You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 16. april 2015 kl. 16:00

Mødested VUC/CKU
Udvalg Folkeoplysningsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anette Hørup Staun, Arne Augustinussen, Ejner Bank Andreasen, Gudrun Bjerregaard, Inge-Lise Sterup, Jørgen Mejlsø, Kjeld Bach, Marius Kristensen, Niels Rohde Pedersen, Palle Villumsen, Poul B. Andersen, Torben Vestergaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger Kjeld Bach deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sag nr. 5,6,7

Sagsid.: 14/73202
Sagsfremstilling
1.
Meddelelser og gensidig orientering
 
2.
Kursustilskud
Oversigt over udbetalinger og afslag i 2015 vedlægges som bilag 1
 
3.
Bevillinger af mål 2015
Oversigt over ansøgte og bevilgede mål til kommunale stadions i 2015 vedlægges som bilag 2
 
4. 
Viborg Basket søger om økonomisk bistand til leje af hal 6.
Ansøgning fra Viborg Basket vedlægges som bilag 3.
 
Der er meddelt afslag på ansøgningen.
Afslag til Viborg Basket vedlægges som bilag 5.
 
5.
Godkendelse af foreninger
 
-      Viborg Rollespil er godkendt som folkeoplysende forening marts 2015
(Udbrede kendskab til rollespil i Viborg og Omegn og afholde arrangementer relateret til rollespil for interesserede i alle aldre)
 
-      StarPetanque Danmark er godkendt som folkeoplysende forening februar 2015.
(Formålet er at fremme fællesskabet om og interessen for petanque sporten. Klubbens aktiviteter skal tilgodese såvel bredde som elite. Hjemmehørende i Bjerringbro)
 
-      Skringstrup Linedance er godkendt som folkeoplysende forening marts 2015.
(Foreningens formål er at fremme interessen, kendskabet samt muligheden for at danse linedance og herigennem at skabe samvær, glæde og mulighed for motion)
 
-      Idrætsforeningen Idræt til de Unge er godkendt som folkeoplysende forening marts 2015.
(Foreningens formål er at udøve boldspil og derigennem skabe et godt og større sammenhold i Viborg og Omegn)
 
6.
Vision for Folkeoplysningen og kommunernes rolle
Brev fra kulturminister Marianne Jelved vedlægges som bilag 4
7.
Lokalefordelingsmøde 21. maj 2015
 
8.
Idrætsrådets repræsentantskabsmøde 7. maj 2015
 
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-04-2015
 
Orientering taget til efterretning.
 
Vedr. pkt. 4: Afslag på ansøgning fra Viborg Basket vedlægges som bilag 5.

Sagsid.: 14/53612
Sagsfremstilling
LOF Midtjylland har i brev af 28. august 2014 henvendt sig til Viborg Kommune, for at gøre opmærksom på ulige lokalevilkår inden for den folkeoplysende voksenundervisning. Brevet vedlagt som bilag 1.
 
Folkeoplysningsudvalget blev på møde 10. december 2014 orienteret om henvendelsen.
 
LOF sammenligner sine lokaleforhold med forholdene for Skolen for Kreativ Fritid, som holder til på Industrivej 13 i kommunale lokaler og her betaler et årligt gebyr. De to skoler er næsten lige store med ca. 5000 undervisningstimer og en årlig bevilling til undervisning på ca. 500.000 kr.
 
LOF har lokaler på Vævervej 10, og har en årlig lokaleudgift på 860.000 kr. inkl. el, vand, varme, rengøring og renovation. LOF’s lokaletilskuds bevilling er på 344.000 kr., så LOF har en egenbetaling på 516.000 kr.
 
Skolen for kreativ fritid betaler årligt 62.000 kr. i gebyr for brug af lokalerne på Industrivej 13.
 
Forvaltningen har undersøgt flere muligheder for at finde andre og billigere lokaler til LOF, men det har desværre ikke været muligt. Lokaler på biblioteket eller det nye Sundhedscenter Viborg har også været undersøgt, men begge steder var der optaget på alle de tider, LOF skulle bruge, eller også var der ikke lokaler nok.
 
Forvaltningen ser det derfor som en god løsning og vil anbefale, at LOF bevilges et forhøjet lokaletilskud på 100.000 kr. årligt, og at de så selv finder en løsning på de resterende, eventuelt ved at forhøje deltagerbetalingen, opsige lejemålet i stueetagen og/eller finde nogle billigere lokaler til deres bevægelseshold.
 
