr., heraf 1.380.000 til etablering af baneanlæg i 2016. Der søges om anlægstilskud på 1.174.000 kr.”
 
Det bemærkes, at Byrådet efterfølgende ikke afsatte beløb til projektet, men at forvaltningen er i fortsat dialog med klubben og med Viborg Idrætsråd om projektets realisering. Det forventes, at der foreligger forslag til løsningsmodel inden sommeren 2015.
 
Bjerringbro Cross Klub, som har eksisteret i ca. 40 år, har 65 medlemmer, heraf 34 under 25 år.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at udvalget drøfter sagen og tager stilling til tilskud.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-02-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at bevilge lokaletilskud efter gældende regler med 73 % af 9.000 kr., i alt 6.570 kr. til faciliteter til klubbens indendørstræning.
Bilag

Sagsid.: 14/78265
Sagsfremstilling
Overlund Tennis Klub søger om forhøjet lokaletilskud med virkning fra 1. januar 2015, idet udgifterne til leje af klubhuset overskrider foreningens godkendte ramme for lokaletilskud.
 
Klubhuset, som tidligere var ejet af Houlkær Idrætsforening, blev i 2013 solgt til Houlkær Hallen, som pr. 1. januar indgår lejeaftale med Overlund Tennis Klub til en årlig leje på 25.000 kr. Lejens størrelse fastholdes de første 3 år, hvorefter lejen hvert år reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset.
 
Overlund Tennis Klub har selv stået for istandsættelse af klubhuset.
 
Lokaletilskud
Overlund Tennis Klub har misforstået proceduren for ansøgning og frister vedr. lokaletilskud, og derfor ansøges der først nu om en forøgelse af tilskudsgrundlaget. Lokaletilskud i 2014 og 2015, som svarer til Houlkær Idrætsforenings tidligere tilskudsgrundlag, er beregnet til 10.716 kr.
Overlund Tennis Klub ønsker derfor en forøgelse af lokaletilskudsgrundlaget fra de nuværende 10.716 kr. årligt til 25.000 kr. årligt med virkning fra 1. januar 2015. Forøgelsen på 14.284 kr. svarer til et lokaletilskud på 10.427 kr.
 
Medlemstal
Overlund Tennis Klub har ca. 132 medlemmer, heraf 31 under 25 år.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at ansøgningen imødekommes med virkning fra 1. januar 2015, så det samlede lokaletilskudsgrundlag for Overlund Tennis Klub forhøjes fra 10.716 kr. til 25.000 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 73% af 14.284 kr. = 10.427 kr.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-02-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at ansøgningen imødekommes med virkning fra 1. januar 2016, så det samlede lokaletilskudsgrundlag for Overlund Tennis Klub forhøjes fra 10.716 kr. til 25.000 kr., svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 73% af 14.284 kr. = 10.427 kr.
Bilag

Sagsid.: 15/4867
Sagsfremstilling
Ulbjerg Gymnastikforening er en aktiv forening med godt 300 medlemmer. Foreningen ansøger Folkeoplysningsudvalget om tilskud til en Air-Track Plus, som er en 15 meter lang multifunktionel springbane, som kan anvendes af både børn og voksne på alle niveauer.
 
Økonomi
Air-Track Plus
67.550 kr.
 
 
Fonden Sparekassen Skals
-15.000 kr.
Gedsted Spare- og Lånekasses Legat
-6.000 kr.
Manglende finansiering
46.550 kr.
 
Ifølge folkeoplysningsbekendtgørelsen skal kommunen yde lokaletilskud til almindelig vedligehold af egne/lejede lokaler. Det afgørende spørgsmål er derfor, om en Air-Track anses for at være en del af lokalet, eller om der er tale om en rekvisit.
 
Forvaltningen bemærker, at Folkeoplysningsudvalget i møde 17. april 2013, sag nr. 5, behandlede en tilsvarende ansøgning fra Viborg Gymnastik Forening om lokaletilskud til en skumpude ved trampolinerne. Udvalget besluttede at meddele afslag på ansøgningen, idet skumpuder er rekvisitter, der ikke kan opnå lokaletilskud.
 
Ansøgningen forelægges Folkeoplysningsudvalget til beslutning.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget meddeler afslag på ansøgningen.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-02-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at meddele afslag på ansøgningen fra Ulbjerg Gymnastikforening.
Bilag

Sagsid.: 14/61576
Sagsfremstilling
Viborg Somali Association har ansøgt Viborg Kommune om at blive godkendt som folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningsloven. Foreningen ønsker at få stillet lokaler til rådighed, som de dermed selv har mulighed for at indrette, benytte til arrangementer og have som fast mødested.
 
 
Viborg Somali Association har nu bedt Advokat Nikolaj Wessel Tromborg, Leoni Advokater, om at bistå foreningen. Samtidig er vedtægterne blevet tilrettet. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at formålsparagraffen ikke er af folkeoplysende karakter og derfor ikke kan godkendes. 
 
Foreningens vedtægter forelægges nu Folkeoplysningsudvalget til beslutning.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen og tager stilling til godkendelse af foreningen.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-02-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at meddele afslag på ansøgningen, idet det vurderes, at foreningen ikke kan godkendes som folkeoplysende forening.
Bilag