Folkeoplysningssamrådet er blevet anmodet om udtalelse til LOF’s ansøgning om forhøjelse af LOF’s lokaletilskudsbevilling, og formanden for samrådet Niels Rohde Pedersen fremsender følgende udtalelse:
 
”VFOS har ingen indsigelse mod forhøjelse af LOF, Viborg´s lokaletilskud
 under forudsætning af, at
 
1) forhøjelsen ikke forringer vilkår og det samlede lokaletilskud inden for de andre aftenskoler,
 
2) andre aftenskoler kan få forhøjet lokaletilskud, hvis de er eller kommer i
    samme situation som LOF”
 
 
Forvaltningen bemærker, at en forhøjelse af LOF’s lokaletilskudsbevilling kan findes inden for det samlede lokaletilskudsbudget og vil ikke forringe vilkårene for de andre aftenskoler.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at LOF’s lokaletilskudsbevilling, på baggrund af de helt særlige forhold i denne sag, forøges fra 344.000 kr. til 444.000 kr., svarende til en forøgelse på 100.000 kr.,
 
at bevillingen finansieres af mindreforbrug på lokaletilskudskonto.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-04-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at sagen, med baggrund i de på mødet faldne bemærkninger, udsættes til nærmere belysning.
Bilag

Sagsid.: 15/17205
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget behandlede i møde 4. februar 2015, sag nr. 3, budgettet for folkeoplysningens område og besluttede herunder:
 
at budget 2015 på Folkeoplysningsområdet godkendes, og
 
at forvaltningen til næste møde udarbejder forslag budgetprocedure i udvalget med virkning fra budgetlægningen for perioden 2016-2019, idet denne koordineres med Byrådets budgetprocedure, herunder Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning.
 
Forvaltningen har, under henvisning til Økonomi- og Erhvervsudvalgets procesplan (bilag 1) følgende forslag til fastlæggelse af procedure vedr. behandling / godkendelse af Folkeoplysningsområdets budgetter:
 
Folkeoplysningsudvalget:
april-mødet
Budgetforslag behandles. Forslag til prioriteringer videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget og indgår i den videre budgetlægning
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
maj-mødet
Formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget præsenterer budgetforslag for området for Kultur- og Fritidsudvalget
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
Kultur- og Fritidsudvalget behandler budgetforslaget
 
August / september:
Afsluttende budgetforhandling – Byrådets budgetseminar, behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og to behandlinger i Byrådet
 
Folkeoplysningsudvalget:
oktober/december
Budgettet behandles. Udvalget indarbejder evt. budgetændringer og sender disse til Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at det i sagen beskrevne forslag til budgetprocedure på Folkeoplysningens område godkendes.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-04-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at godkende det i sagen beskrevne forslag til budgetprocedure på Folkeoplysningens område.
Bilag

Sagsid.: 15/17205
Sagsfremstilling
I henhold til folkeoplysningslovens § 35 skal Kommunalbestyrelsen sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg (= Folkeoplysningsudvalget) i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af (bl.a.) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed.
 
I overensstemmelse hermed forelægges således budgetforslag for årene 2016-2019 til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget.
 
Budgetforslaget er udarbejdet af Økonomistaben i samarbejde med Kultur, Service & Events. Det er baseret på det senest tilrettede budget for 2015, som Folkeoplysningsudvalget behandlede på mødet 4. februar 2015, sag nr. 3.
 
Budgetforslaget for 2016-2019 vedlægges som bilag 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i møde 21. januar 2015, sag nr. 1, en procesplan for budgetlægningen 2016-2019, som koordinerer, hvornår udvalgene behandler en række fælles temaer i budgetlægningen.
 
Fra Kultur- og Fritidsudvalgets sagsfremstilling og behandling af sagen den 5. marts 2015 refereres følgende:
 
Der orienteres i sagen om de budgetrammer, som vil være udgangspunkt for udvalgenes budgetlægning. Serviceudgifterne er i rammerne generelt reduceret med 1,5 procent for at skabe et økonomisk råderum i budgetlægningen, jf. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. januar 2015 (sag nr. 1). I forlængelse af denne beslutning drøftes det på mødet, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.  Desuden drøftes tidsplanen for udvalgets budgetlægning, herunder inddragelse af interessenter i budgetlægningen.
Budgetrammer i budget 2016-19 / tilvejebringelse af økonomisk råderum
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:
 
Budgetrammer for serviceområderne i budget 2016-2019
(i 1.000 kr., 2016-pl)
2016
2017
2018
2019
Kultur
 84.063
 84.355
 81.884
 80.873
Folkeoplysning- og Idræt
 75.419
 75.061
 73.103
 73.103
I alt
159.482
159.416
154.987
153.976
* Rammerne korrigeres i april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.
 
Difference mellem de enkelte år fremkommer bl.a. fordi bevillinger til events og projekter indgår i enkelte eller flere år. Eksempler herpå er bevilling til Århus som Kulturby, 2017, Generation Handball, Viborg Elite, VAF, Billboard m.fl.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget det hovedprincip, at fagudvalgene selv løser evt. økonomiske udfordringer og skaber plads til nye driftsønsker inden for de udmeldte driftsrammer. På mødet 18. februar 2015 drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget de nærmere spilleregler og proces for, hvordan fagudvalgene skal bidrage til at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.  I oplægget til Økonomi- og Erhvervsudvalget indgår følgende spilleregler:
 
1)   Der indregnes en rammebesparelse på 1,5 procent af serviceudgifterne i de økonomiske rammer.
 
2)   Den ene halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene:
 
 • Udvalgene skal finansiere alle deres driftsønsker og evt. økonomiske udfordringer inden for dette råderum.
 • Hermed kan udvalgene fremsætte et budgetforslag, som ligger 0,75 procent over rammen, som er reduceret med 1,5 procent.
 • Hvis et udvalg har driftsønsker, der overstiger 0,75 procent, skal finansieringen af disse ønsker findes indenfor udvalgets egen økonomiske ramme og indarbejdes i udvalgets budgetforslag.
 • Ønske om evt. positiv demografiregulering på dagtilbud, skoler og ældreområdet kommer udover driftsønsker på 0,75 procent.
 • På sundhedsområdet er den aktivitetsbestemte medfinansiering undtaget for rammebesparelsen. Under politikområdet, politisk organisation, er kun erhverv og turisme samt udviklingspuljen omfattet af rammebesparelsen. Beredskabet er helt undtaget fra rammebesparelser pga. effektiviseringskrav i forbindelse med sammenlægning.
 • Rammebesparelsen indregnes i rammerne på de enkelte politikområder. I det omfang, at udvalgene omprioriterer mellem politikområder, gøres dette synligt for Byrådet.
 
3)   Den anden halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) skaber et økonomisk råderum for Byrådet, og de frigjorte midler anvendes til nye anlægsinvesteringer og evt. økonomiske udfordringer vedr. overførselsområderne og kommunens indtægtsbudget.
 
Råderummet skabes primært ved effektiviseringer, men også ved at indkassere eventuelle mindreforbrug som kan være opstået pga. ændrede budgetforudsætninger. Der er ingen bindinger på typen af effektiviseringer.  Råderummet kan fx skabes gennem følgende typer af effektiviseringer:
 • større frihedsgrader og afskaffelse af egne regler (særligt tema)
 • strukturtilpasninger
 • indhøstning af stordriftsfordele
 • organisationsændringer
 • anvendelse af velfærdsteknologi
 • digitalisering og selvbetjeningsløsninger
 • ”En smartere Kommune” og anvendelse af leanværktøjer
 
Proces i udvalgene
Udvalgene skal således udmønte rammebesparelser på 1,5 procent af serviceudgifterne i budgetforslaget.
 
Udvalgene beskriver, hvordan de realiserer rammebesparelserne. Det skal fremgå, hvor meget de enkelte politikområder er reduceret med, og der skal gives en overordnet beskrivelse af de typer af initiativer, som skal realisere budgetreduktionerne på de enkelte politikområder.
 
Udvalgene udarbejder desuden en beskrivelse af de driftsønsker, som de har indarbejdet i budgetforslaget.
 
Udvalgene afrapporterer til Byrådet på budgettemamødet 24. juni 2015.
 
Med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i møde 18. februar 2015 drøftes det, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.
 
Tidsplan for udvalgets budgetlægning
Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1). Efter procesplanen udarbejder udvalgene i perioden marts til maj 2015 deres driftsbudgetter. Anlægsbudgettet og nye anlægsønsker/idéoplæg behandles senest på junimøderne.
 
Det bemærkes, at der planlægges møder om budgettet i Kultur- og Fritidsudvalget 28. maj og 18. juni 2015, og at det forventes, at der afholdes møde med Viborg Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand i forbindelse med mødet 28. maj 2015.”
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 5. marts 2015:
 
at Forvaltningen på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger udarbejder oplæg til udvalgets videre drøftelse af driftsbudgetforslag for perioden 2016-2019,
 
at Viborg Kommunes betaling i forbindelse med Århus som kulturby 2017 ikke kan indgå i opgørelsen af besparelsen på 1,5%, som derfor må reduceres i forhold hertil, og
 
at udvalget godkender sin proces- og tidsplan for budgetlægningen.
 
I forlængelse heraf forelægges budgetforslag for Folkeoplysningsudvalget på mødet i dag. Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand inviteres til drøftelse af udvalgets indstilling vedr. budget 2016-2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 28. maj 2015.
 
Folkeoplysningsudvalget skal således tage stilling til placering af reduktionen på samlet 1,5 % af budgetrammen og udvalget kan komme med forslag til anvendelse af 0,75 % af denne reduktion.
 
Den samlede budgetramme er på 24.726.000 kr. og 1,5 % heraf udgør 371.000 kr. – og 0,75 % udgør 186.000 kr.
 
Der henvises til bilag til sagen, hvor regnskab 2014, korrigeret budget for 2015 og budgetrammen for 2016 er anført.
 
Forvaltningen foreslår, at reduktionen findes på konto 3.74.1 vedr. lokaletilskud, idet denne konto i regnskabet 2014 viser et større mindreforbrug, når der ydes tilskud efter de retningslinjer, der er gældende for lokaletilskud i Viborg Kommune (tilskud på 73 %, ingen ”25-års regel” m.v.)
 
Forvaltningen har ikke forslag til forøgelse af rammerne på andre områder, idet regnskabet for 2014 generelt set indeholder mindreforbrug, og derfor vurderes det, at det er muligt at opfylde retningslinjerne for tilskud på området indenfor de budgetmæssige rammer i budgetforslag for 2016-2019.
 
 
Udvalget kan naturligvis komme med forslag til budgetmæssige ændringer på mødet, således at disse kan indgå i den efterfølgende budgetlægning i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.
 
Budget 2016-2019 behandles herefter igen i Folkeoplysningsudvalget. Der henvises til sag på dagsordenen vedr. proces for budgetlægningen 2016-2019.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget fremsender budgetforslaget for 2016-2019 (bilag 2) til Kultur- og Fritidsudvalget, idet det bemærkes, at der efter fristen 1. maj 2015 behandles ansøgninger om nye lokaleudgifter i 2016 og overslagsårene.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-04-2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at budgetforslag for 2016 – 2019 (bilag 2) fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget, idet reduktionen på 1,50 % svarende til 371.000 kr., placeres på konto 3.74.1,02 Foreningsarbejde, og 0,75 % svarende til 185.000 kr. tilbageføres til konto 3.74.01,02 Foreningsarbejde. Nettoreduktionen udgør således 186.000 kr.
Bilag

Sagsid.: 15/11833
Sagsfremstilling
 
Den samlede rapport består af 4 dele.
 • § 35, stk. 2-udvalgets organisering, kompetence og medlemsfordeling.
 • Spørgeskemaundersøgelsen af § 35, stk. 2-udvalg.
 • Interviewundersøgelse med medlemmer af § 35, stk. 2-udvalgene om deres syn på folkeoplysningspolitikkerne
 • Folkeoplysningspolitikkernes indhold og mål
 
Hovedkonklusionen på undersøgelsen indikerer, at der både blandt aktørerne på folkeoplysningsområdet og hos de kommunalpolitikere, der er medlem af et § 35, stk. 2-udvalg, er en meget stor opbakning til lovkravet om, at kommunerne skal lave en folkeoplysningspolitik.
 
Undersøgelsen af folkeoplysningspolitikkerne, der er lavet på baggrund af spørgeskema- og interviewundersøgelser, peger på følgende:
 
 • Opbakning til lovkravet
 • Tilfredshed med indholdet
 • Stor forskel på kommunernes ambitionsniveau
 • Positiv holdning til processen
 • § 35, stk.2-udvalgene er velfungerende
 • § 35, stk.2-udvalg med en anden konstruktion end et folkeoplysningsudvalg
 • § 35, stk.2-udvalgenes sammensætning
 • Problemer med manglende formelle kompetencer
 • Kommunalpolitikerne er lige så positive som de øvrige medlemmer af udvalget
 • Positiv holdning til at bidrage til løsningen af nye, kommunale opgaver via partnerskaber mv.
 • Hvem henvender politikkerne sig til?
 • Problemer med manglende synlighed
 • Stor tilfredshed med forvaltningsmedarbejderne
 
Hovedkonklusionen på Fritid & Samfunds undersøgelse af folkeoplysningspolitikkerne, Kultur & Fritid tidsskrift nr. 3/2014, er vedlagt som bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-04-2015
Orientering taget til efterretning.
 
Folkeoplysningsudvalget tilkendegiver, at udvalget gerne vil være proaktivt i forhold til udviklingen af området.
Bilag

Sagsid.: 15/16628
Bilag

Sagsid.: 15/7576
Sagsfremstilling
Romlund Jagtforening ansøger Folkeoplysningsudvalget om lokaletilskud til foreningens klubhus, samt tilskud til etablering af el. Folkeoplysningsudvalget godkendte i møde 10. juni 2002 Romlund Jagtforening som folkeoplysende forening (bilag 2).
 
Romlund Jagtforening har i dag 142 medlemmer, fordelt mellem ung jæger (16-18 år), voksne og seniorer. Der er ikke tidligere ydet tilskud til klubhuset, men efter en større renovering, har foreningen et ønske om at øge aktiviteterne og udnytte huset bedre.
 
Historik over Romlund Jagtforenings investeringer siden 2002 vedlægges som bilag 3.
 
Lokaletilskud
Folkeoplysningsudvalget har i møde 27. februar 2008 (sag nr. 14) besluttet at afgrænse folkeoplysende virksomhed, således jagtaktiviteter ikke vurderes som folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune. Forvaltningen har på denne baggrund bedt Romlund Jagtforening vurdere fordelingen af folkeoplysende aktiviteter og jagtaktiviteter.
 
Foreningen har vurderet at 80 % er folkeoplysende aktiviteter (bilag 4).
 
En lignende forening, Hammershøj Jagtforening, får lokaletilskud ud fra samme fordelingssats. Det er forvaltningens vurdering, at fordelingen er realistisk.
 
Der ansøges om tilskud til drift og almindelig vedligeholdelse (bilag 5).
 
Tilskudsgrundlag
kr. 20.326
Andel af folkeoplysende aktiviteter (80 %)
Kr. 16.261
Lokaletilskud (73 %)
Kr. 11.870
 
 
 
Tilskud til etablering af el
Romlund Jagtforening har ikke indlagt el i klubhuset, hvilket giver nogle udfordringer for foreningens virke, på grund af manglende lys og varme.
 
Strømmen skal ligeledes bruges til at drive foreningens udendørs kastemaskine til lerdueskydning, således at foreningens medlemmer kan dygtiggøre sig og antallet af anskydninger kan reduceres.  Romlund Jagtforening er indforstået med, at der opsættes særskilt måler til adskillelse af elforbrug for klubhus og kastemaskine.
 
Anlægsomkostningerne vil for etablering af elforsyningen til Romlund Jagtforenings klubhus, Bollervej 13B, 8800 Viborg overslagsmæssigt andrage:
 
Standardtilslutningsbidrag:
kr. 13.750,00
Forsyningsnet til 25 amp:
kr. 75.610,96
- 4 gange standardtilslutningsbidrag:
kr. 55.000,00 -
I alt ekskl. moms:
kr. 34.360,96
I alt inkl. moms:
kr. 42.951,20
Nedgravning af kabel*:
kr. 10.000,00
Anlægsomkostninger i alt:           
kr. 52.951,20
Foreningens egenbetaling: 
kr. 12.951,20
 
*) opsætning af elmåler skal gøres af en autoriseret elinstallatør
                                                 
Romlund Jagtforening ansøger om 40.000 kr. til anlægsinvesteringen.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at der ydes lokaletilskud forholdsmæssigt til foreningens folkeoplysende aktiviteter, som beskrevet i sagen,
 
at ansøgning om tilskud til etablering af el i klubhuset sendes til Kultur- og Fritidsudvalgets pulje for mindre anlægsinvesteringer.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-04-2015
Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
 
at der ydes lokaletilskud forholdsmæssigt til foreningens aktiviteter som beskrevet i sagen gældende fra 1. januar 2016, og
 
at ansøgning om tilskud til etablering af el i klubhuset oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets pulje for mindre anlægsinvesteringer.
Bilag